VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o."

Transkript

1 VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých ISO 9001:2001 PŘEDKLADATEL NABÍDKY: Název: Počítačová sluţba s.r.o. Sídlo: Stupkova 413/1a, Olomouc Tel a fax: Číslo účtu: /0800 Nabídku zpracovala: Ing. Lenka Podmolíková

2 strana 2

3 Vážení, dovolujeme si Vám nabídnout naše služby v oblasti vzdělávání dospělých naše firma má v této oblastí více jak třináctileté zkušenosti. Připravili jsme pro vás akční nabídku kurzy komunikačních a prezentačních dovedností. Součástí ceny kurzů jsou i speciální výukové texty. V přiložené nabídce jsou uvedeny také osnovy jednotlivých kurzů v případě Vašeho zájmu jsme schopni připravit výuku přímo na míru dle Vašich požadavků. V případě, že máte zájem o získání mezinárodního certifikátu, máme pro Vás připravenu i nabídku speciálního programu 1SC. Doufám, že si z naší nabídky vyberete za firmu Počítačová služba s.r.o. Ing. Lenka Podmolíková personální a finanční ředitel, vedoucí lektor strana 3

4 strana 4

5 PŘEHLED NABÍZENÝCH ŠKOLENÍ PŘEHLED NABÍZENÝCH ŠKOLENÍ ASERTIVITA A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ JAK ÚSPĚŠNĚ A EFEKTIVNĚ KOMUNIKOVAT NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI OBCHODNÍ A PRODEJNÍ DOVEDNOSTI ORGANIZACE ČASU TÝMOVÁ PRÁCE MANAŢERSKÉ DOVEDNOSTI STRATEGICKÝ MANAGEMENT A JEHO ROZVOJ TIME MANAGEMENT VEDENÍ PODŘÍZENÝCH A PRACOVNÍCH TÝMŮ MOTIVACE A MOTIVOVÁNÍ LIDÍ V PRACOVNÍ ČINNOSTI ZDOLÁVÁNÍ NÁMITEK KONFLIKTNÍ SITUACE A JEJICH ZVLÁDÁNÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ (PUBLIC RELATIONS) ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ČASU UMĚNÍ FACILITACE ZÁKLADNÍ PORADENSKÉ DOVEDNOSTI SYNDROM VYHOŘENÍ A JEHO ZVLÁDÁNÍ ZÁKLADY KRIZOVÉ INTERVENCE KURZY S MEZINÁRODNÍM CERTIFIKÁTEM SC - PORADENSTVÍ & PRODEJ SC - ÚSPĚŠNÁ MODERACE SKUPIN SC - ÚSPĚŠNĚ VYJEDNÁVAT SC - MEDIACE & MANAGEMENT KONFLIKTŮ SC - COACHING & VEDENÍ SC - MANAGEMENT PROJEKTŮ SC - INOVAČNÍ TECHNIKY & TVŮRČÍ TECHNIKY SC - SEBEŘÍZENÍ strana 5

6 29 1SC - GENDER MAINSTREAMING SC - CROSS CULTURAL TRAINING REALIZACE ŠKOLENÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY CENA KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŢEB LEKTORSKÝ SBOR REFERENCE strana 6

7 1 ASERTIVITA A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ Při zvládání stresových situací nám můţe pomoci např. asertivita. Co to je? Co to znamená být asertivní? Jedná se o schopnost spolehlivě se vyjadřovat bez toho, ţe bychom někým manipulovali, anebo se museli uchýlit k pasivnímu či agresivnímu chování. Týká se uvědomělejšího uvědomování si sebe sama. Asertivita pojednává o efektivní komunikaci pouţití správných slov, se správným zabarvením hlasu, intonace, hlasitosti, mimiky obličeje, gest atd. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent zná asertivní práva, povinnosti a techniky a umí je vyuţívat v nejrůznějších situacích. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Úvod - co je to asertivita. Asertivní jednání. Manipulace. Asertivní práva. Asertivní povinnosti. Asertivní techniky. Kritika jak kritizovat a jak reagovat na kritiku. Asertivní konverzace. Nácvik asertivního jednání v konkrétních situacích za pomocí kamery. strana 7

