LL 17 / 2006 STRANA 1 LAUDON 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LL 17 / 2006 STRANA 1 LAUDON 2006"

Transkript

1 LL 17 / 2006 STRANA číslo 8. září 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč Dnes si přečtěte: Blíží se nedožité devadesáté narozeniny legendárního brankáře Bóži Modrého jaké budou oslavy? Str. 12 a 13 LAUDON 2006 Třetí díl reportáží o revitalizaci pivovaru str. 6 a 7 Lanškrounští volejbalisté oslavili šedesáté výročí Str. 19 Současní zastupitelé hodnotí volební období str. 16 a 17 Dušan Nevěřil s vozem LO LA F3000 (na fotografii) se stal vítězem obou víkendových závodů do vrchu v Albrech ticích. Na Laudonu však v ko nečných součtech nejlépe bo doval pelhřimovský Milan Svo boda. S o mnoho slabší dvou litrovou formulí Dallara porazil svého největšího soupeře Milo še Beneše a stal se absolutním mistrem MČR závodů do vrchu. Smolařem sobotního dne byl Otakar Krámský. Trénink zajel nejlépe, ale těsně po startu prv ní závodní jízdy mu zdechl motor. V momentě sice nasko čil a po opakovaném startu za jel i rekordní čas 1:35:82, ale jeho jízda byla anulována. Více v LL č. 18. Text a foto: FT Malí šachisté hráli šachy i na táboře str. 21 Aktuality z Lanškrounska a archiv starších výtisků LL na internetu: lanskroun.cz/ a Nákup na splátky za 1/10 MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PŘI 38. ROČNÍKU LANŠKROUNSKÉ KOPY září 2006 Prezentace turistů: v pátek 8. září 2006 od 15 do 21hodin a v sobotu 9. září od 6.30 do startu (v 8.30 hod.) na radnici na nám J. M. Marků Program pátek: hodin koncert coutry a folkových skupin Fotr, Trap, Šutr Program sobota: 7.30 koncert dechového orchestru Lanškroun, 8.30 slavnostní start od 14 hodin kulturní program: Big Band Lanškroun (swing, jazz), Blind Angel (PL rock), Flying Boys (gymnastická show), George & Beatovens (big beat), A. Brichta & Band (rock), taneční soubory, soutěže, na závěr ohňostroj Během lanškrounských slavností budou mít návštěvníci možnost shlédnout stálou expozici v Městském muzeu Sklářství na pomezí Čech a Moravy, dále pak Kabinet ak. sochaře a medailéra Zdeňka Kolářského a pamětní síň Jindřicha Pravečka a výstavy Knižní vazba a Grafika V. Suchánka. V Kulturním centru na zámku bude probíhat výstava květin, ovoce a zeleniny. V základní škole na náměstí A. Jiráska bude možno navštívit VÝTVARNÁLE 2006 regionální výtvarníci a téma Mosty. Městská tržnice a ulice 5. května nabídne tradiční Lanškrounský jarmark a výstavu králíků, holubů a drůbeže. Ukončit celý den bude mtžné ve Společenském domě na diskotéce Sdělování dojmů.

2 STRANA 2 RADNICE SDĚLUJE LL 17 / 2006 Rada města jednala dne RM bere na vědomí: zápisy z kontrolních dnů na akci Do mov důchodců LA ze dne , , a a zprávu o stavu rea lizace projektu; zápis z jednání komise pro majetek a rozvoj města ze dne ; zápis z kontrolního dne akce Rekon strukce ul. Dvorské; zápisy z kontrolních dnů na akci Přístu pová komunikace k revitalizovanému brownfield LA ze dne 3. 7., , a ; zprávu ze služební cesty PaedDr. Marie Borkovcové, Mgr. Lindy Matlasové a RNDr. Lady Sitové do švédského města Landskrona ve dnech ; zprávu ze služební cesty PaedDr. Marie Borkovcové a Ing. Martina Košťála do německého města Göppingen ve dnech ; informaci 2. místostarosty o změně pro gramové nabídky kabelové televize v Lanš krouně, ke které dojde od ; závěry a připomínky jednání komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne ke studii Možnosti rozvoje území Lan škrounské rybníky; zamítavé stanovisko dozorčí rady společ nosti ORPA, a.s., LA ve věci odkupu ad ministrativní budovy v areálu závodu 01. RM souhlasí: s provizorním zpevněním části ul. Na Výsluní s tím, že toto zpevnění realizují Technické služby Lanškroun, s.r.o.; s uzavřením kupní smlouvy na základě sepsané smlouvy o budoucí kupní smlou vě s na prodej pozemků ppč. 103/2 a stpč. 37/3 v k. ú. DT ke zřízení přístupové ko munikace k domu žadatelů. Ti splnili pod mínky stanovené smlouvou o budoucí kup ní smlouvě (v DT za pohostinstvím U Zlatky); s převodem členských práv a povin ností k družstevní bytové jednotce byt č. 12 v bytovém domě čp. 1009, ŽP, uli ce Nerudova, LA dle čl. 8 stanov Byto vého družstva UNION. Investiční záležitosti: RM bere na vědomí technické řešení Hrubé terénní úpravy Sportovního are álu La, ppč. 982/1 a souhlasí s podmín kami výzvy pro podání nabídek a návr hem pro výběr uchazečů na dodávku stavebních prací. Žádosti o dotace: RM schvaluje záměr podat žádost o grant na výstavbu skateparku v LA a souhlasí s tím, aby tato žádost byla podána Nadaci ČEZ projekt Regionální podpora na 1. po loletí 2007 v termínu do RM schvaluje záměr podat žádost o grant na podporu rozvoje a obnovy parků ve městě a souhlasí s tím, aby tato žádost byla podána nadaci PROMĚNY gran tová výzva na rok 2007 v termínu do , Finanční spoluúčast města na realizaci výše zmíněných projektů podmiňuje zís káním nadačního příspěvku. RM schvaluje záměr podat žádost o fi nanční podporu projektu Podpora příro dovědných a klíčových dovedností žáků základních a středních škol a souhlasí s tím, aby tato žádost byla podána Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zaří zeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání v termínu do RM bere na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci z programu Obnova o becního a krajského majetku postižené ho živelní nebo jinou pohromou Minis terstva pro místní rozvoj ČR dle přílohy. Prodeje nemovitostí: RM projednala žádost Zdeňka Růžičky, Dolní Čermná o odkoupení pozemku stpč o výměře 4 m 2 v k. ú. LA a doporu čuje ZM předmětný pozemek žadateli pro dat (v lokalitě bývalého pivovaru). RM projednala žádost o koupi pozemku ppč. 2119/5 o výměře 20 m 2 a části ppč. 2237/47 o výměře 20 m 2 označeném jako díl a v geometrickém plánu č /06 a ukládá OPPSMM zveřejnit úmysl měs ta předmětné pozemky žadatelům prodat (u bývalé porodnice). RM projednala žádost Ing. Karla No váka, LA o koupi pozemků ppč. 89/3, 89/8 a 89/10 v k. ú. LA a ukládá OPPS MM zveřejnit úmysl města předmětné po zemky žadateli prodat smlouvou o budoucí kupní smlouvě s tím, že kupní smlouva bude sepsána až s upřesněním výměry pozem ků nebo jejich částí po kolaudaci rekon strukce tělocvičny v Dělnickém domě. RM bere na vědomí protokol o průběhu dražby práva uzavřít kupní smlouvu na dům čp. 24, ŽP, Malé náměstí, LA (na pozemku stpč. 716/2 a stpč. 716/2 v k. ú. LA) ze dne a doporučuje ZM schvá lit prodej předmětných nemovitostí Zdeň ku Tejklovi, realizace staveb, Albrechtice. RM posoudila písemnou nabídku Mi loše Chaloupky, LA na výši kupní ceny domu čp. 23, ŽP, Malé náměstí, LA na pozemku stpč. 717 a pozemek stpč. 717 v k. ú. LA předloženou při jednání RM a konstatuje, že předložená nabídka je vyšší než cena minimální a ukládá OP PSMM sepsat s žadatelem kupní smlou vu na předmětné nemovitosti. RM projednala žádost Kateřiny Hyko vé, Albrechtice o koupi části pozemku ppč. 526/1 v k. ú. LA a doporučuje ZM žádosti zatím nevyhovět s tím, že o pro deji může být opět jednáno po uzavření žádosti o koupi domu č.p. 153 v ulici Na Valech, OP, LA včetně celého předmět ného pozemku. RM projednala žádost Kateřiny Hyko vé, Albrechtice o koupi domu čp. 153, OP, v ulici Na Valech, LA (na pozem cích stpč. 208/1, 208/2, 208/3, 208/4 a pozemků stpč. 208/1, 208/2, 208/3, 208/ 4 a přilehlého pozemku ppč. 526/1 v k. ú. LA a ukládá OPPSMM zveřejnit úmysl města předmětné nemovitosti prodat. RM projednala žádost firmy Petr Mík KOVO, LA o koupi části pozemku ppč. 3680/25 o výměře 4 m 2 v k. ú. LA a do poručuje ZM žádosti vyhovět a předmět nou část uvedeného pozemku žadateli prodat smlouvou o budoucí kupní smlou vě (u provozovny žadatele). RM projednala žádost o koupi pozem ků ppč. 3889/2 a 3428 v k. ú. LA a roz hodla prodej uvedených pozemků ZM ne doporučit (bývalé kynologické cvičiště v DT). RM projednala žádost o koupi pozem ků ppč. 3070/5 a 3070/6 v k. ú. LA a do poručuje ZM žádosti vyhovět a předmět né pozemky žadateli prodat (v ul. M. Majerové). RM projednala žádost o koupi parcely ppč. 2662/3 v k. ú. LA a ukládá OPPSMM zveřejnit úmysl města předmětný poze mek žadateli prodat (lokalita Maniny). RM souhlasí s uzavřením kupní smlou vy na základě sepsané smlouvy o budou cí kupní smlouvě na prodej pozemků stpč. 17/2 a části ppč v k. ú. LA pro stavbu provozovny. Žadatelé splnili podmínky stanovené smlouvou o budoucí kupní smlouvě (v ul. Hradební). RM projednala žádost společnosti BRO MACH spol. s r. o., LA o povolení oplo cení pozemku ppč a s tímto zámě rem žadatele vyslovuje souhlas, který nenahrazuje vyjádření orgánů státní sprá vy (u bývalé hasičské zbrojnice). RM projednala žádost o koupi části po zemku 3669/4 v k.ú. LA za účelem na rovnání hranice oplocení a ukládá OP PSMM zveřejnit úmysl města předmětné části uvedeného pozemku žadateli pro dat. (v ulici Polní). Nabytí nemovitostí: RM projednala podnět OPPSMM k bez úplatnému převodu pozemku ppč. 3304/ 3 v k. ú. LA od Pozemkového fondu ČR do majetku města a doporučuje ZM sou hlasit s uvedeným převodem pozemku (pozemky pro výstavbu skautských klu boven). Prodeje garáží v ul. Kollárova: RM bere na vědomí protokoly o průběhu dražby práva uzavřít kupní smlouvu na garáže na pozemcích: 1. stpč a pozemek stpč. 1661, 2. stpč a pozemek stpč oboje v k. ú. LA ze dne a doporučuje ZM schválit prodej před mětných nemovitostí. RM projednala společnou o směnu ku povaných garáží na pozemcích stpč a stpč v k. ú. LA a doporučuje ZM žádosti vyhovět. RM posoudila nabídku na výši kupní ceny garáže na pozemku stpč. 1664, OP, Kollárova ulice a poz. stpč a kon statuje, že předložená nabídka je v relaci s cenou minimální a doporučuje ZM ak ceptovat cenu navrženou žadatelkou. Směna pozemků: RM projednala žádost o směnu části pozemku ppč. 3081/4 v majetku města za část pozemku ppč. 3081/22 v majetku žadatele, oba pozemky v k. ú. LA, a do poručuje ZM předmětné části pozemků o shodných výměrách s žadatelem směnit (u tenisových kurtů Na Slovanech). RM projednala žádost o směnu části pozemků ppč. 3342/2, 3340 a 3351 v ma jetku žadatelky za části pozemků ppč. 3889/2 a 3428, vše v k. ú. LA, a doporu čuje ZM nabízenou směnu nerealizovat (za bývalým kynologickým cvičištěm v Dolním Třešňovci). RM projednala žádost o směnu části pozemku ppč. 895 pod komunikací v majetku žadatelů za části pozemků ppč. 878/1, 878/2 a pozemku stpč. 434 v ma jetku města a doporučuje ZM směnit část pozemku ppč. 895 za části pozemků ppč. 878/1 a stpč. 434, vše v k. ú. LA, dle při loženého náčrtu s cenovým vyrovnáním rozdílu výměr (v ulici E. Krásnohorské). Pronájmy zahrádek v Sadu bojovníků: RM bere na vědomí dvě žádosti o ukon čení nájemního vztahu k dvěma částem pozemku 984/4 v k. ú. La, a ukládá OP PSMM nájemní vztahy ukončit ke dni a ke dni RM rozhodla pronajmout tři části po zemku ppč. 984/4 v k. ú. LA, na zahrád ky dle obvyklých podmínek. RM ukládá OPPSMM města sepsat s žadateli nájem ní smlouvu. RM projednala žádost o rozšíření vý měry zahrádky na části pozemku ppč. 984/ 4 v k. ú. LA a ukládá OPPSMM vypra covat ve smyslu žádosti dodatek ke stá vající smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Městem LA a žadatelem dne Zveřejnění úmyslu pronajmout byty RM podle pravidel o pronajímání bytů v majetku města rozhodla zveřejnit úmy sl pronajmout volné byty: č. 20 a č. 21 v domě čp. 160, OP, Pivo varské náměstí, LA; č. A23 v domě čp. 552, OP, Sokolská ulice, LA a ukládá OPPSMM tato zveřejnění pro vést. Byty budou pronajaty na základě losování práva uzavřít nájemní smlouvu, které proběhne dne , uchazečům, splňujícím podmínky stanovené Pravi dly pro přidělování nájemních bytů v do mech vystavěných městem se státní do tací pro příjmově vymezené osoby, podle nařízení vlády č. 146/2003 Sb. Byty ostatní: RM projednala společnou žádost o při dělení bytu č. 9 v domě čp. 649, ŽP, Pa lackého ulice a konstatuje, že neshledala důvod k mimořádnému přidělení bytu. RM schvaluje zvýšení regulovaného ná jemného od dle zákona č. 107/ 06 Sb., o jednostranném zvyšování ná jemného z bytu a o změně zákona č. 40/ 1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle sdělení Minis terstva pro místní rozvoj ze dne takto: Nájemné v bytech 1. kate gorie se navýší o 13,7 % na 18,26 Kč/ měsíc/m 2 a v bytech se sníženou kva litou o 19,0 % na 14,35 Kč/měsíc/m 2. RM ukládá MBP v příslušných termínech provést zákonem předepsané úkony. RM projednala žádost o přechod nájmu bytu č. 21 v bytovém domě čp. 160, Pivo varské náměstí, LA a rozhodla žádosti ne vyhovět, neboť žadatel nesplňuje podmín ku stanovenou v ust. 706 a 708 občan ského zákoníku s tím, že má právo při hlásit se do losování o předmětný byt. Žadatel je povinen byt vyklidit a předat Městskému bytovému podniku La, s. r. o., nejpozději do RM projednala podnět odboru sociál ních věcí a zdravotnictví k udělení výjim ky z domácího řádu domu s pečovatel skou službou čp. 980, ŽP, ul. B. Martinů a povoluje chov psa žadatelům o umístě ní v tomto domě. RM projednala žádost o prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy na pře vod jednotky č. 456/18 v domě čp. 456, OP, Seifertova ulice a doporučuje ZM žádosti vyhovět a termín uzavření uvedené kupní smlouvy prodloužit do Pronájmy nebytových prostor: RM projednala žádosti MUDr. Jiřího Lužného, Dolní Dobrouč a MUDr. Len ky Novákové, LA o pronájem ordinace v Domově důchodců v LA a ukládá ře diteli společnosti příspěvkové organiza ce Sociální služby LA zahájit s žadateli jednání o podmínkách nájemní smlouvy na předmětný nebytový prostor. Hala B. Modrého (HBM): RM projednala návrh TS a souhlasí s ce nami pronájmu ledové plochy a šaten s příslušenstvím v HBM dle přílohy. RM na návrh TS souhlasí s půjčováním hokejové výstroje, která je v majetku měs ta, za úhradu dle přílohy. RM souhlasí se sjednáním podnájmu v HBM mezi TS a oddílem ledního ho keje TJ LA na šatnu č. 1 (34m 2 ) a část skladu (30m 2 ) dle přílohy. RM souhlasí se sjednáním podnájmu v HBM mezi TS a Ing. Jiřím Černým, LA na část skladu (12 m 2 ) pro půjčování a bazar hokejových potřeb a na část průchozí míst nosti č 1.24, (4 m 2 ) na broušení bruslí.

3 LL 17 / 2006 NEJEN Z RADNICE STRANA 3 Infokanál v kabelové televizi: RM bere na vědomí informaci 2. mís tostarosty o provedeném průzkumu o lo kálních informačních televizních progra mech v okolních městech a ukládá ve doucí finančního odboru zařadit do návr hu rozpočtu roku 2007 částku na provoz infokanálu. Podpora neziskových subjektů: RM schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavíranou se Sdružením obcí Orlicko, Žamberk, kterou se Město LA zavazuje poskytnout dotaci na provozo vání speciálních autobusových linek pro dopravu lyžařů do lyžařských center, a ukládá vedoucí finančního odboru za pracovat do návrhu rozpočtových opat ření potřebnou částku k úhradě podílu města Lanškroun. Užívání majetku města: RM bere na vědomí upřesnění výměry příjezdové cesty zřízené na části pozem ku ppč v k. ú. LA a ukládá OP PSMM zveřejnit úmysl města povolit ža datelce bezplatné užívání předmětné části uvedeného pozemku (u křižovatky ulic Králická a Dobrovského). RM projednala žádost o povolení bez platného užívání pozemků stpč. 638 a ppč. 274 v k. ú. LA pro zřízení dětské ho hřiště a ukládá OPPSMM sepsat s ža datelem příslušnou dohodu o bezplatném užívání předmětných pozemků s tím, že žadatel zřídí dětské hřiště na vlastní ná klady a po celou dobu užívání bude o po zemky řádně pečovat (u křižovatek ul. Polní a Lidická). RM projednala žádost Ivo Danačíka DANDY, LA a souhlasí s uložením pří pojek plynu a vody na ppč. 2170/1 v k. ú. LA dle žádosti s tím, že investiční od bor požádá o rozšíření stávajícího sta vebního povolení na rekonstrukci ul. Dvorské o uvedené přípojky a náklady na přípojky uhradí žadatel. RM projednala žádost Cyklistického klubu LA a souhlasí s tím, aby se v ulici Za Střelnicí v prostorách u HBM dne konal cyklistický závod mláde že. Tento souhlas nenahrazuje rozhod nutí příslušných orgánů státní správy. RM souhlasí s uložením plynové pří pojky k domu čp. 399, OP, Vančurova ulice na pozemku ppč. 3684/2 v k. ú. La, který je v majetku města. Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušných or gánů státní správy. RM bere na vědomí informaci investič ního odboru o výstavbě kanalizačních pří pojek v lokalitě ul. Lidická Maniny, sou hlasí s uložením kanalizačních přípojek a revizních šachet k domům: a) čp. 394, ŽP, ul. Lidická na pozemku ppč. 3791/1 v k. ú. LA v majetku města; b) čp. 108, ŽP, ul. Lidická na pozemcích ppč. 324/1ZE a 324/3 ZE v majetku města; c) čp. 238, ŽP, ul. Lidická na pozemku ppč. 315/9 v k. ú. LA v majetku města; d) čp. 224, ŽP, ul. Lidická k. ú. LA na pozemku ppč. 3791/1 ZE v k. ú. LA v ma jetku města. Věcná břemena: RM projednala návrh smlouvy č. EP /VB/1 o smlouvě budoucí o zří zení věcného břemene uzavíranou se spo lečností ČEZ Distribuce, a. s., Praha, sou hlasí s umístěním zařízení rozvodu elek třiny uvedeného v této smlouvě na po zemcích stpč. 738, 2686, 17/2, ppč. 3668/ 9, 3669/3, 4299), rozhodla o zřízení věc ného břemene s obsahem dle uvedené smlouvy. RM projednala návrh smlouvy č. IE /VB/1 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a. s., Praha, souhlasí s umístěním zařízení rozvodu elektřiny uvedeného v této smlouvě na pozemcích stpč. 3794/1, ppč. 190/1, 190/ 2, rozhodla o zřízení věcného břemene s obsahem dle uvedené smlouvy. RM projednala žádost Pavla Mareše, Česká o udělení souhlasu s umístěním za řízení distribučního rozvodu el. energie do pozemků ve vlastnictví města LA ppč. 1341/1 (EN), 443/4, 489, 283/1, 283/2, stpč. 91 a ppč. 273, vše v k. ú. DT a o uzav ření smlouvy o budoucím zřízení věcné ho břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín (akce DT, u školy posílení distribuční sítě nízkého napětí Kabelová přípojka vn 22 kv, distribuč ní kompaktní TS 22/0,4 kv 1x630 kva a distribuční kabelové vedení nízkého na pětí 1 kv ) a souhlasí s uložením přísluš ných zařízení do předmětných pozemků a rozhodla zřídit věcné břemeno s obsahem dle návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle přílohy. Různé: RM jmenuje RNDr. Věru Šverclovou, Ilonu Cinkovou a Janu Hajzlerovou člen kami pracovní skupiny pro přípravu kon cepce využití spolkového domu. RM projednala žádost občanského sdru žení MůjLanškroun o poskytnutí infor mací a ukládá tajemníkovi poskytnout ža datelům informace požadované v příloze žádosti. RM schvaluje dodatek č. 2 k Organi začnímu řádu MÚ LA dle přílohy. RM bere na vědomí dopis Ing. Bohu mila Bernáška a stanovisko Ministerstva vnitra ve věci kompetence ZM k rozho dování o peněžním postihu členů zastu pitelstva ze dne RM projednala žádost Zdeňky Marešo vé, Albrechtice a souhlasí s tím, aby se dne nebo na náměstí A. Jiráska natáčela módní přehlídka Podzim 06 a pořad Televizní proměny. Tento sou hlas nenahrazuje rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. RM projednala žádost Zdeňky Marešo vé, Albrechtice o prominutí poplatku za užívaní veřejného prostranství náměstí A. Jiráska dne nebo a kon statuje, že není kompetentní k vyřízení žá dosti, protože správcem poplatku je od bor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Lanškroun. RM bere na vědomí informaci 1. mís tostarosty o průběhu vodoprávního říze ní Rekonstrukce bezpečnostního přeli vu na rybníce Dlouhý a ukládá 1. mís tostarostovi jednat s investorem společ ností Rybářství Litomyšl, s. r. o., o mož nosti doplnění projektu zařízením umož ňujícím preventivní snížení hladiny ryb níka Dlouhý v případě předpovědi kala Granty na kulturu Komise pro kulturu a cestovní ruch vypisuje podzimní kolo přidělování grantů v oblasti kultury, ve kterém bude rozdělena zbývající část prostředků určených na tento účel pro letošní rok rozpočtem města Lanškroun. Žádosti lze podávat na formulářích (které jsou ke stažení na stránkách MÚ Lanškroun, popř. jsou k dispozici u tajemníka komise) do 30. září 2006, a to k rukám tajemníka komise: p. Zdeněk Hlaváč, Kulturní centrum, nám. A. Jiráska zámek. mitních stavů. RM bere na vědomí dopis občana měs ta, kterým se dotazuje na přidělení místa v domově důchodců jeho matce a na po řadník zájemců o umístění v novém do mově důchodců, a ukládá řediteli příspěv kové organizace Sociální služby LA tazateli odpovědět. RM projednala návrh Smlouvy o sdru žení k realizaci kanalizace uzavírané mezi městem LA a obcí Horní Třešňovec za účelem výstavby kanalizačního sběrače v k. ú. Horní Třešňovec a v k. ú. DT a do poručuje ZM souhlasit s uzavřením před mětné smlouvy v souladu s ust. 85 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o ob cích v platném znění. RM projednala Smlouvu o výpůjčce týkající se výpůjčky nádob na oddělený sběr komunálních odpadů, uzavíranou mezi společností EKO KOM, a. s. Pra ha jako půjčitelem a Městem LA jako vy půjčitelem a schvaluje její uzavření dle předloženého návrhu. RM bere na vědomí zápis z jednání OPPSMM s předsedou Základní kyno logické organizace LA ze dne a ukládá obchodním společnostem TS a MBP zajistit v termínu říjen listopad odstranění provizorního objektu na po zemku ppč v k. ú. Lanškroun. Použité zkratky: Rada města Lanškroun RM; Zastupi telstvo města Lanškroun ZM, odbor právní, přestupků a správy majetku měs ta OPPSMM; Lanškroun La, Os trovské Předměstí OP, Žichlínské Před městí ŽP; společnost Technické služby Lanškroun, s.r.o. TS; Městský bytový podnik Lanškroun s.r.o. MBP; Dolní Třešňovec DT Výtah z usnesení zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Sloupek starosty Září příjemný měsíc, který má svou krásu, zejména když se vydaří počasí. Slunce už nepálí jako v červenci, příva lové deště už tolik nehrozí a podzimní plískanice jsou ještě daleko. Média při náší banální zprávy o tom, že doba let ních dovolených skončila, prázdniny u tekly jako voda a opět začíná těch deset méně oblíbených měsíců, které jsou vy hrazeny pro školní výuku. Je však začátek školního roku oprav du tak omšelá a bezvýznamná záleži tost? V naší republice máme přibližně 1,5 miliónů žáků a studentů základních a středních škol. A toto pondělí téměř sto tisíc dětí šlo poprvé do školy. Zejmé na pro ně, jejich rodiče a prarodiče to byl jeden z nejdůležitějších dnů v roce. Z vlastních zkušeností vím, že drtivá většina prvňáčků se do školy těší, přes tože bývají svými staršími kamarády nebo i sourozenci školními povinnostmi strašeni. Ano, končí jim doba bezsta rostných her a skotačení, ale naučí se číst a psát, dozví se mnoho zajímavých věcí, a hlavně potkají spoustu nových kamarádů a kamarádek. Ne všichni to hned zvládnou podle představ svých ro dičů nebo učitelů. Mějme proto pro naše prvňáčky pochopení, vždyť jde o první výraznou změnu v jejich životě, musí se vyrovnat s řadou požadavků, se kte rými se dříve nesetkali. Dovolte mi proto na závěr dnešního sloupku poslat troje přání: Dětem sílu a vytrvalost vstřebávat vědomosti pro svůj život. Rodičům sílu i chuť k pomoci překonávat školní stresy svých ratolestí. Pedagogům trpělivost a silné nervy pro nelehkou práci s dětmi. Ing. Martin Košťál Pojďte na Kopu! Sobota 9. září přinese již 38. ročník populární turistické akce s názvem Lanš krounská kopa. Kopa je jeden z největších turistických podniků v Pardubickém kraji i v republice a téměř každoročně překonává rekordy v počtu návštěv níků.loňského ročníku se zúčastnilo celkem 3716 účastníků, z toho 2758 na pěší trase, 958 na cyklotrase. Rekord kopy byl v roce účastníků. Vážení přátelé, milé děti, vážení rodiče přijměte i tentokráte naše pozvání na letošní Kopu a městské slavnosti s bohatým celodenním programem. Lanškroun ský klub českých turistů už tradičně připravil pro vás velký výběr tras. Pěším jsou určeny túry o délkách 5, 10, 15, 25, 35, 60 a 100 km, cykloturisté mohou absolvovat jízdy dlouhé 20, 30, 45, 55, 70, 110 km po silnici a 60 km terénem po trase Kopy. Především dětem je určen pohádkový les, v němž se setkají s celou řadou známých pohádkových postav. Vstup do areálu pohádkového lesa bude umožněn i těm, kteří se pochodu neúčastní, a to za vstupné 10, Kč. Pohádkový les: na trasách 5,10 a 15km! Soutěže o ceny(pro děti) na poslední kontrole tras 5, 10 a 15km u sportovní haly B.Modrého. Závěrem vám všem přejeme hodně pěkných zážitků a na vaši účast se těší KČT Lanškroun. A. Novák

