Výzva k podání nabídek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídek"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance ČMB Služba Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název / obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a ová adresa: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/ Zvyšování klíčových znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců společnosti Českomoravský beton, a.s. Českomoravský beton, a.s. Beroun 660, Beroun Ing. Zdeněk Gärtner, předseda představenstva Tel.: IČ zadavatele: DIČ zadavatele: Kontaktní osoba zadavatele ve věcech obchodních, její telefon a ová adresa: CZ Ing. Ondřej Mihula, vedoucí nákupu služeb Tel.: , Kontaktní osoba zadavatele ve věcech technických, její telefon a ová adresa: Lhůta pro podávání nabídek: Místo pro podávání nabídek: Popis předmětu zakázky: Ing. Jiří Kubíče, prokurista Tel.: Sídlo zadavatele, Beroun 660, Beroun Vzdělávací aktivity Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH): Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky: Místo dodání / převzetí plnění: Hodnotící kritéria: ,-Kč Dle harmonogramu projektu v říjnu 2010, dále zajištění průběžné až do září 2012 Prostory uchazeče nebo zadavatele dle zadání uvedeného níže v části bližší specifikace zakázky 1. Nabídková cena za vyučovací hodinu bez DPH 2. Platební podmínky 1

2 3. Způsob monitoringu (reportingu) efektivity realizovaných aktivit 4. Organizační a technické zajištění zakázky Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče: Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče Výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Čestné prohlášení uchazeče, že vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů Čestné prohlášení uchazeče, že není v likvidaci Čestné prohlášení uchazeče, že v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 49 obchodního zákoníku Výpis z rejstříku trestů nebo čestné prohlášení uchazeče, a jde-li o právnickou osobu, výpis z rejstříku trestů nebo čestné prohlášení statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, příp. došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu ( 53 odst. 1 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb.) Výpis z rejstříku trestů nebo čestné prohlášení uchazeče, a jde-li o právnickou osobu, výpis z rejstříku trestů nebo čestné prohlášení statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů, příp. došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu ( 53 odst. 1 písm. b) zák. č. 137/2006 Sb.) Čestné prohlášení uchazeče, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek Seznam společníků nebo členů, jedná-li se o právnickou osobu Seznam lektorů s krátkým životopisem 2

3 Seznam referencí k příslušné vzdělávací aktivitě za předešlé 2 roky Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky: Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Požadovaný jazyk nabídky: Český jazyk. Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Další požadavky na zpracování nabídky: Zadávací řízení se řídí: Ve smlouvě uzavírané s vybraným uchazečem bude uchazeč zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu 1, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Tato zakázka je rozdělena na více částí, podle jednotlivých vzdělávacích aktivit. Proto nabídka může být zpracována a podána jak pro všechny vzdělávací aktivity, tak jen pro některou/některé z nich. Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 ze dne , na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1 Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr. 3

4 Popis předmětu zakázky Společnost Českomoravský beton, a.s. patří do skupiny nadnárodní korporace HeidelbergCement Group, která má své dceřiné společnosti po celém světě. Českomoravský beton, a.s. je ve skupině HeidelbergCement v České republice na pomyslném vrcholu pyramidy business linie RMC (beton). Předmětem nadregionálního projektu je podpora rozvoje lidských zdrojů v holdingové společnosti Českomoravský beton, a.s.. a jejích 11 dceřiných společnostech, které v projektu vystupují jako partneři. Do projektu budou zapojeni zaměstnanci žadatele a partnerů na pracovních pozicích management, vedoucí provozů, obchodní zástupci, technicko-hospodářští pracovníci a strojníci nakladači. Cílem projektu je navázat na existující systém řízení a rozvoje lidských zdrojů a inovovat komplexní vzdělávací program společnosti zaměřený na zvyšování kvalifikační úrovně, prohloubení a nácvik dovedností zaměstnanců v oblasti jazykového vzdělávání, obchodně - manažerských dovedností, obchodních dovedností a marketingu, self - leadershipu a komunikačních dovedností. Projektu se bude účastnit celkem 206 osob z 12 společností. Vzdělávací aktivita Typ kurzu Přibližný počet proškolených osob Délka školení Cíl kurzu, očekávané aktivity 1) Výuka anglického jazyka 2) Rozvoj manažerů a klíčových osob Skupinová výuka Individuální výuka Obchodní dovednosti 27 skupin s počtem 1-5 osob Po dobu trvání projektu 23 2 dny Business hra 55 2 dny Self - leadership Základy marketingu Komunikační dovednosti 55 2 dny 55 2 dny dny Výuka s důrazem na odbornou terminologii z oblasti výroby a prodeje stavebních hmot Tématický program pro vedoucí provozů z oblasti prodeje betonu Ucelený rozvojový program pro vedoucí provozů zaměřený na praktické procvičení teoretických znalostí Program se zaměřením na sebepoznání a sebeřízení vedoucího provozu Program zaměřený na získání základních znalostí z oblasti marketingu a strategie prodeje s ohledem na stavební sektor Rozvojový program pro míchače a strojníky nakladače zaměřený na zkvalitnění jejich komunikačních dovedností 4

