Závěrečný účet za rok 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet za rok 2006"

Transkript

1 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, Halže IČO: Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k

2 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, Halže IČO: Obsah závěrečného účtu Lučina - sdružení obcí za rok ) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2006 včetně komentáře 2) Účelové fondy 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok ) Doplňující informace o majetku Lučina -sdružení obcí 6) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k ) Rozvaha k ) Výkaz zisků a ztrát k ) Příloha (Úč OÚPO 5-02) 10) Komentář k účetní závěrce 11) Příloha roční účetní závěrky 12) Zpráva o auditu za rok ) Návrh na usnesení Originál závěrečného účtu je uložen v kanceláři Obce Chodský Újezd a je na požádání k nahlédnutí. Potvrzuji, že všechny části závěrečného účtu jsou shodné s originálem a mají platnost originálu. Podpisový záznam statutárního orgánu Lučina - sdružení obcí: Ing. Vladimír Marosz V Chodském Újezdě dne:

3 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2006 I. Příjmy v Kč Pův.rozpočet Uprav.rozpočet Skutečnost z toho Příspěvky členských obcí Příjmy z úroků Prezentace a propagace Př íjmy celkem: II. Výdaje v Kč Pův.rozpočet Uprav.rozpočet Skutečnost z toho Ostatní osobní výdaje Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu Služby pošt Poplatky peněž.ústavu Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Pohoštění Programové vybavení Ostatní dotace nezisk.org Výdaje celkem III. SALDO: příjmů a výdajů IV. Financování v Kč Pův.rozpočet Uprav.rozpočet Skutečnost Zvýšení stavu ZBÚ

4 Komentář k rozpočtu Lučina sdružení obcí Sdružení účtuje dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, dle Vyhlášky č.505/2002 Sb., a dle Vyhlášky č.323/2003 Sb.,o rozpočtové skladbě. Rozpočet Sdružení byl schválen na členské schůzi dne a s příjmy ,- Kč a výdaji ,- Kč jako přebytkový. Rozpočet byl před schválením na členské schůzi Lučina sdružení obcí vyvěšen 15 dnů na úředních deskách všech obcí, které jsou členy Sdružení obcí Lučina. Hospodaření skončilo přebytkem ve výši ,32 Kč. Příjmy rozpočtu dosáhly výše ,42 Kč a byly splněny na 100,06%. Výdaje rozpočtu dosáhly ,10 Kč a byly splněny na 84,80%.Výdaje jsou tvořeny běžným provozem kanceláře. 2) Účelové fondy Sdružení obcí Lučina netvoří jiné účelové fondy. 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost.rozpočtům veřejné úrovně Sdružení nemělo ke konci roku 2006 žádné splatné závazky vůči státu. Vztahy s obcemi jsou vypořádány. 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 Přezkoumání hospodaření provedla společnost ADU.CZ s.r.o., osvědčení KA ČR č.368. Závěr z přezkoumání: Přezkoumáním nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 5) Doplňující informace o majetku Lučina - sdružení obcí Stav základního běžného účtu: ,70 Kč Výsledky hospodaření včetně minulých let: ,70 Kč. 4

5 Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu. 6) Výkaz pro hodnocení rozpočtu FIN 2-12 sestavený k

6 7) Rozvaha k č.ř. Stav k 1.1. Stav k a b Finanční majetek Pokladna (261) 76 0,00 0,00 Peníze na cestě (262) 77 0,00 0,00 Ceniny (263) 78 0,00 0,00 Součet ř. 76 až ,00 0,00 Běžný účet (241) 80 0,00 0,00 Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243) 81 0,00 0,00 Ostatní běžné účty (245) 82 0,00 0,00 Vklad v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) 210 0,00 0,00 Součet ř. 80 až 82 a ,00 0,00 4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 84 0,00 0,00 Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 85 0,00 0,00 Ostatní cenné papíry (256) 86 0,00 0,00 Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 87 0,00 0,00 Součet ř.84 až ,00 0,00 Finanční majetek celkem ř ,00 0,00 Účty rozpočtového hospodaření a další pčty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtového hospodaření Základní běžný účet (231) 90 11,34 62,58 Vkladový výdajový účet (232) 91 X 0,00 Příjmový účet (235) 92 X 0,00 Běžné účty peněžních fondů (236) 93 0,00 0,00 Běžné účty státních fondů (224) 94 0,00 0,00 Běžné účty finančních fondů (225) 95 0,00 0,00 Součet ř. 90 až ,34 62,58 Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202) 97 X 0,00 Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) 98 X 0,00 Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (203) 99 X 0,00 Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100 X 0,00 Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (213) 101 X 0,00 Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102 X 0,00 Součet ř. 97 až X 0,00 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (271) 104 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím (273) 105 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům (274) 106 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím (275) 107 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 0,00 0,00 Součet ř. 104 až ,00 0,00 Limity výdajů (221) 110 X 0,00 Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218) 111 X 0,00 Materiální náklady (410) 112 X 0,00 Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 X 0,00 Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 X 0,00 Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 X 0,00 Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 X 0,00 Manka a škody (460) 117 X 0,00 Součet ř. 112 až X 0,00 6

