Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel"

Transkript

1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel Bakalářská práce Daniela Fáberová České Budějovice, duben 2011

2 Čestné prohlášení Předkládám tímto k posouzení a obhajobě bakalářskou práci zpracovanou na závěr první etapy studia na Pedagogické Fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně s použitím odborné literatury a pramenů uvedených v seznamu, který je součástí této bakalářské práce. V Českých Budějovicích dne Daniela Fáberová

3 Prohlašuji, že v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb. V platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce a to v nezkrácené podobě fakultou elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejich internetových stránkách. V Českých Budějovicích dne Daniela Fáberová

4 Poděkování Děkuji panu Ing. Pavlovi Pokornému za odborné vedení a cenné připomínky v průběhu zpracovávání mé bakalářské práce... Daniela Fáberová

5 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a měla by poskytnout ucelené informace o povinném ručení. Nejprve uvede historii povinného ručení na našem území a následně popíše jeho současný stav. Dále vysvětlí rozdíl mezi havarijní pojištěním a povinným ručením. Nakonec se pokusí porovnat produkty tří vybraných pojišťoven z několika různých hledisek. This bachelor thesis deals with matters of a liability insurance of running of motor-powered vehicles and it is supposed to offer a comprehensive information on a damage liability. It opens with a history of damage liability in our country and then it describes its current situation. Further, it explains the difference between an accident insurance and the damage liability. Finally, the thesis compares insurance products of three selected assurance companies considering several different aspects.

6 Obsah 1 Úvod Historie povinného ručení Vývoj před válkou Vývoj po válce Povinné ručení Povinné ručení Společenský význam povinného ručení Pojistná smlouva Výše pojistného Bonus a malus Povinnosti pojistitele Práva pojistitele Povinnosti pojištěného Pojistné plnění Zánik povinného ručení Škodní zástupce Česká kancelář pojistitelů Informační středisko ČKP Hraniční pojištění Zelená karta Havarijní pojištění Havarijní pojištění Rozdíl mezi havarijním pojištěním a povinným ručením Porovnání produktů pojišťoven Cenový kalkulátor Porovnání tří vybraných pojišťoven Pojišťovna Generali a.s Pojišťovna Allianz a.s ČSOB Pojišťovna a.s Závěr Vymezení pojmů Závěr Seznam použité literatury...42

7 1 Úvod Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Je upraveno zákonem č. 168/1999 Sb. Povinné ručení slouží k pokrytí škod, které vznikly díky provozu motorového vozidla. Pojišťovna pak uhradí náklady na škodu na zdraví, na majetku ale škodu, která má povahu ušlého zisku. Pojištění se ovšem nevztahuje na vozidlo řidiče, který škodnou událost způsobil. Na našem území bylo povinné ručení poprvé zavedeno ve čtyřicátých letech minulého století. V té době bylo toto pojištění monopolem České pojišťovny. Od roku 2000 jej mohou nabízet všechny pojišťovny, které získají licenci Licenci ke sjednávání pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel má momentálně 14 pojišťoven. Jedná se o Allianz pojišťovnu, a.s., AXA pojišťovnu, a.s., Českou pojišťovnu a.s., Českou podnikatelskou pojišťovnu, a.s., CHARTIS pojišťovnu, S.A., ČSOB pojišťovnu, a.s, Direct pojišťovnu, a.s., Generali pojišťovnu, a.s., Hasičskou vzájemnou pojišťovnu, a.s., Kooperativu pojišťovnu, a.s., Slavii pojišťovnu, a.s., Triglav pojišťovnu, a.s., Uniqa pojišťovnu, a.s. a Wüstenrot pojišťovnu, a.s. Strana - 7 -

8 2 Historie povinného ručení 2.1 Vývoj před válkou Po hospodářské krizi ve třicátých letech dvacátého století se začal rozvíjet automobilový průmysl. Automobily se začaly stávat pro veřejnost stále dostupnějšími. Jak s postupem času přibývalo automobilů na silnicích, začalo přibývalo i autonehod. Škody ovšem nebyly nijak malé a pro viníky nehod bylo obtížné,nebo dokonce nemožné, uhradit náklady na škodu, kterou způsobili. Tato situace byla dostatečným impulzem pro vytvoření zákonného opatření, které by zajistilo náhradu škodu. A to i v případě, kdy provozovatel vozidla, které nehodu způsobilo, nemá finanční prostředky na to, aby uhradil všechny škody. Od 1. listopadu 1935, vešel na území České republiky v platnost zákon o povinném ručení. K tomuto datu vešel v platnost nový zákon o provozu motorových vozidel. Pro soukromé pojišťovny v tehdejším Československu nebyla tato změna příliš radostná. Pro pojišťovny to totiž znamenalo mnoho práce navíc, protože markantně přibylo administrativních úkonů a s tím i spojených potíží Bylo ze zákona nutné vydávat každému pojištěnému potvrzení na jak dlouho a na kolik je dané motorové vozidlo pojištěno. Nejvíce administrativní práce ovšem přibylo díky ze zákona vytvořeného fondu - Fondu pro podporu při úrazech motorovými vozidly. Všechny pojišťovny, které měly povolení k provozování pojištění motorových vozidel, měly také povinnost odvádět do tohoto fondu tzv. Ryzí pojistné prémie, které činily 1% předepsaného čistého pojistného. Fond byl zřízen ze zákona zejména proto, aby mohly být podporovány osoby, které byly zraněny motorovým vozidlem a osoba, která jejich zranění způsobila není schopna uhradit vzniklé náklady na škody. Přispívaly sem nejen pojišťovny, ale dotovaly ho i pokuty řidičů, kteří pojištění neměli. Strana - 8 -

