VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA V NOVÉM BYDŽOVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA V NOVÉM BYDŽOVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA V NOVÉM BYDŽOVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 IČO: Komenského 77, Nový Bydžov IZO:

2 I. Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 je zpracována na základě 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů, a podle doporučené osnovy odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. a) název školy: Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 b) sídlo: Komenského 77, Nový Bydžov c) charakteristika školy: příspěvková organizace IČO součást školy gymnázium celková kapacita 330 žáků d) zřizovatel školy: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové e) ředitel školy: PaedDr. Jaroslav Šedivý Husova třída 1764, Nový Bydžov f) datum zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Rozhodnutí MŠMT ČR č.j / ze dne s účinností od , změna č.j /04 21 ze dne s účinností od , změna č.j / ze dne s účinností od , změna č.j. 4149/ ze dne s účinností od g) adresa pro dálkový přístup: h) občanské sdružení působící při škole: Klub rodičů a přátel školy při Gymnáziu Nový Bydžov (předsedkyně Ing. D. Rudolfová) ch) školská rada: zřizovatel stanovil šestičlenné složení, RNDr. J. Ort předseda, zvolen pedagogickými pracovníky, Mgr. R. Döbertová zapisovatelka, zvolena pedagogickými pracovníky, J. Kandoussi a Ing. V. Neuman jmenováni zřizovatelem, Ing. J. Havlín a Mgr. R. Truxová zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky i) další údaje ke škole: škola organizuje vzdělávání v šestiletém a čtyřletém cyklu se všeobecným zaměřením, koncepce školy předpokládá udržení této orientace i v dalším vývoji, neboť systém všeobecného studijního základu s nadstavbou povinně volitelných předmětů umožňuje tvorbu zaměření vzdělávání samotným žákem, kapacitu školy optimálně naplňuje počet 10 tříd, škola ke zlepšení hospodaření využívá příležitostného pronájmu svých prostor (zejména tělocvičny), vzdělávací kurzy pro veřejnost nepořádá

3 II. Přehled oborů vzdělání Kód oboru Název oboru Třídy K/41 Gymnázium 1. A, 2. A, 3. A, 4. A 1. C, 2. C, 3. C, 4. C, K/61 Gymnázium 5. C, 6. C

4 Učební plán pro nižší stupeň gymnázia (obor K/61 Gymnázium) Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 5 4 Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 3 3 Další cizí jazyk Německý/Ruský jazyk 3 3 Matematika a její aplikace Matematika 4 5 Informační a komunikační technologie Informatika a výp. technika 1 1 Člověk a společnost Dějepis Dějepis 2 2 Výchova k občanství Občanská výchova 1 1 Fyzika Fyzika 2 2 Člověk a příroda Chemie Chemie 2 2 Přírodopis Biologie 2 2 Zeměpis Zeměpis 2 2 Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova 1 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 1 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví 1 - Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 Člověk a svět práce Člověk a svět práce - 1 Celková povinná časová dotace 32 32

5 Učební plán pro vyšší stupeň gymnázia (obor K/41 Gymnázium a K/61 Gymnázium) Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Další cizí jazyk Německý/Ruský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Člověk a svět práce Občanský a společenskovědní Základy společenských věd Člověk a společnost základ Dějepis Dějepis Fyzika Fyzika Chemie Chemie Člověk a příroda Biologie Biologie Geografie Zeměpis Geologie Informatika a informační a komunikační technologie Informatika a výp. technika Umění a kultura Hudební obor Výtvarný obor Hudební/Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelné vzdělávací aktivity Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celková povinná časová dotace

