Útvar: Úsek produktového managementu - neživotní pojištění Komu: Úsek řízení obchodu KOS; Regionální makléři Změny v produktech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Útvar: Úsek produktového managementu - neživotní pojištění Komu: Úsek řízení obchodu KOS; Regionální makléři Změny v produktech"

Transkript

1 Útvar: Úsek produktového managementu - neživotní pojištění Komu: Úsek řízení obchodu KOS; Regionální makléři Změny v produktech od Metodický pokyn č. č 2013/01 (účinnost ) Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti nový Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.). Nový Občanský zákoník (dále jen NOZ ) zahrnuje také úpravu pojistné smlouvy, která byla v roce 2004 vyčleněna z Občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb.) a samostatně upravena zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, který NOZ ruší. Jedním z jeho hlavních a pro naši činnost důležitých principů, které NOZ přináší, je zvýšení ochrany zákazníka, spotřebitele. Nově je zaveden institut slabší smluvní strany a důraz je kladen na komunikaci a pravidla jednání s klientem. Obsah 1. Obecné informace 2. Autopojištění 2014 a Autoflotily Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 4. Pojištění podnikatelů 5. Pojištění profesní odpovědnosti 6. Cestovní pojištění 7. Pojištění plavidel 1. Obecné informace Do budou pojistné smlouvy uzavírány na základě aktuálně platných pojistných podmínek a v aktuálně platných produktech v Allinu a verzích aplikací (Prima, NOE, Profeska, Plavidla a případně další), bez ohledu na počátek pojištění. (Příklad: podepíšete s klientem pojistnou smlouvu s počátkem pojištění 1. ledna 2014) Tyto pojistné smlouvy je nezbytné doručit na generální ředitelství Allianz bez zbytečného odkladu. Od bude možné pojistné smlouvy ujednávat pouze na základě NOVÝCH POJISTNÝCH PODMÍNEK a v nových produktech v Allinu a v nových verzí aplikací (Prima, NOE, Profeska, Plavidla a další SW pro sjednávání pojištění), zároveň je nutné předávat klientům novou verzi předsmluvní a smluvní dokumentace (Záznam z jednání s klientem, Kalkulace pojistného, Předsmluvní informace, Pojistná smlouva, Pojistné podmínky a v případě individuálního autopojištění rovněž Pojistka) Tyto nové formuláře pojistných smluv ani novou smluvní dokumentaci nelze používat dříve. V Allinu a ostatních SW pro sjednávání pojištění budou formuláře pojistných smluv automaticky vyměněny. Předsmluvní informace v tomto novém dokumentu najde klient přehledně shrnuté nejdůležitější informace o Allianz pojišťovně, pojistné smlouvě a podmínkách konkrétního pojistného produktu. Zachována zůstává povinnost pojišťovacího zprostředkovatele zaznamenat požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním a důvody, na kterých pojišťovací zprostředkovatel zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu ( 21, odst. 4 zák. č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích). Za tímto účelem zpracovává pojišťovací zprostředkovatel Záznam z jednání s klientem. Tato povinnost nabývá nového významu ve vazbě na zvýšení ochrany slabší smluvní strany upravené NOZ. Záznam z jednání s klientem Vytvořeno dne: Strana 1 z 8