7 Prostředky rozpočtového hospodaření celkem ř ,34 62,58 Přechodné účty aktivní Náklady příštích období (381) 120 0,00 0,00 Příjmy příštích období (385) 121 0,00 0,00 Kursové rozdíly aktivní (386) 122 0,00 0,00 Dohadné účty aktivní (388) 123 0,00 0,00 Přechodné účty aktivní celkem ř. 120 až ,00 0,00 AKTIVA CELKEM ř , ,36 8) Výkaz zisků a ztrát k

8 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ( v tisících Kč na dvě desetinná místa ) sestavená k Název nadřízeného orgánu Účetní jednotka doručí výkaz podle pokynů MF IČO Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, Halže Číslo účtu Název ukazatele Číslo řádku hlavní Činnost hospodářská Spotřeba materiálu 1 0,00 0, Spotřeba energie 2 0,00 0, Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 0,00 0, Prodané zboží 4 0,00 0, Opravy a udržování 5 0,00 0, Cestovné 6 0,00 0, Náklady na reprezentaci 7 0,00 0, Ostatní služby 8 0,00 0, Mzdové náklady 9 0,00 0, Zákonné sociální pojštění 10 0,00 0, Ostatní sociální pojištění 11 0,00 0, Zákonné sociální náklady 12 0,00 0, Ostatní sociální náklady 13 0,00 0, Daň silniční 14 0,00 0, Daň z nemovitosti 15 0,00 0, Ostatní daně a poplatky 16 0,00 0, Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 0,00 0, Ostatní pokuty a penále 18 0,00 0, Odpis pohledávky 19 0,00 0, Úroky 20 0,00 0, Kursové ztráty 21 0,00 0, Dary 22 0,00 0, Manka a škody 23 0,00 0, Jiné ostatní náklady 24 0,00 0, Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25 0,00 0, Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot.a hmot.majetku 26 0,00 0, Prodané cenné papíry a podíly 27 0,00 0, Prodaný materiál 28 0,00 0, Tvorba zákonných rezerv 29 0,00 0, Tvorba zákonných opravných položek 30 0,00 0,00 8

9 Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 30 ) 31 0,00 0,00 10) Komentář k účetní závěrce 1. Údaje o subjektu Název: Lučina sdružení obcí Sídlo: Žďárská 187, Halže Právní forma: svazek obcí dle 49 a násl. Zákona č.12/2000 Sb., o obcích IČO: DIČ: CZ , subjekt není plátcem DPH Počet členských obcí: 13 Vznik: Orgány svazku: a) členská schůze b) předseda c) revizní skupina Jména osob vykonávajících jejich působnost: předseda Ing. Vladimír Marosz Rozvahový den: Předmět činnosti Dlouhodobé řešení hospodářského, ekonomického a společenského rozvoje území ve správní působnosti členských obcí, zejména v oblasti dopravy, vzdělávání, cestovního ruchu a turistiky, zdravotnictví, školství a zaměstnanosti. 3. Majetek sdružení Sdružení vlastní nehmotný majetek (software) v celkové výši 6.604,60 Kč a hmotný majetek (budovy, stavby) ve výši ,- Kč. 4. Pohyb na majetkových účtech V roce 2006 byl pořízen software ve výši 6.604,60 Kč. 5. Významné události po datu účetní závěrky Žádné významné události po datu účetní závěrky nenastaly. Ing. Vladimír Marosz Předseda sdružení 9

10 11) Příloha roční účetní závěrky 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 12) Zpráva o auditu za rok

17 13) Návrh usnesení Členská schůze schvaluje celoroční hospodaření Sdružení obcí Lučina bez výhrad. 17

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 6/2015 příspěvkové organizace

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00599441 Název nadřízeného orgánu:...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Lažany Údaje o organizaci NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 (vkč) zpracovaný dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění identifikační

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17, odst. 6 předkládám Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 Rozpočet obce Bravantice na rok 2013 byl schválen

Více