Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk"

Transkript

1 Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu v letošním roce. Sestavení rozpočtu bylo poznamenáno rozpočtovou realitou. Očekávané nižší daňové příjmy a vyšší nároky na výdajové položky znamenají, že vyrovnaný rozpočet byl sestaven za cenu odkladu potřebných oprav majetku města a prakticky nulových položek v oblasti investic. Vládní politici se stále ještě nedohodli na změně rozpočtového určení daní. Města a obce naší velikosti mají bez jakéhokoliv racionálního důvodu nejnižší příjem z celostátně vybíraných daní na jednoho obyvatele v porovnání s obcemi a městy jiných velikostí. Alespoň částečné vyrovnání tohoto rozdílu by v rozpočtu našeho města znamenalo každoročně vyšší daňový příjem o 8 9 mil. Kč! Prodejem bytových jednotek v obytných domech Na Lužci v loňském roce si město sice vytvořilo Městsko-lázeňské informační centrum a město Lázně Bohdaneč zvou vyznavače cykloturistiky na 12. ročník tradiční projížď ky "Podél Opatovického kanálu". 7. DUBNA 2012 od 10 hodin - 10:00-11:00 registrace účastníků - občerstvení pro účastníky zajištěno Při doručení zdarma, při prodeji 10 Kč fi nanční rezervu, ale ta musí sloužit pro budoucí investice a v žádném případě nesmí být použita pro krytí běžných výdajů rozpočtu města. V této nepříliš optimistické rozpočtové atmosféře jednalo zastupitelstvo na posledním loňském zasedání o nabídce fi rmy SK - EKO Pardubice, s. r. o. na odkoupení fotbalového areálu Na Baště do majetku města. Fotbalový stadion Na Baště byl v devadesátých letech převeden tehdejším fotbalovým oddílem do majetku AFK Atlantic, spol. s r.o. Po ukončení úspěšného působení fotbalového klubu AFK Atlantic Lázně Bohdaneč ve vyšších fotbalových soutěžích (1. Gambrinus liga v sezoně 1997/98) se klub sloučil se Slovanem Pardubice. Majitel klubu Ing. Jiří Novák nabídl areál k odkoupení městu za cenu 12 mil. Kč. Ani při opakovaném projednávání této nabídky v zastupitelstvu města, bez strategického partnera, který by se zavázal areál provozovat ke sportovnímu využití, hradit provozní náklady a běžnou údržbu, nenašla se v zastupitelstvu potřebná většina pro odkoupení tehdy ještě funkčního areálu. Převážila obava z vysokých nákladů na provoz a údržbu. Společnost AFK Atlantic, spol. s r.o. potom prodala areál fi rmě STROM&STROM s.r.o. se sídlem v Praze. Nový majitel sportovní areál nezprovoznil, jeho aktivity skončily exekucí a areál se na dlouhou dobu uzavřel a zcela zpustl. V exekuční dražbě byl na podzim 2010 nabídnut za vyvolávací cenu 3 mil. Kč. Město se dražby zúčastnilo prostřednictvím tehdejší starostky Ing.Šimkové. Ta ale mohla dražit pouze do výše částky, schválené předem zastupitelstvem města. Současný vlastník, fi rma SK - EKO Pardubice, s. r. o. nabídla v dražbě o 100 tis. Kč víc než město a areál vydražila za tis. Kč. S odstupem několika měsíců fi rma SK - EKO Pardubice, s. r. o. areál městu nabídla k odkoupení za cenu podstatně vyšší. Vysoký nárůst ceny byl zdůvodněn současným prodejem pozemků, které fi rma vlastní na katastru města a úspěšnou realizací podnikatelských aktivit fi rmy. Nabídnuté pozemky ale nemají pro město žádné praktické využití. Jednání o odkoupení pokračovala v průběhu celého roku. Začátkem roku 2011 byl aktivitou místních sportovců obnoven sportovní klub pod názvem SK Lázně Bohdaneč. Klub si areál od fi rmy SK - Eko Pardubice, s. r. o. pronajal, zahájil sportovní činnost a vlastními silami, velkým úsilím a vlastními fi nančními prostředky zprovoznil hřiště tak, že se zde už mohlo odehrát jarní kolo fotbalové soutěže. Znamenalo to velkou a přirozenou euforii mezi místními příznivci fotbalu i mezi rodiči, jejichž děti byly v předchozích letech odkázány na fotbalové kluby v okolních obcích. To samozřejmě velmi upevnilo pozici nynějšího vlastníka, zastupitelé se octli pod tlakem a město prakticky ztratilo jakýkoliv manévrovací prostor pro vyjednání přijatelnější ceny. Kupní cena je pro město nepříznivá, ale vydá se jen jednou. Problém vznikne v potřebě investic do oprav a údržby toho majetku a v potřebě fi nančních prostředků na provoz. Kupní smlouvu s cenou tis. Kč bude zastupitelstvo města projednávat Po 16 letech v soukromém vlastnictví, do kterého ho místní fotbalisté s nadějí svěřili, se tak s největší pravděpodobností sportovní areál vrátí do veřejného vlastnictví. Nezbývá než pokračování na str. 2

