Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk"

Transkript

1 Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu v letošním roce. Sestavení rozpočtu bylo poznamenáno rozpočtovou realitou. Očekávané nižší daňové příjmy a vyšší nároky na výdajové položky znamenají, že vyrovnaný rozpočet byl sestaven za cenu odkladu potřebných oprav majetku města a prakticky nulových položek v oblasti investic. Vládní politici se stále ještě nedohodli na změně rozpočtového určení daní. Města a obce naší velikosti mají bez jakéhokoliv racionálního důvodu nejnižší příjem z celostátně vybíraných daní na jednoho obyvatele v porovnání s obcemi a městy jiných velikostí. Alespoň částečné vyrovnání tohoto rozdílu by v rozpočtu našeho města znamenalo každoročně vyšší daňový příjem o 8 9 mil. Kč! Prodejem bytových jednotek v obytných domech Na Lužci v loňském roce si město sice vytvořilo Městsko-lázeňské informační centrum a město Lázně Bohdaneč zvou vyznavače cykloturistiky na 12. ročník tradiční projížď ky "Podél Opatovického kanálu". 7. DUBNA 2012 od 10 hodin - 10:00-11:00 registrace účastníků - občerstvení pro účastníky zajištěno Při doručení zdarma, při prodeji 10 Kč fi nanční rezervu, ale ta musí sloužit pro budoucí investice a v žádném případě nesmí být použita pro krytí běžných výdajů rozpočtu města. V této nepříliš optimistické rozpočtové atmosféře jednalo zastupitelstvo na posledním loňském zasedání o nabídce fi rmy SK - EKO Pardubice, s. r. o. na odkoupení fotbalového areálu Na Baště do majetku města. Fotbalový stadion Na Baště byl v devadesátých letech převeden tehdejším fotbalovým oddílem do majetku AFK Atlantic, spol. s r.o. Po ukončení úspěšného působení fotbalového klubu AFK Atlantic Lázně Bohdaneč ve vyšších fotbalových soutěžích (1. Gambrinus liga v sezoně 1997/98) se klub sloučil se Slovanem Pardubice. Majitel klubu Ing. Jiří Novák nabídl areál k odkoupení městu za cenu 12 mil. Kč. Ani při opakovaném projednávání této nabídky v zastupitelstvu města, bez strategického partnera, který by se zavázal areál provozovat ke sportovnímu využití, hradit provozní náklady a běžnou údržbu, nenašla se v zastupitelstvu potřebná většina pro odkoupení tehdy ještě funkčního areálu. Převážila obava z vysokých nákladů na provoz a údržbu. Společnost AFK Atlantic, spol. s r.o. potom prodala areál fi rmě STROM&STROM s.r.o. se sídlem v Praze. Nový majitel sportovní areál nezprovoznil, jeho aktivity skončily exekucí a areál se na dlouhou dobu uzavřel a zcela zpustl. V exekuční dražbě byl na podzim 2010 nabídnut za vyvolávací cenu 3 mil. Kč. Město se dražby zúčastnilo prostřednictvím tehdejší starostky Ing.Šimkové. Ta ale mohla dražit pouze do výše částky, schválené předem zastupitelstvem města. Současný vlastník, fi rma SK - EKO Pardubice, s. r. o. nabídla v dražbě o 100 tis. Kč víc než město a areál vydražila za tis. Kč. S odstupem několika měsíců fi rma SK - EKO Pardubice, s. r. o. areál městu nabídla k odkoupení za cenu podstatně vyšší. Vysoký nárůst ceny byl zdůvodněn současným prodejem pozemků, které fi rma vlastní na katastru města a úspěšnou realizací podnikatelských aktivit fi rmy. Nabídnuté pozemky ale nemají pro město žádné praktické využití. Jednání o odkoupení pokračovala v průběhu celého roku. Začátkem roku 2011 byl aktivitou místních sportovců obnoven sportovní klub pod názvem SK Lázně Bohdaneč. Klub si areál od fi rmy SK - Eko Pardubice, s. r. o. pronajal, zahájil sportovní činnost a vlastními silami, velkým úsilím a vlastními fi nančními prostředky zprovoznil hřiště tak, že se zde už mohlo odehrát jarní kolo fotbalové soutěže. Znamenalo to velkou a přirozenou euforii mezi místními příznivci fotbalu i mezi rodiči, jejichž děti byly v předchozích letech odkázány na fotbalové kluby v okolních obcích. To samozřejmě velmi upevnilo pozici nynějšího vlastníka, zastupitelé se octli pod tlakem a město prakticky ztratilo jakýkoliv manévrovací prostor pro vyjednání přijatelnější ceny. Kupní cena je pro město nepříznivá, ale vydá se jen jednou. Problém vznikne v potřebě investic do oprav a údržby toho majetku a v potřebě fi nančních prostředků na provoz. Kupní smlouvu s cenou tis. Kč bude zastupitelstvo města projednávat Po 16 letech v soukromém vlastnictví, do kterého ho místní fotbalisté s nadějí svěřili, se tak s největší pravděpodobností sportovní areál vrátí do veřejného vlastnictví. Nezbývá než pokračování na str. 2

