Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk"

Transkript

1 Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu v letošním roce. Sestavení rozpočtu bylo poznamenáno rozpočtovou realitou. Očekávané nižší daňové příjmy a vyšší nároky na výdajové položky znamenají, že vyrovnaný rozpočet byl sestaven za cenu odkladu potřebných oprav majetku města a prakticky nulových položek v oblasti investic. Vládní politici se stále ještě nedohodli na změně rozpočtového určení daní. Města a obce naší velikosti mají bez jakéhokoliv racionálního důvodu nejnižší příjem z celostátně vybíraných daní na jednoho obyvatele v porovnání s obcemi a městy jiných velikostí. Alespoň částečné vyrovnání tohoto rozdílu by v rozpočtu našeho města znamenalo každoročně vyšší daňový příjem o 8 9 mil. Kč! Prodejem bytových jednotek v obytných domech Na Lužci v loňském roce si město sice vytvořilo Městsko-lázeňské informační centrum a město Lázně Bohdaneč zvou vyznavače cykloturistiky na 12. ročník tradiční projížď ky "Podél Opatovického kanálu". 7. DUBNA 2012 od 10 hodin - 10:00-11:00 registrace účastníků - občerstvení pro účastníky zajištěno Při doručení zdarma, při prodeji 10 Kč fi nanční rezervu, ale ta musí sloužit pro budoucí investice a v žádném případě nesmí být použita pro krytí běžných výdajů rozpočtu města. V této nepříliš optimistické rozpočtové atmosféře jednalo zastupitelstvo na posledním loňském zasedání o nabídce fi rmy SK - EKO Pardubice, s. r. o. na odkoupení fotbalového areálu Na Baště do majetku města. Fotbalový stadion Na Baště byl v devadesátých letech převeden tehdejším fotbalovým oddílem do majetku AFK Atlantic, spol. s r.o. Po ukončení úspěšného působení fotbalového klubu AFK Atlantic Lázně Bohdaneč ve vyšších fotbalových soutěžích (1. Gambrinus liga v sezoně 1997/98) se klub sloučil se Slovanem Pardubice. Majitel klubu Ing. Jiří Novák nabídl areál k odkoupení městu za cenu 12 mil. Kč. Ani při opakovaném projednávání této nabídky v zastupitelstvu města, bez strategického partnera, který by se zavázal areál provozovat ke sportovnímu využití, hradit provozní náklady a běžnou údržbu, nenašla se v zastupitelstvu potřebná většina pro odkoupení tehdy ještě funkčního areálu. Převážila obava z vysokých nákladů na provoz a údržbu. Společnost AFK Atlantic, spol. s r.o. potom prodala areál fi rmě STROM&STROM s.r.o. se sídlem v Praze. Nový majitel sportovní areál nezprovoznil, jeho aktivity skončily exekucí a areál se na dlouhou dobu uzavřel a zcela zpustl. V exekuční dražbě byl na podzim 2010 nabídnut za vyvolávací cenu 3 mil. Kč. Město se dražby zúčastnilo prostřednictvím tehdejší starostky Ing.Šimkové. Ta ale mohla dražit pouze do výše částky, schválené předem zastupitelstvem města. Současný vlastník, fi rma SK - EKO Pardubice, s. r. o. nabídla v dražbě o 100 tis. Kč víc než město a areál vydražila za tis. Kč. S odstupem několika měsíců fi rma SK - EKO Pardubice, s. r. o. areál městu nabídla k odkoupení za cenu podstatně vyšší. Vysoký nárůst ceny byl zdůvodněn současným prodejem pozemků, které fi rma vlastní na katastru města a úspěšnou realizací podnikatelských aktivit fi rmy. Nabídnuté pozemky ale nemají pro město žádné praktické využití. Jednání o odkoupení pokračovala v průběhu celého roku. Začátkem roku 2011 byl aktivitou místních sportovců obnoven sportovní klub pod názvem SK Lázně Bohdaneč. Klub si areál od fi rmy SK - Eko Pardubice, s. r. o. pronajal, zahájil sportovní činnost a vlastními silami, velkým úsilím a vlastními fi nančními prostředky zprovoznil hřiště tak, že se zde už mohlo odehrát jarní kolo fotbalové soutěže. Znamenalo to velkou a přirozenou euforii mezi místními příznivci fotbalu i mezi rodiči, jejichž děti byly v předchozích letech odkázány na fotbalové kluby v okolních obcích. To samozřejmě velmi upevnilo pozici nynějšího vlastníka, zastupitelé se octli pod tlakem a město prakticky ztratilo jakýkoliv manévrovací prostor pro vyjednání přijatelnější ceny. Kupní cena je pro město nepříznivá, ale vydá se jen jednou. Problém vznikne v potřebě investic do oprav a údržby toho majetku a v potřebě fi nančních prostředků na provoz. Kupní smlouvu s cenou tis. Kč bude zastupitelstvo města projednávat Po 16 letech v soukromém vlastnictví, do kterého ho místní fotbalisté s nadějí svěřili, se tak s největší pravděpodobností sportovní areál vrátí do veřejného vlastnictví. Nezbývá než pokračování na str. 2

