Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE E/02

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02"

Transkript

1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE E/02 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK

2 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 MATEMATIKA Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Charakteristika Výsledky vzdělávání Strategie výuky Kritéria hodnocení žáků Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: Rozpis učiva a výsledků vzdělávání DOPORUČENÝ PŘÍKLAD...9 Klíčová slova: Cíle a přínosy pro žáka: Příklad: Řešení: Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace postupy a metody: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD Klíčová slova: Cíle a přínosy pro žáky: Úvěry Nedostatek peněžních prostředků Centrální registr úvěrů (CRÚ) Otázky: Řešení: Interpretace výsledků Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie Realizace postup a metody... 24

3 4 UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Charakteristika Výsledky vzdělávání Strategie výuky Kritéria hodnocení žáků Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: Rozpis učiva a výsledků vzdělávání Předmět: občanská výchova Pekařské práce 2. ročník DOPORUČENÝ PŘÍKLAD Klíčová slova: Cíle a přínosy pro žáka: Informace pro žáky, základní teoretické znalosti: Příklad: Požadavky na pomůcky, materiály, informační technika Realizace, postupy a metody Řešení: Závěr DOPORUČENÝ PŘÍKLAD Klíčová slova: Cíle a přínosy pro žáka: OSOBNÍ ROZPOČET ) Soupis všech čistých příjmů ) Shrnutí všech měsíčních výdajů ) Porovnání příjmů s výdaji ) Přehodnocení a upravení výdajů a příjmů ) Inovace rozpočtu Příklad: Řešení: Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:... 46

4 6.6 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie Realizace postup a metody DOPORUČENÝ PŘÍKLAD Klíčová slova: Cíle a přínosy pro žáky: Informace pro žáky, základní teoretické znalosti Příklady a krátký test: Řešení: Interpretace výsledků a správného řešení příkladů: Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace, postupy, metody: Závěr:... 55

5 1 UČEBNÍ OSNOVA MATEMATIKA Obor středního vzdělávání Potravinářské práce Pekařské práce E/02 Počet hodin v UP celkem: 5 Platnost učební osnovy od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem tématu FG je vzdělat finančně gramotného občana, který se orientuje ve světě financí a získá takové znalosti a dovednosti, které mu umožní efektivní jednání a hospodárné chování nejen v oblasti osobních financí, ale i při podnikatelské činnosti. Žák: - si osvojí postup jednoduchého a složitého úrokování - při řešení praktických příkladů dokáže zvolit správnou formu úrokování, vypočítat výši úroku a vybrat tak vhodný úvěrový produkt Charakteristika Učivo je tvořeno jen z části úrokování, které je součástí finanční gramotnosti v tématickém celku Finanční produkty. Zbylá témata standardů finanční gramotnosti pro střední vzdělávání jsou zahrnuta v předmětu Občanská výchova ve 2. ročníku Výsledky vzdělávání Výuka se zaměřuje na to, aby žáci byli schopni účelně používat své matematické dovednosti

6 při řešení určitých situací, které mohou v oblasti financí během života člověka nastat a uvědomili si, že neznalost této problematiky může mít vliv na jejich správné rozhodování ve finančních otázkách Strategie výuky Preferujeme tyto výukové metody: - praktická cvičeni - modelové problémové úlohy Kritéria hodnocení žáků Hodnocení vychází z plánovaných výsledků vzdělávání, a proto nejvíce oceňujeme: 1. Vědomosti a dovednosti 2. Aplikaci teorie do praxe 3. Samostatnost práce 4. Aktivitu v hodinách Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: V předmětu jsou přednostně zakomponována tato průřezová témata: 1. Občan v demokratické společnosti osobnost a její rozvoj spolupráce, komunikace, rozhodování, odpovědnost. V tématu FG se budou rozvíjet především kompetence k řešení problémů, matematické kompetence a kompetence pracovat s informacemi.

7

8 1.2 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání Předmět: matematika Pekařské práce 2. ročník VÝSLEDKY UČIVO PRO 2. ROČNÍK DOPORUČENÁ HOD. DOTACE Vypočítá příklady na jednoduché a složité úzvolí k nejvhodnější á í úvěrový produkt FINANČNÍ PRODUKTY: Úrokování Úvěrové účty 5

9 2 Doporučený příklad FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: FG cenová (Finanční produkty) Jednoduché a složité úrokování Obor: E/02 Potravinářské práce pekařské práce Ročník: 2. ročník Vyučovací předmět: Matematika Klíčová slova: úrok, jednoduché úrokování, složité úrokování, roční úroková míra (p.a.), počáteční jistina, konečná jistina, úroková míra. 2.1 Cíle a přínosy pro žáka: Naučit žáky počítat jednoduché a složité úrokování. Orientovat se v nabídce půjček od peněžních ústavů a především spočítat, za jak dlouho budou muset vypůjčené peníze splatit, jak se jim dluh bude umořovat a kolik bance za vypůjčené peníze odvedou navíc. Díky znalosti výpočtu úroků a s využitím matematických dovedností zjistit roční úrokovou míru a daň z úroků, kterou jsou povinni zaplatit. Vytipovávat měřitelné a vypočitatelné složky reálné situace a aplikovat je v praxi. Analyzovat problémy, zvažovat možnosti řešení, navrhovat a vybírat optimální řešení s využitím všech odborných poznatků. 2.2 Příklad: Příklad č. 1 Počáteční jistinu předpokládejme ve výši Kč. Úroková sazba je 10%.

