VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o."

Transkript

1 VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých ISO 9001:2001 PŘEDKLADATEL NABÍDKY: Název: Počítačová sluţba s.r.o. Sídlo: Stupkova 413/1a, Olomouc Tel a fax: Číslo účtu: /0800 Nabídku zpracovala: Ing. Lenka Podmolíková

2 strana 2

3 Vážení, dovolujeme si Vám nabídnout naše služby v oblasti vzdělávání dospělých naše firma má v této oblastí více jak třináctileté zkušenosti. Připravili jsme pro vás akční nabídku kurzy komunikačních a prezentačních dovedností. Součástí ceny kurzů jsou i speciální výukové texty. V přiložené nabídce jsou uvedeny také osnovy jednotlivých kurzů v případě Vašeho zájmu jsme schopni připravit výuku přímo na míru dle Vašich požadavků. V případě, že máte zájem o získání mezinárodního certifikátu, máme pro Vás připravenu i nabídku speciálního programu 1SC. Doufám, že si z naší nabídky vyberete za firmu Počítačová služba s.r.o. Ing. Lenka Podmolíková personální a finanční ředitel, vedoucí lektor strana 3

4 strana 4

5 PŘEHLED NABÍZENÝCH ŠKOLENÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH ŠKOLENÍ ASERTIVITA A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ JAK ÚSPĚŠNĚ A EFEKTIVNĚ KOMUNIKOVAT NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI OBCHODNÍ A PRODEJNÍ DOVEDNOSTI ORGANIZACE ČASU TÝMOVÁ PRÁCE MANAŢERSKÉ DOVEDNOSTI STRATEGICKÝ MANAGEMENT A JEHO ROZVOJ TIME MANAGEMENT VEDENÍ PODŘÍZENÝCH A PRACOVNÍCH TÝMŮ MOTIVACE A MOTIVOVÁNÍ LIDÍ V PRACOVNÍ ČINNOSTI ZDOLÁVÁNÍ NÁMITEK KONFLIKTNÍ SITUACE A JEJICH ZVLÁDÁNÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ (PUBLIC RELATIONS) ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ČASU UMĚNÍ FACILITACE ZÁKLADNÍ PORADENSKÉ DOVEDNOSTI SYNDROM VYHOŘENÍ A JEHO ZVLÁDÁNÍ ZÁKLADY KRIZOVÉ INTERVENCE KURZY S MEZINÁRODNÍM CERTIFIKÁTEM SC - PORADENSTVÍ & PRODEJ SC - ÚSPĚŠNÁ MODERACE SKUPIN SC - ÚSPĚŠNĚ VYJEDNÁVAT SC - MEDIACE & MANAGEMENT KONFLIKTŮ SC - COACHING & VEDENÍ SC - MANAGEMENT PROJEKTŮ SC - INOVAČNÍ TECHNIKY & TVŮRČÍ TECHNIKY SC - SEBEŘÍZENÍ strana 5

6 29 1SC - GENDER MAINSTREAMING SC - CROSS CULTURAL TRAINING REALIZACE ŠKOLENÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY CENA KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŢEB LEKTORSKÝ SBOR REFERENCE strana 6

7 1 ASERTIVITA A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ Při zvládání stresových situací nám můţe pomoci např. asertivita. Co to je? Co to znamená být asertivní? Jedná se o schopnost spolehlivě se vyjadřovat bez toho, ţe bychom někým manipulovali, anebo se museli uchýlit k pasivnímu či agresivnímu chování. Týká se uvědomělejšího uvědomování si sebe sama. Asertivita pojednává o efektivní komunikaci pouţití správných slov, se správným zabarvením hlasu, intonace, hlasitosti, mimiky obličeje, gest atd. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent zná asertivní práva, povinnosti a techniky a umí je vyuţívat v nejrůznějších situacích. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Úvod - co je to asertivita. Asertivní jednání. Manipulace. Asertivní práva. Asertivní povinnosti. Asertivní techniky. Kritika jak kritizovat a jak reagovat na kritiku. Asertivní konverzace. Nácvik asertivního jednání v konkrétních situacích za pomocí kamery. strana 7

8 2 JAK ÚSPĚŠNĚ A EFEKTIVNĚ KOMUNIKOVAT Slovem komunikace označujeme to, co probíhá mezi lidmi, kdyţ se navzájem o něčem informují, kdyţ spolu diskutují, řeší problémy, radují se, anebo se společně trápí, kdyţ spolu něco dělají, kdyţ se k sobě nějak chovají. Komunikace je povaţována za základ mezilidského styku. Cílem komunikace je vţdy co nejlepší vzájemné porozumění. Cílem školení je naučit se vyuţívat všechny komunikační prostředky tak, aby komunikace byla co nejefektivnější. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent zná základy efektivní komunikace a umí je prakticky vyuţívat. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Základy efektivní komunikace. Vnímání, chyby ve vnímání. Komunikační axiomy. Vztahová a věcná komunikace. Aktivní naslouchání. Sdělování informací. Navázání raportu. Zásady správné diskuse. Nekonfliktní a konfliktní rozhovory. Komunikační pasti. Jak zvládat negativní chování. Nácvik s videokamerou. strana 8

