Sledování změn ve struktuře třísky obráběného materiálu pomocí rentgenografické metody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sledování změn ve struktuře třísky obráběného materiálu pomocí rentgenografické metody"

Transkript

1 34. mezinárodní konference DEFEKTOSKOPIE 2004 Sborník příspěvků, str , listopad 2004, Špindlerův Mlýn, Česká společnost pro nedestruktivní testování - ČNDT Sledování změn ve struktuře třísky obráběného materiálu pomocí rentgenografické metody Monitoring of changes in chip structure of machined material by means of an x-ray diffraction method Jan ŽIŽKA*, Jaroslav FIALA**, Michal KOLEGA**, Václav PRUKNER*** * Technická univerzita v Liberci, ** Západočeská univerzita v Plzni, *** Ústav fyziky plazmatu AV ČR Abstract It is well known that machining processes cause structural changes substantially influencing the utility properties of the produced surface. One can assume that x-ray diffraction monitoring of the structural changes in the chips obtained from machined material might be used for the estimation of the structural changes in the machined layer. These changes depend on the cutting conditions which are proposed by a technologist to be suitably adapted with the aim to achieve desired integral parameters of the surface quality. In the present contribution, some results of the use of x-ray diffraction to study the structural changes in the chips produced by machining and their correlation with the changes of some independent machining parameters are given. Keywords: x-ray diffraction, machining, chip, structure Abstrakt Během procesu obrábění dochází ke strukturním změnám, které podstatně ovlivňují užitné vlastnosti obráběním vytvořeného povrchu. Lze předpokládat, že na základě rentgenografických sledování změn, ke kterým došlo ve struktuře třísky obráběného materiálu by se dalo uvažovat i o změnách ke kterým dochází v obrobené vrstvě. Dané změny závisí na zvolených řezných podmínkách, které jsou technologem navrženy a mohou být vhodným způsobem korigovány, tak aby bylo dosaženo požadovaných integrálních parametrů kvality povrchu. V předloženém příspěvku budou uvedeny výsledky možnosti použití rentgenografické metody pro sledování změn ve struktuře třísek obráběním vzniklých v závislosti na změnách některých nezávislých parametrů. Klíčová slova: rentgenografie, obrábění, tříska, struktura

2 1. Úvod Technologie obrábění různých součástí oddělováním třísek provází člověka již po dlouhá tisíciletí, v podstatě od doby kamenné, kdy člověk poprvé začal vyvrtávat kruhové otvory do kamenných nástrojů. Lidské snažení obrábět, bylo většinou úspěšné a to i bez hlubších teoretických znalostí, stačil pouze empirický poznatek, že materiál nástroje by měl být tvrdší než materiál obráběný. Současné moderní velmi výkonné obráběcí stroje, vybavené moderními nástroji dokáží obrábět moderní, většinou značně obtížně obrobitelné materiály. V mnohých případech úspěšného obrábění přesto dodnes chybí základní poznatky o tom, k jakým procesům vlastně dochází v obráběné vrstvě. Odřezávaná vrstva opouští obráběný materiál v podobě třísky, kterou málokdo v průmyslové praxi považuje za hodnou předmětu cíleného vědeckého bádání. Přesto tříska, která je mnohdy považována za pouhý odpad, nese informace o dějích, které proces jejího utváření doprovázely. V tělese třísky je zakonzervována detailní informace o jejím vzniku. A protože tříska byla součástí polotovaru a byla oddělena od nově vzniklého povrchu, měla by zároveň nést více, či méně komplexní informaci o stavu povrchu nově vzniklého oddělením třísky. Během procesu obrábění dochází ke strukturním změnám, které podstatně ovlivňují užitné vlastnosti obráběním vytvořeného povrchu. Tyto strukturální změny můžou být sledovány rentgenografickou metodou. Sledování změn, ke kterým došlo ve struktuře třísky obráběného materiálu by se dalo uvažovat i o změnách ke kterým dochází v obrobené vrstvě. Dané změny závisí na zvolených řezných podmínkách, které jsou technologem navrženy a mohou být vhodným způsobem ovlivňovány, tak aby bylo dosaženo požadovaných integrálních parametrů kvality povrchu. Předložený příspěvek podává informaci týkající se první části problému, a to jak je stav třísky ovlivněn stavem řezného nástroje (velikostí opotřebení) a řeznou rychlostí. Změny ve struktuře třísky, které závisí především na stavu řezného nástroje byly zjišťovány rentgenovou difrakcí Struktura třísek byla zkoumána na jejich hladké konvexní straně, která byla během procesu obrábění v kontaktu s čelem nástroje, rentgenografickou difrakcí pomocí difraktometru D8-Discover, a to na pracovišti Katedry materiálu a strojírenské metalurgie Západočeské univerzity v Plzni. 2. Rentgenová difrakce Rentgenové záření po dopadu na polykrystalický vzorek difraktuje a vytváří soustavu kuželových ploch, jež mají společnou osu primární dopadající paprsek. Promítneme-li tyto kuželové plochy do roviny (s filmem) kolmé k primárnímu paprsku, získáme tzv. difraktogram (obr. 1). Difraktogram je dvourozměrná mapa směrové distribuce intenzity I rentgenového záření difraktovaného na vzorku V a zaregistrovaného na filmu F ve formě difrakčních čar d 1 a d 2, nese informaci o reálné struktuře materiálu vzorku. Závislost I=I(a) nazýváme radiální profil příslušné difrakční linie, zatímco I=I(b) je její azimutální laterální profil.

