Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk"

Transkript

1 Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu v letošním roce. Sestavení rozpočtu bylo poznamenáno rozpočtovou realitou. Očekávané nižší daňové příjmy a vyšší nároky na výdajové položky znamenají, že vyrovnaný rozpočet byl sestaven za cenu odkladu potřebných oprav majetku města a prakticky nulových položek v oblasti investic. Vládní politici se stále ještě nedohodli na změně rozpočtového určení daní. Města a obce naší velikosti mají bez jakéhokoliv racionálního důvodu nejnižší příjem z celostátně vybíraných daní na jednoho obyvatele v porovnání s obcemi a městy jiných velikostí. Alespoň částečné vyrovnání tohoto rozdílu by v rozpočtu našeho města znamenalo každoročně vyšší daňový příjem o 8 9 mil. Kč! Prodejem bytových jednotek v obytných domech Na Lužci v loňském roce si město sice vytvořilo Městsko-lázeňské informační centrum a město Lázně Bohdaneč zvou vyznavače cykloturistiky na 12. ročník tradiční projížď ky "Podél Opatovického kanálu". 7. DUBNA 2012 od 10 hodin - 10:00-11:00 registrace účastníků - občerstvení pro účastníky zajištěno Při doručení zdarma, při prodeji 10 Kč fi nanční rezervu, ale ta musí sloužit pro budoucí investice a v žádném případě nesmí být použita pro krytí běžných výdajů rozpočtu města. V této nepříliš optimistické rozpočtové atmosféře jednalo zastupitelstvo na posledním loňském zasedání o nabídce fi rmy SK - EKO Pardubice, s. r. o. na odkoupení fotbalového areálu Na Baště do majetku města. Fotbalový stadion Na Baště byl v devadesátých letech převeden tehdejším fotbalovým oddílem do majetku AFK Atlantic, spol. s r.o. Po ukončení úspěšného působení fotbalového klubu AFK Atlantic Lázně Bohdaneč ve vyšších fotbalových soutěžích (1. Gambrinus liga v sezoně 1997/98) se klub sloučil se Slovanem Pardubice. Majitel klubu Ing. Jiří Novák nabídl areál k odkoupení městu za cenu 12 mil. Kč. Ani při opakovaném projednávání této nabídky v zastupitelstvu města, bez strategického partnera, který by se zavázal areál provozovat ke sportovnímu využití, hradit provozní náklady a běžnou údržbu, nenašla se v zastupitelstvu potřebná většina pro odkoupení tehdy ještě funkčního areálu. Převážila obava z vysokých nákladů na provoz a údržbu. Společnost AFK Atlantic, spol. s r.o. potom prodala areál fi rmě STROM&STROM s.r.o. se sídlem v Praze. Nový majitel sportovní areál nezprovoznil, jeho aktivity skončily exekucí a areál se na dlouhou dobu uzavřel a zcela zpustl. V exekuční dražbě byl na podzim 2010 nabídnut za vyvolávací cenu 3 mil. Kč. Město se dražby zúčastnilo prostřednictvím tehdejší starostky Ing.Šimkové. Ta ale mohla dražit pouze do výše částky, schválené předem zastupitelstvem města. Současný vlastník, fi rma SK - EKO Pardubice, s. r. o. nabídla v dražbě o 100 tis. Kč víc než město a areál vydražila za tis. Kč. S odstupem několika měsíců fi rma SK - EKO Pardubice, s. r. o. areál městu nabídla k odkoupení za cenu podstatně vyšší. Vysoký nárůst ceny byl zdůvodněn současným prodejem pozemků, které fi rma vlastní na katastru města a úspěšnou realizací podnikatelských aktivit fi rmy. Nabídnuté pozemky ale nemají pro město žádné praktické využití. Jednání o odkoupení pokračovala v průběhu celého roku. Začátkem roku 2011 byl aktivitou místních sportovců obnoven sportovní klub pod názvem SK Lázně Bohdaneč. Klub si areál od fi rmy SK - Eko Pardubice, s. r. o. pronajal, zahájil sportovní činnost a vlastními silami, velkým úsilím a vlastními fi nančními prostředky zprovoznil hřiště tak, že se zde už mohlo odehrát jarní kolo fotbalové soutěže. Znamenalo to velkou a přirozenou euforii mezi místními příznivci fotbalu i mezi rodiči, jejichž děti byly v předchozích letech odkázány na fotbalové kluby v okolních obcích. To samozřejmě velmi upevnilo pozici nynějšího vlastníka, zastupitelé se octli pod tlakem a město prakticky ztratilo jakýkoliv manévrovací prostor pro vyjednání přijatelnější ceny. Kupní cena je pro město nepříznivá, ale vydá se jen jednou. Problém vznikne v potřebě investic do oprav a údržby toho majetku a v potřebě fi nančních prostředků na provoz. Kupní smlouvu s cenou tis. Kč bude zastupitelstvo města projednávat Po 16 letech v soukromém vlastnictví, do kterého ho místní fotbalisté s nadějí svěřili, se tak s největší pravděpodobností sportovní areál vrátí do veřejného vlastnictví. Nezbývá než pokračování na str. 2

