Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel"

Transkript

1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel Bakalářská práce Daniela Fáberová České Budějovice, duben 2011

2 Čestné prohlášení Předkládám tímto k posouzení a obhajobě bakalářskou práci zpracovanou na závěr první etapy studia na Pedagogické Fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně s použitím odborné literatury a pramenů uvedených v seznamu, který je součástí této bakalářské práce. V Českých Budějovicích dne Daniela Fáberová

3 Prohlašuji, že v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb. V platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce a to v nezkrácené podobě fakultou elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejich internetových stránkách. V Českých Budějovicích dne Daniela Fáberová

4 Poděkování Děkuji panu Ing. Pavlovi Pokornému za odborné vedení a cenné připomínky v průběhu zpracovávání mé bakalářské práce... Daniela Fáberová

5 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a měla by poskytnout ucelené informace o povinném ručení. Nejprve uvede historii povinného ručení na našem území a následně popíše jeho současný stav. Dále vysvětlí rozdíl mezi havarijní pojištěním a povinným ručením. Nakonec se pokusí porovnat produkty tří vybraných pojišťoven z několika různých hledisek. This bachelor thesis deals with matters of a liability insurance of running of motor-powered vehicles and it is supposed to offer a comprehensive information on a damage liability. It opens with a history of damage liability in our country and then it describes its current situation. Further, it explains the difference between an accident insurance and the damage liability. Finally, the thesis compares insurance products of three selected assurance companies considering several different aspects.

6 Obsah 1 Úvod Historie povinného ručení Vývoj před válkou Vývoj po válce Povinné ručení Povinné ručení Společenský význam povinného ručení Pojistná smlouva Výše pojistného Bonus a malus Povinnosti pojistitele Práva pojistitele Povinnosti pojištěného Pojistné plnění Zánik povinného ručení Škodní zástupce Česká kancelář pojistitelů Informační středisko ČKP Hraniční pojištění Zelená karta Havarijní pojištění Havarijní pojištění Rozdíl mezi havarijním pojištěním a povinným ručením Porovnání produktů pojišťoven Cenový kalkulátor Porovnání tří vybraných pojišťoven Pojišťovna Generali a.s Pojišťovna Allianz a.s ČSOB Pojišťovna a.s Závěr Vymezení pojmů Závěr Seznam použité literatury...42

7 1 Úvod Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Je upraveno zákonem č. 168/1999 Sb. Povinné ručení slouží k pokrytí škod, které vznikly díky provozu motorového vozidla. Pojišťovna pak uhradí náklady na škodu na zdraví, na majetku ale škodu, která má povahu ušlého zisku. Pojištění se ovšem nevztahuje na vozidlo řidiče, který škodnou událost způsobil. Na našem území bylo povinné ručení poprvé zavedeno ve čtyřicátých letech minulého století. V té době bylo toto pojištění monopolem České pojišťovny. Od roku 2000 jej mohou nabízet všechny pojišťovny, které získají licenci Licenci ke sjednávání pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel má momentálně 14 pojišťoven. Jedná se o Allianz pojišťovnu, a.s., AXA pojišťovnu, a.s., Českou pojišťovnu a.s., Českou podnikatelskou pojišťovnu, a.s., CHARTIS pojišťovnu, S.A., ČSOB pojišťovnu, a.s, Direct pojišťovnu, a.s., Generali pojišťovnu, a.s., Hasičskou vzájemnou pojišťovnu, a.s., Kooperativu pojišťovnu, a.s., Slavii pojišťovnu, a.s., Triglav pojišťovnu, a.s., Uniqa pojišťovnu, a.s. a Wüstenrot pojišťovnu, a.s. Strana - 7 -

8 2 Historie povinného ručení 2.1 Vývoj před válkou Po hospodářské krizi ve třicátých letech dvacátého století se začal rozvíjet automobilový průmysl. Automobily se začaly stávat pro veřejnost stále dostupnějšími. Jak s postupem času přibývalo automobilů na silnicích, začalo přibývalo i autonehod. Škody ovšem nebyly nijak malé a pro viníky nehod bylo obtížné,nebo dokonce nemožné, uhradit náklady na škodu, kterou způsobili. Tato situace byla dostatečným impulzem pro vytvoření zákonného opatření, které by zajistilo náhradu škodu. A to i v případě, kdy provozovatel vozidla, které nehodu způsobilo, nemá finanční prostředky na to, aby uhradil všechny škody. Od 1. listopadu 1935, vešel na území České republiky v platnost zákon o povinném ručení. K tomuto datu vešel v platnost nový zákon o provozu motorových vozidel. Pro soukromé pojišťovny v tehdejším Československu nebyla tato změna příliš radostná. Pro pojišťovny to totiž znamenalo mnoho práce navíc, protože markantně přibylo administrativních úkonů a s tím i spojených potíží Bylo ze zákona nutné vydávat každému pojištěnému potvrzení na jak dlouho a na kolik je dané motorové vozidlo pojištěno. Nejvíce administrativní práce ovšem přibylo díky ze zákona vytvořeného fondu - Fondu pro podporu při úrazech motorovými vozidly. Všechny pojišťovny, které měly povolení k provozování pojištění motorových vozidel, měly také povinnost odvádět do tohoto fondu tzv. Ryzí pojistné prémie, které činily 1% předepsaného čistého pojistného. Fond byl zřízen ze zákona zejména proto, aby mohly být podporovány osoby, které byly zraněny motorovým vozidlem a osoba, která jejich zranění způsobila není schopna uhradit vzniklé náklady na škody. Přispívaly sem nejen pojišťovny, ale dotovaly ho i pokuty řidičů, kteří pojištění neměli. Strana - 8 -