2 slovo místostarosty Jak je to s byty pro seniory? Na základě množících se dotazů na současný stav bytů pro seniory odpovídám následující: celý problém týkající se bytů pro seniory je potřeba rozdělit na dvě skupiny: možnosti města a možnosti soukromých subjektů. Možnosti města: v prioritách minulého i současného vedení je zařazena výstavba domu pro seniory. Částečně je připraven projekt, zajištěna rezervace pozemku, ovšem současná fi nanční strategie naší vlády není nakloněna obcím, které mají zájem o takové výstavby. Veškeré dotace na provoz těchto zařízení se rapidně snížily a některé i zrušily. Město má velmi omezený počet bytů ve svém vlastnictví, ty jsou jednak obsazeny a jednak pro seniory nevyhovující (bytové domy jsou bez výtahů). Možnosti soukromých subjektů: v lokalitě Za Pivovarem provádí výstavbu bytových domů soukromá fi rma Stako s.r.o., Hradec Králové. Nyní jsou dokončeny domy č. 3 a 4. Domy č. 1 a 2 se budou realizovat až po zajištění prodeje jednotlivých bytů. V bytovém domě č. 3 na základě získání státní dotace vybudovala fi rma Stako s.r.o. 8 bytů speciálně určených pro sociální klienty. Minimálně 10 let musí garantovat stejnou výši nájmu a kritéria pro obsazení nájemníky byla minimální věk 70 let nebo postižení ZTP některého stupně. Městský úřad pouze vedl soupis žadatelů, ale výběr neovlivňoval. O další dotaci může tento soukromý subjekt žádat až za 3 roky, ovšem v případě zvýšeného zájmu se rýsuje určitá možnost kooperace při výstavbě dalších bytů s naším městem. V minulém roce ukončil svoji činnost hotel Technik. Tento objekt patří ČVTS Praha a dle posledních zpráv mají snahu tento objekt přebudovat na penzion pro seniory s pečovatelskou péči. Ing. Zdeněk Gilar, místostarosta ZPRÁVY Z RaDNiCe pokračování ze str. 1 doufat, že problémy s provozem město zvládne za pomoci nadšení místních sportovců. Pevně ale věřím, že i v této nové situaci zastupitelé neztratí ze zřetele schválenou investiční prioritu města, kterou je rekonstrukce základní školy včetně výstavby tělocvičny. A že také dokážeme postupně opravit i Sokolovnu, jejíž převedení do majetku města už na jaře loňského roku schválilo zastupitelstvo. Výsledek kontroly hospodaření s dotací při stavební akci Ráj autobusové nádraží byli členové zastupitelstva seznámeni s výsledkem kontroly použití dotačních prostředků na stavební akci Ráj autobusové nádraží, zrealizované v předchozím volebním období. Kontrolu provedl Nejvyšší kontrolní úřad. Závěry konstatují pochybení, z nichž některá jsou klasifi kována jako porušení rozpočtové kázně. To může mít za následek vracení dotačních prostředků. Nejvyšší kontrolní úřad je orgánem, který pouze zjišťuje, a tak další dopady této skutečnosti město teprve čekají. Květoslava Jeníčková, starostka Ulice Šípkova včera a dnes Na uvedených fotografi ích je zachycen úsek ulice Šípkovy dnes a před 28 lety. Již na první pohled je zřejmé, že se udělalo hodně práce, jak ze strany vedení našeho města v předcházejících volebních obdobích, tak ze strany Ředitelství silnic a dálnic, které zastupuje v těchto věcech zájmy státu. V roce 2008 byla provedena celková rekonstrukce silnice I/36 od náměstí až po Štěpanovský mlýn. Současně byly po obou stranách této silnice v délce více než 2 km zhotoveny nové chodníky, vysázena zeleň atd. Na tomto místě nechci úmyslně uvádět, kolik fi nančních prostředků bylo vynaloženo na tyto akce. Pouze chci konstatovat, že vynaložené prostředky jsou na vzhledu této ulice vidět. Chybí ještě dokončit nátěry trakčních vedení sloupů trolejového vedení a sloupů veřejného osvětlení. Pak budeme moci říci, že tato část města důstojně navazuje na revitalizovaný Ráj a zrekonstruované Masarykovo náměstí. Na občany našeho města však zbývá nedílná součást celé akce, a to je udržování všech prostorů v čistotě (nevenčení psů, nestavění vozidel na zelených plochách a chodnících) a zamezení vandalismu jako takovému. Jedině tímto způsobem zajistíme dodržení stávajícího stavu našeho města na dalších 20 let. Ing. Zdeněk Gilar, místostarosta Ulice Šípkova Ulice Šípkova B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

