Písemná zpráva zadavatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Písemná zpráva zadavatele"

Transkript

1 Písemná zpráva zadavatele vyhotovená dle 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen zákon), o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: Veřejná zakázka Mělnická bouda - stavební úpravy ubytovací části - Pec pod Sněžkou a) Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě Označení zadavatele Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov IČO se sídlem Procházkova 818, Trutnov zastoupený PharmDr. Janou Třešňákovou, ředitelkou Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve stavebních úpravách II. a III. nadzemního podlaží, kompletní výměně technické infrastruktury v celém objektu a zateplení střešní konstrukce z vnitřní strany v souladu se smluvní a projektovou dokumentací. Cena sjednaná ve smlouvě S ohledem na zrušení zadávacího řízení je tento bod irelevantní pro potřeby tohoto zadávacího řízení. b) Použitý druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce v podlimitním režimu c) Označení účastníků zadávacího řízení WRAGET SB s. r. o., IČO , se sídlem Nademlejnská 600/1, Praha 9 - Hloubětín Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o., IČO , se sídlem Bělehradská 582, Pardubice Polabiny 9 Datum a čas přijetí v 9: v 11:17 d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení 1 WRAGET SB s. r. o., se sídlem Nademlejnská 600/1, Praha 9 Hloubětín, IČO Účastník byl ze zadávacího řízení vyloučen dle 48 odst. 4 a 122 odst. 5 zákona pro neodůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, která byla obsahem účastníka a z důvodu nedoložení dokladů dle 122 odst. 3 zákona. Dne byla zadavateli doručena nabídka účastníka v rámci zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky. Následně zadavatel posoudil splnění podmínek účasti účastníkem, zadavatel také obdobně ve smyslu 113 odst. 1 o zadávání Strana 1 (celkem 5)

2 veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), posoudil mimořádně nízkou nabídkovou cenu. S ohledem ke standardním tržním cenám za předmětné plnění a s ohledem na povahu předmětu veřejné zakázky, považoval nabídkovou cenu účastníka za mimořádně nízkou, zejména pak nabídkové ceny položek v Kč bez DPH, části hlavního výkazu výměr 02 Stavební úpravy č. 31, 44, 45, 48, 50, 113, 114 a 115. Zadavatel se proto rozhodl o výzvu účastníka k objasnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny. Zadavatel požadoval, aby zdůvodnění účastník provedl prostřednictvím kalkulačního vzorce rozbor položky do nákladů za materiál, mzdy, dopravu, zisk apod., jsou-li tyto výdaje relevantní u dotčených položek a to tak, že jednotlivé hodnoty budou uvedeny v Kč za jednotku (kus, hodina, m2, m3 apod.), součet nákladů bude roven hodnotě položky nabízené uchazečem v nabídce. Nadto dále ke kalkulačnímu vzorci u položky č. 115 zadavatel požadoval o sdělení, zda nabídková cena účastníka zahrnuje zvýšené náklady na stavební práce z důvodu územních vlivů ztížení práce v KRNAP, v nadmořské výšce 1100 m, omezení dopravy materiálu z klimatických důvodů a přes sjezdovku. Zadavatel dále od účastníka žádal potvrzení, že při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky; že je za nabídkovou cenu schopen provést dílo plně v souladu se zadávacími podmínkami, v požadovaném standardu a při naplnění všech zadavatelem a právními předpisy požadovaných technických parametrech, a že neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu. S ohledem na skutečnost, že účastník se po provedeném hodnocení umístil jako první v pořadí, zadavatel dále v souladu s 122 odst. 3 zákona vyzval účastníka k předložení originálů nebo úředně ověřených dokladů o jeho kvalifikaci a dokladů a vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle 104 odst. 1 zákona, a dále o doložení informací a podkladů podle 104 odst. 2 písm. a) a b) zákona. Zadavatel účastníkovi k doložení dokladů a objasnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny stanovil lhůtu pět pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Žádost byla účastníkovi zaslána prostřednictvím datové schránky dne S ohledem na 211 odst. 6 zákona, který stanovuje, že v případě komunikace uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta, byla žádost účastníkovi doručena dodáním do datové schránky dne Poslední den pro doložení požadovaných dokladů a objasnění je Do však zadavatel neobdržel žádnou odpověď od účastníka. Účastník tedy nezdůvodnil způsob stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny. Dle 48 odst. 4 zákona účastníka, který nezdůvodní mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která je obsažena v jeho nabídce, může zadavatel takového účastníka vyloučit ze zadávacího řízení veřejné zakázky. Účastník, jako vybraný účastník dle provedeného hodnocení, dále také nedoložil doklady dle 122 odst. 3 zákona, které v rámci žádosti ze dne zadavatel po účastníkovi požadoval. Dle 122 odst. 5 zákona zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle odstavce 3 nebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávací dokumentace. Na základě výše uvedeného zadavatel navrhuje vyloučit účastníka dle 48 odst. 4 zákona ve spojení s 122 odst. 5 zákona pro neodůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, která byla obsahem účastníka a z důvodu nedoložení dokladů dle 122 odst. 3 zákona. Strana 2 (celkem 5)