9 2.2 Vývoj po válce V roce 1945 došlo díky dekretu tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše ke znárodnění všech československých pojišťoven, vyhláškami ministerstva financí pak došlo k jejich sloučení. V roce 1950 vešel v platnost zákon č. 56/1950 Sb. o provozu vozidel na veřejných komunikacích. Tímto zákonem se pojištění stalo zákonné a bezesmluvní, což bylo možné díky monopolu. Novinkou bylo placení povinného ručení složenkou Až do konce 1999 bylo pojištění odpovědnosti motorových vozidel monopolem České pojišťovny a bylo zákonné. Od 1.ledna 2000 došlo k podstatné změně. V platnost vešel zákon č. 168/1999 Sb, který staví povinné ručení opět do pozice pojištění povinně smluvního (povinnost uzavřít pojistnou smlouvu) a je možné ho uzavřít v kterékoliv pojišťovně, které získala od Ministerstva financí licenci na provozování tohoto typu pojištění. Díky zákonu č. 168/1999 Sb. byla také zavedena Česká kancelář pojistitelů. Byla sestavena ze zástupců všech pojišťoven, které dostali licenci k provozování pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Slouží ke kontrole všech pojišťoven, spravuje garanční fond a slouží jako informační centrum o pojištění vozidel registrovaných na území České republiky. Strana - 9 -

10 3 Povinné ručení 3.1 Povinné ručení Dle zákona č.168/1999 Sb., který nabyl platnosti k 1. lednu 2000, musí mít každý vlastník silničního vozidla (osobní automobil, nákladní automobil, speciální automobil, autobus, motocykl, čtyřkolka, tříkolka, tahač, přípojné vozidlo, traktor, jednonápravový traktor, samojízdný pracovní stroj a přípojný pracovní stroj), které má platné registrační značky, uzavřené pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Povinnost se vztahuje na vlastníka tuzemského vozidla a stejně tak na řidiče cizozemského vozidla, který nemá platné pojištění v České republice. Pojištěný je každý řidič, který způsobil škodnou událost provozem vozidla, které je uvedeno v pojistné smlouvě. Z toho vyplývá, že pojištění je uzavřeno nejen na provozovatele motorového vozidla, ale i na řidiče, který auto používá. Existují však výjimky z pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel. Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu se nevztahuje na řidiče cizozemského vozidla, který má platnou zelenou kartu na základě pojištění odpovědnosti mimo Českou republiku složky integrovaného záchranného systému ( zelenou kartu vydává Ministerstvo financí) vozidla Vojenského zpravodajství Ministerstva obrany, vozidla Úřadu pro zahraniční styky a informace Ministerstva vnitra, vozidla Policie České republiky a vozidla sborů dobrovolných hasičů v obci Pojištění je automaticky sjednáno pro případ pojistné události na území členských států Evropského hospodářského prostoru (EHP). Sem patří tyto státy: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko. Dále pojištění platí také ve státech uvedených Strana

11 v prováděcí vyhlášce Ministerstva financí (Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Bývalá svazová republika Makedonie, Chorvatsko, Monako, Rumunsko, San Marino, Srbská republika, Černá Hora, Turecko, Ukrajina, Vatikán). Zelená karta, která je pojištěnému vydána okamžitě po sjednání pojištění, umožňuje vycestování i na území dalších států, které nejsou na vyhlášce uvedeny (Bělorusko, Moldavsko, Írán, Izrael, Maroko a Tunisko), proto je jen na pojišťovně, zda je zahrne do svého pojištění odpovědnosti. V současné době je v České republice přes 6 milionů vozidel, která mají uzavřené povinné ručení. Počet vozidel, která naopak pojistku nemají, se pohybuje podle odhadu České kanceláře pojistitelů mezi tisíci. Výše pokuty za chybějící povinného ručení se pohybuje od Kč do Kč. V případě, že řidič není schopen se prokázat zelenou kartou nebo ji má neplatnou, hrozí mu na místě bloková pokuta ve výši 1 500Kč. Od ledna 2009, kdy vešla v platnost novela zákona č. 168/1999 Sb, je povinností provozovatele vozidla uhradit sankci za předchozí neplacení povinného ručení. Pokuta se ukládá do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Výše tohoto poplatku se pohybuje ve výši 20 Kč 300 Kč (podle druhu vozidla) za každý den, na který nebylo na vozidlo sjednáno pojištění (nevztahuje se na období před 1. lednem 2009). Peníze z garančního fondu jsou použity na úhradu škod, které způsobí řidiči bez povinného ručení. 3.2 Společenský význam povinného ručení Během let se automobily stávaly stále přirozenější součástí života a neustále jich přibývalo. Jak narůstal provoz na silnicích, přibývalo i dopravních nehod a vysokých škod. Bylo nutné zavést opatření, které by pomohlo minimalizovat problémy Strana

12 způsobené dopravními nehodami a to zejména problémy týkající se finanční stránky věci a dopadu na sociální postavení rodiny viníka i poškozeného. Bylo třeba zajistit, aby nedocházelo k sociálnímu úpadku rodin účastníků dopravních nehod například z důvodu omezené pracovní schopnosti kvůli trvalým následkům po nehodě. Zákonem nařízené povinné ručení chrání jak viníka nehody, tak i rodinu poškozeného. Viník nemusí hradit poškozenému škodu ze svých finančních prostředků, takže v případě dopravní nehody nenastane situace, že by se jeho rodina dostala do finančních problémů. Poškozený není odkázaný na schopnost viníka zaplatit způsobené škody. Na druhé straně se viník nemusí obávat, že by náhrada škody, kterou způsobil dramaticky zasáhla jeho rodinu a kleslo by tak její sociální postavení, protože povinné ručení škody vykompenzuje. Povinné ručení také do jisté míry snižuje zátěž soudů. Předchází sporům účastníků dopravní nehody o tom, kdo je viníkem, které by vznikaly mnohem častěji v případě, že by každý platil škody ze svého a pojišťovny by nevyřizovaly všechny náležitosti kolem dané dopravní nehody. Další důležitou věcí, která se minimalizuje díky zavedení povinného ručení je zátěž ambasád a napětí mezi státy, které by vznikalo v případě škodné události způsobené v zahraničí nebo naopak škodné události způsobené cizozemským vozidlem na našem území. Všechny tyto pojistné události dnes vyřizují pojišťovny na místě v daném státě prostřednictvým svých škodních zástupců. Díky tomu je ulehčeno i cestování dálkovými autobusy nebo kamionová doprava, protože pokud by povinné ručení nebylo povinné docházelo by k obrovským nezinárodním tahanicím mezi účastníky dopravních nehod. 3.3 Pojistná smlouva Pojištění zodpovědnosti z provozu motorových vozidel vzniká podpisem platné Strana

