Mnozí z nás se počátkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mnozí z nás se počátkem"

Transkript

1 1 MÌSÍÈNÍK PRO OBÈANY MÌSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ ÚNOR èíslo 2-15,-Kč BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V NOVÉ PACE MĚSTSKÉ LESY ZMĚNY POPLATKŮ KULTURA SPORT Mnozí z nás se počátkem roku asi zamyslí nad tím Některá kulatá výročí z minulosti Nové Paky co nám novopackým ten nový která pro tuto stavbu zakoupia grunt Drážnikovský. rok s pětkou na konci nového přinese. Nu, zatím z pohledu října přišla veliká povodeň od Kumburku, tak jako celosvětové ten přechod byl až hrozivý. Bude snad lepší, by se bylo kus oblohy utrhlo a když se nebudeme pouštět do velkou škodu lidem učinila. nějakých prognóz, Věřte, že 1685 Dne 12. března uvedeni byly P.Pavláni na statek není vůbec na škodu si připomenout, některé události, Chotečský odkud po 15. leech pobytu do Nové Paky se které našim městem prošly během pár minulých století. přestěhovali. Možná nám to pomůže si uvědomit některé věci a na někte Stará dřevěná zvonice Na Horce nade mlýnem ré věci se budeme třeba dívat Podhoreckým byla rozebrána, trochu jinak. Tak tedy některá vystavěna tam nová a 3 zvony kulatá výročí, která mají na v ní byly zavěšeny. konci číslici pět a v roce Dne 18. dubna založeny jsou u kláštera stupně, po se je hodí připomenout. Jde však o výběr svým způsobem kterých se ke klášteru vzhůru nahodilý a nečiní si ani zdaleka nárok na úplnost. vystupuje Zdejší městys mnoho září podepisuje přetrpěl, jak od nepřítele tak nový pán na Kumburku, zemského vojska. Na Hynek Krušina, přípis pánů Prajzů přes noc na kvartýrech českých a moravských sněmu eželo a po nic celá armáda kostnickému a 5. září sněmu císařská promasírovala k Sachsům. pražskému o svobodě kázání slova božího Na den Sv. Trojice vypukl v Nové Pace mor Vystavěna byla na kapi Matky Boží bolestné nová věž, k čemuž přispěli sousedé Zemřelo na půl páta sta lidí V urbáři panství kumburského je uváděno 820 poně položen základní kámen ke Opatřena byla i dvěma zvony , června byl slavnost- novopačtí a veškeří cechové, a poněvadž hřbitov u farního kostela nestačil, muselo se na platníků. Uvádějí se živnostníci, masné krámy, městský les přítomnosti Marie Evy Alž- Jiří. stavbě klášterního chrámu za ze zvonice na hřbitově Sv. polední straně koupit pole a nový hřbitov ohraditi. Lipiny, 2 rybníky a 2 kostely. běty hraběnky ze Šternberka, Pokračování na str. 6

2 2 INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA MĚ STA A RADY MĚ STA Informace o činnosti rady města (za období od 15. prosince 2004 do 15. ledna 2005) Investice a rozvoj města: schválen dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou VCES a.s. odštěpný závod Olomouc na akci přístavba a stavební úpravy MŠ ul. Školní v Nové Pace. Dodatek se provedení víceprací schválen dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních úprav v budově čp.1 s firmou STAVOKOMPLEX. Dodatek se týká posunutí termínu dokončení a provedení některých prací nad rámec původního zadání Hospodaření s byty a nebytovými prostory: vydáno nařízení, kterým se ruší vyhlášky č. 2/1995, č. 1/1996 a č. 4/1998 o regulaci nájemného v bytech vydáno nařízení, kterým se ruší vyhláška o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor Školství: prodloužení nájmu nebytových prostor v budově Policie ČR pro potřeby ZUŠ výtvarný obor, na dobu než budou dokončeny stavební úpravy v budově čp. 1, Masarykovo náměstí. přijetí peněžního daru od firmy VEKRA s.r.o., Lázně Toušeň provozovna Stará Paka. Dar je určen pro přístavbu MŠ Nad poštou Požární ochrana: bezplatný převod vozidel CAS 24 a CAS 32 z majetku České republiky do majetku města, vozidla budou využita pro potřeby jednotky dobrovolných hasičů v Nové Pace Kultura: jmenování paní Magdaleny Kuldové ředitelkou příspěvkové organizace MKS Nová Paka s účinností od Finance: RM schválila poskytnutí těchto příspěvků: 5.000,- Kč z rozpočtu Rady města na financování bezpečnostní analýzy ,- Kč pro občanské sdružení Život bez bariér na uspořádání benefiční sportovní akce 8.000,- Kč pro cyklistický oddíl Cyklo Ski J. Žitník na startovací zařízení a informační tabule a na zabezpečení tratě ,- Kč na propagační materiály města (acháty) ,- Kč na humanitární účely Člověk v tísni, č. účtu / ,- Kč pro prvního občánka Nové Paky narozeného v roce 2005 M. Nádvorníková ZASTUPITELSTVO MĚSTA NOVÁ PAKA POŘÁDÁ A SRDEČNĚ ZVE NA V SOBOTU 5. BŘEZNA 2005 OD HODIN V PROSTORÁCH SPOLEČENSKÉHO CENTRA - MILITKÝ NOVÁ PAKA NOVOPACKÁ ELEKTRA SPLÁTKY - výhodné splátky bez zbytečných průtahů do 15 min (možnost bez navýšení) SERVIS - pračky, myčky, drobné domácí spotřebiče, BTV, video, hifi MONTÁŽ - antény, satelity, domací kina KOMPLETNÍ SLUŽBY POUZE U NÁS! prodej - montáž - servis Zveme Vás srdečně na přátelské posezení v pátek 18. března 2005 v hodin v jídelně bývalé Velvety. Vezměte s sebou všechny známé a kamarády, kteří s námi pracovali a nenašla je naše pozvánky. Zajistíme občerstvení a hudbu. Proto oznamte svoji účast na jedno z tel. čísel nejpozději do Vladimír Stuchlík (7 15 hod ) Hana Krauseová (8 17 hod ) Stáňa Kristiánová (7 15 hod )

