Obec Bařice-Velké Těšany Místní program obnovy vesnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Bařice-Velké Těšany Místní program obnovy vesnice"

Transkript

1 Obec Bařice-Velké Těšany Místní program obnovy vesnice na období Zastupitelstvo obce Bařice-Velké Těšany se připojilo k Programu obnovy vesnice už roku Cílem Místního programu obnovy vesnice je zkvalitnění života v obci včetně obnovy dřívějších hodnot a zastavení odlivu obyvatel. R oslovili obecní zastupitelé občany starší 18 let formou dotazníku, jehož prostřednictvím se mohli vyjádřit, co by si v obci přáli, co nejvíce postrádají a naopak co je pro ně v rámci chodu obce nepodstatné. Na základě vyhodnocených údajů byl zpracován Místní program obnovy vesnice na časové období deseti let. Řada záměrů se podařila zrealizovat, k uskutečnění některých naopak nedošlo, atˇuž vlivem nedostatečných finančních zdrojů nebo z nejrůznějších jiných důvodů. Po deseti letech přicházíme s aktualizací tohoto projektu, neboť žijeme přece jen rozdílných podmínkách než v minulém desetiletí, platí nové zákony a předpisy, na které je třeba reagovat a příliv Evropských peněz a možnosti čerpání z českých dotačních programů nám dávají příležitost, jaká se nebude opakovat. Celkem bylo osloveno: V Bařicích 213 voličů - dotazník odevzdalo 85 = 40% Ve Velkých Těšanech 157 voličů 94 = 60% Celkově v obou obcích: do 30 let let 50-60let od 60 let základní vzdělání středoškolské vzdělání vysokoškolské vzdělání Základní informace o obci: Obec Bařice-Velké Těšany, ležící 8 km jižně od Kroměříže, je tvořena dvěma samostatnými sídly, spojenými roku 1960 do jednoho administrativního celku. Roku 1994 proběhlo referendum o rozdělení obcí na dva celky, ale z důvodu nízké účasti k rozdělení nedošlo. Ke konci roku 2007 má obec 452 obyvatel, z toho 256 žije v Bařicích, 196 ve Velkých Těšanech. Současný demografický vývoj je dlouhodobě nepříznivý, přírůstek narozených dětí je zanedbatelný ve srovnání s úmrtností, počet obyvatel se postupně snižuje. Poštu, školu, ani zdravotní středisko obec nemá. V místní části Velké Těšany má své sídlo příspěvková organizace obce mateřská škola. Převážná část obyvatel je zaměstnána mimo obec, v každé místní části působilo zemědělské družstvo, které svou činnost postupně omezuje a s tím mizí i pracovní příležitosti v tomto oboru. Někteří ze živnostníků opouštějí soukromé podnikání a přecházejí do zaměstnaneckého poměru. Obec je členemsdružení pro podporu místních iniciativ Chřiby (od r. 1998) a mikroregionu Kroměřížsko (od r. 2001). Vlastní znak a prapor obec doposud nemá.

