Příloha: XX Příloha č. 1, bod 48-26/2014

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha: XX Příloha č. 1, bod 48-26/2014"

Transkript

1 Příloha: XX Příloha č. 1, bod 48-26/2014 Závěrečný účet a rozbor hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2013

2 ~ 1 ~ Závěrečný účet a rozbor hospodaření RRSV za rok 2013 OBSAH: Důvodová zpráva k závěrečnému účtu a rozboru hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2013 Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k (Fin 2-12M) Výše a struktura čerpání neinvestičních výdajů, které nejsou způsobilými výdaji technické pomoci ROP Výše a struktura čerpání výdajů spojených s řízením a realizací ROP, které jsou neinvestiční a investiční částí projektů technické pomoci ROP Výše a struktura příjmů projektů technické pomoci ROP Příloha č. 5 Přehled proplacených žádostí o platbu celkem za rok 2013 Příloha č. 5a) Příloha č. 5b) Příloha č. 5c) Příloha č. 6 Přehled proplacených žádostí o platbu z Libereckého kraje Přehled proplacených žádostí o platbu z Královéhradeckého kraje Přehled proplacených žádostí o platbu z Pardubického kraje Výkaz zisku a ztráty Příloha č. 6a) Výsledek hospodaření za rok 2013 Příloha č. 7 Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu Regionálním radám Ministerstvo pro místní rozvoj Příloha č. 8 Podklady pro státní závěrečný účet za rok 2013 Příloha č. 9 Celková rekapitulace k vyúčtování účelové dotace od krajů za rok 2013 Příloha č. 10 Příloha č. 11 Příloha č. 12 Tvorba a čerpání sociálního fondu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v roce 2013 Tvorba a čerpání peněžního fondu na národní spolufinancování projektů ROP SV v roce 2013 Tvorba a čerpání peněžního podpůrného fondu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v roce 2013 Příloha č. 13 Rozvaha k Příloha č. 14 Příloha účetní závěrky za rok 2013 Příloha č. 15 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2013

3 ~ 2 ~ Závěrečný účet a rozbor hospodaření RRSV za rok 2013 Důvodová zpráva k Závěrečnému účtu a rozboru hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2013 Schválený rozpočet a jeho změny Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR) hospodařila v roce 2013 podle rozpočtu, který byl schválen Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR) usnesením č. 156/2012 ze dne 1. října 2012 jako vyrovnaný. Příjmy a výdaje na činnost činily Kč tis. Prostřednictvím financování byly zapojeny zálohy na projekty technické pomoci ROP 2013 poskytnuté již v roce 2012 v celkové výši Kč tis. Vzhledem k tomu, že Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2013 RR obdržela z MMR až začátkem roku 2013, na straně příjmů se vycházelo pouze z podkladů pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2013 zaslaného na MMR v květnu Dle podkladů pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2013 ze dne činila předpokládaná výše dotace od MMR na rok prostředky státního rozpočtu na předfinancování způsobilých výdajů, které mají být kryty z rozpočtu EU Kč tis. a ostatní prostředky ze státního rozpočtu Kč tis. Běžné výdaje byly celkem rozpočtovány ve výši Kč tis., z toho Kč 850 tis. bylo rozpočtováno na nezpůsobilé výdaje, Kč tis. na financování aktivit spojených s řízením a realizací ROP v rámci projektů technické pomoci ROP 2013 a Kč tis. na financování projektů žadatelů. Kapitálové výdaje byly rozpočtovány ve výši Kč tis., Kč tis. bylo rozpočtováno na financování aktivit spojených s řízením a realizací ROP v rámci projektů technické pomoci ROP 2013 a Kč tis. na financování projektů žadatelů. V průběhu roku 2013 bylo realizováno celkem 5 změn rozpočtu. V 1. změně rozpočtu byla upravena výše dotace z MMR podle Žádosti o poskytnutí dotace na rok 2013 ze dne , která byla zaslána na MMR. Ve schváleném rozpočtu na rok 2013 se vycházelo z podkladů pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2013, zaslaného na MMR v květnu loňského roku. Tímto došlo ke zpřesnění výše požadované dotace především s ohledem na posuny finančních plánů u jednotlivých projektů žadatelů. Celková dotace z MMR pro rok 2013 činila po úpravě Kč ,--, z toho podíl EU Kč ,- a podíl SR Kč ,--. Do 1. změny rozpočtu byly zapracovány neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého a Pardubického kraje. Neinvestiční přijaté transfery od krajů činily po změně celkem Kč ,-- a byly v běžných výdajích rozpočtovány na úhradu výdajů, které nejsou způsobilými výdaji technické pomoci ROP nebo nejsou zahrnuty v projektech technické pomoci ROP.

