POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE"

Transkript

1 Střední škola obchodu a služeb Jihlava POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE HISTORIE HASIČŮ Autor práce: Obor: Lucie Masláková M/006 Přírodovědné lyceum 2009

2 Obsah Anotace Dějiny hasičů v Evropě Karel Krohn Od historie do současnosti hasičského záchranného sboru (HZS) Hasičská technika... 5 a. Historická technika SDH Velvary... 5 b. Historie SDH Jemnice s technikou od vzniku do doby před 2. světovou válkou... 5 c. Přehled stříkaček a automobilů SDH Jemnice od jeho vzniku ( viz.příloha)... 6 d. Technika... 7 e. Hadice... 7 Závěr... 8 Vyuţité zdroje:... 8 Poděkování... 9 Příloha

3 Anotace Práce pojednává o historii profesionálních a dobrovolných hasičů. Nachází se v ní také historický vývoj techniky po současnost. Jelikoţ dobrovolné sbory hasičů vznikaly v jinou dobu a kaţdý má svou historii, je velice těţké znát všechny. Já jsem si vybrala sbor dobrovolných hasičů v Jemnici. Klíčová slova: - historie hasičů - hasiči The work deals with the history of professional and volunteer firefighters. Located in the historical development of her art to the present. As the volunteer fire brigades were formed in different times and each has its own history, it is very difficult to know all. I chose to volunteer firemen in Jemnice. Keywords: - fire history - fire brigade 2

4 1. Dějiny hasičů v Evropě In Europe, firefighting was quite rudimentary until the 17th century. In 1254, a royal decree of King Saint Louis of France created the so-called guet bourgeois ("burgess watch"), allowing the residents of Paris to establish their own night watches, separate from the king's night watches, to prevent and stop crimes and fires. After the Hundred Years' War, the population of Paris expanded again, and the city, much larger than any other city in Europe at the time, was the scene of several great fires in the 16th century. As a consequence, King Charles IX disbanded the residents' night watches and left the king's watches as the only one responsible for checking crimes and fires. The key breakthrough in firefighting arrived in the 17th century with the first fire engines. Manual pumps, rediscovered in Europe after 1500 (allegedly used in Augsburg in 1518 and in Nuremberg in 1657), were only force pumps and had a very short range due to the lack of hoses. German inventor Hans Hautsh improved the manual pump by creating the first suction and force pump and adding some flexible hoses to the pump. In 1672, Dutch inventor Jan Van der Heyden invented the fire hose. Constructed of flexible leather and coupled every 50 feet (15 m) with brass fittings, the length remains the standard to this day. The fire engine was further developed by Richard Newsham of London in Pulled as a cart to the fire, these manual pumps were manned by teams of men and could deliver up to 160 gallons per minute (12 L/s) at up to 120 feet (36 m) Karel Krohn Zakladatelem Sboru dobrovolných hasičů je Karel Krohn, který se narodil 25. října1849 v Bratkovicích nedaleko Velvar v rodině obchodníka. Poté co přerušil studia, odjel do Berlína ke svým obchodním známým a později do Hamburku, kde nastoupil na místo z předních obchodních domů. V Hamburku krátce před jeho návratem do Čech byl svědkem velkého poţáru. Zde obdivoval velkou pohotovost, umění a obratnost, s jakou si počínali místní členové ochranných sborů. Byl ohromen a myšlenka vycvičit podobný sbor doma v Čechách v něm utkvěla natrvalo. Spoluobčanům doma vyprávěl své záţitky z Hamburku a doporučoval zřízení takového sboru ve Velvarech. Četnost poţárů ve městě a okolí ho v tom ještě více utvrdila. V listopadu 1863 byla podána ţádost o povolení spolku. Dne 22. května 1864 byly schváleny stanovy spolku, který se přejmenoval na sbor dobrovolných hasičů. Kromě funkcionaření ve sboru, se stal ve svých 24 letech náměstkem purkmistra a v podstatě vládl celému městu. Občané velmi oceňovali jeho přístup ke spravedlnosti. Karel Krohn byl i jinak veřejně činný. Byl členem okresního výboru, okresní školní rady, besedy, spořitelny a záloţny. V obecním zastupitelstvu setrval aţ do své smrti. Ze svého majetku dokázal podporovat kaţdou dobrou věc a myšlenku morálně i hmotně. Nedoţil se jiţ 50. výročí hasičského sboru, neboť 14. února 1913 umírá ve věku nedoţitých 67 let. 2 Karel Krohn si neuvědomoval, ţe klade základy k mohutné organizaci, které dal do vínku dobrovolnost. Tím posvětil celé hasičské snaţení, tím mu dal vyšší poslání a opodstatnění. Jeho památka bude nám vzorem a posilou k další práci

