Výzva k podání nabídek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídek"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance ČMB Služba Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název / obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a ová adresa: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/ Zvyšování klíčových znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců společnosti Českomoravský beton, a.s. Českomoravský beton, a.s. Beroun 660, Beroun Ing. Zdeněk Gärtner, předseda představenstva Tel.: IČ zadavatele: DIČ zadavatele: Kontaktní osoba zadavatele ve věcech obchodních, její telefon a ová adresa: CZ Ing. Ondřej Mihula, vedoucí nákupu služeb Tel.: , Kontaktní osoba zadavatele ve věcech technických, její telefon a ová adresa: Lhůta pro podávání nabídek: Místo pro podávání nabídek: Popis předmětu zakázky: Ing. Jiří Kubíče, prokurista Tel.: Sídlo zadavatele, Beroun 660, Beroun Vzdělávací aktivity Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH): Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky: Místo dodání / převzetí plnění: Hodnotící kritéria: ,-Kč Dle harmonogramu projektu v říjnu 2010, dále zajištění průběžné až do září 2012 Prostory uchazeče nebo zadavatele dle zadání uvedeného níže v části bližší specifikace zakázky 1. Nabídková cena za vyučovací hodinu bez DPH 2. Platební podmínky 1

2 3. Způsob monitoringu (reportingu) efektivity realizovaných aktivit 4. Organizační a technické zajištění zakázky Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče: Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče Výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Čestné prohlášení uchazeče, že vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů Čestné prohlášení uchazeče, že není v likvidaci Čestné prohlášení uchazeče, že v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 49 obchodního zákoníku Výpis z rejstříku trestů nebo čestné prohlášení uchazeče, a jde-li o právnickou osobu, výpis z rejstříku trestů nebo čestné prohlášení statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, příp. došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu ( 53 odst. 1 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb.) Výpis z rejstříku trestů nebo čestné prohlášení uchazeče, a jde-li o právnickou osobu, výpis z rejstříku trestů nebo čestné prohlášení statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů, příp. došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu ( 53 odst. 1 písm. b) zák. č. 137/2006 Sb.) Čestné prohlášení uchazeče, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek Seznam společníků nebo členů, jedná-li se o právnickou osobu Seznam lektorů s krátkým životopisem 2

3 Seznam referencí k příslušné vzdělávací aktivitě za předešlé 2 roky Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky: Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Požadovaný jazyk nabídky: Český jazyk. Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Další požadavky na zpracování nabídky: Zadávací řízení se řídí: Ve smlouvě uzavírané s vybraným uchazečem bude uchazeč zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu 1, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Tato zakázka je rozdělena na více částí, podle jednotlivých vzdělávacích aktivit. Proto nabídka může být zpracována a podána jak pro všechny vzdělávací aktivity, tak jen pro některou/některé z nich. Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 ze dne , na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1 Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr. 3

4 Popis předmětu zakázky Společnost Českomoravský beton, a.s. patří do skupiny nadnárodní korporace HeidelbergCement Group, která má své dceřiné společnosti po celém světě. Českomoravský beton, a.s. je ve skupině HeidelbergCement v České republice na pomyslném vrcholu pyramidy business linie RMC (beton). Předmětem nadregionálního projektu je podpora rozvoje lidských zdrojů v holdingové společnosti Českomoravský beton, a.s.. a jejích 11 dceřiných společnostech, které v projektu vystupují jako partneři. Do projektu budou zapojeni zaměstnanci žadatele a partnerů na pracovních pozicích management, vedoucí provozů, obchodní zástupci, technicko-hospodářští pracovníci a strojníci nakladači. Cílem projektu je navázat na existující systém řízení a rozvoje lidských zdrojů a inovovat komplexní vzdělávací program společnosti zaměřený na zvyšování kvalifikační úrovně, prohloubení a nácvik dovedností zaměstnanců v oblasti jazykového vzdělávání, obchodně - manažerských dovedností, obchodních dovedností a marketingu, self - leadershipu a komunikačních dovedností. Projektu se bude účastnit celkem 206 osob z 12 společností. Vzdělávací aktivita Typ kurzu Přibližný počet proškolených osob Délka školení Cíl kurzu, očekávané aktivity 1) Výuka anglického jazyka 2) Rozvoj manažerů a klíčových osob Skupinová výuka Individuální výuka Obchodní dovednosti 27 skupin s počtem 1-5 osob Po dobu trvání projektu 23 2 dny Business hra 55 2 dny Self - leadership Základy marketingu Komunikační dovednosti 55 2 dny 55 2 dny dny Výuka s důrazem na odbornou terminologii z oblasti výroby a prodeje stavebních hmot Tématický program pro vedoucí provozů z oblasti prodeje betonu Ucelený rozvojový program pro vedoucí provozů zaměřený na praktické procvičení teoretických znalostí Program se zaměřením na sebepoznání a sebeřízení vedoucího provozu Program zaměřený na získání základních znalostí z oblasti marketingu a strategie prodeje s ohledem na stavební sektor Rozvojový program pro míchače a strojníky nakladače zaměřený na zkvalitnění jejich komunikačních dovedností 4