6 III. Personální zabezpečení činnosti školy a) souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti (zákon č. 563/2004 Sb.). Jméno pracovníka, titul Pracovní zařazení Pracov ní úvazek v % Pedagogická a odborná kvalifikace Délka praxe k Šedivý Jaroslav, PaedDr. ředitel 100 PF HK, učitelství všeob. vzděl. př. 27 Ort Jiří, RNDr. zást. ŘŠ 100 UP Olomouc, učitelství pro SŠ, PřF 11 Brandejs Čestmír, Mgr. učitel 100 VŠP HK, učitelství pro 3. stupeň, PF 16 Doležal Rostislav, Mgr. učitel 100 PF HK, učitelství všeob. vzděl. př. 25 Döbertová Radoslava, Mgr. učitelka 100 PF HK, učitelství všeob. vzděl. př. 31 Havlín Jan, Ing. učitel 100 ČVUT Praha, VŠP HK, PF 22 Hrodková Zoja, Mgr. učitel 100 VŠP HK, učitelství pro r., PF 30 Jiran Milan, Mgr. učitel 100 UK, Praha, učitelství pro školy 2. c., 38 FTVS Kapustová Irena, Mgr. učitelka 80,95 PF HK, učitelství pro r. 20 Kodejška Čeněk, RNDr. učitel 100 UP Olomouc, učitelství všeob. vzděl. př. 15 Kubelka Lukáš, Mgr. učitel 76,19 UHK, vychovatelství, soc. ped., PF 3 Málková Marta, Mgr. učitelka 76,19 UP Olomouc, učitelství pro SŠ, PřF 41 Machová Miroslava, Mgr. učitelka 52,30 UK Praha, učitelství pro školy 2. c, PF 23 Mansfeld Jaromír, Mgr. učitel 100 UJEP Ústí n. L., učit. vš. vzděl. př., PF 18 Müllerová Helena, Mgr. učitelka 100 PF Ústí n. L., učit. všeob. vzděl. př. 27 Stránská Jana, Mgr. učitelka 100 VŠP HK, učitelství pro r., PF 32 Šebová Eva, Mgr. učitelka 100 VŠP HK, učitelství pro r., PF 19 Šmídová Alena, Mgr. učitelka 100 UJEP Brno, učitelství pro školy 2. c. 24 Uhlířová Ivana, Mgr. učitelka 100 VŠP HK, učitelství pro r., PF 18 Vondráčková Dana, RNDr. učitelka 100 UK Praha, učit. všeob. vzděl. př., PřF 30 Zychová Lenka, Mgr. učitelka 100 UJEP Brno, učit. všeob. vzděl. př., PF 28

7 b) souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti Jméno pracovníka Pracovní zařazení Pracovní úvazek Odborná kvalifikace Přibylová Dana THP 100 % SEŠ N. Bydžov, ekonomika zem. Délka praxe k Pípa Jiří školník 100 % zedník Kňourková Monika uklízečka 50 % šička (od ) Lakatošová Ivana uklízečka 62,5 % prodavačka Šemberová Jitka uklízečka 50 % zahradnice (do ) Špačková Hana uklízečka 62,5 % optička c) počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka Počet pedagogických pracovníků Školní rok 2013/ d) počet nekvalifikovaných pracovníků (přepočtený počet) školní rok 2013/2014 U pedagogických pracovníků 0 U nepedagogických pracovníků 0

8 IV. Údaje o přijímacím řízení Systém přijímacího řízení na střední školy byl ovlivněn probíhajícím demografickým poklesem a výrazným převisem nabídky středoškolských míst nad poptávkou. Přes tyto skutečnosti zůstal zájem o gymnaziální vzdělávání v Novém Bydžově mírně nad kapacitními možnostmi školy. Gymnázium zaznamenalo rekordní zájem o vzdělávání ve čtyřletém studiu (58 zájemců) a přijímací řízení z tohoto důvodu mohlo být ukončeno již 1. kolem. Třída šestiletého studia se po výrazném převisu zájmu v minulém roce tentokrát plnila obtížněji, někteří zájemci nesplnili vyhlášené podmínky pro přijetí, popř. neodevzdali zápisový lístek. V rámci přijímacího řízení bylo tedy přijato ke vzdělávání 25 uchazečů ze 7. tříd základní škol (1 zájemce nenastoupil) a 29 uchazečů z 9. tříd základních škol (poslední volné místo bylo využito na předem avizovaný přestup z jiné střední školy). Plánovaný počet 60 přijímaných žáků do 1. ročníku vzdělávání sice nebyl naplněn, ale celkový počet přijatých žáků 1. ročníku znamenal také velmi dobrý výsledek a společně s přestupy žáků z jiných škol zajistil gymnáziu nárůst výkonů ve školním roce 2014/15. Přijímací řízení do prvního ročníku studia pro školní rok 2014/2015 (souhrnný údaj k ) Kód oboru Název oboru 1. kolo Další kola Počet přij. přihl. ZL přihl. ZL celkem K/41 Gymnázium K/61 Gymnázium

