OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2014"

Transkript

1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2014 Zastupitelstvo obce Praskačka se na svém zasedání dne 4. února 2014 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Požární řád obce Čl. 1 Úvodní ustanovení Požární řád obce Praskačka upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. Čl. 2 (1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Praskačka, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně. (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou HZS Královéhradeckého kraje kategorie JPO II, jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH) obce Lhota pod Libčany kategorie III a JSDH obce Praskačka kategorie V. (3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Praskačka: a) pověřuje Zastupitelstvo obce projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně jednou ročně a vždy po závažných mimořádných událostech, majících vztah k požární ochraně obce, b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu osobu odborně způsobilou v oblasti PO. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce. Čl. 3 Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci (1) Za činnosti, při kterých hrozí vznik požáru, se dle místních podmínek považuje: 1.1. Pořádání akcí - pro bezpečné pořádání těchto akcí stanovuje obec Praskačka následující podmínky: pořadatel je povinen projednat, popřípadě oznámit zabezpečení požární ochrany pořádané akce s obecním úřadem, a to nejméně 8 dní před zahájením této akce; při pořádání akcí většího rozsahu (regionálního, celostátního významu) je pořadatel povinen projednat zabezpečení požární ochrany s HZS KHK, který může určit podmínky pro zabezpečení požární ochrany, nebo může pořádání akce zakázat; pořadatel akce je povinen zřídit preventivní požární hlídku (dále jen PPH), která bude složena z velitele a členů. Počet členů požární hlídky musí být úměrný počtu účastníků akce a podmínkám místa konání, především s ohledem na zajištění evakuace osob a

2 zahájení hasebních prací, počet členů PPH se určí dle typu akce z přílohy č. 2. této vyhlášky; jestliže pořadatel uskutečňuje akci v objektu, který není v jeho vlastnictví, zřizuje PPH pořadatel akce, pokud se nedohodne s majitelem objektu nebo jeho zákonným zástupcem jinak; akci může pořadatel uskutečňovat jen v objektech a na místech, které splňují požadavky pro bezpečnou evakuaci osob a pro příjezd vozidel jednotek požární ochrany; jestliže pořadatel uskutečňuje akci v objektu, který není v jeho vlastnictví, je povinen seznámit se před konáním akce se stavem objektu z hlediska požární bezpečnosti; u akcí pořádaných v budovách musí pořadatel zajistit, aby počet účastníků nepřevyšoval výrazným způsobem stanovenou kapacitu budovy; pořadatel je povinen zajistit, aby příjezdové cesty k objektům byly volné a použitelné pro vozidla jednotek požární ochrany, a aby byl vytvořen dostatečný prostor k provedení hasebního zásahu; pořadatel je povinen zajistit nebo určit technické prostředky pro ohlášení požáru tak, aby doba od zpozorování požáru do jeho ohlášení operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru KHK nepřekročila 5 minut Stánkový prodej - pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec Praskačka následující podmínky: při stánkovém prodeji (jarmark, burza apod.) musí pořadatel zajistit uspořádání stánků tak aby: a) byl zajištěn účinný zásah jednotek požární ochrany v prostoru akce. Zároveň nesmí být omezen příjezd a požární zásah jednotek požární ochrany pro okolní objekty. b) byla zajištěna evakuace osob. Umístěním stánků nesmí být omezena evakuace osob z okolních objektů, při plnění balónků technickými plyny musí pořadatel zajistit, aby tato činnost byla prováděna v souladu s příslušnými předpisy. Pořadatel nesmí připustit plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylen), při používání technických plynů (např. CO2, propan butan) musí být zajištěna bezpečnost lahví s těmito plyny a to především chráněním proti tepelnému namáhání (sluneční záření, sálání od tepelných zdrojů a otevřeného ohně apod.). Láhve musí být umístěny v takové vzdálenosti od těchto zdrojů, aby povrchová teplota lahví nepřekročila 50 C, pro stanoviště, kde se používají láhve s technickými plyny, které ve směsi se vzduchem vytvářejí hořlavou nebo výbušnou směs, je povinen pořadatel akce zajistit přenosný hasicí přístroj s minimální náplní 5 kg CO2, při konání ohňostroje a při použití pyrotechnických a jiných efektů musí být tyto práce prováděny jen osobou odborně způsobilou pro tuto činnost dle zvláštních předpisů a se souhlasem obce, na jejímž katastrálním území budou tyto práce prováděny. Pořadatel musí ve spolupráci s osobou provádějící tyto činnosti zajistit taková opatření, která zabrání vzniku požáru při zalétnutí žhavých částic do okolí, pořadatel akce zajistí, aby velitel a členové požární preventivní hlídky (PPH) byli zřetelně označeni (např. červenou rukávovou páskou s nápisem POŽÁRNÍ HLÍDKA", červenou stuhou na oděvu apod.), pořadatel akce musí zajistit, aby velitel ani členové PPH nebyli pověřeni činnostmi, které by jim bránily vykonávat jejich povinnosti, povinnosti PPH jsou v příloze č. 2. této vyhlášky Spalování hořlavých látek na volném prostranství - pro bezpečné provádění těchto činností stanovuje obec Praskačka následující podmínky: Zpracovat písemný pokyn, který musí obsahovat: a) určení osob zodpovědných za zabezpečení požární ochrany při prováděném spalování