3 REGIONÁLNÍ DOPRAVA IREDO IREDO je nově zavedený systém společné regionální dopravy, který cestujícím umožňuje jízdu na jeden jízdní doklad v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, včetně přestupů. V praxi to znamená, že při přestupu mezi spoji předložíte jízdenku pouze ke kontrole. Odpadá tak nutnost platit tzv. nástupní sazbu při každém přestupu. Na jednu jízdenku lze přestupovat na autobus i vlak. Jízdenku IREDO lze použít pro všechny osobní, spěšné a rychlíkové vlaky. Pokud využíváte veřejnou dopravu pravidelně při cestě do školy či práce, vyplatí se zakoupit časovou jízdenku IREDO, která je sedmidenní, třicetidenní a devadesátidenní. Tato časová jízdenka je přenositelná a lze ji využívat i o víkendu. Všechny časové jízdenky lze zakoupit na pokladnách českých drah. Sedmidenní a třicetidenní lze zakoupit i ve všech regionálních autobusech. Tarifní mapy s uvedením cen jsou vyvěšeny na každé autobusové i vlakové zastávce Splatnost místních poplatků za odpady a ze psů se blíží Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoví pro rok 2012 místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů ve výši 500 Kč. Tento místní poplatek je splatný jednorázově do 31. března 2012 a je závazný pro všechny občany s trvalým pobytem ve městě Lázně Bohdaneč. Výše místního poplatku odpovídá zákonem stanovenému maximu 500 Kč (na občana s trvalým pobytem). V roce 2012 jsou předpokládány celkové náklady města Lázně Bohdaneč (bez Služeb města Lázně Bohdaneč) na systém odpadového hospodářství více jak 2 mil. Kč. Skutečně vypočítané vybírané náklady od občanů činí Kč. Přesto, že město Lázně Bohdaneč bude systém odpadového hospodářství (úklid kontejnerových stanovišť, přistavování velkoobjemových kontejnerů, separovaný sběr, odpadkové koše, sběrný dvůr, ruční čištění města a likvidace nebezpečných odpadů) dotovat ze svého rozpočtu, ponechalo ještě širokou škálu osvobození od platby: 1. Fyzické osoby při dosažení věku 75 let platí od 1. ledna následujícího roku poplatek ve výši 50 % sazby poplatku. 2. Při narození dítěte vzniká poplatková povinnost až 1. lednem následujícího roku. a na webových stránkách kde si lze spočítat jízdné prostřednictvím kalkulátoru. Lze uplatňovat tyto slevy pro vybrané skupiny lidí: Děti do 6 let, kočárky s dítětem je možno přepravit až dvě děti do 6 let zdarma s průvodcem starším 10 let (třetí a další dítě s průvodcem poloviční jízdné) zdarma se přepravuje kočárek s dítětem Děti do 15 let mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 % děti ve věku 10 až 15 let prokazují věk jakýmkoliv oficiálním průkazem s razítkem vydavatele. Průkaz obsahuje jméno, datum narození a fotografii dítěte Žáci do 15 let mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 62,5 % (sleva se v kalendářním roce neposkytuje v období od do ) nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u autobusového dopravce 3. Za děti do 10 let se odvádí poplatek ve výši 50 % sazby poplatku. Za děti, které dosáhnou 10 let v průběhu kalendářního roku, vzniká poplatková povinnost 1. lednem následujícího roku v plné výši. 4. Osvobozeny jsou osoby ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. 5. Osvobozeny jsou osoby dlouhodobě prokazatelně žijící v zahraničí po celý kalendářní rok. 6. Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kterým byl ve správním řízení zrušen trvalý pobyt a jsou evidenčně hlášeni na adrese ohlašovny a na území města Lázně Bohdaneč se nezdržují. 7. Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, žijící trvale na základě smlouvy o poskytování sociální služby v domovech pro seniory, ústavech sociální péče a obdobných zařízeních Poplatky ze psů (starších 3 měsíců) jsou také stanoveny ve stejné výši jako v loňském roce. Jsou rovněž splatné do Oba tyto poplatky můžete zaplatit v hotovosti na pokladně městského úřadu (budova radnice, kancelář č. 6), v provozovně Městsko-lázeňského informačního centra nebo převodem na účet Města Lázně Bohdaneč č /0100 po předchozím přidělení variabilního symbolu, který obdržíte na základě Vašeho vyžádání ( tel ). Studenti do 26 let mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 25 % (sleva se v kalendářním roce neposkytuje v období od do ) nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u autobusového dopravce Osoby ZTP a ZTP/P mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 75 % po předložení průkazu (ZTP/P se vztahuje též na přepravu průvodce zdarma) Rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí v ústavech mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 %, pro cestu zpět je nutné mít ústavem potvrzené vykonání návštěvy v průkazu Držitelé průkazu PTP mají nárok na jízdné zdarma v autobusech zařazených IREDO Jitka Vomlelová, referent odboru správy majetku Každému, kdo příslušný poplatek neuhradí v daném termínu, bude vystaven platební výměr (původní poplatek může být v tomto případě zvýšen až na trojnásobek). Neuhrazené poplatky budou vymáhány exekucí. S obecně závaznými vyhláškami, které zavádějí a upravují konkrétní sazby poplatků, se můžete seznámit na internetových stránkách (Městský úřad/ Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení) nebo na podatelně městského úřadu. Věra Kohoutková, odbor hospodářsko-správní Podání daňových přiznání k daním z příjmů fyzických osob za rok 2011 Oznamujeme, že obdobně jako v minulých letech lze podat daňová přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2011 přímo pracovníkům finančního úřadu v budově Městského úřadu Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. č. 1, v Langrově síni v těchto úředních dnech: 19. a 21. března 2012 v době od hod. do hod. Ing. Jiří Doležal, vedoucí hospodářsko-správního odboru b ř e z e n