3 2 Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o., se sídlem Bělehradská 582, Pardubice Polabiny 9, IČO Tento účastník byl vybraným účastníkem na základě rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne , uveřejněného na profilu zadavatele téhož dne. Tento účastník následně odstoupil ze zadávacího řízení na základě elektronické zprávy doručené zadavateli dne a zadavatel nestanovil žádnou zadávací lhůtu. Dle 47 odst. 4 účast účastníku zadávacího řízení taktéž zaniká odstoupením ze zadávacího řízení v době mimo zadávací lhůtu. Dodavateli tak odstoupením ze zadávacího řízení zaniklo jeho účastenství dle 47 odst. 4 zákona. Účastník nebyl vyloučen, nýbrž jeho účastenství zaniklo jiným způsobem ve smyslu 47 odst. 4 zákona. e) Označení dodavatele, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru # Obchodní firma, sídlo poddodavatele, IČO Zadavatel stanovil, že dodavatelů budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost byla hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Předmětem hodnocení je vždy celková cena plnění v korunách českých (CZK) bez daně z přidané hodnoty (DPH). Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky na dalších místech budou seřazeny podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší, přičemž nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou bude nabídkou nejméně výhodnou. Pořadí Obchodní firma, sídlo, IČ Nabídková cena v Kč bez DPH WRAGET SB s. r. o., se sídlem Nademlejnská 600/1, Praha 9 Hloubětín, IČO Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o., se sídlem Bělehradská 582, Pardubice Polabiny 9, IČO , ,09 S ohledem na to, že účastník WRAGET SB s.r.o. byl ze zadávacího řízení vyloučen (blíže k důvodům vyloučení písm. d) této zprávy) byl vybraným účastníkem účastník, který se umístil Strana 3 (celkem 5)

4 jako druhý v pořadí, a jehož nabídka splnila všechny zadavatelem stanovené zadávací podmínky veřejné zakázky. S ohledem na odstoupení vybraného účastník, čímž mu zaniklo účastenství na zadávacím řízení dle 47 odst. 4 zákona, však zadavatel neměl v zadávacím řízení žádného účastníka, a tudíž zadavatel musel přistoupit ke zrušení zadávacího řízení. Se žádným z účastníků dle tabulky výše tak nebyla uzavřena smlouva. f) Označení poddodavatelů dodavatele podle písmene e) # Obchodní firma, sídlo poddodavatele, IČO Zadavatel zrušil zadávací řízení z důvodu, že v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky mu nezbyl žádný účastník, a tudíž nedošlo k uzavření smlouvy. g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito i) Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito j) Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo Důvodem pro zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky byla skutečnost, že zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení neměl žádného účastníka zadávacího řízení. Zadavatel do konce lhůty pro podání nabídek obdržel dvě. Jeden z účastníků byl ze zadávacího řízení veřejné zakázky zadavatelem vyloučen pro neodůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a nedoložení dokladů dle 122 odst. 3 zákona rozhodnutím ze dne , které bylo účastníkovi téhož dne doručeno uveřejněním na profilu zadavatele v souladu s čl. 13 výzvy k podání nabídek. Zadavatel neobdržel žádné námitky tohoto účastníka proti rozhodnutí zadavatele. Druhý účastník, respektive vybraný účastník na základě rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne , uveřejněného na profilu zadavatele téhož dne, následně odstoupil ze zadávacího řízení na základě elektronické zprávy doručené zadavateli dne a zadavatel nestanovil žádnou zadávací lhůtu. Dle 127 odst. 1 zákona zadavatel zruší zadávací řízení, pokud po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení. Strana 4 (celkem 5)