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 VI. Prevence sociálně patologických jevů Preventivní program byl naplňován aktivitami výchovné poradkyně, ale také spoluprací širšího týmu, tedy zapojením všech pedagogických pracovníků školy i přizvaných odborníků. Žáci 1. ročníku šestiletého i čtyřletého cyklu absolvovali při zahájení studia již tradiční dvoudenní adaptační kurz. V rámci poznání klimatu nových tříd 1. ročníků jsme stejně jako v uplynulých letech prováděli sociometrickou ratingovou metodu pomocí dotazníků SORAD. Dále se žáci školy aktivně zapojili do charitativních finančních sbírek Srdíčkový den (celonárodní sbírka ve prospěch tělesně postižených dětí) a Adopce na dálku (podpora vzdělání indické žákyně), zúčastnili se řady přednášek a besed, využívali nabídky bohaté mimoškolní činnosti k zajímavému trávení volného času (divadelní představení, muzikály, sportovní utkání), průběžně se seznamovali s materiály k aktuálním problémům (kouření, drogy, dopravní nehodovost, poskytování 1. pomoci, kriminalita mládeže, fungování Linky důvěry atd.). Své organizační a odborné schopnosti měli příležitost vyzkoušet žáci třídy 3. C při přípravě 2. ročníku přírodovědné soutěže GNB (Great Naturalistic Brainstorming Grosse Naturalistische Begegnung Gigantskaja Naturalističeskaja Borba) pro vrstevníky z 2. stupně základních škol. Mnoho žáků využívalo volný čas přípravou na předmětové soutěže či mezinárodní zkoušky z anglického jazyka. Mimořádné situace a případy v oblasti sociálně patologických jevů škola řešit nemusela.

28 VII. Další vzdělávání pracovníků školy a) údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků za školní rok 2013/2014 Druh studia, kurzu apod. Počet zúčastněných pracovníků Semináře pedagogů 20 Semináře nepedagogů 1 Studium 0 Kurzy 0 b) další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/14 Brandejs Čestmír Komunikace a praktická asertivita, Brandejs Čestmír Konverzační aktivity v hodinách NJ NIDV, HK, Döbertová Radoslava Komunikace a praktická asertivita, Doležal Rostislav Komunikace a praktická asertivita, Doležal Rostislav Laboratorní práce a pokusy v chemii Školské zařízení pro DVPP, Dvůr Králové n. L., Havlín Jan Komunikace a praktická asertivita, Hrodková Zoja Komunikace a praktická asertivita, Hrodková Zoja Metody aktivního vyučování a skupinové Školské zařízení pro DVPP, práce s různorodými texty HK, Jiran Milan Komunikace a praktická asertivita, Kapustová Irena Komunikace a praktická asertivita, Kapustová Irena Inovativní metody v dějepisné praxi - PANT, HK, Československo ve 20. století Kapustová Irena Konzultační semináře pro předsedy CERMAT, HK, zkušebních maturitních komisí Kodejška Čeněk Komunikace a praktická asertivita, Kubelka Lukáš Komunikace a praktická asertivita, Kubelka Lukáš Konzultační semináře pro zadavatele CERMAT, HK, a zadavatele PUP Kubelka Lukáš Intervalový a kruhový trénink Školské zařízení pro DVPP, HK, Málková Marta Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře CERMAT, HK,