3 3 Změny správních poplatků Od poloviny ledna roku 2005 nabyl účinnosti zákon č. 634 o správních poplatcích, které vybírají správní orgány za provedené úkony. Změny, které přinesl tento zákon, se týkají také úkonů, které provádí městské úřady v rámci přenesené působnosti na úseku státní správy. Uvedeným zákonem se nemění všechny poplatky, proto v následujícím upozorňuji jen na zvýšení těch poplatků, které zaplatí občané za úkony prováděné na Městském úřadě v Nové Pace, v ostatním pak odkazuji na uvedený zákon, do kterého je možno nahlédnou na městském úřadě, v kanc. č. dv. 2, přízemí, nebo na internetových stránkách ministerstva vnitra Matrika Za ověření stejnopisu, opisu nebo kopie listiny Kč 30 za stránku Za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu Kč 100 Udělení státního občanství Kč Uzavření manželství mezi cizinci Kč 3000 Uzavření manželství z nichž jeden je cizinec Kč 2000 Cestovní doklady Vydání cestovního pasu osobě mladší 15 let bez strojově čitelné zóny (tzv. rychlovka) Kč 600 Rybářské lístky Vydání rybářského lístku - na dobu kratší než 1 rok Kč 60 - na 1 rok Kč na 10 let Kč 500 Výstavba Vydání stavebního povolení ke stavbě pro individuální rekreaci Kč 300 Změna rozhodnutí o udělení koncese Kč 1000 Doprava Zápisy do registru vozidel - motocykl do 50 cm3 Kč motocykl nad 50 cm3 Kč motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly Kč přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti Kč přípojné vozidlo nad 750 Kč hmotnosti Kč dočasné vyřazení z registru Kč vydání registrační značky Kč 200 Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti vozidla Kč 2000 Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného vozidla Kč 2000 Podnikání Zápis zemědělského podnikatele do evidence Kč 1000 Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci Kč 500 Za vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu Kč 50 za každou stránku z úředních spisů, ze záznamů evidencí Kč 15 je-li pořízena na kopírovacím stroji M.Nádvorníková, ved. správního odboru O Pace jinak aneb bezpečnostní analýza města Na základě zadání rady města provedla firma TIMA Liberec ve dnech listopadu 2004 průzkum veřejného mínění obyvatel Nové Paky. Radnice chtěla znát názor na pocit bezpečí obyvatel města a negativní jevy, s nimiž se ve městě setkávají a dále podíl obyvatel, kteří se v uplynulých letech stali oběťmi vybraných druhů trestné činnosti. Neméně zajímavá byla otázka spokojenosti s prací Městského úřadu, státní a Městské policie, názor na prioritní otázky, jimiž by se město mělo zabývat, postoje k vybraným záměrům města a několik příbuzných otázek. Byly získány odpovědi 357 náhodně vybraných občanů města ve věku 18 až 75 let, kterým bych chtěl touto cestou poděkovat za spolupráci. 85% obyvatel se cítí v okolí bydliště bezpečně, což odpovídá průzkumům v jiných městech. Za nejméně bezpečná místa lidé považují Staropackou ulici, Lomnickou ulici, centrum města, okolí heren a okolí parků. Nejvíce se obávají krádeže auta, ztráty zaměstnání, odcizení věcí ze zahrady či dvora a také bytových krádeží. Je nižší vnímané riziko kapesních krádeží. Přitom každý sedmý obyvatel Nové Paky byl v posledních dvou letech okraden kapsářem, oběti těchto pachatelů se však vyskytují v každé třetí rodině. Pětina domácností má přímou zkušenost s vloupáním do bytu, sklepa či chaty, čtvrtině domácností bylo odcizeno auto, motocykl, kolo nebo bylo vykradeno auto. Přestože v posledních dvou letech byla některým ze sledovaných kriminálních činů postižena téměř polovina domácností a téměř polovina dospělých obyvatel města, je situace Nové Paky ve srovnání s jinými městy příznivější. Průzkum dále ukázal, že převážná spokojenost je pouze s prací Městské policie (53%), kdežto vůči Policii ČR a činnosti Městského úřadu převažuje nespokojenost. Většina připomínek byla směrována k práci republikové a Městské policie, především k počtu policistů a strážníků a k pochůzkové činnosti. 89 % lidí chce, aby hlídky navštěvovaly jednotlivé části města častěji a aby Městská policie zavedla nepřetržité služby. Vandalismus, poškozování obecního a soukromého majetku, silniční doprava, dopravní přestupky, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, znečišťování ulic a parků psími výkaly, vloupání do bytů, chat a automobilů jsou dle respondentů hlavní problémy v Nové Pace (osobně se domnívám, že za negativní názor na dopravní situaci může nejvíce chybějící obchvat města). Dvě třetiny veřejnosti podporují zavedení kamerového systému. Na další otázky radnice dostala díky občanům tyto odpovědi: - mezi dospělými obyvateli města jasně převažuje mínění, že herny je třeba vytlačit ze středu města, tato podpora je tříčtvrtinová - 81% je pro možnou stavbu letního koupaliště nebo krytého bazénu - polovina dospělých obyvatel města má již dnes možnost pracovat s internetem (třetina doma) ale zároveň polovina dotazovaných má zájem o vysokorychlostní připojení domácnosti k internetu - podle většiny obyvatel Nové Paky by se město mělo především zabývat problematikou výstavby nových bytů, dopravní situací, bezpečností občanů a činností policie a zajišťováním sociálních služeb pro různé skupiny obyvatel - průzkum potvrdil, že jednou ze skutečně prioritních oblastí života města je pocit bezpečí, prevence kriminality, práce policie a na ně navazující otázky jako vandalství nebo vzhled veřejných prostranství Tolik ve stručnosti k seznámení s obsahem bezpečnostní analýzy. Říkám ve stručnosti, protože materiál má na desítky stránek. Je k dispozici i v elektronické podobě. Nejdůležitější však bude, jak nyní zastupitelé s těmito cennými názory naloží. Občané jim poradili a dobrá rada, jak známo, je nad zlato. Zdeněk Ouzký