2 slovo místostarosty Jak je to s byty pro seniory? Na základě množících se dotazů na současný stav bytů pro seniory odpovídám následující: celý problém týkající se bytů pro seniory je potřeba rozdělit na dvě skupiny: možnosti města a možnosti soukromých subjektů. Možnosti města: v prioritách minulého i současného vedení je zařazena výstavba domu pro seniory. Částečně je připraven projekt, zajištěna rezervace pozemku, ovšem současná fi nanční strategie naší vlády není nakloněna obcím, které mají zájem o takové výstavby. Veškeré dotace na provoz těchto zařízení se rapidně snížily a některé i zrušily. Město má velmi omezený počet bytů ve svém vlastnictví, ty jsou jednak obsazeny a jednak pro seniory nevyhovující (bytové domy jsou bez výtahů). Možnosti soukromých subjektů: v lokalitě Za Pivovarem provádí výstavbu bytových domů soukromá fi rma Stako s.r.o., Hradec Králové. Nyní jsou dokončeny domy č. 3 a 4. Domy č. 1 a 2 se budou realizovat až po zajištění prodeje jednotlivých bytů. V bytovém domě č. 3 na základě získání státní dotace vybudovala fi rma Stako s.r.o. 8 bytů speciálně určených pro sociální klienty. Minimálně 10 let musí garantovat stejnou výši nájmu a kritéria pro obsazení nájemníky byla minimální věk 70 let nebo postižení ZTP některého stupně. Městský úřad pouze vedl soupis žadatelů, ale výběr neovlivňoval. O další dotaci může tento soukromý subjekt žádat až za 3 roky, ovšem v případě zvýšeného zájmu se rýsuje určitá možnost kooperace při výstavbě dalších bytů s naším městem. V minulém roce ukončil svoji činnost hotel Technik. Tento objekt patří ČVTS Praha a dle posledních zpráv mají snahu tento objekt přebudovat na penzion pro seniory s pečovatelskou péči. Ing. Zdeněk Gilar, místostarosta ZPRÁVY Z RaDNiCe pokračování ze str. 1 doufat, že problémy s provozem město zvládne za pomoci nadšení místních sportovců. Pevně ale věřím, že i v této nové situaci zastupitelé neztratí ze zřetele schválenou investiční prioritu města, kterou je rekonstrukce základní školy včetně výstavby tělocvičny. A že také dokážeme postupně opravit i Sokolovnu, jejíž převedení do majetku města už na jaře loňského roku schválilo zastupitelstvo. Výsledek kontroly hospodaření s dotací při stavební akci Ráj autobusové nádraží byli členové zastupitelstva seznámeni s výsledkem kontroly použití dotačních prostředků na stavební akci Ráj autobusové nádraží, zrealizované v předchozím volebním období. Kontrolu provedl Nejvyšší kontrolní úřad. Závěry konstatují pochybení, z nichž některá jsou klasifi kována jako porušení rozpočtové kázně. To může mít za následek vracení dotačních prostředků. Nejvyšší kontrolní úřad je orgánem, který pouze zjišťuje, a tak další dopady této skutečnosti město teprve čekají. Květoslava Jeníčková, starostka Ulice Šípkova včera a dnes Na uvedených fotografi ích je zachycen úsek ulice Šípkovy dnes a před 28 lety. Již na první pohled je zřejmé, že se udělalo hodně práce, jak ze strany vedení našeho města v předcházejících volebních obdobích, tak ze strany Ředitelství silnic a dálnic, které zastupuje v těchto věcech zájmy státu. V roce 2008 byla provedena celková rekonstrukce silnice I/36 od náměstí až po Štěpanovský mlýn. Současně byly po obou stranách této silnice v délce více než 2 km zhotoveny nové chodníky, vysázena zeleň atd. Na tomto místě nechci úmyslně uvádět, kolik fi nančních prostředků bylo vynaloženo na tyto akce. Pouze chci konstatovat, že vynaložené prostředky jsou na vzhledu této ulice vidět. Chybí ještě dokončit nátěry trakčních vedení sloupů trolejového vedení a sloupů veřejného osvětlení. Pak budeme moci říci, že tato část města důstojně navazuje na revitalizovaný Ráj a zrekonstruované Masarykovo náměstí. Na občany našeho města však zbývá nedílná součást celé akce, a to je udržování všech prostorů v čistotě (nevenčení psů, nestavění vozidel na zelených plochách a chodnících) a zamezení vandalismu jako takovému. Jedině tímto způsobem zajistíme dodržení stávajícího stavu našeho města na dalších 20 let. Ing. Zdeněk Gilar, místostarosta Ulice Šípkova Ulice Šípkova B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