4 městská POLiCie informuje Odchyt psů a dalších toulavých či nebezpečných zvířat Odchytová služba je nedílnou součástí práce většiny obecních a městských policií v České republice, té bohdanečské nevyjímaje. Podle platných zákonů se o toulavé zvíře musí postarat obec. Někde je to úkolem technických služeb města, většinou ale tyto úkoly plní strážníci, zpravidla i proto, že většina policejních sborů drží nepřetržitou službu a je tak možnost reagovat na vzniklý problém. V našem městě kromě odchytu zajišťují strážníci i další nakládání s těmito zvířaty. Protože útulek v Pardubicích je již několik let dlouhodobě přeplněn a za každé umístěné zvíře se platí poplatek, zřídila si MPLB i záchytné kotce, kde může být zvíře dočasně umístěno, např. do doby, než se najde majitel, či se uvolní místo v útulku. I když tyto kotce nesou městu každý rok úspory v mnoha desítkách tisíc, které nemusí být vynakládány za poplatky v útulku či dopravu zvířat do něj, není to bez starostí. Jen v loňském roce odchytili strážníci 74 zvířat! I když útulek v Pardubicích patří k nejlevnějším v kraji, vydalo by město jen na poplatcích za útulek téměř 140tis. Kč. Umístění psa v záchytném kotci ale znamená, že jej každý den musí někdo vyvenčit, nakrmit a uklidit kotec. To obstarávají strážníci a každý den to zabere zhruba hodinu práce, kterou nikdo nevidí (na rozdíl od dopravních kontrol). Platné předpisy přísně upravují odbornou způsobilost osob zacházejících se zvířaty, takže s trochou nadsázky lze napsat, že i na zametení výkalů v kotci musí být odborné proškolení, což je týdenní kurz ve Veterinární fakultě v Brně. Na druhou stranu je ale povinnost proškolení opodstatněná. Řada odchycených zvířat je nevychovaných, vystresovaných či dost agresivních a pak nastává nutnost je zvyknout na nové podmínky a ochočit je natolik, aby bylo možné je nakrmit a uklidit jim. To pak znamená i mnoho práce na kotcích na úkor svého volna. Naše město má prostory pouze na venkovní kotce a tedy v zimním období nastávají různé komplikace. Najde se i dost osob, které často volají (zpravidla neznalí věci), že tam psi mrznou, nemají vodu apod. Pro zimní měsíce, kdy v mrazech samozřejmě voda v kotci během několika hodin zamrzne, jsou přesně stanovené postupy, které plně zajistí pro psa přijatelné a bezpečné ustájení. Za prvé to je vhodně postavený kotec se zakrytým zákoutím proti větru a bouda, která má vchod se závětřím. V mraze je třeba boudu vystlat slámou (nikoliv dekou či matrací, kterou může nevychovaný pes rozkousat a způsobit si závažné zažívací potíže, a která v případě, že pes je vlhký z deště či sněhu, zůstává mokrá a poté promrzne a neizoluje). Nedostatek vody po celý den se vyřeší velmi jednoduše, stačí potřebné množství vody dát do stravy, tedy se denní dávka krmení zaleje potřebným objemem mírně teplé vody. Pes je od přírody zvyklý žrát jen jednou denně a stejně to je s množstvím tekutiny. V přírodě pes pije jen, když je příležitost a podle potřeby tak vypije potřebné množství vody. Na rozdíl od člověka si pes domestikací tyto schopnosti neztratil. Důležitá je i skladba krmení. Kromě toho, že krmíme psy stejnou stravou jako naše služební, tedy až na výjimky jde o vařenou stravu, dáváme v zimě těm odchyceným i leccos na přilepšenou, aby měli dostatek tuků apod. To samozřejmě nějakou stovku měsíčně stojí, ale strážníci toto platí z vlastní kapsy, neboť si ani nechceme představit, co by se začalo dít, když by městská policie chtěla proplatit špek nebo sádlo, neboť známe jaké teorie a zdůvodňování dovedou vymýšlet někteří úředníci či představitelé samosprávy v jiných případech, kdy jde zjevně o nákupy věcí potřebných jen pro službu na ulici a výcvik. Na závěr chceme poděkovat těm, kterým není osud odchycených zvířat lhostejný a občas věnují nějaké pamlsky, granule či v mrazech seženou slámu, nebo se dokonce některého zvířete ujmou apod. Vážíme si jich o to víc, že takových dobrých lidí není v našem městě mnoho. Ale těch, co křičí a vymýšlejí problémy a vyhrožují přivoláním ochránců zvířat, aniž by k problému věděli cokoliv podstatného, je o poznání více. Ti nás hlavně zdržují od práce, ale na druhou stranu jsou roztomilí. Pavel Řehoř, vrchní strážník stálá služba telefon: , MaTeřskÁ ŠkoLa LÁznĚ Bohdaneč přijímací řízení na ŠkoLnÍ rok 2012/2013 Přihlášky pro nové děti si můžete vyzvednout v mateřské škole. V průběhu měsíce března. Vyplněné přihlášky odevzdejte zpět v kanceláři řiditelky MŠ od hod. do hod. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si rodiče vyzvednou osobně od hod. do hod. Schůzka s rodiči nově přijatých dětí se uskuteční v hod. na pavilonu C. vašim dětem poskytneme předškolní vzdělávání vedoucí k jejich maximálnímu fyzickému, psychickému i sociálnímu rozvoji. dítě získá vědomosti, schopnosti a dovednosti důležité pro vstup do zš i pro další život. dětem nabízíme: Kurz plavání Výuku hry na zobcovou fl étnu Výuku angličtiny Školu v přírodě Výlety, exkurze Koncerty, výstavy Divadelní představení v MŠ Oslavy narozenin dětí spolupracujeme se: ZŠ, ZUŠ, Pedagogicko-psychologickou poradnou, Ekocentrem PALETA Pardubice, městem Lázně Bohdaneč, Městsko-lázeňským informačním centrem atd. pořádáme akce pro děti i veřejnost: Týden tajemna, příjezd Sv. Martina, Barbory a Mikuláš s nadílkou, vánoční zpívání v kostele, besídky, Masopust, Čarodějnice, MDD s karnevalovým průvodem a zpíváním v lázeňském parku, Duhový týden, slavnostní zakončení školního roku Dny otevřených dveří naše ŠkoLa je vstřícná dětem I rodičům! 4 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