2 Bařice Výměra katastru : 327 ha Počet obyvatel : 256 Nadmořská výška : 228 m.n.m. Počet popisných čísel : 91 Poslední novostavba byla dokončena r V katastru obce je sedm chat, přímo v obci jsou dva domy neobývané a osm slouží pouze k rekreačním účelům. Jedna z prvních zmínek o Bařicích je z r jako o obci příslušející ke klášteru velehradskému. Zpravidla bývala obec sídlem panských rodů, ať už to byla r paní Hedvika Morkovská z Bařic nebo Petr Bařický z Bařic v roce R byly Bařice spolu s Těšnovicemi prodány městu Kroměříži. Ke vsi patřila už ve 13. století nevelká tvrz, nacházející se v lokalitě Rybníček. Poslední zbytky tvrze byly použity při stavbě silnice počátkem minulého století, ale pozůstatky zdiva jsou prý v zemi dodnes. Farou příslušela obec do Těšnovic, kam ostatně patří dodnes. Vlastní školu si bařičtí postavili r Škola fungovala do r Budova poté sloužila jako agitační středisko a knihovna. Počátkem 20. století dochází k postupnému rozvoji vesnice. Byl založen čtenářský spolek Občanská beseda, později hasičský sbor. V polovině 30. let byla realizována výstavba vodovodu a kanalizace. R 1931 došlo k elektrifikaci obce. Počátkem 90. let byl vybudován nový přivaděč vody od Těšnovic, protože vlastní prameny v lese se začaly jevit pro dnešní podmínky jako nedostačující. Plynofikace obou místních částí proběhla v období 1997/98. Kulturní život v obci představuje obecní knihovna s veřejně přístupným internetem. Obec má tři spolky: dobrovolné hasiče, sportovní oddíl a Občanské sdružení rodičů. Velké Těšany Výměra katastru Počet obyvatel Nadmořská výška Počet popisných čísel: 343 ha m.n.m. 85 V obci je 6 neobývaných domů, 2 chatky, 4 domy slouží pouze k rekreačním účelům. V posledních dvou letech byly zkolaudovány tři rodinné domy. Jméno Těšany je odvozeno od osobního jména Těch a bylo označením pro příslušníka rodu Těchova. Roku 1375 se uvádí v kronikách Jan z Těšan, hejtman na Hukvaldech. Nelze ovšem doložit, že se jedná o tyto zmiňované Těšany. Úřední název Hrubotěšany vznikl v 17. století z německého Gross Těšany, teprve r byl změněn na Velké Těšany. Dlouhou řadu let byla obec církevním majetkem a příslušela převážně ke kroměřížskému biskupství. Obec příslušela farou do Těšnovic, stejně tak i školou, než si v r postavila školu vlastní. K obci patříval svobodný dvůr, který byl osvobozený od roboty. Prvním známým majitelem byl okolo r Jakub Červ. Dvůr byl v polovině 19. století rozprodán místním sedlákům a tím rozdělen na sedm dílů.

3 Do vlastnictví obce patřil větrný mlýn, postavený r V současné době je majetkem Muzea Kroměřížska. Od r vlastnil mlýn rod Páterů, který tam žije doposud. Velmi činným spolkem, zaštiťující život kulturní i sportovní, býval Sokol. Jeho činnost byla spjata s výstavbou Sokolovny v r Za dobu své existence prošla sokolovna dvakrát zásadní přestavbou. V roce 1933 byla obec elektrifikována, kanalizace byla postavena ve 40. letech. R byl v rámci akce Z postaven a slavnostně otevřen kulturní dům s prodejnou. R byl přiveden vodovod z Vrbky, do té doby obec vodovod neměla. V letech 1997/98 byla obec plynofikována. R proběhla rozsáhlá rekonstrukce kaple včetně přístavby sakristie. V obci kromě dobrovolných hasičů působí sportovní oddíl PIV-KOP, hrající sálovou kopanou. Dominantou Velkých Těšan je lípa, stojící při cestě k Těšnovicím. Její stáří se odhaduje na 350 let, obvod stromu činí 5 metrů. Na návrh těšanského kronikáře pana Strašáka byla lípa v roce 2004 zařazena do regionální soutěže Strom Kroměřížska a umístila se na vítězné pozici. V celostátním kole získala 4. místo Občané si stanovili priority v tomto pořadí: Investiční záměry Protipovodňová opatření podporují tři čtvrtiny obyvatel obou obcí a považují za nutné řešení v co nejbližší možné době. Rekonstrukce a opravy místních komunikací a chodníků priorita pro všechny věkové kategorie. Stavební místa a jejich následné zasíťování pro je nadpoloviční většina, paradoxně nejvíc lidí nad 60 let. Malá skupina obyvatel nepřikládá přípravě míst důležitost. Víceúčelové hřiště podporuje téměř polovina všech dotázaných, hlavně mladší ročníky, zájem o realizaci klesá se stoupajícím věkem, není stanoveno jako priorita, spíše ve druhé fázi. Rekonstrukce školní budovy ve Velkých Těšanech přestavbu podporuje téměř třetina dotázaných, největší podpora je ve věkové kategorii do 50 let, polovina obyvatel považuje přestavbu za nutnou až ve 2-3 fázi realizačních záměrů. Autobusové zastávky úpravy upřednostňují hlavně starší lidé víc než polovina všech dotázaných, pro mladší kategorie představuje podpora max. ¼ hlasů. Rekonstrukce je pro starší lidi důležitá i z toho důvodu, že hlavně v místní části Bařice je třeba řešit schůdnější nástup do autobusu ve směru na Kroměříž.

