Usnesení z 129. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 129. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne"

Transkript

1 Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská Mariánské Lázně tel.: fax: Usnesení z 129. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Usnesení obdrží: členové zastupitelstva města tajemník a vedoucí odborů městského úřadu ředitelé podniků a organizací zřizovaných městem Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti přeložky plynové přípojky p.p.č.159/6 k.ú. Mariánské Lázně Usnesení č.rm/554/17 z 129. zasedání rady města Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti práva uložení, provozu a údržby přeložky plynové přípojky do části pozemkové parcely159/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, jejíž celková výměra je 2950 m2 v k.ú. Mariánské Lázně, která je ve vlastnictví města, mezi Městem Mariánské Lázně, jako budoucím povinným, spol. GasNet, s.r.o., se sídlem : Klišská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČO: , DIČ: CZ , zastoupené na základě plné moci spol. GridServices, s.r.o., se sídlem: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno, IČO: , DIČ: CZ , jako budoucím oprávněným a investorem stavby spol. PHL-BROADWAY, s.r.o. se sídlem: Na Pankráci 1062/58, Praha, IČO: , DIČ: CZ , jako budoucím investorem stavby za těchto podmínek: 1) Rozsah služebnosti bude stanoven geometrickým plánem zpracovaným na náklady budoucího investora stavby, případně oprávněného. 2) Nejpozději do 30 dnů od kolaudačního souhlasu ( kolaudačního rozhodnutí, případně oznámení o užívání stavby), resp. od dokončení stavby, požádá písemně budoucí investor, případně oprávněný o uzavření smlouvy služebnosti. 3) Služebnost bude zřízena úplatně s tím, že jeho cena bude stanovena ve smyslu zák. č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a navýšena o režijní náklady a DPH v zákonné výši. 4) Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 5) Služebnost bude realizována dle Technických podmínek pro výkopové práce a uložení inženýrských sítí v místních komunikacích stanovených spol. Technický a dopravní servis s.r.o. Mariánské Lázně, které budou nedílnou součástí této smlouvy. 6) Oprávněný bude povinen každý další vstup na nemovitosti města např. za účelem opravy a údržby nebo rekonstrukce plynové přípojky oznámit a současně dodržet Technické podmínky. V rámci stavby: Resort BROADWAY rekonstrukce a dostavba stávajícího hotelu Polonia 2. etapa, Mariánské Lázně, Hlavní č.p. 48,49,50

2 Smlouva o zřízení služebnosti teplovodního potrubí a elektrické přípojky - p.p.č. 950/1 v k.ú. Mariánské Lázně ( areál Slovan) Usnesení č.rm/555/17 z 129. zasedání rady města Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce teplovodního rozvodu a elektrického kabelu podél potrubí do části pozemkové parcely č. 950/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, jejíž celková výměra je 5748 m2 v katastrálním území a obci Mariánské Lázně, která je ve vlastnictví města, mezi Městem Mariánské Lázně jako povinným a společností Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o., se sídlem: Nádražní náměstí 294, Mariánské Lázně, IČO: , DIČ: CZ , jako oprávněným za těchto podmínek: 1. Rozsah služebnosti byl určen geometrickým plánem č / Služebnost se zřizuje úplatně na dobu neurčitou. 3. Cena služebnosti ve výši ,724 Kč včetně DPH bude oprávněným jednorázově uhrazena na základě faktury vystavené povinným do 30 dnů od oboustranného podpisu smlouvy o zřízení služebnosti. 4. Veškeré poplatky spojené s vkladem služebnosti do katastru nemovitostí hradí oprávněný. 5. Oprávněný je povinen každý další vstup služebnosti na nemovitost města, např. za účelem opravy, údržby nebo rekonstrukce teplovodního rozvodu a elektrického kabelu podél potrubí oznámit povinnému Účel: V rámci stavby : Mariánské Lázně, Tyršova ul., Areál SLOVAN, modernizace vytápění. Výběrové řízení jednatel MDML Usnesení č.rm/556/17 z 129. zasedání rady města Rada města bere na vědomí zprávu o průběhu výběrového řízení na pozici jednatele společnosti Městská doprava Mariánské Lázně s.r.o. a doporučuje zastupitelstvu schválit vybraného kandidáta Ing. Vladimíra Nedvěda na pozici jednatele a prokuristy společnosti Městská doprava Mariánské Lázně s.r.o. Pronájem stánku č. 5 -Promenáda města bad Homburg - M. Kaňka Usnesení č.rm/557/17 z 129. zasedání rady města Rada města souhlasí s pronájmem prodejního stánku č. 5 umístěném na pozemkové parcele č. 170/1 k. ú. ML Promenáda města Bad Homburg za těchto podmínek:

3 Nájemce: Matěj Kaňka, se sídlem podnikání Zelená 242/1a, Mariánské Lázně Hamrníky IČ: Doba pronájmu: určitá od do Výše nájmu: 400,- Kč/den vč. DPH Účel užívání: prodej suvenýrů. Pronájem dalších stánků na tržišti - Ing. Rosocha Usnesení č.rm/558/17 z 129. zasedání rady města Rada města souhlasí: a) s prodloužením pronájmu stánků č. 3 a č. 4 b) s pronájmem prodejních stánků č. 1, č. 2 a č. 21 umístěných na části stavební parcely č a části pozemkové parcely č. 899/4 obě v k. ú. Mariánské Lázně městské tržiště na ul. Chebská za těchto podmínek: Nájemce: Václav Rosocha fyzická osoba podnikající se sídlem Vnorovy, Hlavní 282, IČ: , kontaktní adresa: Na Průhonu 198/10, Mariánské Lázně Doba pronájmu: určitá do Výše nájmu: 20,- Kč/den vč. DPH Účel užívání: prodej ovoce a zeleniny, občerstvení. NP Poštovní 96 - žádost o snížení nájemného - Miloslav Halada Usnesení č.rm/559/17 z 129. zasedání rady města 1. Rada města souhlasí se snížením nájemného u nebytového prostoru v ul. Poštovní, č.p. 96, na st.p.č. 96, k.ú. a obec Mariánské Lázně, nájemci Miloslavu Haladovi, se sídlem Sluneční 150, Valy, IČO Rada města souhlasí se zveřejněním záměru z důvodu úpravy nájemného nebytového prostoru, č. p. 96 na st.p.č. 96, k.ú. a obec Mariánské Lázně. NP Poštovní č.p Miloslav Halada - nesouhlas poskytnutí fin. kompenzace Usnesení č.rm/560/17 z 129. zasedání rady města Rada města nesouhlasí s poskytnutím finanční kompenzace nájemného za období od do požadované nájemcem nebytového prostoru v ul. Poštovní, č.p. 96, na st.p.č., k.ú. a obec Mariánské Lázně, nájemcem Miloslavem Haladou, se sídlem Sluneční 150, Valy, IČ: Převod členských práv a povinností v Bytovém družstvu Mariánské Lázně Usnesení č.rm/561/17 z 129. zasedání rady města Rada města bere na vědomí převod členských práv a povinností v Bytovém družstvu Mariánské Lázně, Nákladní 353/2, Mariánské Lázně, IČ: , k bytové jednotce č. 6,

