Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát."

Transkript

1 únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní činnosti ministerstva financí. Do připomínkového řízení právě přichází významná novela daňových předpisů, na první pohled technického charakteru. Obsahuje však zcela zásadní a netechnické změny daňového systému, včetně zrušení daně darovací a dědické, změny ve zdaňování fyzických osob či dramatického zvýšení zdanění investičních fondů. Neproběhla přitom žádná odborná diskuse ohledně potřeby těchto změn, ani analýza jejich očekávaných dopadů na podnikatelské prostředí v České republice, ani posouzení jejich celkového vlivu na konkurenceschopnost daňového systému České republiky z hlediska zahraničních a domácích investic. K zákonu nebyla ani připravena analýza dopadů regulace (RIA), která je jinak povinnou součástí každého připravovaného legislativního předpisu. Není tedy možné vyhodnotit přínos nebo škodu, kterou několik stovek daňových změn přinese Vašemu podnikání. Novela daňového řádu pak dále oklešťuje řadu procesních práv daňových subjektů. Legislativní činnost v oblasti daňového práva je legitimním posláním ministerstva financí, ale zásadní změny by měly být podrobeny odborné diskusi a zhodnocení jejich dopadů na podnikatelskou veřejnost. Jakékoliv úpravy daňového systému by měly být prováděny citlivě a velmi restriktivně, ne každých několik měsíců a pod pláštíkem technických novel. Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. Nebylo už těch změn dost? Radek Halíček

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Plánované změny daňových zákonů s účinností od roku 2014 Počínaje rokem 2014 by se měla přestat uplatňovat superhrubá mzda. Sazba daně z příjmů fyzických osob má činit 19 %. První zkušenosti z uplatňování novely zákona o DPH v roce 2013 Informace o tom, zda je poskytovatel nespolehlivým plátcem, bude zveřejněna v registru plátců, který je dostupný na internetových stránkách české daňové správy. Korporátní právo od roku 2014 Části společenských smluv korporací odporující nové úpravě zákona o obchodních korporacích budou dnem 1. ledna 2014 ze zákona zrušeny. Korporace budou povinny přizpůsobit nové úpravě své společenské smlouvy i smlouvy o výkonu funkce, a to do šesti měsíců od účinnosti zákona. Návrh zákona o investičních společnostech a fondech Vedle standardních korporátních forem a již známých institutů kolektivního investování budou fondy kvalifikovaných investorů moci mít právní formu například akciové společnosti s proměnlivým kapitálem nebo komanditní společnosti na investiční listy. Evropská komise plánuje omezení dotací a investičních pobídek Od roku 2014 lze očekávat omezení v oblasti čerpání dotací a investičních pobídek. JUDIKATURA Nejvyšší správní soud předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku ohledně mezinárodního pronájmu pracovní síly Nejvyšší správní soud připustil, že přenesení povinností zaměstnavatele na ekonomického zaměstnavatele představuje porušení základních svobod vnitřního trhu v případě, má-li zahraniční agentura v České republice organizační složku. SDEU: K možnosti správce daně odepřít nárok na odpočet DPH Soudní dvůr EU potvrdil závěry předchozích rozsudků, a to, že správce daně nemůže po plátci vyžadovat, aby při přijetí plnění ověřoval, zda dodavatel má dotčené zboží k dispozici, zda je s to je dodat, nebo zda má pracovníky, kteří provedou smluvené služby, anebo zda splní své povinnosti ohledně podání přiznání k DPH a úhrady daně. SLOVENSKO Lehota na podanie priznania k dani z príjmov Prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání o tři kalendářní měsíce budou v roce 2013 moci pouze poplatníci, kterým plynuly příjmy ze zahraničí. Ostatní poplatníci musí podat daňové přiznání do tří měsíců po skončení příslušného zdaňovacího období.