4 ~ 3 ~ Závěrečný účet a rozbor hospodaření RRSV za rok 2013 Do 1. změny byly také zapracovány převody z rozpočtových účtů ve výši tvorby sociálního fondu na rok 2013 Kč ,--. Do běžných a kapitálových výdajů byly dále prostřednictvím financování zapojeny nevyčerpané rezervy z roku 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012 na dofinancování podílu národních veřejných zdrojů u projektů žadatelů, jejichž prostředky nelze označit za veřejné prostředky, v celkové výši Kč ,27 a rezerva na dofinancování neinvestičního projektu schváleného v roce 2008 v oblasti podpory 5.2 ROP SV podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod ve výši Kč ,42. Prostřednictvím financování byly do rozpočtu 2013 zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z projektů TP 2011, které byly na MMR vykázány v minulých letech jako spotřebovaný výdaj, ale v roce 2012 je nebylo možné vzhledem k výši čerpání využít. Jednalo se o částku Kč ,15 podíl SR neinvestiční. Tyto prostředky byly rozpočtovány na příslušnou rezervu a byly určeny k financování programu v roce Ve 2. změně rozpočtu byly do běžných a kapitálových výdajů na položku rezerv určených k financování programu v roce 2013 zapojeny zůstatky nevyčerpaných záloh na projekty technické pomoci ROP 2012 celkem ve výši Kč ,63 podíl EU Kč ,15 a podíl Regionální rady Kč ,48. Tyto prostředky byly do rozpočtu zapojeny prostřednictvím financování a ve výdajích byly o tyto částky navýšeny rezervy na financování programu. Nevyužitý podíl Regionální rady byl následně v roce 2013 zapojen na zálohy na projekty TP V rámci 2. změny rozpočtu byla dorovnána neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje z Kč ,-- na Kč ,--. Neinvestiční přijaté transfery od krajů činily po změně celkem Kč ,-- a byly v běžných výdajích rozpočtovány na úhradu výdajů, které nejsou způsobilými výdaji technické pomoci ROP nebo nejsou zahrnuty v projektech technické pomoci ROP. V rámci finančního vypořádání s kraji za rok 2012 byla do rozpočtu zapracována vratka dotace na dofinancování podílu národních veřejných zdrojů žadatelů, jejichž prostředky nelze označit za veřejné prostředky, za finančně ukončené projekty Královéhradeckého kraje ve výši Kč ,18, Pardubického kraje je výši Kč ,38 a Libereckého kraje ve výši Kč ,80. Tyto prostředky byly v souladu s termínem pro finanční vypořádání krajům vráceny. Do rozpočtu byl zapojen nevyčerpaný zůstatek sociálního fondu z roku 2012 ve výši Kč ,82 včetně přídělu z mezd za prosinec 2012 převedený v lednu Poslední úpravou 2. změny rozpočtu na rok 2013 bylo zapojení Peněžního podpůrného fondu RRSV ve výši Kč 170,-- na úhradu nezpůsobilých výdajů vyčleněných v rámci finanční kontroly vyúčtování závěrečné etapy u projektu Financování osobních nákladů PAS Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod ( ). Jednalo se o překročení vyměřovacího základu Kč ,-- (max. příspěvek zaměstnavatele za rok na penzijní připojištění a životní pojištění), který nepodléhá zákonným odvodům, o Kč 500,--. Z této částky bylo následně vyměřeno sociální a zdravotní pojištění, které nebylo uznáno jako způsobilý výdaj projektu. Na straně příjmů byl tento projekt doplněn o rozpočet ve výši poslední žádosti o platbu výše uvedeného projektu, poníženou o Kč 170,-- ve výši Kč ,--. Na straně výdajů byly tyto prostředky