5 Bližší specifikace zakázky 1) Výuka anglického jazyka Kurzy anglického jazyka určené pro vedoucí provozů. Cíle výuky se odvíjí od pokročilosti studentů. U pokročilejších frekventantů je cílem samostatná komunikace v daném jazyce na takové úrovni, aby byli schopni komunikovat se zahraničním partnerem bez jakýchkoli obtíží a orientovali se i v odborné problematice produktové nabídky společnosti. Ve všech typech výuky bude kladen důraz na odbornou terminologii z oblasti výroby a prodeje stavebních hmot. Kurzy budou rozděleny na individuální a skupinové po celou dobu trvání projektu dle požadavku zadavatele. Podporou bude i e-learningová aplikace a i-tester pro skupinovou výuku. Po ukončení dílčích kurzů bude provedeno ověřování znalostí a vydáno hodnocení či certifikát. Typ kurzů firemní uzavřené, výjimečně otevřené Délka jednotlivých kurzů 2 hodiny/týden, dle harmonogramu projektu Počet typů kurzů 2 Počet osob na kurzu 1-5 Odhadovaný počet proškolených osob Místa konání Finanční limit v projektu Výuka E-learning I-tester 56 osob V prostorách uchazeče popř. zadavatele v lokalitách: Beroun - cca 12 osob Brno - 3 osoby České Budějovice - 1 člověk Hradec Králové - 2 osoby Jablonec/Liberec - 1 člověk Jihlava - 1 člověk Karlovy Vary - 2 osoby Klatovy - 2 osoby Louny - 2 osoby Mariánské lázně - 2 osoby Most - 3 osoby Nymburk - 1 člověk Ostrava - 4 osoby Praha - 4 osoby Rožnov pod Radhoštěm - cca 3 osoby Rumburk - 1 člověk Tábor - 4 osoby Trutnov - cca 2 osoby Ústí nad Labem - 3 osoby ,- Kč bez DPH ,- Kč bez DPH ,- Kč bez DPH Vyučovací hodina (VH) = alespoň 45 minut. Nutnou podmínkou pro výuku jazykových kurzů je maximální přizpůsobení kurzů účastníkům, možnost výuku přerušit, při nahlášení do 24 hodin předem hodinu odvolat a to i při skupinové výuce. 5