9 3 NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE To, co si často neuvědomujeme je, ţe pouze desetinu našeho celkového projevu tvoří obsah mluveného slova, asi třetinu tvoří tón, hudba, rychlost, intonace naší řeči a více neţ polovinu prozrazuje řeč našeho těla. Nabízí se tedy otázka kdyţ je řeč těla tak důleţitá, dědí se od předků, je vrozená nebo je moţné se jí naučit? Cílem tohoto školení je odhalit, jaké signály vysíláme a co o nás naše řeč těla prozrazuje druhým a co naopak my můţeme zjistit o ostatních. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent umí identifikovat základní prvky řeči těla a vyuţít je v praxi. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Úvod - co je to řeč těla. Kdy nám řeč těla pomůţe a kdy ne. Chyby při hodnocení. Výklad neverbálních projevů. Gestikulace. Vědomá a nevědomá gesta. Stisk ruky. Oční kontakt. Způsob a usměrnění pohledu. Otevřená a uzavřená řeč těla. Osobní prostor. Nebezpečné signály těla. Nácvik s videokamerou. strana 9

10 4 PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI Umět správně odprezentovat např. výsledky své práce nebo svého oddělení je velmi důleţité. V rámci dvoudenního semináře si účastníci osvojí základy principy správné prezentace na veřejnosti. Školení je vhodné pro vedoucí pracovníky a pro veškeré pracovníky, kteří vyuţijí veřejnou prezentaci ve svém pracovním zařazení. PROFIL ABSOLVENTA: Absolventi posílí vlastní profesionalitu v oblasti vystupování a veřejné prezentace. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 14 výukových hodin Psychologii prezentace. Příprava kvalitní prezentace. Pravidla úspěšné prezentace. Techniky a způsoby veřejné prezentace. Pravidla úspěšné rétoriky. Práce s posluchači. Neverbální komunikace při veřejných prezentacích. Nácvik s kamerou. strana 10

11 5 OBCHODNÍ A PRODEJNÍ DOVEDNOSTI Program je koncipován s cílem poskytnout účastníkům nástroje pro vyhledávání, vytvoření a maximální zhodnocení obchodních příleţitostí. Školení je vhodné pro prodejce, obchodníky, referenty obchodu, obchodní zástupce, dealery nebo obchodním manaţery. PROFIL ABSOLVENTA: Absolventi posílí svou profesionalitu v oblasti komplexní péče o zákazníka, která je i při srovnatelné kvalitě produktu rozhodující konkurenční výhodou. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 14 výukových hodin Vyhledávání klientů. Kvalitní příprava na telefonní rozhovor i osobní schůzku. Vedení telefonního rozhovoru. Psychologie prodeje, vedení obchodního jednání. Zjišťování potřeb klienta. Účelná prezentace nabídky. Překonávání námitek-argumentace. Techniky uzavírání obchodu. Ukončení obchodního jednání a jeho dosledování. Neverbální komunikace při osobním jednání. strana 11

12 6 ORGANIZACE ČASU Školení je vhodné pro vedoucí pracovníky a pro veškeré pracovníky, kteří cítí potřebu lepšího vyuţívání a organizace času. PROFIL ABSOLVENTA: Absolventi posílí vlastní profesionalitu v oblasti vyuţití, hospodaření a práce s časem. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 14 výukových hodin Vyuţívání Paretova pravidla při řízení času. Kde hledat prostor pro úsporu času. Jak se zbavit špatných zvyků. Řízení času dle stanovených priorit. Jak řídit konzumenty času. Práce s časem pomocí stanovených cílů. Klíčové oblasti sebe-řízení. Metody plánování času. Nové metody řízení času. strana 12

13 7 TÝMOVÁ PRÁCE Školení je vhodné pro veškeré pracovní týmy, které cítí potřebu zvyšování výkonu pomocí kvalitní týmové spolupráce. PROFIL ABSOLVENTA: Školení je zaměřeno na sebepoznávání, stmelování týmu, určení nenahraditelné úlohy jednotlivce a odbourání zakořeněných předsudků a bariér. Vhodné pro veškeré pracovní týmy, které cítí potřebu zvyšování výkonu pomocí kvalitní týmové spolupráce. ORGANIZAČNÍ FORMA VZDĚLÁVACÍ AKCE: Outdoor management training - propojuje klasický výcvik v místnosti s aktivitami ve volné přírodě a tím umoţňuje vytvářet tvůrčí, originální a netradiční postupy a způsoby řešení oproti zautomatizovaným kaţdodenně vykonávaným činnostem. Intenzita a průběh semináře pro člověka v přirozeném prostředí také umoţňuje snadnější zafixování získaných znalostí a dovedností. Člověk odkrývá své povahové rysy, které by za normálních okolností mohly zůstat utajeny a na povrch by mohly vyplout v nejméně vhodném okamţiku. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 7-16 výukových hodin Styly vedení týmu. Jak řídit a vést pracovní tým. Sebepoznání a pochopení vlastní úlohy v týmu. Efektivní vyuţívání týmové práce. Poznávání a vyuţívání týmové role. Způsoby komunikace v týmu. Řízení týmu a zvyšování jeho produktivity. Motivace, s cílem zvyšování výkonu a stabilizace týmu. strana 13

