6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření)."

Transkript

1 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U) 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U) sestavují správci kapitol, jimi zřízené organizační složky státu a státní fondy. 2. Ve výkazu se uvádějí údaje rozpočtu schváleného na příslušný rok, rozpočtu po změnách a výsledku hospodaření organizace od počátku roku (skutečnosti) v členění podle platné rozpočtové skladby. 3. Údaji o schváleném rozpočtu na příslušný rok se rozumí údaje státního rozpočtu rozepsané v souladu s usnesením vlády k návrhu zákona o státním rozpočtu. 4. Rozpočtem po změnách se rozumí údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle 23 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. při respektování zásad uvedených v ustanoveních 24 až 26 tohoto zákona. 5. Rozpočet po změnách se uvádí vždy k poslednímu dni čtvrtletí, včetně posledního rozpočtového opatření, které podléhá schválení Ministerstvem financí, odeslaného z Ministerstva financí s datem nejpozději posledního dne třetího měsíce daného čtvrtletí, pokud se správce kapitoly s Ministerstvem financí nedohodne jinak; údaje rozpočtu po změnách uváděné v období "závěr roku" se řídí ustanovením 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. 6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). 7. Rozpočtová opatření provedená podle 23 písmene c) a d) zákona č. 218/2000 Sb. uvedou správci kapitol v komentáři k finančnímu výkazu. 8. Údaje o skutečnosti uváděné v tomto finančním výkazu se přebírají z analytické evidence v členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou k syntetickým účtům Bankovní účty k limitům organizačních složek státu Běžné účty státních fondů Běžné účty finančních fondů Příjmový účet 9. Část 1. - Rozpočtové příjmy V této části výkazu se uvádějí rozpočtové příjmy podle položek druhového třídění platné rozpočtové skladby. 10. Část II. - Rozpočtové výdaje a financování 10.1 v této části výkazu se uvádějí: a) rozpočtové výdaje v členění podle položek druhového třídění a podle paragrafů odvětvového třídění rozpočtové skladby, které se použije pouze ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě; tištěná podoba této části výkazu obsahuje součet položek druhového třídění u jednotlivých paragrafů odvětvového třídění rozpočtové skladby;

2 b) rozpočtové položky financování (vyplňují státní fondy a kapitoly 396 Státní dluh a 397 Operace státních finančních aktiv), které zahrnují financující operace jednotlivých položek krátkodobého a dlouhodobého financování; u položek třídy 8 - Financování se nepoužívá odvětvového třídění. Jednotlivé položky budou mít kladné (+) nebo záporné (-) znaménko tak, jak je dále uvedeno v připojeném přehledu: Položka Název Znaménko 8111, 8211 Krátkodobé vydané dluhopisy , 8212 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů , 8221 Dlouhodobé vydané dluhopisy , 8222 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů , 8213 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky , 8214 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků , 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky , 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy , 8218 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje , 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy , 8228 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - x x x Položka Název Znaménko Podmínka 8115, 8215 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8125, 8225 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech x x x - (stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.) + (stav ke konci vykazovaného období < (stav k 1.1.) - (stav ke konci vykazovaného období) > (stav k 1.1.) + (stav ke konci vykazovaného období < (stav k 1.1.) Položka Název Znaménko Podmínka 8901 Operace z peněžních účtů organizace - platba nemající charakter příjmů a výdajů + inkaso vládního sektoru 8902 Nerealizované kurzové rozdíly - snížení + zvýšení 10.2 v této části výkazu se neuvádějí údaje vykazované za finanční fondy (případně fondy odměn) organizačních složek státu, t.j. údaje vykázané v části V. tohoto výkazu - na řádku Příjmy celkem a

