Mnozí z nás se počátkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mnozí z nás se počátkem"

Transkript

1 1 MÌSÍÈNÍK PRO OBÈANY MÌSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ ÚNOR èíslo 2-15,-Kč BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V NOVÉ PACE MĚSTSKÉ LESY ZMĚNY POPLATKŮ KULTURA SPORT Mnozí z nás se počátkem roku asi zamyslí nad tím Některá kulatá výročí z minulosti Nové Paky co nám novopackým ten nový která pro tuto stavbu zakoupia grunt Drážnikovský. rok s pětkou na konci nového přinese. Nu, zatím z pohledu října přišla veliká povodeň od Kumburku, tak jako celosvětové ten přechod byl až hrozivý. Bude snad lepší, by se bylo kus oblohy utrhlo a když se nebudeme pouštět do velkou škodu lidem učinila. nějakých prognóz, Věřte, že 1685 Dne 12. března uvedeni byly P.Pavláni na statek není vůbec na škodu si připomenout, některé události, Chotečský odkud po 15. leech pobytu do Nové Paky se které našim městem prošly během pár minulých století. přestěhovali. Možná nám to pomůže si uvědomit některé věci a na někte Stará dřevěná zvonice Na Horce nade mlýnem ré věci se budeme třeba dívat Podhoreckým byla rozebrána, trochu jinak. Tak tedy některá vystavěna tam nová a 3 zvony kulatá výročí, která mají na v ní byly zavěšeny. konci číslici pět a v roce Dne 18. dubna založeny jsou u kláštera stupně, po se je hodí připomenout. Jde však o výběr svým způsobem kterých se ke klášteru vzhůru nahodilý a nečiní si ani zdaleka nárok na úplnost. vystupuje Zdejší městys mnoho září podepisuje přetrpěl, jak od nepřítele tak nový pán na Kumburku, zemského vojska. Na Hynek Krušina, přípis pánů Prajzů přes noc na kvartýrech českých a moravských sněmu eželo a po nic celá armáda kostnickému a 5. září sněmu císařská promasírovala k Sachsům. pražskému o svobodě kázání slova božího Na den Sv. Trojice vypukl v Nové Pace mor Vystavěna byla na kapi Matky Boží bolestné nová věž, k čemuž přispěli sousedé Zemřelo na půl páta sta lidí V urbáři panství kumburského je uváděno 820 poně položen základní kámen ke Opatřena byla i dvěma zvony , června byl slavnost- novopačtí a veškeří cechové, a poněvadž hřbitov u farního kostela nestačil, muselo se na platníků. Uvádějí se živnostníci, masné krámy, městský les přítomnosti Marie Evy Alž- Jiří. stavbě klášterního chrámu za ze zvonice na hřbitově Sv. polední straně koupit pole a nový hřbitov ohraditi. Lipiny, 2 rybníky a 2 kostely. běty hraběnky ze Šternberka, Pokračování na str. 6

2 2 INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA MĚ STA A RADY MĚ STA Informace o činnosti rady města (za období od 15. prosince 2004 do 15. ledna 2005) Investice a rozvoj města: schválen dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou VCES a.s. odštěpný závod Olomouc na akci přístavba a stavební úpravy MŠ ul. Školní v Nové Pace. Dodatek se provedení víceprací schválen dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních úprav v budově čp.1 s firmou STAVOKOMPLEX. Dodatek se týká posunutí termínu dokončení a provedení některých prací nad rámec původního zadání Hospodaření s byty a nebytovými prostory: vydáno nařízení, kterým se ruší vyhlášky č. 2/1995, č. 1/1996 a č. 4/1998 o regulaci nájemného v bytech vydáno nařízení, kterým se ruší vyhláška o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor Školství: prodloužení nájmu nebytových prostor v budově Policie ČR pro potřeby ZUŠ výtvarný obor, na dobu než budou dokončeny stavební úpravy v budově čp. 1, Masarykovo náměstí. přijetí peněžního daru od firmy VEKRA s.r.o., Lázně Toušeň provozovna Stará Paka. Dar je určen pro přístavbu MŠ Nad poštou Požární ochrana: bezplatný převod vozidel CAS 24 a CAS 32 z majetku České republiky do majetku města, vozidla budou využita pro potřeby jednotky dobrovolných hasičů v Nové Pace Kultura: jmenování paní Magdaleny Kuldové ředitelkou příspěvkové organizace MKS Nová Paka s účinností od Finance: RM schválila poskytnutí těchto příspěvků: 5.000,- Kč z rozpočtu Rady města na financování bezpečnostní analýzy ,- Kč pro občanské sdružení Život bez bariér na uspořádání benefiční sportovní akce 8.000,- Kč pro cyklistický oddíl Cyklo Ski J. Žitník na startovací zařízení a informační tabule a na zabezpečení tratě ,- Kč na propagační materiály města (acháty) ,- Kč na humanitární účely Člověk v tísni, č. účtu / ,- Kč pro prvního občánka Nové Paky narozeného v roce 2005 M. Nádvorníková ZASTUPITELSTVO MĚSTA NOVÁ PAKA POŘÁDÁ A SRDEČNĚ ZVE NA V SOBOTU 5. BŘEZNA 2005 OD HODIN V PROSTORÁCH SPOLEČENSKÉHO CENTRA - MILITKÝ NOVÁ PAKA NOVOPACKÁ ELEKTRA SPLÁTKY - výhodné splátky bez zbytečných průtahů do 15 min (možnost bez navýšení) SERVIS - pračky, myčky, drobné domácí spotřebiče, BTV, video, hifi MONTÁŽ - antény, satelity, domací kina KOMPLETNÍ SLUŽBY POUZE U NÁS! prodej - montáž - servis Zveme Vás srdečně na přátelské posezení v pátek 18. března 2005 v hodin v jídelně bývalé Velvety. Vezměte s sebou všechny známé a kamarády, kteří s námi pracovali a nenašla je naše pozvánky. Zajistíme občerstvení a hudbu. Proto oznamte svoji účast na jedno z tel. čísel nejpozději do Vladimír Stuchlík (7 15 hod ) Hana Krauseová (8 17 hod ) Stáňa Kristiánová (7 15 hod )