4 Rekonstrukce zbrojnic v obou obcích -podpora je až 40% hlavně u lidí starších 60 let, jedním z důvodů je, že obec má hodně členů sboru v této věkové kategorii, ačkoliv už dávno nejsou činní a jedná se o členy spíše čestné. Jako prioritní problém vidí v rekonstrukci málokdo. Převažuje požadavek na opravy až ve druhé fázi Přestavba výletiště v Bařicích podpora je asi u čtvrtiny obyvatel, pro jsou překvapivě starší lidé, kteří se zřejmě na realizaci stávajícího výletiště v 60. letech podíleli. Rekonstrukce budovy OÚ -budova je zrekonstruována počátkem 70. let, výstavba se datuje asi rokem Starší věková kategorie podporuje stavební úpravy, alespoň ty nejnutnější 40 % procenty, mladší lidé nepovažují opravy za podstatné. Dětská hřiště v obou obcích -za prioritu nepovažuje žádná věková kategorie, podpora je rovnoměrná, u lidí starších na 60 let je podpora menší Škola v Bařicích přestavba na malometrážní byty -malá podpora: v rozmezí %. U starších lidí je podpora větší - až 1/3. Jedná se o razantní a finančně náročný zásah. Školu není možné použít k podnikatelským účelům Spoluúčast obce na rekonstrukci sokolovny ve Velkých Těšanech nepodporuje j prvotní fázi ani třetina obyvatel, nejméně tolik je zase kategoricky proti, hlavně starší občané Oprava čekárny ve Velkých Těšanech na rozcestí - opravu a následnou potřebu samotné existence čekárny považuje za nutnou pětina Obyvatel, nepatrná část si přeje čekárnu odstranit, což je svým způsobem nepřijatelné. Určité spoje nezajíždějí až dolů do obce a čekárna má rozhodně své opodstatnění.. Kaple a památky v první fázi podporuje malá část voličů. Nehovoří to snad o nezájmu o památky jako takovém, ale většina lidí, i starších, vidí prioritu jinde. Neinvestiční záměry měly jednoznačnou podporu ve všech kategoriích dotázaných občanů. Výsadbu zeleně a činnost místních spolků podpořily téměř tři čtvrtiny voličů. Málokdo nesouhlasil s vytvořením pracovního

