L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN"

Transkript

1 L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

2 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele Přizvatel Objednatel MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE, ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE OBEC LUTÍN Zhtvitel URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO spl. s r.. IČ Ing. arch. Vanda Ciznervá Ing. Milš Schneider Prjektanti : - urbanismus, dpravní řešení Ing. arch. Ivana Glešvá - vdní hspdářství Ing. Pavel Veselý - energetika, spje Ing. Pavel Veselý - eklgie a živtní prstředí Mgr. Martin Nvtný - zemědělství, ZPF a PUPFL Mgr. Martin Nvtný - grafické a technické práce Ing. Sňa Matulvá tel.: tel., fax: Duben

3 Zhtvitel : Urbanistické středisk Brn spl. s r.. Jmén a příjmení : Funkce : Pdpis : Razítk: Ing. arch. Ivana Glešvá autrizvaný architekt č. autrizace hlavní prjektant 3

4 ÚPO Lutín subr změn č. 2 výrkvá část I. SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN SEZNAM DOKUMENTACE (1) Textvá část (2) Grafická část: Subr změn č. 2 je dkumentván na výkresech, které jsu výřezem z grafické části platnéh územníh plánu bce Lutín. Výkres základníh členění území subr změn č. 2 1 : č. 1 Hlavní výkres subr změn č. 2 1 : č. 3 Kncepce dpravy subr změn č. 2 1 : č. 4 Kncepce zásbvání vdu subr změn č. 2 1 : č. 5 Kncepce dkanalizvání subr změn č. 2 1 : č. 6 Kncepce zásbvání plynem a teplem subr změn č. 2 1 : č. 7 Kncepce zásbvání el. energií, spje subr změn č. 2 1 : č. 9 Veřejně prspěšné stavby - subr změn č. 2 1 : č. 10 Etapizace - subr změn č. 2 1 :

5 ÚPO Lutín subr změn č. 2 výrkvá část bsah: (1) TEXTOVÁ ČÁST... 6 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 6 B) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 6 B)1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE... 6 B)2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ... 7 C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ... 7 C)1. URBANISTICKÁ KONCEPCE... 7 C)2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH... 8 C)3. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ D)1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY D)2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY D)3. KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU F)1. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ F)2. STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU G) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ H) VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ (REGULAČNÍM PLÁNEM) PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ CH) ETAPIZACE I) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI (2) GRAFICKÁ ČÁST

6 ÚPO Lutín subr změn č. 2 výrkvá část Č.j. S-SMOL/023825/2012/OKR/ V Lutíně dne: 2013 SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN Opatření becné pvahy č. 1 /2013 Zastupitelstv bce Lutín, příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, ve znění pzdějších předpisů (stavební zákn), za pužití 43 dst. 4 a 55 dst. 2 stavebníh zákna, 13 a přílhy č. 7 vyhlášky č. 500/2006, územně analytických pdkladech, územně plánvací dkumentaci a způsbu evidence územně plánvací činnsti, 171 a následujících zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spjení s ustanvením 188 dst.3 a 4 stavebníh zákna v y d á v á frmu patření becné pvahy tent subr změn č. 2 územníh plánu bce Lutín schválenéh usnesením Zastupitelstva bce dne , jehž závazná část byla vyhlášena becně závaznu vyhlášku bce Lutín č. 5/2004, která nabyla účinnsti dne , změněnéh subrem změn č. 1 ÚPO Lutín, které byl vydán Zastupitelstvem bce Lutín patřením becné pvahy č. 1/2008 dne a nabyl účinnsti (1) textvá část A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Je dkumentván ve výkrese č. 1 Hlavní výkres subr změn č. 2, Výkres základníh členění území - subr změn č. 2 Zastavěné území je shdné se sučasně zastavěným územím vymezeným v platném ÚPO Lutín. Plchy řešené subrem změn č. 2 se nacházejí ve vazbě na zastavěné území neb zastavitelné plchy v k.ú. Lutín a v k.ú. Třebčín. B) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Je dkumentván ve výkrese č. 1 Hlavní výkres subr změn č. 2. B)1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE Subrem změn č. 2 (změnu č. 2) jsu vymezeny: Dílčí změna vedení cyklstezky směr Luběnice - změna funkční plchy krajinná zóna prdukční - rná půda na plchy dpravní infrastruktury účelvé kmunikace, cyklstezky - lkalita v k.ú. Lutín Dílčí změna změna funkční plchy individuální rekreace zahrádkářské a chatvé lkality - Iz na plchu bydlení v rdinných dmech lkalita v k.ú. Lutín jižně d centra sídla. Dílčí změna změna funkční plchy krajinná zóna prdukční - rná půda na plchu bydlení v rdinných dmech - lkalita v k.ú. Třebčín na jihvýchdním kraji sídla. Dílčí změna 2.09a - změna funkční plchy krajinná zóna prdukční - rná půda na plchu bydlení v rdinných dmech - lkalita v k.ú. Třebčín na severním kraji sídla. Dílčí změna 2.09b - změna funkční plchy z účelvé kmunikace a plchy krajinná zóna prdukční - rná půda na plchu veřejných prstranství pr bsluhu dílčí změny 2.09a lkalita v k.ú. Třebčín na severním kraji sídla. 6