3 3 Změny správních poplatků Od poloviny ledna roku 2005 nabyl účinnosti zákon č. 634 o správních poplatcích, které vybírají správní orgány za provedené úkony. Změny, které přinesl tento zákon, se týkají také úkonů, které provádí městské úřady v rámci přenesené působnosti na úseku státní správy. Uvedeným zákonem se nemění všechny poplatky, proto v následujícím upozorňuji jen na zvýšení těch poplatků, které zaplatí občané za úkony prováděné na Městském úřadě v Nové Pace, v ostatním pak odkazuji na uvedený zákon, do kterého je možno nahlédnou na městském úřadě, v kanc. č. dv. 2, přízemí, nebo na internetových stránkách ministerstva vnitra Matrika Za ověření stejnopisu, opisu nebo kopie listiny Kč 30 za stránku Za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu Kč 100 Udělení státního občanství Kč Uzavření manželství mezi cizinci Kč 3000 Uzavření manželství z nichž jeden je cizinec Kč 2000 Cestovní doklady Vydání cestovního pasu osobě mladší 15 let bez strojově čitelné zóny (tzv. rychlovka) Kč 600 Rybářské lístky Vydání rybářského lístku - na dobu kratší než 1 rok Kč 60 - na 1 rok Kč na 10 let Kč 500 Výstavba Vydání stavebního povolení ke stavbě pro individuální rekreaci Kč 300 Změna rozhodnutí o udělení koncese Kč 1000 Doprava Zápisy do registru vozidel - motocykl do 50 cm3 Kč motocykl nad 50 cm3 Kč motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly Kč přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti Kč přípojné vozidlo nad 750 Kč hmotnosti Kč dočasné vyřazení z registru Kč vydání registrační značky Kč 200 Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti vozidla Kč 2000 Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného vozidla Kč 2000 Podnikání Zápis zemědělského podnikatele do evidence Kč 1000 Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci Kč 500 Za vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu Kč 50 za každou stránku z úředních spisů, ze záznamů evidencí Kč 15 je-li pořízena na kopírovacím stroji M.Nádvorníková, ved. správního odboru O Pace jinak aneb bezpečnostní analýza města Na základě zadání rady města provedla firma TIMA Liberec ve dnech listopadu 2004 průzkum veřejného mínění obyvatel Nové Paky. Radnice chtěla znát názor na pocit bezpečí obyvatel města a negativní jevy, s nimiž se ve městě setkávají a dále podíl obyvatel, kteří se v uplynulých letech stali oběťmi vybraných druhů trestné činnosti. Neméně zajímavá byla otázka spokojenosti s prací Městského úřadu, státní a Městské policie, názor na prioritní otázky, jimiž by se město mělo zabývat, postoje k vybraným záměrům města a několik příbuzných otázek. Byly získány odpovědi 357 náhodně vybraných občanů města ve věku 18 až 75 let, kterým bych chtěl touto cestou poděkovat za spolupráci. 85% obyvatel se cítí v okolí bydliště bezpečně, což odpovídá průzkumům v jiných městech. Za nejméně bezpečná místa lidé považují Staropackou ulici, Lomnickou ulici, centrum města, okolí heren a okolí parků. Nejvíce se obávají krádeže auta, ztráty zaměstnání, odcizení věcí ze zahrady či dvora a také bytových krádeží. Je nižší vnímané riziko kapesních krádeží. Přitom každý sedmý obyvatel Nové Paky byl v posledních dvou letech okraden kapsářem, oběti těchto pachatelů se však vyskytují v každé třetí rodině. Pětina domácností má přímou zkušenost s vloupáním do bytu, sklepa či chaty, čtvrtině domácností bylo odcizeno auto, motocykl, kolo nebo bylo vykradeno auto. Přestože v posledních dvou letech byla některým ze sledovaných kriminálních činů postižena téměř polovina domácností a téměř polovina dospělých obyvatel města, je situace Nové Paky ve srovnání s jinými městy příznivější. Průzkum dále ukázal, že převážná spokojenost je pouze s prací Městské policie (53%), kdežto vůči Policii ČR a činnosti Městského úřadu převažuje nespokojenost. Většina připomínek byla směrována k práci republikové a Městské policie, především k počtu policistů a strážníků a k pochůzkové činnosti. 89 % lidí chce, aby hlídky navštěvovaly jednotlivé části města častěji a aby Městská policie zavedla nepřetržité služby. Vandalismus, poškozování obecního a soukromého majetku, silniční doprava, dopravní přestupky, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, znečišťování ulic a parků psími výkaly, vloupání do bytů, chat a automobilů jsou dle respondentů hlavní problémy v Nové Pace (osobně se domnívám, že za negativní názor na dopravní situaci může nejvíce chybějící obchvat města). Dvě třetiny veřejnosti podporují zavedení kamerového systému. Na další otázky radnice dostala díky občanům tyto odpovědi: - mezi dospělými obyvateli města jasně převažuje mínění, že herny je třeba vytlačit ze středu města, tato podpora je tříčtvrtinová - 81% je pro možnou stavbu letního koupaliště nebo krytého bazénu - polovina dospělých obyvatel města má již dnes možnost pracovat s internetem (třetina doma) ale zároveň polovina dotazovaných má zájem o vysokorychlostní připojení domácnosti k internetu - podle většiny obyvatel Nové Paky by se město mělo především zabývat problematikou výstavby nových bytů, dopravní situací, bezpečností občanů a činností policie a zajišťováním sociálních služeb pro různé skupiny obyvatel - průzkum potvrdil, že jednou ze skutečně prioritních oblastí života města je pocit bezpečí, prevence kriminality, práce policie a na ně navazující otázky jako vandalství nebo vzhled veřejných prostranství Tolik ve stručnosti k seznámení s obsahem bezpečnostní analýzy. Říkám ve stručnosti, protože materiál má na desítky stránek. Je k dispozici i v elektronické podobě. Nejdůležitější však bude, jak nyní zastupitelé s těmito cennými názory naloží. Občané jim poradili a dobrá rada, jak známo, je nad zlato. Zdeněk Ouzký