5 3. Od historie do současnosti hasičského záchranného sboru (HZS) Na českém území byl zaloţen také první placený sbor v roce 1853 v Praze. Hlavní odpovědnost za hašení většiny poţárů, ale stále leţela od 2. poloviny 19. století aţ do druhé světové války na dobrovolných hasičských sborech měst a obcí. Jak šel čas dopředu, tak se také vyvíjel hasičský záchranný sbor. Za prvního Československé republiky existovaly (komunální) poţární jednotky pouze v některých větších městech. Starostové ostatních města a obcí vyuţívaly předpisy prakticky převzaté z Rakouska-Uherska. Zodpovědnost za hašení poţáru měli dobrovolné hasičské sbory. Města je částečně dotovala a posílila jejich řady o městského zaměstnance, který zastával funkci strojníka popřípadě velitele. Zmíněný stav však neodpovídal potřebám průmyslového státu za dob míru, tím spíše za války. Rychlá změna nenastala ani za dob protektorátu, kde byl vydán překlad německého zákona o hasičstvu (v Německu byla tzv. poţární policie). Kolem roku 1942 byl v protektorátu ustaven pluk (Regiment) poţární policie Čechy Morava. Po skončení války se muţstvo bývalého pluku vrátilo zpět ke svým původním jednotkám. Po válce byla poţární ochrana zařazena do oboru působnosti ministerstva vnitra (jemuţ také příslušel nejvyšší dohled a řízení), plnění úkolů na úseku poţární ochrany pak zajišťovaly národní výbory (místní, okresní a krajské), jejichţ výkonným orgánem pro tuto oblast bylo hasičstvo, které bylo dobrovolné, z povolání nebo závodní. Hasičstvo z povolání musely ze zákona zřídit všechny obce s počtem obyvatel nad , nebo i obce menší, pokud tak rozhodl krajský národní výbor. Velitel hasičstva veřejného a závodního byl oprávněn při zásahu činit potřebná opatření jménem příslušného národního výboru. 4 V roce 1953 byl přijat zákon o státním poţárním dozoru a poţární ochraně, přičemţ došlo k zásadní reorganizaci. Podle své příslušnosti národní výbory, orgány státního poţárního dozoru a ministr vnitra měli odpovědnost za poţární bezpečnost. V roce 1958 byl přijat nový zákon o poţární ochraně, došlo však k postupné decentralizaci poţární ochrany a následnému oslabení její úrovně. Tímto zákonem byla Organizace státního poţárního dozoru zcela rozbitá. Státní orgány poţární ochrany byly podřízeny orgánům národních výborů, které nebyly odborně na výši a celá řada státních funkcí byla předána dobrovolné organizaci Československý svaz poţární ochrany. 5 V roce 1967 vznikla Škola poţární ochrany ministerstva vnitra ve Frýdku-Místku, coţ byla velice významná událost pro další období. V roce 1984 se tato škola přejmenovala na Střední odbornou školu poţární ochrany MV ČSR a roku 2002 na Střední odbornou školu poţární ochrany a Vyšší odbornou školu poţární ochrany MV ve Frýdku-Místku a vznikaly i další velice podobné školy s tímto zaměřením. Následující období je spojováno s nástupem absolventů Školy poţární ochrany ministerstva vnitra ve Frýdku- Místku, katedry techniky poţární ochrany a bezpečnosti průmyslu Vysoké školy báňské v Ostravě a Vysoké inţenýrské poţárně technické školy Ministerstva vnitra SSSR v Moskvě do orgánů poţární ochrany. Výchovou vlastních odborníků a příchodem

6 absolventů středních a vysokých škol, zejména technického směru, se tak mohl zkvalitnit odborný potenciál profesionální poţární ochrany a schopnost účelně řešit potřeby zabezpečení poţární ochrany ve společnosti. 6 Počátkem 70. let začaly jednotky poţární ochrany zasahovat nejen u poţárů ale také u dopravních nehod, při ţivelných pohromách apod. Zákona o poţární ochraně, který byl vydán v roce 1985, i přes novelizace zůstává dosud v platnosti. Hasičský záchranný sbor ČR v současnosti hraje stěţejní roli v přípravách státu na mimořádné události, ať se jiţ jedná o hrozby terorismu, průmyslových havárií nebo ţivelních katastrof. Hasiči mají rovněţ rozhodující podíl na provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech. Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorem a jakousi páteří integrovaného záchranného systému, který v případě krize slučuje všechny záchranné sloţky. 7 Hasičský záchranný sbor ČR v současnosti tvoří generální ředitelství, které je organizační součástí Ministerstva vnitra, a dále pak 14 hasičských záchranných sborů krajů a školy s tímto odborným zaměřením. 4. Hasičská technika a. Historická technika SDH Velvary Sbor dobrovolných hasičů ve Vervarech je nejstarší v ČR a vlastní také historickou stříkačku. Je to trakařová stříkačka z roku 1864, kterou mají od svého zaloţení. Obrázky č. 1: Trakařová stříkačka Kárová stříkačka je historickým majetkem Sboru dobrovolných hasičů ve Velvarech, dokumentující vznik 1. dobrovolného hasičského sboru v Čechách, který byl zaloţen v roce Sbor zakoupil stříkačku za 400 zlatých a v témţe roce objednal i nový spolkový prapor za 450 zlatých. Na uvedené účely byla provedena veřejná sbírka. Na subskripční listině bylo uvedeno 178 přispívatelů, coţ dokazuje, ţe sbor se těšil všeobecné přízni. Městská rada přispěla 50 zlatými a dále se usnesla přispívat na čištění stříkačky ročně rovněţ 50 zlatými. 8 Obrázky č. 2: Kárová stříkačka Koněspřeţná ruční stříkačka od firmy R.A.Smekal je historickým majetkem Sboru dobrovolných hasičů ve Velvarech, dokumentujícím vznik 1. dobrovolného hasičského sboru v Čechách, který byl zaloţen v roce Sboru byla předána 2. června 1904 zástupcem firmy za účasti městských a okresních zástupců. Stříkačka byla zakoupena z půjčky poskytnuté sboru Rolnickou záloţnou ve Velvarech v roce 1904 za tehdejších Kč. Na místo byla dopravována koňským spřeţením a k obsluze bylo třeba alespoň 8 hasičů. Poprvé byla pouţita k zásahu dne 27. července 1904 u poţáru v obci Černuc. Koněspřeţná ruční stříkačka byla renovována členy SDH v roce 1999 za pomoci příslušníků HZS Středočeského kraje stanice Slaný. 9 Obrázky č. 3: Koněspřeţná ruční stříkačka R.A.Smekal b. Historie SDH Jemnice s technikou od vzniku do doby před 2. světovou válkou

