ANALÝZA ZMĚN V OTOPNÉ SOUSTAVĚ A VLIV JEJÍHO ŘÍZENÍ NA SPOTŘEBY ENERGIÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA ZMĚN V OTOPNÉ SOUSTAVĚ A VLIV JEJÍHO ŘÍZENÍ NA SPOTŘEBY ENERGIÍ"

Transkript

1 Konference Vytápění Třeboň až 16. května 2013 ANALÝZA ZMĚN V OTOPNÉ SOUSTAVĚ A VLIV JEJÍHO ŘÍZENÍ NA SPOTŘEBY ENERGIÍ Ing. Petr Kudera ENERGOCENTRUM PLUS, s.r.o. ANOTACE Článek mapuje postupnou modernizaci systému vytápění budovy ČVUT fakulty strojní a elektrotechnické monoblok Dejvice od roku 1995 do současnosti. Pozornost je zaměřena především na modernizaci strojních částí, stavební a dispoziční změny a modernizaci systému MaR. Díky koncepčnímu postupu při prováděných realizacích bylo dosaženo značných úspor energií i přes to, že finanční prostředky na modernizaci byly omezené a byly čerpány postupně během více než patnácti let. ÚVOD Otopné soustavy budov se skládají z řady technologií, které mají různě dlouhou životnost a během doby užívání budovy je nutné tyto celky postupně modernizovat. V tomto příspěvku se zaměřuji na analýzu postupu modernizace vytápění objektu budovy ČVUT fakulty strojní a elektrotechnické monoblok Dejvice. Z archivů ročních spotřeb tepla monobloku lze demonstrovat vliv podstatných změn v technologiích vytápění a ostatních zásahů. Některé principy zobecňuji a v příspěvku uvádím další příklady z naší provozní praxe. Z ekonomických parametrů uváděného příkladu je vhodné si uvědomit význam vkládaných investic do modernizací a jejich návratnosti v úsporách energií. Monoblok v roce 1995 spotřebovával GJ tepla a v roce 2012 již jen GJ. Hypoteticky, pokud by se vůbec nic v objektu nemodernizovalo, tak v současných průměrných cenách tepla 550 Kč/GJ by se jednalo o ztrátu v teple cca 13,5 mil. Kč ročně. Orientačně lze konstatovat, že postupně vkládané přímé prostředky do popisovaných modernizací se již několikanásobně vrátily. Druhy modernizací Z hlediska sledování vlivu změn v otopné soustavě na spotřeby energií lze druhy modernizací charakterizovat jako změny ve vlastních strojních technologiích, dále vlivy stavebních úprav a změny v systémech řízení měření a regulace (MaR). Také lze změny charakterizovat jako nízkonákladové organizačního či SW charakteru, dále jako nutné střední opravy modernizačního charakteru až po změny dlouhodobé - investičního charakteru často spojené s jinými zhodnoceními budov. Jednotlivé modernizace lze též hodnotit z hlediska ekonomických ukazatelů včetně návratností a přínosů, ale takováto analýza je nad rámec rozsahu příspěvku, který je zaměřen na popis technických zhodnocení a jejich vlivu na spotřeby tepla. Důvody pro realizace modernizací jsou také různé. Nejsou to jen ekonomické pro dosahování úspor energií při zachovávání či zlepšování kvality vnitřního prostředí, ale často vynucené při haváriích zařízení či konce jejich reálné životnosti. Pro investiční akce při rekonstrukcích vnitřních prostor či výstavbách nových budov často vzniká komplikovanější úkol pro energetiky řešit známý rozpor, kdy při tlaku na nejnižší dodavatelskou cenu vznikají řešení s následnou větší energetickou spotřebou. Sjednotit řadu modernizací a integrací různých systémů s cílem snižování spotřeb u komplikovanějších budov se širokou škálou technologií je tak složitý problém, že i v současné době pokročilých technologií všeho druhu je dobře optimalizovaná budova řídký případ.

