HASIČSKÁ ŽUPA POHOŘÍ ORLICKÉHO Č. 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HASIČSKÁ ŽUPA POHOŘÍ ORLICKÉHO Č. 7"

Transkript

1 2005 MGOH RYCHNOV N. KN., ISBN HASIČSKÁ ŽUPA POHOŘÍ ORLICKÉHO Č. 7 Antonín Ulrych Každý hasičský sbor založený v 19. století měl své vlastní stanovy, tím i rozdílný způsob organizace a řízení činnosti. Hasiči se často scházeli u požárů, kde poznávali, jak se jejich práce zdržuje nestejnou kvalitou nářadí, nejednotností používaného materiálu, nesrozumitelností dávaných povelů a často i jiným názo rem na vlastní hašení. Tyto problémy vedly k pokusům založit větší hasičské celky, které měly zásadní rozdíly v práci odstranit a sjednotit. Vůbec první župní hasičská jednota na našem území byla založena v lednu 1868 v Rumburku ze spolků Šluknovska. V roce 1879 vznikaly první české župy. Jako první se formovala Župní hasičská jednota na českém jihozápadě v Horažďovicích (podle některých pramenů založená už v roce 1878). Následovala župa Chrudimská, dále Čáslavská, Lounská a Žamberecká. Dne 24. srpna 1879 se do Rokytnice v O.h. dostavili zástupci hasičských sborů ze sídelních měst soudních okresů (Žamberk, Králíky a Rokytnice). Výsledkem bylo založení nového hasičského svazku pod názvem Bezirks feuerwehr verband der freiwilligen feuerwehren in politischen Bezirke Senftenberg (Okresní hasič ské sdružení (sbor) dobrovolných hasičských sborů politického okresu Žamberk). Vznik národnostně smíšené župy, složené z německy i česky mluvících sborů se vymykal tehdejším zvyklostem. Ustavující schůze přijala stanovy, ale nezvolila žádný výbor nově vznikajícího spolku. Předsedal Antonín Bureš, purkmistr města Žamberk a obchodník s želez ným zbožím, zápis provedl Emanuel Mannel, privátník z Rokytnice v Orlických horách. Ferdinand Richter předložil návrh stanov. Jako základ posloužil takzvaný Englertský statut. Jedinou aktivitu tohoto roku představovalo předložení přijatých stanov ke schválení. Podle strohé zprávy došlo k tomuto aktu v roce Zápisy v pokladní knize prozrazují, že už v roce 1880 sdružovala hasičská jednota sedm hasičských sborů: německé Králíky (Grulich), Rokytnice v Orlic kých horách (Rokitnitz), Mladkov (Wichstadtel); a české Žamberk (Senften berg), Jablonné nad Orlicí (Jabel), Kyšperk (Geiersberg) a Nekoř. Druhý župní sjezd hostily Králíky dne 28. srpna Delegáti zvolili řádný výbor v jehož čele stál jako starosta Gottfried Schramek, hoteliér z Králík. Funkci jednatele zastával Josef Gront, policejní komisař z Králík oba německé národ nosti. V němčině vedl jednatel i zápisy ze schůzí. K zásadní změně ve složení výboru došlo už roku Gottfried Schramek se vyvázal z předsednictví a navrhl za kandidáta na příštího starostu župy Františka Charfreitága, obchodníka ze Žamberka. Nový starosta měl velký podíl na rozvoji hasičství na Žamberecku a tak volba představovala ocenění jeho záslužné práce. Následující rok nahradil Josefa Gronta ve funkci jednatele Jan Haman ze Žamberka, který začal vést zápisy v obou jednacích jazycích. Toho roku se župní svazek poprvé rozšířil o další členské sbory. O přijetí požádaly české spolky Lukavice, Německá Rybná, Kunvald (tehdy ještě jako sokolská tělovýchovná hasičská jednota), Záchlumí; německé Bartošovice a Prostřední Rokytnice (Mitteldorf). 214

2 ULRYCH A.: HASIČSKÁ ŽUPA... V roce 1884 na základě četných požadavků po samosprávném jednání se začalo prosazovat rozdělení Ústřední zemské hasičské jednoty na českou a němec kou sekci. Po rozdělení volali zástupci žup a sborů na valné hromadě ÚZHJ uskutečněné dne 9. listopadu Vlastní dělení ÚZHJ na dvě sekce se uskutečnilo, pro stupňující se neshody, v lednu roku K národnostnímu rozkolu došlo i v hasičské župě. Na župní sjezd v Jablonném nad Orlicí dne 23. srpna 1885 se dostavili pouze delegáti českých sborů. Jestliže Rokytnice, Prostřední Rokytnice, Mladkov a Bartošovice svou neúčast vůbec neomluvili, předseda sboru v Českých Petrovicích nepřevzal pozvánku na sjezd. Hasiči z Králík oznámili, že skrz domácí jakous slavnost delegáti nepřijdou. 1/ Delegáti v úvodu rozhodli, že vzhledem k neúčasti německých sborů, provede zapisovatel záznam pouze v češtině. Při volbách nového výboru nahradili voliči zástupce německých sborů českými činovníky. Odchod německých sborů zhodnotil jednatel František Vorlický, ve své výroční zprávě r takto: Jednota naše založena v roku 1879 hostila až do roku minulého všechny sbory hasičské v politickém okresu Žamberském stávající; za léta předešlého odloučily se jednoty německé od župy naší utvořivše si spolek samostatný; odloučením nikterak neutrpělo dobré přátelství a shoda mezi námi trpěti nebude, ba naopak správa spolková rozdělením tím se zjednodušila a usnadnila byvší dříve ultraviastická jest nyní jednojazyčná a jistě přehlednější a stručnější. My i dále dobrými krajany zůstáváme a ve prospěch hasičstva všemi silami pracovati budeme. 2/ Německé sbory si roku 1886 založily své hasičské jednoty, z Rokytnice a okolí vznikla Bezirks feuerwehrverband Rokitnitz Nr. 65 (okresní hasičská jednota Rokytnice č. 65). Podobně se sdružily sbory z Králík a okolí. Počátkem roku 1886 sáhla do složení župního výboru smrt. Dne 24. dubna náhle zemřel jednatel Jan Haman. Na jeho místo zvolil následující sjezd Františka Vorlického, učitele ze Žamberka, který se stal na příštích 17 let župním jedna telem a pokladníkem. Tento významný činovník vytvořil cenný materiál pro zpracování historie župní jednoty do 25. září 1903, kdy za tragických okolností opustil tento svět. Závěr jednání valné hromady konané dne 18. července 1886 v Německé Rybné přinesl historický okamžik. Delegáti podpořili návrh na pojmenování svazku a zakoupení razítka. Protože členy župy byly i sbory, které nenáležely pod správu politického okresu Žamberk, musel se zvolit neutrální název jednoty, ve kterém se nemohlo objevit slovo okresní. Náměstek župního starosty Waldemar Mazura navrhl, aby název sdružení pro příště zněl: Česká hasičská župní jednota pohoří Orlického. V číslování, které pro hasičské župy používala Zemská hasičská jednota, obdržela žamberecká jednota šťastné číslo 7. Toto značení a titul užívala až do svého zániku. Od roku 1887 jednatel při každé příležitosti agitoval pro založení hasičských sborů ve všech obcích okresu. Protože se snaha často míjela účinkem a zakládání nových sborů nebylo tak masivní, jak si župní správa představovala, rozeslal jednatel dopisy s výzvou k ustavení nových sborů obecním zastupitelstvím dosud váhajících obcí: O jednání při jedenáctém valném sjezdu české hasičské župní jednoty pohoří Orlického v Záchlumí dne 13. července 1890 odbývaném touženo bylo všeobecně, že dosud ve slavné počestné obci Vaší nestává dobrovolného sboru hasičského. Budiž nám dovoleno, abychom ve vší šetrnosti uctivě přimlouvati se směli, by slavné obecní zastupitelstvo potřebné kroky ku zřízení dobrovolného sboru hasičského ve své obci podniknouti sobě neobtěžovalo. 215