7 Zákonem ze dne 5. dubna 1873, čís. 35 mor. z. z., byl vydán řád policie poţárové pro Moravu, který platil aţ do roku Na základě tohoto zákona byly zřizovány dobrovolné hasičské sbory V Jemnici byl takový sbor zřízen v roce 1874 a jeho zakladatelem byl tehdejší starosta Ferdinand Heidler, prvním náčelníkem byl Karel Eisner. Tehdy byl starosta německý a byl tedy i německý starosta dobrovolného hasičského sboru. Velkou poctou pro sbor byl prapor, který darovala sboru v roce 1881 markraběnka Irma Palliavicini. První český velitel sboru byl Vilém Augusta a to od roku Od tohoto roku byl sbor veden česky a 12 března 1897 byly vypracovány jeho nové stanovy, které byly schváleny obecním výborem 17. května Sbor náleţel tehdy k XX. ţupě ve Velkém Beranově. Sjezd této ţupy se konal v Jemnici v roce Nákup hasicího zařízení a činnost dobrovolného hasičského sboru byly z největší části kryty z výtěţků plesů, zábav, divadel a podobných podniků sborem pořádaných, zbytek byl uhrazen podporami. V letech 1895, 1896 a 1897 poskytla obec Jemnice sboru po 60 zlatých. Sbor získal v roce 1897 podporu z moravského zemského fondu a to částku 200 zlatých. 26. ledna 1898 byla zakoupena pérová stříkačka a přistavovaní ţebřík za 1036 zlatých. Dodavatel byla firma Smékal z Čech. V roce 1921náleţí sbor ke XXX. ţupě v Moravských Budějovicích. Spolková místnost sboru byla v hostinci Viléma Augusty, později ve staré radnici. V roce 1923 byla zakoupena stříkačka s benzínovým motorem od firmy Hrček a Neugebauer v Brně za Kč. Zaplacena byla jednak z výtěţku sbírky na tento účel pořádané a z vydatného příspěvku městské spořitelny. U příleţitosti pořízení této stříkačky se konal 5. srpna 1923 v Jemnici hasičský sjezd. V roce 1925 bylo zakoupeno za Kčs sanitní auto pro potřeby sanitního odboru dobrovolného hasičského sboru. Ve třicátých letech byla zaloţena hasičská ţupa číslo 57 - Čermákova se sídlem v Jemnici. Ţupním starostou byl František Čermák, učitel z Jemnice, náměstkem Antonín Karásek z Lomů, jednatelem Antonín Novák z Jemnice. 1. června 1930 se konal v Jemnici krajský sjezd moravského hasičstva za účasti ţup v Moravských Budějovicích, Bíteši, Telči, Třešti, Dačicích a Jemnici. V roce 1935 bylo zakoupeno auto značky Horch po havárii a bylo přestavěno na první zdejší automobilovou stříkačku. 11 Poţár skladu střeliva v bývalé Pánkově továrně 2. června 1938 patřil k významným akcím sboru. Střely a jejich úlomky létaly tehdy aţ na náměstí. Velký poţár byl zdolán hasičským sborem za pomoci vojska. Členové sboru, kteří se akce zúčastnili, byli vyznamenáni za obětavost a odvahu Moravskoslezskou zemskou jednotou hasičskou čestným kříţem. 12 Po 2. světové válce byl zakoupen za Kčs německý bojový vůz značky Horch a byl přestavěn na dopravní a hadicový vůz. V této době daroval sboru bratr Jaroslav Moos dodávkové auto Tatra 12 o nosnosti 1t. 13 c. Přehled stříkaček a automobilů SDH Jemnice od jeho vzniku ( viz.příloha) 1873 sundavací pérová dvoupístová ruční stříkačka pérová stříkačka stříkačka s benzínovým motorem od firmy Hrček a Neugebauer v Brně