29 Machová Miroslava Komunikace a praktická asertivita, Müllerová Helena Komunikace a praktická asertivita, Mansfeld Jaromír Laboratorní cvičení z botaniky Školské zařízení pro DVPP HK, Mansfeld Jaromír Komunikace a praktická asertivita, Ort Jiří Komunikace a praktická asertivita, Ort Jiří Konzultační semináře pro management CERMAT, HK, škol Stránská Jana Komunikace a praktická asertivita, Stránská Jana New Exam Specifications for 2015 CUP, HK, Stránská Jana Konzultační semináře k ústní zkoušce CERMAT, HK, z AJ Šedivý Jaroslav Komunikace a praktická asertivita, Šebová Eva Komunikace a praktická asertivita, Šebová Eva Konzultační semináře pro zadavatele CERMAT, HK, a zadavatele s PUP Uhlířová Ivana Komunikace a praktická asertivita, Uhlířová Ivana Inovativní metody v dějepisné praxi - PANT, HK, Československo ve 20. století Vondráčková Dana Komunikace a praktická asertivita, Vondráčková Dana Laboratorní práce a pokusy v chemii Školské zařízení pro DVPP, Dvůr Králové n. L., Zychová Lenka Komunikace a praktická asertivita,

30 VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Kalendář významných akcí Podzim 2014 účast na besedách k volbě povolání a k přijímacímu řízení na střední školy (s výchovnými poradci na Úřadu práce v Hradci Králové, s rodiči a žáky na základních školách regionu) a Srdíčkový den (finanční sbírka ve prospěch tělesně postižených dětí) Den otevřených dveří pro zájemce o studium na gymnáziu maturitní ples v Králíkách slavnostní předávání maturitních vysvědčení čerstvým absolventům školy v zasedací síni novobydžovské radnice Prezentace školy na internetu (www.gnb.cz) a v regionálním tisku (na stránkách Novobydžovského zpravodaje, Chlumeckých listů). Pokračování školního projektu Adopce na dálku (finanční sbírka na podporu vzdělání indické žákyně). Organizování mimoškolní činnosti ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel školy v Novém Bydžově (pravidelné zájezdy za poznáním, kulturou a sportem). Účast v projektu MF DNES Studenti čtou a píší noviny. Výsledky žáků školy v soutěžích Mezinárodní soutěž GENIUS LOGICUS finále ročníku 2012/13 Daniel Knut Pernet (abs. 2013) 1. místo v ČR a 5. místo v mezinárodním finále kategorie 01 Mezinárodní soutěž GENIUS LOGICUS v řešení logických úloh a hlavolamů bez měření času Anna Formanová (3. C) 100% úspěšnost a zisk titulu vynikající mezinárodní řešitel v kategorii 02 Miroslav Vejvoda (3. C) 100% úspěšnost a zisk titulu vynikající mezinárodní řešitel v kategorii 02 Mezinárodní soutěž GENIUS LOGICUS v řešení logických úloh a hlavolamů s měřením času Martin Šedivý (6. C) 21. místo v národním kole v kategorii 01 Anna Formanová (3. C) 24. místo v národním kole v kategorii 02 E. A. Poe s Raven Pavla Rudolfová (5. C) 3. místo v celostátním kole recitační soutěže Certamen Latinum Jan Drugda (6. C) 3. místo v zemském kole Přebor středních škol v šachu Martin Šedivý (6. C), Vojtěch Vaníček (3. A), Matouš Pražák (4. C), Tomáš Karásek (4. C) 1. místo v okresním přeboru, 2. místo v krajském přeboru, 7. místo na Mistrovství ČR Konverzační soutěž v ruském jazyce Pavla Strnadová (5. C) 3. místo v krajském kole (kat. SŠ II)