3 REGIONÁLNÍ DOPRAVA IREDO IREDO je nově zavedený systém společné regionální dopravy, který cestujícím umožňuje jízdu na jeden jízdní doklad v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, včetně přestupů. V praxi to znamená, že při přestupu mezi spoji předložíte jízdenku pouze ke kontrole. Odpadá tak nutnost platit tzv. nástupní sazbu při každém přestupu. Na jednu jízdenku lze přestupovat na autobus i vlak. Jízdenku IREDO lze použít pro všechny osobní, spěšné a rychlíkové vlaky. Pokud využíváte veřejnou dopravu pravidelně při cestě do školy či práce, vyplatí se zakoupit časovou jízdenku IREDO, která je sedmidenní, třicetidenní a devadesátidenní. Tato časová jízdenka je přenositelná a lze ji využívat i o víkendu. Všechny časové jízdenky lze zakoupit na pokladnách českých drah. Sedmidenní a třicetidenní lze zakoupit i ve všech regionálních autobusech. Tarifní mapy s uvedením cen jsou vyvěšeny na každé autobusové i vlakové zastávce Splatnost místních poplatků za odpady a ze psů se blíží Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoví pro rok 2012 místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů ve výši 500 Kč. Tento místní poplatek je splatný jednorázově do 31. března 2012 a je závazný pro všechny občany s trvalým pobytem ve městě Lázně Bohdaneč. Výše místního poplatku odpovídá zákonem stanovenému maximu 500 Kč (na občana s trvalým pobytem). V roce 2012 jsou předpokládány celkové náklady města Lázně Bohdaneč (bez Služeb města Lázně Bohdaneč) na systém odpadového hospodářství více jak 2 mil. Kč. Skutečně vypočítané vybírané náklady od občanů činí Kč. Přesto, že město Lázně Bohdaneč bude systém odpadového hospodářství (úklid kontejnerových stanovišť, přistavování velkoobjemových kontejnerů, separovaný sběr, odpadkové koše, sběrný dvůr, ruční čištění města a likvidace nebezpečných odpadů) dotovat ze svého rozpočtu, ponechalo ještě širokou škálu osvobození od platby: 1. Fyzické osoby při dosažení věku 75 let platí od 1. ledna následujícího roku poplatek ve výši 50 % sazby poplatku. 2. Při narození dítěte vzniká poplatková povinnost až 1. lednem následujícího roku. a na webových stránkách kde si lze spočítat jízdné prostřednictvím kalkulátoru. Lze uplatňovat tyto slevy pro vybrané skupiny lidí: Děti do 6 let, kočárky s dítětem je možno přepravit až dvě děti do 6 let zdarma s průvodcem starším 10 let (třetí a další dítě s průvodcem poloviční jízdné) zdarma se přepravuje kočárek s dítětem Děti do 15 let mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 % děti ve věku 10 až 15 let prokazují věk jakýmkoliv oficiálním průkazem s razítkem vydavatele. Průkaz obsahuje jméno, datum narození a fotografii dítěte Žáci do 15 let mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 62,5 % (sleva se v kalendářním roce neposkytuje v období od do ) nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u autobusového dopravce 3. Za děti do 10 let se odvádí poplatek ve výši 50 % sazby poplatku. Za děti, které dosáhnou 10 let v průběhu kalendářního roku, vzniká poplatková povinnost 1. lednem následujícího roku v plné výši. 4. Osvobozeny jsou osoby ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. 5. Osvobozeny jsou osoby dlouhodobě prokazatelně žijící v zahraničí po celý kalendářní rok. 6. Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kterým byl ve správním řízení zrušen trvalý pobyt a jsou evidenčně hlášeni na adrese ohlašovny a na území města Lázně Bohdaneč se nezdržují. 7. Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, žijící trvale na základě smlouvy o poskytování sociální služby v domovech pro seniory, ústavech sociální péče a obdobných zařízeních Poplatky ze psů (starších 3 měsíců) jsou také stanoveny ve stejné výši jako v loňském roce. Jsou rovněž splatné do Oba tyto poplatky můžete zaplatit v hotovosti na pokladně městského úřadu (budova radnice, kancelář č. 6), v provozovně Městsko-lázeňského informačního centra nebo převodem na účet Města Lázně Bohdaneč č /0100 po předchozím přidělení variabilního symbolu, který obdržíte na základě Vašeho vyžádání ( tel ). Studenti do 26 let mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 25 % (sleva se v kalendářním roce neposkytuje v období od do ) nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u autobusového dopravce Osoby ZTP a ZTP/P mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 75 % po předložení průkazu (ZTP/P se vztahuje též na přepravu průvodce zdarma) Rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí v ústavech mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 %, pro cestu zpět je nutné mít ústavem potvrzené vykonání návštěvy v průkazu Držitelé průkazu PTP mají nárok na jízdné zdarma v autobusech zařazených IREDO Jitka Vomlelová, referent odboru správy majetku Každému, kdo příslušný poplatek neuhradí v daném termínu, bude vystaven platební výměr (původní poplatek může být v tomto případě zvýšen až na trojnásobek). Neuhrazené poplatky budou vymáhány exekucí. S obecně závaznými vyhláškami, které zavádějí a upravují konkrétní sazby poplatků, se můžete seznámit na internetových stránkách (Městský úřad/ Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení) nebo na podatelně městského úřadu. Věra Kohoutková, odbor hospodářsko-správní Podání daňových přiznání k daním z příjmů fyzických osob za rok 2011 Oznamujeme, že obdobně jako v minulých letech lze podat daňová přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2011 přímo pracovníkům finančního úřadu v budově Městského úřadu Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. č. 1, v Langrově síni v těchto úředních dnech: 19. a 21. března 2012 v době od hod. do hod. Ing. Jiří Doležal, vedoucí hospodářsko-správního odboru b ř e z e n

4 městská POLiCie informuje Odchyt psů a dalších toulavých či nebezpečných zvířat Odchytová služba je nedílnou součástí práce většiny obecních a městských policií v České republice, té bohdanečské nevyjímaje. Podle platných zákonů se o toulavé zvíře musí postarat obec. Někde je to úkolem technických služeb města, většinou ale tyto úkoly plní strážníci, zpravidla i proto, že většina policejních sborů drží nepřetržitou službu a je tak možnost reagovat na vzniklý problém. V našem městě kromě odchytu zajišťují strážníci i další nakládání s těmito zvířaty. Protože útulek v Pardubicích je již několik let dlouhodobě přeplněn a za každé umístěné zvíře se platí poplatek, zřídila si MPLB i záchytné kotce, kde může být zvíře dočasně umístěno, např. do doby, než se najde majitel, či se uvolní místo v útulku. I když tyto kotce nesou městu každý rok úspory v mnoha desítkách tisíc, které nemusí být vynakládány za poplatky v útulku či dopravu zvířat do něj, není to bez starostí. Jen v loňském roce odchytili strážníci 74 zvířat! I když útulek v Pardubicích patří k nejlevnějším v kraji, vydalo by město jen na poplatcích za útulek téměř 140tis. Kč. Umístění psa v záchytném kotci ale znamená, že jej každý den musí někdo vyvenčit, nakrmit a uklidit kotec. To obstarávají strážníci a každý den to zabere zhruba hodinu práce, kterou nikdo nevidí (na rozdíl od dopravních kontrol). Platné předpisy přísně upravují odbornou způsobilost osob zacházejících se zvířaty, takže s trochou nadsázky lze napsat, že i na zametení výkalů v kotci musí být odborné proškolení, což je týdenní kurz ve Veterinární fakultě v Brně. Na druhou stranu je ale povinnost proškolení opodstatněná. Řada odchycených zvířat je nevychovaných, vystresovaných či dost agresivních a pak nastává nutnost je zvyknout na nové podmínky a ochočit je natolik, aby bylo možné je nakrmit a uklidit jim. To pak znamená i mnoho práce na kotcích na úkor svého