7 ÚPO Lutín subr změn č. 2 výrkvá část B)2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OCHRANA PŘED NEGATIVNÍMI VLIVY Z VÝROBY: dílčí změna 2.04 plchy pr bydlení bydlení v rdinných dmech - Br pdmínky využití plchy: Výstavba staveb pr bydlení je pdmíněna prvedením hlukvéh psuzení ve vztahu k plše pr výrbu výrbní aktivity (areál bývalé Sigmy Lutín). Negativní vlivy, např. hluk, vibrace, prašnst apd. z prvzu výrby nesmí zasahvat d chráněnéh venkvníh prstru staveb pr bydlení. Objekty bydlení budu umístěny tak, aby v chráněném venkvním prstru staveb byly splněny hygienické limity hluku v denní a nční dbě. OCHRANA PŘED NEGATIVNÍMI VLIVY Z DOPRAVY: dílčí změna 2.04, 2.07 plchy pr bydlení bydlení v rdinných dmech - Br pdmínky využití plchy: Výstavba staveb pr bydlení je pdmíněna prvedením hlukvéh psuzení ve vztahu k plchám dpravní infrastruktury (silniční a železniční). Negativní vlivy, např. hluk, vibrace, prašnst apd. z prvzu dpravy nesmí zasahvat d chráněnéh venkvníh prstru staveb pr bydlení. Objekty bydlení budu umístěny tak, aby v chráněném venkvním prstru staveb byly splněny hygienické limity hluku v denní a nční dbě. C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ C)1. URBANISTICKÁ KONCEPCE Je dkumentván ve výkrese č. 1 Hlavní výkres subr změn č. 2. Změnu č. 2 jsu navrženy: plchy pr bydlení na výchdním a severním kraji Třebčína plchy pr bydlení využívající prluku jižně d centra Lutína plchy veřejných prstranství pr bsluhu rzvjvé plchy bydlení na severním kraji Třebčína plchy dpravní infrastruktury pr průchd cyklstezky v Lutíně 7

8 ÚPO Lutín subr změn č. 2 výrkvá část C)2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Je dkumentván ve výkrese č. 1 Hlavní výkres subr změn č. 2, Výkres základníh členění území - subr změn č. 2. změnu č. 2 jsu navrženy zastavitelné plchy: čísl dílčí změny (lkality) k.ú. / lkalizace způsb využití zastavitelné plchy 2.01 Lutín / Lutín pdél silnice III/ Lutín / Lutín jih u areálu výrby plchy dpravní infrastruktury účelvé kmunikace, cyklstezky - Du plchy pr bydlení bydlení v rdinných dmech Br charakteristika zastavitelné plchy specifické pdmínky Plcha pr cyklisticku stezku. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA řešit dešťvé vdy, viz kap. D)2 OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ respektvat linivý interakční prvek respektvat pdmínky využití území archelgickéh zájmu LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ řešit střet se silničním chranným pásmem řešit střet s chrannými a bezpečnstními pásmy TI (nadzemním vedením vn, VTL plynvdem) Plcha pr bydlení v rdinných dmech. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA řešit dešťvé vdy, viz kap. D)2 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ řešit střet s chranným pásmem vlečky OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ, OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK respektvat pdmínky využití území archelgickéh zájmu lkalita se nachází v blízksti plchy výrby (areálu bývalé Sigmy Lutín) respektvat pdmínky využití, viz kap. B)2. lkalita se nachází v blízksti plch dpravní infrastruktury (vlečky d areálu bývalé Sigmy Lutín) respektvat pdmínky využití plchy, viz kap. B)2. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ, OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU respektvat pdmínky, viz kap. F)2. 8

