PRŮMYSLOVÝ VYSOKOOTÁČKOVÝ PRACÍ STROJ S ODSTŘEĎOVÁNÍM. 120kg MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮMYSLOVÝ VYSOKOOTÁČKOVÝ PRACÍ STROJ S ODSTŘEĎOVÁNÍM. 120kg MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE"

Transkript

1 PRŮMYSLOVÝ VYSOKOOTÁČKOVÝ PRACÍ STROJ S ODSTŘEĎOVÁNÍM 120kg MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE B Datum vydání:

2

3 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH 1. OBSAH VÝSTRAHY A ŠTÍTKY POKYNY PRO ÚDRŽBU, SEŘÍZENÍ A BEZPEČNOST OSOB SYMBOLY NA STROJI (V ZÁVISLOSTI NA MODELU STROJE) PROVOZNÍ INSTRUKCE PŘED PRANÍM OTEVŘENÍ DVEŘÍ BUBNU NAPLNĚNÍ STROJE PRÁDLEM ZAVŘENÍ DVEŘÍ BUBNU VÝBĚR PROGRAMU PŘEHLED PRACÍCH PROGRAMŮ PŘIDÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ SPUŠTĚNÍ STROJE KONEC PRACÍHO CYKLU JAK OTEVŘÍT DVEŘE PŘI ZÁVADĚ POSTUP PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH _B_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1

4 2. VÝSTRAHY A ŠTÍTKY PRO MINIMALIZACI NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ OSOB NEBO ŠKODĚ NA MAJETKU, PROSÍM ČTĚTE A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE: Tato verze manuálu je překlad originální anglické verze. Bez originální verze nejsou tyto instrukce kompletní (neplatí pro českou verzi). Před instalací, provozem a údržbou stroje si důkladně prostudujte kompletní instrukce, tj. tento Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje, Programovací manuál a Katalog náhradních dílů. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů nejsou standardně dodávány se strojem. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů si vyžádejte u dodavatele / výrobce. Postupujte podle instrukcí uvedených v manuálech a mějte je na vhodném místě u stroje pro pozdější použití. Prací stroj s odstřeďováním je určen pouze pro praní tkanin, jakékoliv jiné předměty mohou stroj poškodit nebo způsobit zranění. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za poškození tkaniny způsobené nevhodným pracím způsobem. Vždy dodržujte instrukce a/nebo výstrahy uvedené na tkaninách, prací nebo čistící prostředky stanovené výrobcem. Pokud je stroj používán pro jiné technologie, dodržujte instrukce a výstrahy, aby jste předešli zranění osob. Udržujte povrch a okolí stroje čisté a bez hořlavých materiálů. Nevkládejte do pracího stroje tkaniny, které jsou ošetřovány vznětlivými prostředky. Takovéto tkaniny musí být nejdříve prány ručně a vysušeny. Prádelenské pomůcky, rozpouštědla pro suché čištění a dezinfikující prostředky skladujte mimo dosah dětí, nejlépe v uzamčeném prostoru. Nemanipulujte zbytečně s ovládáním stroje a dbejte bezpečnostních předpisů a výstrah. Neodstraňujte výstražné symboly ze stroje. Dodržujte pokyny štítků a symbolů, aby jste předešli poranění osob. Neotvírejte víko násypky po spuštění stroje. Vytékání nebo stříkání nebezpečné tekutiny může způsobit vážné opařeniny a popáleniny. Použití hypochloridu způsobuje korozi, která může za určitých okolností způsobit poruchu součástek. Záruka na stroj nemůže být uznána v případě vzniku koroze působením chlóru a jeho sloučenin. Neprovozujte stroj s porouchanými, chybějícími díly a nebo s odstraněnými kryty. Stroj nesmí být spuštěn, pokud nebudou kryty správně upevněny na svých místech. Stroj nesmí být používán v prostředí, které může vytvořit explozivní atmosféru uvnitř stroje. Zjistíte-li, že někde ve stroji uniká pára, uzavřete hlavní přívod páry a přivolejte údržbáře. Za určitých podmínek může dojít v systému pro teplou vodu, který nebyl dva nebo více týdnů používán, ke vzniku vodíku. Vodík je výbušný. Jestliže nebyl teplovodní systém po tuto dobu používán, otevřete před použitím stroje všechny vodní ventily pro teplou vodu a nechejte vodu pár minut vytékat. Tím se uvolní veškerý nahromaděný vodík. Protože je to hořlavý plyn, nekuřte nebo nepoužívejte po tuto dobu otevřený oheň. V případě nebezpečí vypněte hlavní vypínač nebo jiné nouzové odpojovací zařízení. Na konci každého provozního dne uzavřete hlavní přívod vody. Servisní zásahy stroje může provádět pouze kvalifikovaná servisní osoba. Dodržujte všechna platná a základní bezpečnostní opatření a zákony. Je zřejmé, že není možné v tomto manuálu uvést všechna možná rizika. Je na uživateli, aby postupoval co nejopatrněji. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v manuálu bez předběžného upozornění. Pokud by nastal problém, kontaktujte vašeho dealera. Norma IEC335 je používána pro stroje s čistým upotřebitelným objemem bubnu v rozmezí od 60 do150 l. Norma EN je používána pro stroje s čistým upotřebitelným objemem bubnu nad 150 l. POKUD JE STROJ OBSLUHOVÁN POMOCÍ MINCÍ, ŽETONŮ NEBO PODOBNÝM SAMOOBSLUŽNÝM ZPŮSOBEM, MUSÍ MAJITEL-PROVOZOVATEL ZAJISTIT DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ ZAŘÍZENÍ PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ. TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO TAK, ABY BYLO PRO UŽIVATELE LEHCE A BEZPEČNĚ DOSTUPNÉ. TOTO ZAŘÍZENÍ PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ ZAJISTÍ, ABY ALESPOŇ ŘÍDICÍ OKRUH STROJE BYL PŘERUŠEN. 2 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _B_DATUM_VYDANI_ DOC

5 NEDOTÝKEJTE SE DVEŘNÍHO SKLA, DOKUD NENÍ PRACÍ CYKLUS UKONČEN. NEOTVÍREJTE DVEŘE PRACÍHO STROJE, DOKUD SE BUBEN NEPŘESTANE OTÁČET A NEVYPUSTÍ SE VODA Z BUBNU. DO STROJE NEDÁVEJTE PRÁDLO ZNEČIŠTĚNÉ VÝBUŠNÝMI LÁTKAMI NEBO NEBEZPEČNÝMI CHEMIKÁLIEMI. TENTO STROJ NESMÍ BÝT OBSLUHOVÁN DĚTMI. NENECHEJTE DĚTI HRÁT SI V, NA NEBO OKOLO STROJE. PŘED SPUŠTĚNÍM STROJE SE PŘESVĚDČTE, ŽE VE STROJI NEBO OKOLO NEJSOU OSOBY (DĚTI) NEBO ZVÍŘATA. VÝSTRAHA! Vždy před zásahem do stroje odpojte prací stroj od přívodu elektrické energie. Stroj je bez napětí, pokud je hlavní zástrčka vytažena ze zásuvky sítě, nebo pokud je odpojen hlavní přívod. Při vypnutém hlavním vypínači jsou přívodní svorky hlavního vypínače stroje pod napětím! VAROVÁNÍ! V této ventilaci může vzniknout extrémně horký vzduch. Pozor na páru unikající z otvoru odvětrání stroje! VAROVÁNÍ! Nepřikrývejte odvětrání stroje. Slouží jako výstup páry, aby se zabránilo hromadění tlaku ve stroji. NÁHRADNÍ DÍLY PRO TENTO STROJ MUSÍ BÝT POUŽITY PŮVODNÍ NEBO SHODNÉ DÍLY. PO PROVEDENÍ OPRAVY UMÍSTĚTE VŠECHNY PANELY NA JEJICH MÍSTO A ZAJISTĚTE JE JEJICH PŮVODNÍM ZPŮSOBEM. BERTE TOTO OPATŘENÍ JAKO OCHRANU PROTI ELEKTRICKÉMU ŠOKU, ZRANĚNÍ, POŽÁRU A/NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU. NA KRITICKÝCH MÍSTECH STROJE JSOU UMÍSTĚNY BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY. TYTO ŠTÍTKY JE NUTNÉ UDRŽOVAT ČITELNÉ, JINAK MÚŽE DOJÍT KE ZRANĚNÍ OBSLUHY, NEBO SERVISNÍHO TECHNIKA POKYNY PRO ÚDRŽBU, SEŘÍZENÍ A BEZPEČNOST OSOB Některé důležité informace týkající se používání stroje nejsou (nebo jsou jen částečně) uvedeny v tomto Manuálu k obsluze stroje. Chybějící informace lze nalézt v Manuálu k instalaci a údržbě dle následujících odkazů: 1. Manipulace, přeprava a skladování 2. Uvedení stroje do provozu 3. Technické specifikace 4. Vyřazení stroje z provozu 5. Popis bezpečného systému práce při údržbě, seřizování a odstraňování závad 6. Postupy při vyhledávání závad, čištění a údržbě 7. Tepelná rizika 8. Popis vlastností pro větrání a odsávání 9. Ztráta stability 10. Elektrická rizika 11. Minimální hladina vody 12. Průzory 13. Přívod vody _B_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 3