5 Bližší specifikace zakázky 1) Výuka anglického jazyka Kurzy anglického jazyka určené pro vedoucí provozů. Cíle výuky se odvíjí od pokročilosti studentů. U pokročilejších frekventantů je cílem samostatná komunikace v daném jazyce na takové úrovni, aby byli schopni komunikovat se zahraničním partnerem bez jakýchkoli obtíží a orientovali se i v odborné problematice produktové nabídky společnosti. Ve všech typech výuky bude kladen důraz na odbornou terminologii z oblasti výroby a prodeje stavebních hmot. Kurzy budou rozděleny na individuální a skupinové po celou dobu trvání projektu dle požadavku zadavatele. Podporou bude i e-learningová aplikace a i-tester pro skupinovou výuku. Po ukončení dílčích kurzů bude provedeno ověřování znalostí a vydáno hodnocení či certifikát. Typ kurzů firemní uzavřené, výjimečně otevřené Délka jednotlivých kurzů 2 hodiny/týden, dle harmonogramu projektu Počet typů kurzů 2 Počet osob na kurzu 1-5 Odhadovaný počet proškolených osob Místa konání Finanční limit v projektu Výuka E-learning I-tester 56 osob V prostorách uchazeče popř. zadavatele v lokalitách: Beroun - cca 12 osob Brno - 3 osoby České Budějovice - 1 člověk Hradec Králové - 2 osoby Jablonec/Liberec - 1 člověk Jihlava - 1 člověk Karlovy Vary - 2 osoby Klatovy - 2 osoby Louny - 2 osoby Mariánské lázně - 2 osoby Most - 3 osoby Nymburk - 1 člověk Ostrava - 4 osoby Praha - 4 osoby Rožnov pod Radhoštěm - cca 3 osoby Rumburk - 1 člověk Tábor - 4 osoby Trutnov - cca 2 osoby Ústí nad Labem - 3 osoby ,- Kč bez DPH ,- Kč bez DPH ,- Kč bez DPH Vyučovací hodina (VH) = alespoň 45 minut. Nutnou podmínkou pro výuku jazykových kurzů je maximální přizpůsobení kurzů účastníkům, možnost výuku přerušit, při nahlášení do 24 hodin předem hodinu odvolat a to i při skupinové výuce. 5