9 2.2 Vývoj po válce V roce 1945 došlo díky dekretu tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše ke znárodnění všech československých pojišťoven, vyhláškami ministerstva financí pak došlo k jejich sloučení. V roce 1950 vešel v platnost zákon č. 56/1950 Sb. o provozu vozidel na veřejných komunikacích. Tímto zákonem se pojištění stalo zákonné a bezesmluvní, což bylo možné díky monopolu. Novinkou bylo placení povinného ručení složenkou Až do konce 1999 bylo pojištění odpovědnosti motorových vozidel monopolem České pojišťovny a bylo zákonné. Od 1.ledna 2000 došlo k podstatné změně. V platnost vešel zákon č. 168/1999 Sb, který staví povinné ručení opět do pozice pojištění povinně smluvního (povinnost uzavřít pojistnou smlouvu) a je možné ho uzavřít v kterékoliv pojišťovně, které získala od Ministerstva financí licenci na provozování tohoto typu pojištění. Díky zákonu č. 168/1999 Sb. byla také zavedena Česká kancelář pojistitelů. Byla sestavena ze zástupců všech pojišťoven, které dostali licenci k provozování pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Slouží ke kontrole všech pojišťoven, spravuje garanční fond a slouží jako informační centrum o pojištění vozidel registrovaných na území České republiky. Strana - 9 -

10 3 Povinné ručení 3.1 Povinné ručení Dle zákona č.168/1999 Sb., který nabyl platnosti k 1. lednu 2000, musí mít každý vlastník silničního vozidla (osobní automobil, nákladní automobil, speciální automobil, autobus, motocykl, čtyřkolka, tříkolka, tahač, přípojné vozidlo, traktor, jednonápravový traktor, samojízdný pracovní stroj a přípojný pracovní stroj), které má platné registrační značky, uzavřené pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Povinnost se vztahuje na vlastníka tuzemského vozidla a stejně tak na řidiče cizozemského vozidla, který nemá platné pojištění v České republice. Pojištěný je každý řidič, který způsobil škodnou událost provozem vozidla, které je uvedeno v pojistné smlouvě. Z toho vyplývá, že pojištění je uzavřeno nejen na provozovatele motorového vozidla, ale i na řidiče, který auto používá. Existují však výjimky z pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel. Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu se nevztahuje na řidiče cizozemského vozidla, který má platnou zelenou kartu na základě pojištění odpovědnosti mimo Českou republiku složky integrovaného záchranného systému ( zelenou kartu vydává Ministerstvo financí) vozidla Vojenského zpravodajství Ministerstva obrany, vozidla Úřadu pro zahraniční styky a informace Ministerstva vnitra, vozidla Policie České republiky a vozidla sborů dobrovolných hasičů v obci Pojištění je automaticky sjednáno pro případ pojistné události na území členských států Evropského hospodářského prostoru (EHP). Sem patří tyto státy: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko. Dále pojištění platí také ve státech uvedených Strana

11 v prováděcí vyhlášce Ministerstva financí (Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Bývalá svazová republika Makedonie, Chorvatsko, Monako, Rumunsko, San Marino, Srbská republika, Černá Hora, Turecko, Ukrajina, Vatikán). Zelená karta, která je pojištěnému vydána okamžitě po sjednání pojištění, umožňuje vycestování i na území dalších států, které nejsou na vyhlášce uvedeny (Bělorusko, Moldavsko, Írán, Izrael, Maroko a Tunisko), proto je jen na pojišťovně, zda je zahrne do svého pojištění odpovědnosti. V současné době je v České republice přes 6 milionů vozidel, která mají uzavřené povinné ručení. Počet vozidel, která naopak pojistku nemají, se pohybuje podle odhadu České kanceláře pojistitelů mezi tisíci. Výše pokuty za chybějící povinného ručení se pohybuje od Kč do Kč. V případě, že řidič není schopen se prokázat zelenou kartou nebo ji má neplatnou, hrozí mu na místě bloková pokuta ve výši 1 500Kč. Od ledna 2009, kdy vešla v platnost novela zákona č. 168/1999 Sb, je povinností provozovatele vozidla uhradit sankci za předchozí neplacení povinného ručení. Pokuta se ukládá do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Výše tohoto poplatku se pohybuje ve výši 20 Kč 300 Kč (podle druhu vozidla) za každý den, na který nebylo na vozidlo sjednáno pojištění (nevztahuje se na období před 1. lednem 2009). Peníze z garančního fondu jsou použity na úhradu škod, které způsobí řidiči bez povinného ručení. 3.2 Společenský význam povinného ručení Během let se automobily stávaly stále přirozenější součástí života a neustále jich přibývalo. Jak narůstal provoz na silnicích, přibývalo i dopravních nehod a vysokých škod. Bylo nutné zavést opatření, které by pomohlo minimalizovat problémy Strana

12 způsobené dopravními nehodami a to zejména problémy týkající se finanční stránky věci a dopadu na sociální postavení rodiny viníka i poškozeného. Bylo třeba zajistit, aby nedocházelo k sociálnímu úpadku rodin účastníků dopravních nehod například z důvodu omezené pracovní schopnosti kvůli trvalým následkům po nehodě. Zákonem nařízené povinné ručení chrání jak viníka nehody, tak i rodinu poškozeného. Viník nemusí hradit poškozenému škodu ze svých finančních prostředků, takže v případě dopravní nehody nenastane situace, že by se jeho rodina dostala do finančních problémů. Poškozený není odkázaný na schopnost viníka zaplatit způsobené škody. Na druhé straně se viník nemusí obávat, že by náhrada škody, kterou způsobil dramaticky zasáhla jeho rodinu a kleslo by tak její sociální postavení, protože povinné ručení škody vykompenzuje. Povinné ručení také do jisté míry snižuje zátěž soudů. Předchází sporům účastníků dopravní nehody o tom, kdo je viníkem, které by vznikaly mnohem častěji v případě, že by každý platil škody ze svého a pojišťovny by nevyřizovaly všechny náležitosti kolem dané dopravní nehody. Další důležitou věcí, která se minimalizuje díky zavedení povinného ručení je zátěž ambasád a napětí mezi státy, které by vznikalo v případě škodné události způsobené v zahraničí nebo naopak škodné události způsobené cizozemským vozidlem na našem území. Všechny tyto pojistné události dnes vyřizují pojišťovny na místě v daném státě prostřednictvým svých škodních zástupců. Díky tomu je ulehčeno i cestování dálkovými autobusy nebo kamionová doprava, protože pokud by povinné ručení nebylo povinné docházelo by k obrovským nezinárodním tahanicím mezi účastníky dopravních nehod. 3.3 Pojistná smlouva Pojištění zodpovědnosti z provozu motorových vozidel vzniká podpisem platné Strana