14 8 MANAŢERSKÉ DOVEDNOSTI Školení je vhodné pro vedoucí a řídící pracovníky. PROFIL ABSOLVENTA: Absolventi tohoto typu modulového vzdělávání posílí vlastní profesionalitu a naučí se lépe vymezit svou roli ve firemní struktuře a dosáhnout cílených změn, které se pozitivně promítnou do zvýšení efektivity při vyuţívání firemních zdrojů. Naučí se také efektivně řídit a vést podřízené, plánovat svůj čas a odolávat vysokému stresovému zatíţení. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 14 výukových hodin Vedení a řízení pracovního týmu. Práce s týmem pomocí pozitivní duplikace. Způsoby motivace pracovníků. Techniky zvládání a řešení konfliktů. Řízení pomocí cílů a kontroly. Vedení porad. Umění delegovat. Komunikační dovednosti. strana 14

15 9 STRATEGICKÝ MANAGEMENT A JEHO ROZVOJ ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Specifikace a definice strategického myšlení Problémy s plánováním Rozvoj strategického myšlení a perpektivy Proaktivní model Metody smart, swot, brainstorming... Konkurenční strategie Příčiny neúspěchu Strategické myšlení ve vztahu ke konkurenci strana 15

16 10 TIME MANAGEMENT ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 6 výukových hodin Ekonomie času a výkonnost úředníka Plánování, organizace a hodnocení pracovního reţimu, racionální organizace pracovního času Snímek pracovního dne Posuzování produktivního vyuţívání času, organizace pracovního času svých podřízených Techniky Time managementu Pomůcky pro plánování času Umění koncentrace a relaxace, obrana proti stresu strana 16

17 11 VEDENÍ PODŘÍZENÝCH A PRACOVNÍCH TÝMŮ ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Funkce managementu Osobnost a činnost vedoucích úředníků Rysy úspěšného vedoucího Styly vedení Participace a delegování v řízení Tvorba a problémy pracovních týmů Metody týmové práce Týmové role a jejich význam Kritéria úspěšnosti týmu, synergický efekt Stadia vývoje týmu Praktický nácvik, hraní rolí strana 17

18 12 MOTIVACE A MOTIVOVÁNÍ LIDÍ V PRACOVNÍ ČINNOSTI ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Obecný výklad motivace Motiv (jeho sloţky) Potřeba, incentiv, frustrace Hlavní teorie motivace Hierarchie potřeb (maslow) Průběh motivace Stimulace a její význam pro motivaci člověka Stimulace a motivační struktura Základní prostředky stimulace Stanovení úkolů Teorie spravedlnosti Pracovní spokojenost a motivace strana 18

19 13 ZDOLÁVÁNÍ NÁMITEK ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Jednání a vyjednávání Naslouchání Fáze jednání Taktiky jednání s různými typy partnerů Vytvoření strategického plánu Taktiky zdolávání námitek Vyjednávací taktiky Vyjednávací dovednosti Metody vyjednávání Strategické kroky k podpoře postavení při vyjednávání Taktiky k posílení vlastního postavení Techniky kladení otázek strana 19

20 14 KONFLIKTNÍ SITUACE A JEJICH ZVLÁDÁNÍ ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 6 výukových hodin Rozpoznávání a vyhodnocování konfliktů Příčiny a příznaky konfliktů Konstruktivní řešení konfliktů Typologie osobnosti Vztahy mezi různými typy lidí ve vztahu podřízený, nadřízený Emoce a lidské typy Jak jednat s lidmi, se kterými si nevím rady Slovní sebeobrana strana 20

21 15 KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ (PUBLIC RELATIONS) ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Komunikace jako východisko úspěšného P.R. Prezentační a komunikační dovednosti Komunikace v různých situacích Systém P.R. cíle, cílové skupiny, analýza a tvorba projektu Plánování komunikace a komunikačních prostředků, realizace a hodnocení Význam rozvoje občanské a informační společnosti a vytváření vztahů s veřejností Metody zapojování občanů do politického dění obce, regionu Etika v komunikaci strana 21

22 16 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ČASU ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Formulace osobních a pracovních cílů. Efektivita a výkonnost. Biologické hodiny a jejich fungování. Časový snímek pracovního dne. Určování priorit. ABC analýza pracovních úkolů. Způsob pouţívání osobních plánovačů. Příprava a vedení porad strana 22

