Obec Bařice-Velké Těšany Místní program obnovy vesnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Bařice-Velké Těšany Místní program obnovy vesnice"

Transkript

1 Obec Bařice-Velké Těšany Místní program obnovy vesnice na období Zastupitelstvo obce Bařice-Velké Těšany se připojilo k Programu obnovy vesnice už roku Cílem Místního programu obnovy vesnice je zkvalitnění života v obci včetně obnovy dřívějších hodnot a zastavení odlivu obyvatel. R oslovili obecní zastupitelé občany starší 18 let formou dotazníku, jehož prostřednictvím se mohli vyjádřit, co by si v obci přáli, co nejvíce postrádají a naopak co je pro ně v rámci chodu obce nepodstatné. Na základě vyhodnocených údajů byl zpracován Místní program obnovy vesnice na časové období deseti let. Řada záměrů se podařila zrealizovat, k uskutečnění některých naopak nedošlo, atˇuž vlivem nedostatečných finančních zdrojů nebo z nejrůznějších jiných důvodů. Po deseti letech přicházíme s aktualizací tohoto projektu, neboť žijeme přece jen rozdílných podmínkách než v minulém desetiletí, platí nové zákony a předpisy, na které je třeba reagovat a příliv Evropských peněz a možnosti čerpání z českých dotačních programů nám dávají příležitost, jaká se nebude opakovat. Celkem bylo osloveno: V Bařicích 213 voličů - dotazník odevzdalo 85 = 40% Ve Velkých Těšanech 157 voličů 94 = 60% Celkově v obou obcích: do 30 let let 50-60let od 60 let základní vzdělání středoškolské vzdělání vysokoškolské vzdělání Základní informace o obci: Obec Bařice-Velké Těšany, ležící 8 km jižně od Kroměříže, je tvořena dvěma samostatnými sídly, spojenými roku 1960 do jednoho administrativního celku. Roku 1994 proběhlo referendum o rozdělení obcí na dva celky, ale z důvodu nízké účasti k rozdělení nedošlo. Ke konci roku 2007 má obec 452 obyvatel, z toho 256 žije v Bařicích, 196 ve Velkých Těšanech. Současný demografický vývoj je dlouhodobě nepříznivý, přírůstek narozených dětí je zanedbatelný ve srovnání s úmrtností, počet obyvatel se postupně snižuje. Poštu, školu, ani zdravotní středisko obec nemá. V místní části Velké Těšany má své sídlo příspěvková organizace obce mateřská škola. Převážná část obyvatel je zaměstnána mimo obec, v každé místní části působilo zemědělské družstvo, které svou činnost postupně omezuje a s tím mizí i pracovní příležitosti v tomto oboru. Někteří ze živnostníků opouštějí soukromé podnikání a přecházejí do zaměstnaneckého poměru. Obec je členemsdružení pro podporu místních iniciativ Chřiby (od r. 1998) a mikroregionu Kroměřížsko (od r. 2001). Vlastní znak a prapor obec doposud nemá.