2 slovo místostarosty Jak je to s byty pro seniory? Na základě množících se dotazů na současný stav bytů pro seniory odpovídám následující: celý problém týkající se bytů pro seniory je potřeba rozdělit na dvě skupiny: možnosti města a možnosti soukromých subjektů. Možnosti města: v prioritách minulého i současného vedení je zařazena výstavba domu pro seniory. Částečně je připraven projekt, zajištěna rezervace pozemku, ovšem současná fi nanční strategie naší vlády není nakloněna obcím, které mají zájem o takové výstavby. Veškeré dotace na provoz těchto zařízení se rapidně snížily a některé i zrušily. Město má velmi omezený počet bytů ve svém vlastnictví, ty jsou jednak obsazeny a jednak pro seniory nevyhovující (bytové domy jsou bez výtahů). Možnosti soukromých subjektů: v lokalitě Za Pivovarem provádí výstavbu bytových domů soukromá fi rma Stako s.r.o., Hradec Králové. Nyní jsou dokončeny domy č. 3 a 4. Domy č. 1 a 2 se budou realizovat až po zajištění prodeje jednotlivých bytů. V bytovém domě č. 3 na základě získání státní dotace vybudovala fi rma Stako s.r.o. 8 bytů speciálně určených pro sociální klienty. Minimálně 10 let musí garantovat stejnou výši nájmu a kritéria pro obsazení nájemníky byla minimální věk 70 let nebo postižení ZTP některého stupně. Městský úřad pouze vedl soupis žadatelů, ale výběr neovlivňoval. O další dotaci může tento soukromý subjekt žádat až za 3 roky, ovšem v případě zvýšeného zájmu se rýsuje určitá možnost kooperace při výstavbě dalších bytů s naším městem. V minulém roce ukončil svoji činnost hotel Technik. Tento objekt patří ČVTS Praha a dle posledních zpráv mají snahu tento objekt přebudovat na penzion pro seniory s pečovatelskou péči. Ing. Zdeněk Gilar, místostarosta ZPRÁVY Z RaDNiCe pokračování ze str. 1 doufat, že problémy s provozem město zvládne za pomoci nadšení místních sportovců. Pevně ale věřím, že i v této nové situaci zastupitelé neztratí ze zřetele schválenou investiční prioritu města, kterou je rekonstrukce základní školy včetně výstavby tělocvičny. A že také dokážeme postupně opravit i Sokolovnu, jejíž převedení do majetku města už na jaře loňského roku schválilo zastupitelstvo. Výsledek kontroly hospodaření s dotací při stavební akci Ráj autobusové nádraží byli členové zastupitelstva seznámeni s výsledkem kontroly použití dotačních prostředků na stavební akci Ráj autobusové nádraží, zrealizované v předchozím volebním období. Kontrolu provedl Nejvyšší kontrolní úřad. Závěry konstatují pochybení, z nichž některá jsou klasifi kována jako porušení rozpočtové kázně. To může mít za následek vracení dotačních prostředků. Nejvyšší kontrolní úřad je orgánem, který pouze zjišťuje, a tak další dopady této skutečnosti město teprve čekají. Květoslava Jeníčková, starostka Ulice Šípkova včera a dnes Na uvedených fotografi ích je zachycen úsek ulice Šípkovy dnes a před 28 lety. Již na první pohled je zřejmé, že se udělalo hodně práce, jak ze strany vedení našeho města v předcházejících volebních obdobích, tak ze strany Ředitelství silnic a dálnic, které zastupuje v těchto věcech zájmy státu. V roce 2008 byla provedena celková rekonstrukce silnice I/36 od náměstí až po Štěpanovský mlýn. Současně byly po obou stranách této silnice v délce více než 2 km zhotoveny nové chodníky, vysázena zeleň atd. Na tomto místě nechci úmyslně uvádět, kolik fi nančních prostředků bylo vynaloženo na tyto akce. Pouze chci konstatovat, že vynaložené prostředky jsou na vzhledu této ulice vidět. Chybí ještě dokončit nátěry trakčních vedení sloupů trolejového vedení a sloupů veřejného osvětlení. Pak budeme moci říci, že tato část města důstojně navazuje na revitalizovaný Ráj a zrekonstruované Masarykovo náměstí. Na občany našeho města však zbývá nedílná součást celé akce, a to je udržování všech prostorů v čistotě (nevenčení psů, nestavění vozidel na zelených plochách a chodnících) a zamezení vandalismu jako takovému. Jedině tímto způsobem zajistíme dodržení stávajícího stavu našeho města na dalších 20 let. Ing. Zdeněk Gilar, místostarosta Ulice Šípkova Ulice Šípkova B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