23 17 UMĚNÍ FACILITACE ANOTACE KURZU: CÍLE: Kurz je určen pro facilitátory, vedoucí pracovníky, firemní kouče, sociální pracovníky a další odborníky, kteří se při své činnosti zabývají řízením jednání týmů. Zaměřuje se na osvojení znalostí a dovedností potřebných pro efektivní řízení jednání a porad. Pozornost bude věnována roli facilitátora při jednání, principům práce facilitátora i konkrétním metodám, které lze vyuţít při facilitování jednání. Účastníci kurzu budou mít prostor osvojovat si nové dovednosti cíleným praktickým tréninkem. rozvoj manaţerských dovedností osvojení schopnosti reflektovat průběh jednání osvojení schopnosti vhodně strukturovat jednání prohloubení dovednosti naslouchat, oceňovat, dávat zpětnou vazbu či reagovat na kritiku zvládání obtíţných jednání ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: Role při jednáních pracovních týmů, definice role facilitátora a jeho vztah k ostatním rolím Organizace jednání příprava, průběh, po skončení Pravidla jednání a cíle Základní principy facilitace Schopnost naslouchat a vytvářet bezpečné prostředí 24 výukových hodin Komentáře a shrnutí Práce facilitátora s instrukcemi Vyuţití neverbální komunikace Technika bumerangu Reakce na kritiku účastníků horké chvilky - obtíţné situace při facilitaci a jejich zvládání Vyuţití pomůcek Práce s otázkami druhy otázek, příklady strana 23

24 18 ZÁKLADNÍ PORADENSKÉ DOVEDNOSTI ANOTACE KURZU: CÍLE: Kurz je určen pro psychology, sociální pracovníky, poradce a další profesionály, kteří si chtějí osvojit základní poradenské dovednosti. Účastníci se seznámí se základními přístupy vyuţívanými v poradenství a v psychoterapii a budou mít prostor k tréninku dílčích poradenských dovedností. Výklad bude doplněn četnými příklady z praxe. rozvoj dovedností uţitečných pro práci s klienty rozvoj schopnosti efektivního naslouchání osvojení uţitečných otázek pro vedení rozhovoru s klientem práce s reflexí rozhovoru ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 16 výukových hodin stručný přehled přístupů vyuţívaných v poradenství a psychoterapii fáze poradenského rozhovoru aktivní naslouchání dojednávání cíle spolupráce práce s emocemi klienta práce se smyslem ţivota hledání zdrojů pro řešení uţitečné otázky strana 22

25 19 SYNDROM VYHOŘENÍ A JEHO ZVLÁDÁNÍ ANOTACE KURZU: CÍLE: Kurz je určen pro profesionály pracujícími s lidmi, zejména pro sociální pracovníky, psychology, poradce apod. Účastníci se dozvědí důleţité informace o syndromu vyhoření a jeho projevech, ale především se naučí, jak syndromu vyhoření předcházet a jak jej zvládat, kdyţ uţ nastane. Kurz bude obsahovat i praktická cvičení. předcházet syndromu vyhoření u profesionálů pracujících s lidmi zvládat syndrom vyhoření ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin syndrom vyhoření a jeho projevy rizikové faktory pro vznik syndromu vyhoření prevence syndromu vyhoření zvládání syndromu vyhoření supervize/ intervize a syndrom vyhoření strana 23

26 20 ZÁKLADY KRIZOVÉ INTERVENCE ANOTACE KURZU: CÍLE: Kurz je určen pro sociální pracovníky, psychology, krizové pracovníky a další profesionály v sociální oblasti. Zaměřuje se na práci s klientem v akutní krizi, zahrnuje i četné příklady z praxe a praktický trénink. rozvoj poradenských dovedností zvládání práce s klientem v krizové situace ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin krize a její moţné příčiny typologie krizí principy krizové intervence ABC model krizové intervence (Kanelová) systemický přístup v krizové intervenci strana 24

27 KURZY S MEZINÁRODNÍM CERTIFIKÁTEM MANAŢERSKÁ KVALIFIKACE = EKONOMICKÉ ZNALOSTI + SOCIÁLNÍ KOMPETENCE Poţadavky ekonomiky na jednotlivce neustále narůstají. Aby bylo moţno těmto poţadavkům plně vyhovět a úspěšně zdolat výzvy ekonomického ţivota, je nutno spojit odbornou a sociální kompetenci. Ekonomická kompetence představuje nejdůleţitější hnací sílu podnikatelského úspěchu. Vzhledem k tomu, ţe jsou dnes podniky mnohem mezinárodněji orientovány, jsou ve všech zemích kompetentní partneři v oblasti vzdělávání a doškolování zcela nezbytní. Společnost 1BC Business Education & Consulting GmbH s ohledem na tento vývoj a z pověření OEEC (Organisation for Economic Education, Evaluation and Certification) vyvinula standardizované vzdělávací programy 1st Business Certificate (odborná ekonomická kompetence) a 1st Sociál Competence Certificate (sociální kompetence) - Celoevropský náskok v podobě jednotné ekonomické a sociální kompetence pro podniky v celé Evropě! Ochranné známky vzdělávacích programů: Naše firma Počítačová sluţba s.r.o. podepsala dne 9. června 2008 se společností Společnost 1BC Business Education & Consulting GmbH smlouvu o kooperaci, čímţ se stala oficiálním zástupcem pro oba programy na území České republiky. strana 25