6 3. SYMBOLY NA STROJI (V ZÁVISLOSTI NA MODELU STROJE) Pozor, nebezpečné elektrické napětí, elektrické zařízení Pozor - Jiné nebezpečí, čtěte a dodržujte psané instrukce Pozor - Zvýšená teplota Výstup horkého vzduchu ze stroje V nebezpečí stiskni tlačítko CENTRÁLSTOPU pro zastavení stroje Přívod horké vody, (červená barva štítku) Přívod studené měkké vody, (světle modrá barva štítku) Nesahat do označeného prostoru Neuzavírat, nezakrývat Stroj v provozu Stroj přepnut do programovacího režimu Otvory neprorážet, ale provrtat Pára Mazací místo Přívod studené tvrdé vody, (tmavě modrá barva štítku) OVLADAČ NAKLÁPĚNÍ Obr. 3.A. Symboly na stroji Obr. 3.B. Ovladač naklápění 1. Tlačítko otáčení bubnu, směr otáčení ve směru hodinových ručiček při pohledu na stroj zepředu. 2. Tlačítko otáčení bubnu, směr otáčení proti směru hodinových ručiček při pohledu na stroj zepředu. 3. Tlačítko naklápění, směr naklápění dopředu do polohy pro vyložení prádla. 4. Tlačítko naklápění, směr naklápění dozadu do polohy pro naplnění prádla. 5. Tlačítko uzavírání dveří (pouze pro stroj vybavený systémem automatického ovládání dveří). 6. Tlačítko otevírání dveří, automaticky dojde k odjištění zámku dveří. 7. Stroj s naklápěním - zelená kontrolka. Stroj bez naklápění - zeleně prosvětlené tlačítko pro otevření dveří, automaticky dojde k odjištění zámku dveří. 8. Tlačítko CENTRÁLSTOPu. 4 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _B_DATUM_VYDANI_ DOC

7 GRAPHITRONIC MIKROPROCESOR START (urychlení programu) STOP (přerušení programu) VÝBĚR ANO VÝBĚR NE ZVYŠOVÁNÍ ČASOVÉ SEKVENCE SNIŽOVÁNÍ ČASOVÉ SEKVENCE INFO (přehled dostupných pracích programů a funkcí pracích sekvencí) SERVIS (ukazuje skutečnou teplotu a hladinu vody, počet ukončených cyklů a současný stav) AKTIVACE FUNKCE ODKLAD STARTU (odklad začne po stisknutí spínače start) OTEVŘENÍ VSTUPNÍCH VENTILŮ AKTIVACE OHŘEVU OTEVŘETE VYPOUŠTĚCÍ VENTIL ZMĚNA RYCHLOSTI ENTER - VÝBĚR NEBO POTVRZENÍ _B_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 5

8 4. PROVOZNÍ INSTRUKCE POUŽITÉ SYMBOLY V MANUÁLU A platí pro stroje odpružené řady kapacity 33kg, 40kg, 55kg, 80kg B platí pro stroje kapacity 22kg odpružené a neodpružené řady C platí pro stroje neodpružené řady kapacity 35kg, 43kg D platí pro stroje kapacity 120kg bez naklápění E platí pro stroje kapacity 120kg s naklápěním A B C D E Tab. 4. Použité symboly 4.1. PŘED PRANÍM Roztřiďte prádlo podle instrukcí a teploty stanovené výrobcem tkaniny. Zkontrolujte, jestli zde nejsou nějaké cizí předměty jako hřebíky, šrouby, jehly, atd.,aby nedošlo k poškození pracího stroje nebo prádla. Převraťte prádlo naruby. K dosažení lepších pracích účinků smíchejte velké a malé kusy prádla a vkládejte jej do stroje volně a navzájem oddělené OTEVŘENÍ DVEŘÍ BUBNU Otevřete dveře stroje: A STROJE: otočením madla směrem dolů B STROJE: zatáhnutím madla k sobě C STROJE: podržením tlačítka odblokování zámku a zatlačením na dveřní madlo vpravo od zámku D STROJE: pro odemknutí zámku dveří stiskněte zeleně prosvětlené tlačítko na panelu programátoru (obr.3.b, poz.7). Ručně dveře otevřete až do krajní otevřené polohy. Automaticky dojde k zajištění dveří mechanickou západkou. E STROJE: pro ovládání otevírání a zavírání dveří bubnu, naklápění stroje a otáčení bubnu během nakládky a vykládky prádla je určen ovladač naklápění viz. obr. 3.B. Jestliže jsou dveře otevřené až v krajní poloze, automaticky dojde k zajištění dveří mechanickou západkou. PŘI OVLÁDÁNÍ NAKLÁPĚNÍ STROJE OVLADAČEM NAKLÁPĚNÍ STŮJTE VŽDY NA BOČNÍ STRANĚ STROJE. NIKDY NESTŮJTE BĚHEM NAKLÁPĚNÍ PŘED NEBO ZA STROJEM! ZAMEZTE JAKÉMUKOLIV VÝSKYTU OSOB PŘED A ZA STROJEM BĚHEM JEHO NAKLÁPĚNÍ! STROJ BEZ SYSTÉMU AUTOMATICKÉHO OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ: Pro odemknutí zámku dveří stiskněte na ovladači tlačítko pro otevření dveří (obr.3.b, poz.6). Ručně dveře otevřete až do krajní otevřené polohy. Automaticky dojde k zajištění dveří mechanickou západkou. STROJ VYBAVENÝ AUTOMATICKÝM SYSTÉMEM OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ: Stiskněte a držte stisknuté tlačítko pro otevření dveří (obr.3.b, poz.6). Dojde k odemknutí zámku dveří a k úplnému otevření dveří, dveře se zastaví v krajní otevřené poloze. Uvolněte tlačítko (obr.3.b, poz.6) NAPLNĚNÍ STROJE PRÁDLEM Vložte prádlo do stroje. Množství vloženého prádla nesmí překročit kapacitu stroje. Stroj s odstřeďováním nepřetěžujte. Přetížení může vést ke špatnému výsledku praní. Poloviční prací náplň může způsobit špatnou funkci. 6 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _B_DATUM_VYDANI_ DOC

9 E STROJE KAPACITA STROJ A B C D, E kg 33, 40, 55, , lb 80, 100, 125, , NAKLOPENÍ STROJE DOZADU DO VYHOVUJÍCÍ POLOHY PRO PLNĚNÍ PRÁDLA Stroj může být naklopen dozadu do libovolné polohy. Pokud bude třeba, plnění prádla může být provedeno v libovolné pozici mezi 0 a 15. Pro naklopení stroje stiskněte na ovladači současně tlačítko pro otevření dveří (obr.3.b, poz.6) a tlačítko pro naklopení stroje (4). Po časové prodlevě max. cca 10s se stroj začne naklápět. Uvolněním kteréhokoliv z obou stisknutých tlačítek (obr.3.b, poz.4, 6) se naklápění stroje přeruší. Po dosažení krajní polohy se naklápění automaticky zastaví a další držení obou tlačítek již nemá na stroj vliv. NAPLNĚNÍ STROJE PRÁDLEM Automatickým plněním naplňte stroj prádlem. Pro snazší rozložení prádla v bubnu během plnění použijte funkci otáčení bubnu. Pro otáčení bubnu v naklopené poloze stiskněte a držte na ovladači současně tlačítko otáčení bubnu pro požadovaný směr otáčení (obr.3.b, poz.1) nebo (2) a tlačítko pro otevření dveří (6) ZAVŘENÍ DVEŘÍ BUBNU NIKDY NEDÁVEJTE PRSTY MEZI TĚSNĚNÍ DVEŘÍ A BUBEN, ZAMEZÍTE MOŽNÉMU ÚRAZU! Opatrně zavřete dveře a řádně zajistěte: A STROJE: otočením madla směrem nahoru B STROJE: zatlačením madla směrem do stroje C STROJE: rázným zavřením dveří, až zaskočí západka zámku D STROJE + E STROJE: odjistěte mechanickou západku, ručně zavřete dveře. Automaticky dojde k zajištění zámku dveří. Při ručním zavírání dveří bubnu je zavírejte pozvolna, ne prudkým přibouchnutím. Vyvarujete se tak situace, kdy západka zámku dveří zaskočí, ale dveře se odrazí a zůstanou otevřené. V takovém případě nouzově otevřete dveře (viz Manuál k instalaci a údržbě ). STROJ VYBAVENÝ AUTOMATICKÝM SYSTÉMEM OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ: Stiskněte a držte stisknuté tlačítko pro zavření dveří (obr.3.b, poz.5). Dojde k úplnému zavření dveří a k zajištění zámku dveří. Uvolněte tlačítko (obr.3.b, poz.5). Dveře bubnu lze zavřít pouze v naklopené poloze dozadu anebo po naklopení stroje zpět do základní polohy. Pokud dojde k zavření dveří v naklopené poloze dopředu, z bezpečnostních důvodů nelze stroj naklopit zpět do základní polohy ani použít jiné funkce stroje. Nouzově otevřete dveře, (viz Manuál k instalaci a údržbě ) a pokračujte podle dalšího postupu. NAKLOPENÍ STROJE DO ZÁKLADNÍ POLOHY Pro naklopení stroje do základní polohy stiskněte a držte na ovladači současně tyto tlačítka: tlačítko naklopení stroje (obr.3.b, poz.3) a tlačítko pro otevření dveří (6). Uvolněním kteréhokoliv z obou stisknutých tlačítek (obr.3.b, poz.3, 6) se naklápění stroje přeruší. Po dosažení základní polohy se rozsvítí zelená kontrolka (obr.3.b, poz.7) na panelu programátoru (7). Naklápět stroj ze zadní polohy zpět do základní polohy lze se zavřenými i otevřenými dveřmi. Pokud nebyly po naplnění stroje prádlem zavřeny dveře bubnu v zadní naklopené poloze, zavřete je VÝBĚR PROGRAMU Vyberte si jeden z pracích programů, které jsou k dispozici, a které nejlépe odpovídají kvalitě tkaniny a povolené prací teplotě. Výběr programu určuje teplotu a čas pro praní a máchání. Poznámka: Provádění změn továrního nastavení, pracích programů a ostatní možnosti nastavení - viz Programovací manuál _B_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 7