4 4 ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU V ROCE 2004 Schváleno jako usnesení č. 210 při 28. schůzi finančního výboru dne 4. ledna 2005 Finanční výbor pracoval v roce 2004 ve složení Mgr. Ing. Rudolf Cogan (předseda), Ing. Vladimír Soběslav (místopředseda), Ing. Miloš Dušánek, Ing. Irena Grimová, Mgr., Ing. Václav Pačesný, Ing. Lubomír Šajner (od ) a Ing. Věra Tlapáková (od ). V roce 2004 uskutečnil finanční výbor 13 schůzí (č. 15 až 27). Docházka členů na schůze činila 81 %, což k jejich pracovnímu zatížení na manažerských pozicích, nutno hodnotit jako přínosné. Významu schůzí dodávala také přítomnost starosty (85% účast) a místostarostů (F. Škvařil 69 % a Z. Ouzký 54 %). V červenci 2004 bylo uskutečněno dlouho uvažované zvýšení počtu členů výboru z pěti na sedm. I po rozšíření disponují všichni členové výboru vysokoškolským vzděláním ekonomického směru a dále praktickými zkušenostmi s řízením hospodářské jednotky. Tyto dva faktory jsou spolehlivým základem činnosti finančního výboru. V roce 2004 bylo výborem přijato celkem 74 usnesení (tzn. usnesení č. 132 až 205). Hlavním předmětem činnosti finančního výboru byl rozpočet. Tedy otázky postupu jeho projednávání, analýza užitečnosti a efektivity výdajů a možností jeho politické průchodnosti. Za úspěch lze v daném období považovat přijetí dvou návrhů rozpočtů předložených finančním výborem (pro roky 2004 a 2005) jen s drobnými úpravami. Schválení rozpočtu pro rok 2005 s předstihem dne 8. prosince 2004 lze považovat za přelom koncepční. Zvládnutým úkolem byla také absorpce zvýšených výdajů Státní podpory pro rozvoj malého a středního podnikání zahrnují velmi zajímavý program START, o který se loni v krkonošské oblasti ucházelo celkem 48 zájemců z Trutnova, Vrchlabí, Špindl.Mlýna, Hostinného, Dvora Králové,- Jilemnice a Nové Paky. Bylo uspořádáno celkem 5 kurzů, kterých se vybraní zájemci zúčastnili. První kurz stejného zaměření je plánován na počátek letošního roku Bezúročná půjčka START z prostředků státního rozpočtu ve výši do 500 tis Kč je určena zájemcům, kteří se rozhodli podnikat a potřebují peníze pro rozběh činnosti. Základní podmínkou je, že dosud nepodnikají nebo podnikat začali teprve v letošním nebo loňském roce. Zájemci o státní podnikatelské půjčky, kteří podnikají již delší dobu, mohou dosáhnout na úvěrové prostředky ze státního programu KREDIT za mimořádně výhodných podmínek bez ručení nemovitostmi a s úroky ve výši 3-4 %. Tyto úvěry se poskytují podle typu na dobu 5-8 let s možností odkladu prvních splátek. Půjčka START je bezúročná se splatností do 6 let a bez jakéhokoliv jištění majetkovými hodnotami. Na základě smlouvy se zájemce pouze zavazuje k pravidelným splátkám,které mohou mít až 12 měsíční odklad. Před uzavřením smlouvy o půjčce musí zájemce absolvovat podnikatelský kurz, kde se seznámí se vším, co musí podnikatel znát a pod dohledem lektora zpracuje i vlastní podnikatelský záměr. Kurzy obsahující 108 vyučovacích hodin se konají v poradenském centru pro podnikatele v objektu trutnovského Mostu k životu o.p.s. poblíž firmy Ekvita na Poříčí. Pro malé firmy a drobné podnikatele bude již v únoru 2005 zahajovat serie seminářů marketingu. Tato problematika je zejména pro malé firmy mimořádně na stavbách města v průběhu roku, v červenci vyprodukoval výbor z vnitřních městských zdrojů dodatečných Kč. Krom této podstatné změny rozpočtu pro rok 2004 byly již ostatní změny (krom příchozích dotací) v řádu set tisíc nevýznamné, a rozpočet jako plán výdajů svou úlohu plnil. Hospodaření města také charakterizuje 48 mil. Kč (33 mil. Kč vlastní zdroje) vydaných na investice a 10 mil. Kč na splácení závazků. Podstatnou a zdlouhavou agendou, převažující v první polovině roku, byla kontrola hospodaření městských organizací. Finanční výbor se v mnoha otázkách řízení vyslovil rozdílně než vedoucí těchto organizací. Do budoucna výbor počítá s částečnou profesionalizací kontrol. Finanční výbor se také zabýval koncepčními otázkami finančního a obecného řízení města. Mgr. Ing. Rudolf Cogan Státní peníze a marketing pro malé firmy a podnikatele důležitá v souvislosti s naším vstupem do EU a firmy o ní mají zatím velmi málo informací. Termíny konání seminářů marketingu budou oznámeny tiskem a k dispozici také na živnostenských úřadech měst a na pracovišti Informačního místa pro podnikatele v Trutnově a jednatelství hospodářské komory ve Vrchlabí. Veškeré informace a vstupní konzultace se zájemci o státní půjčky START a úvěry KREDIT poskytuje a provádí: Informační místo pro podnikatele Regionální hospodářské komory v Trutnově, Horská 5 /budova býv. Okr. úřadu Trutnov/, tel , , mail: a jednatelství komory ve Vrchlabí , , mail: Vánoční dárek Dne tj. na Štědrý den, asi v 11 hod. dopoledne našla pí. Šolcová, která se stará o pejsky, na klice dveří igelitovou tašku. Nejprve myslela, že tam někdo pověsil trochu krmení pro pejsky. Vzápětí z igelitky vykoukla dvě asi dvouměsíční štěňátka. Pejsek a fenečka se k sobě tulili a chvěli se zimou. Měli velké štěstí, že pí. Šolcová byla tou dobou doma. Štěňátka tam v té zimě mohla být i několik hodin. Rodino Machova z Nové Paky, styďte se! Tímto způsobem se zbavit štěňat je bezcitné a ubohé! Chceme touto cestou poděkovat všem občanům, kteří nezapomněli o Vánocích na pejsky, ať už pomocí finanční nebo zakoupením krmení. Všem moc děkujeme. Za občanské sdružení na ochranu zatoulaných a týraných zvířat I. Svobodová