2 slovo místostarosty Jak je to s byty pro seniory? Na základě množících se dotazů na současný stav bytů pro seniory odpovídám následující: celý problém týkající se bytů pro seniory je potřeba rozdělit na dvě skupiny: možnosti města a možnosti soukromých subjektů. Možnosti města: v prioritách minulého i současného vedení je zařazena výstavba domu pro seniory. Částečně je připraven projekt, zajištěna rezervace pozemku, ovšem současná fi nanční strategie naší vlády není nakloněna obcím, které mají zájem o takové výstavby. Veškeré dotace na provoz těchto zařízení se rapidně snížily a některé i zrušily. Město má velmi omezený počet bytů ve svém vlastnictví, ty jsou jednak obsazeny a jednak pro seniory nevyhovující (bytové domy jsou bez výtahů). Možnosti soukromých subjektů: v lokalitě Za Pivovarem provádí výstavbu bytových domů soukromá fi rma Stako s.r.o., Hradec Králové. Nyní jsou dokončeny domy č. 3 a 4. Domy č. 1 a 2 se budou realizovat až po zajištění prodeje jednotlivých bytů. V bytovém domě č. 3 na základě získání státní dotace vybudovala fi rma Stako s.r.o. 8 bytů speciálně určených pro sociální klienty. Minimálně 10 let musí garantovat stejnou výši nájmu a kritéria pro obsazení nájemníky byla minimální věk 70 let nebo postižení ZTP některého stupně. Městský úřad pouze vedl soupis žadatelů, ale výběr neovlivňoval. O další dotaci může tento soukromý subjekt žádat až za 3 roky, ovšem v případě zvýšeného zájmu se rýsuje určitá možnost kooperace při výstavbě dalších bytů s naším městem. V minulém roce ukončil svoji činnost hotel Technik. Tento objekt patří ČVTS Praha a dle posledních zpráv mají snahu tento objekt přebudovat na penzion pro seniory s pečovatelskou péči. Ing. Zdeněk Gilar, místostarosta ZPRÁVY Z RaDNiCe pokračování ze str. 1 doufat, že problémy s provozem město zvládne za pomoci nadšení místních sportovců. Pevně ale věřím, že i v této nové situaci zastupitelé neztratí ze zřetele schválenou investiční prioritu města, kterou je rekonstrukce základní školy včetně výstavby tělocvičny. A že také dokážeme postupně opravit i Sokolovnu, jejíž převedení do majetku města už na jaře loňského roku schválilo zastupitelstvo. Výsledek kontroly hospodaření s dotací při stavební akci Ráj autobusové nádraží byli členové zastupitelstva seznámeni s výsledkem kontroly použití dotačních prostředků na stavební akci Ráj autobusové nádraží, zrealizované v předchozím volebním období. Kontrolu provedl Nejvyšší kontrolní úřad. Závěry konstatují pochybení, z nichž některá jsou klasifi kována jako porušení rozpočtové kázně. To může mít za následek vracení dotačních prostředků. Nejvyšší kontrolní úřad je orgánem, který pouze zjišťuje, a tak další dopady této skutečnosti město teprve čekají. Květoslava Jeníčková, starostka Ulice Šípkova včera a dnes Na uvedených fotografi ích je zachycen úsek ulice Šípkovy dnes a před 28 lety. Již na první pohled je zřejmé, že se udělalo hodně práce, jak ze strany vedení našeho města v předcházejících volebních obdobích, tak ze strany Ředitelství silnic a dálnic, které zastupuje v těchto věcech zájmy státu. V roce 2008 byla provedena celková rekonstrukce silnice I/36 od náměstí až po Štěpanovský mlýn. Současně byly po obou stranách této silnice v délce více než 2 km zhotoveny nové chodníky, vysázena zeleň atd. Na tomto místě nechci úmyslně uvádět, kolik fi nančních prostředků bylo vynaloženo na tyto akce. Pouze chci konstatovat, že vynaložené prostředky jsou na vzhledu této ulice vidět. Chybí ještě dokončit nátěry trakčních vedení sloupů trolejového vedení a sloupů veřejného osvětlení. Pak budeme moci říci, že tato část města důstojně navazuje na revitalizovaný Ráj a zrekonstruované Masarykovo náměstí. Na občany našeho města však zbývá nedílná součást celé akce, a to je udržování všech prostorů v čistotě (nevenčení psů, nestavění vozidel na zelených plochách a chodnících) a zamezení vandalismu jako takovému. Jedině tímto způsobem zajistíme dodržení stávajícího stavu našeho města na dalších 20 let. Ing. Zdeněk Gilar, místostarosta Ulice Šípkova Ulice Šípkova B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

