HASIČSKÁ ŽUPA POHOŘÍ ORLICKÉHO Č. 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HASIČSKÁ ŽUPA POHOŘÍ ORLICKÉHO Č. 7"

Transkript

1 2005 MGOH RYCHNOV N. KN., ISBN HASIČSKÁ ŽUPA POHOŘÍ ORLICKÉHO Č. 7 Antonín Ulrych Každý hasičský sbor založený v 19. století měl své vlastní stanovy, tím i rozdílný způsob organizace a řízení činnosti. Hasiči se často scházeli u požárů, kde poznávali, jak se jejich práce zdržuje nestejnou kvalitou nářadí, nejednotností používaného materiálu, nesrozumitelností dávaných povelů a často i jiným názo rem na vlastní hašení. Tyto problémy vedly k pokusům založit větší hasičské celky, které měly zásadní rozdíly v práci odstranit a sjednotit. Vůbec první župní hasičská jednota na našem území byla založena v lednu 1868 v Rumburku ze spolků Šluknovska. V roce 1879 vznikaly první české župy. Jako první se formovala Župní hasičská jednota na českém jihozápadě v Horažďovicích (podle některých pramenů založená už v roce 1878). Následovala župa Chrudimská, dále Čáslavská, Lounská a Žamberecká. Dne 24. srpna 1879 se do Rokytnice v O.h. dostavili zástupci hasičských sborů ze sídelních měst soudních okresů (Žamberk, Králíky a Rokytnice). Výsledkem bylo založení nového hasičského svazku pod názvem Bezirks feuerwehr verband der freiwilligen feuerwehren in politischen Bezirke Senftenberg (Okresní hasič ské sdružení (sbor) dobrovolných hasičských sborů politického okresu Žamberk). Vznik národnostně smíšené župy, složené z německy i česky mluvících sborů se vymykal tehdejším zvyklostem. Ustavující schůze přijala stanovy, ale nezvolila žádný výbor nově vznikajícího spolku. Předsedal Antonín Bureš, purkmistr města Žamberk a obchodník s želez ným zbožím, zápis provedl Emanuel Mannel, privátník z Rokytnice v Orlických horách. Ferdinand Richter předložil návrh stanov. Jako základ posloužil takzvaný Englertský statut. Jedinou aktivitu tohoto roku představovalo předložení přijatých stanov ke schválení. Podle strohé zprávy došlo k tomuto aktu v roce Zápisy v pokladní knize prozrazují, že už v roce 1880 sdružovala hasičská jednota sedm hasičských sborů: německé Králíky (Grulich), Rokytnice v Orlic kých horách (Rokitnitz), Mladkov (Wichstadtel); a české Žamberk (Senften berg), Jablonné nad Orlicí (Jabel), Kyšperk (Geiersberg) a Nekoř. Druhý župní sjezd hostily Králíky dne 28. srpna Delegáti zvolili řádný výbor v jehož čele stál jako starosta Gottfried Schramek, hoteliér z Králík. Funkci jednatele zastával Josef Gront, policejní komisař z Králík oba německé národ nosti. V němčině vedl jednatel i zápisy ze schůzí. K zásadní změně ve složení výboru došlo už roku Gottfried Schramek se vyvázal z předsednictví a navrhl za kandidáta na příštího starostu župy Františka Charfreitága, obchodníka ze Žamberka. Nový starosta měl velký podíl na rozvoji hasičství na Žamberecku a tak volba představovala ocenění jeho záslužné práce. Následující rok nahradil Josefa Gronta ve funkci jednatele Jan Haman ze Žamberka, který začal vést zápisy v obou jednacích jazycích. Toho roku se župní svazek poprvé rozšířil o další členské sbory. O přijetí požádaly české spolky Lukavice, Německá Rybná, Kunvald (tehdy ještě jako sokolská tělovýchovná hasičská jednota), Záchlumí; německé Bartošovice a Prostřední Rokytnice (Mitteldorf). 214

2 ULRYCH A.: HASIČSKÁ ŽUPA... V roce 1884 na základě četných požadavků po samosprávném jednání se začalo prosazovat rozdělení Ústřední zemské hasičské jednoty na českou a němec kou sekci. Po rozdělení volali zástupci žup a sborů na valné hromadě ÚZHJ uskutečněné dne 9. listopadu Vlastní dělení ÚZHJ na dvě sekce se uskutečnilo, pro stupňující se neshody, v lednu roku K národnostnímu rozkolu došlo i v hasičské župě. Na župní sjezd v Jablonném nad Orlicí dne 23. srpna 1885 se dostavili pouze delegáti českých sborů. Jestliže Rokytnice, Prostřední Rokytnice, Mladkov a Bartošovice svou neúčast vůbec neomluvili, předseda sboru v Českých Petrovicích nepřevzal pozvánku na sjezd. Hasiči z Králík oznámili, že skrz domácí jakous slavnost delegáti nepřijdou. 1/ Delegáti v úvodu rozhodli, že vzhledem k neúčasti německých sborů, provede zapisovatel záznam pouze v češtině. Při volbách nového výboru nahradili voliči zástupce německých sborů českými činovníky. Odchod německých sborů zhodnotil jednatel František Vorlický, ve své výroční zprávě r takto: Jednota naše založena v roku 1879 hostila až do roku minulého všechny sbory hasičské v politickém okresu Žamberském stávající; za léta předešlého odloučily se jednoty německé od župy naší utvořivše si spolek samostatný; odloučením nikterak neutrpělo dobré přátelství a shoda mezi námi trpěti nebude, ba naopak správa spolková rozdělením tím se zjednodušila a usnadnila byvší dříve ultraviastická jest nyní jednojazyčná a jistě přehlednější a stručnější. My i dále dobrými krajany zůstáváme a ve prospěch hasičstva všemi silami pracovati budeme. 2/ Německé sbory si roku 1886 založily své hasičské jednoty, z Rokytnice a okolí vznikla Bezirks feuerwehrverband Rokitnitz Nr. 65 (okresní hasičská jednota Rokytnice č. 65). Podobně se sdružily sbory z Králík a okolí. Počátkem roku 1886 sáhla do složení župního výboru smrt. Dne 24. dubna náhle zemřel jednatel Jan Haman. Na jeho místo zvolil následující sjezd Františka Vorlického, učitele ze Žamberka, který se stal na příštích 17 let župním jedna telem a pokladníkem. Tento významný činovník vytvořil cenný materiál pro zpracování historie župní jednoty do 25. září 1903, kdy za tragických okolností opustil tento svět. Závěr jednání valné hromady konané dne 18. července 1886 v Německé Rybné přinesl historický okamžik. Delegáti podpořili návrh na pojmenování svazku a zakoupení razítka. Protože členy župy byly i sbory, které nenáležely pod správu politického okresu Žamberk, musel se zvolit neutrální název jednoty, ve kterém se nemohlo objevit slovo okresní. Náměstek župního starosty Waldemar Mazura navrhl, aby název sdružení pro příště zněl: Česká hasičská župní jednota pohoří Orlického. V číslování, které pro hasičské župy používala Zemská hasičská jednota, obdržela žamberecká jednota šťastné číslo 7. Toto značení a titul užívala až do svého zániku. Od roku 1887 jednatel při každé příležitosti agitoval pro založení hasičských sborů ve všech obcích okresu. Protože se snaha často míjela účinkem a zakládání nových sborů nebylo tak masivní, jak si župní správa představovala, rozeslal jednatel dopisy s výzvou k ustavení nových sborů obecním zastupitelstvím dosud váhajících obcí: O jednání při jedenáctém valném sjezdu české hasičské župní jednoty pohoří Orlického v Záchlumí dne 13. července 1890 odbývaném touženo bylo všeobecně, že dosud ve slavné počestné obci Vaší nestává dobrovolného sboru hasičského. Budiž nám dovoleno, abychom ve vší šetrnosti uctivě přimlouvati se směli, by slavné obecní zastupitelstvo potřebné kroky ku zřízení dobrovolného sboru hasičského ve své obci podniknouti sobě neobtěžovalo. 215

