Obec Bařice-Velké Těšany Místní program obnovy vesnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Bařice-Velké Těšany Místní program obnovy vesnice"

Transkript

1 Obec Bařice-Velké Těšany Místní program obnovy vesnice na období Zastupitelstvo obce Bařice-Velké Těšany se připojilo k Programu obnovy vesnice už roku Cílem Místního programu obnovy vesnice je zkvalitnění života v obci včetně obnovy dřívějších hodnot a zastavení odlivu obyvatel. R oslovili obecní zastupitelé občany starší 18 let formou dotazníku, jehož prostřednictvím se mohli vyjádřit, co by si v obci přáli, co nejvíce postrádají a naopak co je pro ně v rámci chodu obce nepodstatné. Na základě vyhodnocených údajů byl zpracován Místní program obnovy vesnice na časové období deseti let. Řada záměrů se podařila zrealizovat, k uskutečnění některých naopak nedošlo, atˇuž vlivem nedostatečných finančních zdrojů nebo z nejrůznějších jiných důvodů. Po deseti letech přicházíme s aktualizací tohoto projektu, neboť žijeme přece jen rozdílných podmínkách než v minulém desetiletí, platí nové zákony a předpisy, na které je třeba reagovat a příliv Evropských peněz a možnosti čerpání z českých dotačních programů nám dávají příležitost, jaká se nebude opakovat. Celkem bylo osloveno: V Bařicích 213 voličů - dotazník odevzdalo 85 = 40% Ve Velkých Těšanech 157 voličů 94 = 60% Celkově v obou obcích: do 30 let let 50-60let od 60 let základní vzdělání středoškolské vzdělání vysokoškolské vzdělání Základní informace o obci: Obec Bařice-Velké Těšany, ležící 8 km jižně od Kroměříže, je tvořena dvěma samostatnými sídly, spojenými roku 1960 do jednoho administrativního celku. Roku 1994 proběhlo referendum o rozdělení obcí na dva celky, ale z důvodu nízké účasti k rozdělení nedošlo. Ke konci roku 2007 má obec 452 obyvatel, z toho 256 žije v Bařicích, 196 ve Velkých Těšanech. Současný demografický vývoj je dlouhodobě nepříznivý, přírůstek narozených dětí je zanedbatelný ve srovnání s úmrtností, počet obyvatel se postupně snižuje. Poštu, školu, ani zdravotní středisko obec nemá. V místní části Velké Těšany má své sídlo příspěvková organizace obce mateřská škola. Převážná část obyvatel je zaměstnána mimo obec, v každé místní části působilo zemědělské družstvo, které svou činnost postupně omezuje a s tím mizí i pracovní příležitosti v tomto oboru. Někteří ze živnostníků opouštějí soukromé podnikání a přecházejí do zaměstnaneckého poměru. Obec je členemsdružení pro podporu místních iniciativ Chřiby (od r. 1998) a mikroregionu Kroměřížsko (od r. 2001). Vlastní znak a prapor obec doposud nemá.