10 4.6. PŘEHLED PRACÍCH PROGRAMŮ Prací program 1: Horké praní 90 C Prací program 2: Teplé praní 60 C Prací program 3: Barevné 40 C Prací program 4: Světlé barevné 30 C Prací program 5: Vlna 15 C Prací program 6: Horké praní 90 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 7: Teplé praní 60 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 8: Barevné 40 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 9: Jasně barevné 30 C EKONOMICKÉ hladiny Prací program 10: Horké praní 90 C SUPER EKONOMICKÉ hladiny Prací program 11: Teplé praní 60 C SUPER EKONOMICKÉ hladiny Prací program 12: Barevné 40 C SUPER EKONOMICKÉ hladiny Prací program 13: Jasně barevné 30 C SUPER EKONOMICKÉ hladiny Prací program 14: Odstředění nízké otáčky Prací program 15: Odstředění vysoké otáčky 4.7. PŘIDÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ Násypku na předním nebo bočním krytu stroje naplňte podle zvoleného programu. Násypka A: První praní Násypka B: Druhé praní Násypka D: Poslední odstředění Před spuštěním pracího cyklu dodejte prací prostředek. Prací stroje připojené k dávkovači tekutých pracích prostředků. Zkontrolujte, zda je dávkovací systém v provozu a zda má dostatek tekutých pracích prostředků. Standardní prací programy a prací programy upravené zákazníkem. Tento výklad platí jen pro standardní prací programy. U programů upravených zákazníkem je možný výběr jiných násypek. (Viz Programovací manuál.) Poznámka: Doporučuje se používat jen vhodné prací prostředky se sníženou pěnivostí, které jsou snadno k dostání. Dávkování je obvykle uvedeno na obalu. Nadměrná dávka prostředku může vést k nadměrnému tvoření pěny, která může nevhodně ovlivnit výsledek praní a současně poškodit stroj. Zajistěte, aby bylo víko násypky při spuštění stroje uzavřeno SPUŠTĚNÍ STROJE GRAPHITRONIC MIKROPROCESOR Po výběru potřebného čísla pracího programu stiskněte tlačítko START, které spustí cyklus praní. Jestliže zadané číslo nebude odpovídat žádnému z přidělených programů, na displeji se zobrazí INVALID. Číslo programu Název pracího cyklu Jednotky Stav dveří Sekvence Praní / Odstředění Krok pracího cyklu Průběh Zbývající čas pracího cyklu 8 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _B_DATUM_VYDANI_ DOC

11 ! UPOZORNĚNÍ! KDYŽ SE NA DISPLEJI ZOBRAZÍ NOT READY/DOOR (PLATÍ POUZE PRO D, E STROJE) PRACÍ CYKLUS NELZE SPUSTIT. PROVĚŘTE, ŽE: JE STROJ V ZÁKLADNÍ POLOZE JSOU DVEŘE BUBNU ZAVŘENY JE TLAK PŘÍVODU STLAČENÉHO VZDUCHU V PŘEDEPSANÉM ROZMEZÍ. KONTROLU PROVEĎTE NA MANOMETRU STROJE 4.9. KONEC PRACÍHO CYKLU Otevřete dveře stroje: A STROJE: otočením madla směrem dolů B STROJE: zatáhnutím madla k sobě C STROJE: podržením tlačítka odblokování zámku a zatlačením na dveřní madlo vpravo od zámku GRAPHITRONIC MIKROPROCESOR! PŘI VÝPADKU ELEKTRICKÉHO PROUDU JSOU DVEŘE MECHANICKY BLOKOVÁNY PROTI OTEVŘENÍ. PO OCHLAZENÍ PRACÍ LÁZNĚ JE MOŽNO DVEŘE NOUZOVĚ OTEVŘÍT PODLE MANUÁLU K INSTALACI A ÚDRŽBĚ. Na konci cyklu praní, když zbývající čas programu dosáhne 0 je na displeji zobrazeno PROGRAM END (konec programu). Když se na displeji zobrazí UNLOAD (vyložit), otevřete dveře pomocí madla a vytáhněte prádlo ze stroje. D STROJE Konec pracího cyklu je indikován rozsvícením zeleně prosvětleného tlačítka na panelu programátoru (obr.3.b, poz.7). Vykládka prádla se provádí ručně. E STROJE Konec pracího cyklu je indikován rozsvícením zeleně prosvětleného tlačítka na panelu programátoru (obr.3.b, poz.7). Otevření dveří bubnu, viz. kapitola 4.2. E STROJE. NAKLOPENÍ STROJE DOPŘEDU DO VYHOVUJÍCÍ POLOHY PRO VYLOŽENÍ PRÁDLA Stroj můžete naklopit dopředu do libovolné polohy, krajní poloha naklopení dopředu je 15 od základní polohy. Pokud Vám to vyhovuje, není bezpodmínečně nutné naklápět stroj až do krajní polohy. Pro naklopení stroje dopředu stiskněte na ovladači současně tlačítko naklopení stroje (obr.3.b, poz.3) a tlačítko pro otevření dveří (6). Po časové prodlevě do cca 10s se stroj začne naklápět. Uvolněním kteréhokoliv z obou stisknutých tlačítek (obr.3.b, poz.3, 6) se naklápění stroje přeruší. Po dosažení krajní polohy se naklápění zastaví. Další držení obou tlačítek již nemá na stroj vliv. Naklápět dopředu lze pouze s otevřenými dveřmi bubnu. VYKLÁDKA PRÁDLA BĚHEM VYKLÁDKY S POUŽITÍM OTÁČENÍ BUBNU NESMÍ NIKDO STÁT VPŘEDU PŘED STROJEM. PRÁDLO VYPADÁVÁ ZE STROJE SAMOVOLNĚ. BĚHEM OTÁČENÍ BUBNU NEVYTAHUJTE PRÁDLO VEN. Pro snazší vykládku prádla z bubnu lze použít funkce otáčení bubnu. Pro otáčení bubnu v naklápěné poloze stiskněte a držte na ovladači současně tlačítko otáčení bubnu pro požadovaný směr otáčení (obr.3.b, poz.1) nebo (2) a tlačítko pro otevření dveří (6). Usnadní se tím automatická vykládka prádla. Vykládku prádla lze provést na několik kroků, tj. stroj naklopit do určité polohy a použitím funkce otáčení bubnu vyložit část prádla. Poté stroj naklopit více a celý postup opakovat stejným způsobem. NAKLOPENÍ STROJE DO ZÁKLADNÍ POLOHY Po vyložení prádla naklopte stroj zpět do základní polohy stiskněte a držte na ovladači současně tlačítka tlačítko naklopení stroje (obr.3.b, poz.4) a tlačítko pro otevření dveří (6). Uvolněním kteréhokoliv z obou stisknutých tlačítek (obr.3.b, poz.4, 6) se naklápění stroje přeruší. Po dosažení základní polohy se rozsvítí zelená kontrolka (obr.3.b, poz.7) na panelu programátoru. Uvolněte stisknutá tlačítka _B_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 9

12 Svítící zelená kontrolka (obr.3.b, poz.7) indikuje při otevřených dveřích základní polohu stroje. Při zavřených dveřích indikuje možnost otevření dveří bubnu (pokud nenastala jiná porucha). Při přerušení dodávky elektrické energie během naklápění zůstává stroj zajištěn ve své aktuální poloze a stejně i po obnovení dodávky elektrické energie JAK OTEVŘÍT DVEŘE PŘI ZÁVADĚ Viz - Manuál k Instalaci a údržbě. 10 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _B_DATUM_VYDANI_ DOC

13 5. POSTUP PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH Č. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Chybové hlášení Nevypousti Nev. Konec Chyba Vibr Nevyvaha Vibr. Odstr Dvere Vyp Dvere Civka Dvere Start Dveře Konec Příčina Postup Výskyt Chyba při vypouštění. Ochlazování Porucha při vypouštění. Konečná sekvence. Není vyváženo. Před odstřeďováním. Není vyváženo. Odstřeďování při normálních otáčkách. Není vyváženo. Odstřeďování při vysokých otáčkách. Porucha dveřního vypínače Porucha solenoidu dveřního vypínače Porucha zablokování dveří na začátku cyklu Porucha zablokování dveří na konci cyklu rozvolnění rozvolnění rozvolnění Přeskočit + pokračovat bezpečnostní čas bezpečnostní čas bezpečnostní čas Nespouštět Nespouštět Sekvence vypouštění Ochlazování Sekvence vypouštění Začátek odstřeďování Po 10 nakloněních >500 nebo 750 ot/min Celý cyklus Celý cyklus Na začátku Konec cyklu E10 Bim/Pruz Bimetal Pokračovat 2 min 30 s po začátku cyklu E11 Nenapousti Porucha při plnění dotaz na pokračování Během plnění E12 Prepousti Porucha v důsledku přeplnění vodou o 10 cm E13 Neohriva Porucha ohřevu E14 Cas Ohrevu Porucha doby ohřevu E15 Horke Příliš vysoká teplota E21 Preplavuje Porucha při přepadu E22 Chyba Opl Porucha při proplachování rozvolnění rozvolnění dotaz na pokračování rozvolnění rozvolnění rozvolnění Během plnění Během ohřevu Během ohřevu Během ohřevu Krok během praní E24 Snimac Hlad Vadný snímač hladiny Pokračovat + nespouštět Během startu E25 Snimac Tep Vadný snímač teploty Pokračovat + nespouštět Během startu E26 E27 Mitsub. Kod Chyba Kom. Nedefinovaný kod chyby frekvenčního měniče Chyba komunikace měnič E28 THT Cas / E.OL THT - vypršel čas / E.OL E29 OV3 Cas / E.OP OV3 - vypršel čas / E.OP E31 Vloz. Par. Chyba při inicializaci frekvenční měnič rozvolnění bezpečnostní čas bezpečnostní čas bezpečnostní čas Nespouštět Krok během proplachování Celý cyklus Celý cyklus Během sekvence odstřeďování Během sekvence odstřeďování Při inicializaci E32 Kontr.Par. Chyba při kontrole měniče Nespouštět Při zavádění parametrů E33 Aktivní ochrana proti Prev. Zvrat zastavení motoru při Pokračovat Během sekvence odstřeďování přetížení E35 Spatny Soft Špatná verze softwaru Nespouštět Nová verze softwaru E37 E38 Nevyp. Spr. Ne. Recykl Chyba vypouštění při sprchování Nádoba s vodou pro recyklaci je prázdná E39 BezChem. Přívody pracích prostředků pracují bez rozvolnění Varování na konci Jen u strojů s přední násypkou Pouze pro informaci Sprchování Prací krok Prací krok _B_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 11