8 sanitní automobil automobil značky Horch, po havárii byla přestavěna na první zdejší automobilovou stříkačku německý bojový vůz zn. Hroch přestavěn na dopravní a hadicový vůz ? dodávkové auto Tatra dvoukolová motorová stříkačka DS dopravní vůz DVS8 Tatra805 se vsunutou stříkačkou PS-8 (poţární stříkačka) ASC-16-ZIL s cisternou, PPS12, dopravní vůz Praga V3S dopravní vůz ŢUK CAS24 Š706 vyřazena, CAS32 T815 zakoupeno Jednotka SDH uţívá automobil A30 s PS12 a CAS32 T815 v majetku města Jemnice. d. Technika Voda je nejstarším, nejznámějším a nejpouţívanějším přirozeným hasivem. Je to také nejlacinější prostředek, který se od pradávných dob pouţívá k hašení. Voda však nemůţe stříkat do výšky sama. K tomu se pouţívají různé typy stříkaček, čerpadel apod.. To se, ale muselo nejprve vymyslet, a potom se uţ jen vylepšovalo a zdokonalovalo. Takový pěkný příklad je, jak se vyvíjela stříkačka. Nejprve byly dřevěné a později mosazné. Pohon zajišťovali statní a silní muţi, protoţe byly ruční. Později se začaly vyrábět dvoukolové a čtyřkolové, kde stroj s vozem tvořili nerozlučitelný celek. V roce 1829 v Anglii Američan Abel Shawk vynalezl a postavil první parní stříkačku Braitwait za přispění Ericsona. V roce 1873 uţ jich bylo do tisíce. V roce 1883 je vyráběl a dodával R. A. Smekal. Dále se vyvíjely elektrické, od nich si však slibovali konstruktéři více, ale vkládané naděje se nevyplnily. Matně se také vyráběly motorové. Na počátku 20. století byl ale výbušný motor teprve v plenkách. Tyto stříkačky byly lehčí, levnější, ale bohuţel nespolehlivé. Po první světové válce, kdy se výbušný motor vyvíjel rychleji, se začaly vyrábět motorové. Jelikoţ nebyly přesně modifikované, bylo velké mnoţství typů, které nemohly spolupracovat. Kvůli tomu byla uvedena do činnosti normalizační komise na podzim roku Spolu s nimi se také musely vyvíjet čerpadla. 14 e. Hadice Jednou z nejdůleţitějších věcí u stříkačky jsou hadice, ale v minulosti to mu tak nebylo. Předtím neţ se vymysleli, byli to původně stroje opatřené kovovými proudnicemi, se kterými nebylo moţné tak snadno dosáhnout všech míst k hašení potřebných. Starý Řím byl nejblíţe k vynalezení hadic. Stavitel Appolodor, mluvě o válečném nářadí k ochraně dřevěných skladišť před zapálením ohnivými šípy, navrhl pouţívání volských střev, k jejichţ koncům byly uvázané koţené měchy naplněné vodou. Při stlačení těchto měchů by vystřikovala voda ze střev do výše. Bylo-li tohoto způsobu skutečně pouţito, nebylo však zaznamenáno. 15 Dalším vynálezcem byl Holanďan Jan van der Heyde, který ţil ve středověku a byl malíř-krajinář (narozen v roce 1637 v Borkumu a 28. září 1712 zemřel). Zabýval se hasičstvem zdokonalením stříkaček. Na městské radě Amsterodamské v roce VÁŇA, J. K.-F. (1959). Požární stroje, přístroje, zařízení a jejich obsluha. Praha: Českoslovenký svaz poţární ochrany, str Z dějin protipoţárních zařízení. 15 VÁŇA, F. (1947). Hasičské hadice (Služební příručka Československého hasičstva). DR Ed. Grégr a syn. str 9,10,11,12 Dějiny hadic 7

9 předvedl pouţívání hadic u stříkaček ve srovnání s kovovou otáčecí proudnicí. Hadice měli úspěch a Městská rada mu projevila své uznání tím, ţe ho jmenovala poţárním ředitelem. Také namaloval, jak by měli vypadat. Hadice se nejprve vyráběli sešitím plachtoviny a potom z kůţe. Koţené hadice byli, ale velice těţké špatně ovladatelné a neohebné. V roce 1822 bratři Burbachové z Hörselgau zhotovili první hadice bezešvé, tkané přímo na ručních stavech. Bohuţel protýkaly, ale kdyţ se začaly vyrábět na mechanických stavech, se potom rozšířily rychleji. Bezešvé hadice byly lehčí a dobře ohebné. Tkané hadice, ale uţ vylepšené jsou do dnes. Byly vyráběné z konopí a lnu, coţ byly surové. Druhým druhem měli uvnitř gumu, která nepropouštěla vodu. Závěr Můj cíl práce byl, abych se přiučila historii hasičů, jelikoţ jsem dobrovolný hasič. Kaţdý správný hasiči by ji měl znát. Právě proto jsem si to vybrala. V první části mé práce je historie v Evropě, kdo, kde a kdy u nás zaloţil první sbor dobrovolných hasičů a potom i profesionálních. V další práce píšu o historické technice ve Velvarech a v Jemnici. V poslední části je vývoj techniky. Využité zdroje: Český web: Cizojazyčný web: Literatura: VÁŇA, J. K.-F. (1959). Požární stroje, přístroje, zařízení a jejich obsluha. Praha: Českoslovenký svaz poţární ochrany, str Z dějin protipoţárních zařízení. VÁŇA, F. (1947). Hasičské hadice (Služební příručka Československého hasičstva). DR Ed. Grégr a syn. str 9,10,11,12 Dějiny hadic 8

