Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát."

Transkript

1 únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní činnosti ministerstva financí. Do připomínkového řízení právě přichází významná novela daňových předpisů, na první pohled technického charakteru. Obsahuje však zcela zásadní a netechnické změny daňového systému, včetně zrušení daně darovací a dědické, změny ve zdaňování fyzických osob či dramatického zvýšení zdanění investičních fondů. Neproběhla přitom žádná odborná diskuse ohledně potřeby těchto změn, ani analýza jejich očekávaných dopadů na podnikatelské prostředí v České republice, ani posouzení jejich celkového vlivu na konkurenceschopnost daňového systému České republiky z hlediska zahraničních a domácích investic. K zákonu nebyla ani připravena analýza dopadů regulace (RIA), která je jinak povinnou součástí každého připravovaného legislativního předpisu. Není tedy možné vyhodnotit přínos nebo škodu, kterou několik stovek daňových změn přinese Vašemu podnikání. Novela daňového řádu pak dále oklešťuje řadu procesních práv daňových subjektů. Legislativní činnost v oblasti daňového práva je legitimním posláním ministerstva financí, ale zásadní změny by měly být podrobeny odborné diskusi a zhodnocení jejich dopadů na podnikatelskou veřejnost. Jakékoliv úpravy daňového systému by měly být prováděny citlivě a velmi restriktivně, ne každých několik měsíců a pod pláštíkem technických novel. Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. Nebylo už těch změn dost? Radek Halíček

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Plánované změny daňových zákonů s účinností od roku 2014 Počínaje rokem 2014 by se měla přestat uplatňovat superhrubá mzda. Sazba daně z příjmů fyzických osob má činit 19 %. První zkušenosti z uplatňování novely zákona o DPH v roce 2013 Informace o tom, zda je poskytovatel nespolehlivým plátcem, bude zveřejněna v registru plátců, který je dostupný na internetových stránkách české daňové správy. Korporátní právo od roku 2014 Části společenských smluv korporací odporující nové úpravě zákona o obchodních korporacích budou dnem 1. ledna 2014 ze zákona zrušeny. Korporace budou povinny přizpůsobit nové úpravě své společenské smlouvy i smlouvy o výkonu funkce, a to do šesti měsíců od účinnosti zákona. Návrh zákona o investičních společnostech a fondech Vedle standardních korporátních forem a již známých institutů kolektivního investování budou fondy kvalifikovaných investorů moci mít právní formu například akciové společnosti s proměnlivým kapitálem nebo komanditní společnosti na investiční listy. Evropská komise plánuje omezení dotací a investičních pobídek Od roku 2014 lze očekávat omezení v oblasti čerpání dotací a investičních pobídek. JUDIKATURA Nejvyšší správní soud předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku ohledně mezinárodního pronájmu pracovní síly Nejvyšší správní soud připustil, že přenesení povinností zaměstnavatele na ekonomického zaměstnavatele představuje porušení základních svobod vnitřního trhu v případě, má-li zahraniční agentura v České republice organizační složku. SDEU: K možnosti správce daně odepřít nárok na odpočet DPH Soudní dvůr EU potvrdil závěry předchozích rozsudků, a to, že správce daně nemůže po plátci vyžadovat, aby při přijetí plnění ověřoval, zda dodavatel má dotčené zboží k dispozici, zda je s to je dodat, nebo zda má pracovníky, kteří provedou smluvené služby, anebo zda splní své povinnosti ohledně podání přiznání k DPH a úhrady daně. SLOVENSKO Lehota na podanie priznania k dani z príjmov Prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání o tři kalendářní měsíce budou v roce 2013 moci pouze poplatníci, kterým plynuly příjmy ze zahraničí. Ostatní poplatníci musí podat daňové přiznání do tří měsíců po skončení příslušného zdaňovacího období.