10 Úrok je připisován vždy z počáteční jistiny (jednoduché úročení). Vypočítejte výši úroku za: 2 roky 18 měsíců 26 měsíců 520 dnů 750 dnů Dále vypočítejte výši konečné jistiny za: 3 roky 20 měsíců 500 dnů Příklad č. 2 Vypočítejte kolik zaplatíte na penále jestliže: Dlužná částka činila Kč. Penále z prodlení (úroková míra) činí 3% z dlužné částky (míněno z počáteční jistiny) za každý den po lhůtě splatnosti. S platbou jste se opozdili o 90 dní. Příklad č. 3 Obdobný příklad jako 2. Výše dluhu činila původně Kč. Penále z prodlení (úroková míra) činí 3% z dlužné částky (míněno z počáteční jistiny) za každý den po lhůtě splatnosti. V současné době činí výše dluhu Kč. Vypočítejte o kolik dní byla platba opožděna oproti lhůtě splatnosti. Příklad č. 4 Obdobný příklad jako 2 a 3. Výše dluhu činila původně Kč. V současnosti činí výše dluhu Kč. Pohledávka je opožděna o 30 dnů oproti lhůtě splatnosti. Vypočítejte kolik % z dlužné částky činilo denní penále za nezaplacení.

11 Příklad č. 5 Obdobný příklad jako 2 až 4. V současnosti činí výše dluhu Kč. Pohledávka je opožděna o 30 dní oproti lhůtě splatnosti. Penále z prodlení (úroková míra) činí 3 % z dlužné částky (míněno z počáteční jistiny) za každý den po lhůtě. Vypočítejte původní výši dluhu. 2.3 Řešení: Příklad č. 1 Výši úroku vypočítáme podle vzorce: u J ( i n) = 0, kde: J 0 = počáteční jistina i = úrok n = období v letech konkrétně pro zadané hodnoty: 2 roky ( 0,1 2) = Kč 18 měsíců ,1 = Kč měsíců ,1 = Kč dnů ,1 = Kč dnů ,1 = Kč 360 Výše konečné jistiny vypočítáme podle vzorce: = J ( 1+ i n) konkrétně pro zadané hodnoty: 3 roky ( 1+ 0,1 3) = Kč měsíců ,1 = Kč 12 J n 0

12 dnů ,1 = Kč 360 Příklad č. 2 Penále vypočítáme ze vzorce: u J ( i n) penále = , = Kč Příklad č. 3 = 0, tedy: Dobu zpoždění vypočítáme ze vzorce: n = = 29, 16 dne ,03 Příklad č. 4 n = J n J 0, tedy: J i 0 Úrok vypočítáme ze vzorce: i = J n J 0, tedy: J n i = = 0,67% Příklad č. 5 Původní výši dluhu vypočítáme ze vzorce: J n J = 0 1+ i n, tedy: J 0 = = Kč 1+ 0, Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Díky výpočtům provedeným v jednotlivých příkladech se studenti naučili výpočet úroků, jak jednoduchých, tak složitých, výši konečné jistiny po určitém časovém období, penále z prodlení, pokud nebude dodržena lhůta splatnosti. U příkladu č. 1 bude úrok z vkladu činit po 2 letech Kč, po 18 měsících Kč, po 26 měsících Kč, po 520 dnech Kč a po 750 dnech Kč. Výše konečné jistiny bude po 3 letech Kč, po 20 měsících Kč a po 500 dnech Kč. V příkladu č. 2 na penále zaplatíme Kč, jelikož jsme se s platbou opozdili o 90 dnů. V příkladu č. 3 oproti lhůtě splatnosti jsme se opozdili s platbou o necelých 30 dnů.

13 Příklad č. 4 Jelikož jsme se opozdili s platbou o 30 dnů oproti lhůtě splatnosti za každý den zpoždění platby se nám počítalo penále ve výši 0,67% z dlužné částky. Příklad č. 5 Jelikož opět došlo ke zpoždění platby o 30 dnů oproti lhůtě splatnosti spočetli jsme, že původní výše dluhu byla Kč. 2.5 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Pro efektivní práci musí mít studenti kalkulačky nebo přístup k internetu, který je možný také k využití výpočtu úroků. Nejdříve by se ale měli studenti naučit počítat úroky v ruce. Možnosti výpočtů úroků pomocí kalkulačky: Výpočet úroků, splátek a úspor Výpočet úroků, splátek a úspor Spoření: spočítat cílovou částku Vklad: Kč měsíčně měsíčně Úrok: % p. a., připisovaný měsíčně ročně (p. a.) Období: let Cílová částka: Kč Vypočítat Výpočet úroků Výpočet úroků Výpočet úroků ZNOVU s.r.o. Počítá úroky za zadané dny podle zadané sazby. Nepočítají se úroky z úroků. Datum zadejte ve formě DD.MM.RRRR. Datum od a do musí být v témže roce. Částku i procenta pište s desetinnou tečkou (nikoli s čárkou). Datum od (včetně) Datum do (včetně) Částka Kč Úrok. sazba v % Počet dnů Úrok Kč SUM 0

