2 Učebné plány pre ročník základných škôl Predložené učebné plány predstavujú súbor v súčasnosti platných učebných plánov pre ročník zák

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 Učebné plány pre ročník základných škôl Predložené učebné plány predstavujú súbor v súčasnosti platných učebných plánov pre ročník zák"

Transkript

1 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky UČEBNÉ PLÁNY PRE 1. AŽ 9. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 14. mája 2003 číslo 520/ s platnosťou od 1. septembra 2003

2 2 Učebné plány pre ročník základných škôl Predložené učebné plány predstavujú súbor v súčasnosti platných učebných plánov pre ročník základných škôl a ich mutácií pre národnostné školstvo, ktoré používa jazyk národnostnej menšiny alebo regionálny jazyk. Ide o jazyk maďarský, nemecký, rusínsky, ukrajinský a rómsky. Súčasťou súboru sú aj dva varianty učebných plánov pre kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou. Hlavným zámerom úpravy učebných plánov bolo predložiť pedagogickej verejnosti súbor učebných plánov podľa týchto hľadísk: - skoordinovanie 1. a 2. stupňa základnej školy v časti Poznámky, - odstránenie formálnych chýb a nedostatkov vo všetkých aktuálnych učebných plánoch a ich - úprava do jednotnej formy, - doplnenie súboru o novo schválené učebné plány, - včlenenie zmien, ktoré boli uskutočnené prostredníctvom metodických usmernení (napríklad zavedenie nepovinných predmetov), - úprava počtov žiakov v skupinách, ktoré vzniknú delením triedy pri vyučovaní cudzích jazykov, technickej výchovy, laboratórnych prác z prírodovedných predmetov, telesnej výchovy, náboženskej/etickej výchovy s ohľadom na technickú a organizačnú bezpečnosť a bezpečnosť správania sa pri činnostiach vo výchovno-vzdelávacom procese uvedených predmetov. Úprava sa riadila hornou hranicou naplnenosti tried (34) podľa smernice MŠ SR číslo 1074/ a podľa čl. 11, ods. 2, písm. b) Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení číslo I 315/ dňa 10. februára 2003, - akceptovanie doteraz platného počtu povinných učebných predmetov a ich platnej hodinovej dotácie, - taxatívne vymedzenie okolností, za ktorých sa trieda delí alebo môže deliť na skupiny v časti Poznámky. Pre kontinuálnejší prechod z pôvodného počtu žiakov z 24 na 17 v časti Poznámky, písmeno b) (vyučovanie cudzích jazykov) sme navrhli postupný prechod počtu žiakov podľa tohto harmonogramu: rok 2003/ žiakov rok 2004/ žiakov rok 2005/ žiakov rok 2006/ žiakov. Koncepcia vyučovania rómskeho jazyka, literatúry, kultúry a histórie, ktorá sa pripravuje na Štátnom pedagogickom ústave predpokladá širšie zavedenie vyučovania rómskeho jazyka a literatúry v základných školách až v roku Predložené učebné plány počítajú len so zavedením variantov učebných plánov s vyučovaním rómskeho jazyka.

3 3 POZNÁMKY 1. a) - Triedu, ktorá má aspoň 24 žiakov, možno na jednej vyučovacej hodine v týždni v 1. a 2. ročníku deliť na dve skupiny bez ohľadu na týždenný počet vyučovacích hodín. - Triedu, ktorá má aspoň 24 žiakov, možno na jednej vyučovacej hodine v týždni v 5. až 9. ročníku deliť na dve skupiny v predmete, v ktorom je menej ako 5 hodín v týždni. - V 8. a 9. ročníku možno vytvárať z rozličných tried skupiny žiakov podľa ich schopností. b) Anglický, francúzsky, nemecký, ruský alebo španielsky jazyk. Predmet sa vyučuje v skupinách, ktoré sa môžu napĺňať do počtu 15 žiakov v 1. a 2. ročníku (jazykový variant) a do počtu 17 žiakov v 3. až 9. ročníku základnej školy. Skupiny možno vytvárať aj zo žiakov rôznych tried toho istého ročníka. c) - Jednu vyučovaciu hodinu prvouky v 1. a 2. ročníku a prírodovedy v 3. a 4. ročníku základnej školy možno vyučovať v skupinách, ktoré sa napĺňajú do 17 žiakov. - Technická výchova a laboratórne práce z fyziky, chémie a prírodopisu na II. stupni základnej školy sa vyučujú v skupinách, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov. Skupiny možno vytvárať aj zo žiakov rôznych tried toho istého ročníka. - Informatika v 8. a 9. ročníku sa vyučuje v skupinách, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 15 žiakov. d) - V ročníku, v ktorom je jedna hodina v týždni, možno vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý týždeň. - V ročníku, v ktorom sú 3 a viac hodín výtvarnej výchovy v týždni, odporúča sa vytvárať dvojhodinové celky. - Triedu s rozšíreným vyučovaním výtvarnej výchovy, ktorá má aspoň 24 žiakov, možno deliť na dvoch vyučovacích hodinách v týždni na dve skupiny. - Triedu s rozšíreným vyučovaním hudobnej výchovy, ktorá má aspoň 24 žiakov, možno deliť na dvoch vyučovacích hodinách v týždni na dve skupiny. e) - Ak škola nemá vhodné podmienky na vyučovanie troch hodín telesnej výchovy týždenne, možno tretie hodiny vhodne spájať do dvojhodinových alebo väčších celkov a venovať ich telovýchovnej, športovej alebo turistickej činnosti. - Triedy na II. stupni základnej školy sa delia, respektíve spájajú na skupiny chlapcov a dievčat. Najväčší počet žiakov v skupine je 25. f) Jeden z predmetov je povinne voliteľný. Žiak si vyberie jeden z vyučovacích predmetov a navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka. Na vyučovanie náboženskej alebo etickej výchovy možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny nie väčšie ako 23 žiakov. Ak by mal počet žiakov v jednej skupine na vyučovanie náboženskej alebo etickej výchovy klesnúť pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov. V zmysle Pokynu Ministerstva školstva Slovenskej republiky č / E z 20. mája 2004 sa týždenná hodinová dotácia povinných vyučovacích predmetov vo všetkých variantoch od 1. septembra 2004 zvyšuje o jednu vyučovaciu hodinu týždenne pre povinne voliteľný predmet náboženská výchova v alternácii s etickou

4 4 výchovou počnúc 1. ročníkom. Ak je počet žiakov menší ako 12, je riaditeľovi školy ponechaná možnosť rozhodnúť o počte žiakov v skupine. g) Rozširujúce hodiny možno podľa rozhodnutia riaditeľa školy použiť na posilnenie ľubovoľného povinného predmetu, alebo na zavedenie voliteľných predmetov podľa podmienok školy a záujmu žiakov. Zavedením rozširujúcich hodín sa však nesmie prekročiť maximálny počet vyučovacích hodín v týždni. h) - Nepovinné predmety sa vyučujú v rozsahu jednej alebo dvoch vyučovacích hodín týždenne. - Žiak si môže na I. stupni základnej školy zvoliť najviac dva nepovinné predmety a môže mať najviac dve hodiny nepovinného vyučovania týždenne. Výnimku tvorí 1. ročník pri učebnom pláne s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka, keď môže byť zaradená len jedna hodina nepovinného predmetu týždenne. - Na II. stupni základnej školy si žiak môže zvoliť najviac tri nepovinné predmety, pričom môže mať najviac štyri hodiny nepovinného vyučovania týždenne. i) Počet hodín pre jednotlivé prírodovedné a technické predmety na II. stupni základnej školy určí riaditeľ školy. j) - Súčasťou pracovného vyučovania v 3. a 4. ročníku je práca s počítačom. - V 1. a 2. ročníku predmet výtvarná výchova obsahuje aj učivo pracovného vyučovania. k) Triedu, ktorá má aspoň 24 žiakov, možno na jednej vyučovacej hodine v 8. a 9. ročníku deliť na dve skupiny. l) Počet hodín pre jednotlivé jazyky od 7. ročníka určí riaditeľ školy. V školách s vyučovacím jazykom maďarským pri výučbe iba jedného cudzieho jazyka sa hodinová dotácia využíva na posilnenie prvého cudzieho jazyka. m) Žiaci sa delia na skupiny podľa jednotlivých druhov zvolených športov. Skupina sa zriaďuje pri počte najmenej 12 žiakov pre kolektívne športy a minimálne 6 žiakov pre individuálne športy. Maximálny počet žiakov v triede je 30. n) - V ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským na hodinách telesnej výchovy v 5. až 9. ročníku sa základná odborná terminológia vyučuje aj v slovenskom jazyku. Odborná terminológia z matematiky, fyziky, chémie a prírodopisu sa v 5. až 9. ročníku vyučuje aj v slovenskom jazyku. V týchto učebných predmetoch sa uskutočňuje v obidvoch jazykoch aj rekapitulácia tematických celkov. - V ZŠ s vyučovacím jazykom nemeckým a s vyučovaním nemeckého jazyka sa môžu podľa podmienok školy tieto predmety vyučovať v nemeckom jazyku. Odborná terminológia a zhrnutie tematických celkov sa vyučuje aj v slovenskom jazyku. o) - V ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, nemeckým a ukrajinským učebný predmet v 1. až 9. ročníku možno vyučovať v skupinách. Skupiny sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov. - V ZŠ s vyučovaním nemeckého, rusínskeho, ukrajinského a rómskeho jazyka sa učebný predmet nemecký jazyk, rusínsky jazyk, ukrajinský a rómsky jazyk v 1. až 9. ročníku vyučuje v skupinách. Skupiny sa napĺňajú do počtu 17 žiakov.

