POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE"

Transkript

1 Střední škola obchodu a služeb Jihlava POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE HISTORIE HASIČŮ Autor práce: Obor: Lucie Masláková M/006 Přírodovědné lyceum 2009

2 Obsah Anotace Dějiny hasičů v Evropě Karel Krohn Od historie do současnosti hasičského záchranného sboru (HZS) Hasičská technika... 5 a. Historická technika SDH Velvary... 5 b. Historie SDH Jemnice s technikou od vzniku do doby před 2. světovou válkou... 5 c. Přehled stříkaček a automobilů SDH Jemnice od jeho vzniku ( viz.příloha)... 6 d. Technika... 7 e. Hadice... 7 Závěr... 8 Vyuţité zdroje:... 8 Poděkování... 9 Příloha

3 Anotace Práce pojednává o historii profesionálních a dobrovolných hasičů. Nachází se v ní také historický vývoj techniky po současnost. Jelikoţ dobrovolné sbory hasičů vznikaly v jinou dobu a kaţdý má svou historii, je velice těţké znát všechny. Já jsem si vybrala sbor dobrovolných hasičů v Jemnici. Klíčová slova: - historie hasičů - hasiči The work deals with the history of professional and volunteer firefighters. Located in the historical development of her art to the present. As the volunteer fire brigades were formed in different times and each has its own history, it is very difficult to know all. I chose to volunteer firemen in Jemnice. Keywords: - fire history - fire brigade 2

4 1. Dějiny hasičů v Evropě In Europe, firefighting was quite rudimentary until the 17th century. In 1254, a royal decree of King Saint Louis of France created the so-called guet bourgeois ("burgess watch"), allowing the residents of Paris to establish their own night watches, separate from the king's night watches, to prevent and stop crimes and fires. After the Hundred Years' War, the population of Paris expanded again, and the city, much larger than any other city in Europe at the time, was the scene of several great fires in the 16th century. As a consequence, King Charles IX disbanded the residents' night watches and left the king's watches as the only one responsible for checking crimes and fires. The key breakthrough in firefighting arrived in the 17th century with the first fire engines. Manual pumps, rediscovered in Europe after 1500 (allegedly used in Augsburg in 1518 and in Nuremberg in 1657), were only force pumps and had a very short range due to the lack of hoses. German inventor Hans Hautsh improved the manual pump by creating the first suction and force pump and adding some flexible hoses to the pump. In 1672, Dutch inventor Jan Van der Heyden invented the fire hose. Constructed of flexible leather and coupled every 50 feet (15 m) with brass fittings, the length remains the standard to this day. The fire engine was further developed by Richard Newsham of London in Pulled as a cart to the fire, these manual pumps were manned by teams of men and could deliver up to 160 gallons per minute (12 L/s) at up to 120 feet (36 m) Karel Krohn Zakladatelem Sboru dobrovolných hasičů je Karel Krohn, který se narodil 25. října1849 v Bratkovicích nedaleko Velvar v rodině obchodníka. Poté co přerušil studia, odjel do Berlína ke svým obchodním známým a později do Hamburku, kde nastoupil na místo z předních obchodních domů. V Hamburku krátce před jeho návratem do Čech byl svědkem velkého poţáru. Zde obdivoval velkou pohotovost, umění a obratnost, s jakou si počínali místní členové ochranných sborů. Byl ohromen a myšlenka vycvičit podobný sbor doma v Čechách v něm utkvěla natrvalo. Spoluobčanům doma vyprávěl své záţitky z Hamburku a doporučoval zřízení takového sboru ve Velvarech. Četnost poţárů ve městě a okolí ho v tom ještě více utvrdila. V listopadu 1863 byla podána ţádost o povolení spolku. Dne 22. května 1864 byly schváleny stanovy spolku, který se přejmenoval na sbor dobrovolných hasičů. Kromě funkcionaření ve sboru, se stal ve svých 24 letech náměstkem purkmistra a v podstatě vládl celému městu. Občané velmi oceňovali jeho přístup ke spravedlnosti. Karel Krohn byl i jinak veřejně činný. Byl členem okresního výboru, okresní školní rady, besedy, spořitelny a záloţny. V obecním zastupitelstvu setrval aţ do své smrti. Ze svého majetku dokázal podporovat kaţdou dobrou věc a myšlenku morálně i hmotně. Nedoţil se jiţ 50. výročí hasičského sboru, neboť 14. února 1913 umírá ve věku nedoţitých 67 let. 2 Karel Krohn si neuvědomoval, ţe klade základy k mohutné organizaci, které dal do vínku dobrovolnost. Tím posvětil celé hasičské snaţení, tím mu dal vyšší poslání a opodstatnění. Jeho památka bude nám vzorem a posilou k další práci