2 zachycuje potřeby a požadavky klienta a odpovídající doporučení zprostředkovatele obsahuje ustanovení, která zajistí splnění zákonné informační povinnosti zprostředkovatele při sjednání pojištění mimo Allin je nutné vyplnit Záznam z jednání ručně k dispozici je interaktivní PDF. z Allinu se tiskne automaticky vyplněný spolu se smlouvou zprostředkovatel tak musí zajistit jen podpis. Přikládání originálu Záznamu z jednání k pojistné smlouvě zasílané na generální ředitelství je povinné pro všechny pojišťovací zprostředkovatele. Pokud uvedená povinnost nebude splněna, bude postup následující: vystavení tzv. měkké intervence (pokud je smlouva jinak v pořádku, smlouva bude akceptována) do doby dodání Záznamu z jednání bude pozastavena provize v případě nedodání Záznamu z jednání do 3 měsíců od data sjednání se stane pojistná smlouva bezprovizní, a to po celou dobu svého trvání NABÍDKA nahrazena dokumentem s označením KALKULACE pojištění. Důvodem je znění 2759 NOZ: (1) Neurčí-li se v nabídce, do kdy má být přijata, vyžaduje se její přijetí do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky druhé straně; je-li však uzavření smlouvy podmíněno lékařskou prohlídkou, vyžaduje se přijetí nabídky do dvou měsíců. Nabídku pojistitele může pojistník přijmout i včasným zaplacením pojistného ve výši uvedené v nabídce. (2) Považuje-li se odpověď na nabídku za nový návrh, platí, že byl odmítnut, nepřijme-li jej druhá strana do jednoho měsíce ode dne doručení. (3) Navrhuje-li strana změnu smlouvy, použijí se odstavce 1 a 2 obdobně. Pojistka doplněna dle požadavku NOZ ( 2777) u o nové údaje: 1. OPRÁVNĚNÁ OSOBA 2. POJISTNÁ UDÁLOST 3. Pojistné nebezpečí ( nově u pojištění odpovědnosti) Režim změn u pojistných smluv ujednaných do je u každého pojistného produktu upraven specificky. Informace o správném postupu jsou uvedeny v příslušné části. 2. Autopojištění 2014 a Autoflotily 2014 Postup při provádění změn pojistných smluv i pro dosjednávání nových pojištění v rámci dříve uzavřených pojistných smluv.se nemění. A. Allianz Autopojištění 2014 Do lze uzavírat pojistné smlouvy na stávajících formulářích bez ohledu na počátek pojištění. Je zachována struktura produktu Allianz Autopojištění NOZ se řídí pouze smlouvy uzavírané po , tzn. že pojistné smlouvy uzavřené před rokem 2014 se nadále řídí zákonem a pojistnými podmínkami platnými v době jejich uzavření. To platí i pro dosjednávání nových pojištění v rámci dříve uzavřených pojistných smluv. Pojistné podmínky jsou nově členěny: 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY Zvláštní pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ Doplňkové pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 ASISTENCE 5. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob Vytvořeno dne: Strana 2 z 8

3 6. Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění osob ve vozidle - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ Přílohy ke zvláštním pojistným podmínkám pro úrazové pojištění osob ve vozidle - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 Pojistné podmínky jsou jako celek vydávány ve formě brožury, jejíž součástí je i předsmluvní informace k pojistné smlouvě ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 a Všeobecné obchodní podmínky pro používání klientského portálu Moje-Allianz. Pojistné smlouvy jsou uzavírány za využití SW WebAlliin nebo Autopojištění Společně s pojistnou smlouvou je pojistníkovi předávaná i pojistka, záznam z jednání se zájemcem o uzavření pojistné smlouvy a zelená karta. B. Allianz Autoflotily 2014 V porovnání se stávajícím produktem Allianz Autoflotily dochází k následujícím změnám: - pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je sice nadále sjednáváno se třemi rozdílnými limity pojistného plnění, ale již bez tzv. balíčků, na pojištění odpovědnosti se váže pouze pojištění základní asistence, - havarijní pojištění je možné sjednat v libovolné kombinaci nabízených pojistných nebezpečí s tím, že pouze pojištěním pro případ odcizení, vandalismu a pojištění pro poškození nebo zničení zaparkovaného vozidla zvířetem je možné sjednat jako celek a samostatně s ním nebo bez něho pojištění pro případ havárie nebo pojištění pro případ živelní události; havarijní pojištění je možné sjednat s odlišným snižovaním pojistného plnění z důvodu poklesu obvyklé ceny vozidla, a to ve variantě GAP - pořizovací cena nebo ve variantě GAP - účetní hodnota; umožňuje se také sjednání zúžení nebo rozšíření rozsahu havarijního pojištění, - jako doplňkové pojištění je možné sjednat pojištění: - skel vozidla, - zavazadel ve vozidle, - pro případ úhrady nákladů za nájem náhradního vozidla, - pro případ škody na vozidle způsobené provozem jiného vozidla (přímá likvidace), - pojištění asistence PLUS (ve variantě STANDARD, TRIO nebo MAXI), - cestovní pojištění osob přepravovaných ve vozidle, - úrazové pojištění osob ve vozidle (ve variantě pro celou osádku vozidla nebo pouze pro jeho řidiče). NOZ se řídí pouze skupinové pojistné smlouvy uzavírané po , tzn. že pojistné smlouvy uzavřené před rokem 2014 se nadále řídí zákonem a pojistnými podmínkami platnými v době jejich uzavření. To platí i pro sjednávání nových pojištění v rámci dříve uzavřených skupinových pojistných smluv. 3. Pojištění majetku a odpovědnosti občanů Změny pojistných smluv Postup při provádění změn pojistných smluv se nemění. Do brožury pojistných podmínek nově doplněno: 1. Předsmluvní informace k pojistné smlouvě 2. Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění trvale obývané budovy a domácnosti VIP Garance 3. Všeobecné obchodní podmínky pro portál MojeAllianz Do textu pojistných podmínek doplněno vše, co bylo dříve řešeno tiskem příloh z aplikací Allin nebo Prima. Základní změny pojmosloví Dříve Nově nemovitost = budova škoda usmrcením a na zdraví = újma při ublížení na zdraví a při usmrcení jiná majetková škoda = jiná újma na jmění vyplývající z újmy na zdraví, při usmrcení a ze škody na věci nabídka pojištění = kalkulace k pojištění majetku pojištěná věc = pojištěný majetek odpovědnost za škodu = odpovědnost Změny v produktu Vytvořeno dne: Strana 3 z 8

