Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE E/02

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02"

Transkript

1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE E/02 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK

2 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 MATEMATIKA Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Charakteristika Výsledky vzdělávání Strategie výuky Kritéria hodnocení žáků Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: Rozpis učiva a výsledků vzdělávání DOPORUČENÝ PŘÍKLAD...9 Klíčová slova: Cíle a přínosy pro žáka: Příklad: Řešení: Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace postupy a metody: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD Klíčová slova: Cíle a přínosy pro žáky: Úvěry Nedostatek peněžních prostředků Centrální registr úvěrů (CRÚ) Otázky: Řešení: Interpretace výsledků Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie Realizace postup a metody... 24

3 4 UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Charakteristika Výsledky vzdělávání Strategie výuky Kritéria hodnocení žáků Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: Rozpis učiva a výsledků vzdělávání Předmět: občanská výchova Pekařské práce 2. ročník DOPORUČENÝ PŘÍKLAD Klíčová slova: Cíle a přínosy pro žáka: Informace pro žáky, základní teoretické znalosti: Příklad: Požadavky na pomůcky, materiály, informační technika Realizace, postupy a metody Řešení: Závěr DOPORUČENÝ PŘÍKLAD Klíčová slova: Cíle a přínosy pro žáka: OSOBNÍ ROZPOČET ) Soupis všech čistých příjmů ) Shrnutí všech měsíčních výdajů ) Porovnání příjmů s výdaji ) Přehodnocení a upravení výdajů a příjmů ) Inovace rozpočtu Příklad: Řešení: Interpretace výsledků a správného řešení příkladu:... 46

4 6.6 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie Realizace postup a metody DOPORUČENÝ PŘÍKLAD Klíčová slova: Cíle a přínosy pro žáky: Informace pro žáky, základní teoretické znalosti Příklady a krátký test: Řešení: Interpretace výsledků a správného řešení příkladů: Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace, postupy, metody: Závěr:... 55

5 1 UČEBNÍ OSNOVA MATEMATIKA Obor středního vzdělávání Potravinářské práce Pekařské práce E/02 Počet hodin v UP celkem: 5 Platnost učební osnovy od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem tématu FG je vzdělat finančně gramotného občana, který se orientuje ve světě financí a získá takové znalosti a dovednosti, které mu umožní efektivní jednání a hospodárné chování nejen v oblasti osobních financí, ale i při podnikatelské činnosti. Žák: - si osvojí postup jednoduchého a složitého úrokování - při řešení praktických příkladů dokáže zvolit správnou formu úrokování, vypočítat výši úroku a vybrat tak vhodný úvěrový produkt Charakteristika Učivo je tvořeno jen z části úrokování, které je součástí finanční gramotnosti v tématickém celku Finanční produkty. Zbylá témata standardů finanční gramotnosti pro střední vzdělávání jsou zahrnuta v předmětu Občanská výchova ve 2. ročníku Výsledky vzdělávání Výuka se zaměřuje na to, aby žáci byli schopni účelně používat své matematické dovednosti

6 při řešení určitých situací, které mohou v oblasti financí během života člověka nastat a uvědomili si, že neznalost této problematiky může mít vliv na jejich správné rozhodování ve finančních otázkách Strategie výuky Preferujeme tyto výukové metody: - praktická cvičeni - modelové problémové úlohy Kritéria hodnocení žáků Hodnocení vychází z plánovaných výsledků vzdělávání, a proto nejvíce oceňujeme: 1. Vědomosti a dovednosti 2. Aplikaci teorie do praxe 3. Samostatnost práce 4. Aktivitu v hodinách Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: V předmětu jsou přednostně zakomponována tato průřezová témata: 1. Občan v demokratické společnosti osobnost a její rozvoj spolupráce, komunikace, rozhodování, odpovědnost. V tématu FG se budou rozvíjet především kompetence k řešení problémů, matematické kompetence a kompetence pracovat s informacemi.