13 smlouvy, která obsahuje všechny povinné údaje. Pojistitel je povinný smlouvu uzavřít vždy, když je její znění v souladu se zákonem a pojistnými podmínkami pojistitele. Změna podmínek je uskutečnitelná pouze v případě, že zůstanou zachovány minimální zákonné limity nároků poškozeného. Nikdy nesmí být stanoveny níž než je zákonem daný limit, smějí se pohybovat pouze směrem nahoru. Pojistná smlouva musí vždy obsahovat údaje o pojistiteli a pojistníkovi a údaje o pojištěném vozidle dobu, na kterou je pojištění sjednáno limit pojistného plnění výši pojistného, splatnost a způsob jeho placení sídlo škodního zástupce a formu a místo hlášení pojistné události V případě, že pojistník nezná některé údaje, které se týkají pojišťovaného vozidla, v momentě uzavření pojistky, je povinen tyto údaje sdělit pojišťovně (pojistiteli) nejdéle do 15 dnů od uzavření smlouvy. V tomto případě Je zelená karta vystavena až po doplnění všech informací. Po uzavření pojistné smlouvy je pojistitel povinen vydat bezodkladně pojistníkovi zelenou kartu. Všechny změny údajů o pojištěném vozidle nebo o pojistníkovi je nutno pojistiteli sdělit v jím stanovené lhůtě, nejdéle do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 3.4 Výše pojistného Výši pojistného stanovuje pojistitel tak, aby byl schopen dostát svým závazkům vůči pojištěným odpovědnosti za škodu, aby byl schopen uhradit příspěvky České kanceláři pojistitelů a aby vytvářel dostatečná aktiva, jejichž zdrojem jsou technické rezervy podle zákona o pojišťovnictví. Strana

14 Mezi hlavní kritéria, podle kterých pojišťovna vyměřuje výši pojistného, patří druh vozidla, objem motoru a činnost, ke které bude vozidlo používáno. Dále musí pojišťovna při vyměřování výše pojistného vzít ve smlouvě v potaz i předcházející škodní průběh pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel pojistníka a to dvěma způsoby slevou v případě předchozího bezeškodného průběhu přirážkou v případě výplaty pojistného plnění z pojištění odpovědnosti Některé pojišťovny potřebují k vypočítání výše pojistného znát i např. věk pojištěného, stáří vozu, zda má pojištěný děti, výkon motoru vozidla nebo bydliště pojištěného. 3.5 Bonus a malus Povinné ručení je nastaveno tak, aby byli řidiči finančně zvýhodněni v případě, že jezdí bez nehod a naopak, aby řidiči, kteří nemají nulovou nehodovost byli zdiskreditováni. Zpravidla se ve všech pojišťovnách počítá období 12 měsíců. Po uplynutí této doby pojištění má řidič možnost získat bonus nebo malus. Bonus se na pojištění projeví v podobě slevy na pojistce. Obvykle bonus dosahuje 5% slevy za každých 12 měsíců bez dopravní nehody. Bonus se může vyšplhat až do výše 55%. Malus se také projeví na výši pojistného a to zvýšením ceny. Za škodnou událost, ke které došlo v rozhodné době 12 měsíců se cena pojistky navyšuje o 10%. V případě, že řidič nasbíral bonus, odečítá se malus nejprve od něho a následně dochází ke zdražení pojistky. Nejvyšší malus, kterého lze dosáhnout je 200 %. V dnešní době berou pojišťovny ohled na předchozí průběh povinného ručení i v případě, že pojistník změní pojišťovnu. Předchozí průběh pojištění je evidován Strana

15 Kanceláří pojistitelů, a proto pojišťovna snadno zjistí zda si klient přináší z minulé pojišťovny bonus či malus. 3.6 Povinnosti pojistitele Podepsáním pojistné smlouvy se strana pojistitele zavazuje nahradit škodu, která byla způsobena provozem motorového vozidla a to až do výše, která je stanovena v pojistné smlouvě. Nejnižší limity jsou ovšem nastaveny zákonem. V případě škody na zdraví nebo usmrcením musí být limit pojištění stanoven na nejméně Kč za každou zraněnou nebo usmrcenou osobu včetně nákladů na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění Pro případ škody poškozením, zničením nebo ztrátou věci a škody vzniklé odcizením věci v případě, že fyzická osoba pozbyla schopnost ji opatrovat musí být limit nastaven na nejméně Kč bez ohledu na počet poškozených, v případě, že součet škod všech poškozených převyšuje limit určený pojistnou smlouvou, snižuje se pojistné plnění všech poškozených v poměru tohoto limitu Při škodě na ušlém zisku je zákonný spodní limit nejméně Kč bez ohledu na počet poškozených, v případě, že součet škod všech poškozených převyšuje limit určený pojistnou smlouvou, snižuje se pojistné plnění všech poškozených v poměru tohoto limitu Pro škody spojené s uhrazením nákladů spojených s právním zastoupením při uplatňování nároků na náhradu škody, není limit stanoven. Nárok na toto odškodné vzniká v případě, že k pojistné události došlo v době platnosti pojistné smlouvy. Po novelizaci zákona (zákon č. 47/2004 Sb.) došlo ke změnám, které se týkají jednorázového odškodného, které náleží pozůstalým. Od roku 2004 jim musí být vyplaceno odškodné v případě usmrcení osoby blízké během škodné události. Výše odškodného je stanovena takto manželovi nebo manželce je vyplaceno Kč každému dítěti Kč Strana