9 čísl dílčí změny (lkality) k.ú. / lkalizace způsb využití zastavitelné plchy 2.07 Třebčín / Třebčín výchd Sídliště II plchy pr bydlení bydlení v rdinných dmech Br ÚPO Lutín subr změn č. 2 výrkvá část charakteristika zastavitelné plchy specifické pdmínky Plcha pr bydlení v rdinných dmech. pdmínku využití plchy je přízení územní studie řešit veřejné prstranství pr setkávání a dpčinek - viz kap. D)3 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA zajistit dpravní napjení řešit prpjení na stávající lkalitu rdinných dmů a cyklstezku pdél silnice III/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA zajistit napjení na technicku infrastrukturu řešit dešťvé vdy, viz kap. D)2 přelžku nadzemníh vedení vn řešit v rámci kridrů technické infrastruktury KT1, KT2 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ řešit střet se silničním chranným pásmem, s chranným pásmem vlečky řešit střet s chrannými pásmy TI (nadzemním vedením vn, STL plynvdem, kanalizačním sběračem) OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ, OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK respektvat pdmínky využití území archelgickéh zájmu lkalita se nachází v blízksti plch dpravní infrastruktury (silnice III/ a vlečky d areálu bývalé Sigmy Lutín) respektvat pdmínky využití plchy, viz kap. B)2. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ, OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU respektvat pdmínky, viz kap. F) a Třebčín / Třebčín sever plchy pr bydlení bydlení venkvskéh charakteru Bz Plcha pr bydlení v rdinných dmech. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA zajistit dpravní napjení řešit v rámci navržených plch veřejných prstranství (dílčí změna 2.09b) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA zajistit napjení na technicku infrastrukturu - řešit v rámci navržených plch veřejných prstranství (dílčí změna 2.09b) řešit dešťvé vdy OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ respektvat pdmínky využití území archelgickéh zájmu PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ, OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU respektvat pdmínky, viz kap. F)2. 9

10 ÚPO Lutín subr změn č. 2 výrkvá část čísl dílčí změny (lkality) k.ú. / lkalizace způsb využití zastavitelné plchy charakteristika zastavitelné plchy specifické pdmínky 2.09b Třebčín / Třebčín sever plchy pr veřejná prstranství - Un Plcha pr bsluhu lkality bydlení - dílčí změny 2.09a. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA řešit dešťvé vdy, viz kap. D)2 OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ respektvat pdmínky využití území archelgickéh zájmu respektvat linivý interakční prvek C)3. VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Zůstává beze změny. D) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ D)1. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Je dkumentvána ve výkrese č. 3. Kncepce dpravy subr změn, ve výkrese č. 1 Hlavní výkres subr změn č. 2. Změnu č. 2 jsu navrženy: dílčí změnu 2.01 je navržena cyklstezka z Lutína směr Luběnice, pr jejíž průchd je navržena funkční plcha - plchy dpravní infrastruktury účelvé kmunikace, cyklstezky - Du dílčí změnu 2.09b jsu navrženy plchy veřejných prstranství pr trasvání místní bslužné kmunikace viz kap. D)3. napjení lkalit pr bydlení, navržených změnu č. 2 na dpravní infrastrukturu, viz specifické pdmínky, kap. C)2. dpravní bsluhu (vzidlvé kmunikace i pěší trasy) řešit tak, aby plynule navazvaly na stávající systém klní zástavby parkvání a dstavení vzidel řešit v rámci navržených plch bydlení dílčí změnu 2.07 jsu dtčena chranná pásma dpravní infrastruktury respektvat specifické pdmínky využití plch, viz kap. C)2. 10