3 REGIONÁLNÍ DOPRAVA IREDO IREDO je nově zavedený systém společné regionální dopravy, který cestujícím umožňuje jízdu na jeden jízdní doklad v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, včetně přestupů. V praxi to znamená, že při přestupu mezi spoji předložíte jízdenku pouze ke kontrole. Odpadá tak nutnost platit tzv. nástupní sazbu při každém přestupu. Na jednu jízdenku lze přestupovat na autobus i vlak. Jízdenku IREDO lze použít pro všechny osobní, spěšné a rychlíkové vlaky. Pokud využíváte veřejnou dopravu pravidelně při cestě do školy či práce, vyplatí se zakoupit časovou jízdenku IREDO, která je sedmidenní, třicetidenní a devadesátidenní. Tato časová jízdenka je přenositelná a lze ji využívat i o víkendu. Všechny časové jízdenky lze zakoupit na pokladnách českých drah. Sedmidenní a třicetidenní lze zakoupit i ve všech regionálních autobusech. Tarifní mapy s uvedením cen jsou vyvěšeny na každé autobusové i vlakové zastávce Splatnost místních poplatků za odpady a ze psů se blíží Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoví pro rok 2012 místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů ve výši 500 Kč. Tento místní poplatek je splatný jednorázově do 31. března 2012 a je závazný pro všechny občany s trvalým pobytem ve městě Lázně Bohdaneč. Výše místního poplatku odpovídá zákonem stanovenému maximu 500 Kč (na občana s trvalým pobytem). V roce 2012 jsou předpokládány celkové náklady města Lázně Bohdaneč (bez Služeb města Lázně Bohdaneč) na systém odpadového hospodářství více jak 2 mil. Kč. Skutečně vypočítané vybírané náklady od občanů činí Kč. Přesto, že město Lázně Bohdaneč bude systém odpadového hospodářství (úklid kontejnerových stanovišť, přistavování velkoobjemových kontejnerů, separovaný sběr, odpadkové koše, sběrný dvůr, ruční čištění města a likvidace nebezpečných odpadů) dotovat ze svého rozpočtu, ponechalo ještě širokou škálu osvobození od platby: 1. Fyzické osoby při dosažení věku 75 let platí od 1. ledna následujícího roku poplatek ve výši 50 % sazby poplatku. 2. Při narození dítěte vzniká poplatková povinnost až 1. lednem následujícího roku. a na webových stránkách kde si lze spočítat jízdné prostřednictvím kalkulátoru. Lze uplatňovat tyto slevy pro vybrané skupiny lidí: Děti do 6 let, kočárky s dítětem je možno přepravit až dvě děti do 6 let zdarma s průvodcem starším 10 let (třetí a další dítě s průvodcem poloviční jízdné) zdarma se přepravuje kočárek s dítětem Děti do 15 let mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 % děti ve věku 10 až 15 let prokazují věk jakýmkoliv oficiálním průkazem s razítkem vydavatele. Průkaz obsahuje jméno, datum narození a fotografii dítěte Žáci do 15 let mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 62,5 % (sleva se v kalendářním roce neposkytuje v období od do ) nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u autobusového dopravce 3. Za děti do 10 let se odvádí poplatek ve výši 50 % sazby poplatku. Za děti, které dosáhnou 10 let v průběhu kalendářního roku, vzniká poplatková povinnost 1. lednem následujícího roku v plné výši. 4. Osvobozeny jsou osoby ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. 5. Osvobozeny jsou osoby dlouhodobě prokazatelně žijící v zahraničí po celý kalendářní rok. 6. Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kterým byl ve správním řízení zrušen trvalý pobyt a jsou evidenčně hlášeni na adrese ohlašovny a na území města Lázně Bohdaneč se nezdržují. 7. Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, žijící trvale na základě smlouvy o poskytování sociální služby v domovech pro seniory, ústavech sociální péče a obdobných zařízeních Poplatky ze psů (starších 3 měsíců) jsou také stanoveny ve stejné výši jako v loňském roce. Jsou rovněž splatné do Oba tyto poplatky můžete zaplatit v hotovosti na pokladně městského úřadu (budova radnice, kancelář č. 6), v provozovně Městsko-lázeňského informačního centra nebo převodem na účet Města Lázně Bohdaneč č /0100 po předchozím přidělení variabilního symbolu, který obdržíte na základě Vašeho vyžádání ( tel ). Studenti do 26 let mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 25 % (sleva se v kalendářním roce neposkytuje v období od do ) nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u autobusového dopravce Osoby ZTP a ZTP/P mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 75 % po předložení průkazu (ZTP/P se vztahuje též na přepravu průvodce zdarma) Rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí v ústavech mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 %, pro cestu zpět je nutné mít ústavem potvrzené vykonání návštěvy v průkazu Držitelé průkazu PTP mají nárok na jízdné zdarma v autobusech zařazených IREDO Jitka Vomlelová, referent odboru správy majetku Každému, kdo příslušný poplatek neuhradí v daném termínu, bude vystaven platební výměr (původní poplatek může být v tomto případě zvýšen až na trojnásobek). Neuhrazené poplatky budou vymáhány exekucí. S obecně závaznými vyhláškami, které zavádějí a upravují konkrétní sazby poplatků, se můžete seznámit na internetových stránkách (Městský úřad/ Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení) nebo na podatelně městského úřadu. Věra Kohoutková, odbor hospodářsko-správní Podání daňových přiznání k daním z příjmů fyzických osob za rok 2011 Oznamujeme, že obdobně jako v minulých letech lze podat daňová přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2011 přímo pracovníkům finančního úřadu v budově Městského úřadu Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. č. 1, v Langrově síni v těchto úředních dnech: 19. a 21. března 2012 v době od hod. do hod. Ing. Jiří Doležal, vedoucí hospodářsko-správního odboru b ř e z e n