8 2 JAK ÚSPĚŠNĚ A EFEKTIVNĚ KOMUNIKOVAT Slovem komunikace označujeme to, co probíhá mezi lidmi, kdyţ se navzájem o něčem informují, kdyţ spolu diskutují, řeší problémy, radují se, anebo se společně trápí, kdyţ spolu něco dělají, kdyţ se k sobě nějak chovají. Komunikace je povaţována za základ mezilidského styku. Cílem komunikace je vţdy co nejlepší vzájemné porozumění. Cílem školení je naučit se vyuţívat všechny komunikační prostředky tak, aby komunikace byla co nejefektivnější. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent zná základy efektivní komunikace a umí je prakticky vyuţívat. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Základy efektivní komunikace. Vnímání, chyby ve vnímání. Komunikační axiomy. Vztahová a věcná komunikace. Aktivní naslouchání. Sdělování informací. Navázání raportu. Zásady správné diskuse. Nekonfliktní a konfliktní rozhovory. Komunikační pasti. Jak zvládat negativní chování. Nácvik s videokamerou. strana 8

9 3 NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE To, co si často neuvědomujeme je, ţe pouze desetinu našeho celkového projevu tvoří obsah mluveného slova, asi třetinu tvoří tón, hudba, rychlost, intonace naší řeči a více neţ polovinu prozrazuje řeč našeho těla. Nabízí se tedy otázka kdyţ je řeč těla tak důleţitá, dědí se od předků, je vrozená nebo je moţné se jí naučit? Cílem tohoto školení je odhalit, jaké signály vysíláme a co o nás naše řeč těla prozrazuje druhým a co naopak my můţeme zjistit o ostatních. PROFIL ABSOLVENTA: Absolvent umí identifikovat základní prvky řeči těla a vyuţít je v praxi. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Úvod - co je to řeč těla. Kdy nám řeč těla pomůţe a kdy ne. Chyby při hodnocení. Výklad neverbálních projevů. Gestikulace. Vědomá a nevědomá gesta. Stisk ruky. Oční kontakt. Způsob a usměrnění pohledu. Otevřená a uzavřená řeč těla. Osobní prostor. Nebezpečné signály těla. Nácvik s videokamerou. strana 9

10 4 PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI Umět správně odprezentovat např. výsledky své práce nebo svého oddělení je velmi důleţité. V rámci dvoudenního semináře si účastníci osvojí základy principy správné prezentace na veřejnosti. Školení je vhodné pro vedoucí pracovníky a pro veškeré pracovníky, kteří vyuţijí veřejnou prezentaci ve svém pracovním zařazení. PROFIL ABSOLVENTA: Absolventi posílí vlastní profesionalitu v oblasti vystupování a veřejné prezentace. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 14 výukových hodin Psychologii prezentace. Příprava kvalitní prezentace. Pravidla úspěšné prezentace. Techniky a způsoby veřejné prezentace. Pravidla úspěšné rétoriky. Práce s posluchači. Neverbální komunikace při veřejných prezentacích. Nácvik s kamerou. strana 10

11 5 OBCHODNÍ A PRODEJNÍ DOVEDNOSTI Program je koncipován s cílem poskytnout účastníkům nástroje pro vyhledávání, vytvoření a maximální zhodnocení obchodních příleţitostí. Školení je vhodné pro prodejce, obchodníky, referenty obchodu, obchodní zástupce, dealery nebo obchodním manaţery. PROFIL ABSOLVENTA: Absolventi posílí svou profesionalitu v oblasti komplexní péče o zákazníka, která je i při srovnatelné kvalitě produktu rozhodující konkurenční výhodou. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 14 výukových hodin Vyhledávání klientů. Kvalitní příprava na telefonní rozhovor i osobní schůzku. Vedení telefonního rozhovoru. Psychologie prodeje, vedení obchodního jednání. Zjišťování potřeb klienta. Účelná prezentace nabídky. Překonávání námitek-argumentace. Techniky uzavírání obchodu. Ukončení obchodního jednání a jeho dosledování. Neverbální komunikace při osobním jednání. strana 11

12 6 ORGANIZACE ČASU Školení je vhodné pro vedoucí pracovníky a pro veškeré pracovníky, kteří cítí potřebu lepšího vyuţívání a organizace času. PROFIL ABSOLVENTA: Absolventi posílí vlastní profesionalitu v oblasti vyuţití, hospodaření a práce s časem. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 14 výukových hodin Vyuţívání Paretova pravidla při řízení času. Kde hledat prostor pro úsporu času. Jak se zbavit špatných zvyků. Řízení času dle stanovených priorit. Jak řídit konzumenty času. Práce s časem pomocí stanovených cílů. Klíčové oblasti sebe-řízení. Metody plánování času. Nové metody řízení času. strana 12