2 Bařice Výměra katastru : 327 ha Počet obyvatel : 256 Nadmořská výška : 228 m.n.m. Počet popisných čísel : 91 Poslední novostavba byla dokončena r V katastru obce je sedm chat, přímo v obci jsou dva domy neobývané a osm slouží pouze k rekreačním účelům. Jedna z prvních zmínek o Bařicích je z r jako o obci příslušející ke klášteru velehradskému. Zpravidla bývala obec sídlem panských rodů, ať už to byla r paní Hedvika Morkovská z Bařic nebo Petr Bařický z Bařic v roce R byly Bařice spolu s Těšnovicemi prodány městu Kroměříži. Ke vsi patřila už ve 13. století nevelká tvrz, nacházející se v lokalitě Rybníček. Poslední zbytky tvrze byly použity při stavbě silnice počátkem minulého století, ale pozůstatky zdiva jsou prý v zemi dodnes. Farou příslušela obec do Těšnovic, kam ostatně patří dodnes. Vlastní školu si bařičtí postavili r Škola fungovala do r Budova poté sloužila jako agitační středisko a knihovna. Počátkem 20. století dochází k postupnému rozvoji vesnice. Byl založen čtenářský spolek Občanská beseda, později hasičský sbor. V polovině 30. let byla realizována výstavba vodovodu a kanalizace. R 1931 došlo k elektrifikaci obce. Počátkem 90. let byl vybudován nový přivaděč vody od Těšnovic, protože vlastní prameny v lese se začaly jevit pro dnešní podmínky jako nedostačující. Plynofikace obou místních částí proběhla v období 1997/98. Kulturní život v obci představuje obecní knihovna s veřejně přístupným internetem. Obec má tři spolky: dobrovolné hasiče, sportovní oddíl a Občanské sdružení rodičů. Velké Těšany Výměra katastru Počet obyvatel Nadmořská výška Počet popisných čísel: 343 ha m.n.m. 85 V obci je 6 neobývaných domů, 2 chatky, 4 domy slouží pouze k rekreačním účelům. V posledních dvou letech byly zkolaudovány tři rodinné domy. Jméno Těšany je odvozeno od osobního jména Těch a bylo označením pro příslušníka rodu Těchova. Roku 1375 se uvádí v kronikách Jan z Těšan, hejtman na Hukvaldech. Nelze ovšem doložit, že se jedná o tyto zmiňované Těšany. Úřední název Hrubotěšany vznikl v 17. století z německého Gross Těšany, teprve r byl změněn na Velké Těšany. Dlouhou řadu let byla obec církevním majetkem a příslušela převážně ke kroměřížskému biskupství. Obec příslušela farou do Těšnovic, stejně tak i školou, než si v r postavila školu vlastní. K obci patříval svobodný dvůr, který byl osvobozený od roboty. Prvním známým majitelem byl okolo r Jakub Červ. Dvůr byl v polovině 19. století rozprodán místním sedlákům a tím rozdělen na sedm dílů.

3 Do vlastnictví obce patřil větrný mlýn, postavený r V současné době je majetkem Muzea Kroměřížska. Od r vlastnil mlýn rod Páterů, který tam žije doposud. Velmi činným spolkem, zaštiťující život kulturní i sportovní, býval Sokol. Jeho činnost byla spjata s výstavbou Sokolovny v r Za dobu své existence prošla sokolovna dvakrát zásadní přestavbou. V roce 1933 byla obec elektrifikována, kanalizace byla postavena ve 40. letech. R byl v rámci akce Z postaven a slavnostně otevřen kulturní dům s prodejnou. R byl přiveden vodovod z Vrbky, do té doby obec vodovod neměla. V letech 1997/98 byla obec plynofikována. R proběhla rozsáhlá rekonstrukce kaple včetně přístavby sakristie. V obci kromě dobrovolných hasičů působí sportovní oddíl PIV-KOP, hrající sálovou kopanou. Dominantou Velkých Těšan je lípa, stojící při cestě k Těšnovicím. Její stáří se odhaduje na 350 let, obvod stromu činí 5 metrů. Na návrh těšanského kronikáře pana Strašáka byla lípa v roce 2004 zařazena do regionální soutěže Strom Kroměřížska a umístila se na vítězné pozici. V celostátním kole získala 4. místo Občané si stanovili priority v tomto pořadí: Investiční záměry Protipovodňová opatření podporují tři čtvrtiny obyvatel obou obcí a považují za nutné řešení v co nejbližší možné době. Rekonstrukce a opravy místních komunikací a chodníků priorita pro všechny věkové kategorie. Stavební místa a jejich následné zasíťování pro je nadpoloviční většina, paradoxně nejvíc lidí nad 60 let. Malá skupina obyvatel nepřikládá přípravě míst důležitost. Víceúčelové hřiště podporuje téměř polovina všech dotázaných, hlavně mladší ročníky, zájem o realizaci klesá se stoupajícím věkem, není stanoveno jako priorita, spíše ve druhé fázi. Rekonstrukce školní budovy ve Velkých Těšanech přestavbu podporuje téměř třetina dotázaných, největší podpora je ve věkové kategorii do 50 let, polovina obyvatel považuje přestavbu za nutnou až ve 2-3 fázi realizačních záměrů. Autobusové zastávky úpravy upřednostňují hlavně starší lidé víc než polovina všech dotázaných, pro mladší kategorie představuje podpora max. ¼ hlasů. Rekonstrukce je pro starší lidi důležitá i z toho důvodu, že hlavně v místní části Bařice je třeba řešit schůdnější nástup do autobusu ve směru na Kroměříž.