2 Bařice Výměra katastru : 327 ha Počet obyvatel : 256 Nadmořská výška : 228 m.n.m. Počet popisných čísel : 91 Poslední novostavba byla dokončena r V katastru obce je sedm chat, přímo v obci jsou dva domy neobývané a osm slouží pouze k rekreačním účelům. Jedna z prvních zmínek o Bařicích je z r jako o obci příslušející ke klášteru velehradskému. Zpravidla bývala obec sídlem panských rodů, ať už to byla r paní Hedvika Morkovská z Bařic nebo Petr Bařický z Bařic v roce R byly Bařice spolu s Těšnovicemi prodány městu Kroměříži. Ke vsi patřila už ve 13. století nevelká tvrz, nacházející se v lokalitě Rybníček. Poslední zbytky tvrze byly použity při stavbě silnice počátkem minulého století, ale pozůstatky zdiva jsou prý v zemi dodnes. Farou příslušela obec do Těšnovic, kam ostatně patří dodnes. Vlastní školu si bařičtí postavili r Škola fungovala do r Budova poté sloužila jako agitační středisko a knihovna. Počátkem 20. století dochází k postupnému rozvoji vesnice. Byl založen čtenářský spolek Občanská beseda, později hasičský sbor. V polovině 30. let byla realizována výstavba vodovodu a kanalizace. R 1931 došlo k elektrifikaci obce. Počátkem 90. let byl vybudován nový přivaděč vody od Těšnovic, protože vlastní prameny v lese se začaly jevit pro dnešní podmínky jako nedostačující. Plynofikace obou místních částí proběhla v období 1997/98. Kulturní život v obci představuje obecní knihovna s veřejně přístupným internetem. Obec má tři spolky: dobrovolné hasiče, sportovní oddíl a Občanské sdružení rodičů. Velké Těšany Výměra katastru Počet obyvatel Nadmořská výška Počet popisných čísel: 343 ha m.n.m. 85 V obci je 6 neobývaných domů, 2 chatky, 4 domy slouží pouze k rekreačním účelům. V posledních dvou letech byly zkolaudovány tři rodinné domy. Jméno Těšany je odvozeno od osobního jména Těch a bylo označením pro příslušníka rodu Těchova. Roku 1375 se uvádí v kronikách Jan z Těšan, hejtman na Hukvaldech. Nelze ovšem doložit, že se jedná o tyto zmiňované Těšany. Úřední název Hrubotěšany vznikl v 17. století z německého Gross Těšany, teprve r byl změněn na Velké Těšany. Dlouhou řadu let byla obec církevním majetkem a příslušela převážně ke kroměřížskému biskupství. Obec příslušela farou do Těšnovic, stejně tak i školou, než si v r postavila školu vlastní. K obci patříval svobodný dvůr, který byl osvobozený od roboty. Prvním známým majitelem byl okolo r Jakub Červ. Dvůr byl v polovině 19. století rozprodán místním sedlákům a tím rozdělen na sedm dílů.

3 Do vlastnictví obce patřil větrný mlýn, postavený r V současné době je majetkem Muzea Kroměřížska. Od r vlastnil mlýn rod Páterů, který tam žije doposud. Velmi činným spolkem, zaštiťující život kulturní i sportovní, býval Sokol. Jeho činnost byla spjata s výstavbou Sokolovny v r Za dobu své existence prošla sokolovna dvakrát zásadní přestavbou. V roce 1933 byla obec elektrifikována, kanalizace byla postavena ve 40. letech. R byl v rámci akce Z postaven a slavnostně otevřen kulturní dům s prodejnou. R byl přiveden vodovod z Vrbky, do té doby obec vodovod neměla. V letech 1997/98 byla obec plynofikována. R proběhla rozsáhlá rekonstrukce kaple včetně přístavby sakristie. V obci kromě dobrovolných hasičů působí sportovní oddíl PIV-KOP, hrající sálovou kopanou. Dominantou Velkých Těšan je lípa, stojící při cestě k Těšnovicím. Její stáří se odhaduje na 350 let, obvod stromu činí 5 metrů. Na návrh těšanského kronikáře pana Strašáka byla lípa v roce 2004 zařazena do regionální soutěže Strom Kroměřížska a umístila se na vítězné pozici. V celostátním kole získala 4. místo Občané si stanovili priority v tomto pořadí: Investiční záměry Protipovodňová opatření podporují tři čtvrtiny obyvatel obou obcí a považují za nutné řešení v co nejbližší možné době. Rekonstrukce a opravy místních komunikací a chodníků priorita pro všechny věkové kategorie. Stavební místa a jejich následné zasíťování pro je nadpoloviční většina, paradoxně nejvíc lidí nad 60 let. Malá skupina obyvatel nepřikládá přípravě míst důležitost. Víceúčelové hřiště podporuje téměř polovina všech dotázaných, hlavně mladší ročníky, zájem o realizaci klesá se stoupajícím věkem, není stanoveno jako priorita, spíše ve druhé fázi. Rekonstrukce školní budovy ve Velkých Těšanech přestavbu podporuje téměř třetina dotázaných, největší podpora je ve věkové kategorii do 50 let, polovina obyvatel považuje přestavbu za nutnou až ve 2-3 fázi realizačních záměrů. Autobusové zastávky úpravy upřednostňují hlavně starší lidé víc než polovina všech dotázaných, pro mladší kategorie představuje podpora max. ¼ hlasů. Rekonstrukce je pro starší lidi důležitá i z toho důvodu, že hlavně v místní části Bařice je třeba řešit schůdnější nástup do autobusu ve směru na Kroměříž.