3 Doufáme. že věci té potká se souhlasem a podporou veškerého občanstva, zejména, že důstojný farní úřad, jakož i slavný sbor národních učitelů neodepře ve věci té ruky pomocné. Co se týká župní správy hasičské, tu budiž zjevno, že tato způsobem všemocným, jako zapůjčením vzorových stanov aj. v každém ohledu chce ochotně rady i pomoci poskytnouti. O důležitosti a potřebě sborů hasičských není třeba se zmiňovati; jsme to povinni i zákonu zemskému ze dne 25. května 1876 čísl Nebude snad od místa, když připomeneme, že krajané naši druhé národnosti mají has. sborů dvakráte tolik co my vysílají totiž do zemské hasičské jednoty 200 delegátů, my ani ne celé 100 a předce nás tu v království 8 1/2 milionu, kdežto Němců jen 2 miliony. Máme si snad dáti líbiti výčitku, že dosud nejsme tak vyspělými, tak pokročilými, jako sousedé naši druhé národnosti. A proto hlavu vzhůru a paže k dílu záslužnému, kterému Bůh jistě požehnání svého neodepře! 3/ První dopis ještě své ovoce nepřinesl a tak František Vorlický svůj pokus opakoval i r Pro větší pádnost nejdřív oslovil okresní zastupitelstvo a pak váhající obce. Slavné okresní zastupitelství! O valném sjezdu české hasičské jednoty pohoří Orlického odbývaném dne 12. července v Lukavici bylo jednohlasně usnešeno, by správa župní podala ku slavnému okresnímu zastupitelství uctivou žádost, by tato slavná corporace, sestávající z prvních uvědomělých občanů okresu ráčila všemožným způsobem se laskavě přičiniti, aby v těch obcích, kde dosud dobr. sboru hasičského nestává sbory tyto dle možnosti brzy se zřídily. Dovoluje si podepsaná správa župní jmenovati ony větší obce, kde dosud hasičského sboru není: Kameničná, Slatina, Pěčín, Bohousová, Česká Rybná, Hejnice, Dlouhoňovice, Kunčice, Orlice, Mistrovice, Sobkovice, Pastviny a Studené. Podepsaní opakují žádost svou. Té jsouce blahé naděje, že slavné okresní zastupitelství zajisté ve věci této neodepře ruky své pomocné a vydatné. 4/ Podobný přípis obdržely též všechny dříve jmenované obce a zněl takto: Slavné obecní zastupitelstvo! Dle usnešení 12. valného sjezdu české hasičské župní jednoty pohoří Orlického obývaného dne 12. července 1891 v Lukavici žádáme Vás co nejsnažněji, byste dle možnosti v době nekratší ku zřízení dobrovolného sboru hasičského přikročili. Odvoláváme se v příčině té ku našemu dopisu, který odeslali jsme Vám loni v červenci, té jsme blahé naděje, že žádost naše opětovná sl. obecním zastupitelstvím odmítnuta nebude, nýbrž, že toto sl. zastup. v zájmu svém vlastním a milých spoluobčanů všemožně se přičiní, aby dobr. sbor hasičský v tamní počestné obci v době nejkratší zřízen byl. 5/ Teprve tato výzva pohnula váhavci a vedla k založení sborů ve Verměřovicích, Hnátnici, Koburku, Kunčicích, Slatině, Pěčíně, Mistrovicích, Pastvinách a Sobkovicích. Rok 1891 se stal památným pro české hasičstvo tím, že se česká sekce Ústřední hasičské jednoty zemské oddělila od německé a ustavila se jako samostatný zemský spolek. Tento historický mezník je datován 2. únorem Česká hasičská župní jednota pohoří Orlického měla v ústřední správě zastoupení v osobě Františka Charfreitága, župního starosty. Na návrh jednatele Františka Vorlického se přítomní na župním sjezdu, konaném dne 10. července v Čermné, usnesli na ustavení funkce župního technického dozorce, který mohl občas libovolně navštívit ten který sbor, prohlédnout nářadí a případně dát nastoupit celý sbor k provedení cvičení. Prvním dozorcem ustavili delegáti Augustina Dohnálka, řídícího učitele z Jablonného n. O. a slatinského rodáka. Aby nemusel přehlížet všechny sbory 216