4 4 ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU V ROCE 2004 Schváleno jako usnesení č. 210 při 28. schůzi finančního výboru dne 4. ledna 2005 Finanční výbor pracoval v roce 2004 ve složení Mgr. Ing. Rudolf Cogan (předseda), Ing. Vladimír Soběslav (místopředseda), Ing. Miloš Dušánek, Ing. Irena Grimová, Mgr., Ing. Václav Pačesný, Ing. Lubomír Šajner (od ) a Ing. Věra Tlapáková (od ). V roce 2004 uskutečnil finanční výbor 13 schůzí (č. 15 až 27). Docházka členů na schůze činila 81 %, což k jejich pracovnímu zatížení na manažerských pozicích, nutno hodnotit jako přínosné. Významu schůzí dodávala také přítomnost starosty (85% účast) a místostarostů (F. Škvařil 69 % a Z. Ouzký 54 %). V červenci 2004 bylo uskutečněno dlouho uvažované zvýšení počtu členů výboru z pěti na sedm. I po rozšíření disponují všichni členové výboru vysokoškolským vzděláním ekonomického směru a dále praktickými zkušenostmi s řízením hospodářské jednotky. Tyto dva faktory jsou spolehlivým základem činnosti finančního výboru. V roce 2004 bylo výborem přijato celkem 74 usnesení (tzn. usnesení č. 132 až 205). Hlavním předmětem činnosti finančního výboru byl rozpočet. Tedy otázky postupu jeho projednávání, analýza užitečnosti a efektivity výdajů a možností jeho politické průchodnosti. Za úspěch lze v daném období považovat přijetí dvou návrhů rozpočtů předložených finančním výborem (pro roky 2004 a 2005) jen s drobnými úpravami. Schválení rozpočtu pro rok 2005 s předstihem dne 8. prosince 2004 lze považovat za přelom koncepční. Zvládnutým úkolem byla také absorpce zvýšených výdajů Státní podpory pro rozvoj malého a středního podnikání zahrnují velmi zajímavý program START, o který se loni v krkonošské oblasti ucházelo celkem 48 zájemců z Trutnova, Vrchlabí, Špindl.Mlýna, Hostinného, Dvora Králové,- Jilemnice a Nové Paky. Bylo uspořádáno celkem 5 kurzů, kterých se vybraní zájemci zúčastnili. První kurz stejného zaměření je plánován na počátek letošního roku Bezúročná půjčka START z prostředků státního rozpočtu ve výši do 500 tis Kč je určena zájemcům, kteří se rozhodli podnikat a potřebují peníze pro rozběh činnosti. Základní podmínkou je, že dosud nepodnikají nebo podnikat začali teprve v letošním nebo loňském roce. Zájemci o státní podnikatelské půjčky, kteří podnikají již delší dobu, mohou dosáhnout na úvěrové prostředky ze státního programu KREDIT za mimořádně výhodných podmínek bez ručení nemovitostmi a s úroky ve výši 3-4 %. Tyto úvěry se poskytují podle typu na dobu 5-8 let s možností odkladu prvních splátek. Půjčka START je bezúročná se splatností do 6 let a bez jakéhokoliv jištění majetkovými hodnotami. Na základě smlouvy se zájemce pouze zavazuje k pravidelným splátkám,které mohou mít až 12 měsíční odklad. Před uzavřením smlouvy o půjčce musí zájemce absolvovat podnikatelský kurz, kde se seznámí se vším, co musí podnikatel znát a pod dohledem lektora zpracuje i vlastní podnikatelský záměr. Kurzy obsahující 108 vyučovacích hodin se konají v poradenském centru pro podnikatele v objektu trutnovského Mostu k životu o.p.s. poblíž firmy Ekvita na Poříčí. Pro malé firmy a drobné podnikatele bude již v únoru 2005 zahajovat serie seminářů marketingu. Tato problematika je zejména pro malé firmy mimořádně na stavbách města v průběhu roku, v červenci vyprodukoval výbor z vnitřních městských zdrojů dodatečných Kč. Krom této podstatné změny rozpočtu pro rok 2004 byly již ostatní změny (krom příchozích dotací) v řádu set tisíc nevýznamné, a rozpočet jako plán výdajů svou úlohu plnil. Hospodaření města také charakterizuje 48 mil. Kč (33 mil. Kč vlastní zdroje) vydaných na investice a 10 mil. Kč na splácení závazků. Podstatnou a zdlouhavou agendou, převažující v první polovině roku, byla kontrola hospodaření městských organizací. Finanční výbor se v mnoha otázkách řízení vyslovil rozdílně než vedoucí těchto organizací. Do budoucna výbor počítá s částečnou profesionalizací kontrol. Finanční výbor se také zabýval koncepčními otázkami finančního a obecného řízení města. Mgr. Ing. Rudolf Cogan Státní peníze a marketing pro malé firmy a podnikatele důležitá v souvislosti s naším vstupem do EU a firmy o ní mají zatím velmi málo informací. Termíny konání seminářů marketingu budou oznámeny tiskem a k dispozici také na živnostenských úřadech měst a na pracovišti Informačního místa pro podnikatele v Trutnově a jednatelství hospodářské komory ve Vrchlabí. Veškeré informace a vstupní konzultace se zájemci o státní půjčky START a úvěry KREDIT poskytuje a provádí: Informační místo pro podnikatele Regionální hospodářské komory v Trutnově, Horská 5 /budova býv. Okr. úřadu Trutnov/, tel , , mail: a jednatelství komory ve Vrchlabí , , mail: Vánoční dárek Dne tj. na Štědrý den, asi v 11 hod. dopoledne našla pí. Šolcová, která se stará o pejsky, na klice dveří igelitovou tašku. Nejprve myslela, že tam někdo pověsil trochu krmení pro pejsky. Vzápětí z igelitky vykoukla dvě asi dvouměsíční štěňátka. Pejsek a fenečka se k sobě tulili a chvěli se zimou. Měli velké štěstí, že pí. Šolcová byla tou dobou doma. Štěňátka tam v té zimě mohla být i několik hodin. Rodino Machova z Nové Paky, styďte se! Tímto způsobem se zbavit štěňat je bezcitné a ubohé! Chceme touto cestou poděkovat všem občanům, kteří nezapomněli o Vánocích na pejsky, ať už pomocí finanční nebo zakoupením krmení. Všem moc děkujeme. Za občanské sdružení na ochranu zatoulaných a týraných zvířat I. Svobodová