10 Poděkování Chtěla bych poděkovat paní učitelce Ing. Staré, za její pomoc po grafické stránce. Mé další poděkování patří vedoucímu mladých hasičů, za poskytnutí zdrojů. 9

11 Příloha Obrázky č. 1: Trakařová stříkačka z roku 1864 Obrázky č. 2: Kárová stříkačka Obrázky č. 3: Koněspřeţná ruční stříkačka R.A.Smekal Přehled stříkaček Sundavací pérová dvoupístová ruční stříkačka Výrobce: Knaust Vídeň Rok výroby: 1873 Pohon: minimálně 8 silných muţů Výkon čerpadla: závislý od rychlosti pumpování a pouţití výměnných trysek proudnic cca 350 l/min. Podvozek:celodřevěný koňsky taţený Tato stříkačka byla zakoupena na světové výstavě ve Vídni v roce

12 Dvoukolová motorová stříkačka DS-10 Výrobce:Josef Vystrčil a syn, Telč Rok výroby: 1927 Motor: záţehový, čtyřdobý, kapalinou chlazený čtyřválec SV max. výkon 25 HP Čerpadlo: odstředivé, jednostupňové, jmen.průtok -1000/min. 2x sací hrdlo, 2x výtlačné hrdlo Vývěva: rotační lamelová Dvoukolová motorová stříkačka DS-12 Výrobce: Josef Vystrčil a syn, Telč Rok výroby: 1938 Motor: záţehový, čtyřdobý, kapalinou chlazený čtyřválec SV max. výkon 32HP Čerpadlo: odstředivé, jednostupňové, jmen. průtok 1200 l/min. 2x sací hrdlo, 2x výtlačné hrdlo Vývěva: rotační lamelová Dvoukolová motorová stříkačka DS-16 Výrobce: THZ- továrna na hasící zařízení n.p. Vysoké Mýto závod Slatiňany Typ: DS-16 poslední model tohoto typu Rok výroby: 1959 Motor: záţehový, čtyřdobý, kapalinou chlazený čtyřválec SV max. výkon 60HP při 2500 ot/min Čerpadlo: odstředivé, jednostupňové, jmen. průtok 1600 l/min. 2x sací hrdlo, 2x výtlačné hrdlo Vývěva: rotační lamelová 11

Klonoměr. Žebřík vysunutý v pohotovosti.

Klonoměr. Žebřík vysunutý v pohotovosti. Klonoměr. Žebřík vysunutý v pohotovosti. Pojistná západka vysunuté sady žebříků. 54 Detail uchycení trhacího háku. Ruční naviják na hadice a naviják kotevního lanka. Šroubové zařízení k vyrovnání polohy

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu Zastupitelstvo obce Nové Dvory v souladu s 29, odst. 3, písm. b), zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO ), v návaznosti na 16 Nařízení vlády č. 498

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

KA :03 Stránka 15 Hasičská technika

KA :03 Stránka 15 Hasičská technika Hasičská technika HASIČSKÁ VOZIDLA Vysvětlení používaných pojmů Hasičská technika se nejprve vyvíjela živelně, na základě požadavků hasičských sborů a možností výrobců. První normalizaci čtyřkolových parních

Více

ORGANIZACE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR

ORGANIZACE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR Druhy jednotek PO - 65 zákona o PO jednotka hasičského záchranného sboru kraje jednotka hasičského záchranného sboru podniku jednotka sboru dobrovolných hasičů obce jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Strojní služba - P (T-STS-P)

Strojní služba - P (T-STS-P) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-63194-1/PO-PVP-2015 Kódové označení: T-STS-P Praha 24. dubna 2015 listů: 11 Schvaluji:... brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA a stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA a stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 8/2006 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA a stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo města Plzně

Více

SDH Česká Třebová. Údaje o stříkačce

SDH Česká Třebová. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Česká Třebová Českou Třebovou navštívil červený kohout několikrát. V roce 1636 vyhořelo 57 domů (zůstalo jen 30) a v roce 1745 zůstalo z celého náměstí jen 6 domů. V roce 1872 vyhořely

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. MV-62107-1/PO-2009 Kódové označení. ST-B Praha 21. srpna 2009 Počet listů: 6 Schvaluje: generální ředitel HZS ČR genmjr.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. PO-2340/GŘ-VZ-2007 Kódové označení. ST-B Praha 12. října 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: plk. Ing. Alois Sellner v. r. generální