4 Rekonstrukce zbrojnic v obou obcích -podpora je až 40% hlavně u lidí starších 60 let, jedním z důvodů je, že obec má hodně členů sboru v této věkové kategorii, ačkoliv už dávno nejsou činní a jedná se o členy spíše čestné. Jako prioritní problém vidí v rekonstrukci málokdo. Převažuje požadavek na opravy až ve druhé fázi Přestavba výletiště v Bařicích podpora je asi u čtvrtiny obyvatel, pro jsou překvapivě starší lidé, kteří se zřejmě na realizaci stávajícího výletiště v 60. letech podíleli. Rekonstrukce budovy OÚ -budova je zrekonstruována počátkem 70. let, výstavba se datuje asi rokem Starší věková kategorie podporuje stavební úpravy, alespoň ty nejnutnější 40 % procenty, mladší lidé nepovažují opravy za podstatné. Dětská hřiště v obou obcích -za prioritu nepovažuje žádná věková kategorie, podpora je rovnoměrná, u lidí starších na 60 let je podpora menší Škola v Bařicích přestavba na malometrážní byty -malá podpora: v rozmezí %. U starších lidí je podpora větší - až 1/3. Jedná se o razantní a finančně náročný zásah. Školu není možné použít k podnikatelským účelům Spoluúčast obce na rekonstrukci sokolovny ve Velkých Těšanech nepodporuje j prvotní fázi ani třetina obyvatel, nejméně tolik je zase kategoricky proti, hlavně starší občané Oprava čekárny ve Velkých Těšanech na rozcestí - opravu a následnou potřebu samotné existence čekárny považuje za nutnou pětina Obyvatel, nepatrná část si přeje čekárnu odstranit, což je svým způsobem nepřijatelné. Určité spoje nezajíždějí až dolů do obce a čekárna má rozhodně své opodstatnění.. Kaple a památky v první fázi podporuje malá část voličů. Nehovoří to snad o nezájmu o památky jako takovém, ale většina lidí, i starších, vidí prioritu jinde. Neinvestiční záměry měly jednoznačnou podporu ve všech kategoriích dotázaných občanů. Výsadbu zeleně a činnost místních spolků podpořily téměř tři čtvrtiny voličů. Málokdo nesouhlasil s vytvořením pracovního

5 místa pro zaměstnance na údržbu obce. Vytvoření znaku obce ve spolupráci s heraldikem je zajímavé pro 40% dotázaných. Jsme jedna z mála obcí v regionu, která nedisponuje vlastním znakem a jedná se v podstatě o prestižní záležitost. Dotázaní občané měli možnost zveřejnit své podněty, které jim předložený dotazník nenabídl. I tyto připomínky byly zahrnuty do následujícího plánu rozvoje obce a zohledněny při jeho přípravách. Program: I.Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti Obecní úřad, společenská místnost obecní úřad byl na č.p. 8 přestěhován r po zásadní rekonstrukci objektu. Jedná se o dvoupodlažní budovu, postavenou r jako typický zemědělský statek. V přízemí se nachází obecní knihovna, volné prostory bývalého obchodu se zázemím, průjezd do dvora, archiv a schodiště. První patro : čekárna a ordinace pro praktickou lékařku, která přijíždí jednou měsíčně, zasedací místnost, kancelář starosty, kancelář hospodářky a zázemí. Budova nevyžaduje celkovou rekonstrukci. Nutná bude rozsáhlejší oprava střechy, která je údajně ještě původní. Tento zásah bude představovat největší položku. Ostatní opravné práce budou spíše dílčí: -výměna oken v patře -výměna podlahové krytiny na schodišti a v přístupové chodbě -nátěry vchodových vrat -úprava a nátěr fasády -předláždění chodníku okolo budovy Prostory bývalého obchodu je možné upravit na společenskou místnost se zázemím, důvodem je absence jakékoliv veřejné místnosti v místní části obce. Škola v Bařicích - přestavba na malometrážní byty. Školní budova z roku 1898 prošla naposled rekonstrukcí v 60. letech, zásah se týkal výměny oken a opravy fasády. V tomto stavu zůstává budova zachována doposud. Její využití pro podnikatelské účely je nemožné z hlediska umístění přímo v obytné zástavbě. Kapacita umožňuje výstavu tří bytů asi o velikosti 60m2 jako startovací prostory pro mladé rodiny. Mateřská škola ve Velkých Těšanech - budova z roku 1910 je víc jak čtyřicet let po poslední větší rekonstrukci. Slouží nejen jako mateřská škola, ale i zbrojnice, knihovna a kancelář a zasedací místnost obecního úřadu. Prvotní je výměna oken a oprava fasády, oprava vnitřních rozvodů a omítek. Důležité je zajištění statiky budovy a zásadní rekonstrukce stropů. Určité úpravy potřebuje školní zahrada, jedná se hlavně o novou výsadbu okrasných keřů a odstranění staré vegetace, popř. nové oplocení. Způsob rekonstrukce se bude odvíjet od způsobu využívání budovy. Jedna z možností je zřízení společenských prostor v nevyužívané bývalé třídě v patře pro společenské účely, např. klub důchodců. Možné je i rozšíření knihovny do těchto prostor, i když je zatím dostačující, ale s přibývajícím knihovním fondem a poskytováním internetových služeb přichází v úvahu. Tělovýchovná zařízení, dětská hřiště Sportovní areál ve Velkých Těšanech tvoří stará hasičská nádrž, sokolovna ve vlastnictví tělovýchovné jednoty a zařízení, umístěná na přilehlých pozemcích za sokolovnou. Toto místo se jeví jako nejvhodnější pro vybudování víceúčelového hřiště, jehož součástí bude i hřiště dětské.