3 REGIONÁLNÍ DOPRAVA IREDO IREDO je nově zavedený systém společné regionální dopravy, který cestujícím umožňuje jízdu na jeden jízdní doklad v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, včetně přestupů. V praxi to znamená, že při přestupu mezi spoji předložíte jízdenku pouze ke kontrole. Odpadá tak nutnost platit tzv. nástupní sazbu při každém přestupu. Na jednu jízdenku lze přestupovat na autobus i vlak. Jízdenku IREDO lze použít pro všechny osobní, spěšné a rychlíkové vlaky. Pokud využíváte veřejnou dopravu pravidelně při cestě do školy či práce, vyplatí se zakoupit časovou jízdenku IREDO, která je sedmidenní, třicetidenní a devadesátidenní. Tato časová jízdenka je přenositelná a lze ji využívat i o víkendu. Všechny časové jízdenky lze zakoupit na pokladnách českých drah. Sedmidenní a třicetidenní lze zakoupit i ve všech regionálních autobusech. Tarifní mapy s uvedením cen jsou vyvěšeny na každé autobusové i vlakové zastávce Splatnost místních poplatků za odpady a ze psů se blíží Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoví pro rok 2012 místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů ve výši 500 Kč. Tento místní poplatek je splatný jednorázově do 31. března 2012 a je závazný pro všechny občany s trvalým pobytem ve městě Lázně Bohdaneč. Výše místního poplatku odpovídá zákonem stanovenému maximu 500 Kč (na občana s trvalým pobytem). V roce 2012 jsou předpokládány celkové náklady města Lázně Bohdaneč (bez Služeb města Lázně Bohdaneč) na systém odpadového hospodářství více jak 2 mil. Kč. Skutečně vypočítané vybírané náklady od občanů činí Kč. Přesto, že město Lázně Bohdaneč bude systém odpadového hospodářství (úklid kontejnerových stanovišť, přistavování velkoobjemových kontejnerů, separovaný sběr, odpadkové koše, sběrný dvůr, ruční čištění města a likvidace nebezpečných odpadů) dotovat ze svého rozpočtu, ponechalo ještě širokou škálu osvobození od platby: 1. Fyzické osoby při dosažení věku 75 let platí od 1. ledna následujícího roku poplatek ve výši 50 % sazby poplatku. 2. Při narození dítěte vzniká poplatková povinnost až 1. lednem následujícího roku. a na webových stránkách kde si lze spočítat jízdné prostřednictvím kalkulátoru. Lze uplatňovat tyto slevy pro vybrané skupiny lidí: Děti do 6 let, kočárky s dítětem je možno přepravit až dvě děti do 6 let zdarma s průvodcem starším 10 let (třetí a další dítě s průvodcem poloviční jízdné) zdarma se přepravuje kočárek s dítětem Děti do 15 let mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 % děti ve věku 10 až 15 let prokazují věk jakýmkoliv oficiálním průkazem s razítkem vydavatele. Průkaz obsahuje jméno, datum narození a fotografii dítěte Žáci do 15 let mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 62,5 % (sleva se v kalendářním roce neposkytuje v období od do ) nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u autobusového dopravce 3. Za děti do 10 let se odvádí poplatek ve výši 50 % sazby poplatku. Za děti, které dosáhnou 10 let v průběhu kalendářního roku, vzniká poplatková povinnost 1. lednem následujícího roku v plné výši. 4. Osvobozeny jsou osoby ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. 5. Osvobozeny jsou osoby dlouhodobě prokazatelně žijící v zahraničí po celý kalendářní rok. 6. Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kterým byl ve správním řízení zrušen trvalý pobyt a jsou evidenčně hlášeni na adrese ohlašovny a na území města Lázně Bohdaneč se nezdržují. 7. Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, žijící trvale na základě smlouvy o poskytování sociální služby v domovech pro seniory, ústavech sociální péče a obdobných zařízeních Poplatky ze psů (starších 3 měsíců) jsou také stanoveny ve stejné výši jako v loňském roce. Jsou rovněž splatné do Oba tyto poplatky můžete zaplatit v hotovosti na pokladně městského úřadu (budova radnice, kancelář č. 6), v provozovně Městsko-lázeňského informačního centra nebo převodem na účet Města Lázně Bohdaneč č /0100 po předchozím přidělení variabilního symbolu, který obdržíte na základě Vašeho vyžádání ( tel ). Studenti do 26 let mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 25 % (sleva se v kalendářním roce neposkytuje v období od do ) nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u autobusového dopravce Osoby ZTP a ZTP/P mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 75 % po předložení průkazu (ZTP/P se vztahuje též na přepravu průvodce zdarma) Rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí v ústavech mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 %, pro cestu zpět je nutné mít ústavem potvrzené vykonání návštěvy v průkazu Držitelé průkazu PTP mají nárok na jízdné zdarma v autobusech zařazených IREDO Jitka Vomlelová, referent odboru správy majetku Každému, kdo příslušný poplatek neuhradí v daném termínu, bude vystaven platební výměr (původní poplatek může být v tomto případě zvýšen až na trojnásobek). Neuhrazené poplatky budou vymáhány exekucí. S obecně závaznými vyhláškami, které zavádějí a upravují konkrétní sazby poplatků, se můžete seznámit na internetových stránkách (Městský úřad/ Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení) nebo na podatelně městského úřadu. Věra Kohoutková, odbor hospodářsko-správní Podání daňových přiznání k daním z příjmů fyzických osob za rok 2011 Oznamujeme, že obdobně jako v minulých letech lze podat daňová přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2011 přímo pracovníkům finančního úřadu v budově Městského úřadu Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. č. 1, v Langrově síni v těchto úředních dnech: 19. a 21. března 2012 v době od hod. do hod. Ing. Jiří Doležal, vedoucí hospodářsko-správního odboru b ř e z e n

4 městská POLiCie informuje Odchyt psů a dalších toulavých či nebezpečných zvířat Odchytová služba je nedílnou součástí práce většiny obecních a městských policií v České republice, té bohdanečské nevyjímaje. Podle platných zákonů se o toulavé zvíře musí postarat obec. Někde je to úkolem technických služeb města, většinou ale tyto úkoly plní strážníci, zpravidla i proto, že většina policejních sborů drží nepřetržitou službu a je tak možnost reagovat na vzniklý problém. V našem městě kromě odchytu zajišťují strážníci i další nakládání s těmito zvířaty. Protože útulek v Pardubicích je již několik let dlouhodobě přeplněn a za každé umístěné zvíře se platí poplatek, zřídila si MPLB i záchytné kotce, kde může být zvíře dočasně umístěno, např. do doby, než se najde majitel, či se uvolní místo v útulku. I když tyto kotce nesou městu každý rok úspory v mnoha desítkách tisíc, které nemusí být vynakládány za poplatky v útulku či dopravu zvířat do něj, není to bez starostí. Jen v loňském roce odchytili strážníci 74 zvířat! I když útulek v Pardubicích patří k nejlevnějším v kraji, vydalo by město jen na poplatcích za útulek téměř 140tis. Kč. Umístění psa v záchytném kotci ale znamená, že jej každý den musí někdo vyvenčit, nakrmit a uklidit kotec. To obstarávají strážníci a každý den to zabere zhruba hodinu práce, kterou nikdo nevidí (na rozdíl od dopravních kontrol). Platné předpisy přísně upravují odbornou způsobilost osob zacházejících se zvířaty, takže s trochou nadsázky lze napsat, že i na zametení výkalů v kotci musí být odborné proškolení, což je týdenní kurz ve Veterinární fakultě v Brně. Na druhou stranu je ale povinnost proškolení opodstatněná. Řada odchycených zvířat je nevychovaných, vystresovaných či dost agresivních a pak nastává nutnost je zvyknout na nové podmínky a ochočit je natolik, aby bylo možné je nakrmit a uklidit jim. To pak znamená i mnoho práce na kotcích na úkor svého volna. Naše město má prostory pouze na venkovní kotce a tedy v zimním období nastávají