2 POPIS BUDOVY A JEJÍHO VYTÁPĚNÍ Budova monobloku Dejvice byla postavena počátkem 60 let minulého století. Zdrojem tepla jsou 4 parní výměníkové stanice pro monoblok a 2 výměníkové stanice pro halové laboratoře. Výměníkové stanice jsou napojené na CZT teplárnu Juliska. Vlastní monoblok se skládá ze 14 budov navzájem propojených a jsou označovány A1-A4, B1-B3, C1-C4 a D1-D3. Celková plánovaná podlahová plocha je m 2. Hlavní otopná soustava v budově je typu Crittall, kde topné spirály jsou umístěny ve stropech místností v betonovém skeletu budovy. Celkový stav vlastních rozvodů Crittallového vytápění je v zachovalém stavu a až na pár výjimek odstavení několika těles je v plnohodnotném provozním stavu. Pára z výměníkových stanic, kromě zdroje pro topnou vodu UT a TUV, byla rozváděna po budově pro další spotřebiče jako např. parní ohřevy vzduchotechnických jednotek poslucháren nebo přímo parní radiátory v některých prostorách. Regulace topných větví a výměníků byla řešena reléovými a analogovými autonomními regulátory. V roce 1995 byl již stav opotřebení tak vysoký, že bez trvalé přítomnosti obsluh výměníků by nebylo možné systém ani provozovat. Vlastní ztráty z rozvodů páry po objektu a v kondenzátním hospodářství byly značné. Již v této době byla řada zařízení mimo provoz i z důvodů jejich provozní nehospodárnosti či nefunkčnosti. Zahájení modernizací v roce 1995 vynucené tímto technickým stavem, kdy byly omezeny prostředky na údržbu, započalo drobnými téměř havarijními opravami v rámci údržby, ale s promyšlenou koncepcí postupného modernizování celého tepelného hospodářství. Obr. 1 Budova ČVUT FS a FEL Praha, Dejvice HISTORIE ZMĚN V OTOPNÉ SOUSTAVĚ Na následujícím grafu Obr. 2 je zachycena celková spotřeba tepla monobloku a halových laboratoří od roku V hodnoceném období nedošlo k žádné podstatné změně využívání budov, co se týče jejich vytíženosti, provozních režimů ani větších prostorových změn. Základní dlouholetá koncepce pro modernizace spočívala v postupném omezování používání páry v rozvodných sítích budov a nasazování regulační techniky od regulačních armatur až po pokročilé řídicí systémy a strojní zařízení moderních konstrukcí. Tyto změny měly též dopady na způsoby provozování, kde původní systém trvalých obsluh s nízkou kvalifikací se postupně změnil na dispečerský systém i s přímým zapojením vysokoškolsky vzdělaných techniků pro aplikování pokročilých matematických metod. V průběhu sledovaných let se jednalo o řadu přímých i nepřímých investic a drobných oprav, které se navzájem synergicky doplňovaly i podmiňovaly. Každá z modernizačních změn měla svůj význam a důležitost v celkové koncepci. Významné modernizační akce ovlivňující spotřeby energií jsou rozebírány v následujících odstavcích.

3 Teplo GJ / monoblok Dejvice Obr. 2 Spotřeba tepla budovy ČVUT FS a FEL od r do r Modernizace strojních zařízení Opravy a modernizace strojních částí, lze charakterizovat jako přímé investice s počitatelnou dobou návratnosti jednotlivých akcí a kromě vlastních nutných oprav je jejich technický stav a funkční vlastnosti podmínkou nutnou pro následné nasazení digitální měřicí a řídicí techniky. První modernizace v letech spočívaly především v osazení výměníkových stanic protiproudými výměníky řízenými ventily pro zaplavování, kdy lze dosáhnout plynulejších a přesnějších regulací. Tím bylo dosaženo i základní podmínky pro postupnou přeměnu z parního na teplovodní vytápění příslušných částí. Současně u teplovodních systémů došlo k osazení úpraven vody a automatického doplňování Crittallového systému za účelem odplyňování systému a tím snižování rizik pro vnitřní koroze a usazování sedimentů a tudíž prodlužování životnosti rozvodů po budově. Dalšími významnými modernizacemi strojoven výměníkových stanic byl rok 2006, kdy došlo ke kompletním rekonstrukcím VS A1-A4. V rámci rekonstrukcí byly osazeny nové strojní součásti, regulační ventily, čerpadla, prvky hydraulického zaregulování, oddělení teplovodní části pro Crittallové topení od ostatních systémů pro teplovodní vytápění, přípravu TUV a ohřevy VZT. V rámci těchto rekonstrukcí došlo též k zakončení používání páry v objektu monobloku resp. pára z CZT v monobloku se na patě objektů převádí na teplovodní systém. Od roku 2006 postupně došlo k rekonstrukcím velkých poslucháren v blocích D1-D3. V rámci těchto rekonstrukcí byly dodány VZT jednotky s rekuperací tepla, rozšířením o chlazení a možností plynulého řízení výkonu v závislosti na kvalitě vnitřního prostředí. Řada dalších menších poslucháren byla též postupně dovybavena možností plynulého řízení výkonu v závislosti na jejich obsazenosti. V halových laboratořích, které byly kompletně vytápěny parním topením, v průběhu let docházelo k postupnému přechodu na teplovodní vytápění. Parní vytápění zůstalo dnes pouze pro část hlavní haly. Převažující vliv těchto modernizací je v grafu patrný především v jednotlivých letech do roku 2007 a některé akce lze v detailních analýzách hodnotit na přínosy k úsporám tepla. Stavební a dispoziční změny Stavební úpravy jsou vzhledem k úsporám energií investice převážně nepřímého charakteru s velmi dlouhou dobou návratností, náročné na objem investičních prostředků a jejich hlavním přínosem a důvodem realizace bývá přímý vliv na vlastní kvalitu vnitřního prostředí. Tímto, ale nikterak nesnižuji též důležitý vliv pro dosahování úspor tepla. Stavební úpravy monobloku započaly ve sledovaném období od roku převážně z fondů oprav a to relativně drobnými akcemi jako opravy a zateplení některých střech a postupnou výměnou oken v bloku B3, A4 a částí halových laboratoří. V letech proběhla rozsáhlá velká investiční akce komplexní rekonstrukce a zateplení fasád cca pro 2/3 budov monobloku.