6 Areál bude vybaven odpovídajícím zázemím pro sportovní činnost (šatny, sociální zařízení,...). Ve výše zmiňovaném dotazníku si značná část respondentů přála zachování hasičské nádrže, která je ve špatném stavu. Pokud má sloužit jako rezervoár vody, bude nutná obnova vnitřních stěn a úprava oplocení. Pro účely realizace je nutné majetkové vypořádání s vlastníky parcel, ačkoliv převážná část pozemků je v majetku obce. Pro pořádání kulturních akcí je třeba nové taneční okolo, popř. přístřešek pro muzikanty. Sportovní areál v Bařicích tvoří výletiště, hřiště a hasičská nádrž. V prostorách výletiště je důležité zkulturnění stávajícího porostu a nová výsadba a oprava bufetu včetně vnitřních úprav a sociálního zařízení. Přístřešek pro muzikanty vyžaduje drobné úpravy a je nutná výměna a následný nátěr lavic a stolů. Potřebné je vymýcení nežádoucí vegetace okolo nádrže a předláždění stávající dlažby. Bývalou mládežnickou klubovnu, která je v areálu, je možno po drobných opravách použít při větších akcích jako bufet nebo skladiště. Pro potřeby dětského hřiště lze upravit nevyužívanou louku před výletištěm. Hasičská zbrojnice ve Velkých Těšanech je umístěna ve dvoře mateřské školy. Opravné práce probíhají postupně svépomocí. Zbrojnice v Bařicích je prozatím v areálu Obecního úřadu. Pro tyto účely byla zakoupena bývalá družstevní váha, vyžadující přestavbu. Jedná se o natažení vodovodní přípojky a rozvod elektriky, přístavbu přístřešku, podřezání a izolaci. Oba objekty budou postupně opravovány a udržovány tak, aby bylo hasičským spolkům zajištěno odpovídající zázemí a podmínky pro činnost. Hřbitovy v plánu jsou drobné opravy márnic v obou obcích, v Bařicích předláždění chodníku, výhledově zpevnění přístupové cesty ve směru od obce, ve Vel.Těšanech v budoucnu zřízení chodníku. Jako vhodný materiál (v obou obcích) lze použít antuku. Drobná architektura kapličky, oprava křížků a památníčků: kaple v Bařicích vyžaduje úpravu v podobě izolace, opravu dveří a vnitřních omítek včetně upevnění kříže na střeše. Kříže v obcích budou postupně restaurovány, počínaje na obou hřbitovech. Postupně bude u ostatních, které jsou v dobrém stavu, probíhat vyčištění a úprava písma. Stavební místa: Obec v současné době disponuje jedním stavebním pozemkem v každé místní části, což se jeví jako nedostačující. Vytypované jsou vhodné lokality k zástavbě, které byly uvedeny do souladu s územním plánem. Jedná se o pozemky soukromých vlastníků. Postupný výkup a zasíťování je dlouhodobější záležitost. Využití bývalého vojenského prostoru objekt přešel do vlastnictví obce bezúplatným převodem r Záměrem je jeho využití formou dlouhodobého pronájmu pro realizaci fotovoltaické elektrárny. Část pozemků, která nebude tímto projektem zasažena, bude vyčištěna od náletových dřevin a rekultivována na základě finančních prostředků některého z dotačních programů Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva zemědělství.