3 b) zabezpečení prokazatelného školení všech osob, podílejících se na spalování s ohledem na zajištění požární bezpečnosti dle skutečně vykonávané pracovní činnosti při spalování c) zákaz plošného spalování d) zabezpečení stálého dozoru po celou dobu spalování e) zabezpečení místa spalování, které bude před započetím spalování odděleno od okolí dostatečně širokým pruhem obnaženým až na minerální půdu, ze kterého bude odstraněn veškerý hořlavý materiál tak, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně mimo místo spalování f) stanovení zákazu spalování za větrného počasí a v době sucha, kdy může dojít k případnému rozšíření ohně g) zabezpečení, aby spalování bylo prováděno s dostatečným odstupem od okolních porostů, popřípadě objektů h) zabezpečení míst spalování dostatečnými hasebními prostředky i) zabezpečení, že po skončení spalování bude důkladně uhašen oheň tak, aby nemohlo dojít k jeho opětovnému rozhoření j) zabezpečení průběžných kontrol místa spalování, s ohledem na místní a klimatické podmínky Spalování provádět v bezpečné vzdálenosti od budov, hořlavých materiálů a porostů tak, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně Spalování provádět pod stálým dozorem dospělé osoby Po ukončení spalování ohniště uhasit, popel bezpečně uložit na vhodné místo Je zakázáno provádět plošné vypalování porostů Spalování je nutno předčasně ukončit při změně klimatických podmínek, které mají vliv na nekontrolované rozšíření ohně, například vítr Místo spalování zabezpečit dostatečným množstvím hasících prostředků Zajistit před prováděním prací ohlášení na HZS operační a informační středisko HZS - linka 150 (2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje: Období vegetační obnovy, které začíná dne 10. března a končí 31. května kalendářního roku. Období déle trvajícího sucha. Období sklizně, skladování pícnin a obilovin. Topné období. (3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: Obecní úřad v Praskačce knihovna Mateřská škola Sedlice - knihovna Sokolovna Praskačka (4) Fyzické osoby jsou povinny dodržovat následující opatření: 4.1. Spalování provádět v bezpečné vzdálenosti od budov, hořlavých materiálů a porostů tak, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně Spalování provádět pod stálým dozorem dospělé osoby Po ukončení spalování ohniště uhasit, popel bezpečně uložit na vhodné místo. Spalování je nutné předčasně ukončit při změně klimatických podmínek, které mají vliv na nekontrolované rozšíření ohně, například vítr Místo spalování zabezpečit dostatečným množstvím hasících prostředků Zajistit před prováděním prací ohlášení na HZS operační a informační středisko HZS - linka Je zakázáno provádět plošné vypalování porostů.