volna. Naše město má prostory pouze na venkovní kotce a tedy v zimním období nastávají různé komplikace. Najde se i dost osob, které často volají (zpravidla neznalí věci), že tam psi mrznou, nemají vodu apod. Pro zimní měsíce, kdy v mrazech samozřejmě voda v kotci během několika hodin zamrzne, jsou přesně stanovené postupy, které plně zajistí pro psa přijatelné a bezpečné ustájení. Za prvé to je vhodně postavený kotec se zakrytým zákoutím proti větru a bouda, která má vchod se závětřím. V mraze je třeba boudu vystlat slámou (nikoliv dekou či matrací, kterou může nevychovaný pes rozkousat a způsobit si závažné zažívací potíže, a která v případě, že pes je vlhký z deště či sněhu, zůstává mokrá a poté promrzne a neizoluje). Nedostatek vody po celý den se vyřeší velmi jednoduše, stačí potřebné množství vody dát do stravy, tedy se denní dávka krmení zaleje potřebným objemem mírně teplé vody. Pes je od přírody zvyklý žrát jen jednou denně a stejně to je s množstvím tekutiny. V přírodě pes pije jen, když je příležitost a podle potřeby tak vypije potřebné množství vody. Na rozdíl od člověka si pes domestikací tyto schopnosti neztratil. Důležitá je i skladba krmení. Kromě toho, že krmíme psy stejnou stravou jako naše služební, tedy až na výjimky jde o vařenou stravu, dáváme v zimě těm odchyceným i leccos na přilepšenou, aby měli dostatek tuků apod. To samozřejmě nějakou stovku měsíčně stojí, ale strážníci toto platí z vlastní kapsy, neboť si ani nechceme představit, co by se začalo dít, když by městská policie chtěla proplatit špek nebo sádlo, neboť známe jaké teorie a zdůvodňování dovedou vymýšlet někteří úředníci či představitelé samosprávy v jiných případech, kdy jde zjevně o nákupy věcí potřebných jen pro službu na ulici a výcvik. Na závěr chceme poděkovat těm, kterým není osud odchycených zvířat lhostejný a občas věnují nějaké pamlsky, granule či v mrazech seženou slámu, nebo se dokonce některého zvířete ujmou apod. Vážíme si jich o to víc, že takových dobrých lidí není v našem městě mnoho. Ale těch, co křičí a vymýšlejí problémy a vyhrožují přivoláním ochránců zvířat, aniž by k problému věděli cokoliv podstatného, je o poznání více. Ti nás hlavně zdržují od práce, ale na druhou stranu jsou roztomilí. Pavel Řehoř, vrchní strážník stálá služba telefon: , MaTeřskÁ ŠkoLa LÁznĚ Bohdaneč přijímací řízení na ŠkoLnÍ rok 2012/2013 Přihlášky pro nové děti si můžete vyzvednout v mateřské škole. V průběhu měsíce března. Vyplněné přihlášky odevzdejte zpět v kanceláři řiditelky MŠ od hod. do hod. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si rodiče vyzvednou osobně od hod. do hod. Schůzka s rodiči nově přijatých dětí se uskuteční v hod. na pavilonu C. vašim dětem poskytneme předškolní vzdělávání vedoucí k jejich maximálnímu fyzickému, psychickému i sociálnímu rozvoji. dítě získá vědomosti, schopnosti a dovednosti důležité pro vstup do zš i pro další život. dětem nabízíme: Kurz plavání Výuku hry na zobcovou fl étnu Výuku angličtiny Školu v přírodě Výlety, exkurze Koncerty, výstavy Divadelní představení v MŠ Oslavy narozenin dětí spolupracujeme se: ZŠ, ZUŠ, Pedagogicko-psychologickou poradnou, Ekocentrem PALETA Pardubice, městem Lázně Bohdaneč, Městsko-lázeňským informačním centrem atd. pořádáme akce pro děti i veřejnost: Týden tajemna, příjezd Sv. Martina, Barbory a Mikuláš s nadílkou, vánoční zpívání v kostele, besídky, Masopust, Čarodějnice, MDD s karnevalovým průvodem a zpíváním v lázeňském parku, Duhový týden, slavnostní zakončení školního roku Dny otevřených dveří naše ŠkoLa je vstřícná dětem I rodičům! 4 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