5 5 p) V ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v 9. ročníku možno vyučovať hudobnú výchovu alebo výtvarnú výchovu podľa záujmu žiakov a podmienok školy alebo striedať hodiny hudobnej a výtvarnej výchovy. q) Jeden z predmetov sa vyučuje podľa počtu hodín uvedených v menovateli. r) Riaditeľ školy rozhodne o hodinovej dotácii učebného predmetu. 2. Odporúčané voliteľné predmety: - Cvičenia zo slovenského jazyka a práca s literárnym textom, riešenie matematických problémov, práca s počítačom, konverzácia v cudzom jazyku, ďalší cudzí jazyk, vedenie domácnosti, pestovateľské práce, výtvarné spracovanie materiálu, rysovanie, matematickofyzikálne praktiká, chemicko-biologické praktiká, fyzikálno-chemické praktiká, technická výchova (1., 2. a 3. alternatíva). - Pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským sú odporúčané okrem predmetov uvedených v prvej časti ešte cvičenia z maďarského jazyka a práca s literárnym textom, konverzácia v slovenskom jazyku a odborná konverzácia v slovenskom jazyku so zameraním na prírodovedné predmety. - Pre ZŠ s vyučovacím jazykom nemeckým sú odporúčané okrem predmetov uvedených v prvej časti ešte konverzácia v nemeckom jazyku. - Pre ZŠ s vyučovaním rómskeho jazyka sú odporúčané okrem predmetov uvedených v prvej časti ešte cvičenia a konverzácia v rómskom jazyku a práca s literárnym textom, konverzácia v slovenskom jazyku a odborná konverzácia v slovenskom jazyku so zameraním na prírodovedné predmety. Odporúčané nepovinné predmety na I. stupni základnej školy: - Cudzí jazyk, umelecká činnosť (literárno-dramatická, výtvarná, tanečná, spevácka, hudobná), technická výchova (modelárstvo, elektrotechnika, ľudové remeslá), poznávanie prírody (chovateľské práce, pestovateľské práce, ochrana voľne žijúcich živočíchov, biologické pozorovania), pohybová príprava, náboženská výchova, etická výchova. - Pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským okrem predmetov uvedených v prvej časti ešte konverzácia v slovenskom jazyku. - Pre ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským a s vyučovaním ukrajinského jazyka sú odporúčané okrem predmetov uvedených v prvej časti ešte konverzácia v slovenskom jazyku, cudzí jazyk v 3. a 4. ročníku. - Pre ZŠ s vyučovaním rusínskeho jazyka sú odporúčané okrem predmetov uvedených v prvej časti ešte rusínsky jazyk a literatúra, konverzácia v slovenskom jazyku, konverzácia v rusínskom jazyku, cudzí jazyk v 3. a 4. ročníku.. - Pre ZŠ s vyučovacím jazykom nemeckým a s vyučovaním nemeckého jazyka sú odporúčané okrem predmetov uvedených v prvej časti ešte konverzácia v nemeckom jazyku, cudzí jazyk v 3. a 4. ročníku. - Pre ZŠ s vyučovaním rómskeho jazyka sú odporúčané okrem predmetov uvedených v prvej časti ešte rómsky jazyk a literatúra, konverzácia v slovenskom jazyku, konverzácia v rómskom jazyku, cudzí jazyk v 3. a 4. ročníku.

6 6 Odporúčané nepovinné predmety na II. stupni základnej školy: - Práca s počítačom, konverzácia v cudzom jazyku, ďalší cudzí jazyk, náboženská výchova, etická výchova, vedenie domácnosti, ekologická výchova, pestovateľské práce, chovateľské práce, starostlivosť o zdravie, výtvarné spracovanie materiálu, cvičenia zo slovenského jazyka, cvičenia z matematiky, cestujeme po svete, umelecká činnosť (literárno-dramatická, výtvarná, tanečná, spevácka, hudobná), výtvarná výchova, pohybová príprava, šach, riešenie matematických problémov, chemicko biologické praktiká, matematicko fyzikálne praktiká, fyzikálno - chemické praktiká. - Pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským sú odporúčané okrem predmetov uvedených v prvej časti ešte cvičenia z maďarského jazyka, konverzácia v slovenskom jazyku, odborná konverzácia v slovenskom jazyku so zameraním na prírodovedné predmety. - Pre ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským a s vyučovaním ukrajinského jazyka sú odporúčané okrem predmetov uvedených v prvej časti ešte cvičenia z ukrajinského jazyka, konverzácia v slovenskom jazyku. - Pre ZŠ s vyučovaním rusínskeho jazyka sú odporúčané okrem predmetov uvedených v prvej časti ešte cvičenia z rusínskeho jazyka a literatúry. - Pre ZŠ s vyučovacím jazykom nemeckým a s vyučovaním nemeckého jazyka sú odporúčané okrem predmetov uvedených v prvej časti ešte konverzácia v nemeckom jazyku a cvičenia v nemeckom jazyku. - Pre ZŠ s vyučovaním rómskeho jazyka sú odporúčané okrem predmetov uvedených v prvej časti ešte cvičenia z rómskeho jazyka a literatúry. Ďalšie nepovinné predmety možno zaviesť podľa záujmu žiakov a podmienok školy. Ich učebné osnovy (plány) schváli riaditeľ školy na návrh vyučujúceho, respektíve metodických združení a predmetových komisií, po prerokovaní v pedagogickej rade školy a rade školy Na rozvíjanie záujmov a schopností žiakov v 7., 8. a 9. ročníku možno v čase po koncoročnej klasifikačnej porade podľa podmienok školy organizovať kurzy, ako napr. práca s počítačom, základy elektrotechniky, základy fotografovania, chovateľské práce, údržba bicykla a mopedu, výroba úžitkových predmetov, spoločenská výchova, varenie, šitie, plávanie, kurz cudzieho jazyka. Rozsah kurzu môže byť najviac päť vyučovacích hodín denne. Program kurzu schvaľuje riaditeľ školy. 3.2 Skupinu voliteľného alebo nepovinného predmetu možno zriadiť, ak sa prihlási aspoň 12 žiakov. Na vyučovanie voliteľných a nepovinných predmetov (prípadne aj spoločné vyučovanie) možno vhodne spájať žiakov z rôznych tried a ročníkov. Na vyučovanie nepovinného predmetu rusínsky jazyk a literatúra možno zriadiť skupinu, ak sa prihlási aspoň 6 žiakov, pričom možno do skupín spájať žiakov z rozličných tried a ročníkov. 3.3 Povinnou súčasťou vyučovania v každom ročníku sú : - Na I. stupni základnej školy didaktické hry s problematikou ochrany človeka a prírody spojené s vychádzkami do prírody. Hry sa organizujú raz ročne v rozsahu 4 vyučovacích hodín. - Na II. stupni základnej školy dve účelové cvičenia z učiva ochrany človeka a prírody vždy v rozsahu 5 vyučovacích hodín.