4 (5) V období déletrvajícího sucha se zakazuje: Zakládat ohně, kouřit, či jiným způsobem používat otevřený oheň v lesních porostech nebo tam, kde se vyskytuje suchá tráva. Počátek a konec období déletrvajícího sucha vyhlašuje krajský úřad na základě aktuálních povětrnostních podmínek. Čl. 4 Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7. (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 2. Čl. 5 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení (1) Obec Praskačka má zřízenou vlastní jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, přesto se obrací na HZS KH kraje, stanice Hradec Králové. Čl. 6 Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti (1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah: a) veřejný vodovod v místních částech Praskačka, Krásnice, Sedlice a Vlčkovice b) umělé obec má dále k dispozici zdroje tohoto typu: místní část Praskačka požární nádrž u kostela místní část Sedlice požární nádrž pod mateřskou školou místní část Krásnice rybník na návsi (2) Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v článku 5 a jednotce HZS Královéhradeckého, územní odbor Hradec Králové, stanice HZS. (3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje. (4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

5 Čl. 7 Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení (1) Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou Ohlašovna požárů. V době pracovní: Obecní úřad Praskačka Základní škola Praskačka Mateřská škola Sedlice V době mimopracovní: Ing. Miroslava Součková Praskačka Ing. Jaroslav Věcek Praskačka Miroslav Moule Sedlice Čl. 8 Způsob vyhlášení požárního poplachu Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí buď a) signálem POŽÁRNÍ POPLACH, který je vyhlašován zvonem po dobu jedné minuty (25 sec. tón 10 sec. pauza 25 sec. tón) nebo b) signálem POŽÁRNÍ POPLACH, vyhlašovaným místním rozhlasem (nahrávka na CD) Čl. 9 Seznam sil a prostředků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce je uveden v příloze č. 3. Čl. 10 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 20. února Ing. Miroslava Součková starostka v.r. Ing. Jaroslav Věcek místostarosta v.r.

6 Příloha č.1 Výklad pojmů I. Pro účely této vyhlášky se rozumí 1. Akcí, kterých se zúčastňuje více osob organizované shromáždění, kde se předpokládá více než: a) 200 osob uvnitř stavebních objektů, nebo 50 dětí nebo 10 osob s omezenou schopností pohybu b) 150 osob na ploše shromažďovacího prostoru c) 500 osob na volném prostranství 2. Stavebním objektem objekt, jehož vnitřní prostor svým řešením umožňuje uspořádání výše uvedené akce. 3. Shromažďovacím prostorem prostor oficiálně vymezený a běžně užívaný k pořádání výše uvedených akcí 4. Volným prostranstvím prostor neomezený budovami ani oplocením, na kterém se konají akce většího rozsahu 5. Pořadatelem - právnická nebo podnikající fyzická osoba, která akci organizuje. V případě že tato osoba není přímo určena (např. jde pouze o pronájem plochy přímo trhovcům bez dalšího organizačního zajištění) rozumí se pořadatelem pronajímatel této plochy. II. Počet členů preventivní požární hlídky Za nejnižší počet členů preventivní požární hlídky se pro účely této vyhlášky považuje u akcí dle čl.1 odst.2: a) 1 člen PPH na každých započatých 100 osob (nebo počet stanovený schváleným posouzením požárního nebezpečí dle 6a zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně). b) 1 člen PPH na každých započatých 200 osob c) 1 člen PPH na každých započatých 500 osob