28 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY 1BC + 1SC Celoţivotní vzdělávání a lidský kapitál zdaleka nejsou jen dobovými frázemi. Vzdělávání a doškolování patří ke kritickým veličinám v rozvoji národního hospodářství a společností resp. zajištění jejich blahobytu. OEEC si stanovila za cíl učinit nepřehledný trh vzdělávání resp. dílčí segment ekonomického vzdělávání a dalšího vzdělávání transparentním. Úzkou spoluprací s koncerny činnými v ekonomickém sektoru a vědeckou prací universit bylo zjištěno, jaký obsah provozně hospodářského vzdělávání je dnes pro podniky naprosto podstatný směrodatný a aktuální. Tzv. State of the Art (na úrovni doby). Na základě tohoto poznání byly sestaveny vzdělávací programy 1 st Business Certifcate a 1 st Social Competence Certifcate. 1BC + 1SC SECURITY CODE -CERTIFIKOVANÉ VĚDOMOSTI Po absolvování kurzu 1BC resp.1sc obdrţí absolventi certifikát 1 st Business Certificate resp. 1 st Social Competence Certificate, který prokazuje ověřitelné standardizované znalosti resp. dovednosti. Je dokladem o vysoce kvalitním, jednotném vzdělání orientovaném praxi, zajištˇuje mezinárodní uznatelnost kvalifikace. Všechny certifikáty jsou opatřeny individuálním bezpečnostním kódem. Tento kód zaručuje pravost certifikátu a jednotnou úroveň vzdělání všech vzdělávacích partnerů v mezinárodní síti International Business Education Network (IBEN). Zadáním bezpečnostního kódu 1BC resp. 1SC na stránkách (www.1bc.eu / lze ověřit pravost certifikátu. strana 26

29 1ST SOCIAL COMPETENCE CERTIFICATE Sociální kompetence je vedle odborných znalostí a znalostí metod klíčovou kvalifikací úspěšné spolupráce s externími klienty stejně jako i s kolegy uvnitř firmy. MYŠLENKA 1SC Poţadavky ekonomického světa podléhají neustálému růstu. Za úspěchem kaţdé společnosti však stojí ale v primární rovině člověk, jeho schopnosti a jejich optimální vyuţití. Investice do rozvoje a podpory sociálních kompetencí zaměstnanců je tudíţ jedním z primárních předpokladů trvalého úspěchu kaţdé organizace. 1SC poskytuje zaměstnanců vedle stávající odborné kvalifikace také sociální kompetenci čímţ značně zkvalitňuje vzájemnou komunikaci a umoţňuje tím efektivní vyuţívání lidských schopností a potenciálu vůbec. CÍLOVÁ SKUPINA PROGRAMU 1SC Sociální kompetence představuje pro kaţdou pracovní pozici podniku klíčovou kvalifikaci. Modulární skladba vzdělávacího programu umoţňuje sestavení seminářů pro kaţdého pracovníka individuálně. Dle jeho potřeb, poţadavků a výchozí pozice. strana 27

30 strana 28

31 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1SC Vzdělávací program 1SC se člení do dvanácti hlavních oborů a zahrnuje tyto tématické oblasti: 21 1SC - PORADENSTVÍ & PRODEJ Akvizice nového zákazníka Key Account Management Prodejní rozhovor perfektně naplánovaný Cenové jednání & Vytvoření přidané hodnoty Rentabilizace nerentabilních zákazníků Controlling odbytu 22 1SC - ÚSPĚŠNÁ MODERACE SKUPIN Plánování moderace Moderační metody orientované na výsledek Optimalizace projevu, chování moderátorů Zajištění výsledků pomocí vizualizace strana 29

32 23 1SC - ÚSPĚŠNĚ VYJEDNÁVAT Styly a cíle jednání Příprava a struktura jednání Obrana vůči obtíţným partnerům Efektivní ukončení jednání 24 1SC - MEDIACE & MANAGEMENT KONFLIKTŮ Druhy konfliktů Analýza konfliktního jednání Deskalace konfliktů Průběh & nástroje mediace Stupně mediačního postupu Pozice versus zájmy 25 1SC - COACHING & VEDENÍ Vedoucí pracovník motivátor & multiplikátor Vedoucí pracovník jako kouč Profesionální jednání se zaměstnanci Nástroje strana 30

33 26 1SC - MANAGEMENT PROJEKTŮ Zahájení a úspěšné plánování projektů Controlling projektu. Efektivní řízení projektu Ukončení projektu 27 1SC - INOVAČNÍ TECHNIKY & TVŮRČÍ TECHNIKY Inovace jako zajištění existence Systematická diagnostika Strukturování problémů Pravidla tvůrčího řešení úkolů Sběr a spojování nápadů Metody hledání nápadů, způsoby jejich hodnocení, vyhodnocení 28 1SC - SEBEŘÍZENÍ Znalost & vyuţití vlastních zdrojů Převzetí vlastní odpovědnosti Rozvoj atraktivních perspektiv Stanovení realistických cílů Schopnost konat cílená rozhodnutí Efektivní vyuţití času Úkoly jejich zvládnutí a strana 31

34 29 1SC - GENDER MAINSTREAMING Co je to Gender Mainstreaming? Nástroje gender anylýzy Senzibilizace a reflexe Konkrétní význam pro povolání Význam v kaţdodenním ţivotě Vlivy na hospodářství, politiku, atd. 30 1SC - CROSS CULTURAL TRAINING Rozčlenění zemí do kulturních oblastí Mezinárodní podnik Schopnost komunikace mezi kulturami Konflikty mezi kulturami a řešení konfliktů Podrobné informace o programu najdete na našich webových stránkách v sekci 1 SC Zde si můţete také stáhnout kompletní katalog programu 1SC strana 32

