Národní dotační programy MPO podporující úspory energie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní dotační programy MPO podporující úspory energie"

Transkript

1 Národní dotační programy MPO podporující úspory energie Ing. Regina Dulavová oddělení programů na podporu úspor seminář Energetické úspory Eurocentrum Jihlava,

2 Energy Efficiency First Úspory energie by se měly stát zdrojem energie, o kterém je uvažováno na prvním místě 2

3 Národní plán energetické účinnosti (NAP EE) Strategický dokument ČR vyjadřující cíle v oblasti zvyšování energetické účinnosti a obsahující nástroje k jejich dosažení Hlavní cíle v oblasti energetické účinnosti: příspěvek k naplnění EU cíle v oblasti energetické účinnosti do roku 2020 (nezávazný: maximální úroveň konečné spotřeby energie na úrovni 1060 PJ v roce 2020) povinně snižovat konečnou spotřebu energie, aby do roku 2020 bylo dosaženo kumulativně úspory energie, která odpovídá každoročnímu snížení konečné spotřeby o 1,5 % (závazný: realizace úspor energie v období ve výši 51,1 PJ, tj. 204,39 PJ kumulovaných úspor energie) každoročně renovovat 3 % nevyhovující energeticky vztažné plochy budov ústředních institucí 3

4 Nástroje k naplňování strategického rámce energetické účinnosti legislativní (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií s příslušnými prováděcími předpisy) nástroje finančního inženýrství (finanční nástroje např. program ENERG) investiční dotace (OPPIK, OPŽP, NZÚ, EFEKT, IROP, OPPPR) neinvestiční dotace (analýzy vhodnosti využití metody EPC (Energy Performance Contracting), energetický management, osvěta: poradenská střediska, semináře, publikace) (EFEKT) 4

5 Národní dotační programy MPO Státní program na podporu úspor energie na období EFEKT Státní program na podporu úspor energie Úspory energie s rozumem Program ENERG 5

6 Program EFEKT programová dokumentace schválena na období rozpočet programu na celé období max. 750 mil. Kč, tj. max. 150 mil. Kč ročně realizován podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů fungování programu každoroční kolové výzvy k podávání žádostí o dotaci výzvy pro rok 2018 vyhlášeny termín pro podávání žádostí dotace poskytována ex ante, tj. dopředu předpoklad pro rok 2019 srpen říjen podávání žádostí elektronicky na adrese listinná podoba žádosti včetně povinných příloh - doručení do 7 dnů od konečného termínu pro podávání žádostí 6

7 Program EFEKT Podprogramy a aktivity P1 Investiční podpora realizace energeticky úsporných projektů Opatření ke snížení energetické náročnosti VO P2 Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti Energetická konzultační a informační střediska Kurzy a semináře v oblasti úspor energie Publikace a nástroje pro rozšiřování informací v oblasti úspor energie Energetický management Projekty EPC Projekty dobré praxe Územní energetická koncepce 7

8 1A - Opatření ke snížení energetické náročnosti VO Žadatelé obce, městské části, společnosti 100 % vlastněné obcí či městskou částí Využití dotace na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému VO v obcích (výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel) Podmínky maximální výše dotace 2 mil. Kč maximálně 50 % způsobilých výdajů investiční jednoletá dotace dotace ex ante, tj. dopředu (po výběrovém řízení na dodavatele díla) dodrženy indikátory a parametry stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Hodnotícími kritérii jsou množství uspořené energie, doba návratnosti vložených finančních prostředků a předpokládaný veřejný prospěch Na je zveřejněna Metodika pro žadatele o dotaci na rekonstrukci VO 8

9 1A - Opatření ke snížení energetické náročnosti VO Povinné přílohy - dokumenty důležité pro přípravu projektu energetický posudek dle platné legislativy (energetický audit) základní dokument, kde je navrženo opatření a vyčíslena úspora energie pro zpracovatele je zveřejněna Příručka pro zpracovatele EP v oblasti VO pasport veřejného osvětlení seznam ulic s veřejným osvětlením zatřídění komunikací seznam světelných bodů a instalovaných typů svítidel (včetně počtů jednotlivých typů) přehled světelných zdrojů (včetně specifikace příkonu) projektová dokumentace (v minimálním rozsahu položkového rozpočtu) 9

10 1A - Opatření ke snížení energetické náročnosti VO Projekt musí být realizován v souladu s platnými normami (platí i pro osvětlenost a jas dle zatřídění komunikací) v případě potřeby je nutno doplnit svítidla či celé světelné body realizace v souladu s platnými normami se dokládá Protokolem měření osvětlení komunikace Termíny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) Realizace akce max. do 24 měsíců od vydání RoPD doložení Protokolu měření osvětlenosti se přikládá k závěrečné zprávě Předložení dokumentace k Závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA) doložení reálně dosažených úspor z fakturace, po roce od ukončení realizace 10