14 Úroky z prodlení Náhledová obrazovka pracovní plochy programu Úroky z prodlení 2.6 Realizace postupy a metody: Na začátku hodiny je nutné zopakovat a vysvětlit princip jednoduchého a složitého úrokování cca 15 min. Jednotlivé příklady nejsou složité, na jejich řešení stačí studentům cca 20 min. Na závěr se provede interpretace výsledků se zápisem na tabuli. Za domácí úkol může zadat vyučující možnost spočítat úroky pomocí kalkulačky na výše uvedených zdrojích.

15 3 Doporučený příklad FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: FG peněžní Zajištění návratnosti půjčky nebo úvěru Obor vzdělávání: E/02 Potravinářské práce pekařské práce Ročník: Vyučovací předmět: 2. ročník Matematika Klíčová slova: úvěr, půjčka, zajištění úvěrů, zástava, centrální registr úvěrů 3.1 Cíle a přínosy pro žáky: Určit podstatu problému, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace k jeho řešení. Seznámit žáky s podstatou úvěrů, jejich členěním a různými způsoby jejich zajištění. Seznámit s kritérii pro poskytování úvěrů a náležitostmi úvěrové smlouvy. Uvědomit si význam existence Centrálního registru úvěru. 3.2 Úvěry Nedostatek volných finančních prostředků je pro ekonomické subjekty v tržní ekonomice běžným jevem, který lze efektivně řešit využitím nástrojů finančního trhu. Ty jsou nabízeny bankami a dalšími finančními institucemi. Pokud chce klient získat u banky úvěr musí předložit příslušné bance v první řadě písemnou žádost, která zpravidla navazuje na předběžné ústní jednání. V bance se posuzuje:

16 1.) ÚVĚROVÁ SCHOPNOST (fyzické osoby podnikatelé, právnické osoby) a) goodwill dobré jméno firmy, pozice na trhu, úroveň řízení apod. b) likvidita schopnost firmy hradit své závazky c) schopnost reprodukce schopnost se dlouhodobě financovat z vlastních zdrojů 2.) PROVĚŘENÍ FINANČNÍ SITUACE ŽADATELE předložení dokumentů požadovaných příslušnou bankou 3.) ZÁRUKA ZA DLUŽNÍKA písemný doklad o tom, že záruku poskytuje třetí osoba (FO, PO) 4.) ZAJIŠTĚNÍ jedná se o způsoby, kterými se banky snaží zabezpečit splacení poskytnutých úvěrů, a to s co nejnižším rizikem spojeným s poskytnutím úvěru; také se někdy vymezuje jako právo k osobám nebo věcem, které banka může využít k vyrovnání úvěru tehdy, když dlužník úvěr nesplácí Jsou li všechny tyto body (výše uvedené body) splněny dochází k vyhotovení a podpisu úvěrové smlouvy mezi bankou a jejím klientem. Úvěrová smlouva je upravena Obchodním zákonem, jedná se o základní dokument umožňující vznik a trvání úvěrového vztahu mezi klientem a bankou, její podstatou je závazek banky, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky a na druhé straně závazek klienta vrátit poskytnuté peněžní prostředky do určité doby a zaplatit úroky. základní náležitosti: = určení smluvních stran = výše úvěru a měna = způsob čerpání úvěru, v případě potřeby i jeho účel = doba splatnosti a způsob splácení = výše a způsob určení úrokové sazby = zajištění úvěru užívají se dva základní druhy: 1.) osobní za osobní se označují takové způsoby zajištění, při kterých kromě dlužníka za

17 úvěr ručí ještě třetí osoba; ručení třetí osobou ručitel napíše prohlášení, že pokud dlužník nesplatí úvěr, udělá to za něj, bankovní záruka banka se zaváže zaplatit za dlužníka, směnka dlužník vystavuje směnku ve prospěch banky; v případě, že není schopný splatit závazek, je pro banku jednodušší, uspokojit pohledávku uplatněním směnečného práva, převzetí dluhu a přistoupení k závazku třetí osoba nastoupí na dlužníkovo místo, u přistoupení k závazku se připojí k dlužníkovi a dále jsou zavázáni společně, dohoda o srážkách ze mzdy rozšířená především u spotřebitelských úvěrů, ochranná prohlášení dlužníka dlužník se zaváže že nebude během trvání úvěru prodávat (zastavovat) svůj majetek anebo že na první požádání dodá předem smluvené zajištění. 2.) věcná zástavní právo zástavou může být movitá i nemovitá věc; banka se nestává jejím majitelem, pouze z výnosu při prodeji uspokojuje svůj závazek, zadržovací právo věřitel má v držení dlužníkovu věc, má přitom právo na přednostní vyrovnání z jejího soudem nařízeného prodeje, zajišťovací převod práva v praxi nejčastěji využívaný nástroj; majitelem movité věci se stává banka, věc nicméně dále vykazuje, užívá původní majitel. 3.3 Nedostatek peněžních prostředků Jak na to v případě jednotlivců či domácností? Řešení spočívá v hledání dodatečných prostředků k úhradě splatných závazků. Nesmírně důležité je racionálně posoudit svoji vlastní schopnost splácet veškeré budoucí závazky pramenící z půjčování peněz!