3 Doufáme. že věci té potká se souhlasem a podporou veškerého občanstva, zejména, že důstojný farní úřad, jakož i slavný sbor národních učitelů neodepře ve věci té ruky pomocné. Co se týká župní správy hasičské, tu budiž zjevno, že tato způsobem všemocným, jako zapůjčením vzorových stanov aj. v každém ohledu chce ochotně rady i pomoci poskytnouti. O důležitosti a potřebě sborů hasičských není třeba se zmiňovati; jsme to povinni i zákonu zemskému ze dne 25. května 1876 čísl Nebude snad od místa, když připomeneme, že krajané naši druhé národnosti mají has. sborů dvakráte tolik co my vysílají totiž do zemské hasičské jednoty 200 delegátů, my ani ne celé 100 a předce nás tu v království 8 1/2 milionu, kdežto Němců jen 2 miliony. Máme si snad dáti líbiti výčitku, že dosud nejsme tak vyspělými, tak pokročilými, jako sousedé naši druhé národnosti. A proto hlavu vzhůru a paže k dílu záslužnému, kterému Bůh jistě požehnání svého neodepře! 3/ První dopis ještě své ovoce nepřinesl a tak František Vorlický svůj pokus opakoval i r Pro větší pádnost nejdřív oslovil okresní zastupitelstvo a pak váhající obce. Slavné okresní zastupitelství! O valném sjezdu české hasičské jednoty pohoří Orlického odbývaném dne 12. července v Lukavici bylo jednohlasně usnešeno, by správa župní podala ku slavnému okresnímu zastupitelství uctivou žádost, by tato slavná corporace, sestávající z prvních uvědomělých občanů okresu ráčila všemožným způsobem se laskavě přičiniti, aby v těch obcích, kde dosud dobr. sboru hasičského nestává sbory tyto dle možnosti brzy se zřídily. Dovoluje si podepsaná správa župní jmenovati ony větší obce, kde dosud hasičského sboru není: Kameničná, Slatina, Pěčín, Bohousová, Česká Rybná, Hejnice, Dlouhoňovice, Kunčice, Orlice, Mistrovice, Sobkovice, Pastviny a Studené. Podepsaní opakují žádost svou. Té jsouce blahé naděje, že slavné okresní zastupitelství zajisté ve věci této neodepře ruky své pomocné a vydatné. 4/ Podobný přípis obdržely též všechny dříve jmenované obce a zněl takto: Slavné obecní zastupitelstvo! Dle usnešení 12. valného sjezdu české hasičské župní jednoty pohoří Orlického obývaného dne 12. července 1891 v Lukavici žádáme Vás co nejsnažněji, byste dle možnosti v době nekratší ku zřízení dobrovolného sboru hasičského přikročili. Odvoláváme se v příčině té ku našemu dopisu, který odeslali jsme Vám loni v červenci, té jsme blahé naděje, že žádost naše opětovná sl. obecním zastupitelstvím odmítnuta nebude, nýbrž, že toto sl. zastup. v zájmu svém vlastním a milých spoluobčanů všemožně se přičiní, aby dobr. sbor hasičský v tamní počestné obci v době nejkratší zřízen byl. 5/ Teprve tato výzva pohnula váhavci a vedla k založení sborů ve Verměřovicích, Hnátnici, Koburku, Kunčicích, Slatině, Pěčíně, Mistrovicích, Pastvinách a Sobkovicích. Rok 1891 se stal památným pro české hasičstvo tím, že se česká sekce Ústřední hasičské jednoty zemské oddělila od německé a ustavila se jako samostatný zemský spolek. Tento historický mezník je datován 2. únorem Česká hasičská župní jednota pohoří Orlického měla v ústřední správě zastoupení v osobě Františka Charfreitága, župního starosty. Na návrh jednatele Františka Vorlického se přítomní na župním sjezdu, konaném dne 10. července v Čermné, usnesli na ustavení funkce župního technického dozorce, který mohl občas libovolně navštívit ten který sbor, prohlédnout nářadí a případně dát nastoupit celý sbor k provedení cvičení. Prvním dozorcem ustavili delegáti Augustina Dohnálka, řídícího učitele z Jablonného n. O. a slatinského rodáka. Aby nemusel přehlížet všechny sbory 216