4 ULRYCH A.: HASIČSKÁ ŽUPA... osobně měl právo určit si zástupce, který jej mohl plně nahradit při některých dozorových činnostech. Augustin Dohnálek na každém župním sjezdu po celé období výkonu funkce podával obsažnou zprávu, kterou potom každý sbor obdržel v písemné formě. Zde zaznamenal všechny poznatky, ke kterým během roku došel při inspekcích u jednotlivých sborů. Hasiči zde mohli najít cenné rady pro další činnost. Dozorce se také nebál přesně pojmenovat a kriticky tepat nešvary, které přetrvávaly v jednotlivých sborech. V roce 1891 na valné hromadě opětovně padl návrh, aby župa pro příští roky zavedla okrsková cvičení a sestavila cvičební okrsky. To se skutečně stalo, a tak počínaje rokem 1892 správa pověřila určené sbory pořádat tato cvičení. K tomuto rozhodnutí vedl stoupající počet členských sborů. Do té doby jedinou možnost veřejného vystoupení představoval župní sjezd. Velká rozlehlost území pod správou hasičského svazku při tehdejších dopravních možnostech bránila společ né účasti vzdálenějších obcí a tak jedinou možnost společného setkání a secvičo vání hasičů umožnila právě okrsková cvičení. V roce 1892 měla cvičení premiéru ve Výprachticích, Nekoři a Slatině n. Zd. Na závěr schůze župního výboru, uskutečněné dne 27. března 1894, navrhl Adolf Netušil z Německé Rybné podat okresnímu výboru žádost, aby svým vlivem působil na obstarání požárních přípřeží, tak jak to nařizuje zemský zákon. Poskytování koňských potahů představovalo ve většině obcí těžko řešitelný problém. Hospodáři tuto službu poskytovali jen neochotně. Obávali se zchvácení nebo zranění tažných zvířat a hasiči hledali finanční pobídku pro váhavé majitele koní. Žádost okresní výbor příznivě vyřídil a dal okresnímu zastupitelství doporučení na vyplácení náhrad za požární přípřeže a zvláštní odměny z okresní pokladny. Okresní výbor zaslal všem obecním úřadům své usnesení o rozhodnutí náhrad za poskytnutí potahu ke stříkačce v tomto znění: Všem ctěným obecním úřadům okresu Žamberského! Okresní zastupitelstvo v Žamberku chtíc docíliti toho, by v případech požáru dostalo se zhoubným tímto živlem poškozeným a v nebezpečí se nalézajícím od dobrovolných hasičských sborů co nejrychlejší pomoci, usneslo se ve své plenární schůzi dne 15. listopadu 1894 na tom, aby za dodání přípřeží ku stříkačce a hasičskému náčiní poskytovány byly z pokladny okresní zvláštní odměny, a schválilo v záležitosti této okresním výborem navrženou tuto instrukci: 1) Sborové hasičští obmeziti se mají na nejbližší okolí. 2) O otázce, má li se ku požáru jeti, přísluší rozhodovati veliteli dotčeného sboru hasičského. 3) Sborové hasičští povinni jsou stvrzením obecního úřadu, kde požár zuřil, prokázati, že se stříkačkou na místo požáru dojeli a tam účinkovali; za vyjížďky libovolné, aneb přehnané odměna z okresní pokladny se nevyplatí 4) odměna se určuje: a) za zapřažení koní 1 zl. b) za dvouspřežní výpravu stříkačky za každý kilometr vykonané cesty 50 kr. c) za jednospřežní výpravu stříkačky za každý kilometr vykonané cesty 30 kr. d) za zpáteční cestu od požáru se odměna neposkytuje, a obce, kde požár zuřil jsou povinny stříkačku svým nákladem zpět dopraviti Toto opatření povoleno bylo okresním zastupitelstvem na dobu jednoho roku, o čemž se všem ctěným obecním úřadům věděti dává s vybídnutím, aby toto opatření obvyklým způsobem v tamní obci dali vyhlásiti a uvědomiti též dobrovolné sbory hasičské. V Žamberku dne 10. ledna 1895, Náměstek okresního starosty Josef Grus. 6/ 217

5 Rok 1900 představoval další historický mezník. Nově utvořená Župní hasičská jednota okresu Lanškroun oslabila Župu pohoří Orlického odchodem sborů: Horní Heřmanice, Horní Čermná, Výprachtice, Koburk, Dolní Čermná. Dolní Dobrouč a Nepomuk, v roce 1902 následovala Hnátnice, roku1906 Petrovice a v roce1909 Bystřec. Založení nového svazku hodnotil jednatel František Vorlický bez zášti slovy: Vystouplé sbory pod náčelnictvím sborů čermenských a za souhlasu župy naší, založily nové župní sdružení pod názvem: Česká hasičská župa okresu lanškrounského. Župa naše, jako župa mateřská přeje této nové družce svoji všeho zdaru a prohlašuje, že ve svorném spolupůsobení chce i nadále br. styky ve prospěch věci hasičské ochotně udržovati. 7/ Dne 3. června 1900 zemřel náměstek starosty Waldemar Mazura. Místo starostou následující sjezd zvolil Josefa Luxe, purkmistra a obchodníka z Jablon ného n. O. Rok 1903 byl ve znamení výrazných ztrát v kádru župního výboru. Všechny účastníky župního sjezdu konaného 12. července 1903 ve Verměřovicích zarmou tilo oznámení o rezignaci župního dozorce Augustina Dohnálka. K tomuto rozhodnutí Fr. Vorlický uvedl: Valné shromáždění, ač nerado a u vědomí ztráty pro župu takřka nenahraditelné přijímá rezignaci př. Dohnálka, pronášejíc jemu hluboce cítěný dík za všechnu vzornou snahu, pilnost a práci, kterouž po 10 roků župě věnoval. Uloženo př. jednateli, aby vypravoval poděkovací adresu, kteráž př. Dohnálkovi odevzdána bude. 8/ To ještě nikdo netušil, že další ztrátu pro župní jednotu bude znamenat právě osoba jednatele. V roce 1932 napsal Milán Vondrouš v župní kronice:...až do své smrti (dobrovolné či úmyslné) byl jednatelem nadšený vlastenecký pracovník, učitel František Vorlický. Utopil se jistě po značném dušením boji v jednom z rybníků v Černém lese 25.IX / Župní starosta František Charfreitág v pohrobní vzpomínce vzpomenul ztrátu dlouholetého, neúnavného a zasloužilého jednatele, kterého za velké účasti hasičských sborů, jiných spolků a korporací a nesčetného zástupu občanstva z města a z blízkého okolí i vzdálenějších míst jsme vložili do lůna posvátného hřbitova. 10/ Dozorcem se stal Jan Vodička, soudní úředník ze Žamberka a jednatelem František Pírko, učitel ze Žamberka. Od roku 1904 působili dva župní dozorci, Antonín Krčmařík, řídící učitel z Kyšperka (v letech a ) a Antonín Simon, řídící učitel z Klášterce n. O. ( ). U příležitosti župního sjezdu, konaného 29. června 1904 v Kunčicích oslavila župa 25. jubileum svého trvání. Výbor pověřil hlavním řečníkem na slavnosti Antonína Simona. K tomuto výročí byl vydán roku 1905 Památník české hasičské župní jednoty Pohoří Orlického. Autor František Pírko v této brožuře zaznamenal stručnou historii župní jednoty. Mimoto vydal pořadatelský sbor pamětní medaile. Při okrskovém cvičení v Kyšperku dne 15. července 1906 provedli členové pořadatelského sboru ukázky ošetření různých úrazů. Demonstraci vedl kyšperský lékař Dr. Rudolf Straka, který cvičil hasiče v první pomoci. Nejspíš to byla zásluha Antonína Krčmaříka, dlouholetého jednatele hasičského sboru v Kyš perku, který Dr. Straku k této činnosti vybídl. v každém případě se jedná o první zmínku samaritánské činnosti, jež v pozdějších letech obohatila činnost ha sičských spolků. Dne 6. listopadu 1906 zemřel župní starosta František Charfreitág. Následující sjezd r zvolil na jeho místo Josefa Luxe, starostu města Jablonné n. O., do funkce náměstka starosty Valdemara Mazuru, obchodníka ze Žamberka. 218