13 7 TÝMOVÁ PRÁCE Školení je vhodné pro veškeré pracovní týmy, které cítí potřebu zvyšování výkonu pomocí kvalitní týmové spolupráce. PROFIL ABSOLVENTA: Školení je zaměřeno na sebepoznávání, stmelování týmu, určení nenahraditelné úlohy jednotlivce a odbourání zakořeněných předsudků a bariér. Vhodné pro veškeré pracovní týmy, které cítí potřebu zvyšování výkonu pomocí kvalitní týmové spolupráce. ORGANIZAČNÍ FORMA VZDĚLÁVACÍ AKCE: Outdoor management training - propojuje klasický výcvik v místnosti s aktivitami ve volné přírodě a tím umoţňuje vytvářet tvůrčí, originální a netradiční postupy a způsoby řešení oproti zautomatizovaným kaţdodenně vykonávaným činnostem. Intenzita a průběh semináře pro člověka v přirozeném prostředí také umoţňuje snadnější zafixování získaných znalostí a dovedností. Člověk odkrývá své povahové rysy, které by za normálních okolností mohly zůstat utajeny a na povrch by mohly vyplout v nejméně vhodném okamţiku. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 7-16 výukových hodin Styly vedení týmu. Jak řídit a vést pracovní tým. Sebepoznání a pochopení vlastní úlohy v týmu. Efektivní vyuţívání týmové práce. Poznávání a vyuţívání týmové role. Způsoby komunikace v týmu. Řízení týmu a zvyšování jeho produktivity. Motivace, s cílem zvyšování výkonu a stabilizace týmu. strana 13

14 8 MANAŢERSKÉ DOVEDNOSTI Školení je vhodné pro vedoucí a řídící pracovníky. PROFIL ABSOLVENTA: Absolventi tohoto typu modulového vzdělávání posílí vlastní profesionalitu a naučí se lépe vymezit svou roli ve firemní struktuře a dosáhnout cílených změn, které se pozitivně promítnou do zvýšení efektivity při vyuţívání firemních zdrojů. Naučí se také efektivně řídit a vést podřízené, plánovat svůj čas a odolávat vysokému stresovému zatíţení. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 14 výukových hodin Vedení a řízení pracovního týmu. Práce s týmem pomocí pozitivní duplikace. Způsoby motivace pracovníků. Techniky zvládání a řešení konfliktů. Řízení pomocí cílů a kontroly. Vedení porad. Umění delegovat. Komunikační dovednosti. strana 14

15 9 STRATEGICKÝ MANAGEMENT A JEHO ROZVOJ ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Specifikace a definice strategického myšlení Problémy s plánováním Rozvoj strategického myšlení a perpektivy Proaktivní model Metody smart, swot, brainstorming... Konkurenční strategie Příčiny neúspěchu Strategické myšlení ve vztahu ke konkurenci strana 15

16 10 TIME MANAGEMENT ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 6 výukových hodin Ekonomie času a výkonnost úředníka Plánování, organizace a hodnocení pracovního reţimu, racionální organizace pracovního času Snímek pracovního dne Posuzování produktivního vyuţívání času, organizace pracovního času svých podřízených Techniky Time managementu Pomůcky pro plánování času Umění koncentrace a relaxace, obrana proti stresu strana 16

17 11 VEDENÍ PODŘÍZENÝCH A PRACOVNÍCH TÝMŮ ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Funkce managementu Osobnost a činnost vedoucích úředníků Rysy úspěšného vedoucího Styly vedení Participace a delegování v řízení Tvorba a problémy pracovních týmů Metody týmové práce Týmové role a jejich význam Kritéria úspěšnosti týmu, synergický efekt Stadia vývoje týmu Praktický nácvik, hraní rolí strana 17

18 12 MOTIVACE A MOTIVOVÁNÍ LIDÍ V PRACOVNÍ ČINNOSTI ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Obecný výklad motivace Motiv (jeho sloţky) Potřeba, incentiv, frustrace Hlavní teorie motivace Hierarchie potřeb (maslow) Průběh motivace Stimulace a její význam pro motivaci člověka Stimulace a motivační struktura Základní prostředky stimulace Stanovení úkolů Teorie spravedlnosti Pracovní spokojenost a motivace strana 18

19 13 ZDOLÁVÁNÍ NÁMITEK ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Jednání a vyjednávání Naslouchání Fáze jednání Taktiky jednání s různými typy partnerů Vytvoření strategického plánu Taktiky zdolávání námitek Vyjednávací taktiky Vyjednávací dovednosti Metody vyjednávání Strategické kroky k podpoře postavení při vyjednávání Taktiky k posílení vlastního postavení Techniky kladení otázek strana 19

20 14 KONFLIKTNÍ SITUACE A JEJICH ZVLÁDÁNÍ ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 6 výukových hodin Rozpoznávání a vyhodnocování konfliktů Příčiny a příznaky konfliktů Konstruktivní řešení konfliktů Typologie osobnosti Vztahy mezi různými typy lidí ve vztahu podřízený, nadřízený Emoce a lidské typy Jak jednat s lidmi, se kterými si nevím rady Slovní sebeobrana strana 20