4 STRANA 4 LL 17 / 2006 NEJEN Z RADNICE Policie ČR sděluje V současné době probíhá na Obvodním oddělení PČR Lanškroun šetření ke třem případům krádeží vloupání, kterým se během jednoho týdne dopustili pa chatelé Š.M. a P.J. Za použití násilí vnikli do kanceláří administrativní budovy ZOD Žichlínek. V druhém případě došlo ke vloupání do klubovny na fotbalovém hřišti v obci Sázava a ve třetím případě došlo ke vloupání do prodejního stánku na fotbalovém hřišti v obci Albrechtice. Celková škoda na odcizených věcech a po škozeném zařízení činí Kč. Z důvodu nárůstu krádeží osobních vozidel, kdy v průběhu měsíce srpna 2006 došlo ke třem krádežím osobních vozidel, jejichž jednotlivá hodnota přesahuje částku 150 tis. Kč, žádáme občany o zvýšenou opatrnost při zajišťování vozidel a ponechávání cenných předmětů ve vozidlech. V případě informací vedoucích k odhalení pachatelů těchto krádeží se obracejte na linku 158 nebo přímo na míst ní odd. PČR Lanškroun. Světový den první pomoci v Lanškrouně Místní skupina Českého červeného kříže v Lanškrouně spolu s Oblastním spol kem červeného kříže v Ústí nad Orlicí pořádají dne 13. září t.r. od 9 do 15 hodin na náměstí J. M. Marků v Lanškrouně ukázky poskytování první pomoci. Akce bude doplněna o technické ukázky profesionálních hasičů v Lanškrouně vy proštění zraněných při dopravních nehodách. Dále zdravotní pohotovostní služba představí moderní sanitní vůz s jeho vnitřním vybavením. Zveme tímto širokou veřejnost a mládež k návštěvě akce, která je pořádána v rámci Světového dne první pomoci a pod heslem První pomoc a my. MS ČČK Mastný Přípravy na městské slavnosti vrcholí Pro přípravu programu městských slavností byla radou města jmenována pra covní skupina, jejímiž členy jsou: ředitelka Městského muzea Lanškroun PaedDr. Marie Borkovcová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Ing. Petra Brejšová, ředitel Kulturního centra Zdeněk Hlaváč, ředitel Technických služeb Ing. Josef Mareš, vedoucí odboru vnitřních věcí Bc. Marcela Štrauchová a předseda Klubu českých turistů Lanškroun Jan Toninger. Již nyní členové pracovní skupiny pře mýšlejí nad 40. ročníkem Lanškrounské kopy. Pokud máte nějaké zajímavé ná měty, jak tento jubilejní ročník ozvláštnit, neváhejte a obraťte se na kteréhokoli člena pracovní skupiny. L. Mačátová Město Lanškroun vypisuje výběrové řízení na funkci informatik (pracovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou) MÍSTO VÝKONU PRÁCE: budova J.M Marků čp. 5, Lanškroun PŘEDPOKLADY PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU: Zaměstnancem města ve funkci informatik se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáh la věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem. JINÉ POŽADAVKY: vzdělání alespoň úplné střední (zaměření na IT výhodou), aktivní činnost v oblasti IT v posledním roce (výhodou správcovství sítě), znalosti právních předpisů (zákon o obcích, zákon informačních systémech ve řejné správy), výborná znalost MS Office, výborná znalost MS Windows 98 XP, znalost úpravy a aktualizace internetových stránek, komunikativní schopnosti, pečlivost, samostatnost, iniciativní práce, občanská bezúhonnost, řidičské oprávnění skupiny B podmínkou, výhodou znalost MS SQL a MS Windows 2000, 2003 server, znalost proble matiky GIS, angličtina, nekuřák. CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ: zajištění co nejvyššího využití výpočet ní techniky v práci a řídící činnosti úřadu, zavádění, rozvoj a údržbu IS úřadu po stránce odborné a metodické, technické a materiální, integrace jednotlivých částí IS. PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: 1. října 2006 nebo dle dohody PLATOVÉ PODMÍNKY: zařazení dle nařízení vlády ČR č. 143/1992 Sb., v platném znění a dalších platných mzdových předpisů, platová třída odpovída jící druhu práce č. 8, možný další postup DALŠÍ INFORMACE POSKYTNE: Ing. Petr Kotěra, tajemník MěÚ, tel.: PŘIHLÁŠKY musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde li o cizího státního občana, telefonický kontakt na uchazeče, datum a podpis. K PŘIHLÁŠCE JE NUTNO PŘIPOJIT TYTO DOKLADY: Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odbor ných znalostech; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný do movským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bez úhonnost čestným prohlášením; ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně ověřené kopie dokladů o získání odborných způsobilostí. V případě, že se uchazeči nepodaří obstarat veškeré potřebné doklady tak, aby mohly být připojeny k přihlášce, je tak povinen učinit dodatečně, a to neprodleně. Písemné přihlášky zasílejte do v obálce označené v levém horním rohu nápisem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ INFORMATIK NEOTEVÍRAT na adresu: Ing. Petr Kotěra, tajemník MěÚ, J.M. Marků 12, Lanškroun. Po skončení výběrového řízení budou nevyzvednuté doklady obsahující osobní údaje skartovány. K výběrovému řízení budou rozesílány pozvánky! Město Lanškroun bude žádat o dotace Se souhlasem rady města bude město Lanškroun v nejbližší době žádat o po skytnutí dotací na několik chystaných projektů. Mezi plánované projekty patří podpora rozvoje a obnova parků ve městě, žádost o grant bude podána u nadace PROMĚNY grantová výzva na rok Nadace PROMĚNY podporuje nejen vznik či obnovu parků, ale i jejich následný život. Klade velký důraz také na následnou péči o dokončené projekty. Druhým projektem je výstavba skateparku v Lanškrouně. Žádost o grant bude podána Nadaci ČEZ projekt Regionální podpora na 1. pololetí roku Fi nanční spoluúčast města na realizaci zmíněných dvou projektů je podmíněna zí skáním uvedených nadačních příspěvků. Dalším velkým plánovaným projektem je výstavba Spolkového domu. Spolkový dům bude umístěn na Pivovarském náměstí. Bude zde sídlit Dům dětí a mládeže, několik místností bude k dispozici pro shromažďování lanškrounských zájmových sdružení, dále zde bude pamětní síň Jana Marka Marků a středisko názorné výuky klíčových dovedností přírodovědných předmětů včetně přednáškového sálu. Projektová dokumentace stavby má být ukončena v květnu Působnost střediska bude především regionální a krajská. Žádost o finanční podporu projektu Podpora přírodovědných a klíčových dovedností žáků základních a středních škol bude podána Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Ope račního programu Rozvoj lidských zdrojů pro opatření 3.1 Zkvalitňování vzdě lávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdě lávání. V neposlední řadě bude město žádat o dotaci na opravu mostu přes Třešňovecký potok, který je v majetku města Lanškroun. Most byl poničen při jarním tání. Ce lou částku není možné pokrýt ze schváleného rozpočtu, proto bude město Lanš kroun žádat o dotaci z programu Obnova obecního a krajského majetku po stiženého živelní nebo jinou pohromou Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Projekt má pomoci čerpat evropské peníze Přestože do čerpání finančních prostředků v tzv. druhém programovacím období, které začne v lednu příštího roku, zbývá ještě dostatek času, Pardubický kraj nezahálí. Za tím účelem realizuje projekt 3.3. SROP s názvem Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v podmínkách Pardubického kraje. Jeho cílem je zvýšit schopnost subjektů na území Pardubického kraje efektivně využít peníze strukturálních fondů, připravené pro programovací období V rámci projektu 3.3. SROP proběhne od října 2006 do května 2007 řada vzdělávacích aktivit, které připravuje pro obce, neziskové organizace a podnikatele Pardubický kraj. Těmito aktivitami chceme pomoci potenciálním žadatelům osvojit si postupy, mechanismy a dovednosti spojené s přípravou projektů. Vzdělávací moduly budou probíhat v několika úrovních, proto si každý zájemce o tuto problematiku bude moci vyhledat aktivitu přímo šitou na míru, tvrdí první náměstek hejtmana Roman Línek a vzápětí upřesňuje: Na webových stránkách projektu pk.cz se zájemci včas dozvědí všechny potřebné informace o připravovaných vzdělávacích modulech. Tomu bude předcházet i propagační kampaň Pardubického kraje, na které se podílí i projektový manažer Koalice nevládek Pardubicka Roman Málek. Jejím smyslem bude ve více než dvě stě malých obcí kraje upozornit na pro blematiku evropských prostředků a aktivizovat občany, aby přesvědčili předsta vitele obce k aktivitě, vysvětluje Málek. Ten se v minulých dnech sešel se staros tou Kameniček na Chrudimsku Zdeňkem Dřevíkovským, aby načerpal informace k jejich úspěšně realizovaném projektu vodovodu, financovaného Unií. Na vzoru malé obce chceme názorně ukázat, že i s rozpočtem ve výši necelých šesti milionů korun ročně je možnost čerpat třeba i třicet milionů. Zároveň lze tento námět dobře pojmout i graficky, a proto bude plakát ve stylu retro a reality, včetně pumpy z počátku minulého stolení, dodává s úsměvem Málek. KÚ Pk Veřejné sbírky na webu Pardubického kraje Na internetových stránkách Pardubického kraje je uveřejněn seznam veřejných sbírek v Pardubickém kraji i praktické rady, jak k veřejným sbírkám přistupovat. V současné době v kraji probíhá 26 veřejných sbírek. Jejich cíl je různorodý od sbírky na pomoc postiženým dětem přes opravy památek až po nákup ha sičské cisterny. Jejich přesný seznam je k dispozici na odkaz Krajský úřad Informace z odborů Odbor organizační a právní, řekl Miroslav Mocek, vedoucí odboru organizační a právní Krajského úřadu Pardu bického kraje. Veřejné sbírky jsou pořádány za účelem získání finančních prostředků pro pře dem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní či určený na ochranu památek, tradic, životního prostředí apod. Pořádat veřejnou sbírku může pouze právnická osoba, nikoliv jednotliví občané. Krajskému úřadu, který je příslušným správním orgánem pro právnické osoby se sídlem na území Pardubického kraje, musí předložit zákonem dané podklady, jako je např. účel sbírky, územní rozsah, datum zahájení a ukončení či způsob provádění sbírky. Pokud se jedná o sbírku, jejíž výtěžek má být použit v zahraničí, musí pořadatel sbírky požádat o souhlas Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Krajský úřad také provádí kontrolu a dozor nad konáním veřejných sbírek. Zejména každoročně kontroluje průběžné vyúčtování sbírek trvajících více než jeden rok, dále schvaluje celkové vyúčtování sbírky po jejím ukončení. Agendu veřejných sbírek spravuje oddělení vnitřních věcí odboru organizačního a právního KÚ Pk. KÚ Pk

5 LL 17 / 2006 Z KRAJE STRANA 5 Vzdělání nová šance pro ženy vracející se na trh práce Počítačová škola IdeaHELP Žamberk zahájila 1. února realizaci projektu Vzdělání nová šance pro ženy vracející se na trh práce,a to v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce. Tento projekt je zaměřen na vzdělávání žen v oblasti ovládání osobního počítače, zlepšení motivačních a komunikačních schopností účastnic směrem k získání zaměstnání nebo zahájení samostatné výdělečné činnosti. Čím se Počítačová škola Idea HELP zabývá? Počítačová škola IdeaHELP již od roku 1995 pořádá kurzy pro uživatele osob ních počítačů, specializované kurzy pro profesní skupiny a rekvalifikační kurzy pro úřady práce. Od roku 1999 jsme akreditovaným školícím střediskem pro re kvalifikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a od roku 2000 jsme testovacím a školícím střediskem ECDL. Všechny naše učebny jsou moderně vybaveny, s počítačovou sítí s pracovními stanicemi, s připojením k inter netu, digitálním projektorem, projekčním plátnem a barevnou tiskárnou. Digitální projektor promítá obraz z lektorova počítače na projekční plátno, kde si účastníci nejprve daný postup prohlédnou a poté sami vyzkouší. Co kromě znalostí a dovedností může takový kurz přinést? Důležitým výstupem našich kurzů je rekvalifikační osvědčení, které je dokladem o vykonání závěrečné rekvalifikační zkoušky MŠMT. Dalším důležitým osvědčením je certifikát ECDL tzv. řidičák na počítač. Jaké kurzy nebo akce v současné době realizujete? V měsíci červenci dokončujeme realizaci projektu Počítačová gramotnost otevření cesty k pracovní příležitosti, která byla umožněna prostředky z programu Evropské unie PHARE Rozvoj lidských zdrojů. Jak název projektu napovídá, jeho cílem bylo zvýšit kvalifikaci účastníků projektu nezaměstnaných osob a tím jejich snazší návrat do zaměstnání. Od února tohoto roku realizujeme další projekt, Vzdělání nová šance pro ženy vracející se na trh práce. Také tento projekt je realizován z prostředků EU Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Cílem tohoto projektu je usnadnit návrat do zaměstnání ženám po mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobě nezaměstnaným ženám a ženám nad 50 let. Jak přesně účast v takovém projektu probíhá? Našimi partnery v tomto projektu jsou kromě dalších také mateřská centra, která náš projekt propagují mezi maminkami na mateřské dovolené, a lze v nich tedy získat propagační materiály a také se jejich prostřednictvím do projektu přihlásit. Dlouhodobě nezaměstnané ženy a ženy ve věku nad 50 let doporučují do projektu úřady práce, informace jim poskytnou jejich zprostředkovatelky. Pro skupinu zájemkyň je v mateřském centru nebo na úřadu práce uspořádán informační seminář, na kterém jsou aktivity projektu představeny a zájemkyně se mohou zeptat na všechno, co je o projektu zajímá. Informovat se mohou ženy také přímo v naší společnosti. Vlastní výuka je rozdělena do dvou částí, na rekvalifikační kurz ovládání osob ního počítače, který trvá 20 dnů, a motivační aktivity v délce 5 dnů. Kurz ovládání osobního počítače je přípravou na závěrečnou rekvalifikační zkoušku MŠMT a na testování podle mezinárodního konceptu ECDL. Motivační aktivity jsou zaměřeny na základy komunikace, přípravu na výběrové řízení, na samostatnou výdělečnou činnost a vstup do zaměstnání. Po ukončení vzdělávací části mají klientky projektu po dobu šesti měsíců k dispozici služby pracovního konzultanta. Co je úkolem pracovního konzultanta? Pracovní konzultant je osoba, která poté, co účastnice ukončí vzdělávací část projektu, sestaví s touto klientkou individuální plán návratu do zaměstnání. Vy hledává pro klientky nabídky pracovních míst na základě jejich vzdělání, přání a očekávání. Navíc jim pomáhá se sestavením životopisu, pokud nemají přístup k internetu, zprostředkuje jim ho v našich učebnách, aby si mohly buď samy vy hledávat nabídky, popřípadě komunikovat s potenciálním zaměstnavatelem e lektronicky. Pokud si klientka přeje dále zvyšovat kvalifikaci, pomáhá pracovní konzultant s vyhledáváním odpovídajícího studia. Vraťme se k certifikátu ECDL. Co to je a k čemu účastnicím projektu bude? Zkratka ECDL znamená European Computer Driving Licence (v překladu ři dičák na počítač ) a je to mezinárodně uznávaný certifikát, který je doporučen v rám ci států EU a je používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy a splňuje znalostní kritéria pro práci s počítačem. Účastnice projektu tedy získáním certifi kátu ECDL prokazatelně zvyšují svoji kvalifikaci a získávají i širší možnosti u platnění na trhu pracovních sil. Projekt ECDL vznikl v Irsku z nutnosti definovat pojem počítačové gramotnosti a stanovit objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl efektivně využívat informační technologie.testování se skládá ze sedmi standardizovaných zkoušek: Základní pojmy informačních technologií Práce s počítačem a správa souborů Textový editor Tabulkový kalkulátor Databáze a systémy pro úschovu dat Prezentace Služby informačních sítí. Maminky, které jsou na mateřské dovolené, ale celodenně pečují o děti, tak že se asi nemohou projektu účastnit, i kdyby měly velký zájem. Jak už bylo řečeno, partnery projektu jsou mateřská centra a mateřské školy. Hlavní úlohou těchto partnerů v projektu je zajištění péče o děti v době výuky maminek, které se účastní projektu. Maminky se mohou domluvit v mateřském centru nebo v mateřské škole i na postupném zvykání svého dítěte na nové prostředí již v období před zahájením účasti v kurzu. To všechno jsou pro ženy velmi zajímavé informace, ale o té nejdůležitější jsme zatím nemluvili. Jakou finanční částku musí zájemkyně za účast ve vzdě lávacích aktivitách vašeho projektu zaplatit? Začnu poněkud od lesa. V minulých letech pořádalo naše vzdělávací centrum letní počítačové kurzy pro maminky na mateřské dovolené. Výuka probíhala v odpoledních hodinách a cena byla stanovena mnohem nižší, než je cena obvyklého odpoledního školení. Přesto byl zájem maminek mizivý. Ve spolupráci s mateřským centrem jsme mezi nimi uspořádali anketu a pokusili jsme se vysledovat příčinu. Výsledkem bylo zjištění, že i nízká cena kurzu je pro ženy na mateřské dovolené zátěží, na kterou si netroufají. Když se tedy objevila možnost využít prostředků z Ev ropských strukturálních fondů, vytvořili jsme tento projekt, který je zcela financován z ESF a státního rozpočtu ČR a účast pro ženy je tedy bezplatná. Je to konkrétní příklad toho, jak ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. Jak se mohou zájemkyně k účasti v projektu přihlásit? Zájemkyně se mohou přihlásit na telefonních číslech , , nebo na e mailové adrese IH Z 38. jednání Rady Pardubického kraje Investiční akce v dopravě Rada Pardubického kraje se seznámila s aktualizovaným seznamem investičních akcí v oblasti dopravy, které kraj realizuje v rámci úvěru Evropské investiční banky. Důvod, proč tento seznam měníme, je fakt, že v průběhu realizace investičních akcí došlo vlivem zvýšení dopravní zátěže, povodní i dlouhé zimě k výraznému zhoršení stavu vozovek, ať už povrchu nebo podmáčení především u mostů. Protože na opravy těchto neplánovaných investic nemáme dostatek finančních prostředků, je jedinou možností zaktualizovat seznam plánovaných investic a ty nejvíce poničené komunikace vyměnit na úkor těch relativně dobrých, řekl Ivo Toman, náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu, s tím, že nově zařazené akce posuzovali odborníci Pardubického kraje a Správy a údržby silnic Pardubického kraje a že změnu odsouhlasili i zástupci EIB. Vyřazené silnice by měly být opra veny v letech v rámci nově připravovaného Regionálního operačního programu EU. Celkem jde o 21 akcí z celkového počtu 61. Vyřazeny byly až po kontrole skutečného stavu, který snese odklad, ubezpečuje Toman. Nově se tak do seznamu dostaly např. průtahy městy Česká Třebová, Hlinsko a Letohrad, obcí Luže či Horní Bradlo, dále obnova mostů v Hlinsku, Bělé, Dlouhé Loučce či Mladějově na Moravě nebo rekonstrukce silnice mezi Nemošicemi a napojením na silnici I/37 či úseku mezi Horním Bradlem a hranicemi kraje. Dotace v oblasti životního prostředí Rada Pk rozdělila dotace ke zlepšení životního prostředí v celkové výši 3,5 mil. korun. Jde o finanční prostředky určené na řešení mimořádných situací po po vodních, nutné opravy obecního majetku, studie, výstavby chodníků a cyklostezek pro obce, města a mikroregiony Pardubického kraje. Pokud rozhodnutí rady potvrdí i Zastupitelstvo Pardubického kraje, získá např. Sdružení obcí Orlicko dotaci ve výši , Kč na zlepšení kvality ovzduší v Orlických horách. Pod pořených projektů je celkem 15. Schvalovali jsme také dotace na projekty financované z Evropské unie. Obec Kameničky požádala Pardubický kraj o poskytnutí dotace na investiční akci VODOVOD, která je spolufinancovaná z operačního programu Infrastruktura. Zastupitelstvu teď předkládáme návrh na poskytnutí dotace ve výši 2 mil. Kč, řekl Petr Šilar, radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova, a dodal: Milionem korun bychom chtěli podpořit i další podobný projekt, tentokrát z města Žamberk. To chce realizovat projekt Centrum nakládání s odpady Dlouhoňovice ze stejného operačního programu. Třetí oblastí pro poskytnutí dotací je vodní hospodářství. Radní schvalovali už druhé kolo. Žádosti obcí a měst jsou koordinovány se žádostmi podanými na Ministerstvo zemědělství ČR. Tyto dotace spolufinancuje kraj ve výši 10%. Pod poru dostaly obce Mladoňovice, Mladějov na Moravě, Vysoké Mýto, České Petrovice, Dolní Dobrouč, Sezemice a Biskupice. Žádosti ostatních obcí nelze řešit podle pravidel ministerstva, a proto budou dotace uvolněny z prostředků Pardubického kraje. Jde o 36 projektů na projektovou dokumentaci i samotnou realizaci vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod za více než 23,5 mil. Kč. Pardubický kraj chce podpořit kroužky mladých techniků V rámci projektu na podporu technického vzdělávání zvažuje kraj možnost po skytnout finanční příspěvek organizacím, které zřídí nebo již mají zřízený kroužek mladých techniků zaměřený na práci s technickými stavebnicemi a počítačovými programy, umožňujícími sestavovat roboty a jednoduchá zařízení řízená počítačem. Pokud takový kroužek máte nebo chcete mít, máte vybavenou počítačovou učebnu (OS Win95 a výše), odpovídající prostor v místnosti pro práci se staveb nicemi a kvalitního vedoucího kroužku, předložte projekty v rozsahu max. 2 stran A4 na zřízení a zabezpečení činnosti kroužku, vyzvala Jana Smetanová, radní Par dubického kraje zodpovědná za rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání a zaměstnanost, a dodala: Na základě vašeho zájmu kraj zváží možnost poskytnout vybraným organizacím finanční příspěvek na nákup technických stavebnic a pro gramového vybavení pro práci s nimi. Projekty předkládejte do 30. září na adresu radní Jany Smetanové, e mail: KÚ Pk Rozpis služeb stomatologie (neděle, sobota, svátek 8 11 hod.) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, tel.: MUDr. Dunglová Stanislava, Letohrad,budova žel.stanice, MUDr. Krčálová Helena, Žamberk, nám. G. Knopa 837,