4 ULRYCH A.: HASIČSKÁ ŽUPA... osobně měl právo určit si zástupce, který jej mohl plně nahradit při některých dozorových činnostech. Augustin Dohnálek na každém župním sjezdu po celé období výkonu funkce podával obsažnou zprávu, kterou potom každý sbor obdržel v písemné formě. Zde zaznamenal všechny poznatky, ke kterým během roku došel při inspekcích u jednotlivých sborů. Hasiči zde mohli najít cenné rady pro další činnost. Dozorce se také nebál přesně pojmenovat a kriticky tepat nešvary, které přetrvávaly v jednotlivých sborech. V roce 1891 na valné hromadě opětovně padl návrh, aby župa pro příští roky zavedla okrsková cvičení a sestavila cvičební okrsky. To se skutečně stalo, a tak počínaje rokem 1892 správa pověřila určené sbory pořádat tato cvičení. K tomuto rozhodnutí vedl stoupající počet členských sborů. Do té doby jedinou možnost veřejného vystoupení představoval župní sjezd. Velká rozlehlost území pod správou hasičského svazku při tehdejších dopravních možnostech bránila společ né účasti vzdálenějších obcí a tak jedinou možnost společného setkání a secvičo vání hasičů umožnila právě okrsková cvičení. V roce 1892 měla cvičení premiéru ve Výprachticích, Nekoři a Slatině n. Zd. Na závěr schůze župního výboru, uskutečněné dne 27. března 1894, navrhl Adolf Netušil z Německé Rybné podat okresnímu výboru žádost, aby svým vlivem působil na obstarání požárních přípřeží, tak jak to nařizuje zemský zákon. Poskytování koňských potahů představovalo ve většině obcí těžko řešitelný problém. Hospodáři tuto službu poskytovali jen neochotně. Obávali se zchvácení nebo zranění tažných zvířat a hasiči hledali finanční pobídku pro váhavé majitele koní. Žádost okresní výbor příznivě vyřídil a dal okresnímu zastupitelství doporučení na vyplácení náhrad za požární přípřeže a zvláštní odměny z okresní pokladny. Okresní výbor zaslal všem obecním úřadům své usnesení o rozhodnutí náhrad za poskytnutí potahu ke stříkačce v tomto znění: Všem ctěným obecním úřadům okresu Žamberského! Okresní zastupitelstvo v Žamberku chtíc docíliti toho, by v případech požáru dostalo se zhoubným tímto živlem poškozeným a v nebezpečí se nalézajícím od dobrovolných hasičských sborů co nejrychlejší pomoci, usneslo se ve své plenární schůzi dne 15. listopadu 1894 na tom, aby za dodání přípřeží ku stříkačce a hasičskému náčiní poskytovány byly z pokladny okresní zvláštní odměny, a schválilo v záležitosti této okresním výborem navrženou tuto instrukci: 1) Sborové hasičští obmeziti se mají na nejbližší okolí. 2) O otázce, má li se ku požáru jeti, přísluší rozhodovati veliteli dotčeného sboru hasičského. 3) Sborové hasičští povinni jsou stvrzením obecního úřadu, kde požár zuřil, prokázati, že se stříkačkou na místo požáru dojeli a tam účinkovali; za vyjížďky libovolné, aneb přehnané odměna z okresní pokladny se nevyplatí 4) odměna se určuje: a) za zapřažení koní 1 zl. b) za dvouspřežní výpravu stříkačky za každý kilometr vykonané cesty 50 kr. c) za jednospřežní výpravu stříkačky za každý kilometr vykonané cesty 30 kr. d) za zpáteční cestu od požáru se odměna neposkytuje, a obce, kde požár zuřil jsou povinny stříkačku svým nákladem zpět dopraviti Toto opatření povoleno bylo okresním zastupitelstvem na dobu jednoho roku, o čemž se všem ctěným obecním úřadům věděti dává s vybídnutím, aby toto opatření obvyklým způsobem v tamní obci dali vyhlásiti a uvědomiti též dobrovolné sbory hasičské. V Žamberku dne 10. ledna 1895, Náměstek okresního starosty Josef Grus. 6/ 217

5 Rok 1900 představoval další historický mezník. Nově utvořená Župní hasičská jednota okresu Lanškroun oslabila Župu pohoří Orlického odchodem sborů: Horní Heřmanice, Horní Čermná, Výprachtice, Koburk, Dolní Čermná. Dolní Dobrouč a Nepomuk, v roce 1902 následovala Hnátnice, roku1906 Petrovice a v roce1909 Bystřec. Založení nového svazku hodnotil jednatel František Vorlický bez zášti slovy: Vystouplé sbory pod náčelnictvím sborů čermenských a za souhlasu župy naší, založily nové župní sdružení pod názvem: Česká hasičská župa okresu lanškrounského. Župa naše, jako župa mateřská přeje této nové družce svoji všeho zdaru a prohlašuje, že ve svorném spolupůsobení chce i nadále br. styky ve prospěch věci hasičské ochotně udržovati. 7/ Dne 3. června 1900 zemřel náměstek starosty Waldemar Mazura. Místo starostou následující sjezd zvolil Josefa Luxe, purkmistra a obchodníka z Jablon ného n. O. Rok 1903 byl ve znamení výrazných ztrát v kádru župního výboru. Všechny účastníky župního sjezdu konaného 12. července 1903 ve Verměřovicích zarmou tilo oznámení o rezignaci župního dozorce Augustina Dohnálka. K tomuto rozhodnutí Fr. Vorlický uvedl: Valné shromáždění, ač nerado a u vědomí ztráty pro župu takřka nenahraditelné přijímá rezignaci př. Dohnálka, pronášejíc jemu hluboce cítěný dík za všechnu vzornou snahu, pilnost a práci, kterouž po 10 roků župě věnoval. Uloženo př. jednateli, aby vypravoval poděkovací adresu, kteráž př. Dohnálkovi odevzdána bude. 8/ To ještě nikdo netušil, že další ztrátu pro župní jednotu bude znamenat právě osoba jednatele. V roce 1932 napsal Milán Vondrouš v župní kronice:...až do své smrti (dobrovolné či úmyslné) byl jednatelem nadšený vlastenecký pracovník, učitel František Vorlický. Utopil se jistě po značném dušením boji v jednom z rybníků v Černém lese 25.IX / Župní starosta František Charfreitág v pohrobní vzpomínce vzpomenul ztrátu dlouholetého, neúnavného a zasloužilého jednatele, kterého za velké účasti hasičských sborů, jiných spolků a korporací a nesčetného zástupu občanstva z města a z blízkého okolí i vzdálenějších míst jsme vložili do lůna posvátného hřbitova. 10/ Dozorcem se stal Jan Vodička, soudní úředník ze Žamberka a jednatelem František Pírko, učitel ze Žamberka. Od roku 1904 působili dva župní dozorci, Antonín Krčmařík, řídící učitel z Kyšperka (v letech a ) a Antonín Simon, řídící učitel z Klášterce n. O. ( ). U příležitosti župního sjezdu, konaného 29. června 1904 v Kunčicích oslavila župa 25. jubileum svého trvání. Výbor pověřil hlavním řečníkem na slavnosti Antonína Simona. K tomuto výročí byl vydán roku 1905 Památník české hasičské župní jednoty Pohoří Orlického. Autor František Pírko v této brožuře zaznamenal stručnou historii župní jednoty. Mimoto vydal pořadatelský sbor pamětní medaile. Při okrskovém cvičení v Kyšperku dne 15. července 1906 provedli členové pořadatelského sboru ukázky ošetření různých úrazů. Demonstraci vedl kyšperský lékař Dr. Rudolf Straka, který cvičil hasiče v první pomoci. Nejspíš to byla zásluha Antonína Krčmaříka, dlouholetého jednatele hasičského sboru v Kyš perku, který Dr. Straku k této činnosti vybídl. v každém případě se jedná o první zmínku samaritánské činnosti, jež v pozdějších letech obohatila činnost ha sičských spolků. Dne 6. listopadu 1906 zemřel župní starosta František Charfreitág. Následující sjezd r zvolil na jeho místo Josefa Luxe, starostu města Jablonné n. O., do funkce náměstka starosty Valdemara Mazuru, obchodníka ze Žamberka. 218