13 smlouvy, která obsahuje všechny povinné údaje. Pojistitel je povinný smlouvu uzavřít vždy, když je její znění v souladu se zákonem a pojistnými podmínkami pojistitele. Změna podmínek je uskutečnitelná pouze v případě, že zůstanou zachovány minimální zákonné limity nároků poškozeného. Nikdy nesmí být stanoveny níž než je zákonem daný limit, smějí se pohybovat pouze směrem nahoru. Pojistná smlouva musí vždy obsahovat údaje o pojistiteli a pojistníkovi a údaje o pojištěném vozidle dobu, na kterou je pojištění sjednáno limit pojistného plnění výši pojistného, splatnost a způsob jeho placení sídlo škodního zástupce a formu a místo hlášení pojistné události V případě, že pojistník nezná některé údaje, které se týkají pojišťovaného vozidla, v momentě uzavření pojistky, je povinen tyto údaje sdělit pojišťovně (pojistiteli) nejdéle do 15 dnů od uzavření smlouvy. V tomto případě Je zelená karta vystavena až po doplnění všech informací. Po uzavření pojistné smlouvy je pojistitel povinen vydat bezodkladně pojistníkovi zelenou kartu. Všechny změny údajů o pojištěném vozidle nebo o pojistníkovi je nutno pojistiteli sdělit v jím stanovené lhůtě, nejdéle do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 3.4 Výše pojistného Výši pojistného stanovuje pojistitel tak, aby byl schopen dostát svým závazkům vůči pojištěným odpovědnosti za škodu, aby byl schopen uhradit příspěvky České kanceláři pojistitelů a aby vytvářel dostatečná aktiva, jejichž zdrojem jsou technické rezervy podle zákona o pojišťovnictví. Strana

14 Mezi hlavní kritéria, podle kterých pojišťovna vyměřuje výši pojistného, patří druh vozidla, objem motoru a činnost, ke které bude vozidlo používáno. Dále musí pojišťovna při vyměřování výše pojistného vzít ve smlouvě v potaz i předcházející škodní průběh pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel pojistníka a to dvěma způsoby slevou v případě předchozího bezeškodného průběhu přirážkou v případě výplaty pojistného plnění z pojištění odpovědnosti Některé pojišťovny potřebují k vypočítání výše pojistného znát i např. věk pojištěného, stáří vozu, zda má pojištěný děti, výkon motoru vozidla nebo bydliště pojištěného. 3.5 Bonus a malus Povinné ručení je nastaveno tak, aby byli řidiči finančně zvýhodněni v případě, že jezdí bez nehod a naopak, aby řidiči, kteří nemají nulovou nehodovost byli zdiskreditováni. Zpravidla se ve všech pojišťovnách počítá období 12 měsíců. Po uplynutí této doby pojištění má řidič možnost získat bonus nebo malus. Bonus se na pojištění projeví v podobě slevy na pojistce. Obvykle bonus dosahuje 5% slevy za každých 12 měsíců bez dopravní nehody. Bonus se může vyšplhat až do výše 55%. Malus se také projeví na výši pojistného a to zvýšením ceny. Za škodnou událost, ke které došlo v rozhodné době 12 měsíců se cena pojistky navyšuje o 10%. V případě, že řidič nasbíral bonus, odečítá se malus nejprve od něho a následně dochází ke zdražení pojistky. Nejvyšší malus, kterého lze dosáhnout je 200 %. V dnešní době berou pojišťovny ohled na předchozí průběh povinného ručení i v případě, že pojistník změní pojišťovnu. Předchozí průběh pojištění je evidován Strana

15 Kanceláří pojistitelů, a proto pojišťovna snadno zjistí zda si klient přináší z minulé pojišťovny bonus či malus. 3.6 Povinnosti pojistitele Podepsáním pojistné smlouvy se strana pojistitele zavazuje nahradit škodu, která byla způsobena provozem motorového vozidla a to až do výše, která je stanovena v pojistné smlouvě. Nejnižší limity jsou ovšem nastaveny zákonem. V případě škody na zdraví nebo usmrcením musí být limit pojištění stanoven na nejméně Kč za každou zraněnou nebo usmrcenou osobu včetně nákladů na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění Pro případ škody poškozením, zničením nebo ztrátou věci a škody vzniklé odcizením věci v případě, že fyzická osoba pozbyla schopnost ji opatrovat musí být limit nastaven na nejméně Kč bez ohledu na počet poškozených, v případě, že součet škod všech poškozených převyšuje limit určený pojistnou smlouvou, snižuje se pojistné plnění všech poškozených v poměru tohoto limitu Při škodě na ušlém zisku je zákonný spodní limit nejméně Kč bez ohledu na počet poškozených, v případě, že součet škod všech poškozených převyšuje limit určený pojistnou smlouvou, snižuje se pojistné plnění všech poškozených v poměru tohoto limitu Pro škody spojené s uhrazením nákladů spojených s právním zastoupením při uplatňování nároků na náhradu škody, není limit stanoven. Nárok na toto odškodné vzniká v případě, že k pojistné události došlo v době platnosti pojistné smlouvy. Po novelizaci zákona (zákon č. 47/2004 Sb.) došlo ke změnám, které se týkají jednorázového odškodného, které náleží pozůstalým. Od roku 2004 jim musí být vyplaceno odškodné v případě usmrcení osoby blízké během škodné události. Výše odškodného je stanovena takto manželovi nebo manželce je vyplaceno Kč každému dítěti Kč Strana