3 Obr. 1. Schéma ilustrující vznik dvourozměrné mapy směrové distribuce intenzity rentgenového záření - difraktogramu 3. Použité vzorky třísek Třísky použité pro rentgenografické sledování změn struktury v závislosti na řezných podmínkách byly vytvořeny během soustružení materiálu ČSN nožem ze slinutého karbidu, povlakovaného nitridem titanu (běžná břitová destička P20). Hloubka úběru a p = 1 [mm] byla po celou dobu soustružení konstantní, řezná rychlost v c, posuv f, opotřebení břitové destičky VB a průměr obrobku D jsou uvedeny v Tab. 1. Předpokládáno bylo, že by změna struktury materiálu třísky měla být v závislosti na řezné rychlosti pozvolná. Výrazněji by se měl projevit vliv opotřebení. V pozdějších plánovaných výzkumech by se dalo uvažovat i o hledání vzájemném vlivu změny struktury třísky a změny integrálních parametrů povrchové vrstvy obrobeného materiálu. Tab. 1. Označení vzorků zkoumaných třísek a řezné podmínky jejich vzniku Vzorek Otáčky [ot/min] Opotřebení VB [mm] Řezná rychlost Posuv [mm/ot] Průměr obrobku [mm] [m/min] A , , B , , C , , D , , E , , F , , A , , B , , C , , D , , E , , F , ,12 108

