Útvar: Úsek produktového managementu - neživotní pojištění Komu: Úsek řízení obchodu KOS; Regionální makléři Změny v produktech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Útvar: Úsek produktového managementu - neživotní pojištění Komu: Úsek řízení obchodu KOS; Regionální makléři Změny v produktech"

Transkript

1 Útvar: Úsek produktového managementu - neživotní pojištění Komu: Úsek řízení obchodu KOS; Regionální makléři Změny v produktech od Metodický pokyn č. č 2013/01 (účinnost ) Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti nový Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.). Nový Občanský zákoník (dále jen NOZ ) zahrnuje také úpravu pojistné smlouvy, která byla v roce 2004 vyčleněna z Občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb.) a samostatně upravena zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, který NOZ ruší. Jedním z jeho hlavních a pro naši činnost důležitých principů, které NOZ přináší, je zvýšení ochrany zákazníka, spotřebitele. Nově je zaveden institut slabší smluvní strany a důraz je kladen na komunikaci a pravidla jednání s klientem. Obsah 1. Obecné informace 2. Autopojištění 2014 a Autoflotily Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 4. Pojištění podnikatelů 5. Pojištění profesní odpovědnosti 6. Cestovní pojištění 7. Pojištění plavidel 1. Obecné informace Do budou pojistné smlouvy uzavírány na základě aktuálně platných pojistných podmínek a v aktuálně platných produktech v Allinu a verzích aplikací (Prima, NOE, Profeska, Plavidla a případně další), bez ohledu na počátek pojištění. (Příklad: podepíšete s klientem pojistnou smlouvu s počátkem pojištění 1. ledna 2014) Tyto pojistné smlouvy je nezbytné doručit na generální ředitelství Allianz bez zbytečného odkladu. Od bude možné pojistné smlouvy ujednávat pouze na základě NOVÝCH POJISTNÝCH PODMÍNEK a v nových produktech v Allinu a v nových verzí aplikací (Prima, NOE, Profeska, Plavidla a další SW pro sjednávání pojištění), zároveň je nutné předávat klientům novou verzi předsmluvní a smluvní dokumentace (Záznam z jednání s klientem, Kalkulace pojistného, Předsmluvní informace, Pojistná smlouva, Pojistné podmínky a v případě individuálního autopojištění rovněž Pojistka) Tyto nové formuláře pojistných smluv ani novou smluvní dokumentaci nelze používat dříve. V Allinu a ostatních SW pro sjednávání pojištění budou formuláře pojistných smluv automaticky vyměněny. Předsmluvní informace v tomto novém dokumentu najde klient přehledně shrnuté nejdůležitější informace o Allianz pojišťovně, pojistné smlouvě a podmínkách konkrétního pojistného produktu. Zachována zůstává povinnost pojišťovacího zprostředkovatele zaznamenat požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním a důvody, na kterých pojišťovací zprostředkovatel zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu ( 21, odst. 4 zák. č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích). Za tímto účelem zpracovává pojišťovací zprostředkovatel Záznam z jednání s klientem. Tato povinnost nabývá nového významu ve vazbě na zvýšení ochrany slabší smluvní strany upravené NOZ. Záznam z jednání s klientem Vytvořeno dne: Strana 1 z 8

