Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014"

Transkript

1 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo Název Sídlo Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Cihelna 1600, Bystřice pod Hostýnem Kontaktní údaje Telefon Vyvěšeno na úřední desce dne: Sňato z úřední desky dne: Součástí závěrečného účtu je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do , jejímž závěrem je výrok: Při přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Závěrečný účet bude předložen ke schválení na zasedání členské schůze Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem dne Občané mohou k závěrečnému účtu uplatnit připomínky písemně ve lhůtě od do nebo ústně přímo na zasedání členské schůze Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem dne , které se bude konat v 10:00 hod v zasedací místnosti Obecního domu v Osíčku.

2 Obsah 1. Úvod Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Tvorba a použití účelových fondů Hospodaření zřízených a založených právnických osob Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům obcí Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů a rozpočtům státních fondů Dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu Zlínského kraje Výsledek hospodaření za rok Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Účetní závěrka Závěr... 6 Přílohy... 7 Příloha č. 1 Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2014 Příloha č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Příloha č. 3 Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o.

3 1. Úvod Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech) upravuje tvorbu, postavení a funkce rozpočtů územních samosprávných celků a svazků obcí, stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků a svazků obcí. Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření shrnují do závěrečného účtu. Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob za uplynulý kalendářní rok. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinni dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání hospodaření upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. Obdobně jako návrh rozpočtu i závěrečný účet musí být vhodným způsobem zveřejněn, a to i v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup nejméně 15 dní před jeho projednáním na členské schůzi dobrovolného svazku obcí. 2. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Tabulka č. 1 Schválený rozpočet Plnění příjmů a výdajů Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upraveném u rozpočtu Nedaňové příjmy ,81 0,95 Přijaté transfery ,16 99,59 Příjmy celkem ,97 84,56 Běžné výdaje ,74 79,64 Kapitálové výdaje ,72 Výdaje celkem ,74 87,69 Saldo příjmy-výdaje ,77 108,13 Financování celkem ,77 108,13

4 Přílohou č. 1 závěrečného účtu je tabulková část Hodnocení plnění rozpočtu za rok Údaje v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12, který tvoří přílohu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 (viz příloha č. 2). Rozpočet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem (dále jen dobrovolný svazek obcí) na rok 2014 byl schválen na členské schůzi dne Rozpočet byl schválen jako schodkový se závaznými ukazateli, objem příjmů ve výši Kč, objem výdajů ve výši Kč, financování Kč. Schodek byl vyrovnán ze zůstatku prostředků z minulých rozpočtových období. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů i výdajů, proto byla učiněna dvě rozpočtová opatření: - rozpočtové opatření č. 1, které bylo schváleno dne předsednictvem dobrovolného svazku obcí snížení příjmů o částku Kč, snížení výdajů o částku Kč z důvodu snížení výdajů na výstavbu Odpadového centra, - rozpočtové opatření č. 2, které bylo schváleno dne předsednictvem dobrovolného svazku obcí navýšení příjmů o částku Kč, navýšení výdajů o částku Kč, navýšení financování o Kč. Ve sledovaném rozpočtovém období dosáhl dobrovolný svazek obcí celkového objemu příjmů ve výši ,97 Kč, což představuje plnění 84,56% upraveného rozpočtu. Celkové výdaje rozpočtu byly čerpány do výše ,74 Kč, což představuje 87,69% plnění upraveného rozpočtu. Hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2014 skončilo ztrátou ve výši ,77 Kč. Schodek byl vyrovnán ze zůstatku prostředků z minulých rozpočtových období. Významnou část celkových výdajů tvoří tzv. kapitálové výdaje. Objem kapitálových výdajů v roce 2014 činil Kč, které byly vynaloženy na vybudování Odpadového centra. Zůstatek finančních prostředků na účtu České spořitelny k činil ,92 Kč. Zůstatek finančních prostředků na účtu ČNB k činil 5 602,22 Kč. 3. Tvorba a použití účelových fondů Dobrovolný svazek obcí neměl v roce 2014 vytvořeny žádné účelové fondy. 4. Hospodaření zřízených a založených právnických osob Dobrovolný svazek obcí je vlastníkem společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. z 99,92%. Hospodářský výsledek společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. ke dni byl kladný a činil Kč. Roční účetní závěrka společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. je založena v sídle společnosti. Účetní závěrka společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o., která se skládá z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, tvoří přílohu č. 3 závěrečného účtu.