5 Fontána - občanské sdružení při Jednotě bratraské v Nové Pace pořádá ve středu 9. února 2005 od 18 hod. promítání amatérských videodokumentů v podání Karla Pokorného Tentokrát shlédneme: 1. Mé vzpomínky z vojny - vzpomínky autorovy maminky nad 80 let starým vojenským albem 2. Defraudace - krach České banky v Nové Pace a reakce klientů Přervané okovy - vzpomínka novopackých hudebníků na osudový rok Na svou čest - slib jilemnických skautů ve Valdově Kollárova 456, Nová Paka vstupné dobrovolné V pondělí 28. února 2005 se v malém sále MKS v Nové Pace od 19. hodin koná další p ř ednáška Mudr. J. Hrušovského z Prahy na téma - Příčiny vzniku onemocnění a jejich samouzdravení. Pořádá Ladislav Rosenberg, KNIHY - Čaje ve spolupráci s MKS. Vstupné 50,- Kč. Společenství zdravotně postižených Nová Paka Děkuje vedení a zaměstnancům Technických služeb Nová Paka, kteří stěhovali naší organizaci do nových prostor vbývalém internátu Velvety, za tuto bezchybnou akci mockrát děkujeme. Poděkování patří radě MěÚ a starostovi panu Josefu Coganovi, místostarostům pánům Zdenku Ouzkému a Františku Škvařilovi, dále panu Zdenku Kovaříkovi za nově zbudované a hlavně bezbariérové prostory, kterých si moc vážíme. Valná hromada se sešla u Militkých khodnocení činnosti vroce Členové hodnotili práci výboru velice kladně pro její bohatou a rozmanitou činnost. Jako hosté byli přivítáni předsedou organizace Miroslavem Šulcem místostarosta pan František Švařil a paní místostarostka Staré Paky Věra Hlostová, ve svém projevu hodnotili tuto bohatou činnost velice kladně, paní místostarostka Staré Paky Hlostová byla mezi námi poprvé, ale jak bylo vidět, byla o naší činnosti dobře informována. A jaká byla ta činnost? Každý měsíc Přátelské posezení, které bylo zpestřeno Jivínský Štefan v Nové Pace už podeváté se bude udělovat cena Jivínský Štefan za kulturní počin roku a za dlouhodobé zásluhy v oblasti kultury za rok Stalo se tradicí, že tato událost probíhá v některém z měst jičínského kraje. Letos se budou ceny udělovat i v našem městě v Městském kulturním středisku. Smyslem celé akce je podchytit vše dobré, co se na poli kultury v jičínském kraji odehrálo v loňském roce. Jsem ráda, že letošní ročník bude probíhat v našem městě, kterému přespolní i místní někdy přezdívají město krásných bláznů. Což nejsou blázni ti, jež v dnešní době dělají něco pro ostatní bez nároku na honorář, bez vidiny slávy, kteří uspořádají benefici a výtěžek věnují dětem ve stacionáři na Rváčově? Všichni by zasloužili dřevěnou figurku, která je oceněním za jejich zásluhy nebo kulturní počin. Bohužel, ta je jen jedna v každé kategorii, a tak se na všechny nominované nedostane. To ale nikoho neodradí. Nominovaných rok od roku přibývá. Toto je malé poděkování všem, kteří mi podali pomocnou ruku a podílejí se na uspořádání a organizaci celé akce. Děkuji MěÚ Nová Paka, MKS a DDM, které spolu s dětmi připravuje program celého slavnostního odpoledne. Jana Purmová přednáškou nebo besedou a to policií ČR, bylinářem Bc. Pavlem Váňou. Vyhlásili jsme Den o diabetu směřením glykemie a měřením TK prováděla zdravotní sestra paní Suchomelová, odpoledne lékařskou přednáškou MUDr. Marka Ondráčka diabetologa zjičína o diabetické noze. Již 10 let provádíme zapůjčování různých kompenzačních pomůcek, pro nedoslýchavé občany provádíme drobné opravy sluchadel a poradnu o hygienické údržbě sluchadel sprodejem baterií a bezdrátová sluchadla na poslech TV. Máme velice dobrou spolupráci spaní MUDr. Coufalovou ORL. Navštívili jsme divadla vpraze a vmladé Boleslavi, dvouturnusový rekondiční pobyt vjanských Lázních pro 92 členů a týdenní rekreační pobyt v Rokytnici nad Jizerou Studenov pro 46 členů naší organizace. I naši zahrádkáři si přišli na svoje, jak u zahradníka Starkla, tak na výstavě Čech vlitoměřicích a vlysé nad Labem. Tyto zájezdy se velice líbily a budou se opakovat i vroce Dále byl velice dobře hodnocen i sběr pro Diakonii Broumov, ale mrzí 5 nás, že si lidé pletou tento sběr se sběrem druhotných surovin a dávají tam vše, co se nehodí doma a patří ke zpracování ve spalovnách. A proto se výbor rozhodl, že od bude až do odvolání vybírat takzvaný manipulační poplatek za pytel nebo krabici nebo volně přinesené věci a tašky částku 5,00 Kč a bez zaplacení nebudou věci přijímány. Ze silnice můžete zajet do prostoru kbezbariérovému sjezdu, který je vyhrazen pro potřeby organizace SZP, povoleno MěÚ Nová Paka. Pro informaci sídlo naší organizace je v ulici Legií 268 u komína LOHMANN- -RAUSCHER. Otevřeno: pondělí až středa 9 11 hod. čtvrtek hod. Za výbor organizace SZP předseda Šulc Miroslav