18 Důsledky nesplácení dluhů jsou velké, někdy mohou vést k exekucím, k zabavení majetku, kterým se ručí za poskytnutou půjčku. Možnosti získávání finančních prostředků využívané domácnostmi: Kontokorentní úvěr povolené přečerpání finančních prostředků z běžného účtu, které má formu krátkodobého neúčelového úvěru. Spotřebitelský úvěr půjčka fyzické osobě ve výši obvykle Kč , která může být účelová (určena na úhradu konkrétních sjednaných výdajů) nebo neúčelová, banky často požadují ručení další osobou nebo zástavu věci a ověřují příjmy žadatele, jeho schopnost splácet apod. Hypotéční úvěr dlouhodobý úvěr zajištěný nemovitostí zpravidla použitý k nákupu nebo výstavbě zastavené nemovitosti. Splátkový prodej zákazník při koupi zaplatí pouze část ceny (akontace), zbytek ceny uhradí Jak na to v případě podniků či firem? v pravidelných splátkách v budoucnosti, majitelem věci se stává obvykle ihned. Podnikatelský úvěr je úvěr poskytovaný fyzickým osobám podnikatelům a právnickým osobám na financování jejich podnikatelských potřeb. Banky nabízejí poměrně širokou škálu podnikatelských úvěrů. Tyto úvěry se liší dobou splatnosti, způsobem zajištění, příjemcem úvěru či účelem, na který je daný úvěr poskytován. Úrokové sazby jsou nejčastěji stanoveny individuálně v závislosti na bonitě (kvalitě) klienta, způsobu zajištění, výši úvěru apod. Kritéria členění podnikatelských úvěrů: 1. Podle příjemce úvěru Úvěry pro FO drobné podnikatele a živnostníky Úvěry pro malé a střední firmy (dle výše ročního obratu) Úvěry pro střední a větší firmy 2. Podle účelu, na který je úvěr určen Kontokorentní úvěry Provozní úvěry Investiční úvěry 3. Podle doby splatnosti úvěru Krátkodobé (do 1 roku)

19 Střednědobé (od 1 roku do 5 let) Dlouhodobé (nad 5 let) 4. Další druhy úvěrů Eskontní úvěr Lombardní a hypoteční úvěr Bankovní záruky 2.) Provozní úvěr Je určen k financování provozních potřeb podnikatele, jako je nákup zboží, materiálu apod. Je zpravidla poskytován jako krátkodobý a střednědobý, výjimečně i dlouhodobý. K zajištění obvykle není nutná nemovitost a není nutné udávat účel úvěru. Nejčastějším způsobem zajištění je avalovaná směnka. Investiční úvěr Je určen k financování dlouhodobého majetku jak hmotného, tak i nehmotného. Jeho výše je omezena bonitou klienta, výší investice a způsobem zajištění. Je zpravidla poskytován jako střednědobý a dlouhodobý. Většinou je poskytován jako úvěr účelový. K zajištění slouží nejčastěji nemovitost, směnka nebo ručení třetí osobou. Kontokorentní úvěr Je poskytován k běžnému podnikatelskému účtu, umožňuje čerpání peněžních prostředků do debetní (záporné) hodnoty účtu. Slouží k financování nenadálých finančních výkyvů a jako finanční rezerva. Jeho výše se stanovuje dle výše ročního obratu peněz na účtu a bonity klienta (až 1 mil. Kč). Je zpravidla poskytován jako krátkodobý a často je vázán na podmínku jednou za určené časové období (2 až 6 měsíců) dorovnat finanční prostředky na účtu do kladné hodnoty. Při nižších úvěrových rámcích obvykle není potřeba zajištění, nejčastějším způsobem zajištění je avalovaná směnka. Pozn. Aval je ručitelem ze směnky. Pokud tedy není směnka jejím akceptantem nebo výstavcem proplacena, může se věřitel domáhat zaplacení směnečné sumy po avalovi. Skutečnost, že je někdo avalem se na směnce pozná tak, že je to na ní napsáno, buď výslovně nebo doložkou "per aval" nebo doložkou "jako rukojmí", případně jinou doložkou stejného významu. 4.) Eskontní úvěr Předmětem eskontního úvěru je směnka. V případě eskontního úvěru jde o odkup směnky bankou či jinou finanční institucí. Směnky vznikají během podnikání jako běžný úvěrový cenný papír, sepsaný v přesně stanovené formě, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku. Eskontní úvěr vzniká odkoupením směnky klienta bankou před termínem její splatnosti. Směnka se tím převádí na banku a klient za to dostává od banky částku, které se rovná nominální hodnotě směnky snížené o