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 20. prosince 2013 Částka: 56 O B S A H : Část I. Část II. 56. Pokyn generálního

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-1429/IZS-2006 Praha 20. července 2006 listů: 4 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P)

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84481-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TŘ-P Praha 14. srpna 2013 listů: 8 Schvaluji:. plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Strojní služba B (T-STS B) Platnost od 1. 1. 2006 2005 2 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí P R A V I D L A pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tato pravidla pro

Více

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 42/2014 Strana 1 42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2008 V Praze dne 26. listopadu 2008 Částka: 59 O B S A H : Část I. 46. Pokyn generálního ředitele

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003 STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 24 I. UDÁLOSTI EVIDOVANÉ U HZS MSK V roce 24 bylo u HZS MSK *1) evidováno celkem 17 337 událostí *2), což je o 136 událostí více než za

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Charakteristika spolupráce jednotek požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů a Hasičského záchranného sboru ČR Zuzana Karlová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ

Více

OBEC JANOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Článek 1 Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

OBEC JANOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Článek 1 Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci OBEC JANOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Janovice se na svém zasedání konaném dne 05.06.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č 133/1985 Sb.,

Více

MĚSTO VELKÉ HAMRY. Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014,

MĚSTO VELKÉ HAMRY. Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014, MĚSTO VELKÉ HAMRY Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014, kterou se vydává Požární řád města Velké Hamry, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

VÁCLAV IGNÁC STRATÍLEK TRADICE VÝROBY POŽÁRNÍ TECHNIKY VE VYSOKÉM MÝTĚ

VÁCLAV IGNÁC STRATÍLEK TRADICE VÝROBY POŽÁRNÍ TECHNIKY VE VYSOKÉM MÝTĚ VÁCLAV IGNÁC STRATÍLEK TRADICE VÝROBY POŽÁRNÍ TECHNIKY VE VYSOKÉM MÝTĚ T ovárnu zaloţil Václav Ignác Stratílek, syn vysokomýtského měšťana Petra Stratílka, mistra kočárnického a sedlářského, v roce 1899

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/11/V/2005 Originál: Kancelář úřadu. Platnost od: 11.10.2005 Účinnost od : 27.10.2005 Platnost do: -

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/11/V/2005 Originál: Kancelář úřadu. Platnost od: 11.10.2005 Účinnost od : 27.10.2005 Platnost do: - MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : P o ţ á r n í ř á d m ě s t a Číslo: PP/11/V/2005 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: BOX Platnost od: 11.10.2005

Více

Informace o činnosti duben 2015

Informace o činnosti duben 2015 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice, Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti duben 2015 24. března 2015 v 16:07 hodin Jednotka SDH Mirovice vyjela s CAS 32 Tatra 815 k technické pomoci do Husovy

Více

Plošné pokrytí. Radim Paloch

Plošné pokrytí. Radim Paloch Plošné pokrytí Radim Paloch Plošné pokrytí Prvním dokumentem k plošnému pokrytí v ČR bylo Usnesení vlády č. 646 z roku 1994 Zákonná úprava stávající podoby plošného pokrytí nabyla účinnosti 01.01.2001

Více

OBEC VILÉMOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává. Požární řád obce

OBEC VILÉMOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává. Požární řád obce OBEC VILÉMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce se na svém zasedání konaném dne 23. února 2017 usnesením č. 318/2017 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Ročník: 2002 V Hradci Králové dne 19. prosince 2002 Částka: 139 O B S A H : 139. Pokyn ředitele Hasičského

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 19. 12. 2016 12 Věc: Dotační program Program 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně

Více

Obecně závazná vyhláška OBCE HLAVEČNÍK č.1/2015

Obecně závazná vyhláška OBCE HLAVEČNÍK č.1/2015 OBEC HLAVEČNÍK Obecně závazná vyhláška OBCE HLAVEČNÍK č.1/2015 Požární řád obce Hlavečník Schváleno na zasedání zastupitelstva obce Hlavečník dne : Účinnost od : OBEC HLAVEČNÍK Zastupitelstvo obce Hlavečník

Více

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 8/2016 Strana 1

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 8/2016 Strana 1 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 8/2016 Strana 1 8 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 4. února 2016, kterým se stanoví způsob

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 0 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. /2003, Požární řád Zastupitelstvo města Kojetín se usneslo, podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 28/2000 Sb. o obcích (obecní

Více

Požární řád obce. 1. HZS Královéhradeckého kraje - stanice Jaroměř JPO I 2. JSDH Jaroměř JPO II 3. JSDH Velichovky JPO III

Požární řád obce. 1. HZS Královéhradeckého kraje - stanice Jaroměř JPO I 2. JSDH Jaroměř JPO II 3. JSDH Velichovky JPO III OBEC ROŽNOV Obecně závazná vyhláška č.1/2009 Obec Rožnov na základě usnesení zastupitelstva ze dne 22.12.2009 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