4 Rekonstrukce zbrojnic v obou obcích -podpora je až 40% hlavně u lidí starších 60 let, jedním z důvodů je, že obec má hodně členů sboru v této věkové kategorii, ačkoliv už dávno nejsou činní a jedná se o členy spíše čestné. Jako prioritní problém vidí v rekonstrukci málokdo. Převažuje požadavek na opravy až ve druhé fázi Přestavba výletiště v Bařicích podpora je asi u čtvrtiny obyvatel, pro jsou překvapivě starší lidé, kteří se zřejmě na realizaci stávajícího výletiště v 60. letech podíleli. Rekonstrukce budovy OÚ -budova je zrekonstruována počátkem 70. let, výstavba se datuje asi rokem Starší věková kategorie podporuje stavební úpravy, alespoň ty nejnutnější 40 % procenty, mladší lidé nepovažují opravy za podstatné. Dětská hřiště v obou obcích -za prioritu nepovažuje žádná věková kategorie, podpora je rovnoměrná, u lidí starších na 60 let je podpora menší Škola v Bařicích přestavba na malometrážní byty -malá podpora: v rozmezí %. U starších lidí je podpora větší - až 1/3. Jedná se o razantní a finančně náročný zásah. Školu není možné použít k podnikatelským účelům Spoluúčast obce na rekonstrukci sokolovny ve Velkých Těšanech nepodporuje j prvotní fázi ani třetina obyvatel, nejméně tolik je zase kategoricky proti, hlavně starší občané Oprava čekárny ve Velkých Těšanech na rozcestí - opravu a následnou potřebu samotné existence čekárny považuje za nutnou pětina Obyvatel, nepatrná část si přeje čekárnu odstranit, což je svým způsobem nepřijatelné. Určité spoje nezajíždějí až dolů do obce a čekárna má rozhodně své opodstatnění.. Kaple a památky v první fázi podporuje malá část voličů. Nehovoří to snad o nezájmu o památky jako takovém, ale většina lidí, i starších, vidí prioritu jinde. Neinvestiční záměry měly jednoznačnou podporu ve všech kategoriích dotázaných občanů. Výsadbu zeleně a činnost místních spolků podpořily téměř tři čtvrtiny voličů. Málokdo nesouhlasil s vytvořením pracovního