6 ULRYCH A.: HASIČSKÁ ŽUPA... Rokem 1910 je datována první zmínka o župní škole, která proběhla 18. září a 12. října v Žamberku a 23. září v Kyšperku. v následujících letech věnovala župa na vzdělávání členů hasičských sborů velký důraz a školy probíhaly pravi delně. Ke změně došlo i ve vedení župní správy. Starostou se stal Valdemar Mazura. Tento významný hasičský činovník setrval ve funkci starosty až do ukončení činnosti župy, a do smrti (1947) stál v čele Okresní hasičské jednoty č. 7. Náměstkem se stal Antonín Kalous, mlynář ze Slatiny n. Zd., který v té době zastával také funkci starosty žambereckého politického okresu. Ve funkci jedna tele došlo k řadě změn. Dna 20. dubna 1911 se stal župním jednatelem a poklad níkem Josef Dytrt, učitel měšťanské školy ze Žamberka, nahradil Františka Pírka, který na svou funkci rezignoval. V roce 1914 stačil ještě proběhnout župní sjezd (v Liticích dne 12. července 1914) aby čtrnáct dní poté nepříznivě zasáhla do činnosti hasičů válka. Svou aktivitu oslabily nejen sdružené sbory, ale i župní výbor. Na frontu musel narukovat starosta Valdemar Mazura (zastupoval jej jeho náměstek Antonín Kalous) a jednatel Josef Dytrt (nahradil jej JUC Miloslav Šíma ze Žamberka). V kronice Sboru dobrovolných hasičů v Jablonném n. O. je zaznamenáno: Jak všeobecně známo, měla světová válka velmi zhoubný vliv na činnosti všech spolků, zejména také na náš, tak vždy osvědčený spolek a jeho horlivých členů. Častými odvody a přehlídkami všech ročníků ztenčily se naše řady a členstva ubývalo, takže nebylo možno cvičení členstva, které je nevyhnutelně zapotřebí, v tom rozměru odbývati, jak je toho zapotřebí, až konečně úplně zanikly, vzdor tomu ale sbor byl vždy připraven v čas potřeby a nebezpečí zakročiti když se jednalo hájiti majetek ohrožených sousedů. 11/ Během války se nekonaly župní sjezdy a veřejná cvičení. Delegáti sborů se zúčastňovali pouze župních valných hromad, které se uskutečnily v Žamberku (19. března 1916; 10. února 1918 a 25. března 1919) a V Kyšperku (18. února 1917). Ve valné župní hromadě dne 10. února 1918 vystoupil. MUDr. Rudolf Lukes s přednáškou na téma Samaritánská služba v boji proti tuberkulose. V r měl Dr. Lukes další 4 samaritánské přednášky. Tyto kurzy znamenaly předobraz vzniku samaritánských družin, které působily při hasičských sborech až do padesátých let 20. století. Osobnost Dr. Rudolfa Lukese ( ) si zaslouží více pozornosti. Hlavním zakladatelem samaritánství byl sice primář litomyšlské nemocnice Dr. Bedřich Welz, ale ten v červnu 1921 umírá a organizace samaritství přešla na Dr. Lukese, který dosáhl v roce 1924 přijetí hasičské samarity pod Červený kříž a stal se zemským samaritským instruktorem. V Žamberku je znám jako dlouholetý a úspěšný ředitel tamního plicního sanatoria Albertinum. Po ukončení války hasiči želeli svých padlých kolegů a život se začal pomalu vracet do normálních kolejí. Svou činnost v plném rozsahu zahájila i župní jednota. První poválečný župní sjezd se sešel v červnu 1920 v Šedivci. Sbory pořádaly okrsková cvičení, která se dostala do programu činnosti i pro tento rok K zásadní změně došlo ve složení výboru. Župní jednatel Josef Dytrt se odstěhoval a ve funkci jej nahradil Josef Petr, řídící učitel z Líšnice. Po válce se činnost rozšířila o zmíněnou samaritánskou službu, jež zajišťovala zdravotnickou pomoc v případech úrazů nebo náhlých zdravotních potížích spoluobčanů. Postupně začaly sbory zakládat samaritánské družiny, které pro cházely systematickým školením. Stát se zdravotníkem nebylo zdaleka jedno duchou záležitostí. Po absolvování kurzu museli zájemci o tuto aktivitu složit 219