16 každému rodiči Kč každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte Kč každému sourozenci Kč každé další osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným v době vzniku pojistné události Kč Pojistitel na základě povinného ručení nehradí tyto škody škodu, kterou utrpěl řidič vozidla,jehož provozem byla škoda způsobena škodu, za kterou pojištěný odpovídá svému manželu nebo osobám, které s ním v době vzniku škodné události žily ve společné domácnosti škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto vozidlem, s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe a to v rozsahu v jakém pojištěný za škodu odpovídá škodu vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidle, jakož i škodu na věcech přepravovaných těmito vozidly, nejedná-li se o škodu způsobenou provozem jiného vozidla škodu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění nebo důchodů z důchodového pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla tato škoda způsobena, škodu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při tomto závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích, škodu vzniklou provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo událostí. Je-li ve smlouvě sjednáno, že pojistitel požaduje, aby pojištěný oznámil každou Strana

17 dopravní nehodu Policii České republiky, musí pojistitel pojištěnému uhradit náklady, které jsou s tímto spojené. 3.7 Práva pojistitele Pojistitel má právo požadovat zpět náhradu pojistného a to v případě, že během prošetřování pojistné události dojde ke zjištění a prokázání, že pojištěný způsobil škodu úmyslně, porušil povinnost týkající se provozu na pozemních komunikací (provozování vozidla, jehož technická způsobilost k provozu nebyla schválena, řízení vozidla osobou, která není držitelem řidičského oprávnění nebo jí byl uložen zákaz řízení a řízení pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek) a v důsledku tohoto porušení došlo ke vzniku škody, za kterou je pojištění zodpovědný, škodu způsobil neoprávněným provozem vozidla odmítl bezdůvodně zkoušku na přítomnost alkoholu a omamných nebo psychotropních látek na výzvu policie ČR 3.8 Povinnosti pojištěného Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli, že došlo ke škodné události a předložit k příslušné doklady a v průběhu šetření škodné události postupovat v souladu s pokyny pojistitele. Pojištěný je povinen bez zbytečných odkladů doložit poškozenému na jeho žádost údaje nezbytné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody - minimálně jméno a příjmení, bydliště nebo obchodní jméno a sídlo, popřípadě místo podnikání vlastníka vozidla, dále číslo pojistné smlouvy, sídlo pojistitele (popřípadě adresu sídla pobočky pojistitele) a státní poznávací značku vozidla, jímž byla škoda způsobena. Pojištěný je také povinen pojistiteli neprodleně písemně sdělit, že proti němu bylo uplatněno právo na náhradu škody bylo zahájeno trestní (správní) řízení (v souvislosti se škodnou událostí), Strana

18 pojistitel musí být informován o jeho průběhu a výsledku poškozený uplatnil právo na náhradu škody u soudu (v případě, že se tuto skutečnost pojistník dozví) Pojištěný je povinen v případě dopravní nehody nepodléhající oznámení Policii České republiky podle zákona upravujícího provoz na pozemních komunikacích bez zbytečného odkladu předložit pojistiteli společný záznam o dopravní nehodě. V případě dopravní nehody je nutno volat Policii České republiky v případě, že při nehodě došlo ke zranění nebo úmrtí nebo v případě že škody na majetku jsou větší než Kč. Dále je nutno volat policii pokud dojde k poškození majetku třetích osob. Povinnost nahlásit dopravní nehodu nastává i v případě, že došlo jen ke škodě nižší než Kč a účastníci nehody se nedomluví na zavinění. 3.9 Pojistné plnění V případě škodné události způsobené vozidlem, na které je sjednáno řádné povinné ručení má poškozený právo na vyplacení odškodného od daného pojistitele. V případě, že pojistitel není schopen vyplatit pojištěnému pojistné plnění, na které má nárok, je toto hrazeno z garančního fondu ČKP. Plnění je splatné do 15 dnů, ode dne, kdy pojistitel ukončil všechna vyšetřování, která vedla ke stanovení výše jeho plnění nebo ode dne, kdy pojistitel obdržel pravomocné rozhodnutí soudu o tom, že je povinen pojistné plnění pojištěnému vyplatit. Pojistitel je ze zákona povinen provést šetření škodné události bez zbytečného odkladu. Nejdéle do 3 měsíců ode dne, kdy oprávněná osoba uplatni uplatnila svoje právo na poskytnutí pojistného plnění vyplývajícího z povinného ručení, musí pojistitel ukončit šetření pojistné události a sdělit poškozenému výši pojistného plnění podat poškozenému písemné vysvětlení k těm uplatňovaným nárokům, které Strana

19 byly pojistitelem zamítnuty nebo u kterých bylo plnění pojistitele sníženo. V případě, že nastane situace, kdy pojistitel nedodrží své závazky vůči šetření škodné události, dochází k navýšení pojistného plnění o tzv. úrok z prodlení. Výši tohoto úroku stanovuje Česká národní banka. Pojištěného se týká taková sazba, jaká byla platná k prvnímu dni prodlení pojistitele navíc navýšená o 4% ročně. Úroky se stanovují vždy samostatně za každý započatý měsíc prodlení ve výši jedné dvanáctiny sazby úroku z prodlení, přičemž sazba úroku z prodlení se aktualizuje každý měsíc s využitím diskontní sazby České národní banky, platné k prvnímu dni daného měsíce prodlení Zánik povinného ručení Povinné ručení zaniká hned v několika případech v případě, že pojistník nebo jeho zástupce oznámí, že došlo k převodu vlastnictví vozidla, ať už prodejem, darováním, dědictvím nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Pojistná smlouva končí dnem nahlášení změny pojistiteli. Právo nahlášení změny má původní vlastník vozidla a současně i nový vlastník. Pokud není změna nahlášena pojistiteli, je pojistník povinen platit pojistné, i přesto, že vozidlo již neprovozuje. zaniká dnem, kdy vozidlo přestane fyzicky existovat. V tomto případě je nutné pojistiteli doložit zprávu o zániku vozidla zaniká i u vozidel, která byla vyřazena z evidence (dočasně i trvale). Tuto skutečnost je nutné doložit pojistiteli dokladem o výmazu vozidla z evidence, jen po té zaniká povinnost platit pojistné. další možností zániku pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti je odcizení vozidla. Dnem, kdy pojištění zanikne je den, kdy Policie ČR přijala oznámení o odcizení vozidla. v případě neplacení pojistného zaniká povinné ručení dnem následujícím po uplynutí lhůty stanovené v upomínce k zaplacení, která byla pojistníkovi doručena. Lhůta musí být minimálně jeden měsíc a upomínka musí obsahovat upozornění o zániku pojištění, v opačném případě k ukončení pojistné Strana