5 Fontána - občanské sdružení při Jednotě bratraské v Nové Pace pořádá ve středu 9. února 2005 od 18 hod. promítání amatérských videodokumentů v podání Karla Pokorného Tentokrát shlédneme: 1. Mé vzpomínky z vojny - vzpomínky autorovy maminky nad 80 let starým vojenským albem 2. Defraudace - krach České banky v Nové Pace a reakce klientů Přervané okovy - vzpomínka novopackých hudebníků na osudový rok Na svou čest - slib jilemnických skautů ve Valdově Kollárova 456, Nová Paka vstupné dobrovolné V pondělí 28. února 2005 se v malém sále MKS v Nové Pace od 19. hodin koná další p ř ednáška Mudr. J. Hrušovského z Prahy na téma - Příčiny vzniku onemocnění a jejich samouzdravení. Pořádá Ladislav Rosenberg, KNIHY - Čaje ve spolupráci s MKS. Vstupné 50,- Kč. Společenství zdravotně postižených Nová Paka Děkuje vedení a zaměstnancům Technických služeb Nová Paka, kteří stěhovali naší organizaci do nových prostor vbývalém internátu Velvety, za tuto bezchybnou akci mockrát děkujeme. Poděkování patří radě MěÚ a starostovi panu Josefu Coganovi, místostarostům pánům Zdenku Ouzkému a Františku Škvařilovi, dále panu Zdenku Kovaříkovi za nově zbudované a hlavně bezbariérové prostory, kterých si moc vážíme. Valná hromada se sešla u Militkých khodnocení činnosti vroce Členové hodnotili práci výboru velice kladně pro její bohatou a rozmanitou činnost. Jako hosté byli přivítáni předsedou organizace Miroslavem Šulcem místostarosta pan František Švařil a paní místostarostka Staré Paky Věra Hlostová, ve svém projevu hodnotili tuto bohatou činnost velice kladně, paní místostarostka Staré Paky Hlostová byla mezi námi poprvé, ale jak bylo vidět, byla o naší činnosti dobře informována. A jaká byla ta činnost? Každý měsíc Přátelské posezení, které bylo zpestřeno Jivínský Štefan v Nové Pace už podeváté se bude udělovat cena Jivínský Štefan za kulturní počin roku a za dlouhodobé zásluhy v oblasti kultury za rok Stalo se tradicí, že tato událost probíhá v některém z měst jičínského kraje. Letos se budou ceny udělovat i v našem městě v Městském kulturním středisku. Smyslem celé akce je podchytit vše dobré, co se na poli kultury v jičínském kraji odehrálo v loňském roce. Jsem ráda, že letošní ročník bude probíhat v našem městě, kterému přespolní i místní někdy přezdívají město krásných bláznů. Což nejsou blázni ti, jež v dnešní době dělají něco pro ostatní bez nároku na honorář, bez vidiny slávy, kteří uspořádají benefici a výtěžek věnují dětem ve stacionáři na Rváčově? Všichni by zasloužili dřevěnou figurku, která je oceněním za jejich zásluhy nebo kulturní počin. Bohužel, ta je jen jedna v každé kategorii, a tak se na všechny nominované nedostane. To ale nikoho neodradí. Nominovaných rok od roku přibývá. Toto je malé poděkování všem, kteří mi podali pomocnou ruku a podílejí se na uspořádání a organizaci celé akce. Děkuji MěÚ Nová Paka, MKS a DDM, které spolu s dětmi připravuje program celého slavnostního odpoledne. Jana Purmová přednáškou nebo besedou a to policií ČR, bylinářem Bc. Pavlem Váňou. Vyhlásili jsme Den o diabetu směřením glykemie a měřením TK prováděla zdravotní sestra paní Suchomelová, odpoledne lékařskou přednáškou MUDr. Marka Ondráčka diabetologa zjičína o diabetické noze. Již 10 let provádíme zapůjčování různých kompenzačních pomůcek, pro nedoslýchavé občany provádíme drobné opravy sluchadel a poradnu o hygienické údržbě sluchadel sprodejem baterií a bezdrátová sluchadla na poslech TV. Máme velice dobrou spolupráci spaní MUDr. Coufalovou ORL. Navštívili jsme divadla vpraze a vmladé Boleslavi, dvouturnusový rekondiční pobyt vjanských Lázních pro 92 členů a týdenní rekreační pobyt v Rokytnici nad Jizerou Studenov pro 46 členů naší organizace. I naši zahrádkáři si přišli na svoje, jak u zahradníka Starkla, tak na výstavě Čech vlitoměřicích a vlysé nad Labem. Tyto zájezdy se velice líbily a budou se opakovat i vroce Dále byl velice dobře hodnocen i sběr pro Diakonii Broumov, ale mrzí 5 nás, že si lidé pletou tento sběr se sběrem druhotných surovin a dávají tam vše, co se nehodí doma a patří ke zpracování ve spalovnách. A proto se výbor rozhodl, že od bude až do odvolání vybírat takzvaný manipulační poplatek za pytel nebo krabici nebo volně přinesené věci a tašky částku 5,00 Kč a bez zaplacení nebudou věci přijímány. Ze silnice můžete zajet do prostoru kbezbariérovému sjezdu, který je vyhrazen pro potřeby organizace SZP, povoleno MěÚ Nová Paka. Pro informaci sídlo naší organizace je v ulici Legií 268 u komína LOHMANN- -RAUSCHER. Otevřeno: pondělí až středa 9 11 hod. čtvrtek hod. Za výbor organizace SZP předseda Šulc Miroslav