21 15 KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ (PUBLIC RELATIONS) ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Komunikace jako východisko úspěšného P.R. Prezentační a komunikační dovednosti Komunikace v různých situacích Systém P.R. cíle, cílové skupiny, analýza a tvorba projektu Plánování komunikace a komunikačních prostředků, realizace a hodnocení Význam rozvoje občanské a informační společnosti a vytváření vztahů s veřejností Metody zapojování občanů do politického dění obce, regionu Etika v komunikaci strana 21

22 16 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ČASU ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin Formulace osobních a pracovních cílů. Efektivita a výkonnost. Biologické hodiny a jejich fungování. Časový snímek pracovního dne. Určování priorit. ABC analýza pracovních úkolů. Způsob pouţívání osobních plánovačů. Příprava a vedení porad strana 22

23 17 UMĚNÍ FACILITACE ANOTACE KURZU: CÍLE: Kurz je určen pro facilitátory, vedoucí pracovníky, firemní kouče, sociální pracovníky a další odborníky, kteří se při své činnosti zabývají řízením jednání týmů. Zaměřuje se na osvojení znalostí a dovedností potřebných pro efektivní řízení jednání a porad. Pozornost bude věnována roli facilitátora při jednání, principům práce facilitátora i konkrétním metodám, které lze vyuţít při facilitování jednání. Účastníci kurzu budou mít prostor osvojovat si nové dovednosti cíleným praktickým tréninkem. rozvoj manaţerských dovedností osvojení schopnosti reflektovat průběh jednání osvojení schopnosti vhodně strukturovat jednání prohloubení dovednosti naslouchat, oceňovat, dávat zpětnou vazbu či reagovat na kritiku zvládání obtíţných jednání ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: Role při jednáních pracovních týmů, definice role facilitátora a jeho vztah k ostatním rolím Organizace jednání příprava, průběh, po skončení Pravidla jednání a cíle Základní principy facilitace Schopnost naslouchat a vytvářet bezpečné prostředí 24 výukových hodin Komentáře a shrnutí Práce facilitátora s instrukcemi Vyuţití neverbální komunikace Technika bumerangu Reakce na kritiku účastníků horké chvilky - obtíţné situace při facilitaci a jejich zvládání Vyuţití pomůcek Práce s otázkami druhy otázek, příklady strana 23

24 18 ZÁKLADNÍ PORADENSKÉ DOVEDNOSTI ANOTACE KURZU: CÍLE: Kurz je určen pro psychology, sociální pracovníky, poradce a další profesionály, kteří si chtějí osvojit základní poradenské dovednosti. Účastníci se seznámí se základními přístupy vyuţívanými v poradenství a v psychoterapii a budou mít prostor k tréninku dílčích poradenských dovedností. Výklad bude doplněn četnými příklady z praxe. rozvoj dovedností uţitečných pro práci s klienty rozvoj schopnosti efektivního naslouchání osvojení uţitečných otázek pro vedení rozhovoru s klientem práce s reflexí rozhovoru ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 16 výukových hodin stručný přehled přístupů vyuţívaných v poradenství a psychoterapii fáze poradenského rozhovoru aktivní naslouchání dojednávání cíle spolupráce práce s emocemi klienta práce se smyslem ţivota hledání zdrojů pro řešení uţitečné otázky strana 22

25 19 SYNDROM VYHOŘENÍ A JEHO ZVLÁDÁNÍ ANOTACE KURZU: CÍLE: Kurz je určen pro profesionály pracujícími s lidmi, zejména pro sociální pracovníky, psychology, poradce apod. Účastníci se dozvědí důleţité informace o syndromu vyhoření a jeho projevech, ale především se naučí, jak syndromu vyhoření předcházet a jak jej zvládat, kdyţ uţ nastane. Kurz bude obsahovat i praktická cvičení. předcházet syndromu vyhoření u profesionálů pracujících s lidmi zvládat syndrom vyhoření ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin syndrom vyhoření a jeho projevy rizikové faktory pro vznik syndromu vyhoření prevence syndromu vyhoření zvládání syndromu vyhoření supervize/ intervize a syndrom vyhoření strana 23

26 20 ZÁKLADY KRIZOVÉ INTERVENCE ANOTACE KURZU: CÍLE: Kurz je určen pro sociální pracovníky, psychology, krizové pracovníky a další profesionály v sociální oblasti. Zaměřuje se na práci s klientem v akutní krizi, zahrnuje i četné příklady z praxe a praktický trénink. rozvoj poradenských dovedností zvládání práce s klientem v krizové situace ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍ AKCE: 8 výukových hodin krize a její moţné příčiny typologie krizí principy krizové intervence ABC model krizové intervence (Kanelová) systemický přístup v krizové intervenci strana 24