5 místa pro zaměstnance na údržbu obce. Vytvoření znaku obce ve spolupráci s heraldikem je zajímavé pro 40% dotázaných. Jsme jedna z mála obcí v regionu, která nedisponuje vlastním znakem a jedná se v podstatě o prestižní záležitost. Dotázaní občané měli možnost zveřejnit své podněty, které jim předložený dotazník nenabídl. I tyto připomínky byly zahrnuty do následujícího plánu rozvoje obce a zohledněny při jeho přípravách. Program: I.Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti Obecní úřad, společenská místnost obecní úřad byl na č.p. 8 přestěhován r po zásadní rekonstrukci objektu. Jedná se o dvoupodlažní budovu, postavenou r jako typický zemědělský statek. V přízemí se nachází obecní knihovna, volné prostory bývalého obchodu se zázemím, průjezd do dvora, archiv a schodiště. První patro : čekárna a ordinace pro praktickou lékařku, která přijíždí jednou měsíčně, zasedací místnost, kancelář starosty, kancelář hospodářky a zázemí. Budova nevyžaduje celkovou rekonstrukci. Nutná bude rozsáhlejší oprava střechy, která je údajně ještě původní. Tento zásah bude představovat největší položku. Ostatní opravné práce budou spíše dílčí: -výměna oken v patře -výměna podlahové krytiny na schodišti a v přístupové chodbě -nátěry vchodových vrat -úprava a nátěr fasády -předláždění chodníku okolo budovy Prostory bývalého obchodu je možné upravit na společenskou místnost se zázemím, důvodem je absence jakékoliv veřejné místnosti v místní části obce. Škola v Bařicích - přestavba na malometrážní byty. Školní budova z roku 1898 prošla naposled rekonstrukcí v 60. letech, zásah se týkal výměny oken a opravy fasády. V tomto stavu zůstává budova zachována doposud. Její využití pro podnikatelské účely je nemožné z hlediska umístění přímo v obytné zástavbě. Kapacita umožňuje výstavu tří bytů asi o velikosti 60m2 jako startovací prostory pro mladé rodiny. Mateřská škola ve Velkých Těšanech - budova z roku 1910 je víc jak čtyřicet let po poslední větší rekonstrukci. Slouží nejen jako mateřská škola, ale i zbrojnice, knihovna a kancelář a zasedací místnost obecního úřadu. Prvotní je výměna oken a oprava fasády, oprava vnitřních rozvodů a omítek. Důležité je zajištění statiky budovy a zásadní rekonstrukce stropů. Určité úpravy potřebuje školní zahrada, jedná se hlavně o novou výsadbu okrasných keřů a odstranění staré vegetace, popř. nové oplocení. Způsob rekonstrukce se bude odvíjet od způsobu využívání budovy. Jedna z možností je zřízení společenských prostor v nevyužívané bývalé třídě v patře pro společenské účely, např. klub důchodců. Možné je i rozšíření knihovny do těchto prostor, i když je zatím dostačující, ale s přibývajícím knihovním fondem a poskytováním internetových služeb přichází v úvahu. Tělovýchovná zařízení, dětská hřiště Sportovní areál ve Velkých Těšanech tvoří stará hasičská nádrž, sokolovna ve vlastnictví tělovýchovné jednoty a zařízení, umístěná na přilehlých pozemcích za sokolovnou. Toto místo se jeví jako nejvhodnější pro vybudování víceúčelového hřiště, jehož součástí bude i hřiště dětské.