3 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Plánované změny daňových zákonů s účinností od roku 2014 Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a dalších souvisejících změnách. Návrh zákona má dva cíle: přizpůsobit daňové zákony rekodifikaci soukromého práva hmotného a realizaci I. fáze projektu jednoho inkasního místa. Připomeňme si hlavní smysl projektu jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů. Jedná se o jeden ze tří pilířů daňové reformy (dalšími jsou věcný návrh nového zákona o daních z příjmů a daňový řád). I. fázi projektu jednoho inkasního místa plánuje ministerstvo zahájit již v roce Cílem projektu jednoho inkasního místa je integrovat funkce výběru příjmů veřejných rozpočtů, všech daní, cel a sociálního a zdravotního pojištění na jeden účet, aby poplatník a plátce měl při plnění veškerých svých povinností (registrační, platební atd.) jednoho partnera. První legislativní krok byl učiněn již v roce 2011, kdy byl s účinností k 1. lednu 2015 schválen zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. Zákon 458/2011 Sb. obsahuje tyto změny: o přenos kompetencí ke správě sociálního a zdravotního pojištění na finanční úřady, s čímž souvisí řada dalších změn, např. přiznávání daní i obou pojistných na jednom formuláři, placení na jeden účet, kontrola všech odvodů najednou z jednoho místa, sjednocení procesních pravidel (lhůty, pravidla pro doručování, pro odvolání apod.) o další změny daní, z nichž lze zmínit zejména nahrazení pojistných placených zaměstnavatelem jednotným odvodem z úhrnu mezd, sjednocení pravidel pro výpočet sociálního a zdravotního pojistného pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné, osvobození dividend od daně z příjmů, snížení registračního prahu u DPH z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč. Zákon o změně daňových zákonů Ministerstvo tedy nyní přichází s návrhem změn daňových zákonů, v nichž jednak reflektuje rekodifikaci soukromého práva účinnou od roku 2014, a zároveň odkládá na rok 2014 účinnost řady změn daňových a pojistných zákonů obsažených ve zmíněném zákoně 458/2011 Sb., které směřují k zahájení činnosti jednoho inkasního místa. Ministerstvo mimoto připravuje zákon o veřejných pojistných a správě daně z příjmů, kterým budou veškerá ustanovení týkající se správy daně z příjmů fyzických osob vyčleněna ze současného zákona o daních z příjmů do tohoto zákona. Proces zahájení činnosti jednoho inkasního místa se tak dle důvodové zprávy k návrhu zákona dělí do dvou fází: o fáze 2014: účinnost těch ustanovení zákona č. 458/2011 Sb., která nemají přímou souvislost s připravovaným zákonem o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob, se přesouvá na 1. leden o 2. fáze (konečná fáze): účinnost ustanovení zákona č. 458/2011 Sb., která souvisí s nově připravovaným zákonem o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob, se nemění a zůstává stanovena na 1. leden 2015.

4 Shrňme zásadní změny, které navrhovaný zákon s účinností od roku 2014 přináší: o Přizpůsobení všech daňových zákonů rekodifikaci soukromého práva hmotného. Zde se jedná především o terminologické změny. o Na novelu zákona o daních z příjmů reaguje i navrhovaná novela zákona o účetnictví. o Terminologické změny se promítají do daňového řádu. Nejvýraznější věcná změna spočívá v úpravě přechodu daňové povinnosti, zejména pak dědictví v případě přechodu daňové povinnosti fyzických osob. o Zrušení zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí a integrace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů, přičemž veškeré příjmy z titulu dědictví budou bez ohledu na skupiny poplatníků osvobozeny od daně. V případě darování se příjem osvobozuje v obdobném rozsahu jako je tomu v současnosti pro účely daně darovací. Osvobození se jako dosud nevztahuje na dary přijaté v souvislosti s výkonem závislé činnosti nebo s podnikáním. o Daň z převodu nemovitostí bude nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí. Návrh tohoto zákona je již v připomínkovém řízení, blíže jsme o něm informovali v předchozím vydaní Finančních aktualit. o Novela stávajícího zákona o dani z nemovitostí pouze v tom smyslu, že rozhodným dnem pro stanovení daně z nemovitostí bude 31. prosinec 2013, nikoliv 1. leden Účelem této změny je, aby rekodifikace soukromého práva neovlivnila stanovení daně z nemovitostí za rok Pro rok 2015 se pak již počítá s novou právní úpravou. Nový zákon o dani z nemovitých věcí bude předložen samostatně. o Posouvá se účinnost některých ustanovení zákona č. 458/2011 Sb. o jeden rok dopředu, tj. na 1. leden V návrhu zákona však jsou doplněny další změny, které dotvářejí I. fázi projektu jednoho inkasního místa. Z nejvýznamnějších změn vybíráme: o osvobození dividend a veškerých podílů na zisku pro fyzické i právnické osoby vyplácených mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky ze zemí EU, Švýcarska, Norska a Islandu o prodloužení lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů ze šesti měsíců na tři roky; zavedení ročního limitu Kč pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku o snížení limitu pro odpočet úroků z hypotečních úvěrů a z úvěrů ze stavebního spoření z Kč na domácnost na Kč o zrušení možnosti uplatnění základní slevy na dani pro osoby s měsíčními příjmy převyšujícími čtyřnásobek průměrné mzdy o nulová sazba daně u vybraných investičních fondů a následné zdanění vyplacených podílů na zisku o zvýšená podpora výzkumu a vývoje rozšířením o odpočet od základu daně také v případě pořízení výsledků výzkumu a vývoje od výzkumných organizací a meziročního přírůstku o zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám o rozšíření možnosti zahrnování hodnoty nesplacených pohledávek do daňových nákladů, a to do výše přijatého pojistného plnění o zrušení tzv. superhrubé mzdy; v důsledku toho nastavena sazba daně z příjmů fyzických osob na 19 % Z oblastí zákona 458/2011, u kterých se účinnost neposouvá a nadále tudíž platí datum 1. leden 2015, upozorňujeme na ty nejvýznamnější: o odvod z úhrnu mezd, který má nahradit pojistná placená zaměstnavatelem za zaměstnance, přičemž maximální výše je stanovena nikoliv jednotlivě u každého zaměstnance, nýbrž agregovaně za všechny zaměstnance