4 4. Strukturální analýza Struktura třísek byla zkoumána na jejich hladké konvexní straně, která byla během procesu obrábění v kontaktu s čelem nástroje, rentgenografickou difrakcí pomocí difraktometru D8-Discover firmy AXS Bruker, vybaveného polykapilárním kolimátorem a plošným posičně citlivým detektorem GADDS s plynovou náplní. Jako zdroj byla použita rentgenka s kobaltovou anodou a beta filtrem. Kromě toho byla provedena korekce na spektrální dublet. Obr. 2 a 3 ilustrují vzhled dvojrozměrných difraktogramů. Obr. 4 a 5 představují radiální profil difrakční linie (211) feritu [1] pro třísky A1 F1 a A2 F2. Změřené výsledky jsou shrnuty v tabulce 2 pro všech šest řezných rychlostí (A, B, C, D, E a F) a ostrý (1) i tupý (2) nástroj. Z uvedených hodnot je patrné, že rozdíly v řezné rychlosti nezpůsobují žádný zřetelný trend sledovaných difrakčních charakteristik. Na rozdíl od toho se zde významně uplatňuje opotřebení použitého nástroje. Difraktogramy třísek získaných tupým nástrojem vykazují soustavně menší odleskový úhel 2ϑ a také menší šířku FWHM reflexe (211) než difraktogramy třísek získaných ostrým nástrojem. Dále bylo zjištěno, že integrální intensita I (211) a reflexe (211) je v poměru k integrální intensitě I (200) reflexe (200) soustavně menší při použití nástroje, který je více opotřeben než při použití nástroje neopotřebeného. Z rozdílnosti odleskových úhlů vyplývá, že na hladké konvexní straně třísek vzniká obrobením pnutí (tzv. pnutí 1. druhu, čili makropnutí), které je při použití tupého nástroje o 400 ± 100 [MPa] menší než při použití nástroje ostrého. Také mikropnutí (tzv. pnutí 2. řádu, které se mění od zrna k zrnu, takže v makroskopických oblastech je vykompenzováno), které v třískách po obrobení tupým nástrojem zůstane, je o 200 ± 30 [MPa] menší než mikropnutí, které v třískách nalézáme po obrobení nástrojem ostrým. To vyplývá z rozdílnosti šířek reflexe (211). Posléze ze snížení hodnoty poměru I(211)/I(200) při použití tupého nástroje proti případu, že byl použit nástroj ostrý vyplývá, že textura, která se projevuje v obou případech přednostní orientací krystalitů rovinou (211) do roviny (konvexního povrchu) třísky je v případě tupého nástroje méně výrazná, vyjádřeno kvantitativně 2 ± 0, 4 -krát než při použití ostrého nástroje [2-4]. 5. Diskuse Rozdíly makropnutí, mikropnutí a textury, které byly zjištěny v třískách po obrábění ostrým a tupým nástrojem, lze připsat vlivu zvýšení teploty (obrobku i třísky), jež je při obrábění tupým nástrojem větší než při obrábění nástrojem ostrým. Vyšší teplota, která vznikne při použití tupého nástroje, způsobí odrelaxování obou druhů napětí a směrové rozuspořádání krystalitů, neboť entropická náročnost textury zvyšuje hodnoty Gibbonovy (i Helmholtzovy) funkce úměrně s (absolutní) teplotou. 6. Závěr Výsledky uvedené v předloženém příspěvku potvrzují změnu struktury třísky v závislosti na podmínkách obrábění. Lze rozlišit třísku vzniklou při obrábění opotřebeným nástrojem od třísky vzniklé při použití nástroje ostrého. Bohužel se však nepotvrdil vliv řezné rychlosti na strukturální změny v třísce. Přesto zjištěné výsledky jsou optimistické a ve výzkumech orientovaných na určení změn ve struktuře materiálu vzniklých obráběním by se mělo pokračovat.

5 Tabulka 1. Změřené difrakční údaje byly získány pomocí záření CoKα. 2 ϑ je odleskový (Braggův) úhel reflexe (211), FWHM je šířka difrakční linie (211) v polovině její výšky po korekci na spektrální dublet a I(211)/I(200) je poměr integrální intensity reflexí (211) a (200). Třísky A1, B1,, F1 byly získány soustružením ostrým nástrojem (opotřebení nepřesáhlo hodnotu VB = 0,12 [mm], zatímco třísky A2, B2,, F2 byly odebrány při soustružení nástrojem otupeným (opotřebení VB = 0,3 [mm]). V posledním sloupci jsou uvedeny řezné rychlosti, které byly pro porovnání třísek při použití ostrého i opotřebeného nástroje stejné. Údaje 2 ϑ [() o ] FWHM [() o ] I(211)/I(200) [1] řezná rychlost v c [m/s] Vzorek i 2 A 99,461 99,331 0,54 0, ,3 B 99,391 99,284 0,53 0, ,1 C 99,444 99,389 0,56 0, ,0 D 99,466 99,428 0,67 0, ,2 E 99,453 99,428 0,59 0, ,6 F 99,462 99,376 0,58 0, ,0 Obr. 2. Dvojrozměrný difraktogram třísky A1. Difrakční linie (110) a (200) feritu

6 Obr. 3. Dvojrozměrný difraktogram třísky B1. Difrakční linie (110) a (200) feritu A1 B1 C1 D1 E1 F1 Obr. 4. Profily difrakčních linií (211) pro třísky vyrobených při použití ostrého nástroje

7 A2 B2 C2 D2 E2 F2 Obr. 5. Profily difrakčních linií (211) pro třísky vyrobených při použití tupého nástroje Literatura: [1] FIALA, J. SCHINDLER, I. FORET, R. - NĚMEČEK, S.: Sledování struktury konstrukčních materiálů a její degradace rtg difrakcí. Strojnícky časopis. 53, č. 1, s [2] PEISER, H. P. ROOKSBY, H. P. WILSON, A. J. C.: Diffraction by Polycrystaline Materiále. London Chapman and Hall [3] GUINIER, A.: Théorie et technique de la radiocristallographie, Paris Dunod [4] KAČANOC, N. N. MIRKIN, L. I.: Rentgenostrukturnyj analýz (polikristallov). Moskva MAŠGIZ, 1960.