14 pracích prostředků E40 dotaz Chyba napouštění při na pokračování Nenap. Rec. prázdné nádobě pro recyklovanou vodu Pouze stroje s předním zásobníkem Prací krok E41 Pouze pro informaci Varování nutného Cas Servisu servisu Otevření dvířek = resetace Konec cyklu E42 Spojeni Žádné připojení k síti Pouze pro informaci Přenos dat po síti E43 Špatně zvolen rozsah Nast.Napeti napětí Proveďte správnou volbu Konfigurační menu E44 Špatný typ modelu Model Typ měniče Proveďte správnou volbu Konfigurační menu E45 Žádné impulsy Při sekvenci odstřeďování Snimac Otacek rychlosti během Pokračování + výstraha (pouze pro FS120) otáčení bubnu. E46 Brzda zůstává ZavrenaBrzda uzavřená E47 Brzdné destičky Opotrebov.Brzda brzdy jsou opotřebované E48 Brzda zůstává Otevrena Brzda otevřená E49 Vzduchové měchy NevyvahaPrani bez stlačeného vzduchu E50 Chybějící drátový Ne 2AkcRamp most měniče (špatné parametry měniče) E51 Chybějící drátový Ne 3AkcRamp most měniče (špatné parametry měniče) E52 Chyba Pameti Chyba paměti EEPRROM E53 TovarniData PCB-EEPROM data mimo rozsah E57 Zamek Při otevírání vnějších dveří zůstane spínač zámku dveří sepnut E58 Neni Volnobeh Aktivován měnič při sepnuté brzdě E59 Volnobeh Aktivován měnič při sepnuté brzdě E60 AKO pohon Není signál z motoru při praní E61 AKO pohon Odstředění se nezastaví E62 AKO pohon Odstředění nabíhá příliš rychle E63- E67 AKO pohon Reset řídicí jednotky pohonu pro E60, E61, E62 E68 NeniSigOdstr Není detekován signál z motoru při odstředění E69 Nevyvaha Vstup nevyváhy nesmí být pro R stroje sepnut E70 RS7 Volba RS10 nastaveno jako RS7 E71 RS10 Volba RS7 nastaveno jako RS10 E72 KEBSTNizky Chybí propojka na KEB měniči E73 KEBSTVysoky Nejsou nahrány parametry do KEB měniče bezpečnostní čas bezpečnostní čas Pokračování + výstraha bezpečnostní čas Pokračování Pokračování Nespouštějte Nespouštějte Nespouštějte bezpečnostní čas bezpečnostní čas bezpečnostní čas bezpečnostní čas bezpečnostní čas Reset řídicí jednotky pohonu rozvolnění Nespouštějte Nespouštějte Nespouštějte Nespouštějte bezpečnostní čas Při sekvenci odstřeďování (pouze pro FS120) Kdykoliv (pouze FS120) Při sekvenci odstřeďování (pouze FS120) Krok praní (pouze FS120) Při sekvenci odstřeďování (pouze FS120) Při sekvenci odstřeďování (pouze FS120) Při zapnutí pracího stroje Při zapnutí pracího stroje V sekvenci uzamykání (pouze MB ) Při sekvenci odstřeďování (pouze FS120) Při sekvenci odstřeďování (pouze FS120) Sekvence praní Celý cyklus Celý cyklus Sekvence praní Sekvence odstřeďování Na začátku odstředění Na začátku cyklu Na začátku cyklu Na začátku cyklu Na začátku cyklu 12 MANUÁL K OBSLUZE STROJE _B_DATUM_VYDANI_ DOC

15 E74 CFI Blok Na konci cyklu nebyl měnič vypnut E75 KEB Kod Nedefinovaná chyba měniče E78 Zamek Sepnut V klidovém stavu je zamknut zámek při otevřených dveřích E79 Zamek Start Po stisknutí tlačítka Start je zámek zamknut při otevřených dveřích E80 E81 E82 E83 E84 E85 E86 PrasekTimeOut Nedojde k opětovnému ohřevu Nedojde k opakovanému napouštění Chyba cyklu Nefunkční ukládání dat do PC Vybitá baterie RTC Nefunguje komunikace RTC Chybný signál pro dávkování tekutých prostředků Porucha ohřevu Porucha plnění Neúspěšné ukončení pracího cyklu Communication failure with PC Hodiny reálného času. Není vložena baterie, nebo baterie je příliš slabá Hodiny reálného času, nejsou dostupné E100 Vazeni Ne Kom. Chyba komunikace vážicího systému E101 Nizka Hmotnost Váha stroje je příliš nízká E102 Vysoka Hmotnost Váha stroje je příliš vysoká E103 Vazeni Nevyvaha Váha není rozložena na 4 vážicí sensory E104 Pretizeni Váha na vážicím sensoru překročila maximální hodnotu E105 Pneumat. System Nefunkční systém tlaku vzduchu Pouze pro informaci rozvolnění Nespouštějte Nespouštějte rozvolnění rozvolnění dotaz na pokračování Informace, že prací cyklus musí být zopakován Pouze pro informaci Pouze pro informaci Pouze pro informaci rozvolnění Nespouštějte Nespouštějte Nespouštějte rozvolnění Nespouštějte Konec cyklu Celý cyklus V klidovém stavu Na začátku cyklu Celý cyklus Prací krok (pouze MB stroje) Prací krok (pouze MB stroje) Nesprávné ukončení pracího cyklu (pouze MB stroje) Konec cyklu (pouze MB stroje) Konec cyklu (pouze MB stroje) Konec cyklu (pouze MB stroje) Před spuštěním (MB16-MB180) Celý cyklus (MB16-MB66) (pouze stroje MB a FS23-55) Před spuštěním (pouze stroje MB a FS23-55) Před spuštěním (pouze stroje MB a FS23-55) Před spuštěním (pouze stroje MB a FS23-55) Celý cyklus (pouze stroje MB a FS23-55) Před spuštěním (pouze stroje MB70-180) E300- E353 E400- E441 Mits Chyba KEB chyba Specifická výstraha pro měnič Mitsubishi Specifická výstraha pro měnič KEB bezpečnostní čas bezpečnostní čas Celý cyklus Celý cyklus E500- E515 Pamet Chyba Chyba paměti bezpečnostní čas Kdykoli E550 DAQ Verze Špatná verze paměti DAQ E551 DAQ Zápis Chyba zápisu do paměti DAQ E552 DAQ Plna Paměť DAQ Traceability je plná E553 Ulozit DAQ>PC Paměť DAQ Traceability je téměř plná Pouze pro informaci Pouze pro informaci Pouze pro informaci Pouze pro informaci Instalace nového softweru Funkce Traceability, celý cyklus Funkce Traceability, celý cyklus Funkce Traceability, celý cyklus E600- E628 Softw Chyba Chyba software bezpečnostní čas Kdykoli _B_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K OBSLUZE STROJE 13

16

17 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 1. OBSAH 1. OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE SYMBOLY NA STROJI DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED INSTALACÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE KOMPONENTY A ROZMĚRY STROJE INSTALACE MANIPULACE, PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ POŽADAVKY NA PROSTOR UMÍSTĚNÍ STROJE PŘIPOJENÍ UVEDENÍ STROJE DO PROVOZU ÚDRŽBA ÚVOD DENNĚ KAŽDÉ TŘI MĚSÍCE NEBO PO 500 PROVOZNÍCH HODINÁCH KAŽDÝCH ŠEST MĚSÍCŮ NEBO PO 1000 PROVOZNÍCH HOD BEZPEČNOSTNÍ VIBRAČNÍ SPÍNAČ UTAHOVACÍ MOMENTY MAZÁNÍ POHÁNĚCÍ ÚSTROJÍ VODNÍ A PARNÍ FILTRY PŘÍTLAK TĚSNĚNÍ DVEŘÍ PRUŽNÁ JEDNOTKA BRZDA VÝMĚNA POJISTEK PRACÍHO STROJE PROUDOVÉ CHRÁNIČE PROBLÉMY A PORUCHY ZABLOKOVÁNÍ DVEŘÍ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ ZOBRAZENÁ NA DISPLEJI SEZNAM DOPORUČENÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ VYŘAZENÍ STROJE Z PROVOZU ODPOJENÍ STROJE LIKVIDACE STROJE _B_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 1