6 2) Rozvoj manažerů a klíčových osob Obchodní dovednosti I. a II. Business hra - obchodně-manažerské dovednosti Self-leadeship Základy moderního marketingu a obchodní strategie Komunikační dovednosti a asertivita Obchodní dovednosti I. a II. Kurz obchodních dovedností je určen pro vedoucí provozů, kteří nastoupili do společnosti v době, kdy již v minulosti proběhly tyto kurzy v rámci nastaveného plánu vzdělávání. Prostřednictvím tohoto kurzu si doplní znalosti, které využijí při prodeji betonu a dalších produktů či služeb naší společnosti. Důraz bude kladen na specifika stavebního oboru, na aplikaci správných postupů při prodeji a dalších aspektů obchodního vztahu se zákazníky. Školení bude zaměřeno na získání dovedností v oblastech: - obchodní komunikace, jednání se zákazníky, posilování nákupní motivace, taktiky jednání, prodejní postupy a techniky, zjišťování potřeb zákazníků, přesvědčování na základě přínosů, zvládání stresových a složitých situací, psychologie prodeje, řešení sporů, jednání se specifickými zákazníky, vyjednávání apod. Typ kurzů Délka jednotlivých kurzů Počet kurzů Počet osob na kurzu Odhadovaný počet proškolených osob Místo konání Finanční limit v projektu Výuka Stravné, ubytování firemní uzavřené 2 dny 2, tj. 4 vyučovací dny 10 až14 osob dle typu skupiny 23 osob V prostorách zadavatele Mokrá a Králův Dvůr Kč bez DPH Kč bez DPH Business hra - obchodně-manažerské dovednosti Vzdělávací kurz Business hra vychází ze skutečnosti, že nadpoloviční většina z cílové skupiny vedoucích provozů již v minulosti absolvovala klasické kurzy obchodních a manažerských dovedností, vyjednávání, vedení obchodního rozhovoru, time-management, zvládání námitek a obtížných situací a další témata. V denní praxi nabité znalosti v současné využívají. Plánovaný kurz Business hra se drží stejných témat, ale je zaměřen více na praktické procvičení teoretických znalostí, na vytvoření pracovního prostředí, kde jednotliví vedoucí konfrontují své zkušenosti z řešení problémů a situací, které jsou velmi podobné, jako mají jejich kolegové. Cílem je identifikace kritických momentů v práci vedoucího provozu a následně nalezení správných postupů pro jejich řešení. Celý kurz je tak změřen na konkrétní obchodní situace. Kurz vedou dva lektoři pro efektivnější koordinaci skupinek pracovníků a intenzivnější trénink. Typ kurzů Délka jednotlivých kurzů Počet kurzů Počet osob na kurzu Odhadovaný počet proškolených osob Místo konání Finanční limit v projektu Výuka Stravné, ubytování Firemní uzavřený 2 dny 6, tj. 12 vyučovacích dnů 10 až 14 osob 55 osob V prostorách zadavatele (Mokrá a Králův Dvůr) Kč bez DPH Kč bez DPH 6