různé komplikace. Najde se i dost osob, které často volají (zpravidla neznalí věci), že tam psi mrznou, nemají vodu apod. Pro zimní měsíce, kdy v mrazech samozřejmě voda v kotci během několika hodin zamrzne, jsou přesně stanovené postupy, které plně zajistí pro psa přijatelné a bezpečné ustájení. Za prvé to je vhodně postavený kotec se zakrytým zákoutím proti větru a bouda, která má vchod se závětřím. V mraze je třeba boudu vystlat slámou (nikoliv dekou či matrací, kterou může nevychovaný pes rozkousat a způsobit si závažné zažívací potíže, a která v případě, že pes je vlhký z deště či sněhu, zůstává mokrá a poté promrzne a neizoluje). Nedostatek vody po celý den se vyřeší velmi jednoduše, stačí potřebné množství vody dát do stravy, tedy se denní dávka krmení zaleje potřebným objemem mírně teplé vody. Pes je od přírody zvyklý žrát jen jednou denně a stejně to je s množstvím tekutiny. V přírodě pes pije jen, když je příležitost a podle potřeby tak vypije potřebné množství vody. Na rozdíl od člověka si pes domestikací tyto schopnosti neztratil. Důležitá je i skladba krmení. Kromě toho, že krmíme psy stejnou stravou jako naše služební, tedy až na výjimky jde o vařenou stravu, dáváme v zimě těm odchyceným i leccos na přilepšenou, aby měli dostatek tuků apod. To samozřejmě nějakou stovku měsíčně stojí, ale strážníci toto platí z vlastní kapsy, neboť si ani nechceme představit, co by se začalo dít, když by městská policie chtěla proplatit špek nebo sádlo, neboť známe jaké teorie a zdůvodňování dovedou vymýšlet někteří úředníci či představitelé samosprávy v jiných případech, kdy jde zjevně o nákupy věcí potřebných jen pro službu na ulici a výcvik. Na závěr chceme poděkovat těm, kterým není osud odchycených zvířat lhostejný a občas věnují nějaké pamlsky, granule či v mrazech seženou slámu, nebo se dokonce některého zvířete ujmou apod. Vážíme si jich o to víc, že takových dobrých lidí není v našem městě mnoho. Ale těch, co křičí a vymýšlejí problémy a vyhrožují přivoláním ochránců zvířat, aniž by k problému věděli cokoliv podstatného, je o poznání více. Ti nás hlavně zdržují od práce, ale na druhou stranu jsou roztomilí. Pavel Řehoř, vrchní strážník stálá služba telefon: , MaTeřskÁ ŠkoLa LÁznĚ Bohdaneč přijímací řízení na ŠkoLnÍ rok 2012/2013 Přihlášky pro nové děti si můžete vyzvednout v mateřské škole. V průběhu měsíce března. Vyplněné přihlášky odevzdejte zpět v kanceláři řiditelky MŠ od hod. do hod. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si rodiče vyzvednou osobně od hod. do hod. Schůzka s rodiči nově přijatých dětí se uskuteční v hod. na pavilonu C. vašim dětem poskytneme předškolní vzdělávání vedoucí k jejich maximálnímu fyzickému, psychickému i sociálnímu rozvoji. dítě získá vědomosti, schopnosti a dovednosti důležité pro vstup do zš i pro další život. dětem nabízíme: Kurz plavání Výuku hry na zobcovou fl étnu Výuku angličtiny Školu v přírodě Výlety, exkurze Koncerty, výstavy Divadelní představení v MŠ Oslavy narozenin dětí spolupracujeme se: ZŠ, ZUŠ, Pedagogicko-psychologickou poradnou, Ekocentrem PALETA Pardubice, městem Lázně Bohdaneč, Městsko-lázeňským informačním centrem atd. pořádáme akce pro děti i veřejnost: Týden tajemna, příjezd Sv. Martina, Barbory a Mikuláš s nadílkou, vánoční zpívání v kostele, besídky, Masopust, Čarodějnice, MDD s karnevalovým průvodem a zpíváním v lázeňském parku, Duhový týden, slavnostní zakončení školního roku Dny otevřených dveří naše ŠkoLa je vstřícná dětem I rodičům! 4 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