16 každému rodiči Kč každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte Kč každému sourozenci Kč každé další osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným v době vzniku pojistné události Kč Pojistitel na základě povinného ručení nehradí tyto škody škodu, kterou utrpěl řidič vozidla,jehož provozem byla škoda způsobena škodu, za kterou pojištěný odpovídá svému manželu nebo osobám, které s ním v době vzniku škodné události žily ve společné domácnosti škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto vozidlem, s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe a to v rozsahu v jakém pojištěný za škodu odpovídá škodu vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidle, jakož i škodu na věcech přepravovaných těmito vozidly, nejedná-li se o škodu způsobenou provozem jiného vozidla škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění nebo důchodů z důchodového pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla tato škoda způsobena, škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při tomto závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích, škodu vzniklou provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo událostí. Je-li ve smlouvě sjednáno, že pojistitel požaduje, aby pojištěný oznámil každou Strana

17 dopravní nehodu Policii České republiky, musí pojistitel pojištěnému uhradit náklady, které jsou s tímto spojené. 3.7 Práva pojistitele Pojistitel má právo požadovat zpět náhradu pojistného a to v případě, že během prošetřování pojistné události dojde ke zjištění a prokázání, že pojištěný způsobil škodu úmyslně, porušil povinnost týkající se provozu na pozemních komunikací (provozování vozidla, jehož technická způsobilost k provozu nebyla schválena, řízení vozidla osobou, která není držitelem řidičského oprávnění nebo jí byl uložen zákaz řízení a řízení pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek) a v důsledku tohoto porušení došlo ke vzniku škody, za kterou je pojištění zodpovědný, škodu způsobil neoprávněným provozem vozidla odmítl bezdůvodně zkoušku na přítomnost alkoholu a omamných nebo psychotropních látek na výzvu policie ČR 3.8 Povinnosti pojištěného Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli, že došlo ke škodné události a předložit k příslušné doklady a v průběhu šetření škodné události postupovat v souladu s pokyny pojistitele. Pojištěný je povinen bez zbytečných odkladů doložit poškozenému na jeho žádost údaje nezbytné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody - minimálně jméno a příjmení, bydliště nebo obchodní jméno a sídlo, popřípadě místo podnikání vlastníka vozidla, dále číslo pojistné smlouvy, sídlo pojistitele (popřípadě adresu sídla pobočky pojistitele) a státní poznávací značku vozidla, jímž byla škoda způsobena. Pojištěný je také povinen pojistiteli neprodleně písemně sdělit, že proti němu bylo uplatněno právo na náhradu škody bylo zahájeno trestní (správní) řízení (v souvislosti se škodnou událostí), Strana

18 pojistitel musí být informován o jeho průběhu a výsledku poškozený uplatnil právo na náhradu škody u soudu (v případě, že se tuto skutečnost pojistník dozví) Pojištěný je povinen v případě dopravní nehody nepodléhající oznámení Policii České republiky podle zákona upravujícího provoz na pozemních komunikacích bez zbytečného odkladu předložit pojistiteli společný záznam o dopravní nehodě. V případě dopravní nehody je nutno volat Policii České republiky v případě, že při nehodě došlo ke zranění nebo úmrtí nebo v případě že škody na majetku jsou větší než Kč. Dále je nutno volat policii pokud dojde k poškození majetku třetích osob. Povinnost nahlásit dopravní nehodu nastává i v případě, že došlo jen ke škodě nižší než Kč a účastníci nehody se nedomluví na zavinění. 3.9 Pojistné plnění V případě škodné události způsobené vozidlem, na které je sjednáno řádné povinné ručení má poškozený právo na vyplacení odškodného od daného pojistitele. V případě, že pojistitel není schopen vyplatit pojištěnému pojistné plnění, na které má nárok, je toto hrazeno z garančního fondu ČKP. Plnění je splatné do 15 dnů, ode dne, kdy pojistitel ukončil všechna vyšetřování, která vedla ke stanovení výše jeho plnění nebo ode dne, kdy pojistitel obdržel pravomocné rozhodnutí soudu o tom, že je povinen pojistné plnění pojištěnému vyplatit. Pojistitel je ze zákona povinen provést šetření škodné události bez zbytečného odkladu. Nejdéle do 3 měsíců ode dne, kdy oprávněná osoba uplatni uplatnila svoje právo na poskytnutí pojistného plnění vyplývajícího z povinného ručení, musí pojistitel ukončit šetření pojistné události a sdělit poškozenému výši pojistného plnění podat poškozenému písemné vysvětlení k těm uplatňovaným nárokům, které Strana

19 byly pojistitelem zamítnuty nebo u kterých bylo plnění pojistitele sníženo. V případě, že nastane situace, kdy pojistitel nedodrží své závazky vůči šetření škodné události, dochází k navýšení pojistného plnění o tzv. úrok z prodlení. Výši tohoto úroku stanovuje Česká národní banka. Pojištěného se týká taková sazba, jaká byla platná k prvnímu dni prodlení pojistitele navíc navýšená o 4% ročně. Úroky se stanovují vždy samostatně za každý započatý měsíc prodlení ve výši jedné dvanáctiny sazby úroku z prodlení, přičemž sazba úroku z prodlení se aktualizuje každý měsíc s využitím diskontní sazby České národní banky, platné k prvnímu dni daného měsíce prodlení Zánik povinného ručení Povinné ručení zaniká hned v několika případech v případě, že pojistník nebo jeho zástupce oznámí, že došlo k převodu vlastnictví vozidla, ať už prodejem, darováním, dědictvím nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Pojistná smlouva končí dnem nahlášení změny pojistiteli. Právo nahlášení změny má původní vlastník vozidla a současně i nový vlastník. Pokud není změna nahlášena pojistiteli, je pojistník povinen platit pojistné, i přesto, že vozidlo již neprovozuje. zaniká dnem, kdy vozidlo přestane fyzicky existovat. V tomto případě je nutné pojistiteli doložit zprávu o zániku vozidla zaniká i u vozidel, která byla vyřazena z evidence (dočasně i trvale). Tuto skutečnost je nutné doložit pojistiteli dokladem o výmazu vozidla z evidence, jen po té zaniká povinnost platit pojistné. další možností zániku pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti je odcizení vozidla. Dnem, kdy pojištění zanikne je den, kdy Policie ČR přijala oznámení o odcizení vozidla. v případě neplacení pojistného zaniká povinné ručení dnem následujícím po uplynutí lhůty stanovené v upomínce k zaplacení, která byla pojistníkovi doručena. Lhůta musí být minimálně jeden měsíc a upomínka musí obsahovat upozornění o zániku pojištění, v opačném případě k ukončení pojistné Strana