20 smlouvy dojít nemůže. povinné ručení zaniká také dohodou, kdy se pojistník a pojistitel domluví na ukončení smlouvy. posledním způsobem zániku pojištění je vypršení pojistné smlouvy, která byla uzavřena na dobu určitou. Po zániku povinného ručení, je nutno uzavřít nejpozději do dvou týdnu smlouvu novou. V opačném je provozovatel vozidla povinen podat žádost o dočasné (případně trvalé) vyřazení vozidla z registru a odevzdat registrační značky vozidla a osvědčení o jeho registraci. V opačném případě hrozí pokuta Kč a sankce za neuzavření pojištění z odpovědnosti provozu motorových vozidel v podobě povinného příspěvku do garančního fondu Škodní zástupce V každém členském státě Evropského hospodářského prostoru je pojistitel povinen ustanovit svého škodního zástupce. Ten v případě, že je fyzickou osobou musí mít bydliště nebo místo podnikání ve státě, ve kterém vykonává pozici škodního zástupce. V případě, že se jedná o právnickou osobu, musí mít v daném státě sídlo firmy. Škodní zástupce je zmocněn pojistitelem k tomu, aby na účet pojistitele prošetřil škodnou událost a vyčíslil konečný nárok na náhradu škody. Je povinen projednat škodnou událost a shromáždit informace, které jsou nutné k vyčíslení náhrady škody v případě, že škoda byla způsobena provozem vozidla, jehož pojištění je sjednáno u pojistitele nebo na pobočce pojistitele v jiném členském státě, než ve kterém má poškozený bydliště nebo sídlo provozem vozidla, které má obvykle stanoviště v jiném členském státě, než je stát, ve kterém má poškozený bydliště nebo sídlo Strana

21 v jiném členském státě, než je stát, ve kterém má poškozený bydliště nebo sídlo Škodní zástupce může v dané zemi zastupovat více pojistitelů. Avšak od všech musí mít dostatečné oprávnění, aby je mohl v jednání zastupovat a také dostatečné pravomoci, aby mohl uspokojit nároky poškozeného v plném rozsahu. Dále musí být schopen jednat v úředním jazyce státu, ze kterém má poškozený sídlo nebo bydliště. Česká kancelář pojistitelů shromažďuje údaje o škodních zástupcích pojišťoven v jednotlivých členských zemích, proto je pojistitel povinen sdělit Kanceláři tyto údaje o škodním zástupci.- jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště jedná-li se o fyzickou osobu. V případě právnické osoby sídlo a obchodní jméno a stát jeho působnosti. V případě změny nebo jmenování nového škodního zástupce je pojistitel povinen tyto změny oznámit Kanceláři nejdéle do 7 dní ode dne, kdy ke změně došlo. Informace o škodních zástupcích dává ČKP bezodkladně k dispozici informačním střediskům ostatních členských států, čímž vzniká informační síť, která značně ulehčuje vyřízení škodné události v zahraničí a ulehčuje situaci osobám, které byly poškozeny provozem motorového vozidla. Povinnost pro pojišťovny ustanovit škodního zástupce v členských státech vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady Česká kancelář pojistitelů Česká kancelář pojistitelů je profesní organizace, která byla zřízena zákonem č. 168/199 Sb. Členy této organizace jsou zástupci pojišťoven, které nabízejí produkty povinného ručení. Hlavním úkole České kanceláře pojistitelů je kontrolování a zabezpečování aktivit pojišťoven, které na našem území nabízejí pojištění odpovědnosti za škodu motorových vozidel. Kontrolním orgánem pro ČKP je ministerstvo financí. Strana

22 Česká kancelář pojistitelů se také snaží veřejnosti poskytovat dostatečné množství informací, které souvisejí s povinným ručením a dopravními nehodami. Na jejich webových stránkách (www.ckp.cz) je také možnost ověřit si, zda je na konkrétní vozidlo uzavřena pojistka, stačí pouze zadat registrační značku. ČKP má ze zákona povinnost spravovat garanční fond provozovat hraniční pojištění provozovat informační středisko - zjišťovat, uchovávat a poskytovat údaje o pojištění odpovědnosti vozidel registrovaných v České republice a uchovávat a poskytovat údaje o škodních zástupcích, které jmenovaly pojišťovny spolupracovat se státními orgány vést evidenci a statistiku pro účely pojištění odpovědnosti Vzhledem k poškozeným vystupuje ČKP jako poskytovatel plnění,v případě, že nastane některá z těchto situací škoda na zdraví nebo usmrcením způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba, škoda způsobená provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti, škoda způsobená provozem vozidla pojištěného u pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto škodu, škoda způsobená provozem cizozemského. vozidla pojištěného hraničním pojištěním, škoda způsobená provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území ČR povinnost uzavřít hraniční pojištění, Finanční prostředky na uhrazení tohoto plnění jsou čerpány z garančního fondu, do kterého přispívají řidiči, kteří nemají povinné ručení sjednané, dále do fondu pojistitelé odvádějí část pojistného a také sem plynou peníze z hraničního Strana