11 ÚPO Lutín subr změn č. 2 výrkvá část D)2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Je dkumentvána ve výkrese č. 4 Kncepce zásbvání vdu subr změn č. 2, ve výkrese č. 5 Kncepce dkanalizvání subr změn č. 2, ve výkrese č. 6 Kncepce zásbvání plynem a teplem subr změn č. 2, ve výkrese č. 7 Kncepce zásbvání el. energií, spje subr změn č. 2. Změnu č. 2 jsu navrženy: kridry technické infrastruktury KT1, KT2 výchdně d Třebčína pr přelžky nadzemníh vedení VN; Pdmínky využití kridrů technické infrastruktury Hlavní využití kridr pr realizaci technické infrastruktury Přípustné využití technická infrastruktura prpjení pěších a cyklistických tras, účelvých kmunikací Nepřípustné využití činnsti a využití, které by znemžnil realizaci navrženéh záměru d dby realizace je nepřípustné pvlvat stavby ani dčasné vyjma navrhvaných staveb technické infrastruktury (a staveb přím suvisejících), pr které je tt území chráněn dílčí změnu 2.09b jsu navrženy plchy veřejných prstranství pr navržená vedení technické infrastruktury vdvd, kanalizaci, stl plynvd, napjení lkalit pr bydlení, navržených změnu č. 2 na technicku infrastrukturu, viz specifické pdmínky, kap. C)2. v případě pžadvanéh prdlužení stávajících sítí bude pr trasvání přednstně využit plch veřejných prstranství a dpravní infrastruktury všechny lkality změny č. 2 leží v chráněné blasti přirzené akumulace vd (CHOPAV) kvartér řeky Mravy respektvat pdmínky využití nakládání s dešťvými vdami v plchách dílčích změn řešit zadržvání, vsakvání i využívání dešťvých vd jak zdrje vdy a s cílem zmírňvání účinků pvdní: Dílčí změna vedení cyklstezky směr Luběnice - plcha pr cyklstezku musí být navržena tak, aby respektvala stávající dvdnění kmunikace, pdél které je vedená a zárveň umžňvala dvdnění v suladu s principy hspdaření s dešťvými vdami; dvdnění řešit v maximální mžné míře přes travní drn v příkpech. Dílčí změna 2.04 lkalita pr bydlení - dešťvé vdy přednstně zasakvat, v případě nemžnsti zasakvání je nutný regulvaný dtk d ddílné kanalizace, pslední mžnst je regulvaný dtk d jedntné kanalizace) na základě stanviska hydrgelga. Dílčí změna lkalita pr bydlení - v územní studii řešit nakládání s dešťvými vdami ze všech plch řešené lkality (tj. RD, zpevněné plchy, kmunikace apd.) v suladu se zásadami hspdaření s dešťvými vdami - dešťvé vdy přednstně zasakvat, v případě nemžnsti zasakvání je nutný regulvaný dtk d ddílné kanalizace, pslední mžnst je regulvaný dtk d jedntné kanalizace. Dílčí změna 2.09a, 2.09b - lkalita pr bydlení a kmunikace - nakládání s dešťvými vdami řešit v suladu se zásadami hspdaření s dešťvými vdami na základě stanviska hydrgelga, dvdnění kmunikace řešit v maximální mžné míře přes travní drn v příkpech 11

12 ÚPO Lutín subr změn č. 2 výrkvá část D)3. KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Je dkumentvána ve výkrese č. 3 Kncepce dpravy subr změn č. 2, ve výkrese č. 1 Hlavní výkres subr změn č. 2. Změnu č. 2 jsu navrženy plchy veřejných prstranství (Un): dílčí změna 2.09b plcha pr bsluhu lkality bydlení 2.09a na severním kraji sídla dpravní a technicku infrastrukturu v k.ú. Třebčín ÚP navrhuje rzvjvé plchy bydlení s rzsahem nad 2,0 ha, u nichž je nutn v navazujících řízeních (v územní studii) vymezit plchy veřejných prstranství (dpčinkvé plchy pr ddych a setkávání byvatel) tét minimální výměře: IDENTIFIKACE PLOCHY VÝMĚRA LOKALITY VYUŽITÍ PLOCHY CELKEM V HA 2.07 Br 6, MIN. POŽADOVANÁ VÝMĚRA PLOCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V M2 E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ Je dkumentvána ve výkrese č. 3. Kncepce dpravy subr změn č. 2, ve výkrese č. 1 Hlavní výkres subr změn č. 2. Respektvat trasy plních cest, a t jak stávajících, tak i půvdních, nvu zástavbu by neměly být přerušeny ani zaslepeny. Pkud navrhvanu zástavbu djde k zábru jen části vlastnických parcel a zbývající části parcel zůstanu bez přístupu, je nezbytné v rámci navrhvané změny řešit i nvé zpřístupnění těcht pzemků. Dílčí změny 2.01, 2.09b zasahují d interakčních prvků respektvat specifické pdmínky, viz kap. C)2. F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU F)1. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Pdmínky pr využití plch (dle platnéh ÚPO) jsu stanveny pr tyt dílčí změny: dílčí změna 2.04, 2.07 Br - bydlení v rdinných dmech dílčí změna 2.09a Bz - bydlení venkvskéh charakteru dílčí změna 2.09b - Un - veřejná prstranství Pdmínky pr využití plch (dle změny č. 2) jsu navrženy pr dílčí změnu: dílčí změna 2.01 Du - plchy dpravní infrastruktury účelvé kmunikace, cyklstezky Hlavní využití: Plchy veřejně přístupných kmunikací, umžňujících bezpečný průchd krajinu pr pěší a cyklisty, pr bsluhu nemvitstí a pzemků. Přípustné využití: cyklistické a pěší stezky a trasy, dpčívadla účelvé, příp. místní kmunikace včetně jejich sučástí, např. záchytné příkpy různé frmy zeleně, např. dprvdná a izlační zeleň, skladebné části ÚSES pzemky suvisející dpravní a technické infrastruktury Nepřípustné využití: činnsti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití 12