7 II.Úprava veřejných prostranství, veřejná zeleň Výsadba nové zeleně včetně následné péče postupně proběhne nová výsadba v obou částech obce, v Bařicích před obecním úřadem po skácení obou přerostlých smrků a na návsi u č. 36 rovněž po odstranění stávající přestárlé vegetace. Ve Velkých Těšanech se jedná o obnovu zeleně v zahradě mateřské školy a výsadbu živého plotu okolo kaple. Bude pokračovat celková úprava návsi, údržba točny a budeme dále jednat o výkupu a následné demolici domu č. 64, jak je stanoveno územním plánem. Tím bude rozšířena náves a vyřešeny problémy s absencí dvorku vedle stojící nemovistosti. Vhodná je obnova výsadby v areálu a nejbližším okolí obou hřbitovů a po rekonstrukci autobusových zastávek i v sousedství čekáren. Stanoviště sběrných nádob v obou obcích budou upravena tak, aby byla od okolí oddělena živým plotem. Mladé ovocné stromky budou vysazovány při obnovených polních cestách a tam, kde kdysi ovocné stromořadí bývalo. U starých hodnotných stromů bude v rámci možností zajištěno odborné ošetření. Odpadové hospodářství - obec je začleněna do systému třídění odpadů Eko-Kom a Asekol. Postupně podle možností a zákonných povinností bude rozšířena nabídka sběrných nádob, popř. pytlů. Po vymezení a úpravě pozemku přejde obec na systém komunitního kompostování. Tímto by se zároveň zamezilo nežádoucímu spalování trávy a listí. Protipovodňová opatření obec bude jednat i nadále se Zemědělskou vodohospodářskou správou Brno o výstavbě suchého poldru v Bařicích. Pravidelná údržba koryt potoků bude zajišťována prostřednictvím hasičských sborů v obou částech obce. Bude vypracována studie protipovodňových opatření formou terénních úprav (výsadba zelených pruhů, apod.) a žádány finanční prostředky z dotačních fondů na jejich realizaci. III.Rekonstrukce čekáren a autobusových zastávek, rekonstrukce veřejného rozhlasu a veřejného osvětlení Rekonstrukce autobusových zastávek je možná až po rekonstrukci zbytku vodovodního řadu a výstavbě nové kanalizace. V Bařicích předpokládáme vybudování tzv. zálivů na obou stranách silnice s výstavbou nové, zděné čekárny. Na protější straně bude přístřešek (uložené sítě v chodníku neumožní postavení čekárny). Přístřešek bude krýt současně nástupní ostrůvek i část chodníku, přiléhající k ostrůvku. Nová čekárna ve VT stávající plechová čekárna bude odstraněna a nahrazena novou zděnou, stejnou v obou obcích, chodník přiléhající k čekárně bude prodloužen, včetně obnovy zeleně v okolí zastávky. Čekárna na rozcestí úpravy budou spočívat v drobných pracích na opravě střechy a fasády Rekonstrukce veřejného rozhlasu je nutná v obou obcích, stávající ústředna je kapacitně nedostačující, problémem je častá poruchovost. Rekonstrukce veřejného osvětlení je třeba zvážit jeho realizaci v rámci veškerých zemních prací.