35 CENY PROGRAMU 1SC JEDNOTLIVÉ MODULY 1SC 1 modul sociální kompetence 550 1SC CERTIFICATE (5 LIBOVOLNÝCH MODULŮ, INKL. CERTIFIKÁT) 1st Social Competence Certificate SC - MANAGER: 1SC Certified Team-Manager (3 moduly, inkl. certifikát) 1SC Certified Sales-Manager (5 modulů, inkl. certifikát) 1SC Certified Leadership-Manager (8 modulů, inkl. certifikát) Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH strana 33

36 REALIZACE ŠKOLENÍ V současné době můţeme nabídnout naše sluţby nejen v sídle firmy v Olomouci na ul. Stupkova, ale také na našich pobočkách v Přerově, Šumperku, Prostějově a v Jeseníku. V případě potřeby jsme schopni realizovat školení i v prostorách zákazníka, případně i na jiných místech. K dispozici máme nejen mobilní počítačové vybavení včetně didaktické techniky, ale také i mobilní nábytek (stoly, ţidle). VÝUKOVÉ MATERIÁLY Kaţdý z účastníků kurzů obdrţí speciální výukové texty vztahující se k danému tématu. Výukové texty obsahují jak postupy k jednotlivým činnostem, tak příklady na procvičování. Výukové materiály po ukončení vzdělávací akce zůstávají účastníkům, kteří tak mají moţnost s nimi dále pracovat a pouţívat je. strana 34

37 CENA INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ Celková cena kurzu za jednotlivce za 1 den školení (8 výukových hodin) platí v případě zařazení účastníka do tzv. otevřeného kurzu: Kč bez DPH Kč včetně 19% DPH V ceně jsou vţdy zahrnuty speciální výukové materiály. POSKYTOVANÉ SLEVY Z CENY OTEVŘENÝCH ŠKOLENÍ V případě objednání více jak 10 účastníků do otevřených kurzů vám nabízíme slevu dle celkové hodnoty ceny školení ve výši 10% - 20% z ceny. ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ (UZAVŘENÉ KURZY) V případě zakázkového školení tj. dle Vašeho zadání, se cena pohybuje od Kč na den při realizaci v našich učebnách (v našich střediscích), případně od Kč na den při realizaci ve Vaší firmě. Cena školení se vţdy odvíjí od náročnosti vzdělávacího programu a kvalifikaci a odbornosti lektora. V tomto případě není stanoven minimální počet účastníků. V ceně jsou zahrnuty i výukové materiály při všechny účastníky školení, včetně malého občerstvení. POSKYTOVANÉ SLEVY Z CENY UZAVŘENÝCH ŠKOLENÍ V případě objednání více uzavřených kurzů vám nabízíme slevu dle celkové hodnoty ceny školení ve výši 10% - 20% z ceny. Poznámka: Uvedené ceny jsou platné pro kurzy mimo program 1SC strana 35

38 KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŢEB 31 LEKTORSKÝ SBOR Výuka všech námi pořádaných kurzů je prováděna lektory s odpovídajícím vysokoškolským a středoškolským odborným a pedagogickým vzděláním a mnohaletou praxí nejen v dané oblasti, ale také ve vzdělávání dospělých. Většina lektorů jsou našimi kmenovými zaměstnanci, coţ nám umoţňuje velmi pruţně a efektivně reagovat nejen na zásahy vyšší moci, ale také na poţadavky zadavatelů školení, ať jiţ se jedná o Úřady práce nebo soukromé firmy. Většina našich lektorů má příslušné pedagogické vzdělání, a to i v oblasti andragogiky a jsou drţiteli osvědčení Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých v České a Slovenské republice. Mimo stálé lektory, kteří jsou kmenovými zaměstnanci firmy, spolupracujeme také s řadou dalších lektorů, kteří jsou specialisté ve svém oboru, např. z oblasti managementu (podnikového i veřejné správy), personalistiky, účetnictví, komunikačních a prezentačních dovedností, sociální oblasti, sociální péče, správního řádu, poskytování sociálních dávek, komunitní práce, z oblasti psychologie atd. Naše firma klade velký důraz na kvalitu poskytovaných sluţeb a to nejen v oblasti materiální, jako je vybavenost učeben, didaktické pomůcky, výukové materiály atd., ale především na kvalitu lektorského sboru. Naši lektoři jsou průběţně proškolováni ve své odborné oblasti. Po ukončení kaţdého kurzu mohou účastníci formou dotazníku vyjádřit svoji spokojenost, případně nespokojenost, s lektorem, který kurz vedl. V případě špatného hodnocení je s lektorem okamţitě ukončena další spolupráce. Jsme si vědomi toho, ţe pouze kvalitní lektor můţe plně vyuţít svých znalostí a schopností a s materiálním zázemím předat účastníkům vzdělávací akce maximum znalostí a dovedností. Našim cílem bylo, je a bude spokojený absolvent našich kurzů. strana 36