7

8 1.2 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání Předmět: matematika Pekařské práce 2. ročník VÝSLEDKY UČIVO PRO 2. ROČNÍK DOPORUČENÁ HOD. DOTACE Vypočítá příklady na jednoduché a složité úzvolí k nejvhodnější á í úvěrový produkt FINANČNÍ PRODUKTY: Úrokování Úvěrové účty 5

9 2 Doporučený příklad FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: FG cenová (Finanční produkty) Jednoduché a složité úrokování Obor: E/02 Potravinářské práce pekařské práce Ročník: 2. ročník Vyučovací předmět: Matematika Klíčová slova: úrok, jednoduché úrokování, složité úrokování, roční úroková míra (p.a.), počáteční jistina, konečná jistina, úroková míra. 2.1 Cíle a přínosy pro žáka: Naučit žáky počítat jednoduché a složité úrokování. Orientovat se v nabídce půjček od peněžních ústavů a především spočítat, za jak dlouho budou muset vypůjčené peníze splatit, jak se jim dluh bude umořovat a kolik bance za vypůjčené peníze odvedou navíc. Díky znalosti výpočtu úroků a s využitím matematických dovedností zjistit roční úrokovou míru a daň z úroků, kterou jsou povinni zaplatit. Vytipovávat měřitelné a vypočitatelné složky reálné situace a aplikovat je v praxi. Analyzovat problémy, zvažovat možnosti řešení, navrhovat a vybírat optimální řešení s využitím všech odborných poznatků. 2.2 Příklad: Příklad č. 1 Počáteční jistinu předpokládejme ve výši Kč. Úroková sazba je 10%.

10 Úrok je připisován vždy z počáteční jistiny (jednoduché úročení). Vypočítejte výši úroku za: 2 roky 18 měsíců 26 měsíců 520 dnů 750 dnů Dále vypočítejte výši konečné jistiny za: 3 roky 20 měsíců 500 dnů Příklad č. 2 Vypočítejte kolik zaplatíte na penále jestliže: Dlužná částka činila Kč. Penále z prodlení (úroková míra) činí 3% z dlužné částky (míněno z počáteční jistiny) za každý den po lhůtě splatnosti. S platbou jste se opozdili o 90 dní. Příklad č. 3 Obdobný příklad jako 2. Výše dluhu činila původně Kč. Penále z prodlení (úroková míra) činí 3% z dlužné částky (míněno z počáteční jistiny) za každý den po lhůtě splatnosti. V současné době činí výše dluhu Kč. Vypočítejte o kolik dní byla platba opožděna oproti lhůtě splatnosti. Příklad č. 4 Obdobný příklad jako 2 a 3. Výše dluhu činila původně Kč. V současnosti činí výše dluhu Kč. Pohledávka je opožděna o 30 dnů oproti lhůtě splatnosti. Vypočítejte kolik % z dlužné částky činilo denní penále za nezaplacení.

11 Příklad č. 5 Obdobný příklad jako 2 až 4. V současnosti činí výše dluhu Kč. Pohledávka je opožděna o 30 dní oproti lhůtě splatnosti. Penále z prodlení (úroková míra) činí 3 % z dlužné částky (míněno z počáteční jistiny) za každý den po lhůtě. Vypočítejte původní výši dluhu. 2.3 Řešení: Příklad č. 1 Výši úroku vypočítáme podle vzorce: u J ( i n) = 0, kde: J 0 = počáteční jistina i = úrok n = období v letech konkrétně pro zadané hodnoty: 2 roky ( 0,1 2) = Kč 18 měsíců ,1 = Kč měsíců ,1 = Kč dnů ,1 = Kč dnů ,1 = Kč 360 Výše konečné jistiny vypočítáme podle vzorce: = J ( 1+ i n) konkrétně pro zadané hodnoty: 3 roky ( 1+ 0,1 3) = Kč měsíců ,1 = Kč 12 J n 0

12 dnů ,1 = Kč 360 Příklad č. 2 Penále vypočítáme ze vzorce: u J ( i n) penále = , = Kč Příklad č. 3 = 0, tedy: Dobu zpoždění vypočítáme ze vzorce: n = = 29, 16 dne ,03 Příklad č. 4 n = J n J 0, tedy: J i 0 Úrok vypočítáme ze vzorce: i = J n J 0, tedy: J n i = = 0,67% Příklad č. 5 Původní výši dluhu vypočítáme ze vzorce: J n J = 0 1+ i n, tedy: J 0 = = Kč 1+ 0, Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Díky výpočtům provedeným v jednotlivých příkladech se studenti naučili výpočet úroků, jak jednoduchých, tak složitých, výši konečné jistiny po určitém časovém období, penále z prodlení, pokud nebude dodržena lhůta splatnosti. U příkladu č. 1 bude úrok z vkladu činit po 2 letech Kč, po 18 měsících Kč, po 26 měsících Kč, po 520 dnech Kč a po 750 dnech Kč. Výše konečné jistiny bude po 3 letech Kč, po 20 měsících Kč a po 500 dnech Kč. V příkladu č. 2 na penále zaplatíme Kč, jelikož jsme se s platbou opozdili o 90 dnů. V příkladu č. 3 oproti lhůtě splatnosti jsme se opozdili s platbou o necelých 30 dnů.