5 místa pro zaměstnance na údržbu obce. Vytvoření znaku obce ve spolupráci s heraldikem je zajímavé pro 40% dotázaných. Jsme jedna z mála obcí v regionu, která nedisponuje vlastním znakem a jedná se v podstatě o prestižní záležitost. Dotázaní občané měli možnost zveřejnit své podněty, které jim předložený dotazník nenabídl. I tyto připomínky byly zahrnuty do následujícího plánu rozvoje obce a zohledněny při jeho přípravách. Program: I.Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti Obecní úřad, společenská místnost obecní úřad byl na č.p. 8 přestěhován r po zásadní rekonstrukci objektu. Jedná se o dvoupodlažní budovu, postavenou r jako typický zemědělský statek. V přízemí se nachází obecní knihovna, volné prostory bývalého obchodu se zázemím, průjezd do dvora, archiv a schodiště. První patro : čekárna a ordinace pro praktickou lékařku, která přijíždí jednou měsíčně, zasedací místnost, kancelář starosty, kancelář hospodářky a zázemí. Budova nevyžaduje celkovou rekonstrukci. Nutná bude rozsáhlejší oprava střechy, která je údajně ještě původní. Tento zásah bude představovat největší položku. Ostatní opravné práce budou spíše dílčí: -výměna oken v patře -výměna podlahové krytiny na schodišti a v přístupové chodbě -nátěry vchodových vrat -úprava a nátěr fasády -předláždění chodníku okolo budovy Prostory bývalého obchodu je možné upravit na společenskou místnost se zázemím, důvodem je absence jakékoliv veřejné místnosti v místní části obce. Škola v Bařicích - přestavba na malometrážní byty. Školní budova z roku 1898 prošla naposled rekonstrukcí v 60. letech, zásah se týkal výměny oken a opravy fasády. V tomto stavu zůstává budova zachována doposud. Její využití pro podnikatelské účely je nemožné z hlediska umístění přímo v obytné zástavbě. Kapacita umožňuje výstavu tří bytů asi o velikosti 60m2 jako startovací prostory pro mladé rodiny. Mateřská škola ve Velkých Těšanech - budova z roku 1910 je víc jak čtyřicet let po poslední větší rekonstrukci. Slouží nejen jako mateřská škola, ale i zbrojnice, knihovna a kancelář a zasedací místnost obecního úřadu. Prvotní je výměna oken a oprava fasády, oprava vnitřních rozvodů a omítek. Důležité je zajištění statiky budovy a zásadní rekonstrukce stropů. Určité úpravy potřebuje školní zahrada, jedná se hlavně o novou výsadbu okrasných keřů a odstranění staré vegetace, popř. nové oplocení. Způsob rekonstrukce se bude odvíjet od způsobu využívání budovy. Jedna z možností je zřízení společenských prostor v nevyužívané bývalé třídě v patře pro společenské účely, např. klub důchodců. Možné je i rozšíření knihovny do těchto prostor, i když je zatím dostačující, ale s přibývajícím knihovním fondem a poskytováním internetových služeb přichází v úvahu. Tělovýchovná zařízení, dětská hřiště Sportovní areál ve Velkých Těšanech tvoří stará hasičská nádrž, sokolovna ve vlastnictví tělovýchovné jednoty a zařízení, umístěná na přilehlých pozemcích za sokolovnou. Toto místo se jeví jako nejvhodnější pro vybudování víceúčelového hřiště, jehož součástí bude i hřiště dětské.