11 Přehled podpořených projektů Podpora v oblasti rekonstrukce VO Počet doručených žádostí Počet podpořených projektů Objem dotace z programu EFEKT [mil. Kč] 3,6 8 22, Celkové náklady projektů [mil. Kč] Očekávané úspory [GJ/rok] Nákladová efektivita dotace [Kč/GJ] Průměrná dotace na projekt [tis. Kč] V roce 2016 byla zkušebně 1 rok podporována i výměna stožárů a podzemních rozvodů proto bylo méně podpořených projektů s vysokou průměrnou dotací. 11

12 Neinvestiční možnosti zvyšování objemu úspory energie možnosti optimalizace využití finančních nástrojů a využívání metody EPC ve vztahu k maximalizaci úspor energie možnosti zavádění systémů hospodaření s energií v podobě energetického managementu v souladu s normou ISO možnosti nových koncepcí dobrovolných systémů energeticky úsporných opatření (aby byly nákladově i administrativně efektivní) hledání možností dodatečných úsporných opatření, zejména těch, která nebudou realizována s dotací 12

13 2A - Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) Žadatelé obec, městská část, podnikající fyzická osoba tuzemská, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, spolek, zájmové sdružení právnických osob, obecně prospěšná společnost apod. Využití dotace na bezplatnou poradenskou a konzultační službu pro občany, zástupce veřejné správy, podniky a podnikatele a propagaci individuálního a národního přínosu snižování spotřeby energie Podmínky maximální výše dotace 300 tis. Kč 100 % způsobilých výdajů dotace je poskytována ex ante, tj. dopředu, formou záloh ve výši 80 tis. Kč na jednu žádost doplatek/vratka dotace ve výši podle skutečného výkonu EKIS probíhá na konci rozpočtového roku neinvestiční jednoletá dotace dotace spadá pod režim de minimis dle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne , o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis 13

14 2B Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie Žadatelé podnikající fyzická osoba tuzemská, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komory, školská právnická osoba, spolky, zájmové sdružení právnických osob, veřejné výzkumné instituce, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace Využití dotace na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie. Předmětem dotace je organizování kurzů a seminářů. Dotace smí být použita pouze na organizaci akce. Podmínky akce bez vložného dotace 80 tis./den, max. 90 % způsobilých výdajů akce s vložným dotace 40 tis./den, max. 50 % způsobilých výdajů dotace je poskytována ex ante, tj. dopředu neinvestiční jednoletá dotace dotace spadá pod režim de minimis dle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne , o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis 14

15 2C Publikace, podklady a nástroje pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspory energie včetně podpory mezinárodní spolupráce Žadatelé podnikající fyzická osoba tuzemská, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komory, školská právnická osoba, spolky, zájmové sdružení právnických osob, veřejné výzkumné instituce, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace Využití dotace na vydání publikace, příručky, informačních materiálů, podkladů a nástrojů v oblasti úspor energie Podmínky maximální výše dotace 200 tis. Kč maximálně 70 % způsobilých výdajů dotace je poskytována ex ante, tj. dopředu neinvestiční jednoletá dotace dotace spadá pod režim de minimis dle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne , o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis 15

16 2D Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu Žadatelé kraje, města a městské části nad obyvatel, podnikatelské subjekty Využití dotace na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti Podmínky maximální výše dotace 500 tis. Kč maximálně 70 % způsobilých výdajů dotace je poskytována ex ante, tj. dopředu neinvestiční jednoletá dotace dotace spadá pod režim de minimis dle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne , o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis 16

17 2E Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC a zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC Žadatelé A. Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC - kraje, obce, městské části, státní podniky, společnosti vlastněné 100 % obcí či městskou částí, zdravotnická zařízení, školská právnická osoba, příspěvková organizace, organizační složky státu, podnikatelské subjekty B. Zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC - organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené státem 17

18 2E Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC a zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC Využití dotace na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a/nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty a/nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC 18

19 2E Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC a zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC Podmínky maximální výše dotace 200 tis. Kč maximálně 70 % způsobilých výdajů dotace je poskytována ex ante, tj. dopředu neinvestiční jednoletá dotace dotace spadá pod režim de minimis dle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne , o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis 19

20 2E Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC a zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC 1) Analýza vhodnosti Zpracovaná analýza musí obsahovat pro každý objekt zařazený do šetření předem stanovené informace. V případě neprokázání vhodnosti realizace metody EPC nemusí příjemce vracet dotaci. Tato nevhodnost musí být uvedena v závěru zpracované analýzy. Pokud analýza sice prokáže vhodnost realizace metody EPC, ovšem její realizace bude ekonomicky nevýhodná, je na posouzení MPO, zda bude požadovat vrácení dotace zpět či nikoliv. 2) Zadávací dokumentace Podmínkou poskytnutí dotace na zpracování zadávací dokumentace je předchozí zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech. Tato analýza mohla, ale i nemusela být podpořena z programu EFEKT. 20

21 provozní náklady Podstata EPC projektů spotřeba bez použití EPC zaručené úspory pro krytí splácených finančních nákladů úspory spotřeba s použitím EPC instalace opatření vypršení smlouvy 21