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ

VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ Kartografické listy, 2009, 17 Radek DUŠEK VLIV PROSTOROVÝCH EFEKTŮ NA VNÍMÁNÍ HODNOT KRUHOVÝCH DIAGRAMŮ Dušek, R.: Influence of Spatial Effects on Perception of Pie Charts. Kartografické listy 2009, 17,

Více

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav materiálových věd a inženýrství Ing. Petr Unucka STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X EQUILIBRIA IN MULTICOMPONENT

Více

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ INFLUENCE OF WELDING TECHNOLOGY ON CHANGES OF MECHANICAL VALUES OF MICRO-ALLOYED STEELS Antonín Kříž Department of Material

Více

Morfologie plechů se zinkový povlakem používaných v automobilovém průmyslu

Morfologie plechů se zinkový povlakem používaných v automobilovém průmyslu Morfologie plechů se zinkový povlakem používaných v automobilovém průmyslu Michaela Kolnerová, Pavel Solfronk Katedra strojírenské technologie Technická univerzita v Liberci, Hálkova 6, 461 17 Liberec

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

4. MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ

4. MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ 4. MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: Popsat a pouţít metody měření teploty pomocí termočlánků. Popsat a pouţít metody měření teploty pomocí termodua.

Více

Technické údaje. Nástroje pro soustružení Utvařeče

Technické údaje. Nástroje pro soustružení Utvařeče Řezné nástroje Nástroje pro soustružení Utvařeče... 8 Frézovací nástroje... 1 Celokarbidové frézy... Nástroje pro vrtání Celokarbidové a pájené vrtáky... 19 TAC vrtací nástroje... 2 Dělové vrtáky... 29...

Více

STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH OZONU. MALEC a VIKTOR TEKÁČ. Experimentální část

STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH OZONU. MALEC a VIKTOR TEKÁČ. Experimentální část STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH VZNIK A ZÁNIK TROPOSFÉRICKÉHO OZONU KAREL ŠEC, FRANTIŠEK SKÁCEL, LUKÁŠ MALEC a VIKTOR TEKÁČ Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Vysoká škola chemicko-technologická,

Více

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

Ekotony nosné prvky struktury krajiny Které vlastnosti a funkce ekotonů lze modelovat pomocí geoinformačních technologií?

Ekotony nosné prvky struktury krajiny Které vlastnosti a funkce ekotonů lze modelovat pomocí geoinformačních technologií? Ekotony nosné prvky struktury krajiny Které vlastnosti a funkce ekotonů lze modelovat pomocí geoinformačních technologií? Vilém Pechanec, RNDr., Ph.D., Helena Kilianová, Ing., Ph.D. vilem.pechanec@upol.cz,

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2013 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova@fd.cvut.cz Došlo 27. 3. 2013, upraveno 7. 6. 2013, přijato

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 30 ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU Abstrakt: Studie informuje o dílčím cíli 2 projektu Centra, v rámci jehož řešení vypracujeme analytické studie o vzdělávacích systémech ve třech vybraných

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů Acta Informatica Pragensia 3(1), 2014, 70 88, ISSN 1805-4951 Sekce / Section: Online: aip.vse.cz Recenzované stati / Peer-reviewed papers Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických

Více

Percepce práce v ekonomicky aktivní populaci ČR Jan Červenka Je nepochybné, že v našem kulturně-civilizačním okruhu práce a pracovní sféra obecně hrají jednu z ústředních rolí v životě většiny lidí. Výdělečnou

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

Acta Politologica 6, 1, 56-70. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze,

Acta Politologica 6, 1, 56-70. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2014 Vol. 6 No. 1 ISSN 1803 8220 HAVLÍK, Vratislav KOTRBOVÁ, Jana ŠPOTTOVÁ, Kristina (2014). Cílená proměna magistrátů českých velkoměst jako základ úspěchu?

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ

TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ WROUGHT SILICON BRASSES LEAD-FREE ALTERNATIVE OF LEAD-CONTAINED MACHINABLE BRASSES Jiří Faltus a, Jan Mádl c, Václav Koutný c, Jaroslav

Více

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Radim Bačuvčík VeRBuM 2012 Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Tento projekt je

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více