20 eskontní provizi (tzv. diskont). Tato eskontní provize může zahrnout i rizikovou prémii (dle bonity dlužníka a kvality směnky) a jiné náklady související s eskontováním směnky. Tato provize se platí ke dni proplacení směnky. V době splatnosti banka předkládá směnku k úhradě směnečnému dlužníkovi nebo jiným osobám, které ručí za její splacení. Pokud tento závazek nikdo z nich nesplní, tak v případě eskontování směnky se banka obrací na svého klienta a požaduje splacení eskontního úvěru. I to je důvodem, proč banky neeskontují každou směnku a od každého žadatele. Eskontní úvěr je relativně rychlý způsob, jak získat finanční prostředky s poměrně nízkou úrokovou sazbou. Tím, že je zajištěný předmětnou směnkou, nepožaduje klasický zajišťovací prostředek. Nevýhodou je povinnost splatit úvěr v případě, že směnečný dlužník nezaplatí. Lombardní a hypoteční úvěr Lombardní úvěr Je zpravidla krátkodobý, ale někdy může být i střednědobý úvěr, zajištěný movitým majetkem podniku jako jsou cenné papíry, zboží apod. Výše úvěru je limitována tržní cenou zástavy. To může vyvolat problémy zejména při zástavě cenných papírů s vysokou volatilitou (kolísáním kurzu), kdy při poklesu jejich ceny musí klient banky zástavu něčím dorovnat. Použije li podnik jako zástavu svoje zboží, umístí se toto zboží do veřejného skladu a jsou vydány dvě části skladištního listu. Jednu má banka, druhou klient. Hypoteční úvěr (tzv. podnikatelská hypotéka) Na financování nemovitostí určených k podnikání slouží firmám a podnikatelům tzv. podnikatelské hypotéky. Největší výhodou hypoték oproti ostatním úvěrovým produktům jsou její nízké úrokové sazby díky kvalitnímu zajištění. Ten je nejčastěji zajištěn právě pořizovanou nemovitostí. Naopak nevýhodou je nutnost mít připravenu část vlastních prostředků, protože banky hypotéky pro podnikatele financují zpravidla jen do 70 % odhadní ceny nemovitosti. Bankovní záruky Banka se v bankovní záruce písemně zavazuje, že uspokojí věřitele do výše určité finanční částky, pokud dlužník nesplní určitý závazek nebo pokud nebudou splněny některé smluvní podmínky. Rozlišujeme platební a neplatební záruky. Platební záruky se poskytují např. za zaplacení daňového dokladu (faktury) nebo za zaplacení směnky. Neplatební záruky se poskytují např. za náležité provedení smlouvy nebo předloženou nabídku. Výhodou bankovní záruky pro věřitele je zajištění pro případ platební neschopnosti dlužníka, výhodou pro dlužníka je zlepšení jeho celkového dojmu na obchodní partnery (banka nevydá bankovní záruku nesolventnímu klientovi). 3.4 Centrální registr úvěrů (CRÚ) informační systém, který soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob a umožňuje operativní výměnu těchto informací mezi účastníky tohoto registru.

21 v databázi registru nejsou evidovány spotřebitelské úvěry a hypoteční úvěry fyzických osob, ručitelské závazky klientů, údaje o depozitních účtech (běžné účty bez povoleného debetu, spořící a termínované účty). účastníkem jsou všechny banky a pobočky zahraničních bank, působící na území ČR, povinností účastníka je provádění pravidelné měsíční aktualizace databáze, dochází tak ke snižování podílu rizikových pohledávek v bankovním sektoru ČR. CCB (Czech Credit Bureau) CCB > spojení bankovního i nebankovního úvěrového registru poskytuje pozitivní i negativní informace o bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce klienta, o jeho nesplácení jiných úvěrových produktů apod. prostřednictvím portálu Cribis 3.5 Otázky: 1.) Uveďte kritéria, která banka posuzuje při žádosti o úvěr. 2.) Uveďte náležitosti úvěrové smlouvy. 3.) Vysvětlete, co znamená zajištění úvěru. 4.) Jaké existují druhy zajištění úvěru? 5.) Jaké druhy úvěrů využívají domácnosti? 6.) Vysvětlete podstatu kontokorentního úvěru a uveďte způsob jeho zajištění. 7.) Uveďte, čím je zajištěn eskontní úvěr a jaké jsou jeho výhody a nevýhody. 8.) Při získávání peněžních prostředků z tzv. podnikatelské hypotéky obdrží klient celých 100 % odhadní ceny nemovitosti? Odpověď zdůvodněte. 9.) Vysvětlete význam Centrálního registru dlužníků. 10.) Jaké informace lze získat prostřednictvím Czech Credit Bureau? 3.6 Řešení: 1.) V bance se posuzuje:

22 1.) Úvěrová schopnost 2.) Prověření finanční situace žadatele 3.) Záruka za dlužníka 4.) Zajištění 2.) Základní náležitosti úvěrové smlouvy: = určení smluvních stran = výše úvěru a měna = způsob čerpání úvěru, v případě potřeby i jeho účel = doba splatnosti a způsob splácení = výše a způsob určení úrokové sazby = zajištění úvěru 3.) Zajištění jedná se o způsoby, kterými se banky snaží zabezpečit splacení poskytnutých úvěrů, a to s co nejnižším rizikem spojeným s poskytnutím úvěru; také se někdy vymezuje jako právo k osobám nebo věcem, které banka může využít k vyrovnání úvěru tehdy, když dlužník úvěr nesplácí. 4.) 1.) osobní za osobní se označují takové způsoby zajištění, při kterých kromě dlužníka za úvěr ručí ještě třetí osoba; např. ručení třetí osobou ručitel napíše prohlášení, že pokud dlužník nesplatí úvěr, udělá to za něj, směnka dlužník vystavuje směnku ve prospěch banky; v případě, že není schopný splatit závazek, je pro banku jednodušší, uspokojit pohledávku uplatněním směnečného práva, dohoda o srážkách ze mzdy rozšířená především u spotřebitelských úvěrů 2.) věcná např. zástavní právo zástavou může být movitá i nemovitá věc; banka se nestává jejím majitelem, pouze z výnosu při prodeji

23 uspokojuje svůj závazek, zajišťovací převod práva v praxi nejčastěji využívaný nástroj; majitelem movité věci se stává banka, věc nicméně dále vykazuje, užívá původní majitel. 5.) Využívané domácnostmi jsou např.: Kontokorentní úvěr povolené přečerpání finančních prostředků z běžného účtu, které má formu krátkodobého neúčelového úvěru. Spotřebitelský úvěr půjčka fyzické osobě ve výši obvykle Kč , která může být účelová (určena na úhradu konkrétních sjednaných výdajů) nebo neúčelová, banky často požadují ručení další osobou nebo zástavu věci a ověřují příjmy žadatele, jeho schopnost splácet apod. Hypotéční úvěr dlouhodobý úvěr zajištěný nemovitostí zpravidla použitý k nákupu nebo výstavbě zastavené nemovitosti. Splátkový prodej zákazník při koupi zaplatí pouze část ceny (akontace), zbytek ceny uhradí v pravidelných splátkách v budoucnosti, majitelem věci se stává obvykle ihned. 6.) Je poskytován k běžnému podnikatelskému účtu, umožňuje čerpání peněžních prostředků do debetní (záporné) hodnoty účtu. Slouží k financování nenadálých finančních výkyvů a jako finanční rezerva. Při nižších úvěrových rámcích obvykle není potřeba zajištění, nejčastějším způsobem zajištění je avalovaná směnka. 7.) Je zajištěný směnkou a proto banka nepožaduje jiný zajišťovací prostředek. Výhoda je to relativně rychlý způsob, jak získat finanční prostředky s poměrně nízkou úrokovou sazbou. Nevýhoda povinnost směnečného věřitele splatit úvěr v případě, že směnečný dlužník nezaplatí. 8.) Ne neobdrží, proto je nutnost mít připravenu část vlastních prostředků, protože banky hypotéky pro podnikatele financují zpravidla jen do 70 % odhadní ceny nemovitosti. 9.) Soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob a umožňuje operativní výměnu těchto informací mezi bankami a dochází tak ke snižování podílu rizikových pohledávek v bankovním sektoru ČR. 10.) Poskytuje pozitivní i negativní informace o bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce klienta, o jeho nesplácení jiných úvěrových produktů apod. prostřednictvím portálu Cribis.

24 3.7 Interpretace výsledků Před využitím služeb banky nebo jiné finanční instituce v podobě půjčky nebo úvěru je důležité racionálně posoudit svoji vlastní schopnost splácet veškeré budoucí závazky pramenící z půjčování peněz! A zároveň zvážit důsledky, které mohou nastat při nesplácení dluhů. Při uzavírání smlouvy o úvěru nebo půjčce u příslušné bankovní nebo jiné finanční instituce, je v zájmu klientů řádně se seznámit se smluvními podmínkami a povinnostmi, které z ní plynou, aby se předešlo vzniku možných problémů nebo sporů. 3.8 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie Žáci by při řešení tohoto úkolu měli mít přístup k PC, z důvodu využití internetu pro vyhledávání potřebných informací a pro snadnější nalezení odpovědí na otázky související se zadáním. V případě, že žáci nebudou mít přístup k PC, by každý žák měl mít k dispozici textovou část příkladu. 3.9 Realizace postup a metody V úvodu hodiny žákům objasníme klíčová slova a některé pojmy používané v textu příkladu např. viz. poznámka apod. Ve stručnosti je seznámíme s postupem získávání úvěru, s náležitostmi úvěrové smlouvy, jednotlivými druhy úvěrů a způsoby jejich zajištění. Poté žáci samostatně studují zadání příkladů a v textu hledají správné odpovědi na otázky ze zadání příkladu (nemají li přístup k PC) a nebo prostřednictvím internetu, je li přístup k PC. Ve zbývajícím čase mohou žáci, pokud mají přístup k internetu vyhledat odpovědi na otázky, které souvisejí s poskytováním úvěrů a způsoby jejich zajišťování.