3) Doprava vody dopravním vedením B s bojovým rozvinutím čety 1+5 a 1+3: a) Základní postavení čety:

3) Doprava vody dopravním vedením B s bojovým rozvinutím čety 1+5 a 1+3: a) Základní postavení čety: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Doprava vody hadicovým vedením Dálková doprava vody

Více

Spolupráce s obcemi. plk. Ing. Pavel Dekret HZS Zlínského kraje ředitel odboru IZS a služeb

Spolupráce s obcemi. plk. Ing. Pavel Dekret HZS Zlínského kraje ředitel odboru IZS a služeb Spolupráce s obcemi plk. Ing. Pavel Dekret HZS Zlínského kraje ředitel odboru IZS a služeb Integrovaný záchranný systém systém koordinace složek IZS při přípravě na MU a při záchranných a likvidačních

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu Metodický list číslo 1 Ř Vydáno

Více

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky

Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Informace z kontrolní akce 07/01 - Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 14. května 2013 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí jako součást bezpečnostního systému obcí

Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí jako součást bezpečnostního systému obcí Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí jako součást bezpečnostního systému obcí plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 4/4/2013 Praha, Regionservis, Hotel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2004 V Praze dne: 16.7. 2004 Číslo: 2 Metodický pokyn SH ČMS k provádění přípravy odbornosti

Více

O B E C TLUMAČOV Nádražní 440 763 62 TLUMAČOV, okres Zlín. Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

O B E C TLUMAČOV Nádražní 440 763 62 TLUMAČOV, okres Zlín. Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE O B E C TLUMAČOV Nádražní 440 763 62 TLUMAČOV, okres Zlín Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Tlumačov se na svém zasedání dne 6. 2. 2008 usnesením č. Z12/11/02/08

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BŘEZINY, číslo 4/2011, kterou se vydává POŢÁRNÍ ŘÁD. obce BŘEZINY

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BŘEZINY, číslo 4/2011, kterou se vydává POŢÁRNÍ ŘÁD. obce BŘEZINY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BŘEZINY, číslo 4/2011, kterou se vydává POŢÁRNÍ ŘÁD obce BŘEZINY Zastupitelstvo obce Březiny se na svém zasedání dne 11. 7.2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

OBEC Dubenec. Obecně závazná vyhláška č 4/2013

OBEC Dubenec. Obecně závazná vyhláška č 4/2013 OBEC Dubec Obecně závazná vyhláška č 4/2013 Obec Dubec na základě ussení zastupitelstva obce č. 368/2013-37. ZO ze d 12.12.2013 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Speciální jednotky Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky

Speciální jednotky Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Speciální jednotky Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. et Mgr. Miloš

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Brněnec

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Brněnec Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Brněnec 20 let od vzniku kategorie JPO III 1994-2014 V roce 1994 došlo k rozdělení jednotek požární ochrany do kategorií JPO I, JPO II, JPO III, JPO IV, JPO V, JPO

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 43 O B S A H : Část I. 43.

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Hasiči Rožďalovic

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Hasiči Rožďalovic Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Hasiči Rožďalovic Jméno a příjmení: Jaroslav Beneš Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 Obec Staré Hradiště OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 Zastupitelstvo obce Staré Hradiště se na svém zasedání dne 26. srpna 2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

ODBORNOST STROJNÍK. 3. Činnost při požáru Prvořadá je záchrana osob, pak zvířat, dále majetku a životního prostředí.

ODBORNOST STROJNÍK. 3. Činnost při požáru Prvořadá je záchrana osob, pak zvířat, dále majetku a životního prostředí. ODBORNOST STROJNÍK 1. Kdo je to strojník? Je to hasič, který je vyškolen. Je mu svěřena technika, umí ji obsluhovat a stará se o její údržbu a kontrolu. Řídí požární vozidla a při zásahu zůstává u něj,

Více

DOBROVOLNÍ HASIČI OBCE PLANDRY

DOBROVOLNÍ HASIČI OBCE PLANDRY DOBROVOLNÍ HASIČI OBCE PLANDRY PREZENTACI ZPRACOVAL: Miroslav LUKÁŠ, starosta obce Plandry, leden 2010 rozšířená prezentace z roku 2008 KRÁTCE Z HISTORIE HASIČSKÉHO SBORU V PLANDRERCH Hasičský sbor v Plandrech

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY, TECHNIKA A MATERIÁL HZS mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 14550-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OŘ-P Praha 3. března 2014 listů: 9 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR UČE B NÍ O S NO V Y

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR UČE B NÍ O S NO V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR UČE B NÍ O S NO V Y Základní odborná příprava k ověřovacímu studijnímu programu pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany

Více

19. výzva IROP - Technika pro IZS

19. výzva IROP - Technika pro IZS 19. výzva IROP - Technika pro IZS (blok pro obce) 11. 2. 2016 Pardubice Ing. Markéta Kupcová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Výzva č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém Vyhlášení

Více

Obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 1/2016,

Obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 1/2016, OBEC KRMELÍN Obecně závazná vyhláška obce Krmelín č. 1/2016, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Krmelín se na svém zasedání konaném dne 22. března 2016 usnesením č. 2 d) usneslo vydat