6 2) Rozvoj manažerů a klíčových osob Obchodní dovednosti I. a II. Business hra - obchodně-manažerské dovednosti Self-leadeship Základy moderního marketingu a obchodní strategie Komunikační dovednosti a asertivita Obchodní dovednosti I. a II. Kurz obchodních dovedností je určen pro vedoucí provozů, kteří nastoupili do společnosti v době, kdy již v minulosti proběhly tyto kurzy v rámci nastaveného plánu vzdělávání. Prostřednictvím tohoto kurzu si doplní znalosti, které využijí při prodeji betonu a dalších produktů či služeb naší společnosti. Důraz bude kladen na specifika stavebního oboru, na aplikaci správných postupů při prodeji a dalších aspektů obchodního vztahu se zákazníky. Školení bude zaměřeno na získání dovedností v oblastech: - obchodní komunikace, jednání se zákazníky, posilování nákupní motivace, taktiky jednání, prodejní postupy a techniky, zjišťování potřeb zákazníků, přesvědčování na základě přínosů, zvládání stresových a složitých situací, psychologie prodeje, řešení sporů, jednání se specifickými zákazníky, vyjednávání apod. Typ kurzů Délka jednotlivých kurzů Počet kurzů Počet osob na kurzu Odhadovaný počet proškolených osob Místo konání Finanční limit v projektu Výuka Stravné, ubytování firemní uzavřené 2 dny 2, tj. 4 vyučovací dny 10 až14 osob dle typu skupiny 23 osob V prostorách zadavatele Mokrá a Králův Dvůr Kč bez DPH Kč bez DPH Business hra - obchodně-manažerské dovednosti Vzdělávací kurz Business hra vychází ze skutečnosti, že nadpoloviční většina z cílové skupiny vedoucích provozů již v minulosti absolvovala klasické kurzy obchodních a manažerských dovedností, vyjednávání, vedení obchodního rozhovoru, time-management, zvládání námitek a obtížných situací a další témata. V denní praxi nabité znalosti v současné využívají. Plánovaný kurz Business hra se drží stejných témat, ale je zaměřen více na praktické procvičení teoretických znalostí, na vytvoření pracovního prostředí, kde jednotliví vedoucí konfrontují své zkušenosti z řešení problémů a situací, které jsou velmi podobné, jako mají jejich kolegové. Cílem je identifikace kritických momentů v práci vedoucího provozu a následně nalezení správných postupů pro jejich řešení. Celý kurz je tak změřen na konkrétní obchodní situace. Kurz vedou dva lektoři pro efektivnější koordinaci skupinek pracovníků a intenzivnější trénink. Typ kurzů Délka jednotlivých kurzů Počet kurzů Počet osob na kurzu Odhadovaný počet proškolených osob Místo konání Finanční limit v projektu Výuka Stravné, ubytování Firemní uzavřený 2 dny 6, tj. 12 vyučovacích dnů 10 až 14 osob 55 osob V prostorách zadavatele (Mokrá a Králův Dvůr) Kč bez DPH Kč bez DPH 6