6 STRANA 6 REPORTÁŽ LL 17 / 2006 Lokalita Pivovar kdopak by se pravdy bál III. díl Ceny nemovitostí nebudou již nikdy nižší /aneb/ Náměstí bez lidí? O jakou nemovitost se mohu ještě přihlásit? Kolik za ni zaplatím? Taky ostatním chybí v pivovaru zeleň? Kdo odpovídá za škody způsobené demolicemi? Vážení čtenáři, dovolte mi předem poděkovat všem, kteří reagovali na oba předchozí díly a svými nápady podpo řili díl třetí. Pojďme se tentokrát věnovat případ ným zájemcům o koupi nemovitostí na Pivovarském náměstí. V rozhovoru s p. Jiřím Švarcem, referentem majetko právního oddělení Městského úřadu Lanškroun, se dočtete, kam se s žádostí přihlásit, co musí žadatel splnit a kolik ho to bude stát. Těmto informacím před chází obecné údaje o volných nemovi tostech, které jsou písmeny označeny v náčrtku. Druhou část tohoto dílu nechávám ná zorům vás, občanů Lanškrouna, a při kládám zajímavý problém, který vznikl v důsledku demolice Perníkářova domu. Nejprve však informace, které jsem slíbila zveřejnit v minulém díle. Americký důchodce majitelem pivovaru? V minulém díle svého seriálu jsem narazila na problém zahraničních zá jemců o pivovar. Zvlášť jeden z nich je velmi zajímavý. V roce 2002 se přihlásil Američan, který sice nechtěl pivovar kou pit, navrhoval jen možné řešení. V jeho záměru byla i výroba plechovkového pi va na export. Celý komplex dnešního ná městí měl být jedním velkým zábavním centrem, které by poskytlo vyžití jak spor tovní, tak relaxační a kulturní. Pivovar tak měl být v návaznosti na turistiku kon centrací různých služeb, aby tak kapitál za ně poskytnutý náležel zpět městu, te dy občanům. Závěr všech diskuzí však zněl jasně: areál bude rozprodán dílčím investorům. A tak tento důchodce, který prodal svoji firmu a vlastnil už v Čechách jeden pi vovar, zklamán přestal svůj nápad pro sazovat. Mnozí tvrdí, že jednoduše ne dostal dobré podmínky od města, které se nezachovalo manažersky a nedoká zalo využít příležitosti. Jiní si naopak myslí, že byl jeho návrh megalo manský a že by nebylo jak ho finan covat. Dovolte mi požádat o vyjádření všech ny strany zúčastněné v tomto problé mu. Proč byla jednání s ním ukončena? Proč byl jeho návrh pro město nepřija telný? Proč město nereagovalo na jeho nabídky? Myslím, že je to záležitost velmi cit livá, a proto věřím, že je správné od ložit ji na povolební období, aby pro stor, který by měl ospravedlnit výsled ky jednání, nebyl využit k předvolební kampani. Jaké parcely a objekty jsou ještě volné? A cca 270 m 2 stavební parcela ob loukového tvaru. Je poslední v jiho západní části náměstí a bude těsně přiléhat na oba sousední vznikající ob jekty. Lze ji také rozdělit na dvě části. B cca 440 m 2 stavební parcela sou sedící s objektem D, na který bude na pojena. Prostor měl být podle původ ního záměru využit pro spolkový dům. Objektem, který musí mít dvě nadpod laží, vystaveným na této ploše bude probíhat pasáž. C cca 800 m 2 objekt v části ležác kých sklepů s průčelím o velikosti dvou klenbových oblouků. Těsně sousedí s plánovaným spolkovým domem a skla dovými prostory pana Hejla. Zadní část sahá do ulice Na Valech. D cca 845 m 2 historická budova se stylovými barokními klenbami, v pří zemí kamenná, v patře cihelná s vnitřní trámovou konstrukcí. Stavebně tech nický stav budovy vyžaduje celkovou rekonstrukci. Objekt bude napojen na pasáž, která jej začlení do celého zá padního bloku. Zadní stranou navazu je na budoucí park. Rozhovor s p. Jiřím Švarcem Pane Švarci, kde a jak se mají přihlásit případní zájemci? Jak probíhá jednání s nimi a co musí splnit? Zájemce o koupi nemovitostí z majetku města musí podat žádost na podatelnu městského úřadu. Před tímto krokem doporučuji všem zájemcům o koupi nemo vitostí navštívit náš odbor, kde poskytneme prvotní informace, vzájemně si vy jasníme předmět prodeje a případně žadateli vypracujeme náčrt nemovitostí jako přílohu k žádosti. Tato žádost je postoupena komisi pro majetek a rozvoj města k zevrubnému posouzení všech aspektů převodu nemovitého majetku, a pokud jde o tuto konkrétní lokalitu, je žadatel k projednávání své žádosti přizván. Zde představí svůj podnikatelský záměr a dozví se všechny podmínky převodu majetku. V lokalitě Pivovar je v podmínkách sledována vhodnost podnikatelského záměru a architektonický vzhled (dodržení pater a podloubí). Komise následně vydá doporučení RM, RM závěr komise zváží a žádost znovu projedná. Konečnou instancí naší sledované žádosti je ZM, jehož zasedání je veřejné a účast žadatele je žádoucí. Poté již následuje schválení ceny nemovitostí v RM a sepsání smlouvy o budoucí kupní smlouvě, ve které se budoucí kupující zaváže do 18 měsíců od pod pisu této smlouvy splnit podmínky města. Po splnění podmínek smlouvy o bu doucí kupní smlouvě již kupujícímu zbývá jen dodat nebo uhradit geometrický plán zaměření stavby a žádost o uzavření kupní smlouvy. Podpisu kupní smlouvy předchází pouze kontrola splnění výše uvedených podmínek. Město se postará o povolení vkladu vlastnického práva na katastrálním úřadu a kupující uhradí správní poplatek 500 Kč. Podle čeho vybírá město nejlepší nabídku v případě, že je více zájemců? Pokud se uchází o koupi konkrétní nemovitosti více zájemců, posoudí orgány města podnikatelské záměry a vyberou toho zájemce, jehož podnikatelský záměr je v dané lokalitě pro občany města nejpotřebnější. Pokud jsou tyto záměry rovnocenné nebo nelze jednoznačně stanovit jejich pořadí z hlediska veřejné prospěšnosti, rozhodne RM o soutěži mezi zájemci. V našem městě je využívána tzv. obálková metoda nebo dražba kupní ceny. Jak je to tedy s cenou daných parcel a objektů? Cena za 1m 2 v této městské cenové zóně činí 600 Kč. Pokud je na pozemku u místěn objekt, je jeho cena stanovena soudním znalcem. Součet obou cen je mi nimální cenou, za kterou je město ochotno nemovitosti prodat. V případě soutěže mezi více zájemci vychází RM právě z této ceny při stanovení vyvolávací ceny pro dražbu nebo minimální ceny pro prodej obálkovou metodou. Mluvíme o dvou volných parcelách (A, B) a dvou objektech (C, D). Jaký o ně byl a je zájem? Co by město preferovalo? O tyto nemovitosti je střídavý zájem. V současné době evidujeme pouze žádost jednoho místního podnikatele o směnu nemovitostí, jejíž součástí by byla část bývalých ležáckých sklepů. Podle mého názoru mají na Pivovarském náměstí velkou naději uspět žadatelé, jejichž záměrem je provozování obchodu a služeb pro občany. Je nějaký způsob, jak by město mohlo přilákat více investorů, aby bylo celé náměstí hotové co nejdříve? Mnozí říkají: Měli to prodat za symbolickou cenu, to už by bylo dávno hotovo. Co si o tom myslíte? Naší největší bolestí je prezence nabídek nemovitostí. Jsme si vědomi všech výhod výběru kupujícího z více zájemců. Inzerce v regionálním tisku se setkala s minimálním ohlasem. V současné době zvažujeme prodej nemovitostí prostřed nictvím realitních kanceláří a rádi bychom využili jejich možnosti nabídek. Věříme, že z těchto jednání vyplyne smysluplný návrh, který bychom mohli předložit orgánům města. S tvrzením o prodejích nemovitostí za symbolickou cenu nemohu souhlasit. Tato lokalita se rozvíjí a již nikdy zde nebudou ceny nemovitostí tak nízké jako nyní. Pivovarské náměstí současný stav.

7 LL 17 / 2006 REPORTÁŽ STRANA 7 Jak jste spokojeni s novým náměstím? Většina ohlasů, které jsem ke svému seriálu reportáží zaznamenala, mluvila o absenci prezentace názorů těch, kteří k této problematice mají co říci vlastně nejvíce těch, kteří novým náměstím procházejí. Přináším vám proto právě jejich pohledy. Jsou výběrem z mnoha, které jsem zaznamenala při dotazování náhodných respondentů v průběhu měsíce srpna. Nejedná se o anketu zalo ženou na sociologických pravidlech, věkové rozložení by však mělo dát pro stor několika generacím, stejně tak jako sociální zařazení odkazuje na různé sku piny lidí. Pro zaručení anonymity je náhodně změněno pohlaví a věk zao krouhlen na desítky. Jak jste spokojeni s novým náměstím? Zdravotní sestra, 50 let: Myslím si, že je to den ode dne lepší a lepší. Stále se ještě tvoří, ale až tam budou domy, bude to moc pěkné. Mož ná mi trochu chybí sadová úprava. Bylo by příjemné, kdyby tam byly květiny a stromy. Náměstí se určitě stane dalším místem, které vedle radnice a Jiráskova náměstí ukážu každé návštěvě. Student, 20 let: Celkově na mě náměstí působí dost chladně. Navíc teď vypadá jako doprav ní hřiště tolik značek a žádní lidé. Průchod, nad kterým býval dřevěný pří střešek, vypadá neútulně a nedořešeně. Jinak se domnívám, že stavební práce pokračují kupředu více než utěšeně. Důchodce, 80 let: Určitě jsem spokojen. Je dobře, že se staví a že město něco dělá. Jsem rád, že nemusím ze svého bytu chodit na náměstí obklikou, ale můžu použít nové náměstí, kde jsou už i schody opravené. Vydláždění je dobré, rád tudy chodím nakupovat a dívám se, co se děje kolem. Ještě aby zbylé objekty našly své maji tele a můžeme jen děkovat investorům a městu, že nám zbudovali nové hezké místo. Podnikatel, 40 let: Nedovedu si představit, proč bych tam měl chodit. Jediným důvodem bu de průchod na náměstí. Samozřejmě je dobře, že se starý pivovar začal měnit, ale nebude to náměstí bez lidí? Aby chom ty naše klenoty uživili. Squash je určitě dobrý, restaurace budou, my slím, skoro prázdné. Copak se nepři hlásili zajímavější zájemci? Učitelka na mateřské dovolené, 30 let: Zatím moc spokojená nejsem. Je to samý beton a žádná zeleň. Vlastně tam ani moc nechodím, radši vezmu děti do parku, kterých mimochodem v Lanš krouně také není dostatek. Je opravdu zvláštní mít hotovou dlažbu a detaily (jako třeba lampy apod.), když nejsou dostavěny objekty. Zvlášť sklepy bu dou určitě problémem. Co bude město dělat, když zájemci nebudou? Kolik let budeme chodit stavbou? Praktický lékař, 50 let: Co lze teď říci? Nechme se překvapit. Pokud se však to náměstí nezazelená, líbit se mi nebude. Trochu mám pocit, že zmizela původní vize, která vypadala velmi příjemně, romanticky a odka zovala na starý pivovar. Tady už o his torii není vůbec řeč. Ano, žijeme v mo derní době, styl bychom si ale měli za chovat. Nástrojař, 30 let: Myslím, že by tam měl být nějaký velký turistický magnet, protože Lanš krouňáci ho sami neuživí. A co jsem se zatím dočetl, nic velkolepého tam ne bude. Mám na mysli nějaké víceúčelové centrum. Musí tam být něco, proč by tam turisti jeli. Zatím je to takové dobré parkoviště. Prodavač, 60 let: Vypadá dobře, líbí se mi. Bude stejně zajímavé jako náměstí A. Jiráska. A to jsem byl ze začátku také proti. Je dobře, že mají Lanškrouňáci kde podnikat. Do vedu si představit, že se tam budou lidé scházet a náměstí se tak stane význam ným komunikačním centrem. A takové přece nutně nepotřebuje zeleň, jak po ní všichni volají. Bez trvalého zaměstnání, 40 let: Město by mohlo na tomto náměstí poskytovat služby občanům. Podnika telských aktivit je v Lanškrouně mnoho a právě toto místo by jim mohlo být protipólem místem, kde lanškrounští mohou trávit volný čas, aniž by museli chodit do restaurací a hospod. Poškozený dům Josefa Černohouse se zbytky domu určeného k demolici. Vyjádření MÚ Lanškroun Pan Jiří Zatloukal, zástupce vedoucího investičního odboru, říká: Od pana Černohouse zatím žádné podklady nemám na předání videozáznamu se s ním musíme domluvit. Termín je stanoven v rozhodnutí o odstranění stavby. Tento termín se netýká konečné úpravy zdi a úpravy nároží domu Čer nohousových, kde byl dohodnut termín na konec září. V celé věci má své místo i firma SAPA. Její zástupce však bohužel nebyl k za stižení do konce uzávěrky tohoto čísla. Protože ale považuji jeho postoj za důležitý, dovolte mi věnovat jeho názorům místo v příštím díle seriálu. Co bude s ležáckými sklepy? Postavíme na místě Perníkářova domu hotel? Čtěte další díl tohoto seriálu a zeptejte se starosty města Lanškrouna Ing. Martina Košťála, jak vidí situaci na náměstí a jaké jsou plány s parcelami a ob jekty, kterým zatím říkáme určeno pro městské funkce. Pojďme v dalším čísle společně navrhnout, čím bychom náměstí chtěli doplnit. Na Vaše názory se těším na e mailové adrese Děkuji p. Jiřímu Švarcovi, který ochotně poskytl potřebné informace a svůj čas pro rozhovor, a redakci za úpravu náčrtku a foto. Jana Hajzlerová Slavnostní otevření PIVOVARSKÉHO NÁMĚSTÍ proběhne v pátek 22. září 2006 od 15 hodin V programu vystoupí: Bokomara a Naďa Urbánková, Happy to Meet, Lanškrounští pištci, One Brain, taneční soubory DDM Lanškroun, Těžká doba, žáci ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun Podívejte se, jak mi nabourali dům! Dovolte mi v tomto čísle zmínit jeden problém, který s postupem času nabývá na vážnosti. Je jím demolice bývalého Perníkářova domu a její následky. Námitky pana Josefa Černohouse, bytem Na Terase 312, o špatném provedení celé demolice jsou zřejmě na místě. Nejenže firma SAPA, pověřená městem u skutečnit demolici a jediná zodpovědná za její průběh, nedokončila své práce tak, jak by se to z estetického hlediska očekávalo, ale způsobila i vážné poškození rodinného domu pana Černohouse. Jak je z fotografie patrné, část zdi bývalého objektu zůstala, ovšem další byla zbourána i s částí zdi, která tvoří vnější část chodby tohoto obytného domu. Tato zeď napraskla po celé délce jihozápadní strany domu, tedy té, která je čelem ke středu náměstí. To, že pro pana Černohouse jde o závažnou věc, dokazuje jeho pořízení videozáznamu z celého průběhu demolic, na kterém je výše zmíněná zeď nepoškozená. Celková demolice se všemi důsledky měla být dokončena do konce dubna 2006, alespoň tak o tom mluví písemný příslib, který má pan Černohous v ru kou. Zdá se, že vše svědčí o správnosti jeho názoru, že buď město, nebo daná fir ma mají povinnost tento problém co nejdříve odstranit nebo navrhnout finanční vyrovnání. Odpírají tedy tyto dva subjekty panu Černohousovi právo na ochranu soukromého majetku, tak jak ho garantuje Listina základních práv a svobod a Občanský zákoník České republiky? Situaci vidí dotyčný následovně: Říkám to na rovinu pokud se celá věc do slavnostního otevření náměstí nevyřeší nebo nedostanu li ani návrh řešení, budu ji řešit soudní cestou, a to v trestním či občanskoprávním řízení. Listopad 2005 Červenec 2006