7 Příloha č.2 Povinnost preventivní požární hlídky 1. Velitel PPH je povinen: a) Před zahájením akce zkontrolovat požární bezpečnost místa konání akce a seznámit pořadatele se zjištěnými závadami. b) Během trvání akce koordinovat a řídit činnost členů PPH. c) Plnit další úkoly preventivní požární hlídky dle odst Členové PPH jsou povinni: a) Zúčastnit se odborné přípravy před zahájením akce. V případě, že se jedná o periodicky se opakující akci na jednom místě, účastní se odborné přípravy jedenkrát ročně. b) Seznámit se s charakterem akce, objektem nebo prostorem, kde se bude konat. c) Seznámit se se způsobem vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci, se způsobem a místy evakuace osob, zejména osob s omezenou schopností pohybu, evakuačním plánem objektu, s umístěním a použitím hasebních prostředků, uzávěrů plynu a hlavního vypínače elektrické energie. d) Seznámit se s předpisy pořadatele, které upravují zabezpečení této akce. e) V případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně osob, zamezit vzniku paniky, vyhlásit požární poplach, přivolat pomoc jednotky požární ochrany, zajistit hasební práce a dále spolupracovat s jednotkou požární ochrany. f) Udržovat trvale volný přístup k prostředkům požární ochrany a k hlavním uzávěrům vody, plynu a k hlavnímu vypínači elektrické energie. g) Průběžně kontrolovat požární bezpečnost místa konání akce a ve spolupráci s pořadateli zajistit okamžité odstranění zjištěných závad. 3. Velitel ani členové PPH nesmí během akce vykonávat činnosti, které by omezily plnění jejich úkolů. 4. Povinnosti účastníků akce Všichni účastníci akce jsou povinni dbát příkazů pořadatelů, velitele a členů PPH vyplývajících z tohoto nařízení a obecně platných právních předpisů na úseku požární ochrany.

8 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení Příloha č. 3 Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů Minimální počet členů v pohotovosti Praskačka V 9 - Požární technika a věcné prostředky PO počet: VW TRANSPORTER osobní automobil pro 7 osob Přenosná motorová stříkačka - PS 12 2 ks, PS 8 1 ks Dvoukolový žebřík ZD 12 1 Motorová řetězová pila 1 Elektrocentrála HERON Kalové čerpadlo 2 ks

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva č.10/0509/2012 ze dne 5. 9. 2012 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

Požární řád obce Nebovidy a místní části Hluboký Důl

Požární řád obce Nebovidy a místní části Hluboký Důl becně závazná vyhláška č. 2/2011 Zastupitelstvo obce Nebovidy se na svém veřejném zasedání dne 2.5.2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1, písmo 01 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3

Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obecně závazná vyhláška č.l/20i3 Obec Nový Kramolín na základě usnesení zastupitelstva obce )1? r.,fjj.. podle 29 odst.l písmo o) bod 1( zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 19. 2. 2014

OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 19. 2. 2014 OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 19. 2. 2014 Č.j.: OuKn 434/14 Přítomni : Jaroslav Abraham, Jitka Bartošová, Jiří Bergman, Zdenka

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Copyright MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 52763-6/PO-2008 Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Praha 2009 0 Obsah:

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS PROVOZNÍ ŘÁD budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí ZPRACOVAL SCHVÁLIL ÚTVAR KS FUNKCE Tajemnice JMÉNO Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS Provozní řád Městský úřad Frýdlant nad

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10.

Více

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Česká Třebová Opatření vrchního přednosty DKV č. 14/2011 Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová zpracováno dle 30 Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

B - Požární prevence. B1 - Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku?

B - Požární prevence. B1 - Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku? B - Požární prevence 1. Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku? 2. Proč mít doma hlásiče požáru? 3. Jaký hasicí přístroj na co použít? 4. Požár v domácnosti - otevřený oheň 5. Požár v domácnosti

Více

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno

Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno Stránka 1 z 8 Základní podmínky činnosti dodavatelů prací a služeb v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., Závod VZ Sochorová válcovna, Kladno I. Základní ustanovení 1. Předmětem a účelem těchto Základních

Více

D O P O R U Č E N É P O S T U P Y

D O P O R U Č E N É P O S T U P Y Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby pořádkové policie P r a h a Č.j. PPR-22/RPP-2004 Generální ředitelství hasičského ZS odbor IZS a výkonu služby P r a h a Č.j. PO-602/IZS-2004 Praha

Více