7 Self-leadeship Tento pokročilý kurz je zaměřen na sebepoznání a sebeřízení vedoucího provozu. Zavádí mechanismy do práce vedoucího, které umožní kontinuální zlepšování osobní výkonnosti. Rozvíjí prvky motivace a pokročilé metody Time a Stress Managementu. Jedná se o dvoudenní kurz, v rámci něhož dojde k proškolení 55 osob rozdělených do 5 skupin. Zaměření aktivity je silně orientováno na prohloubení poznání osobnosti a role manažera a na jeho klíčové kompetence s ohledem na identifikaci silných a slabých stránek a konfrontaci s každodenní praxí. Součástí je také řazení priorit, delegování úkolů a aktivní práce se změnou. Cílem je definovat si pracovní výzvu, která každému manažerovi umožní pracovat na konkrétní oblasti rozvoje leadership kompetencí. Zároveň kurz vychází ze skutečnosti, kdy snahou každého úspěšného manažera by měl být vyvážený osobní i pracovní život. Vzdělávací aktivita bude nadstavbou klasických kurzů na time a stress a management a ve výsledku by měl každý účastník mít jasnou představu o procesech probíhajících mezi lídrem, týmem a situací. Bude lépe schopen zvolit správný styl vedení, bude připraven vést své lidi dynamičtěji pomocí důrazu na změnu, bude mít jasnější představu o tom jak motivovat lidi, jak efektivněji stanovit cíle a strategie a jak se jim přibližovat. Rovněž získá lepší obraz o svých vlastnostech a schopnostech vedení v jednání s lidmi, jak je využít a pracovat s nimi. Typ kurzů Délka jednotlivých kurzů Počet kurzů Počet osob na kurzu Odhadovaný počet proškolených osob Místo konání Finanční limit v projektu Výuka Stravné, ubytování Firemní uzavřený 2 dny 5, tj. 10 vyučovacích dnů osob 55 osob V prostorách zadavatele (Mokrá a Králův Dvůr) Kč bez DPH Kč bez DPH Základy moderního marketingu a obchodní strategie Cílem kurzu je seznámit se se základy moderního marketingu s ohledem na stavební obor, analýzu potřeb zákazníků, marketingové analýzy. Druhým nosným tématem je strategie prodeje segmentace zákaznického portfolia, etapy obchodního vztahu, péče o klíčové zákazníky atd. Důvodem ke konání tohoto kurzu je vedoucí pozice skupiny Českomoravský beton na trhu v ČR a z toho plynoucí potřeba celorepublikových i lokálně řízených marketingových akcí a přístupů na trh. Zvýšení teoretických i ryze praktických znalostí vedoucích provozů z oblasti strategického i taktického marketingu. V kurzu plánujeme zapojení a příspěvek interního školitele, který se bude podílet na praktické části kurzu. Role tohoto školitele bude do budoucna zachována. V rámci projektu není počítáno s odměnou pro tohoto pracovníka. Profil vyškoleného zaměstnance: obchodník, který umí zvládat techniky a taktiky vedení obchodního jednání, rozpozná různé typy partnerů, zvládá svízelné situace a vhodně reaguje tak, aby neztratil zákazníka, naučí se vést náročná obchodní jednání, umí vyjednávat a zvládat stresové situace, aby dosáhl uzavření obchodu. Má marketingové povědomí a umí prezentovat společnost navenek s ohledem na znalost produktové nabídky skupiny. Typ kurzů Délka jednotlivých kurzů Počet kurzů Počet osob na kurzu Odhadovaný počet proškolených osob Místo konání Finanční limit v projektu Výuka Stravné, ubytování Firemní uzavřený 2 dny 5, tj. 10 vyučovacích dnů osob 55 osob V prostorách zadavatele (Mokrá a Králův Dvůr) Kč bez DPH Kč bez DPH 7

8 Komunikační dovednosti a asertivita Vzdělávací aktivity komunikační dovednosti a asertivita jsou určeny pro skupinu pracovníků na pracovní pozici míchač-strojník nakladač. Jejich pracovní činnost zahrnuje kromě provozních manuálních prací i úkoly, které jsou přímo závislé na kvalitních komunikačních dovednostech. Přímý prodej betonu malým zákazníkům, dispečink autodomíchávačů, komunikace se stavbyvedoucími při dodávkách betonu - to je výčet jen některých činností tohoto typu. Vzhledem k tlakům na zkracování termínů při výstavbách je efektivní a asertivní komunikace ze strany uchazeče stavebních materiálů velkou konkurenční výhodou. Z tohoto důvodu je třeba posilovat a upevňovat správné způsoby komunikace, trénovat předcházení konfliktním situacím a také řešení případně vzniklých konfliktů profesionálním způsobem Profil vyškoleného zaměstnance: efektivně komunikuje se zákazníky, klidně řeší konflikty, asertivně řekne ne bez vyvolání sporu, využívá dostupných komunikačních kanálů, účelně vyřizuje důležité hovory, umí měnit komunikační strategie dle zdatnosti svých komunikačních partnerů, pohotově reaguje na podněty, dokáže prezentovat produkty firmy a přesvědčivě vystupovat při jednáních s klienty a partnery. Typ kurzů Délka jednotlivých kurzů Počet kurzů Počet osob na kurzu Odhadovaný počet proškolených osob Místo konání Finanční limit v projektu Výuka Stravné, ubytování Firemní uzavřený 2 dny 9, tj. 18 vyučovacích dnů osob 130 osob V prostorách zadavatele (Mokrá a Králův Dvůr) Kč bez DPH Kč bez DPH Místo a časový harmonogram plnění Kurzy budou realizovány v prostorách zadavatele v Mokré a Králově Dvoře. U jazykových kurzů Vzdělávací aktivity jsou plánovány v období 10/2010 až 09/2012. Zadavatel si vyhrazuje právo definovat vzdělávací aktivity v průběhu realizace projektu dle aktuálních potřeb společnosti. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu počtu osob u jednotlivých kurzů. V nabídce bude specifikováno vybavení učeben a pomůcky (zajišťované uchazečem) používané při školení příslušné vzdělávací aktivity. Kvalifikační předpoklady uchazečů Pro prokázání kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč dokumenty uvedené výše v tabulce v kolonce Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče. Nabídková cena a platební podmínky Cena bude v nabídce uvedena v CZK bez DPH a to následovně: u individuální a skupinové výuky AJ bude uvedena cena za vyučovací hodinu vždy ve 2 variantách - výuka v prostorách zadavatele a výuka v prostorách uchazeče. u ostatních kurzů bude v nabídce uvedena cena v CZK bez DPH za nabízený kurz, cena za vyučovací den a počet vyučovacích hodin (45 min) ve vyučovacím dni. 8