8 STRANA 8 REGION LL 17 / 2006 Rozhovor se starostou Horního Třešňovce Jen pár kilometrů od Lanškrouna leží Horní Třešňovec. Je pozůstatkem původní jednotné obce, která se roku 1514 rozdělila na dolní a horní část, což obě nové obce převzaly do svého názvu. Dolní část se postupem času stala součástí města, avšak Horní Třešňovec zůstal samostatným. Žije zde okolo 600 obyvatel. Já jsem sem zavítal, abych si popovídal se zdejším starostou panem Jiřím Mačátem. Pane starosto, jak dlouho svou funkci vykonáváte? Starostuji první volební období. S jakým cílem jste do svého úřadu nastupoval? Začít starostovat pro mne nebylo vůbec jednoduché. Musel jsem se seznámit nejen s agendou, ale naučit se i obsluhovat počítač. Hned na počátku na nás čekal opravdu nelehký úkol. Bylo potřeba rozhodnout o budoucí bytové výstavbě. Stručně řečeno: Obec připravovala výstavbu zhruba 60 bytů. Geologický průzkum prokázal, že připravený pozemek je z velké části pro výstavbu nevhodný, a tak z pů vodního záměru zbylo 25 bytů mimo současně zastavěné území. Za obcí by vzniklo satelitní uskupení budov, které by potřebovaly vlastní inženýrské sítě, chodníky atd. Těchto 25 bytů bylo plánováno pro sociálně slabší občany. Odhadované náklady na inženýrské sítě dosahovaly 12 milionů, které byly dále navyšovány o další částky na výstavbu cest, osvětlení a chodníků. Takový růst nákladů by nebyl pro obec únosný, a tak padlo rozhodnutí, že bude nejlepší plánovanou výstavbu zrušit. Kdyby se obec rozhodla pokračovat ve výstavbě, vůbec nepochybuji, že by se brzy dostala do fi nančních potíží. A jak je to s individuální výstavbou? Jedním slovem složité. Obec nemá vlastní pozemky, které by se daly k tomuto typu výstavby využít. Pokud zde probíhá stavba domků, pak je to na soukromých pozemcích. Kromě onoho výše zmíněného problému s výstavbou jste jistě musel řešit i další věci, které souvisely s životem v obci. Nebylo jich málo, ale namátkou můžu zmínit třeba bezmála dvouleté jednání s ČSAD. Občané kteří směnují, měli problém dostat se domů po 22 hodině. Složitá jednání nakonec skončila dohodou, že v cyklu čtrnácti dní zde bude autobus jezdit. To dopravce dodržel. Směnující se museli domluvit se zaměstnavateli na úpravě svých směn, aby mohli využít tohoto sjednaného spoje. Rád bych zmínil i další akce, které byly podle mého pro obec důležité. Šlo zejména o rekonstrukci objektu pohostinství. Tam bylo potřeba vyhovět platným hygienickým předpisům. Projekt, který jsme nechali vypracovat, počítal s kompletní přestavbou sociálního zařízení. Na rekonstrukci se zpočátku podíleli pracovníci, kteří zde provádě li veřejně prospěšné práce. S jejich prací jsme nebyli spokojeni, takže nakonec stavbu musela převzít soukromá firma, která dodržela všechny plánované termíny. Dnes mohu říci, že nejvážnější závady, které bránily řádnému užívání pohostinství, jsou již odstraněny. Dalším zajímavým počinem byla úprava zeleně na hřbitově. Uživatelé hřbitova kdysi nasázeli zeleň v dobré víře, že zkrášlí tento pochmurný kout obce. Bohužel výběr vysázených druhů se ukázal být nešťastný. Mnohé rostliny celkový ráz hřbitova spíše poškodily, nemluvě o složitosti údržby. Obec ve snaze zvrátit nepříznivý vývoj povolala zahradní architektku, která zpravovala projekt a zástupcům obce s pomocí počítače předvedla, jak bude hřbitov vypadat v průběhu zhruba 50 let. Výsledek se líbil, takže jsme přistoupili k realizaci projektu. Zdaleka největším projektem, který byl během tohoto volebního období proveden, se stala rekonstrukce místní školy. Budova školy měla hned několik závažných nedostatků, které bylo nezbytné urychleně odstranit. Jednak šlo o střechu, kterou již značně zatékalo, a pak se objevil i problém s hygienickými podmínkami, které ukládaly nové předpisy. Jednalo se zejména o přestavbu nevyhovujícího sociálního zařízení a opravu kuchyně. Zastupitelstvo obce po jednání došlo k závěru, že kromě již zmí něných problémů musí vyřešit ještě nesnáz, která provázela školu po léta nedostatek prostoru. Kupříkladu školní knihovna byla umístěna ve skříních na chodbě, mnohé věci bylo nutné skladovat na schodech atd. Padlo rozhodnutí, že když už se bude opravovat střecha, pak lze provést i půdní vestavbu, která vyřeší nedostatek místa. Tam pak vznikly kabinety a třída školní družiny. Zmiňujete poměrně finančně náročné záležitosti. To jistě nešlo provést z o becních zdrojů. Já nepochybuji o tom, že jste zažádali o dotace, je to tak? Vlastně ano, snažíme se využívat nabídky dotací. To se podařilo například na již zmíněnou opravu hřbitova. Dobrovolný svazek obcí Lanškrounska nám dopomohl získat dotaci na opravu staré hasičské zbrojnice a také na výměnu oken v kostele. Další získaná dotace byla využita na rozšíření veřejného osvětlení. V současnosti máme přidělenou dotaci na opravu místních komunikací, kterou bychom chtěli spustit ještě letos. Řekl jste, že připravujete opravu místních komunikací, co vás ještě v dohledné době čeká? Ona oprava komunikací přijde skutečně záhy, již během čtrnácti dnů by se zde měli objevit cestáři a začít s prací. Z těch vzdálenějších záležitostí zmíním chystanou opravu kulturního domu tam se jedná o rekonstrukci střechy. Jde o to, že nevyhovuje její tvar. Úžlabí neodvádějí vodu tak, jak by bylo potřeba, a do určitých míst zatéká. A když už budeme dělat toto, pak můžeme střechu i zateplit. Oprava střechy nám pak umožní další úpravy v prostorách kulturního domu a také snad odstraní vleklý problém s plísněmi, které zasáhly vnitřní omítky. Kromě střechy zde také půjde o opravu so ciálního zařízení. Oprava Kulturního domu by měla být hotova do konce října, což zhruba odpovídá začátku sezóny využívání těchto prostor. To jsme mluvili o akcích, které zaštiťuje obec. Jsou zde ale také zájmová uskupení a spolky, co mi o nich řeknete? Zdaleka nejvíce je zde zastoupen Sbor dobrovolných hasičů, ten čítá bezmála sto členů. Velmi aktivně se věnuje hasičskému sportu. Pořádá soutěže okresní ligy, ve kterých soutěží i naše družstva mužů a žen a nevedou si špatně. Pak je zde tělovýchovná jednota Sokol která každoročně pořádá volejbalový a fot balový turnaj. Pro mě bylo zklamáním, když obci vrátila místní hřiště, které měla pronajaté. Odůvodnila to tím, že se už nechce o sportoviště starat. Silní jsou zde i myslivci, kteří tradičně pořádají Poslední leč a také na hřišti táborák. Přes šedesát členů tu má také klub důchodců, který je velmi aktivní. Scházejí se pravidelně každý měsíc a v našem kulturním domě pořádají setkání důchodců ze širokého okolí. A nesmím zapomenout na zhruba třicet členek klubu žen. Ty se scházejí pravidelně, aby si ve svých společných aktivitách odpočinuly od každo denních rodinných povinností a přitom i nám ostatním nabízejí vyžití na babském bále a při výletech, které pořádají. Nejeden starosta v rozhovoru prozradil, že má pocit, že si lidé už tak nero zumějí Je tomu tak i tady? Mám ty výroky chápat tak, že se zhoršují sousedské vztahy? Řekl bych spíše, že se změnily. Podle mého názoru měli lidé za starého režimu k sobě blíž. Všichni si tak nějak více rozuměli a byli svornější. Společnými silami dokázali mnoho dobrého. V současnosti mám tak trochu pocit odcizení. Lidé si více hledí svého, lépe řečeno svých zájmů. Možná, že to souvisí s tím, že dnešní doba požaduje od lidí, aby se o svůj život postarali sami. V obci se také udála věc, která mne dost šokovala. To je fenomén neúcty lidí k práci druhého i k přírodě. Dost těžko se mi o tom hovoří, ale ven to musí. Došlo k tomu v souvislosti s opravou hřbitovní zeleně. Byly tam vysazeny čtyři mladé lípy, dvě z nich pak kdosi uřízl. To je vskutku čin, který v naší obci nemá obdobu. Nemám slov. Vraťme se zase k obci. Lanškrounsko sice nepatří mezi regiony, kde je kritická nezaměstnanost, ale situace zde také není nejrůžovější. Jak si v tomto ohledu vede Horní Třešňovec? Podle mého názoru zde není situace vůbec špatná, v obci se poměrně dobře daří firmám, zejména hojné jsou tu malé firmy věnující se obrábění kovů pro firmy z Lanškrouna a okolí. Část lidí pracuje také v zemědělství. Nejvíce lidí dojíždí za prací do města. Nezaměstnaných lidí je v obci velmi málo. Jsem přesvědčen, že ten kdo má zájem pracovat, práci najde. Pokud jde o občany přidělené k výkonu veřejně prospěšných prácí, máme zde pět lidi vesměs místní a z Dolního Třešňovce. Jsem s nimi spokojený. Po zkušenostech, jež jsem měl s těmi lidmi, kteří tu byli v mých začátcích, jsem byl opatrný. Nyní jsem rád, že je mohu pochválit. Spolupráce s nimi je dobrá a vykazují velkou míru samostatnosti. O zeleň se nám tu stará člověk, který má s námi uzavřenu smlouvu. Jde nejen o údržbu místních porostů, ale i o 85 hektarů obecního lesa. Nemá to jednoduché, práce je více než dost. Přínosem pro obec je i parta důchodců, která odvedla velký kus práce při údržbě budov a veřejných prostranství. Mnozí starostové si ve sdělovacích prostředcích často stýskají na neúměrně za těžující agendu. Místo úředničiny by prý mohli vykonat mnoho užitečnější práce. Jak se na to díváte vy? K tomuto názoru se mohu jedině připojit. Někdy si připadám spíše jako úředník než starosta. Často bývá tolik lejster k vyřízení, až z toho jde hlava kolem. Nad některými věcmi zůstává rozum stát. Stává se, že nechápu, k čemu jsou dobré dotazníky, které musím vyplnit. Zdá se mi, že státní správa přesouvá své povinnosti na obce. Komunální volby jsou prakticky za dveřmi. Uvažujete o další kandidatuře? Rozhodl jsem se, že ano. Sice to není lehká práce, ale dělám ji rád. A co byste rád dokázal, pokud budete ve starostování pokračovat? Jsou věci, které bude muset řešit jakýkoli starosta, pokud přijde na tento post. Jak já to vidím, pak nejdůležitější bude výstavba kanalizace. Obec ji podle vládního na řízení musí vybudovat. Již nyní existuje studie, která řeší velkou část této problematiky. Částka, ke které jsme při plánování došli, se pohybuje okolo 25 milionů korun. Stu die počítá s hlavním řádem vybudovaným pod silnicí a odbočkami pro snadnější na pojení objektů. Zpracování stavební dokumentace jsme již zadali a má být příští rok hotová. Nejvíce obtížné bude sehnat finance to prověří schopnosti každého, kdo povede vyjednávání. Věřím, že se výstavba kanalizace podaří a zadlužení s tím spo jené neohrozí další rozvoj obce. Děkuji, pane starosto, za rozhovor a přeji úspěch v blížících se volbách. Jaroslav Skalický

9 LL 17 / 2006 OZNÁMENÍ, POZVÁNKY STRANA 9 Občanské sdružení Naše Výprachtice Občanské sdružení NAŠE VÝPRACHTICE bylo založeno občany Výprachtic jako reakce na záměr výstavby větrné elektrárny na kótě 646,0 m n. m. severo západně od centra obce. Čtyřčlenný přípravný výbor zaslal 22. května 2006 žá dost o registraci sdružení, vlastní registrace byla provedena Ministerstvem vnitra ČR dne 9. června 2006 pod číslem jednacím VS/1 1/64448/06 R. Na pátek 18. srpna 2006 svolal přípravný výbor ustavující členskou schůzi. Hlavními body programu bylo přijetí členů sdružení z přítomných občanů, kteří podáním přihlášky projevili vůli stát se jeho členy, a volba výboru. Bylo přijato celkem 18 členů, kteří si tajnou volbou zvolili ze šesti kandidátů tříčlenný výbor. Předsedou se stala paní RNDr. Jarmila Schlegelová, místopředsedou pan Miroslav Junek a členem výboru slečna Ing. Blanka Helbichová. Členskou základnu sdružení tvoří jak obyvatelé obce, tak vlastníci rekreačních objektů v obci, kterým není lhostejná nenávratná devastace okolní přírody. Po svém zvolení se nový výbor ujal řízení schůze. Členové schválili prohlášení občanského sdružení a dohodli se na činnosti pro nejbližší období. V diskuzi byly zodpovězeny otázky z řad členů týkající se působnosti a vlastní činnosti sdružení a možnosti jeho zapojení se do řízení o stavbě větrné elektrárny. Dále členové vyjádřili své názory na stavbu větrné elektrárny. Podle stanov jsou základními cíli sdružení zejména ochrana přírody a krajiny a podpora prosazování širší účasti veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí. Sdružení, v duchu těchto svých základních cílů, chce uchovat krajinný ráz okolí Výprachtic, které má své nesporné krajinářské hodnoty. Ty jsou vyjádřeny již existujícím přírodním parkem Suchý vrch Buková hora a připraveným vyhlá šením přírodního parku Údolí Mo ravské Sázavy. Součástí tohoto pří rodního parku má být území sou stavy Natura Uvažovaná stavba větrné elek trárny je situována v blízkosti obou přírodních parků a navíc v trase ta hů některých druhů tažných ptáků a v oblasti výskytu zvláště chráně ných druhů ptáků, z nichž některé patří mezi silně ohrožené a ohro žené. Členy sdružení spojuje názor, že takto exponovaná lokalita by uvažovanou stavbou byla značně poškozena a znehodnocena. Výbor občanského sdružení NAŠE VÝPRACHTICE Ilustrační foto: Výstavba větrných elektráren probíhá v jiné obci regionu v Anenské Studánce. Zprávy z DDM v Ústí nad Orlicí Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí má připravenou širokou nabídku pro veřejnost. Zároveň letos oslaví 5 let činnosti KLUB DDM, který se stal nedílnou součástí městské kultury a místem setkávání mladých. Ve školním roce 2006/2007 oslavíme 5 let činnosti KLUBU DDM. Oslavy zahájíme jazzem, swingem a tancem, v sobotu , od 20 hod., opět v prostorách DDM, vstup zdarma, zahrají TOO JAZZY a SWINGOVÝ KVARTET ZDEŇKA ČERNÉHO a velkou výstavou pěti začínajících ústeckých fotografů Libora Krska, Zdislavy Šaldové, Filipa Solíka, Tomáše Hartmana a Hanky Brádkové. Výtvarný ateliér pro děti, originální pohoštění. Vstupné lampión. Oslavy 5 let pokračují celý rok, opět budou netradiční Vánoce v DDM. V sobotu spolu s kapelou 123 min., která si Klub DDM vybrala jako součást svého turné. V roce 2007 plánujeme: 5. závody v boulderingu (únor) 5. turnaj v pétanque a pétanque fest (duben) Zahradní slavnost (červen). O akcích budete včas informováni usti.cz Den otevřených dveří v nově vystavěném Domově důchodců proběhne v sobotu od 9 hod. Nová budova se nachází v ulici Janáčkova. Předpokládaný konec prohlídek je ve 13 hodin. Lanškrounské mateřské centrum Dětský svět Maminky, potřebujete si zajít k lékaři, máte vyřizování na úřadech, musíte na koupit a nemá vám kdo pohlídat dítě? Nabízíme hlídání dětí v miniškoličce v MC za 20 Kč. Děti, které nejsou zvyklé na odloučení od maminky, budeme na tuto skutečnost postupně připravovat v sobotu proběhne výlet do Mladějova. Sraz na vlakovém nádraží v Lan škrouně v 7.15 hodin (vlak odjíždí v 7.24 hodin musíme zakoupit hromadnou jízdenku). Mohou se zúčastnit i nejmenší děti s kočárky ve středu ve 20 hodin proběhne v prostorách MC zajímavá přednáška Mgr. Martiny Kovářové. Přednáška bude zaměřena na numerologii, dozvíte se mnoho o pohodovém zvládnutí výchovy našich ratolestí. Vstupné 20Kč. Pozor změna: cvičení s Monikou v tělocvičně ZŠ Dobrovského od 16 do 17 hod. Cena za osobu 20 Kč. Pro děti 1 6 let proběhne v MC VELKÁ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ do velikosti 130, těhotenského oblečení, hraček, bot, autosedaček, sedaček na kolo. Prosíme maminky, aby oblečení přinesly v označeném prádelním koši nebo kra bici. Každý kus musí být označen jménem,velikostí a cenou. Oblečení přineste v pondělí a úterý 9 11, Prodej ve středu a čtvrtek 9 11, Výdej v pátek 9 11, Prosíme maminky, aby se v pátek pro neprodané oblečení zastavily! Angličtina pro nejmenší, hravou a zábavnou formou Pro děti od 3 6 let, 2x týdně 45 minut, od října. Přihlášky v MC, cena 400Kč. Angličtina pro maminky: 1x týdně 60 minut, začátek ve 20 hodin, cena 500 Kč. Leona Kysilková Oznámení politickým stranám S blížícími se komunálními volbami oznamujeme všem politickým stranám a seskupením, že v Listech Lanškrounska budou mít zdarma k dispozici 1/2 stra ny na prezentaci svých kandidátů, politických názorů i cílů. Pokud bude chtít ně která strana využít ke své prezentaci větší prostor, může si dokoupit druhou polo vinu tiskové stránky za sníženou cenu 1500 Kč bez DPH. Jiné rozměry než výše uvedené nemůžeme akceptovat. Přesné rozměry 1/2 stránky jsou 205x145 mm a celé stránky 205x290 mm. Jednotlivé strany mohou své prezentace zasílat e lektronickou poštou ve formátu JPG, TIF a CDR v kvalitě 200 DPI. S jakýmikoliv otázkami se můžete obrátit na redakci LL. Uzávěrka pro jednotlivé příspěvky stran je 27. září Redakce Klub angažovaných Lanškroun Vážení spoluobčané, dovolte, abychom vám představili naše kandidáty pro komunální volby 2006: Ladislav Sychra, Jiří Dinga, Ladislav Chládek, Jana Rybaříková, Jindřich Král, Michal Novák, Petr Mík, Libor Tomiška, Jaroslav Jandík, Tomáš Krč, Stanislava Jansová, Jiří Šilar, Jiří Chládek, Stanislav Kapoun, Josef Heger, Bořivoj Skalický, Božena Krátká, Jiří Kraus, Zdeněk Heinzl, Tomáš Váně, Zdenka Celá. V těchto dnech vás budeme oslovovat a ucházet se o a vaši podporu. SLEDUJTE NAŠE VÝVĚSKY, NÁŠ WEB A NAVŠTIVTE NÁŠ STÁNEK NA LANŠKROUNSKÉ KOPĚ. Tyto pravé hřiby se mně a tátovi podařilo nasbírat v lesích nedaleko Lanškrouna v úterý Honza Kuběnka

10 STRANA 10 PŘEČTĚTE SI LL 17 / 2006 Pět měsíců na kole V pátek 18. srpna do našeho města zavítal Tim Smith! Ptáte se, kdo to je? Tento nenápadný mladík se roz hodl na kole podniknout cestu dlou hou km z Anglie do Hong Kongu! A to vše na podporu dobro činné organizace Crossroads Inter national. Protože se Tim ubytoval v našem penzionu Martina, pozval jsem ho na české pivo a požádal o rozhovor. Kolik je ti let, kdy a proč ses rozhodl pro tuto cestu? Je mi 24 let. Bydlím v anglickém městečku Salisbury a studuji na Durhamské univerzitě. Pro cestu jsem se rozhodl, protože cyklistika je mým velkým koníčkem a také chci pomoci nadaci Crossroads Inter national. Organizaci, která pomáhá lidem s nějakým problémem. Například sirotkům, emigrantům, handicapovaným lidem apod. Jak jim chceš pomoci? Prostřednictvím mých internetových stránek, kde průběžně informuji o cestě, mohou lidé přispívat na konto Crossroads. Jak tě napadlo pracovat právě pro Crossroads? S Crossroads spolupracuji již několik let. Minulý rok jsem na kole objel Irsko. Cesta byla dlouhá asi 500 mil a obdržel jsem během ní 1000 liber. Tak jsem si položil otázku, zda za mil dokážu vybrat alespoň liber (pozn. asi 300 tis. Kč). A jak jsi na tom? Momentálně mám vybráno liber a přislíbeno dalších liber. Kudy povede tvá cesta? Má cesta začala 1. srpna v Salisbury odkud jsem pokračoval do Doveru. Trajekt mě převezl do francouzského Calais. Po krátké cestě přes Francii a celou Belgii jsem pokračoval dále na východ. Zatím nejdelší dobu jsem strávil v Německu, odkud jsem se dostal do České republiky. Navštívil jsem již Cheb, Žlutice, Beroun, Týnec nad Sázavou a Seč. Z Lanškrouna hodlám pokračovat přes Budišov nad Budišovkou do Českého Těšína. Do Polska bych se chtěl dostat v pondělí 21. srpna. Dále budu pokračovat přes Ukrajinu, Rusko, Kazachstán a Čínu. Do Hong Kongu bych chtěl dorazit kolem Vánoc. Pojedeš skutečně pouze na kole? Z Anglie do Francie jsem přes kanál La Manche použil trajekt. Na východě Kazachstánu, kde je poušť, pojedu nejspíš vlakem. Také pro přejezd hranic mezi Kazachstánem a Čínou využiji vlak, protože by nemuselo být moc bezpečné překročit Čínskou hranici na kole. A co tvoje kolo? Je to běžné kolo, co se dá koupit v obchodě? Je to velmi kvalitní kolo, které muselo být před cestou ještě upravováno. I tak jej budu muset na začátku Asie vyměnit za nové. Takto drahou výbavu jsem si mohl dovolit jen díky sponzorům. Máš z cesty nějaké obavy? V minulosti jsem už byl měsíc v Hong Kongu, takže z této oblasti obavy nemám. Ale jsem zvědavý, jaké to bude na východě Kazachstánu. Jak se ti líbí v Lanškrouně? Líbí se mi vaše náměstí, pěkně opravené domy a penzion Martina, kde jsem ubytovaný. V okolí Lanškrouna je hezká příroda, ale moc kopců (smích). A také tu máte dobré pivo. Díky. Děkuji za rozhovor a přeji ti šťastnou cestu! Momentálně je Tim na Ukrajině. Na cestě je 40 dní a ještě pojede necelé čtyři měsíce. Aktuální informace o Timově cestě na Za pomoc s rozhovorem děkuji Janě Hajzlerové. Matěj Brýdl Timova cesta po světě. Přečetli jsme za vás: V Oboře vyhráli prakticky všichni Jubilejní 30. ročník sportovních her tělesně postižených hostila Obora u lan škrounských rybníků. Přijeli muži a ženy z několika oblastí České republiky, soutěží se zúčastnilo 102 závodníků. Předseda okresního výboru organizace Václav Vodička uvedl, že účast na sportovních hrách je jako každým rokem perfektní, nejvíce z Ústecka, ale jsou tady i z Havlíčkobrodska, Přerova nebo Českého Krumlova. Dá se říci, že to je celonárodní podnik, nejdéle trvající sportovní hry bez přerušení. Setkání lidi pobaví, sejdou se s kamarády a známými, všichni se na sebe těší. Kdyby kapacita Obory byla větší, přijelo by více lidí, pořád musíme regulovat zájem. Pokud na nás budou sponzoři hodní, jak jsou v posledních letech, za což jim patří oborovské poděkování, chceme pokračovat. Když člověk vidí, jak se lidé při hrách snaží dostat ze sebe maximum, tak ani jinak nemůžeme." Účastníky potěšilo, že sportující přišli pozdravit starosta města Martin Košťál a místostarosta Zdeněk Baborák. Třicátý ročník bez přerušení, to organizátoři zaslouží hlubokou poklonu, protože dělají nádhernou akci. Vyhrát může pokaždé jen jeden, doufám neskromně, že vyhraje co nejvíce Lanškrouňáků. Ale jde i o to navázání a prohloubení přátelství," řekl starosta. Vlastní soutěžení provázela úžasná atmosféra: vzájemné povzbuzování nebralo konce. Jaroslav Novák z Chocně se rozhodl absolvovat co nejvíce disciplín vcelku nabitého programu: Jezdím sem pravidelně, možná už poosmé, jinak jsem předseda naší choceňské organizace. Budu v družstvu, pak v jednotlivých disciplínách, ale i na časomíře. Hlavní je setkávat se, vloni jsme tady měli i děti, letos jsme je dali na hlídání." Po soutěžích pokračovala zábava, hrála a zpívala kapela Ponny Express, nechyběla radost z výher v tombole. Už jen účast na hrách byla pro mnohé účastníky příjemná. Běhaly se štafety, došlo postupně na vrh koulí, střelbu ze vzduchovky, šipky, hod granátem na cíl, ruské kuželky, minigolf, házení kroužků a trefování do plechovek. Štafety lehce postižených vyhrála trojice Eva Salajová, Marie Rýparová a Sta nislava Hodrová z Ústí nad Orlicí, štafetu označenou jako těžce postiženou lanškrounská sestava Míla Dušková, Marcela Komínková a Zdeněk Jelínek. První místo mezi lehce postiženými vybojovali Stanislava Šmejdířová z Chocně a Petr Jansa z Letohradu, mezi těžce postiženými Miroslava Tomanová a Milan Doskočil (oba z Žamberku), jenž se stal zároveň celkovým vítězem a vyhrál na jeden rok putovní pohár. Mezi vozíčkáři byl vyhodnocen jako nejlepší Josef Beneš z Králík. (Orlické noviny, ) Plánované akce v Lanškrouně do konce roku Vzpomínková akce k jubileu B. Modrého hokejové zápasy v hale B. Modrého a závody rádiem řízených modelů aut Hala B. Modrého zimní stadion Lanškroun, T.: VÝSTAVY G: Ing. Bohumil Modrý (výstava k jubileu) a Alena Weismann obrazy Městské muzeum Lanškroun (G = galerie, M = muzeum), T.: září 2006 březen 2007 volné bruslení pro veřejnost: po, st, so: od 17 hod., so, ne: od 14 hod. mistrovské hokejové zápasy (ne: od 17 hod.) + zápasy lanškrounské hokejové ligy Hala B. Modrého zimní stadion Lanškroun, T.: JAZZ Lanškroun 2006 Nesoutěžní přehlídka amatérských big bandových formací z celé ČR Kulturní centrum Lanškroun, T.: pol. ledna 2007 VÝSTAVY G: Bedřich Šilar marionety a plastiky z dílny řezbáře; Jarmila Uhlířová obrazy; M: Prodejní vánoční výstava v hale muzea Vystoupení Chrámového pěveckého sboru Městské muzeum Lanškroun (G = galerie, M = muzeum), T.: Memoriál Pavla Krska volejbalový turnaj mužů Volejbalový klub Lanškroun, T.: Mikulášský výšlap Lanškrounskem TJ Lanškroun Klub českých turistů, T.: Prosinec 2006 Přebor města Lanškrouna šachový turnaj mládeže TJ Lanškroun šachový oddíl, T.: Vánoční Sedma 2006 míčový sedmiboj Hala Střelnice Lanškroun, Zbyněk Jurča, T.: Celostátní volejbalový turnaj juniorek Volejbalový klub Lanškroun, T.:

11 LL 17 / 2006 NAŠE POVÍDKA STRANA 11 Netradiční pochod Čas od času k nám zavítá teta Anička se svým manželem Rudou. Strýc je zavalitý, břichatý a skoro plešatý důstojně vyhlížející pán. V jeho případě však jde o neuvěřitelně propracované maskování. Právě on má obrovskou vášeň pro nejrůznější vylomeniny a alotria. Někdy musím tetu obdivovat, že to s ním táhne už pětatřicet let. Soužití s ním musí být obrovský nápor na nervy. Ani věk strýci Rudovi neubral na invenci při chystání kanadských žertíků a recesí. Často bývám terčem experimentů, po nichž odolávám nutkání shánět se po telefonu na docenta Chocholouška, aby hospitalizoval strýce nebo preventivně mě. Strýc má pro své šílenosti výborný základ. Pracuje totiž ve známé hračkářské firmě jako vynálezce hlavolamů a žertovných věciček. Není tedy divu, že si práci bere domů. Párkrát jsem se do jeho hlavolamů zahloubal tak, že mi strýc s tichým klením vyprošťoval prsty ze změti drátků a závažíček za pomoci kleští skřípaček, čímž nezbytně svůj vynález zničil. Naštěstí si vede podrobné dokumentace, kterých má plné pořadače. Jeho invence se však neomezuje na hmotné věci. Disponuje organizačním ta lentem, který mu může kdekdo závidět. Už když jsem byl malý, pořádal pro rodi nu nejrůznější soutěže a posezení s překvapením. A když se sejde s manželem te ty Milady Džokem, bývá o veselí víc než postaráno. Oba pánové si rádi zaskotačí s nejmladšími členy rodiny, léta neléta. Některé jejich nápady stojí za realizaci, ovšem konce bývají různé. Někdy smutné, většinou však veselé. Poslední společný projekt této dvojice překvapivě kladně přijala i sportovní veřejnost. od jedovatých poznámek na pár dní pokoj. To byla doba, kdy si léčili řadu nara ženin a bouli, Džok to dokonce odnesl výronem. V duchu jsem se však před je jich odvahou sklonil. V jejich věku vlézt na brusle, to je skutečný hrdinský čin. Pak nadešel ten slavný den. Chtěl jsem vyrazit. Heda mi však udělala škrt přes rozpočet. Když se mou trénovala, tak se mou také pojede. Proti tomuto argumentu se nedá říci nic. Svěřil jsem tedy dcerky do péče strýcům a směle s manželkou v patách vyrazil. Lidí tam bylo víc, než jsem pamatoval z dob největší slávy této akce. Organizátoři už na mě čekali a svorně mé strýce vychvalovali. Ti se k mé hrůze objevili na pó diu i s mými ratolestmi. V té chvíli jsem si umínil, že oba, i když jsou to šedovlasí páni, roztrhnu jako hady, hned jak dorazím do cíle a podle toho, jak se Heda tvá řila, tak je to čekalo ještě jednou. Brzy na to byl ohlášen start a brusle se s hlasitým svištěním daly do pohybu. Trasa vedla po bezpečné cyklostezce s velmi kvalitním asfaltovým povrchem, který jen místy komplikoval jemný písek a štěrk. Tam jsem zúročil natrénované pády. Mnoho lidí si tam přivodilo šrámy a také pár vážnějších zranění. Pořadatelé však byly připraveni a kousek od těchto riskantních míst čekala rychlá pomoc. Tedy takové pořadatelské zajištění mít na pochodech, tak si střihnu i tu nejdelší trasu na světě, na to bych vzal jed. Heda se držela u mě a brzy se odvážila vzít mě za ruku. Svět náhle dostal mno hem něžnější odstíny. Je to neobyčejný pocit. Jedete na bruslích známými místy, kolečka sviští, vlasy vám čechrá vítr a vy jedete ruku v ruce s milovanou ženou. Už se nedivím, když často vídávám na silnici bruslaře a bruslařku držící se za ruce, opravu nedivím. V takové pohodě jsme s ženou dojeli do cíle. Vztek na strýce ze mne už dávno vyprchal, a tak když se k nám oba přiblížili i s děvčaty, byl jsem rád, že je mám. Vždyť nám připravili opravdu báječné odpoledne, na které hned tak nezapo meneme. Od té doby se probíráme s Hedou turistickými věstníky a hledáme pochod pro bruslaře. Škoda, že zatím je jen ten u nás. A tak se ptám. Nechcete uspořádat pochod pro bruslaře? My bychom se určitě zúčastnili. JS Oba si povšimli, že se z pochodů vracívám čím dál tím unavenější. Je to tak, roky si vybírají daň i na mně. Tak proč nejezdíš? houkl na mě onehdá Ruda. Na kole to nejde, tenhle pochod je jen pro pěší. Jedině že bych měl kolečka, opáčil jsem tenkrát vztekle a pustil to z hlavy. Jenže strýc ne. Nevím, zda to někdo zaregistroval, ale už pár let se v kraji roz máhá móda jízdy na in line bruslích. Toho si moc dobře všimli ti dva potměšilci. V hlavách strýců začal klíčit nápad. Strýc Džok, čestný člen mnoha turistických oddílů, začal našeptávat jako pravý rarach do uší funkcionářů. Netrvalo dlouho a nápad se ujal. Když se sešel rok s rokem a já se už čtrnáct dní předem chystal na svůj oblíbený pochod, stalo se něco nečekaného. Byl to pro mě šok. Na plaká tu jsem nenašel ani zmínku o tom, že by to měl být pochod pro pěší. Zato jsem zjistil, že povinnou výbavou účastníků budou pro tentokrát chrániče a kolečkové brusle nebo lyže. Začal jem tušit, odkud vítr vane. No, nedá se nic dělat, svůj oblíbený pochod absolvuji třeba i na těch zpropa dených bruslích. Znamenalo to ovšem, že si je musím koupit a naučit se na nich. Jenže oba strýcové byli spolčení i s Hedou. S její pomocí už měli nakoupeno a jeden pár si pořídila i Heda. Dcerkám, aby jim to nebylo líto, pořídila malé čtyř kolové brusle, čert ví, jak se jim vlastně říká, i s výbavou. Tedy takhle mě vma névrovat do pro mne nezáviděníhodné situace se už dlouho nikomu nepovedlo. Až mnohem později mi má drahá prozradila, že finance obstarali oba strýcové. Na rodinný rozpočet nebylo nutné ani sáhnout. Nastalo pravé peklo. Začal jsem trénovat na betonovém plácku pár metrů od našeho domu. V zimě plácek slouží jako kluziště. Měl jsem pocit, že mě lidi bu dou považovat za blázna. Prohánět se na bruslích na tomhle kousku betonu málem vprostřed léta! Na klasických bruslích umím celkem obstojně, i když vím, že se nikdy nevyrovnám své ženě. Heda vypadala, že se královsky baví. Dcerky se snažily, a protože jsou učenlivé po Hedě, brzy dokázaly i jednoduché piruety. Zato já se mučil. Připadal jsem si jako medvěd prchnuvší z cirkusu. Vstával jsem a padal. Třel jsem si naražená místa a litoval se. Lidi, nevěřili byste, kolik je citli vých míst na lidském těle, na která se nevyrábí chrániče. Já to už vím. Hedě se vedlo mnohem lépe, prokázala svůj sportovní talent a už na konci prv ního dne dokázala předvést ukázkovou holubičku. Do mé duše se zakousl osten žárlivosti a zraněné mužské ješitnosti. Když to dokáže ona, tak já taky. Trvalo to skoro šest dní, než jsem si připadal natolik sebejistý, že jsem se odvážil sjet z blízkého kopce a za další dva dny neskončit nosem v prachu nebo ve škarpě. Strýcové, kteří denně sledovali můj trénink, se na sebe spokojeně šklebili a ki bicovali, ovšem jen do chvíle, než jsem je požádal, aby si to také zkusili. Pak byl Turisté vás zvou (SO) Lanškrounská kopa (38. ročník) Pořadatel: OKČT Lanškroun Start: Lanškroun, nám. J.M.Marků, pěší 100 km již ve 20 hod., ostatní trasy v 8.30 hod. Trasy: pěší 5, 10, 15, 25, 35, 60 a 100 km, cyklo 20, 30, 45, 55, 60, 70 a 110 km (NE) K rozhledně na Andrlův chlum (11. ročník) Pořadatel: OKČT Ústí n/o Milan Richter, tel.: Start: Ústí n/o náměstí, 8 10 hod. Trasy: pěší 8 km a více, cyklo 8, 45, 60, 120, 140 a 175 km (SO) Aktivní turistika v Cakli (1. ročník) Pořadatel: OKČT Ústí n/o Otakar Boura Začátek: v 10 hod., tábořiště a loděnice v Ústí n/o Program: netradiční disciplíny, soutěž Bez hranic, zábava Tip: Cykloprůvodce Podorlickem (Orlickoústeckem) Obsahuje 47 okruhů z 10 měst v oblasti východního Podorlicka (Lanškroun, Králíky, Jablonné nad Orlicí, Letohrad, Žamberk, Choceň, Vysoké Mýto, Lito myšl, Ústí nad Orlicí a Česká Třebová), spolu s popsanými variantami těchto okruhů průvodce nabízí na 187 cyklovýletů v tomto regionu. Okruhy od 10 do 105 km, 3 stupně obtížnosti okruhů. Popis historických, přírodních a technic kých zajímavostí, orientační mapky okruhů a výšková převýšení. Okruhy v oblasti Lanškrouna: Přes Hřívu do Ústí a na Mariánskou Horu (66 km), Kolem Lanškrounských rybníků (14 km), Po Třebovských stěnách (33 km), Na Mariánskou Horu (16 km), Kolem Lázku (30 km), Údolími Moravské Sáza vy a Březné (58 km). 255 stran, kapesní formát 11 x 20 cm, vazba na spirále, křídový papír, přes 300 fotografií. Vydalo: Nakladatelství Flétna Ústí n. O. Prodejní cena: 199 Kč, k dostání ve všech knihkupectvích a IC v oblasti. Cyklobus na své zastávce v Lanškrouně. Foto: J. Kohout

12 STRANA 12 Z MĚSTSKÉHO MUZEA LL 17 / 2006 Město Lanškroun, Městské muzeum Lanškroun ve spolupráci s Blankou Modrou, Alenou Weismann, roz. Modrou a sportovním historikem Mgr. Miloslavem Jenšíkem dovolují si Vás pozvat na otevření jubilejní výstavy Ing. BOHUMIL MODRÝ a ALENA WEISMANN obrazy Vernisáž: v hodin v galerii muzea Úvodní slovo: Mgr. Miloslav Jenšík Hudební program: Lanškrounský smíšený sbor Výstava potrvá do HALA B. MODRÉHO LANŠKROUN Turnaj hokejových nadějí Slavnostní odpoledne: Vystoupení Lanškrounského smíšeného sboru Přivítání dcer B. Modrého Blanky Modré a Aleny Weismann s rodinami Projev starosty města Ing. Martina Košťála Vzpomínky sportovního historika Mgr. Miloslava Jenšíka Videoprojekce Hokejový zápas Lanškroun A proti výběru LHL Poděkování sponzorům Městské muzeum Lanškroun děkuje za sponzorské příspěvky lanškrounským firmám Ina, s.r.o., Alema, s.r.o., a AVX Czech Republic s.r.o., Dále děkujeme Fotoateliéru Jiřiny Strakové. Jubilejní výstava k 90. výročí narození Ing. Bohumila Modrého Chcete vidět na fotografiích Bohumila Modrého v námořnickém oblečku, jako sokolského dorostence, jako brankářskou hvězdu na světových šampionátech, jeho autentické projekty nebo jako skvělého tátu v objetí dcerkami a hezkou ženou? Chcete se zamyslet nad příběhem našeho hokejového týmu se špatným koncem a ujasnit si některé podrobnosti? Přijďte nás navštívit. Zveme Vás srdečně do galerie muzea na jubilejní výstavu o Ing. Bohumilu Modrém, které pro Vás připravilo lanškrounské muzeum ve spolupráci s Blankou Modrou, Alenou Weismann, roz. Modrou a sportovním historikem Mgr. Miloslavem Jenšíkem. Výstava vypráví životní osudy skvělého brankáře československé hokejové reprezentace, příkladného sportovce, nádherného člověka a čestného občana města Lanškrouna. Jsme vděčni za to, že nám dcery tohoto slavného hokejisty poskytly na výstavu asi 80 zajímavých a hlavně dosud nezveřejněných fotografií, které jsme tematicky uspořádali: Rodina Modrých, Pobyt Bohumila Modrého v Lanškrouně v letech , Z rodinného života, Sportovní činnost Boži Modrého a výchova mladých hokejových adeptů, U kořenů dnešní hokejové slávy, Úspěchy národního mužstva na světových soutěžích a Justiční zločin z ro ku Tento lidský osud a zároveň mozaiku hokejových úspěchů doplňují regulační plány města Lanškrouna, které vytvořil B. Modrý jako stavební inženýr pro tehdejší městský národní výbor, výstřižky z novin a nákresy hokejek vyráběných pro národní mužstvo A. Šklíbou v Kostelci nad Orlicí. Fotografie z roku 1993 vypovídají o návštěvě paní Eriky Modré s dcerami a bývalých hokejových spoluhráčů B. Modrého v Lanškrouně, kdy jsme jeho jménem pojmenovávali ulici a odhalovali bustu. Je zde připomenuta i nejnovější historie z roku 2005, slavnostní otevření zimní haly B. Modrého a odhalení pamětní desky. Na výstavě můžete spatřit literaturu z oblasti sportu a několik čísel časopisu Mladý hlasatel, ve kterém otiskoval svoje zkušenosti Bohumil Modrý. Výstava je doplněna také trojrozměrnými exponáty hokejkou, hokejovou výstrojí a medailemi. Děkujeme fotografce Jiřině Strakové za zhotovení fotografií většího formátu. Na výstavě je také zastoupena svými obrazy jedna z dcer B. Modrého Alena Weismann, žijící v Rakousku. Tato původním povoláním technická kreslička představuje svou tvorbu poprvé před lanškrounským publikem. Absolvovala řa du výtvarných kurzů doma i v zahraničí. Již 20 let vyjadřuje své pocity, sny a vi dění světa ve svých dílech, a to za použití různých technik. Soustřeďuje se přede vším na kresbu a malbu těl. Její kreslířské začátky sahají až do dětství. V Gmun denu, kde žije se svou rodinou, se zúčastnila se svými kolegy výtvarníky řady kolektivních výstav. Na vernisáži budete mít možnost popovídat si s Alenou a Blankou, dcerami slavného hokejisty, vyslechnout si úvodní slovo Miloslava Jenšíka, novináře a autora mnoha knih z historie českého hokeje i fotbalu. Můžete si vyslechnout také několik písní a skladeb v podání Lanškrounského smíšeného sboru pod ve dením Vladimíry Jetmartové. To není vše. K výstavě je připraveno promítání medailonu o B. Modrém Sláva vítězům. Druhý den, v neděli, neopomeňte přijít do haly B. Modrého na slavnostní dopoledne a odpoledne, jejichž součástí jsou také hokejová utkání. Marie Borkovcová Ing. Bohumil Modrý Praha Praha Skvělý brankář československé hokejové reprezentace Příkladný sportovec Nádherný člověk Čestný občan města Lanškrouna ING. BOHUMIL MODRÝ ( ) Brankář, občan, člověk Na hokejové mapě Čech sestavené podle rejstříku členských klubů, zveřejněného hokejovým svazem nedlouho po osvobození z nacistické okupace, Lanškroun nehledejte. Ti z občanů města, kteří se vyznají v jeho sportovní historii, vědí, že se nejednalo o pouhé opominutí organizovaný hokej vstoupil na lanškrounský led až s počátkem druhé poloviny minulého století. Bez ohledu na to však v bouřlivé vlně celonárodní euforie kolem památného pražského světového šampionátu v roce 1947, který reprezentantům této země vynesl první mistrovský vavřín, přišla co chvíli řeč i na toto město ať už to bylo na rozhlasových vlnách, na stránkách tisku či v nekonečných debatách ve všech fandovských vrstvách, od na slovo vzatých znalců až po hokejkou a pukem dočista poblázněné malé kluky. Nevěříte? Autoru těchto řádek tehdy teprve táhlo na jedenáctý, ale vzbudit ho někdo třeba o půlnoci, byl by mu bez zaváhání vysypal informaci, že Bohumil Modrý, pro celou zemi prostě Boža, skvělý brankář národního mužstva, jeden z nejvýraznějších strůjců historického úspěchu, je občanským povoláním odpovědný šéf (dobovou titulaturou národní správce) cihelny v Lanškrouně... O všeobecnou známost tohoto faktu se přičinil zejména populární rozhlasový reportér Josef Laufer. Božu měl, v tom jsou pamětníci zajedno, ze všech členů národního mužstva nejraději. Ale ani ten nezapomenutelný sportovní vševěd (tím méně pak kdokoli jiný!) nejspíš tenkrát neměl tušení, že gólmanův vztah k městu daleko překračuje rámec aktuálního pracovního pověření. Že jeho kořeny sahají až do dětských let a že vedle úspěšného řízení cihelny nese i další plody v podobě podrobných a precizních plánů rozvoje města, na kterých ing. Bohumil Modrý z pověření radnice pracoval právě v časech své největší sportovní slávy! A té bylo vskutku vrchovatě! Shrnuta do telegrafické podoby pomyslného encyklopedického hesla, dala by se vyjádřit asi takto: V letech byl nepřetržitě prvním brankářem národního hokejového mužstva. Jedena sedmdesátkrát hájil jeho branku v oficiálních mezistátních utkáních. Zúčastnil se zimních olympijských her v roce 1948 a pěti dalších světových šampionátů. Získal stříbrnou olympijskou medaili, dvakrát se stal mistrem světa, třikrát mistrem Evropy. S klubovým týmem pražského LTC vybojoval deset domácích mistrov ských titulů. A vedle svého působení na vrcholné hokejové scéně patřil i k nej lepším českým hráčům házené. Imponující výčet úspěchů ale neříká nic o tom, že účinkování Bohumila Modrého a celé jeho hráčské generace na mezinárodní scéně bylo v době vrcholné výkonnosti na bezmála šest let přerušeno nacistickou okupací a druhou světovou válkou. O kolik víc si v nich mohl připsat startů v dresu se lvíčkem, kam až mohl