23 pojištění. Z garančního fondu je vypláceno pojistné plnění například i v takové situaci, kdy je pojišťovna, u které je dané vozidlo pojištěno, v úpadku. Každý pojistitel je povinen nahlásit změny o pojištění odpovědnosti kanceláři pojistitelů a to nejdéle do 30 dnů, ode dne, kdy ke změně došlo. Povinnosti oznámení podléhá vznik nebo zánik pojistné smlouvy nebo jakékoliv změny údajů, které se týkají dokladů o pojištění. Kancelář pojistitelů sděluje tyto informace Centrálnímu registru vozidel Informační středisko ČKP Mezi nejdůležitější funkce informačního střediska ČKP patří shromažďování údajů, které jsou nezbytné k uplatnění nároků na náhradu škody poškozených z povinného ručení. Jedná se o tyto údaje: Registrační značky tuzemských vozidel Informace o pojistitelích, o číslech pojistných smluv tuzemských vozidel a o délce platnosti těchto smluv Údaje o zelených kartách (jejich čísla) a o číslech pojistných smluv hraničního pojištění Údaje o pobočkách pojistitelů ve státech Evropského hospodářského prostou a jejich tamních škodních zástupcích Informace o cizozemských vozidlech z Evropského hospodářského prostoru, získává Kancelář pojistitelů od informačních středisek daného státu. Tento registr usnadňuje a urychluje vyřízení škodné události ať už způsobené cizozemským vozidlem v České republice nebo tuzemským vozidlem v zahraničí. Nejstarším datem, ke kterému jsou údaje o nehodách v informačním středisku zaznamenány je 1. května 2004 (datum zahájení činnosti střediska). Strana

24 Hraniční pojištění Dříve se hraniční pojištění uzavíralo při překročení hraničního přechodu. Dnes je to zpravidla ve vnitrozemí. Pojištění, pro cizozemská vozidla, se uzavírá na dobu pobytu v ČR. Povinnost uzavřít hraniční pojištění vzniká pouze v případem že řidič nemá platnou zelenou kartu. Kontrolu hraničního pojištění provádí Policie ČR. V případě chybějícího pojištění je znemožněna další jízda vozidla bez uhrazení pojistného v trojnásobné výši minimálně však Kč. Hraniční pojištění se sjednává na dobu 15 dní. Standardní sazby hraničního pojištění Dvoukolové motorové vozidlo, motorová tříkolka Osobní automobil do 3,5t Ostatní motorová vozidla Přívěsy nad 750kg Sazba za 15-dní 3 000,00 Kč 6 500,00 Kč ,00 Kč 2 200,00 Kč 3.13 Zelená karta Zelená karta, kterou pojišťovna vydá po uzavření pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, je mezinárodním dokladem o uzavření pojištění. Do 31.května roku 2008 nebylo nutné ji mít pro prokázání zaplaceného pojištění s sebou. Stejně tak v zahraničí. Pro státy, se kterými Česká kancelář pojistitelů uzavřela tzv. multilaterální dohodu, nebylo nutné mít zelenou kartu s sebou a v případě škodné události, je škoda hrazena z garančního fondu České Strana

25 kanceláře pojistitelů. V případě států s tzv. jednotnou dohodou bylo nutné mít zelenou kartu s sebou. V opačném případě hrozila sankce a případně uhrazení hraničního pojištění. V ostatních státech je nutno na hranicích uzavřít hraniční pojištění, které je však nepoměrně dražší než běžné povinné ručení. Od 1.června 2008 je jediným možným dokladem o zaplacení právě zelená karta. Je nutné ji mít stále s sebou. V opačném případě se řidič vystavuje riziku uhrazení blokové pokuty ve výši 1500Kč až 3000Kč. Při cestě do zahraničí je nutné s sebou mít i duplikát zelené karty Státy, ve kterých platí zelená karta: Německo, Rakousko, Polsko, Španělsko, Andora, Itálie, Francie, Slovinsko, Albánie, Lotyšsko, Švédsko, Bulharsko, Ukrajina, Monako, Belgie, Nizozemí, Rumunsko, Švýcarsko, Dánsko, Kypr, Irsko, Finsko, Maroko, Turecko, Moldávie, Lichtenštejnsko, Řecko, Izrael, Bosna a Hercegovina, Portugalsko, Makedonie, Estonsko, Velká Británie, Maďarsko, Tunisko, Malta, Írán, Lucembursko, Chorvatsko, Island, Norsko, Černá hora, San Marino, Bělorusko, Moldavsko, Rusko (od ). Strana

26 4 Havarijní pojištění 4.1 Havarijní pojištění Havarijní pojištění na rozdíl od povinného ručení není ze zákona povinné a kryje škody na vozidle řidiče. V případě zaviněné dopravní nehody pomůže řidiči s finančními náklady na opravu vozidla. Nepokrývá však jen náklady způsobené dopravní nehodou. Pojistné plnění je vyplaceno i případě živelné pohromy (krupobití, povodně, úder blesku, sesuv laviny, pád kamení, pád větve, sesuvy půdy...), krádeže nebo vandalismu. Další rizika je u většiny pojišťoven možno doplatit. Cena havarijního pojištění není nijak nízká a proto je dobré se rozmyslet, zda se pojistka na konkrétní auto vyplatí. Obecně platí, že je rozumné uzavřít pojistku na automobil starý šest až sedm let. Na starší auta se vyplatí v případě, že jde o drahý automobil. Některé pojišťovny na trhu ani nenabízejí havarijní pojištění na automobily starší deseti let. Výši pojistného stanovuje pojišťovna podle několika faktorů. Mezi nejdůležitější patří výše spoluúčasti při škodné události, tu si volí sám pojištěný a minimum je 5% z vyčíslené škody. Dalšími důležitými faktory jsou: stáří vozidla a jeho technický stav, typ vozu, pořizovací cena, rizikovost řidiče, způsob platby, účel, ke kterému je vozidlo používáno a další. Některé faktory se mohou u jednotlivých pojišťoven lišit. Ke každému základnímu havarijnímu pojištění lze sjednat připojištění na různá rizika pojištění skel, zavazadel, přepravovaných osob, asistenční služby atd. U většiny pojišťoven si lze sjednat pojištění, které kryje veškerá možná rizika tzv. All-risk. Strana