6 Areál bude vybaven odpovídajícím zázemím pro sportovní činnost (šatny, sociální zařízení,...). Ve výše zmiňovaném dotazníku si značná část respondentů přála zachování hasičské nádrže, která je ve špatném stavu. Pokud má sloužit jako rezervoár vody, bude nutná obnova vnitřních stěn a úprava oplocení. Pro účely realizace je nutné majetkové vypořádání s vlastníky parcel, ačkoliv převážná část pozemků je v majetku obce. Pro pořádání kulturních akcí je třeba nové taneční okolo, popř. přístřešek pro muzikanty. Sportovní areál v Bařicích tvoří výletiště, hřiště a hasičská nádrž. V prostorách výletiště je důležité zkulturnění stávajícího porostu a nová výsadba a oprava bufetu včetně vnitřních úprav a sociálního zařízení. Přístřešek pro muzikanty vyžaduje drobné úpravy a je nutná výměna a následný nátěr lavic a stolů. Potřebné je vymýcení nežádoucí vegetace okolo nádrže a předláždění stávající dlažby. Bývalou mládežnickou klubovnu, která je v areálu, je možno po drobných opravách použít při větších akcích jako bufet nebo skladiště. Pro potřeby dětského hřiště lze upravit nevyužívanou louku před výletištěm. Hasičská zbrojnice ve Velkých Těšanech je umístěna ve dvoře mateřské školy. Opravné práce probíhají postupně svépomocí. Zbrojnice v Bařicích je prozatím v areálu Obecního úřadu. Pro tyto účely byla zakoupena bývalá družstevní váha, vyžadující přestavbu. Jedná se o natažení vodovodní přípojky a rozvod elektriky, přístavbu přístřešku, podřezání a izolaci. Oba objekty budou postupně opravovány a udržovány tak, aby bylo hasičským spolkům zajištěno odpovídající zázemí a podmínky pro činnost. Hřbitovy v plánu jsou drobné opravy márnic v obou obcích, v Bařicích předláždění chodníku, výhledově zpevnění přístupové cesty ve směru od obce, ve Vel.Těšanech v budoucnu zřízení chodníku. Jako vhodný materiál (v obou obcích) lze použít antuku. Drobná architektura kapličky, oprava křížků a památníčků: kaple v Bařicích vyžaduje úpravu v podobě izolace, opravu dveří a vnitřních omítek včetně upevnění kříže na střeše. Kříže v obcích budou postupně restaurovány, počínaje na obou hřbitovech. Postupně bude u ostatních, které jsou v dobrém stavu, probíhat vyčištění a úprava písma. Stavební místa: Obec v současné době disponuje jedním stavebním pozemkem v každé místní části, což se jeví jako nedostačující. Vytypované jsou vhodné lokality k zástavbě, které byly uvedeny do souladu s územním plánem. Jedná se o pozemky soukromých vlastníků. Postupný výkup a zasíťování je dlouhodobější záležitost. Využití bývalého vojenského prostoru objekt přešel do vlastnictví obce bezúplatným převodem r Záměrem je jeho využití formou dlouhodobého pronájmu pro realizaci fotovoltaické elektrárny. Část pozemků, která nebude tímto projektem zasažena, bude vyčištěna od náletových dřevin a rekultivována na základě finančních prostředků některého z dotačních programů Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva zemědělství.

7 II.Úprava veřejných prostranství, veřejná zeleň Výsadba nové zeleně včetně následné péče postupně proběhne nová výsadba v obou částech obce, v Bařicích před obecním úřadem po skácení obou přerostlých smrků a na návsi u č. 36 rovněž po odstranění stávající přestárlé vegetace. Ve Velkých Těšanech se jedná o obnovu zeleně v zahradě mateřské školy a výsadbu živého plotu okolo kaple. Bude pokračovat celková úprava návsi, údržba točny a budeme dále jednat o výkupu a následné demolici domu č. 64, jak je stanoveno územním plánem. Tím bude rozšířena náves a vyřešeny problémy s absencí dvorku vedle stojící nemovistosti. Vhodná je obnova výsadby v areálu a nejbližším okolí obou hřbitovů a po rekonstrukci autobusových zastávek i v sousedství čekáren. Stanoviště sběrných nádob v obou obcích budou upravena tak, aby byla od okolí oddělena živým plotem. Mladé ovocné stromky budou vysazovány při obnovených polních cestách a tam, kde kdysi ovocné stromořadí bývalo. U starých hodnotných stromů bude v rámci možností zajištěno odborné ošetření. Odpadové hospodářství - obec je začleněna do systému třídění odpadů Eko-Kom a Asekol. Postupně podle možností a zákonných povinností bude rozšířena nabídka sběrných nádob, popř. pytlů. Po vymezení a úpravě pozemku přejde obec na systém komunitního kompostování. Tímto by se zároveň zamezilo nežádoucímu spalování trávy a listí. Protipovodňová opatření obec bude jednat i nadále se Zemědělskou vodohospodářskou správou Brno o výstavbě suchého poldru v Bařicích. Pravidelná údržba koryt potoků bude zajišťována prostřednictvím hasičských sborů v obou částech obce. Bude vypracována studie protipovodňových opatření formou terénních úprav (výsadba zelených pruhů, apod.) a žádány finanční prostředky z dotačních fondů na jejich realizaci. III.Rekonstrukce čekáren a autobusových zastávek, rekonstrukce veřejného rozhlasu a veřejného osvětlení Rekonstrukce autobusových zastávek je možná až po rekonstrukci zbytku vodovodního řadu a výstavbě nové kanalizace. V Bařicích předpokládáme vybudování tzv. zálivů na obou stranách silnice s výstavbou nové, zděné čekárny. Na protější straně bude přístřešek (uložené sítě v chodníku neumožní postavení čekárny). Přístřešek bude krýt současně nástupní ostrůvek i část chodníku, přiléhající k ostrůvku. Nová čekárna ve VT stávající plechová čekárna bude odstraněna a nahrazena novou zděnou, stejnou v obou obcích, chodník přiléhající k čekárně bude prodloužen, včetně obnovy zeleně v okolí zastávky. Čekárna na rozcestí úpravy budou spočívat v drobných pracích na opravě střechy a fasády Rekonstrukce veřejného rozhlasu je nutná v obou obcích, stávající ústředna je kapacitně nedostačující, problémem je častá poruchovost. Rekonstrukce veřejného osvětlení je třeba zvážit jeho realizaci v rámci veškerých zemních prací.