4 Pojištění budovy Změna názvu pojistného nebezpečí poškození fasády hlodavci,. upraveno na poškození fasády zvířaty a hmyzem Pojištění budovy a domácnosti Pojistné nebezpečí tíha sněhu doplněna odložená účinnost pojištění o 10 dní stejně jako nebezpečí povodeň. Cit.: Pojištění se nevztahuje na škody způsobené tíhou sněhu nebo na škody způsobené v přímé souvislosti s tíhou sněhu, pokud tato škoda nastala v období 10 dnů (včetně) od počátku pojištění. K tomuto kroku jsme nuceni přistoupit z důvodu vysokého rizika účelově sjednaných smluv v době kalamit. Pojištění domácnosti Doplněna výluka pro věci zvláštní obliby. Pojištění odpovědnosti Doplněna výluka pro škody vzniklé na prostoru vyhrazeném k ubytování pojištěného tj. škody na hotelových pokojích, - nejde o novou výluku, pouze o upřesnění. Home assistance Doplněna nová profese plynař opět pouze upřesnění, i dříve bylo hrazeno. Zánik pojištění Nově zánik pojistné smlouvy z důvodu zániku pojistného zájmu. Pojistka Dochází k úpravám aplikace Allin, kdy bude pojistku možné vytisknout již při sjednání pojištění. 4. Pojištění podnikatelů Předsmluvní informace - u pojištění podnikatelů NENÍ předkládána, klient není spotřebitel. U pojistných smluv ujednaných u do je možné po provést pouze tyto změny: Zvýšení nebo snížení pojistné částky nebo limitu pojistného plnění Zvýšení nebo snížení spoluúčasti Změny sídla společnosti, názvu společnosti atp. Zúžení rozsahu pojistného krytí (vypuštění připojištění majetku nebo rozšíření pojištění odpovědnosti) V případě jiných požadavků na úpravu smlouvy je nutné ujednat změnu pojistné smlouvy podle nových pojistných podmínek 1/14. Pojišťovací zprostředkovatel ujedná ZMĚNU smlouvy se stejným číslem v celém poptávaném rozsahu. Pojistné podmínky jsou nově členěny: 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/14 2. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP 1/14 3. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatelů ZPP-OP 1/14 4. Zvláštní pojistné podmínky pro Komplexní pojištění podnikatelů NOE Plus ZPP-NOE 1/14 5. Doplňkové pojistné podmínky zabezpečení místa pojištění proti krádeži vloupáním a loupeži DPP-P 1/14 1. Pojištění majetku Vytvořeno dne: Strana 4 z 8