5 3. Od historie do současnosti hasičského záchranného sboru (HZS) Na českém území byl zaloţen také první placený sbor v roce 1853 v Praze. Hlavní odpovědnost za hašení většiny poţárů, ale stále leţela od 2. poloviny 19. století aţ do druhé světové války na dobrovolných hasičských sborech měst a obcí. Jak šel čas dopředu, tak se také vyvíjel hasičský záchranný sbor. Za prvního Československé republiky existovaly (komunální) poţární jednotky pouze v některých větších městech. Starostové ostatních města a obcí vyuţívaly předpisy prakticky převzaté z Rakouska-Uherska. Zodpovědnost za hašení poţáru měli dobrovolné hasičské sbory. Města je částečně dotovala a posílila jejich řady o městského zaměstnance, který zastával funkci strojníka popřípadě velitele. Zmíněný stav však neodpovídal potřebám průmyslového státu za dob míru, tím spíše za války. Rychlá změna nenastala ani za dob protektorátu, kde byl vydán překlad německého zákona o hasičstvu (v Německu byla tzv. poţární policie). Kolem roku 1942 byl v protektorátu ustaven pluk (Regiment) poţární policie Čechy Morava. Po skončení války se muţstvo bývalého pluku vrátilo zpět ke svým původním jednotkám. Po válce byla poţární ochrana zařazena do oboru působnosti ministerstva vnitra (jemuţ také příslušel nejvyšší dohled a řízení), plnění úkolů na úseku poţární ochrany pak zajišťovaly národní výbory (místní, okresní a krajské), jejichţ výkonným orgánem pro tuto oblast bylo hasičstvo, které bylo dobrovolné, z povolání nebo závodní. Hasičstvo z povolání musely ze zákona zřídit všechny obce s počtem obyvatel nad , nebo i obce menší, pokud tak rozhodl krajský národní výbor. Velitel hasičstva veřejného a závodního byl oprávněn při zásahu činit potřebná opatření jménem příslušného národního výboru. 4 V roce 1953 byl přijat zákon o státním poţárním dozoru a poţární ochraně, přičemţ došlo k zásadní reorganizaci. Podle své příslušnosti národní výbory, orgány státního poţárního dozoru a ministr vnitra měli odpovědnost za poţární bezpečnost. V roce 1958 byl přijat nový zákon o poţární ochraně, došlo však k postupné decentralizaci poţární ochrany a následnému oslabení její úrovně. Tímto zákonem byla Organizace státního poţárního dozoru zcela rozbitá. Státní orgány poţární ochrany byly podřízeny orgánům národních výborů, které nebyly odborně na výši a celá řada státních funkcí byla předána dobrovolné organizaci Československý svaz poţární ochrany. 5 V roce 1967 vznikla Škola poţární ochrany ministerstva vnitra ve Frýdku-Místku, coţ byla velice významná událost pro další období. V roce 1984 se tato škola přejmenovala na Střední odbornou školu poţární ochrany MV ČSR a roku 2002 na Střední odbornou školu poţární ochrany a Vyšší odbornou školu poţární ochrany MV ve Frýdku-Místku a vznikaly i další velice podobné školy s tímto zaměřením. Následující období je spojováno s nástupem absolventů Školy poţární ochrany ministerstva vnitra ve Frýdku- Místku, katedry techniky poţární ochrany a bezpečnosti průmyslu Vysoké školy báňské v Ostravě a Vysoké inţenýrské poţárně technické školy Ministerstva vnitra SSSR v Moskvě do orgánů poţární ochrany. Výchovou vlastních odborníků a příchodem