39 32 REFERENCE Naše firma oslavila v roce 2009 své jiţ 19. narozeniny. Ve svých počátcích se zaměřila především na poskytování výrobků a sluţeb v oblasti výpočetní techniky odtud tedy název Počítačová sluţba. Postupem času se rozsah sluţeb začal rozšiřovat i do oblasti vzdělávání dospělých - práce s výpočetní technikou. V roce 1996 začala firma pořádat a realizovat rekvalifikační kurzy z oblasti práce s PC. V dalších letech se nabídka rekvalifikačních kurzů postupně rozšiřovala o oblast účetnictví, administrativy, projektového řízení, dále pak o komunikační a motivační kurzy a od roku 2006 také o oblast profesních kurzů (kuchař, číšník, prodavač, aranţér, skladník atd.). V současné době nabízíme více jak 130 typů nejrůznějších rekvalifikačních kurzů. Naše firma má také bohaté zkušenosti s realizací státních a firemních zakázek z oblasti vzdělávání dospělých, např. školení zaměstnanců Krajského úřadu Olomouckého kraje, pracovníků obecních úřadů po celé republice v rámci zakázky pro Ministerstvo vnitra České republiky, zaměstnanců Technických sluţeb v Přerově a další. Jiţ 10 let úspěšně spolupracujeme také s Armádou české republiky při rekvalifikaci odcházejících příslušníků armády ČR. Od roku 2003 nabízíme také sluţby v oblasti psychologie a to zejména tzv. Bilanční diagnostiku jedná se o posouzení pracovně-psychologických předpokladů uchazečů o zaměstnání. Bilanční diagnostika je určena jak pro dlouhodobé uchazeče o zaměstnání, tak i pro firmy jako pomůcka při hledání nových vhodných zaměstnanců, případně k zefektivnění práce stávajících zaměstnanců. Jiţ čtvrtým rokem úspěšně spolupracujeme na realizaci SIPVZ na projektu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti IT. Do dnešního dne naši lektoři vyškolili jiţ více jak pedagogů ze základních a středních škol našeho regionu. Od roku 2002 jsme jiţ realizovali několik projektů s podporou EU - jednalo se o projekty v rámci Operačních programů. V současné době naši firma realizuje 2 národní projekty s podporou EU a rozpočtu ČR. Jedná se o projekty Návrat do práce v Olomouckém kraji (více na a Najdi si práci v Olomouckém kraji (více na strana 37

40 REFERENCE REALIZOVANÉ ZAKÁZKY A PROJEKTY - V letošním roce jsme v průběhu měsíců září aţ listopad realizovali zakázku Ministerstva vnitra České republiky celorepublikové školení pracovníků obecních úřadů obsluha portálu CZECH POINT. Pro tuto akci jsme vypracovali jak speciální výukové materiály, tak i výukové prezentace, zpracovali logistiku celé akce a lektorsky a administrativně ji zrealizovali. Školení se uskutečnila např. v Olomouci, Brně, Ostravě, Pardubicích, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci, Humpolci, Praze atd. Celkem jsme takto proškolili pracovníků obcí. Více informací včetně závěrečné zprávy najde na našich stránkách - Opakovaně realizujeme počítačová školení pro pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje o jiţ od vzniku Krajského úřadu Olomouckého kraje, kdy jsme proškolili 180 nových pracovníků v počítačových gramotnostech, tak v průběţném školení - např. práce s tabulkovým kalkulátorem (pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé), práce s prezentací atd. - V roce 2006 jsme vyhráli dvě výběrová řízení na realizaci 2 národních projektů s podporou Evropského strukturálního fondu a rozpočtu České republiky. První projekt s názvem Návrat do práce v Olomouckém kraji jsme začali realizovat jiţ v březnu letošního roku. Cílovou skupinou projektu jsou dlouhodobě evidovaní uchazeči se základním vzděláním a vyučení. Podrobnější informace o projektu najdete na - Druhý projekt s názvem Najdi si práci v Olomouckém kraji byl zahájen v srpnu letošního roku. Projekt je určen pro krátkodobě evidované uchazeče o zaměstnání s evidencí na ÚP max do 6ti měsíců, zájemce o zaměstnání a zaměstnance ohroţené nezaměstnaností bez omezení vzdělání. Informace o projektu najdete na - V letech 2007 a 2008 jsme úspěšně řídili, administrovali a realizovali projekt Uvedení absolventů na trh práce v Olomouckém kraji, kterého se zúčastnili absolventi středních a vysokých škol Olomouckého kraje. strana 38

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PŘEDSTAVENÍ FIRMY. POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc PŘEDSTAVENÍ FIRMY POČÍTAČOVÁ SLUŢBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc KDO JSME Naše firma oslavila v letošním roce jiţ 18. narozeniny. Od roku 1996 se věnujeme vzdělávání dospělých v oblasti profesních