6 6 Některá kulatá výročí z minulosti Nové Paky pokračování ze str Přitáhli do města vzbouření sedláci Potvrdil Josef II. Novopackým privilegia na výroční trhy, zrušil bratrstva Pana Ježíše a Panny Barbory. Nařízením byly zrušeny cechy, nejprve řeznický a tkalcovský, po roce obuvnický a mydlářský, později i punčochářský. Císař Josef II. zapověděl zvoniti proti mrakům. Vládním nařízením byl zrušen pavlánský klášter. Veškeré věci v něm byly zinventarizovány a i kostel měl přijít do prodeje. Novopačtí si však na guberniu vyprosili, aby kostel byl k službám božím ponechán. Kaple Panny Marie Bolestné byla v roce 1785 také zrušena a zavřena. Teprve, když se fundanti a občané zavázali, že budou kapli z vlastního vydržovat, byl kostel ponechán. Byl vydán josefínský katastr Poněvadž někteří členové magistrátu zemřeli, byl magistrát znovu obnoven. Purkmistrem byl zvolen lékárník Josef Geisler Na podzim taková teplá povětrnost byla, že lidé až do vánoc bosi chodili Obec Nová Paka vystavěla v Svatojánské ulici nový kamenný most, byla zbořena stará zábojna ( olejna ) a starý špitál. Lenař Václav Procházka dal obnovit křížovou cestu v poli Dne 20. září ubíral se do Teplic přes Novou Paku arcivévoda rakouský Jan. 25. září projížděl Novou Pakou ruský car s knížetem Karlem z Liechtensteinu a 12. října na poště opět ruský car Mikuláš I. posnídal V červnu se objevili kumburští úředníci, kteří začali kontrolovat, zda hostinští nečepují jiné pivo než panské. Pro odpor lidí však s hanbou utekli. Proto byli do města posláni vojáci. Ti se však spojili s občany a později odtáhli. Tak vznikl pivní spor mezi městem a vrchností Kaplan P. Jan Nešpor, lékař Václav Geisler a obchodník Karel Záhorský učinili sbírku na zřízení občanské knihovny Dne 25. července strhla se nad Novou Pakou hrozná bouře, provázená neobyčejným hromobitím. Blesk vícekrát udeřil do chrámu klášterního a zapálil střechu u malé věže, ale rychlou pomocí byl požár včas udušen. Blesk asi třemi průchody vjel též dovnitř chrámu, opálil nově pozlacené rámy a řezby na postranních oltářích, obrazy pocházející od Brandla zůstaly však neporušeny září světila se slavnostním způsobem nová hlavní škola. Ještě před vznikem okresního výboru zakládali novopačtí občané fond na zřízení veřejné nemocnice. Městské lesy jaké budou? (koncepce města hospodaření v lesích) Lesy ve vlastnictví města Nová Paka se nacházejí převážně v přímém sousedství zastavěných městských částí. Jedná se o lokality: 1) Pošmistrův kopec (území mezi městskou čtvrtí Slovany a Ořechovka Máchova stezka, studánka, jezírka) 2) Sopka 3) Heřmanice 4) Husův kopec, tedy místa rekreačně velmi atraktivní, která jsou cílem našich vycházek za přírodou. Základním požadavkem na charakter těchto lesů by měla být především jejich vysoká estetická hodnota. Porosty musí být prosvětlené a rozmanité. Ve smíšených porostech různých druhů dřevin (buk, jedle, smrk, ) musí být zastoupeny dřeviny různého věku a vzrůstu. Všechny tyto popsané prvky rekreačně atraktivního lesa jsou v absolutní shodě s lesem ekologicky hodnotným a stabilním. Právě rozmanitost se složitými biologickými vazbami je klíčem k ekologické stabilitě. Druhově pestré, věkově a výškově rozrůzněné porosty dávají základ odolnosti vůči větru, hmyzu, dalším škůdcům a vodní erozi. Nedávná kalamita ve Vysokých Tatrách Za obnos 5060 zlatých bylo upraveno několik místností 22 lůžky v klášteře Byla dostavěna budova Okresního soudu Byl založen Ústav pro všeobecné a bezplatné zprostředkování práce V Nové Pace byla povolena soukromá hudební škola Byl vystavěn hotel Grand, pozdější Dělnický dům. Projektoval architekt Vilém Beck. Bohatá štuková výzdoba je podle návrhu Stanislava Suchardy. Dvorana s jevištěm měla prý kapacitu až 800 míst. Od roku 1948 je zde umístěno Městské kino. Byla uvedena do provozu Měšťanská škola chlapecká. Stavba dle projektu arch. Vratislava Pasovského Školní rok zahájila reálka v nové budově, která však již byla dříve dostavěna. Stavbu projektoval arch Lad. Skřivánek prováděl ing. Drant. Holeček z Jičína. O této pěkné budově školy se však zmiňuji v jakémsi nadplánu. Původně jsem chtěl končit rokem 1905, abychom si pro těch posledních sto let nechali více místa snad někdy příště. Pěkný rok s pětkou na konci letopočtu a další hledání na minulé události s číslem 5 na konci přeje Miloslav Bařina nám opět připomněla, že toto hledisko nelze v žádném případě opomíjet. Abychom dosáhli takovéhoto stavu, je nutné změnit způsob hospodaření. V minulosti převládal pasečný způsob obnovy. Jeho podstatou je jednorázové smýcení porostů na souvislé ploše a následné pěstování stejnověkého a většinou monokulturního porostu smrku. Je třeba začít uplatňovat přírodě blízké hospodaření s dominancí výběrného způsobu obnovy. Podstatou je postupná těžba mýtních jedinců, nepřetržitá vrstevnatá struktura porostu a převažující přirozené zmlazení bez umělých výsadeb. A právě touto cestou se město vydalo. Je třeba říci že tato cesta nese i negativa v podobě snížených ekonomických výnosů z lesů. Lze ovšem předpokládat pokles spíše kosmetický než zásadní. Je třeba také říci, že je to cesta dlouhá a plody budou sklízet naše děti. První hmatatelné výsledky budou patrné tak za 5 až10 let. Výraznější projev můžeme očekávat tak za 30 let. Opatření vedoucí k postupné přeměně městských lesů: 1) Lesní hospodář byl s okamžitou platností pověřen úkolem uplatňovat patřičné zásady hospodaření vedoucí k přeměně porostů. 2) Odbor životního prostředí nechá záměr zapracovat do nastávajícího lesního hospodářského plánu (LHP) s platností na roky Zvažuje se převod z kategorie lesů hospodářských na lesy zvláštního určení s podporou rekreační funkce. 3) Napilno se pracuje na souvisejících (pilotních) projektech na úpravu krajiny: - revitalizace a odbahnění rybníku Fařina - projekt na úpravu krajiny v povodí nad rybníkem Fařina (remízky, zalesnění, protierozní opatření, ). - záměr přeměny lesního porostu na parkové příměstské rekreační lesy v lokalitě zhruba vymezené letním stadionem, městskou čtvrtí Ořechovka a sáňkařskou dráhou (porost 8g14) 4) Navázala se spolupráce s Novým Městem nad Metují, které je učebnicovým příkladem úspěšné změny hospodaření. Více informací je k dispozici na v sekci Komise pro životní prostředí. Marek Nýdrle (Komise pro životní prostředí)