5 Změna označení pojmů Pojištění věcí movitých a nemovitostí Pojištěná věc, pojištěná budova atp. Nemovitost = POJIŠTĚNÍ MAJETKU = POJIŠTĚNÝ MAJETEK = BUDOVA a VEDLEJŠÍ STAVBA Pojištění vedlejší stavby se ujednává s ročním limitem pojistného plnění. Pro účely výpočtu pojistného se sčítá pojistná částka budovy a limit pojistného plnění pro vedlejší stavby. Takto získaná částka se použije pro výpočet pojistného. Pojištění cizích věcí movitých se ujednává s ročním limitem pojistného plnění. Pro účely výpočtu pojistného se sčítá pojistná věcí částka movitých a limit pojistného plnění pro cizí věci movité. Takto získaná částka se použije pro výpočet pojistného Výstavní modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobní zařízení nepoužívané pro standardní produkci připojišťovány ( zahrnuty v rámci pojištění věcí movitých), NOVĚ nejsou Připojištění elektroniky pojištění se ujednává s ročním limitem pojistného plnění. Připojištění strojního zařízení se ujednává s ročním limitem pojistného plnění. 2. Pojištění odpovědnosti Pojištění odpovědnosti za škodu Odpovědnost za škodu Škoda na věci Škoda zdraví a usmrcením Jiná majetková škoda = POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI = POVINNOST K NÁHRADĚ ŠKODY NEBO ÚJMY = SKUTEČNÁ ŠKODA NA VĚCI způsobená jejím poškozením nebo zničením = ÚJMA PŘI UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ A PŘI USMRCENÍ = JINÁ ÚJMA NA JMĚNÍ Do základního rozsahu pojistného krytí zahrnuty Škody na pronajaté nemovitosti (bez sublimitu). Škoda nebo újma způsobená v souvislosti s výkonem činnosti statutárního orgánu SVJ do výše Kč. (pro bytové domy) Byly zrušeny nebo upraveny výluky z pojistného krytí Výluka uvedená v čl. 37, odst. 1, písm. g) VPP-P P 1/11, nově není vyloučena škoda nebo újma způsobená všemi infekční fekčními onemocněními mi, ale pouze HIV a Creutzfeld-Jakobovou nemocí (BSE, TSE). Škoda nebo újma způsobená jiným infekčním onemocnění než HIV, BSE a TSE jsou zahrnuty do pojistného krytí. Z tohoto důvodu bylo zrušeno rozšíření pojištění o škody způsobenou zavlečením nebo rozšířením salmonely, úplavice nebo kampylobakteriózy (čl. 34 ZPP-P 1/11). Výluky uvedené v čl. 37, odst. 1, písm. q) a z) VPP-P P 1/11 (škody ( způsobené v důsledku závadnosti věcí, které byly vyrobeny nebo zpracovány pomocí strojů dodaných, montovaných, opravovaných nebo udržovaných pojištěným a v důsledku spojení nebo smísení vadného výrobku s jinými produkty nebo dalšího opracování nebo zpracování vadného výrobku,) zrušeny a zůstává pouze výluka škody vzniklé v důsledku montáže a demontáže vadného výrobku. V tomto případě je stále možné sjednat příslušné rozšíření pojištění odpovědnosti. 3. Pojištění autosalónů, autoservisů a autobazarů Nové pojistné podmínky: Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění autosalónů, autoservisů, autobazarů ZPP-A 1/14 Změny v produktu: Pro tento produkt platí veškeré změny v produktu pojištění podnikatelů (majetku a odpovědnosti) popsané výše a mimo to byly upraveny podmínky pro pojištění vozidel uvedené níže. Bylo rozšířeno pojistné krytí Do pojistného krytí NOVĚ zahrnuta i vozidla s platným technickým průkazem států EU, platným čistopisem technického průkazu nebo COC listem. Dříve kryta pouze vozidla s platným českým technickým průkazem. Do pojistných podmínek nově doplněn: Výpočet pojistného plnění (čl. 21 ZPP-A 1/14) Vytvořeno dne: Strana 5 z 8