6 6 Některá kulatá výročí z minulosti Nové Paky pokračování ze str Přitáhli do města vzbouření sedláci Potvrdil Josef II. Novopackým privilegia na výroční trhy, zrušil bratrstva Pana Ježíše a Panny Barbory. Nařízením byly zrušeny cechy, nejprve řeznický a tkalcovský, po roce obuvnický a mydlářský, později i punčochářský. Císař Josef II. zapověděl zvoniti proti mrakům. Vládním nařízením byl zrušen pavlánský klášter. Veškeré věci v něm byly zinventarizovány a i kostel měl přijít do prodeje. Novopačtí si však na guberniu vyprosili, aby kostel byl k službám božím ponechán. Kaple Panny Marie Bolestné byla v roce 1785 také zrušena a zavřena. Teprve, když se fundanti a občané zavázali, že budou kapli z vlastního vydržovat, byl kostel ponechán. Byl vydán josefínský katastr Poněvadž někteří členové magistrátu zemřeli, byl magistrát znovu obnoven. Purkmistrem byl zvolen lékárník Josef Geisler Na podzim taková teplá povětrnost byla, že lidé až do vánoc bosi chodili Obec Nová Paka vystavěla v Svatojánské ulici nový kamenný most, byla zbořena stará zábojna ( olejna ) a starý špitál. Lenař Václav Procházka dal obnovit křížovou cestu v poli Dne 20. září ubíral se do Teplic přes Novou Paku arcivévoda rakouský Jan. 25. září projížděl Novou Pakou ruský car s knížetem Karlem z Liechtensteinu a 12. října na poště opět ruský car Mikuláš I. posnídal V červnu se objevili kumburští úředníci, kteří začali kontrolovat, zda hostinští nečepují jiné pivo než panské. Pro odpor lidí však s hanbou utekli. Proto byli do města posláni vojáci. Ti se však spojili s občany a později odtáhli. Tak vznikl pivní spor mezi městem a vrchností Kaplan P. Jan Nešpor, lékař Václav Geisler a obchodník Karel Záhorský učinili sbírku na zřízení občanské knihovny Dne 25. července strhla se nad Novou Pakou hrozná bouře, provázená neobyčejným hromobitím. Blesk vícekrát udeřil do chrámu klášterního a zapálil střechu u malé věže, ale rychlou pomocí byl požár včas udušen. Blesk asi třemi průchody vjel též dovnitř chrámu, opálil nově pozlacené rámy a řezby na postranních oltářích, obrazy pocházející od Brandla zůstaly však neporušeny září světila se slavnostním způsobem nová hlavní škola. Ještě před vznikem okresního výboru zakládali novopačtí občané fond na zřízení veřejné nemocnice. Městské lesy jaké budou? (koncepce města hospodaření v lesích) Lesy ve vlastnictví města Nová Paka se nacházejí převážně v přímém sousedství zastavěných městských částí. Jedná se o lokality: 1) Pošmistrův kopec (území mezi městskou čtvrtí Slovany a Ořechovka Máchova stezka, studánka, jezírka) 2) Sopka 3) Heřmanice 4) Husův kopec, tedy místa rekreačně velmi atraktivní, která jsou cílem našich vycházek za přírodou. Základním požadavkem na charakter těchto lesů by měla být především jejich vysoká estetická hodnota. Porosty musí být prosvětlené a rozmanité. Ve smíšených porostech různých druhů dřevin (buk, jedle, smrk, ) musí být zastoupeny dřeviny různého věku a vzrůstu. Všechny tyto popsané prvky rekreačně atraktivního lesa jsou v absolutní shodě s lesem ekologicky hodnotným a stabilním. Právě rozmanitost se složitými biologickými vazbami je klíčem k ekologické stabilitě. Druhově pestré, věkově a výškově rozrůzněné porosty dávají základ odolnosti vůči větru, hmyzu, dalším škůdcům a vodní erozi. Nedávná kalamita ve Vysokých Tatrách Za obnos 5060 zlatých bylo upraveno několik místností 22 lůžky v klášteře Byla dostavěna budova Okresního soudu Byl založen Ústav pro všeobecné a bezplatné zprostředkování práce V Nové Pace byla povolena soukromá hudební škola Byl vystavěn hotel Grand, pozdější Dělnický dům. Projektoval architekt Vilém Beck. Bohatá štuková výzdoba je podle návrhu Stanislava Suchardy. Dvorana s jevištěm měla prý kapacitu až 800 míst. Od roku 1948 je zde umístěno Městské kino. Byla uvedena do provozu Měšťanská škola chlapecká. Stavba dle projektu arch. Vratislava Pasovského Školní rok zahájila reálka v nové budově, která však již byla dříve dostavěna. Stavbu projektoval arch Lad. Skřivánek prováděl ing. Drant. Holeček z Jičína. O této pěkné budově školy se však zmiňuji v jakémsi nadplánu. Původně jsem chtěl končit rokem 1905, abychom si pro těch posledních sto let nechali více místa snad někdy příště. Pěkný rok s pětkou na konci letopočtu a další hledání na minulé události s číslem 5 na konci přeje Miloslav Bařina nám opět připomněla, že toto hledisko nelze v žádném případě opomíjet. Abychom dosáhli takovéhoto stavu, je nutné změnit způsob hospodaření. V minulosti převládal pasečný způsob obnovy. Jeho podstatou je jednorázové smýcení porostů na souvislé ploše a následné pěstování stejnověkého a většinou monokulturního porostu smrku. Je třeba začít uplatňovat přírodě blízké hospodaření s dominancí výběrného způsobu obnovy. Podstatou je postupná těžba mýtních jedinců, nepřetržitá vrstevnatá struktura porostu a převažující přirozené zmlazení bez umělých výsadeb. A právě touto cestou se město vydalo. Je třeba říci že tato cesta nese i negativa v podobě snížených ekonomických výnosů z lesů. Lze ovšem předpokládat pokles spíše kosmetický než zásadní. Je třeba také říci, že je to cesta dlouhá a plody budou sklízet naše děti. První hmatatelné výsledky budou patrné tak za 5 až10 let. Výraznější projev můžeme očekávat tak za 30 let. Opatření vedoucí k postupné přeměně městských lesů: 1) Lesní hospodář byl s okamžitou platností pověřen úkolem uplatňovat patřičné zásady hospodaření vedoucí k přeměně porostů. 2) Odbor životního prostředí nechá záměr zapracovat do nastávajícího lesního hospodářského plánu (LHP) s platností na roky Zvažuje se převod z kategorie lesů hospodářských na lesy zvláštního určení s podporou rekreační funkce. 3) Napilno se pracuje na souvisejících (pilotních) projektech na úpravu krajiny: - revitalizace a odbahnění rybníku Fařina - projekt na úpravu krajiny v povodí nad rybníkem Fařina (remízky, zalesnění, protierozní opatření, ). - záměr přeměny lesního porostu na parkové příměstské rekreační lesy v lokalitě zhruba vymezené letním stadionem, městskou čtvrtí Ořechovka a sáňkařskou dráhou (porost 8g14) 4) Navázala se spolupráce s Novým Městem nad Metují, které je učebnicovým příkladem úspěšné změny hospodaření. Více informací je k dispozici na v sekci Komise pro životní prostředí. Marek Nýdrle (Komise pro životní prostředí)