6 absolventů středních a vysokých škol, zejména technického směru, se tak mohl zkvalitnit odborný potenciál profesionální poţární ochrany a schopnost účelně řešit potřeby zabezpečení poţární ochrany ve společnosti. 6 Počátkem 70. let začaly jednotky poţární ochrany zasahovat nejen u poţárů ale také u dopravních nehod, při ţivelných pohromách apod. Zákona o poţární ochraně, který byl vydán v roce 1985, i přes novelizace zůstává dosud v platnosti. Hasičský záchranný sbor ČR v současnosti hraje stěţejní roli v přípravách státu na mimořádné události, ať se jiţ jedná o hrozby terorismu, průmyslových havárií nebo ţivelních katastrof. Hasiči mají rovněţ rozhodující podíl na provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech. Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorem a jakousi páteří integrovaného záchranného systému, který v případě krize slučuje všechny záchranné sloţky. 7 Hasičský záchranný sbor ČR v současnosti tvoří generální ředitelství, které je organizační součástí Ministerstva vnitra, a dále pak 14 hasičských záchranných sborů krajů a školy s tímto odborným zaměřením. 4. Hasičská technika a. Historická technika SDH Velvary Sbor dobrovolných hasičů ve Vervarech je nejstarší v ČR a vlastní také historickou stříkačku. Je to trakařová stříkačka z roku 1864, kterou mají od svého zaloţení. Obrázky č. 1: Trakařová stříkačka Kárová stříkačka je historickým majetkem Sboru dobrovolných hasičů ve Velvarech, dokumentující vznik 1. dobrovolného hasičského sboru v Čechách, který byl zaloţen v roce Sbor zakoupil stříkačku za 400 zlatých a v témţe roce objednal i nový spolkový prapor za 450 zlatých. Na uvedené účely byla provedena veřejná sbírka. Na subskripční listině bylo uvedeno 178 přispívatelů, coţ dokazuje, ţe sbor se těšil všeobecné přízni. Městská rada přispěla 50 zlatými a dále se usnesla přispívat na čištění stříkačky ročně rovněţ 50 zlatými. 8 Obrázky č. 2: Kárová stříkačka Koněspřeţná ruční stříkačka od firmy R.A.Smekal je historickým majetkem Sboru dobrovolných hasičů ve Velvarech, dokumentujícím vznik 1. dobrovolného hasičského sboru v Čechách, který byl zaloţen v roce Sboru byla předána 2. června 1904 zástupcem firmy za účasti městských a okresních zástupců. Stříkačka byla zakoupena z půjčky poskytnuté sboru Rolnickou záloţnou ve Velvarech v roce 1904 za tehdejších Kč. Na místo byla dopravována koňským spřeţením a k obsluze bylo třeba alespoň 8 hasičů. Poprvé byla pouţita k zásahu dne 27. července 1904 u poţáru v obci Černuc. Koněspřeţná ruční stříkačka byla renovována členy SDH v roce 1999 za pomoci příslušníků HZS Středočeského kraje stanice Slaný. 9 Obrázky č. 3: Koněspřeţná ruční stříkačka R.A.Smekal b. Historie SDH Jemnice s technikou od vzniku do doby před 2. světovou válkou