7 zkoušku před komisí. V tomto oboru nacházely uplatnění především ženy, které začaly v těchto letech vstupovat do hasičských sborů. Na schůzi župního výboru 2. srpna 1924 starosta oznámil, že byl nucen suspendovat jednatele a pokladníka Josefa Petra pro liknavost a nepořádek. Navrhl, aby výkon této funkce převzal Alois Otta, kadeřník ze Žamberka. Poprvé se stalo, že musel být odvolán čelní funkcionář. Župní výbor musel vynaložit velké úsilí, než dal neuspokojivý stav financí do náležitého pořádku, stalo se tak až v roce Roku 1926 zahájila Česká zemská hasičská jednota stavbu Hasičského domu v Praze na Vinohradech. Při té příležitosti vyzvala hasičské župy, aby pro připra vovaný slavnostní akt zahájení stavby dodaly kameny z památných míst Čech. Představitelé župy rozhodli, že poskytnou kámen z hradu Litice. Tento záměr skutečně realizovali a tak návštěvník Hasičského domu může ve vestibulu spatřit kámen pocházející z litického hradu. Dne 31. prosince 1926 zemřel župní dozorce Antonín Simon. Funkce se ujal Karel Svítil, krejčí ze Žamberka. Na program schůze výboru 18. ledna 1928 se znovu dostal problém s obsazením místa župního dozorce, na něž r rezignoval Antonín Krčmařík. Poněvadž župa sdružovala 31 hasičských sborů, představovalo to nutnost zvolit tři okrskové dozorce. V tom byl ale háček, župa nebyla rozdělena na stálé okrsky. Do té doby se okrsky stanovovaly každý rok podle toho, kde se konalo okrskové cvičení. Teď nastala nutnost stanovit pevné okrsky. Za okrskové dozorce zvolil župní výbor 9. února 1928: Josefa Štefeka z Helvíkovic, Jaroslava Pauka ml. z Jablonného n. O. a Čeňka Mikysku z Kyšperka. Složení župního výboru měnila opět smrt, 19. července 1929 zemřel náměstek župního starosty Antonín Kalous a nahradil jej Jaroslav Pauk, majitel cihelny v Jablonném n. O. Dne 10. dubna 1931 zemřel župní jednatel a pokladník Alois Otta, mimo jiné i člen výboru České zemské hasičské jednoty a dlouholetý jednatel žambereckého sboru. Na jeho místo zvolil následující sjezd Františka Hübnera, vrchního oficiála v. v. ze Žamberka. Ke změně došlo i ve funkci náměstka starosty, Jaroslava Pauka ml. nahradil Antonín Krčmařík z Kyšperka. Ten se také znovu stal, po čtyřech letech, župním dozorcem. Dosavadní dozorce Karel Svítil se stal okrskovým dozorcem, jenž na tuto funkci záhy rezignoval a jeho obvod si mezi sebou rozdělili zbývající okrskoví dozorci Čeněk Mikyska a Antonín Štefek. Okresní úřad oznámil, že pro nedostatek peněz nebude poskytovat sborům příspěvky na požární přípřeže. V roce 1931 to představovalo náklad Kč. K největšímu rozmachu v činnosti župy došlo ve třicátých letech. Počet sborů se ustálil na 31 a nejvíc členů statistika registrovala roku Zazna menána je i aktivita zdravotníků. Samaritánský náčelník Milán Vondrouš projevil při valné župní hromadě spokojenost s činností tohoto odvětví. Podle jeho slov je v župě registrováno 110 samaritánů 73 zkoušených a 10 nezkoušených mužů, 22 žen zkoušených a 5 nezkoušených. Župa je rozdělena na 4 obvody žamberecký, kyšperský, slatinský a jablonský (dle sídel obvodních lékařů). Z dalších aktivit samaritánů stojí za zmínku tříčlenná deputace s přáním k oslavě 70. let narození MUDr. Rudolfa Lukese a účast na veřejných cvičeních v Líšnici, Německé Rybné, Verměřovicích, Rotneku a Pastvinách a i na krajinském sjezdu v Pardubicích a Rychnově n. Kn. V roce 1933 zazněl poprvé návrh na uspořádání soutěže s motorovými stří kačkami, protože se podle mého názoru jednalo o revoluční myšlenku, uvádím 220

8 ULRYCH A.: HASIČSKÁ ŽUPA... jej doslovně: Jaroslav Štěpánek z Lukavice doporučuje zavedení dostihových cvičení motorovými stříkačkami a po uvážení doporučují se tato jedině při župních a okrskových cvičeních a doporučuje se, by sbory, které mají motorových stříkaček o tomto blíže se dohodly a program vypracovaly. 12/ Tento námět nebyl v nejbližší době realizován a tak župa přišla o primát uspořádat soutěž v disciplině, která je dodnes základem požárního sportu. Antonín Krčmařík seznámil zasedající při schůzi 22. února 1934 se záměrem uskutečnit župní školu (18. a 25. března, 8. a 15. dubna), povinnou pro všechny členské sbory. Školu navštěvovalo 72 delegátů a 75 hostů, kteří obdrželi osvěd čení. Přestože v minulosti proběhlo několik kurzů pro činovníky sborů, svým rozsahem a účastí se nemohly zmíněné župní škole rovnat. Od druhé poloviny třicátých let, pod dojmem blížící se války, obohatily hasiči svou působnost, a tak spolu s hasičskou samaritou zajišťovali a organizovali civilní protileteckou ochranu. (CPO). Chemický referent Ing. Karel Hübner se r účastnil schůze svolané Českou zemskou hasičskou jednotou. Po jeho návratu župa uspořádala schůzi pro delegáty všech sborů s tématem ochrany obyvatelstva proti leteckým útokům. Vědecký ústav vojenský v Praze zaslal na podzim výzvu k odebrání příručky Rukověť branné výchovy. Sborník hasičského sboru Kunčice uvádí: V obcích jsou zřizovány branné výbory a ochranné sbory civilní protiletecké ochrany. Hasiči si pořizují kouřové a později plynové masky. Na okrskovém cvičení v Žamberku mají ukázku leteckého náletu, v Kyšperku nacvičují společně s CPO ochranu obyvatel při náletu, dvě župní školy v tom roce jsou věnovány branné výchově a zakončeny praktickými nácvičnými hodinami. 13/ Koncem roku 1934 čekalo hasiče další bolestné loučení. V kronice je psáno: Dne 5. prosince 1934 zemřel v Žamberku, v sanatoriu br. MUDr. Rudolf Lukes, s Drem. Welzem spoluzakladatel samaritství, jež jedině v Čechách má nyní kol přísluš níků. 14/ Na cvičení v Lukavici 5. července 1936 se měly představit sbory, které vlastnily motorovou stříkačku. Jednalo se o Lukavici, Kunvald, Slatinu n. Zd., Pěčín, Litice a Žamberk. Podle strohé informace v zápisu se zúčastnily soutěže pouze 4 sbory. Historicky prvním vítězem se stali hasiči ze Slatiny n. Zd., to usuzuji pouze z toho, že sbor vlastní plaketu za 1. cenu v hasičských závodech v Lukavici. V Almanachu požární ochrany v Žamberku je psáno: Léta a další jsou historická tím, že na popud lukavického sboru byly uskutečněny první závody motorových stříkaček ve východních Čechách vůbec. Členové družstev museli dokázat svou připravenost nejen v dodávce vody, ale i v pohotovém ustrojení do stejnokroje. Těmito závody byl dán základ k nynějším pravidelným soutěžím. 15/ Kdyby župní správa schválila pořádání soutěže už v roce 1934, mohlo se jednat o primát v rámci republiky. Takto historické prameny přiznávají prvenství německým sborům, za soutěž pořádanou v roce 1935 v Ústí nad Labem. Okrskový dozorce Čeněk Mikyska doporučil r provedení pořadových nácviků ve větším rozsahu. Župní výbor rozdělil jednotu do dvou okrsků, které cvičily 24. května okrsek na nástupišti Orlických kasáren v Žamberku a 2. okrsek na fotbalovém hřišti u Bažantnice v Kyšperku. Celá župa potom provedla společný nácvik všech sborů v neděli 21. června 1936 pod vedením okrskových dozorců na nástupišti žambereckých kasáren. V roce 1937 Antonín Krčmařík rezignoval na funkci župního náčelníka (dozorce), s ohledem na svůj věk a na množící se výtky, že se k této funkci již nehodí. Po následující rozpravě starosta prohlásil, že jej výbor nemůže zprostit 221