22 Podpora energetických služeb ze strany státu zpracování standardních dokumentů (vzorová smlouva pro EPC, metodika aplikace projektů EPC, etický kodex) odkaz: náležitosti smlouvy na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v novele zákona č. 406/2000 o hospodaření energií ( 10e) návrh certifikace firem energetických služeb a zavedení seznamu firem energetických služeb dle 10f zákona 406/2000 o hospodaření energií seznam poskytovatelů energetických služeb na stránkách MPO ( 10c) odkaz: příprava pilotních projektů EPC v objektech státní správy 22

23 2G Zpracování územní energetické koncepce Žadatelé kraje, hl. město Praha, statutární města Využití dotace Předmětem dotace je zpracování územní energetické koncepce. Povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat ÚEK vychází ze znění zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky kraje, Praha (dotace max. 800 tis. Kč, max. 50 % způsobilých výdajů) statutární města (dotace max. 400 tis. Kč, max. 50 % způsobilých výdajů) dotace je poskytována ex ante, tj. dopředu neinvestiční jednoletá nebo víceletá dotace dotace spadá pod režim de minimis dle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne , o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis 23

24 2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe Žadatelé vlastníci rodinných domů, vlastníci bytových domů, vlastníci objektů ve veřejném sektoru, vlastníci objektů pro podnikatelské účely Využití dotace Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení, přičemž ze zpracovaného dokumentu musí být jednoznačně zřejmé, jaké varianty řešení (jaké kombinace energeticky úsporných opatření) jsou pro daný objekt možné, jaký objem investičních prostředků bude potřeba na realizaci jednotlivých opatření a zejména, jaké přínosy v budoucích úsporách provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie budou dosaženy vlivem jednotlivých opatření. Podmínky dotace je poskytována ex ante, tj. dopředu neinvestiční jednoletá dotace 24

25 2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe rozdělení podpory podle vlastnictví objektů rodinné domy dotace na zpracování dokumentu až 30 tis. Kč a max. 70 % způsobilých nákladů bytové domy dotace na zpracování dokumentu až 50 tis. Kč a max. 70 % způsobilých nákladů objekty ve veřejném sektoru dotace na zpracování dokumentu až 100 tis. Kč a max. 70 % způsobilých nákladů objekty pro podnikatelské účely dotace na zpracování dokumentu až 200 tis. Kč a max. 70 % způsobilých nákladů 25

26 2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe výzva na rok 2018 vyhlášená , podávání žádostí v období k žádosti o dotaci je nutno přiložit kopii faktury za vypracovanou studii kopii výpisu z účtu s platbou za fakturu kopii vypracované analýzy další přílohy uvedené ve znění Programu nebo ve výzvě 26

27 2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe Postup přípravy energeticky úsporného projektu zhodnocení současného stavu objektu návrh všech technicky proveditelných energeticky úsporných opatření odborný odhad investiční náročnosti a potenciálu úspor energie každého opatření návrh optimální a proveditelné kombinace opatření přijatelná úroveň objemu investic vůči maximálně dosažitelným úsporám energie a maximální snížení provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie způsob implementace a finanční model podle nejlepšího způsobu implementace projektu, nejvhodnějších finančních zdrojů a nejpřijatelnějšího modelu financování je vybrána optimální kombinace energeticky úsporných opatření 27

28 2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe Kritéria hodnocení příkladu dobré praxe komplexnost navrhovaných opatření a způsob implementace projektu efektivita investovaných prostředků maximální nákladová efektivita dlouhodobé a udržitelné přínosy v podobě snížení budoucích provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie, minimálně pod dobu životnosti instalovaných opatření (obvykle minimálně 15 let u implementace technologických opatření a u opatření typu zateplení objektu déle) snížení negativních vlivů na životní prostředí V případě nekvalitně zpracovaného dokumentu příjemce dotaci neobdrží. 28

29 Program Úspory energie s rozumem zaměřen na přípravu a rozvoj energeticky úsporných opatření bez využití investičních dotačních prostředků motivace a podpora aktivit, které se z pohledu úspor vyplatí komplexnost návrhů řešení, respektování pravidel projektů dobré praxe 29

30 Program Úspory energie s rozumem A. Evidence projektů Provede garant on-line na Garant zodpovídá za kvalitu dodané instalace opatření a udržitelnost odpovídající úrovně dosahovaných úspor Po kontrole bude vyplacen finanční motivační příspěvek ve výši uvedené ve výzvě Příklady garantů: dodavatelé energií, energetičtí specialisté a auditoři, poradenské firmy zabývající se úsporami energie, montážní firmy specializované na energeticky úsporná řešení, poskytovatelé energetických služeb se zaručeným výsledkem, firmy, které se zabývají správou objektů související s dodávkou a spotřebou energie B. Získání značky kvality Projekt získá certifikát a značku kvality s logem Programu Firma energetických služeb, která pomůže zrealizovat 10 kvalitních projektů, získá certifikát kvality a značku kvality pro firmy 30