8 IV.Rekonstrukce a vybudování nové infrastruktury Čistička odpadních vod Projekt čističky odpadních vod bude vypracován v průběhu r a současně obsáhne vybudování splaškové kanalizace v obou obcích včetně přečerpávání. Původní záměr, kdy měla mít každá obec samostatnou ČOV, byl přizpůsoben Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, ČOV bude pro obě obce společná s umístěním v katastru Bařic na soutoku Bařického a Škulínkového potoka. V případě úspěšného získání finančních prostředků přistoupí obec k realizaci hned v následujícím roce. Komunikace Rekonstrukce chodníků a posledního úseku místní komunikace ve Vel. Těšanech od kaple k točně bude uskutečněna poté, co budou provedeny veškeré zemní práce. Chodníky jsou v nevyhovujícím stavu i vlivem zásahů v minulém desetiletí, kdy se dělala plynofikace, telefony, byly do nich loženy téměř veškeré sítě. Po vyřešení kanalizace v obou obcích a vodovodního řadu v Bařicích budou předlážděny stávající chodníky a postupně kladeny i v těch místech, kde doposud chybějí. V.Osvětové, kulturní a společenské akce, obnova a dodržování tradic Podpora spolků : -ve Velkých Těšanech sportovní akce: fotbal ženatí x svobodní, turnaj v různých sportovních disciplínách, sportovní odpoledne pro děti, tradiční hasičské oslavy k svátku sv. Floriána -v Bařicích Pohádkový les, Živý Betlém -dodržování tradičních akcí v obou obcích ostatky, pálení čarodějnic,smrtná a Květná neděle, oslava Svátku matek, stavění a kácení máje, Mikulášský průvod -akce pro důchodce založit klub důchodců a jeho prostřednictví nabídnout seniorům nové možnosti čerpání volného času -jedenkrát ročně tématický autobusový zájezd, výstava -vedení kronik v obou obcích a jejich propagace ( na internetových stránkách nebo formou besed) -spolupráce s heraldikem na tvorbě obecního znaku VI. Propagace obce - Prezentace v rámci tvorby informačních materiálů obou mikroregionů, jichž je členem - Vlastní propagační materiál (pohlednice, kapesní kalendáříky ) - Pokračovat ve vydávání Informačního čtvrtletníku - Spolupráce s regionálním tiskem - Propagace prostřednictvím internetových stránek obce

9

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Seznam projektových záměrů: Název projektu Rekonstrukce a oprava místních komunikací Lokalizace místní části obce Rozpočet 4 mil. Kč Popis

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

PROGRAM OBNOVY OBCE DOBRČICE

PROGRAM OBNOVY OBCE DOBRČICE PROGRAM OBNOVY OBCE DOBRČICE NA OBDOBÍ 2009 2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. Souhrnná charakteristika obce Dobrčice... 4 1.1. Obyvatelstvo... 5 1.2. Občanská vybavenost, služby a sociální zázemí... 5 1.3. Bydlení

Více

Spokojenost s nabídkou služeb

Spokojenost s nabídkou služeb Výsledky dotazníkového šetření: Před tím, než si přečtete výsledky dotazníkového šetření, bych Vám chtěla velmi poděkovat za ochotu při vyplňování dotazníku a cenné nápady a připomínky. S pozdravem Jana

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016-2020 Vypracováno: prosinec 2015 ÚVOD Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016 2020 je dokument, v němž byla provedena analýza stavu

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Program rozvoje. Obce Slavošov

Program rozvoje. Obce Slavošov Program rozvoje Obce Slavošov 2003-2006 Obsah 1. Úvod. 2. Charakteristika a základní analýza obce 2.1. Základní charakteristika obyvatelstvo 2.2. Zemědělství... 2.3. Průmysl.. 2.4. Komunikace... 2.5. Technická

Více

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy)

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy) Dotaz: Žádáme o vyčíslení investic provedených a financovaných Městem Kopřivnice v místních částech Mniší a také Vlčovice (každou zvlášť). Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ 1 Dotazníkové šetření Tým přípravy strategického dokumentu Programu rozvoje obce vydal anonymní dotazník a oslovil jím celkem 110 občanů obce, s cílem zjistit

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Program rozvoje obce. Lovčice

Program rozvoje obce. Lovčice Program rozvoje obce Lovčice změna č. 3 Obsah: 1. Administrativní, technické a bezpečnostní zajištění chodu obce... 2 2. Bydlení... 2 3. Doprava... 3 4. Kulturní a historické památky... 3 5. Občanská vybavenost...