20 smlouvy dojít nemůže. povinné ručení zaniká také dohodou, kdy se pojistník a pojistitel domluví na ukončení smlouvy. posledním způsobem zániku pojištění je vypršení pojistné smlouvy, která byla uzavřena na dobu určitou. Po zániku povinného ručení, je nutno uzavřít nejpozději do dvou týdnu smlouvu novou. V opačném je provozovatel vozidla povinen podat žádost o dočasné (případně trvalé) vyřazení vozidla z registru a odevzdat registrační značky vozidla a osvědčení o jeho registraci. V opačném případě hrozí pokuta Kč a sankce za neuzavření pojištění z odpovědnosti provozu motorových vozidel v podobě povinného příspěvku do garančního fondu Škodní zástupce V každém členském státě Evropského hospodářského prostoru je pojistitel povinen ustanovit svého škodního zástupce. Ten v případě, že je fyzickou osobou musí mít bydliště nebo místo podnikání ve státě, ve kterém vykonává pozici škodního zástupce. V případě, že se jedná o právnickou osobu, musí mít v daném státě sídlo firmy. Škodní zástupce je zmocněn pojistitelem k tomu, aby na účet pojistitele prošetřil škodnou událost a vyčíslil konečný nárok na náhradu škody. Je povinen projednat škodnou událost a shromáždit informace, které jsou nutné k vyčíslení náhrady škody v případě, že škoda byla způsobena provozem vozidla, jehož pojištění je sjednáno u pojistitele nebo na pobočce pojistitele v jiném členském státě, než ve kterém má poškozený bydliště nebo sídlo provozem vozidla, které má obvykle stanoviště v jiném členském státě, než je stát, ve kterém má poškozený bydliště nebo sídlo Strana

21 v jiném členském státě, než je stát, ve kterém má poškozený bydliště nebo sídlo Škodní zástupce může v dané zemi zastupovat více pojistitelů. Avšak od všech musí mít dostatečné oprávnění, aby je mohl v jednání zastupovat a také dostatečné pravomoci, aby mohl uspokojit nároky poškozeného v plném rozsahu. Dále musí být schopen jednat v úředním jazyce státu, ze kterém má poškozený sídlo nebo bydliště. Česká kancelář pojistitelů shromažďuje údaje o škodních zástupcích pojišťoven v jednotlivých členských zemích, proto je pojistitel povinen sdělit Kanceláři tyto údaje o škodním zástupci.- jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště jedná-li se o fyzickou osobu. V případě právnické osoby sídlo a obchodní jméno a stát jeho působnosti. V případě změny nebo jmenování nového škodního zástupce je pojistitel povinen tyto změny oznámit Kanceláři nejdéle do 7 dní ode dne, kdy ke změně došlo. Informace o škodních zástupcích dává ČKP bezodkladně k dispozici informačním střediskům ostatních členských států, čímž vzniká informační síť, která značně ulehčuje vyřízení škodné události v zahraničí a ulehčuje situaci osobám, které byly poškozeny provozem motorového vozidla. Povinnost pro pojišťovny ustanovit škodního zástupce v členských státech vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady Česká kancelář pojistitelů Česká kancelář pojistitelů je profesní organizace, která byla zřízena zákonem č. 168/199 Sb. Členy této organizace jsou zástupci pojišťoven, které nabízejí produkty povinného ručení. Hlavním úkole České kanceláře pojistitelů je kontrolování a zabezpečování aktivit pojišťoven, které na našem území nabízejí pojištění odpovědnosti za škodu motorových vozidel. Kontrolním orgánem pro ČKP je ministerstvo financí. Strana

22 Česká kancelář pojistitelů se také snaží veřejnosti poskytovat dostatečné množství informací, které souvisejí s povinným ručením a dopravními nehodami. Na jejich webových stránkách (www.ckp.cz) je také možnost ověřit si, zda je na konkrétní vozidlo uzavřena pojistka, stačí pouze zadat registrační značku. ČKP má ze zákona povinnost spravovat garanční fond provozovat hraniční pojištění provozovat informační středisko - zjišťovat, uchovávat a poskytovat údaje o pojištění odpovědnosti vozidel registrovaných v České republice a uchovávat a poskytovat údaje o škodních zástupcích, které jmenovaly pojišťovny spolupracovat se státními orgány vést evidenci a statistiku pro účely pojištění odpovědnosti Vzhledem k poškozeným vystupuje ČKP jako poskytovatel plnění,v případě, že nastane některá z těchto situací škoda na zdraví nebo usmrcením způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba, škoda způsobená provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti, škoda způsobená provozem vozidla pojištěného u pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto škodu, škoda způsobená provozem cizozemského. vozidla pojištěného hraničním pojištěním, škoda způsobená provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území ČR povinnost uzavřít hraniční pojištění, Finanční prostředky na uhrazení tohoto plnění jsou čerpány z garančního fondu, do kterého přispívají řidiči, kteří nemají povinné ručení sjednané, dále do fondu pojistitelé odvádějí část pojistného a také sem plynou peníze z hraničního Strana