4 v ul. Franze Kafky č.p. 820/10, st.p.č. 3107, k.ú. Úšovice, obec Mariánské Lázně, a to mezi stávajícími členy družstva, paní Marií Šlechtovou a panem Arch. Jiřím Šlechtou a nabyvateli členských práv a povinností panem Ing. Petrem Adamem a paní Natašou Adamovou, a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k tomuto bytu s panem Ing. Petrem Adamem a paní Natašou Adamovou. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - drenážní potrubí a okapový chodníček - část p.p.č. 310/3 v k.ú. Úšovice Usnesení č.rm/562/17 z 129. zasedání rady města Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti práva uložení, provozu a údržby drenážního potrubí a okapového chodníčku do části pozemkové parcely č. 310/3 ostatní plocha, manipulační plocha, jejíž celková výměra je m 2 v katastrálním území Úšovice, obec Mariánské Lázně, která je ve vlastnictví města, mezi Městem Mariánské Lázně jako budoucím povinným a Společenstvím vlastníků Americká 436, 437, 438, Mariánské Lázně, se sídlem: Americká 436/7, Úšovice, Mariánské Lázně IČ: , jako budoucím oprávněným za těchto podmínek: 1. Rozsah služebnosti bude stanoven geometrickým plánem, zpracovaným na náklady budoucího oprávněného. 2. Nejpozději do 30ti dnů od kolaudačního souhlasu ( kolaudačního rozhodnutí, případně oznámení o užívání stavby), resp. od dokončení stavby, požádá písemně budoucí oprávněný o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. 3. Služebnost bude zřízena úplatně na náklady oprávněného s tím, že jeho cena bude stanovena ve smyslu zák. č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a navýšena o režijní náklady a DPH v zákonné výši. 4. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. 5. Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat v ploše veřejné zeleně, požádá oprávněný o souhlas odbor životního prostředí. 6. Oprávněný ze služebnosti bude povinen každý vstup na nemovitosti města např. za účelem opravy, údržby nebo rekonstrukce drenážního potrubí a okapového chodníčku bezprostředně oznámit. Účel: v rámci stavby : Odvlhčení domů čp. 436, 437, 438 Americká ulice, Mariánské Lázně. Čerpání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Úšovice M.L. Usnesení č.rm/563/17 z 129. zasedání rady města Rada města souhlasí s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu Mateřské školy Úšovice, Mariánské Lázně, Skalníkova 518, příspěvková organizace, IČ: , ve výši ,-- Kč na opravu lednice v kuchyni mateřské školy.

5 Protokol z veřejnosprávní kontroly - ZUŠ F. Chopina Usnesení č.rm/564/17 z 129. zasedání rady města Rada města bere na vědomí Protokol o kontrole, která byla provedena u Základní umělecké školy Fryderyka Chopina Mariánské Lázně, příspěvková organizace, IČ: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace a Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje projekt Revitalizace okolí Labutího jezírka v Sadech V. Skalníka II. etapa Usnesení č.rm/565/17 z 129. zasedání rady města Rada města souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt Revitalizace okolí Labutího jezírka v Sadech V. Skalníka II. etapa, dle důvodové zprávy. Oprava chodníku Mariánské Lázně - Velká Hleďsebe Usnesení č.rm/566/17 z 129. zasedání rady města Rada města souhlasí, na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava chodníku Mariánské Lázně Velká Hleďsebe a s uzavřením smlouvy s firmou ALGON, a.s., Ringhofferova 1/115, Praha 5, IČO: Ing. Petr Třešňák starosta V Mariánských Lázních dne: PhDr. Luděk Nosek 1.místostarosta

Zápis z 129. zasedání rady města

Zápis z 129. zasedání rady města Zápis z 129. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 03.10.2017 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti přeložky

Více

Usnesení z 145. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne

Usnesení z 145. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 30 Mariánské Lázně tel.: +420354922111 fax: +420354623186 e-mail: muml@marianskelazne.cz Usnesení z 145. zasedání rady města v Mariánských

Více

Usnesení z 125. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne

Usnesení z 125. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 30 Mariánské Lázně tel.: +420354922111 fax: +420354623186 e-mail: muml@marianskelazne.cz Usnesení z 125. zasedání rady města v Mariánských

Více

Zápis z 7. zasedání rady města

Zápis z 7. zasedání rady města Zápis z 7. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 08. 01. 2019 od 08.15 hod do 9.45 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Přítomno: 7 radních Tisk č. 1 Smlouva o budoucí

Více

Zápis z 130. zasedání rady města

Zápis z 130. zasedání rady města Zápis z 130. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 10.10.2017 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti STL

Více

Usnesení z 33. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne

Usnesení z 33. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 30 Mariánské Lázně tel.: +420354922111 fax: +420354623186 e-mail: muml@marianskelazne.cz Usnesení z 33. zasedání rady města v Mariánských

Více

Zápis z 128. zasedání rady města

Zápis z 128. zasedání rady města Zápis z 128. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 26.09.2017 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 NP Poštovní 96 - žádost o snížení nájemného - Miloslav