13 ÚPO Lutín subr změn č. 2 výrkvá část F)2. STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU respektvat navrženu výškvu regulaci: PLOCHY PRO BYDLENÍ dílčí změna 2.04 výškvá regulace zástavby max. 2 NP s mžnstí pdkrví dílčí změna 2.07, 2.09a výškvá regulace zástavby max. 1 NP s mžnstí pdkrví zástavba navrhvaná na vnějších krajích zastavitelných plch musí být situvána vždy tak, aby d vlnéh území byla rientvána nezastavěná část stavebníh pzemku; v případě, že t není mžné, je nutn řešit přechd zástavby d krajiny zeleněním G) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ Je dkumentván ve výkrese č. 9 Veřejně prspěšné stavby - subr změn č. 2. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY: V rámci změny č. 2 jsu vymezeny: Plchy a kridry pr veřejně prspěšné stavby, pr které lze práva k pzemkům a stavbám vyvlastnit: 2.01-Dc cyklstezka směr Luběnice v k.ú. Lutín KT1 kridr technické infrastruktury - pr přelžku nadzemníh vedení vn v k.ú. Třebčín KT2 kridr technické infrastruktury pr přelžku nadzemníh vedení vn v k.ú. Třebčín H) VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ (REGULAČNÍM PLÁNEM) PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ Je dkumentván ve výkrese - Výkres základníh členění. K prvěření územní studií je navržena rzvjvá lkalita na jihvýchdním kraji Třebčína: dílčí změna plchy pr bydlení bydlení v rdinných dmech Br Při řešení územní studie respektvat specifické pdmínky, stanvené pr dílčí změnu, viz kap. C)2. Lhůta přízení územní studie, její schválení přizvatelem a vlžení dat tét studií d evidence územně plánvací činnsti:

14 ÚPO Lutín subr změn č. 2 výrkvá část CH) ETAPIZACE Je dkumentván ve výkrese č. 10 Etapizace subr změn č. 2. D I. etapy výstavby byly zařazeny: dílčí změny 2.01, 2.04, 2.09a, 2.09b cyklstezka, plchy (prluky) pr 1 RD v Lutíně a Třebčíně dílčí změna 2.07 lkalita pr rzvj plch bydlení na výchdním kraji Třebčína I) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI Pčet stran textvé části 14 Pčet výkresů grafické části 8 Výkres základníh členění území subr změn č. 2 č. 1 Hlavní výkres subr změn č. 2 č. 3 Kncepce dpravy subr změn č. 2 č. 4 Kncepce zásbvání vdu subr změn č. 2 č. 5 Kncepce dkanalizvání subr změn č. 2 č. 6 Kncepce zásbvání plynem a teplem subr změn č. 2 č. 7 Kncepce zásbvání el. energií, spje subr změn č. 2 č. 9 Veřejně prspěšné stavby - subr změn č. 2 č. 10 Etapizace subr změn č. 2 (2) grafická část 14

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

návrh územního plánu Dražíč textová část

návrh územního plánu Dražíč textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh územního plánu Dražíč textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dražíč datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více