4 městská POLiCie informuje Odchyt psů a dalších toulavých či nebezpečných zvířat Odchytová služba je nedílnou součástí práce většiny obecních a městských policií v České republice, té bohdanečské nevyjímaje. Podle platných zákonů se o toulavé zvíře musí postarat obec. Někde je to úkolem technických služeb města, většinou ale tyto úkoly plní strážníci, zpravidla i proto, že většina policejních sborů drží nepřetržitou službu a je tak možnost reagovat na vzniklý problém. V našem městě kromě odchytu zajišťují strážníci i další nakládání s těmito zvířaty. Protože útulek v Pardubicích je již několik let dlouhodobě přeplněn a za každé umístěné zvíře se platí poplatek, zřídila si MPLB i záchytné kotce, kde může být zvíře dočasně umístěno, např. do doby, než se najde majitel, či se uvolní místo v útulku. I když tyto kotce nesou městu každý rok úspory v mnoha desítkách tisíc, které nemusí být vynakládány za poplatky v útulku či dopravu zvířat do něj, není to bez starostí. Jen v loňském roce odchytili strážníci 74 zvířat! I když útulek v Pardubicích patří k nejlevnějším v kraji, vydalo by město jen na poplatcích za útulek téměř 140tis. Kč. Umístění psa v záchytném kotci ale znamená, že jej každý den musí někdo vyvenčit, nakrmit a uklidit kotec. To obstarávají strážníci a každý den to zabere zhruba hodinu práce, kterou nikdo nevidí (na rozdíl od dopravních kontrol). Platné předpisy přísně upravují odbornou způsobilost osob zacházejících se zvířaty, takže s trochou nadsázky lze napsat, že i na zametení výkalů v kotci musí být odborné proškolení, což je týdenní kurz ve Veterinární fakultě v Brně. Na druhou stranu je ale povinnost proškolení opodstatněná. Řada odchycených zvířat je nevychovaných, vystresovaných či dost agresivních a pak nastává nutnost je zvyknout na nové podmínky a ochočit je natolik, aby bylo možné je nakrmit a uklidit jim. To pak znamená i mnoho práce na kotcích na úkor svého volna. Naše město má prostory pouze na venkovní kotce a tedy v zimním období nastávají různé komplikace. Najde se i dost osob, které často volají (zpravidla neznalí věci), že tam psi mrznou, nemají vodu apod. Pro zimní měsíce, kdy v mrazech samozřejmě voda v kotci během několika hodin zamrzne, jsou přesně stanovené postupy, které plně zajistí pro psa přijatelné a bezpečné ustájení. Za prvé to je vhodně postavený kotec se zakrytým zákoutím proti větru a bouda, která má vchod se závětřím. V mraze je třeba boudu vystlat slámou (nikoliv dekou či matrací, kterou může nevychovaný pes rozkousat a způsobit si závažné zažívací potíže, a která v případě, že pes je vlhký z deště či sněhu, zůstává mokrá a poté promrzne a neizoluje). Nedostatek vody po celý den se vyřeší velmi jednoduše, stačí potřebné množství vody dát do stravy, tedy se denní dávka krmení zaleje potřebným objemem mírně teplé vody. Pes je od přírody zvyklý žrát jen jednou denně a stejně to je s množstvím tekutiny. V přírodě pes pije jen, když je příležitost a podle potřeby tak vypije potřebné množství vody. Na rozdíl od člověka si pes domestikací tyto schopnosti neztratil. Důležitá je i skladba krmení. Kromě toho, že krmíme psy stejnou stravou jako naše služební, tedy až na výjimky jde o vařenou stravu, dáváme v zimě těm odchyceným i leccos na přilepšenou, aby měli dostatek tuků apod. To samozřejmě nějakou stovku měsíčně stojí, ale strážníci toto platí z vlastní kapsy, neboť si ani nechceme představit, co by se začalo dít, když by městská policie chtěla proplatit špek nebo sádlo, neboť známe jaké teorie a zdůvodňování dovedou vymýšlet někteří úředníci či představitelé samosprávy v jiných případech, kdy jde zjevně o nákupy věcí potřebných jen pro službu na ulici a výcvik. Na závěr chceme poděkovat těm, kterým není osud odchycených zvířat lhostejný a občas věnují nějaké pamlsky, granule či v mrazech seženou slámu, nebo se dokonce některého zvířete ujmou apod. Vážíme si jich o to víc, že takových dobrých lidí není v našem městě mnoho. Ale těch, co křičí a vymýšlejí problémy a vyhrožují přivoláním ochránců zvířat, aniž by k problému věděli cokoliv podstatného, je o poznání více. Ti nás hlavně zdržují od práce, ale na druhou stranu jsou roztomilí. Pavel Řehoř, vrchní strážník stálá služba telefon: , MaTeřskÁ ŠkoLa LÁznĚ Bohdaneč přijímací řízení na ŠkoLnÍ rok 2012/2013 Přihlášky pro nové děti si můžete vyzvednout v mateřské škole. V průběhu měsíce března. Vyplněné přihlášky odevzdejte zpět v kanceláři řiditelky MŠ od hod. do hod. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si rodiče vyzvednou osobně od hod. do hod. Schůzka s rodiči nově přijatých dětí se uskuteční v hod. na pavilonu C. vašim dětem poskytneme předškolní vzdělávání vedoucí k jejich maximálnímu fyzickému, psychickému i sociálnímu rozvoji. dítě získá vědomosti, schopnosti a dovednosti důležité pro vstup do zš i pro další život. dětem nabízíme: Kurz plavání Výuku hry na zobcovou fl étnu Výuku angličtiny Školu v přírodě Výlety, exkurze Koncerty, výstavy Divadelní představení v MŠ Oslavy narozenin dětí spolupracujeme se: ZŠ, ZUŠ, Pedagogicko-psychologickou poradnou, Ekocentrem PALETA Pardubice, městem Lázně Bohdaneč, Městsko-lázeňským informačním centrem atd. pořádáme akce pro děti i veřejnost: Týden tajemna, příjezd Sv. Martina, Barbory a Mikuláš s nadílkou, vánoční zpívání v kostele, besídky, Masopust, Čarodějnice, MDD s karnevalovým průvodem a zpíváním v lázeňském parku, Duhový týden, slavnostní zakončení školního roku Dny otevřených dveří naše ŠkoLa je vstřícná dětem I rodičům! 4 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