9 Součástí nabídkové ceny bude textová část obsahující prohlášení že: nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění, tzn. včetně studijních materiálů, v případě jednodenních vzdělávacích aktivit nákladů na občerstvení a v případě dvoudenních vzdělávacích aktivit nákladů na ubytování a stravu účastníků, nabídková cena uvedená uchazečem je cena konečná Součástí nabídky bude návrh platebních podmínek přičemž provedené práce budou uhrazeny na základě faktury doložené soupisem realizovaných služeb, který bude odsouhlasen zadavatelem. Minimální požadovaná splatnost 30 dní. Další zadávací podmínky Uchazeč je povinen v rámci školení a ve studijních materiálech provádět publicitu dle aktuálního Manuálu pro publicitu OP LZZ Zadavatel má právo průběžné kontroly způsobu plnění zakázky. Výše smluvní pokuty, která bude uložena v případě nesplnění nebo porušení povinností vyplývající ze smlouvy činí 0,05% z ceny prací za každý den prodlení zhotovitele či 0,05% z ceny konkrétní zakázky při porušení jiné povinnosti (např. nedodržení podmínek publicity, neumožnění kontroly oprávněným osobám atp.). Povinnost uchazeče umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu nejméně 10 let po skončení plnění zakázky. Pokud používá uchazeč služeb subdodavatelů, uvede jejich jména. Nabídka musí být jednoznačná a nesmí o ní panovat žádné pochybnosti. Za početní nesrovnalosti a vzájemně si odporující údaje je zodpovědný uchazeč. Nabídky s výraznými početními chybami zpochybňujícími nabídku nebo s odporujícími si údaji mohou být z řízení vyřazeny. Uchazeč je povinen v rámci své nabídky předložit návrh smlouvy včetně obchodních podmínek respektující ustanovení Výzvy k podání nabídek a této zadávací dokumentace. Vybraný uchazeč předloží návrh smlouvy a navrhne a dodá služby podle stanovených požadavků zadavatele. Vybraný uchazeč bude respektovat časový harmonogram zadavatele dle specifikace v rámci projektu a plně se přizpůsobí jeho potřebám. Detaily časového harmonogramu poskytne úspěšnému uchazeči kontaktní osoba zadavatele. Uchazeč se zavazuje poskytnout zadavateli veškeré výstupy z realizované vzdělávací aktivity (kurzu), a to včetně výstupů zhotovených podle požadavku zadavatele, včetně neomezené bezplatné licence k užití práv duševního vlastnictví k dílu, které vznikne při použití prostředků dle tohoto projektu. Uchazeč výslovně poskytuje souhlas s tím, aby zadavatel poskytl takto nabytá práva zcela nebo zčásti třetí osobě, zejména poskytovateli dotace. Uchazeč dále souhlasí s tím, že tyto výstupy využije zadavatel pro své interní účely, či je dále poskytne jiným subjektům za účelem splnění zákonných povinností či pro účely realizace a kontroly plnění projektu reg. č. CZ.1.04/1.1.02/ Výhodou pro uchazeče je nabídka lektorského týmu, který má zkušenosti s tématickým zaměřením výuky na výrobu a prodej stavebních hmot. U všech kurzů musí každý účastník obdržet doklad (certifikát) o absolvování kurzu. U uzavřených kurzů musí být navíc poskytována zpětná vazba lektora k aktivitě jednotlivců a informace, případně návrhy na zlepšení k jednotlivým účastníkům daného kurzu. Vybraný uchazeč bude povinen archivovat veškeré účetní doklady související s realizací zakázky po dobu 10 let od ukončení projektu ze strany ESF způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy ČR. 9