6 ULRYCH A.: HASIČSKÁ ŽUPA... Rokem 1910 je datována první zmínka o župní škole, která proběhla 18. září a 12. října v Žamberku a 23. září v Kyšperku. v následujících letech věnovala župa na vzdělávání členů hasičských sborů velký důraz a školy probíhaly pravi delně. Ke změně došlo i ve vedení župní správy. Starostou se stal Valdemar Mazura. Tento významný hasičský činovník setrval ve funkci starosty až do ukončení činnosti župy, a do smrti (1947) stál v čele Okresní hasičské jednoty č. 7. Náměstkem se stal Antonín Kalous, mlynář ze Slatiny n. Zd., který v té době zastával také funkci starosty žambereckého politického okresu. Ve funkci jedna tele došlo k řadě změn. Dna 20. dubna 1911 se stal župním jednatelem a poklad níkem Josef Dytrt, učitel měšťanské školy ze Žamberka, nahradil Františka Pírka, který na svou funkci rezignoval. V roce 1914 stačil ještě proběhnout župní sjezd (v Liticích dne 12. července 1914) aby čtrnáct dní poté nepříznivě zasáhla do činnosti hasičů válka. Svou aktivitu oslabily nejen sdružené sbory, ale i župní výbor. Na frontu musel narukovat starosta Valdemar Mazura (zastupoval jej jeho náměstek Antonín Kalous) a jednatel Josef Dytrt (nahradil jej JUC Miloslav Šíma ze Žamberka). V kronice Sboru dobrovolných hasičů v Jablonném n. O. je zaznamenáno: Jak všeobecně známo, měla světová válka velmi zhoubný vliv na činnosti všech spolků, zejména také na náš, tak vždy osvědčený spolek a jeho horlivých členů. Častými odvody a přehlídkami všech ročníků ztenčily se naše řady a členstva ubývalo, takže nebylo možno cvičení členstva, které je nevyhnutelně zapotřebí, v tom rozměru odbývati, jak je toho zapotřebí, až konečně úplně zanikly, vzdor tomu ale sbor byl vždy připraven v čas potřeby a nebezpečí zakročiti když se jednalo hájiti majetek ohrožených sousedů. 11/ Během války se nekonaly župní sjezdy a veřejná cvičení. Delegáti sborů se zúčastňovali pouze župních valných hromad, které se uskutečnily v Žamberku (19. března 1916; 10. února 1918 a 25. března 1919) a V Kyšperku (18. února 1917). Ve valné župní hromadě dne 10. února 1918 vystoupil. MUDr. Rudolf Lukes s přednáškou na téma Samaritánská služba v boji proti tuberkulose. V r měl Dr. Lukes další 4 samaritánské přednášky. Tyto kurzy znamenaly předobraz vzniku samaritánských družin, které působily při hasičských sborech až do padesátých let 20. století. Osobnost Dr. Rudolfa Lukese ( ) si zaslouží více pozornosti. Hlavním zakladatelem samaritánství byl sice primář litomyšlské nemocnice Dr. Bedřich Welz, ale ten v červnu 1921 umírá a organizace samaritství přešla na Dr. Lukese, který dosáhl v roce 1924 přijetí hasičské samarity pod Červený kříž a stal se zemským samaritským instruktorem. V Žamberku je znám jako dlouholetý a úspěšný ředitel tamního plicního sanatoria Albertinum. Po ukončení války hasiči želeli svých padlých kolegů a život se začal pomalu vracet do normálních kolejí. Svou činnost v plném rozsahu zahájila i župní jednota. První poválečný župní sjezd se sešel v červnu 1920 v Šedivci. Sbory pořádaly okrsková cvičení, která se dostala do programu činnosti i pro tento rok K zásadní změně došlo ve složení výboru. Župní jednatel Josef Dytrt se odstěhoval a ve funkci jej nahradil Josef Petr, řídící učitel z Líšnice. Po válce se činnost rozšířila o zmíněnou samaritánskou službu, jež zajišťovala zdravotnickou pomoc v případech úrazů nebo náhlých zdravotních potížích spoluobčanů. Postupně začaly sbory zakládat samaritánské družiny, které pro cházely systematickým školením. Stát se zdravotníkem nebylo zdaleka jedno duchou záležitostí. Po absolvování kurzu museli zájemci o tuto aktivitu složit 219