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Vypracovaný a schválený zastupitelstvem obce Dřínov

Vypracovaný a schválený zastupitelstvem obce Dřínov PLÁN OBCE ROZVOJE DŘÍNOV 2007 2015 Vypracovaný a schválený zastupitelstvem obce Dřínov září 2007 Doplněný a upravený zastupitelstvem obce Dřínov říjen 2009 Upravený zastupitelstvem obce Dřínov listopad

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou Program rozvoje venkova obce Územní plán obce Název akce Obnova vodovodu II. etapa Předpokládaná realizace 2015 2016 50.000.000,- Kč Dotace a dofinancování obce Předpokládá se vybudování II. etapy vodovodu

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou Název akce Obnova vodovodu II. etapa Předpokládaná realizace 2015 2016 50.000.000,- Kč Dotace a dofinancování obce Předpokládá se vybudování II. etapy vodovodu od OÚ až na spodní konec obce. Stránka 1

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

Přehled provedených prací, které obec uskutečnila od roku 1990, kdy se osamostatnila

Přehled provedených prací, které obec uskutečnila od roku 1990, kdy se osamostatnila Přehled provedených prací, které obec uskutečnila od roku 1990, kdy se osamostatnila 1990 - převedení agendy a majetku obce 1991 - přemístění kanceláře OÚ z přízemí do 1. patra - úprava prostor pro přestěhování

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

Soutěž VESNICE ROKU Péče o zeleň a životní prostředí

Soutěž VESNICE ROKU Péče o zeleň a životní prostředí Soutěž VESNICE ROKU 2014 Péče o zeleň a životní prostředí První písemná zmínka o obci z roku 1397 Počet obyvatel: 1250 Rozloha: 915 ha Les ve vlastnictví obce: 120 ha Nadmořská výška 294 n.m. Významná

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE NA OBDOBÍ LET 2015-2020 Tento dokument schválilo Zastupitelstvo obce Žeranovice na svém 9. zasedání dne 8. ledna 2016 usnesením č. 9/5. Platnost od 8. ledna 2016. PROGRAM

Více

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012 OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti Základní údaje 954 hektarů, 2 katastrální území 3 sídla: Ratměřice, Hrzín, Skrýšov 262 obyvatel 135 mužů (z toho 12 mladších 15- let)

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne 9. listopadu 2016

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne 9. listopadu 2016 Zápis ze 17. zadání Zastupitelstva obce Svédlice konaného dne 9. listopadu 2016 Zadání Zastupitelstva obce Svédlice (zastupitelstva) bylo zahájeno dne 9. 11. 2016 v 19:00 hod. v zadací místnosti budovy

Více

Strategický plán rozvoje obce Němčice

Strategický plán rozvoje obce Němčice Strategický plán rozvoje obce Němčice na období 2011-2015 Obec Němčice Němčice 53 384 11 Netolice IČ: 00250554 Schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 22. 03. 2011 1 Obsah: 1. Historie obce, památky,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011 KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2011 Autor: RNDr. Roman Kašpar Datum: ledna 2011 1) Obec Biskupice Název u Oprava OÚ Biskupice 2009 2013 500.000,- 5. 6. Rekonstrukce chodníků, napojení

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Obec Hostovlice. Strategický plán rozvoje

Obec Hostovlice. Strategický plán rozvoje Obec Hostovlice Strategický plán rozvoje 1 Obsah Úvodní slovo 3 Strategický plán rozvoje obce Hostovlice v kontextu rozvoje Středočeského kraje 4 Metodika zpracování 5 Situační analýza současného stavu

Více

Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014

Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014 Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014 Katalog projektů osadního výboru Bolechovice Projekty - Bolechovice Rozpočet Časový Dokončení oprav hasičské

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce:

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce: MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY OBCE CITICE Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova.