7 7 3.4 Povinnou súčasťou vyučovania v každom ročníku je uplatňovanie prierezových učebných osnov Výchova žiakov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v ZŠ schválených MŠ SR číslo 793/ Informovať o pravidlách bezpečnej práce a ochrany zdravia na vyučovaní, presune na vyučovanie a cez prestávky v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov v úvodných hodinách v prvom týždni školského roka. Záznam o poučení žiakov uviesť v triednej knihe. 3.5 V 8. a 9. ročníku u žiakov, ktorým cudzí jazyk spôsobuje vážne prospechové problémy, na požiadanie rodičov alebo na návrh školy so súhlasom rodičov, môže riaditeľ školy čiastočne alebo výnimočne aj úplne nahradiť cudzí jazyk niektorým z nepovinných predmetov podľa učebných osnov pre 5. až 9. ročník základnej školy, pre ktorý má škola podmienky a žiaci majú oň záujem. Skupina, ktorá vznikne rozdelením triedy alebo tried podľa záujmu žiakov o cudzí jazyk, resp. o voliteľný predmet, má aspoň 12 žiakov a napĺňa sa najviac do počtu 17 žiakov. Ak sa žiak v týchto ročníkoch nebude zúčastňovať na vyučovaní cudzieho jazyka, v pedagogickej dokumentácii a na vysvedčení sa mu príslušná rubrika prečiarkne a absolvovaný voliteľný predmet sa dopíše k povinným predmetom.

8 8 Skratky učebných predmetov: SJL - slovenský jazyk a literatúra MJL - maďarský jazyk a literatúra RsJL - rusínsky jazyk a literatúra RoJL - rómsky jazyk a literatúra UJL - ukrajinský jazyk a literatúra AJ anglický jazyk FJ - francúzsky jazyk MJ - maďarský jazyk NJ - nemecký jazyk RJ - ruský jazyk RsJ - rusínsky jazyk RoJ rómsky jazyk ŠJ - španielsky jazyk UJ - ukrajinský jazyk M matematika Prv prvouka Vl vlastiveda Z zemepis D - dejepis P prírodoveda Pr - prírodopis F fyzika CH chémia I informatika PP práca s počítačom PV pracovné vyučovanie TchV technická výchova VV výtvarná výchova HV hudobná výchova TV telesná výchova ŠP športová príprava EV etická výchova NV náboženská výchova

9 9 UČEBNÉ PLÁNY PRE ROČNÍK ZŠ VARIANT 1 (základný) Slovenský jazyk a literatúra (a) Prvouka Vlastiveda Matematika (a) Prírodoveda Pracovné vyučovanie (d) Výtvarná výchova (j) Hudobná výchova Telesná výchova (e) Náboženská výchova/etická výchova (f) S p o l u Nepovinné predmety (h) VARIANT 2 (prírodovedný) Slovenský jazyk a literatúra (a) Prvouka (c) Vlastiveda Matematika (a) Prírodoveda (c) Pracovné vyučovanie (d, j) Výtvarná výchova (j) Hudobná výchova Telesná výchova (e) Náboženská výchova/etická výchova (f) S p o l u Nepovinné predmety (h)

10 10 VARIANT 3 (jazykový) Slovenský jazyk a literatúra (a) Prvouka Vlastiveda Matematika (a) Prírodoveda Pracovné vyučovanie (d) Výtvarná výchova (j) Hudobná výchova Telesná výchova (e) Cudzí jazyk (b) Náboženská výchova/etická výchova (f) S p o l u Nepovinné predmety (h) UČEBNÝ PLÁN S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM CUDZIEHO JAZYKA V ROČNÍKU ZŠ Slovenský jazyk a literatúra (a) Cudzí jazyk (b) Matematika (a) Prvouka Vlastiveda Prírodoveda (c) Výtvarná výchova (d, j) Hudobná výchova Telesná výchova (e)

11 11 Pracovné vyučovanie (d) Náboženská výchova/etická výchova (f) S p o l u Nepovinné predmety (h)

12 12 UČEBNÝ PLÁN PRE ROČNÍK ZŠ VARIANT Slovenský jazyk a literatúra (a) Cudzí jazyk (b) Dejepis (d) Zemepis (d) Občianska výchova (d) Matematika (a) Fyzika (c ) Chémia (c) Prírodopis (c) Technická výchova (c, d) Výtvarná výchova (d) Hudobná výchova Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) Rozširujúce hodiny (g) S p o l u Nepovinné predmety (h)

13 13 UČEBNÝ PLÁN PRE ROČNÍK ZŠ VARIANT Slovenský jazyk a literatúra (a) Cudzí jazyk (b) Dejepis (d) Zemepis (d) Občianska výchova (d) Matematika (a) Fyzika (c ) Chémia (c) Prírodopis (c) Technická výchova (c, d) Výtvarná výchova (d) Hudobná výchova Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) Rozširujúce hodiny (g) S p o l u Nepovinné predmety (h)

14 14 UČEBNÝ PLÁN PRE ROČNÍK ZŠ VARIANT Slovenský jazyk a literatúra (a) Cudzí jazyk (b) Dejepis (d) Zemepis (d) Občianska výchova (d) Matematika (a) Fyzika (c, i) Chémia (c, i) Prírodopis (c, i) Technická výchova (c, d) Výtvarná výchova (d) Hudobná výchova Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) Rozširujúce hodiny (g) S p o l u Nepovinné predmety (h)

15 15 UČEBNÝ PLÁN PRE TRIEDY S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM VÝTVARNEJ VÝCHOVY V ROČNÍKU ZŠ Slovenský jazyk a literatúra (a) Cudzí jazyk (b) Prvouka Vlastiveda Prírodoveda Dejepis (d) Zemepis (d) Občianska výchova (d) Matematika (a) Fyzika (c, i) Chémia (c, i) Prírodopis (c, i) Výtvarná výchova (j, d) Hudobná výchova Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) S p o l u Nepovinné predmety (h)

16 16 UČEBNÝ PLÁN PRE TRIEDY S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM HUDOBNEJ VÝCHOVY V ROČNÍKU ZŠ Slovenský jazyk a literatúra (a) Cudzí jazyk (b) Prvouka Vlastiveda Prírodoveda Dejepis (d) Zemepis (d) Občianska výchova (d) Matematika (a) Fyzika (c, i) Chémia (c, i) Prírodopis (c, i) Technická výchova (c, d) Pracovné vyučovanie (d) Výtvarná výchova (d, j) Hudobná výchova Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) S p o l u Nepovinné predmety (h)

17 17 UČEBNÝ PLÁN PRE TRIEDY S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM CUDZIEHO JAZYKA V ROČNÍKU ZŠ Slovenský jazyk a literatúra (a) Cudzí jazyk 1 (b, l ) Cudzí jazyk 2 (b, l ) Dejepis (d) Zemepis (d) Vlastiveda Prírodoveda Občianska výchova (d) Matematika (a) Fyzika (c, i) Chémia (c, i) Prírodopis (c, i) Technická výchova (c, d) Pracovné vyučovanie (d) Výtvarná výchova (d) Hudobná výchova Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) S p o l u Nepovinné predmety (h)

18 18 UČEBNÝ PLÁN PRE TRIEDY S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM CUDZIEHO JAZYKA V ROČNÍKU Slovenský jazyk a literatúra (a) Cudzí jazyk (b) Dejepis (d) Zemepis (d) Občianska výchova (d) Matematika (a) Fyzika (c, i ) Chémia (c, i) Prírodopis (c, i) Technická výchova (c, d) Výtvarná výchova (d) Hudobná výchova Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) S p o l u Nepovinné predmety

19 19 UČEBNÝ PLÁN PRE TRIEDY S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM MATEMATIKY A PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV V ROČNÍKU ZŠ Slovenský jazyk a literatúra (a) Cudzí jazyk (b) Dejepis (d) Zemepis (d) Občianska výchova (d) Matematika (k) Informatika (c, d) Fyzika (c ) Chémia (c) Prírodopis (c) Technická výchova (c, d) Výtvarná výchova (d) Hudobná výchova Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) S p o l u Nepovinné predmety