31 Program Úspory energie s rozumem Podmínky účasti v programu Příprava kvalitní realizace energeticky úsporných opatření nebo zavedení systému hospodaření s energií Realizace energeticky úsporných opatření bez využití dotací z operačních nebo národních programů se zaměřením na oblast energetické účinnosti Zapsání potřebných údajů do systému evidence Kvalitně realizovaná energeticky úsporná opatření při splnění technických norem, standardních instalačních a technologických postupů Příjemci finančního motivačního příspěvku Specifikace příjemců a výše příspěvku bude určena v samostatně vyhlášené výzvě 31

32 Program Úspory energie s rozumem Značka a certifikát 32

33 Program ENERG využití zbylých prostředků z roku 2014 (prodej emisních povolenek) zvýhodněné úvěry pro malé a střední podniky na projekty realizované na území hlavního města Prahy bez úroků a bez poplatků až do výše 70 % způsobilých výdajů (2 20 mil. Kč) doba splatnosti až 10 let, možnost odkladu splátek jistiny až o 2 roky s finančním příspěvkem na pořízení energetického posudku až do výše 100 tis. Kč S finančním příspěvkem ve výši 7% vyčerpané částky úvěru v případě dosažení energetické úspory dle projektového plánu celkový objem prostředků 129 mil. Kč 33

34 Program ENERG úvěr je možné využít na: zavádění nových energeticky účinnějších technologických a výrobních procesů zateplení obvodového pláště budov určených k podnikání a výměnu oken rekonstrukci rozvodů elektřiny a plynu rekonstrukci otopné soustavy a zdroje tepla výměnu klimatizace za energeticky účinnější modernizaci soustav osvětlení budov a průmyslových areálů modernizaci zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu instalaci výrobny energie z obnovitelných zdrojů a tepelných čerpadel zavádění a modernizaci systémů měření a regulace související se zavedením systému managementu hospodaření s energií 34

35 Program ENERG administrace programu Českomoravská záruční a rozvojová banka Podrobnější informace a výzva Kontakt ČMZRB Jiří Jež, ředitel pobočky Praha; Kontakt MPO Mgr. Ján Čiampor,

36 Program EFEKT Kontakty Rekonstrukce veřejného osvětlení Ing. Regina Dulavová, tel , Energetická konzultační a informační střediska Mgr. Jana Trechová, tel , Kurzy, územní energetické koncepce a zprávy Ing. Jakub Hříbal, tel , Publikace, energetický management, posouzení vhodnosti pro EPC Ing. Iva Švecová, tel , Projekty dobré praxe, pilotní projekty, Program Úspory energie s rozumem Ing. Jana Sedláčková, tel , 36

37 Ilustrační videa o úsporách energie 3 díly videa se společným názvem Nebojte se energie Energie úspory v domácnosti 7:05 min. odkaz: Vytápění - konvenční a alternativní způsoby odkaz: 9:45 min. Zateplení budovy a efektivní způsoby větrání 7:17 min. odkaz: 37

38 Děkuji za pozornost Regina Dulavová 38

Národní dotační programy MPO podporující úspory energie

Národní dotační programy MPO podporující úspory energie Národní dotační programy MPO podporující úspory energie Ing. Regina Dulavová oddělení programů na podporu úspor seminář Energetické úspory Eurocentrum Hradec Králové, 6. 3. 2018 1 Energy Efficiency First

Více

Dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení program EFEKT

Dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení program EFEKT Dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení program EFEKT Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Nástroje k naplňování cílů energetické účinnosti v ČR legislativní nástroje

Více

Podpora udržitelné energetiky v obcích na národní úrovni

Podpora udržitelné energetiky v obcích na národní úrovni Podpora udržitelné energetiky v obcích na národní úrovni Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor workshop Udržitelná energetika v obcích 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti

Více

Podpora komunálních energeticky úsporných projektů ze strany MPO

Podpora komunálních energeticky úsporných projektů ze strany MPO Podpora komunálních energeticky úsporných projektů ze strany MPO Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského parlamentu

Více

Národní dotační programy MPO podporující úspory energie

Národní dotační programy MPO podporující úspory energie Národní dotační programy MPO podporující úspory energie Ing. Jana Sedláčková oddělení programů na podporu úspor 1 Národní dotační programy MPO Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných

Více

Národní dotační programy MPO podporující úspory energie

Národní dotační programy MPO podporující úspory energie Národní dotační programy MPO podporující úspory energie Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského parlamentu a

Více

Politika EU v oblasti úspor energie, dotační programy

Politika EU v oblasti úspor energie, dotační programy Politika EU v oblasti úspor energie, dotační programy Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor seminář Úspory energie a uhlíková stopa podniku Brno, 29. srpna 2018 Brno, 29. srpna

Více

Politika EU v oblasti energie a klimatu, dotační programy

Politika EU v oblasti energie a klimatu, dotační programy Politika EU v oblasti energie a klimatu, dotační programy Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor seminář Úspory energie a uhlíková stopa podniku Praha, 27. června 2018 Praha,