2 zachycuje potřeby a požadavky klienta a odpovídající doporučení zprostředkovatele obsahuje ustanovení, která zajistí splnění zákonné informační povinnosti zprostředkovatele při sjednání pojištění mimo Allin je nutné vyplnit Záznam z jednání ručně k dispozici je interaktivní PDF. z Allinu se tiskne automaticky vyplněný spolu se smlouvou zprostředkovatel tak musí zajistit jen podpis. Přikládání originálu Záznamu z jednání k pojistné smlouvě zasílané na generální ředitelství je povinné pro všechny pojišťovací zprostředkovatele. Pokud uvedená povinnost nebude splněna, bude postup následující: vystavení tzv. měkké intervence (pokud je smlouva jinak v pořádku, smlouva bude akceptována) do doby dodání Záznamu z jednání bude pozastavena provize v případě nedodání Záznamu z jednání do 3 měsíců od data sjednání se stane pojistná smlouva bezprovizní, a to po celou dobu svého trvání NABÍDKA nahrazena dokumentem s označením KALKULACE pojištění. Důvodem je znění 2759 NOZ: (1) Neurčí-li se v nabídce, do kdy má být přijata, vyžaduje se její přijetí do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky druhé straně; je-li však uzavření smlouvy podmíněno lékařskou prohlídkou, vyžaduje se přijetí nabídky do dvou měsíců. Nabídku pojistitele může pojistník přijmout i včasným zaplacením pojistného ve výši uvedené v nabídce. (2) Považuje-li se odpověď na nabídku za nový návrh, platí, že byl odmítnut, nepřijme-li jej druhá strana do jednoho měsíce ode dne doručení. (3) Navrhuje-li strana změnu smlouvy, použijí se odstavce 1 a 2 obdobně. Pojistka doplněna dle požadavku NOZ ( 2777) u o nové údaje: 1. OPRÁVNĚNÁ OSOBA 2. POJISTNÁ UDÁLOST 3. Pojistné nebezpečí ( nově u pojištění odpovědnosti) Režim změn u pojistných smluv ujednaných do je u každého pojistného produktu upraven specificky. Informace o správném postupu jsou uvedeny v příslušné části. 2. Autopojištění 2014 a Autoflotily 2014 Postup při provádění změn pojistných smluv i pro dosjednávání nových pojištění v rámci dříve uzavřených pojistných smluv.se nemění. A. Allianz Autopojištění 2014 Do lze uzavírat pojistné smlouvy na stávajících formulářích bez ohledu na počátek pojištění. Je zachována struktura produktu Allianz Autopojištění NOZ se řídí pouze smlouvy uzavírané po , tzn. že pojistné smlouvy uzavřené před rokem 2014 se nadále řídí zákonem a pojistnými podmínkami platnými v době jejich uzavření. To platí i pro dosjednávání nových pojištění v rámci dříve uzavřených pojistných smluv. Pojistné podmínky jsou nově členěny: 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY Zvláštní pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ Doplňkové pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 ASISTENCE 5. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob Vytvořeno dne: Strana 2 z 8

3 6. Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění osob ve vozidle - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ Přílohy ke zvláštním pojistným podmínkám pro úrazové pojištění osob ve vozidle - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 Pojistné podmínky jsou jako celek vydávány ve formě brožury, jejíž součástí je i předsmluvní informace k pojistné smlouvě ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 a Všeobecné obchodní podmínky pro používání klientského portálu Moje-Allianz. Pojistné smlouvy jsou uzavírány za využití SW WebAlliin nebo Autopojištění Společně s pojistnou smlouvou je pojistníkovi předávaná i pojistka, záznam z jednání se zájemcem o uzavření pojistné smlouvy a zelená karta. B. Allianz Autoflotily 2014 V porovnání se stávajícím produktem Allianz Autoflotily dochází k následujícím změnám: - pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je sice nadále sjednáváno se třemi rozdílnými limity pojistného plnění, ale již bez tzv. balíčků, na pojištění odpovědnosti se váže pouze pojištění základní asistence, - havarijní pojištění je možné sjednat v libovolné kombinaci nabízených pojistných nebezpečí s tím, že pouze pojištěním pro případ odcizení, vandalismu a pojištění pro poškození nebo zničení zaparkovaného vozidla zvířetem je možné sjednat jako celek a samostatně s ním nebo bez něho pojištění pro případ havárie nebo pojištění pro případ živelní události; havarijní pojištění je možné sjednat s odlišným snižovaním pojistného plnění z důvodu poklesu obvyklé ceny vozidla, a to ve variantě GAP - pořizovací cena nebo ve variantě GAP - účetní hodnota; umožňuje se také sjednání zúžení nebo rozšíření rozsahu havarijního pojištění, - jako doplňkové pojištění je možné sjednat pojištění: - skel vozidla, - zavazadel ve vozidle, - pro případ úhrady nákladů za nájem náhradního vozidla, - pro případ škody na vozidle způsobené provozem jiného vozidla (přímá likvidace), - pojištění asistence PLUS (ve variantě STANDARD, TRIO nebo MAXI), - cestovní pojištění osob přepravovaných ve vozidle, - úrazové pojištění osob ve vozidle (ve variantě pro celou osádku vozidla nebo pouze pro jeho řidiče). NOZ se řídí pouze skupinové pojistné smlouvy uzavírané po , tzn. že pojistné smlouvy uzavřené před rokem 2014 se nadále řídí zákonem a pojistnými podmínkami platnými v době jejich uzavření. To platí i pro sjednávání nových pojištění v rámci dříve uzavřených skupinových pojistných smluv. 3. Pojištění majetku a odpovědnosti občanů Změny pojistných smluv Postup při provádění změn pojistných smluv se nemění. Do brožury pojistných podmínek nově doplněno: 1. Předsmluvní informace k pojistné smlouvě 2. Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění trvale obývané budovy a domácnosti VIP Garance 3. Všeobecné obchodní podmínky pro portál MojeAllianz Do textu pojistných podmínek doplněno vše, co bylo dříve řešeno tiskem příloh z aplikací Allin nebo Prima. Základní změny pojmosloví Dříve Nově nemovitost = budova škoda usmrcením a na zdraví = újma při ublížení na zdraví a při usmrcení jiná majetková škoda = jiná újma na jmění vyplývající z újmy na zdraví, při usmrcení a ze škody na věci nabídka pojištění = kalkulace k pojištění majetku pojištěná věc = pojištěný majetek odpovědnost za škodu = odpovědnost Změny v produktu Vytvořeno dne: Strana 3 z 8