Více

OBECTASOV POZARNI RAD OBCE

OBECTASOV POZARNI RAD OBCE OBECTASOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2012 v r, v r POZARN RAD OBCE Zastupitelstvo obce Tasov se na svém zasedání dne 27. 11. 2012 usnesením č. 437/26 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmo o) zákona

Více

Obec Sedliště, Sedliště 271. č. 3/2007

Obec Sedliště, Sedliště 271. č. 3/2007 Obec Sedliště, 739 36 Sedliště 271 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Sedliště se na svém zasedání dne 17.12.2007 usnesením č. 8 usneslo vydat na základě 29 odst.1

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov HZSJX0037UG2 HZSJX0037UG2 prvotní identifikátor DRESÁT: Městský úřad, Městys, Obecní úřad, DDL Lukavec, Nemocnice

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. prosince 2013 Částka: 54 O B S A H : Část I. Část II. 54. Pokyn generálního

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č..2.../2005. Čl. 1. Čl. 2. Návrh obecně závazné vyhlášky obce:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č..2.../2005. Čl. 1. Čl. 2. Návrh obecně závazné vyhlášky obce: Návrh obecně závazné vyhlášky obce: Požární řád obce OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č..2.../2005 Zastupitelstvo obce Skoronice se na svém zasedání dne 16.12.2005 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška města Kožlany č. 1/2007 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

Obecně závazná vyhláška města Kožlany č. 1/2007 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Obecně závazná vyhláška města Kožlany č. 1/2007 Zastupitelstvo města Koţlany vydává dne 14.03.2007 na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí.

se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí. OBEC RYBÍ se sídlem Rybí č.p. 380, PSČ 742 65 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Rybí. Zastupitelstvo obce Rybí se na svém 7. zasedání dne 14.12.2011 usnesením č. 122

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé Jednotky PO Jednotky požární ochrany Systém jednotek požární ochrany Jednotky požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení 6 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 4. února 2015, k realizaci preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného sboru České republiky K zabezpečení

Více

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotky PO 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči),

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2004

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2004 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice vydává dne 24. 5. 2004, na základě ust. 29 odst. 1 písm o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO-293-27/OOB-2003 Praha 16. prosince 2003 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR a náměstek

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_04 Název materiálu: Integrovaný záchranný systém Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

Obec Písečná. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce

Obec Písečná. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce Obec Písečná Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání dne 24.3.2005 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., ve

Více

Město Litomyšl Zastupitelstvo města

Město Litomyšl Zastupitelstvo města O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A L I T O M Y Š L č. 02/11 kterou se vydává požární řád města Litomyšle Litomyšl se na svém zasedání dne 12.05.2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1

Více

Legislativa a systém požární ochrany

Legislativa a systém požární ochrany 5.5.1. Legislativa a systém požární ochrany http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-po/legislativa-a-system-pozarniochrany Základní podmínky požární bezpečnosti a podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví

Více

Zákon č. 238/2000 Sb., ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

Zákon č. 238/2000 Sb., ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Zákon č. 238/2000 Sb., ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

2017

2017 www.trestice.cz 2017 Traktor Zetor Proxima 80 s čelním nakladačem, r.v. 2014, jméno Šimon, motor - vznětový přeplňovaný řadový čtyřválec vodou chlazený, výkon 56 kw. Koupen z projektu Vybavení kompostárny

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Dobrovolní hasiči v systému IZS Kateřina Šimerdová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

1/2012 VKHK NAŘÍZENÍ Královéhradeckého kraje

1/2012 VKHK NAŘÍZENÍ Královéhradeckého kraje 1/2012 VKHK NAŘÍZENÍ Královéhradeckého kraje ze dne 16. 1. 2012, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany Rada Královéhradeckého

Více

HASIČSKÝ DEN SETKÁNÍ HASIČŮ, TECHNIKY A POŽÁRNÍCH AUTOMOBILŮ OD ZRODU HASIČSTVA V ČESKÝCH ZEMÍ BOSKOVICE - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16.

HASIČSKÝ DEN SETKÁNÍ HASIČŮ, TECHNIKY A POŽÁRNÍCH AUTOMOBILŮ OD ZRODU HASIČSTVA V ČESKÝCH ZEMÍ BOSKOVICE - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16. HASIČSKÝ DEN SETKÁNÍ HASIČŮ, TECHNIKY A POŽÁRNÍCH AUTOMOBILŮ OD ZRODU HASIČSTVA V ČESKÝCH ZEMÍ BOSKOVICE - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16. DUBNA 2016 Organizační výbor: OSH ČMS Blansko, Sadová 2, 678 15 Blansko

Více

Odborná příprava strojníků, velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí za rok 2011

Odborná příprava strojníků, velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí za rok 2011 Odborná příprava strojníků, velitelů družstev a velitelů jednotek SDH obcí za rok 2011 MV-generální ředitelství HZS ČR jako každým rokem provedlo vyhodnocení odborné přípravy členů jednotek sborů dobrovolných

Více