Více

Národní dotační programy MPO podporující úspory energie

Národní dotační programy MPO podporující úspory energie Národní dotační programy MPO podporující úspory energie Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského parlamentu a

Více

Podpora udržitelné energetiky v obcích

Podpora udržitelné energetiky v obcích Podpora udržitelné energetiky v obcích Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor Ostrava, 15. května 2019 Ostrava, 15. května 2019 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti

Více

Podpora energetické účinnosti

Podpora energetické účinnosti Podpora energetické účinnosti Ing. Petr Vozka odbor energetické účinnosti a úspor Konference Připravenost stavebnictví na nzeb Praha, 24. ledna 2018 1 Legislativa Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Více

Politika EU v oblasti energie a klimatu, dotační programy

Politika EU v oblasti energie a klimatu, dotační programy Politika EU v oblasti energie a klimatu, dotační programy Ing. Petr Vozka odbor energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU

Více

Dotace a financování projektů novinky a aktuální info

Dotace a financování projektů novinky a aktuální info Dotace a financování projektů novinky a aktuální info Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

FINANČNÍ ZDROJE - UDRŽITELNÁ ENERGETIKA Pakt starostů a primátorů , Praha

FINANČNÍ ZDROJE - UDRŽITELNÁ ENERGETIKA Pakt starostů a primátorů , Praha FINANČNÍ ZDROJE - UDRŽITELNÁ ENERGETIKA Pakt starostů a primátorů 10.9.2018, Praha WEBINÁŘ 10. ZÁŘÍ 2018 Společně s obyvateli ke kvalitě života, udržitelnosti a zdraví ve městech, obcích, regionech v Česku

Více

Stav energetické účinnosti v ČR a podpora energetiky úsporných projektů

Stav energetické účinnosti v ČR a podpora energetiky úsporných projektů Stav energetické účinnosti v ČR a podpora energetiky úsporných projektů Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor XIII. setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 1 Směrnice

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Úspory energie a možnosti financování v oblasti veřejného osvětlení

Úspory energie a možnosti financování v oblasti veřejného osvětlení Úspory energie a možnosti financování v oblasti veřejného osvětlení Ing. Jana Sedláčková vedoucí oddělení programů na podporu úspor Odborná 1 Úspory energie aktuálně poslání odboru obecně (1) implementace

Více

Potřebnost energetického managementu nejen měst a obcí

Potřebnost energetického managementu nejen měst a obcí Potřebnost energetického managementu nejen měst a obcí Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Plnění cíle NAPEE alternativní schéma dle článku 7 ČR se rozhodla jít cestou alternativního

Více

Nástroje státu na snižování spotřeby energie

Nástroje státu na snižování spotřeby energie Nástroje státu na snižování spotřeby energie Hana Schvarczová odbor energetické účinnosti a úspor workshop Energetická chudoba 1 10,6 mil. obyvatel Bydlení v České republice 55 % v bytových domech, 43

Více

Nastavení schématu EED, podpora realizace úspor energie v průmyslu

Nastavení schématu EED, podpora realizace úspor energie v průmyslu Nastavení schématu EED, podpora realizace úspor energie v průmyslu Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 PJ GJ/mil. Kč HDP Vývoje spotřeby energie Vývoj konečné spotřeby energie

Více

VÝZVA č. 9/2019. k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podpor úspor energie na období

VÝZVA č. 9/2019. k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podpor úspor energie na období VÝZVA č. 9/2019 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podpor úspor energie na období 2017-2021 Rozpočet programu na rok 2019 150 mil. Kč - program EFEKT II. pro rok 2019 Podprogram:

Více

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT METODICKÝ POKYN Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT Obsah 1. Úvod... 1 2. Zhodnocení investice... 1 3. Prvky kvalitního

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Stav energetické účinnosti v ČR a podpora energetiky úsporných projektů

Stav energetické účinnosti v ČR a podpora energetiky úsporných projektů Stav energetické účinnosti v ČR a podpora energetiky úsporných projektů Ing. Hana Schvarczová Vedoucí oddělení hospodaření s energií XIV. setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 1 Cíle energetické

Více

Národní dotační programy MPO podporující úspory energie

Národní dotační programy MPO podporující úspory energie Národní dotační programy MPO podporující úspory energie Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského parlamentu a

Více

Národní dotační programy MPO podporující úspory energie

Národní dotační programy MPO podporující úspory energie Národní dotační programy MPO podporující úspory energie Ing. Petr Vozka odbor energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU

Více

Současný stav efektivního využívání energie zejména v průmyslu a možnosti nových přístupů z pohledu státu

Současný stav efektivního využívání energie zejména v průmyslu a možnosti nových přístupů z pohledu státu Současný stav efektivního využívání energie zejména v průmyslu a možnosti nových přístupů z pohledu státu Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor konference 1 Směrnice 2012/27/EU

Více

Národní dotační programy MPO podporující úspory energie

Národní dotační programy MPO podporující úspory energie Národní dotační programy MPO podporující úspory energie Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského parlamentu a

Více

Národní dotační programy MPO podporující úspory energie

Národní dotační programy MPO podporující úspory energie Národní dotační programy MPO podporující úspory energie Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského parlamentu a

Více

Aktuální informace z odboru energetické účinnosti a úspor MPO

Aktuální informace z odboru energetické účinnosti a úspor MPO Aktuální informace z odboru energetické účinnosti a úspor MPO Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského parlamentu

Více

Aktuální situace ve vztahu k implementaci směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU do českého prostředí a k zákonu 406/2000 Sb.