5 5. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům obcí Z rozpočtů obcí neobdržel Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem žádné dotace. 6. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů a rozpočtům státních fondů 6.1. Dotace ze státního rozpočtu a státních fondů V roce 2014 dobrovolný svazek obcí obdržel prostředky, které musely být v rámci finančního vypořádání za rok 2014, vyúčtovány. Tabulka č. 2 Čerpání dotace v roce 2014 Poskytovatel Účel Dotace ve výši Plnění k Dotace FS Dotace SFŽP Vybudování Odpadového centra Vybudování Odpadového centra ,28 Kč , , ,88 K došlo k vypořádání dotace. Žádné další prostředky již čerpány nebudou, projekt byl ukončen. Tabulka č. 3 Finanční vypořádání dotace celkem za rok 2013 a 2014 Ukazatel Poskytnuto celkem k Čerpáno celkem k Použito celkem k Vratka dotace při finančním vypořádání Neinvestiční dotace celkem Investiční dotace celkem , , ,56 0 v tom: dotace z FS , dotace SFŽP , , ,56 0 Dotace celkem , , , Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu Zlínského kraje Dobrovolný svazek obcí neobdržel v roce 2014 žádné dotace od Zlínského kraje.

6 7. Výsledek hospodaření za rok 2014 Porovnáním nákladů a výnosů uskutečněných v roce 2014 dobrovolný svazek obcí dosáhl záporného výsledku hospodaření ve výši ,99 Kč. 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí provádí firma Inter-Consult, spol. s r.o. se sídlem Týnská 21, Praha 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do tvoří přílohu č. 2 závěrečného účtu. 9. Účetní závěrka V návaznosti na změny v účetnictví rozpočtové sféry byly zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zavedena pro dobrovolné svazky obcí, obce a jimi zřízené příspěvkové organizace povinnost schvalování účetních závěrek. Účetní závěrka za rok 2014 bude předložena ke schválení schvalujícímu orgánu, kterým je v souladu se stanovami dobrovolného svazku obcí, předsednictvo svazku. Povinné náležitosti účetní závěrky stanoví 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na uvedený právní předpis účetní závěrku dobrovolného svazku obcí tvoří účetní výkazy sestavené k , a to: rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty, příloha. 10. Závěr Závěrečný účet bude předložen ke schválení na zasedání členské schůze Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem dne Občané mohou k závěrečnému účtu uplatnit připomínky písemně ve lhůtě od do nebo ústně přímo na zasedání členské schůze Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem dne , které se bude konat v 10:00 hod v zasedací místnosti Obecního domu v Osíčku. V Bystřici pod Hostýnem dne Vypracovala: Bc. Veronika Holubová Mgr. Zdeněk Pánek, předseda Svazku obcí

7 Přílohy Příloha č. 1 Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2014 Příloha č. 2 Zpráva auditora o vykonání přezkoumání hospodaření 2014 Příloha č. 3 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2014 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2014

8 Příloha č. 1 Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2014 Příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Schválený Upravený rozpočet rozpočet Skutečnost % Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků ,79 29,53 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,02 0,02 Přijaté pojistné náhrady NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,81 0,95 PŘIJATÉ TRANSFERY Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů ,99 99,99 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,99 99,99 Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,89 99,99 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,29 99,99 Převody z rozpočtových účtů PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM ,16 99,59 Schválený Upravený Skutečnost % rozpočet rozpočet PŘÍJMY CELKEM ,97 84,56 Výdaje Schválený Upravený rozpočet rozpočet Skutečnost % Nákup materiálu Služby peněžních ústavů ,58 Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technol Nákup ostatních služeb ,16 Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční výdaje Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Služby peněžních ústavů ,50 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,50 Převody vlastním rozpočtovým účtům VÝDAJE CELKEM ,74 87,69 Schválený Upravený rozpočet rozpočet Skutečnost % Příjmy celkem ,97 84,56 Výdaje celkem ,74 87,69 Příjmy Výdaje ,77 108,13 Financování celkem ,77 108,13

9 Příloha č. 2 Zpráva auditora o vykonání přezkoumání hospodaření 2014 ZPRÁVA AUDITORA z přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za období od do Strana 1 (celkem 7)

10 1. Všeobecné informace Název: Svazek obcí pro hospodaření s odpady- Bystřice pod Hostýnem Sídlo: Cihelna Bystřice pod Hostýnem Identifikační číslo: Právní forma: Zpráva auditora je určena: Územně samosprávní celek Členské schůzi Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Ověřované období Kontrolu provedl: Auditorská společnost: Inter-Consult, spol. s r.o. Týnská 1053/ Praha 1 Oprávnění KA ČR č. 414 Odpovědný auditor: Ing. Jana Maixnerová, č. opr Místo provádění přezkoumání: Svazek obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem Datum provádění přezkoumání 15. prosince 2014, 9. února 2015 Rozdělovník: Výtisk č. 1-2: Svazek obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem Výtisk č. 3: Inter-Consult, spol. s r.o. Strana 2 (celkem 10)