Více

Zápis z 168. zasedání rady města

Zápis z 168. zasedání rady města Zápis z 168. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 02.10.2018 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 BILLA Mariánské Lázně Úšovice ul. Plzeňská žádost o

Více

Zápis z 125. zasedání rady města

Zápis z 125. zasedání rady města Zápis z 125. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 29.08.2017 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Stav chodníku v ulici Bezejmenná u č.p. 620 Rada města

Více

Zápis z 107. zasedání rady města

Zápis z 107. zasedání rady města Zápis z 107. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 22.03.2017 od 15.00 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Komisní prodej - grafická alba Tisk č. 1 Rada města bere na vědomí

Více

Zápis z 117. zasedání rady města

Zápis z 117. zasedání rady města Zápis z 117. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 06.06.2017 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Zapojení dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících

Více

Zápis z 135. zasedání rady města

Zápis z 135. zasedání rady města Zápis z 135. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 14.11.2017 od 08.00 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti kabelu

Více

Usnesení. Město Mariánské Lázně. z 123. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Malí, ale společně silní

Usnesení. Město Mariánské Lázně. z 123. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Malí, ale společně silní Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 30 Mariánské Lázně tel.: +420354922111 fax: +420354623186 e-mail: muml@marianskelazne.cz Usnesení z 123. zasedání rady města v Mariánských

Více

Zápis z 145. zasedání rady města

Zápis z 145. zasedání rady města Zápis z 145. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 13.02.2018 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Č.j.: SEK/18/156/VD Tisk č. 1 Smlouva o zřízení služebnosti plynárenského

Více

Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne

Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 30 Mariánské Lázně tel.: +420354922111 fax: +420354623186 e-mail: muml@marianskelazne.cz Usnesení z 32. zasedání rady města v Mariánských

Více

Zápis z 38. zasedání rady města

Zápis z 38. zasedání rady města Zápis z 38. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 24. 09. 2019 od 08.15 hod. do 09.27 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Přítomno: 6 radních, omluven Ing. Kalina Tisk

Více

Zápis z 172. zasedání rady města

Zápis z 172. zasedání rady města Zápis z 172. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: Program 172. RM 30. 10. 2018 od 8.15 hod. do 9.20 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Rada města schvaluje

Více

Zápis z 12. zasedání rady města

Zápis z 12. zasedání rady města Zápis z 12. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 19. 02. 2019 od 08.15 hod do 10.45 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Přítomno: 7 radních Program 12.RM Tisk č. 1 Usnesení

Více

Zápis z 133. zasedání rady města

Zápis z 133. zasedání rady města Zápis z 133. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 31.10.2017 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 1) Revokace usnesení rady města č. RM/529/17 ze dne

Více

Zápis z 167. zasedání rady města

Zápis z 167. zasedání rady města Zápis z 167. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 25.09.2018 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Převod členských práv a povinností v Bytovém družstvu

Více

Usnesení z 116. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne

Usnesení z 116. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 30 Mariánské Lázně tel.: +420354922111 fax: +420354623186 e-mail: muml@marianskelazne.cz Usnesení z 116. zasedání rady města v Mariánských

Více

Zápis z 171. zasedání rady města

Zápis z 171. zasedání rady města Zápis z 171. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: Program 171.RM 23. 10. 2018 od 08.15 hod. do 9.40 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Rada města schvaluje

Více

Zápis z 26. zasedání rady města

Zápis z 26. zasedání rady města Zápis z 26. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 04. 06. 2019 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Přítomno: 6 radních, omluven Mgr. Pelc Tisk č. 1 Program 26.RM

Více

Usnesení z 131. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne

Usnesení z 131. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 30 Mariánské Lázně tel.: +420354922111 fax: +420354623186 e-mail: muml@marianskelazne.cz Usnesení z 131. zasedání rady města v Mariánských

Více

Zápis z 132. zasedání rady města

Zápis z 132. zasedání rady města Zápis z 132. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 24.10.2017 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 NP Hlavní 259 - výpověď z nájmu - Julie Luhanová Rada