23 pojištění. Z garančního fondu je vypláceno pojistné plnění například i v takové situaci, kdy je pojišťovna, u které je dané vozidlo pojištěno, v úpadku. Každý pojistitel je povinen nahlásit změny o pojištění odpovědnosti kanceláři pojistitelů a to nejdéle do 30 dnů, ode dne, kdy ke změně došlo. Povinnosti oznámení podléhá vznik nebo zánik pojistné smlouvy nebo jakékoliv změny údajů, které se týkají dokladů o pojištění. Kancelář pojistitelů sděluje tyto informace Centrálnímu registru vozidel Informační středisko ČKP Mezi nejdůležitější funkce informačního střediska ČKP patří shromažďování údajů, které jsou nezbytné k uplatnění nároků na náhradu škody poškozených z povinného ručení. Jedná se o tyto údaje: Registrační značky tuzemských vozidel Informace o pojistitelích, o číslech pojistných smluv tuzemských vozidel a o délce platnosti těchto smluv Údaje o zelených kartách (jejich čísla) a o číslech pojistných smluv hraničního pojištění Údaje o pobočkách pojistitelů ve státech Evropského hospodářského prostou a jejich tamních škodních zástupcích Informace o cizozemských vozidlech z Evropského hospodářského prostoru, získává Kancelář pojistitelů od informačních středisek daného státu. Tento registr usnadňuje a urychluje vyřízení škodné události ať už způsobené cizozemským vozidlem v České republice nebo tuzemským vozidlem v zahraničí. Nejstarším datem, ke kterému jsou údaje o nehodách v informačním středisku zaznamenány je 1. května 2004 (datum zahájení činnosti střediska). Strana

24 Hraniční pojištění Dříve se hraniční pojištění uzavíralo při překročení hraničního přechodu. Dnes je to zpravidla ve vnitrozemí. Pojištění, pro cizozemská vozidla, se uzavírá na dobu pobytu v ČR. Povinnost uzavřít hraniční pojištění vzniká pouze v případem že řidič nemá platnou zelenou kartu. Kontrolu hraničního pojištění provádí Policie ČR. V případě chybějícího pojištění je znemožněna další jízda vozidla bez uhrazení pojistného v trojnásobné výši minimálně však Kč. Hraniční pojištění se sjednává na dobu 15 dní. Standardní sazby hraničního pojištění Dvoukolové motorové vozidlo, motorová tříkolka Osobní automobil do 3,5t Ostatní motorová vozidla Přívěsy nad 750kg Sazba za 15-dní 3 000,00 Kč 6 500,00 Kč ,00 Kč 2 200,00 Kč 3.13 Zelená karta Zelená karta, kterou pojišťovna vydá po uzavření pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, je mezinárodním dokladem o uzavření pojištění. Do 31.května roku 2008 nebylo nutné ji mít pro prokázání zaplaceného pojištění s sebou. Stejně tak v zahraničí. Pro státy, se kterými Česká kancelář pojistitelů uzavřela tzv. multilaterální dohodu, nebylo nutné mít zelenou kartu s sebou a v případě škodné události, je škoda hrazena z garančního fondu České Strana

25 kanceláře pojistitelů. V případě států s tzv. jednotnou dohodou bylo nutné mít zelenou kartu s sebou. V opačném případě hrozila sankce a případně uhrazení hraničního pojištění. V ostatních státech je nutno na hranicích uzavřít hraniční pojištění, které je však nepoměrně dražší než běžné povinné ručení. Od 1.června 2008 je jediným možným dokladem o zaplacení právě zelená karta. Je nutné ji mít stále s sebou. V opačném případě se řidič vystavuje riziku uhrazení blokové pokuty ve výši 1500Kč až 3000Kč. Při cestě do zahraničí je nutné s sebou mít i duplikát zelené karty Státy, ve kterých platí zelená karta: Německo, Rakousko, Polsko, Španělsko, Andora, Itálie, Francie, Slovinsko, Albánie, Lotyšsko, Švédsko, Bulharsko, Ukrajina, Monako, Belgie, Nizozemí, Rumunsko, Švýcarsko, Dánsko, Kypr, Irsko, Finsko, Maroko, Turecko, Moldávie, Lichtenštejnsko, Řecko, Izrael, Bosna a Hercegovina, Portugalsko, Makedonie, Estonsko, Velká Británie, Maďarsko, Tunisko, Malta, Írán, Lucembursko, Chorvatsko, Island, Norsko, Černá hora, San Marino, Bělorusko, Moldavsko, Rusko (od ). Strana

26 4 Havarijní pojištění 4.1 Havarijní pojištění Havarijní pojištění na rozdíl od povinného ručení není ze zákona povinné a kryje škody na vozidle řidiče. V případě zaviněné dopravní nehody pomůže řidiči s finančními náklady na opravu vozidla. Nepokrývá však jen náklady způsobené dopravní nehodou. Pojistné plnění je vyplaceno i případě živelné pohromy (krupobití, povodně, úder blesku, sesuv laviny, pád kamení, pád větve, sesuvy půdy...), krádeže nebo vandalismu. Další rizika je u většiny pojišťoven možno doplatit. Cena havarijního pojištění není nijak nízká a proto je dobré se rozmyslet, zda se pojistka na konkrétní auto vyplatí. Obecně platí, že je rozumné uzavřít pojistku na automobil starý šest až sedm let. Na starší auta se vyplatí v případě, že jde o drahý automobil. Některé pojišťovny na trhu ani nenabízejí havarijní pojištění na automobily starší deseti let. Výši pojistného stanovuje pojišťovna podle několika faktorů. Mezi nejdůležitější patří výše spoluúčasti při škodné události, tu si volí sám pojištěný a minimum je 5% z vyčíslené škody. Dalšími důležitými faktory jsou: stáří vozidla a jeho technický stav, typ vozu, pořizovací cena, rizikovost řidiče, způsob platby, účel, ke kterému je vozidlo používáno a další. Některé faktory se mohou u jednotlivých pojišťoven lišit. Ke každému základnímu havarijnímu pojištění lze sjednat připojištění na různá rizika pojištění skel, zavazadel, přepravovaných osob, asistenční služby atd. U většiny pojišťoven si lze sjednat pojištění, které kryje veškerá možná rizika tzv. All-risk. Strana