3 - na řádku Výdaje celkem. 11. Část III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace a) v této části výkazu se uvádějí: - úhrny příjmů jednotlivých tříd, - úhrny výdajů jednotlivých tříd, - rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů a výdajů (řádky 3021 až 3024, 3071 až 3075), - saldo příjmů a výdajů po konsolidaci, - úhrn třídy 8 - Financování (vyplňují pouze státní fondy a kapitoly 396 Státní dluh a 397 Operace státních finančních aktiv); b) vazby mezi částí I., II. a III. tohoto výkazu: součet příjmů v části I. Σ (třídy 1 až 4) sl.1,2,3 = r sl.31,32,33 součet výdajů v části II. Σ (třídy 5 a 6) sl.1,2,3 = r sl.31,32,33 součet údajů financování v části II. Σ (třída 8) sl.1,2,3 = r sl.31,32,33 c) vazby v části III. výkazu: - obecně platné r sl.31,32,33 = r. ( ) sl.31,32,33 r sl.31,32,33 = r. ( ) sl.31,32,33 r sl.31,32,33 = r. ( ) sl.31,32,33 r sl.31,32,33 = r. ( ) sl.31,32,33 r sl.31,32,33 = r. ( ) sl.31,32,33 r sl.31,32,33 = r. ( ) sl.31,32,33 r sl.31,32,33 = r. ( ) sl.31,32,33 - s vyhrazenou platností platí jen pro státní fondy a na úrovni sumáře výkazů za státní rozpočet celkem r sl.31,32,33 = - r.3200 sl.31,32, Část IV. - Stavy a obraty na bankovních účtech a) v této části výkazu se uvádějí stavy a změny stavu bankovních účtů: - rezervního fondu - ostatních vkladových bankovních účtů (včetně bankovních účtů fondu odměn) - bankovní účty k limitům organizačních složek státu - příjmových účtů - příslušný bankovní účet státního fondu státní fondy vykazují pouze údaje na ř "Bankovní účty státního fondu celkem"; b) vazby v této části výkazu: - r sl.41,42,43 = r. ( ) sl.41,42,43 - pro řádky 4001, 4002, 4010, 4040, 4050 sl. 43 = sl sl. 42 s respektováním znaménka - pro řádek 4030 sl. 43 = - sl Část V. - Bankovní účty fondů organizačních složek státu a) v této části se uvádějí ve sloupci 53 počáteční zůstatky k 1.1. běžného roku, pohyby peněžních prostředků (tj. inkasované příjmy a realizované výdaje) a konečný zůstatek k datu sestavení výkazu; b) bankovní účty vykazované v této části výkazu (x - číslo účtu): finanční fondy (účet Běžné účty finančních fondů - účty se vedou v účetnictví v rámci analytické evidence k tomuto syntetickému účtu) x =1, případně x = 2; pokud jsou na fondu odměn zůstatky z minulých let; c) součástí třídy 8 - Financování (řádek 5070) jsou tyto položky

4 8115, Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a 8125, Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech; uvedené položky mají tato znaménka: znaménko minus(-), pokud je stav ke konci vykazovaného období vyšší než stav k 1.1., znaménko plus (+), pokud je stav ke konci vykazovaného období nižší než stav k 1.1; d) vazby mezi částí V. - rekapitulace (x=9) a částí IV. tohoto výkazu: r sl.53 = r sl.41 r sl.53 = r sl.42 e) vazby v této části výkazu: r sl.53 = r. ( ) sl Část VI. Vybrané záznamové jednotky V této části výkazu se uvádějí záznamové jednotky, které jsou součástí předkontace jednotlivých účetních případů: záznamová jednotka Převody uvnitř peněžního fondu - Převody především uvnitř státního rozpočtu. Použije se také zároveň s přeúčtováním investice z neinvestičních do investičních výdajů (spolu se zápisem na příjmovou položku 2119). 15. Část VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu V této části výkazu se uvádějí hodnoty ukazatelů státního rozpočtu stanovené v příloze zákona o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok, jejichž obsahovou náplň nelze jednoznačně specifikovat platnou rozpočtovou skladbou. Konkrétní obsah této části se stanovuje a zveřejňuje ve Finančním zpravodaji každý rok po schválení zákona o státním rozpočtu. 16. Část VIII. Výdaje na financování programů a) v této části výkazu se uvádějí hodnoty schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečného čerpání výdajů (investičních i neinvestičních) za vykazované období na financování programů, které jsou stanoveny pro každou kapitolu státního rozpočtu v příloze zákona o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok, a to v členění podle položek druhového třídění rozpočtové skladby (korespondujících s položkami vykazovanými v části II); číslo programu musí odpovídat 6místnému kódu programu používaného v systému ISPROFIN, v případě transferů se uvádí čísla programu jeho správce; b) tuto část předkládají správci kapitol v sumáři za kapitolu; předkládání údajů této části za jednotlivé organizační složky státu je fakultativní. 17. Část IX Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně a) v této části výkazu se uvádějí údaje poskytnutých transferů a půjček: - uvedených na položkách 5321, 5323, 5329, 5641, 5642, 5649, 6341, 6342, 6349, 6441, 6442 a 6449, - v členění podle účelových znaků, - v členění podle čísla územního celku; b) vazby mezi částí IX a II. výkazu pro každou položku vykázanou v části IX platí: Σúdaj sl.93 UZ,územní celek = Σúdaj sl.3 dané položky, tzn. že součet všech údajů sl. 93 dané položky (tj. za všechny účelové znaky a čísla územních celků) v části IX musí odpovídat součtu údajů sl. 3 této položky v části II. za všechny paragrafy; c) převedení prostředků z výdajového účtu správců kapitol na účet u bankovního ústavu se třídí na příslušnou druhovou položku (5321, 5323, 5329, 5641, 5642, 5649, 6341, 6342, 6349, 6441, 6442 a 6449) podle platného účelového znaku a čísla územního celku;