13 Příklad č. 4 Jelikož jsme se opozdili s platbou o 30 dnů oproti lhůtě splatnosti za každý den zpoždění platby se nám počítalo penále ve výši 0,67% z dlužné částky. Příklad č. 5 Jelikož opět došlo ke zpoždění platby o 30 dnů oproti lhůtě splatnosti spočetli jsme, že původní výše dluhu byla Kč. 2.5 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Pro efektivní práci musí mít studenti kalkulačky nebo přístup k internetu, který je možný také k využití výpočtu úroků. Nejdříve by se ale měli studenti naučit počítat úroky v ruce. Možnosti výpočtů úroků pomocí kalkulačky: Výpočet úroků, splátek a úspor Výpočet úroků, splátek a úspor Spoření: spočítat cílovou částku Vklad: Kč měsíčně měsíčně Úrok: % p. a., připisovaný měsíčně ročně (p. a.) Období: let Cílová částka: Kč Vypočítat Výpočet úroků Výpočet úroků Výpočet úroků ZNOVU s.r.o. Počítá úroky za zadané dny podle zadané sazby. Nepočítají se úroky z úroků. Datum zadejte ve formě DD.MM.RRRR. Datum od a do musí být v témže roce. Částku i procenta pište s desetinnou tečkou (nikoli s čárkou). Datum od (včetně) Datum do (včetně) Částka Kč Úrok. sazba v % Počet dnů Úrok Kč SUM 0

14 Úroky z prodlení Náhledová obrazovka pracovní plochy programu Úroky z prodlení 2.6 Realizace postupy a metody: Na začátku hodiny je nutné zopakovat a vysvětlit princip jednoduchého a složitého úrokování cca 15 min. Jednotlivé příklady nejsou složité, na jejich řešení stačí studentům cca 20 min. Na závěr se provede interpretace výsledků se zápisem na tabuli. Za domácí úkol může zadat vyučující možnost spočítat úroky pomocí kalkulačky na výše uvedených zdrojích.

15 3 Doporučený příklad FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: FG peněžní Zajištění návratnosti půjčky nebo úvěru Obor vzdělávání: E/02 Potravinářské práce pekařské práce Ročník: Vyučovací předmět: 2. ročník Matematika Klíčová slova: úvěr, půjčka, zajištění úvěrů, zástava, centrální registr úvěrů 3.1 Cíle a přínosy pro žáky: Určit podstatu problému, umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace k jeho řešení. Seznámit žáky s podstatou úvěrů, jejich členěním a různými způsoby jejich zajištění. Seznámit s kritérii pro poskytování úvěrů a náležitostmi úvěrové smlouvy. Uvědomit si význam existence Centrálního registru úvěru. 3.2 Úvěry Nedostatek volných finančních prostředků je pro ekonomické subjekty v tržní ekonomice běžným jevem, který lze efektivně řešit využitím nástrojů finančního trhu. Ty jsou nabízeny bankami a dalšími finančními institucemi. Pokud chce klient získat u banky úvěr musí předložit příslušné bance v první řadě písemnou žádost, která zpravidla navazuje na předběžné ústní jednání. V bance se posuzuje:

16 1.) ÚVĚROVÁ SCHOPNOST (fyzické osoby podnikatelé, právnické osoby) a) goodwill dobré jméno firmy, pozice na trhu, úroveň řízení apod. b) likvidita schopnost firmy hradit své závazky c) schopnost reprodukce schopnost se dlouhodobě financovat z vlastních zdrojů 2.) PROVĚŘENÍ FINANČNÍ SITUACE ŽADATELE předložení dokumentů požadovaných příslušnou bankou 3.) ZÁRUKA ZA DLUŽNÍKA písemný doklad o tom, že záruku poskytuje třetí osoba (FO, PO) 4.) ZAJIŠTĚNÍ jedná se o způsoby, kterými se banky snaží zabezpečit splacení poskytnutých úvěrů, a to s co nejnižším rizikem spojeným s poskytnutím úvěru; také se někdy vymezuje jako právo k osobám nebo věcem, které banka může využít k vyrovnání úvěru tehdy, když dlužník úvěr nesplácí Jsou li všechny tyto body (výše uvedené body) splněny dochází k vyhotovení a podpisu úvěrové smlouvy mezi bankou a jejím klientem. Úvěrová smlouva je upravena Obchodním zákonem, jedná se o základní dokument umožňující vznik a trvání úvěrového vztahu mezi klientem a bankou, její podstatou je závazek banky, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky a na druhé straně závazek klienta vrátit poskytnuté peněžní prostředky do určité doby a zaplatit úroky. základní náležitosti: = určení smluvních stran = výše úvěru a měna = způsob čerpání úvěru, v případě potřeby i jeho účel = doba splatnosti a způsob splácení = výše a způsob určení úrokové sazby = zajištění úvěru užívají se dva základní druhy: 1.) osobní za osobní se označují takové způsoby zajištění, při kterých kromě dlužníka za

17 úvěr ručí ještě třetí osoba; ručení třetí osobou ručitel napíše prohlášení, že pokud dlužník nesplatí úvěr, udělá to za něj, bankovní záruka banka se zaváže zaplatit za dlužníka, směnka dlužník vystavuje směnku ve prospěch banky; v případě, že není schopný splatit závazek, je pro banku jednodušší, uspokojit pohledávku uplatněním směnečného práva, převzetí dluhu a přistoupení k závazku třetí osoba nastoupí na dlužníkovo místo, u přistoupení k závazku se připojí k dlužníkovi a dále jsou zavázáni společně, dohoda o srážkách ze mzdy rozšířená především u spotřebitelských úvěrů, ochranná prohlášení dlužníka dlužník se zaváže že nebude během trvání úvěru prodávat (zastavovat) svůj majetek anebo že na první požádání dodá předem smluvené zajištění. 2.) věcná zástavní právo zástavou může být movitá i nemovitá věc; banka se nestává jejím majitelem, pouze z výnosu při prodeji uspokojuje svůj závazek, zadržovací právo věřitel má v držení dlužníkovu věc, má přitom právo na přednostní vyrovnání z jejího soudem nařízeného prodeje, zajišťovací převod práva v praxi nejčastěji využívaný nástroj; majitelem movité věci se stává banka, věc nicméně dále vykazuje, užívá původní majitel. 3.3 Nedostatek peněžních prostředků Jak na to v případě jednotlivců či domácností? Řešení spočívá v hledání dodatečných prostředků k úhradě splatných závazků. Nesmírně důležité je racionálně posoudit svoji vlastní schopnost splácet veškeré budoucí závazky pramenící z půjčování peněz!

18 Důsledky nesplácení dluhů jsou velké, někdy mohou vést k exekucím, k zabavení majetku, kterým se ručí za poskytnutou půjčku. Možnosti získávání finančních prostředků využívané domácnostmi: Kontokorentní úvěr povolené přečerpání finančních prostředků z běžného účtu, které má formu krátkodobého neúčelového úvěru. Spotřebitelský úvěr půjčka fyzické osobě ve výši obvykle Kč , která může být účelová (určena na úhradu konkrétních sjednaných výdajů) nebo neúčelová, banky často požadují ručení další osobou nebo zástavu věci a ověřují příjmy žadatele, jeho schopnost splácet apod. Hypotéční úvěr dlouhodobý úvěr zajištěný nemovitostí zpravidla použitý k nákupu nebo výstavbě zastavené nemovitosti. Splátkový prodej zákazník při koupi zaplatí pouze část ceny (akontace), zbytek ceny uhradí Jak na to v případě podniků či firem? v pravidelných splátkách v budoucnosti, majitelem věci se stává obvykle ihned. Podnikatelský úvěr je úvěr poskytovaný fyzickým osobám podnikatelům a právnickým osobám na financování jejich podnikatelských potřeb. Banky nabízejí poměrně širokou škálu podnikatelských úvěrů. Tyto úvěry se liší dobou splatnosti, způsobem zajištění, příjemcem úvěru či účelem, na který je daný úvěr poskytován. Úrokové sazby jsou nejčastěji stanoveny individuálně v závislosti na bonitě (kvalitě) klienta, způsobu zajištění, výši úvěru apod. Kritéria členění podnikatelských úvěrů: 1. Podle příjemce úvěru Úvěry pro FO drobné podnikatele a živnostníky Úvěry pro malé a střední firmy (dle výše ročního obratu) Úvěry pro střední a větší firmy 2. Podle účelu, na který je úvěr určen Kontokorentní úvěry Provozní úvěry Investiční úvěry 3. Podle doby splatnosti úvěru Krátkodobé (do 1 roku)