3 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Plánované změny daňových zákonů s účinností od roku 2014 Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a dalších souvisejících změnách. Návrh zákona má dva cíle: přizpůsobit daňové zákony rekodifikaci soukromého práva hmotného a realizaci I. fáze projektu jednoho inkasního místa. Připomeňme si hlavní smysl projektu jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů. Jedná se o jeden ze tří pilířů daňové reformy (dalšími jsou věcný návrh nového zákona o daních z příjmů a daňový řád). I. fázi projektu jednoho inkasního místa plánuje ministerstvo zahájit již v roce Cílem projektu jednoho inkasního místa je integrovat funkce výběru příjmů veřejných rozpočtů, všech daní, cel a sociálního a zdravotního pojištění na jeden účet, aby poplatník a plátce měl při plnění veškerých svých povinností (registrační, platební atd.) jednoho partnera. První legislativní krok byl učiněn již v roce 2011, kdy byl s účinností k 1. lednu 2015 schválen zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. Zákon 458/2011 Sb. obsahuje tyto změny: o přenos kompetencí ke správě sociálního a zdravotního pojištění na finanční úřady, s čímž souvisí řada dalších změn, např. přiznávání daní i obou pojistných na jednom formuláři, placení na jeden účet, kontrola všech odvodů najednou z jednoho místa, sjednocení procesních pravidel (lhůty, pravidla pro doručování, pro odvolání apod.) o další změny daní, z nichž lze zmínit zejména nahrazení pojistných placených zaměstnavatelem jednotným odvodem z úhrnu mezd, sjednocení pravidel pro výpočet sociálního a zdravotního pojistného pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné, osvobození dividend od daně z příjmů, snížení registračního prahu u DPH z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč. Zákon o změně daňových zákonů Ministerstvo tedy nyní přichází s návrhem změn daňových zákonů, v nichž jednak reflektuje rekodifikaci soukromého práva účinnou od roku 2014, a zároveň odkládá na rok 2014 účinnost řady změn daňových a pojistných zákonů obsažených ve zmíněném zákoně 458/2011 Sb., které směřují k zahájení činnosti jednoho inkasního místa. Ministerstvo mimoto připravuje zákon o veřejných pojistných a správě daně z příjmů, kterým budou veškerá ustanovení týkající se správy daně z příjmů fyzických osob vyčleněna ze současného zákona o daních z příjmů do tohoto zákona. Proces zahájení činnosti jednoho inkasního místa se tak dle důvodové zprávy k návrhu zákona dělí do dvou fází: o fáze 2014: účinnost těch ustanovení zákona č. 458/2011 Sb., která nemají přímou souvislost s připravovaným zákonem o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob, se přesouvá na 1. leden o 2. fáze (konečná fáze): účinnost ustanovení zákona č. 458/2011 Sb., která souvisí s nově připravovaným zákonem o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob, se nemění a zůstává stanovena na 1. leden 2015.

4 Shrňme zásadní změny, které navrhovaný zákon s účinností od roku 2014 přináší: o Přizpůsobení všech daňových zákonů rekodifikaci soukromého práva hmotného. Zde se jedná především o terminologické změny. o Na novelu zákona o daních z příjmů reaguje i navrhovaná novela zákona o účetnictví. o Terminologické změny se promítají do daňového řádu. Nejvýraznější věcná změna spočívá v úpravě přechodu daňové povinnosti, zejména pak dědictví v případě přechodu daňové povinnosti fyzických osob. o Zrušení zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí a integrace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů, přičemž veškeré příjmy z titulu dědictví budou bez ohledu na skupiny poplatníků osvobozeny od daně. V případě darování se příjem osvobozuje v obdobném rozsahu jako je tomu v současnosti pro účely daně darovací. Osvobození se jako dosud nevztahuje na dary přijaté v souvislosti s výkonem závislé činnosti nebo s podnikáním. o Daň z převodu nemovitostí bude nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí. Návrh tohoto zákona je již v připomínkovém řízení, blíže jsme o něm informovali v předchozím vydaní Finančních aktualit. o Novela stávajícího zákona o dani z nemovitostí pouze v tom smyslu, že rozhodným dnem pro stanovení daně z nemovitostí bude 31. prosinec 2013, nikoliv 1. leden Účelem této změny je, aby rekodifikace soukromého práva neovlivnila stanovení daně z nemovitostí za rok Pro rok 2015 se pak již počítá s novou právní úpravou. Nový zákon o dani z nemovitých věcí bude předložen samostatně. o Posouvá se účinnost některých ustanovení zákona č. 458/2011 Sb. o jeden rok dopředu, tj. na 1. leden V návrhu zákona však jsou doplněny další změny, které dotvářejí I. fázi projektu jednoho inkasního místa. Z nejvýznamnějších změn vybíráme: o osvobození dividend a veškerých podílů na zisku pro fyzické i právnické osoby vyplácených mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky ze zemí EU, Švýcarska, Norska a Islandu o prodloužení lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů ze šesti měsíců na tři roky; zavedení ročního limitu Kč pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku o snížení limitu pro odpočet úroků z hypotečních úvěrů a z úvěrů ze stavebního spoření z Kč na domácnost na Kč o zrušení možnosti uplatnění základní slevy na dani pro osoby s měsíčními příjmy převyšujícími čtyřnásobek průměrné mzdy o nulová sazba daně u vybraných investičních fondů a následné zdanění vyplacených podílů na zisku o zvýšená podpora výzkumu a vývoje rozšířením o odpočet od základu daně také v případě pořízení výsledků výzkumu a vývoje od výzkumných organizací a meziročního přírůstku o zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám o rozšíření možnosti zahrnování hodnoty nesplacených pohledávek do daňových nákladů, a to do výše přijatého pojistného plnění o zrušení tzv. superhrubé mzdy; v důsledku toho nastavena sazba daně z příjmů fyzických osob na 19 % Z oblastí zákona 458/2011, u kterých se účinnost neposouvá a nadále tudíž platí datum 1. leden 2015, upozorňujeme na ty nejvýznamnější: o odvod z úhrnu mezd, který má nahradit pojistná placená zaměstnavatelem za zaměstnance, přičemž maximální výše je stanovena nikoliv jednotlivě u každého zaměstnance, nýbrž agregovaně za všechny zaměstnance