5 V souladu s 47 odst. 2 písm. a) zákona zanikne účast v zadávacím řízení vyloučenému účastníku v okamžiku, kdy uplyne lhůta pro podání námitek proti vyloučení, pokud námitky nepodá. Dle 47 odst. 4 účast účastníku zadávacího řízení taktéž zaniká odstoupením ze zadávacího řízení v době mimo zadávací lhůtu. S ohledem na skutečnost, že zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek neměl žádného účastníka, nezbývalo zadavateli nic jiného, než zadávací řízení v souladu s 127 odst. 1 zákona zrušit. k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity Zadavatel požadoval podání v listinné podobě, z důvodu aktuálně snížené administrativní náročnosti tohoto způsobu podání nabídek. Zadavatel nebyl podle zákona povinen umožnit dodavatelům podání nabídek v elektronické podobě. l) Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn Ke dni zpracování písemné zprávy zadavatele nezjistil zadavatel střet zájmů u žádné osoby. m) Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle 78 odst. 3 zákona V Hradci Králové dne Za zástupce zadavatele na základě pověření Strana 5 (celkem 5)

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele vyhotovená dle 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen zákon), o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: Veřejná zakázka

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele vyhotovená dle 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen zákon), o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: Veřejná zakázka

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele podle ustanovení 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) I. Informace o zadavateli Zadavatel: Jihomoravský kraj

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Ozdravné pobyty pro žáky základní školy Kosmonautů 15

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Ozdravné pobyty pro žáky základní školy Kosmonautů 15 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 217 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Ozdravné pobyty pro žáky základní školy Kosmonautů

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele Označení zadavatele: Městská část Praha 5, IČO: 00063631, Náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5 Název veřejné zakázky: Dodání multifunkčních tiskových zařízení a tiskáren pro ÚMČ

Více

Písemná zpráva zadavatele podle ustanovení 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon )

Písemná zpráva zadavatele podle ustanovení 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) Písemná zpráva zadavatele podle ustanovení 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) I. Informace o zadavateli Zadavatel: Jihomoravský kraj

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen ZZVZ )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen ZZVZ ) PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen ZZVZ ) Veřejná zakázka Obnova Goethovy vyhlídky v Karlových Varech 1. Označení zadavatele, předmět veřejné

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele ZADAVATEL: Univerzita Karlova Sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající: Dotčená část: Sídlem: Zastupující: IČ: 00216208 DIČ: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel: Plzeňský kraj Sídlo: Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň IČO: 70890366 Statutární zástupce zadavatele: Bc. Josef Bernard, hejtman Osoba oprávněná jednat ve věci zadávacího

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele podle ustanovení 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) I. Informace o zadavateli Zadavatel: Jihomoravský kraj

Více

Písemná zpráva zadavatele. DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV

Písemná zpráva zadavatele. DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV Písemná zpráva zadavatele ZADAVATEL: Univerzita Karlova Právní forma zadavatele: Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění,

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele ZADAVATEL: Univerzita Karlova Sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy Dotčená část: Lékařská fakulta

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele podle ustanovení 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) I. Informace o zadavateli Zadavatel: Jihomoravský kraj

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele ZADAVATEL: Univerzita Karlova Sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy Dotčená část: Lékařská fakulta

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Identifikace veřejné zakázky PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Název: Druh veřejné zakázky: Druh řízení: Adresa veřejné zakázky: Identifikační údaje zadavatele 1. PŘEDMĚT A SJEDNANÁ CENA MU rekonstrukce objektu

Více

V RYTMU PARAGRAFŮ. Mgr. Kateřina Koláčková

V RYTMU PARAGRAFŮ. Mgr. Kateřina Koláčková V RYTMU PARAGRAFŮ Mgr. Kateřina Koláčková Předběžné tržní konzultace 33 Oprávnění vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. veřejná zakázka

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. veřejná zakázka PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE veřejná zakázka tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jen jako zákon ). IDENTIFIKAČNÍ

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele Název zadavatele: Sídlo zadavatele: Název veřejné zakázky: Městská část Praha 5 Náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5 Prodej nemovitého majetku MČ Praha 5 s využitím elektronických

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OPR DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OPR DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OPR DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel u doporučených Žádostí o podporu

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu stanoveném Pravidly ke

Více

Zadavatel: Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava sídlem: Těšínská 138/35, Ostrava Slezská Ostrava IČO:

Zadavatel: Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava sídlem: Těšínská 138/35, Ostrava Slezská Ostrava IČO: Zadavatel: Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava sídlem: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava Slezská Ostrava IČO: 00845451 Veřejná zakázka: Elektronické zabezpečení a fyzická ostraha objektů

Více

NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 134/2016 Sb.

NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 134/2016 Sb. NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 134/2016 Sb. Praha 25. 5. 2016 Vlastimil Fidler, MMR Nové zadávací směrnice - pro veřejné zadavatel (klasická) 2014/24/EU - pro zakázky v sektorové oblasti 2014/25/EU

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001/2016 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Písemná zpráva zadavatele. DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV

Písemná zpráva zadavatele. DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV Písemná zpráva zadavatele ZADAVATEL: Právní forma: Univerzita Karlova Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, nezapsaná

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění Veřejná zakázka: Identifikace zadavatele: Zástupce zadavatele: Veřejná zakázka podle předmětu: Předmět

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) 1. Označení zadavatele Městská část Praha 6 V zastoupení: SNEO, a.s.,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, CZ01312774 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel:

Více

Písemná zpráva zadavatele. DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV

Písemná zpráva zadavatele. DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV Písemná zpráva zadavatele ZADAVATEL: Právní forma: Univerzita Karlova Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, nezapsaná

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K ZADÁVACÍM ŘÍZENÍM

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K ZADÁVACÍM ŘÍZENÍM vzdělávací program MMR A3 ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK č.134/2016 Sb. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K ZADÁVACÍM ŘÍZENÍM odbor práva veřejných zakázek a koncesí MMR Struktura zákona aneb Jak číst zákon Část

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) 1. Označení zadavatele Městská část Praha 6 V zastoupení: SNEO, a.s.,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) 1. Označení zadavatele Městská část Praha 6 V zastoupení: SNEO, a.s.,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001/2016 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Písemná zpráva zadavatele o podlimitní veřejné zakázce. ,,ZŠ Dr. Malíka - rekonstrukce hospodářského objektu"

Písemná zpráva zadavatele o podlimitní veřejné zakázce. ,,ZŠ Dr. Malíka - rekonstrukce hospodářského objektu Písemná zpráva zadavatele o podlimitní veřejné zakázce Dle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v úplném znění (dále jen zákon) na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

Písemná zpráva zadavatele. DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV

Písemná zpráva zadavatele. DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV Písemná zpráva zadavatele ZADAVATEL: Právní forma: Univerzita Karlova Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, nezapsaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele ZADAVATEL: Univerzita Karlova Sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající: Dotčená část: Sídlem: Zastupující: DIČ: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity

Více

Podnikatelský inkubátor Kolínský zámek IT vybavení část 2

Podnikatelský inkubátor Kolínský zámek IT vybavení část 2 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ust. 85 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: Podnikatelský inkubátor Kolínský zámek IT vybavení

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená v souladu s 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ).

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená v souladu s 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ). PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená v souladu s 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ). Označení veřejné zakázky Název zakázky: Rekonstrukce objektu zbrojnice (stodoly)

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE (vyhotovená v souladu s 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále zákon ) 1. Identifikační údaje o zadavateli a veřejné zakázce 1.1. Název

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele vyhotovená v souladu s 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ nebo zákon ) Evropský fond pro regionální rozvoj * * Integrovaný regionální operační

Více

Obsah. LEGES_91.indd :06:12

Obsah. LEGES_91.indd :06:12 Úvodní slovo............................................. 11 O autorech............................................... 13 Základní parametry zákona................................ 15 1 Rozvoj obchodu nová

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) 1. Označení zadavatele Městská část Praha 6 V zastoupení: SNEO, a.s.,

Více

Úspora energie opakované řízení

Úspora energie opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle

Více

Písemná zpráva zadavatele. DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV

Písemná zpráva zadavatele. DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV Písemná zpráva zadavatele ZADAVATEL: Právní forma: Univerzita Karlova Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, nezapsaná

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) 1. Označení zadavatele Městská část Praha 6 V zastoupení: SNEO, a.s.,