27 KURZY S MEZINÁRODNÍM CERTIFIKÁTEM MANAŢERSKÁ KVALIFIKACE = EKONOMICKÉ ZNALOSTI + SOCIÁLNÍ KOMPETENCE Poţadavky ekonomiky na jednotlivce neustále narůstají. Aby bylo moţno těmto poţadavkům plně vyhovět a úspěšně zdolat výzvy ekonomického ţivota, je nutno spojit odbornou a sociální kompetenci. Ekonomická kompetence představuje nejdůleţitější hnací sílu podnikatelského úspěchu. Vzhledem k tomu, ţe jsou dnes podniky mnohem mezinárodněji orientovány, jsou ve všech zemích kompetentní partneři v oblasti vzdělávání a doškolování zcela nezbytní. Společnost 1BC Business Education & Consulting GmbH s ohledem na tento vývoj a z pověření OEEC (Organisation for Economic Education, Evaluation and Certification) vyvinula standardizované vzdělávací programy 1st Business Certificate (odborná ekonomická kompetence) a 1st Sociál Competence Certificate (sociální kompetence) - Celoevropský náskok v podobě jednotné ekonomické a sociální kompetence pro podniky v celé Evropě! Ochranné známky vzdělávacích programů: Naše firma Počítačová sluţba s.r.o. podepsala dne 9. června 2008 se společností Společnost 1BC Business Education & Consulting GmbH smlouvu o kooperaci, čímţ se stala oficiálním zástupcem pro oba programy na území České republiky. strana 25

28 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY 1BC + 1SC Celoţivotní vzdělávání a lidský kapitál zdaleka nejsou jen dobovými frázemi. Vzdělávání a doškolování patří ke kritickým veličinám v rozvoji národního hospodářství a společností resp. zajištění jejich blahobytu. OEEC si stanovila za cíl učinit nepřehledný trh vzdělávání resp. dílčí segment ekonomického vzdělávání a dalšího vzdělávání transparentním. Úzkou spoluprací s koncerny činnými v ekonomickém sektoru a vědeckou prací universit bylo zjištěno, jaký obsah provozně hospodářského vzdělávání je dnes pro podniky naprosto podstatný směrodatný a aktuální. Tzv. State of the Art (na úrovni doby). Na základě tohoto poznání byly sestaveny vzdělávací programy 1 st Business Certifcate a 1 st Social Competence Certifcate. 1BC + 1SC SECURITY CODE -CERTIFIKOVANÉ VĚDOMOSTI Po absolvování kurzu 1BC resp.1sc obdrţí absolventi certifikát 1 st Business Certificate resp. 1 st Social Competence Certificate, který prokazuje ověřitelné standardizované znalosti resp. dovednosti. Je dokladem o vysoce kvalitním, jednotném vzdělání orientovaném praxi, zajištˇuje mezinárodní uznatelnost kvalifikace. Všechny certifikáty jsou opatřeny individuálním bezpečnostním kódem. Tento kód zaručuje pravost certifikátu a jednotnou úroveň vzdělání všech vzdělávacích partnerů v mezinárodní síti International Business Education Network (IBEN). Zadáním bezpečnostního kódu 1BC resp. 1SC na stránkách (www.1bc.eu / lze ověřit pravost certifikátu. strana 26

29 1ST SOCIAL COMPETENCE CERTIFICATE Sociální kompetence je vedle odborných znalostí a znalostí metod klíčovou kvalifikací úspěšné spolupráce s externími klienty stejně jako i s kolegy uvnitř firmy. MYŠLENKA 1SC Poţadavky ekonomického světa podléhají neustálému růstu. Za úspěchem kaţdé společnosti však stojí ale v primární rovině člověk, jeho schopnosti a jejich optimální vyuţití. Investice do rozvoje a podpory sociálních kompetencí zaměstnanců je tudíţ jedním z primárních předpokladů trvalého úspěchu kaţdé organizace. 1SC poskytuje zaměstnanců vedle stávající odborné kvalifikace také sociální kompetenci čímţ značně zkvalitňuje vzájemnou komunikaci a umoţňuje tím efektivní vyuţívání lidských schopností a potenciálu vůbec. CÍLOVÁ SKUPINA PROGRAMU 1SC Sociální kompetence představuje pro kaţdou pracovní pozici podniku klíčovou kvalifikaci. Modulární skladba vzdělávacího programu umoţňuje sestavení seminářů pro kaţdého pracovníka individuálně. Dle jeho potřeb, poţadavků a výchozí pozice. strana 27