5 o snížení registračního prahu u DPH z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč Změny v pojistných zákonech: o bude výrazně přiblížen okruh osob platících pojistné na nemocenské a důchodové pojištění, pojistné na zdravotní pojištění a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o pojistnému na sociální zabezpečení a pojistnému na zdravotní pojištění budou podléhat téměř stejné příjmy jako dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o budou zachovány pouze odlišnosti nezbytné vzhledem k okruhu osob účastných pojištění a výpočtu dávek důchodového a nemocenského pojištění Informace o projektu jednoho inkasního místa a návrh předkládané novely včetně důvodové zprávy naleznete na stránce ministerstva financí: Předpokládáme, že vláda projedná návrh zákona koncem února či začátkem března. Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.: První zkušenosti z uplatňování novely zákona o DPH v roce ledna 2013 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, která přinesla poměrně významné změny v mnoha oblastech. Přestože se v průběhu ledna plátci stále ještě věnovali kalkulaci daňových povinností za poslední období roku 2012, ukazuje se, že zavedení některých nových pravidel do praxe může být problematické. Níže upozorňujeme na některé vybrané oblasti: Ručení Nespolehlivý plátce Novela zákona o DPH zavedla ručení příjemce zdanitelného plnění za odvod DPH v případě, je-li o poskytovateli tohoto plnění zveřejněna informace, že se jedná o nespolehlivého plátce. Příslušný údaj naleznete v registru plátců, který je dostupný na internetových stránkách české daňové správy, viz: S ohledem na procesní pravidla pro udělení statutu nespolehlivého plátce nebyl dosud žádný subjekt takto klasifikován. Dle vyjádření Generálního finančního ředitelství však bude udělení tohoto statutu prvnímu plátci veřejně oznámeno. Platba na registrovaný účet Podle novely zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za odvod DPH také v případě poskytnutí úplaty na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je zveřejněn správcem daně. Ručení v této situaci se uplatní až u plateb provedených po 31. březnu Jednotliví plátci však mají povinnosti oznámit správci daně již do konce února 2013, které účty mají být za tímto účelem zveřejněny. Oznámení je možno učinit prostřednictvím zvláštního formuláře (viz případně i běžným dopisem. Druhý způsob je vhodný zejména tehdy, bude-li plátce oznamovat více účtů ke zveřejnění. Pokud plátce neposkytne příslušnou informaci správci daně do konce února, zveřejní správce daně informace o všech účtech, které u daného plátce eviduje.