13 LL 17 / 2006 Z MĚSTSKÉHO MUZEA STRANA 13 dospět součet jeho účastí na mistrovstvích světa? Měl všechny předpoklady k tomu, aby na olympijský led vyjel už v letech 1940 a 1944 až na ten nejpodstatnější: válka způsobila, že vlajka s pěti kruhy po dvanáctiletém odmlčení znovu zavlála až v roce Šikovný sokolský házenkář, atlet a gymnasta se začal hokeji závodně věnovat teprve v dorosteneckém věku. A kdoví, zda by k tomu vůbec došlo, nebýt jeho velkého kamaráda od klukovských let a spolužáka ze smíchovské reálky Vildy Šťovíka. Ten v LTC proháněl puk už od žáků a jednoho krásného dne Božu doslova dovlekl na trénink. Pak už šlo všechno ráz na ráz: V létě 1936 stálo ve sportovním týdeníku Star v popisku pod snímkem Bohumila Modrého ze suché přípravy pouze mladý brankář LTC; v redakci ještě nevěděli, s kým mají tu čest... Za pár měsíců ale už bylo nad slunce jasné, že právě on má největší před poklady stát se v klubové i reprezentační sestavě následníkem a pokračovatelem dlouholetého strážce svatyně národního mužstva Jana Peky. A v březnu 1937 už chytal na mistrovství světa v Londýně! Takový strmý vzestup je nemyslitelný bez mimořádného talentu. Sám o sobě by však nestačil. Bohumil Modrý jej od prvních kroků na štvanickém ledě umocnil notnou dávkou poctivého tréninkového úsilí. Bylo mu jedenadvacet let, když na pražském světovém šampionátu (svém teprve druhém) v roce 1938 zdatně konkuroval v té době nedostižným zaoceánským brankářům. Třetí místo za dvěma garniturami Kanaďanů, z nichž jedna reprezentovala zemi javorového listu a druhá Velkou Británii, znamenalo tehdy pro evropské týmy vrchol možností a naši to dokázali! Poprvé v historii světových soutěží porazili Američany (2:0), ale ještě lepší výkon než v tomto klání podal Boža Modrý proti Švýcarům (3:2). Laufer, který viděl všechny stěžejní zápasy jeho oslnivé kariéry, se ještě po dvou desetiletích dušoval, že právě tohle byl Božův největší den. Pokud měl pravdu, pak to už něco znamenalo stačí si připomenout pozdější velké výkony našeho brankáře na světových šampionátech v letech 1947 a 1949! Posluchač Českého vysokého učení technického jevil ale nemenší nadání i pro svou příští inženýrskou profesi. A díky vrozené bystrosti a hloubavosti je dokázal spojit s tím hokejovým do jediného proudu. Jako první u nás soustavně rozpracovával techniku i taktiku brankářovy hry. Kolik času jen strávil náčrty vykrývání střeleckých úhlů! Tak se stalo, že když na přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století začal Foglarův kultovní dětský časopis Mladý hlasatel otiskovat školu hokejového brankáře, nemohl v ní vyučovat nikdo jiný než teprve třiadvacetiletý gólman LTC... Už roku 1938 prohlásil kouč kanadské reprezentace na pražském šampionátu, že Modrý patří mezi největší esa celého turnaje a že se mu vyrovná jen málokterý brankář z jeho země. Dokonce napůl žertem, napůl vážně nabídl, že si ho odveze do země javorového listu na zkušenou. Přesně po deseti letech se na zimní olym piádě ve Svatém Mořici pozvání do kolébky ledního hokeje opakovalo, tentokrát už ve vážné, téměř oficiální podobě. Pro inženýra s několikaletou praxí je ta nabídka o to zajímavější, že pamatuje i na tuto stránku jeho osobnosti; hokejové angažmá se má prolínat se stáží mezi projektanty přehrad. Novopečený držitel olympijského stříbra jde v té věci až za komunistickým ministrem informací Václavem Kopeckým, který má ve vládě pod palcem i sport. A vrátí se od něho s příslibem: až se rok s rokem sejde, po úspěšné reprezentaci na stockholmském mistrovství světa 1949 nebude výletu přes Atlantik nic stát v cestě! To bylo v únoru Jen pár dní poté komunistický puč rozmetal poslední bašty demokracie v naší zemi... Nepotrvá dlouho a ing. Bohumil Modrý, aktivní občan, který se netají důsledně demokratickým smýšlením a je tak lanškrounským komunistům trnem v oku, musí opustit ředitelskou pracovnu cihelny. Nějaký čas se ale jinak může zdát, že sportu se nové pořádky zase až tolik nedotknou. Zdání klame. Ze všech špičkových sportovních reprezentantů země se o prav divosti starého rčení brzy nejkrutěji přesvědčí právě hokejisté... Ve Stockholmu poprvé v dějinách vzájemných soubojů přehrají i Kanaďany (3:2) a titul je znovu jejich. Při návratu domů jsou už od hranic vítáni jako národní hrdinové. Sláva vyvrcholí na Wilsonově nádraží. V přítomnosti mnoha dalších hodnostářů řeční Kopecký. Lid hokejistům jejich úspěch nikdy nezapomene, hřímá. Na transparentu nad ním je v barvách vyveden pilíř mužstva jeho brankář. Ten, který vykročil z vlaku s pohárem světových šampionů v náručí a při triumfální jízdě pražskými ulicemi v otevřeném autokaru musí trofej stále znovu ukazovat jásajícím davům. Lze si představit nádhernější vrchol kariéry dvaatřicetiletého sportovce? Když ale o něco později připomene velkohubému ministrovi loňský slib, je odmrštěn jízlivou poznámkou, kam že by se hrnul? Přehrady se přece teď budou na běžícím pásu stavět i u nás... Narůstající nároky v zaměstnání a s nimi stále méně času na trénink, sčítající se letitá únava z nervového vypětí na nejodpovědnějším místě sestavy, v neposlední řadě i rozčarování z ministrovy věrolomnosti a zklamané naděje den ze dne posilují myšlenky na ukončení sportovní dráhy. Bohumil Modrý ještě odchytá ligový ročník , v prosinci znovu oblékne dres národního mužstva, ale na prahu nového roku se vzdá reprezentace. Na nový šampionát do Londýna už nepoletí! Nakonec tam však neodcestují ani jeho nedávní spoluhráči. Ta historie z března 1950 je dobře známá, tak jen v kostce: Odlet se odkládá a nakonec zcela zruší na základě lživého tvrzení, že britské úřady nevydaly vstupní víza rozhlasovým reportérům. Jádro rozladěněho, znechuceného mužstva se sejde v hokejové Zlaté Úspěšný zákrok B. Modrého v utkání se Švédy na MS ve Stockholmu v r hospůdce a tam se stane snadnou kořistí estébácké provokace. Zatčení hráči jsou obviněni na základě nedávno přijatého zákona na ochranu republiky, právního paskvilu, podle kterého lze stíhat a trestat kdekoho a kdeco. Bohumil Modrý už nebyl v nominaci a zprvu tedy není ani mezi zatčenými. I on se však může ze svobody těšit už jen necelé dva týdny, pak i jeho odvedou od milované ženy a dvou malých dcerek. Z brutálních výslechů se postupně spřádá absurdní obvinění z nespáchaných činů. Přesněji ze záměrů, které i kdyby se naplnily přece v civilizovaném světě samy o sobě neznamenají vůbec nic zavrže níhodného. Hráči prý pomýšleli na emigraci. To ano, dokonce o té možnosti otev řeně debatovali už rok předtím na vánočním a novoročním zájezdu LTC, páteře národního mužstva, do Švýcarska. Ale většina se rozhodla pro návrat do vlasti; zůstali tam tehdy jen dva. Jenže co zaslouží spíše ocenění, stane se teď paradoxně jedním z klíčových bodů obžaloby. V říjnu dojde na soudní proces. To už spis nese nadpis Modrý a spol. Takže zločinné spolčení a hlavní viník? Jednání trvá jen dva dny, ale vzdor tomu jsou rozsudky drakonické takovými se ve svobodné zemi trestají jen těžké zločiny. Nejznámější, nejoblíbenější hráči jsou odsouzeni k dlouho letému odnětí svobody. Nejtěžší trest (ale lze vůbec to slovo použít tam, kde chybí vina?) čeká na inže nýra Bohumila Modrého patnáct let! Nesmyslná, cynicky účelová obvinění... Na prahu období, ve kterém se na několik let pronikavě omezí mezinárodní styky sportovců, ale zcela jim zamezit nelze, má tento proces jediný možný smysl: ohromit, zastrašit. Kdo se k takové špinavosti hodí lépe než milovaní a uctívaní mistři světa ve hře, kterou je už doslova posedlý celý národ? Doveďme si tu zrůdnou logiku až do konce: V čem spočívá vina muže, na kterého dopadne rozsudek nejdrtivěji? Odpověď je nasnadě: V celém jeho dosa vadním životě. V jeho inteligenci, vzdělání, příkladných občanských postojích, v jeho pevné morální integritě. Zlovolný režim se brzy sám usvědčí, do jaké míry věřil v pravdivost svých krutých obvinění: po pěti letech jsou znovu na svobodě dá li se o ní mluvit v ne svobodné zemi i hráči odsouzení k nejtěžším trestům. Ještě drahný čas ale dál ponesou cejch vyvrženců. Tím víc se sluší smeknout před lanškrounskou rodinou, která s nádhernou samozřejmostí pozve Bohumila Modrého bezprostředně po propuštění z věznice, aby u ní se svými milými strávil dovolenou. Statečnost se nerodí vždy jen na bojištích... Bohumil Modrý se zprvu chce vrátit do branky, krátký čas pak působí v trenér ské roli, ale to už se hlásí první příznaky těžkého onemocnění. V uvolněné atmosféře roku 1968 dojde k revizi procesu, jejímž jediným mož ným výsledkem je rehabilitace nevinně odsouzených. On se jí však už nedočkal. Zemřel uprostřed léta Do strašnického krematoria se s ním tehdy přišel rozloučit nepřehledný dav jeho přátel i obdivovatelů. Jen představitelé tehdejšího hokejového vedení chyběli ani jediný z nich nenašel odvahu vzepřít se dopo ručení totalitních vládců... Bohumil Modrý, sportovní reprezentant, jakých bylo a je málo, ale především nanejvýš čestný a charakterní muž v nejlepším smyslu toho slova, nepatřil k lan škrounským rodákům. Ale nechal tu kus svého srdce a město na oplátku láskyplně chrání jeho památku ať už stálou expozicí v muzeu, jménem jedné ze svých ulic a nedávno zbudované hokejové haly či v současnosti také výstavou k jeho ne dožitým devadesátinám. Věřte člověku, který se desítky let zabývá historií tohoto sportu: to vše je dvoj násob cenné v situaci, kdy český hokej, ověnčený mnoha vavříny světových šampionů, stále nemá svou síň slávy a nejen proto zejména Bohumilu Modrému a jeho někdejším spoluhráčům stále zůstává tolik dlužen... Dovolte proto autorovi této stati, který byl přizván k přípravám jubilejní výstavy v krásném městském muzeu, a nadto i pověřen úvodním slovem při její vernisáži, aby na tomto místě prohlásil nahlas a ze srdce, že se tím úkolem cítí poctěn jako málokdy v celém svém dosavadním už sedmdesátiletém životě. A aby tu lan škrounským strážcům světlé památky Bohumila Modrého složil hlubokou poklonu. Miloslav Jenšík

14 STRANA 14 PŘEČTĚTE SI LL 17 / 2006 Historie lanškrounských starostů Franz Riess O starostovi Franzi Riessovi toho mnoho nevíme, nezachoval se ani jeho por trét. Jméno Riess či Rys se v Lanškrouně ve starých listinách občas objevuje, např. ve známých seznamech lidí podle víry z r je uveden jmenovec či pra předek Vavřinec Rys, tkadlec. Franz Riess se narodil r. 1782, starostovat začal ve svých 41 letech a zůstal ve funkci až do své smrti roku V tomto období dostal Lanškroun svou ustálenou a trvalou siluetu s cha rakteristickými třemi věžemi. V roce 1827 byl totiž postaven kostel sv. Maří Magdaleny zásluhou lanškrounského rodáka, v té době již bohatého obchod níka ve Vídni Josefa Langera. K vyso ké a široké věži radnice a ke štíhlé věži kostela sv. Václava přibyla nevysoká empírová helmice tohoto nového koste la, postaveného pod náměstím u tehdej šího hlavního hřbitova a bývalého kláš tera, pozměněného na městský chudo binec a špitál. Starosta Riess se ovšem snažil změnit i vzhled samotného městského centra, zastavěného dosud nízkými domky Josef Langer, donátor kostela sv. Máří s dřevěným podloubím. Spolu se dvěma Magdaleny (obraz J. B. Lampiho ml.). dalšími předními občany města Bibusem a Brutmanem začal r stavět trojici velkých jednopatrových domů s tzv. atikou, která simulovala druhé patro. Tyto domy dosloužily za 2. světové války a byly r nahrazeny novostavbou dnešní České spořitelny. Uvedené domy s několika obchody napovídají i původní Ries sovo zaměstnání obchodníka. Brzy nato (r. 1830) se město pod Riessovým vedením pustilo i do přestavby radnice, při které byl dosavadní renesanční dvojštít nahrazen podle dobového vkusu širokým klasicistním štítem. Tato utilitární změna vydržela celých 160 let a byla odstraněna až při nedávné generální opravě v letech Součástí tehdejších úprav se stala i stavba pěkné empírové kašny se čtyřmi delfíny, která zdobí náměstí dodnes. Další důležité stavby vznikaly i mimo centrum. Na Žichlínském Předměstí (v dnešní Lázeňské ulici) vyrostla r velká budova městských lázní (Bad haus) s hospodou a tanečním sálem, na Ostrovském Předměstí vznikl kolem bu dovy Střelnice pěkný velký park. Za starosty Riesse se zlepšilo i spojení s okolními městy výstavbou silnice do Litomyšle a Svitav. Roku 1836 byla otevřena pošta. Lanškroun byl čilým obchodním a řemeslnickým střediskem, v němž velkou roli hrály pravidelné každotýdenní trhy a významné několikadenní jarmarky, kterých bylo pět do roka. V roce 1836 schválil Krajský úřad v Chrudimi tržní po řádek, který na dlouhou dobu upravil konání trhů i v Lanškrouně. Celé náměstí bylo rozděleno na 8 částí, každá vyhrazena určitému druhu zboží. Tak stávalo na náměstí až 210 stolů, bud a stánků, které úřad trhovcům pronajal. Začátek trhu se oznamoval vyvěšením praporce s městským znakem na radniční budově. Nad pořádkem při obchodování dohlížela pořádková a celní stráž. Na přelomu let 1839 a 1840 byl v Lanškrouně správcem tzv. potravní daně celní komisař Josef Němec, manžel spisovatelky Boženy Němcové, která v té době Lanškroun krátce navštívila. Na čele starosty Riesse se na konci jeho období začaly objevovat vrásky z no vých starostí. První vrásku způsobil pokles výroby ve lnářské manufaktuře Ch. P. Erxlebena, po jehož smrti r se pokles proměnil v úplný zánik. Příčin smutného konce bylo několik, jednou z nich byl i fakt, že v roce 1840 začaly růst v nedalekém Šumperku, ale i v jiných městech obrovské manufaktury na zpra cování bavlny. Druhou vrásku působila Riessovi obava, že projektovaná železniční trať Praha Olomouc se vyhne Lanškrounu. Na rozhodujícím zasedání vládní komise pro výstavbu trati v roce 1842 ve Svitavách snesl starosta Riess všechny rozhodující argumenty pro změnu trasy příznivější pro Lanškroun, ale neuspěl. A tak velké oslavy při otevření trati, které se roku 1845 konaly v Žichlínku, měly pro Riesse příchuť trpkosti. To se ale už blížil nejen konec jeho starostování, ale i konec jeho života. Zastihl ho 5. září Franz Riess byl pohřben na hřbitově u kostela sv. Maří Magdaleny. Jeho náhrobek se bohužel nedochoval. D. Šlahora Domy s atikou si postavili starosta Riess a měšťané Bibus a Brutman, soused ní dům s mansardou patřil V. Pernikarzovi. Jó, to byly časy, když se dala za tři koruny pořídit marka Řekněme podle pravdy, že to bylo to v 60. letech, kdy byla platným česko slovenským platidlem tříkoruna. Ta měla stejnou velikost a váhu jako západo německá marka, a tak si ji nejen naši, co dostali výjezdní doložku, ale i ti ze so cialistických zemí (pro zápaďáky to bylo nemyslitelné) prostě sehnali ve velkém množství u nás a pak za ně platili v západoněmeckých prodejních automatech. Holt, už tenkrát byli šikulové. Tvůrcem oné mince byl akademický sochař Zdeněk Kolářský, letošní pětasedmdesátník (* ). To bylo tak: V prosinci 1964 vyhlásilo tehdejší vedení SBČS veřejnou soutěž na oběžnou tříkoru novu minci, takové anonymní klání obesílá obyčejně několik medailérů sádrovými modely lícní i rubové strany budoucí mince. První cena znamená realizaci autorova díla, někdy s většími či menšími úpravami, některé další práce jsou poctěny 2. a 3. cenou. No a právě vítězem oné soutěže se stal Zdeněk Kolářský jeden z jeho návrhů této mince nesl na své rubové straně reliéf tří lístků, které se navzájem splétaly a spod ní částí svých stonků vytvářely trikolóru. Tato mince byla stažena z oběhu v roce 1968 a nyní je zařazena do sbírek oběžných platidel od vzniku republiky. Zpětná úprava tohoto návrhu se o sedm let později stala základem nového ná vrhu označení České státní pojišťovny. Citujme Mistra Kolářského: Lípa, lipová větévka, lipový list symbol, který se stal národním, vyjadřuje svým tvarem podobu srdce, tedy lásku, štěstí, mírnost, vlídnost a pravdu. Tento atribut vstoupil do mého vědomí poprvé při přijímací zkoušce na sklářskou školu v Železném Brodě, kde se v roce 1945 scházela bu doucí nová generace sklářských odborníků právě nad lipovou větvičkou. Tu jsme kreslili, abychom obstáli při zkoušce, a tím prokazovali svou uměleckou zdatnost. Já měl v Kostelci nad Orlicí dobrého kantora na kreslení, tak to pro mě byla cel kem hračka. Když jsem později studoval v Praze na Vysoké škole umělecko prů myslové, vyučoval mě mimo jiné profesor architekt Karel Štipl, který tento strom přímo zbožňoval, a my jsme tím trpěli. Později jsme ale pochopili, jak důležité toto studium přírody bylo. Ukázalo se totiž, co o něm profesor říkal: přírodu musíte znát, než začnete dělat velké umění. A co se týká té tříkoruny, tak to v té době, politicky trochu nažhavené, byla symbolika volnosti. Je tam přece kvítek z lipových lístků a stuha. Ale když vezmete za oba její konce, tak se to utáhne Rozsáhlou stálou expozici nazvanou Kabinet mincí, medailí a sochařských prací Zdeňka Kolářského můžete navštívit v Městském muzeu v Lanškrouně, v podkrovních prostorách galerie. Obsáhlou kolekci s pěti sty artefakty v úmyslu udržet ji jako celek právě sem daroval Zdeněk Kolářský. PhDr. Josef Krám Městská knihovna nám. A. Jiráska 142, tel.: , e mail: Od září máme otevřeno takto: Půjčovna: pro dospělé pro děti Čítárna Pondělí , Úterý , Středa Čtvrtek 9 12, , Pátek Rozšířili jsme půjčovní dobu v dětském oddělení o jednu hodinu, takže teď je v pondělí, úterý i ve středu vždy otevřeno do 17 hodin. Ty z vás, kteří čtete literaturu v anglickém jazyce, jistě potěší, že postupně rozšiřujeme právě cizojazyčnou anglickou literaturu. Již teď si můžete v půjčovně pro dospělé všimnout, že jsme pro toto téma vyhradili místo a že se mezi staršími tituly objevují nové knihy. Je to díky knižním darům paní Heleny Waltersové, za které jí tímto moc děkuji. Nabídka počítačových kurzů: Nestihli jste se účastnit počítačových kurzů, které se již dvakrát konaly v kni hovně? Máte možnost přihlásit se na kurz Národní program počítačové gra motnosti (NPPG) a proškolit se v těchto 4 modulech: Jak na počítač základy práce na počítači; Texty v počítači vytváření, úprava a tisk dokumentů; Internet a e mail prohlížení a vyhledávání stránek; Portál veřejné správy cesta na úřad přes internet. Každý kurz stojí 100 Kč (celkem 400 Kč za 4 moduly), v ce ně je příručka a certifikát o absolvování. Termíny: 10. a 11. října 2006 Kontaktní osoba: Linda Matlasová, tel.: , e mail: nebo osobně v Městské knihovně Lanškroun. Obec Biskupice, firmy STATEK, s.r.o., Biskupice a UNIVERSAL, s.r.o., SVITAVY společně s mediálním partnerem Novinami Svitavska vyhlašují VIII. ročník festivalu slivovice BISKUPICKÉ KALÉŠEK. Festival se uskuteční v sobotu 7. října Podmínky účasti v soutěži: Soutěže Biskupické kaléšek o nejlepší vzorek slivovice se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která v době od doručí organizátorům půllitrový vzorek s adresou majitele, adresou pálenice, druhem vypáleného ovoce a ročníkem výroby. Kontaktní adresy : Statek, s.r.o., Biskupice 9, p. Václavek, OÚ Biskupice, starosta, účetní. Vzorky bude hodnotit odborná porota. Nejlepší vzorky budou oce něny hodnotnými cenami a 1.,2. a 3. místo finanční prémií 3000, 2000 a 1000 Kč.

15 LL 17 / 2006 NÁZORY, OZNÁMENÍ STRANA 15 Causa: Investice SPŠ a SOU V letech 2000/2002 jsem byl ředitelem SPŠ a SOU. Při inventarizaci bylo zjiš těno, že škola obdržela v roce 1992 příděl investičních prostředků ze státního rozpočtu ve výši Kč. Uvedenou částku použil můj předchůdce doc. Maixner na rekonstrukci budovy č.p.206 na Olbrachtově ul. Ta byla ve vlastnictví akciové společnosti TESLA a škola zde byla do roku 1998 v nájmu. Hodnota bu dovy v soukromém vlastnictví se přestavbou provedenou za státní peníze zvýšila. Po ukončení nájmu měla škola v souladu s občanským zákoníkem provést s firmou TESLA peněžní vypořádání, což se nestalo. Škole tak vznikla účetní ztráta. Škol ským orgánům Pardubického kraje jsem proto v roce 2001 z titulu své funkce o známil vznik bezdůvodného obohacení. Kraj měl jakožto zřizovatel právo jednat s firmou TESLA o vypořádání nebo se soudně domáhat náhrady škody, příp. k tomu mohl zmocnit školu. Jakožto ředitel školy jsem se ale stanoviska kraje v této věci nedočkal. Budovu koupilo v roce 2000 od firmy TESLA Město Lanškroun, a to za 2,5 mil. Kč. Kupní smlouvu za město podepsal starosta doc.maixner. V roce 2001 začal starosta p. Maixner jednat se školskými orgány kraje o směně budovy. Bez úplatný převod budovy do majetku kraje schválilo zastupitelstvo dne , zároveň bylo přijato usnesení, na základě kterého byl kraj upozorněn, že převodem budovy se neřeší investiční náklady evidované školou. Ke dni se stal ředitelem školy znovu doc. Maixner. Předmětná investiční položka ve výši Kč byla v květnu 2003 vyřazena z evidence školy. Podle opakovaných tvrzení Pardubického kraje vypořádalo pohledávku vzniklou touto investicí Město Lanškroun, a to darováním budovy v odhadní ceně Kč. Zastupitelstvu jsem proto uvedenou záležitost předložil v roce 2005 znovu k projednání. Bylo konstatováno, že město zakoupilo budovu od firmy TESLA bez závazku vypořádání investic školy, kraj o tom byl městem informován. Ve věci neexistujících majetkových vztahů mezi městem a školou jsem dále několikrát neúčinně podal ke kraji rozklad. Veškeré snažení je ale prozatím marné, orgány kraje na svém nesprávném postupu trvají. V opačném případě by totiž muselo být konstatováno, že škole vznikla škoda. Ing. Bohumil Bernášek Ze zdravotnictví Toho, že v Lanškrouně se řešily problémy s lékařskou péčí pro děti, si povšiml i krajský tisk. V MF Dnes vyšel článek V Lanškrouně chybí dětský lé kař, ve kterém jsme se dočetli i vysvětlení, proč se do výběrového řízení vyhlá šeného krajem nepřihlásil žádný zájemce: Paní doktorka měla jen šest set dětí, což neodpovídá celému úvazku. Když se zájemci na místo informovali, částečný úvazek je pravděpodobně odradil. Ani se pak nehlásili do výběrového řízení, vysvětluje Věra Ptáčková z odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Lanškrouně. V článku jsou uvedeny i reakce obou zbývajících lanškrounských pediatrů: Zatím to problém není, o prázdninách bývá v čekárně vždycky míň dětí. Uvidíme v zimě, říká lékařka Ludmila Halová. Já teď mám najednou 1630 dětí. To je skutečně dost. Došlo tu k hraniční situaci, kdy na třetího pediatra je to ještě málo, a na dva až moc, míní Jiří Míka, druhý z pediatrů. Redakci LL doktor Míka upřesnil, že ve skutečnosti nejde jen o desetitisícový Lanškroun, ve kterém podle odhadu počet dětí dvěma pediatrům odpovídá, ale také o spádovou oblast okolních obcí. Navíc v poslední době narůstá porodnost a dětí tedy přibývá. Doktor Míka dal redakci k dispozici otevřený dopis, který popisuje současnou situaci v českém zdravotnictví. Dopis byl uveřejněn na a jeho autorem je praktický lékař pro děti a dorost MUDr.Jiří Marek z Veselí nad Lužnicí: Považuji za velmi smutné zjištění po mé 20leté praxi, že současný systém po kutuje lékaře, kteří mají zájem vyšetřovat a léčit své pacienty lege artis, a současně zvýhodňuje lékaře, kteří dostatečně nevyšetřují a léčí nejlaciněji. Systém regulací nastavený dr. Rathem považuji za šikanu všech slušných lékařů, mediálně proklamované věty, že budou proplaceny u dětí všechny preventivní prohlídky a očkování ze zákona povinné, se ukazuje jako lež a skutečnost je právě opačná. Dle regulace KHN, kterou jsem dosud považoval za dosti objektivní, jsem vždy patřil do skupiny s nejlepší bonifikací, podle regulace za 1Q. Od tohoto ro ku mám naopak jednu s největších regulačních srážek.už fakt, že tvrdé regulace postihnou stovky lékařů, svědčí o patologickém nastavení systému; základní myšlenka, podle které lékař může čerpat náklady na pacienta podle nemocnosti čtvrtletí minulého roku je sama o sobě naprosto scestná a svědčí pouze o nekom petentnosti osoby, která toto pravidlo zavedla do systému. V současné době není možné léčit lege artis bez toho, že bych za svoji svědo mitost neplatil vyšetřovací metody a léky svých pacientů ze svého nebo nepřenesl částečně tyto sankce na pacienta. Problém nemá legální řešení. Ministerstvo zdravotnictví jde proti pojišťovnám, pojišťovny jdou proti lékařům a snaží se postavit lékaře proti pacientům. Takový systém nemůže nikdy dobře fungovat, a proto také nikde v civilizovaném světě není praktikován. Je už nejvyšší čas, aby zasedli politici, představitelé pojišťoven, ministerstva zdravotnictví a lé kařů ke kulatému stolu a chovali se konsensuálně. Red. Koncert pěveckého sboru se blíží Příští pátek 15. září u nás v Lanškrouně uvítáme pěvecký sbor policie z Dort mundu. Oplatí nám loňské vystoupení našeho lanškrounského smíšeného pě veckého sboru řízeného Mgr. Vladimírou Jetmarovou u nich v Dortmundu, z ně hož pochází úvodní foto. Policejní pěvecký sbor Dortmund bude zpívat řadu světově známých písní pod vedením Herberta Grunwalda, a to v pátek 15. září večer od v kostele sv. Václava. Na témže koncertě vystoupí i náš lanškrounský smíšený pěvecký sbor. Předtím, již v 10 hodin dopoledne, budou představitelé pěveckého sboru přijati starostou města Lanškrouna Ing. Košťálem. Pobyt našich vzácných hostů potrvá několik dní následující sobota je věnovaná pěveckému vystoupení v Moravské Třebové a neděle návštěvě Litomyšle. Není divu, že se v Dortmundu najde mezi policisty dost výborných zpěváků je to město se zhruba 600 tisíci obyvatel polovina Prahy. Dortmund je hospodářským centrem spolkové země Vestfálsko. Během po sledních dvaceti let se město výrazně obměnilo. Původní těžký průmysl, ocelárny, strojírny a uhelné doly ustupuní novým průmyslovým oborům informačním technologiím, mikroelektronice, logistice a službám, silně se rozšiřují plochy městské zeleně. Dnes tu není jediný důl nebo ocelárna. Dortmund je i velkým střediskem sportu. Ve Westphalenhalle najde místo 10 tisíc sportovních diváků. Otevřený Westphalenstadion pojme 80 tisíc diváků. Nezapomeňte koncert je v pátek 15. září v v kostele sv. Václava. JK Také my děkujeme Chtěli bychom reagovat na článek Martiny Bartoňové Poloneza all around the world, otištěný v minulém vydání. Hlavní dík totiž kromě obou měst a DDM patří právě Martině, která má na tomto projektu velký podíl. Chceme jí poděkovat také za to, jaká je. Je to skvělá mladá žena, která má hlavu plnou perfektních nápadů, veselou mysl a nevyčerpatelnou energii. Prožili jsme deset úžasných dní mezi lidmi s velkým srdcem, na které nikdy nezapomeneme. Získali jsme plno nových kamarádů a poznali mnoho nových míst. Děkujeme! Ráďa, Katka, Káťa, Kretik, Fish, Jiříček, Mejla, Váša, Pružina a Pepek Mažoretky Lanškroun vypisují konkurz pro věkovou kategorii 3 4 roky pro školní rok 2006/2007. Náplní kroužku bude nácvik pódiových skladeb pro veřejná vystoupení, ale i spousta pohybových her a tanečků. Podmínky uvedený věk, smysl pro rytmus. Předpokládané školné 500 Kč/školní rok, rodiče si ale nejspíš budou muset hradit pomůcky a případné kostýmky, pokud by o ně byl zájem. Kroužek bude otevřen, pokud bude přihlášeno min. 9 děvčat. Přihlášky telefonicky na číslo nejpozději do výsledky dáme vědět do Soňa Marešová Milé děti, jak jste si již jistě všimly, objevil se v našem novém logu kocourek. Tento kocourek vás bude provázet všemi soutěžemi, výlety a akcemi po celý rok. Bohužel však pro něj nemáme ještě jméno. Proto jsme se rozhodli vyhlásit soutěž: POJMENUJ KOCOURA Z DDM! Svůj nápad napište na papír spolu se svým jménem a adresou a vhoďte do schránky DDM nebo nám ho zašlete e mailem na Autoři nejlepších nápadů budou odměněni!