7 7 Katolická církev oživila svátek tři králů Celkem pět skupin malých koledníků chodilo minulý čtvrtek v Nové Pace připomínat lidem svátek Tří králů. Na sídlišti dokonce jednu skupinu tvořili čtyři králové. Zazvonili a pěkně zazpívali My tři králové jdeme k Vám. Obdržené peníze od obyvatel si ovšem nenechávali, ale vhodili je do otvoru v zalepené kasičce. Na vše dohlížel dospělý doprovod s ozančením. Packý farář Karel Exner nám pověděl, že vybrané peníze si částečně na charitativní účely ponechá packá farnost a částečně je odevzdá pro charitu Královéhradecké diecézi. (po) STROM JIŽ PATŘÍ MINULOSTI Vysokozdvižnou techniku si musí zvát Novopačtí na strojení a snímání osvětlení, které zkrášluje přes Vánoce tří sousední vysoké smrky na novopackém sídlišti. Snímek zachycuje odstrojování barevných žárovek z jednoho z nich. Na tu krásu si občané budou muset opět jedenáct měsíců počkat. Foto Míla Pour Městské kino v Nové Pace hledá pokladní Podrobnější informace v Městském kině. Hasičský bál Členové SDH Nová Paka si v letošním roce připomenou již 130. výročí založení dobrovolného hasičského sboru, který byl založen v roce Uplyne též 30 roků, co byl v Nové Pace ustaven Hasičský záchranný sbor s placenými příslušníky. V rámci oslav těchto výročí v letošním roce bude uspořádán velký HASIČSKÝ BÁL, který se uskuteční v pátek 25. února 2005 od 20 hodin v sále P-Centrum Militký. K tanci i poslechu bude vyhrávat hudba STYL z Lomnice nad Popelkou. Josef Tauchman