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

MANAŽERSKÁ KVALIFIKACE = EKONOMICKÉ ZNALOSTI + SOCIÁLNÍ KOMPETENCE

MANAŽERSKÁ KVALIFIKACE = EKONOMICKÉ ZNALOSTI + SOCIÁLNÍ KOMPETENCE MANAŽERSKÁ KVALIFIKACE = EKONOMICKÉ ZNALOSTI + SOCIÁLNÍ KOMPETENCE Požadavky ekonomiky na jednotlivce neustále narůstají. Aby bylo možno těmto požadavkům plně vyhovět a úspěšně zdolat výzvy ekonomického

Více

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY Příjemce podpory SCHOLA SERVIS zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov,

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Název zakázky Zadavatel Druh zakázky Uchazeč: IČO: SÍDLO: Rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer Příloha č. 5: Tabulka pro výpočet nabídkové Název kurzu Vedení a koučink zaměstnanců Time management Work-life balance pro manažery Koučink pro manažery Principy motivace týmu a sebemotivace Komunikační

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Zajištění vzdělávacích aktivit 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele KARMELITSKÁ HOTEL s.r.o. Sídlo Nebovidská 459/1,

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT CZ 1.04/2.1.00/13.00061 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Část č. 3: Hledám zaměstnání

Část č. 3: Hledám zaměstnání Příloha č. 9 Specifikace poradenského programu a specifické technické podmínky Část č. 3: Hledám zaměstnání Poradenský program bude zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce,

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí,

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ Máte možnost získání nezbytně nutné pedagogické minimum pro interní vzdělávání

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání Pozvánka Kurz: Koučink ve výchově a vzdělávání v rámci projektu Bildungskooperationen in der Grenzregion Spolupráce v přeshraničním regionu v oblasti vzdělávání BIG číslo projektu: ATCZ5 Realizace kurzu:

Více

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Liberci. Můžete si vybrat z akreditovaných

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Vyjednávání je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Strana 1 (celkem 6)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Strana 1 (celkem 6) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příprava akreditovaného vzdělávacího programu a materiálů, vzdělávání vedoucích pracovníků škol v komunikačních a řídících dovednostech Strana 1 Obsah 1. Název zakázky 2. Zadavatel

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se vztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Specifikace vzdělávacích aktivit projektu Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Atos IT Solutions and Services, s.r.o. připravuje ucelený tréninkový program pro 2 klíčové skupiny společnosti

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Nabídka služeb pro. firemní zákazníky. Programy osobnostního rozvoje Jazykové kurzy Překladatelské a tlumočnické služby

Nabídka služeb pro. firemní zákazníky. Programy osobnostního rozvoje Jazykové kurzy Překladatelské a tlumočnické služby Nabídka služeb pro firemní zákazníky Programy osobnostního rozvoje Jazykové kurzy Překladatelské a tlumočnické služby Obsah Programy osobnostního rozvoje NOVĚ OBCHODNÍKEM SUVERÉNNÍ OBCHODNÍK NOVĚ MANAŽEREM

Více

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení Realizátor projektu: Třinecké vzdělávání, s.r.o. Název projektu: Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ Obsah školení V rámci projektu proběhnou 4 vzdělávací programy: Plyn Tlakové

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Klíčová aktivita: Štíhlá administrativa Štíhlá administrativa a Kurz naplánovaný

Více

TALENT CAREER PROGRAM

TALENT CAREER PROGRAM TALENT CAREER PROGRAM ZJISTĚTE,CO VE VÁS JE! T&CC s.r.o. 2008 Odborný garant: Mgr. Jakub Hermánek Projektový manager ČR: Ing. Helena Mitlehnerová SR: Ing. Adela Masaryková ZAČNĚTE KARIÉRU ROVNOU U TĚCH

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE

NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE FAKULTA MANAGEMENTU JINDŘICHŮV HRADEC O FAKULTĚ MANAGEMENTU Fakulta managementu v Jindřichově Hradci je nejmladší a jedinou mimopražskou fakultou Vysoké školy ekonomické

Více

Příloha č. 1 Specifikace kurzů

Příloha č. 1 Specifikace kurzů Příloha č. 1 Specifikace kurzů Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Rodenstock ČR zajištění kurzů odborného vzdělávání Zadavatel: Rodenstock ČR s.r.o. Název Cíl 50+ ICT Odstranit zjištěné nedostatky

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech

Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech Příloha č. 1 Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech Podrobné informace k zadávací dokumentaci: Realizace vzdělávání zaměstnanců Skřivánek, s.r.o.

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

NABÍDKA ŠKOLENÍ. Nabídka zpracována dne: Zpracovatel: Nabídku zpracoval:

NABÍDKA ŠKOLENÍ. Nabídka zpracována dne: Zpracovatel: Nabídku zpracoval: NABÍDKA ŠKOLENÍ Nabídka zpracována dne: 19. 1. 2017 Zpracovatel: Nabídku zpracoval: CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ, Počítačová služba s.r.o. se sídlem Stupkova 413/1a, Olomouc 779 00 Ing. Leopold Podmolík Tel:

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o. Vzdělávání dospělých - osobní a profesní rozvoj Školící středisko Praha 4 AGENTURA AHA - VÁŠ PROFIT Praxe

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42)

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42) REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Poznáváme,, na

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Str. 1/8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci projektu Investicí do zaměstnanců

Více