20 20 UČEBNÝ PLÁN PRE TRIEDY S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM TECHNICKEJ VÝCHOVY V ROČNÍKU ZŠ Slovenský jazyk a literatúra (a) Cudzí jazyk (b) Dejepis (d) Zemepis (d) Občianska výchova (d) Matematika (a) Fyzika (c, i) Chémia (c, i) Prírodopis (c, i) Technická výchova (c, i) Práca s počítačom (c, d, i) Výtvarná výchova (d) Hudobná výchova Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) S p o l u Nepovinné predmety (h)

21 21 UČEBNÝ PLÁN PRE TRIEDY SO ŠPORTOVOU PRÍPRAVOU V ROČNÍKU ZŠ Slovenský jazyk a literatúra (a) Cudzí jazyk (b) Dejepis (d) Zemepis (d) Občianska výchova (d) Matematika (a) Fyzika (c) Chémia (c) Prírodopis (c) Športová príprava (m) Výtvarná výchova (d) Hudobná výchova Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) S p o l u Nepovinné predmety

22 22 VARIANT 1 (základný) UČEBNÉ PLÁNY PRE ROĆNÍK ZŚ S VYUĆOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM Maďarský jazyk a literatúra (a) Slovenský jazyk a literatúra (o, r) 4/ Prvouka Vlastiveda Matematika (a) Prírodoveda Pracovné vyučovanie (d) Výtvarná výchova (d, j) Hudobná výchova Telesná výchova (e) S p o l u 22/ Nepovinné predmety (h) VARIANT 2 (prírodovedný) Maďarský jazyk a literatúra (a) Slovenský jazyk a literatúra (o, r) 4/ Prvouka (c) Vlastiveda Matematika (a) Prírodoveda (c) Pracovné vyučovanie (d, j) Výtvarná výchova (d, j) Hudobná výchova Telesná výchova (e) S p o l u 22/ Nepovinné predmety (h)

23 23 UČEBNÝ PLÁN PRE ROČNÍK ZŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM VARIANT Maďarský jazyk a literatúra (a) Slovenský jazyk a literatúra (o) Cudzí jazyk (b) Dejepis (d) Zemepis (d) Občianska výchova (d) Matematika (a, n) Fyzika (c, n) Chémia (c, n) Prírodopis (c, n) Technická výchova (c, d) Výtvarná výchova (d, p, q) /1 Hudobná výchova (p, q) /1 Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) Rozširujúce hodiny (g) S p o l u Nepovinné predmety (h)

24 24 UČEBNÝ PLÁN PRE ROČNÍK ZŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM VARIANT Maďarský jazyk a literatúra (a) Slovenský jazyk a literatúra (o) Cudzí jazyk (b) Dejepis (d) Zemepis (d) Občianska výchova (d) Matematika (a, n) Fyzika (c, n) Chémia (c, n) Prírodopis (c, d, n) Technická výchova (c, d) Výtvarná výchova (d, p, q) /1 Hudobná výchova (p, q) /1 Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) S p o l u Nepovinné predmety (h)

25 25 UČEBNÝ PLÁN PRE ROČNÍK ZŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM VARIANT Maďarský jazyk a literatúra (a) Slovenský jazyk a literatúra (o) Cudzí jazyk (b) Dejepis (d) Zemepis (d) Občianska výchova (d) Matematika (a, n) Fyzika (c, i, n) Chémia (c, i, n) Prírodopis (c, i, n) Technická výchova (c, d, i, q) 0/ Výtvarná výchova (d, p, q) 1/ /1 Hudobná výchova (p, q) /1 Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) Rozširujúce hodiny (g) S p o l u Nepovinné predmety (h)

26 26 UČEBNÝ PLÁN PRE TRIEDY S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM CUDZÍCH JAZYKOV V ROČNÍKU ZŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM Maďarský jazyk a literatúra (a) Slovenský jazyk a literatúra (o) Cudzí jazyk 1 (b, l, n) Cudzí jazyk 2 (b, l, n) Vlastiveda Prírodoveda Dejepis (d) Zemepis (d) Občianska výchova (d) Matematika (a, n) Fyzika (c, i, n) Chémia (c, i, n) Prírodopis (c, d, i, n) Pracovné vyučovanie (c, d) Výtvarná výchova (d, q) /1 Hudobná výchova (q) /1 Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) S p o l u Nepovinné predmety (h)

27 27 UČEBNÝ PLÁN PRE TRIEDY S ROZŚÍRENÝM VYUĆOVANÍM CUDZIEHO JAZYKA V ROĆNÍKU ZŠ S VYUĆOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM Maďarský jazyk a literatúra (a) Slovenský jazyk a literatúra (o) Cudzí jazyk (b) Dejepis (d) Zemepis (d) Občianska výchova (d) Matematika (a, n) Fyzika (c, i, n) Chémia (c, i, n) Prírodopis (c, i, n) Výtvarná výchova (d, p, q) /1 Hudobná výchova (p, q) /1 Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) S p o l u Nepovinné predmety

28 28 UČEBNÝ PLÁN PRE TRIEDY S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM MATEMATIKY A PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV V ROĆNÍKU ZŚ S VYUĆOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM Maďarský jazyk a literatúra (a) Slovenský jazyk a literatúra (o) Cudzí jazyk (b) Dejepis (d) Zemepis (d) Občianska výchova (d) Matematika (k, n, q) 6 6 5/6 5 5 Informatika (c, d) Fyzika (c, n, q) - 2 2/3 2 3 Chémia (c, n) Prírodopis (c, d, n) Výtvarná výchova (d) Hudobná výchova Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) S p o l u Nepovinné predmety

29 29 UČEBNÝ PLÁN PRE TRIEDY S ROZŠÍRENÝM VYUĆOVANÍM TECHNICKEJ VÝCHOVY V ROČNÍKU ZŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM Maďarský jazyk a literatúra (a, q) /5 Slovenský jazyk a literatúra (o) Cudzí jazyk (b) Dejepis (d) Zemepis (d) Občianska výchova (d) Matematika (a, n) Fyzika (c, i, n) Chémia (c, i, n) Prírodopis (c, i, n) Technická výchova (c, d, i) Práca s počítačom (c, d, i) Výtvarná výchova (d, p, q) /1 0/1 Hudobná výchova (p, q) /1 - Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) S p o l u Nepovinné predmety (h)

30 30 UČEBNÝ PLÁN PRE TRIEDY S ROZŚÍRENÝM VYUČOVANÍM VÝTVARNEJ VÝCHOVY V ROČNÍKU ZŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM Maďarský jazyk a literatúra (a, q) /5 Slovenský jazyk a literatúra (o) Cudzí jazyk (b) Prvouka Vlastiveda Prírodoveda Dejepis (d) Zemepis (d) Občianska výchova (d) Matematika (a, n) Fyzika (c, i, n) Chémia (c, i, n) Prírodopis (c, i, n) Výtvarná výchova (j) Hudobná výchova (q) /1 Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) S p o l u Nepovinné predmety (h)

31 31 UČEBNÝ PLÁN PRE TRIEDY S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM HUDOBNEJ VÝCHOVY V ROČNÍKU ZŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM Maďarský jazyk a literatúra (a, q) /5 Slovenský jazyk a literatúra (o) Cudzí jazyk (b) Prvouka Vlastiveda Prírodoveda Dejepis (d) Zemepis (d) Občianska výchova (d) Matematika (a, n) Fyzika (c, d, i, n) Chémia (c, i, n) Prírodopis (c, i, n) Pracovné vyučovanie (d) Výtvarná výchova (d, j, q) /1 Hudobná výchova Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) S p o l u Nepovinné predmety (h)

32 32 UČEBNÝ PLÁN PRE TRIEDY SO ŠPORTOVOU PRÍPRAVOU V ROČNÍKU ZŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM Maďarský jazyk a literatúra (a) Slovenský jazyk a literatúra (o) Cudzí jazyk (b) Dejepis (d) Zemepis (d) Občianska výchova (d) Matematika (a, n) Fyzika (c, d, n) Chémia (c, n) Prírodopis (c, n) Športová príprava (m, n, q) 5 5 4/5 4 5 Výtvarná výchova (d) Hudobná výchova Telesná výchova (e, q) 2 2 1/2 2 2 Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) S p o l u Nepovinné predmety