7 Zákonem ze dne 5. dubna 1873, čís. 35 mor. z. z., byl vydán řád policie poţárové pro Moravu, který platil aţ do roku Na základě tohoto zákona byly zřizovány dobrovolné hasičské sbory V Jemnici byl takový sbor zřízen v roce 1874 a jeho zakladatelem byl tehdejší starosta Ferdinand Heidler, prvním náčelníkem byl Karel Eisner. Tehdy byl starosta německý a byl tedy i německý starosta dobrovolného hasičského sboru. Velkou poctou pro sbor byl prapor, který darovala sboru v roce 1881 markraběnka Irma Palliavicini. První český velitel sboru byl Vilém Augusta a to od roku Od tohoto roku byl sbor veden česky a 12 března 1897 byly vypracovány jeho nové stanovy, které byly schváleny obecním výborem 17. května Sbor náleţel tehdy k XX. ţupě ve Velkém Beranově. Sjezd této ţupy se konal v Jemnici v roce Nákup hasicího zařízení a činnost dobrovolného hasičského sboru byly z největší části kryty z výtěţků plesů, zábav, divadel a podobných podniků sborem pořádaných, zbytek byl uhrazen podporami. V letech 1895, 1896 a 1897 poskytla obec Jemnice sboru po 60 zlatých. Sbor získal v roce 1897 podporu z moravského zemského fondu a to částku 200 zlatých. 26. ledna 1898 byla zakoupena pérová stříkačka a přistavovaní ţebřík za 1036 zlatých. Dodavatel byla firma Smékal z Čech. V roce 1921náleţí sbor ke XXX. ţupě v Moravských Budějovicích. Spolková místnost sboru byla v hostinci Viléma Augusty, později ve staré radnici. V roce 1923 byla zakoupena stříkačka s benzínovým motorem od firmy Hrček a Neugebauer v Brně za Kč. Zaplacena byla jednak z výtěţku sbírky na tento účel pořádané a z vydatného příspěvku městské spořitelny. U příleţitosti pořízení této stříkačky se konal 5. srpna 1923 v Jemnici hasičský sjezd. V roce 1925 bylo zakoupeno za Kčs sanitní auto pro potřeby sanitního odboru dobrovolného hasičského sboru. Ve třicátých letech byla zaloţena hasičská ţupa číslo 57 - Čermákova se sídlem v Jemnici. Ţupním starostou byl František Čermák, učitel z Jemnice, náměstkem Antonín Karásek z Lomů, jednatelem Antonín Novák z Jemnice. 1. června 1930 se konal v Jemnici krajský sjezd moravského hasičstva za účasti ţup v Moravských Budějovicích, Bíteši, Telči, Třešti, Dačicích a Jemnici. V roce 1935 bylo zakoupeno auto značky Horch po havárii a bylo přestavěno na první zdejší automobilovou stříkačku. 11 Poţár skladu střeliva v bývalé Pánkově továrně 2. června 1938 patřil k významným akcím sboru. Střely a jejich úlomky létaly tehdy aţ na náměstí. Velký poţár byl zdolán hasičským sborem za pomoci vojska. Členové sboru, kteří se akce zúčastnili, byli vyznamenáni za obětavost a odvahu Moravskoslezskou zemskou jednotou hasičskou čestným kříţem. 12 Po 2. světové válce byl zakoupen za Kčs německý bojový vůz značky Horch a byl přestavěn na dopravní a hadicový vůz. V této době daroval sboru bratr Jaroslav Moos dodávkové auto Tatra 12 o nosnosti 1t. 13 c. Přehled stříkaček a automobilů SDH Jemnice od jeho vzniku ( viz.příloha) 1873 sundavací pérová dvoupístová ruční stříkačka pérová stříkačka stříkačka s benzínovým motorem od firmy Hrček a Neugebauer v Brně

8 sanitní automobil automobil značky Horch, po havárii byla přestavěna na první zdejší automobilovou stříkačku německý bojový vůz zn. Hroch přestavěn na dopravní a hadicový vůz ? dodávkové auto Tatra dvoukolová motorová stříkačka DS dopravní vůz DVS8 Tatra805 se vsunutou stříkačkou PS-8 (poţární stříkačka) ASC-16-ZIL s cisternou, PPS12, dopravní vůz Praga V3S dopravní vůz ŢUK CAS24 Š706 vyřazena, CAS32 T815 zakoupeno Jednotka SDH uţívá automobil A30 s PS12 a CAS32 T815 v majetku města Jemnice. d. Technika Voda je nejstarším, nejznámějším a nejpouţívanějším přirozeným hasivem. Je to také nejlacinější prostředek, který se od pradávných dob pouţívá k hašení. Voda však nemůţe stříkat do výšky sama. K tomu se pouţívají různé typy stříkaček, čerpadel apod.. To se, ale muselo nejprve vymyslet, a potom se uţ jen vylepšovalo a zdokonalovalo. Takový pěkný příklad je, jak se vyvíjela stříkačka. Nejprve byly dřevěné a později mosazné. Pohon zajišťovali statní a silní muţi, protoţe byly ruční. Později se začaly vyrábět dvoukolové a čtyřkolové, kde stroj s vozem tvořili nerozlučitelný celek. V roce 1829 v Anglii Američan Abel Shawk vynalezl a postavil první parní stříkačku Braitwait za přispění Ericsona. V roce 1873 uţ jich bylo do tisíce. V roce 1883 je vyráběl a dodával R. A. Smekal. Dále se vyvíjely elektrické, od nich si však slibovali konstruktéři více, ale vkládané naděje se nevyplnily. Matně se také vyráběly motorové. Na počátku 20. století byl ale výbušný motor teprve v plenkách. Tyto stříkačky byly lehčí, levnější, ale bohuţel nespolehlivé. Po první světové válce, kdy se výbušný motor vyvíjel rychleji, se začaly vyrábět motorové. Jelikoţ nebyly přesně modifikované, bylo velké mnoţství typů, které nemohly spolupracovat. Kvůli tomu byla uvedena do činnosti normalizační komise na podzim roku Spolu s nimi se také musely vyvíjet čerpadla. 14 e. Hadice Jednou z nejdůleţitějších věcí u stříkačky jsou hadice, ale v minulosti to mu tak nebylo. Předtím neţ se vymysleli, byli to původně stroje opatřené kovovými proudnicemi, se kterými nebylo moţné tak snadno dosáhnout všech míst k hašení potřebných. Starý Řím byl nejblíţe k vynalezení hadic. Stavitel Appolodor, mluvě o válečném nářadí k ochraně dřevěných skladišť před zapálením ohnivými šípy, navrhl pouţívání volských střev, k jejichţ koncům byly uvázané koţené měchy naplněné vodou. Při stlačení těchto měchů by vystřikovala voda ze střev do výše. Bylo-li tohoto způsobu skutečně pouţito, nebylo však zaznamenáno. 15 Dalším vynálezcem byl Holanďan Jan van der Heyde, který ţil ve středověku a byl malíř-krajinář (narozen v roce 1637 v Borkumu a 28. září 1712 zemřel). Zabýval se hasičstvem zdokonalením stříkaček. Na městské radě Amsterodamské v roce VÁŇA, J. K.-F. (1959). Požární stroje, přístroje, zařízení a jejich obsluha. Praha: Českoslovenký svaz poţární ochrany, str Z dějin protipoţárních zařízení. 15 VÁŇA, F. (1947). Hasičské hadice (Služební příručka Československého hasičstva). DR Ed. Grégr a syn. str 9,10,11,12 Dějiny hadic 7