5 ZPRÁVY Z mateřské ŠKOLY Zveme Vás do školky Rok utekl jako voda a je tu opět měsíc březen, doba, kdy přicházejí do školky maminky s malými dětmi pro přihlášku. Je to svým způsobem jedinečný pohled na ty nevinné tvářičky, většinou trochu vylekané z neznámého prostředí a cizích lidí. Obavy z prvního odloučení od dítěte jsou vidět i na některých maminkách. Abychom tyto nejistoty alespoň částečně rozptýlili, mohou se děti s rodiči přijít do školky podívat a také si pohrát se staršími kamarády 3. dubna od 8.00 do hodin tento den je Dnem otevřených dveří ve školce. Zveme všechny, kteří naši školku ještě neznají, ať se přijdou podívat. Mgr. Alena Picková, ředitelka Pořadí č. Kritéria od šk. r. 2012/2013 Mateřská škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Bodové hodnoty 1. Trvalý pobyt dítěte na území města Lázně Bohdaneč Dosažení věku dítěte 6 let v období od do příslušného školního roku a děti s OŠD Dosažení věku dítěte 3 let k příslušného školního roku a zároveň splňuje: a) pravidelná celodenní docházka b) 4 hodinová docházka c) matka nepobírá rodičovský příspěvek na mladšího sourozence a) 10 b) 5 4. Dítě, jehož zákonný zástupce je zaměstnancem MŠ Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami (předpokládaná integrace), které doporučilo školské poradenské zařízení, odbor sociálně právní ochrany dětí, a to dle podmínek MŠ Důvody hodny zřetele: a) zákonní zástupci mají střídavou péči o dítě b) zdravotní důvody zákonných zástupců c) dítě nemá trvalý pobyt v Lázních Bohdanči, ale zákonní zástupci pracují na území města d) v MŠ se již vzdělává sourozenec e) do MŠ se hlásí sourozenci (2 a více dětí současně) f) opakované podání žádosti na dané MŠ a) 2 b) 8 c) 4 d) 4 e) 2 f) 2 7. Dosažení věku dítěte 3 let do příslušného školního roku a zároveň splňuje: a) pravidelná celodenní docházka b) 4hodinová, 5denní docházka c) matka nepobírá rodičovský příspěvek na mladšího sourozence a) 8 b) 3 8. Dosažení věku dítěte 3 let od do příslušného školního roku a zároveň splňuje: a) pravidelná celodenní docházka b) 4hodinová, 5denní docházka c) matka nepobírá rodičovský příspěvek na mladšího sourozence a) 3 b) 0 9. Dosažení věku dítěte 3 5 let k , kdy zákonný zástupce pobírá rodičovský příspěvek na mladšího sourozence : body budou přiděleny od nejstaršího dítěte po nejmladší : (5leté 8 bodů, 4leté 7 bodů, 3leté 1 bod) 8,7,1 10. Zákonný zástupce pobírá rodičovský příspěvek, ale zároveň pracuje. 1 Minimální počet bodů pro přijetí je 23 Minimální bodové hodnocení pro přijetí dítěte do mateřské školy je 23 bodů. Při shodnosti bodů rozhoduje ředitelka MŠ s přihlédnutím k trvalému pobytu v Lázních Bohdanči a k věku dítěte. b ř e z e n

6 ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zápis do prvního ročníku Ve dnech 26. a 27. ledna proběhl na naší škole zápis do prvních tříd školního roku 2012/2013. V doprovodu rodičů přišlo celkem 46 dětí. Zápis pečlivě připravili vyučující 1. stupně a pomáhaly také žákyně 8. ročníku. Ty pro děti připravily zábavné hry, odměnou byla sladkost a omalovánka. Další úkoly byly pro děti náročnější. Musely předvést samostatné a logické uvažování, správné vyslovování hlásek a srozumitelnost řeči, správné držení tužky, navázání kontaktu s dospělými. Zkrátka vše, co by měl znát a umět předškolák. Za odměnu si mohly děti vybrat dárek vyrobený staršími spolužáky a rodiče obdrželi rozhodnutí o přijetí. Z uvedeného počtu zapisovaných dětí zvažuje 10 zákonných zástupců odklad školní docházky. To znamená, že do prvních tříd by mělo nastoupit 36 dětí. Rádi bychom v září otevřeli dvě první třídy. Pro výuku je malá naplněnost třídy ideální, vyučující může zajistit žákům téměř individuální přístup. Ale v dnešní době je důležité ekonomické hledisko, a potom je tato situace pro školu nepříliš příznivá. Ministerstvo školství totiž chystá reformu financování. Nově se nebudou peníze rozdělovat podle počtu dětí, ale podle naplněnosti tříd. Prozatím je navrženo optimum na úrovni 24 žáků. Změna financování negativně dopadne na školy vesnic a malých měst. Z tohoto důvodu bychom rádi přivítali v prvních třídách všechny děti s trvalým bydlištěm v Lázních Bohdanči a okolí. V zájmu bezstarostného dětství dítěte je i blízkost školy, známé prostředí, společná cesta s kamarády do školy a ze školy, pomoc kamaráda ze sousedství v době nemoci. Naše škola dokáže zajistit stejnou kvalitu vzdělání jako velké městské školy. A to po celou dobu školní docházky. Ukázaly to také letošní testy žáků 9. ročníku. V testu z matematiky dosáhla dokonce jedna devátá třída vynikajícího výsledku