5 ZPRÁVY Z mateřské ŠKOLY Zveme Vás do školky Rok utekl jako voda a je tu opět měsíc březen, doba, kdy přicházejí do školky maminky s malými dětmi pro přihlášku. Je to svým způsobem jedinečný pohled na ty nevinné tvářičky, většinou trochu vylekané z neznámého prostředí a cizích lidí. Obavy z prvního odloučení od dítěte jsou vidět i na některých maminkách. Abychom tyto nejistoty alespoň částečně rozptýlili, mohou se děti s rodiči přijít do školky podívat a také si pohrát se staršími kamarády 3. dubna od 8.00 do hodin tento den je Dnem otevřených dveří ve školce. Zveme všechny, kteří naši školku ještě neznají, ať se přijdou podívat. Mgr. Alena Picková, ředitelka Pořadí č. Kritéria od šk. r. 2012/2013 Mateřská škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Bodové hodnoty 1. Trvalý pobyt dítěte na území města Lázně Bohdaneč Dosažení věku dítěte 6 let v období od do příslušného školního roku a děti s OŠD Dosažení věku dítěte 3 let k příslušného školního roku a zároveň splňuje: a) pravidelná celodenní docházka b) 4 hodinová docházka c) matka nepobírá rodičovský příspěvek na mladšího sourozence a) 10 b) 5 4. Dítě, jehož zákonný zástupce je zaměstnancem MŠ Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami (předpokládaná integrace), které doporučilo školské poradenské zařízení, odbor sociálně právní ochrany dětí, a to dle podmínek MŠ Důvody hodny zřetele: a) zákonní zástupci mají střídavou péči o dítě b) zdravotní důvody zákonných zástupců c) dítě nemá trvalý pobyt v Lázních Bohdanči, ale zákonní zástupci pracují na území města d) v MŠ se již vzdělává sourozenec e) do MŠ se hlásí sourozenci (2 a více dětí současně) f) opakované podání žádosti na dané MŠ a) 2 b) 8 c) 4 d) 4 e) 2 f) 2 7. Dosažení věku dítěte 3 let do příslušného školního roku a zároveň splňuje: a) pravidelná celodenní docházka b) 4hodinová, 5denní docházka c) matka nepobírá rodičovský příspěvek na mladšího sourozence a) 8 b) 3 8. Dosažení věku dítěte 3 let od do příslušného školního roku a zároveň splňuje: a) pravidelná celodenní docházka b) 4hodinová, 5denní docházka c) matka nepobírá rodičovský příspěvek na mladšího sourozence a) 3 b) 0 9. Dosažení věku dítěte 3 5 let k , kdy zákonný zástupce pobírá rodičovský příspěvek na mladšího sourozence : body budou přiděleny od nejstaršího dítěte po nejmladší : (5leté 8 bodů, 4leté 7 bodů, 3leté 1 bod) 8,7,1 10. Zákonný zástupce pobírá rodičovský příspěvek, ale zároveň pracuje. 1 Minimální počet bodů pro přijetí je 23 Minimální bodové hodnocení pro přijetí dítěte do mateřské školy je 23 bodů. Při shodnosti bodů rozhoduje ředitelka MŠ s přihlédnutím k trvalému pobytu v Lázních Bohdanči a k věku dítěte. b ř e z e n