10 Obsah nabídky Uchazeč může nabídku zpracovat jak pro všechny vzdělávací aktivity, tak jen pro některou z nich. V případě, že se nabídka vztahuje na více než jednu vzdělávací aktivitu, musí být zpracována tak, aby šlo každou z aktivit posoudit samostatně, tj. především musí být zvláště a přehledně k jednotlivým vzdělávacím aktivitám uvedeny požadované náležitosti. Nabídka bude dále kromě náležitostí vyplývající z této zadávací dokumentace obsahovat: 1) průvodní list 2) obsah nabídky 3) doklady, jimiž uchazeč prokazuje kvalifikační předpoklady 4) pro uchazeče závazný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče tento návrh podepsat 5) popis a specifikace nabízeného plnění 6) kontaktní osobu(y) uchazeče ve věci této zakázky a to včetně kontaktní adresy, telefonického spojení a ové adresy 7) prohlášení, že uchazeč je svou nabídkou vázán a že je pro něj závazná, a to vč. návrhu smlouvy, po dobu zadávacího řízení, maximálně však 90 dní od data jejího podání zadavateli. Závazný návrh smlouvy Závazný návrh smlouvy bude minimálně obsahovat: 1) název a identifikaci zadavatele (odběratele) a uchazeče / subdodavatelů 2) organizační, personální a technické zajištění ze strany uchazeče 3) detailní popis formy realizace a metodiku vedení poptávaných kurzů včetně jejich ocenění a možnosti zrušení kurzu bez sankce 4) návrh harmonogramu plnění 5) cenu bez DPH, vč. DPH ve struktuře cen za vyučovací hodinu a vyučovací den 6) platební podmínky s uvedením doby splatnosti faktur 7) závazek uchazeče že: a) všechny nezbytné předměty a doklady budou označeny publicitou ve smyslu MANUÁLU PRO PUBLICITU OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST ) ustanovení, že bude-li odběrateli krácena dotace resp. vyměřeno penále či udělena jiná sankce z důvodů nedodržení povinností uchazeče uvedených v bodu 7, je vůči uchazeči dohodnuta smluvní pokuta rovnající se právě této sankci. Pokuta je splatná do 30 dnů od vyúčtování této smluvní pokuty odběratelem uchazeči 9) návrh sankcí vůči uchazeči a vůči zadavateli 10

11 Způsob a místo pro podávání nabídek Nabídky se podávají - v jednom originále a v písemné formě zpracované v českém jazyce - na nosiči CD v elektronické podobě s originálem zcela totožné verzi ve formátu PDF - všechny listy nabídky včetně příloh budou očíslovány vzestupnou řadou - nabídka bude podepsána osobou (osobami) oprávněnou za uchazeče jednat a to v souladu s listinami uchazeče (např. výpis z obchodního rejstříku). - v neprůhledných uzavřených obálkách zabezpečených proti neoprávněné manipulaci přelepením, označených nápisem: Nabídka Vzdělávací aktivity pro zaměstnance ČMB, č.j.mpt-nak-j NEOTVÍRAT" a opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou. Nabídky je možno předat osobně nebo zaslat na adresu zadavatele doporučeně poštou následovně: a) osobně předat v sídle zadavatele, a to každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin. b) zaslat doporučenou poštou na adresu zadavatele: Českomoravský beton, a.s. Ing. Jiří Kubíče Beroun Beroun Průběh zadávacího řízení Nabídky je nutno doručit zadavateli nejpozději do Zadavatel si vyhrazuje právo: - zadávací řízení za podmínek stanovených Metodickým pokynem zrušit - změnit nebo doplnit podmínky řízení - nevrátit předložené nabídky Kriteria hodnocení nabídek Kontrola formální správnosti: Obálka s nabídkou musí být řádně uzavřena, označena a doručena v řádném termínu Nabídka musí být vypracována v českém jazyce a musí obsahovat veškeré výzvou požadované údaje Uchazeč musí splňovat kvalifikační předpoklady dle této zadávací dokumentace a další požadavky zadavatele Kritéria hodnocení nabídky Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti: 1. Nabídková cena za vyučovací hodinu bez DPH (v případě dvoudenních kurzů bude hodnocena cena za školicí den v Kč bez DPH) - váha 20 % 2. Platební podmínky váha 15% 11