18 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE VÝSTRAHA - UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. Nedodržení pokynů muže vést k nesprávnému použití stroje, může způsobit požár, zranění nebo smrt a/nebo škody na zařízení prádelny a/nebo stroje. VÝSTRAHA - před použitím stroje si pozorně přečtěte DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE. Nesprávné používání stroje může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo vážná poranění osob nebo smrt, stejně jako vážné poškození stroje. Tato verze manuálu je překlad originální anglické verze. Bez originální verze nejsou tyto instrukce kompletní (neplatí pro českou verzi). Před instalací, provozem a údržbou stroje si důkladně prostudujte kompletní instrukce, tj. tento Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje, Programovací manuál a Katalog náhradních dílů. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů nejsou standardně dodávány se strojem. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů si vyžádejte u dodavatele / výrobce. Postupujte podle instrukcí uvedených v manuálech a mějte je na vhodném místě u stroje pro pozdější použití. Bezpečnostní instrukce obsaženy v manuálech pro osoby obsluhující stroj, musí být vytištěny a viditelně vyvěšeny v prádelně v blízkosti stroje. Prací stroj s odstřeďováním je určen pouze pro praní tkanin, jakékoliv jiné předměty mohou stroj poškodit nebo způsobit zranění. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození tkaniny způsobené nevhodným pracím postupem. Vždy dodržujte instrukce a/nebo výstrahy uvedené na tkaninách, prací nebo čisticí prostředky stanovené výrobcem. Stroj musí být nastaven v souladu s instrukcemi. Vypouštění, napouštění, elektrická připojení, ventilace, uzemnění a ostatní připojení musí být provedeno podle Instalačního manuálu, v souladu s místními normami a připojení musí být provedeno kvalifikovanými osobami s patřičným platným oprávněním. Nikdy nepřevážejte stroj bez namontovaných přepravních vzpěr. Stroj musí být opatřen prostředky k zajištění každé části, která může klesnout vlivem tíže a být tak zdrojem rizika při údržbě nebo odstraňování závady. Při připojení k místní elektrické síti (TT / TN / IT,...) musí být dodrženy platné předpisy. Zařízení ve standardním provedení nemusí být vždy možné připojit k elektrické síti IT. Kontaktujte Vašeho dodavatele. Všechny typy strojů jsou vyráběny dle Evropské směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC). Mohou být používány pouze v prostorech odpovídajících třídě elektromagnetické kompatibility stroje (všechny stroje vyhovují minimálně třídě A - průmyslové prostředí). Z důvodu bezpečnosti je nutno dodržet minimální bezpečné vzdálenosti od citlivých elektrických nebo elektronických zařízení. Neměňte nastavení parametrů frekvenčního měniče. V opačném případě může dojít k vážnému zranění, požáru, poškození stroje, atd. Během přepravy a skladování nikdy nevyvíjejte nadměrnou sílu na obal protože komponenty stroje vystupující z obrysové linie mohou být poškozeny. Používejte výhradně měděné vodiče. Stroj musí být připojen přívodem, ke kterému není připojeno osvětlení nebo zásuvky. Jakákoliv změna v instalaci, která není popsána v instalačním manuálu, musí být schválena dodavatelem nebo výrobcem. V opačném případě dodavatel i výrobce odmítá zodpovědnost za případná zranění obsluhy nebo škody na majetku. Zásahy a změny v konstrukci stroje jsou nepřípustné a výrobce v těchto případech odmítá veškerou odpovědnost. Prací stroj s odstředěním musí být instalován na rovném povrchu. Pokud tomu tak není, může dojít k vibracím během odstřeďování a přestože je stroj vybaven vibračním spínačem, může dojít k vážnému poškození stroje a následnému zranění obsluhy. Nikdy nespouštějte stroj, pokud nejsou přepravní vzpěry odstraněny. Prací stroj by měl být vždy před použitím otestován. Je možné, že v novém pracím stroji mohou zůstat zbytkové nečistoty z výrobního procesu. Tyto zbytkové nečistoty mohou zašpinit Vaše prádlo. Z tohoto důvodu, dříve než začnete prát Vaše běžné prádlo, proveďte alespoň jedno horké praní a použijte hadry nebo staré prádlo. Udržujte stroj a okolí stroje čisté, bez přítomnosti hořlavých materiálů. Neskladujte v okolí stroje žádné hořlavé materiály. Vymezte nebezpečné oblasti v prádelně a zamezte přístupu do nich, pokud je stroj v provozu. Neperte prádlo, které bylo předtím vyčištěno, vypráno, namočeno nebo poskvrněno benzínem, čisticími prostředky pro suché čištění, či jinými hořlavými nebo výbušnými látkami, neboť vylučují výpary, které by mohly způsobit vznícení, nebo explozi. Nepřidávejte benzín, čisticí prostředky pro suché čištění, nebo jiné hořlavé nebo výbušné látky do prací lázně. Tyto látky vylučují výpary, které by mohly způsobit vznícení, nebo explozi. Za určitých podmínek může vznikat vodíkový plyn v horkovodním systému, který se nepoužíval dva a více týdnů. Vodíkový plyn je výbušný. Pokud nebyl horkovodní systém používán po tuto dlouhou dobu, otevřete všechny kohouty horké vody a nechejte několik minut vody odtékat. Tím odstraníme nahromaděný plyn. Jelikož je tento plyn hořlavý, během této činnosti nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. 2 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _B_DATUM_VYDANI_ DOC

19 TEPLOTA BUBNU V PRACÍM STROJI: Pro měření teploty prací lázně v pracím bubnu používá elektronický programátor teplotní čidlo. Existuje několik faktorů, které ovlivňují měření teploty. Z tohoto důvodu je měření prací lázně pouze orientační. Vždy sledujte a pečlivě dodržujte instrukce výrobců pracích nebo čisticích prostředků, prostředků pro suché čištění a dezinfekčních prostředků. Vyhnete se tak možnému zranění. Skladujte tyto prostředky mimo dosah dětí, nejlépe v uzamykatelné místnosti. Nemanipulujte bezúčelně s ovládacími prvky pracího stroje a neobcházejte bezpečnostní instrukce a výstrahy. Neotevírejte víko násypky po spuštění stroje. Vytékání nebo stříkání nebezpečné tekutiny může způsobit vážné opařeniny a popáleniny. Neprovozujte stroj s porouchanými, chybějícími díly a nebo s odstraněnými kryty. Stroj nesmí být spuštěn, pokud nebudou kryty správně upevněny na svých místech. Stroj nesmí být uskladněn, instalován nebo vystavován vlivům počasí, extrémně nízkým nebo vysokým teplotám a vlhku. Neomývejte stroj tekoucí nebo stříkající vodou. NIKDY nedovolte, aby byl stroj mokrý. Pravidelně kontrolujte mechanismus zámku dveří. NIKDY neobcházejte funkčnost dveřního zámku. Před prováděním údržby nebo čištění a na konci každého provozního dne odpojte přívod elektrické energie a uzavřete hlavní přívod vody a páry. Na zadní straně stroje se nachází větrací otvor. Z ventilace mohou unikat horké výpary nebo horký vzduch. Nezakrývejte větrací otvor stroje a pravidelně jej kontrolujte. Slouží jako vzduchový otvor a jako vývod páry, což zabraňuje vytváření přetlaku uvnitř pracího stroje. Neopravujte a nenahrazujte kterékoliv části stroje nebo se nesnažte o jakýkoliv servis, pokud tak není specificky doporučeno v instrukcích pro údržbu nebo v servisních instrukcích za předpokladu, že těmto instrukcím rozumíte a jste schopni to zvládnout. Pouze kvalifikovaný servisní pracovník může provádět servisní služby. Informace obsažené v tomto manuálu jsou určeny pro kvalifikovaného servisního pracovníka, který je obeznámený s platnými a bezpečnostními postupy během opravy stroje. Všechny testy a opravy by měl provádět kvalifikovaný servisní pracovník, který je vybaven řádnými nástroji a měřicím zařízením. Veškeré výměny dílů by měl provádět kvalifikovaný servisní pracovník, který používá pouze náhradní díly schválené výrobcem. Pokud provádí servis nebo opravu nekvalifikovaný servisní pracovník nebo pokud jsou použité jiné díly, než které jsou schváleny výrobcem, může dojít k nesprávné montáži nebo nastavení. Nesprávná montáž nebo nastavení může způsobit nebezpečné situace. Během provádění servisního zásahu může vzniknout riziko zranění nebo úrazu elektrickým proudem. Zranění nebo úraz elektrickým proudem může být velmi vážné nebo smrtelné. Proto je třeba během provádění kontroly elektrického napětí na jednotlivých komponentech nebo stroji pracovat s mimořádnou opatrností. DÁVEJTE POZOR: Během provádění údržby by měl být přívod elektrické energie VŽDY vypnutý. Pouze v nejnutnějším a zvláštním případě může být přívod elektrické energie zapnutý. Všechny průmyslové (OPL - On Premise Laundry) prací stroje jsou určeny pro použití v prádelnách s vyškolenou obsluhou. Před odstraněním stroje z provozu nebo před likvidaci stroje odstraňte dveře. V případě úniku vody nebo páry ihned uzavřete hlavní přívod. Jakýkoliv únik vody nebo páry musí být ihned opraven. Pokud se objeví jakýkoli problém nebo závada, ihned kontaktujte vašeho dealera, servisního technika nebo výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v manuálech bez předchozího upozornění.! VÝSTRAHA -- UPOZORNĚNÍ Stroj je nutno připojit k napájecí soustavě s ochranným vodičem a tento vodič musí být ve stroji připojen k patřičné zemnicí svorce. Dále je nutné provést ochranné pospojování všech strojů v prádelně.! VÝSTRAHA -- UPOZORNĚNÍ Pro zamezení vzniku požáru, zranění a úrazu elektrickým proudem, MUSÍ BÝT PRACÍ STROJ ŘÁDNĚ UZEMNĚN. Stroj nepřipojujte k rozvodné soustavě, dokud není řádně uzemněn v souladu s místními a státními normami. Pokud je zapojeno více strojů na stejném místě, proveďte je-li to možné jejich ochranné pospojování.! VÝSTRAHA -- UPOZORNĚNÍ Prací stroj je určen ke stálému připojení, proto MUSÍ být umístěn a zajištěn na NEHOŘLAVOU podlahu s adekvátní strukturou povrchu. Je požadován betonový základ. Dřevěná podlaha s kovovou výztuží NENÍ dovolena z důvodu nebezpečí požáru a nadměrných vibrací. NIKDY neinstalujte stroj na horní podlaží nebo na základ, který nemá předepsanou nosnost.! VÝSTRAHA - I když je stroj v pozici vypnuto, přívodní svorky vypínače jsou stále pod napětím.! VÝSTRAHA - Po vypnutí přívodu elektrické energie vyčkejte alespoň 10 minut, než začnete provádět kontrolu, nebo servisní zásah pracího stroje. Před kontrolou frekvenčního měniče zkontrolujte zbytkové napětí mezi svorkami + a -. Než začnete s kontrolou měniče musí být toto napětí menší než 30 VDC _B_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 3