5 o snížení registračního prahu u DPH z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč Změny v pojistných zákonech: o bude výrazně přiblížen okruh osob platících pojistné na nemocenské a důchodové pojištění, pojistné na zdravotní pojištění a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o pojistnému na sociální zabezpečení a pojistnému na zdravotní pojištění budou podléhat téměř stejné příjmy jako dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o budou zachovány pouze odlišnosti nezbytné vzhledem k okruhu osob účastných pojištění a výpočtu dávek důchodového a nemocenského pojištění Informace o projektu jednoho inkasního místa a návrh předkládané novely včetně důvodové zprávy naleznete na stránce ministerstva financí: Předpokládáme, že vláda projedná návrh zákona koncem února či začátkem března. Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.: První zkušenosti z uplatňování novely zákona o DPH v roce ledna 2013 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, která přinesla poměrně významné změny v mnoha oblastech. Přestože se v průběhu ledna plátci stále ještě věnovali kalkulaci daňových povinností za poslední období roku 2012, ukazuje se, že zavedení některých nových pravidel do praxe může být problematické. Níže upozorňujeme na některé vybrané oblasti: Ručení Nespolehlivý plátce Novela zákona o DPH zavedla ručení příjemce zdanitelného plnění za odvod DPH v případě, je-li o poskytovateli tohoto plnění zveřejněna informace, že se jedná o nespolehlivého plátce. Příslušný údaj naleznete v registru plátců, který je dostupný na internetových stránkách české daňové správy, viz: S ohledem na procesní pravidla pro udělení statutu nespolehlivého plátce nebyl dosud žádný subjekt takto klasifikován. Dle vyjádření Generálního finančního ředitelství však bude udělení tohoto statutu prvnímu plátci veřejně oznámeno. Platba na registrovaný účet Podle novely zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za odvod DPH také v případě poskytnutí úplaty na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je zveřejněn správcem daně. Ručení v této situaci se uplatní až u plateb provedených po 31. březnu Jednotliví plátci však mají povinnosti oznámit správci daně již do konce února 2013, které účty mají být za tímto účelem zveřejněny. Oznámení je možno učinit prostřednictvím zvláštního formuláře (viz případně i běžným dopisem. Druhý způsob je vhodný zejména tehdy, bude-li plátce oznamovat více účtů ke zveřejnění. Pokud plátce neposkytne příslušnou informaci správci daně do konce února, zveřejní správce daně informace o všech účtech, které u daného plátce eviduje.

6 Prověrka dodavatelů Informace o statutu plátců i o zveřejněných účtech by měla být dostupná na internetových stránkách české daňové správy v registru plátců DPH. Jelikož by tato databáze měla umožňovat opakovaný vzdálený přístup, připravujeme v současné době aplikaci pro hromadnou kontrolu statutu plátců a jejich bankovních spojení. Tato aplikace by měla být dostupná v průběhu měsíce února či března, jakmile bude možné ji otestovat na existujících databázích. DPH ve zdravotnictví Na základě novely zákona o DPH byly některé ze zdravotnických prostředků přeřazeny ze snížené do základní sazby. Vzhledem k tomu, že v této oblasti panuje v současné době poměrně značná nejistota, připravilo Generální finanční ředitelství ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví vysvětlující informaci. Z té vyplývá, že zdravotnické prostředky, které by měly spadat do snížené sazby, je možno v souladu s přílohou zákona o DPH rozdělit do tří skupin. Do první skupiny náleží zdravotnické prostředky, které jsou určeny pro ambulantní péči a zároveň obvykle slouží pro osobní potřebu zdravotně postižených. Do této skupiny se řadí i prostředky, které jsou při zdravotním úkonu jednorázově spotřebovány, aniž by je zdravotně postižený dále využíval. Tato skupina rovněž zahrnuje stomatologické zdravotní prostředky uvedené v příloze 4 zákona o zdravotním pojištění. Do druhé skupiny náleží zdravotní prostředky vyrobené dle individuálního předpisu pro konkrétního pacienta. Do třetí skupiny pak patří vybrané zdravotnické prostředky ze skupiny celního sazebníku (umělé části těla apod.). Je nutno upozornit, že podle systematiky celního sazebníku mohou být některé zdravotní prostředky zařazeny i do kategorie farmaceutických prostředků (ve skupině 30 celního sazebníku), přestože se o farmaceutické výrobky v pravém slova smyslu nejedná. I na tuto skupinu pak lze aplikovat sníženou sazbu DPH. V případě pochybností o zatřídění do příslušné sazby DPH Vám rádi poradíme. Uvedenou informaci naleznete pod následujícím odkazem: Daňové doklady Generální finanční ředitelství připravuje v současnosti informaci k nové úpravě daňových dokladů. Tento dokument by měl obsahovat konkrétní údaje o akceptovaných způsobech zajištění věrohodnosti původu a neporušenosti obsahu daňových dokladů i o možných způsobech jejich archivace. Lze předpokládat, že informace bude publikována v průběhu měsíce února. Petr Toman, tel.: Martina Koucká, tel.:

7 Korporátní právo od roku 2014 Připravovaná rekodifikace soukromého práva přináší zásadní změny i v oblasti úpravy právnických osob. Zatímco obecná úprava právnických osob včetně korporací bude nově (spolu se závazkovým právem) obsažena pouze v novém občanském zákoníku (NOZ), obchodní korporace, tedy obchodní společnosti a družstva budou obdobně jako dnes upraveny zvláštním zákonem o obchodních korporacích (ZOK), jenž tímto částečně nahradí současný obchodní zákoník. Nové typy právnických osob Nový občanský zákoník rozděluje právnické osoby na tři typy, a to: o o o korporace tvořené osobní složkou (společníci nebo členové); o podkategoriemi jsou spolky a obchodní korporace fundace tvořené věcným základem (majetkem); o podkategoriemi jsou již dnes známé nadace a nadační fondy a ústavy jakožto zcela nový typ právnické osoby. Podstatou ústavu je kombinace věcného základu s osobnostním prvkem (představovaným zaměstnanci). Zároveň je pro něj typická prospěšnost účelu, za nímž byl zřízen. Ústav však může být jak veřejnoprávní, tak soukromoprávní. Statutární orgán ústavu je monokratický (typicky nazvaný ředitel), podřízený dohledu správní rady, popřípadě dozorčího orgánu, je-li vytvořen. Rejstříky právnických osob Zatímco NOZ obecně stanoví pouze minimální okruh zapisovaných údajů, konkrétní úprava veřejných rejstříků bude obsažena ve zvláštním právním předpise, a to v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, o němž jsme informovali v listopadovém vydání Finančních aktualit. Návrh by měl být v nejbližší době předložen ke schválení vládě. Úprava jednotlivých typů obchodních korporací Typická pro úpravu jednotlivých typů obchodních korporací je celková liberalizace a snaha nahradit zákazy a příkazy odpovědností a ručením. Mizí tak především dosavadní restrikce v oblasti obchodování mezi spřízněnými osobami. Zároveň se právnické osobě dovoluje být členem orgánu společnosti s ručením omezeným či akciové společnosti. Konkrétním změnám v úpravě společností s ručením omezeným a akciových společností se budeme blíže věnovat v některém z následujících vydání Finančních aktualit. Rozhodná úprava Pro určení práva rozhodného pro smluvní vztah bude obecně rozhodující okamžik vzniku takového vztahu. Části společenských smluv korporací odporující nové úpravě budou dnem 1. ledna 2014 ze zákona zrušeny. Korporace pak budou povinny přizpůsobit nové úpravě své společenské smlouvy i smlouvy o výkonu funkce, a to do šesti měsíců od účinnosti ZOK.