12 3. Způsob monitoringu (reportingu) efektivity realizovaných aktivit - váha 20% 4. Organizační, technické a odborné zajištění zakázky - váha 45% Kritérium 1 jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou Kritérium 2 jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejdelší lhůtou splatnosti faktur. Kritérium 3 jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka uchazeče, který je schopen zajistit efektivní způsob monitoringu (reportingu) realizovaných školení a využití získaných znalostí a dovedností v praxi. Budou posuzovány navržené monitorovací nástroje (např. nástroje na kontrolu dosažení kurzovních cílů a individuálních cílů účastníků, hodnocení kurzů lektorem a účastníky atd.). Hodnocen bude počet i vhodnost zvolených monitorovacích nástrojů. Kritérium 4 jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka uchazeče, který poskytne nejlepší organizační, odborné a technické zajištění, tedy jakým způsobem a kde bude zakázka realizována místnost, lektoři, technické vybavení apod. Konkrétně bude v nabídkách uchazečů hodnocena: Vazba kurzů na obor zadavatele - stavební materiály Využitelnost v praxi Schéma průběhu kurzovního dne Poměr mezi výkladovou a tréninkovou částí kurzů Metodika vzdělávání Zadavatel upozorňuje, že každá vzdělávací aktivita bude posuzována samostatně. Metody pro hodnocení Metoda pro hodnocení kritéria č. 1 a 2: 100 x (nejvýhodnější nabídka) / (hodnocená nabídka) x váha vyjádřená v % Metoda pro hodnocení kritérií č. 3 a 4: Pro hodnocení těchto kritérií se použije bodová stupnice Nejvýhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů. = Bodové hodnocení x váha vyjádřená v % Vyhodnocení nabídek Otevření obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek provede výběrová komise zadavatele, která bude mít 5 členů. Alespoň jeden z členů bude mít odbornou kvalifikaci nebo odborné zkušenosti odpovídající povaze předmětu zakázky. Členové hodnotící komise budou vzhledem k nabídkám nestranní, což potvrdí písemným čestným prohlášením. Vyhodnocení bude provedeno ve lhůtě do 5. listopadu Informaci o výsledku výběru sdělí zadavatel všem uchazečům, jejichž včas podaná nabídka nebyla vyřazena při posuzování úplnosti, a to formou doporučeného dopisu, který zadavatel odešle nejpozději do 16. listopadu Ostatní ustanovení I. Toto zadávací řízení není zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. II. Vybraný uchazeč je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou 12

13 právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). III. Vybraný uchazeč je dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. IV. Povinnost uchazeče uvedenou v odst. II. a III. tohoto článku zapracuje uchazeč do závazného návrhu smlouvy. V. Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení a v souvislosti se zadávacím řízením. Veškeré náklady vzniklé uchazečům zadávacího řízení tímto zadávacím řízení a v souvislosti s ním nesou uchazeči sami. V Berouně, dne Ing. Jiří Kubíče zmocněný na základě plné moci ze dne Českomoravský beton, a.s. 13