31 Středoškolská odborná činnost Adam Černohorský (4. C), Lukáš Pavel (4. C) 1. místo v okresním kole, 3. místo v okresním kole, obor Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Adam Černohorský (4. C), Lukáš Pavel (4. C) 3. místo v okresním kole, obor Fyzika Anna Formanová (3. C), Štěpánka Pavlíková (3. C) 3. místo v okresním kole, obor Historie Soutěž v programování Martin Škvrna (1. C) 3. místo v okresním kole, 2. místo v krajském kole Roman Šedivý (1. C) 3. místo v krajském kole Olympiáda v českém jazyce Adéla Štěpánková (4. A) 2. místo v okresním kole Soutěžní simulace jednání evropských institucí Lukáš Kozák (3. A), Pavla Rudolfová (5. C) 2. místo v regionálním kole Soutěž v poznávání rostlin a živočichů Anna Formanová (3. C) 3. místo v okresním kole Středoškolské sportovní hry o pohár starosty Nového Bydžova Kategorie chlapců 1. místo Kategorie dívek 1. místo Ocenění výsledků školy v soutěžích ze strany zřizovatele z dotačního programu Talentovaní žáci a ze strany MŠMT v rámci rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 Excelence středních škol 2013.

32 IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti V průběhu školního roku 2013/2014 navštívili gymnázium pracovníci České školní inspekce, a to ve dnech Předmětem inspekční činnosti bylo analyzování informací o vzdělávání žáků, činnosti školy, efektivnosti vzdělávací soustavy. Dále se pracovníci inspekce zabývali hodnocením podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, předmětem zájmu byl také školní vzdělávací program a jeho soulad s právními předpisy i rámcovým vzdělávacím programem. Výstupem inspekční činnosti se stala inspekční zpráva. Oblast partnerské spolupráce školy a oblast úspěšnosti žáků při studiu v ní byly hodnoceny jako nadstandardní, jako příklady dobré praxe. K silním stránkám školy dále dle závěrů zprávy patří také školní klima a angažovanost žáků v charitativní oblasti i v sociálních projektech. K slabším stránkám školy lze zařadit menší míru pro poskytování prostoru pro aktivní spolupráci i sebereflexi žáků ve výuce, popř. nižší podporu výuky didaktickou technikou ve společenskovědních předmětech a cizích jazycích. Dále bylo doporučeno provádět častější aktualizaci strategických dokumentů. Inspekční tým neshledal žádné závažné pochybení školy a celkové vyznění inspekční zprávy bylo pozitivní.

33 X. Základní údaje o hospodaření školy V roce 2013 hospodařila škola s prostředky v celkové výši ,132 tis. Kč. Ze státního rozpočtu bylo na přímé výdaje na vzdělávání poskytnuto 9 570,5 tis Kč, z toho na platy 6 882,10 tis. Kč, na OON 62,00 tis. Kč, na povinné zákonné odvody 2 386,23 tis. Kč a na ONIV 240,17 tis. Kč. Zřizovatel ze svého rozpočtu poskytl škole finanční prostředky na provozní výdaje v celkové výši 1 472,80 tis. Kč. Do celkové výše příspěvku jsou zahrnuty finanční prostředky na provozní výdaje a prostředky z dotačního programu Talentovaní žáci ve výši 2,6 tis. Kč, individuální příspěvek na aktualizace produktů společnosti Microsoft ve výši 33,7 tis. Kč. Dále škola použila prostředky v celkové výši 64,81 tis. Kč z vlastních zdrojů, které tvořily prostředky fondu rezervního, investičního a odměn, výnosy z úroků, prodeje materiálu a služeb, výnosy z pronájmu, ostatní výnosy z činnosti. Všechny účelové dotace ze státního rozpočtu byly plně vyčerpány a jejich čerpání řádně vyúčtováno v rámci finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. Provozní příspěvek poskytnutý zřizovatelem byl použit především na úhradu nákladů nutných k zajištění bezproblémového chodu školy dodávky elektrické energie, plynu, vody, opravy a údržbu datové sítě PC v budově školy, elektromontážní práce, opravy slaboproudých elektrorozvodů, nátěr oken, malování tříd a dalších služeb potřebných pro provoz. Na základě zřizovatelem schváleného plánu tvorby a čerpání investičního fondu školy v roce 2013 byly provedeny malby a y ve vnitřních prostorách školy, oprava signalizačního zařízení v kotelně školy a výměna bojlerů na ohřev teplé vody v celkové výši 64,81 tis. Kč. Zůstatek IF k činil 294,97 tis. Kč. Rezervní fond se navýšil v roce 2013 o finanční dary v celkové výši 24,54 tis. Kč. Dary byly využity ke koupi knih a učebnic pro výuku cizích jazyků, učební pomůcky do hodin hudební výchovy, biologie a společenských věd. Dle pokynu zřizovatele byl zůstatek finančních prostředků 228,26 tis. Kč z Evropské unie peníze středním školám (UZ 33031) převeden také na rezervní fond (nespotřebované dotace z rozpočtu EU). Zůstatek RF k byl 371,08 tis. Kč. Fond odměn v roce 2013 nebyl využit, zůstatek k činil 23,77 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření v roce 2013 (193,61 tis. Kč) dle výpisu usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne byl rozdělen na rezervní fond (174,61 tis. Kč) a fond odměn (19,00 tis. Kč). Fond kulturních a sociálních potřeb byl využíván k dotování závodního stravování, na kulturní akce a rekreace zaměstnanců v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP, a pravidly hospodaření FKSP stanovenými pro rok 2013 a projednanými se ZO OS. Zůstatek k činil 52,80 tis. Kč. Gymnázium bylo rozhodnutím zřizovatele v roce 2012 zapojeno do projektu Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v objektech Královéhradeckého kraje, byla provedena opatření k úsporám vody, elektrické energie a plynu. Vyhodnocení prvního roku provozu systému, tedy roku 2013, mělo