5 ZPRÁVY Z mateřské ŠKOLY Zveme Vás do školky Rok utekl jako voda a je tu opět měsíc březen, doba, kdy přicházejí do školky maminky s malými dětmi pro přihlášku. Je to svým způsobem jedinečný pohled na ty nevinné tvářičky, většinou trochu vylekané z neznámého prostředí a cizích lidí. Obavy z prvního odloučení od dítěte jsou vidět i na některých maminkách. Abychom tyto nejistoty alespoň částečně rozptýlili, mohou se děti s rodiči přijít do školky podívat a také si pohrát se staršími kamarády 3. dubna od 8.00 do hodin tento den je Dnem otevřených dveří ve školce. Zveme všechny, kteří naši školku ještě neznají, ať se přijdou podívat. Mgr. Alena Picková, ředitelka Pořadí č. Kritéria od šk. r. 2012/2013 Mateřská škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Bodové hodnoty 1. Trvalý pobyt dítěte na území města Lázně Bohdaneč Dosažení věku dítěte 6 let v období od do příslušného školního roku a děti s OŠD Dosažení věku dítěte 3 let k příslušného školního roku a zároveň splňuje: a) pravidelná celodenní docházka b) 4 hodinová docházka c) matka nepobírá rodičovský příspěvek na mladšího sourozence a) 10 b) 5 4. Dítě, jehož zákonný zástupce je zaměstnancem MŠ Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami (předpokládaná integrace), které doporučilo školské poradenské zařízení, odbor sociálně právní ochrany dětí, a to dle podmínek MŠ Důvody hodny zřetele: a) zákonní zástupci mají střídavou péči o dítě b) zdravotní důvody zákonných zástupců c) dítě nemá trvalý pobyt v Lázních Bohdanči, ale zákonní zástupci pracují na území města d) v MŠ se již vzdělává sourozenec e) do MŠ se hlásí sourozenci (2 a více dětí současně) f) opakované podání žádosti na dané MŠ a) 2 b) 8 c) 4 d) 4 e) 2 f) 2 7. Dosažení věku dítěte 3 let do příslušného školního roku a zároveň splňuje: a) pravidelná celodenní docházka b) 4hodinová, 5denní docházka c) matka nepobírá rodičovský příspěvek na mladšího sourozence a) 8 b) 3 8. Dosažení věku dítěte 3 let od do příslušného školního roku a zároveň splňuje: a) pravidelná celodenní docházka b) 4hodinová, 5denní docházka c) matka nepobírá rodičovský příspěvek na mladšího sourozence a) 3 b) 0 9. Dosažení věku dítěte 3 5 let k , kdy zákonný zástupce pobírá rodičovský příspěvek na mladšího sourozence : body budou přiděleny od nejstaršího dítěte po nejmladší : (5leté 8 bodů, 4leté 7 bodů, 3leté 1 bod) 8,7,1 10. Zákonný zástupce pobírá rodičovský příspěvek, ale zároveň pracuje. 1 Minimální počet bodů pro přijetí je 23 Minimální bodové hodnocení pro přijetí dítěte do mateřské školy je 23 bodů. Při shodnosti bodů rozhoduje ředitelka MŠ s přihlédnutím k trvalému pobytu v Lázních Bohdanči a k věku dítěte. b ř e z e n