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Asociace výrobců, dovozců, vývozců potravin, doplňků stravy a surovin pro jejich výrobu Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na Zajištění servisních služeb k projektu Zvýšení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu:

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. služba

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Školení zaměstnanců OKD, HBZS, a.s v oblasti likvidace ekologických havárií a nakládání a manipulace s ostatními

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance dm drogerie

Více

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) Traktor s čelním nakladačem

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): VŘ na dodavatele techniky pro KELOC PC spol. s r.o. Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 21.4. 2010

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti ALFA COMPUTER CZ, s. r. o. v oblasti měkkých dovedností Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu): ALFA

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Kurz rozvoje manažerských a obchodních dovedností 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo:

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

Zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců CEMEX Czech Republic, k.s. Firma: Název zakázky:

Zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců CEMEX Czech Republic, k.s. Firma: Název zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Název zakázky: Zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců CEMEX Czech Republic, k.s.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o.

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Identifikační údaje Název zakázky: Název operačního programu: Vzdělávání LEGIE GUARD OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název projektu: Realizace

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pardubice 13. 9. 2012 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - výběrové řízení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na zpracovatele ÚZEMNÍHO PLÁNU BAŘICE - VELKÉ TĚŠANY Číísl lo zakázky::vz//2012//2//01 Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7.

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7. Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zakázku:

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zakázku: Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zakázku: Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti Kaufland Česká republika v. o. s. Název zadavatele: Kaufland Česká republika v.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY Č.j.: 948/2013/ ID DS: mbbbxhp Pardubice: 19. 3. 2013 MĚSTSKÝ OBVOD - STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice VÝZVA K PODÁNÍ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 040 Název programu: Registrační číslo projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Název projektu: Podpora přírodovědného a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. Zadavatel Název : Obec Lánov Sídlo : Prostřední Lánov č. p. 200, 543 41 Lánov IČ : 00278041 DIČ : CZ 00278041 Osoba oprávněná jednat

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona Č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona Č. 137/2006 Sb. nf -." evropský. fond v ČR EVROPSKÁ UNIE Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona Č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): 9150 Název zakázky:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

Veřejný zadavatel tímto vyzývá

Veřejný zadavatel tímto vyzývá Veřejný zadavatel tímto vyzývá v souladu s ustanovením 12 odst. 3 a 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 IČ: 62073079 zasílá výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Komplexní program vzdělávání zaměstnanců ostrahy a hlídací

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OPERAČNÍ PROGRAM PODPORUJEME soc~áini tond v ČR EVROPSKÁ UNIE i i ALIDSKÉ ZAMĚSTNANOST ZDROJE VAŠI www.esfcr.cz BUDOUCNOST!~fevropsky~ ľ~1 Výzva k podání nabídek Čĺslo zakázky (bude doplněno ~. ~.......

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Výzva k podání nabídek do výběrového řízení k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Efektivní vzdělávání zaměstnanců společnosti FONTEA a.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00281 Identifikace zadavatele Název: FONTEA a.s. IČ: 26029073

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace č. j. KRPE /ČJ NE-VZ

Příloha č. 2 zadávací dokumentace č. j. KRPE /ČJ NE-VZ Čestné prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon ) Toto

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Sedlčany dne

Sedlčany dne Sedlčany dne 5. 6. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Identifikační údaje zadavatele: Obec Mladý

Více

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Tyršova 1 746 01 Opava +420 553 622 999 szmred@szmo.cz www.szmo.cz Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky Elektrická energie pro SZM I. Identifikační údaje zadavatele

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 05933 Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zakázka ) INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Zadavatel: Město Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, IČ: 00282286 ve smyslu 6, 12 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace Č.j.: 1362/2016 Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Veřejné osvětlení komunikací kolem hřbitova, Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 27 odst. b zákona

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Muzeum a Pojizerská galerie Semily Husova 2, 513 01 Semily IČ: 00085839 * tel.: 481 622 528 * email: muzeum@muzeumsemily.eu Č.j.: MZ-01-2011/02 Semily, 20. června 2011 Počet listů: 6 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více