8 IV.Rekonstrukce a vybudování nové infrastruktury Čistička odpadních vod Projekt čističky odpadních vod bude vypracován v průběhu r a současně obsáhne vybudování splaškové kanalizace v obou obcích včetně přečerpávání. Původní záměr, kdy měla mít každá obec samostatnou ČOV, byl přizpůsoben Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, ČOV bude pro obě obce společná s umístěním v katastru Bařic na soutoku Bařického a Škulínkového potoka. V případě úspěšného získání finančních prostředků přistoupí obec k realizaci hned v následujícím roce. Komunikace Rekonstrukce chodníků a posledního úseku místní komunikace ve Vel. Těšanech od kaple k točně bude uskutečněna poté, co budou provedeny veškeré zemní práce. Chodníky jsou v nevyhovujícím stavu i vlivem zásahů v minulém desetiletí, kdy se dělala plynofikace, telefony, byly do nich loženy téměř veškeré sítě. Po vyřešení kanalizace v obou obcích a vodovodního řadu v Bařicích budou předlážděny stávající chodníky a postupně kladeny i v těch místech, kde doposud chybějí. V.Osvětové, kulturní a společenské akce, obnova a dodržování tradic Podpora spolků : -ve Velkých Těšanech sportovní akce: fotbal ženatí x svobodní, turnaj v různých sportovních disciplínách, sportovní odpoledne pro děti, tradiční hasičské oslavy k svátku sv. Floriána -v Bařicích Pohádkový les, Živý Betlém -dodržování tradičních akcí v obou obcích ostatky, pálení čarodějnic,smrtná a Květná neděle, oslava Svátku matek, stavění a kácení máje, Mikulášský průvod -akce pro důchodce založit klub důchodců a jeho prostřednictví nabídnout seniorům nové možnosti čerpání volného času -jedenkrát ročně tématický autobusový zájezd, výstava -vedení kronik v obou obcích a jejich propagace ( na internetových stránkách nebo formou besed) -spolupráce s heraldikem na tvorbě obecního znaku VI. Propagace obce - Prezentace v rámci tvorby informačních materiálů obou mikroregionů, jichž je členem - Vlastní propagační materiál (pohlednice, kapesní kalendáříky ) - Pokračovat ve vydávání Informačního čtvrtletníku - Spolupráce s regionálním tiskem - Propagace prostřednictvím internetových stránek obce