6 ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zápis do prvního ročníku Ve dnech 26. a 27. ledna proběhl na naší škole zápis do prvních tříd školního roku 2012/2013. V doprovodu rodičů přišlo celkem 46 dětí. Zápis pečlivě připravili vyučující 1. stupně a pomáhaly také žákyně 8. ročníku. Ty pro děti připravily zábavné hry, odměnou byla sladkost a omalovánka. Další úkoly byly pro děti náročnější. Musely předvést samostatné a logické uvažování, správné vyslovování hlásek a srozumitelnost řeči, správné držení tužky, navázání kontaktu s dospělými. Zkrátka vše, co by měl znát a umět předškolák. Za odměnu si mohly děti vybrat dárek vyrobený staršími spolužáky a rodiče obdrželi rozhodnutí o přijetí. Z uvedeného počtu zapisovaných dětí zvažuje 10 zákonných zástupců odklad školní docházky. To znamená, že do prvních tříd by mělo nastoupit 36 dětí. Rádi bychom v září otevřeli dvě první třídy. Pro výuku je malá naplněnost třídy ideální, vyučující může zajistit žákům téměř individuální přístup. Ale v dnešní době je důležité ekonomické hledisko, a potom je tato situace pro školu nepříliš příznivá. Ministerstvo školství totiž chystá reformu financování. Nově se nebudou peníze rozdělovat podle počtu dětí, ale podle naplněnosti tříd. Prozatím je navrženo optimum na úrovni 24 žáků. Změna financování negativně dopadne na školy vesnic a malých měst. Z tohoto důvodu bychom rádi přivítali v prvních třídách všechny děti s trvalým bydlištěm v Lázních Bohdanči a okolí. V zájmu bezstarostného dětství dítěte je i blízkost školy, známé prostředí, společná cesta s kamarády do školy a ze školy, pomoc kamaráda ze sousedství v době nemoci. Naše škola dokáže zajistit stejnou kvalitu vzdělání jako velké městské školy. A to po celou dobu školní docházky. Ukázaly to také letošní testy žáků 9. ročníku. V testu z matematiky dosáhla dokonce jedna devátá třída vynikajícího výsledku srovnatelného s průměrným výsledkem žáků víceletých gymnázií. Svými výsledky v českém jazyce a v matematice se naše škola řadí mezi lepší průměrné školy. Rozhodnutí rodičů přihlásit svoje dítě k plnění školní docházky na naší škole, ale také je tady po celou dobu ponechat, bude pro další existenci školy velice důležité. Život dětem Mgr. Lenka Tužilová, zástupkyně ředitelky školy V letošním školním roce se na naši základní školu opět obrátilo občanské sdružení Život dětem, se kterým nás již tradičně spojuje dobrá spolupráce. Zapojili jsme se tedy znovu do veřejné sbírky. Žáci a jejich rodiče si zakoupili různé předměty magnetky se zvířátky, klipy ve tvaru srdíčka, přívěsky se srdíčkem a ozdobné špendlíky. Právě usmívající se sluníčko v srdíčku je logem tohoto sdružení. Všichni, kteří se zapojili do této dobrovolné akce, prokázali, že nejsou lhostejní k osudu vážně nemocných, handicapovaných a opuštěných dětí, kterým Život dětem pomáhá již 11 let. Díky naší pomoci mohou být zakoupeny přístrojové a zdravotnické pomůcky pro dětská oddělení nemocnic, výtěžek z prodeje je určen i sociálně slabým rodinám, které pečují o postižené děti, a pomoc též směřuje do dětských domovů. Sdružení Život dětem si hluboce váží naší podpory a pomoci. Tentokrát posíláme na jeho konto velmi hezkou částku Kč. Naše škola opět obdrží diplom a poděkování a ředitelství školy děkuje vám všem, kteří máte srdce na pravém místě a pomohli jste těm, kteří pomoc opravdu potřebují. Mgr. Libuše Sýkorová, ředitelka školy Kroužek Anglická konverzace Od začátku října působí na naší škole kroužek anglické konverzace. Členové kroužku mají o angličtinu zájem a baví je různé aktivity v anglickém jazyce. Formou her, soutěží a práce s interaktivní tabulí si rozšiřují svou slovní zásobu a procvičují fráze. Témata jsou různá, Velká Británie, Halloween, lidské tělo, oblečení, nakupování, jídlo, vaření, zvířata. Vaření podle anglických receptů jsme si vyzkoušeli před Vánoci ve cvičné kuchyňce naší školy a poté jsme vyrobili plakáty s recepty. Kroužek navštěvují žáci od 4. do 9. ročníku. Od nového pololetí přibíráme nové členy. Mgr. Alena Sedláková, vedoucí kroužku Anglický jazyk na 1. stupni V letošním školním roce byl žákům 1. a 2. ročníku nabídnut kroužek anglického jazyka. Kroužku se v I. pololetí účastní celkem 12 žáků, kteří se setkávají každý týden ve čtvrtek od hod. do hod. Vzhledem k tomu, že je kroužek určen nejmenším školákům, tak se vše učíme formou her a soutěží. Žáci se učí základní obraty a slovní zásobu blízkou dětem. Nyní se žáci umí přivítat, rozloučit, představit se a sdělit svůj věk. Umí počítat a pohovořit o tom, jakou mají rádi barvu, zvířátko a co všechno mají ve své aktovce. Ke zpestření využíváme i práci s interaktivní tabulí. Postupujeme pomalým tempem, aby měly děti dostatečný čas vše řádně procvičit a zapamatovat si. Bc. Adéla Dušková, vedoucí kroužku Kroužek florbalu V letošním školním roce pracuje na naší škole kroužek florbalu, který je určený pro žáky I. stupně. Žáci se v něm seznamují se základními pravidly a s herními variantami tohoto sportu. K elementárnímu florbalovému vybavení stačí sportovní oblečení, florbalová hokejka, míček a zápal pro hru. Hokejku i míček si mohou mladí florbalisté zapůjčit ve škole, jejich vkladem do hry je tedy herní nadšení a smysl pro fair play. Kroužek se koná v pátek jedenkrát za 14 dní od 13 do hod. Vlastní činnost probíhá v tělocvičně vojenské posádky. Činnosti kroužku se v I. pololetí školního roku 2011/12 účastnili tito žáci : Martin Pavelka 2.A, Adam Ehm 2.B, Tomáš Novák 4.A, Karel Rochl 4.A, Petr Škáva 4.A, Nathaniel Urbanec 4.A, Jan Šmíd 4.B, František Rochl 5.B. Mgr. Petr Svoboda, vedoucí kroužku 6 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