27 4.2 Rozdíl mezi havarijním pojištěním a povinným ručením Obě pojištění (havarijní pojištění i povinné ručení) slouží k uhrazení škody na vozidle v případě škodné události. Povinné ručení je, jak už z názvu vyplývá, je na rozdíl od havarijní pojištění ze zákona povinné pro každého řidiče a vozidlem, na které není pojistka uzavřená, nesmí řidič vyjet na silnici. Hlavní rozdíl mezi těmito pojistkami je však v účelu, ke kterému slouží. Povinné ručení pokrývá náhradu škody, která byla způsobena na vozidle nebo na zdraví ostatním účastníkům silničního provozu. Naopak nepokrývá jakékoliv škody, které byly způsobeny na vozidle jež zapříčinilo svým provozem škodnou událost. V případě, že řidič nemá uhrazeno povinné ručení, je poškozenému náhrada škody vyplacena z garančního fondu a následně je vymáhána Českou kanceláří pojistitelů na nepojištěném řidiči. Havarijní pojištění není nutné uzavírat a lze se bez něj obejít. Slouží k tomu, aby pomohlo pokrýt škody na vlastním vozidle řidiči, který nehodu způsobil. Nekryje však jen škody, které byly způsobeny nehodou, pojistka obvykle zahrnuje i jiná rizika. Patří mezi ně škody způsobené živelnou pohromou (krupobití, povodně..) dále pak chrání v případě vandalismu, odcizení vozidla nebo jeho neoprávněnému použití. Strana

28 5 Porovnání produktů pojišťoven 5.1 Cenový kalkulátor V dnešní době internetu nabízí téměř všechny pojišťovny možnost sjednání povinného ručení online. Stačí vyplnit připravený formulář o pojistiteli a vozidle a aplikace okamžitě přepočítá, kolik klient zaplatí. Následně má klient možnost přečíst si pojistnou smlouvu. Platba může proběhnout převodem na bankovní účet nebo online platební kartou. V momentě připsání peněz na účet banky je pojistka uzavřena. Platit začíná nejdříve druhý den. Aby bylo možné používat vozidlo, na které byla sjednána pojistka online, dorazí nejprve zelená karta v elektronické podobě a to na klientem zadanou ovou adresu. Touto kartou se klient prokazuje do doby, než poštou obdrží originální dokumenty. Vzhledem k tomu, že na trhu figuruje celkem 14 pojišťoven, které nabízejí produkt pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, je poměrně složité vybrat, u které pojišťovny pojistku uzavřít. Pro většinu lidí je klíčovým faktorem pro výběr pojistitele cena, za kterou daný produkt nabízí. Proto existují internetové kalkulačky, které spočítají a porovnají ceny pojištění vybraných pojistitelů. Jednu z těchto kalkulaček lze nalézt na stránkách Tato aplikace porovnává produkty 12 pojišťoven na trhu zejména z hlediska ceny. K porovnání je potřeba vyplnit ve formuláři požadované údaje. Nejprve formulář o vozidle (obr. 5.1.) obr formulář o vozidle Strana

29 Následuje formulář o pojistníkovi vozu (obr 5.2). obr údaje o pojistníkovi Nakonec je nutno vyplnit zda je pojistník zároveň vlastníkem vozidla, zda vozí děti a také informace o předchozím průběhu povinného ručení a počtu dopravních nehod. (obr. 5.3) obr údaje o předchozím povinném ručení Aplikace spočítá ceny produktů u jednotlivých pojišťoven podle zadaných parametrů a ve výsledné tabulce (obr. 5.4) seřadí produkty od nejlevnějšího k nejdražšímu. U každého produktu je navíc tlačítko, přes které je možné dostat se k závaznému formuláři na sjednání konkrétního produktu. Strana

30 Obr. 5.4 výsledná tabulka produktů 5.2 Porovnání tří vybraných pojišťoven Každá z pojišťoven nabízí už k základním produktům povinného ručení rozdílné výhody zdarma. K porovnání produktů z hlediska služeb, které povinné ručení zahrnuje je nutné se podívat na nabídku konkrétní pojišťovny. K tomuto účelu jsem si vybrala tři pojišťovny, jejichž povinná ručení jsem porovnávala. Jedná se o Generalli, Allianz a ČSOB. K účelům porovnání jsem musela vybrat i potenciálního klienta a automobil, protože k výpočtu ceny pojištění je nutné znát konkrétní údaje. Mým klientem je muž ve věku 40-ti let, který žije ve větším městě. Má děti, z předchozích let si nenese žádný bonus ani malus a jezdí automobilem starým deset let. Strana

31 5.2.1 Pojišťovna Generali a.s. První pobočka v ČR byla otevřena již v roce 1832 v Praze. Fungovala do roku 1945, kdy byly pojišťovny znárodněny. Do České republiky se poté vrátila v roce od roku 1995 je Generali akciovou společností. Generali má v nabídce dva produkty povinného ručení ZÁKLAD a KOMPLET. Oba typy pojištění se dělí na VENKOV a MĚSTO, podle bydliště provozovatele vozidla. Do kategorie venkov spadají malá města a vesnice, které mají do tis. obyvatel. Pojištění Základ pokryje škody do zákonné výše 35 mil. Kč. Zároveň zahrnuje základní asistenční služby v České republice i v Evropě. Produkt Komplet nabízí vyšší pojistné plnění a to až do 70mil Kč. Zahrnuje nadstandardní asistenční služby po České republice a celé Evropě a navíc pokrývá i škody v případě střetu se zvěří. Systém bonusu a malusu je u Generali nastaven takto. Po dvanácti měsících je v případě bezeškodného průběhu pojištění připsán řidiči bonus 5%. Nejvyšší bonus, jakého lze dosáhnout je 50% a to za deset let, během kterých řidič nezpůsobil žádnou škodnou událost. V případě, že dojde během rozhodného období 12 měsíců ke škodné události, je k ceně pojistného připočtena přirážka ve výši 25%. Nejvyšší přirážky lze dosáhnout po 49 měsících a to ve výši 150%. Povinné ručení lze platit pololetně, čtvrtletně či měsíčně a to bez přirážky. Klient má také možnost uzavřít doplňková připojištění za zvýhodněných podmínek. Strana