7 Self-leadeship Tento pokročilý kurz je zaměřen na sebepoznání a sebeřízení vedoucího provozu. Zavádí mechanismy do práce vedoucího, které umožní kontinuální zlepšování osobní výkonnosti. Rozvíjí prvky motivace a pokročilé metody Time a Stress Managementu. Jedná se o dvoudenní kurz, v rámci něhož dojde k proškolení 55 osob rozdělených do 5 skupin. Zaměření aktivity je silně orientováno na prohloubení poznání osobnosti a role manažera a na jeho klíčové kompetence s ohledem na identifikaci silných a slabých stránek a konfrontaci s každodenní praxí. Součástí je také řazení priorit, delegování úkolů a aktivní práce se změnou. Cílem je definovat si pracovní výzvu, která každému manažerovi umožní pracovat na konkrétní oblasti rozvoje leadership kompetencí. Zároveň kurz vychází ze skutečnosti, kdy snahou každého úspěšného manažera by měl být vyvážený osobní i pracovní život. Vzdělávací aktivita bude nadstavbou klasických kurzů na time a stress a management a ve výsledku by měl každý účastník mít jasnou představu o procesech probíhajících mezi lídrem, týmem a situací. Bude lépe schopen zvolit správný styl vedení, bude připraven vést své lidi dynamičtěji pomocí důrazu na změnu, bude mít jasnější představu o tom jak motivovat lidi, jak efektivněji stanovit cíle a strategie a jak se jim přibližovat. Rovněž získá lepší obraz o svých vlastnostech a schopnostech vedení v jednání s lidmi, jak je využít a pracovat s nimi. Typ kurzů Délka jednotlivých kurzů Počet kurzů Počet osob na kurzu Odhadovaný počet proškolených osob Místo konání Finanční limit v projektu Výuka Stravné, ubytování Firemní uzavřený 2 dny 5, tj. 10 vyučovacích dnů osob 55 osob V prostorách zadavatele (Mokrá a Králův Dvůr) Kč bez DPH Kč bez DPH Základy moderního marketingu a obchodní strategie Cílem kurzu je seznámit se se základy moderního marketingu s ohledem na stavební obor, analýzu potřeb zákazníků, marketingové analýzy. Druhým nosným tématem je strategie prodeje segmentace zákaznického portfolia, etapy obchodního vztahu, péče o klíčové zákazníky atd. Důvodem ke konání tohoto kurzu je vedoucí pozice skupiny Českomoravský beton na trhu v ČR a z toho plynoucí potřeba celorepublikových i lokálně řízených marketingových akcí a přístupů na trh. Zvýšení teoretických i ryze praktických znalostí vedoucích provozů z oblasti strategického i taktického marketingu. V kurzu plánujeme zapojení a příspěvek interního školitele, který se bude podílet na praktické části kurzu. Role tohoto školitele bude do budoucna zachována. V rámci projektu není počítáno s odměnou pro tohoto pracovníka. Profil vyškoleného zaměstnance: obchodník, který umí zvládat techniky a taktiky vedení obchodního jednání, rozpozná různé typy partnerů, zvládá svízelné situace a vhodně reaguje tak, aby neztratil zákazníka, naučí se vést náročná obchodní jednání, umí vyjednávat a zvládat stresové situace, aby dosáhl uzavření obchodu. Má marketingové povědomí a umí prezentovat společnost navenek s ohledem na znalost produktové nabídky skupiny. Typ kurzů Délka jednotlivých kurzů Počet kurzů Počet osob na kurzu Odhadovaný počet proškolených osob Místo konání Finanční limit v projektu Výuka Stravné, ubytování Firemní uzavřený 2 dny 5, tj. 10 vyučovacích dnů osob 55 osob V prostorách zadavatele (Mokrá a Králův Dvůr) Kč bez DPH Kč bez DPH 7

8 Komunikační dovednosti a asertivita Vzdělávací aktivity komunikační dovednosti a asertivita jsou určeny pro skupinu pracovníků na pracovní pozici míchač-strojník nakladač. Jejich pracovní činnost zahrnuje kromě provozních manuálních prací i úkoly, které jsou přímo závislé na kvalitních komunikačních dovednostech. Přímý prodej betonu malým zákazníkům, dispečink autodomíchávačů, komunikace se stavbyvedoucími při dodávkách betonu - to je výčet jen některých činností tohoto typu. Vzhledem k tlakům na zkracování termínů při výstavbách je efektivní a asertivní komunikace ze strany uchazeče stavebních materiálů velkou konkurenční výhodou. Z tohoto důvodu je třeba posilovat a upevňovat správné způsoby komunikace, trénovat předcházení konfliktním situacím a také řešení případně vzniklých konfliktů profesionálním způsobem Profil vyškoleného zaměstnance: efektivně komunikuje se zákazníky, klidně řeší konflikty, asertivně řekne ne bez vyvolání sporu, využívá dostupných komunikačních kanálů, účelně vyřizuje důležité hovory, umí měnit komunikační strategie dle zdatnosti svých komunikačních partnerů, pohotově reaguje na podněty, dokáže prezentovat produkty firmy a přesvědčivě vystupovat při jednáních s klienty a partnery. Typ kurzů Délka jednotlivých kurzů Počet kurzů Počet osob na kurzu Odhadovaný počet proškolených osob Místo konání Finanční limit v projektu Výuka Stravné, ubytování Firemní uzavřený 2 dny 9, tj. 18 vyučovacích dnů osob 130 osob V prostorách zadavatele (Mokrá a Králův Dvůr) Kč bez DPH Kč bez DPH Místo a časový harmonogram plnění Kurzy budou realizovány v prostorách zadavatele v Mokré a Králově Dvoře. U jazykových kurzů Vzdělávací aktivity jsou plánovány v období 10/2010 až 09/2012. Zadavatel si vyhrazuje právo definovat vzdělávací aktivity v průběhu realizace projektu dle aktuálních potřeb společnosti. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu počtu osob u jednotlivých kurzů. V nabídce bude specifikováno vybavení učeben a pomůcky (zajišťované uchazečem) používané při školení příslušné vzdělávací aktivity. Kvalifikační předpoklady uchazečů Pro prokázání kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč dokumenty uvedené výše v tabulce v kolonce Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče. Nabídková cena a platební podmínky Cena bude v nabídce uvedena v CZK bez DPH a to následovně: u individuální a skupinové výuky AJ bude uvedena cena za vyučovací hodinu vždy ve 2 variantách - výuka v prostorách zadavatele a výuka v prostorách uchazeče. u ostatních kurzů bude v nabídce uvedena cena v CZK bez DPH za nabízený kurz, cena za vyučovací den a počet vyučovacích hodin (45 min) ve vyučovacím dni. 8