7 zkoušku před komisí. V tomto oboru nacházely uplatnění především ženy, které začaly v těchto letech vstupovat do hasičských sborů. Na schůzi župního výboru 2. srpna 1924 starosta oznámil, že byl nucen suspendovat jednatele a pokladníka Josefa Petra pro liknavost a nepořádek. Navrhl, aby výkon této funkce převzal Alois Otta, kadeřník ze Žamberka. Poprvé se stalo, že musel být odvolán čelní funkcionář. Župní výbor musel vynaložit velké úsilí, než dal neuspokojivý stav financí do náležitého pořádku, stalo se tak až v roce Roku 1926 zahájila Česká zemská hasičská jednota stavbu Hasičského domu v Praze na Vinohradech. Při té příležitosti vyzvala hasičské župy, aby pro připra vovaný slavnostní akt zahájení stavby dodaly kameny z památných míst Čech. Představitelé župy rozhodli, že poskytnou kámen z hradu Litice. Tento záměr skutečně realizovali a tak návštěvník Hasičského domu může ve vestibulu spatřit kámen pocházející z litického hradu. Dne 31. prosince 1926 zemřel župní dozorce Antonín Simon. Funkce se ujal Karel Svítil, krejčí ze Žamberka. Na program schůze výboru 18. ledna 1928 se znovu dostal problém s obsazením místa župního dozorce, na něž r rezignoval Antonín Krčmařík. Poněvadž župa sdružovala 31 hasičských sborů, představovalo to nutnost zvolit tři okrskové dozorce. V tom byl ale háček, župa nebyla rozdělena na stálé okrsky. Do té doby se okrsky stanovovaly každý rok podle toho, kde se konalo okrskové cvičení. Teď nastala nutnost stanovit pevné okrsky. Za okrskové dozorce zvolil župní výbor 9. února 1928: Josefa Štefeka z Helvíkovic, Jaroslava Pauka ml. z Jablonného n. O. a Čeňka Mikysku z Kyšperka. Složení župního výboru měnila opět smrt, 19. července 1929 zemřel náměstek župního starosty Antonín Kalous a nahradil jej Jaroslav Pauk, majitel cihelny v Jablonném n. O. Dne 10. dubna 1931 zemřel župní jednatel a pokladník Alois Otta, mimo jiné i člen výboru České zemské hasičské jednoty a dlouholetý jednatel žambereckého sboru. Na jeho místo zvolil následující sjezd Františka Hübnera, vrchního oficiála v. v. ze Žamberka. Ke změně došlo i ve funkci náměstka starosty, Jaroslava Pauka ml. nahradil Antonín Krčmařík z Kyšperka. Ten se také znovu stal, po čtyřech letech, župním dozorcem. Dosavadní dozorce Karel Svítil se stal okrskovým dozorcem, jenž na tuto funkci záhy rezignoval a jeho obvod si mezi sebou rozdělili zbývající okrskoví dozorci Čeněk Mikyska a Antonín Štefek. Okresní úřad oznámil, že pro nedostatek peněz nebude poskytovat sborům příspěvky na požární přípřeže. V roce 1931 to představovalo náklad Kč. K největšímu rozmachu v činnosti župy došlo ve třicátých letech. Počet sborů se ustálil na 31 a nejvíc členů statistika registrovala roku Zazna menána je i aktivita zdravotníků. Samaritánský náčelník Milán Vondrouš projevil při valné župní hromadě spokojenost s činností tohoto odvětví. Podle jeho slov je v župě registrováno 110 samaritánů 73 zkoušených a 10 nezkoušených mužů, 22 žen zkoušených a 5 nezkoušených. Župa je rozdělena na 4 obvody žamberecký, kyšperský, slatinský a jablonský (dle sídel obvodních lékařů). Z dalších aktivit samaritánů stojí za zmínku tříčlenná deputace s přáním k oslavě 70. let narození MUDr. Rudolfa Lukese a účast na veřejných cvičeních v Líšnici, Německé Rybné, Verměřovicích, Rotneku a Pastvinách a i na krajinském sjezdu v Pardubicích a Rychnově n. Kn. V roce 1933 zazněl poprvé návrh na uspořádání soutěže s motorovými stří kačkami, protože se podle mého názoru jednalo o revoluční myšlenku, uvádím 220

8 ULRYCH A.: HASIČSKÁ ŽUPA... jej doslovně: Jaroslav Štěpánek z Lukavice doporučuje zavedení dostihových cvičení motorovými stříkačkami a po uvážení doporučují se tato jedině při župních a okrskových cvičeních a doporučuje se, by sbory, které mají motorových stříkaček o tomto blíže se dohodly a program vypracovaly. 12/ Tento námět nebyl v nejbližší době realizován a tak župa přišla o primát uspořádat soutěž v disciplině, která je dodnes základem požárního sportu. Antonín Krčmařík seznámil zasedající při schůzi 22. února 1934 se záměrem uskutečnit župní školu (18. a 25. března, 8. a 15. dubna), povinnou pro všechny členské sbory. Školu navštěvovalo 72 delegátů a 75 hostů, kteří obdrželi osvěd čení. Přestože v minulosti proběhlo několik kurzů pro činovníky sborů, svým rozsahem a účastí se nemohly zmíněné župní škole rovnat. Od druhé poloviny třicátých let, pod dojmem blížící se války, obohatily hasiči svou působnost, a tak spolu s hasičskou samaritou zajišťovali a organizovali civilní protileteckou ochranu. (CPO). Chemický referent Ing. Karel Hübner se r účastnil schůze svolané Českou zemskou hasičskou jednotou. Po jeho návratu župa uspořádala schůzi pro delegáty všech sborů s tématem ochrany obyvatelstva proti leteckým útokům. Vědecký ústav vojenský v Praze zaslal na podzim výzvu k odebrání příručky Rukověť branné výchovy. Sborník hasičského sboru Kunčice uvádí: V obcích jsou zřizovány branné výbory a ochranné sbory civilní protiletecké ochrany. Hasiči si pořizují kouřové a později plynové masky. Na okrskovém cvičení v Žamberku mají ukázku leteckého náletu, v Kyšperku nacvičují společně s CPO ochranu obyvatel při náletu, dvě župní školy v tom roce jsou věnovány branné výchově a zakončeny praktickými nácvičnými hodinami. 13/ Koncem roku 1934 čekalo hasiče další bolestné loučení. V kronice je psáno: Dne 5. prosince 1934 zemřel v Žamberku, v sanatoriu br. MUDr. Rudolf Lukes, s Drem. Welzem spoluzakladatel samaritství, jež jedině v Čechách má nyní kol přísluš níků. 14/ Na cvičení v Lukavici 5. července 1936 se měly představit sbory, které vlastnily motorovou stříkačku. Jednalo se o Lukavici, Kunvald, Slatinu n. Zd., Pěčín, Litice a Žamberk. Podle strohé informace v zápisu se zúčastnily soutěže pouze 4 sbory. Historicky prvním vítězem se stali hasiči ze Slatiny n. Zd., to usuzuji pouze z toho, že sbor vlastní plaketu za 1. cenu v hasičských závodech v Lukavici. V Almanachu požární ochrany v Žamberku je psáno: Léta a další jsou historická tím, že na popud lukavického sboru byly uskutečněny první závody motorových stříkaček ve východních Čechách vůbec. Členové družstev museli dokázat svou připravenost nejen v dodávce vody, ale i v pohotovém ustrojení do stejnokroje. Těmito závody byl dán základ k nynějším pravidelným soutěžím. 15/ Kdyby župní správa schválila pořádání soutěže už v roce 1934, mohlo se jednat o primát v rámci republiky. Takto historické prameny přiznávají prvenství německým sborům, za soutěž pořádanou v roce 1935 v Ústí nad Labem. Okrskový dozorce Čeněk Mikyska doporučil r provedení pořadových nácviků ve větším rozsahu. Župní výbor rozdělil jednotu do dvou okrsků, které cvičily 24. května okrsek na nástupišti Orlických kasáren v Žamberku a 2. okrsek na fotbalovém hřišti u Bažantnice v Kyšperku. Celá župa potom provedla společný nácvik všech sborů v neděli 21. června 1936 pod vedením okrskových dozorců na nástupišti žambereckých kasáren. V roce 1937 Antonín Krčmařík rezignoval na funkci župního náčelníka (dozorce), s ohledem na svůj věk a na množící se výtky, že se k této funkci již nehodí. Po následující rozpravě starosta prohlásil, že jej výbor nemůže zprostit 221