5 ~ 4 ~ Závěrečný účet a rozbor hospodaření RRSV za rok 2013 rozpočtovány jako vratka krajům z finančního vypořádání s kraji. Po obdržení platby z MMR byly finanční prostředky v poměrné části krajům vráceny. Ve 3. změně rozpočtu byly zapojeny prostřednictvím financování prostředky Peněžního podpůrného fondu ve výši Kč ,-- na úhradu nezpůsobilých výdajů na pořízení dokumentu Návrhy územního integrovaného přístupu v regionu soudržnosti Severovýchod pro programovací období v návaznosti na návrhy nových nařízení Evropské komise včetně navržení variant implementace, který vycházel z potřeby jednotlivých krajů a Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod účinně a efektivně plánovat a realizovat kroky pro přípravu nového programovacího období Do 4. změny rozpočtu na rok 2013 byl zapojen Peněžní fond na národní spolufinancování projektů ROP SV v celkové výši Kč ,52. Tyto prostředky byly spolu se stávajícími rezervami ve výši Kč ,48 (nevyčerpanými finančními prostředky z projektů technické pomoci ROP SV 2012) určenými na projekty technické pomoci ROP SV 2014 celkem ve výši Kč ,-- neinvestice a Kč ,-- investice spolu s podílem EU rozpočtovány v běžných výdajích jako rezervy na zálohy na projekty technické pomoci ROP SV 2014 ve výši Kč ,-- a v kapitálových výdajích ve výši Kč ,--. V prosinci 2013 byly tyto prostředky zaslány jako zálohy na účet technické pomoci ROP. Zaslané zálohy na projekty technické pomoci ROP SV 2014 se staly součástí výsledku hospodaření za rok 2013 a následně byly použity na financování těchto projektů. Tímto postupem se zabezpečilo plynulé financování projektů technické pomoci ROP SV od začátku roku Příjmy byly dále navýšeny celkem o Kč ,43 (podíl EU a SR) jako příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi RR a kraji. Jednalo se o přeplatky z ex-ante plateb projektů 19. kola výzvy, zaslané krajům v prosinci Na straně běžných a kapitálových výdajů byly rozpočtovány na rezervy (podíl EU a SR) a ve finanční bilanci dotace pro rok 2013 snížily výdaje roku 2013, neboť tyto prostředky byly jako výdaj vykázány již v roce Tyto prostředky byly poníženy celkem o Kč ,61 a byly použity v letošním roce na vratku odvodů za porušení rozpočtové kázně u projektů CZ.1.13/1.1.00/ II/287 Kokonín Bratříkov a CZ.1.13/1.1.00/ Silnice II/270 Luhov Postřelná. Tento postup byl použit z toho důvodu, že příjemce uhradil mylně tento částečný odvod již v roce 2012 jako přeplatek z ex-ante plateb. Do 5. změny rozpočtu na rok 2013 bylo zapracováno Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2013 číslo 1/RS_SV_2013 ze dne , kterým se mění celková poskytnutá dotace z MMR z Kč ,-- na Kč ,61. Tato částka vycházela ze zpracované finanční bilance k , která zahrnovala uskutečněné a plánované výdaje do Pro přehlednost byly na straně příjmů doplněny přijaté odvody za porušení rozpočtové kázně z dotace poskytnuté v roce O tento podíl SR z přijatých odvodů v celkové výši Kč ,48 byla ponížena přijatá dotace z MMR.

6 ~ 5 ~ Závěrečný účet a rozbor hospodaření RRSV za rok 2013 Příjmy byly dále navýšeny o Kč ,68 (podíl EU a SR) jako příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi RR a kraji. Jednalo se o přeplatky z ex-ante plateb projektů 19. kola výzvy. Dále byly příjmy navýšeny o Kč ,45 (podíl SR) za vyřazený projekt CZ.1.13/ Tyto příjmy ponížily celkové výdaje roku 2013, neboť jako výdaj byly vykázány již v minulých letech. Rezervy na dofinancování podílu národních veřejných zdrojů projektů žadatelů, jejichž prostředky nelze označit za veřejné prostředky z roku 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012 včetně projektu schváleného v roce 2008 v oblasti podpory 5.2 ROP SV podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod byly uvedeny ve výši nevyčerpaného zůstatku k Tyto rezervy byly následně zapojeny 2. změnou rozpočtu do roku Přehled čerpání běžných a kapitálových výdajů (v Kč) Účel Investice Neinvestice Celkem Nezpůsobilé výdaje Způsobilé výdaje (projekty TP) Proplacené žádosti o platbu (projekty žadatelů včetně podílu krajů) 0, , ,50 0, , , , , ,11 Nezpůsobilé výdaje Výše a struktura čerpání neinvestičních výdajů, které nejsou způsobilými výdaji technické pomoci ROP, je uvedena v příloze č. 2. Součástí těchto výdajů jsou i převody sociálnímu fondu a tyto výdaje byly financovány ve výši 100 % z dotace od krajů. Způsobilé výdaje (projekty technické pomoci ROP) V roce 2013 byla technická pomoc ROP financována prostřednictvím celkem 2 projektů: Hodnocení, studie, informování a komunikace ROP SV 2013, Příprava, provádění, monitorování a kontrola ROP SV 2013.