4 Pojištění budovy Změna názvu pojistného nebezpečí poškození fasády hlodavci,. upraveno na poškození fasády zvířaty a hmyzem Pojištění budovy a domácnosti Pojistné nebezpečí tíha sněhu doplněna odložená účinnost pojištění o 10 dní stejně jako nebezpečí povodeň. Cit.: Pojištění se nevztahuje na škody způsobené tíhou sněhu nebo na škody způsobené v přímé souvislosti s tíhou sněhu, pokud tato škoda nastala v období 10 dnů (včetně) od počátku pojištění. K tomuto kroku jsme nuceni přistoupit z důvodu vysokého rizika účelově sjednaných smluv v době kalamit. Pojištění domácnosti Doplněna výluka pro věci zvláštní obliby. Pojištění odpovědnosti Doplněna výluka pro škody vzniklé na prostoru vyhrazeném k ubytování pojištěného tj. škody na hotelových pokojích, - nejde o novou výluku, pouze o upřesnění. Home assistance Doplněna nová profese plynař opět pouze upřesnění, i dříve bylo hrazeno. Zánik pojištění Nově zánik pojistné smlouvy z důvodu zániku pojistného zájmu. Pojistka Dochází k úpravám aplikace Allin, kdy bude pojistku možné vytisknout již při sjednání pojištění. 4. Pojištění podnikatelů Předsmluvní informace - u pojištění podnikatelů NENÍ předkládána, klient není spotřebitel. U pojistných smluv ujednaných u do je možné po provést pouze tyto změny: Zvýšení nebo snížení pojistné částky nebo limitu pojistného plnění Zvýšení nebo snížení spoluúčasti Změny sídla společnosti, názvu společnosti atp. Zúžení rozsahu pojistného krytí (vypuštění připojištění majetku nebo rozšíření pojištění odpovědnosti) V případě jiných požadavků na úpravu smlouvy je nutné ujednat změnu pojistné smlouvy podle nových pojistných podmínek 1/14. Pojišťovací zprostředkovatel ujedná ZMĚNU smlouvy se stejným číslem v celém poptávaném rozsahu. Pojistné podmínky jsou nově členěny: 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/14 2. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP 1/14 3. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatelů ZPP-OP 1/14 4. Zvláštní pojistné podmínky pro Komplexní pojištění podnikatelů NOE Plus ZPP-NOE 1/14 5. Doplňkové pojistné podmínky zabezpečení místa pojištění proti krádeži vloupáním a loupeži DPP-P 1/14 1. Pojištění majetku Vytvořeno dne: Strana 4 z 8