7 Sbor dobrovolných hasičů Lázně Bohdaneč Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Lázně Bohdaneč pro Výroční valnou hromadu SDH L. Bohdaneč, konanou dne Výjezdová jednotka byla v roce 2011 povolána celkově k 25 událostem 4 požár, 1 dopravní nehoda, 6 odstranění padlých či nebezpečně vychýlených stromů, 2 odstranění uniklých ropných látek, 8 odstranění nebezpečného hmyzu. Ve 4 případech jednotka nezasahovala. Důvodem byla buď nepřítomnost členů jednotky v místě bydliště v dopoledních hodinách, či menší potřeba počtu požadovaných sil, než byl původní předpoklad, nebo z důvodu planého poplachu. Z leva od horní řady: Zdeněk Černík, Miroslav Kulhánek, Vladimír Svída, Aleš Svoboda, Robert Turina, Ladislav Hercík. V únoru a březnu proběhlo školení strojníků a velitelů družstev na centrální stanici HZS Pardubice a školení řidičů v autoškole Peml v Přelouči. V květnu jsme se zúčastnili soutěže v požárním sportu v obci Vlčí Habřina, konané při příležitosti oslav založení místního sboru. V srpnu se někteří členové zúčastnili setkání hasičů Pyrocar 2011 v Přibyslavi. V září jsme pak soutěžili v hasičském sportu v obci Voleč a účastnili se oslav 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů obce Opatovice nad Labem, kde byl nesen i náš prapor. V průběhu roku byla prováděna údržba a opravy techniky. Tady patří mimořádné poděkování Ladislavu Hercíkovi. I v tomto roce jsme nadále pod vedením starosty SDH Miroslava Kulhánka pokračovali s pracemi na přestavbě hasičské zbrojnice. Také jemu patří poděkování za tuto dlouhodobou aktivní činnost. Jednotka byla dovybavena 1 ks proudnice Rabojet s kartuší pro tuhá smáčedla a 1 ks proudnice na pěnu s přiměšovačem, který je schopen přiměšovat v současnosti používané pěnotvorné prostředky. Z leva a od horní řady: Tomáš Pracz, Zdeněk Černík, Lukáš Svoboda, Aleš Svoboda, Vladimír Svída, Robert Turina, Radek Černík. V průběhu roku se členové výjezdové jednotky podíleli na činnosti kroužku mladých hasičů, asistovali při akcích ve městě konání novoročního ohňostroje, zahájení lázeňské sezony, výlovu Bohdanečského rybníka, příjezdu sv. Martina, rozsvěcení vánočního stromu. Děkuji městské policii za spolupráci u zásahů. Společně se těšíme na dokončení přístavby hasičské zbrojnice a nadcházející oslavy 135. výročí založení bohdanečského sboru. Robert Turina, velitel JSHD Lázně Bohdaneč Ohlédnutí se za Tříkrálovou sbírkou 2012 V souvislosti s ukončením Tříkrálové sbírky 2012, největší dobrovolnické akce u nás, která na Pardubicku probíhala ve dnech od 3. do 8. ledna 2012, se Oblastní charita Pardubice těší jak z úspěšných doprovodných programů v Domě techniky, tak z rekordního výtěžku Tříkrálové sbírky V letošním roce koledníci vybrali částku ve výši Kč. I v celorepublikovém měřítku, kdy se vybrala částka Kč, byla letošní Tříkrálová sbírka opravdu štědrá. V Lázních Bohdanči a okolí obdrželi koledníci do svých kasiček Kč. Všem, kteří se sbírky zúčastnili či do ní přispěli, patří náš velký dík. Výtěžek Tříkrálové sbírky bude použit dle záměru na dovybavení středisek služby Sanace rodiny, pobytového a ambulantního střediska odlehčovacích služeb Červánky v Třebosicích a rodinných center DaR a Holoubek. Dále bychom rádi zakoupili automobil pro terénní sociální služby. Část výtěžku je určena na přímou pomoc potřebným lidem a 10 % obdrží Charita ČR, která částku využije na humanitární pomoc a projekty v zahraničí. Fotografie, výtěžek sbírky v jednotlivých obcích a více informací o Tříkrálovém týdnu 2012 naleznete na trikralova-sbirka/. Jana Zlesáková, koordinátorka dobrovolnické činnosti b ř e z e n