11 2. Předmět přezkoumání hospodaření Provedli jsme přezkoumání hospodaření Svazek obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků; b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů; c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku; d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami; e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv; g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku; b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek; c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů; d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi; e) ručení za závazky fyzických a právnických osob; f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob; g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku; h) účetnictví vedené územním celkem. Strana 3 (celkem 10)

12 3. Hlediska přezkoumání hospodaření Předmět přezkoumání podle ustanovení 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod 2. této zprávy) se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy. 4. Definování odpovědností Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán Svazek obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanovením 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Svazku obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (bod 3. této zprávy). Tato zpráva je určena pro účely přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem za rok Rozpočet - Návrh rozpočtu na rok 2014 byl vyvěšen na úředních deskách jednotlivých členských obcí, proběhla členská schůze, na které byl rozpočet schválen. - Schválení závěrečného účtu 2013 Zápis z jednání členské schůze Svazku obcí pro hospodaření s opady konané dne Usnesení - Projednání a schválení rozpočtu 2014 Zápis z jednání členské schůze Svazku obcí pro hospodaření s opady konané dne Usnesení - Zápis z jednání předsednictva Svazku obcí pro hospodaření s odpady konaného dne schválení účetní závěrky 2013, schválení rozpočtového opatření č. 1/ Návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Strana 4 (celkem 10)

13 5.1 Schválený rozpočet 2014 Příjmy celkem Kč Financování Kč Zdroje celkem ,-- Kč Běžné výdaje celkem ,-- Kč Kapitálové výdaje celkem ,-- Kč Výdaje celkem ,-- Kč Rozpočet na rok 2014 byl schválen jako schodkový na členské schůzi konané dne , schodek byl financován ze zůstatku finančních prostředků minulých let. 5.2 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Schválený rozpočet Rozpočtové opatření č. 1 Rozpočtové opatření č. 2 Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenémi rozpočtu Příjmy celkem , , , , ,97 84,56 Financování , , , ,77 108,13 Zdroje celkem , , , , ,74 87,69 Běžné výdaje , , , , ,74 79,64 Kapitálové výdaje , ,00 0, , ,00 88,72 Výdaje celkem , , , , ,74 87,69 V roce 2014 byla schválena 2 rozpočtová opatření: Rozpočtové opatření č. 1/2014 Zápis z jednání předsednictva Svazku obcí pro Hospodaření s odpady schválené dne , snížení příjmů o Kč, snížení výdajů o Kč Rozpočtové opatření č. 2/ Zápis z jednání předsednictva Svazku obcí pro hospodaření s odpady konaného dne zvýšení příjmů o částku Kč, navýšení výdajů o částku Kč Celkové příjmy svazku za rok 2014 činily ,97 Kč, což je 84,56 % z upraveného rozpočtu. Celkové výdaje byly čerpány ve výši ,74 Kč, což je 87,69 % upraveného rozpočtu. Celkový výsledek hospodaření skončil schodkem ve výši ,77 Kč. Schodek je kryt meziročním přírůstkem finančních prostředků ve výši ,77 Kč. Další dokumenty vztahující se k rozpočtu: Rozpočtový doklad (k 2. rozpočtovému opatření), datum dokladu 2014/09/04 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M 6. Tvorba a použití účelových fondů Svazek obcí netvořil v roce 2014 žádné účelové fondy. Strana 5 (celkem 10)