5 Změna označení pojmů Pojištění věcí movitých a nemovitostí Pojištěná věc, pojištěná budova atp. Nemovitost = POJIŠTĚNÍ MAJETKU = POJIŠTĚNÝ MAJETEK = BUDOVA a VEDLEJŠÍ STAVBA Pojištění vedlejší stavby se ujednává s ročním limitem pojistného plnění. Pro účely výpočtu pojistného se sčítá pojistná částka budovy a limit pojistného plnění pro vedlejší stavby. Takto získaná částka se použije pro výpočet pojistného. Pojištění cizích věcí movitých se ujednává s ročním limitem pojistného plnění. Pro účely výpočtu pojistného se sčítá pojistná věcí částka movitých a limit pojistného plnění pro cizí věci movité. Takto získaná částka se použije pro výpočet pojistného Výstavní modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobní zařízení nepoužívané pro standardní produkci připojišťovány ( zahrnuty v rámci pojištění věcí movitých), NOVĚ nejsou Připojištění elektroniky pojištění se ujednává s ročním limitem pojistného plnění. Připojištění strojního zařízení se ujednává s ročním limitem pojistného plnění. 2. Pojištění odpovědnosti Pojištění odpovědnosti za škodu Odpovědnost za škodu Škoda na věci Škoda zdraví a usmrcením Jiná majetková škoda = POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI = POVINNOST K NÁHRADĚ ŠKODY NEBO ÚJMY = SKUTEČNÁ ŠKODA NA VĚCI způsobená jejím poškozením nebo zničením = ÚJMA PŘI UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ A PŘI USMRCENÍ = JINÁ ÚJMA NA JMĚNÍ Do základního rozsahu pojistného krytí zahrnuty Škody na pronajaté nemovitosti (bez sublimitu). Škoda nebo újma způsobená v souvislosti s výkonem činnosti statutárního orgánu SVJ do výše Kč. (pro bytové domy) Byly zrušeny nebo upraveny výluky z pojistného krytí Výluka uvedená v čl. 37, odst. 1, písm. g) VPP-P P 1/11, nově není vyloučena škoda nebo újma způsobená všemi infekční fekčními onemocněními mi, ale pouze HIV a Creutzfeld-Jakobovou nemocí (BSE, TSE). Škoda nebo újma způsobená jiným infekčním onemocnění než HIV, BSE a TSE jsou zahrnuty do pojistného krytí. Z tohoto důvodu bylo zrušeno rozšíření pojištění o škody způsobenou zavlečením nebo rozšířením salmonely, úplavice nebo kampylobakteriózy (čl. 34 ZPP-P 1/11). Výluky uvedené v čl. 37, odst. 1, písm. q) a z) VPP-P P 1/11 (škody ( způsobené v důsledku závadnosti věcí, které byly vyrobeny nebo zpracovány pomocí strojů dodaných, montovaných, opravovaných nebo udržovaných pojištěným a v důsledku spojení nebo smísení vadného výrobku s jinými produkty nebo dalšího opracování nebo zpracování vadného výrobku,) zrušeny a zůstává pouze výluka škody vzniklé v důsledku montáže a demontáže vadného výrobku. V tomto případě je stále možné sjednat příslušné rozšíření pojištění odpovědnosti. 3. Pojištění autosalónů, autoservisů a autobazarů Nové pojistné podmínky: Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění autosalónů, autoservisů, autobazarů ZPP-A 1/14 Změny v produktu: Pro tento produkt platí veškeré změny v produktu pojištění podnikatelů (majetku a odpovědnosti) popsané výše a mimo to byly upraveny podmínky pro pojištění vozidel uvedené níže. Bylo rozšířeno pojistné krytí Do pojistného krytí NOVĚ zahrnuta i vozidla s platným technickým průkazem států EU, platným čistopisem technického průkazu nebo COC listem. Dříve kryta pouze vozidla s platným českým technickým průkazem. Do pojistných podmínek nově doplněn: Výpočet pojistného plnění (čl. 21 ZPP-A 1/14) Vytvořeno dne: Strana 5 z 8