20 ! VAROVÁNÍ - Nikdy nedovolte dětem hrát si na stroji, ve stroji nebo v jeho blízkosti. Pokud jsou v době používání stroje v blízkosti děti, je nutný pozorný dohled. Dětem není dovoleno obsluhovat stroj.! VAROVÁNÍ - Neotevírejte dveře dokud se prací buben nezastaví a voda z bubnu není vypuštěná. Pokud dveřní zámek nefunguje, neprovozujte prací stroj dokud nebude dveřní zámek opraven.! UPOZORNĚNÍ! - Dodržujte všechny platné bezpečnostní opatření a zákony. Instrukce a výstrahy, které jsou popsány v tomto manuálu nemohou obsáhnout všechny možné nebezpečné situace. Musí být chápány ve všeobecném smyslu. Opatrnost a pečlivost jsou faktory, které nemohou být řešeny konstrukcí stroje. Tyto faktory musí být podmínkou způsobilosti osob, které instalují, provozují nebo zajišťují údržbu stroje. Je na uživateli, aby během obsluhy stroje postupoval s náležitou opatrností.! UPOZORNĚNÍ! - Neodstraňujte výstražné symboly umístěné na stroji. Dodržujte pokyny na štítcích a symbolech, abyste předešli poranění osob. Na kritických místech stroje jsou umístěny bezpečnostní štítky. Tyto štítky je nutné udržovat čitelné, jinak může dojít ke zranění obsluhy, nebo servisního technika.! UPOZORNĚNÍ! - Pokud je stroj obsluhován pomocí mincí, žetonů nebo podobným samoobslužným způsobem, musí majitel-provozovatel zajistit dálkově ovládané zařízení pro nouzové zastavení. Toto zařízení musí být umístěno tak, aby bylo pro uživatele lehce a bezpečně dostupné. Toto zařízení pro nouzové zastavení zajistí, aby alespoň řídicí okruh stroje byl přerušen SYMBOLY NA STROJI Viz - Manuál k obsluze stroje 2.2. DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED INSTALACÍ PŘI PŘEPRAVĚ A SKLADOVÁNÍ PŘI PŘEPRAVĚ A SKLADOVÁNÍ DEJTE POZOR NA KOMPONENTY, KTERÉ VYČNÍVAJÍ Z OBRYSU STROJE (ZÁMKY DVEŘÍ ATD.), ABY NEDOŠLO KE ZRANĚNÍ OSOB. Při přepravě a skladování nikdy netlačte, netahejte nebo nevyvozujte tlak na komponenty, které vyčnívají z obrysu stroje (řídicí prvky, zámky dveří atd.). Ujistěte se, zda jsou tyto komponenty zabezpečeny takovým způsobem, aby nedošlo během manipulace a instalace stroje k jejich poškození. V případě zajištění dopravy odběratelem je nutné dbát pokynů výrobce pro dopravu, manipulaci a skladování výrobků. Při zajišťování dopravy stroje odběratelem výrobce neodpovídá za případná poškození stroje během přepravy. Při skladování výrobku na volné ploše je nutné tento chránit před mechanickým poškozením a působením povětrnostních vlivů. PRO INSTALACI VŠECHNA PŘIPOJENÍ A SPECIÁLNÍ OCHRANÉ UZEMNĚNÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY OSOBAMI S PATŘIČNÝM PLATNÝM OPRÁVNĚNÍM PODLE POKYNŮ INSTALAČNÍHO MANUÁLU, V SOULADU S PLATNÝMI MÍSTNÍMI NORMAMI (TO PLATÍ I PRO PŘIPOJENÍ PÁRY U VERZE S PARNÍM OHŘEVEM). Neinstalujte tento stroj v místech, kde by byl vystaven povětrnostním vlivům nebo nadměrné vlhkosti, nebo vystaven přímému zasažení stříkající vodou. Při orosení stroje vlivem náhlé změny teploty nesmí voda stékat po stěnách a krytech stroje ani nesmí pokrývat podlahu pod a kolem stroje. Neinstalujte tento stroj nad otevřeným odpadním kanálem. Odpadní kanál musí být zakrytý takovým způsobem, aby pára vystupující z odpadní vody nemohla žádným způsobem vniknout do stroje. Jakákoliv změna v instalaci stroje proti instalačním instrukcím, musí být schválena dodavatelem/ výrobcem. V opačném případě nenese dodavatel/výrobce zodpovědnost za případná zranění obsluhy nebo škody na majetku. Zásahy a změny v konstrukci stroje jsou nepřípustné a výrobce v těchto případech odmítá veškerou odpovědnost. Vymezte nebezpečné oblasti v prádelně a zamezte přístupu do nich, pokud je stroj v provozu. INFORMACE O STROJI Tento manuál obsahuje informace pro odpružený stroj s náplní suchého prádla 120 kg (255 lb). Ověřte si prosím podle Vaší objednávky a na výrobním štítku, který je umístěn na zadní části stroje, obr.3.1., poz.19 model Vašeho stroje a vyhledejte odpovídající informace v manuálu. Stroj je ovládán elektronickým programátorem. Instrukce pro programování naleznete v programovacím manuálu. Ohřev zajišťuje pára z Vašeho parního systému. Stroj je možno vybavit naklápěcím systémem pro snazší nakládku a vykládku prádla. Naklápěcí systém je ovládán pneumaticky. Stroj je možno dle objednávky vybavit automatickým systémem otevírání a zavírání dveří. Systém otevírání a zavírání dveří je ovládán elektricky. Přívody vody jsou pro teplou, studenou měkkou a pro studenou tvrdou vodu. Dle objednávky je možno stroj vybavit recyklovým vypouštěním, rozšířit počet dávkovacích čerpadel a násypkou pracích prostředků. Elektrické nastavení stroje je uvedeno na výrobním štítku, (viz výrobní štítek, obr.3.1., poz.19). 4 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _B_DATUM_VYDANI_ DOC

21 3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE KAPACITA NÁPLNĚ SUCHÉHO PRÁDLA (1/10) kg / lb 120 / 255 ROZMĚRY STROJE (1) Šířka mm / inch 2000 (+95) / 78,7 (+3,74) Hloubka mm / inch 2080 (+70) / 81,9 (+2,75) Výška mm / inch 2150 / 84,7 ROZMĚRY OBALU Šířka mm / inch 2170 / 85,43 Hloubka mm / inch 2285 / 89,96 Výška mm / inch 2275 / 89,56 Přepravní objem m³ / ft³ 11,28 / 399 ROZMĚRY BUBNU Průměr mm / inch 1280 / 50,4 Houbka mm / inch 922 / 36,3 Ojem bubnu dm³ / gal 1186 / 313 Průměr vkládacího otvoru do stroje mm / inch 700 / 27,6 HMOTNOST Netto kg / lb 3940 / 8686 Brutto kg / lb 4150/ 9149 ELEKTRICKÁ DATA 3x V 50/60Hz 3x V 50/60Hz Napájecí napětí - odchylky ± 10% napájecího napětí ± 1 Hz Výkon motoru kw 18,5 PŘÍKON STROJE Parní ohřev kw 18,75 JIŠTĚNÍ PŘÍVODU Použijte pomalý jisticí přístroj (jistič: charakteristika D) Proudový chránič (RCD) ma 100, třída B Parní ohřev 3x V 50/60Hz A 100 3x V 50/60Hz A 50 PRACÍ FUNKCE Praní ot/min 32 Rozložení ot/min 53 Meziodstředění ot/min 550 Vysoké odstřeďování ot/min 720 G-faktor 371 PŘIPOJENÍ Připojení přívodu vody inch 3 x BSP 1 ½ Přívod vody do násypky inch G ¾ Tlak vody MPa / bar / PSI 0,3-0,6 / 3-6 / Maximální teplota vody C / F 90 / 194 Průměr vypouštěcího ventilu mm / inch 1 x 126 / 1x 5 (standard) + 1 x 126 / 1x 5 (volitelné) Přípojka odvětrání vnějšího bubnu mm / inch Ø 76 / Ø 3 Připojení páry inch G 1 Tlak páry MPa / bar / PSI 0,3-0,8 / 3-8 / Připojení stlačeného vzduchu mm / inch Ø10 / 0,39 Nemazaný tlak vzduchu MPa / bar / PSI 0,5-1 / 5-10 / Počet násypek 5 ks, (nebo čerpadla 230V) Přípojka na vnější dávkování tekutého pracího prostředků mm / inch Ø10 / 0,39 Max. počet čerpadel pro připojení tekutého pracího prostředku 8 ks (24V) Tab _B_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 5

22 KAPACITA NÁPLNĚ SUCHÉHO PRÁDLA (1/10) kg / lb 120 / 255 VŠEOBECNÉ INFORMACE Teplota okolního vzduchu C / F 5 do 35 / 41 do 95 Relativní vlhkost 30% až 90% bez kondenzace Nadmořská výška m / ft do 1000 / 3280 Teplota pro skladování C / F 1 do 55 / 34 do 131 Ukotvení - šroub 4 ks M20 Max. statické zatížení podlahy kn 49,63 Max. dynamické zatížení podlahy kn 41,01 ± 6,72 Frekvence dynamického zatížení Hz 12 Tab.3. pokračování (1) maximální rozměry včetně vyčnívajících částí 6 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _B_DATUM_VYDANI_ DOC

23 3.1. KOMPONENTY A ROZMĚRY STROJE PŘEDNÍ STRANA BOČNÍ STRANA ZADNÍ STRANA VERZE S NAKLÁPĚNÍM DETAIL ZADNÍ STRANY Obr _B_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 7