7 ~ 6 ~ Závěrečný účet a rozbor hospodaření RRSV za rok 2013 Výše a struktura čerpání výdajů spojených s řízením a realizací ROP, které jsou neinvestiční a investiční částí projektů technické pomoci ROP, je uvedena v příloze č. 3. Tyto výdaje byly financovány 100 % z EU. Výdaje projektů technické pomoci ROP byly sníženy o příjmy projektů technické pomoci ROP, vzniklých u projektu Příprava, provádění, monitorování a kontrola ROP SV 2013 v celkové výši Kč 76,84 tis. Výše a struktura příjmů je uvedena v příloze č. 4. Proplacené žádosti o platbu (projekty žadatelů) V roce 2013 bylo proplaceno celkem 264 žádostí o platbu v celkovém objemu Kč ,99 tis. Seznam proplacených žádostí o platbu je uveden v příloze č. 5. Proplacené žádosti o platbu z Libereckého kraje jsou samostatně uvedeny v příloze 5a), z Královéhradeckého kraje v příloze 5b) a z Pardubického kraje v příloze 5c). Vratky z odvodů za porušení rozpočtové kázně V roce 2013 bylo zjištěno 69 případů porušení rozpočtové kázně u 66 projektů. Odvod byl plně prominutu 3 projektů a částečně prominut u 20 projektů. Úrok z posečkané platby činil Kč 104,23 tis. Vratka na MF ČR z odvodů za porušení rozpočtové kázně činila celkem Kč ,52 tis., z toho z dotace poskytnuté v roce 2013 Kč 643,11 tis. Vratka na MMR ČR z odvodů za porušení rozpočtové kázně činila celkem Kč 6 403,90 tis., z toho z dotace poskytnuté v roce 2013 Kč 82,15 tis. Výsledek hospodaření za rok 2013 RR podle Výkazu zisku a ztráty vykázala k výsledek hospodaření, který činil Kč ,56 (viz příloha č. 6). Výsledek hospodaření za rok 2013 byl schválen VRR dne v rámci bodu Schválení účetní závěrky za rok RR účtuje i nadále o příjmech a výdajích, čímž vzniká přebytek hospodaření. Přebytek hospodaření za rok 2013 činil Kč ,52. Je tvořen především příjmy z úroků na bankovních účtech a přijatými sankčními platbami. Dále se součástí přebytku hospodaření staly především zálohy na projekty technické pomoci ROP 2014 zaslané v roce 2013, nevyčerpané zálohy na projekty technické pomoci ROP Podrobné členění přebytku hospodaření a výsledku hospodaření za rok 2013 je uvedeno v příloze č. 6a).

8 ~ 7 ~ Závěrečný účet a rozbor hospodaření RRSV za rok 2013 Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2013 číslo 1/RS_SV_2013 ze dne byla poskytnuta MMR dotace RR v celkové výši Kč tis., z toho Kč tis. činily prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie a Kč tis. prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování. Na základě avíz o bankovním převodu bylo na účet RR v průběhu roku 2013 převedeno 5 částí dotace v celkové výši Kč tis. Dle zpracované Finanční bilance dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2013 číslo: 1/RS_SV_2013 ze dne činily celkem využité prostředky v roce 2013 Kč ,19 tis. Jednalo se o výdaje na proplacené žádosti o platbu na projekty žadatelů v celkové výši Kč ,13 tis., o zaslané zálohy na projekty technické pomoci ROP na rok 2014 ve výši Kč ,50 tis. Výdaje roku 2013 byly ve skutečnosti sníženy o zůstatek nevyčerpaných záloh na projekty technické pomoci ROP 2012 ve výši Kč ,76 tis., přeplatky z ex-ante plateb příjemcům, poskytnuté v roce 2010 v celkové výši Kč ,99 tis. a zapojení vratky dotace z vyřazeného projektu CZ.1.13/3.1.00/ ve výši Kč 639,02 tis. a o nevyčerpaný podíl SR NEINV ve výši Kč 5 781,41 tis. z TP Částka Kč 643,11 tis. byl podíl EU u odvodů za porušení rozpočtové kázně u příjemců dotace, který byl vrácen na Ministerstvo financí (dále jen MF) a částka Kč 82,15 tis. byl podíl SR u odvodu za porušení rozpočtové kázně z dotace poskytnuté v roce Zbylé nevyužité finanční prostředky v roce 2013 byly v celkové výši Kč ,55 tis. převedeny v prosinci 2013 na bankovní účty MMR. Vratka v rámci Finančního vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu Regionálním radám činila Kč 1,99 tis. Jednalo se o část odvodu za porušení rozpočtové kázně podíl SR INV z projektu CZ.1.13/3.1.00/ Park Golf a.s. z dotace poskytnuté v roce Odvod byl přijat na účet RR , ale z administrativních důvodů jej nebylo možno zahrnout do finanční bilance. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu Regionálním radám je uvedeno v příloze č. 7. Podklady pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu za rok 2013 včetně komentáře odeslané na MF jsou uvedeny v příloze č. 8. Finanční vypořádání k rozpočtu krajů RR obdržela na rok 2013 na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje účelovou dotaci na financování podílu 100 % neinvestičních, které nejsou způsobilými výdaji technické pomoci ROP. Finanční