27 4.2 Rozdíl mezi havarijním pojištěním a povinným ručením Obě pojištění (havarijní pojištění i povinné ručení) slouží k uhrazení škody na vozidle v případě škodné události. Povinné ručení je, jak už z názvu vyplývá, je na rozdíl od havarijní pojištění ze zákona povinné pro každého řidiče a vozidlem, na které není pojistka uzavřená, nesmí řidič vyjet na silnici. Hlavní rozdíl mezi těmito pojistkami je však v účelu, ke kterému slouží. Povinné ručení pokrývá náhradu škody, která byla způsobena na vozidle nebo na zdraví ostatním účastníkům silničního provozu. Naopak nepokrývá jakékoliv škody, které byly způsobeny na vozidle jež zapříčinilo svým provozem škodnou událost. V případě, že řidič nemá uhrazeno povinné ručení, je poškozenému náhrada škody vyplacena z garančního fondu a následně je vymáhána Českou kanceláří pojistitelů na nepojištěném řidiči. Havarijní pojištění není nutné uzavírat a lze se bez něj obejít. Slouží k tomu, aby pomohlo pokrýt škody na vlastním vozidle řidiči, který nehodu způsobil. Nekryje však jen škody, které byly způsobeny nehodou, pojistka obvykle zahrnuje i jiná rizika. Patří mezi ně škody způsobené živelnou pohromou (krupobití, povodně..) dále pak chrání v případě vandalismu, odcizení vozidla nebo jeho neoprávněnému použití. Strana

28 5 Porovnání produktů pojišťoven 5.1 Cenový kalkulátor V dnešní době internetu nabízí téměř všechny pojišťovny možnost sjednání povinného ručení online. Stačí vyplnit připravený formulář o pojistiteli a vozidle a aplikace okamžitě přepočítá, kolik klient zaplatí. Následně má klient možnost přečíst si pojistnou smlouvu. Platba může proběhnout převodem na bankovní účet nebo online platební kartou. V momentě připsání peněz na účet banky je pojistka uzavřena. Platit začíná nejdříve druhý den. Aby bylo možné používat vozidlo, na které byla sjednána pojistka online, dorazí nejprve zelená karta v elektronické podobě a to na klientem zadanou ovou adresu. Touto kartou se klient prokazuje do doby, než poštou obdrží originální dokumenty. Vzhledem k tomu, že na trhu figuruje celkem 14 pojišťoven, které nabízejí produkt pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, je poměrně složité vybrat, u které pojišťovny pojistku uzavřít. Pro většinu lidí je klíčovým faktorem pro výběr pojistitele cena, za kterou daný produkt nabízí. Proto existují internetové kalkulačky, které spočítají a porovnají ceny pojištění vybraných pojistitelů. Jednu z těchto kalkulaček lze nalézt na stránkách Tato aplikace porovnává produkty 12 pojišťoven na trhu zejména z hlediska ceny. K porovnání je potřeba vyplnit ve formuláři požadované údaje. Nejprve formulář o vozidle (obr. 5.1.) obr formulář o vozidle Strana

29 Následuje formulář o pojistníkovi vozu (obr 5.2). obr údaje o pojistníkovi Nakonec je nutno vyplnit zda je pojistník zároveň vlastníkem vozidla, zda vozí děti a také informace o předchozím průběhu povinného ručení a počtu dopravních nehod. (obr. 5.3) obr údaje o předchozím povinném ručení Aplikace spočítá ceny produktů u jednotlivých pojišťoven podle zadaných parametrů a ve výsledné tabulce (obr. 5.4) seřadí produkty od nejlevnějšího k nejdražšímu. U každého produktu je navíc tlačítko, přes které je možné dostat se k závaznému formuláři na sjednání konkrétního produktu. Strana

30 Obr. 5.4 výsledná tabulka produktů 5.2 Porovnání tří vybraných pojišťoven Každá z pojišťoven nabízí už k základním produktům povinného ručení rozdílné výhody zdarma. K porovnání produktů z hlediska služeb, které povinné ručení zahrnuje je nutné se podívat na nabídku konkrétní pojišťovny. K tomuto účelu jsem si vybrala tři pojišťovny, jejichž povinná ručení jsem porovnávala. Jedná se o Generalli, Allianz a ČSOB. K účelům porovnání jsem musela vybrat i potenciálního klienta a automobil, protože k výpočtu ceny pojištění je nutné znát konkrétní údaje. Mým klientem je muž ve věku 40-ti let, který žije ve větším městě. Má děti, z předchozích let si nenese žádný bonus ani malus a jezdí automobilem starým deset let. Strana

31 5.2.1 Pojišťovna Generali a.s. První pobočka v ČR byla otevřena již v roce 1832 v Praze. Fungovala do roku 1945, kdy byly pojišťovny znárodněny. Do České republiky se poté vrátila v roce od roku 1995 je Generali akciovou společností. Generali má v nabídce dva produkty povinného ručení ZÁKLAD a KOMPLET. Oba typy pojištění se dělí na VENKOV a MĚSTO, podle bydliště provozovatele vozidla. Do kategorie venkov spadají malá města a vesnice, které mají do tis. obyvatel. Pojištění Základ pokryje škody do zákonné výše 35 mil. Kč. Zároveň zahrnuje základní asistenční služby v České republice i v Evropě. Produkt Komplet nabízí vyšší pojistné plnění a to až do 70mil Kč. Zahrnuje nadstandardní asistenční služby po České republice a celé Evropě a navíc pokrývá i škody v případě střetu se zvěří. Systém bonusu a malusu je u Generali nastaven takto. Po dvanácti měsících je v případě bezeškodného průběhu pojištění připsán řidiči bonus 5%. Nejvyšší bonus, jakého lze dosáhnout je 50% a to za deset let, během kterých řidič nezpůsobil žádnou škodnou událost. V případě, že dojde během rozhodného období 12 měsíců ke škodné události, je k ceně pojistného připočtena přirážka ve výši 25%. Nejvyšší přirážky lze dosáhnout po 49 měsících a to ve výši 150%. Povinné ručení lze platit pololetně, čtvrtletně či měsíčně a to bez přirážky. Klient má také možnost uzavřít doplňková připojištění za zvýhodněných podmínek. Strana