24 Legenda 1. Násypka 2. Tlačítko centrálstopu 3. Elektronický programátor 4. Manuální ovládání (pro verzi s naklápěním) 5. Odvětrání stroje 6. Přívod vody do násypky 7. Vstup pro připojení tekutých pracích prostředků 8. Plastová krabice pro elektrické připojení čerpadel tekutého pracího prostředku 9. Ochranná svorka stroje 10. Vypouštění (recykl) 11. Přívod teplé vody 12. Přívod studené vody měkké 13. Přívod studené vody tvrdé 14. Přívod páry 15. Vypouštění (standard) 16. Přívod stlačeného vzduchu 17. Hlavní napájecí přívod elektrické energie 18. Hlavní vypínač 19. Výrobní štítek 20. Vzduchový regulátor 8 MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ _B_DATUM_VYDANI_ DOC

25 4. INSTALACE 4.1. MANIPULACE, PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ VIDLICE VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU MUSÍ MÍT DOSTATEČNOU DÉLKU (VIZ OBR.4.1.A). Pro manipulaci se strojem v obalu použijte vysokozdvižný vozík. Teplota okolí pro přepravu a skladování musí být v rozmezí 25 C až +55 C. Neinstalujte tento stroj v místech, kde by byl vystaven povětrnostním vlivům nebo nadměrné vlhkosti, nebo vystaven přímému zasažení stříkající vodou. Při orosení stroje vlivem náhlé změny teploty nesmí voda stékat po stěnách a krytech stroje ani nesmí pokrývat podlahu pod a kolem stroje. Neinstalujte tento stroj nad otevřeným odpadním kanálem. Odpadní kanál musí být zakrytý takovým způsobem, aby pára vystupující z odpadní vody nemohla žádným způsobem vniknout do stroje. Je-li to možné, ponechejte stroj v přepravním obalu nebo alespoň na jeho dřevěné přepravní paletě do doby, dokud se nepřistoupí ke konečnému zabudování stroje na jeho připravený základ podle kapitoly 4.3. tohoto manuálu. 120 kg 255 lb X 2300 mm 91 Obr.4.1.A Minimální délka X lyžin MANIPULACE PŘI INSTALACI Veškeré úkony smí provádět pracovník seznámený s potřebnými informacemi o stroji. Stroj je dodáván k uživateli v dřevěné bedně nebo dřevěném latění, přičemž je stroj chráněn ještě polyetylénovou fólií. Ke dřevěné paletě je stroj přišroubován čtyřmi šrouby (M16). Pro přesun stroje z dopravního prostředku do místa jeho konečné polohy platí tato opatření: Prověřte všechny průchody a mezery, přes které se bude stroj přepravovat, ty musí mít dostatečné rozměry, aby vyhověly šířce a výšce stroje včetně obalu. Nikdy netlačte, netáhněte nebo nevyvozujte tlak na komponenty, které vyčnívají z obrysu stroje (např. přední část stroje, plnící dveře, řídicí prvky, kryt řemene, vstupní a výstupní potrubí atd.) UJISTĚTE SE, ZDA JSOU TYTO KOMPONENTY ZABEZPEČENY TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEDOŠLO BĚHEM MANIPULACE A INSTALACE STROJE K JEJICH POŠKOZENÍ. Překontrolujte, zda jsou plnící dveře zabezpečeny takovým způsobem, aby nedošlo během manipulace se strojem k jejich otevření. Stroj zvedejte vysokozdvižným vozíkem pomocí přepravní palety, na které je stroj připevněn. ROZBALENÍ Po rozbalení stroje zkontrolujte, zda stroj nenese známky vnějšího poškození a je se strojem dodáno veškeré příslušenství dle Vaší objednávky. Návod a příslušenství naleznete uvnitř bubnu. Před ustavením stroje na místo, sejměte obal, demontujte přední spodní kryt, zadní spodní rohové kryty a uvolněte čtyři matice upevňující paletu. Vidlice vysokozdvižného vozíku zasuňte zepředu stroje do obdélníkových manipulačních otvorů ve spodním rámu, stroj opatrně nadzvedněte a odstraňte dřevěnou paletu. Přední obdélníkové manipulační otvory jsou hluboké asi 1240 mm od předního krytu a současně chrání komponenty ve spodní části stroje před poškozením při manipulaci. Zadní obdélníkové otvory je možné využít k nadzvednutí zadní části stroje, přitom dejte pozor aby vidlice nepoškodily komponenty spodní části stroje. Se strojem je možno manipulovat pomocí vysokozdvižného vozíku tak, aby vidlice nepoškodily komponenty stroje v jeho spodní části. Při manipulaci se strojem z boku musí vidlice vysokozdvižného vozíku být min. o 10 cm / 4 delší, než je šířka rámu stroje (obr.4.1.a) _B_DATUM_VYDANI_ DOC MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 9

6kg 7kg 10kg 13kg 16kg 22kg

6kg 7kg 10kg 13kg 16kg 22kg PRŮMYSLOVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 6kg 7kg 10kg 13kg 16kg 22kg MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 505675 K Datum vydání: 4.9.2009 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH 1. OBSAH...1

Více

Průmyslové prací stroje s odstřeďováním

Průmyslové prací stroje s odstřeďováním Průmyslové prací stroje s odstřeďováním Vysokootáčkové odpružené stroje 7 kg 8 kg 11 kg 14 kg 18 kg 24 kg 28 kg Pevně ukotvené stroje 8 kg 11 kg 14 kg středněotáčkové 18 kg 24 kg 28 kg nízkootáčkové 18

Více

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ kg / lb, DVĚ RECYKLAČNÍ NÁDRŽE

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ kg / lb, DVĚ RECYKLAČNÍ NÁDRŽE PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ 70-90-110-140-180 kg / 160-200-245-310-400 lb, DVĚ E Dodatek pro Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje 513290. Kód: 523357 Datum vydání: 8.3.2011 1. VÝSTRAHY A SYMBOLY Před

Více

22kg PRO 33kg 40kg 55kg 80kg 100kg 120kg

22kg PRO 33kg 40kg 55kg 80kg 100kg 120kg PRŮMYSLOVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 22kg PRO 33kg 40kg 55kg 80kg 100kg 120kg PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 523504 E Datum vydání: 23.3.2011 MANUÁL K OBSLUZE STROJE

Více

Průmyslové vysokootáčkové prací stroje s odstřeďováním 33kg 40kg 55kg 80kg 100kg 120kg

Průmyslové vysokootáčkové prací stroje s odstřeďováním 33kg 40kg 55kg 80kg 100kg 120kg Průmyslové vysokootáčkové prací stroje s odstřeďováním 33kg 40kg 55kg 80kg 100kg 120kg Původní manuál k obsluze stroje Původní manuál k instalaci a údržbě stroje 554516 A Datum vydání: 1.2.2014 MANUÁL

Více

16kg 26kg 33kg 44kg 66kg

16kg 26kg 33kg 44kg 66kg HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 16kg 26kg 33kg 44kg 66kg PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 508637 K Datum vydání: 13.1.2012 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1.

Více

70kg 90kg 110kg 140kg 180kg

70kg 90kg 110kg 140kg 180kg HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 70kg 90kg 110kg 140kg 180kg MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 513290 D Datum vydání: 1.12.2011 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH

Více

70kg 90kg 110kg 140kg 180kg

70kg 90kg 110kg 140kg 180kg HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 70kg 90kg 110kg 140kg 180kg MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 513290 C Datum vydání: 15.1.2010 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

16kg 26kg 33kg 44kg 66kg

16kg 26kg 33kg 44kg 66kg HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 16kg 26kg 33kg 44kg 66kg MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 508637 J Datum vydání: 4.1.2010 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH 1.

Více

PROFESIONÁLNÍ PRACÍ STROJE

PROFESIONÁLNÍ PRACÍ STROJE PROFESIONÁLNÍ PRACÍ STROJE 6kg 7,5kg NÁSYPKA NA HORNÍM PANELU PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 516576 C Datum vydání: 3.11.2009 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH 1. OBSAH... 1 2. VÝSTRAHY

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

6kg 7kg 10kg 13kg 18kg 22kg 27kg 35kg

6kg 7kg 10kg 13kg 18kg 22kg 27kg 35kg PEVNĚ UKOTVENÉ PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 6kg 7kg 10kg 13kg 18kg 22kg 27kg 35kg MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 504614 I Datum vydání: 7.3.2013 MANUÁL K OBSLUZE STROJE 1. OBSAH

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

Kompresor olejový, 200l, GEKO

Kompresor olejový, 200l, GEKO S t r á n k a 1 Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím. Bezpečnostní prohlášení:

Více

Výrobník nápojového ledu ZP-15

Výrobník nápojového ledu ZP-15 Návod k používání Výrobník nápojového ledu ZP-15 ELKTRICKÝ VÝROBNÍK LEDU ZP - 15 Důležité provozní požadavky: - Teplota vzduchu 10º C - 40º C - Teplota vody 5º C - 20º C - Kapacita výroby ledu 15kg/24h

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

GF-107 serie (ovládací panel WR-596)

GF-107 serie (ovládací panel WR-596) Návod k používání pro pohonnou jednotku GF-107 serie (ovládací panel WR-596) ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic tel: +420 515 553 628 +420 515 553 621 fax: +420 515 553 626

Více

Akumulátor Objednací č Provozní návod P1970E/CS

Akumulátor Objednací č Provozní návod P1970E/CS Provozní návod P1970E/CS 2010-06 Akumulátor Objednací č. 935377 Další informace o našich výrobcích najdete na internetu na adrese http://www.apexpowertools.com Obsah 1 Bezpečnost 3 1.1 Znázornění pokynů...