19 Střednědobé (od 1 roku do 5 let) Dlouhodobé (nad 5 let) 4. Další druhy úvěrů Eskontní úvěr Lombardní a hypoteční úvěr Bankovní záruky 2.) Provozní úvěr Je určen k financování provozních potřeb podnikatele, jako je nákup zboží, materiálu apod. Je zpravidla poskytován jako krátkodobý a střednědobý, výjimečně i dlouhodobý. K zajištění obvykle není nutná nemovitost a není nutné udávat účel úvěru. Nejčastějším způsobem zajištění je avalovaná směnka. Investiční úvěr Je určen k financování dlouhodobého majetku jak hmotného, tak i nehmotného. Jeho výše je omezena bonitou klienta, výší investice a způsobem zajištění. Je zpravidla poskytován jako střednědobý a dlouhodobý. Většinou je poskytován jako úvěr účelový. K zajištění slouží nejčastěji nemovitost, směnka nebo ručení třetí osobou. Kontokorentní úvěr Je poskytován k běžnému podnikatelskému účtu, umožňuje čerpání peněžních prostředků do debetní (záporné) hodnoty účtu. Slouží k financování nenadálých finančních výkyvů a jako finanční rezerva. Jeho výše se stanovuje dle výše ročního obratu peněz na účtu a bonity klienta (až 1 mil. Kč). Je zpravidla poskytován jako krátkodobý a často je vázán na podmínku jednou za určené časové období (2 až 6 měsíců) dorovnat finanční prostředky na účtu do kladné hodnoty. Při nižších úvěrových rámcích obvykle není potřeba zajištění, nejčastějším způsobem zajištění je avalovaná směnka. Pozn. Aval je ručitelem ze směnky. Pokud tedy není směnka jejím akceptantem nebo výstavcem proplacena, může se věřitel domáhat zaplacení směnečné sumy po avalovi. Skutečnost, že je někdo avalem se na směnce pozná tak, že je to na ní napsáno, buď výslovně nebo doložkou "per aval" nebo doložkou "jako rukojmí", případně jinou doložkou stejného významu. 4.) Eskontní úvěr Předmětem eskontního úvěru je směnka. V případě eskontního úvěru jde o odkup směnky bankou či jinou finanční institucí. Směnky vznikají během podnikání jako běžný úvěrový cenný papír, sepsaný v přesně stanovené formě, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku. Eskontní úvěr vzniká odkoupením směnky klienta bankou před termínem její splatnosti. Směnka se tím převádí na banku a klient za to dostává od banky částku, které se rovná nominální hodnotě směnky snížené o