9 ~ 8 ~ Závěrečný účet a rozbor hospodaření RRSV za rok 2013 prostředky na výdaje, které nejsou způsobilými výdaji technické pomoci ROP, byly s kraji finančně vypořádány k Nevyčerpané finanční prostředky k na projekty žadatelů schválené v roce 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012 byly v souladu se smlouvami o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu jednotlivých krajů převedeny do roku Dále byla do roku 2013 převedena nevyčerpaná část poskytnuté účelové neinvestiční dotace od krajů z roku 2008 na dofinancování projektu v oblasti podpory 5.2 ROP SV podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod. Struktura, výše a celkové čerpání poskytnuté účelové dotace od jednotlivých krajů za rok 2013 včetně vratek a převedených finančních prostředků do roku 2013 je uvedena v příloze č. 9 Celková rekapitulace k vyúčtování účelové dotace od krajů za rok Rozdíly ve vratkách finančních prostředků jednotlivým krajům u nezpůsobilých výdajů a projektu v oblasti podpory 5.2 ROP SV jsou způsobeny zaokrouhlením podílu financování krajů u jednotlivých výdajů v daném měsíci. Splátky půjček RR nerealizovala v roce 2013 žádnou půjčku, úvěr či návratnou finanční výpomoc. Sociální fond Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2013 proběhly v souladu s Pravidly tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Hlavním zdrojem příjmů sociálního fondu byl základní příděl z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců, odměny a ostatní plnění za práci. V souladu s pravidly byly v roce 2013 poskytnuty zejména příspěvky na stravování, příspěvky na penzijní připojištění, důchodové a životní pojištění, jazykové vzdělávání, Relax, Vital a Dárkové Passy, příspěvky na dovolenou, kulturní a sportovní akce. Rekapitulace tvorby a čerpání sociálního fondu jsou podrobně uvedeny v příloze č. 10. Ostatní fondy RR hospodařila v roce 2013 se dvěma fondy a to s peněžním fondem na národní spolufinancování projektů ROP SV, který je tvořen z úroků z bankovních účtů vygenerovaných z poskytnuté dotace od MMR. Příděl do tohoto fondu za rok 2013 je navržen ke schválení ve výši Kč ,90. Dále RR hospodařila s peněžním podpůrným fondem, který je tvořen z přebytkového hospodaření RR (vyjma úroků vygenerovaných z poskytnuté dotace od MMR). Příděl do tohoto fondu za rok 2013 je navržen ke schválení ve výši Kč ,20 a je tvořen z úroků z ostatních bankovních účtů, přijatých nekapitálových

10 ~ 9 ~ Závěrečný účet a rozbor hospodaření RRSV za rok 2013 příspěvků a náhrad, z úroků z posečkání platby a zaokrouhlovacími rozdíly u porušení rozpočtové kázně. Tvorba a čerpání peněžního fondu na národní spolufinancování projektů ROP SV je uvedena v příloze č. 11, tvorba a čerpání peněžního podpůrného fondu je uvedena v příloze č. 12. Majetek RR Stálá aktiva RR vedená na majetkových účtech k jsou vyčíslena v pořizovacích cenách ve výši Kč ,38. Jedná se o majetek RR v pořizovací ceně Kč ,86, korekce majetku (oprávky) činila Kč ,54 a zůstatková hodnota majetku k datu účetní závěrky byla Kč ,32. Součástí stálých aktiv jsou i dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši Kč ,52 určené na financování ex-ante plateb projektů z 19. kola výzvy. Dále k RR hospodařila i s majetkem vedeným na podrozvahové (operativní) evidenci v celkové výši Kč ,00. Majetek byl inventarizován a odsouhlasen na účetnictví RR. Podrobné členění majetku je uvedeno v Rozvaze k (příloha č. 13) a v Příloze k účetní závěrce k (příloha č. 14). Přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření RR za rok 2013 bylo provedeno MF a nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními předpisy, v nevytvoření podmínek pro přezkoumání podle ustanovení 7 odst. 2, znemožňující splnit požadavky uvedené v 2 a 3 uvedeného zákona. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2013 je samostatnou přílohou č. 15.