9 funkce, poněvadž jej volila valná hromadou, a ta jedině může rozhodovat. S tímto odůvodněním výbor rezignaci nepřijal. V pořadí 53. valný sjezd hasičské župy pohoří Orlického č. 7 se sešel 11. července 1937 v hostinci U jelena v Helvíkovicích. Župní starosta přečetl dopis svého náměstka a náčelníka Antonína Krčmaříka, jež poukazem na svůj zdravotní stav a věk rezignoval na své funkce. V podobném duchu zněl i dopis okrskového dozorce Čeňka Mikyska, který se omluvil pro nemoc a oznámil, že už nadále nemůže svou funkci vykonávat. V následné volbě se stal náměstkem starosty Václav Martínek, hostinský z Lukavice. Župní technický dozorce Ing. Karel Hübner přijal župní dozor, ponechal si nadále chemický odbor a CPO. Podal i návrh na stanovení čtyř okrskových dozorců, po jednom na každý okrsek a jednoho nácvičného na celou župu. Tímto nácvičným referentem zvolil sjezd Jaroslava Kalouse ze Žamberka, do funkcí okrskových dozorců Antonína Štefka pro žamberecký okrsek, Františka Vacka za okrsek jablonský a Čeňka Mikysku pro kyšperský okrsek. Zástupem po dobu nemoci Čeňka Mikysky pověřil výbor Klimenta Poláčka. Samaritánským dozorcem se stal Josef Dvořák, obchodník ze Slatiny n. Zdob. Kronika župy na straně uvádí optimistický podtext: Ve všech hasičských sborech konají se pilně cvičení CPO, která se prakticky připojuje k hasičské činnosti. Loučíme se s rokem 1937 s nadějí, že rok 1938 bude příznivější a že lidstvo zanechá neplodné nenávisti. Je třeba stejně jako dříve být na stráži. 16/ Ve skutečnosti se jednalo o smutný rok. Jednatel ve zprávě na valné schůzi uvedl, že nákaza dobytka slintavkou a kulhavkou znemožnila konání okrskových cvičení a župního sjezdu. Župní sjezd, určený do Pěčína, musel proběhnout v náhradním termínu s malou účastí v Žamberku. Činnost hasičských žup ukončila reorganizace České zemské hasičské jednoty v roce Od tohoto roku byly ustaveny okresní hasičské jednoty, které sdružovaly české hasičské sbory na území politických okresů. Dne 20. července 1938 projednával župní výbor nové stanovy. Čtení celého materiálu přenechal do valné schůze. Projednání a schválení nových stanov dostal za úkol František Hübner, jako župní jednatel a člen organizační komise ČZHJ. Sdělil důvod přijetí nového statutu pro hasičskou jednotu tyto byly zpracovány s ohledem na vnitropolitické a zahraniční poměry naší republiky, pro případ napadení naší republiky válečným nepřítelem a v tomto případu výkonnosti hasičstva. Stanovy tyto byly zpracovány v dohodě ministerstva národní obrany, ministerstva vnitra a CPO, jedině a výhradně k zabezpečení naší republiky a národa, jímž se musí každý občan republiky podrobiti. 17/ Jednatel František Hübner přečetl na schůzi župního výboru 13. listopadu 1938 nové stanovy pro okresní hasičskou jednotu, schválené 7. srpna 1938, oběžník ČZHJ z 9. srpna 1938 (reorganizace) a další materiály, které prakticky rušily činnost hasičských žup. Pro žambereckou župu to nepřineslo žádnou výraznou změnu ve složení členské základny. Stávající sestavu doplnily sbory: Hnátnice, Petrovice, Dolní Čermná, Dolní Dobrouč, Lanšperk a České Libchavy. Nově ustavená Okresní hasičská jednota č. 7 pracovala samostatně do roku 1942, kdy byla po zrušení žambereckého politického okresu převedena jako celek do Okresní hasičské jednoty č. 15 v Rychnově n. Kn. jako samostatný obvod. Tento stav se změnil po skončení války a od roku 1945 fungovala žamberecká okresní jednota do roku 1960, kdy reorganizace veřejné samosprávy vymazala okres Žamberk definitivně. 222

10 ULRYCH A.: HASIČSKÁ ŽUPA... Poznámky 1/ Protokol , Hasičská župní jednota politického okresu Žamberského, str / Tamtéž, str / Tamtéž, str / Tamtéž, str / Tamtéž str / Protokolní a pamětní kniha sboru hasičského ve Verměřovicích, str / Protokol , Hasičská župní jednota politického okresu Žamberského, str / Tamtéž, str / Kronika České hasičské župní jednot Pohoří Orlického čís. 7, str / Protokol , Hasičská župní jednota politického okresu Žamberského, str / Kronika Sboru dobrovolných hasičů v Jablonném nad Orlicí, díl II., str / Česká hasičská župní jednota pohoří Orlického Zápisník o schůzích, (od 2. července 1922), str / Sborník 100 let hasičského sboru Kunčice, 1991, str / Kronika České hasičské župní jednot Pohoří Orlického čís. 7, str / Almanach 100 let požární ochrany v Žamberku , str / Kronika České hasičské župní jednoty Pohoří Orlického čís. 7, str / Česká hasičská župní jednota pohoří Orlického Zápisník o schůzích, (od 2. července 1922) str. 184 Použitá literatura Prameny Deník o příjmech a vydáních hasičské župní jednoty , [deník vedli župní pokladníci Josef Gront, Jan Haman a František Vorlický]. 102 stran. Hasičská župa pohoří Orlického č. 7 v Žamberku [kronika České hasičské župní jednoty pohoří Orlického č. 7, kterou začal vést v lednu 1932 Milán Vondrouš a od roku 1938 pokračoval Josef Faltus]. 208 stran. Kronika města Králíky (český překlad), [záznamy událostí související s hasičským sborem]. 10 stran. Kronika Sboru dobrovolných hasičů v Jablonném nad Orlicí [strojopisný přepis], 76 stran. Kronika Sboru dobrovolných hasičů v Jablonném nad Orlicí [strojopisný přepis], 160 stran. Protokolní a pamětní kniha sboru hasičského ve Verměřovicích [rukopisné záznamy vedené od do ]. 189 stran. Protokol , Hasičská župní jednota politického okresu Žamberského [Záznamy schůzí župního výboru, vedli župní jednatelé podle svých funkčních období, to znamená Josef Gront, Jan Haman, František Vorlický a František Pírko]. 241 stran. 110 let sboru dobrovolných hasičů v Jamném nad Orlicí. 1995, 7 stran. 100 let požárního sboru v Horních Heřmanicích , 20 stran. Zápisník o schůzích České hasičské župní jednoty pohoří Orlického v Žamberku od 2. července 1922 do 26. července 1942 [vedli jej župní jednatelé podle svých funkčních období, to znamená Josef Petr, Alois Otta a František Hübner]. 227 stran. 223