6 5. Pojištění profesní odpovědnosti Předsmluvní informace - u pojištění podnikatelů NENÍ předkládána, klient není spotřebitel. U pojistných smluv ujednaných do je možné po provést pouze tyto změny: Zvýšení nebo snížení limitu pojistného plnění Zvýšení nebo snížení spoluúčasti Změny sídla společnosti, názvu společnosti atp. Zúžení rozsahu pojistného krytí (vypuštění připojištění majetku nebo rozšíření pojištění odpovědnosti) V případě jiných požadavků na úpravu smlouvy je nutné ujednat změnu pojistné smlouvy podle nových pojistných podmínek 1/14. Pojišťovací zprostředkovatel ujedná ZMĚNU smlouvy se stejným číslem v celém poptávaném rozsahu. Pojistné podmínky jsou nově členěny: 1. Všeobecné pojistné podmínky VPP-PO 1/14 2. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb ZPP-PO PZS 1/14 3. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti poskytovatelů sociálních služeb ZPP-PO PSS 1/14 4. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti právnických profesí ZPP-PO PP 1/14 5. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti ekonomických profesí ZPP-PO EP 1/14 6. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob ve výstavbě ZPP-PO AO 1/14 7. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti realitních kanceláří a správců nemovitostí ZPP-PO RK 1/14 8. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti veterinárních lékařů ZPP-PO VET 1/14 Aplikace Profeska Od se používá verze (Profeska 2G v2.00 ) V základním rozsahu pojištění jsou nově tyto položky - náhrada poskytnutých dávek sociálního pojištění (dříve pouze nemocenského pojištění) - škody způsobené nejen na odložené, ale i na vnesené věci - škody způsobené zavlečením a rozšířením infekčních onemocnění (kromě BSE, TSE) Pojistná doba určitá - Nově se budou všechny pojistné smlouvy pro pojištění profesní odpovědnosti sjednávat s pojistnou dobou určitou s automatickou prolongací. Důvodem je to, že podle NOZ ztrácí pojistitel právo vypovědět pojištění ke konci pojistného období. Automatická prolongace proběhne vždy, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí druhé smluvní straně, že na pokračování pojištění nemá zájem. Pojistné období - Nově vždy pouze roční s frekvencí placení roční, pololetní nebo čtvrtletní. Pojištění přerušení (omezení) provozu - nově zavádíme možnost sjednání i pro právnické osoby - do smlouvy se uvede jedna konkrétní fyzická osoba (jméno, r.č.), na jejíž zdraví se pojištění vztahuje - karanténa se řadí do úředních zásahů - v následných škodách jsou nově výslovně uvedeny i náklady vynaložené v souvislosti se zastupováním osoby uvedené v pojistné smlouvě Vytvořeno dne: Strana 6 z 8

7 - u osob, které nejsou účastníky nemocenského pojištění, se počátek a trvání pracovní neschopnosti dokládá lékařskou zprávou, ze které je nepochybné, že by pojištěnému byl vystaven doklad o PN, pokud by byl účastníkem nemocenského pojištění - při sjednání pojištění přerušení (omezení) provozu se bude tisknout formulář souhlas osoby, na jejíž zdraví se pojištění vztahuje, s došetřováním jejího zdravotního stavu Poskytovatelé zdravotních služeb - Pokud je poškozeným občan ČR nebo osoba s trvalým bydlištěm v ČR je nově územní působnost Evropa. - V ZPP je nově textace dosavadní doložky PO 009 (náhrada jiné újmy na jmění vzniklé v důsledku výroby nevyhovující zubní náhrady). Poskytovatelé sociálních služeb - Nově zahrnuto: povinné pojištění subjektu, který poskytuje pomoc obětem trestných činů dle zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů a pojištění škody na věcech zaměstnanců, které měl zaměstnanec při plnění pracovních úkolů v přímé souvislosti s nimi na sobě nebo při sobě. Právnické profese - V ZPP nově textace pojištění advokátní úschovy. Ekonomické profese - Nově zavádíme možnost rozšíření na činnost likvidátora a insolvenčního správce Autorizované osoby ve výstavbě - V ZPP čl. 2 odst. 6. zrušena výluka škod způsobených v důsledku vynaložení nákladů na montáž a demontáž, vyjmutí nebo uvolnění závadných výrobků nebo dílů a v důsledku vynaložení nákladů na montáž, připevnění, osazení nezávadných výrobků a dílů. - Nově zavádíme rozšíření pojištění na odborné služby související s přehradními nádržemi a hrázemi, podzemními stavbami a tunely a činnost koordinátora BOZP (oboje v dotazovém režimu). Další úpravy - Pojištění odpovědnosti statutárního orgánu SVJ se nově sjednává jako složka pojištění odpovědnosti v pojištění majetku a odpovědnosti občanů a v pojištění podnikatelů. Z pojištění profesní odpovědnosti se vypuští. - ZPP pro právnické profese jsou nově zaměřeny pouze na advokáty. Pojištění notářů přechází do dotazového režimu. 6. Cestovní pojištění Od 1. ledna 2014 začnou platit nové Pojistné podmínky pro cestovní pojištění, verze PPCP a současně dojde k dalším úpravám dokumentů k pojištění. Změny nejsou nijak výrazné, nemění rozsahy pojištění, ale terminologii s cílem text našich podmínek zjednodušit. Popis změn v letence CP (soubor pojistných podmínek a dalších informací), ke kterým dochází: 1. náhrada Informací zájemci o cestovní pojištění Předsmluvními informacemi k pojistné smlouvě cestovního pojištění, které mají přesně definovaný rámec; pro zjednodušení administrativy při jednání s klientem jsou součástí letenky Cestovního pojištění 2. nově vymezeny a rozšířeny některé pojmy, např.: bydliště, minimální pojistné, osoba blízká, pojistná událost, pojistný zájem 3. zánik pojištění doplněn o odstoupení a odmítnutí pojistného plnění 4. jasnější vymezení předmětu pojištění u pojištění odpovědnosti a pojistné události z pojištění stornovacích poplatků platků 5. součástí letenky jsou i Všeobecné obchodní podmínky pro používání portálu Moje Allianz Další úpravy: 6. pojistka musí být vystavena vždy, díky nutným změnám má nový vzhled 7. na pojistných smlouvách byly upraveny prohlášení pojistníka Vytvořeno dne: Strana 7 z 8