6 5. Pojištění profesní odpovědnosti Předsmluvní informace - u pojištění podnikatelů NENÍ předkládána, klient není spotřebitel. U pojistných smluv ujednaných do je možné po provést pouze tyto změny: Zvýšení nebo snížení limitu pojistného plnění Zvýšení nebo snížení spoluúčasti Změny sídla společnosti, názvu společnosti atp. Zúžení rozsahu pojistného krytí (vypuštění připojištění majetku nebo rozšíření pojištění odpovědnosti) V případě jiných požadavků na úpravu smlouvy je nutné ujednat změnu pojistné smlouvy podle nových pojistných podmínek 1/14. Pojišťovací zprostředkovatel ujedná ZMĚNU smlouvy se stejným číslem v celém poptávaném rozsahu. Pojistné podmínky jsou nově členěny: 1. Všeobecné pojistné podmínky VPP-PO 1/14 2. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb ZPP-PO PZS 1/14 3. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti poskytovatelů sociálních služeb ZPP-PO PSS 1/14 4. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti právnických profesí ZPP-PO PP 1/14 5. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti ekonomických profesí ZPP-PO EP 1/14 6. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob ve výstavbě ZPP-PO AO 1/14 7. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti realitních kanceláří a správců nemovitostí ZPP-PO RK 1/14 8. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění profesní odpovědnosti veterinárních lékařů ZPP-PO VET 1/14 Aplikace Profeska Od se používá verze (Profeska 2G v2.00 ) V základním rozsahu pojištění jsou nově tyto položky - náhrada poskytnutých dávek sociálního pojištění (dříve pouze nemocenského pojištění) - škody způsobené nejen na odložené, ale i na vnesené věci - škody způsobené zavlečením a rozšířením infekčních onemocnění (kromě BSE, TSE) Pojistná doba určitá - Nově se budou všechny pojistné smlouvy pro pojištění profesní odpovědnosti sjednávat s pojistnou dobou určitou s automatickou prolongací. Důvodem je to, že podle NOZ ztrácí pojistitel právo vypovědět pojištění ke konci pojistného období. Automatická prolongace proběhne vždy, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí druhé smluvní straně, že na pokračování pojištění nemá zájem. Pojistné období - Nově vždy pouze roční s frekvencí placení roční, pololetní nebo čtvrtletní. Pojištění přerušení (omezení) provozu - nově zavádíme možnost sjednání i pro právnické osoby - do smlouvy se uvede jedna konkrétní fyzická osoba (jméno, r.č.), na jejíž zdraví se pojištění vztahuje - karanténa se řadí do úředních zásahů - v následných škodách jsou nově výslovně uvedeny i náklady vynaložené v souvislosti se zastupováním osoby uvedené v pojistné smlouvě Vytvořeno dne: Strana 6 z 8

7 - u osob, které nejsou účastníky nemocenského pojištění, se počátek a trvání pracovní neschopnosti dokládá lékařskou zprávou, ze které je nepochybné, že by pojištěnému byl vystaven doklad o PN, pokud by byl účastníkem nemocenského pojištění - při sjednání pojištění přerušení (omezení) provozu se bude tisknout formulář souhlas osoby, na jejíž zdraví se pojištění vztahuje, s došetřováním jejího zdravotního stavu Poskytovatelé zdravotních služeb - Pokud je poškozeným občan ČR nebo osoba s trvalým bydlištěm v ČR je nově územní působnost Evropa. - V ZPP je nově textace dosavadní doložky PO 009 (náhrada jiné újmy na jmění vzniklé v důsledku výroby nevyhovující zubní náhrady). Poskytovatelé sociálních služeb - Nově zahrnuto: povinné pojištění subjektu, který poskytuje pomoc obětem trestných činů dle zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů a pojištění škody na věcech zaměstnanců, které měl zaměstnanec při plnění pracovních úkolů v přímé souvislosti s nimi na sobě nebo při sobě. Právnické profese - V ZPP nově textace pojištění advokátní úschovy. Ekonomické profese - Nově zavádíme možnost rozšíření na činnost likvidátora a insolvenčního správce Autorizované osoby ve výstavbě - V ZPP čl. 2 odst. 6. zrušena výluka škod způsobených v důsledku vynaložení nákladů na montáž a demontáž, vyjmutí nebo uvolnění závadných výrobků nebo dílů a v důsledku vynaložení nákladů na montáž, připevnění, osazení nezávadných výrobků a dílů. - Nově zavádíme rozšíření pojištění na odborné služby související s přehradními nádržemi a hrázemi, podzemními stavbami a tunely a činnost koordinátora BOZP (oboje v dotazovém režimu). Další úpravy - Pojištění odpovědnosti statutárního orgánu SVJ se nově sjednává jako složka pojištění odpovědnosti v pojištění majetku a odpovědnosti občanů a v pojištění podnikatelů. Z pojištění profesní odpovědnosti se vypuští. - ZPP pro právnické profese jsou nově zaměřeny pouze na advokáty. Pojištění notářů přechází do dotazového režimu. 6. Cestovní pojištění Od 1. ledna 2014 začnou platit nové Pojistné podmínky pro cestovní pojištění, verze PPCP a současně dojde k dalším úpravám dokumentů k pojištění. Změny nejsou nijak výrazné, nemění rozsahy pojištění, ale terminologii s cílem text našich podmínek zjednodušit. Popis změn v letence CP (soubor pojistných podmínek a dalších informací), ke kterým dochází: 1. náhrada Informací zájemci o cestovní pojištění Předsmluvními informacemi k pojistné smlouvě cestovního pojištění, které mají přesně definovaný rámec; pro zjednodušení administrativy při jednání s klientem jsou součástí letenky Cestovního pojištění 2. nově vymezeny a rozšířeny některé pojmy, např.: bydliště, minimální pojistné, osoba blízká, pojistná událost, pojistný zájem 3. zánik pojištění doplněn o odstoupení a odmítnutí pojistného plnění 4. jasnější vymezení předmětu pojištění u pojištění odpovědnosti a pojistné události z pojištění stornovacích poplatků platků 5. součástí letenky jsou i Všeobecné obchodní podmínky pro používání portálu Moje Allianz Další úpravy: 6. pojistka musí být vystavena vždy, díky nutným změnám má nový vzhled 7. na pojistných smlouvách byly upraveny prohlášení pojistníka Vytvořeno dne: Strana 7 z 8