6 ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zápis do prvního ročníku Ve dnech 26. a 27. ledna proběhl na naší škole zápis do prvních tříd školního roku 2012/2013. V doprovodu rodičů přišlo celkem 46 dětí. Zápis pečlivě připravili vyučující 1. stupně a pomáhaly také žákyně 8. ročníku. Ty pro děti připravily zábavné hry, odměnou byla sladkost a omalovánka. Další úkoly byly pro děti náročnější. Musely předvést samostatné a logické uvažování, správné vyslovování hlásek a srozumitelnost řeči, správné držení tužky, navázání kontaktu s dospělými. Zkrátka vše, co by měl znát a umět předškolák. Za odměnu si mohly děti vybrat dárek vyrobený staršími spolužáky a rodiče obdrželi rozhodnutí o přijetí. Z uvedeného počtu zapisovaných dětí zvažuje 10 zákonných zástupců odklad školní docházky. To znamená, že do prvních tříd by mělo nastoupit 36 dětí. Rádi bychom v září otevřeli dvě první třídy. Pro výuku je malá naplněnost třídy ideální, vyučující může zajistit žákům téměř individuální přístup. Ale v dnešní době je důležité ekonomické hledisko, a potom je tato situace pro školu nepříliš příznivá. Ministerstvo školství totiž chystá reformu financování. Nově se nebudou peníze rozdělovat podle počtu dětí, ale podle naplněnosti tříd. Prozatím je navrženo optimum na úrovni 24 žáků. Změna financování negativně dopadne na školy vesnic a malých měst. Z tohoto důvodu bychom rádi přivítali v prvních třídách všechny děti s trvalým bydlištěm v Lázních Bohdanči a okolí. V zájmu bezstarostného dětství dítěte je i blízkost školy, známé prostředí, společná cesta s kamarády do školy a ze školy, pomoc kamaráda ze sousedství v době nemoci. Naše škola dokáže zajistit stejnou kvalitu vzdělání jako velké městské školy. A to po celou dobu školní docházky. Ukázaly to také letošní testy žáků 9. ročníku. V testu z matematiky dosáhla dokonce jedna devátá třída vynikajícího výsledku srovnatelného s průměrným výsledkem žáků víceletých gymnázií. Svými výsledky v českém jazyce a v matematice se naše škola řadí mezi lepší průměrné školy. Rozhodnutí rodičů přihlásit svoje dítě k plnění školní docházky na naší škole, ale také je tady po celou dobu ponechat, bude pro další existenci školy velice důležité. Život dětem Mgr. Lenka Tužilová, zástupkyně ředitelky školy V letošním školním roce se na naši základní školu opět obrátilo občanské sdružení Život dětem, se kterým nás již tradičně spojuje dobrá spolupráce. Zapojili jsme se tedy znovu do veřejné sbírky. Žáci a jejich rodiče si zakoupili různé předměty magnetky se zvířátky, klipy ve tvaru srdíčka, přívěsky se srdíčkem a ozdobné špendlíky. Právě usmívající se sluníčko v srdíčku je logem tohoto sdružení. Všichni, kteří se zapojili do této dobrovolné akce, prokázali, že nejsou lhostejní k osudu vážně nemocných, handicapovaných a opuštěných