4 Kromě vnějších stavebních úprav pro zateplení a opravy fasád probíhala řada drobných změn a rekonstrukcí vnitřních interiérů. Kromě již zmiňovaných rekonstrukcí velkých poslucháren, kde též došlo k výměně velkých okenních ploch, došlo k rekonstrukci interiérů hlavních vchodů fakult a průchodů do halových laboratoří. Z menších úprav změn dispozic v jednotlivých místnostech a interiérových rekonstrukcí, se z hlediska vlivu na vytápění objevují dva základní problémy. Prvním je instalace interiérových podhledových desek, které izolují přenos tepla ze stropních topných těles do prostoru místnosti. Druhým takovýmto nešvarem je rozdělování větších místností stavebními příčkami na menší a v pár případech v některých částech nebyly podle původního projektu osazeny topné spirály v takto rozdělených místnostech. V obou případech se hledali náhradní způsoby vytápění. I na základě těchto zkušeností se zlepšila komunikace mezi správci budov, energetiky a jednotlivými uživateli prostor pro lepší koordinaci již v přípravné fázi záměrů interiérových změn. Modernizace řídicích systémů - MaR Investice v MaR nejsou vysoké vzhledem k ostatním investicím v energetice a mají velmi rychlou návratnost v úsporách tepla. V řídicí technice jsou ale také velmi rychlé inovační cykly a skutečně kvalitní řízení je podmíněno též vhodným technologickým uspořádáním strojních zařízení. Vlastní jakostní-značkový systém MaR ještě nemusí znamenat optimální způsob řízení, protože i kvalitní implementace je závislá na zkušenostech a kvalitách realizátorů. Navíc pro skutečné optimální využití možností systému MaR je nutná obsluha a servisní personál na vysoké technické úrovni. V monobloku od r můžeme hovořit o realizaci MaR tří generací. Přitom průběžná přeměna těchto generací probíhala postupně i s využitím průběžně instalovaných regulátorů. Jako systém 1. generace , lze označit instalace digitálních regulátorů především ve VS a jejich napojení na lokální dispečerské PC pracoviště. Již v této etapě bylo též zavedeno měření teplot v referenčních místnostech. Toto umožnilo pro jednotlivé topné okruhy aplikaci časových režimů, regulací podle vnějších teplot a korekce vytápění od vnitřních prostorových teplot. Každý regulátor se choval autonomně a dispečerské pracoviště sloužilo pro záznam měřených hodnot a přenos požadavků topných režimů od obsluhy do regulátorů. Obr. 3 Ukázka obrazovky dispečerského pracoviště. Systémem 2. generace lze označit průnik internetových technologií do řídicí techniky. Jednalo se o postupnou záměnu řídicích procesorů a regulátorů za regulátory s výkonnými jednotkami a širokými komunikačními vlastnostmi. Základním komunikačním médiem se stávají internetové technologie. To umožňuje v dispečerském systému rychlé