9 předvedl pouţívání hadic u stříkaček ve srovnání s kovovou otáčecí proudnicí. Hadice měli úspěch a Městská rada mu projevila své uznání tím, ţe ho jmenovala poţárním ředitelem. Také namaloval, jak by měli vypadat. Hadice se nejprve vyráběli sešitím plachtoviny a potom z kůţe. Koţené hadice byli, ale velice těţké špatně ovladatelné a neohebné. V roce 1822 bratři Burbachové z Hörselgau zhotovili první hadice bezešvé, tkané přímo na ručních stavech. Bohuţel protýkaly, ale kdyţ se začaly vyrábět na mechanických stavech, se potom rozšířily rychleji. Bezešvé hadice byly lehčí a dobře ohebné. Tkané hadice, ale uţ vylepšené jsou do dnes. Byly vyráběné z konopí a lnu, coţ byly surové. Druhým druhem měli uvnitř gumu, která nepropouštěla vodu. Závěr Můj cíl práce byl, abych se přiučila historii hasičů, jelikoţ jsem dobrovolný hasič. Kaţdý správný hasiči by ji měl znát. Právě proto jsem si to vybrala. V první části mé práce je historie v Evropě, kdo, kde a kdy u nás zaloţil první sbor dobrovolných hasičů a potom i profesionálních. V další práce píšu o historické technice ve Velvarech a v Jemnici. V poslední části je vývoj techniky. Využité zdroje: Český web: Cizojazyčný web: Literatura: VÁŇA, J. K.-F. (1959). Požární stroje, přístroje, zařízení a jejich obsluha. Praha: Českoslovenký svaz poţární ochrany, str Z dějin protipoţárních zařízení. VÁŇA, F. (1947). Hasičské hadice (Služební příručka Československého hasičstva). DR Ed. Grégr a syn. str 9,10,11,12 Dějiny hadic 8

10 Poděkování Chtěla bych poděkovat paní učitelce Ing. Staré, za její pomoc po grafické stránce. Mé další poděkování patří vedoucímu mladých hasičů, za poskytnutí zdrojů. 9

11 Příloha Obrázky č. 1: Trakařová stříkačka z roku 1864 Obrázky č. 2: Kárová stříkačka Obrázky č. 3: Koněspřeţná ruční stříkačka R.A.Smekal Přehled stříkaček Sundavací pérová dvoupístová ruční stříkačka Výrobce: Knaust Vídeň Rok výroby: 1873 Pohon: minimálně 8 silných muţů Výkon čerpadla: závislý od rychlosti pumpování a pouţití výměnných trysek proudnic cca 350 l/min. Podvozek:celodřevěný koňsky taţený Tato stříkačka byla zakoupena na světové výstavě ve Vídni v roce