Aktuální situace ve vztahu k implementaci směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU do českého prostředí a k zákonu 406/2000 Sb. Aktuální situace ve vztahu k implementaci směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU do českého prostředí a k zákonu 406/2000 Sb. Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

VÝZVA č. 11/2019. P2 Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti

VÝZVA č. 11/2019. P2 Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti VÝZVA č. 11/2019 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podpor úspor energie na období 2017-2021 - program EFEKT II. pro rok 2019 Rozpočet programu na rok 2019 Podprogram: Aktivita:

Více

1. Úvod Zhodnocení investice Prvky kvalitního energeticky úsporného projektu dobré praxe... 2

1. Úvod Zhodnocení investice Prvky kvalitního energeticky úsporného projektu dobré praxe... 2 METODICKÝ POKYN Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT a zpracovatele těchto studií Verze 2. k datu 1. 12. 2018 Obsah

Více

Koncept Smart Cities z pohledu Ministerstva průmyslu a obchodu

Koncept Smart Cities z pohledu Ministerstva průmyslu a obchodu Koncept Smart Cities z pohledu Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Národní akční plány ve vztahu k MPO Národní akční plán pro chytré sítě

Více

Příprava Národního energeticko-klimatického plánu a souvislosti s energetickou účinností

Příprava Národního energeticko-klimatického plánu a souvislosti s energetickou účinností Příprava Národního energeticko-klimatického plánu a souvislosti s energetickou účinností Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor konference Trendy evropské energetiky Praha, 20.

Více

Možnosti snižování energetické náročnosti

Možnosti snižování energetické náročnosti Možnosti snižování energetické náročnosti Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor konference Průmysl 4.0 snižuje energetickou náročnost ČR 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické

Více

Program. Úspory energie s rozumem

Program. Úspory energie s rozumem Program Úspory energie s rozumem Preambule 1. Spotřebu energie může ovlivňovat každý. Správně cílené opatření ke snižování spotřeby energie přináší významné pozitivní efekty v podobě snížení budoucích

Více

kam směřuje zelený závazek EU?

kam směřuje zelený závazek EU? Energetická účinnost: Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor debata v Evropském domě 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU

Více

VÝZVA č. 2/2020. k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podpor úspor energie na období Program EFEKT II.

VÝZVA č. 2/2020. k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podpor úspor energie na období Program EFEKT II. VÝZVA č. 2/2020 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podpor úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT II. pro rok 2020 Rozpočet programu na rok 2020 Podprogram: Aktivita:

Více

Podpora firem formou finančních nástrojů a její další rozvoj v programovém období podpora malých a středních podniků (MSP)

Podpora firem formou finančních nástrojů a její další rozvoj v programovém období podpora malých a středních podniků (MSP) a její další rozvoj v programovém období 2020+ - a její další rozvoj Finanční nástroje (FN) Hlavním smyslem FN je usnadnit financování komerčně smysluplných projektů s reálně dosažitelnou návratností Finanční

Více

ČMZRB a podpora podnikání v ČR. Finanční zdroje pro podnikání nejen z národních a evropských programů

ČMZRB a podpora podnikání v ČR. Finanční zdroje pro podnikání nejen z národních a evropských programů ČMZRB a podpora podnikání v ČR Finanční zdroje pro podnikání nejen z národních a evropských programů Brno, X/2017 ČMZRB základní údaje Založena 1992; jediný akcionář Česká republika Hlavní aktivita: podpora

Více

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Nová zelená úsporám Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie

Více

VÝZVA č. 15/2019. k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podpor úspor energie na období , program EFEKT pro rok 2019

VÝZVA č. 15/2019. k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podpor úspor energie na období , program EFEKT pro rok 2019 VÝZVA č. 15/2019 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podpor úspor energie na období 2017-2021, program EFEKT pro rok 2019 Rozpočet programu na rok 2019 Podprogram: Aktivita: Název

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

Aktuální informace o výzvách programů PO3 OP PIK. Ing. Zdeněk Hála

Aktuální informace o výzvách programů PO3 OP PIK. Ing. Zdeněk Hála Aktuální informace o výzvách programů PO3 OP PIK Ing. Zdeněk Hála Přehled vyhlašovaných výzev PO 3 Úpory energie III.: 1.11.2017-30.4.2018 OZE III.: 22.9.2017-28.2.2018 Úspory energie- Fotovoltaické systémy

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Národní kulatý stůl k financování energetické účinnosti v ČR podklad Ministerstva financí. 5. října 2017

