ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014"

Transkript

1 Mikroregion Radyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Mikroregion Radyně ulice, č.p. Masarykovo nám. 121 obec Starý Plzenec PSČ, pošta Kontaktní údaje WWW stránky Doplňující údaje organizace Seznam členů Mikroregionu Radyně Název obce adresa IČO Název obce adresa IČO Obec Losiná Losiná Obec Nezbavětice Nezbavětice Obec Chválenice Chválenice Obec Nezvěstice Nezvěstice Obec Letkov Letkov Město Starý Plzenec Starý Plzenec Obec Lhůta Lhůta Obec Štěnovický Borek Štěnovický Borek Obec Nebílovy Nebílovy Obec Tymákov Tymákov Obec Netunice Netunice Obec Útušice Útušice Sdružení obcí Mikroregion Radyně bylo založeno dne Předseda: Lukáš Karkoš (Nezvěstice), Místopředsedové: Václav Vajshajtl (Starý Plzenec) a Miloš Černý (Losiná) Dozorčí rada: předseda Jan Vyskočil (Nezbavětice), členové Josef Nosek (Útušice) a Pavel Kvídera (Chválenice) Manažerka: Lenka Šrámková Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje h 9m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 6

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy , , ,85 Kapitálové příjmy Přijaté transfery , , ,00 Příjmy celkem , , ,85 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 500, , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 4 000, , , Příjmy z vlastní činnosti , , , Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 90, Výnosy z finančního majetku 500,00 500,00 90,52 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt , , , Ostatní přijaté vratky transferů 1 403, Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l ,33 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 1 403,33 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) , , ,85 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) , , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně , , ,00 41 Neinvestiční přijaté transfery , , ,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) , , ,00 Příjmy celkem (třídy ) , , ,85 Rozpočet příjmů byl stanoven ve schváleném rozpočtu ve výši 260 tis. Kč jako vyrovnaný. V roce 2014 bylo schváleno jedno rozpočtové opatření, které nezvýšilo celkový rozpočet, pouze byly schváleny přesuny mezi paragrafy ve výdajové části rozpočtu. Celkově byly příjmy překročeny o 7.661,- Kč, což je 102,9 %. Na překročení příjmů se podílely příjmy z úhrady nákladů za provoz stanu a pódia o 3.500,- Kč a z prodeje DVD videoprezentace mikroregionu o 3.100,- Kč. Dále byl přijat přeplatek z vyúčtování záloh na telefonní služby ve výši 1.403,- Kč, přeplatek vznikl díky změně tarifu telefonních služeb. Příjmy z úroků byly naplněny ve výši 90 %. Členské příspěvky byly zaplaceny v předepsané výši, členský příspěvek je ve výši 20,- Kč na 1 obyvatele obce, je stanoven podle ČSÚ k 1.1. předchozího roku h 9m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 6

3 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,92 Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , ,92 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje , , , Ostatní platby za provedenou práci , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 400,00 400,00 400, Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 400,00 400,00 400,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a poj , , , Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000, , , Nákup materiálu 5 000, , , Služby pošt 800, ,00 889, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000, , , Služby peněžních ústavů , , , Služby zpracování dat 2 000, , , Nákup ostatních služeb , , , Nákup služeb , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000, , , Pohoštění , , , Ostatní nákupy , , ,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , Neinv.transf.občanským sdružením , , , Neinv.transf.nezisk. a podobným organizacím , , ,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organiz , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně , , ,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp , , ,00 5 Běžné výdaje (třída 5) , , ,92 Výdaje celkem (třída 5+6) , , ,92 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) ,93 Rozpočet příjmů byl stanoven ve schváleném rozpočtu ve výši 260 tis. Kč jako vyrovnaný. V roce 2014 bylo schváleno jedno rozpočtové opatření, které nezvýšilo celkový rozpočet, pouze byly schváleny přesuny mezi paragrafy ve výdajové části rozpočtu. Byly navýšeny mzdové výdaje o 4.000,- Kč a služby pošt o 1.300,- Kč. Tyto úpravy rozpočtu byly pokryty snížením financí za služby o 4.000,- Kč a pohoštění o 1.300,- Kč. V roce 2014 byly čerpány jen běžné výdaje, kapitálové výdaje čerpány nebyly. Největší běžné výdaje jsou na mzdy (143 tis.), na služby (7,2 tis. úschova stanu za 3 pololetí a vydání informační brožury 4,3 tis.) a náklady na pojištění majetku (36,7 tis.) h 9m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 6