Více

Zápis z 100. zasedání rady města

Zápis z 100. zasedání rady města Zápis z 100. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 24.01.2017 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Prodejní stánky - nájemné Tisk č. 1 Rada města: 1) Revokuje usnesení

Více

Zápis z 116. zasedání rady města

Zápis z 116. zasedání rady města Zápis z 116. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 30.05.2017 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Odbor sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí

Více

Zápis z 146. zasedání rady města

Zápis z 146. zasedání rady města Zápis z 146. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 27.02.2018 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Č.j.: SEK/18/229/VD Parkování v M.L. Tisk č. 1 Rada města ukládá

Více

Zápis z 157. zasedání rady města

Zápis z 157. zasedání rady města Zápis z 157. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 29.05.2018 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Č.j.: SEK/18/1516/VD Tisk č. 1 Zveřejnění záměru pachtu parcel

Více

Zápis z 34. zasedání rady města

Zápis z 34. zasedání rady města Zápis z 34. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 20. 08. 2019 od 08.15 hod. do 10.05 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Přítomno: 5 radních, omluveni Bc. et Bc. Karolina

Více

Zápis z 151. zasedání rady města

Zápis z 151. zasedání rady města Zápis z 151. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 03.04.2018 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Č. j.: SEK/18/388/VD Tisk č. 1 Souhlas s využitím pozemků - orientační

Více

Zápis z 169. zasedání rady města

Zápis z 169. zasedání rady města Zápis z 169. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 09.10.2018 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Změna způsobu vyřazení majetku města Tisk č. 1 1. Rada města

Více

Zápis z 166. zasedání rady města

Zápis z 166. zasedání rady města Zápis z 166. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 18.09.2018 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti elektropřípojky

Více

Zápis z 159. zasedání rady města

Zápis z 159. zasedání rady města Zápis z 159. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 12.06.2018 od 07.30 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Č.j.: SEK/18/1654/VD Dodatky ke smlouvám Tisk č. 1 Rada města

Více

Zápis z 114. zasedání rady města

Zápis z 114. zasedání rady města Zápis z 114. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 09.05.2017 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 RGCML - uzavření Dodateku č. 2 k pachtovní smlouvě

Více

Zápis z 170. zasedání rady města

Zápis z 170. zasedání rady města Zápis z 170. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 16.10.2018 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Jmenování člena Řídícího výboru MAP Tisk č. 1 Rada města jmenuje

Více

Usnesení z 149. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne

Usnesení z 149. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 30 Mariánské Lázně tel.: +420354922111 fax: +420354623186 e-mail: muml@marianskelazne.cz Usnesení z 149. zasedání rady města v Mariánských

Více

Zápis z 18. zasedání rady města

Zápis z 18. zasedání rady města Zápis z 18. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 02. 04. 2019 od 08.15 hod. do 9.40 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Přítomno: 6 radních, omluvena Bc. et Bc. Vejmělková

Více

Zápis z 141. zasedání rady města

Zápis z 141. zasedání rady města Zápis z 141. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 16.01.2018 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Dohoda o vydání bezdůvodného obohacení č. 1/2017 (

Více

Zápis z 131. zasedání rady města

Zápis z 131. zasedání rady města Zápis z 131. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 17.10.2017 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - kabel

Více

Usnesení z 150. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne

Usnesení z 150. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 30 Mariánské Lázně tel.: +420354922111 fax: +420354623186 e-mail: muml@marianskelazne.cz Usnesení z 150. zasedání rady města v Mariánských

Více

Zápis z 110. zasedání rady města

Zápis z 110. zasedání rady města Zápis z 110. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 11.04.2017 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Odměny ředitelům škol a šk. zařízení Tisk č. 1 Rada města schvaluje

Více

Zápis z 24. zasedání rady města

Zápis z 24. zasedání rady města Zápis z 24. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 21. 05. 2019 od 08.15 hod. do 9.52 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Přítomno: 7 radních Program 24.RM Tisk č. 1 Usnesení

Více

Zápis z 2. zasedání rady města

Zápis z 2. zasedání rady města Zápis z 2. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 27. 11. 2018 od 08.15 hod do 11.00 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Přítomno: 7 radních Program 2. RM Tisk č. 1 Usnesení