25 4 UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání Pekařské práce E/02 Počet hodin v UP celkem: 10 Platnost učební osnovy od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem tématu FG je vzdělat finančně gramotného občana, který se orientuje ve světě financí a získá takové znalosti a dovednosti, které mu umožní efektivní jednání a hospodárné chování v reálném životě. Žák: - použije vhodné finanční produkty vzhledem ke svým potřebám - řeší efektivně přebytky a nedostatky svých finančních zdrojů - navrhne způsoby hospodaření s finančními prostředky - orientuje se v oblasti finančních produktů a je schopen odpovědně spravovat osobní či rodinný rozpočet orientuje se v právních normách zaměřených na ochranu práv spotřebitele Charakteristika Učivo se skládá ze čtyř tématických celků dle standard finanční gramotnosti pro střední vzdělávání, ze kterých se vychází při tvorbě vzdělávacího programu: - peníze

26 - hospodaření domácnosti - finanční produkty - práva spotřebitele Všechny části jsou pro žáka stejně významné. Jedna z částí Finančních produktů úrokování je zahrnuta již do předmětu Matematika ve 2. ročníku Výsledky vzdělávání Výuka směřuje k tomu, aby žák dokázal aplikovat získané odborné znalosti z oblasti finanční gramotnosti v reálném životě tak, aby byl schopný si nejen zajistit dostatečný příjem a co nejúčelněji jej využít, ale i zvážit důsledky svého jednání a jeho vliv na nejbližší okolí. Výuka také usiluje o to, aby si žák uvědomil, že neznalost finanční problematiky a právních předpisů, může mít negativní dopad na jeho život, i na život jeho rodiny Strategie výuky Preferujeme tyto výukové metody: - praktická cvičeni - diskuse ve skupinách - modelové problémové úlohy Ve výuce doporučujeme zaměřit se na provádění praktických úkolů, vytvářet situace simulující reálný stav, s cílem přimět žáky na ně přiměřeně reagovat Kritéria hodnocení žáků Hodnocení vychází z plánovaných výsledků vzdělávání, a proto nejvíce oceňujeme: 5. Vědomosti a dovednosti 6. Aplikaci teorie do praxe 7. Samostatnost práce 8. Aktivitu v hodinách

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Krátkodobá sonda do historie peněz. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Krátkodobá sonda do historie peněz. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Krátkodobá sonda do historie peněz Ing. Jana Krejsová 0 Obsah PENÍZE... 2 Vývoj peněz... 2

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání Pekařské práce 29-51-E/02 Počet hodin v UP celkem: 10 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2010 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl vyučovacího

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání s výučním listem Opravářské práce 41-55-E/01 Počet hodin v UP celkem : 30 Platnost učební osnovy od : 1.9.2009 do : 1. Obecný cíl vyučovacího předmětu

Více

Učební osnova. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Učební obor s výučním listem. 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů

Učební osnova. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Učební obor s výučním listem. 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Učební osnova Učební osnova předmětu Ekonomika Učební obor s výučním listem 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Počet hodin v UP celkem : 33 Počet hodin FG v Ekonomice 2. roč. : 14 Platnost učební osnovy

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Občanská výchova - Finanční gramotnost

Občanská výchova - Finanční gramotnost UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Občanská výchova - Finanční gramotnost Obor středního vzdělávání 9-51-E/01 Potravinářská výroba - Řeznické a uzenářské práce Počet hodin v UP celkem 0, z toho 15 hodin

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou Agropodnikání 41-41-M/01 Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_245_ESP_03 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST Žák chápe předmět jako cestu k získání informací a poznatků ze světa financí, který ho obklopuje doma v rodině i v okolním světě. Nabízí se mu možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská nauka /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/0 Práce ve stravování - Provoz společného stravování Počet hodin celkem:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb

aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb 5SVD2 3. PREZENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOST Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

ZEMĚDĚLEC FARMÁŘ 41 51 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

ZEMĚDĚLEC FARMÁŘ 41 51 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi ZEMĚDĚLEC FARMÁŘ 41 51 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník UČEBNÍ OSNOVA...4 EKONOMIKA...4 41 51 H/01 Zemědělec farmář...4 1.1 Pojetí

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA PRO 2. ROČNÍK A 3. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...5

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 Peníze a centrální banka Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 1 Historie peněz Směna zboží a služeb za jiné zboží a služby (tzv. barter) Peníze v podobě mušlí, dobytka, soli, tabáku, či plátna

Více

Finanční gramotnost zaměstnance.