8 8 Lyžařský výcvik 7. tříd Letošní zima, i když zatím chudá na sníh, přinesla žákům 7. ročníků spoustu zážitků. První lednový týden totiž většina z nich vyjela se svými lyžařskými instruktory na horskou chatu Alfonska ve Štěpanické Lhotě nedaleko Benecka. V jejím okolí celý týden trénovali základy sjezdové a běžecké techniky. Sněhové podmínky byly ideální pouze z pohledu výšky sněhu. Rozmary počasí připravily sníh přemrzlý i čerstvě napadaný, který se s oblibou lepí na špatně připravenou skluznici, velmi vlhký promíšený s vodními kapkami, který zase nemá rád prudké pohyby na lyžích, ale naopak vše, co do něj spadne, velmi nerad vydává zpět, jak se mnozí účastníci vícekrát přesvědčili! Tyto překážky však nezlomily úsilí ovládnout lyže jako nástroj radosti z pohybu na sněhu, na čerstvém vzduchu. S potěšením jsme při závěrečném vyhodnocení kurzu mohli konstatovat, že úplní začátečníci již své lyže bezpečně ovládají a lyžaři si v průběhu kurzu viditelně zlepšili svou techniku jízdy. To také dokázaly výsledky závodů: na prvních třech místech ve slalomu dívek a chlapců se umístili: Ersepková J., Krejcarová M., Fojtová M. a Vais L., Pilař P., Skořepa M.. Nejrychlejší v běhu na lyžích byli: Krejcarová M., Zámečníková Š., Gernatová L. a Borůvka V., Urbanec J., Vais L.. Tyto praktické dovednosti byly při večerním zaměstnání doplněny o besedu se členem Horské služby, výukovými filmy o lyžování a také pro zábavu a uvolnění po fyzických výkonech společenskými hrami a diskotékou se současnými hity. Na závěr musíme velmi ocenit upřímnou snahu všech účastníků naučit se novým věcem! Za instruktory Mgr. Jiří Zahradník VÁNOCE S JANEM ČENSKÝM Přijel k nám host nebyl jako kost byla to slavná osoba od shora i od spoda byl velmi hezký byl to Jan Čenský. Dne naši školu navštívil známý herec, moderátor a zpěvák Jan Čenský. Prvními diváky byli žáci prvního stupně a předškoláci z novopackých mateřských škol, kteří si odnesli domů malé překvapení v podobě balíčku sladkostí. Další představení pak zhlédli žáci druhého stupně. Většina žáků byla mile překvapena, proto- že s hercem se nesetkáváme každý den. Dozvěděli jsme se mnoho veselých historek z natáčení filmů, z divadla i ze soukromí. Jan Čenský si pro nás připravil zábavné soutěže, při kterých se nikdo nenudil. Všechny výherce obdaroval pěknými cenami, a tak se žáci radovali ze zajímavých knih, sladkostí a dalších drobných dárků. Nejúspěšnější dívky si odnášely dokonce i slušivá trička. Po skončení obou představení se konala v tělocvičně naší školy hercova autogramiáda. Vánoční návštěvu Jana Čenského si užila celá škola. Evžen Kodola, žák 7. A