Národní kulatý stůl k financování energetické účinnosti v ČR podklad Ministerstva financí. 5. října 2017 Národní kulatý stůl k financování energetické účinnosti v ČR podklad Ministerstva financí 5. října 2017 Podpora zvyšování energetické účinnosti v ČR - působnost Ministerstva financí: dlouhodobá strategie

Více

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC O SPOLEČNOSTI SEVEN SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. (SEVEn) poskytuje od roku 1990 poradenské služby v oblasti

Více

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na posouzení vhodnosti objektů pro energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC z programu EFEKT

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na posouzení vhodnosti objektů pro energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC z programu EFEKT METODICKÝ POKYN Pro žadatele o dotaci na posouzení vhodnosti objektů pro energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC z programu EFEKT Obsah 1. Úvod... 1 2. Podstata metody EPC... 1 3. Předání rizik

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) , Brno Mgr. Petra Kuklová

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) , Brno Mgr. Petra Kuklová Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 28. 2. 2018, Brno Mgr. Petra Kuklová Agentura pro podnikání a inovace (API) Příspěvková organizace s celostátní působností podřízená

Více

Průběh implementace finančních nástrojů v OP PIK

Průběh implementace finančních nástrojů v OP PIK Průběh implementace finančních nástrojů v OP PIK Ing. Petr Lysý ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů 8. prosince 2017 Navržené finanční nástroje na základě závěrů předběžného posouzení

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program EFEKT Dotační program Ministerstav průmyslu a obchodu roční periodikum Podporuje energetické úspory

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 37. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 37. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 37. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II Přehled

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 78. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 78. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 78. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III Identifikace

Více

Dotace pro obce na veřejné osvětlení. Tisková konference, Praha, 25. července 2018

Dotace pro obce na veřejné osvětlení. Tisková konference, Praha, 25. července 2018 Dotace pro obce na veřejné osvětlení Tisková konference, Praha, 25. července 2018 Společné výzvy: základní informace Co: dotace na veřejné osvětlení pro obce Jak: dvě společné výzvy, stejné základní podmínky

Více

Efektivní využívání energie

Efektivní využívání energie Efektivní využívání energie Energie pro budoucnost XXIII Brno, 21. března 2018 1 Evropská legislativa v oblasti energetické účinnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti

Více

ČMZRB finanční nástroje

ČMZRB finanční nástroje Voroněž ČMZRB finanční nástroje Podpora rozvoje malých a středních podniků Únor 2019 Základní údaje o ČMZRB Plní roli národní rozvojové banky. Jediný akcionář ČR. Založení: 1992 Realizace programů vlády

Více

Legislativa a nástroje podpory sociálního podnikání. S-záruka individuální záruka s finančním příspěvkem pro sociální podniky

Legislativa a nástroje podpory sociálního podnikání. S-záruka individuální záruka s finančním příspěvkem pro sociální podniky Legislativa a nástroje podpory sociálního podnikání S-záruka individuální záruka s finančním příspěvkem pro sociální podniky Úřad práce ČR, Hradec Králové, 28. 11. 2017 ČMZRB základní údaje Založena 1992;

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 78. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 78. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 78. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III Změny

Více

při přípravě energeticky úsporných projektů

při přípravě energeticky úsporných projektů Projekt EESI2020 Pracovní setkání na téma: Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC Role poradenských firem a praktické kroky při přípravě energeticky úsporných

Více

Energie a energetické úspory. Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. PORSENNA o.p.s.

Energie a energetické úspory. Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. PORSENNA o.p.s. Možnosti využití metody EPC Energetický kontrakting Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu

Více

VYHODNOCENÍ Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie za rok 2016

VYHODNOCENÍ Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie za rok 2016 VYHODNOCENÍ Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie za rok 2016 Obsah 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ DATA... 1 1.1 OBLASTI PODPORY A ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ... 1

Více

VYHODNOCENÍ Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, tzv. program EFEKT I.

VYHODNOCENÍ Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, tzv. program EFEKT I. VYHODNOCENÍ Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, tzv. program EFEKT I. pro rok 2017 Obsah 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ DATA... 2 1.1 OBLASTI PODPORY A ROZDĚLENÍ

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlašuje. Státní program na podporu úspor energie na období

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlašuje. Státní program na podporu úspor energie na období Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlašuje Státní program na podporu úspor energie na období 2017 2021 Dotační titul: PROGRAM EFEKT Obsah Vznik programu...2 Legislativní rámec programu...2 Použité pojmy...3

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Podpora metody Energy Performance Contracting v České republice

Podpora metody Energy Performance Contracting v České republice Podpora metody Energy Performance Contracting v České republice Ing. Hana Anftová Po dlouhých jednáních mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí byl v červnu 2012 schválen kompromisní návrh Směrnice

Více

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace 3. výzva pro rodinné domy - obecné Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ rodinné domy (dále jen výzva") zahrnuje následující oblasti podpory: A. Snižování energetické náročnosti stávajících

Více

PENB a dotační programy. Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista

PENB a dotační programy. Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista PENB a dotační programy Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista Problema5ka PENB Vyhl. č. 148/2007 Sb. a od 1.4.2013 vyhl. č. 78/2013 Sb. Energe/cký šjtek obálky budovy (ČSN 73 0540:2011) Platnost PENB

Více

Úspory energie. Informace o programu podpory Výzva II.