12 Dvoukolová motorová stříkačka DS-10 Výrobce:Josef Vystrčil a syn, Telč Rok výroby: 1927 Motor: záţehový, čtyřdobý, kapalinou chlazený čtyřválec SV max. výkon 25 HP Čerpadlo: odstředivé, jednostupňové, jmen.průtok -1000/min. 2x sací hrdlo, 2x výtlačné hrdlo Vývěva: rotační lamelová Dvoukolová motorová stříkačka DS-12 Výrobce: Josef Vystrčil a syn, Telč Rok výroby: 1938 Motor: záţehový, čtyřdobý, kapalinou chlazený čtyřválec SV max. výkon 32HP Čerpadlo: odstředivé, jednostupňové, jmen. průtok 1200 l/min. 2x sací hrdlo, 2x výtlačné hrdlo Vývěva: rotační lamelová Dvoukolová motorová stříkačka DS-16 Výrobce: THZ- továrna na hasící zařízení n.p. Vysoké Mýto závod Slatiňany Typ: DS-16 poslední model tohoto typu Rok výroby: 1959 Motor: záţehový, čtyřdobý, kapalinou chlazený čtyřválec SV max. výkon 60HP při 2500 ot/min Čerpadlo: odstředivé, jednostupňové, jmen. průtok 1600 l/min. 2x sací hrdlo, 2x výtlačné hrdlo Vývěva: rotační lamelová 11

Bankovní institut vysoká škola Praha. Institut pro evropskou integraci. Vznik a zánik obce. Bakalářská práce. Leona Zajíčková, DiS.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Institut pro evropskou integraci. Vznik a zánik obce. Bakalářská práce. Leona Zajíčková, DiS. Bankovní institut vysoká škola Praha Institut pro evropskou integraci Vznik a zánik obce Bakalářská práce Autor: Leona Zajíčková, DiS. Veřejná správa a Evropská unie Vedoucí práce: Ing. Bc.Ludmila Hábová,

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 10 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové Almanach k oslavám 10. jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové, konaných 0. července 013 Vážení čtenáři tento výroční almanach je připomínkou 10 let

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Pojišťovnictví Vývoj, současný stav a význam českého pojistného trhu a vliv Evropské unie Bakalářská práce Autor: Marie Miškovská, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce:

Více

A B S O L V E N T S K Á

A B S O L V E N T S K Á A B S O L V E N T S K Á P R Á C E Brno 2008 Veronika Švestková 5 Vyšší odborná škola zdravotnická Ţerotínovo náměstí 6, Brno 602 00 A B S O L V E N T S K Á PRÁCE Teoretické a praktické vzdělávání kynologa

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bakalářská práce Tomáš Strnad, DiS. červen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2010 Irena Pěnčíková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH

FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Hospodářská politika FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH DIVADEL HL. M. PRAHY diplomová práce Autor: Jana Švubová Vedoucí práce: Doc.

Více

Policejní akademie ČR v Praze Fakulta bezpečnostního managementu. K a t e d r a k r i z o v é h o ř í z e n í DIPLOMOVÁ PRÁCE

Policejní akademie ČR v Praze Fakulta bezpečnostního managementu. K a t e d r a k r i z o v é h o ř í z e n í DIPLOMOVÁ PRÁCE Policejní akademie ČR v Praze Fakulta bezpečnostního managementu K a t e d r a k r i z o v é h o ř í z e n í DIPLOMOVÁ PRÁCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŢE V OBLASTI PŘÍPRAVY OBYVATELSTVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Více

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a jejich doplňkových pojištění v ČR

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a jejich doplňkových pojištění v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a jejich doplňkových pojištění v ČR Bakalářská práce Autor: Irena Haubnerová Pojišťovnictví Vedoucí

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici V y d á v á m ě s t o U h. B r o d č e r v e n e c 2 0 0 6 č í s l o 1 3-1 4 1 0 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy Řidiči pozor

Více

Ekonomická analýza vybraného atletického oddílu Economic analysis of specific athletic club