9

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje obce Čankovice na období od 2014 do 2020 Úvod Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 1 2 OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Strategie rozvoje MAS Slezská BRána... 6 1.2 Způsob budoucích Aktualizací strategického plánu... 6 2 ZÁKLADNÍ

Více

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU 2020 PŘEDMLUVA Vážení, čas nám rychle ubíhá a blíží se období, kdy musíme zpracovat strategii rozvoje a obnovy obce Výrava na programové období 2014 2020,

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

PROGRAM OBNOVY OBCE H R A B O V Á PRO LÉTA 2007-2017

PROGRAM OBNOVY OBCE H R A B O V Á PRO LÉTA 2007-2017 PROGRAM OBNOVY OBCE H R A B O V Á PRO LÉTA 2007-2017 Zastupitelstvo obce Hrabová v souladu s ustanovením 84 odstavce 2) písmene a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Strategický plán rozvoje obce Větrušice

Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice KONCEPCE Podlouhlá fotka na období 2015 2020 Fotky Obecní úřad Větrušice Vltavská 14 250 67 Větrušice Obsah : 1. Úvod Schváleno

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 Schváleno Valnou hromadou SOTM 17. 12. 2012 Verze 10122012 Stránka 1 Realizační tým zpracovatele: Jan Macháček Jan Řebíček, DiS Lucie

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Ročník 7 / 2014 Číslo 1 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ se budou konat: v pátek 10.10.2010 od 14.00 do 22.00 hodin v sobotu 11.10.2010 od 8.00 do 14.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. DEBATA S KANDIDÁTY v

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Obsah SPL číslo kapitoly Název strana 1. Žadatel/předkladatel SPL 4 2. Základní

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. Červenec 2014 Zpracovatel: DRAG s.r.o., Trutnov 1 Vyhodnocení stavu území... 5 1.1 GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ

Více

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013

PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013 PLÁN ROZVOJE OBCE ČERNOTÍN 2007-2013 ČÁST I. ANALYTICKÁ ČÁST POČET STRAN: 31 DATUM ZPRACOVÁNÍ: září - prosinec 2007 ZPRACOVATELÉ PRO: ING. JANA VRUBLOVÁ Bohuslavská 1326, 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU tel.

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 Zpracovatel: Počet stran: 60 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ŘÍJEN 2013 Studie lokalit brownfields podpořených Moravskoslezským

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Strategický plán rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Termín zpracování: březen září 2009 O b s a h OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 5 3 SWOT ANALÝZY... 33 4 STRATEGICKÝ PLÁN...

Více

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011)

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010 ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) Obsah 1. Lidé a společnost... 7 1.1 Sociodemografické

Více

Obsah SPL: 1. Žadatel/předkladatel SPL... 3 2. Základní údaje o území MAS... 3 3. Zpracování Strategického plánu LEADER MAS... 3 4.

Obsah SPL: 1. Žadatel/předkladatel SPL... 3 2. Základní údaje o území MAS... 3 3. Zpracování Strategického plánu LEADER MAS... 3 4. nám. Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou ropa@regionhranicko.cz, 581 626 202 MĚNÍME HRANICKO Strategický plán LEADER regionu Hranicko na období 2008-2013 www.regionhranicko.cz Obsah SPL: 1. Žadatel/předkladatel

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha 22. pro období 2010 2020

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha 22. pro období 2010 2020 Strategický plán rozvoje Městské části Praha Praha 22 pro období 2010 2020 Konečná verze schválená na 5. mimořádném zasedání ZMČ dne 20. září 2010 Zadavatel: Městská část Praha 22 Zpracovatel: Finanční

Více

Program rozvoje obce Hostětín. na období od 2013 do 2020

Program rozvoje obce Hostětín. na období od 2013 do 2020 Program rozvoje obce Hostětín na období od 2013 do 2020 Úvod Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více