8 8. povinnost pojistitele upozornit zájemce o pojištění na nesrovnalosti mezi jeho požadavky a mezi nabízeným pojištěním 9. povinnost pojistitele bez zbytečného odkladu písemně odpovědět na písemný požadavek pojistníka na sdělení údajů významných pro plnění pojistitele 10. právo pojistitele odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění v případě, že oznámení o pojistné události obsahuje vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se této události 11. v Allinu i AllTravelu je přednastavena nová verze PPCP , pojistné smlouvy, pojistky a dalších dokumentů, které bylo třeba upravit 7. Pojištění plavidel U pojistných smluv ujednaných do je možné po provést pouze tyto změny: Zvýšení nebo snížení pojistné částky nebo limitu pojistného plnění Zvýšení nebo snížení spoluúčasti Změny sídla společnosti, názvu společnosti atp. Zúžení rozsahu pojistného krytí (vypuštění připojištění majetku nebo rozšíření pojištění odpovědnosti) V případě jiných požadavků na úpravu smlouvy je nutné ujednat změnu pojistné smlouvy podle nových pojistných podmínek 1/14. Pojišťovací zprostředkovatel ujedná ZMĚNU smlouvy se stejným číslem v celém poptávaném rozsahu. Nové pojistné podmínky: 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů VPPMO 1/14 2. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění rekreačního plavidla ZPP-RP 1/14 3. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem rekreačního plavidla ZPP-ORP 1/14 4. Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění propadnutí kauce skládané při pronájmu rekreačního plavidla DPP-K 1/14 Pojištění odpovědnosti: V příopadě pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem rekreačního plavidla Pojištění odpovědnosti za škodu = POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU způsobenou provozem rekreačního plavidla Škoda usmrcením a na zdraví = ÚJMA PŘI UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ A PŘI USMRCENÍ Škoda na věci = SKUTEČNÁ ŠKODA NA VĚCI způsobená jejím poškozením nebo zničením Jiná majetková škoda = JINÁ ÚJMA NA JMĚNÍ Zpracovala: JUDr. Lucie Hrabová JUDr. Václav Dub Monika Hotová Ing. Jaroslava Kratochvílová Ing.Petr Pavlík Ing. Hana Svitáková Mgr. Gabriela Waisserová Ing. Veronika Hašplová Senior manažer Produktový management - neživotní pojištění Vytvořeno dne: Strana 8 z 8

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.:

Úvodní část pojistné smlouvy č.: Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 19423218-18 Stav k datu 7. 7. 2014 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 19423218-18 Dalimilova 6 130 00 PRAHA 3 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Česká republika IČO: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, produktovým manažerem seniorem, Pojištění

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Předmětem pojištění je vznik odpovědnosti pojištěného/povinnost pojištěného nahradit (+spolupojištěné osoby) za škodu/ újmu za kterou odpovídá dle právní předpisů

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

Návrh (kalkulace pojistného) na pojištění odpovědnosti

Návrh (kalkulace pojistného) na pojištění odpovědnosti Návrh (kalkulace pojistného) na pojištění odpovědnosti dle Všeobecných pojistných podmínek obecná část UCZ/14 (dále jen VPP UCZ/14 ), Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti zvláštní

Více

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č KUJCP010VUAQ Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli č. 7720947399 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