6 Prověrka dodavatelů Informace o statutu plátců i o zveřejněných účtech by měla být dostupná na internetových stránkách české daňové správy v registru plátců DPH. Jelikož by tato databáze měla umožňovat opakovaný vzdálený přístup, připravujeme v současné době aplikaci pro hromadnou kontrolu statutu plátců a jejich bankovních spojení. Tato aplikace by měla být dostupná v průběhu měsíce února či března, jakmile bude možné ji otestovat na existujících databázích. DPH ve zdravotnictví Na základě novely zákona o DPH byly některé ze zdravotnických prostředků přeřazeny ze snížené do základní sazby. Vzhledem k tomu, že v této oblasti panuje v současné době poměrně značná nejistota, připravilo Generální finanční ředitelství ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví vysvětlující informaci. Z té vyplývá, že zdravotnické prostředky, které by měly spadat do snížené sazby, je možno v souladu s přílohou zákona o DPH rozdělit do tří skupin. Do první skupiny náleží zdravotnické prostředky, které jsou určeny pro ambulantní péči a zároveň obvykle slouží pro osobní potřebu zdravotně postižených. Do této skupiny se řadí i prostředky, které jsou při zdravotním úkonu jednorázově spotřebovány, aniž by je zdravotně postižený dále využíval. Tato skupina rovněž zahrnuje stomatologické zdravotní prostředky uvedené v příloze 4 zákona o zdravotním pojištění. Do druhé skupiny náleží zdravotní prostředky vyrobené dle individuálního předpisu pro konkrétního pacienta. Do třetí skupiny pak patří vybrané zdravotnické prostředky ze skupiny celního sazebníku (umělé části těla apod.). Je nutno upozornit, že podle systematiky celního sazebníku mohou být některé zdravotní prostředky zařazeny i do kategorie farmaceutických prostředků (ve skupině 30 celního sazebníku), přestože se o farmaceutické výrobky v pravém slova smyslu nejedná. I na tuto skupinu pak lze aplikovat sníženou sazbu DPH. V případě pochybností o zatřídění do příslušné sazby DPH Vám rádi poradíme. Uvedenou informaci naleznete pod následujícím odkazem: Daňové doklady Generální finanční ředitelství připravuje v současnosti informaci k nové úpravě daňových dokladů. Tento dokument by měl obsahovat konkrétní údaje o akceptovaných způsobech zajištění věrohodnosti původu a neporušenosti obsahu daňových dokladů i o možných způsobech jejich archivace. Lze předpokládat, že informace bude publikována v průběhu měsíce února. Petr Toman, tel.: Martina Koucká, tel.:

7 Korporátní právo od roku 2014 Připravovaná rekodifikace soukromého práva přináší zásadní změny i v oblasti úpravy právnických osob. Zatímco obecná úprava právnických osob včetně korporací bude nově (spolu se závazkovým právem) obsažena pouze v novém občanském zákoníku (NOZ), obchodní korporace, tedy obchodní společnosti a družstva budou obdobně jako dnes upraveny zvláštním zákonem o obchodních korporacích (ZOK), jenž tímto částečně nahradí současný obchodní zákoník. Nové typy právnických osob Nový občanský zákoník rozděluje právnické osoby na tři typy, a to: o o o korporace tvořené osobní složkou (společníci nebo členové); o podkategoriemi jsou spolky a obchodní korporace fundace tvořené věcným základem (majetkem); o podkategoriemi jsou již dnes známé nadace a nadační fondy a ústavy jakožto zcela nový typ právnické osoby. Podstatou ústavu je kombinace věcného základu s osobnostním prvkem (představovaným zaměstnanci). Zároveň je pro něj typická prospěšnost účelu, za nímž byl zřízen. Ústav však může být jak veřejnoprávní, tak soukromoprávní. Statutární orgán ústavu je monokratický (typicky nazvaný ředitel), podřízený dohledu správní rady, popřípadě dozorčího orgánu, je-li vytvořen. Rejstříky právnických osob Zatímco NOZ obecně stanoví pouze minimální okruh zapisovaných údajů, konkrétní úprava veřejných rejstříků bude obsažena ve zvláštním právním předpise, a to v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, o němž jsme informovali v listopadovém vydání Finančních aktualit. Návrh by měl být v nejbližší době předložen ke schválení vládě. Úprava jednotlivých typů obchodních korporací Typická pro úpravu jednotlivých typů obchodních korporací je celková liberalizace a snaha nahradit zákazy a příkazy odpovědností a ručením. Mizí tak především dosavadní restrikce v oblasti obchodování mezi spřízněnými osobami. Zároveň se právnické osobě dovoluje být členem orgánu společnosti s ručením omezeným či akciové společnosti. Konkrétním změnám v úpravě společností s ručením omezeným a akciových společností se budeme blíže věnovat v některém z následujících vydání Finančních aktualit. Rozhodná úprava Pro určení práva rozhodného pro smluvní vztah bude obecně rozhodující okamžik vzniku takového vztahu. Části společenských smluv korporací odporující nové úpravě budou dnem 1. ledna 2014 ze zákona zrušeny. Korporace pak budou povinny přizpůsobit nové úpravě své společenské smlouvy i smlouvy o výkonu funkce, a to do šesti měsíců od účinnosti ZOK.