11 Pražská 320/ Hradec Králové tel.:

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Závěrečný účet za rok 2007 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Organizace: Adresa: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD KOUNICOVA 13, 602

Více

Bod č. 11 Tisk č.: 389-VRR-16 P01. Účetní závěrka

Bod č. 11 Tisk č.: 389-VRR-16 P01. Účetní závěrka Účetní závěrka za rok 2015 1 1. Základní údaje Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen RR SM), se sídlem v Olomouci, právnická osoba, vznikla zákonem č.138/2006 Sb. k 1. červenci 2006

Více

(dále jen VRR ). Výkonným orgánem je Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ÚRR ).

(dále jen VRR ). Výkonným orgánem je Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ÚRR ). ZÁVĚREČNÝ ÚČET Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava za rok 2008 1) Základní údaje Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen RR SM), se sídlem v Olomouci, právnická osoba,

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

6/3.1.4 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků a státních fondů (ČÚS 703 Transfery)

6/3.1.4 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků a státních fondů (ČÚS 703 Transfery) Náklady a výnosy v hlavní činnosti str. 1 PO Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků a státních fondů (ČÚS 703 ransfery) ransfer je poskytnutí peněžních prostředků

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008 Schváleno usnesením VRR č. 261/2009 na jednání dne 4. 9. 2009 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 3 2. Základní charakteristiky

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Bod č. 5 Tisk č.: 104-VRR-08 P01 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI STŘEDNÍ MORAVA ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 P A R T N E R P R O V Á Š R O Z V O J

Bod č. 5 Tisk č.: 104-VRR-08 P01 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI STŘEDNÍ MORAVA ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 P A R T N E R P R O V Á Š R O Z V O J Bod č. 5 Tisk č.: 104-VRR-08 P01 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI STŘEDNÍ MORAVA ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 P A R T N E R P R O V Á Š R O Z V O J 1) Základní údaje Regionální rada regionu soudrţnosti Střední

Více

LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007

LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007 LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007 č e r v e n 2 0 0 8 Ministerstvo financí Odbor 17 - Kontrola oddělení Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2011 (schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 661/2012 ze dne 25.6.2012) OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

Závěrečný účet za rok 2009

Závěrečný účet za rok 2009 Závěrečný účet za rok 2009 Organizace: Adresa: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2009 31. 12. 2009 OBSAH: Textová část: strana: 1 Úvod

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2015

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2015 Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2015 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD60 Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2015 31. 12. 2015 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v Kč Třída 1

Více

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Postupy účtování o investičních a neinvestičních transferech a investičním příspěvku od zřizovatele Plzeňského kraje Tento metodický pokyn zřizovatele upravuje

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,21 Daň z příjmů právnických osob ,88 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,21 Daň z příjmů právnických osob ,88 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Návrh rozpočtu 2018 rozpočet rozpočtu na a schváleného 2017 rok 2018 Daň z příjmů placená plátci 1 053 000 1 195 848 113,57 Daň z příjmů placená poplatníky

Více

Pravidla hospodaření VŠE. Článek 1 Úvodní ustanovení

Pravidla hospodaření VŠE. Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 Statutu VŠE Pravidla hospodaření VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Hospodaření VŠE se řídí zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a podmínkami stanovenými v rozhodnutích o poskytování

Více

853,20 tis. Kč. 36,00 tis. Kč

853,20 tis. Kč. 36,00 tis. Kč Závěrečný účet hospodaření města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2007 Upravený rozpočet města Rtyně v Podkrkonoší předpokládal: - příjmy 37 119,23 tis. Kč - výdaje 34 849,90 tis. Kč - financování -2 269,33

Více

Obec Okrouhlá, Okrouhlá č. p. 47, Okrouhlá

Obec Okrouhlá, Okrouhlá č. p. 47, Okrouhlá Obec Okrouhlá, Okrouhlá č. p. 47, Okrouhlá Závěrečný účet obce Okrouhlá za rok 2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE OKROUHLÁ ZA ROK 2016 (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Mikroregion Miroslavsko,nám. Svobody 1, Miroslav

Mikroregion Miroslavsko,nám. Svobody 1, Miroslav Mikroregion Miroslavsko,nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav IČ 71182039, www.miroslavsko.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2017 V Miroslavi, dne 25. dubna 2018 Předkládá: Volf Roman předseda svazku Zpracovala: Bc.