Úspory energie. Informace o programu podpory Výzva II. Úspory energie Informace o programu podpory Výzva II. Program Úspory energie Výzva II. Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora

Více

ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku. P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1

ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku. P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 1 1 se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého

Více

Povinnosti obce z pohledu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Seminář Energeticky úsporná obec Olomouc

Povinnosti obce z pohledu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Seminář Energeticky úsporná obec Olomouc Povinnosti obce z pohledu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Seminář Energeticky úsporná obec Olomouc 20. 2. 2018 Obsah zákona 3 Státní energetická koncepce 4 Územní energetická koncepce 5 Program

Více

ÚSPORY ENERGIE úvěry

ÚSPORY ENERGIE úvěry ÚSPORY ENERGIE úvěry 1. Program ÚSPORY ENERGIE 2 Program ÚSPORY ENERGIE základní popis Program podpory podnikání, schválen vládou v únoru 2015 Zdroj financování: Operační program Podnikání a inovace pro

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci prioritní it osy 5 a možnosti kombinace s uplatněním EPC Ing. Ondřej Vrbický Vedoucí oddělení IV, odbor ochrany ovzduší a OZE, SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav

EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Mezinárodní konference o úsporách energie Úspory energie a EPC 27.11.2012, Praha EPC v českých podmínkách vývoj a současný stav Vladimír SOCHOR APES Energetické služby a EPC v ČR již dlouhá doba existence

Více

Úspory energie v obcích a snížení světelného znečištění

Úspory energie v obcích a snížení světelného znečištění Úspory energie v obcích a snížení světelného znečištění Praha / 12. září 2018 Ing. Jakub Hrbek ředitel Odboru řízení národních programů Státní fond životního prostředí České republiky Programy administrované

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II Identifikace

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting metoda financování úspor energie Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Konference energetického managementu, Litoměřice, 23.-24. října

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 16. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 16. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 16. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH Přehled změn

Více

ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH. Ing. Miroslav Krob Řídicí orgán IROP. Praha

ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH. Ing. Miroslav Krob Řídicí orgán IROP. Praha ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH Ing. Miroslav Krob Řídicí orgán IROP 19. 2. 10. 1. 2017 2016 Praha ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH SC 2.5 Snižování energetické náročnosti v sektory bydlení je

Více

VÝZVA č. 12/2019. k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podpor úspor energie na období , program EFEKT pro rok 2019

VÝZVA č. 12/2019. k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podpor úspor energie na období , program EFEKT pro rok 2019 VÝZVA č. 12/2019 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podpor úspor energie na období 2017-2021, program EFEKT pro rok 2019 Rozpočet programu na rok 2018 Podprogram: Aktivita: Název

Více

PŘEDSTAVENÍ VÝZVY IROP č. 37

PŘEDSTAVENÍ VÝZVY IROP č. 37 PŘEDSTAVENÍ VÝZVY IROP č. 37 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Ing. Pavel Jiša 26. 6. 2017, České Budějovice ZÁKLADNÍ INFORMACE Integrovaný

Více

Historie I Program Zelená úsporám

Historie I Program Zelená úsporám Historie I Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám (2009 2010) financováno z prodeje emisních jednotek AAU (Kjótský protokol) celkové zdroje cca 20,5 mld. Kč administrováno téměř 80 tis. žádostí

Více

Realizace EPC projektů ve veřejném sektoru

Realizace EPC projektů ve veřejném sektoru Realizace EPC projektů ve veřejném sektoru Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. Konference o EPC, Praha, 9. listopadu 2016 Obsah prezentace Dodávka zařízení a prací vs. energetické služby se zárukou Fáze

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy

ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy Titulní list ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy zpracovaný jako příloha žádosti o poskytnutí úvěru z prostředků SFRB na opravy a modernizace domů podle nařízení vlády č. 468/2012 Sb., ve znění

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH Identifikace výzvy

Více

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu z programu EFEKT

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu z programu EFEKT METODICKÝ POKYN Pro žadatele o dotaci na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu z programu EFEKT Obsah 1. Úvod... 1 2. Definice energetického managementu... 1 3. Součásti

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Nové výzvy pro monitoring energií

Nové výzvy pro monitoring energií Jihlava 22. 10. 2013 Nové výzvy pro monitoring energií RNDr. Tomáš Chudoba DEA Energetická agentura, s.r.o. Energetické dokumenty audity, průkazy, posudky, koncepce, Energetický management implementace

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

FOND ÚSPOR ENERGIE A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ. verze 2

FOND ÚSPOR ENERGIE A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ. verze 2 FOND ÚSPOR ENERGIE A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ verze 2 březen 2015 ÚVOD Město Litoměřice se ve své rozvojové strategii přihlásilo k principům tzv. udržitelné energetiky, to znamená k podpoře obnovitelných zdrojů

Více