8 Již existující korporace mají také možnost podřídit se nové úpravě jako celku během dvou let od účinnosti ZOK. S ohledem na liberálnější úpravu nových zákonů a právní jistotu, kdy dotčené korporace nebudou postaveny před otázku, v jakých případech bude třeba aplikovat dosavadní právní úpravu a v jakých případech převládne úprava nová, lze tuto možnost jen doporučit. Martin Hrdlík, tel.: Linda Čechová, tel.: Návrh zákona o investičních společnostech a fondech Ministerstvo financí předložilo Sněmovně návrh nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který by měl nahradit stávající zákon č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování. Návrh zákona zejména implementuje příslušné směrnice Evropské unie upravující oblast kolektivního investování, především pak směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů (tzv. AIFMD) a dále aktuální směrnice týkající se subjektů kolektivního investování do převoditelných papírů (tzv. UCITS IV) při zohlednění dosud neschváleného návrhu tzv. UCITS V. Navrhovaná účinnost zákona je 1. červenec Významné změny jsou navrhovány v případě fondů kvalifikovaných investorů (FKI), které by nadále neměly být formálně řazeny mezi fondy kolektivního investování (dnes FKI tvoří podkategorii speciálních fondů kolektivního investování). V souladu s AIFMD stanoví návrh nového zákona minimální limit kapitálu fondu ve výši odpovídající eur, která musí být dosažena do 12 měsíců ode dne vzniku FKI. U fondů private equity činí minimální limit ekvivalent částky eur. Minimální počáteční výše vkladu investora, který není profesionálním zákazníkem podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, je v návrhu stanovena na ekvivalent částky eur. Na rozdíl od dnešního stavu připouští nový zákon různé právní formy FKI, přičemž vedle standardních korporátních forem (a.s., s.r.o., k.s., družstvo, evropská akciová či družstevní společnost) a již známých institutů kolektivního investování (otevřený či uzavřený podílový fond) návrh zákona počítá i se zavedením zcela nových právních forem, kterými by měly být akciová společnost s proměnlivým kapitálem a komanditní společnost na investiční listy. Poté, co nabude účinnosti nový občanský zákoník, bude FKI moci mít rovněž formu svěřeneckého fondu. Nový zákon nebude obsahovat žádná ustanovení týkající se investiční politiky fondů. Tato oblast bude nadále regulována výlučně v prováděcích nařízeních. Martin Kofroň, tel.: Evropská komise plánuje omezení dotací a investičních pobídek Evropská komise zahájila veřejné konzultace k návrhu Pokynů pro vnitrostátní regionální podporu na období Konzultace budou probíhat do 11. března Poté bude zpracováno finální znění, které nabude účinnosti 1. ledna Nové pokyny budou závazné pro projekty, jimž bude udělena veřejná podpora (například dotace nebo investiční pobídky) po 1. lednu 2014.

9 Návrh obsahuje celou řadu restrikcí a nových podmínek, za kterých lze poskytovat veřejnou podporu. Týkají se především investic realizovaných velkými podniky a mohou vést i k významným omezením v oblasti investičních pobídek pro nové projekty. Stávajících projektů by se nová omezení neměla týkat, pokud budou schváleny do konce roku Mezi hlavní navrhované změny patří: Omezení maximální výše veřejné podpory pro velké podniky na 25 % ze způsobilých nákladů (výše investice); dosud platí 30 40% podpora pro celé území České republiky mimo Prahu, kde je již dnes podpora nulová. Zahájení stavebních prací nebo pořizování movitých věcí, například objednávek strojů, bude možné až po schválení investičních pobídek; podle stávajících předpisů je přitom možné pořizovat majetek už po předběžném posouzení žádosti. Oproti současnému stavu tak dojde ke zpoždění přibližně o šest měsíců. Rozšíření dokumentace pro doložení tzv. motivačního účinku, jímž investor prokazuje, že jej investiční pobídky nebo dotace motivují k realizaci investice v určité lokalitě a určitém rozsahu. Přestože lze očekávat přehodnocení některých návrhů, je pravděpodobné, že určitá omezení od roku 2014 nastanou. Česká republika bude muset s ohledem na nové pokyny novelizovat zákon o investičních pobídkách a související předpisy. Naše společnost je připravena konzultovat s Vámi průběžně Vaše investiční záměry a vyhodnocovat možné dopady nových pokynů na možnost čerpat investiční pobídky či dotace. Jan Linhart, tel.: JUDIKATURA Nejvyšší správní soud předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku ohledně mezinárodního pronájmu pracovní síly Nejvyšší správní soud (NSS) minulý měsíc rozhodl, že předloží Soudnímu dvoru předběžnou otázku ve věci potenciálního nesouladu ustanovení českého daňového práva se základními svobodami vnitřního trhu Evropské unie, zejména se svobodou usazování, ale i svobodou volného pohybu služeb a sekundárně též volného pohybu pracovníků. V daném případě se jedná o problematiku tzv. mezinárodního pronájmu pracovní síly, tedy o situaci, kdy si český subjekt najímá pracovníky od poskytovatele agentury práce se sídlem v zahraničí. V takovém případě má podle zákona o daních z příjmů český subjekt jako tzv. ekonomický zaměstnavatel povinnost odvádět z plateb hrazených zahraniční agentuře práce zálohy na daň z příjmů fyzických osob za najaté pracovníky. Pokud je součástí celkové úhrady agentuře též částka za zprostředkování (jak je tomu u agentur práce v podstatě vždy), podléhá zdanění alespoň 60 % z této odměny. Stejné pravidlo se uplatní i v případě, že zahraniční agentura má v České republice organizační složku, která je jinak obecně povinna vypořádat daňové povinnosti z mezd svých zaměstnanců vůči českému finančnímu úřadu. Situace zahraničních agentur se tak odlišuje od agentur tuzemských, u nichž k přesunu povinností zaměstnavatele nedochází. Plátcem záloh na daň