14 7. Přijaté finanční podpory V roce 2014 přijal Svazek obcí dotace od poskytovatele Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí za účelem vybudování Odpadového centra Poskytovatel výše dotace Dotace FS ,28 Dotace SFŽP ,88 Celkem ,16 Dokumenty: Výpis z účtu /0710, ČNB, č. 5 ze dne přijaté dotace z MŽP ,29 Kč, ,99 Kč Výpis z účtu /0710, ČNB, č. 6 ze dne přijaté dotace ze SF živ. prostř. ČR MŽP ,89 Kč, 3 024,99 Kč Avíza pro příjemce podpory v rámci programu OPZP Finanční vypořádání dotací 8. Ostatní finanční vztahy V roce 2014 Svazek obcí neobdržel žádné finanční příspěvky z rozpočtů obcí, ani ze Zlínského kraje. 9. Podnikatelská činnost Svazek obcí nemá žádnou podnikatelskou činnost. 10. Zřízené a založené právnické osoby Svazek obcí vlastní obchodní podíl ve výši 99,92 % ve společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. Výsledek hospodaření za rok 2013 činí ztrátu ve výši Kč, ztráta byla uhrazena ze zisku minulých let, za rok 2014 ve výši. 11. Nakládání a hospodaření s majetkem - Významnou položkou v roce 2014 je zařazení vybudovaného odpadového centra ke dni do užívání Jedná se o soubor majetku v celkové hodnotě ,40 Kč, pořízený z dotace ve výši ,25 Kč. Odpadové centrum movité věci má přiděleno inventární číslo 2014/02, odpis rovnoměrná měsíční od z částky ,40 Kč pod dobu 12 let (144 měsíců). Dotace ke stavbě je alikvotně rozpouštěna rovněž po dobu 12 let (144 měsíců) z částky ,25 Kč. - Další významnou položkou je zařazení stavební části Odpadového centra do užívání. Hodnota nemovitosti je ,20 Kč, majetek je pořízený z dotace ve výši ,37 Kč. Majetek byl zařazen na základě Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, SP.ZN.: SÚ/111/2014/Mr-KS-15/2013, ze dne Odpadové centrum stavební část má inventární číslo 2014/01, odpis rovnoměrný měsíční od po dobu 65 let (780 měsíců). Dotace ke stavbě je alikvotně rozpouštěna rovněž po dobu 65 let (780 měsíců) z částky ,37 Kč. - Inventarizační zpráva za rok 2014 je zápisem provedené inventury majetku, na základě plánu inventur, který byl schválen předsedou svazku dne Na základě provedené inventury nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly. Strana 6 (celkem 10)

15 Dokumenty: Plán inventur na rok 2014 Inventarizační zpráva rok 2014, zpracováno Zařazovací protokol dlouhodobého majetku do užívání Seznam drobného majetku Inventurní soupisy majetku a závazků Výpis z katastru nemovitostí (prokazující stav evidovaný k ) Inventární číslo dlouhodobého majetku 2014/01, název Odpadové centrum stavební část, pořizovací cena ,20 Kč, Kolaudační rozhodnutí SP.ZN.: SÚ/111/2014/Mr-KS-15/2013, ze dne Inventární číslo 2014/01 Inventární číslo 2014/02 Smlouvy Příkazní smlouva č. MUBPH/VED s Městem Bystřice pod Hostýnem o vykonávání vedení účetnictví ze dne Příkazní smlouva se společností.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o., na komunikaci s obcemi, přípravu podkladů, pořizování zápisů a vykonávání vedení účetnictví ze dne Smlouva o nájmu se společností.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o., ze dne , na nájem souboru movitých věcí kontejnerů na tříděný odpad (pronajímatel a vlastník je Svazek) Smlouva o nájmu se společností.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. ze dne (předmětem pronájmu jsou pozemky, vlastníkem je.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o.) Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu se společností.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o., ze dne , (předmětem pronájmu jsou pozemky, vlastníkem je.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o.) Smlouva o poskytnutí úvěru ze dne se společností.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. Smlouva o nájmu vozidla ze dne se společností.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. Smlouva o provozování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu se společností.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. ze dne Smlouva o nájmu pozemku se společností.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. ze dne Dodatek č. 1 smlouvy o provozování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu se společností.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. ze dne Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření se společností Inter-Consult, spol. s r.o. ze dne Strana 7 (celkem 10)