Ekonomická analýza vybraného atletického oddílu Economic analysis of specific athletic club Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Tělesné výchovy Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Management sportovní Ekonomická analýza vybraného

Více

KRAJINSKÁ VÝSTAVA V TURNOVĚ A JEJÍ KULTURNÍ PŘESAHY COUNTRY EXPOSITION IN TURNOV AND ITS CULTURAL EXTENSIONS

KRAJINSKÁ VÝSTAVA V TURNOVĚ A JEJÍ KULTURNÍ PŘESAHY COUNTRY EXPOSITION IN TURNOV AND ITS CULTURAL EXTENSIONS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Historie Studijní program: Historická studia Studijní obor (kombinace): Kulturněhistorická a muzeologická studia KRAJINSKÁ

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědná fakulta Jana Kazíková Obor: Knihovnictví a informatika Dějiny veřejných knihoven ve Studénce Bakalářská práce The history of public libraries in Studénka

Více

15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA

15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA 15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA 2 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2005 ISBN 80-7278-297-5 ISBN 80-7278-298-3 (anglicky) OBSAH ÚVOD...5 VZNIK 15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÉ

Více

Etika a zájmy vlastníků, manažerů, klientů a celé společnosti

Etika a zájmy vlastníků, manažerů, klientů a celé společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Etika a zájmy vlastníků, manažerů, klientů a celé společnosti Diplomová práce Autor: Bc. František Kuchař Finance, Finance a hospodaření

Více

Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu

Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu Bakalářská práce Iva Láhlová, DiS. červen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj

Více

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Lenka Ţbánková Finance, Pojišťovnictví Vedoucí práce:

Více

Možnosti využití sil a prostředků HZS ČR k provádění záchranných a likvidačních prací. Tomáš Jeřábek

Možnosti využití sil a prostředků HZS ČR k provádění záchranných a likvidačních prací. Tomáš Jeřábek Možnosti využití sil a prostředků HZS ČR k provádění záchranných a likvidačních prací Tomáš Jeřábek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato práce se zabývá možnostmi využití sil a prostředků Hasičského záchranného

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Pavlína LÁRYŠOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Pavlína LÁRYŠOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Pavlína LÁRYŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Pardubická dívčí škola Vesna (1861 1949) Pavlína Láryšová Bakalářská práce 2009

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region 1 Vysočina bezpečný region Obsah Slovo úvodem... 1 Integrovaný záchranný systém... 2 Základní složky IZS... 6 Ostatní složky IZS... 14 Slovo úvodem Péče o bezpečnost regionu... 18 Tísňové linky... 24 Vážení

Více

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Autor: Ilona Václavíková Vedoucí práce: Ing. Diana Bílková, Dr. Praha

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA STATE SOCIAL SUPPORT

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA STATE SOCIAL SUPPORT Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Sociální pracovník STÁTNÍ SOCIÁLNÍ

Více

Technická univerzita v Liberci POLITICKÉ PROCESY PADESÁTÝCH LET KAUZA. POLITICAL TRIALS IN THE 1950s THE CAUSE OF STANISLAV STRÁNSKÝ

Technická univerzita v Liberci POLITICKÉ PROCESY PADESÁTÝCH LET KAUZA. POLITICAL TRIALS IN THE 1950s THE CAUSE OF STANISLAV STRÁNSKÝ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Historie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor: Dějepis Anglický jazyk POLITICKÉ PROCESY

Více

Bakalářská práce. Vývoj školské správy na našem území

Bakalářská práce. Vývoj školské správy na našem území Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor: Veřejná správa Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj školské správy na našem území Luboš Chmelík 2009/2010 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko M â E R V A E N E C G 2 0 A Z zlín 7 0 8 R O â N Í Í K N X I V Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko VÁŽENÍ OBČANÉ, dovoluji si opět se Vám připomenout ze stránek Magazínu města Zlína. V tomto volebním období

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Tereza Peichlová

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Tereza Peichlová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Tereza Peichlová Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní

Více

Historie odborného školství ve Zlíně v letech 1945 1989. Ing. Šárka Prokopová, DiS.

Historie odborného školství ve Zlíně v letech 1945 1989. Ing. Šárka Prokopová, DiS. Historie odborného školství ve Zlíně v letech 1945 1989 Ing. Šárka Prokopová, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Předmětem mé bakalářské práce je zmapování vývoje středních odborných škol ve Zlíně,

Více