5 ZPRÁVY Z mateřské ŠKOLY Zveme Vás do školky Rok utekl jako voda a je tu opět měsíc březen, doba, kdy přicházejí do školky maminky s malými dětmi pro přihlášku. Je to svým způsobem jedinečný pohled na ty nevinné tvářičky, většinou trochu vylekané z neznámého prostředí a cizích lidí. Obavy z prvního odloučení od dítěte jsou vidět i na některých maminkách. Abychom tyto nejistoty alespoň částečně rozptýlili, mohou se děti s rodiči přijít do školky podívat a také si pohrát se staršími kamarády 3. dubna od 8.00 do hodin tento den je Dnem otevřených dveří ve školce. Zveme všechny, kteří naši školku ještě neznají, ať se přijdou podívat. Mgr. Alena Picková, ředitelka Pořadí č. Kritéria od šk. r. 2012/2013 Mateřská škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Bodové hodnoty 1. Trvalý pobyt dítěte na území města Lázně Bohdaneč Dosažení věku dítěte 6 let v období od do příslušného školního roku a děti s OŠD Dosažení věku dítěte 3 let k příslušného školního roku a zároveň splňuje: a) pravidelná celodenní docházka b) 4 hodinová docházka c) matka nepobírá rodičovský příspěvek na mladšího sourozence a) 10 b) 5 4. Dítě, jehož zákonný zástupce je zaměstnancem MŠ Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami (předpokládaná integrace), které doporučilo školské poradenské zařízení, odbor sociálně právní ochrany dětí, a to dle podmínek MŠ Důvody hodny zřetele: a) zákonní zástupci mají střídavou péči o dítě b) zdravotní důvody zákonných zástupců c) dítě nemá trvalý pobyt v Lázních Bohdanči, ale zákonní zástupci pracují na území města d) v MŠ se již vzdělává sourozenec e) do MŠ se hlásí sourozenci (2 a více dětí současně) f) opakované podání žádosti na dané MŠ a) 2 b) 8 c) 4 d) 4 e) 2 f) 2 7. Dosažení věku dítěte 3 let do příslušného školního roku a zároveň splňuje: a) pravidelná celodenní docházka b) 4hodinová, 5denní docházka c) matka nepobírá rodičovský příspěvek na mladšího sourozence a) 8 b) 3 8. Dosažení věku dítěte 3 let od do příslušného školního roku a zároveň splňuje: a) pravidelná celodenní docházka b) 4hodinová, 5denní docházka c) matka nepobírá rodičovský příspěvek na mladšího sourozence a) 3 b) 0 9. Dosažení věku dítěte 3 5 let k , kdy zákonný zástupce pobírá rodičovský příspěvek na mladšího sourozence : body budou přiděleny od nejstaršího dítěte po nejmladší : (5leté 8 bodů, 4leté 7 bodů, 3leté 1 bod) 8,7,1 10. Zákonný zástupce pobírá rodičovský příspěvek, ale zároveň pracuje. 1 Minimální počet bodů pro přijetí je 23 Minimální bodové hodnocení pro přijetí dítěte do mateřské školy je 23 bodů. Při shodnosti bodů rozhoduje ředitelka MŠ s přihlédnutím k trvalému pobytu v Lázních Bohdanči a k věku dítěte. b ř e z e n

6 ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zápis do prvního ročníku Ve dnech 26. a 27. ledna proběhl na naší škole zápis do prvních tříd školního roku 2012/2013. V doprovodu rodičů přišlo celkem 46 dětí. Zápis pečlivě připravili vyučující 1. stupně a pomáhaly také žákyně 8. ročníku. Ty pro děti připravily zábavné hry, odměnou byla sladkost a omalovánka. Další úkoly byly pro děti náročnější. Musely předvést samostatné a logické uvažování, správné vyslovování hlásek a srozumitelnost řeči, správné držení tužky, navázání kontaktu s dospělými. Zkrátka vše, co by měl znát a umět předškolák. Za odměnu si mohly děti vybrat dárek vyrobený staršími spolužáky a rodiče obdrželi rozhodnutí o přijetí. Z uvedeného počtu zapisovaných dětí zvažuje 10 zákonných zástupců odklad školní docházky. To znamená, že do prvních tříd by mělo nastoupit 36 dětí. Rádi bychom v září otevřeli dvě první třídy. Pro výuku je malá naplněnost třídy ideální, vyučující může zajistit žákům téměř individuální přístup. Ale v dnešní době je důležité ekonomické hledisko, a potom je tato situace pro školu nepříliš příznivá. Ministerstvo školství totiž chystá reformu financování. Nově se nebudou peníze rozdělovat podle počtu dětí, ale podle naplněnosti tříd. Prozatím je navrženo optimum na úrovni 24 žáků. Změna financování negativně dopadne na školy vesnic a malých měst. Z tohoto důvodu bychom rádi přivítali v prvních třídách všechny děti s trvalým bydlištěm v Lázních Bohdanči a okolí. V zájmu bezstarostného dětství dítěte je i blízkost školy, známé prostředí, společná cesta s kamarády do školy a ze školy, pomoc kamaráda ze sousedství v době nemoci. Naše škola dokáže zajistit stejnou kvalitu vzdělání jako velké městské školy. A to po celou dobu školní docházky. Ukázaly