9 funkce, poněvadž jej volila valná hromadou, a ta jedině může rozhodovat. S tímto odůvodněním výbor rezignaci nepřijal. V pořadí 53. valný sjezd hasičské župy pohoří Orlického č. 7 se sešel 11. července 1937 v hostinci U jelena v Helvíkovicích. Župní starosta přečetl dopis svého náměstka a náčelníka Antonína Krčmaříka, jež poukazem na svůj zdravotní stav a věk rezignoval na své funkce. V podobném duchu zněl i dopis okrskového dozorce Čeňka Mikyska, který se omluvil pro nemoc a oznámil, že už nadále nemůže svou funkci vykonávat. V následné volbě se stal náměstkem starosty Václav Martínek, hostinský z Lukavice. Župní technický dozorce Ing. Karel Hübner přijal župní dozor, ponechal si nadále chemický odbor a CPO. Podal i návrh na stanovení čtyř okrskových dozorců, po jednom na každý okrsek a jednoho nácvičného na celou župu. Tímto nácvičným referentem zvolil sjezd Jaroslava Kalouse ze Žamberka, do funkcí okrskových dozorců Antonína Štefka pro žamberecký okrsek, Františka Vacka za okrsek jablonský a Čeňka Mikysku pro kyšperský okrsek. Zástupem po dobu nemoci Čeňka Mikysky pověřil výbor Klimenta Poláčka. Samaritánským dozorcem se stal Josef Dvořák, obchodník ze Slatiny n. Zdob. Kronika župy na straně uvádí optimistický podtext: Ve všech hasičských sborech konají se pilně cvičení CPO, která se prakticky připojuje k hasičské činnosti. Loučíme se s rokem 1937 s nadějí, že rok 1938 bude příznivější a že lidstvo zanechá neplodné nenávisti. Je třeba stejně jako dříve být na stráži. 16/ Ve skutečnosti se jednalo o smutný rok. Jednatel ve zprávě na valné schůzi uvedl, že nákaza dobytka slintavkou a kulhavkou znemožnila konání okrskových cvičení a župního sjezdu. Župní sjezd, určený do Pěčína, musel proběhnout v náhradním termínu s malou účastí v Žamberku. Činnost hasičských žup ukončila reorganizace České zemské hasičské jednoty v roce Od tohoto roku byly ustaveny okresní hasičské jednoty, které sdružovaly české hasičské sbory na území politických okresů. Dne 20. července 1938 projednával župní výbor nové stanovy. Čtení celého materiálu přenechal do valné schůze. Projednání a schválení nových stanov dostal za úkol František Hübner, jako župní jednatel a člen organizační komise ČZHJ. Sdělil důvod přijetí nového statutu pro hasičskou jednotu tyto byly zpracovány s ohledem na vnitropolitické a zahraniční poměry naší republiky, pro případ napadení naší republiky válečným nepřítelem a v tomto případu výkonnosti hasičstva. Stanovy tyto byly zpracovány v dohodě ministerstva národní obrany, ministerstva vnitra a CPO, jedině a výhradně k zabezpečení naší republiky a národa, jímž se musí každý občan republiky podrobiti. 17/ Jednatel František Hübner přečetl na schůzi župního výboru 13. listopadu 1938 nové stanovy pro okresní hasičskou jednotu, schválené 7. srpna 1938, oběžník ČZHJ z 9. srpna 1938 (reorganizace) a další materiály, které prakticky rušily činnost hasičských žup. Pro žambereckou župu to nepřineslo žádnou výraznou změnu ve složení členské základny. Stávající sestavu doplnily sbory: Hnátnice, Petrovice, Dolní Čermná, Dolní Dobrouč, Lanšperk a České Libchavy. Nově ustavená Okresní hasičská jednota č. 7 pracovala samostatně do roku 1942, kdy byla po zrušení žambereckého politického okresu převedena jako celek do Okresní hasičské jednoty č. 15 v Rychnově n. Kn. jako samostatný obvod. Tento stav se změnil po skončení války a od roku 1945 fungovala žamberecká okresní jednota do roku 1960, kdy reorganizace veřejné samosprávy vymazala okres Žamberk definitivně. 222

10 ULRYCH A.: HASIČSKÁ ŽUPA... Poznámky 1/ Protokol , Hasičská župní jednota politického okresu Žamberského, str / Tamtéž, str / Tamtéž, str / Tamtéž, str / Tamtéž str / Protokolní a pamětní kniha sboru hasičského ve Verměřovicích, str / Protokol , Hasičská župní jednota politického okresu Žamberského, str / Tamtéž, str / Kronika České hasičské župní jednot Pohoří Orlického čís. 7, str / Protokol , Hasičská župní jednota politického okresu Žamberského, str / Kronika Sboru dobrovolných hasičů v Jablonném nad Orlicí, díl II., str / Česká hasičská župní jednota pohoří Orlického Zápisník o schůzích, (od 2. července 1922), str / Sborník 100 let hasičského sboru Kunčice, 1991, str / Kronika České hasičské župní jednot Pohoří Orlického čís. 7, str / Almanach 100 let požární ochrany v Žamberku , str / Kronika České hasičské župní jednoty Pohoří Orlického čís. 7, str / Česká hasičská župní jednota pohoří Orlického Zápisník o schůzích, (od 2. července 1922) str. 184 Použitá literatura Prameny Deník o příjmech a vydáních hasičské župní jednoty , [deník vedli župní pokladníci Josef Gront, Jan Haman a František Vorlický]. 102 stran. Hasičská župa pohoří Orlického č. 7 v Žamberku [kronika České hasičské župní jednoty pohoří Orlického č. 7, kterou začal vést v lednu 1932 Milán Vondrouš a od roku 1938 pokračoval Josef Faltus]. 208 stran. Kronika města Králíky (český překlad), [záznamy událostí související s hasičským sborem]. 10 stran. Kronika Sboru dobrovolných hasičů v Jablonném nad Orlicí [strojopisný přepis], 76 stran. Kronika Sboru dobrovolných hasičů v Jablonném nad Orlicí [strojopisný přepis], 160 stran. Protokolní a pamětní kniha sboru hasičského ve Verměřovicích [rukopisné záznamy vedené od do ]. 189 stran. Protokol , Hasičská župní jednota politického okresu Žamberského [Záznamy schůzí župního výboru, vedli župní jednatelé podle svých funkčních období, to znamená Josef Gront, Jan Haman, František Vorlický a František Pírko]. 241 stran. 110 let sboru dobrovolných hasičů v Jamném nad Orlicí. 1995, 7 stran. 100 let požárního sboru v Horních Heřmanicích , 20 stran. Zápisník o schůzích České hasičské župní jednoty pohoří Orlického v Žamberku od 2. července 1922 do 26. července 1942 [vedli jej župní jednatelé podle svých funkčních období, to znamená Josef Petr, Alois Otta a František Hübner]. 227 stran. 223