7 7 Katolická církev oživila svátek tři králů Celkem pět skupin malých koledníků chodilo minulý čtvrtek v Nové Pace připomínat lidem svátek Tří králů. Na sídlišti dokonce jednu skupinu tvořili čtyři králové. Zazvonili a pěkně zazpívali My tři králové jdeme k Vám. Obdržené peníze od obyvatel si ovšem nenechávali, ale vhodili je do otvoru v zalepené kasičce. Na vše dohlížel dospělý doprovod s ozančením. Packý farář Karel Exner nám pověděl, že vybrané peníze si částečně na charitativní účely ponechá packá farnost a částečně je odevzdá pro charitu Královéhradecké diecézi. (po) STROM JIŽ PATŘÍ MINULOSTI Vysokozdvižnou techniku si musí zvát Novopačtí na strojení a snímání osvětlení, které zkrášluje přes Vánoce tří sousední vysoké smrky na novopackém sídlišti. Snímek zachycuje odstrojování barevných žárovek z jednoho z nich. Na tu krásu si občané budou muset opět jedenáct měsíců počkat. Foto Míla Pour Městské kino v Nové Pace hledá pokladní Podrobnější informace v Městském kině. Hasičský bál Členové SDH Nová Paka si v letošním roce připomenou již 130. výročí založení dobrovolného hasičského sboru, který byl založen v roce Uplyne též 30 roků, co byl v Nové Pace ustaven Hasičský záchranný sbor s placenými příslušníky. V rámci oslav těchto výročí v letošním roce bude uspořádán velký HASIČSKÝ BÁL, který se uskuteční v pátek 25. února 2005 od 20 hodin v sále P-Centrum Militký. K tanci i poslechu bude vyhrávat hudba STYL z Lomnice nad Popelkou. Josef Tauchman