20 eskontní provizi (tzv. diskont). Tato eskontní provize může zahrnout i rizikovou prémii (dle bonity dlužníka a kvality směnky) a jiné náklady související s eskontováním směnky. Tato provize se platí ke dni proplacení směnky. V době splatnosti banka předkládá směnku k úhradě směnečnému dlužníkovi nebo jiným osobám, které ručí za její splacení. Pokud tento závazek nikdo z nich nesplní, tak v případě eskontování směnky se banka obrací na svého klienta a požaduje splacení eskontního úvěru. I to je důvodem, proč banky neeskontují každou směnku a od každého žadatele. Eskontní úvěr je relativně rychlý způsob, jak získat finanční prostředky s poměrně nízkou úrokovou sazbou. Tím, že je zajištěný předmětnou směnkou, nepožaduje klasický zajišťovací prostředek. Nevýhodou je povinnost splatit úvěr v případě, že směnečný dlužník nezaplatí. Lombardní a hypoteční úvěr Lombardní úvěr Je zpravidla krátkodobý, ale někdy může být i střednědobý úvěr, zajištěný movitým majetkem podniku jako jsou cenné papíry, zboží apod. Výše úvěru je limitována tržní cenou zástavy. To může vyvolat problémy zejména při zástavě cenných papírů s vysokou volatilitou (kolísáním kurzu), kdy při poklesu jejich ceny musí klient banky zástavu něčím dorovnat. Použije li podnik jako zástavu svoje zboží, umístí se toto zboží do veřejného skladu a jsou vydány dvě části skladištního listu. Jednu má banka, druhou klient. Hypoteční úvěr (tzv. podnikatelská hypotéka) Na financování nemovitostí určených k podnikání slouží firmám a podnikatelům tzv. podnikatelské hypotéky. Největší výhodou hypoték oproti ostatním úvěrovým produktům jsou její nízké úrokové sazby díky kvalitnímu zajištění. Ten je nejčastěji zajištěn právě pořizovanou nemovitostí. Naopak nevýhodou je nutnost mít připravenu část vlastních prostředků, protože banky hypotéky pro podnikatele financují zpravidla jen do 70 % odhadní ceny nemovitosti. Bankovní záruky Banka se v bankovní záruce písemně zavazuje, že uspokojí věřitele do výše určité finanční částky, pokud dlužník nesplní určitý závazek nebo pokud nebudou splněny některé smluvní podmínky. Rozlišujeme platební a neplatební záruky. Platební záruky se poskytují např. za zaplacení daňového dokladu (faktury) nebo za zaplacení směnky. Neplatební záruky se poskytují např. za náležité provedení smlouvy nebo předloženou nabídku. Výhodou bankovní záruky pro věřitele je zajištění pro případ platební neschopnosti dlužníka, výhodou pro dlužníka je zlepšení jeho celkového dojmu na obchodní partnery (banka nevydá bankovní záruku nesolventnímu klientovi). 3.4 Centrální registr úvěrů (CRÚ) informační systém, který soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob a umožňuje operativní výměnu těchto informací mezi účastníky tohoto registru.

21 v databázi registru nejsou evidovány spotřebitelské úvěry a hypoteční úvěry fyzických osob, ručitelské závazky klientů, údaje o depozitních účtech (běžné účty bez povoleného debetu, spořící a termínované účty). účastníkem jsou všechny banky a pobočky zahraničních bank, působící na území ČR, povinností účastníka je provádění pravidelné měsíční aktualizace databáze, dochází tak ke snižování podílu rizikových pohledávek v bankovním sektoru ČR. CCB (Czech Credit Bureau) CCB > spojení bankovního i nebankovního úvěrového registru poskytuje pozitivní i negativní informace o bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce klienta, o jeho nesplácení jiných úvěrových produktů apod. prostřednictvím portálu Cribis 3.5 Otázky: 1.) Uveďte kritéria, která banka posuzuje při žádosti o úvěr. 2.) Uveďte náležitosti úvěrové smlouvy. 3.) Vysvětlete, co znamená zajištění úvěru. 4.) Jaké existují druhy zajištění úvěru? 5.) Jaké druhy úvěrů využívají domácnosti? 6.) Vysvětlete podstatu kontokorentního úvěru a uveďte způsob jeho zajištění. 7.) Uveďte, čím je zajištěn eskontní úvěr a jaké jsou jeho výhody a nevýhody. 8.) Při získávání peněžních prostředků z tzv. podnikatelské hypotéky obdrží klient celých 100 % odhadní ceny nemovitosti? Odpověď zdůvodněte. 9.) Vysvětlete význam Centrálního registru dlužníků. 10.) Jaké informace lze získat prostřednictvím Czech Credit Bureau? 3.6 Řešení: 1.) V bance se posuzuje:

22 1.) Úvěrová schopnost 2.) Prověření finanční situace žadatele 3.) Záruka za dlužníka 4.) Zajištění 2.) Základní náležitosti úvěrové smlouvy: = určení smluvních stran = výše úvěru a měna = způsob čerpání úvěru, v případě potřeby i jeho účel = doba splatnosti a způsob splácení = výše a způsob určení úrokové sazby = zajištění úvěru 3.) Zajištění jedná se o způsoby, kterými se banky snaží zabezpečit splacení poskytnutých úvěrů, a to s co nejnižším rizikem spojeným s poskytnutím úvěru; také se někdy vymezuje jako právo k osobám nebo věcem, které banka může využít k vyrovnání úvěru tehdy, když dlužník úvěr nesplácí. 4.) 1.) osobní za osobní se označují takové způsoby zajištění, při kterých kromě dlužníka za úvěr ručí ještě třetí osoba; např. ručení třetí osobou ručitel napíše prohlášení, že pokud dlužník nesplatí úvěr, udělá to za něj, směnka dlužník vystavuje směnku ve prospěch banky; v případě, že není schopný splatit závazek, je pro banku jednodušší, uspokojit pohledávku uplatněním směnečného práva, dohoda o srážkách ze mzdy rozšířená především u spotřebitelských úvěrů 2.) věcná např. zástavní právo zástavou může být movitá i nemovitá věc; banka se nestává jejím majitelem, pouze z výnosu při prodeji

23 uspokojuje svůj závazek, zajišťovací převod práva v praxi nejčastěji využívaný nástroj; majitelem movité věci se stává banka, věc nicméně dále vykazuje, užívá původní majitel. 5.) Využívané domácnostmi jsou např.: Kontokorentní úvěr povolené přečerpání finančních prostředků z běžného účtu, které má formu krátkodobého neúčelového úvěru. Spotřebitelský úvěr půjčka fyzické osobě ve výši obvykle Kč , která může být účelová (určena na úhradu konkrétních sjednaných výdajů) nebo neúčelová, banky často požadují ručení další osobou nebo zástavu věci a ověřují příjmy žadatele, jeho schopnost splácet apod. Hypotéční úvěr dlouhodobý úvěr zajištěný nemovitostí zpravidla použitý k nákupu nebo výstavbě zastavené nemovitosti. Splátkový prodej zákazník při koupi zaplatí pouze část ceny (akontace), zbytek ceny uhradí v pravidelných splátkách v budoucnosti, majitelem věci se stává obvykle ihned. 6.) Je poskytován k běžnému podnikatelskému účtu, umožňuje čerpání peněžních prostředků do debetní (záporné) hodnoty účtu. Slouží k financování nenadálých finančních výkyvů a jako finanční rezerva. Při nižších úvěrových rámcích obvykle není potřeba zajištění, nejčastějším způsobem zajištění je avalovaná směnka. 7.) Je zajištěný směnkou a proto banka nepožaduje jiný zajišťovací prostředek. Výhoda je to relativně rychlý způsob, jak získat finanční prostředky s poměrně nízkou úrokovou sazbou. Nevýhoda povinnost směnečného věřitele splatit úvěr v případě, že směnečný dlužník nezaplatí. 8.) Ne neobdrží, proto je nutnost mít připravenu část vlastních prostředků, protože banky hypotéky pro podnikatele financují zpravidla jen do 70 % odhadní ceny nemovitosti. 9.) Soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob a umožňuje operativní výměnu těchto informací mezi bankami a dochází tak ke snižování podílu rizikových pohledávek v bankovním sektoru ČR. 10.) Poskytuje pozitivní i negativní informace o bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce klienta, o jeho nesplácení jiných úvěrových produktů apod. prostřednictvím portálu Cribis.

24 3.7 Interpretace výsledků Před využitím služeb banky nebo jiné finanční instituce v podobě půjčky nebo úvěru je důležité racionálně posoudit svoji vlastní schopnost splácet veškeré budoucí závazky pramenící z půjčování peněz! A zároveň zvážit důsledky, které mohou nastat při nesplácení dluhů. Při uzavírání smlouvy o úvěru nebo půjčce u příslušné bankovní nebo jiné finanční instituce, je v zájmu klientů řádně se seznámit se smluvními podmínkami a povinnostmi, které z ní plynou, aby se předešlo vzniku možných problémů nebo sporů. 3.8 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie Žáci by při řešení tohoto úkolu měli mít přístup k PC, z důvodu využití internetu pro vyhledávání potřebných informací a pro snadnější nalezení odpovědí na otázky související se zadáním. V případě, že žáci nebudou mít přístup k PC, by každý žák měl mít k dispozici textovou část příkladu. 3.9 Realizace postup a metody V úvodu hodiny žákům objasníme klíčová slova a některé pojmy používané v textu příkladu např. viz. poznámka apod. Ve stručnosti je seznámíme s postupem získávání úvěru, s náležitostmi úvěrové smlouvy, jednotlivými druhy úvěrů a způsoby jejich zajištění. Poté žáci samostatně studují zadání příkladů a v textu hledají správné odpovědi na otázky ze zadání příkladu (nemají li přístup k PC) a nebo prostřednictvím internetu, je li přístup k PC. Ve zbývajícím čase mohou žáci, pokud mají přístup k internetu vyhledat odpovědi na otázky, které souvisejí s poskytováním úvěrů a způsoby jejich zajišťování.