10 z příjmů fyzických osob je vždy tuzemská agentura a subjekt, který si zaměstnance pronajme, není povinen za tyto najaté pracovníky odvádět zálohy na daň. Neplatí pro ni ani zmíněné pravidlo 60 %. Slovenská agentura práce najímala své zaměstnance nikoliv ze zahraničí, nýbrž prostřednictvím organizační složky registrované v České republice. Její situace tedy byla srovnatelná s tuzemskou agenturou. Správce daně posoudil situaci zahraniční agentury jako situaci ekonomického zaměstnavatele a předepsal české společnosti využívající najaté pracovníky zálohy na daň z příjmů fyzických osob k přímému placení. V daném případě činila hodinová sazba za poskytnutí pracovníků hrazená společností 170 Kč, přičemž podle dohody mezi společností a agenturou práce byla dočasně přiděleným pracovníkům garantována mzda ve výši 50 Kč na hodinu. Správce daně určil jako základ pro stanovení daně ze závislé činnosti částku odpovídající 60 % částek fakturovaných agenturou práce. Česká společnost podala po neúspěšném odvolání a správní žalobě kasační stížnost k NSS. Ten připustil, že by v dané situaci mohly být porušeny základní svobody vnitřního trhu Evropské unie, zejména svoboda usazování a svoboda volného pohybu pracovních sil. Podle NSS může totiž český subjekt odradit od spolupráce s pobočkou zahraniční agentury fakt, že český subjekt na sebe musí převzít agendu spojenou s odváděním záloh na daň z příjmů, zatímco v případě spolupráce s tuzemskou agenturou jej tyto povinnosti netíží. Přesunutí daňové povinnosti z české pobočky slovenské agentury práce na českého ekonomického zaměstnavatele nelze dle názoru NSS odůvodnit zájmem na řádném vybrání daně (účinnost daňového dohledu). Tento důvod by bylo možné akceptovat pouze v případech jednorázového přeshraničního poskytování služeb (tedy nikoliv v případě existence pobočky), kdy může být pro českého správce daně obtížné zdanit zahraničního poskytovatele služby. Dne 17. ledna 2013 rozhodl NSS usnesením č. j. 1 Afs 38/ o zastavení řízení a předložení dvou předběžných otázek Soudnímu dvoru. První otázka zní, zda přenesení povinnosti na tuzemský subjekt v případě zahraniční agentury práce, která má v České republice organizační složku, je porušením základních svobod Evropské unie. V rámci druhé otázky se tuzemský soud ptá, zda je porušením základních svobod taková legislativní úprava, podle níž je základ daně z příjmů takových zaměstnanců stanoven v paušální výši nejméně 60 % z částky fakturované agenturou práce v případech, kdy je ve fakturované částce zahrnuta i odměna za zprostředkování. V případě druhé otázky zastává NSS názor, že je tato úprava odůvodnitelná zájmem na účinnosti daňového dohledu, neboť cílem ustanovení je přimět zahraniční agentury práce k fakturaci skutečně vyplacených mezd a jejich zdanění a dále zabránit vyplácení nezdaněných mezd pod rouškou odměny za zprostředkování. NSS však také konstatuje, že se tato zákonná fikce uplatní jen v případech, kdy z fakturované částky není zřejmá částka za zprostředkování, a že agentuře práce nic nebrání, aby ve faktuře jednotlivé položky rozepsala. Tímto by mohl být potvrzen dosud neoficiální, mnohdy již v praxi uplatňovaný výklad některých správců daně. Tato interpretace je totiž příznivější než doslovný výklad zákona, podle něhož by jako zdanitelný příjem zaměstnance bylo třeba použít částku 60 % z celkové úhrady i v případě, že český subjekt má k dispozici specifikaci celkové odměny obsahující i částku za zprostředkování a výše zdanitelného příjmu je nižší než 60 % z celkové úhrady agentuře práce. Pokud závěr SDEU, případně návazné rozhodnutí NSS, v této věci bude mít významný dopad na daňovou praxi, budeme Vás o dalším vývoji této kauzy informovat. Petr Toman, tel.: Jana Pytelková Svobodová, tel.:

11 SDEU: K možnosti správce daně odepřít nárok na odpočet DPH Koncem minulého roku se Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v rozsudku Bonik EOOD znovu vyjádřil k problematice uplatňování nároku na odpočet DPH v případech, kdy v rámci dodavatelského řetězce došlo k podvodnému jednání. V daném případě bulharská společnost Bonik EOOD uplatnila nárok na odpočet DPH z nakoupené pšenice, kterou dále dodala do jiného členského státu. Bulharský správce daně jí však nárok na odpočet následně odňal. Na základě daňové kontroly u společností zapojených do dodavatelského řetězce bulharský správce daně konstatoval, že nebylo možné prokázat přijetí pšenice dodavateli společnosti Bonik EOOD od jejich dodavatelů. Z toho bulharský správce daně vyvodil, že dodavatelé společnosti Bonik EOOD neměli k dispozici dostatečné množství pšenice k tomu, aby uskutečnili dodávky pro tuto společnost. Při předložení věci Soudnímu dvoru k tomu bulharský soud poznamenal, že v praxi bulharští správci daně podmiňují přiznání nároku na odpočet DPH předložením důkazu o uskutečnění předchozích dodání. SDEU v prvé řadě upozornil na skutečnost, že bulharský správce daně neprokázal, že by společnost Bonik EOOD přijala plnění od jiných dodavatelů než od těch, jejichž faktury při daňové kontrole předložila, anebo to, že by sama společnost Bonik EOOD svému odběrateli předmětné množství pšenice ve skutečnosti nedodala. Za situace, kdy není relevantně zpochybněno přijetí zdanitelného plnění plátcem daně, nemůže dle SDEU správce daně plátci DPH nárok na odpočet odejmout. K takovému kroku by správce daně mohl přistoupit pouze tehdy, pokud by zároveň prokázal existenci objektivních skutečností, z nichž by vyplývalo, že plátce DPH věděl nebo musel vědět o tom, že přijaté plnění bylo součástí podvodu, jehož se dopustil jiný subjekt v dodavatelském řetězci na vstupu nebo výstupu. SDEU tak potvrdil své závěry z rozsudků Mahagében, Péter Dávid, Mecsek-Gabona a Gábor Tóth, jež byly vydány v průběhu roku 2012 (viz Finanční aktuality z července 2012). Z těchto rozsudků vyplývá, že správce daně nemůže po plátci vyžadovat, aby při přijetí plnění ověřoval, zda má dodavatel dotčené zboží k dispozici, zda je s to jej dodat, zda má pracovníky, kteří provedou smluvené služby, anebo zda splní své povinnosti ohledně podání přiznání k DPH a úhrady daně. Je povinností daňových orgánů provádět nezbytné kontroly za účelem odhalení podvodů. Rozsudky tak vymezily hranice pro současnou praxi daňové správy, která se v případech odhalených podvodných transakcí mnohdy snaží zamezit uplatnění nároku na odpočet DPH na straně odběratele, aniž by dostatečně prokázala, že se do takového jednání zapojil. Judikaturu SDEU v této oblasti tak lze vnímat jako ustálenou. Petr Toman, tel.: Eva Doložílková, tel.:

12 SLOVENSKO Lehota na podanie priznania k dani z príjmov Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania a úhradu splatnej dane najviac o 3 kalendárne mesiace si v roku 2013 budú na základe oznámenia môcť len tí daňovníci, ktorí dosiahli aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Hoci interpretácia je stále otázna, zdroj príjmov v zahraničí sa podľa našich informácií pre účely predĺženia lehoty na podanie daňového priznania bude pravdepodobne určovať inverzným použitím 16 zákona o dani z príjmov, ktorý definuje príjmy zo slovenských zdrojov, teda by malo ísť napríklad o príjmy dosahované stálou prevádzkarňou v zahraničí, prijaté licenčné poplatky alebo úroky. Do tejto kategórie príjmov však nepatria napríklad príjmy z predaja tovarov do zahraničia, pokiaľ v zahraničí z tohto titulu nevznikla stála prevádzkareň. Predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a úhradu splatnej dane ako je uvedené vyššie bude možné v odôvodnených prípadoch predĺžiť najviac o ďalšie 3 kalendárne mesiace na základe žiadosti podanej príslušnému správcovi dane (teda spolu o 6 mesiacov). Ak kladné rozhodnutie správcu dane nebude doručené do uplynutia pôvodne predĺženej lehoty, daňovník bude povinný podať daňové priznanie v pôvodne predĺženej lehote. Ostatní daňovníci budú daňové priznanie musieť podať do konca zákonom stanovenej lehoty, teda do uplynutia troch mesiacov od konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Špecifické pravidlá platia pre spoločnosti v konkurze a likvidácii, ktoré si lehotu na podanie daňového priznania môžu predĺžiť najviac o 3 mesiace na základe kladne vybavenej žiadosti podanej správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Vyššie uvedené zmeny v lehotách na podanie daňového priznania a úhradu splatnej dane by sa zatiaľ mali vzťahovať len na tie daňové priznania, ktorých posledný deň lehoty na podanie správcovi dane pripadne na rok Správcovia dane budú podľa našich informácií k oznámeniam o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podaným daňovníkmi pred 1. januárom 2013 posielať daňovníkom informáciu, že sa na dané oznámenia nebude prihliadať a teda daňové priznania bude potrebné podať v zákonom stanovenej lehote, teda napríklad za zdaňovacie obdobie roka 2012 do 2. apríla 2013, pokiaľ sa daňovník nekvalifikuje na predĺženie lehoty podľa pravidiel platných v roku Zuzana Blažejová, tel.: +421 (0) KRÁTCE Ve Sbírce mezinárodních smluv vyšlo: o Sdělení č. 14/2013 Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní o Sdělení č. 6/2013 Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech o Sdělení č. 2/2013 Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech o Sdělení č. 3/2013 Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech

13 o Sdělení č. 4/2013 Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila následující dokumenty a údaje: o Informace k placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013 o Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2013 o Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2013 o Daňová kalkulačka pro orientační výpočet daně z příjmů fyzických osob za rok 2012 o Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k o Vzorový příklad na výpočet zálohy na daň u poplatníka, na kterého se vztahuje při výpočtu zálohy solidární zvýšení daně. Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení návrhy novel příslušných zákonů v daňové oblasti upravující zavedení uhlíkové daně od roku 2014, které spočívá v navýšení spotřební daně z lehkých topných olejů, těžkých topných olejů a odpadních olejů, daně ze zemního plynu a některých dalších plynů a daně z pevných paliv. V zákonu bylo ponecháno stávající osvobození zemního plynu určeného k výrobě tepla v domácnostech a domovních kotelnách. Sazby DPH platné v členských státech Evropské unie k 14. lednu 2013 jsou k dispozici na webových stránkách Evropské komise. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2013 duben/květen

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 11 strana 1/8 11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Ing. Ondřej Burian, Ing. Jan Zábrodský Za účelem zvýšení přehlednosti zákona byly 10d a

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2013 leden 2013

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NÁHRADA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Dne 15. května 2013, zákon se staronovým názvem,

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

Právo a podnikání 1/2013

Právo a podnikání 1/2013 Právo a podnikání 1/2013 Přehled nejdůležitějších změn týkajících se daní od 1. 1. 2013 Ing. Jana Kunešová, daňový poradce kunesova@jkraudit.cz Jak se již stalo u našich zákonodárců zvykem, jsou důležité

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b Část I Daň z příjmů fyzických osob NOVELIZACE PRO ROK 2014 Zákonné opatření č. 344/2013 sb. mění ZDP od 1. 1. 2014, změny v paragrafech

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 52/2011-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

červen 2012 Vážení čtenáři,

červen 2012 Vážení čtenáři, červen 2012 Vážení čtenáři, změny navržené vládou v rámci úsporného balíčku v dubnu tohoto roku byly vládou schváleny a míří do Parlamentu. Je pochopitelné, že se vláda snaží nalézt další zdroje příjmů

Více

Vážení klienti, Bude trvat značnou dobu, než se celá řada nových termínu a zákonných ustanovení z obsáhlého občanského zákoníku zažije

Vážení klienti, Bude trvat značnou dobu, než se celá řada nových termínu a zákonných ustanovení z obsáhlého občanského zákoníku zažije 1. NOVELA ZÁKONA O DPH 2. RUČENÍ PŘÍJEMCE ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ ZA DPH 3. ZMĚNY V OBLASTI DANĚ DĚDICKÉ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 4. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 5. NOVELA

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více