16 STRANA 16 NÁZORY LL 17 / 2006 Současní zastupitelé hodnotí volební období V souvislosti s končícím volebním období jsme se rozhodli, podobně jako před čtyřmi lety, dát v Listech Lanškrounska prostor všem současným zastupitelům. V odpovědích na následujících pět anketních otázek (6. otázka byla dobrovolná) se mohli všichni vyjádřit k uplynulým čtyřem letům práce pro město. 1. Čemu jste věnoval (la) v uplynulých čtyřech letech největší úsilí? 2. Která z realizovaných věcí se nejvíce povedla? 3. Jaký největší problém v Lanškrouně zatím přetrvává? 4. Která oblast zájmů nebo záležitost pro Vás bude v příštím volebním období prioritou? 5. Jakou známkou byste ohodnotil (la) práci stávajícího zastupitelstva? 6. Připadá li vám některá zkušenost nebo událost z průběhu funkčního období natolik zajímavá nebo poučná, že by si zasloužila podrobněji popsat, buďte prosím tak laskavý (laskavá) a popište nám ji. V dnešním čísle přinášíme odpovědi prvních deseti zastupitelů, v příštím čísle dostane prostor zbývajících 11. Texty zastupitelů prošly pouze gramatickou korekturou. Zastupitelé jsou seřazeni podle abecedy a najdete zde odpovědi těch, kdo poslali text do Ostatním zastupitelům připomínám, že původní termín již vypršel a na stránkách LL se objeví pouze reakce doručené do 13. září Ing. Bohumil Bernášek, 53 let, OSVČ, nestraník, znovu kandiduje 1. Hodně úsilí, bohužel prozatím marného, jsem věnoval tomu, aby bylo Pardu bickému kraji vysvětleno, že Město Lanškroun nemělo odpovědnost za investice SPŠ a SOU ve výši Kč. Redakci Listů jsem předal článek, ve kterém se věcí zabývám podrobněji. (Pozn. redakce: Článek je na stránce názorů) 2. Jednoznačně zimní stadion. 3. V obecné rovině vidím největší problém v tom, že finanční prostředky města nejsou nevyčerpatelné a vše potřebné tak nelze ani při dobré vůli naráz vyřešit. Stížnosti předkládané občany města přímo na jednáních zastupitelstva se potom velmi často týkaly problémů s chodníky, místními komunikacemi, kanalizací a v letošním roce též s úklidem sněhu. Jsem přesvědčený, že by se těmto napo hled běžným starostem mělo věnovat více pozornosti, resp. peněz. 4. V případě, že budu zvolen, rád pomohu tam, kde bude třeba. 5. Myslím si, že známkováni by měli být jednotliví zastupitelé, nikoliv zastupitel stvo jako celek. Klasifikovat by ale měli občané. 6. (Byl přiložen rozsáhlejší příspěvek CAUSA: INVESTICE SPŠ a SOU, uve řejněný na jiném místě tohoto čísla LL.) Mgr. Pavel Dvořáček, 37let, středoškolský učitel, nestraník, znovu kandinuje 1. Každý zastupitel se musí zabývat problémy z různých oblastí života města, přesto má nějakou oblast zájmu, které se, po dobu svého volebního období věnuje intenzivněji. Jsem učitel tělesné výchovy a tak je celkem logické, že jsem se zaměřil především na sport, tělovýchovu a oblast volného času. Myslím, že v tomto směru se za uplynulé čtyři roky mnohé zlepšilo. 2. Věcí, které se povedly bylo více. Podařilo se nám zlepšit rozdělování finančních prostředků plynoucích na podporu činnosti mládeže ve městě. Vypracovali jsme nová pravidla i systém rozdělování, který upřednostnil pravidelnou celoroční činnost před nahodilými akcemi. Postupně se poda řilo navýšit tyto finanční prostředky až na 1,5 miliónu ročně. Uspěli jsme také se snahou platit z městských prostředků nejlepší trenéry mládeže ve městě. Chtěli jsme tak ocenit jejich práci ve volném čase. Osobně jsem patřil mezi pětici nadšenců, kteří za přispění sponzorů a města vybudovali nové kurty pro plážový volejbal v kempu Knoflík. Těší mě také, že jsem z pozice předsedy sportovní komise alespoň trochu pomohl s realizací umělé horolezecké stěny na ZŠ Jiráskova. Obecně jsem rád, že sport v Lanškrouně nestagnoval, ale naopak se ho dařilo rozvíjet. 3. Problémy byly, jsou a budou. Těch významných je hned několik, jsou všeobecně známy a návrhy na jejich řešení se jistě budou objevovat napříč politickým spektrem ve většině volebních programů stran a sdružení v Lanškrouně. Patří sem opravy ulic a chodníků, nové prostory pro bytovou výstavbu, dopravní obslužnost Lanškrouna, cyklostezky, revitalizace a využití lanškrounských rybníků a jejich okolí, skatepark, atletický stadion, nová tělocvična atd. 4. Pokud znovu dostanu důvěru občanů, chci se i nadále věnovat především výše zmiňované oblasti sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit. I nadále bude mým cílem vytvořit v Lanškrouně dostatek prostoru i možností pro smysluplné trávení volného času našich dětí i podpořit možnosti pro dospělé. 5. Takto jednoduše hodnotit práci zastupitelstva se mi zdá velmi neobjektivní. Pokud bych tedy měl tuto práci oznámkovat, tak snad, jako ve škole chvalitebný. 6. Ta pozitivní při snaze pomoci s realizací některých projektů jsem se jako zastupitel setkával s velkou vstřícností vedení města i jejich úředníků. A negativní pro některé občany Lanškrouna bylo téměř vše, co se podařilo prosadit nebo realizovat, námětem pro jejich kritiku. PaedDr. Marie Borkovcová, 47 let, ředitelka muzea, čl. ODS, opět kandiduje 1. Nelze říci, čemu jsem věnovala největší úsilí, postupně všemu, co přicházelo na pořad jednání zastupitelstva města. Sestavení rozpočtu a prosazení prioritních akcí počátkem každého kalendářního roku považuji za nejdůležitější. Před kaž dým zastupitelstvem jsme uskutečňovali v rámci místního sdružení ODS pří pravné schůzky. Je třeba si uvědomit, že práce zastupitelstva města je týmová zále žitost, pro schválení projektů musí být nadpoloviční většina. Přímo v zastupitelstvu jsem předložila návrh na vybudování stálé expozice z díla Z. Kolářského v další části podkroví bývalé konírny, poté co jsem získala příslib daru akad. sochaře a České pojišťovny v hodnotě 1 milión korun a hmotného daru jeho prací do sbírek muzea. Zasadila jsem se, aby z fondu zastupitelstva byla financována kniha Lanškroun z fotoateliéru lanškrounského fotografa Josefa Böhma. Pracovala jsem v komisi pro kulturu a cestovní ruch a doufám, že jsem částečně přispěla i k rozvoji spolupráce mezi partnerskými městy. Spolu s dalšími kolegy jsem také oddávala. 2. Na první místo bych zařadila vybudování zimní haly B. Modrého. Po mnoha letech úsilí a peripetiích je to úspěch. Jsme velice rádi, že je hodně využívaná. Před uvedením do provozu je Domov důchodců se stacionářem, což v Lanškrouně chybě lo. Když město kupovalo pivovar, tehdy nikdo nevěřil, že by zde mohlo velice brzy vzniknout další centrum města Pivovarské náměstí s restaurací a barem, sportov ním a relaxačním centrem, byty, soukromou firmou a dalšími objekty (zatím plánova nými), např. pro spolkovou činnost. Vystavěly se další bytové domy, pokračovala výstavba rodinných domků na zainvestovaných parcelách. Byly poskytnuty pozem ky pro další dva supermarkety. Vybudovaly se cyklostezky. Ukazuje se, že rozhod nutí o prodeji Zámečku do soukromých rukou bylo správné atd. 3. Stále nemáme v okrajovějších částech města dobré komunikace. Chybí více odpočinkových zón, parků a zeleně. I když se v těsné blízkosti Lanškrouna nachází krásná rekreační oblast s rybníky, chybí koupání v čisté vodě a lepší využitelnost a větší atraktivnost této lokality (připravuje se studie na základě vyjádření občanů v dotazníku). Nelíbí se mi úroveň autobusových zastávek atd. Vše je o financích, o příjmech do městské pokladny. Město nedosáhlo stále desetitisícové hranice v počtu obyvatel (v současné době asi 9 800), takže přicházíme o cenné peníze od státu. Záleží také na tom, jak budeme úspěšní v žádostech o granty, dotace a finanč ní prostředky z fondů Evropské unie. Naštěstí je v našem městě díky existujícím firmám dobrá daňová výtěžnost. 4. Prioritní pro mě bude realizace široké škály projektů, které plánujeme v příštích čtyřech letech uskutečnit. Naše pozornost je v první řadě zaměřena na oblast lan škrounských rybníků a dále na investice do sportovních zařízení lehkoatletického stadionu a dalších sportovišť, do divadelního sálu, amfiteátru v lokalitě lanškroun ské rybníky a dalších. Samozřejmě bych si přála, aby se zrekonstruoval Zámecký park a vznikly další zelené plochy ve městě. Chtěla bych se zasadit také o další propagaci našeho města, o zlepšení jeho vzhledu. 5. Je těžké známkovat práci zastupitelstva města, protože jsem byla jeho členkou. Občané ať nás ohodnotí sami, zda je Lanškroun krásnější a zda se jim v něm dobře žije. Dobře vím, že známka zcela neodpovídá znalostem a schopnostem, je zástup ná a na všechno je třeba se dívat teprve s odstupem času. Pokusím se alespoň o krátké subjektivní slovní ohodnocení. Důležitým článkem je vždy osobnost starosty města opřená o dobrou spolupráci a komunikaci v Radě města a v zastupitelstvu, o precizní práci úředníků na městském úřadě. Myslím si, že současný starosta se zhostil své úlohy velice dobře. Z mého pohledu, až na vý jimky, byli jednotliví zastupitelé rozumní, zkušení a fundovaní a odhlasovali důle žité projekty pro další rozvoj města a snažili se řešit majetkové záležitosti ve pro spěch občanů tohoto města. Sama jsem byla někdy překvapena téměř 100% jednotou při hlasování o důležitých věcech a snahou něco udělat. Ale vše není nikdy idy lické. Musíme vycházet z reálných možností a to znamená v některých případech i složité kompromisy. Konstruktivní opozice je vítána, jakož i dobré a podnětné návrhy z řad našich občanů při jednáních zastupitelstva, některé až nenávistné projevy tam však nepatřily. Miloš Flugr, 61let, tajemník OVV ČSSD, čl. ČSSD, znovu kandiduje 1. Šetření finančních prostředků města a shánění různých dotací pro město přes naše poslance.aby veškerá rozhodnutí ZM byla pro občany přijatelná a aby se město nezadlužovalo. Práci TS, věcnými připomínkami, hlavně okolo zeleně, provádění zimní údržby atd. 2. Nemohu sebe hodnotit, ať to udělá někdo jiný. 3. Zadluženost města, nepochopení (dost časté) jiného názoru a odtržení vedení města někdy od reality dění. 4. Zapojení do společné práce všech zastupitelů, ale to je práce především pro příští vedení města Lanškrouna. 5. ZM hodnotím známkou č Bylo jich několik, ale největší zklamání mám ze zadluženosti města (pro pět minut slávy někoho?). Někteří zastupitelé si myslím moc hlavu nelámali a hlaso vali, jak jim bylo stranicky naznačeno. Vzhledem k časové tísni to je všechno. Toto hodnocení by ale mělo proběhnout na veřejné besedě s občany u kulatého stolu. Mgr. Martin Joza, 39 let, podnikatel, člen ODS, opět kandiduje 1. Podpoře vytváření nových investic a příležitostí pro sport, volný čas a odpoči nek. 2. Zimní sportovní hala, beachvolejbalové kurty, areál bývalého pivovaru 3. V oblasti sportu a rekreace je to především absence kvalitního koupaliště a at letického hřiště s tréninkovou plochou. Dále také malý počet kvalitních dětských hřišť. 4. Podpora nových investic v oblasti sportu, volného času a odpočinku. 5. 2

17 LL 17 / 2006 NÁZORY STRANA 17 Jaroslav Karlík, 52 let, ředitel příspěvkové organizace MADORET, sou časně bez stranické příslušnosti (dříve Strana zelených), nekandiduje 1. V minulých čtyřech letech jsem byl členem kontrolního výboru a členem ko mise pro majetek a rozvoj města. V těchto komisích jsem působil celkem pravi delně a připravoval společně s dalšími kolegy desítky návrhů usnesení pro radu města a zastupitelstvo města. Výhodou byly pro mě zkušenosti, které jsem získal účastí v těchto komisích již v předešlém volebním období. 2. Nejvíce povedené i nepovedené věci jsou ty, na které se denně musíme dívat a buď našemu oku lahodí, nebo naopak. Vždy je ovšem něco za něco. Máme například hezkou hokejovou halu, ale máme také díky ní poměrně velký dluh pro další vo lené zástupce města a roční náklady na provoz ve výši asi 3 miliony. Takto bych mohl pokračovat dalšími akcemi. Dluhy se ale zaplatí, oči si zvyknou a potom tady po nás zůstane něco, na co možná budeme jednou hrdí. 3. Jeden z největších problémů je koupaliště a celá oblast rybníků. Věřím ale, že i tady se dříve nebo později najde řešení a příslušné finance. Dále lituji toho, že se nepovedlo dosáhnout počtu obyvatel Lanškrouna nad 10000, přineslo by to do městské pokladny další potřebné prostředky. (Druhé možné řešení je změna zákona v této problematice.) 4. Prioritou bude pro mě oblast stravování školních dětí a studentů, přestože již z důvodu možného střetu zájmů nekandiduji do zastupitelstva města. 5. Za 2 chvalitebně. Pozitiva jednoznačně převažují, na internetové síti to bohu žel vypadá naprosto opačně. Zastávám ten názor, že je potřeba dát kritikům pro stor, ať ukáží, co umí. Laťku si nastavili hodně vysoko. Ing. Martin Košťál, 50 let, starosta Lanškrouna, člen ODS, znovu kandiduje 1. Z titulu funkce starosty jsem se nutně musel věnovat všem oblastem života města a jeho rozvoje. Za důležité jsem považoval nejen kvalitní přípravu a realizaci investičních akcí, ale i korektní vztahy mezi zastupiteli, bezvadný chod městského úřadu a propagaci dobrého jméno našeho města. Jelikož jsem i předsedou Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko, usiloval jsem zároveň i o rozvoj a zviditelnění celého našeho regionu. 2. Myslím, že vydařených akcí je v Lanškrouně celá řada. Nechci dělat žebříček lanškrounských nej, každý člověk může ocenit něco naprosto odlišného. Někoho potěší spravený chodník, jiného získání městského bytu a další se může radovat, že se konečně dá chodit v Lanškrouně na slušný hokej Přesto bych zmínil alespoň tři akce, o kterých jsem přesvědčen, že se povedly. Je to například výstavba Haly B. Modrého, kterou došel naplnění sen části lanškrounské veřejnosti o kvalitní ledové ploše v našem městě; dále je to stavba domova důchodců, bezpochyby velmi nutného zařízení sociální péče pro naše seniory; a v neposlední řadě za velmi pozitivní pova žuji zahájení přeměny pivovaru na nové náměstí s budovami, které budou sloužit jak k bydlení, tak k poskytování dalších služeb veřejnosti. 3. Problémy vždycky byly a budou. Mám za to, že jsme od nich neutíkali, ale snažili se je řešit. Ať už to bylo v kompetencích rady nebo zastupitelstva, východisko se zpravidla společným úsilím našlo, samozřejmě v mezích daných možností, a to ze jména finančních. Za mnohem závažnější však považuji problémy, které na úrovni města řešit nemůžeme, protože k tomu nemáme kompetence. Mám tím na mysli zejména špatné dopravní zpřístupnění našeho mikroregionu a nespravedlivě nízké daňové příjmy do městského rozpočtu v důsledku diskriminujícího zákona o rozpoč tovém určení daní. 4. Rozvoj města musí být vyvážený, a proto není možné některou sféru života města nebo jeho občanů opomíjet. Ať je to podpora bydlení či cestovního ruchu, zlepšování stavu místních komunikací, anebo rozšiřování ploch veřejné zeleně a parků, zvyšo vání úrovně školství či podpora kultury a sportu, vytváření podmínek pro vznik nových pracovních míst, anebo programy péče o rizikové skupiny obyvatelstva to vše jsou oblasti, které mají podle mne svůj význam pro zdárný rozvoj města. Mys lím,že zvláštní důležitost bude mít v nejbližších letech projekt využití lokality lan škrounských rybníků. To, jak se nám povede podchytit možnosti, které tato oblast skýtá, a jak se podaří přenést je do reálného projektu, může velmi významně ovlivnit kvalitu života v našem městě nejen zlepšením rekreačních a sportovních možností pro naše občany, ale i zvýšením počtu turistů, vznikem nových pracovních míst atd. 5. Nechci známkovat činnost zastupitelstva, jehož jsem členem. Osobně mám dobrý pocit z toho, že zastupitelé brali svůj mandát vážně, pracovali dle svých možností a schopností a nenechali se zlákat k nesmyslným bojům a šarvátkám, jak je známe z vysoké politiky. Drtivá většina z nich se bude ucházet o své zno vuzvolení. Vysvědčení nám tak v brzké době vystaví ti, kteří k tomu mají největ ší právo občané našeho města. Doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc., 65 let, ředitel SŠ (do ), bez stranické příslušnosti, znovu kandiduje 1. Plně jsem se věnoval rozvoji SOŠ a SOU Lanškroun a snažil jsem se zodpo vědně plnit úkoly radního našeho města. 2. Pokračující revitalizace pivovaru, výstavba domova důchodců. 3. Problémy se získáváním některých státních dotací. 4. Koncepce rozvoje města a získávání prostředků z fondů EU pro město RNDr. Lada Sitová, 44 let, redaktorka Listů Lanškrounska, bez stranické příslušnosti, znovu kandiduje 1. Kromě jednání zastupitelstva jsem se podílela na práci v komisi pro kulturu a ces tovní ruch a v posledním roce v kontrolním výboru. Každá z těchto aktivit si sa mozřejmě žádala své Vznikly velké stavby, které tu chyběly a nyní slouží či budou sloužit určitým skupinám (sportovci, důchodci). Já mám ale radost i z věcí, které nám zpříjemňu jí každodenní život snadno si na ně zvykneme a brzy je považujeme za samo zřejmé. Těší mě třeba opravená ulice Nádražní pod náměstím včetně chodníků, kde snad už projet s kočárkem není horor. Jsem ráda, že si mohu vybrat, kam jít nakoupit, a to po delší prodejní dobu, že (jako důsledek konkurenčního boje) se objevily specializované prodejny se širokým výběrem třeba pečiva Rozvoji města by velmi prospělo, kdyby už se dořešila a co nejdříve postavila silnice R35, která spolu s plánovanou R43umožní lepší spojení do regionu. Pří mo v Lanškrouně nás čeká velký úkol citlivě upravit oblast rybníků tak, aby re kreační aktivity využily tamní krásné přírodní prostředí, ale přitom mu neublížily. 4. Anketa k oblasti rybníků přinesla mnoho názorů a námětů od občanů, které se týkají nejen této oblasti, ale života ve městě vůbec. Chtěla bych přispět k tomu, aby jich co nejvíce bylo vyslyšeno. Často přitom jde z investičního hlediska o drobnosti třeba více dětských hřišť Vidím to tak na dvojku. Jan Střecha, 43 let, učitel, člen ODS, nyní nekandiduje 1. Byl jsem předsedou finančního výboru a členem kontrolního výboru, takže moje úsilí směřovalo do těchto oblastí. 2. Která z realizovaných věcí se nejvíce povedla? Nedám dopustit na Halu B. Modrého, Lanškroun na takový objekt čekal celá desetiletí. Povedla se ovšem i řada dalších věcí a v současnosti se dokončují dvě mimořádně důležité investič ní akce Pivovarské náměstí a domov důchodců. 3. Jaký největší problém v Lanškrouně zatím přetrvává? Když pominu přerozdě lování daní, které nezohledňuje ekonomický potenciál našeho města, pak největ ším problémem Lanškrouna je nedostatek vůdčích osobností všeho druhu. To se týká všech oblastí života, nejen politiky. 4. Protože již nekandiduji, budou pro mě prioritami moje rodina a profese. 5. Hodnotím li zastupitelstvo jako celek, pak asi dvojkou, neboť výhrady mám jen vůči způsobu jednání, ne vůči výsledkům. Zastupitelstvo a rada města Zastupitelstvo města je voleným a současně nejvyšším samosprávným orgánem a za stupitelským sborem města. Zastupitelstvo je jediný z orgánů obce, který je ústavně zakotven. Má přímou demokratickou legitimitu danou volbami. Volby do zastupitelstva města se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná a konají se v územním obvodu města (zpravidla na zámku, v zasedací místnosti v budově č. p. 12 na nám. J. M. Marků nebo v sále pohostinství U Zlatky v části obce Dolní Třešňovec). Zastupitelstvo má zákonem vyhrazené velmi významné pravomoci při rozhodování o majetkoprávních úkonech obce. Základní pravidla pro jednání zastupitelstva města stanoví zákon o obcích, podrobnosti jednání jsou co do své úpravy svěřeny jednacímu řádu. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání propagovaného zasedání zastupitelstva města mají jeho členové, rada města a výbory zastupitelstva. Zastupitelstvo města je 21 členné, volené na období 4 let. Současné volební období končí v říjnu letošního roku. Zastupitelé města se scházejí jednou za 2 3 měsíce a v naléhavých případech mohou být svoláni na mimořádné zasedání. Rada města je výkonným orgánem pro oblast samostatné působnosti města, je složena ze starosty, místostarostů a dalších čtyř členů rady, které volí zastupitelstvo města ze svých řad. Podle zákona o obcích musí být počet členů rady města vždy lichý (v Lanškrouně má 7 členů) a nesmí přesáhnout třetinu počtu členů zastupi telstva (v Lanškrouně má 21 členů). Rada města se v oblasti samostatné působnosti soustředí zejména na investiční záležitosti města, finance, pronájmy nebytových prostor, nájemní bydlení, základní školství. Důležitou součástí náplně práce rady je přijímání doporučujících usnesení pro zastupitelstvo města, kterému je vyhrazeno nakládání s nemovitým majetkem města. Rada města Lanškroun je orgánem příslušným roz hodovat ve věcech města jako jediného společníka obchodních společností Technické služby Lanškroun, s.r.o., Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o. a Školní jídelna MADORET, spol. s r.o. V oblasti přenesené působnosti je rada města oprávněna vydávat nařízení města. Zasedání rady města jsou na rozdíl od zasedání zastupitelstva města neveřejná, rada města se schází zpravidla jednou za dva týdny v budově radnice v kanceláři starosty. Rada se usnáší většinou hlasů svých členů. Kromě úkolů směřujících k zajištění samosprávného chodu a rozvoje města plní rada i řadu úkolů organizačně právní povahy, jako např. zřizování a rušení komisí rady či odborů městského úřadu. Poradními orgány rady města jsou komise. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Současní členové zastupitelstva města Lanškroun: Mgr. Zdeněk Baborák Doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc. Milan Bednář, Ing. Milan Minář Ing. Bohumil Bernášek RNDr. Lada Sitová PaedDr. Marie Borkovcová Mgr. Oldřich Strnad Mgr. Pavel Dvořáček Jan Střecha Miloš Flugr Ing. Jan Šebrle Lenka Jansová (roz. Obrová), Dipl.um. Čeněk Špičák Mgr. Martin Joza (nahradil zemřelého Josefa Majetiče) Jaroslav Karlík Mgr. Stanislava Švarcová Ing. Martin Košťál Pavel Vacek MUDr. Milada Krejčová Ing. Ladislav Verner