9 Součástí nabídkové ceny bude textová část obsahující prohlášení že: nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění, tzn. včetně studijních materiálů, v případě jednodenních vzdělávacích aktivit nákladů na občerstvení a v případě dvoudenních vzdělávacích aktivit nákladů na ubytování a stravu účastníků, nabídková cena uvedená uchazečem je cena konečná Součástí nabídky bude návrh platebních podmínek přičemž provedené práce budou uhrazeny na základě faktury doložené soupisem realizovaných služeb, který bude odsouhlasen zadavatelem. Minimální požadovaná splatnost 30 dní. Další zadávací podmínky Uchazeč je povinen v rámci školení a ve studijních materiálech provádět publicitu dle aktuálního Manuálu pro publicitu OP LZZ Zadavatel má právo průběžné kontroly způsobu plnění zakázky. Výše smluvní pokuty, která bude uložena v případě nesplnění nebo porušení povinností vyplývající ze smlouvy činí 0,05% z ceny prací za každý den prodlení zhotovitele či 0,05% z ceny konkrétní zakázky při porušení jiné povinnosti (např. nedodržení podmínek publicity, neumožnění kontroly oprávněným osobám atp.). Povinnost uchazeče umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu nejméně 10 let po skončení plnění zakázky. Pokud používá uchazeč služeb subdodavatelů, uvede jejich jména. Nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti. Za početní nesrovnalosti a vzájemně si odporující údaje je zodpovědný uchazeč. Nabídky s výraznými početními chybami zpochybňujícími nabídku nebo s odporujícími si údaji mohou být z řízení vyřazeny. Uchazeč je povinen v rámci své nabídky předložit návrh smlouvy včetně obchodních podmínek respektující ustanovení Výzvy k podání nabídek a této zadávací dokumentace. Vybraný uchazeč předloží návrh smlouvy a navrhne a dodá služby podle stanovených požadavků zadavatele. Vybraný uchazeč bude respektovat časový harmonogram zadavatele dle specifikace v rámci projektu a plně se přizpůsobí jeho potřebám. Detaily časového harmonogramu poskytne úspěšnému uchazeči kontaktní osoba zadavatele. Uchazeč se zavazuje poskytnout zadavateli veškeré výstupy z realizované vzdělávací aktivity (kurzu), a to včetně výstupů zhotovených podle požadavku zadavatele, včetně neomezené bezplatné licence k užití práv duševního vlastnictví k dílu, které vznikne při použití prostředků dle tohoto projektu. Uchazeč výslovně poskytuje souhlas s tím, aby zadavatel poskytl takto nabytá práva zcela nebo zčásti třetí osobě, zejména poskytovateli dotace. Uchazeč dále souhlasí s tím, že tyto výstupy využije zadavatel pro své interní účely, či je dále poskytne jiným subjektům za účelem splnění zákonných povinností či pro účely realizace a kontroly plnění projektu reg. č. CZ.1.04/1.1.02/ Výhodou pro uchazeče je nabídka lektorského týmu, který má zkušenosti s tématickým zaměřením výuky na výrobu a prodej stavebních hmot. U všech kurzů musí každý účastník obdržet doklad (certifikát) o absolvování kurzu. U uzavřených kurzů musí být navíc poskytována zpětná vazba lektora k aktivitě jednotlivců a informace, případně návrhy na zlepšení k jednotlivým účastníkům daného kurzu. Vybraný uchazeč bude povinen archivovat veškeré účetní doklady související s realizací zakázky po dobu 10 let od ukončení projektu ze strany ESF způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy ČR. 9