8 8. povinnost pojistitele upozornit zájemce o pojištění na nesrovnalosti mezi jeho požadavky a mezi nabízeným pojištěním 9. povinnost pojistitele bez zbytečného odkladu písemně odpovědět na písemný požadavek pojistníka na sdělení údajů významných pro plnění pojistitele 10. právo pojistitele odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění v případě, že oznámení o pojistné události obsahuje vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající se této události 11. v Allinu i AllTravelu je přednastavena nová verze PPCP , pojistné smlouvy, pojistky a dalších dokumentů, které bylo třeba upravit 7. Pojištění plavidel U pojistných smluv ujednaných do je možné po provést pouze tyto změny: Zvýšení nebo snížení pojistné částky nebo limitu pojistného plnění Zvýšení nebo snížení spoluúčasti Změny sídla společnosti, názvu společnosti atp. Zúžení rozsahu pojistného krytí (vypuštění připojištění majetku nebo rozšíření pojištění odpovědnosti) V případě jiných požadavků na úpravu smlouvy je nutné ujednat změnu pojistné smlouvy podle nových pojistných podmínek 1/14. Pojišťovací zprostředkovatel ujedná ZMĚNU smlouvy se stejným číslem v celém poptávaném rozsahu. Nové pojistné podmínky: 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů VPPMO 1/14 2. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění rekreačního plavidla ZPP-RP 1/14 3. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem rekreačního plavidla ZPP-ORP 1/14 4. Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění propadnutí kauce skládané při pronájmu rekreačního plavidla DPP-K 1/14 Pojištění odpovědnosti: V příopadě pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem rekreačního plavidla Pojištění odpovědnosti za škodu = POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU způsobenou provozem rekreačního plavidla Škoda usmrcením a na zdraví = ÚJMA PŘI UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ A PŘI USMRCENÍ Škoda na věci = SKUTEČNÁ ŠKODA NA VĚCI způsobená jejím poškozením nebo zničením Jiná majetková škoda = JINÁ ÚJMA NA JMĚNÍ Zpracovala: JUDr. Lucie Hrabová JUDr. Václav Dub Monika Hotová Ing. Jaroslava Kratochvílová Ing.Petr Pavlík Ing. Hana Svitáková Mgr. Gabriela Waisserová Ing. Veronika Hašplová Senior manažer Produktový management - neživotní pojištění Vytvořeno dne: Strana 8 z 8

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění DOMOVA 2014 2015 T. č. 9845 01/2015 T. č. 9845 01/2014 MHA Pojištění Pojištění chrání chrání Vás Vás a Vaše a Vaše blízké blízké a a zachová zachová Váš Váš životní

Více

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2 ŠKODA Pojištění OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Více

ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014

ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 7 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní

Více

Domácnost s asistencí

Domácnost s asistencí Domácnost s asistencí Informace pro klienta a pojistné podmínky AODIFLGPCKGNHK AGHMGIMODKKFGK AHJOAHDBEFOMOK DDLLLDDLDLDDLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869,

Více

Autopojištění 2015 OBSAH. Předsmluvní informace strana 2. pojištění pro případ újmy způsobené provozem jiného vozidla strana 32

Autopojištění 2015 OBSAH. Předsmluvní informace strana 2. pojištění pro případ újmy způsobené provozem jiného vozidla strana 32 Autopojištění 2015 OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

pojištění autoprotect

pojištění autoprotect GEMMAP 1/2006 pojištění Ochrana Vašich financí v případě odcizení nebo totální škody na vozidle z důvodu autonehody autocredit RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. GEMMAP 1/2006 (dále jen smlouva ) Smlouvu