11 Literatura Almanach 90 let požární ochrany v Helvíkovicích. 225 let od vynálezu hromosvodu Prokopa Diviše Helvíkovice 1979, Výbor organizace Svazu požární ochrany v Helvíkovicích. 14 stran. Almanach 100 let požární ochrany v Žamberku Tisk Nový Bydžov 1973, Východočeské tiskárny n. p. 60 stran. Bednář Zdeněk Doleček Rudolf Trýb Oldřich: 110 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Líšnici Líšnice 1997, Sbor dobrovolných hasičů Líšnice. 22 stran. Beneš, Petr: Sbor dobrovolných hasičů v Mistrovicích Tisk Lanškroun 1992, DOBEL. 60 stran. Brokeš, Miroslav Kalivoda, Karel Kylar, Karel et al.: 100 let hasičského sboru Kunčice stran. Brůna, Oldřich Kalous, Jindřich: Výročí 100 let SPO a 80 let TJ Sokol Klášterec. Hradec Králové 1990, KROK, výrobní družstvo. 10 stran. Doleček, A. Dudek, J. Severová I.: Lukavice Lukavice 2002, Obecní úřad Lukavice. Dostál J.: let od založení hasičského sboru v Bohousové. Tisk Žamberk 1999, Tiskárna Kerschbaum. 16 stran. Halbrštát, Pavel: 100 let výročí založení požárního sboru v Písečné. Písečná 1989, Místní národní výbor Písečná. Houdek, Miroslav: 100 let požární ochrany v Kunvaldě. Kunvald 1982, Sbor požární ochrany v Kunvaldě. 32 stran. Hudousek, Petr: Historie hasičského hnutí v Rokytnici v Orlických horách, sepsaná k 125. výročí od založení sboru. Rokytnice v Orlických horách 1998, Město Rokytnice v Orlických horách. 18 stran. Kalous, Josef Slavík, František: 100 let hasičský sbor Pěčín Pěčín 1991, Sbor dobrovolných hasičů v Pěčíně. 31 stran. Közl, Milan: 120 let sboru dobrovolných hasičů v Jablonném nad Orlicí , 34 stran. Lukavice 1982, [brožura vydaná u příležitosti 100 let požární ochrany v Lukavici]. Tisk Nový Bydžov 1982, Východočeské tiskárny n.p., provoz 24. Moravec, Zdeněk: 100 let požární ochrany v Jablonném nad Orlicí Tisk Ústí nad Orlicí 1975, Východočeské tiskárny n. p., provoz stran. Pírko, František: Památník České hasičské župní jednoty pohoří Orlického v Žamberku Tisk Žamberk 1905, Josef J. Vetterl. 52 stran. 110 let požární ochrany Letohradě Letohrad 1985, Základní organizace Svazu požární ochrany ČSSR. 32 stran. Sto let požární ochrany v Jamném nad Orlicí Tisk Hradec Králové 1985, Východočeské tiskárny n.p., provozovna stran. 100 let Sboru dobrovolných hasičů v Letohradě Orlici Letohrad Orlice 1996, Sbor dobrovolných hasičů v Letohradě Orlici. 22 stran. Svoboda, Jiří: Almanach 120 let Sboru dobrovolných hasičů v Čermné. Tisk Lanškroun 1999, TISK TG. 11 stran. Štěpánek, Jan: 100 let svazu požární ochrany v Líšnici Líšnice 1987, Základní organizace Svazu požární ochrany Líšnice. 72 stran let trvání sboru dobrovolných hasičů v Bystrci. 1991, 6 stran Sto let požární ochrany v Bystrci. 1981, 18 stran. Ulrych, Antonín st.: 90 let činnosti požárního sboru ve Slatině n. Zd Slatina nad Zdobnicí 1981, Základní organizace Svazu požární ochrany Slatina nad Zdobnicí. 40 stran. Ulrych, Antonín: 100 let sboru dobrovolných hasičů ve Slatině nad Zdobnicí [seriál článků] In: Slatinský měsíčník, Adresa autora: Antonín Urych, Slatina n. Zd. 266, , 224

12 ULRYCH A.: HASIČSKÁ ŽUPA... Tabulka1: Sbory sdružené v župní jednotě a župní sjezdy (viz následující strana) Vysvětlivky k tabulce: (N) německý sbor. Při zpracování této stati jsem se setkal u několika obcí s jinými názvy, než se používají nyní. Pro upřesnění u názvů, které nyní nejsou shodné s minulým, uvádím tento převodník. současný název obce název používaný v článku Letohrad Kyšperk Červená Rotnek Rybná nad Zdobnicí Německá Rybná Obr. 1. Župní výbor v roce 1930 fotografie pro Almanach dobrovolného hasičstva sdruženého v České zemské hasičské jednotě, vydaný r v Praze Vzadu zleva: Antonín Štěpánek, Kunvald; Augustin Morávek, Klášterec n. O.; Karel Mikula, Verměřovice; Jaroslav Pauk ml., Jablonné n. O.; Karel Kapoun, Nekoř; Uprostřed zleva: Adolf Brkl, Německá Rybná; František Štěpánek, Pěčín; Josef Faltus, Kyšperk; František Šlezingr. Kunčice; Čeněk Mikyska, Kyšperk; Václav Kubový, Kyšperk; František Štěpánek Lukavice; Vpředu sedí zleva: Antonín Štefek, Helvíkovice, Stanislav Seifert, Klášterec n. O.; Jaroslav Pauk st.; Valdemar Mazura, Žamberk; Alois Otta, Žamberk; Karel Svítil, Žamberk; Milán Vondrouš Kunčice. Foto p. Juliš Žamberk dne 2. listopadu 1930 cena 8 Kč. 225

13 226

Z KRONIKY VELKÉ LHOTY

Z KRONIKY VELKÉ LHOTY Z KRONIKY VELKÉ LHOTY 1894 Sepsaný při schůzi sboru dobrovolných hasičů obce Velké Lhoty. Odbývané dne 26. března 1894 v hostinci p. Františka Kobsy ve Velké Lhotě. Věc Nejprve předloženy byly vzorky na

Více

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Program jednání 1) Zpráva o činnosti OSH Ústí nad Orlicí, 2) Výsledky soutěží v roce 2013, 3) Zajištění výročních valných hromad, 5) Hlášení o činnosti sboru