NAŠEAUTO komplexnípojištění

NAŠEAUTO komplexnípojištění ID: 369843 NAŠE NAŠEAUTO AUTO komplení komplenípojištění pojištění 1.15 POJISTNÁ SMLOUVA ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 53 2, Česká republika

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II. POJISTNÁ SMLOUVA ČÁST I. č. 2928 408 448 O škodovém pojištění obecné odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu z provozní činnosti

Více

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel Číslo smlouvy: 2019110765 1. Záznam z jednání s přehledem Vašeho pojištění Zájemce: Rozsah pojištění: Vozidlo: Druh škody Jan Šebesta / RČ: 510908062 Povinné ručení Škoda FELICIA Co máte pojištěno? Do

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

skupinovou pojistnou smlouvu pro pojištění Flotilového autokomplexního pojištění č ,

skupinovou pojistnou smlouvu pro pojištění Flotilového autokomplexního pojištění č , Sídlo společnosti: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00, Česká republika Zastoupená: Mgr. Irena Löffelmannová, manažer odboru pojištění flotil, na základě plné moci ze dne 1.7.2016 a Bc. Zuzana Zemanová,

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA)

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Poskytnutím služby PEKASS ASSISTANCE (dále jen "služba PA") se rozumí, v rámci uzavřené rámcové pojistné smlouvy

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100)

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Toto doplňkové připojištění se řídí příslušnými 1. Odchylně od ustanovení čl. 8, odst. 8.4, ZPP Z 2010/03 a v souladu s čl. 8, odst. 8.24, písm. a) ZPP Z

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-094-021-16 ze dne 17.10.2016 Pojistná smlouva č. 8603249273 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce - OS 8 mezi městskou částí Praha 12 a pojišťovnou

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob

Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 86274827-16 Stav k datu 12. 9. 2017 Kód pojištění: DPO02 Pořadové číslo pojištění: 1 Školka Lvíček,z.s. Krakovská 563 664 52 SOKOLNICE ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění odpovědnosti podnikatele

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře.

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře. Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720929921 Úk pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojištění odpovědnosti Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Ing. Danielem Krupičkou,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve smyslu ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jen ZVZ)

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve smyslu ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jen ZVZ) MĚSTO JESENÍK PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve smyslu ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jen ZVZ) Č.j.: MJ/58242/2016/OI/Gv 1. ZADAVATEL Zadavatel: Název: město

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Chlápková Alena, Zdiměřická 145/22, 149 Praha 4, 1165151, 67 686 228 KALKULACE ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ PODNIKÁNÍ TopGEN Pojistitel:

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová Pojistná smlouva Bc. Alena Kozubová Právní norma Pojistnou smlouvu legislativně upravuje: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Před účinností tohoto zákona (1.1.2005) problematiku pojistných smluv

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

JISTOTA. Pojištění majetku a odpovědnosti. Pojištění podnikatele a právnických osob

JISTOTA. Pojištění majetku a odpovědnosti. Pojištění podnikatele a právnických osob JISTOTA Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění podnikatele a právnických osob 1. Smluvní strany Pojišťovna Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273,

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21 Praha 8 186 00 SMĚRNICE Číslo: S/7413-17 Verze: 1 Název: Pojištění podnikatelských rizik START Plus Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017)

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu upravují podmínky pro následující samostatná pojištění, která lze

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

AKTUALIZACE POJISTNÝCH SMLUV uzavřených ze strany OS DLV pro členy OS DLV od

AKTUALIZACE POJISTNÝCH SMLUV uzavřených ze strany OS DLV pro členy OS DLV od Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR, nám.w.churchilla 2, 113 59 Praha 3 AKTUALIZACE POJISTNÝCH SMLUV uzavřených ze strany OS DLV pro členy OS DLV od

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

1!+#,. ),. "#! / 2 / 3" &$ ) /$ ) /!.% Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla není součástí této pojistné smlouvy.