33 33 UČEBNÝ PLÁN PRE ROČNÍK ZŠ S VYUČOVANÍM NEMECKÉHO JAZYKA Slovenský jazyk a literatúra (a) Nemecký jazyk a literatúra (b) Prvouka Vlastiveda (n) Matematika (a, n) Prírodoveda (n) Pracovné vyučovanie (d, n) Výtvarná výchova (j) Hudobná výchova (n) Telesná výchova (e) S p o l u Nepovinné predmety (h)

34 34 UČEBNÝ PLÁN PRE ROČNÍK ZŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM NEMECKÝM Nemecký jazyka literatúra (a) Slovenský jazyk a literatúra (o) Prvouka (n) Vlastiveda (n) Matematika (a, n) Prírodoveda (n) Pracovné vyučovanie (d, n) Výtvarná výchova (j, n) Hudobná výchova (n) Telesná výchova (e) S p o l u Nepovinné predmety (h)

35 35 UČEBNÝ PLÁN PRE ROČNÍK ZŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM NEMECKÝM Nemecký jazyka literatúra (a) Slovenský jazyk a literatúra (o) Cudzí jazyk (b) Dejepis (d, n) Zemepis (d, n) Občianska výchova (d, n) Matematika (a, n) Fyzika (c, n ) Chémia (c, n) Prírodopis (c, n) Technická výchova (c, d, n) Výtvarná výchova (d, n) Hudobná výchova (n) Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f, n) Rozširujúce hodiny (g) S p o l u Nepovinné predmety

36 36 UČEBNÉ PLÁNY PRE ROČNÍK ZŠ S VYUČOVANÍM RUSÍNSKEHO JAZYKA VARIANT 1 ( rusínsky jazyk sa vyučuje ako nepovinný predmet) VARIANT Slovenský jazyk a literatúra (a, q) 10/ Rusínsky jazyk a literatúra (b, q) 2/0 2 2 Prvouka Vlastiveda Matematika (a) Prírodoveda Pracovné vyučovanie (d ) Výtvarná výchova (d, j) Hudobná výchova Telesná výchova (e) S p o l u Nepovinné predmety (h) VARIANT Slovenský jazyk a literatúra (a, q) 10/ Rusínsky jazyk a literatúra (b, q) 2/ Prvouka Vlastiveda Matematika (a) Prírodoveda Pracovné vyučovanie (d, j) Výtvarná výchova (d, j) Hudobná výchova Telesná výchova (e) S p o l u Nepovinné predmety (h)

37 37 UČEBNÉ PLÁNY PRE ROČNÍK ZŠ S VYUČOVANÍM RUSÍNSKEHO JAZYKA VARIANT 1 (rusínsky jazyk sa vyučuje ako nepovinný predmet) VARIANT Slovenský jazyk a literatúra (a) Rusínsky jazyk a literatúra (b) Cudzí jazyk ( b) Dejepis (d) Zemepis (d) Občianska výchova (d) Matematika (a) Fyzika (c, i) Chémia (c, i) Prírodopis (c, i) Technická výchova (c, d) Výtvarná výchova (d) Hudobná výchova Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) Rozširujúce hodiny (g, r) /1 1 S p o l u /31 30 Nepovinné predmety (h)

38 38 VARIANT Slovenský jazyk a literatúra (a) Rusínsky jazyk a literatúra (b) Cudzí jazyk (b) Dejepis (d) Zemepis (d) Občianska výchova (d) Matematika (a) Fyzika (c) Chémia (c, ) /2 Prírodopis (c) Technická výchova (c, d) Výtvarná výchova (d) Hudobná výchova Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) S p o l u /31 Nepovinné predmety (h)

39 39 UČEBNÉ PLÁNY PRE ROČNÍK ZŠ VYUČOVACÍM JAZYKOM UKRAJINSKÝM VARIANT 1 (základný) Ukrajinský jazyk a literatúra (a) Slovenský jazyk a literatúra (o) Prvouka Vlastiveda Matematika (a) Prírodoveda Pracovné vyučovanie (d) Výtvarná výchova (d, j) Hudobná výchova Telesná výchova (e) S p o l u Nepovinné predmety (h) VARIANT 2 (prírodovedný) Ukrajinský jazyk a literatúra (a) Slovenský jazyk a literatúra (o) Prvouka (c) Vlastiveda Matematika (a) Prírodoveda Pracovné vyučovanie (d, j) Výtvarná výchova (d, j) Hudobná výchova Telesná výchova (e) S p o l u Nepovinné predmety (h)

40 40 VARIANT Ukrajinský jazyk a literatúra (a) Slovenský jazyk a literatúra (o) Prvouka Vlastiveda Matematika (a) Prírodoveda Pracovné vyučovanie (d) Výtvarná výchova (d, j) Hudobná výchova Telesná výchova (e) S p o l u Nepovinné predmety (h)

41 41 UČEBNÝ PLÁN PRE ROČNÍK ZŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM UKRAJINSKÝM VARIANT Ukrajinský jazyk a literatúra (a) Slovenský jazyk a literatúra (o) Cudzí jazyk (b) Dejepis (d) Zemepis (d) Občianska výchova (d) Matematika (a) Fyzika (c, i) Chémia (c, i) Prírodopis (c, i) Technická výchova (c, d) Výtvarná výchova (d) Hudobná výchova Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) S p o l u Nepovinné predmety (h)

42 42 UČEBNÝ PLÁN PRE ROČNÍK ZŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM UKRAJINSKÝM VARIANT Ukrajinský jazyk a literatúra (a) Slovenský jazyk a literatúra (o) Cudzí jazyk (b) Dejepis (d) Zemepis (d) Občianska výchova (d) Matematika (a) Fyzika (c, i) Chémia (c, i) Prírodopis (c, i) Technická výchova (c, d) Výtvarná výchova (d) Hudobná výchova Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) S p o l u Nepovinné predmety (h)

43 43 UČEBNÝ PLÁN PRE ROČNÍK ZŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM UKRAJINSKÝM VARIANT Ukrajinský jazyk a literatúra (a) Slovenský jazyk a literatúra (o) Cudzí jazyk (b) Dejepis (d) Zemepis (d) Občianska výchova (d) Matematika (a) Fyzika (c, i) Chémia (c, i) Prírodopis (c, i) Technická výchova (c, d) Výtvarná výchova (d) Hudobná výchova Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) S p o l u Nepovinné predmety (h)

44 44 UČEBNÝ PLÁN PRE TRIEDY S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM CUDZÍCH JAZYKOV V ROČNÍKU ZŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM UKRAJINSKÝM Ukrajinský jazyk a literatúra (a) Slovenský jazyk a literatúra (o) Cudzí jazyk 1 (b, l) Cudzí jazyk 2 (b, l) Vlastiveda Prírodoveda Dejepis (d) Zemepis (d) Občianska výchova (d) Matematika (a, n) Fyzika (c, i, n) Chémia (c, i, n) Prírodopis (c, d, i, n) Pracovné vyučovanie (c, d) Výtvarná výchova (d, q) Hudobná výchova (q) Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) Rozširujúce predmety S p o l u Nepovinné predmety (h)

45 45 UČEBNÉ PLÁNY PRE ROČNÍK ZŠ S VYUČOVANÍM UKRAJINSKÉHO JAZYKA VARIANT 1 (základný) Slovenský jazyk a literatúra (a) Ukrajinský jazyk a literatúra (b) Prvouka Vlastiveda Matematika (a) Prírodoveda Pracovné vyučovanie (d) Výtvarná výchova (d, j) Hudobná výchova Telesná výchova (e) S p o l u Nepovinné predmety (h) VARIANT 2 (prírodovedný) Slovenský jazyk a literatúra (a) Ukrajinský jazyk a literatúra (b) Prvouka Vlastiveda Matematika (a) Prírodoveda (c) Pracovné vyučovanie (d, j) Výtvarná výchova (d) Hudobná výchova Telesná výchova (e) S p o l u Nepovinné predmety (h)

46 46 VARIANT Slovenský jazyk a literatúra (a) Ukrajinský jazyk a literatúra (b) Prvouka Vlastiveda Matematika (a) Prírodoveda Pracovné vyučovanie (d) Výtvarná výchova (d, j) Hudobná výchova Telesná výchova (e) S p o l u Nepovinné predmety (h)