8 8 Lyžařský výcvik 7. tříd Letošní zima, i když zatím chudá na sníh, přinesla žákům 7. ročníků spoustu zážitků. První lednový týden totiž většina z nich vyjela se svými lyžařskými instruktory na horskou chatu Alfonska ve Štěpanické Lhotě nedaleko Benecka. V jejím okolí celý týden trénovali základy sjezdové a běžecké techniky. Sněhové podmínky byly ideální pouze z pohledu výšky sněhu. Rozmary počasí připravily sníh přemrzlý i čerstvě napadaný, který se s oblibou lepí na špatně připravenou skluznici, velmi vlhký promíšený s vodními kapkami, který zase nemá rád prudké pohyby na lyžích, ale naopak vše, co do něj spadne, velmi nerad vydává zpět, jak se mnozí účastníci vícekrát přesvědčili! Tyto překážky však nezlomily úsilí ovládnout lyže jako nástroj radosti z pohybu na sněhu, na čerstvém vzduchu. S potěšením jsme při závěrečném vyhodnocení kurzu mohli konstatovat, že úplní začátečníci již své lyže bezpečně ovládají a lyžaři si v průběhu kurzu viditelně zlepšili svou techniku jízdy. To také dokázaly výsledky závodů: na prvních třech místech ve slalomu dívek a chlapců se umístili: Ersepková J., Krejcarová M., Fojtová M. a Vais L., Pilař P., Skořepa M.. Nejrychlejší v běhu na lyžích byli: Krejcarová M., Zámečníková Š., Gernatová L. a Borůvka V., Urbanec J., Vais L.. Tyto praktické dovednosti byly při večerním zaměstnání doplněny o besedu se členem Horské služby, výukovými filmy o lyžování a také pro zábavu a uvolnění po fyzických výkonech společenskými hrami a diskotékou se současnými hity. Na závěr musíme velmi ocenit upřímnou snahu všech účastníků naučit se novým věcem! Za instruktory Mgr. Jiří Zahradník VÁNOCE S JANEM ČENSKÝM Přijel k nám host nebyl jako kost byla to slavná osoba od shora i od spoda byl velmi hezký byl to Jan Čenský. Dne naši školu navštívil známý herec, moderátor a zpěvák Jan Čenský. Prvními diváky byli žáci prvního stupně a předškoláci z novopackých mateřských škol, kteří si odnesli domů malé překvapení v podobě balíčku sladkostí. Další představení pak zhlédli žáci druhého stupně. Většina žáků byla mile překvapena, proto- že s hercem se nesetkáváme každý den. Dozvěděli jsme se mnoho veselých historek z natáčení filmů, z divadla i ze soukromí. Jan Čenský si pro nás připravil zábavné soutěže, při kterých se nikdo nenudil. Všechny výherce obdaroval pěknými cenami, a tak se žáci radovali ze zajímavých knih, sladkostí a dalších drobných dárků. Nejúspěšnější dívky si odnášely dokonce i slušivá trička. Po skončení obou představení se konala v tělocvičně naší školy hercova autogramiáda. Vánoční návštěvu Jana Čenského si užila celá škola. Evžen Kodola, žák 7. A

vypadat. První zmínka o existenci radnice v Nové Pace je z roku 1424. Radnice v každém městě většinou na náměstí. Lišila

vypadat. První zmínka o existenci radnice v Nové Pace je z roku 1424. Radnice v každém městě většinou na náměstí. Lišila 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ ČERVEN 2005 - číslo 6-15,-Kč RADNICE NA PACE Radnice v každém městě byla odedávna nejdůležitější budovou a stávala většinou na náměstí. Lišila se od ostatních