32 Ceny povinného ručení u pojišovny Generali Vozidlo Základ Komplet do 1000 ccm 3 040,00 Kč 3 648,00 Kč ccm 3 840,00 Kč 4 608,00 Kč ccm 4 960,00 Kč 5 952,00 Kč ccm 5 520,00 Kč 6 624,00 Kč ccm 7 680,00 Kč 9 216,00 Kč Internetová aplikace pro sjednání povinného ručení online u pojišťovny Generali Pojišťovna Allianz a.s Do České republiky se dostala v roce 1993, kdy nabízela pouze životní pojištění. Od roku 1999 nabízí i povinné ručení pro jednotlivce i firmy. Momentálně patří ke třem největším pojišťovnám působících v České republice. Strana

33 Pojišťovna Allianz nabízí celkem tři produkty povinného ručení, a to NORMAL, OPTIMAL a EXKLUZIV. Ve všech třech produktech je zahrnuto zdarma povinné ručení na malý motocykl a přípojný vozík, základní asistenční služba a také úrazové pojištění dětí ve vozidle. Produkt Normal je nastaven tak, aby pokrýval škody v zákonem stanovených limitech tj. 35 mil Kč. U pojištění Optimal je limit nastaven na 50 mil Kč. Navíc zahrnuje pojištění proti poškození vozidla zvířetem (škoda způsobená malými hlodavci na elektroinstalaci a brzdové a chladící soustavě), pojištění ŽIVEL (pro případ krupobití, úderu blesku, pádu stromu, požáru,) a garanci mobility (v případě vážných zranění při nehodě je vyplaceno až Kč na nový vůz a zároveň je vyplácena renta po dobu 10 let a to ve výši až Kč). Pro produkt Exkluziv je horní hranice limitu stanovena na 100 mil. Kč. S tímto produktem je navíc oproti produktu Optimal je spojena i výhoda v podobě první škodné události nemající vliv na bonus, pojištění střetu se zvířetem a náhradního vozidla po dobu až pěti dní zdarma. Systém bonusu a malusu je nastaven stejně jako u Generali. Maximální bonus, kterého lze dosáhnout je 50% a to po 120 měsících škodného průběhu. Nejvyšší malus je 150% a následuje po 49 měsících. Ceny povinného ručení pojišťovny Allianz a.s. vozidlo Normal Optimal Exkluziv Do 1000 ccm 3 395,00 Kč 3 633,00 Kč 4 312,00 Kč ccm 3 777,00 Kč 4 042,00 Kč 4 798,00 Kč ccm 4 335,00 Kč 4 639,00 Kč 5 506,00 Kč ccm 4 969,00 Kč 5 316,00 Kč 6 310,00 Kč ccm 6 074,00 Kč 6 500,00 Kč 7 715,00 Kč ccm 7 606,00 Kč 8 138,00 Kč 9 659,00 Kč Strana

34 Internetová aplikace pro sjednání povinného ručení online u pojišťovny Allianz ČSOB Pojišťovna a.s. Pojišťovna byla založena v roce 1994 jako Chmelařská vzájemná pojišťovna a je akciovou společností. Pojišťovna ČSOB jako taková vznikla v roce Dnes nabízí širokou škálu pojistných produktů pro fyzické osoby i firmy. Pojišťovna ČSOB nabízí celkem tři produkty povinného ručení. STANDART, DOMINANT a PREMIANT. U všech tří produktů je v ceně zahrnuta asistenční služba, pojištění osobních věcí manžela a blízkých osob (výše pojistného plnění je Kč Kč) a pojištění řidiče pro případ úrazu (plnění ve výši Kč Kč. Pojištění Standart má různé limity pro škody na zdraví a škody na majetku. Pro škody na zdraví je to 35 mil. Kč a pro škodu na majetku je limit stanoven na 44 mil. Kč. Limit pojistného plnění v případě úrazu řidiče je nastaven na Kč. Pojištění osobních věcí řidiče je do výše Kč stejně tak pojištění Strana

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) ve

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Zákon č. 168/1999 Sb.

Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 307/1999 Sb., zákonem č. 56/2001 Sb., zákonem č.320/2002 Sb. a zákonem č. 47/2004 Sb. Úplné znění

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999,

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999, 205/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. (k 01-01-2009) ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení 168 ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Parlament se usnesl

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů Systém ASPI stav k 5.6.2012 do částky 64/2012 Sb. a 30/2012 Sb.m.s. Obsah a text 168/1999 Sb. stav k 31.12.2012 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

TISK 709. Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem

TISK 709. Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem TISK 709 Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem 1. V ČÁSTI PRVNÍ, kterou je Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla I. K novelizačnímu bodu

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí

205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí 205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojitění odpovědnosti za kodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VPP POV OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Pojistná událost, pojistná nebezpečí, rozsah pojištění

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA Motor vehicles liability insurance Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr.

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE číslo pojistné smlouvy 2946921810 platnost smlouvy 1.8.2014

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům Tisková konference, 12. října 2010 Neplatiči povinného ručení míří k soudům 1 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Ivana Hladíková ředitelka úseku

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám V souvislosti se zveřejněnou informací o přístupu Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pro pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce, které sjednává

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Vozový park 10 a více vozidel

Vozový park 10 a více vozidel Základy sjednání flotilového pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Vozový park 10 a více vozidel Sjednává se ve flotilovém Benefitu jedná se o produkt N-Benefit, limity pojistného

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE The motor third party

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava Pachové ohradníky Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří Ostrava Jiří Cívka 4. prosince 2012 Střet se zvěří Příčinou každé 20. dopravní nehody je střet se zvěří 2 Střet se zvěří Snížení

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen pojištění odpovědnosti

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2011

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2011 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2011 A. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Druhy pojištění a připojištění Článek 3 Výklad

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více