6 Areál bude vybaven odpovídajícím zázemím pro sportovní činnost (šatny, sociální zařízení,...). Ve výše zmiňovaném dotazníku si značná část respondentů přála zachování hasičské nádrže, která je ve špatném stavu. Pokud má sloužit jako rezervoár vody, bude nutná obnova vnitřních stěn a úprava oplocení. Pro účely realizace je nutné majetkové vypořádání s vlastníky parcel, ačkoliv převážná část pozemků je v majetku obce. Pro pořádání kulturních akcí je třeba nové taneční okolo, popř. přístřešek pro muzikanty. Sportovní areál v Bařicích tvoří výletiště, hřiště a hasičská nádrž. V prostorách výletiště je důležité zkulturnění stávajícího porostu a nová výsadba a oprava bufetu včetně vnitřních úprav a sociálního zařízení. Přístřešek pro muzikanty vyžaduje drobné úpravy a je nutná výměna a následný nátěr lavic a stolů. Potřebné je vymýcení nežádoucí vegetace okolo nádrže a předláždění stávající dlažby. Bývalou mládežnickou klubovnu, která je v areálu, je možno po drobných opravách použít při větších akcích jako bufet nebo skladiště. Pro potřeby dětského hřiště lze upravit nevyužívanou louku před výletištěm. Hasičská zbrojnice ve Velkých Těšanech je umístěna ve dvoře mateřské školy. Opravné práce probíhají postupně svépomocí. Zbrojnice v Bařicích je prozatím v areálu Obecního úřadu. Pro tyto účely byla zakoupena bývalá družstevní váha, vyžadující přestavbu. Jedná se o natažení vodovodní přípojky a rozvod elektriky, přístavbu přístřešku, podřezání a izolaci. Oba objekty budou postupně opravovány a udržovány tak, aby bylo hasičským spolkům zajištěno odpovídající zázemí a podmínky pro činnost. Hřbitovy v plánu jsou drobné opravy márnic v obou obcích, v Bařicích předláždění chodníku, výhledově zpevnění přístupové cesty ve směru od obce, ve Vel.Těšanech v budoucnu zřízení chodníku. Jako vhodný materiál (v obou obcích) lze použít antuku. Drobná architektura kapličky, oprava křížků a památníčků: kaple v Bařicích vyžaduje úpravu v podobě izolace, opravu dveří a vnitřních omítek včetně upevnění kříže na střeše. Kříže v obcích budou postupně restaurovány, počínaje na obou hřbitovech. Postupně bude u ostatních, které jsou v dobrém stavu, probíhat vyčištění a úprava písma. Stavební místa: Obec v současné době disponuje jedním stavebním pozemkem v každé místní části, což se jeví jako nedostačující. Vytypované jsou vhodné lokality k zástavbě, které byly uvedeny do souladu s územním plánem. Jedná se o pozemky soukromých vlastníků. Postupný výkup a zasíťování je dlouhodobější záležitost. Využití bývalého vojenského prostoru objekt přešel do vlastnictví obce bezúplatným převodem r Záměrem je jeho využití formou dlouhodobého pronájmu pro realizaci fotovoltaické elektrárny. Část pozemků, která nebude tímto projektem zasažena, bude vyčištěna od náletových dřevin a rekultivována na základě finančních prostředků některého z dotačních programů Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva zemědělství.

7 II.Úprava veřejných prostranství, veřejná zeleň Výsadba nové zeleně včetně následné péče postupně proběhne nová výsadba v obou částech obce, v Bařicích před obecním úřadem po skácení obou přerostlých smrků a na návsi u č. 36 rovněž po odstranění stávající přestárlé vegetace. Ve Velkých Těšanech se jedná o obnovu zeleně v zahradě mateřské školy a výsadbu živého plotu okolo kaple. Bude pokračovat celková úprava návsi, údržba točny a budeme dále jednat o výkupu a následné demolici domu č. 64, jak je stanoveno územním plánem. Tím bude rozšířena náves a vyřešeny problémy s absencí dvorku vedle stojící nemovistosti. Vhodná je obnova výsadby v areálu a nejbližším okolí obou hřbitovů a po rekonstrukci autobusových zastávek i v sousedství čekáren. Stanoviště sběrných nádob v obou obcích budou upravena tak, aby byla od okolí oddělena živým plotem. Mladé ovocné stromky budou vysazovány při obnovených polních cestách a tam, kde kdysi ovocné stromořadí bývalo. U starých hodnotných stromů bude v rámci možností zajištěno odborné ošetření. Odpadové hospodářství - obec je začleněna do systému třídění odpadů Eko-Kom a Asekol. Postupně podle možností a zákonných povinností bude rozšířena nabídka sběrných nádob, popř. pytlů. Po vymezení a úpravě pozemku přejde obec na systém komunitního kompostování. Tímto by se zároveň zamezilo nežádoucímu spalování trávy a listí. Protipovodňová opatření obec bude jednat i nadále se Zemědělskou vodohospodářskou správou Brno o výstavbě suchého poldru v Bařicích. Pravidelná údržba koryt potoků bude zajišťována prostřednictvím hasičských sborů v obou částech obce. Bude vypracována studie protipovodňových opatření formou terénních úprav (výsadba zelených pruhů, apod.) a žádány finanční prostředky z dotačních fondů na jejich realizaci. III.Rekonstrukce čekáren a autobusových zastávek, rekonstrukce veřejného rozhlasu a veřejného osvětlení Rekonstrukce autobusových zastávek je možná až po rekonstrukci zbytku vodovodního řadu a výstavbě nové kanalizace. V Bařicích předpokládáme vybudování tzv. zálivů na obou stranách silnice s výstavbou nové, zděné čekárny. Na protější straně bude přístřešek (uložené sítě v chodníku neumožní postavení čekárny). Přístřešek bude krýt současně nástupní ostrůvek i část chodníku, přiléhající k ostrůvku. Nová čekárna ve VT stávající plechová čekárna bude odstraněna a nahrazena novou zděnou, stejnou v obou obcích, chodník přiléhající k čekárně bude prodloužen, včetně obnovy zeleně v okolí zastávky. Čekárna na rozcestí úpravy budou spočívat v drobných pracích na opravě střechy a fasády Rekonstrukce veřejného rozhlasu je nutná v obou obcích, stávající ústředna je kapacitně nedostačující, problémem je častá poruchovost. Rekonstrukce veřejného osvětlení je třeba zvážit jeho realizaci v rámci veškerých zemních prací.