Finanční gramotnost zaměstnance. Finanční gramotnost zaměstnance Rozsah a cíl kurzu Rozsah: 2 bloky (dny) po 8 hodinách, tj. 16 hodin celkem (dle přání je možno rozdělit do více bloků např. po 4 hodinách) Cíl kurzu: Účastníci si osvojí

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

EKONOMIKA Vývoj peněz, formy, funkce peněz výkladový materiál

EKONOMIKA Vývoj peněz, formy, funkce peněz výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Vývoj

Více

RODINNÝ ROZPOČET. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

RODINNÝ ROZPOČET. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor VY_32_INOVACE_E18.02

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. 63 41 M/02 Obchodní akademie. 2. a 3. ročník IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. 63 41 M/02 Obchodní akademie. 2. a 3. ročník IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI 63 41 M/02 Obchodní akademie 2. a 3. ročník 1 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Zásady standardu finanční gramotnosti

Zásady standardu finanční gramotnosti Zásady standardu finanční gramotnosti 1. východiska revize a. stávající standard finanční gramotnosti b. standardy OECD/INFE c. slovenský standard d. nové skutečnosti na finančním trhu e. vyšší vyspělost

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje.

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje. Otázka: Finanční trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): sztrudy Vznik a význam peněz: Úplně na počátku byl směnný obchod neboli barter - zboží na zboží. Časem bylo ale těžší najít někoho, kdo by směnil právě

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

RODINNÝ ROZPOČET (FINANČNÍ GRAMOTNOST)

RODINNÝ ROZPOČET (FINANČNÍ GRAMOTNOST) Název pomůcky Klíčová slova Autoři Časový rámec Cílová skupina RODINNÝ ROZPOČET (FINANČNÍ GRAMOTNOST) Příjmy, výdaje, investice, rozpočet Veronika Hudská, Denisa Podešvová 1 vyučovací hodina (45 minut)

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

Pracovní list dvoubarevné kartičky s finančními termíny a definicemi.

Pracovní list dvoubarevné kartičky s finančními termíny a definicemi. Anotace Pracovní list k finanční gramotnosti. Hra s kartičkami správné přiřazování finančních termínů k definicím. Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Čekalová Sylva Čeština Orientace

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

INSTALATÉR 36 52 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ROČNÍK. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

INSTALATÉR 36 52 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ROČNÍK. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi INSTALATÉR 36 52 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ROČNÍK UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5 1.1.1 Obecný

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky 1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky Umořovatel je párovým vzorcem k zásobiteli (viz kapitola č. 5), využívá se pro určení anuity, nebo-li pravidelné částky, kterou musím splácet bance, pokud si

Více

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV Úvod... VII Seznam obrázků... XV Seznam tabulek... XV 1. Peníze... 1 1.1 Historie vzniku peněz, jejich funkce a charakteristika... 1 1.2 Funkce peněz... 4 1.3 Vlastnosti peněz a trh peněz... 5 1.4 Úroková

Více

Eurozóna. je označen. ení pro ty státy ty Evropské. euro. obyvatel.

Eurozóna. je označen. ení pro ty státy ty Evropské. euro. obyvatel. Euro EUROZÓNA Eurozóna je označen ení pro ty státy ty Evropské unie, které přijaly společnou měnu m euro. V současn asné době používá euro nebo měnu, která je na něj n navázána, na, 44 států a 8 území

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

Příloha č. 1. Finanční gramotnost. Č.j.: ZŠKAP/0173/2013. Praktické činnosti, 6. ročník. Očekávané výstupy Žák:

Příloha č. 1. Finanční gramotnost. Č.j.: ZŠKAP/0173/2013. Praktické činnosti, 6. ročník. Očekávané výstupy Žák: Příloha č. 1 Finanční gramotnost Č.j.: ZŠKAP/0173/2013 Praktické činnosti, 6. ročník - vysvětlí pojmy domácnost, majetek, příjmy a výdaje, rozpočet Domácnost a rozpočet OSV rozvoj schopností poznávání

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 OBČANSKÁ VÝCHOVA...4 1.1

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/ Moderní škola pro zvyšování konkurenceschopnosti

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/ Moderní škola pro zvyšování konkurenceschopnosti Název školy 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1590 Název projektu Moderní škola pro zvyšování konkurenceschopnosti Číslo a název šablony klíčové

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST Chápe předmět jako cestu k získání informací a poznatků ze světa financí, který ho obklopuje doma v rodině i v okolním světě. Nabízí se mu možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení do

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU)

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21) (2014/647/EU) VÝKONNÁ RADA

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Příloha k ŠVP ZV č. 2 Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Název školního vzdělávacího programu: Škola v pohybu - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. ZŠZH 287/2016 Škola: Základní

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

1. Přednáška FINANCE I. Peníze, měna, peněžní standardy, měnové agregáty, české měnové reformy a odluky

1. Přednáška FINANCE I. Peníze, měna, peněžní standardy, měnové agregáty, české měnové reformy a odluky 1. Přednáška FINANCE I Peníze, měna, peněžní standardy, měnové agregáty, české měnové reformy a odluky PENÍZE, MĚNA Tři základní funkce peněz: zúčtovací jednotka, prostředek směny, uchovatel hodnoty (funkce

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO141

Více

tace finanční gramotnosti ve školní praxi

tace finanční gramotnosti ve školní praxi tace finanční gramotnosti ve školní praxi TRUHLÁŘ 33 56 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce SMĚNKY - vznik 12. století, severní Itálie - velký rozmach v 18.století vznik celosvětového obchodního trhu - její právní úprava nebyla jednotná - 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková PENÍZE A PLACENÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více