dětí, kterým Život dětem pomáhá již 11 let. Díky naší pomoci mohou být zakoupeny přístrojové a zdravotnické pomůcky pro dětská oddělení nemocnic, výtěžek z prodeje je určen i sociálně slabým rodinám, které pečují o postižené děti, a pomoc též směřuje do dětských domovů. Sdružení Život dětem si hluboce váží naší podpory a pomoci. Tentokrát posíláme na jeho konto velmi hezkou částku Kč. Naše škola opět obdrží diplom a poděkování a ředitelství školy děkuje vám všem, kteří máte srdce na pravém místě a pomohli jste těm, kteří pomoc opravdu potřebují. Mgr. Libuše Sýkorová, ředitelka školy Kroužek Anglická konverzace Od začátku října působí na naší škole kroužek anglické konverzace. Členové kroužku mají o angličtinu zájem a baví je různé aktivity v anglickém jazyce. Formou her, soutěží a práce s interaktivní tabulí si rozšiřují svou slovní zásobu a procvičují fráze. Témata jsou různá, Velká Británie, Halloween, lidské tělo, oblečení, nakupování, jídlo, vaření, zvířata. Vaření podle anglických receptů jsme si vyzkoušeli před Vánoci ve cvičné kuchyňce naší školy a poté jsme vyrobili plakáty s recepty. Kroužek navštěvují žáci od 4. do 9. ročníku. Od nového pololetí přibíráme nové členy. Mgr. Alena Sedláková, vedoucí kroužku Anglický jazyk na 1. stupni V letošním školním roce byl žákům 1. a 2. ročníku nabídnut kroužek anglického jazyka. Kroužku se v I. pololetí účastní celkem 12 žáků, kteří se setkávají každý týden ve čtvrtek od hod. do hod. Vzhledem k tomu, že je kroužek určen nejmenším školákům, tak se vše učíme formou her a soutěží. Žáci se učí základní obraty a slovní zásobu blízkou dětem. Nyní se žáci umí přivítat, rozloučit, představit se a sdělit svůj věk. Umí počítat a pohovořit o tom, jakou mají rádi barvu, zvířátko a co všechno mají ve své aktovce. Ke zpestření využíváme i práci s interaktivní tabulí. Postupujeme pomalým tempem, aby měly děti dostatečný čas vše řádně procvičit a zapamatovat si. Bc. Adéla Dušková, vedoucí kroužku Kroužek florbalu V letošním školním roce pracuje na naší škole kroužek florbalu, který je určený pro žáky I. stupně. Žáci se v něm seznamují se základními pravidly a s herními variantami tohoto sportu. K elementárnímu florbalovému vybavení stačí sportovní oblečení, florbalová hokejka, míček a zápal pro hru. Hokejku i míček si mohou mladí florbalisté zapůjčit ve škole, jejich vkladem do hry je tedy herní nadšení a smysl pro fair play. Kroužek se koná v pátek jedenkrát za 14 dní od 13 do hod. Vlastní činnost probíhá v tělocvičně vojenské posádky. Činnosti kroužku se v I. pololetí školního roku 2011/12 účastnili tito žáci : Martin Pavelka 2.A, Adam Ehm 2.B, Tomáš Novák 4.A, Karel Rochl 4.A, Petr Škáva 4.A, Nathaniel Urbanec 4.A, Jan Šmíd 4.B, František Rochl 5.B. Mgr. Petr Svoboda, vedoucí kroužku 6 B o h d a n e č s k ý z p r a v o d a j