8 Již existující korporace mají také možnost podřídit se nové úpravě jako celku během dvou let od účinnosti ZOK. S ohledem na liberálnější úpravu nových zákonů a právní jistotu, kdy dotčené korporace nebudou postaveny před otázku, v jakých případech bude třeba aplikovat dosavadní právní úpravu a v jakých případech převládne úprava nová, lze tuto možnost jen doporučit. Martin Hrdlík, tel.: Linda Čechová, tel.: Návrh zákona o investičních společnostech a fondech Ministerstvo financí předložilo Sněmovně návrh nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který by měl nahradit stávající zákon č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování. Návrh zákona zejména implementuje příslušné směrnice Evropské unie upravující oblast kolektivního investování, především pak směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů (tzv. AIFMD) a dále aktuální směrnice týkající se subjektů kolektivního investování do převoditelných papírů (tzv. UCITS IV) při zohlednění dosud neschváleného návrhu tzv. UCITS V. Navrhovaná účinnost zákona je 1. červenec Významné změny jsou navrhovány v případě fondů kvalifikovaných investorů (FKI), které by nadále neměly být formálně řazeny mezi fondy kolektivního investování (dnes FKI tvoří podkategorii speciálních fondů kolektivního investování). V souladu s AIFMD stanoví návrh nového zákona minimální limit kapitálu fondu ve výši odpovídající eur, která musí být dosažena do 12 měsíců ode dne vzniku FKI. U fondů private equity činí minimální limit ekvivalent částky eur. Minimální počáteční výše vkladu investora, který není profesionálním zákazníkem podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, je v návrhu stanovena na ekvivalent částky eur. Na rozdíl od dnešního stavu připouští nový zákon různé právní formy FKI, přičemž vedle standardních korporátních forem (a.s., s.r.o., k.s., družstvo, evropská akciová či družstevní společnost) a již známých institutů kolektivního investování (otevřený či uzavřený podílový fond) návrh zákona počítá i se zavedením zcela nových právních forem, kterými by měly být akciová společnost s proměnlivým kapitálem a komanditní společnost na investiční listy. Poté, co nabude účinnosti nový občanský zákoník, bude FKI moci mít rovněž formu svěřeneckého fondu. Nový zákon nebude obsahovat žádná ustanovení týkající se investiční politiky fondů. Tato oblast bude nadále regulována výlučně v prováděcích nařízeních. Martin Kofroň, tel.: Evropská komise plánuje omezení dotací a investičních pobídek Evropská komise zahájila veřejné konzultace k návrhu Pokynů pro vnitrostátní regionální podporu na období Konzultace budou probíhat do 11. března Poté bude zpracováno finální znění, které nabude účinnosti 1. ledna Nové pokyny budou závazné pro projekty, jimž bude udělena veřejná podpora (například dotace nebo investiční pobídky) po 1. lednu 2014.

9 Návrh obsahuje celou řadu restrikcí a nových podmínek, za kterých lze poskytovat veřejnou podporu. Týkají se především investic realizovaných velkými podniky a mohou vést i k významným omezením v oblasti investičních pobídek pro nové projekty. Stávajících projektů by se nová omezení neměla týkat, pokud budou schváleny do konce roku Mezi hlavní navrhované změny patří: Omezení maximální výše veřejné podpory pro velké podniky na 25 % ze způsobilých nákladů (výše investice); dosud platí 30 40% podpora pro celé území České republiky mimo Prahu, kde je již dnes podpora nulová. Zahájení stavebních prací nebo pořizování movitých věcí, například objednávek strojů, bude možné až po schválení investičních pobídek; podle stávajících předpisů je přitom možné pořizovat majetek už po předběžném posouzení žádosti. Oproti současnému stavu tak dojde ke zpoždění přibližně o šest měsíců. Rozšíření dokumentace pro doložení tzv. motivačního účinku, jímž investor prokazuje, že jej investiční pobídky nebo dotace motivují k realizaci investice v určité lokalitě a určitém rozsahu. Přestože lze očekávat přehodnocení některých návrhů, je pravděpodobné, že určitá omezení od roku 2014 nastanou. Česká republika bude muset s ohledem na nové pokyny novelizovat zákon o investičních pobídkách a související předpisy. Naše společnost je připravena konzultovat s Vámi průběžně Vaše investiční záměry a vyhodnocovat možné dopady nových pokynů na možnost čerpat investiční pobídky či dotace. Jan Linhart, tel.: JUDIKATURA Nejvyšší správní soud předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku ohledně mezinárodního pronájmu pracovní síly Nejvyšší správní soud (NSS) minulý měsíc rozhodl, že předloží Soudnímu dvoru předběžnou otázku ve věci potenciálního nesouladu ustanovení českého daňového práva se základními svobodami vnitřního trhu Evropské unie, zejména se svobodou usazování, ale i svobodou volného pohybu služeb a sekundárně též volného pohybu pracovníků. V daném případě se jedná o problematiku tzv. mezinárodního pronájmu pracovní síly, tedy o situaci, kdy si český subjekt najímá pracovníky od poskytovatele agentury práce se sídlem v zahraničí. V takovém případě má podle zákona o daních z příjmů český subjekt jako tzv. ekonomický zaměstnavatel povinnost odvádět z plateb hrazených zahraniční agentuře práce zálohy na daň z příjmů fyzických osob za najaté pracovníky. Pokud je součástí celkové úhrady agentuře též částka za zprostředkování (jak je tomu u agentur práce v podstatě vždy), podléhá zdanění alespoň 60 % z této odměny. Stejné pravidlo se uplatní i v případě, že zahraniční agentura má v České republice organizační složku, která je jinak obecně povinna vypořádat daňové povinnosti z mezd svých zaměstnanců vůči českému finančnímu úřadu. Situace zahraničních agentur se tak odlišuje od agentur tuzemských, u nichž k přesunu povinností zaměstnavatele nedochází. Plátcem záloh na daň