11 Literatura Almanach 90 let požární ochrany v Helvíkovicích. 225 let od vynálezu hromosvodu Prokopa Diviše Helvíkovice 1979, Výbor organizace Svazu požární ochrany v Helvíkovicích. 14 stran. Almanach 100 let požární ochrany v Žamberku Tisk Nový Bydžov 1973, Východočeské tiskárny n. p. 60 stran. Bednář Zdeněk Doleček Rudolf Trýb Oldřich: 110 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Líšnici Líšnice 1997, Sbor dobrovolných hasičů Líšnice. 22 stran. Beneš, Petr: Sbor dobrovolných hasičů v Mistrovicích Tisk Lanškroun 1992, DOBEL. 60 stran. Brokeš, Miroslav Kalivoda, Karel Kylar, Karel et al.: 100 let hasičského sboru Kunčice stran. Brůna, Oldřich Kalous, Jindřich: Výročí 100 let SPO a 80 let TJ Sokol Klášterec. Hradec Králové 1990, KROK, výrobní družstvo. 10 stran. Doleček, A. Dudek, J. Severová I.: Lukavice Lukavice 2002, Obecní úřad Lukavice. Dostál J.: let od založení hasičského sboru v Bohousové. Tisk Žamberk 1999, Tiskárna Kerschbaum. 16 stran. Halbrštát, Pavel: 100 let výročí založení požárního sboru v Písečné. Písečná 1989, Místní národní výbor Písečná. Houdek, Miroslav: 100 let požární ochrany v Kunvaldě. Kunvald 1982, Sbor požární ochrany v Kunvaldě. 32 stran. Hudousek, Petr: Historie hasičského hnutí v Rokytnici v Orlických horách, sepsaná k 125. výročí od založení sboru. Rokytnice v Orlických horách 1998, Město Rokytnice v Orlických horách. 18 stran. Kalous, Josef Slavík, František: 100 let hasičský sbor Pěčín Pěčín 1991, Sbor dobrovolných hasičů v Pěčíně. 31 stran. Közl, Milan: 120 let sboru dobrovolných hasičů v Jablonném nad Orlicí , 34 stran. Lukavice 1982, [brožura vydaná u příležitosti 100 let požární ochrany v Lukavici]. Tisk Nový Bydžov 1982, Východočeské tiskárny n.p., provoz 24. Moravec, Zdeněk: 100 let požární ochrany v Jablonném nad Orlicí Tisk Ústí nad Orlicí 1975, Východočeské tiskárny n. p., provoz stran. Pírko, František: Památník České hasičské župní jednoty pohoří Orlického v Žamberku Tisk Žamberk 1905, Josef J. Vetterl. 52 stran. 110 let požární ochrany Letohradě Letohrad 1985, Základní organizace Svazu požární ochrany ČSSR. 32 stran. Sto let požární ochrany v Jamném nad Orlicí Tisk Hradec Králové 1985, Východočeské tiskárny n.p., provozovna stran. 100 let Sboru dobrovolných hasičů v Letohradě Orlici Letohrad Orlice 1996, Sbor dobrovolných hasičů v Letohradě Orlici. 22 stran. Svoboda, Jiří: Almanach 120 let Sboru dobrovolných hasičů v Čermné. Tisk Lanškroun 1999, TISK TG. 11 stran. Štěpánek, Jan: 100 let svazu požární ochrany v Líšnici Líšnice 1987, Základní organizace Svazu požární ochrany Líšnice. 72 stran let trvání sboru dobrovolných hasičů v Bystrci. 1991, 6 stran Sto let požární ochrany v Bystrci. 1981, 18 stran. Ulrych, Antonín st.: 90 let činnosti požárního sboru ve Slatině n. Zd Slatina nad Zdobnicí 1981, Základní organizace Svazu požární ochrany Slatina nad Zdobnicí. 40 stran. Ulrych, Antonín: 100 let sboru dobrovolných hasičů ve Slatině nad Zdobnicí [seriál článků] In: Slatinský měsíčník, Adresa autora: Antonín Urych, Slatina n. Zd. 266, , 224

12 ULRYCH A.: HASIČSKÁ ŽUPA... Tabulka1: Sbory sdružené v župní jednotě a župní sjezdy (viz následující strana) Vysvětlivky k tabulce: (N) německý sbor. Při zpracování této stati jsem se setkal u několika obcí s jinými názvy, než se používají nyní. Pro upřesnění u názvů, které nyní nejsou shodné s minulým, uvádím tento převodník. současný název obce název používaný v článku Letohrad Kyšperk Červená Rotnek Rybná nad Zdobnicí Německá Rybná Obr. 1. Župní výbor v roce 1930 fotografie pro Almanach dobrovolného hasičstva sdruženého v České zemské hasičské jednotě, vydaný r v Praze Vzadu zleva: Antonín Štěpánek, Kunvald; Augustin Morávek, Klášterec n. O.; Karel Mikula, Verměřovice; Jaroslav Pauk ml., Jablonné n. O.; Karel Kapoun, Nekoř; Uprostřed zleva: Adolf Brkl, Německá Rybná; František Štěpánek, Pěčín; Josef Faltus, Kyšperk; František Šlezingr. Kunčice; Čeněk Mikyska, Kyšperk; Václav Kubový, Kyšperk; František Štěpánek Lukavice; Vpředu sedí zleva: Antonín Štefek, Helvíkovice, Stanislav Seifert, Klášterec n. O.; Jaroslav Pauk st.; Valdemar Mazura, Žamberk; Alois Otta, Žamberk; Karel Svítil, Žamberk; Milán Vondrouš Kunčice. Foto p. Juliš Žamberk dne 2. listopadu 1930 cena 8 Kč. 225

13 226

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORL ICKO Závěrečný účet 2012 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORLICKO Závěrečný účet 2012 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více

škol 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO

škol 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO Ing. Ivana Vanická manažerka MAS ORLICKO Program Podpora a spolupráce s MAS ORLICKO: Co jsou Místní akční skupiny a jaký

Více

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín PSČ 411 55 Kréta 322 tel. +420 416 / 577 528 mob. +420 724 / 313 905 IČ 62769995 účet číslo 154 609 492 / 0300 e-mail sokolterezin@seznam.cz web www.tjsokolterezin.banda.cz www.fotbalterezin.banda.cz ZÁPIS