Více

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek očima podnikatelů

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek očima podnikatelů Nový zákon o zadávání veřejných zakázek očima podnikatelů Mgr. Irena Bartoňová Pálková Vicepresidentka Hospodářské komory ČR Členka Grémia ministryně pro místní rozvoj Členka expertní skupiny MMR na zadávání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) pod názvem Zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ) ZADAVATEL: Statutární město Opava,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

V Ý Z V A. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce na stavební práce. Přístavba a stavební úpravy kuchyně ZŠ Polešovice"

V Ý Z V A. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce na stavební práce. Přístavba a stavební úpravy kuchyně ZŠ Polešovice V Polešovicích dne 09.06.2011 V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce na stavební práce Přístavba a stavební úpravy kuchyně ZŠ Polešovice" zadávané ve zjednodušeném podlimitním

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele ZADAVATEL: Univerzita Karlova Sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající: Dotčená část: Sídlem: Zastupující: DIČ: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu 31. 32. týdne od ukončení příjmu

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v otevřeném podlimitním řízení

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v otevřeném podlimitním řízení Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava Radvanice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) 1. Označení zadavatele Městská část Praha 6 V zastoupení: SNEO, a.s.,

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele vyhotovená v souladu s 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ nebo zákon ) * * * EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný

Více

NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH. 134/2016 Sb. Vlastimil Fidler MMR

NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH. 134/2016 Sb. Vlastimil Fidler MMR NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 134/2016 Sb. Vlastimil Fidler MMR Struktura zákona I Část první - obecná ustanovení 1-32 Část druhá - ustanovení k zad. řízením 33-51 Část třetí - podlimitní režim

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Dodání multifunkčních tiskových zařízení a tiskáren pro ÚMČ Praha 5

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Dodání multifunkčních tiskových zařízení a tiskáren pro ÚMČ Praha 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) 1. Označení zadavatele Městská část Praha 6 V zastoupení: SNEO, a.s.,

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001/2016 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S644/2012/VZ-10459/2013/513/KSt Brno 11. července 2013

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S644/2012/VZ-10459/2013/513/KSt Brno 11. července 2013 *UOHSX00552T5* UOHSX00552T5 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S644/2012/VZ-10459/2013/513/KSt Brno 11. července 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle ustanovení 217 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) 1. Označení zadavatele Městská část Praha 6 V zastoupení: SNEO, a.s.,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 1. Označení zadavatele PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 Jednající: Ing. Vladimír Mana, LL.M.,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001/2016 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY. Zajištění softwarového vybavení pro projekty OPVK- V.etapa/ , 5., 8. a 9. část veřejné zakázky

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY. Zajištění softwarového vybavení pro projekty OPVK- V.etapa/ , 5., 8. a 9. část veřejné zakázky ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Se sídlem: Rektor: Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 8, 771 47 Olomouc prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. IČO: 61989592 Veřejná zakázka: Zajištění

Více

R O Z H O D N U T Í zadavatele o vyloučení uchazeče

R O Z H O D N U T Í zadavatele o vyloučení uchazeče R O Z H O D N U T Í zadavatele o vyloučení uchazeče ATHERIS GROUP, s.r.o., Korunní 588/4, 120 00 Praha 2 Vinohrady, IČ: 282 37 897 pro část č. 1 Kurz manažerských dovedností pro mladé akademické pracovníky

Více

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. Se sídlem: Rozvojová 263, 165 00 Praha - Lysolaje Ředitel: RNDr. Martin Vágner, CSc. IČ: 61389030 ÚEB Pre-seed/2015:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0856/2015/VZ-01346/2016/522/DMa Brno 12. ledna 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0856/2015/VZ-01346/2016/522/DMa Brno 12. ledna 2016 *UOHSX007XRBQ* UOHSX007XRBQ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0856/2015/VZ-01346/2016/522/DMa Brno 12. ledna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele podle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ) Zadávací řízení Zjednodušené podlimitní řízení podle 53 ZZVZ Název veřejné zakázky Oprava fasády

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE (v souladu s 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Na Planině 1393/13, 140 00 Praha 4" Druh zadávacího

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení Zadavatel: Česká republika Název veřejné zakázky: Uzavření rámcové Ministerstvo zemědělství smlouvy na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně na podporu nové webové platformy