Více

Zápis z 9. zasedání rady města

Zápis z 9. zasedání rady města Zápis z 9. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 22. 01. 2019 od 08.15 hod. do 10.10 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Přítomno: 6 radních, omluven Ing. Kalina Tisk

Více

Zápis z 154. zasedání rady města

Zápis z 154. zasedání rady města Zápis z 154. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 09.05.2018 od 13.00 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Č.j.: SEK/18/1192/VD Tisk č. 1 Pojistná smlouva o havarijním

Více

Zápis z 164. zasedání rady města

Zápis z 164. zasedání rady města Zápis z 164. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 28. 08. 2018 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Nabytí a likvidace nepatrného majetku Tisk č. 1 1. Rada města

Více

Zápis z 6. zasedání rady města

Zápis z 6. zasedání rady města Zápis z 6. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 18. 12. 2018 od 08.15 hod do 11.03 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Přítomno: 7 radních Program 6. RM Tisk č. 1 Usnesení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 7. schůze Rady města Hostinné, konané dne 05.02.2019 112/7/RM/2019 Schválení programu 7. schůze RM program 7. schůze: 1. Schválení programu 7.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 21/2017 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

Zápis z 27. zasedání rady města

Zápis z 27. zasedání rady města Zápis z 27. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 11. 06. 2019 od 08.15 hod. do 9.37 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Přítomno: 6 radních, omluven Ing. Kalina, pozdní

Více

Zápis z 137. zasedání rady města

Zápis z 137. zasedání rady města Zápis z 137. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 05.12.2017 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Smlouva - administrátor výběrového řízení a tvorba

Více

Zápis z 121. zasedání rady města

Zápis z 121. zasedání rady města Zápis z 121. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 25.07.2017 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Uzavření dodatku smlouvy č. 2 se společností Asekol,

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 57. zasedání Rady města Bučovice ze dne 10.7.2017 1193/57/RM/2017 OSV 01 - Smlouva o dílo "Realizace kanceláří pro sociální odbor - poliklinika Bučovice" smlouvu o dílo na zakázku "Realizace

Více

Zápis ze 124. zasedání rady města

Zápis ze 124. zasedání rady města Zápis ze 124. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 22. 08. 2017 od 8.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Byty zvláštního určení, ul. Franze Kafky, kat. území

Více

Zápis z 32. zasedání rady města

Zápis z 32. zasedání rady města Zápis z 32. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 23.07.2019 od 8.15 do 9.52 hodin malá zasedací místnost Městského úřadu Mariánské Lázně Přítomno 6 radních, omluven Ing. Martin Kalina Program

Více

U S N E S E N Í. 8. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 8. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 8. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 25. 03. 2019 od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-74/2017 Datum jednání: 02.08.2017 2) Program jednání (USN-R3-1647/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Vyvěšení záměru na budoucí prodej bytu

Více

Zápis z 153. zasedání rady města

Zápis z 153. zasedání rady města Zápis z 153. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 24.04.2018 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Č.j.: SEK/18/558/VD Tisk č. 1 Převod členských práv a povinností

Více

Zápis z 17. zasedání rady města

Zápis z 17. zasedání rady města Zápis z 17. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 26. 03. 2019 od 08.15 hod do 9.32 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Přítomno: 6 radních, omluven PhDr. Kajlik Tisk

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 85. schůze Rady města Hostinné, konané dne 31.05.2017 1311/85/RM/2017 Schválení programu 85. schůze rady města program 85. schůze: 1. Schválení programu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 5 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Hostinné, konané dne 31.10.2018 1/1/RM/2018 Schválení programu 1. schůze rady města program 1. schůze: 1. Schválení programu

Více

Zápis z 4. zasedání rady města

Zápis z 4. zasedání rady města Zápis z 4. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 11. 12. 2018 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Přítomno: 7 radních Program 4. RM Tisk č. 1 Usnesení č. RM/666/18:

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. února 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. února 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. února 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 29/2018 1. rozhodla v souladu s ust. 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne 1. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4376/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1647/2017 Rada