47 47 UČEBNÝ PLÁN PRE ROČNÍK ZŠ S VYUĆOVANÍM UKRAJINSKÉHO JAZYKA VARIANT Slovenský jazyk a literatúra (a) Ukrajinský jazyk a literatúra (b) Cudzí jazyk (b) Dejepis (d) Zemepis (d) Občianska výchova (d) Matematika (a) Fyzika (c) Chémia (c) Prírodopis (c, d) Technická výchova (c, d) Výtvarná výchova (d) Hudobná výchova Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) S p o l u Nepovinné predmety (h)

48 48 UČEBNÝ PLÁN PRE ROČNÍK ZŠ S VYUĆOVANÍM UKRAJINSKÉHO JAZYKA VARIANT Slovenský jazyk a literatúra (a) Ukrajinský jazyk a literatúra (o) Cudzí jazyk (b) Dejepis (d) Zemepis (d) Občianska výchova (d) Matematika (a) Fyzika (c, i) Chémia (c, i) Prírodopis (c, i) Technická výchova (c, d) Výtvarná výchova (d) Hudobná výchova Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) S p o l u Nepovinné predmety (h)

49 49 UČEBNÉ PLÁNY PRE ROČNÍK ZŠ S VYUČOVANÍM RÓMSKEHO JAZYKA VARIANT 1 (rómsky jazyk sa vyučuje ako nepovinný predmet) VARIANT Slovenský jazyk a literatúra (a) Rómsky jazyk a literatúra (b) Prvouka (j) Vlastiveda Matematika (a) Prírodoveda Pracovné vyučovanie (d) Výtvarná výchova (d, j) Hudobná výchova Telesná výchova (e) S p o l u Nepovinné predmety (h)

50 50 UČEBNÉ PLÁNY PRE ROČNÍK ZŠ S VYUČOVANÍM RÓMSKEHO JAZYKA VARIANT 1 (rómsky jazyk sa vyučuje ako nepovinný predmet) VARIANT Slovenský jazyk a literatúra (a) Rómsky jazyk a literatúra (b) Cudzí jazyk (b) Dejepis (d) Zemepis(d) Občianska výchova (d) Matematika (a) Fyzika (c, i) Chémia (c, i) Prírodopis (c, i) Technická výchova (c, d) Výtvarná výchova (d) Hudobná výchova Telesná výchova (e) Náboženská výchova / Etická výchova (d, f) Rozširujúce hodiny (g) /1 1 S p o l u /30 30 Nepovinné predmety (h)

51 51 UČEBNÉ PLÁNY PRE KURZ NA ZÍSKANIE VZDELANIA POSKYTOVANÉHO ZÁKLADNOU ŠKOLOU VARIANT 1 Učebný plán pre vyučovanie v skupine v zmysle 14 ods. 1 smernice MŠ SSR č. 7496/ o základnej škole a smernice MŠ SSR č. 5275/ , ktorou sa vydávajú učebné plány pre základnú školu a učebné plány pre kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou: Počet hodín týždenne 1. polrok 2. polrok Slovenský jazyk a literatúra 3 3 Cudzí jazyk 2 2 Dejepis 1 2 Zemepis 1 1 Matematika 3 3 Fyzika Chémia 5 4 Prírodopis S p o l u VARIANT 2 Učebný plán pre externú formu vyučovania v zmysle 14 ods. 3 smernice MŠ SSR č. 7496/ o základnej škole s ročnou časovou dotáciou: Slovenský jazyk a literatúra* 16 Cudzí jazyk 12 Dejepis 6 Zemepis 6 Matematika* 16 Fyzika Chémia 16 Prírodopis S p o l u 72 P o z n á m k a: * Písomná skúška

52 52 UČEBNÉ PLÁNY PRE KURZ NA ZÍSKANIE VZDELANIA POSKYTOVANÉHO ZÁKLADNOU ŠKOLOU S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM VARIANT 1 Učebný plán pre vyučovanie v skupine v zmysle 14 ods. 1 smernice MŠ SSR č. 7496/ o základnej škole a smernice MŠ SSR č. 5275/ , ktorou sa vydávajú učebné plány pre základnú školu a učebné plány pre kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou: Počet hodín týždenne 1. polrok 2. polrok Maďarský jazyk a literatúra 3 3 Slovenský jazyk a literatúra 3 3 Cudzí jazyk 2 2 Dejepis 1 2 Zemepis 1 1 Matematika 3 3 Fyzika Chémia 4 3 Prírodopis S p o l u VARIANT 2 Učebný plán pre externú formu vyučovania v zmysle 14 ods. 3 smernice MŠ SSR č. 7496/ o základnej škole s ročnou časovou dotáciou: Maďarský jazyk a literatúra* 14 Slovenský jazyk a literatúra* 12 Cudzí jazyk 8 Dejepis 6 Zemepis 6 Matematika* 14 Fyzika Chémia 14 Prírodopis S p o l u 74 P o z n á m k a: * Písomná skúška

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl.

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Školský učebný plán pre ISCED 1: Je to normatív, určujúci jednotlivé predmety a časové dotácie pre konkrétne predmety. 1. ročník Slovenský jazyk a literatúra

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/16 ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED 3A v ročníkoch

Více

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2017/2018

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2017/2018 Základná škola s materskou školou Likavka Rámcový učebný plán školský rok 2017/2018 Inovovaný učebný plán pre 1. ročník primárneho vzdelávania Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 1 10 Človek

Více

Učebný plán pre ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery Brezany. ISCED 1 Primárne vzdelávanie

Učebný plán pre ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery Brezany. ISCED 1 Primárne vzdelávanie Učebný plán pre ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery Brezany ISCED 1 Primárne vzdelávanie /RUP zo dňa 6.2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2015/ Vzdelávacia oblasť Vyučovací

Více

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským. ročník primárne vzdelávanie

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským. ročník primárne vzdelávanie RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským vzdelávacia oblasť vyučovací predmet ročník primárne vzdelávanie ročník nižšie stredné vzdelávanie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany IŠkVP 2017/18 Rámcový učebný plán pre 8 -ročné štúdium

Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany IŠkVP 2017/18 Rámcový učebný plán pre 8 -ročné štúdium IŠkVP 2017/18 Rámcový učebný plán pre 8 -ročné štúdium 1. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník Slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 5 3 1 3 3 1 3 33 Anglický jazyk 4 4 4 4 4

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ISCED 1 - RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN PRE ŠK. R. 2017/2018 Vzdelávacia oblasť Predmet 1. ročník

Více

6. UČEBNÝ PLÁN. 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1. Školský vzdelávací program Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany

6. UČEBNÝ PLÁN. 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1. Školský vzdelávací program Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od 1. 9. 2015 v prvom, druhom a treťom ročníku. vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia vyučovací predmet 1. 2. 3. 4. spolu PH DH PH DH PH DH PH

Více

Rámcový učebný plán pre 4. a 8.,9. ročník v školskom roku 2017/2018

Rámcový učebný plán pre 4. a 8.,9. ročník v školskom roku 2017/2018 Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry 059 81 Dolný Smokovec, telefón: 052/ 442 25 95, fax: 052/ 442 25 95 www.zsdsmokovec.edupage.org, e-mail: zsdsmokovec@gmail.com pre 4.

Více

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VÁCLAVA MITÚCHA, HORNÉ SRNIE Rámcový učebný plán ISCED 1 šk.r. 2015/2016 platný pre 2. 4. ročník Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky JAZYK

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník

Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. a 2. ročník a pre 5. a 6. ročník Šk. rok. 2016/2017 Použité skratky: ZPH- základný počet hodín, PVH- počet voliteľných

Více

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Základná škola s materskou školou Likavka Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Inovovaný učebný plán pre 1. ročník primárneho vzdelávania Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 1 10 Matematika

Více

ISCED 1 Primárne vzdelávanie

ISCED 1 Primárne vzdelávanie Učebný plán pre ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery Brezany ISCED 1 Primárne vzdelávanie /RUP zo dňa 6.2. 2015 pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2015/ Vzdelávacia oblasť Vyučovací

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Školský učebný plán. Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím. jazykom slovenským ISCED 1, ISCED 2:

Školský učebný plán. Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím. jazykom slovenským ISCED 1, ISCED 2: IV. Školský učebný plán V tejto časti ŠkVP nasledujú rámcové plány, podľa ktorých zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie na našej škole v súlade so školskou reformou. Rámcový učebný plán pre základné školy

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, Zvolen. úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A

Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, Zvolen. úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Druh školy Vyučovací jazyk Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, 96001 Zvolen Fine

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. a 2. stupeň ZŠ

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. a 2. stupeň ZŠ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. a 2. stupeň ZŠ DAŤ ŠANCU KAŽDÉMU ŽIAKOVI ZAŽIŤ ÚSPECH Vízia Slnko svieti na každého rovnako Vzdelávací pre 1.a 2. st. ZŠ Stupeň vzdelania ISCED 1, ISCED 2 Dĺžka štúdia

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÁ ŠKOLA MANSVETA OLŠOVSKÉHO ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky tel. 034/773803 www.csmalacky.sk czsmalacky@gmail.com ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ

Více

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÁ ŠKOLA MANSVETA OLŠOVSKÉHO ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky tel. 034/773803 www.csmalacky.sk czsmalacky@gmail.com ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ

Více

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Odborné zameranie Dopravná akadémia,

Více

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015 Školský vzdelávací program učebné plány 01/015 Učebný plán pre I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B v školskom roku 01/015 Kód a názov študijného odboru : 79 0J gymnázium Učebný plán platný od 1.septembra

Více

SYSTÉM VOLITEĽNÝCH PREDMETOV

SYSTÉM VOLITEĽNÝCH PREDMETOV SYSTÉM VOLITEĽNÝCH PREDMETOV Školský vzdelávací program Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene obsahuje možnosť využitia voliteľných hodín vo všetkých ročníkoch. V prvom a druhom ročníku boli voliteľné hodiny

Více

Gymnázium P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín Hviezdoslavovo nám. č. 18, Dolný Kubín

Gymnázium P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín Hviezdoslavovo nám. č. 18, Dolný Kubín Gymnázium P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín Hviezdoslavovo nám. č. 18, 026 24 Dolný Kubín Kritériá pre prijatie do prvého ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2016/2017 Podľa zákona č.245/2008 Z.z. o

Více

Klasifikačný poriadok pre jednotlivé vyučovacie predmety

Klasifikačný poriadok pre jednotlivé vyučovacie predmety Spojená katolícka škola v Nitre Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Klasifikačný poriadok pre jednotlivé vyučovacie predmety V Nitre, 1. októbra 2012 Schválil: Mgr. Ing. Karol Žák, CSc., riaditeľ školy Úvod

Více

Dodatok č. 4 ku Školskému vzdelávaciemu programu

Dodatok č. 4 ku Školskému vzdelávaciemu programu Dodatok č. 4 ku Školskému vzdelávaciemu programu Ak mi niečo vysvetlíš zabudnem, ak mi to ukážeš zapamätám si, ale ak to urobím pochopím. Vzdelávací program Stupeň vzdelania : ISCED 1 ISCED 2 Dĺžka štúdia

Více

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení MATURITA 2012 Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 318/2008

Více

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský 1. Úvodné ustanovenia V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a

Více

Nová maturita - zmeny v maturite 2013

Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA! Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS

Více

SYSTÉM HODNOTENIA ŢIAKOV 2011/2012

SYSTÉM HODNOTENIA ŢIAKOV 2011/2012 Základná škola s materskou školou Voderady SYSTÉM HODNOTENIA ŢIAKOV 2011/2012 Prerokovaný na MZ a PK Schválený na pedagogickej rade 5. septembra 2011 Voderady, 5. september 2011 Mgr. Augustín Bachratý

Více

Vyhodnotenie dotazníka Multimediálna učebňa

Vyhodnotenie dotazníka Multimediálna učebňa Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Vyhodnotenie dotazníka Multimediálna učebňa Žiadateľ Základná škola Námestovo Komenského ul. Sídlo žiadateľa Komenského

Více

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie sekundárne vzdelávanie Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 7.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre II. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti. žiaci

Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti. žiaci Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti žiaci Zameranie: Využívanie notebookov, multimediálnej učebne, interaktívnej tabule, portálu Class Server, virtuálnej knižnice, didaktických

Více

praktické cvičenie PRC (14) 18(18) 32(32) Nepovinné vyučovacie predmety konverzácia v cudzom jazyku KCJ 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8) športové h

praktické cvičenie PRC (14) 18(18) 32(32) Nepovinné vyučovacie predmety konverzácia v cudzom jazyku KCJ 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 (8) športové h MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Učebný plán Študijný odbor: 5356 6 zdravotnícky asistent Denné štúdium absolventov základnej školy Kategórie a názvy Skratka Počet týždenných vyučovacích

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A Dĺžka štúdia slovenský jazyk

úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A Dĺžka štúdia slovenský jazyk Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov Názov ŠkVP Business akadémia Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I Kód a názov študijného odboru

Více

Školský učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutiavzdelávací variant A- štvrtý, ôsmy a deviaty ročník

Školský učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutiavzdelávací variant A- štvrtý, ôsmy a deviaty ročník prípravný Školský učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutiavzdelávací variant A- štvrtý, ôsmy a deviaty ročník Vzdelávacia oblasť Predmet/ ročník 1... 4. 5.. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

MATURITA Základné informácie

MATURITA Základné informácie MATURITA 2013 Základné informácie PLATNÁ LEGISLATÍVA Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. školský zákon, Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011

Více

Smernica Č. 2/2016 Č1.1

Smernica Č. 2/2016 Č1.1 Stredná odborná škola po lytechnická, Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok Smernica Č. 2/2016 o zastupovaní, nadčasovej práci a vykonávaní pedagogického dozoru pedagogických zamestnancov počas vyučovania

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

Základná škola s materskou školou Rabča

Základná škola s materskou školou Rabča Základná škola s materskou školou Rabča Motto: SLUŠNOSŤ A MÚDROSŤ NECH TI OTVORIA BRÁNU DO ŽIVOTA naše motto predstavuje zámer školy postupnými zmenami v ponímaní výchovy a vzdelávania vytvoriť novú modernú

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

Inovovaný školský vzdelávací program Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov

Inovovaný školský vzdelávací program Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov Školský vzdelávací program a inovovaný školský vzdelávací program Skvúca je a nevädnúca múdrosť, ľahko ju uzrú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú. ( Múd. 6,12) ISCED 1 - Primárne vzdelávanie

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage.

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage. Športové gymnázium Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica IČO: 516 554 Riaditeľ: Kontakt: PaedDr. Jozef Smekal tel.: +421-48-4712894 sekretariát fax: +421-48-4142168 e-mail: sekretariat@osgbb.sk www.sgbb.eu.sk,

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage.

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage. Športové gymnázium Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica IČO: 516 554 Riaditeľ: Kontakt: PaedDr. Jozef Smekal tel.: +421-48-4712894 sekretariát fax: +421-48-4142168 e-mail: sekretariat@osgbb.sk www.sgbb.eu.sk,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Silnoprúdová technika

Silnoprúdová technika 6. UČEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Platí od 01. 09. 2014 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Inovovaný Školský vzdelávací program. Vzdelanie pre každého. ISCED 1 primárne vzdelávanie. ISCED 2 - nižšie stredné vzdelávanie

Inovovaný Školský vzdelávací program. Vzdelanie pre každého. ISCED 1 primárne vzdelávanie. ISCED 2 - nižšie stredné vzdelávanie Základná škola, Školská ul.č.9, Lovinobaňa Inovovaný Školský vzdelávací program Vzdelanie pre každého ISCED 1 primárne vzdelávanie ISCED 2 - nižšie stredné vzdelávanie 1 Foto školy ZŠ LOVINOBAŇA Inovovaný

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled 1. ročníku 1.A 1.B 1 2 3 4 5 S Chv Chování 51 - - - - - Cj Český jazyk a literatura 47 3 - - - 1 5 1.6 M Matematika 48 1 1 - - 1 5 1.6 Hv Hudební výchova 51 - - - - - Vv Výtvarná výchova 51 - -

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Platné od 01. 09. 2013 Škola (názov, adresa) SOŠ technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov Názov ŠkVP Stavebníctvo Kód a názov ŠVP 36 Stavebníctvo,

Více

Kritériá na prijímacie pohovory do prvého ročníka pre školský rok 2017/2018

Kritériá na prijímacie pohovory do prvého ročníka pre školský rok 2017/2018 Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava t.č.: 02/49 20 35 10, email: riaditel@sosmis.sk, www.sosmis.sk Kritériá na prijímacie pohovory do prvého ročníka