34 zpoždění a konkrétní údaje o dosažených úsporách se očekávají na počátku školního roku 2014/15. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy schválilo novobydžovskému gymnáziu vzdělávací projekt s názvem Moderní gymnázium v rámci tzv. šablon EU peníze středním školám z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na školní rok 2012/2013 a 2013/2014 v celkové výši 952,933 tis. Kč. V průběhu školního roku 2013/2014 byla závěrečná část finančních prostředků projektu použita na koupi 4 dataprojektorů, učebnic do učitelské knihovny, na vyplacení odměn a dohod o provedení práce. Projekt s názvem Moderní gymnázium a registračním číslem CZ.1.07/1.5.00/ byl vypořádán do v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. a vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Pro rok 2014 zřizovatel škole schválil plán tvorby a čerpání jejího fondu rozvoje a reprodukce. Na opravu, broušení, nátěr, malování v tělocvičně, nátěry oken byly tímto rozhodnutím vyčleněny prostředky v celkové výši 310,00 tis. Kč. Finanční prostředky na provoz z rozpočtu kraje byly pro rok 2014 přiděleny ve výši 1 380,30 tis. Kč (po úpravě k ). Do celkové výše příspěvku jsou zahrnuty finanční prostředky z ostatních odvětví (granty) ve výši 26,8 tis. Kč, individuální příspěvek na aktualizace produktů společnosti Microsoft ve výši 36,2 tis. Kč, vyrovnání za úspory energie za rok 2013 ve výši 36,00 tis. Kč. Ze státního rozpočtu byla škole přidělena dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro rok 2014 ve výši 9 601,50 tis. Kč, z toho na platy 6 905,30 tis. Kč, na OON 65,00 tis. Kč a ONIV včetně povinných zákonných odvodů 2 631,20 tis. Kč, finanční podpora v rámci rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce Excelence středních škol 2013 v celkové výši 6,076 tis. Kč, z toho na platy 4,501 tis. Kč a povinné zákonné odvody 1,575 tis. Kč, účelové prostředky v rámci rozvojového programu Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk v celkové výši 5,50 tis. Kč. Přidělené prostředky byly školou využívány v maximální míře hospodárně, účelně a efektivně.