30 strana 28

31 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1SC Vzdělávací program 1SC se člení do dvanácti hlavních oborů a zahrnuje tyto tématické oblasti: 21 1SC - PORADENSTVÍ & PRODEJ Akvizice nového zákazníka Key Account Management Prodejní rozhovor perfektně naplánovaný Cenové jednání & Vytvoření přidané hodnoty Rentabilizace nerentabilních zákazníků Controlling odbytu 22 1SC - ÚSPĚŠNÁ MODERACE SKUPIN Plánování moderace Moderační metody orientované na výsledek Optimalizace projevu, chování moderátorů Zajištění výsledků pomocí vizualizace strana 29

32 23 1SC - ÚSPĚŠNĚ VYJEDNÁVAT Styly a cíle jednání Příprava a struktura jednání Obrana vůči obtíţným partnerům Efektivní ukončení jednání 24 1SC - MEDIACE & MANAGEMENT KONFLIKTŮ Druhy konfliktů Analýza konfliktního jednání Deskalace konfliktů Průběh & nástroje mediace Stupně mediačního postupu Pozice versus zájmy 25 1SC - COACHING & VEDENÍ Vedoucí pracovník motivátor & multiplikátor Vedoucí pracovník jako kouč Profesionální jednání se zaměstnanci Nástroje strana 30

33 26 1SC - MANAGEMENT PROJEKTŮ Zahájení a úspěšné plánování projektů Controlling projektu. Efektivní řízení projektu Ukončení projektu 27 1SC - INOVAČNÍ TECHNIKY & TVŮRČÍ TECHNIKY Inovace jako zajištění existence Systematická diagnostika Strukturování problémů Pravidla tvůrčího řešení úkolů Sběr a spojování nápadů Metody hledání nápadů, způsoby jejich hodnocení, vyhodnocení 28 1SC - SEBEŘÍZENÍ Znalost & vyuţití vlastních zdrojů Převzetí vlastní odpovědnosti Rozvoj atraktivních perspektiv Stanovení realistických cílů Schopnost konat cílená rozhodnutí Efektivní vyuţití času Úkoly jejich zvládnutí a strana 31

34 29 1SC - GENDER MAINSTREAMING Co je to Gender Mainstreaming? Nástroje gender anylýzy Senzibilizace a reflexe Konkrétní význam pro povolání Význam v kaţdodenním ţivotě Vlivy na hospodářství, politiku, atd. 30 1SC - CROSS CULTURAL TRAINING Rozčlenění zemí do kulturních oblastí Mezinárodní podnik Schopnost komunikace mezi kulturami Konflikty mezi kulturami a řešení konfliktů Podrobné informace o programu najdete na našich webových stránkách v sekci 1 SC Zde si můţete také stáhnout kompletní katalog programu 1SC strana 32

35 CENY PROGRAMU 1SC JEDNOTLIVÉ MODULY 1SC 1 modul sociální kompetence 550 1SC CERTIFICATE (5 LIBOVOLNÝCH MODULŮ, INKL. CERTIFIKÁT) 1st Social Competence Certificate SC - MANAGER: 1SC Certified Team-Manager (3 moduly, inkl. certifikát) 1SC Certified Sales-Manager (5 modulů, inkl. certifikát) 1SC Certified Leadership-Manager (8 modulů, inkl. certifikát) Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH strana 33

36 REALIZACE ŠKOLENÍ V současné době můţeme nabídnout naše sluţby nejen v sídle firmy v Olomouci na ul. Stupkova, ale také na našich pobočkách v Přerově, Šumperku, Prostějově a v Jeseníku. V případě potřeby jsme schopni realizovat školení i v prostorách zákazníka, případně i na jiných místech. K dispozici máme nejen mobilní počítačové vybavení včetně didaktické techniky, ale také i mobilní nábytek (stoly, ţidle). VÝUKOVÉ MATERIÁLY Kaţdý z účastníků kurzů obdrţí speciální výukové texty vztahující se k danému tématu. Výukové texty obsahují jak postupy k jednotlivým činnostem, tak příklady na procvičování. Výukové materiály po ukončení vzdělávací akce zůstávají účastníkům, kteří tak mají moţnost s nimi dále pracovat a pouţívat je. strana 34