to také letošní testy žáků 9. ročníku. V testu z matematiky dosáhla dokonce jedna devátá třída vynikajícího výsledku srovnatelného s průměrným výsledkem žáků víceletých gymnázií. Svými výsledky v českém jazyce a v matematice se naše škola řadí mezi lepší průměrné školy. Rozhodnutí rodičů přihlásit svoje dítě k plnění školní docházky na naší škole, ale také je tady po celou dobu ponechat, bude pro další existenci školy velice důležité. Život dětem Mgr. Lenka Tužilová, zástupkyně ředitelky školy V letošním školním roce se na naši základní školu opět obrátilo občanské sdružení Život dětem, se kterým nás již tradičně spojuje dobrá spolupráce. Zapojili jsme se tedy znovu do veřejné sbírky. Žáci a jejich rodiče si zakoupili různé předměty magnetky se zvířátky, klipy ve tvaru srdíčka, přívěsky se srdíčkem a ozdobné špendlíky. Právě usmívající se sluníčko v srdíčku je logem tohoto sdružení. Všichni, kteří se zapojili do této dobrovolné akce, prokázali, že nejsou lhostejní k osudu vážně nemocných, handicapovaných a opuštěných dětí, kterým Život dětem pomáhá již 11 let. Díky naší pomoci mohou být zakoupeny přístrojové a zdravotnické pomůcky pro dětská oddělení nemocnic, výtěžek z prodeje je určen i sociálně slabým rodinám, které pečují o postižené děti, a pomoc též směřuje do dětských domovů. Sdružení Život dětem si hluboce váží naší podpory a pomoci. Tentokrát posíláme na jeho konto velmi hezkou částku Kč. Naše škola opět obdrží diplom a poděkování a ředitelství školy děkuje vám všem, kteří máte srdce na pravém místě a pomohli jste těm, kteří pomoc opravdu potřebují. Mgr. Libuše Sýkorová, ředitelka školy Kroužek Anglická konverzace Od začátku října působí na naší škole kroužek anglické konverzace. Členové kroužku mají o angličtinu zájem a baví je různé aktivity v anglickém jazyce. Formou her, soutěží a práce s interaktivní tabulí si rozšiřují svou slovní zásobu a procvičují fráze. Témata jsou různá, Velká Británie, Halloween, lidské tělo, oblečení, nakupování, jídlo, vaření, zvířata. Vaření podle anglických receptů jsme si vyzkoušeli před Vánoci ve cvičné kuchyňce naší školy a poté jsme vyrobili plakáty s recepty. Kroužek navštěvují žáci od 4. do 9. ročníku. Od nového pololetí přibíráme nové členy. Mgr. Alena Sedláková, vedoucí kroužku Anglický jazyk na 1. stupni V letošním školním roce byl žákům 1. a 2. ročníku nabídnut kroužek anglického jazyka. Kroužku se v I. pololetí účastní celkem 12 žáků, kteří se setkávají každý týden ve čtvrtek od hod. do hod. Vzhledem k tomu, že je kroužek určen nejmenším školákům, tak se vše učíme formou her a soutěží. Žáci se učí základní obraty a slovní zásobu blízkou dětem. Nyní se žáci umí přivítat, rozloučit, představit se a sdělit svůj věk. Umí počítat a pohovořit o tom, jakou mají rádi barvu, zvířátko a co všechno mají ve své aktovce. Ke zpestření využíváme i práci s interaktivní tabulí. Postupujeme pomalým tempem, aby měly děti dostatečný čas vše řádně procvičit a zapamatovat si. Bc. Adéla Dušková, vedoucí kroužku Kroužek florbalu V letošním školním roce pracuje na naší škole kroužek florbalu, který je určený pro žáky I. stupně. Žáci se v něm seznamují se základními pravidly a s herními variantami tohoto sportu. K elementárnímu florbalovému vybavení stačí sportovní oblečení, florbalová hokejka, míček a zápal pro hru. Hokejku i míček si mohou mladí florbalisté zapůjčit ve škole, jejich vkladem do hry je tedy herní nadšení a smysl pro fair play. Kroužek se koná v pátek jedenkrát za 14 dní od 13 do hod. Vlastní činnost probíhá v tělocvičně vojenské posádky. Činnosti kroužku se v I. pololetí školního roku 2011/12 účastnili tito žáci : Martin Pavelka 2.A, Adam Ehm 2.B, Tomáš Novák 4.A, Karel Rochl 4.A, Petr Škáva 4.A, Nathaniel Urbanec 4.A, Jan Šmíd 4.B, František Rochl 5.B. Mgr. Petr Svoboda, vedoucí kroužku 6 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