16 12. Účetnictví Rozvaha Bilance 1-12/2014 Výkaz zisků a ztráty 1-12/2014 Příloha účetní závěrky Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M Kniha účetnictví 12/2014 Účetní deník 1-12/2014 Doklady Výpis z běžného účtu za období 3/2014, Česká spořitelna, č.ú /0800 Výpis z účtu /0710, ČNB, č. 7 ze dne úhrada fa a Fa došlá č , dodavatel AWT Rekultivace a.s., Havířov (stavební práce) Fa došlá č , dodavatel AWT Rekultivace a.s., Havířov (stavební práce) Fa došlá č , dodavatel KDH AUTO MORAVA s.r.o. (oprava po havarii vozidla 4Z3 2419) Fa došlá č , dodavatel NAVOS FARM TECHNIC s.r.o (oprava vozu) Fa došlá č , dodavatel ENERGREEN PROJEKT s.r.o. (garanční prohlídka vozu ZAGO ECOGREEN 07 SD Účetní doklad , datum dokladu 2014/08/07 Fa došlá č , dodavatel GORDIC, Jihlava (softwarové služby) Fa došlá č , dodavatel Mg. Pilařová (administrace žádosti o platbu) Účetní doklad č , pojistné, Rekapitulace stavu u pojistné smlouvy č k datu (pojištění strojů) Rekapitulace stavu u pojistné smlouvy č k datu , pojištění strojů Roční vyúčtování za následující pojistné období ze dne , poj.sml Sdružené pojištění vozidla AS, reg.zn. Z Výroční dopis k pojištění vozidla ze dne , poj.sml Sdružené pojištění vozidla AS, reg.zn. Z Roční vyúčtování za následující pojistné období ze dne , poj.sml Sdružené pojištění vozidla AS, reg.zn. 4Z Účetní doklad , výplata pojistného pojistného na základě smlouvy , k tomu: - výpis z BÚ, č. 002 za období 8/2014, Česká spořitelna, č.ú /0800, - Informace o výplatě plnění ze dne od České pojišťovny Bilanční kontinuita Zkontrolovány počáteční stavy k se stavy k předchozího období Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku Zařazovací protokol dlouhodobého majetku do užívání, pořizovací cena ,20 Kč (majetek pořízený na dotaci) Strana 8 (celkem 10)

17 Kolaudační souhlas s užíváním stavby Odpadové centrum Bystřice pod Hostýnem pod Hostýnem na pozemku parc. Císlu 2251/10, 2251/ /29, 2251/43, st. 2380, st. 3179, st. 2378, všechny v k.ú. Bystřice pod Hostýnem Účetní doklad č , doklad z , účtování odpisu dlouhodobého majetku pořízeného z dotace Směrnice č. S 1/2013, Odpisování a odpisový plán 14. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy. B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, který byl přiměřeně aplikován při přezkoumání, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Svazku obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem jako celku. Při přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Strana 9 (celkem 10)

18 C. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU SVAZKU OBCÍ Podíl pohledávek na rozpočtu A Vymezení pohledávek ,00 B Vymezení rozpočtových příjmů ,97 A/B* 18% Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu 100% Podíl závazků na rozpočtu C Vymezení závazků ,00 B Vymezení rozpočtových příjmů ,97 C/B* 100% Výpočet podílu závazků na rozpočtu 57% Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku D Vymezení zastaveného majetku 0 E Vymezení majetku pro výpočet ukazatele ,29 D/E* 100% Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku 0 V Praze, dne 28. února 2015 Inter-Consult, spol. s r.o. Týnská 1053/ Praha 1 Oprávnění KA ČR č Ing. Jana Maixnerová odpovědný auditor oprávnění KAČR č Přílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M Rozvaha Bilance Výkaz zisku a ztráty Příloha Strana 10 (celkem 10)

19 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČ Název a sídlo účetní jednotky: Svazek obci pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 3 025, , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , , , Převody z rozpočtových účtů , Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , , Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , , , Bez ODPA , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí , , Přijaté pojistné náhrady 3 904, Sběr a svoz komunálních odpadů , , Příjmy z úroků (část) 900,00 900,00 265, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100,00 100,00 0, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000, ,00 265, Přijaté pojistné náhrady 3 904, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6409 Ostatní činnosti jinak nespecifikované 3 904,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/10

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Závěrečný účet ÚSC: IČO: OBEC Mutěnice 00285145. Rozpočtový rok:

Závěrečný účet ÚSC: IČO: OBEC Mutěnice 00285145. Rozpočtový rok: ÚSC: IČO: OBEC Mutěnice 00285145 Rozpočtový rok: 2013 Závěrečný účet Na základě zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Mutěnice návrh na závěrečný účet obce

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 6/2015 příspěvkové organizace

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ÚVOD... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI... 8 ČINNOST MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 8

ÚVOD... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI... 8 ČINNOST MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 Obsah ÚVOD... 5 SLOVO ÚVODEM... 5 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 CHARAKTERISTIKA MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 6 ČLENSKÉ OBCE... 6 HISTORIE MARIÁNSKOLÁZEŇSKA... 7 ORGANIZAČNÍ

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00599441 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30.06.2012 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00473553 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00653306 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17, odst. 6 předkládám Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 Rozpočet obce Bravantice na rok 2013 byl schválen

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00577014 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Vyšní Lhoty Účetní

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00478512 Název nadřízeného orgánu:...

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 04.05.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 06 / 2014 IČO: 70891320 Název: Zlínský kraj Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2014 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání

Více