Více

Někteří dobří rodáci z Novopacka

Někteří dobří rodáci z Novopacka 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ * 9.1.1905 Rulf Eduard ing. redaktor Čsl. Rozhlasu Káhira v letech Lázně Bělohrad 1942-1944 * 11. 1. 1915 Mlejnková Anna novinářka popravená nacisty Stará

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč Na kolejích (foto: Fotoklub SnS o. s. Ladislav Špalek) Z obsahu Schůze rady......... str. 2 Kdysi a dnes......... str. 6 Školství............. str. 7 Kultura............

Více

MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC - SRPEN 2008 - číslo 7-8 - 15,-Kč

MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC - SRPEN 2008 - číslo 7-8 - 15,-Kč 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC - SRPEN 2008 - číslo 7-8 - 15,-Kč Léto. Čas prázdnin a dovolených. V Nové Pace vyrostla nová restaurace, kde můžete posedět v příjemném prostředí.

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

Krkonošské muzeum v roce 2012

Krkonošské muzeum v roce 2012 XXXVI. ROČNÍK DUBEN 2013 11 Kč Krkonošské muzeum v roce 2012 Minulý rok byl opět nabit událostmi a muzeum prošlo řadou dalších významných proměn. Navštívilo ho celkem 21 846 osob, což proti předchozímu

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza 20. 2. 20. 3. Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není

Více

Profesionál je bez emocí

Profesionál je bez emocí projekt METROPOL pomáhá www.tydeniky.cz 23. září 2011 Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. je známý český chirurg, prolusl operací plic Václava Havla. Narodil se v červenci 1940 v Bratislavě, je ženatý od roku

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Inzerce RADA MĚSTA PŘELOUČE

Inzerce RADA MĚSTA PŘELOUČE ! Zprávy z radnice Inzerce RADA MĚSTA PŘELOUČE 70. schůze Rady města Přelouče proběhla v pondělí 8. 4. 2013. Radní mimo jiné schválili záměr na výpůjčku objektu č. p. 845 včetně pozemků organizaci Junák

Více

Malíři Pojizeří vystavují v galerii

Malíři Pojizeří vystavují v galerii Ročník xx. Číslo 2 Únor 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Tříkrálová sbírka 2012 I letos se rozběhlo po Semilech množství malých králů. Lidové zvyky doprovázející liturgické církevní oslavy narození

Více

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl

11/2014. Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley. Sonja Baťová. Gahurův prospekt uspěl Nekritizuj, čemu nerozumíš. Nepoznals to, hochu, na vlastní kůži. Elvis Presley 11/2014 Gahurův prospekt uspěl 5 Sonja Baťová 19 Festival outdoorových filmů 21 staré fotky 17. listopad 1989 Den boje za

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Od roku 1960 do roku 1993 byla jedinou sociální službou v našem regionu pečovatelská služba (dále jen PS). Byla provozována prostřednictvím Okresního ústavu sociálních služeb

Více

Slovo starosty. Vážení občané,

Slovo starosty. Vážení občané, Vážení občané, Slovo starosty máte v rukou první číslo Zpravodaje roku 2008, a já doufám, že pro Vás letošní rok začal úspěšně. Z pohledu města začal rok 2008 dobře, neboť rok předchozí skončil dle předpokladu.

Více

Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok

Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok MIMOŇSK 306 DUBEN 2013 Jemnost, krásu a um drátenického řemesla lze zhlédnout v městském muzeudo konce měsíce v rámci výstavy Dráteníkův rok Z obsahu Harmonogram jarního čištění komunikací Další informace

Více

měsíčník pro občany města Nové Paky a okolí - ACHÁT MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC/SRPEN 2012 - číslo 7, 8-15,-Kč

měsíčník pro občany města Nové Paky a okolí - ACHÁT MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC/SRPEN 2012 - číslo 7, 8-15,-Kč měsíčník pro občany města Nové Paky a okolí - ACHÁT MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC/SRPEN 2012 - číslo 7, 8-15,-Kč Foto: Zdeněk Kudrnáč Z obsahu čísla: Zprávy z městského úřadu *

Více

Vdubnu proběhl zápis na. Při zápisu do školek byli uspokojeni všichni rodiče tříletých dětí. Blíže každodenním starostem občanů

Vdubnu proběhl zápis na. Při zápisu do školek byli uspokojeni všichni rodiče tříletých dětí. Blíže každodenním starostem občanů Žižkovské pivobraní se koná 5. a 6. června na Parukářce str. 20 Veletrh posky to vatelů sociálních a návazných služeb str. 18 Husité brali svoji víru jako úkol shůry, říká Petr Hušek, ředitel husovských

Více

BŘEZEN 2012. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků 94. LASKAVÝ VEČER S KARLEM IV. 1. městský ples je úspěšně za námi

BŘEZEN 2012. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků 94. LASKAVÝ VEČER S KARLEM IV. 1. městský ples je úspěšně za námi BŘEZEN 2012 adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 26. listopadu 2011 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítání

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více