srovnatelného s průměrným výsledkem žáků víceletých gymnázií. Svými výsledky v českém jazyce a v matematice se naše škola řadí mezi lepší průměrné školy. Rozhodnutí rodičů přihlásit svoje dítě k plnění školní docházky na naší škole, ale také je tady po celou dobu ponechat, bude pro další existenci školy velice důležité. Život dětem Mgr. Lenka Tužilová, zástupkyně ředitelky školy V letošním školním roce se na naši základní školu opět obrátilo občanské sdružení Život dětem, se kterým nás již tradičně spojuje dobrá spolupráce. Zapojili jsme se tedy znovu do veřejné sbírky. Žáci a jejich rodiče si zakoupili různé předměty magnetky se zvířátky, klipy ve tvaru srdíčka, přívěsky se srdíčkem a ozdobné špendlíky. Právě usmívající se sluníčko v srdíčku je logem tohoto sdružení. Všichni, kteří se zapojili do této dobrovolné akce, prokázali, že nejsou lhostejní k osudu vážně nemocných, handicapovaných a opuštěných dětí, kterým Život dětem pomáhá již 11 let. Díky naší pomoci mohou být zakoupeny přístrojové a zdravotnické pomůcky pro dětská oddělení nemocnic, výtěžek z prodeje je určen i sociálně slabým rodinám, které pečují o postižené děti, a pomoc též směřuje do dětských domovů. Sdružení Život dětem si hluboce váží naší podpory a pomoci. Tentokrát posíláme na jeho konto velmi hezkou částku Kč. Naše škola opět obdrží diplom a poděkování a ředitelství školy děkuje vám všem, kteří máte srdce na pravém místě a pomohli jste těm, kteří pomoc opravdu potřebují. Mgr. Libuše Sýkorová, ředitelka školy Kroužek Anglická konverzace Od začátku října působí na naší škole kroužek anglické konverzace. Členové kroužku mají o angličtinu zájem a baví je různé aktivity v anglickém jazyce. Formou her, soutěží a práce s interaktivní tabulí si rozšiřují svou slovní zásobu a procvičují fráze. Témata jsou různá, Velká Británie, Halloween, lidské tělo, oblečení, nakupování, jídlo, vaření, zvířata. Vaření podle anglických receptů jsme si vyzkoušeli před Vánoci ve cvičné kuchyňce naší školy a poté jsme vyrobili plakáty s recepty. Kroužek navštěvují žáci od 4. do 9. ročníku. Od nového pololetí přibíráme nové členy. Mgr. Alena Sedláková, vedoucí kroužku Anglický jazyk na 1. stupni V letošním školním roce byl žákům 1. a 2. ročníku nabídnut kroužek anglického jazyka. Kroužku se v I. pololetí účastní celkem 12 žáků, kteří se setkávají každý týden ve čtvrtek od hod. do hod. Vzhledem k tomu, že je kroužek určen nejmenším školákům, tak se vše učíme formou her a soutěží. Žáci se učí základní obraty a slovní zásobu blízkou dětem. Nyní se žáci umí přivítat, rozloučit, představit se a sdělit svůj věk. Umí počítat a pohovořit o tom, jakou mají rádi barvu, zvířátko a co všechno mají ve své aktovce. Ke zpestření využíváme i práci s interaktivní tabulí. Postupujeme pomalým tempem, aby měly děti dostatečný čas vše řádně procvičit a zapamatovat si. Bc. Adéla Dušková, vedoucí kroužku Kroužek florbalu V letošním školním roce pracuje na naší škole kroužek florbalu, který je určený pro žáky I. stupně. Žáci se v něm seznamují se základními pravidly a s herními variantami tohoto sportu. K elementárnímu florbalovému vybavení stačí sportovní oblečení, florbalová hokejka, míček a zápal pro hru. Hokejku i míček si mohou mladí florbalisté zapůjčit ve škole, jejich vkladem do hry je tedy herní nadšení a smysl pro fair play. Kroužek se koná v pátek jedenkrát za 14 dní od 13 do hod. Vlastní činnost probíhá v tělocvičně vojenské posádky. Činnosti kroužku se v I. pololetí školního roku 2011/12 účastnili tito žáci : Martin Pavelka 2.A, Adam Ehm 2.B, Tomáš Novák 4.A, Karel Rochl 4.A, Petr Škáva 4.A, Nathaniel Urbanec 4.A, Jan Šmíd 4.B, František Rochl 5.B. Mgr. Petr Svoboda, vedoucí kroužku 6 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