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E

M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2012 PŘÍJMY 34.660.000,- Kč 1/ DAŇOVÉ PŘÍJMY 26.850.000,- Kč z příjmu FO a PO DPH Místní poplatky a správní poplatky poplatky vybírané na základě

Více

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU VÝSLEDKY ANKETY Rádi bychom poděkovali vám všem, kteří jste se zapojili do ankety týkající se záměrů městyse a využití zámku. Výsledky ankety nás v mnohém překvapily a byly velmi důležité pro sestavování

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Místní program obnovy vesnice 2012-2016 Obec Lovčice 118, 696 39 Lovčice u Kyjova. Obec Lovčice, Lovčice 118, 696 39 Lovčice u Kyjova

Místní program obnovy vesnice 2012-2016 Obec Lovčice 118, 696 39 Lovčice u Kyjova. Obec Lovčice, Lovčice 118, 696 39 Lovčice u Kyjova Obec Lovčice, Lovčice 118, 696 39 Lovčice u Kyjova Místní program obnovy vesnice na roky 2012 2016 Místní program obnovy vesnice na roky 2012 2016 Úvod Uvedený program přijímá Zastupitelstvo obce Lovčice

Více

Charakteristice obce

Charakteristice obce Obec R a t m ě ř i c e, Ratměřice 72, 257 03 Jankov mail: obec@ratmerice.cz www.ratmerice.cz tel. 317 833 321, fax 317 833 289 IČO: 00473481 Obec Ratměřice je členem svazku obcí Koncepční dokument zpracovává

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ve všech místních částech obce

Vyhodnocení dotazníkového šetření ve všech místních částech obce Vyhodnocení dotazníkového šetření ve všech místních částech obce Počet vydaných dotazníků Počet odevzdaných dotazníků 30 00 33 5 00. INFORMOVANOST.. Jste spokojen(a) s dostupností informací o dění v obci?

Více

Obec Bařice-Velké Těšany - Schválený rozpočet na rok 2017 Výdaje (v tisících)

Obec Bařice-Velké Těšany - Schválený rozpočet na rok 2017 Výdaje (v tisících) Obec Bařice-Velké Těšany - Schválený rozpočet na rok 2017 Výdaje (v tisících) Silnice 2212 5139 - Materiál 5 5169 Nákup služeb 10 5171 - Údržba 82 6121 Opravy komunikací 650 Celkem 747 Chodníky, odstavné

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Kronika obce Nová Ves Příloha

Kronika obce Nová Ves Příloha Indikační skica Stabilního katastru obce z roku 1842, kterou pro potřeby finančního úřadu v Brandýse nad Labem v tehdejším Kouřimském kraji zhotovili adjunkt Franz Lizius a geometr Anton Matchinger. Indikační

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Plnění volebního programu za období 2006-2013

Plnění volebního programu za období 2006-2013 Plnění volebního programu za období 2006-2013 Z návrhů a námětů jednotlivých volebních stran připravila rada města v prosinci 2006 návrh volebního programu na období 2006 2010. V průběhu roku 2007 se ukázalo,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY ZE DNE , KONANÉHO V BAŘICÍCH 17:00 18:00 hod.

ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY ZE DNE , KONANÉHO V BAŘICÍCH 17:00 18:00 hod. ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY ZE DNE 14.10.2016, KONANÉHO V BAŘICÍCH 17:00 18:00 hod. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 103 odst. 5 zákona 128/2000 Sb.

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Střížov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 23. 2. 205 od 8:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová, Petra

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Místní komunikace oprava, údržba (pouze obce do 3 000 obyvatel): výše podpory max. 50 % nákladů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE KADOV 2015-2025 Základní verze Základní program byl zpracován a schválen v březnu 2003. Aktualizace č. I tohoto programu

Více

ANALYTICKÝ PŘEHLED MIKROREGIONU

ANALYTICKÝ PŘEHLED MIKROREGIONU ANALYTICKÝ PŘEHLED MIKROREGIONU NEJVÝZNAMNĚJŠÍ INVESTIČNÍ AKCE OBCE POTŘEBY OBCE DOKONČENÉ PROBÍHAJÍCÍ PŘIPRAVOVANÉ SPOLEČENSKÉ TECHNICKÉ Borová název akce (financování v tis. Kč - forma) vodovod (obec+

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Návrh k projednání. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Návrh k projednání. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Návrh k projednání Strana 1 z 5 Zpracovaný na základě Rozpočtového výhledu na léta 2006 až 2009, 2008 2011, 2009 2013, 2010-2014 Místní plán obnovy vesnice

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod Kronika obce V.díl Krásné Údolí Zápis vyhotovil : Martin Frank ( duben - květen 2009 ) Strana 1 / celkem stran 5 Motto : Dobře vedená kronika má být věrným, nezkreslujícím zrcadlem života obce ve všech

Více