32 Ceny povinného ručení u pojišovny Generali Vozidlo Základ Komplet do 1000 ccm 3 040,00 Kč 3 648,00 Kč ccm 3 840,00 Kč 4 608,00 Kč ccm 4 960,00 Kč 5 952,00 Kč ccm 5 520,00 Kč 6 624,00 Kč ccm 7 680,00 Kč 9 216,00 Kč Internetová aplikace pro sjednání povinného ručení online u pojišťovny Generali Pojišťovna Allianz a.s Do České republiky se dostala v roce 1993, kdy nabízela pouze životní pojištění. Od roku 1999 nabízí i povinné ručení pro jednotlivce i firmy. Momentálně patří ke třem největším pojišťovnám působících v České republice. Strana

33 Pojišťovna Allianz nabízí celkem tři produkty povinného ručení, a to NORMAL, OPTIMAL a EXKLUZIV. Ve všech třech produktech je zahrnuto zdarma povinné ručení na malý motocykl a přípojný vozík, základní asistenční služba a také úrazové pojištění dětí ve vozidle. Produkt Normal je nastaven tak, aby pokrýval škody v zákonem stanovených limitech tj. 35 mil Kč. U pojištění Optimal je limit nastaven na 50 mil Kč. Navíc zahrnuje pojištění proti poškození vozidla zvířetem (škoda způsobená malými hlodavci na elektroinstalaci a brzdové a chladící soustavě), pojištění ŽIVEL (pro případ krupobití, úderu blesku, pádu stromu, požáru,) a garanci mobility (v případě vážných zranění při nehodě je vyplaceno až Kč na nový vůz a zároveň je vyplácena renta po dobu 10 let a to ve výši až Kč). Pro produkt Exkluziv je horní hranice limitu stanovena na 100 mil. Kč. S tímto produktem je navíc oproti produktu Optimal je spojena i výhoda v podobě první škodné události nemající vliv na bonus, pojištění střetu se zvířetem a náhradního vozidla po dobu až pěti dní zdarma. Systém bonusu a malusu je nastaven stejně jako u Generali. Maximální bonus, kterého lze dosáhnout je 50% a to po 120 měsících škodného průběhu. Nejvyšší malus je 150% a následuje po 49 měsících. Ceny povinného ručení pojišťovny Allianz a.s. vozidlo Normal Optimal Exkluziv Do 1000 ccm 3 395,00 Kč 3 633,00 Kč 4 312,00 Kč ccm 3 777,00 Kč 4 042,00 Kč 4 798,00 Kč ccm 4 335,00 Kč 4 639,00 Kč 5 506,00 Kč ccm 4 969,00 Kč 5 316,00 Kč 6 310,00 Kč ccm 6 074,00 Kč 6 500,00 Kč 7 715,00 Kč ccm 7 606,00 Kč 8 138,00 Kč 9 659,00 Kč Strana

34 Internetová aplikace pro sjednání povinného ručení online u pojišťovny Allianz ČSOB Pojišťovna a.s. Pojišťovna byla založena v roce 1994 jako Chmelařská vzájemná pojišťovna a je akciovou společností. Pojišťovna ČSOB jako taková vznikla v roce Dnes nabízí širokou škálu pojistných produktů pro fyzické osoby i firmy. Pojišťovna ČSOB nabízí celkem tři produkty povinného ručení. STANDART, DOMINANT a PREMIANT. U všech tří produktů je v ceně zahrnuta asistenční služba, pojištění osobních věcí manžela a blízkých osob (výše pojistného plnění je Kč Kč) a pojištění řidiče pro případ úrazu (plnění ve výši Kč Kč. Pojištění Standart má různé limity pro škody na zdraví a škody na majetku. Pro škody na zdraví je to 35 mil. Kč a pro škodu na majetku je limit stanoven na 44 mil. Kč. Limit pojistného plnění v případě úrazu řidiče je nastaven na Kč. Pojištění osobních věcí řidiče je do výše Kč stejně tak pojištění Strana

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA Motor vehicles liability insurance Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÉ EVROPSKÉ ZEMI Motor vehicle insurance in the Czech Republic

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Diplomová práce 2009 ANOTACE Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu

Více

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Autor: Ilona Václavíková Vedoucí práce: Ing. Diana Bílková, Dr. Praha

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Analýza pojistného trhu povinného ručení v ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Karel Medek Praha 2011 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Zuzana Palová Bakalářská práce 2009 Abstrakt Tato bakalářská práce na téma Analýza pojištění

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a jejich doplňkových pojištění v ČR

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a jejich doplňkových pojištění v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a jejich doplňkových pojištění v ČR Bakalářská práce Autor: Irena Haubnerová Pojišťovnictví Vedoucí

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Specifics and Problem Areas of Claims

Více

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Monika Kutílková Finance Vedoucí práce: Dr. Ivan Jandejsek

Více

ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014

ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 7 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní

Více

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2 ŠKODA Pojištění OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza majetkového pojištění v oblasti pojištění aut The Analysis of Property Insurance in the field of the Vehicle Insurance Michaela

Více

Allianz autopojištění

Allianz autopojištění Allianz autopojištění Pojistné podmínky S vámi od A do Z VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ

Více

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou str. 4 provozem

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 10 19)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 10 19) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 2 10) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní

Více

PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU

PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysotskiy Sergey

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vysotskiy Sergey JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysotskiy Sergey České Budějovice 2014 1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03)

Více

Autopojištění 2015 OBSAH. Předsmluvní informace strana 2. pojištění pro případ újmy způsobené provozem jiného vozidla strana 32

Autopojištění 2015 OBSAH. Předsmluvní informace strana 2. pojištění pro případ újmy způsobené provozem jiného vozidla strana 32 Autopojištění 2015 OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOFLOTILY

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOFLOTILY T. č. 488.01/01.07.2011 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOFLOTILY (str. 2 10) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus III (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3 OBSAH Pokyny pro klienta... 2 Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.... 3 Oznámení informací zájemcům před uzavřením pojistné smlouvy... 4 Všeobecné pojistné podmínky

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více