7 Sbor dobrovolných hasičů Lázně Bohdaneč Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Lázně Bohdaneč pro Výroční valnou hromadu SDH L. Bohdaneč, konanou dne Výjezdová jednotka byla v roce 2011 povolána celkově k 25 událostem 4 požár, 1 dopravní nehoda, 6 odstranění padlých či nebezpečně vychýlených stromů, 2 odstranění uniklých ropných látek, 8 odstranění nebezpečného hmyzu. Ve 4 případech jednotka nezasahovala. Důvodem byla buď nepřítomnost členů jednotky v místě bydliště v dopoledních hodinách, či menší potřeba počtu požadovaných sil, než byl původní předpoklad, nebo z důvodu planého poplachu. Z leva od horní řady: Zdeněk Černík, Miroslav Kulhánek, Vladimír Svída, Aleš Svoboda, Robert Turina, Ladislav Hercík. V únoru a březnu proběhlo školení strojníků a velitelů družstev na centrální stanici HZS Pardubice a školení řidičů v autoškole Peml v Přelouči. V květnu jsme se zúčastnili soutěže v požárním sportu v obci Vlčí Habřina, konané při příležitosti oslav založení místního sboru. V srpnu se někteří členové zúčastnili setkání hasičů Pyrocar 2011 v Přibyslavi. V září jsme pak soutěžili v hasičském sportu v obci Voleč a účastnili se oslav 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů obce Opatovice nad Labem, kde byl nesen i náš prapor. V průběhu roku byla prováděna údržba a opravy techniky. Tady patří mimořádné poděkování Ladislavu Hercíkovi. I v tomto roce jsme nadále pod vedením starosty SDH Miroslava Kulhánka pokračovali s pracemi na přestavbě hasičské zbrojnice. Také jemu patří poděkování za tuto dlouhodobou aktivní činnost. Jednotka byla dovybavena 1 ks proudnice Rabojet s kartuší pro tuhá smáčedla a 1 ks proudnice na pěnu s přiměšovačem, který je schopen přiměšovat v současnosti používané pěnotvorné prostředky. Z leva a od horní řady: Tomáš Pracz, Zdeněk Černík, Lukáš Svoboda, Aleš Svoboda, Vladimír Svída, Robert Turina, Radek Černík. V průběhu roku se členové výjezdové jednotky podíleli na činnosti kroužku mladých hasičů, asistovali při akcích ve městě konání novoročního ohňostroje, zahájení lázeňské sezony, výlovu Bohdanečského rybníka, příjezdu sv. Martina, rozsvěcení vánočního stromu. Děkuji městské policii za spolupráci u zásahů. Společně se těšíme na dokončení přístavby hasičské zbrojnice a nadcházející oslavy 135. výročí založení bohdanečského sboru. Robert Turina, velitel JSHD Lázně Bohdaneč Ohlédnutí se za Tříkrálovou sbírkou 2012 V souvislosti s ukončením Tříkrálové sbírky 2012, největší dobrovolnické akce u nás, která na Pardubicku probíhala ve dnech od 3. do 8. ledna 2012, se Oblastní charita Pardubice těší jak z úspěšných doprovodných programů v Domě techniky, tak z rekordního výtěžku Tříkrálové sbírky V letošním roce koledníci vybrali částku ve výši Kč. I v celorepublikovém měřítku, kdy se vybrala částka Kč, byla letošní Tříkrálová sbírka opravdu štědrá. V Lázních Bohdanči a okolí obdrželi koledníci do svých kasiček Kč. Všem, kteří se sbírky zúčastnili či do ní přispěli, patří náš velký dík. Výtěžek Tříkrálové sbírky bude použit dle záměru na dovybavení středisek služby Sanace rodiny, pobytového a ambulantního střediska odlehčovacích služeb Červánky v Třebosicích a rodinných center DaR a Holoubek. Dále bychom rádi zakoupili automobil pro terénní sociální služby. Část výtěžku je určena na přímou pomoc potřebným lidem a 10 % obdrží Charita ČR, která částku využije na humanitární pomoc a projekty v zahraničí. Fotografie, výtěžek sbírky v jednotlivých obcích a více informací o Tříkrálovém týdnu 2012 naleznete na trikralova-sbirka/. Jana Zlesáková, koordinátorka dobrovolnické činnosti b ř e z e n

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení č. 28. Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009.

Usnesení č. 28. Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009. Usnesení č. 28 Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009. 1. Bere na vědomí žádost Petry Uhlíkové, Hradešice 27, o prodej pozemkové parcely č.1920/49 v k.ú. Hradešice a pověřuje starostu

Více

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod.

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Napajedel 2. Rozpočtové

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více