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t

Z á v ě r e č n ý ú č e t Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e H o r n í S t r o p n i c e z a r o k 2017 Na úřední desce: V elektronické podobě: Vyvěšeno dne: 05.06.2018 Vyvěšeno dne: 05.06.2018 Sejmuto dne: Sejmuto dne: Sestaveno

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

Více

OBEC SVATÁ Svatá 40, Zdice IČO:

OBEC SVATÁ Svatá 40, Zdice IČO: OBEC SVATÁ Svatá 40, 267 51 Zdice IČO: 00233846 Závěrečný účet obce Svatá za rok 2016 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje

Více

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2011

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2011 Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 211 211 PŘÍJMY třída 4 - neinvestiční transfer z toho : Ústecký kraj Karlovarský kraj neinvestiční přijaté transfery ze SR

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SOLENICE ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SOLENICE ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SOLENICE ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Všeobecné údaje: Obec Solenice IČO: 00243311 je dle zákona

Více

Závěrečný účet obce Skalice za rok 2018 IČO:

Závěrečný účet obce Skalice za rok 2018 IČO: Závěrečný účet obce Skalice za rok 2018 IČO: 00269492 zpracováno na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Závěrečný účet byl projednán

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2013

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2013 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2013 údaje o hospodaření obce v roce 2013 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2013 byl schválen zastupitelstvem obce dne 10.12.2012 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ÚČE T Z A R O K

Z Á V Ě R E Č N Ý ÚČE T Z A R O K Z Á V Ě R E Č N Ý ÚČE T Z A R O K 2 0 1 7 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17, předkládá Zastupitelstvo obce Stružná Závěrečný

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha ZÁKLADNÍ. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označení

Více

Region Podluží DSO: Rozpočtový rok: 2018

Region Podluží DSO: Rozpočtový rok: 2018 Region Podluží Náměstí 177, 691 51, Lanžhot, IČ: 69650284 www.podluzi.cz mail: info@podluzi.cz tel: +420 777 328 052 DSO: Region Podluží Rozpočtový rok: 2018 ZÁVĚREČNÝ ÚČET REGIONU PODLUŽÍ ZA ROK 2018

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Obec Zavlekov ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2016

Obec Zavlekov ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2016 Obec Zavlekov ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2016 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (údaje

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Závěrečný účet obce Středokluky za rok 2014 IČ: sestavený ke dni

Závěrečný účet obce Středokluky za rok 2014 IČ: sestavený ke dni Závěrečný účet obce Středokluky za rok 2014 IČ: 00241695 sestavený ke dni 31. 12. 2014 (Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. rok 2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. rok 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2017 Stránka 1 z 17 OBSAH 1. Základní údaje 3 2. Rozpočet 4 3. Skutečné čerpání rozpočtu 4 3.1. Příjmy rozpočtu 4 3.1.1. Dotace MMR ROP SM 5 3.1.2. Dotace MMR OPTP 5 3.1.3. Dotace krajů,

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2011 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 300 Celkový úhrn příjmů

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2011 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 300 Celkový úhrn příjmů Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2011 rok 2011 PŘÍJMY třída 4 - neinvestiční transfer z toho : Ústecký kraj Karlovarský kraj neinvestiční přijaté transfery

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Svazek obcí Dyje 671 27 Hrádek 16 IČ: 71201378 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DYJE ZA ROK 2014 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Dyje za rok 2014 je v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

, ,- 0, , ,-

, ,- 0, , ,- Obec TetČice Palackého 177 664 17 Tetčice Ičo : 44947917 Bankovní spojení: 32125-641/0100 účet zřízen u Komerční Banky Rosice E-mail: obecoiuetcice.cz Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2012 Na základě

Více

Obecní úřad Veliš IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Obecní úřad Veliš IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Obecní úřad Veliš IČO: 00232921 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.11.008, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 29.5.2017 9:30:37 Obec Veliš hospodařila v roce

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k plnění V Kč Č.Ř. rozpočet opatření

Více

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín Tel: ,

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín Tel: , Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín Tel: 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r R O Z B O R Hospodaření Krajské

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 464) 8. - Rozpočet Olomouckého kraje 2009 závěrečný účet

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 464) 8. - Rozpočet Olomouckého kraje 2009 závěrečný účet Důvodová zpráva Na základě ustanovení 20 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, se závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2009 předkládá k projednání na schůzi Rady Olomouckého

Více

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009 Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009 Dobrovolný svazek obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka byl založen ustavující členskou schůzí za účasti zastupitelstev

Více

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17, předkládá Město Oloví k projednání závěrečný