10 z příjmů fyzických osob je vždy tuzemská agentura a subjekt, který si zaměstnance pronajme, není povinen za tyto najaté pracovníky odvádět zálohy na daň. Neplatí pro ni ani zmíněné pravidlo 60 %. Slovenská agentura práce najímala své zaměstnance nikoliv ze zahraničí, nýbrž prostřednictvím organizační složky registrované v České republice. Její situace tedy byla srovnatelná s tuzemskou agenturou. Správce daně posoudil situaci zahraniční agentury jako situaci ekonomického zaměstnavatele a předepsal české společnosti využívající najaté pracovníky zálohy na daň z příjmů fyzických osob k přímému placení. V daném případě činila hodinová sazba za poskytnutí pracovníků hrazená společností 170 Kč, přičemž podle dohody mezi společností a agenturou práce byla dočasně přiděleným pracovníkům garantována mzda ve výši 50 Kč na hodinu. Správce daně určil jako základ pro stanovení daně ze závislé činnosti částku odpovídající 60 % částek fakturovaných agenturou práce. Česká společnost podala po neúspěšném odvolání a správní žalobě kasační stížnost k NSS. Ten připustil, že by v dané situaci mohly být porušeny základní svobody vnitřního trhu Evropské unie, zejména svoboda usazování a svoboda volného pohybu pracovních sil. Podle NSS může totiž český subjekt odradit od spolupráce s pobočkou zahraniční agentury fakt, že český subjekt na sebe musí převzít agendu spojenou s odváděním záloh na daň z příjmů, zatímco v případě spolupráce s tuzemskou agenturou jej tyto povinnosti netíží. Přesunutí daňové povinnosti z české pobočky slovenské agentury práce na českého ekonomického zaměstnavatele nelze dle názoru NSS odůvodnit zájmem na řádném vybrání daně (účinnost daňového dohledu). Tento důvod by bylo možné akceptovat pouze v případech jednorázového přeshraničního poskytování služeb (tedy nikoliv v případě existence pobočky), kdy může být pro českého správce daně obtížné zdanit zahraničního poskytovatele služby. Dne 17. ledna 2013 rozhodl NSS usnesením č. j. 1 Afs 38/ o zastavení řízení a předložení dvou předběžných otázek Soudnímu dvoru. První otázka zní, zda přenesení povinnosti na tuzemský subjekt v případě zahraniční agentury práce, která má v České republice organizační složku, je porušením základních svobod Evropské unie. V rámci druhé otázky se tuzemský soud ptá, zda je porušením základních svobod taková legislativní úprava, podle níž je základ daně z příjmů takových zaměstnanců stanoven v paušální výši nejméně 60 % z částky fakturované agenturou práce v případech, kdy je ve fakturované částce zahrnuta i odměna za zprostředkování. V případě druhé otázky zastává NSS názor, že je tato úprava odůvodnitelná zájmem na účinnosti daňového dohledu, neboť cílem ustanovení je přimět zahraniční agentury práce k fakturaci skutečně vyplacených mezd a jejich zdanění a dále zabránit vyplácení nezdaněných mezd pod rouškou odměny za zprostředkování. NSS však také konstatuje, že se tato zákonná fikce uplatní jen v případech, kdy z fakturované částky není zřejmá částka za zprostředkování, a že agentuře práce nic nebrání, aby ve faktuře jednotlivé položky rozepsala. Tímto by mohl být potvrzen dosud neoficiální, mnohdy již v praxi uplatňovaný výklad některých správců daně. Tato interpretace je totiž příznivější než doslovný výklad zákona, podle něhož by jako zdanitelný příjem zaměstnance bylo třeba použít částku 60 % z celkové úhrady i v případě, že český subjekt má k dispozici specifikaci celkové odměny obsahující i částku za zprostředkování a výše zdanitelného příjmu je nižší než 60 % z celkové úhrady agentuře práce. Pokud závěr SDEU, případně návazné rozhodnutí NSS, v této věci bude mít významný dopad na daňovou praxi, budeme Vás o dalším vývoji této kauzy informovat. Petr Toman, tel.: Jana Pytelková Svobodová, tel.:

11 SDEU: K možnosti správce daně odepřít nárok na odpočet DPH Koncem minulého roku se Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v rozsudku Bonik EOOD znovu vyjádřil k problematice uplatňování nároku na odpočet DPH v případech, kdy v rámci dodavatelského řetězce došlo k podvodnému jednání. V daném případě bulharská společnost Bonik EOOD uplatnila nárok na odpočet DPH z nakoupené pšenice, kterou dále dodala do jiného členského státu. Bulharský správce daně jí však nárok na odpočet následně odňal. Na základě daňové kontroly u společností zapojených do dodavatelského řetězce bulharský správce daně konstatoval, že nebylo možné prokázat přijetí pšenice dodavateli společnosti Bonik EOOD od jejich dodavatelů. Z toho bulharský správce daně vyvodil, že dodavatelé společnosti Bonik EOOD neměli k dispozici dostatečné množství pšenice k tomu, aby uskutečnili dodávky pro tuto společnost. Při předložení věci Soudnímu dvoru k tomu bulharský soud poznamenal, že v praxi bulharští správci daně podmiňují přiznání nároku na odpočet DPH předložením důkazu o uskutečnění předchozích dodání. SDEU v prvé řadě upozornil na skutečnost, že bulharský správce daně neprokázal, že by společnost Bonik EOOD přijala plnění od jiných dodavatelů než od těch, jejichž faktury při daňové kontrole předložila, anebo to, že by sama společnost Bonik EOOD svému odběrateli předmětné množství pšenice ve skutečnosti nedodala. Za situace, kdy není relevantně zpochybněno přijetí zdanitelného plnění plátcem daně, nemůže dle SDEU správce daně plátci DPH nárok na odpočet odejmout. K takovému kroku by správce daně mohl přistoupit pouze tehdy, pokud by zároveň prokázal existenci objektivních skutečností, z nichž by vyplývalo, že plátce DPH věděl nebo musel vědět o tom, že přijaté plnění bylo součástí podvodu, jehož se dopustil jiný subjekt v dodavatelském řetězci na vstupu nebo výstupu. SDEU tak potvrdil své závěry z rozsudků Mahagében, Péter Dávid, Mecsek-Gabona a Gábor Tóth, jež byly vydány v průběhu roku 2012 (viz Finanční aktuality z července 2012). Z těchto rozsudků vyplývá, že správce daně nemůže po plátci vyžadovat, aby při přijetí plnění ověřoval, zda má dodavatel dotčené zboží k dispozici, zda je s to jej dodat, zda má pracovníky, kteří provedou smluvené služby, anebo zda splní své povinnosti ohledně podání přiznání k DPH a úhrady daně. Je povinností daňových orgánů provádět nezbytné kontroly za účelem odhalení podvodů. Rozsudky tak vymezily hranice pro současnou praxi daňové správy, která se v případech odhalených podvodných transakcí mnohdy snaží zamezit uplatnění nároku na odpočet DPH na straně odběratele, aniž by dostatečně prokázala, že se do takového jednání zapojil. Judikaturu SDEU v této oblasti tak lze vnímat jako ustálenou. Petr Toman, tel.: Eva Doložílková, tel.:

12 SLOVENSKO Lehota na podanie priznania k dani z príjmov Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania a úhradu splatnej dane najviac o 3 kalendárne mesiace si v roku 2013 budú na základe oznámenia môcť len tí daňovníci, ktorí dosiahli aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Hoci interpretácia je stále otázna, zdroj príjmov v zahraničí sa podľa našich informácií pre účely predĺženia lehoty na podanie daňového priznania bude pravdepodobne určovať inverzným použitím 16 zákona o dani z príjmov, ktorý definuje príjmy zo slovenských zdrojov, teda by malo ísť napríklad o príjmy dosahované stálou prevádzkarňou v zahraničí, prijaté licenčné poplatky alebo úroky. Do tejto kategórie príjmov však nepatria napríklad príjmy z predaja tovarov do zahraničia, pokiaľ v zahraničí z tohto titulu nevznikla stála prevádzkareň. Predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a úhradu splatnej dane ako je uvedené vyššie bude možné v odôvodnených prípadoch predĺžiť najviac o ďalšie 3 kalendárne mesiace na základe žiadosti podanej príslušnému správcovi dane (teda spolu o 6 mesiacov). Ak kladné rozhodnutie správcu dane nebude doručené do uplynutia pôvodne predĺženej lehoty, daňovník bude povinný podať daňové priznanie v pôvodne predĺženej lehote. Ostatní daňovníci budú daňové priznanie musieť podať do konca zákonom stanovenej lehoty, teda do uplynutia troch mesiacov od konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Špecifické pravidlá platia pre spoločnosti v konkurze a likvidácii, ktoré si lehotu na podanie daňového priznania môžu predĺžiť najviac o 3 mesiace na základe kladne vybavenej žiadosti podanej správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Vyššie uvedené zmeny v lehotách na podanie daňového priznania a úhradu splatnej dane by sa zatiaľ mali vzťahovať len na tie daňové priznania, ktorých posledný deň lehoty na podanie správcovi dane pripadne na rok Správcovia dane budú podľa našich informácií k oznámeniam o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podaným daňovníkmi pred 1. januárom 2013 posielať daňovníkom informáciu, že sa na dané oznámenia nebude prihliadať a teda daňové priznania bude potrebné podať v zákonom stanovenej lehote, teda napríklad za zdaňovacie obdobie roka 2012 do 2. apríla 2013, pokiaľ sa daňovník nekvalifikuje na predĺženie lehoty podľa pravidiel platných v roku Zuzana Blažejová, tel.: +421 (0) KRÁTCE Ve Sbírce mezinárodních smluv vyšlo: o Sdělení č. 14/2013 Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní o Sdělení č. 6/2013 Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech o Sdělení č. 2/2013 Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech o Sdělení č. 3/2013 Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech

13 o Sdělení č. 4/2013 Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila následující dokumenty a údaje: o Informace k placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013 o Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2013 o Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2013 o Daňová kalkulačka pro orientační výpočet daně z příjmů fyzických osob za rok 2012 o Přehled vydaných cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k o Vzorový příklad na výpočet zálohy na daň u poplatníka, na kterého se vztahuje při výpočtu zálohy solidární zvýšení daně. Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení návrhy novel příslušných zákonů v daňové oblasti upravující zavedení uhlíkové daně od roku 2014, které spočívá v navýšení spotřební daně z lehkých topných olejů, těžkých topných olejů a odpadních olejů, daně ze zemního plynu a některých dalších plynů a daně z pevných paliv. V zákonu bylo ponecháno stávající osvobození zemního plynu určeného k výrobě tepla v domácnostech a domovních kotelnách. Sazby DPH platné v členských státech Evropské unie k 14. lednu 2013 jsou k dispozici na webových stránkách Evropské komise. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel,

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, taženi lokomotivou ministerstva financí se jako každý rok řítíme do propasti zcela nového daňového režimu, přičemž název cílové stanice bude

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

leden 2013 Vážení čtenáři,

leden 2013 Vážení čtenáři, leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl

Více

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat.

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat. květen 2013 Vážení čtenáři, v dubnu předložila vláda Poslanecké sněmovně dlouho diskutované rekodifikační novely daňových zákonů (předpis se dotýká více než čtyřiceti daňových a souvisejících zákonů).

Více

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte!

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! Snad každý Čech zná pověst o vojsku, které je ukryto v posvátné hoře Blaník a čeká na svůj čas. Ten nastane, až bude české zemi nejhůře. Mám pocit, že se čas blanických

Více

Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů.

Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů. duben 2013 Váţení čtenáři, pevně věřím, ţe jste si všichni o Velikonocích alespoň pár dní odpočinuli a v následujících dnech budeme konečně vítat to pravé jaro. Nutno podotknout, ţe samotné dubnové aktuality

Více

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly.

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly. červen 2013 Vážení čtenáři, česká ekonomika zažívá bohužel již šest čtvrtletí v řadě recesi, která je nejdelší za dobu existence České republiky, ačkoli hospodářství okolních zemí mírně roste. Řada podnikatelů

Více

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z

Více

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Listopad 2010 Vítám Vás v listopadovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Na říjnové schůzi

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 16 Kalendář povinností v květnu 2013 17-19 2 Daň z příjmů - společné - - 3 Daňová evidence - - 4 DPH Koordinační výbor:

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné 3 Daňová evidence 4 DPH 5 Účetnictví 6 Soc. a zdravotní pojištění 7 Právo v podnikání 8 Zaměstnavatel

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů K části první - změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů K části první - změna zákona o daních z příjmů. Čl. I 267 ZÁKON ze dne 21. listopadu 2014, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Uveřejňování dlužníků

Uveřejňování dlužníků Vyšlo 21. 9. 2012 9/2012 VERLAG DASHÖFER Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek Uveřejňování dlužníků Stále častěji se setkáváme s dotazy

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

METODICKÝ POKYN 2014-2020

METODICKÝ POKYN 2014-2020 MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ A JEJICH VYKAZOVÁNÍ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 1.0 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ

Více