1!+#,. ),. #! / 2 / 3 &$ ) /$ ) /!.% Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla není součástí této pojistné smlouvy. ID: 3237199 6323343902!"#!#$%! " ##$%&' '(# )) * ( +, - +. /0''##'0 1, *! + 23 + * 1 1 4 '(50 &!"# ' Titul, jméno, příjmení: RČ: Kamila Vrabcová 8960292451 4 3%6 7 8 %2 8 Východní 2611, Česká Lípa 739186003

Více

SAZEBNÍK. Generali Pojišťovna a.s. Pojištění odpovědnosti občanů (Občanská odpovědnost) Sazebník. Obsah. (občanská odpovědnost)

SAZEBNÍK. Generali Pojišťovna a.s. Pojištění odpovědnosti občanů (Občanská odpovědnost) Sazebník. Obsah. (občanská odpovědnost) Obsah 1. Obecný úvod do produktu 2 1.1 Obecně k pojištění odpovědnosti občanů 2 1.2 Subjekty pojištění odpovědnosti 2 1.3 Komu je pojištění občanské odpovědnosti určeno? 2 1.4 Struktura produktu 2 1.5

Více

Nabídka cestovního pojištění

Nabídka cestovního pojištění Oddělení: Produktový management cestovní pojištění Země: Česká republika Nabídka cestovního pojištění V-tour s.r.o. Praha 5/28/2014 Cestovní pojištění Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s.

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14 ID: 212441 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 4553436, DIČ: CZ699761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.:

Úvodní část pojistné smlouvy č.: Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 84567463-14 Stav k datu 23. 8. 2016 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 84567463-14 Lidická 700/19 602 00 BRNO 2 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY Žádost o povolení k provozování činnosti tuzemskou pojišťovnou podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 -

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 - OBSAH MANUÁL K POJIŠTĚNÍ 1 Pojistná smlouva pojištění majetku 1.1 Přehled sjednaných pojištění str. 3 1.2 Výhody pojistné smlouvy str. 4 1.3 Informace pro zájemce o pojištění str. 5 1.3.1 Jaké jsou podmínky?

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

NABÍDKA. Touto nabídkou není poskytována rada podle 85 odst. 1, zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

NABÍDKA. Touto nabídkou není poskytována rada podle 85 odst. 1, zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. NABÍDKA s Autoleasing, a.s. AUTO JAROV, s.r.o. Budějovická 1912/64b, 140 00 Praha 4 Osiková 2, č.p. 2688, 130 00 Praha 3 IČ: 27089444 DIČ: CZ27089444 IČ: 45789584 DIČ: CZ45789584 Email: info@sautoleasing.cz

Více

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik & Kooperativa poj I S t o V N A A. S. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik Kooperativa, pojištovna, a. s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSC 11001, Ceská republika lc

Více

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE *

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE * METODICKÝ POKYN Věc: Číselná řada: 8/2010 Ukončení pojistné smlouvy odstoupením, z důvodu absolutní neplatnosti a odmítnutím plnit Ruší se interní předpis č.: -- Odborný garant: Bc. Naďa Matějovská Datum

Více

Statutární město Opava

Statutární město Opava Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 45 27 29 56 DIČ CZ699001273 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464, kterou zastupuje Ing.

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Částka 6 Ročník Vydáno dne 14. května 2012 ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 6 Ročník Vydáno dne 14. května 2012 ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 6 Ročník 2012 Vydáno dne 14. května 2012 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 7. Úřední sdělení České národní banky ze dne 2. května 2012 k některým informačním povinnostem při sjednávání a během trvání

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

Představení PVZP a pojistných produktů. Štěpán Filipi Praha

Představení PVZP a pojistných produktů. Štěpán Filipi Praha Představení PVZP a pojistných produktů Štěpán Filipi Praha 11.5.2017 Pojišťovna VZP, a.s. Ryze česká, komerční pojišťovna v oblasti neživotního pojištění. Spolehlivá, stabilní a solventní pojišťovna s

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Centrální pojištění movitého, nemovitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. přednáška Veronika Pánková Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Literatura

POJISTNÁ SMLOUVA. přednáška Veronika Pánková Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Literatura POJISTNÁ SMLOUVA přednáška 4. 4. 2016 Veronika Pánková Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Literatura 1 Vývoj právní úpravy zákon o pojistné smlouvě č. 145/1934 Sb. (účinnost 20.1.1935

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

UCZ/Balpo/14. Doplňkové pojistné podmínky. pro balíčkové komplexní pojištění podnikatelů BALPO. Obsah. Článek 2 Obecné zásady

UCZ/Balpo/14. Doplňkové pojistné podmínky. pro balíčkové komplexní pojištění podnikatelů BALPO. Obsah. Článek 2 Obecné zásady UNIQA pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 488 125 125 Doplňkové pojistné podmínky pro balíčkové komplexní podnikatelů

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8066910728 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více