37 CENA INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ Celková cena kurzu za jednotlivce za 1 den školení (8 výukových hodin) platí v případě zařazení účastníka do tzv. otevřeného kurzu: Kč bez DPH Kč včetně 19% DPH V ceně jsou vţdy zahrnuty speciální výukové materiály. POSKYTOVANÉ SLEVY Z CENY OTEVŘENÝCH ŠKOLENÍ V případě objednání více jak 10 účastníků do otevřených kurzů vám nabízíme slevu dle celkové hodnoty ceny školení ve výši 10% - 20% z ceny. ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ (UZAVŘENÉ KURZY) V případě zakázkového školení tj. dle Vašeho zadání, se cena pohybuje od Kč na den při realizaci v našich učebnách (v našich střediscích), případně od Kč na den při realizaci ve Vaší firmě. Cena školení se vţdy odvíjí od náročnosti vzdělávacího programu a kvalifikaci a odbornosti lektora. V tomto případě není stanoven minimální počet účastníků. V ceně jsou zahrnuty i výukové materiály při všechny účastníky školení, včetně malého občerstvení. POSKYTOVANÉ SLEVY Z CENY UZAVŘENÝCH ŠKOLENÍ V případě objednání více uzavřených kurzů vám nabízíme slevu dle celkové hodnoty ceny školení ve výši 10% - 20% z ceny. Poznámka: Uvedené ceny jsou platné pro kurzy mimo program 1SC strana 35

38 KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŢEB 31 LEKTORSKÝ SBOR Výuka všech námi pořádaných kurzů je prováděna lektory s odpovídajícím vysokoškolským a středoškolským odborným a pedagogickým vzděláním a mnohaletou praxí nejen v dané oblasti, ale také ve vzdělávání dospělých. Většina lektorů jsou našimi kmenovými zaměstnanci, coţ nám umoţňuje velmi pruţně a efektivně reagovat nejen na zásahy vyšší moci, ale také na poţadavky zadavatelů školení, ať jiţ se jedná o Úřady práce nebo soukromé firmy. Většina našich lektorů má příslušné pedagogické vzdělání, a to i v oblasti andragogiky a jsou drţiteli osvědčení Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých v České a Slovenské republice. Mimo stálé lektory, kteří jsou kmenovými zaměstnanci firmy, spolupracujeme také s řadou dalších lektorů, kteří jsou specialisté ve svém oboru, např. z oblasti managementu (podnikového i veřejné správy), personalistiky, účetnictví, komunikačních a prezentačních dovedností, sociální oblasti, sociální péče, správního řádu, poskytování sociálních dávek, komunitní práce, z oblasti psychologie atd. Naše firma klade velký důraz na kvalitu poskytovaných sluţeb a to nejen v oblasti materiální, jako je vybavenost učeben, didaktické pomůcky, výukové materiály atd., ale především na kvalitu lektorského sboru. Naši lektoři jsou průběţně proškolováni ve své odborné oblasti. Po ukončení kaţdého kurzu mohou účastníci formou dotazníku vyjádřit svoji spokojenost, případně nespokojenost, s lektorem, který kurz vedl. V případě špatného hodnocení je s lektorem okamţitě ukončena další spolupráce. Jsme si vědomi toho, ţe pouze kvalitní lektor můţe plně vyuţít svých znalostí a schopností a s materiálním zázemím předat účastníkům vzdělávací akce maximum znalostí a dovedností. Našim cílem bylo, je a bude spokojený absolvent našich kurzů. strana 36

39 32 REFERENCE Naše firma oslavila v roce 2009 své jiţ 19. narozeniny. Ve svých počátcích se zaměřila především na poskytování výrobků a sluţeb v oblasti výpočetní techniky odtud tedy název Počítačová sluţba. Postupem času se rozsah sluţeb začal rozšiřovat i do oblasti vzdělávání dospělých - práce s výpočetní technikou. V roce 1996 začala firma pořádat a realizovat rekvalifikační kurzy z oblasti práce s PC. V dalších letech se nabídka rekvalifikačních kurzů postupně rozšiřovala o oblast účetnictví, administrativy, projektového řízení, dále pak o komunikační a motivační kurzy a od roku 2006 také o oblast profesních kurzů (kuchař, číšník, prodavač, aranţér, skladník atd.). V současné době nabízíme více jak 130 typů nejrůznějších rekvalifikačních kurzů. Naše firma má také bohaté zkušenosti s realizací státních a firemních zakázek z oblasti vzdělávání dospělých, např. školení zaměstnanců Krajského úřadu Olomouckého kraje, pracovníků obecních úřadů po celé republice v rámci zakázky pro Ministerstvo vnitra České republiky, zaměstnanců Technických sluţeb v Přerově a další. Jiţ 10 let úspěšně spolupracujeme také s Armádou české republiky při rekvalifikaci odcházejících příslušníků armády ČR. Od roku 2003 nabízíme také sluţby v oblasti psychologie a to zejména tzv. Bilanční diagnostiku jedná se o posouzení pracovně-psychologických předpokladů uchazečů o zaměstnání. Bilanční diagnostika je určena jak pro dlouhodobé uchazeče o zaměstnání, tak i pro firmy jako pomůcka při hledání nových vhodných zaměstnanců, případně k zefektivnění práce stávajících zaměstnanců. Jiţ čtvrtým rokem úspěšně spolupracujeme na realizaci SIPVZ na projektu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti IT. Do dnešního dne naši lektoři vyškolili jiţ více jak pedagogů ze základních a středních škol našeho regionu. Od roku 2002 jsme jiţ realizovali několik projektů s podporou EU - jednalo se o projekty v rámci Operačních programů. V současné době naši firma realizuje 2 národní projekty s podporou EU a rozpočtu ČR. Jedná se o projekty Návrat do práce v Olomouckém kraji (více na a Najdi si práci v Olomouckém kraji (více na strana 37