10 Obsah nabídky Uchazeč může nabídku zpracovat jak pro všechny vzdělávací aktivity, tak jen pro některou z nich. V případě, že se nabídka vztahuje na více než jednu vzdělávací aktivitu, musí být zpracována tak, aby šlo každou z aktivit posoudit samostatně, tj. především musí být zvláště a přehledně k jednotlivým vzdělávacím aktivitám uvedeny požadované náležitosti. Nabídka bude dále kromě náležitostí vyplývající z této zadávací dokumentace obsahovat: 1) průvodní list 2) obsah nabídky 3) doklady, jimiž uchazeč prokazuje kvalifikační předpoklady 4) pro uchazeče závazný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče tento návrh podepsat 5) popis a specifikace nabízeného plnění 6) kontaktní osobu(y) uchazeče ve věci této zakázky a to včetně kontaktní adresy, telefonického spojení a ové adresy 7) prohlášení, že uchazeč je svou nabídkou vázán a že je pro něj závazná, a to vč. návrhu smlouvy, po dobu zadávacího řízení, maximálně však 90 dní od data jejího podání zadavateli. Závazný návrh smlouvy Závazný návrh smlouvy bude minimálně obsahovat: 1) název a identifikaci zadavatele (odběratele) a uchazeče / subdodavatelů 2) organizační, personální a technické zajištění ze strany uchazeče 3) detailní popis formy realizace a metodiku vedení poptávaných kurzů včetně jejich ocenění a možnosti zrušení kurzu bez sankce 4) návrh harmonogramu plnění 5) cenu bez DPH, vč. DPH ve struktuře cen za vyučovací hodinu a vyučovací den 6) platební podmínky s uvedením doby splatnosti faktur 7) závazek uchazeče že: a) všechny nezbytné předměty a doklady budou označeny publicitou ve smyslu MANUÁLU PRO PUBLICITU OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST ) ustanovení, že bude-li odběrateli krácena dotace resp. vyměřeno penále či udělena jiná sankce z důvodů nedodržení povinností uchazeče uvedených v bodu 7, je vůči uchazeči dohodnuta smluvní pokuta rovnající se právě této sankci. Pokuta je splatná do 30 dnů od vyúčtování této smluvní pokuty odběratelem uchazeči 9) návrh sankcí vůči uchazeči a vůči zadavateli 10

11 Způsob a místo pro podávání nabídek Nabídky se podávají - v jednom originále a v písemné formě zpracované v českém jazyce - na nosiči CD v elektronické podobě s originálem zcela totožné verzi ve formátu PDF - všechny listy nabídky včetně příloh budou očíslovány vzestupnou řadou - nabídka bude podepsána osobou (osobami) oprávněnou za uchazeče jednat a to v souladu s listinami uchazeče (např. výpis z obchodního rejstříku). - v neprůhledných uzavřených obálkách zabezpečených proti neoprávněné manipulaci přelepením, označených nápisem: Nabídka Vzdělávací aktivity pro zaměstnance ČMB, č.j.mpt-nak-j NEOTVÍRAT" a opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou. Nabídky je možno předat osobně nebo zaslat na adresu zadavatele doporučeně poštou následovně: a) osobně předat v sídle zadavatele, a to každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin. b) zaslat doporučenou poštou na adresu zadavatele: Českomoravský beton, a.s. Ing. Jiří Kubíče Beroun Beroun Průběh zadávacího řízení Nabídky je nutno doručit zadavateli nejpozději do Zadavatel si vyhrazuje právo: - zadávací řízení za podmínek stanovených Metodickým pokynem zrušit - změnit nebo doplnit podmínky řízení - nevrátit předložené nabídky Kriteria hodnocení nabídek Kontrola formální správnosti: Obálka s nabídkou musí být řádně uzavřena, označena a doručena v řádném termínu Nabídka musí být vypracována v českém jazyce a musí obsahovat veškeré výzvou požadované údaje Uchazeč musí splňovat kvalifikační předpoklady dle této zadávací dokumentace a další požadavky zadavatele Kritéria hodnocení nabídky Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti: 1. Nabídková cena za vyučovací hodinu bez DPH (v případě dvoudenních kurzů bude hodnocena cena za školicí den v Kč bez DPH) - váha 20 % 2. Platební podmínky váha 15% 11