Více

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2. Sekundárna škola pre život

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2. Sekundárna škola pre život Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Sekundárna škola pre život Názov ŠVP: Názov ŠkVP: Stupeň vzdelania: Štátny vzdelávací program

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik Smernica Štúdium v zahraničí Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania v školách mimo územia Slovenskej republiky Prerokované v pedagogickej

Více

Kritéria prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka ZŠ pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka ZŠ pre školský rok 2016/2017 Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, Giraltovce Kritéria prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka ZŠ pre školský rok 2016/2017 Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy v Giraltovciach podľa

Více

Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní

Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní Zmluva č. xx/2014/dv o duálnom vzdelávaní Zoznam príloh, ktoré sú dokumentáciou k praktickému vyučovaniu u zamestnávateľa. Dokumentácia je uvedená ako vzor. Po dohode zmluvných strán sa môže zmeniť. Zoznam

Více

422/2009 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. októbra 2009,

422/2009 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. októbra 2009, 422/2009 Z. z. NARADENE VLÁDY Slovenskej republiky zo 7. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov Vláda Slovenskej republiky

Více

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory Stredná odborná škola obchodu a služieb Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory a) Riaditeľ školy prijíma bez vykonania skúšky do učebného odboru žiakov podľa priemeru

Více

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2. Sekundárna škola pre život

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2. Sekundárna škola pre život Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Sekundárna škola pre život Názov ŠVP: Názov ŠkVP: Stupeň vzdelania: Štátny vzdelávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Prijímacie skúšky Kritéria. Vzorový test písomných prijímacích skúšok. Systém hodnotenia. Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky Kritéria. Vzorový test písomných prijímacích skúšok. Systém hodnotenia. Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok Prijímacie skúšky Kritéria Vzorový test písomných prijímacích skúšok Systém hodnotenia Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok Vzdelávací program Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací

Více

Spojená škola, Hattalova 471, Nižná Kritériá prijímania žiakov do prvého ročníka na študijné a učebné odbory pre školský rok 2010/2011

Spojená škola, Hattalova 471, Nižná Kritériá prijímania žiakov do prvého ročníka na študijné a učebné odbory pre školský rok 2010/2011 Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná Kritériá prijímania žiakov do prvého ročníka na študijné a učebné odbory pre školský rok 2010/2011 Termín: 22.06.2010 2. kolo prijímacích skúšok Kritériá prijímania

Více

6.2.1 UČEBNÝ PLÁN PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PROPAGAČNÁ GRAFIKA. úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

6.2.1 UČEBNÝ PLÁN PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PROPAGAČNÁ GRAFIKA. úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A 6.2 UČEBNÝ PLÁN 6.2.1 UČEBNÝ PLÁN PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR 8261 6 PROPAGAČNÁ GRAFIKA Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia

Více

Seminár z matematiky 6 SEM Príprava na maturitnú skúšku z MAT Obsah (riešenie príkladov na MS) 4. MAT Cvičenia z matematiky 2 CVM Príprava na maturitn

Seminár z matematiky 6 SEM Príprava na maturitnú skúšku z MAT Obsah (riešenie príkladov na MS) 4. MAT Cvičenia z matematiky 2 CVM Príprava na maturitn Ponuka povinne voliteľných predmetov (seminárov) pre 4. ročník v školskom roku 2018/2019 Žiaci si vyberajú 14 hodín. Por.č. Predmet Názov seminára Počet hodín týždenne Skratka predmetu píšte na prihlášku

Více

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj. vidieka. vidieka. Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku Spolu Všeobecnovzdelávacie Názov ŠkVP Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj Kód a názov učebného odboru 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj 4561 2 02 poľnohospodár - farmárstvo Stredné odborné vzdelanie ISCED

Více

01 práca pri príprave jedál

01 práca pri príprave jedál Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Kód a názov učebného odboru Vyučovací jazyk úvod do sveta práce 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín tretí 64 912 obchodná prevádzka 01 práca pri príprave

Více

Vedenie dokumentácie

Vedenie dokumentácie Adresa: Základná škola Pribinova ul. 123/9 972 71 Nováky Tel. : 046/5460129 Email: zsnovaky@gmail.com www.zspribno.edupage.org Názov internej smernice Vedenie pedagogickej dokumentácie Číslo smernice PS

Více

TRIEDNA KNIHA. pre základnú kolu pre iakov s autizmom. Trieda... kolský rok.../ M VVa SR 2011 / 2012 Triedna kniha Z pre iakov s autizmom

TRIEDNA KNIHA. pre základnú kolu pre iakov s autizmom. Trieda... kolský rok.../ M VVa SR 2011 / 2012 Triedna kniha Z pre iakov s autizmom TRIEDNA KNIHA pre základnú kolu pre iakov s autizmom Trieda... kolský rok.../... Metodický pokyn na administráciu triednej knihy Triedna kniha zaznamenáva prácu s triedou ako celkom a taktie zaznamenáva

Více

pre nižšie stredné vzdelávanie

pre nižšie stredné vzdelávanie Názov školy:...... Typ školy:... Vyučovací :... KLASIFIKAČNÝ ZÁZNAM pre nižšie stredné vzdelávanie Školský rok:.../... Trieda:... triedny učiteľ:... 232 1 Priezvisko a meno žiaka Slovenský a literatúra

Více

6. UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU K mechanik počítačových sietí. Stredná odborná škola techniky a služieb, Laskomerského 3, Brezno

6. UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU K mechanik počítačových sietí. Stredná odborná škola techniky a služieb, Laskomerského 3, Brezno 6. UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 26 82 K mechanik počítačových sietí Škola (názov,adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Druh školy

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled 1. ročníku 2. pololetí školního roku 215/16 zpracováno dne: 8. 9. 216 1.A 1.B 1.C Chv Chování 55 - - - - 55 1. Cj Český jazyk a literatura 53 2 - - - 55 1.36 M Matematika 53 2 - - - 55 1.36 Hv

Více

Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava K R I T É R I Á. na prijímacie skúšky pre školský rok 2018/ K hotelová akadémia

Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava K R I T É R I Á. na prijímacie skúšky pre školský rok 2018/ K hotelová akadémia Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava K R I T É R I Á na prijímacie skúšky pre školský rok 2018/2019 6323 K hotelová akadémia Prijímacie konanie na študijný odbor 6323 K hotelová akadémia

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského

Více

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí ZŠ s MŠ Rakovice Počet výtlačkov: Výtlačok č.: Správca dokumentu: Mgr. Pavol Krátký Zmena č.: Vypracoval: Mgr. Pavol Krátký Podpis: Dňa: Schválil: Mgr. Pavol Krátký funkcia: riaditeľ školy Podpis: Dňa:

Více

Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1

Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1 Úplné znenie Smernice rektora číslo 6/2015-SR zo dňa 19. 05. 2015 Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1 Dátum: 26. 09. 2016 Slovenská

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2016/2017

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2018/2019

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2018/2019 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, 911 04 Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2018/2019 Riaditeľ Strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčíne

Více

Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace ŠVP ZV zpracovaný podle RVP ZV 2016 Škola pro Evropu

Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace ŠVP ZV zpracovaný podle RVP ZV 2016 Škola pro Evropu list 1 / 5 OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název ŠVP 1.1.1. Motivační název ŠVP 1.2. Údaje o škole 1.2.1. Název školy 1.2.2. Adresa školy 1.2.3. Ředitel 1.2.4. Kontakty 1.2.5. Další údaje 1.3. Zřizovatel

Více

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 110 z 18. februára 2016 a zákona o 440/2015 športe

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky

MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky Celkovo 46 583 maturantov sa zúčastnilo na riadnom i náhradnom termíne externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom

Více

DODATOK č. 2 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 2 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 2 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP podľa 1.dodatku schváleného MŠVVaŠ SR 19.6.2014 platný

Více

PaedDr. Subjaková Helena

PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE Š KOLSKÉHO Š P E C I Á L NEHO P E D A GÓGA ŠPECIÁLNY PEDAGÓG: PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE SEPTEMBER: Vypracovanie plánu školského špeciálneho pedagóga na podmienky školy. Vypracovanie

Více

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Základná škola s materskou školou Úbrež, 072 42 Úbrež č.141 ------------------------------------------------------------------------------------- Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Osobitný

Více