40 REFERENCE REALIZOVANÉ ZAKÁZKY A PROJEKTY - V letošním roce jsme v průběhu měsíců září aţ listopad realizovali zakázku Ministerstva vnitra České republiky celorepublikové školení pracovníků obecních úřadů obsluha portálu CZECH POINT. Pro tuto akci jsme vypracovali jak speciální výukové materiály, tak i výukové prezentace, zpracovali logistiku celé akce a lektorsky a administrativně ji zrealizovali. Školení se uskutečnila např. v Olomouci, Brně, Ostravě, Pardubicích, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci, Humpolci, Praze atd. Celkem jsme takto proškolili pracovníků obcí. Více informací včetně závěrečné zprávy najde na našich stránkách - Opakovaně realizujeme počítačová školení pro pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje o jiţ od vzniku Krajského úřadu Olomouckého kraje, kdy jsme proškolili 180 nových pracovníků v počítačových gramotnostech, tak v průběţném školení - např. práce s tabulkovým kalkulátorem (pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé), práce s prezentací atd. - V roce 2006 jsme vyhráli dvě výběrová řízení na realizaci 2 národních projektů s podporou Evropského strukturálního fondu a rozpočtu České republiky. První projekt s názvem Návrat do práce v Olomouckém kraji jsme začali realizovat jiţ v březnu letošního roku. Cílovou skupinou projektu jsou dlouhodobě evidovaní uchazeči se základním vzděláním a vyučení. Podrobnější informace o projektu najdete na - Druhý projekt s názvem Najdi si práci v Olomouckém kraji byl zahájen v srpnu letošního roku. Projekt je určen pro krátkodobě evidované uchazeče o zaměstnání s evidencí na ÚP max do 6ti měsíců, zájemce o zaměstnání a zaměstnance ohroţené nezaměstnaností bez omezení vzdělání. Informace o projektu najdete na - V letech 2007 a 2008 jsme úspěšně řídili, administrovali a realizovali projekt Uvedení absolventů na trh práce v Olomouckém kraji, kterého se zúčastnili absolventi středních a vysokých škol Olomouckého kraje. strana 38

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu MARLIN, s.r.o. Centrum dalšího vzdělávání www.marlin.eu Nabídka vzdělávání pro organizace made by WIDDEN MEDIA NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE www.marlin.eu 02 03 Zkušenosti na trhu vzdělávání působíme

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o.

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY Úspěšné projekty str. 4 až 6 O nás ústy druhých str. 7 DNES V LISTU DNES V LISTU Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 2 a 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik

Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Manaţerský program MBA Management staveb aplikace vzdělávacích metod a praktik Bakalářská práce Autor: Lucie Popprová Oceňování majetku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO ÚŘEDNÍKY ÚSC A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 2015

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o

Zpráva o auditu. Počítačová služba s.r.o Zpráva o auditu Počítačová služba s.r.o 2005 Základní údaje Počítačová služba s. r. o. Sídlo firmy: Stupkova 413/1a 779 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: 585 226 388 E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 78 42 M/05 Platný od 1. 9. 2010 Schválila školská

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA OBSAH Předmluva... 2 1 Úvod... 4 2 Kvalita a excelence akademických činností... 10 3 Kvalita a kultura akademického ţivota... 28 4 Internacionalizace... 33 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Ambulantní podpora rodiny

Ambulantní podpora rodiny Nadace Sirius Ambulantní podpora rodiny Diakonie ČCE středisko Plzeň, Centrum SOS Archa Autoři: Mgr. Lucie Petříčková a tým Centra SOS Archa 2011 Obsah Obsah... 2 1. Účel metodiky... 3 2. Teoretické vymezení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více