Více

Soubor pojistných podmínek

Soubor pojistných podmínek Soubor pojistných podmínek Pojištění vozidel 2014 EU 4262/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 UCZ/14 Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Všeobecná ustanovení 3. Vymezení pojmů 4. Pojistná smlouva,

Více

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIT 2/2009 3 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 16 Oceňovací tabulka

Více

Odpovědnost zaměstnance

Odpovědnost zaměstnance Odpovědnost zaměstnance Informace pro klienta a pojistné podmínky AODIFKHODKHMHK AGHPADGMGLEJCK ABOHFFFJCLKNOK DDLLDLDLDLDDLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869,

Více

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění... str. 1 -poučení o zpracování osobních údajů... str. 5

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění... str. 1 -poučení o zpracování osobních údajů... str. 5 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění... str. 1 -poučení o zpracování osobních údajů... str. 5 Pojistné podmínky pro cestovní pojištění - úvodní ustanovení... str.7 Všeobecné pojistné podmínky

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 10 19)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 10 19) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 2 10) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní

Více

Cestovní pojištění. Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění

Cestovní pojištění. Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění Cestovní pojištění Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění 99.50.40.41 01.2014 verze 01 AODIELBJCOAOHK AGHNJMONKHGBGK AHMACOHNICNMOK DDLLLLLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s., se

Více

Pojistné podmínky FairLife 1.1

Pojistné podmínky FairLife 1.1 Pojistné podmínky FairLife 1.1 Obsah strana Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění.........................................1 Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění FairLife................................

Více

VPP ODO 2014. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Povinnosti pojištěného, pojistníka a pojistitele

VPP ODO 2014. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Povinnosti pojištěného, pojistníka a pojistitele ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Informace o pojištění ŠkoFIN GAP

Informace o pojištění ŠkoFIN GAP Informace o pojištění ŠkoFIN GAP Pojištění ŠkoFIN GAP je možné vnímat jako nadstavbu havarijního pojištění ve splátkách, chránící klienta před finanční ztrátou vzniklou v souvislosti s totální škodou na

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus III (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

Hlášení pojistné události na vozidle SPZ:

Hlášení pojistné události na vozidle SPZ: 1 Hlášení pojistné události na vozidle SPZ: A. Pojistník, Tř. T. Bati 532, 763 02 Zlín-Louky Pojistná smlouva číslo: Jméno, příjmení: IČO: DIČ: Obchodní jméno: Plátce DPH: ANO NE Adresa: Bankovní spojení:

Více

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění Nemocenské pojištění AODIELBKGKHMHK AGHLNJLLNOHHEK ACKBMJINGDJOOK DDLLLDLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014. Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 )

Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014. Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 ) Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 ) Důležitá upozornění: Údaje v Pokynech AF 2014 jsou pravidelně aktualizovány informacemi zasílanými

Více

Cestovní pojištění. držitele platební karty. Cestovní pojištění. Člen skupiny KBC. 800 300 300 www.csob.cz

Cestovní pojištění. držitele platební karty. Cestovní pojištění. Člen skupiny KBC. 800 300 300 www.csob.cz Cestovní pojištění držitele platební karty Cestovní pojištění Člen skupiny KBC 800 300 300 www.csob.cz ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ pro držitele platební karty Československé

Více

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti") kryje škody či újmy způsobené jinému

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM. Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM. Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍ KARTĚ CETELEM Výtah z Rámcové pojistné smlouvy č. TI 1/2013 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. TI 1/2013 (Cestovní

Více

Cestovní pojištění. držitele platební karty

Cestovní pojištění. držitele platební karty Cestovní pojištění držitele platební karty Cestovní pojištění www.csob.cz ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ pro držitele platební karty Československé obchodní banky, a. s.,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

Obsah. Předsmluvní informace k sjednávanému sdruženému pojištění vozidla PIPMV-V-1/2014. str. 2

Obsah. Předsmluvní informace k sjednávanému sdruženému pojištění vozidla PIPMV-V-1/2014. str. 2 Sdružené pojištění vozidla T. č. 7506 01/2014 MHA Obsah Předsmluvní informace k sjednávanému sdruženému pojištění vozidla PIPMV-V-1/2014. str. 2 Předsmluvní informace k pojištění pracovní neschopnosti

Více