8 IV.Rekonstrukce a vybudování nové infrastruktury Čistička odpadních vod Projekt čističky odpadních vod bude vypracován v průběhu r a současně obsáhne vybudování splaškové kanalizace v obou obcích včetně přečerpávání. Původní záměr, kdy měla mít každá obec samostatnou ČOV, byl přizpůsoben Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, ČOV bude pro obě obce společná s umístěním v katastru Bařic na soutoku Bařického a Škulínkového potoka. V případě úspěšného získání finančních prostředků přistoupí obec k realizaci hned v následujícím roce. Komunikace Rekonstrukce chodníků a posledního úseku místní komunikace ve Vel. Těšanech od kaple k točně bude uskutečněna poté, co budou provedeny veškeré zemní práce. Chodníky jsou v nevyhovujícím stavu i vlivem zásahů v minulém desetiletí, kdy se dělala plynofikace, telefony, byly do nich loženy téměř veškeré sítě. Po vyřešení kanalizace v obou obcích a vodovodního řadu v Bařicích budou předlážděny stávající chodníky a postupně kladeny i v těch místech, kde doposud chybějí. V.Osvětové, kulturní a společenské akce, obnova a dodržování tradic Podpora spolků : -ve Velkých Těšanech sportovní akce: fotbal ženatí x svobodní, turnaj v různých sportovních disciplínách, sportovní odpoledne pro děti, tradiční hasičské oslavy k svátku sv. Floriána -v Bařicích Pohádkový les, Živý Betlém -dodržování tradičních akcí v obou obcích ostatky, pálení čarodějnic,smrtná a Květná neděle, oslava Svátku matek, stavění a kácení máje, Mikulášský průvod -akce pro důchodce založit klub důchodců a jeho prostřednictví nabídnout seniorům nové možnosti čerpání volného času -jedenkrát ročně tématický autobusový zájezd, výstava -vedení kronik v obou obcích a jejich propagace ( na internetových stránkách nebo formou besed) -spolupráce s heraldikem na tvorbě obecního znaku VI. Propagace obce - Prezentace v rámci tvorby informačních materiálů obou mikroregionů, jichž je členem - Vlastní propagační materiál (pohlednice, kapesní kalendáříky ) - Pokračovat ve vydávání Informačního čtvrtletníku - Spolupráce s regionálním tiskem - Propagace prostřednictvím internetových stránek obce

9

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012 OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti Základní údaje 954 hektarů, 2 katastrální území 3 sídla: Ratměřice, Hrzín, Skrýšov 262 obyvatel 135 mužů (z toho 12 mladších 15- let)

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou Název akce Obnova vodovodu II. etapa Předpokládaná realizace 2015 2016 50.000.000,- Kč Dotace a dofinancování obce Předpokládá se vybudování II. etapy vodovodu od OÚ až na spodní konec obce. Stránka 1

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE Schválený zastupitelstvem obce Chlumín na veřejném zasedání dne 12.12. 2005 jako program obnovy na rok 2006 OBSAH: I. ÚVOD II. PROGRAM