Více

Zápis z 163. zasedání rady města

Zápis z 163. zasedání rady města Zápis z 163. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 14.08.2018 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně T- Mobile Czech Republick - datová síť Tisk č. 1 Rada města bere

Více

Zápis z 10. zasedání rady města

Zápis z 10. zasedání rady města Zápis z 10. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 29. 01. 2019 od 08.15 hod do 10.30 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Přítomno: 7 radních Program 10. RM Tisk č. 1 Usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2154/58 Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 program schůze RM dne 20.09.2017 Číslo: 2155/58 žádost

Více

Zápis z 143. zasedání rady města

Zápis z 143. zasedání rady města Zápis z 143. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 30.01.2018 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Zapojení finančních prostředků Fondu cestovního ruchu

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Zápis z 104. zasedání rady města

Zápis z 104. zasedání rady města Zápis z 104. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 28.02.2017 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Převod členských práv a povinností v Bytovém družstvu

Více

Zápis z 147. zasedání rady města

Zápis z 147. zasedání rady města Zápis z 147. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 06.03.2018 od 08.15 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Č.j.: SEK/18/246/VD Tisk č. 1 Zvýšení kompenzace ztráty z provozu

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-82/2017 Datum jednání: 25.10.2017 2) Program jednání (USN-R3-1788/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Zrušení dohody o poskytnutí finančního

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR4-16/2019 Datum jednání: 27.05.2019 2) Program jednání (USN-R4-291/2019) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Vyvěšení záměru na pronájem nebytového

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-80/2017 Datum jednání: 27.09.2017 2) Program jednání (USN-R3-1743/2017) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku,

Více

171/2018 Prodej p. p. č. 727 v k. ú. Velké Březno

171/2018 Prodej p. p. č. 727 v k. ú. Velké Březno U S N E S E N Í 75. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 20. 8. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 2. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 19.11.2018 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 15. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 263/2018-273/2018, dle důvodové

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

60. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

60. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 60. schůze Rady města Rychvald, dne 24. 10. 2016 Kontrola usnesení 60/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc listopad 2016 60/2. Rada

Více

Zápis z 152. zasedání rady města

Zápis z 152. zasedání rady města Zápis z 152. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 17.04.2018 od 07.30 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Č.j.: SEK/18/518/VD Parkování v M.L. Tisk č. 1 1. Rada města

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

Usnesení z 136. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne

Usnesení z 136. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 30 Mariánské Lázně tel.: +420354922111 fax: +420354623186 e-mail: muml@marianskelazne.cz Usnesení z 136. zasedání rady města v Mariánských

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. dubna 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. dubna 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. dubna 2011 č. 116 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2011 rozpočtové

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

Rada města Přibyslav. Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí

Rada města Přibyslav. Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne 1. 7. 2015 v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí Přítomni: Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta Václav Henzl, radní Ing.

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne

PŘEHLED USNESENÍ. 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 61. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2017 1317/61/RM/2017 OSV 01 - Návrh smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v rámci

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 31. srpna 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 31. srpna 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 31. srpna 2011 č. 266 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2011 rozpočtové

Více

Rada města Přibyslav Zápis

Rada města Přibyslav Zápis Rada města Přibyslav Zápis z 35. schůze Rady města Přibyslav, konané dne 30. 03. 2016 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města na radnici. Přítomni: Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta

Více

Výpis - Usnesení z 89. schůze Rady města Vsetín, konaného dne 23. října 2018

Výpis - Usnesení z 89. schůze Rady města Vsetín, konaného dne 23. října 2018 Výpis - Usnesení z 89. schůze Rady města Vsetín, konaného dne 23. října 2018 1/89/RM/2018 Program 89. schůze Rady města Vsetín program 89. schůze Rady města Vsetín, s následujícími změnami: - Doplnění

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 74. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 22. září 2014 čís. 1093/74 1107/74 1/5 1093/74 Rada městského obvodu Martinov 22. září 2014

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 90. schůze Rady města Hostinné, konané dne 26.07.2017 1383/90/RM/2017 Schválení programu 90. schůze rady města program 90. schůze: 1. Schválení programu

Více