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více

Pořízení techniky na snížení prašnosti

Pořízení techniky na snížení prašnosti PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Petra Dvořáková www.portal-vz.cz leden 2013 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon ) 1. Identifikace zadavatele a zadávacího řízení Zadavatel ve smyslu zákona: Česká republika Státní

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1. Identifikace zadavatele a zadávacího řízení Zadavatel ve smyslu

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele podle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon ) o podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 53 zákona

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK ZADAVATEL: Obec Chýně Sídlem: Hlavní 00, 53 01 Hostivice Zastoupený: starostkou města Ing. Věrou Kovářovou IČO : 004196 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: CHÝNĚ ROZŠÍŘENÍ ČOV Tato

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OPR DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OPR DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OPR DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel u doporučených Žádostí o podporu do 2

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu stanoveném Pravidly ke kontrole

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Hladnovská 751/119, PSČ 712 00 Ostrava - Muglinov IČO: 70631808 Veřejná zakázka: Domy pro sociální

Více

Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci II. etapa

Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci II. etapa Písemná zpráva zadavatele o zadání veřejné zakázky na zakázku: Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci II. etapa (nadlimitní zakázka) 1. Identifikační údaje zadavatele:

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele ZADAVATEL: Univerzita Karlova Sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající: Dotčená část: Sídlem: Zastupující: DIČ: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Veřejná zakázka 1. Identifikační údaje zadavatele: Obec Chvaleč se sídlem: Chvaleč 231, 542 11 Chvaleč IČ: 00277941 DIČ: CZ00277941 jejímž jménem jedná: Bc. Tomáš Prouza, starosta

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená v souladu s 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ).

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená v souladu s 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ). PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená v souladu s 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ). Označení veřejné zakázky Název zakázky: Rekonstrukce objektu Pernerova 29 Veřejná

Více

Oznámení o výběru dodavatele

Oznámení o výběru dodavatele Oznámení o výběru dodavatele podle 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1. Identifikace zadavatele a zadávacího řízení Zadavatel ve smyslu

Více

Úřad vlády České republiky Odbor provozu a služeb

Úřad vlády České republiky Odbor provozu a služeb Úřad vlády České republiky Odbor provozu a služeb Čj. 37155/2018-OPS-2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Nákup myčky Česká republika Úřad vlády

Více

DOKUMENTACE ZAKÁZKY. veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

DOKUMENTACE ZAKÁZKY. veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce DOKUMENTACE ZAKÁZKY veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce název veřejné zakázky " Fakultní nemocnice Plzeň, stavební úpravy pro výměnu sterilizátorů a myček Fakultní nemocnice Plzeň tř. Dr.

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Č.j. 2014/033741/CNB/420 Písemná zpráva zadavatele VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Obnova chlazení na pobočce Brno Zadavatel na základě ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

V ý z v a. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, Vsetín

V ý z v a. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, Vsetín V ý z v a Inženýrská činnost ve výstavbě k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č 137/2006 Sb. V platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na služby Zakázka:

Více

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍCH

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍCH vzdělávací program MMR A2 ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK č.134/2016 Sb. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍCH odbor práva veřejných zakázek a koncesí MMR Struktura zákona aneb Jak číst zákon Část

Více

Masarykovo náměstí 391, 500 02 Hradec Králové IČ: 28806123

Masarykovo náměstí 391, 500 02 Hradec Králové IČ: 28806123 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Veřejná zakázka 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: Obec Velká Lečice se sídlem: Velká Lečice 85, PSČ 265 05 Velká Lečice IČ: 004 73 901 jejímž jménem jedná: Josef Němec,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle ustanovení 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen zákon či zákon o zadávání veřejných zakázek ) 1. Název zakázky CHODNÍK

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronického nástroje TENDER ARENA

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronického nástroje TENDER ARENA Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronického nástroje TENDER ARENA Název, sídlo a identifikační údaje provozovatele: Název: Tender systems, s.r.o. Sídlo: nám. Před Bateriemi 692/18, 162

Více

Kompletní dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce byla téhož dne uveřejněna na

Kompletní dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce byla téhož dne uveřejněna na PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE vyhotovená v souladu s 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ). Označení veřejné zakázky Název zakázky: Stavební úpravy objektu Horáčkova 1096/3

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK podlimitní veřejná zakázka na dodávky PODLE 53 ZÁKONA č. 134/2016 Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v platném znění (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení DpS Klatovy

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace Obecné

Více