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Obsah Bezpečnost......2 Vybavení......2 Modely a vlastnosti......3 Rozměry....3 Připevnění ramene/předběžná kontrola......4 Montáž......4 Odblokování......5

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher CZ Návod k použití Elektrická konvice Wasserkocher CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Vybalení...5 Požadavky pro místo instalace...5 Před prvním použitím...5 Vaření vody...5 Filtr vodního kamene...5 Ochrana

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Bezpečnostní normy. Nedemontovat ochranné kryty

Bezpečnostní normy. Nedemontovat ochranné kryty Nadzemní pohon Bezpečnost Tato příručka slouží k podpoře instalace vašeho pohonu. Dále jsou uvedeny nejen funkce pohonu, ale i bezpečnostní normy, které musí být při bezvadném provozu dodrženy. Pozorně

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ MiniDry 160 NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A

NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B A, B A NÁVOD K POUŽITÍ Nástavec pro nucené odvětrávání B80-2842-A, B80-2843-A 1. Obecně, výstražné symboly Použité symboly: Tento symbol označuje přímé nebezpečí! Při nedodržení pokynů může dojít ke zraněním

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Jet - pohon pro křídlové brány Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo

Více

HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM. 18kg 24kg PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE

HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM. 18kg 24kg PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM 18kg 24kg PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A OBSLUZE STROJE 549173 Datum vydání: 10.12.2012 Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Obsluha...8

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V Přijímač dálkového ovládání Orienta Receiver RTS NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností přijímače dálkového ovládání Orienta Receiver RTS, přečtěte si prosím pečlivě tento návod

Více

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer CZ Návod k použití Zpěňovač mléka Milchaufschäumer Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Požadavky pro místo instalace... 5 Před prvním použitím... 5 Zpěnění mléka... 5 Horká čokoláda a instantní nápoje...

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 NULOVÝ ŽIVÝ NULOVÝ ŽIVÝ Elpro 10 plus 1. Upozornění

Více

INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě

INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě na nafukovací posteli. Při manipulaci s výrobkem nikdy

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539

Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Návod k použití SMOOTHIE & TO GO MIXÉR 2v1 R-539 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 cs Návod na montáž a obsluhu Samostatná řídicí jednotka s ovládacím prvkem Důležité informace pro: montéry/ elektrikáře/ uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento

Více

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo nesprávné instalace. - Pohon

Více

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ.

OBSAH VEŠKERÉ PODMÍNKY O ZÁRUCE JSOU UVEDENY V ZÁRUČNÍM LISTĚ. MYČKA NA NÁDOBÍ CDI 2015 Návod na použití VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU! Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Candy; kvalitní myčku nádobí zaručující vysoký výkon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí

Více

PRŮMĚR VÁLCE 350, 500 mm

PRŮMĚR VÁLCE 350, 500 mm PRŮMYSLOVÉ SUŠICÍ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE PRŮMĚR VÁLCE 350, 500 mm ŽEHLIČE S VKLÁDACÍ ŠÍŘKOU: 1400 mm 1600 mm 2000 mm 2500 mm 3200 mm ŽEHLIČE S OBOUSTRANNÝM VÝSTUPEM SE SKLÁDAČEM, NEBO BEZ SKLÁDAČE S VKLÁDACÍ

Více

POHON PRO KŘÍDLOVOU BRÁNU. Dovozce branových systémů KEY Ing.Eduard Sýkora, ESAKO Dražkovice 57, 533 33 Pardubice, tel.

POHON PRO KŘÍDLOVOU BRÁNU. Dovozce branových systémů KEY Ing.Eduard Sýkora, ESAKO Dražkovice 57, 533 33 Pardubice, tel. POHON PRO KŘÍDLOVOU BRÁNU Dovozce branových systémů KEY Ing.Eduard Sýkora, ESAKO Dražkovice 57, 533 33 Pardubice, tel.:466 303 446 Bezpečnost Tato příručka Vám pomůže při instalaci Vašeho pohonu. Dále

Více

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20/50/75/120 R CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS R -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Více

ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY

ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY Návod k použití a údržbě ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY 30.4.2004 Strana 1 (celkem 10) TECNOINOX 5410.147.01 Vnější rozměry (cm) PC35E/0 PC35E/6/0 PC35E/G6/0 35 x 65 x 28 35 x 60 x 28 35 x 60 x 30 PC35E/1 PC35E/6/1

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Symboly: Přečtěte si návod k použití. Vhodné pro použití ve vnitřním prostředí. Pouze pro země EU

Symboly: Přečtěte si návod k použití. Vhodné pro použití ve vnitřním prostředí. Pouze pro země EU Návod k použití Symboly: Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se můžete při použití nástroje setkat. Je důležité, abyste dříve, než s ním začnete pracovat, pochopili jejich význam. Přečtěte si návod

Více

ECOFLEX. ECOFLEX EL (electronic thermostat) ECOFLEX SL (electromechanical thermostat)

ECOFLEX. ECOFLEX EL (electronic thermostat) ECOFLEX SL (electromechanical thermostat) Nástěnné konvektory / Wall convectors / Wandkonvektoren / Konwektor ścienny / Konvektory na zid / Íàñòåííûå êîíâåêòîðû EL (electronic thermostat) SL (electromechanical thermostat) Návod k použití Instructions

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Úvod: Instalace: Používání: Elektrické připojení: Ovládání:

Úvod: Instalace: Používání: Elektrické připojení: Ovládání: Úvod: Pečlivě, prosím, prostudujte tento návod k použití včetně přiložených nákresů s číselnými a abecedními odkazy v textu. Výrobce neručí za případné poškození věci, ublížení na zdraví nebo možnost požáru

Více

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Ustavovací kus součástí Viz obr. 1 a Tabulka 1. P/N 7179410_01 - Czech - ZOBRAZENO V POLOZE OPEN 1 3 8 4 7 6 5 Obr. 1 Položka Ustavovací kus součástí

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Masírovací přístroj pro masírování krku a ramen

Masírovací přístroj pro masírování krku a ramen Masírovací přístroj pro masírování krku a ramen Návod k použití Poslední revize: 7. 6. 2013 OBSAH: VAROVÁNÍ... 3 VÝSTRAHA... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 ROZMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ... 5 POUŽÍVÁNÍ

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X 7 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Tlačítko odloženého startu: stisknutím tlačítka nastavíte odložený start mytí. 2) Tlačítko Start/Reset: stisknutím tohto tlačítka

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE VYSOKOOTÁČKOVÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM: 6 kg 16 kg 40 kg 7 kg 22 kg 55 kg 10 kg 22 kg PRO 80 kg 13 kg 33 kg 100 kg 120 kg PEVNĚ UKOTVENÉ PRACÍ STROJE S ODSTŘEĎOVÁNÍM: 6 kg

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Návod k použití NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA R-331 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300

NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300 NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE/ PREVENCE NEHOD - Přečtěte návod k obsluze úplně a opatrně a dbejte na jejich obsah - Zkontrolujte přívodní vedení a konektor

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Není vhodné pro dávkování hydroxidu sodného a uhličitanu sodného.

Není vhodné pro dávkování hydroxidu sodného a uhličitanu sodného. 1) Výrobek: DÁVKOVACÍ ČERPADLO 2) Typ: GEL.DOSAMATIC PPI X5M 3) Instalace: Instalace a uvedení do provozu musí být prováděno výhradně kvalifikovaným personálem a v souladu se všemi národními normami a

Více

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE Prostorová stanice Návod k obsluze RFV-L Přeloženo z originálního návodu k obsluze 83009600aDE CS Obsah NEJPRVE SI PŘEČTĚTE...2 SYMBOLY...2 ZAMÝŠLENÉ UŽITÍ...3 VYLOUČENÍ ZÁRUKY...3 UŽIVATELSKÝ SERVIS...3

Více

Pračka EVOT 10071D. Návod k použití

Pračka EVOT 10071D. Návod k použití Pračka EVOT 10071D Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

Vstupní panely LITHOS

Vstupní panely LITHOS PROGRAMOVACÍ MANUÁL Vstupní panely LITHOS Likvidace Ujistěte se, že obalový materiál nebude volně zanechán v prostředí, ale že dojde k jeho likvidaci v souladu s právními předpisy platnými v zemi použití

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E

Myčky na nádobí. Návod k montáži MI61010E Myčky na nádobí Návod k montáži MI61010E Poznámky Před montáží myčky si pečlivě přečtěte tento návod. Pokud tak učiníte, lépe poznáte způsoby připojení přívodní a vypouštěcí hadice, napájecího kabelu a

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 V masážní vaně SPA-201 je již nainstalován kompletní masážní systém. Vana je vybavena stabilním nosným rámem, dále pak přívodem teplé a studené vody a odpadem.

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Návod pro instalaci Popis zdroje POW12-1,x_rev1.doc - strana 1 (celkem 5) Rozsah použití Zálohovaný napájecí zdroj je určen pro napájení slaboproudých

Více

ÚVOD. Příručka pro instalaci, používání a údržbu je pro techniky zajišťující instalaci, používání a údržbu.

ÚVOD. Příručka pro instalaci, používání a údržbu je pro techniky zajišťující instalaci, používání a údržbu. Automatický výsuvný sloup Návod k instalaci, použití a údržbu - 2 - ÚVOD Příručka pro instalaci, používání a údržbu je pro techniky zajišťující instalaci, používání a údržbu. Pečlivě si ji prosím přečtěte

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK

NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK NÁVOD POUŽITÍ SVÁŘEČKY PLASTOVÝCH TRUBEK 1850W trnová Obsah: 1. Bezpečnostní pokyny a výstrahy 2. Součástí přístroje 3. Použití ke stanovenému účelu 4. Obecné bezpečnostní

Více

Elektrický řetězový pohon SINTESI 2000 Montážní návod

Elektrický řetězový pohon SINTESI 2000 Montážní návod Elektrický řetězový pohon SINTESI 2000 Montážní návod Specifikace Napětí 230 Vac Zdvih 250/380 mm Síla v tlaku: - zdvih 250 mm 180 N - zdvih 380 mm 90 N Síla v tahu 300 N Rychlost 30 mm/s Výkon 150 W Třída

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více