5 komunikace mnoha účastníků s téměř neomezenými komunikačními vazbami typu každý s každým a dispozičně postačuje jakýkoliv přístupový bod internetu. Pro vlastní systém řízení budovy a jednotlivé regulátory strojoven to má význam, že celý systém komplexu budov se může chovat jako jeden celek, provozní požadavky a parametry si jednotlivé regulátory přenášejí mezi sebou. Dispečerské dohledy online jsou umožněny širokému okruhu pracovníků z různých míst včetně přístupů jednotlivých uživatelů budov. Z hlediska programování řídicích algoritmů a optimalizování provozu systém umožňuje dálkové programování a jakékoliv zásahy a změny parametrů od oprávněných specializovaných pracovníků odkudkoliv. Tím byly umocněny strojní modernizace a provozní optimalizace pro minimalizace spotřeb energií. S úsporami tepla se touto metodou dosáhlo téměř maximálních možností dnes konvenčních metod. Systémem 3. generace lze označit nadstavbu pro aplikace pokročilých matematických metod, kdy v roce 2008 bylo na monobloku implementováno unikátní prediktivní řízení Crittallového vytápění, které přineslo další významné úspory tepla (více než 20%). Podrobnosti o prediktivním regulátoru jsou popsané například v [1]. Na rozdíl od všech ostatních zmiňovaných úprav, které lze považovat za standardní, je prediktivní regulátor unikátní technologie, která je aplikovatelná pouze na specifický typ budov. Nicméně příklad aplikace na monobloku ukazuje, že lze takto dosáhnout značných úspor, kterých nelze dosáhnout pomocí standardních řídicích algoritmů. Modernizace plynových kotelen Příkladem významu modernizací systému řízení s velkým potenciálem úspor energií s minimální investicí jsou modernizace MaR plynových kotelen. Starší nebo chybně aplikované systémy MaR velmi často řídí neoptimálně výkony hořáků, kaskády kotlů, návazná zařízení a otopné soustavy. Efektivnost modernizace plynových kotelen lze doložit na následujících dvou příkladech. V r byla provedena záměna řídícího regulátoru centrální kotelny ČSTV Strahov, která dodává teplo komplexu sportovních stadionů. Výkony kotlů zde byly řízeny velmi neoptimálně. Instalací moderního PLC včetně trvalého monitorování byl provoz optimalizován i prostřednictvím dálkového programování přes internet. Investice 70 tis. Kč následně uspořila GJ tepla ročně, což při ceně tepla 590 Kč z této kotelny činní roční úsporu téměř 3 mil. Kč a to i s technologií poplatnou době výstavby. Jiným příkladem malé kotelny je kotelna v objektu Pernerova 55, kde záměnou PLC a optimalizací naprogramování se investice 30 tis. Kč navrátí v úsporách energií za 3 měsíce. ZÁVĚR Příklad historie rekonstrukcí monobloku v Dejvicích ukazuje, že některé změny nemusí přinést přímý efekt a z pohledu prosté účetní kalkulace by se mohly zdát nevýhodné. Nicméně jsou zásadní pro dlouhodobý plán modernizací a jsou často plně zúročeny až v následujících etapách rekonstrukce a i tím, že jednotlivé druhy modernizací navzájem souvisejí. Také je zde na příkladech ukázána skutečnost ověřená i z jiných instalací, že řádová návratnost investic v úsporách energií bývá rychlá u systémů MaR do 3 let, u strojních zařízení do 7 let a u stavebních zateplovacích úprav nad 15 let a výše. LITERATURA [1] ŠIROKÝ J., KUBEČEK J., KUDERA P.: Vyhodnocení úspor dosažených prediktivním řízením Crittallového vytápění, Vytápění větrání instalace, ISSN , 5/2011

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH SBORNÍK KONFERENCE 4. 9. 2014 hrad Strakonice 1 2 KONFERENCE Nový zdroj fluidního spalování ve Strakonicích 4. 9. 2014 od 11:00 hod. v Rytířském sále na strakonickém

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Kdy využít financování prostředníctvímgarantovaných energetických služeb Príklady a skúsenosti v ČR

Kdy využít financování prostředníctvímgarantovaných energetických služeb Príklady a skúsenosti v ČR Kdy využít financování prostředníctvímgarantovaných energetických služeb Príklady a skúsenosti v ČR strana 1/39 OBSAH 1. Jak funguje EPC pro ty co ještě neslyšeli nebo už zapomněli 2. Typy energeticky

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Zaručené úspory energie ve školství

Zaručené úspory energie ve školství Zaručené úspory energie ve školství Právě základní a střední školství patří mezi oblasti, v nichž se náš systém zaručených úspor energie známý též jako EPC používá k dosažení úspor provozních nákladů nejčastěji.

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Zadávací dokumentace k projektu modernizace systému vytápění

Zadávací dokumentace k projektu modernizace systému vytápění Zadávací dokumentace k projektu modernizace systému vytápění Popis zadavatele: Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ: Obchodní jméno: Velvana a.s. Sídlo: Velvary 732, 273 24 Velvary IČ/DIČ 25079450 / CZ25079450

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. C. Realizační část

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. C. Realizační část Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš C. Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: červenec-srpen 2009 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 2 REALIZACE A MONITORING STRATEGICKÉHO PLÁNU... 4 Realizace

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA LITOMĚŘICE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA LITOMĚŘICE KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA LITOMĚŘICE 2008 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 Objednatel:

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více