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Město Přibyslav. Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne

Město Přibyslav. Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne Město Přibyslav Usnesení Zastupitelstva města Přibyslav ze dne 14. 12. 2016 74/2016 Zastupitelstvo města Přibyslav schvaluje upravený program veřejného zasedání dne 14. 12. 2016. Termín: 14. 12. 2016 Zajistí:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne

25/ Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne U S N E S E N Í z 25. mimořádného zasedání Rady města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne 27. listopadu 2013 25/866-2013 Rada města bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 25.11.2013

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne 11. 11. 2009 USNESENÍ č. 55/8-09 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 46/2009 par.3613 nebytové hospodářství, pol. 5171

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO H RANICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing.

Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. USNESENÍ 41 SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 17.10.2016 Usnesení 647/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pěčnov na svém zasedání dne 19. listopadu 2010 usnesením č. 22 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 9/2012 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 21. 11. 2012 v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011

OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011 OBEC KROPÁČOVA VRUTICE okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Kropáčova Vrutice č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kropáčova Vrutice schvaluje a vydává dne 29.6. 2011 v souladu

Více

OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce OSTROV se na svém zasedání dne 27. listopadu 2014, usnesením č.7/2014, bod č.9 usneslo vydat podle 14 odst. 2 zák.

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Obec Dolany Dolany 78, p.opatovice nad Labem IČO:

Obec Dolany Dolany 78, p.opatovice nad Labem IČO: Obec Dolany Dolany 78, 533 45 p.opatovice nad Labem IČO:00273490 Obecně závazná vyhláška obce Dolany č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Mohelnice, které se konalo dne 19.12.2012 od 15:30 hodin v kanceláři starosty 1167/61/RM/2012- Návrh rozpočtu a plánu prací společnosti Lesy města

Více

U s n e s e n í z 10. zasedání zastupitelstva města konaného dne v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 10. zasedání zastupitelstva města konaného dne v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 10. zasedání zastupitelstva města konaného dne 1.3.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 70. schůze Rady města Hostinné, konané dne 30.11.2016 1073/70/RM/2016 Schválení programu 70. schůze rady města program 70. schůze: 1. Schválení programu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-33/2016 Datum jednání: 10.02.2016 Program jednání (USN-R3-732/2016) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Nádražní 476,

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník MĚSTO DOKSY Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Doksy se na

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 13. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 06. 12. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 13/1.1 Program 13.

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření Schváleno ZM dne 16. 4. 2015 č. usn. 2015/4/120 Město Štětí Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření V rámci II. rozpočtového opatření jsou navrhovány úpravy vyplývající z vyúčtování medií, z upřesněných

Více

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného dne 7. prosince 2006 od 15 hod. na Staré radnici v Ostrově Usn. ZM č. 187/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II.

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. OBEC Oucmanice Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce v Oucmanicích se na svém zasedání dne 25. 3. 2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě

Více

Rozpočtový výhled města Vizovice na rok

Rozpočtový výhled města Vizovice na rok Rozpočtový výhled města Vizovice na rok 2016-2019 Rozpočet Upravený Skutečnost Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. 8 790 000 8 790 000 8 790 000 12 100 000 9 751 000 8 002 000 15 642 000 1 Daňové

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

KONTROLA USNESENÍ ZO

KONTROLA USNESENÍ ZO KOROLA USNESENÍ ZO USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 20.12.2010 8.8 Pasport dopravního značení v obci M. Vild V. Bezstarosti 31.10.2011 ZO ukládá starostovi a místostarostům ve spolupráci se stavebním

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více