4 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) ,93- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) ,93- Mikroregion nevyčerpal všechny přijaté příjmy, financování je v přebytku ,93 Kč. IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC , , , ,93- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , , ,93- Počáteční stav bankovního účtu byl zvýšen o ,93 Kč na ,91 Kč. Mikroregion vlastní jen jeden běžný účet. V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Mikroregion nemá zřízeny žádné peněžní fondy. VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,80 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , ,00 Samostatné hmot.movité věci a soubory movit.věcí , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodob. nehmot. majetku , ,80- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , ,00- Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem , , ,00- a souborům hmotných movitých věcí Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě , , ,90 Mikroregion Radyně v r nepořídil žádný majetek, žádný majetek nebyl předán do vlastnictví obcí ani nebyl vyřazen. Dále je inventarizováno zboží na skladě DVD videoprezentace mikroregionu určené k prodeji v počtu 77 ks h 9m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 6

5 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční transfery obcím , , ,00 Mikroregion obdržel od obcí neinvestiční transfery na běžný provoz mikroregionu jako členské příspěvky ve výši 20,- Kč na občana obce ve výši ,- Kč a příspěvky na pojištění čekáren ve výši ,- Kč. Mikroregion poukázal neinvestiční transfer městu Starý Plzenec na pořádání Řezbářského sympozia. VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Mikroregion Radyně v roce 2014 neobdržel žádné dotace. IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech a , přezkoumání vykonal Krajský úřad Plzeňského kraje. Závěr přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Radyně za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření: viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Mikroregion Radyně nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, organizační složku ani jinou zřízenou právnickou osobu. XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Mikroregion Radyně neobdržel v roce 2014 žádný finanční dar. Mikroregion Radyně poskytl neinvestiční transfer ve výši 9.000,- Kč Mikroregionu Úslava na běžnou činnost, ,- Kč na Řezbářské sympozium ve Starém Plzenci. Mikroregion Radyně neposkytl v r žádné dary. Mikroregion Radyně eviduje k dlužné pohledávky ve výši 2.000,- Kč (splatnost pohledávky byla , zaplacena dne ) a nemá žádné dlužné závazky h 9m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 6

6 Výkaz Fin 2-12 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k : viz. příloha č. 2 Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Věra Lišková Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Věra Lišková Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Lukáš Karkoš V písemné podobě zveřejněno dne: V písemné podobě sejmuto dne: V elektronické podobě zveřejněno dne: V elektronické podobě sejmuto dne: Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení: h 9m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 6

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Podhůří Mařenky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70875529 název Mikroregion Podhůří Mařenky ulice, č.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Plyn Kojetice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 68689438 název DSO Plyn Kojetice ulice, č.p. Kojetice 131 obec Kojetice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Lažany Údaje o organizaci NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 (vkč) zpracovaný dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění identifikační

Více

Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí Hermanomestecko - svazek obcí, IC: 70816166 za rok 2010

Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí Hermanomestecko - svazek obcí, IC: 70816166 za rok 2010 PARDUBCKÝ Krajský úrad Financní odbor KRAJ Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení dobrovolného svazku obcí Hermanomestecko - svazek obcí, C: 70816166 za rok 2010 Prezkoumání se uskutecnilo ve dnech:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Velatice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 16.05.2014 Údaje o organizací identifikační název ulice, č.p. obec PSČ, pošta čislo 00488364 Obec Velatice c.35 Velatice 66405 Kontaktní

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 ,,, " "" ZAVERECNY UCET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa). I I Svazek obcí "UPA" / IČO 71211721 Adresa -, Kontaktní údaje ulice, č.p. Náměstí T.G. Masaryka 120 obec Červený

Více

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : 9.5.2012 Vyvěšeno : 9.5.2012 Svěšeno : Vypracovala:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D204 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Hukvaldy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00297194 název Obec Hukvaldy ulice, č.p. Hukvaldy 3 obec Hukvaldy

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 04.05.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 505/2002 tj.: Sp.l11.: Vyřizuj" Telefon: Fax: E mah: DatlJm: KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava MSK 14911/2010 KON/15698/2009/Smy 113.1 V10

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Příjmy: Název: MIKROREGION TŘEBÍČSKO, dobrovolný svazek obcí, IČ: 70939641, se sídlem: Masarykovo nám. č. p. 116/6, 674 01 Třebíč 1 Závěrečný účet za rok 2014 Neinvestiční přijaté dotace od obcí - členské

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 'V Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více