7 Sbor dobrovolných hasičů Lázně Bohdaneč Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Lázně Bohdaneč pro Výroční valnou hromadu SDH L. Bohdaneč, konanou dne Výjezdová jednotka byla v roce 2011 povolána celkově k 25 událostem 4 požár, 1 dopravní nehoda, 6 odstranění padlých či nebezpečně vychýlených stromů, 2 odstranění uniklých ropných látek, 8 odstranění nebezpečného hmyzu. Ve 4 případech jednotka nezasahovala. Důvodem byla buď nepřítomnost členů jednotky v místě bydliště v dopoledních hodinách, či menší potřeba počtu požadovaných sil, než byl původní předpoklad, nebo z důvodu planého poplachu. Z leva od horní řady: Zdeněk Černík, Miroslav Kulhánek, Vladimír Svída, Aleš Svoboda, Robert Turina, Ladislav Hercík. V únoru a březnu proběhlo školení strojníků a velitelů družstev na centrální stanici HZS Pardubice a školení řidičů v autoškole Peml v Přelouči. V květnu jsme se zúčastnili soutěže v požárním sportu v obci Vlčí Habřina, konané při příležitosti oslav založení místního sboru. V srpnu se někteří členové zúčastnili setkání hasičů Pyrocar 2011 v Přibyslavi. V září jsme pak soutěžili v hasičském sportu v obci Voleč a účastnili se oslav 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů obce Opatovice nad Labem, kde byl nesen i náš prapor. V průběhu roku byla prováděna údržba a opravy techniky. Tady patří mimořádné poděkování Ladislavu Hercíkovi. I v tomto roce jsme nadále pod vedením starosty SDH Miroslava Kulhánka pokračovali s pracemi na přestavbě hasičské zbrojnice. Také jemu patří poděkování za tuto dlouhodobou aktivní činnost. Jednotka byla dovybavena 1 ks proudnice Rabojet s kartuší pro tuhá smáčedla a 1 ks proudnice na pěnu s přiměšovačem, který je schopen přiměšovat v současnosti používané pěnotvorné prostředky. Z leva a od horní řady: Tomáš Pracz, Zdeněk Černík, Lukáš Svoboda, Aleš Svoboda, Vladimír Svída, Robert Turina, Radek Černík. V průběhu roku se členové výjezdové jednotky podíleli na činnosti kroužku mladých hasičů, asistovali při akcích ve městě konání novoročního ohňostroje, zahájení lázeňské sezony, výlovu Bohdanečského rybníka, příjezdu sv. Martina, rozsvěcení vánočního stromu. Děkuji městské policii za spolupráci u zásahů. Společně se těšíme na dokončení přístavby hasičské zbrojnice a nadcházející oslavy 135. výročí založení bohdanečského sboru. Robert Turina, velitel JSHD Lázně Bohdaneč Ohlédnutí se za Tříkrálovou sbírkou 2012 V souvislosti s ukončením Tříkrálové sbírky 2012, největší dobrovolnické akce u nás, která na Pardubicku probíhala ve dnech od 3. do 8. ledna 2012, se Oblastní charita Pardubice těší jak z úspěšných doprovodných programů v Domě techniky, tak z rekordního výtěžku Tříkrálové sbírky V letošním roce koledníci vybrali částku ve výši Kč. I v celorepublikovém měřítku, kdy se vybrala částka Kč, byla letošní Tříkrálová sbírka opravdu štědrá. V Lázních Bohdanči a okolí obdrželi koledníci do svých kasiček Kč. Všem, kteří se sbírky zúčastnili či do ní přispěli, patří náš velký dík. Výtěžek Tříkrálové sbírky bude použit dle záměru na dovybavení středisek služby Sanace rodiny, pobytového a ambulantního střediska odlehčovacích služeb Červánky v Třebosicích a rodinných center DaR a Holoubek. Dále bychom rádi zakoupili automobil pro terénní sociální služby. Část výtěžku je určena na přímou pomoc potřebným lidem a 10 % obdrží Charita ČR, která částku využije na humanitární pomoc a projekty v zahraničí. Fotografie, výtěžek sbírky v jednotlivých obcích a více informací o Tříkrálovém týdnu 2012 naleznete na trikralova-sbirka/. Jana Zlesáková, koordinátorka dobrovolnické činnosti b ř e z e n

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče V pondělí 7. února zasedala rada města na své 57. schůzi. Radní se podrobně seznámili s návrhem na odpis pohledávek, který je pravidelně

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII.

9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII. Školáci vysadili muchovníky. Str. 11 Divadlo 6. května slaví 65 let své existence. Str. 16 Proměny Holešova v historickém seriálu. Str. 19 9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII. Hole ovskowww.holesov.cz cena

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz V Ko bleskově z města Během roku 2008 bylo na odboru dopravy MěÚ Kolín zaevidováno 4 422 nových vozidel. 4 048 vozidel

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více