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010

USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010 USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010 USNESENÍ Č. 238/10 Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2011 a návrh plánu hospodářské činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bílá se na svém zasedání dne 21.12.2010 usnesením č. 3/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY Martina Foltynová Mgr. Iva Hefnerová OSTRAVA 26. 5. 2011 Cílem spolupráce MŠ a ZŠ je propojení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávání,

Více

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 OBSAH: str. 1. Cíl a metodika výzkumu...2 2. Analýza pobytu návštěvníka...2 2.1. Důvod návštěvy... 2-3 2.2. Počet zahraničních návštěvníků...4 2.3... Průměrná doba

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Nařízení č. 4/2013, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu Rada

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net Oblast Horská bouře Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín Tel.: +420 603 52 10 73, E-mail: milanl@centrum.cz http:///, http://skoleni.horskaboure.net/ Rádcovský kurz! Milá kamarádko, milí kamaráde, Zahájení

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2.

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2. únor 2/2009 Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín tel.: 571 412 143, mobil: 720 449 454 web: http://www.mvk.cz, e-mail: mvk@vs.inext.cz Informační centrum Dolní náměstí 1356,

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení Stanovy Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. I. Název a sídlo sdružení Sdružení nese název Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. (dále jen Sdružení) a sídlí při Mateřské škole, Praha 9 -

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více