25 4 UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání Pekařské práce E/02 Počet hodin v UP celkem: 10 Platnost učební osnovy od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem tématu FG je vzdělat finančně gramotného občana, který se orientuje ve světě financí a získá takové znalosti a dovednosti, které mu umožní efektivní jednání a hospodárné chování v reálném životě. Žák: - použije vhodné finanční produkty vzhledem ke svým potřebám - řeší efektivně přebytky a nedostatky svých finančních zdrojů - navrhne způsoby hospodaření s finančními prostředky - orientuje se v oblasti finančních produktů a je schopen odpovědně spravovat osobní či rodinný rozpočet orientuje se v právních normách zaměřených na ochranu práv spotřebitele Charakteristika Učivo se skládá ze čtyř tématických celků dle standard finanční gramotnosti pro střední vzdělávání, ze kterých se vychází při tvorbě vzdělávacího programu: - peníze

26 - hospodaření domácnosti - finanční produkty - práva spotřebitele Všechny části jsou pro žáka stejně významné. Jedna z částí Finančních produktů úrokování je zahrnuta již do předmětu Matematika ve 2. ročníku Výsledky vzdělávání Výuka směřuje k tomu, aby žák dokázal aplikovat získané odborné znalosti z oblasti finanční gramotnosti v reálném životě tak, aby byl schopný si nejen zajistit dostatečný příjem a co nejúčelněji jej využít, ale i zvážit důsledky svého jednání a jeho vliv na nejbližší okolí. Výuka také usiluje o to, aby si žák uvědomil, že neznalost finanční problematiky a právních předpisů, může mít negativní dopad na jeho život, i na život jeho rodiny Strategie výuky Preferujeme tyto výukové metody: - praktická cvičeni - diskuse ve skupinách - modelové problémové úlohy Ve výuce doporučujeme zaměřit se na provádění praktických úkolů, vytvářet situace simulující reálný stav, s cílem přimět žáky na ně přiměřeně reagovat Kritéria hodnocení žáků Hodnocení vychází z plánovaných výsledků vzdělávání, a proto nejvíce oceňujeme: 5. Vědomosti a dovednosti 6. Aplikaci teorie do praxe 7. Samostatnost práce 8. Aktivitu v hodinách

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA PRO 2. ROČNÍK A 3. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...5

Více

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Učební osnova 1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU...3 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 Implementace finanční gramotnosti 1 TITULNÍ STRANA ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 TITULNÍ STRANA...1

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu... 5 1.1.1

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝPOČETNÍ TECHNIKA 18 20 M/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝPOČETNÍ TECHNIKA 18 20 M/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝPOČETNÍ TECHNIKA 18 20 M/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 EKONOMIKA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

TITULNÍ STRANA PODNIKÁNÍ. 64 41 l/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. Implementace finanční gramotnosti.

TITULNÍ STRANA PODNIKÁNÍ. 64 41 l/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. Implementace finanční gramotnosti. Implementace finanční gramotnosti TITULNÍ STRANA ve školní praxi PODNIKÁNÍ 64 41 l/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník TITULNÍ STRANA...1 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 EKONOMIKA...4 1.1 Pojetí

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi STROJÍRENSKÉ PRÁCE TECHNICKÉ SLUŽBY V AUTOSERVISU 23 51 E/01

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi STROJÍRENSKÉ PRÁCE TECHNICKÉ SLUŽBY V AUTOSERVISU 23 51 E/01 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi STROJÍRENSKÉ PRÁCE TECHNICKÉ SLUŽBY V AUTOSERVISU 23 51 E/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA Strojírenské

Více

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Práce ve stravování 65 51 E/02 IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...4 1.1.1

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Iveta Šudová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Veronika Foglová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářská práce je srovnat situaci

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky Zuzana Hegerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více