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

Téma: Strategie MAS ORLICKO 2014 2020 v kontextu operačních programů

Téma: Strategie MAS ORLICKO 2014 2020 v kontextu operačních programů Zápis ze setkání starostů z území MAS ORLICKO Téma: Strategie MAS ORLICKO 2014 2020 v kontextu operačních programů Místo konání: restaurace Habřinka v Českých Libchavách Čas konání: 22. září 2015 od 11.00

Více

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY Stanovy 1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY 1. Česká hasičská jednota je dobrovolným občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany. Má svůj znak, prapor a stejnokroj. Pro

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3-2006 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Lanškroun Datum jednání : 3.12.2012

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : zasedací místnost města

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Připomínky k návrhu Stanov ČSV 2015 důvodová zpráva

Připomínky k návrhu Stanov ČSV 2015 důvodová zpráva Připomínky k návrhu Stanov ČSV 2015 důvodová zpráva V časopise Včelařství 1/2015 je uveřejněn návrh Stanov ČSV s tím, že členové ČSV mají právo se k nim vyjádřit. V příloze časopisu č. 12/2013 se v posledním

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Stříkačka FORDSON br. Mervartových

Stříkačka FORDSON br. Mervartových Hasiči v Meziříčí Úvodem Ze zápisu schůze obecního zastupitelstva dne 27. června 1880 je zapsáno: Předmětem bylo projednání o opravě obecní kůlny, by se tato kůlna zvětšila, aby se obě stříkačky obecní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY. k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015

SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY. k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015 SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015 Dle rozhodnutí ÚOR velitelů proběhnou v roce 2015 I. kola soutěží

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 26. 9. 2012 Č.j.: 88470/ENV/12 ZÁPIS z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska. STANOVY změny 2014

Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska. STANOVY změny 2014 Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska STANOVY změny 2014 Změna Stanov 2014 - Stanovy SH ČMS je možné mezi sjezdy SH ČMS měnit vyžaduje li to závažný a neodkladný zájem sdružení. - Změnu stanov doporučil

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 Obsah Dokument územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Žamberk - 3. úplná aktualizace 2014 je členěn

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Čl. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y mysliveckého sdružení o.s. Název : Myslivecké sdružení Chotyně-o.s. Sídlo : Chotyně Grabštejn 10,PSČ 46334 Hrádek nad Nisou IČ : 70 93 04 57 Čl. 1 Základní ustanovení l. Myslivecké sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Místo jednání : ObÚ Žichlínek Datum jednání : 24.11.2014 Přítomni: Bc.Lenka Bártlová Ing. Kristýna

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

N 144/2005 Z á z n a m sepsaný JUDr. Jaroslavem Hájkem, notářem v Kutné Hoře, v kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, dne 29.04.2005 Dostavil se: Ing. František Hýbner, r.č. 500905/262, bytem

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER I. Název a sídlo 1. V právních vztazích občanské sdružení vystupuje pod názvem KLUB PATHFINDER (dále jen sdružení). 2. Sídlem sdružení je Praha 2, ul. Londýnská

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento volební řád je vnitřním předpisem Lidového bytového družstva v Plzni, IČO: 00055891, se sídlem Plzeň, Prokopova 13/15,

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

Zápis z jednání Valné hromady Svazu závěsného létání ze dne 27.10. 2012 Která se uskutečnila v restauraci Ponorka na Rané od 16 hodin

Zápis z jednání Valné hromady Svazu závěsného létání ze dne 27.10. 2012 Která se uskutečnila v restauraci Ponorka na Rané od 16 hodin Zápis z jednání Valné hromady Svazu závěsného létání ze dne 27.10. 2012 Která se uskutečnila v restauraci Ponorka na Rané od 16 hodin Účast: 39 členů s hlasem volebním Hosté: Jan Brskovský prezident LAA

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁPIS V Praze dne 18. 7. 2013 Č.j.: 50281/ENV/13 z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM Přítomni: Plné moci: dle prezenční listiny přítomno 22 členů sdružení.

Více

Přítomni: členové výboru dle presenční listiny

Přítomni: členové výboru dle presenční listiny Z á p i s Ze schůze členů výboru ČRS MO Litovel konané dne 5.3.2009 Přítomni: členové výboru dle presenční listiny Program: - Kontrola plnění nesplněných bodů usnesení a kontrola úkolů z minulé schůze

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz. Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014

SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz. Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014 SDH Oucmanice Oucmanice 16 562 01 Ústí nad Orlicí +420 606 241 289 sdh.oucmanice@tiscali.cz IČO: 0061238139 DIČ: 274-61238139 Výborová schůze SDH Oucmanice 10/2014 konaná dne 31. října 2014 od 18:30 hodin

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31510/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 17. září 2014

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, E. Kašáková, J. Bron, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Host: M.

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Jednota Orel Ostrava-Třebovice

Jednota Orel Ostrava-Třebovice Jednota Orel Ostrava-Třebovice Zápis z jednání členské schůze Orla jednoty Ostrava-Třebovice dne 25. března 2012 1) Schůzi zahájil starosta jednoty br. Lukáš Volný a seznámil přítomné s tím, že počet přítomných

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 ORGANIZACE JUNÁKA ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 PODPŮRNÝ MATERIÁL PRO KOMPETENCE Z OBLASTI ORGANIZACE (ZAHRNUJE OBOR: ORGANIZACE A PRÁVO) Obsah: 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA JUNÁKA 2 1.1 PRVKY

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Přítomni : - dle prezenční listiny ( příloha zápisu) Program jednání : 1) Zahájení, 2) Zpráva starosty KSH 3) Informace z ústředních

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

věcného návrhu úpravy Stanov ČSCH vyplývající z usnesení XVII.VH konané dne 29. května 2010

věcného návrhu úpravy Stanov ČSCH vyplývající z usnesení XVII.VH konané dne 29. května 2010 H L A V N Í Z Á S A D Y věcného návrhu úpravy Stanov ČSCH vyplývající z usnesení XVII.VH konané dne 29. května 2010 Věcný návrh Stanov ČSCH vychází z připomínek, které obdržela komise od předsedy LK ÚV

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů 1 Svolávání Sněmu 1. Sněm svolává Předseda nebo Místopředseda oznámením zveřejněným na internetových stránkách Unie a rozeslaném Delegátům a Komisařům na e-maily zřízené

Více

Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád

Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád Článek 1 Vyhlašování voleb 1) Volby do Studentské rady Vysoké školy ekonomie a managementu (dále jen VŠEM ) vyhlašuje Volební komise nejpozději 30 dní

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více