12 3. Způsob monitoringu (reportingu) efektivity realizovaných aktivit - váha 20% 4. Organizační, technické a odborné zajištění zakázky - váha 45% Kritérium 1 jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou Kritérium 2 jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejdelší lhůtou splatnosti faktur. Kritérium 3 jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka uchazeče, který je schopen zajistit efektivní způsob monitoringu (reportingu) realizovaných školení a využití získaných znalostí a dovedností v praxi. Budou posuzovány navržené monitorovací nástroje (např. nástroje na kontrolu dosažení kurzovních cílů a individuálních cílů účastníků, hodnocení kurzů lektorem a účastníky atd.). Hodnocen bude počet i vhodnost zvolených monitorovacích nástrojů. Kritérium 4 jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka uchazeče, který poskytne nejlepší organizační, odborné a technické zajištění, tedy jakým způsobem a kde bude zakázka realizována místnost, lektoři, technické vybavení apod. Konkrétně bude v nabídkách uchazečů hodnocena: Vazba kurzů na obor zadavatele - stavební materiály Využitelnost v praxi Schéma průběhu kurzovního dne Poměr mezi výkladovou a tréninkovou částí kurzů Metodika vzdělávání Zadavatel upozorňuje, že každá vzdělávací aktivita bude posuzována samostatně. Metody pro hodnocení Metoda pro hodnocení kritéria č. 1 a 2: 100 x (nejvýhodnější nabídka) / (hodnocená nabídka) x váha vyjádřená v % Metoda pro hodnocení kritérií č. 3 a 4: Pro hodnocení těchto kritérií se použije bodová stupnice Nejvýhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů. = Bodové hodnocení x váha vyjádřená v % Vyhodnocení nabídek Otevření obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek provede výběrová komise zadavatele, která bude mít 5 členů. Alespoň jeden z členů bude mít odbornou kvalifikaci nebo odborné zkušenosti odpovídající povaze předmětu zakázky. Členové hodnotící komise budou vzhledem k nabídkám nestranní, což potvrdí písemným čestným prohlášením. Vyhodnocení bude provedeno ve lhůtě do 5. listopadu Informaci o výsledku výběru sdělí zadavatel všem uchazečům, jejichž včas podaná nabídka nebyla vyřazena při posuzování úplnosti, a to formou doporučeného dopisu, který zadavatel odešle nejpozději do 16. listopadu Ostatní ustanovení I. Toto zadávací řízení není zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. II. Vybraný uchazeč je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou 12

13 právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). III. Vybraný uchazeč je dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. IV. Povinnost uchazeče uvedenou v odst. II. a III. tohoto článku zapracuje uchazeč do závazného návrhu smlouvy. V. Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení a v souvislosti se zadávacím řízením. Veškeré náklady vzniklé uchazečům zadávacího řízení tímto zadávacím řízení a v souvislosti s ním nesou uchazeči sami. V Berouně, dne Ing. Jiří Kubíče zmocněný na základě plné moci ze dne Českomoravský beton, a.s. 13

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu URL

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK Název výzvy: Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Zadavatel: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo: Vápenice 2986/ 796 62 Prostějov IČ: 479 22 06 DIČ: CZ4792206

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více