35 XI. Zapojení školy do projektů a spolupráce s dalšími partnery Ve školním roce 2013/2014 probíhal na gymnáziu projekt přírodovědných soutěží pro žáky základních škol s názvem GNB Great Naturalistic Brainstrorming Grosse Naturalistische Begegnung Gigantskaja Naturalističeskaja Borba, který byl podpořen grantem Královéhradeckého kraje v celkové výši 15,00 tis Kč a vyúčtován byl do Tato aktivita pokračuje dalším ročníkem ve školním roce 2014/2015 a na realizaci získala škola krajskou dotaci ve výši 7,80 tis. Kč z prostředků na podporu krajem vyhlašovaných soutěží. Z rozpočtu Královéhradeckého kraje byla dne schválena dotace na projekt s názvem Přírodovědná výzva v celkové výši 19,00 tis. Kč, který se uskuteční ve školním roce 2014/2015 a který směřuje na podporu přírodovědného vzdělávání. Z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl v průběhu školního roku 2012/2013 a 2013/2014 realizován projekt Moderní gymnázium v celkové výši 0,95 mil. Kč. Projekt byl zdárně ukončen v létě 2014 a dotace byla vyúčtována do Dne byla uzavřena Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem mezi firmou Pontech s. r. o., Praha a Gymnáziem Nový Bydžov. Jedná se o společný projekt z Operačního programu Vzdělávání po konkurenceschopnost s názvem Učíme digitálně financovaný z Evropského sociálního fondu. Partnerská smlouva byla uzavřena na dobu určitou do a projekt je ve fázi čekání na rozhodnutí MŠMT. Do přípravy akcí dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení se pedagogové gymnázia nezapojili. Při plnění úkolů ve vzdělávání škola spolupracovala s nejbližším partnerem, tedy s odborovou organizací, která působí na gymnáziu. Dále velmi aktivně a dlouhodobě spolupracuje s Klubem rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Novém Bydžově, zejména při zajišťování mimoškolní činnosti a získávání finanční podpory pro školní akce (exkurze, sportovní kurzy, zahraniční výměnné zájezdy, odměny nejlepším žákům atd.). V uplynulém školním roce pokračovala tradiční spolupráce s partnerskými školami v zahraničí s Gymnáziem Tvrdošín na Slovensku (realizace hostitelského programu i zahraničního výjezdu do Tvrdošína) a s Gymnáziem Hofheim v Německu. Na pozvání absolventa školy a poslance Evropského parlamentu MUDr. Miroslava Ouzkého se uskutečnil zahraniční výjezd skupiny žáků do Štrasburku s prohlídkou prostor Evropského parlamentu a besedou o fungování orgánů Evropské unie. Nadále pokračovala spolupráce s MěÚ Nový Bydžov dlouhou tradici má předávání maturitních vysvědčení v zasedacím sále radnice za přítomnosti představitelů města a součinnost s odbory MěÚ při realizaci jednotlivých akcí.

36 XII. Závěr Výroční zprávu sestavil PaedDr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy, statistické údaje v tabulkách zpracovali RNDr. Jiří Ort, zástupce ředitele školy, Dana Přibylová, vedoucí ekonomického úseku. Zpráva byla projednána a schválena školskou radou dne V Novém Bydžově dne PaedDr. Jaroslav Šedivý ředitel školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA V NOVÉM BYDŽOVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA V NOVÉM BYDŽOVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA V NOVÉM BYDŽOVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 IČO: 62690221 Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov IZO: 062690221 I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava 115 let Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V souladu s vyhláškou 15/2005 Sb. Ministerstva školství,

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 184/09-01

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 184/09-01 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI - 184/09-01 Název školy: Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22 Adresa: Štěpánská 22/614, 110 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014 Strana (celkem 24) 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva školy 2013/2014 Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena Sídlo: Jaselská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Čj.: GMT-378/2012 V Moravské Třebové dne 30. 9. 2012 2 I. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 201-2014 Obsah: Základní údaje o škole, školském zařízení... Pracovníci, právnické osoby... 6 Údaje o žácích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, 10, 12 a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Údaje o

Více