18 STRANA 18 PŘEČTĚTE SI LL 17 / 2006 Milí čtenáři, dnes vám přinášíme další ukázky ze slohových prací studentů gymnázia. Jde samozřejmě o práce z loňského školního roku, v letošním roce navštěvují jejich autoři už sextu. Red. Paradox matka moudrosti (ze slohových prací kvintánů GY) Také si o mnoha lidech kolem sebe myslíte, že jsou to prostě blázni? Také je pro vás časné vstávání problém, který vám bere radost ze života? Také se necítíte vztekem, když po slunečném pracovním týdnu proprší víkend? Ale proč se na to dívat jen černě? Nechte se inspirovat myšlenkami a nápady patnáctiletých gymnazistů. Třeba i vám pomůžou, abyste své dny prožívali hlouběji a radostněji. JZ Téma: Chvála bláznů Bláznovství? Chválit?! Proč? Kdo je blázen? Člověk, který žije ve svém vlastním světě, a co víc, téměř ignoruje svět reálný. Člověk, který neunese tíhu odpovědnosti a schovává se za růžové brýle. Nebo člověk, který nehodlá respektovat pravidla, normy, nařízení, zákazy, příkazy, omezení, tradice, zákony a vůbec všechno, co je přece běžnou součástí života normálních lidí. Člověk, který chce být svobodný a snad i přehlíží svobodu druhých. Propánakrále, já mám takového člověka chválit? Vždyť já se s něčím takovým přece nehodlám ztotožňovat Nemůžu A kdo mi brání? Kdo? Musí být příčina Já sám Proto nemůžu chválit bláznovství, a přesto něco ve mně po něm touží. Jan Resler Proč bychom měli chválit blázny? Lidi, kteří žijí mimo reálný svět, kteří si ze života dělají jen legraci, či dokonce zesměšňují všechno vážné. Blázni vidí svět z jiného pohledu. Možná ale ten pohled není tak špatný. Vidět život kolem nás s úsměvem na tváři a s veselým pocitem, který hřeje u srdce. Kdo by nechtěl takový pocit zažít? Přece nemůže být tak špatné tak tro chu si zabláznit. Vypustit realitu a udělat něco nečekaného, nepředvídatelného, co nás pobaví, co nám udělá radost, nebo jen překvapit sama sebe. Každý člověk by měl mít v sobě malého blázna, aby si dokázal života naplno užívat. Iveta Paďourová Cože? Chvála bláznů?! V dnešním světě, kde se každý zaměří hlavně na peníze, využívá spíš hlasu rozumu než citu, to vypadá opravdu bláznivě. Ale pravá moudrost přece pochází od šašků, jak říká Erasmus Rotterdamský. Lidé by neměli být takoví prospěcháři a dělat jen to, co se jim takzvaně vyplatí, ale měli by se víc zaměřit na hodnoty, jako je pravda, láska, pomoc bližním. Proto se nesmějme takovým lidem, kteří dělají zdánlivě zbytečné věci, ale oceňme, že někdo takový ještě existuje, dokáže se obětovat a nemyslí jen sám na sebe. Jitka Moutelíková Téma: Chvála časného vstávání Kdo může mít rád časné vstávání? Ležíte si takhle pěkně v pelíšku, v teplíčku a nejednou se vám doprostřed snu ozve příšerný rachot, srovnatelný snad jen se startem raketoplánu. Realita volá. Už zase. Obzvlášť si to vychutnáte, když jste večer předtím seděli do půlnoci nad laborkami z biologie. No, co se dá dělat, že? Tak se tedy vypotácíte z postele, sejdete schody a vystojíte každodenní frontu na koupelnu. Máte přibližně pět minut na to, abyste svůj zmuchlaný obličej upravili do jakž takž lidské podoby. Po čtvrthodině snažení to stejně vzdáte a jdete se najíst. Kdo by řekl, že udržet hlavu tak, aby nespadla do kakaa, bude taková práce? A jestliže úspěšně zvládnete i tohle, zbývá vám už jen nakrmit a pustit ven psa, poradit bratrovi s úkoly, umýt nádobí, počkat na splašenou sestru, která právě vstala a doslova lítá po domě ve Podobně jako v letním dvojčísle doplňuje texty studentů obrázek ze soutěže v DDM Lanškroun. Tentokrát je autorkou Zuzana Dvořáková. snaze všechno stihnout. A pozhasínat, povypínat, pozamykat, pozavírat a ještě radši zkontrolovat vše, co jde. Do odjezdu autobusu vám zbývá asi třicet sekund. Můžete se sice spolehnout na desetiminutové zpoždění, ale co kdyby..? Doběhnete na zastávku s vyplazeným jazykem. A pak stojíte a stojíte a stojíte Ale v podstatě se dá i ranní vstávání přežít. Do koho jiného byste si mohli tak vztekle praštit než do zvonící příšery budíku? A jaký je to hřejivý pocit, když pak váš bratr sklidí za vámi pečlivě udělaný úkol jedničku! Při sprintu na autobus se krásně proberete a protáhnete a ještě si při čekání na zastávce skvěle popovídáte s kamarádkou! A takový pohled na vycházející sluníčko, ranní červánky a oro senou trávu a poslech koncertu ptáčků také není vůbec špatný. Mirka Mikulová (Závěr jiné práce) Ten pocit, že se probouzím se sluncem, že jeho paprsky dosahují až ke mně, že mě lechtají do obličeje a vybízejí jít ven, je přece krásný. Ranní koncert kosů, kteří se časně ráno rozezpívávají, je také povzbuzující. A co teprve výhled z okna! Všechno je nové, čerstvé, svěží. Všechno se leskne ranní rosou, a když se k to mu přidá ještě slunce, všechno je jako posázené perlami. Právě kvůli tomu bychom měli vstávat rádi. Kvůli pocitu, že se neprobouzíme sami, ale že všichni a všechno kolem nás vítá nový den. Kateřina Brokešová Téma: Chvála víkendového deště Víkendový déšť. Co na něm lze chválit? Celý týden svítí sluníčko a já musím sedět ve škole, kde neskonale toužím po dvou volných dnech. A co se nestane! V pátek večer přijdu domů a tam mě kromě rodiny vítají i kapky deště. Bláto, bláto a zase bláto. Z procházek tedy nic nebude. Mám aspoň příležitost se učit, říkám si. Copak to ale jde? Déšť stále dokola bubnuje do plechové střechy a spolu s dešťovými kapkami přichází i únava, touha lehnout si a spát. Myšlenky a sny, které ani trochu nesouvisí s matematikou. V neděli navečer jsem se šla projít. Na obloze se konečně objevilo sluníčko a mraky byly daleko. Šla jsem po loukách, polích Najednou se zvedl vítr a prudký déšť na sebe také nenechal dlouho čekat. Domů jsem nespěchala, stejně jsem už byla celá mokrá. Chytala jsem kapky deště do dlaní. Bylo to bláhové, ale přesto hrozně krásné Doma ze mě však už takovou radost neměli. Déšť. Když přichází, často se mračíme, nadáváme, litujeme toho, co nebudeme moci uskutečnit. Když pršet přestane, za mraky na nás vykoukne sluníčko a my zhluboka dýcháme čerstvý vzduch. Není to vlastně nádhera, ten víkendový déšť? Lenka Zajíčková (Závěr další práce) Možná, že není tak špatné někdy si jen tak sednout k oknu a poslouchat tu uklidňující melodii, jakou se mně teď déšť snaží omluvit za zkažené odpoledne. Rozhodně se mu to povedlo a vlastně se mi začíná líbit. Tedy jen do příštího víkendu, kdy už určitě chci jít k rybníku! Jana Vágnerová PROGRAM XXIII. KONCERTNÍ SEZONY KPH , kostel sv. Václava 183. koncert: Varhanní koncert (Michal Novenko varhany) , kostel sv. Václava 184. koncert: W.A.Mozart REQUIEM Účinkují: Komorní orchestr J.Kociana, Letohradský smíšený sbor FAMILIA CANTORUM, Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice koncert: Pěvecký recitál Jakub Pustina, baryton koncert: Provence má láska Eva Kriz Lifková zpěv, Milan Dvořák klavír, Hana Kofránková mluvené slovo, Marta Jelínková fotografie, kresby koncert: The fortyfingers klavírní kvarteto Eva Hutyrová, Hana Volková, Miron Šmidák, Vjačeslav Grochovskij březen koncert: Jesenické klarinetové kvarteto Tomáš Uhlíř, Petr Gajdoš, Arnošt Svoboda, Daniel Krhánek koncert: Jan Řezníček viola, Eduard Spáčil klavír Koncerty se budou konat v sále lanškrounského zámku, začátek vždy v hodin, pokud nebude uvedeno jinak. O všech termínech koncertů bude veřejnost informována v Listech Lanš krounska, plakáty na výlepních plochách a ve vitrínách Kulturního centra. Maji telům abonentních vstupenek Kruhu přátel hudby budou zasílány pozvánky před každým koncertem. Loňským členům KPH budou jejich místa rezervována do druhého letošního koncertu, tj. do Předplatné je možné si zakoupit v kanceláři Kulturního centra ve 2. poschodí lanškrounského zámku, nebo do , před druhým koncertem. K za koupení abonentní vstupenky přineste s sebou vyplněnou přihlášku (ve vašem zájmu z důvodu uplatnění jakékoliv slevy). Ceny abonentních vstupenek: základní pro loňské členy sleva pro studenty, důchodce, ČHM 850, Kč 600, Kč 470, Kč

19 LL 17 / 2006 SPORT STRANA 19 Ženy A a B Lanškrounská prda 7. ročník volejbalového turnaje, oslavy 60 let volejbalu V Lanškrouně byl v sobotu uspořádán další ročník volejbalového turnaje Lanškrounská prda. Letošní ročník byl součástí oslav 60 let lanškroun ského volejbalu, kterých se účastnila celá řada pamětníků. Samotný turnaj byl zahájen v 9 hodin za účasti dvanácti družstev mužů, rozdě lených do kategorií okresy a kraje. Po mnoha desítkách let se vrátil do Lanškrouna i turnaj žen. Tam nastoupila dvě domácí družstva a ženy z Letohradu, které po odehrání všech zápasů obsadily třetí místo. Domácí volejbalistky z A družstva v turnaji zvítězily a béčko skončilo druhé. V mužské kategorii okresů se přihlásilo šest družstev a bylo sehráno patnáct zápasů na dvou kurtech. Bez porážky prošel vítězně turnajem okresní přeborník tým Lanškroun B, na druhém místě skončilo mužstvo Bystřece a třetí byli muži z Dolních Studének. V kategorii krajů byl stejný počet družstev i odehraných zápasů a tady zvítězili muži z České Třebové A, druzí byli volejbalisté z České Třebové B a na třetím místě Kerhartice. Domácí volejbalisté obsadili čtvrté místo po porážce právě s Kerharticemi. Všechna mužstva obdržela diplom a nej lepší tři z každé kategorie i věcné ceny včetně knihy o volejbale od Rostislava Han zelky, který se také účastnil turnaje jako trenér. Turnaji přálo již tradičně ideální volejbalové počasí a skvěle připravená kantýna udržela hráčky a hráče ještě dlou ho po skončení turnaje v areálu kurtů. Vpodvečer se na stejném místě konalo při příležitosti oslav 60 let volejbalu v Lanškrouně setkání pamětníků. Sešla se padesátka bývalých volejbalistek a vo lejbalistů, kteří strávili dlouhé hodiny vzpomínáním nad alby s fotografiemi a při přátelském posezení. Byla promítána prezentace fotek od daleké minulosti po sou časnost, kterou výborně připravil u uváděl Miloš Jackie Kotas. Na závěr setkání účastníci obdrželi pamětní list. Celá akce se vydařila ke spokojenosti všech účast níků, a tak se těšíme za rok na další ročník Lanškrounské prdy opět na konci srpna. Lanškroun B vítěz okresů. Poděkování: sponzoři turnaje Josef Krsek (ORSO nástrojárna), Jiří Roubal (Kovoobrábění Roubal). Zvláštní poděkování za přípravu a průběh turnaje: Zdeněk Kuběnka st., Zdeněk Kuběnka ml., Roman Šemík Šendera a Martin Plocek. Ženy: 1. VK Lanškroun A, VK Lanškroun B, Letohrad Muži okres: 1. VK Lanškroun B, 2. Bystřec, 3. Dolní Studénky, 4. Hrošíci, 5. Písečná, 6. Damníkov Muži kraj: 1.Česká Třebová A, 2. Česká Třebová B, 3. Sokol Kerhartice, 4. VK Lanškroun A, 5. Česká Třebová Junioři, 6. VK Lanškroun Junioři Za volejbalový oddíl Martin Kačerovský Setkání pamětníků Golfová liga vrcholí TS Lanškroun, provozovatel minigolfu u koupaliště, upozorňuje: V sobotu 30. září od 10 hodin se koná na minigolfu v Lanškrouně finále pat náctého ročníku GOLFOVÉ FORTELL LIGY. Zde mají nejlepší hráči možnost potvrdit před ostatními svoji výkonnost. Na vítěze čeká tradičně putovní pohár a pro všechny finalisty ceny. Hlavním sponzorem akce, jak vyplývá již z názvu soutěže, je úspěšná lanškrounská firma FORTELL. Zveme k účasti všechny nominované hráče,kteří se kvalifikovali svými výkony v průběhu léta. Jako tradičně dojde k jedinečnému setkání těch nejlepších hráčů, které lanškrounský minigolf vychoval. Diváci jsou ke shlédnutí kvalitních mini golfových úderů vítáni. GOLFOVÍ MISTŘI let minulých: 1992 Šembera Michal 1993 Krsek Pavel 1994 Falta P Schopp J. ml Černý Petr ml Vídeňský P Schopp Jan ml Vídeňský P Jiras František Černý Petr ml Tichý David 2003 Černý Jiří st Tichý David 2005 Černý Petr ml. Dubové podlahy, schody, stupně, podstupně, parapety a střešní okna. Tel.:

20 STRANA 20 SPORT, INZERCE LL 17 / 2006 Fotbal výsledky mistrovských utkání podzim 2006 TJ Lanškroun Jiskra Litomyšl, sobota Krajský přebor staršího dorostu 1 : 2 (0 : 1) Branka: Karel J. Sestava: Vítek V., Šenkýř J., Matějík O., Fibikar J., Dostál L., Macháček O., Šilar J., Karel J., Marek K., Mizerák R., Fait L. Střídali: Filip T., Majer J., Šilar P. TJ Lanškroun Jiskra Litomyšl, sobota Krajský přebor mladšího dorostu 2 : 1 (2 : 0) Branky: Majer J., Zuch R. Sestava: Stasiowski O., Petruň L., Šilar P., Šilar M., Smola M., Majer J., Vác lavský L., Barnet R., Netek M., Chládek L., Zuch R. Střídali: Skalický R., Šindelář Vl., Macháček O. Sokol Dobříkov TJ Lanškroun, neděle Krajský přebor dospělých 0 : 1 (0 : 1) Branka: Krejsar L. Sestava: Jaroš J., Celý L., Popelář St., Stasiowski P., Richtr M., Petruň P.,Šišan R., Šilar D. st., Šilar D. ml., Šrůtek J., Krejsar L. Střídali: Kristek D., Černušák T. TJ Lanškroun Jablonné nad Orlicí, neděle Okresní přebor II. třídy 4 : 0 (2 : 0) Branky: Bernášek J., Šebrle R. 2x, Vacek L. Sestava: Hrabáček P., Klaban P., Kopecký R., Černý M., Richtr D., Bernášek J., Kuttich M., Vacek L., Wendlig M., Krystl J., Šebrle R. Střídali: Šána P., Mizerák R., Fait L. Brandýs nad Orlicí TJ Lanškroun, sobota Okresní přebor II. třídy 2 : 1 (0 : 0) Branka: Richtr D. Sestava: Pupík, Pauk, Černý, Kopecký R., Richtr D., Wendlig, Kunc, Vacek, Kuttich, Krystl, Šebrle. Střídali: Farkaš, Šána FK OEZ Letohrad TJ Lanškroun, sobota Krajský přebor staršího dorostu 1 : 3 (0 : 2) Branky: Fait 2x, Vítek, Sestava: Kašpar, Šenkýř, Richtr, Fibikar, Dostál, Karel, Šilar J., Macháček, Vítek, Mizerák, Fait. Střídali: Filip FK OEZ Letohrad TJ Lanškroun, sobota Krajský přebor mladšího dorostu 6 : 0 (1 : 0) Sestava: Stasiowski, Petruň, Šilar P., Šilar M., Smola, Majer, Václavský, Bar net, Netek, Chládek, Zuch. Střídali: Šilar R. TJ Lanškroun SK Holice, neděle Krajský přebor dospělých 0 : 2 (0 : 2) Sestava: Jaroš, Celý, Popelář, Stasiowski, Richtr M., Petruň, Šišan, Šilar st., Šilar ml., Šrůtek, Krejsar. Střídali: Kristek, Černušák SKP Slovan Moravská Třebová TJ Lanškroun, středa Krajský přebor dospělých 2 : 1 (2 : 0) Branka: Krejsar TJ Lanškroun AFK Chrudim B, sobota Krajský přebor staršího dorostu 6 : 1 (3 : 1) Branky: Fait 5x, Filip TJ Lanškroun AFK Chrudim B, sobota Krajský přebor mladšího dorostu 1 : 2 ( 0 : 2) Branka: Smola TJ Lanškroun B Sokol Sruby, sobota Okresní přebor II. třídy 3 : 0 (2 : 0) Branky: Šebrle, Šána, Kuttich Svitavy TJ Lanškroun, neděle Krajský přebor dospělých 2 : 0 (2 : 0) AFK Horní Jelení TJ Lanškroun, neděle I. třída starších žáků 4 : 0 (3 : 0) AFK Horní Jelení TJ Lanškroun, neděle I. třída mladších žáků 5 : 0 (3 : 0) Bojíte se OSTEOPOROZY (řídnutí kostí)? Žádný strach! Již od 1. září 2006 si můžete nechat bezbolestně densitometricky změřit hustotu kostní tkáně a v případě nálezu zahájit odpovídající léčbu. Kde? V Ortopedické ambulanci v Lanškrouně MUDr. Vladimír Cvrček. V případě zájmu volejte tel. číslo , kde se dozvíte veškeré informace. Upozornění: Vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění! Cena vyšetření 250, Kč. Koupím pozemek pro stavbu RD.Lanškroun a okolí.tel.: Půjčovna svatebních šatů, doplňků a šatů pro družičky, prodej prstenů, svatebních oznámení, pánských košil a kravat Otevřeno denně od do hod. Tel.: , mob Letohrad, Orlice 64 Ostrov (pod orl. kostelem) Gymnázium Lanškroun prodá starší školní lavice (5, Kč), školní židle (5, Kč), plechové šatní skříňky (10, Kč). Informace Antonín Rykala, tel. číslo:

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 278/2015 Rada města Lanškroun schválila návrh Smlouvy (čj. MULA 18581/2015) se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004 Usnesení RM 10. 3. 2004-1 - U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004 173/2004 RM dle 50 odst. 1 písm. c) zák. 199/94 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozhodla přijmout nabídku (č.j. 3866/2004/sek

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 Rada města Slatiňany: 637/44/2012/RMS schválila návrh rozšířeného programu 44. schůze rady města Slatiňany 638/44/2012/RMS

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 10459/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 3. dubna 2014 Zápis

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 27.04.2015 203/2015 Rada města Lanškroun souhlasila s převodem členských práv a povinností k družstevní bytové jednotce byt č. 15 v bytovém domě

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015

USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015 USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více