7 Sbor dobrovolných hasičů Lázně Bohdaneč Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Lázně Bohdaneč pro Výroční valnou hromadu SDH L. Bohdaneč, konanou dne Výjezdová jednotka byla v roce 2011 povolána celkově k 25 událostem 4 požár, 1 dopravní nehoda, 6 odstranění padlých či nebezpečně vychýlených stromů, 2 odstranění uniklých ropných látek, 8 odstranění nebezpečného hmyzu. Ve 4 případech jednotka nezasahovala. Důvodem byla buď nepřítomnost členů jednotky v místě bydliště v dopoledních hodinách, či menší potřeba počtu požadovaných sil, než byl původní předpoklad, nebo z důvodu planého poplachu. Z leva od horní řady: Zdeněk Černík, Miroslav Kulhánek, Vladimír Svída, Aleš Svoboda, Robert Turina, Ladislav Hercík. V únoru a březnu proběhlo školení strojníků a velitelů družstev na centrální stanici HZS Pardubice a školení řidičů v autoškole Peml v Přelouči. V květnu jsme se zúčastnili soutěže v požárním sportu v obci Vlčí Habřina, konané při příležitosti oslav založení místního sboru. V srpnu se někteří členové zúčastnili setkání hasičů Pyrocar 2011 v Přibyslavi. V září jsme pak soutěžili v hasičském sportu v obci Voleč a účastnili se oslav 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů obce Opatovice nad Labem, kde byl nesen i náš prapor. V průběhu roku byla prováděna údržba a opravy techniky. Tady patří mimořádné poděkování Ladislavu Hercíkovi. I v tomto roce jsme nadále pod vedením starosty SDH Miroslava Kulhánka pokračovali s pracemi na přestavbě hasičské zbrojnice. Také jemu patří poděkování za tuto dlouhodobou aktivní činnost. Jednotka byla dovybavena 1 ks proudnice Rabojet s kartuší pro tuhá smáčedla a 1 ks proudnice na pěnu s přiměšovačem, který je schopen přiměšovat v současnosti používané pěnotvorné prostředky. Z leva a od horní řady: Tomáš Pracz, Zdeněk Černík, Lukáš Svoboda, Aleš Svoboda, Vladimír Svída, Robert Turina, Radek Černík. V průběhu roku se členové výjezdové jednotky podíleli na činnosti kroužku mladých hasičů, asistovali při akcích ve městě konání novoročního ohňostroje, zahájení lázeňské sezony, výlovu Bohdanečského rybníka, příjezdu sv. Martina, rozsvěcení vánočního stromu. Děkuji městské policii za spolupráci u zásahů. Společně se těšíme na dokončení přístavby hasičské zbrojnice a nadcházející oslavy 135. výročí založení bohdanečského sboru. Robert Turina, velitel JSHD Lázně Bohdaneč Ohlédnutí se za Tříkrálovou sbírkou 2012 V souvislosti s ukončením Tříkrálové sbírky 2012, největší dobrovolnické akce u nás, která na Pardubicku probíhala ve dnech od 3. do 8. ledna 2012, se Oblastní charita Pardubice těší jak z úspěšných doprovodných programů v Domě techniky, tak z rekordního výtěžku Tříkrálové sbírky V letošním roce koledníci vybrali částku ve výši Kč. I v celorepublikovém měřítku, kdy se vybrala částka Kč, byla letošní Tříkrálová sbírka opravdu štědrá. V Lázních Bohdanči a okolí obdrželi koledníci do svých kasiček Kč. Všem, kteří se sbírky zúčastnili či do ní přispěli, patří náš velký dík. Výtěžek Tříkrálové sbírky bude použit dle záměru na dovybavení středisek služby Sanace rodiny, pobytového a ambulantního střediska odlehčovacích služeb Červánky v Třebosicích a rodinných center DaR a Holoubek. Dále bychom rádi zakoupili automobil pro terénní sociální služby. Část výtěžku je určena na přímou pomoc potřebným lidem a 10 % obdrží Charita ČR, která částku využije na humanitární pomoc a projekty v zahraničí. Fotografie, výtěžek sbírky v jednotlivých obcích a více informací o Tříkrálovém týdnu 2012 naleznete na trikralova-sbirka/. Jana Zlesáková, koordinátorka dobrovolnické činnosti b ř e z e n

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO H RANICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ČÍŽOV Obecně závazná vyhláška č. 01/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Čížov se na

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se

U S N E S E N Í. ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se U S N E S E N Í ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 15. 1. 2014 v 15:00 hodin ve společnosti SITA CZ a.s., Divize JIH, Novosady č.p.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ze dne 13. prosince 2011

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ze dne 13. prosince 2011 Zastupitelstvo obce Semčice I. Bere na vědomí USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ze dne 13. prosince 2011 1. Důvodové zprávy k: a) rozpočtovému opatření č. 2/2011, b) úpravě vnitřní směrnice č. 1/2010

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného dne 7. prosince 2006 od 15 hod. na Staré radnici v Ostrově Usn. ZM č. 187/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry OBEC OVČÁRY, okres Mělník Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ovčáry schválilo a vydává dne 16.6.2010 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2)

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.03/2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Babice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Babice se

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 22. 6. 2011

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 22. 6. 2011 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 22. 6. 2011 USNESENÍ č. 20/5-11 Z I. s o u h l a s í s celoročním hospodařením města Bechyně za rok 2010, a to bez výhrad. II. s c

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 268/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 268/2010-2014/ZM U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 25. 10.

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 14. 8. 2008 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více