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 241) 6. Rozpočet Olomouckého kraje závěrečný účet

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 241) 6. Rozpočet Olomouckého kraje závěrečný účet Důvodová zpráva 1. Na základě ustanovení 20 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, se závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2018 předkládá k projednání na zasedání Zastupitelstvu

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem

Více

Závěrečný účet města Vamberk za rok 2017

Závěrečný účet města Vamberk za rok 2017 Závěrečný účet města Vamberk za rok 2017 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (v Kč) Schválený rozpočet

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Obec Bolešiny schválilo závěrečný účet obce za rok 2016 usnesením č.i. dne ve Slavošovicích

Obec Bolešiny schválilo závěrečný účet obce za rok 2016 usnesením č.i. dne ve Slavošovicích Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 13.3.2017 v elektronické podobě dne: 13.3.2017 Obec Bolešiny schválilo závěrečný účet obce za rok 2016 usnesením č.i. dne 8.3.2017 ve Slavošovicích ZÁVĚREČNÝ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Obec Hošťalovice IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Hošťalovice IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Hošťalovice IČ: 00270148 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2013 Fenix 7.20.025, 2004-2014 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 18.1.2014 8:13:26 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ČACHROV

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ČACHROV ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ČACHROV ZA ROK 2017 IČO: 00255319 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů NÁVRH 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Ohnišťany IČ: 00269255 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v ) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 6.95.601, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 15.5.2012 8:58:43 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

Závěrečný účet obce Pěčice za rok 2015

Závěrečný účet obce Pěčice za rok 2015 Závěrečný účet obce Pěčice za rok 2015 Dne 13.12.2014 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet obce jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2010 Závěrečný účet obce je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1. Údaje

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací takto: Běžný

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět úpravy V Praze dne 22. října 2018 Metodický pokyn k účtování a hospodaření s transfery přijatými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu Evropské unie nebo

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací takto: Běžný

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Novosedlice za rok 2018 IČ , Trnovanská 208/16, Novosedlice

Návrh závěrečného účtu Obce Novosedlice za rok 2018 IČ , Trnovanská 208/16, Novosedlice Návrh závěrečného účtu Obce Novosedlice za rok 2018 IČ 00266531, Trnovanská 208/16,417 31 Novosedlice Schválení rozpočtu obce je prováděno dle ustanovení 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně příloh ( http://www.podhostynsko.cz/).

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 609

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Příjmy Výdaje saldo: příjmy výdaje

Příjmy Výdaje saldo: příjmy výdaje Důvodová zpráva k bodu 7.2 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018: Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 (dále jen návrh rozpočtu) je sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů krajského úřadu.

Více

11/2017 Označování příjmů a výdajů atributy nástroj a prostorová jednotka dle MP/70/OEKO

11/2017 Označování příjmů a výdajů atributy nástroj a prostorová jednotka dle MP/70/OEKO 11/2017 Označování příjmů a výdajů atributy nástroj a prostorová jednotka dle MP/70/OEKO Klíčová slova: označování, příjmy, výdaje, atribut nástroj, atribut prostorová jednotka, projekt EU, FM EHP/Norska/Švýcarska

Více

Závěrečný účet obce VESELÁ za rok 2017

Závěrečný účet obce VESELÁ za rok 2017 Účetní jednotka: Obec Veselá IČ: 00259195 Sídlo: Veselá č.p.69, 33701 Rokycany Závěrečný účet obce VESELÁ za rok 2017 ( 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

Porada ekonomů krajské školství prosinec 2014

Porada ekonomů krajské školství prosinec 2014 Porada ekonomů krajské školství prosinec 2014 Inka Bromová Finanční vypořádání Finanční vypořádání dotací kapitoly 333 (MŠMT) za rok 2014 Vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního

Více

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2010 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 200 Celkový úhrn příjmů

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2010 PŘÍJMY Nedaňové příjmy celkem 200 Celkový úhrn příjmů Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 21 list 1_Rekapitulace 21 PŘÍJMY třída 4 - neinvestiční transfer z toho : Ústecký kraj Karlovarský kraj MMR 81 318 Celkem běžné

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Důvodová zpráva ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ZA ROK 2015

Důvodová zpráva ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ZA ROK 2015 Důvodová zpráva ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 ZA ROK 2015 Na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2016 Návrh

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2016 Návrh Linhartová 28.4.2017 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2016 Návrh V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův

Více

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016 Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 byl schválen jako přebytkový v celkovém objemu 13 646 484 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 636 130 tis. Kč. Přebytek rozpočtu

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Radnicko za rok 2016 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016

Více