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011 KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2011 Autor: RNDr. Roman Kašpar Datum: ledna 2011 1) Obec Biskupice Název u Oprava OÚ Biskupice 2009 2013 500.000,- 5. 6. Rekonstrukce chodníků, napojení

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod Kronika obce V.díl Krásné Údolí Zápis vyhotovil : Martin Frank ( duben - květen 2009 ) Strana 1 / celkem stran 5 Motto : Dobře vedená kronika má být věrným, nezkreslujícím zrcadlem života obce ve všech

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Obsah Organizačně... 1 Představení osadního výboru... 1 Internetové stránky... 1 Osadní výbor projednal... 2 Projednané závady... 2 Odsouhlasené investiční akce...

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

LIBHOŠŤ 2011-2014 SLOVEM A OBRAZEM

LIBHOŠŤ 2011-2014 SLOVEM A OBRAZEM LIBHOŠŤ 2011-2014 SLOVEM A OBRAZEM REFERENDUM o osamostatnění Libhoště 11. dubna 2010 z 1289 oprávněných voličů hlasovalo 766 občanů pro osamostatnění, což činilo 59,43 % oprávněných voličů ROZHODNUTO

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

DOBOSA....plníme Váš sen. www.dobosa.cz

DOBOSA....plníme Váš sen. www.dobosa.cz Představení společnosti Naše společnost se aktivně pohybuje na trhu již od roku 2012, kdy se zpočátku jednalo o spolupráci fyzických osob samostatně výdělečně činných. V roce 2014 byla založena jako právní

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč Název investice Návrh rozpočtu 2015 Příjmy celkem 76 966 Příjmy - Ekonomický odbor I.Daňové příjmy 72 414 Fyz.osoby ze závislé čin.(zaměstnanci) 13 000 Fyz.osoby

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Rozpočet příjmů Paragraf Položka Název Částka 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 400000,- 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v.č. 20000,-

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Místní program obnovy venkova obce Lom na období 2015-2018 Schváleno Zastupitelstvem obce Lom dne 11.12.2014

Místní program obnovy venkova obce Lom na období 2015-2018 Schváleno Zastupitelstvem obce Lom dne 11.12.2014 Místní program obnovy venkova obce Lom na období 2015-2018 Schváleno Zastupitelstvem obce Lom dne 11.12.2014 starosta obce místostarosta obce Aktualizovaný místní program je krátkodobý dokument, určující

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Daňové příjmy tř.l v tis. Kč Daň z příjmu FO ze ZC 1.500,- Daň z příjmu FO z podnikání 200,- Daň z příjmu FO z kapit. výnosů 100,- Daň z příjmu právnických osob

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 19,05 hod Přítomni zastupitelé: Josef Grmela, Jiří Szymsza,

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Integrovaný plán rozvoje obce Panenské Břežany na období 2013-2015

Integrovaný plán rozvoje obce Panenské Břežany na období 2013-2015 Integrovaný plán rozvoje obce Panenské Břežany na období 2013-2015 Obec Panenské Břežany se musí v tomto období zaměřit především na tyto hlavní úkoly: - na zlepšení stavu budov v majetku obce, které vyžadují

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Obec Řepníky. Místní program obnovy venkova 2014-2020

Obec Řepníky. Místní program obnovy venkova 2014-2020 Obec Řepníky Místní program obnovy venkova 2014-2020 1. Základní cíle programu Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích.

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Obsah: 1. O nás. Region 17 obcí. 2) SPL a Fiche. 3) 1. výzva 20.1.2010. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s.

Obsah: 1. O nás. Region 17 obcí. 2) SPL a Fiche. 3) 1. výzva 20.1.2010. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. Obsah: Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. 1. O nás 2. SPL a Fiche 3. 1. výzva 4. Realizace projektů 1. výzvy 5. 2. výzva 6. 3. výzva 7. 4. a 5. výzva 1. O nás MAS Podhostýnska, o. s. byla založena

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2009

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2009 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více