5 d) údaje, které odpovídají skutečnému čerpání investičních dotací podle přehledů příslušné banky poskytnuté příslušným odborem (oddělením) Ministerstva financí, uvedené v příloze č. 1 v bodě 14, budou zpětně vykázány (doplněny) do finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů s odpovídajícím číslem územního celku, v termínech uvedených v příloze č. 1 v bodě 13; e) pro transfery a půjčky poskytnuté obci se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 4, pro transfery a půjčky poskytnuté kraji se přiřadí číslo územního celku odpovídající NUTS 3; hlavní město Praha má shodné číslo územního celku na úrovni NUTS 4 i NUTS 3, tj. "110"; f) pro sledování nečerpaných prostředků poukázaných správcem kapitoly na centrální účet u vybrané banky se vyplňuje kód 999 u položek vztahujících se k transferům a půjčkám obcí, kód 990 pro transfery a půjčky krajům. 18. Část X. Stavy a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu, státních právnických osob, které mají vztah ke státní pokladně, a státních fondů vedených v jiných bankách (mimo ČNB) a) tuto část vyplňuje správce kapitoly, v návaznosti na 33, odst. 2, 6, 7, 8 zákona č. 218/2000 Sb., jako sumář z podkladů získaných od jím řízených organizací; b) tato část výkazu se předkládá čtvrtletně jako fakultativní údaje; pololetně ve vazbě na účetní výkazy (rozvahu organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací) jako obligatorní údaje; c) sloupce název bankovního účtu, kód bankovního účtu a kód druhu organizace se vyplní podle níže uvedených číselníků: Kód Název bankovního účtu 01 Běžné účty státních fondů 02 Rezervní fond 03 Fond reprodukce majetku 04 Fond kulturních a sociálních potřeb 05 Účet cizích prostředků (depozitní) 06 Běžný účet 07 Ostatní běžné účty 08 Běžné účty v cizí měně v platného kurzu 09 Fond odměn Kód Druh organizace 02 Organizační složky státu 03 Příspěvkové organizace 04 Státní fond 05 Ostatní organizace d) ve sloupci kód banky se uvádí 4 místný kód používaný v platebním styku; e) vazba v této části výkazu sl. 103 = sl sl. 102 s respektováním znaménka vyjadřuje rozdíl mezi počátečním stavem k 1.1. a stavem ke konci vykazovaného období. 19. Komentář k finančnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04 U) uvádí objektivní a v daném termínu neodstranitelné rozdíly mezi skutečným stavem a požadavky vyplývajícími z ustanovení vyhlášky.

6 20. Příloha ke komentáři "Limity a zůstatky na účtech v České národní bance" zahrnuje komentář k případným rozdílům mezi vykazovanými údaji a údaji na bankovních účtech používaných v příslušném rozpočtovém roce. Příloha se nepředává automatizovaně, je jen součástí opisu sumáře.

7

8

9

10

11

12

13

14

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

METODIKA. zpracování rozpočtu a účetnictví v programu UCR GORDIC. (platná od 1.1. 2004) verze 1.10.09.01

METODIKA. zpracování rozpočtu a účetnictví v programu UCR GORDIC. (platná od 1.1. 2004) verze 1.10.09.01 METODIKA zpracování rozpočtu a účetnictví v programu UCR GORDIC (platná od 1.1. 2004) verze 1.10.09.01 pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace Copyright GORDIC spol.

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita - termíny předkládání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu (PAP)

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy M 1.09.16.01 RO Copyright

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 verze 1.10.18.01 RO-ÚSC platná

Více

Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 verze 1.10.19.01 RO-ÚSC platná

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více