Více

Klasifikace LFA. Přehled oblastí

Klasifikace LFA. Přehled oblastí Klasifikace LFA Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě Méně příznivé

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORL ICKO Závěrečný účet 2012 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORLICKO Závěrečný účet 2012 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

V POSLEDNÍ VÝZVĚ TOHOTO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ PODPOŘILA MAS ORLICKO CELKEM 39 ŽÁDOSTÍ

V POSLEDNÍ VÝZVĚ TOHOTO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ PODPOŘILA MAS ORLICKO CELKEM 39 ŽÁDOSTÍ V POSLEDNÍ VÝZVĚ TOHOTO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ PODPOŘILA MAS ORLICKO CELKEM 39 ŽÁDOSTÍ Dne 28.6.2013 zveřejnila Místní akční skupina ORLICKO konečný seznam celkem 39 podpořených žádostí, na jejichž realizaci

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice 55 Výroční valná hromada ze dne 15. 1. 2010 místo: pohostinství U Černých čas zahájení: 19 hodin předsedající: velitel Karel Michálek zapisovatel: Václav Poţárek ml. Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti

Více

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín PSČ 411 55 Kréta 322 tel. +420 416 / 577 528 mob. +420 724 / 313 905 IČ 62769995 účet číslo 154 609 492 / 0300 e-mail sokolterezin@seznam.cz web www.tjsokolterezin.banda.cz www.fotbalterezin.banda.cz ZÁPIS

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Rok 1910. V lednu 10. přistoupili za činné členy bř. Hynek Jiroušek a Jaroslav Hamrla. Za přispívajícího člena Frant. Bém.

Rok 1910. V lednu 10. přistoupili za činné členy bř. Hynek Jiroušek a Jaroslav Hamrla. Za přispívajícího člena Frant. Bém. Rok 1909. Myšlenka založiti Dobrovolný sbor hasičský ve Hvozdci vyšla od prvního učitele zdejšího p. Václava Oharka v roce 1896. Týž byl župním činovníkem na Brněnsku. Za úřadování starosty zemř. Frant.

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Ustavující zasedání za zahájila a řídila paní Eva Jehličková. Přivítala nově zvolené

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

škol 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO

škol 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO Ing. Ivana Vanická manažerka MAS ORLICKO Program Podpora a spolupráce s MAS ORLICKO: Co jsou Místní akční skupiny a jaký

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

škol 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO

škol 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO Ing. Ivana Vanická manažerka MAS ORLICKO Program Podpora a spolupráce s MAS ORLICKO: Co jsou Místní akční skupiny a jaký

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA Obec Rosička se nachází 9 km jihozápadně od okresního města Žďáru nad Sázavou. První písemná zmínka o Rosičce pochází z roku 1356, kdy patřila k panství Polná. Obec byla

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

BOXERKLUB ČR. Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč

BOXERKLUB ČR. Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč BOXERKLUB ČR Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč 1/ Zahájení Předseda BK ČR Ing. Radim Fiala přivítal přítomné delegáty a zahájil konferenci. Přítomno: 31 delegátů

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.01/13 ve Vysokém konaného dne 1.2.2013

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Preambule Občanské sdružení Ćtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně motivuje ke zdravému životnímu stylu přijetím osobní odpovědnosti

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek I. 1. Občanské sdružení nese název Sdružení Ferdinanda Peroutky. 2. Sdružení Ferdinanda Peroutky je dobrovolné

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry.

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry. KINO v Moravském Berouně - historie U městského kina v našem městě je známo přesné datum vzniku, a to 28. 7. 1918. Toto datum a název je zaznamenán v knize Heimatbuch für den Bezirk Bärn od Jana Theimera,

Více

Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady. ZÁPIS z jednání řádné valné hromady společnosti s obchodní firmou ALMET, a.s. se sídlem Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové, IČ: 465 05 156, konané dne 21. května 2014 od 13:00 hodin v sídle společnosti

Více

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy I. Základní ustanovení 1. Rada rodičů při Mateřské škole, Praha 5 Barrandov, Kurandové

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Stanovy Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí

Stanovy Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí Stanovy Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí Tyto Stanovy plně vycházejí z původních Stanov Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí z let 1883/84 a jejich modifikované verze z konce 20. let 20.

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Zelená 2/112 Identifikátor: 600 136 167 Termín konání

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Lanškroun Datum jednání : 3.12.2012

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁPIS V Praze dne 18. 7. 2013 Č.j.: 50281/ENV/13 z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Vážená paní starostko Okresního sdružení, vážení hosté. Vážení zástupci jednotlivých sborů našeho okresu. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Zápis z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Nekoř č. 1/2012,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Nekoř č. 1/2012, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Nekoř č. 1/2012, kterou se vydává ŽÁRNÍ ŘÁD OBCE NEKOŘ Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo na svém zasedání dne 2. dubna 2012 usnesením č. 2a/IV-2012 v souladu s ust. 10 písm.

Více

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení SMĚRNICE Č. 1/2014 ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ SCHŮZE ve spolku Naděje pro kámoše z.s. 1. Obecná ustanovení Členství ve spolku Naděje pro kámoše z.s. je dobrovolné, nikdo nikoho nemůže k členství nutit. Členem

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

1 ÚVOD... 3 4 UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV V DPS... 4 5 PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE BYTU V DPS... 4 7 ZÁNIK NÁJMU BYTU V DPS... 5

1 ÚVOD... 3 4 UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV V DPS... 4 5 PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE BYTU V DPS... 4 7 ZÁNIK NÁJMU BYTU V DPS... 5 Pravidla pro uzavírání nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou v Žamberku Číslo pravidel: OS 3204 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 9.7.2003 Účinnost od : 1.8.2003 Platnost do: Zpracoval:

Více

Zápis z valné hromady

Zápis z valné hromady Zápis z valné hromady Honebního společenstva SEJŘEK - SKOROTICE se sídlem Sejřek 12, 592 62 Nedvědice konané dne 22.03.2013 v Sejřku s tímto programem: Program: 1) Zahájení a schválení programu valné hromady

Více

Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko

Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko Zapisovatel: Ověřovatel zápisu: Přítomni: Jan Martínek Petr

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Před započetím valné hromady byly zaplaceny členské příspěvky členy Veslařského klubu MORÁVIA, kteří se dostavili na valnou hromadu.

Před započetím valné hromady byly zaplaceny členské příspěvky členy Veslařského klubu MORÁVIA, kteří se dostavili na valnou hromadu. Zápis z řádné Valné hromady Veslařského klubu MORÁVIA Uherské Hradiště, občanského sdružení se sídlem : Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 440, IČ : 16361016, konané dne 4.2.2012 v Uherském Hradišti, (dále

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více