Základní škola a mateřská škola Lešany, okres Benešov Lešany 42, Netvořice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Lešany, okres Benešov Lešany 42, 25744 Netvořice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Lešany, okres Benešov Lešany 42, Netvořice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Zřizovatel: Obec Lešany Statutární orgán: Bc. Libuše Filipová IČ: V Lešanech

2 A.Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Lešany je malá, ale velice útulná venkovská škola, nacházející se uprostřed obce Lešany. Součástí školy je základní škola, mateřská škola, školní druţina a školní jídelna. Základní škola je školou málotřídní, v roce 2012/2013 poskytujeme vzdělání 24 dětem, které navštěvují postupný ročník. 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Počet ţáků K silným stránkám školy patří zejména individuální péče o integrované ţáky s poruchami učení, individuální péče o nadané ţáky, organizovaná mimoškolní činnost, ochrana dětí před neţádoucími patologickými jevy (šikana, uţívání návykových látek apod.) a velmi dobrá spolupráce s rodiči ţáků. Ţáci se vzdělávají ve dvou třídách. V I. třídě se vyučuje 1., 2. a 3. ročník, celkem 11 ţáků, třídní učitelkou je Bc. Libuše Filipová, ve II. třídě je vyučován 4. a 5. ročník, celkem 13 ţáků, třídní učitelkou je zde Mgr. Hana Vyčítalová. Při výuce anglického jazyka jsou ţáci vzhledem k věkovým odlišnostem spojeni do dvou skupin. První skupina - 1. a 2. ročník, který je vyučován formou her, říkadel a výuka je postavena především na komunikativních dovednostech a druhá skupina tu tvoří 3., 4. a 5. ročník, který má výuku jiţ plně zaměřenou na naplňování obsahu učiva patřičného ročníku. Kaţdá třída je vybavena interaktivní tabulí, hracím koutkem, televizorem, videorekordérem, magnetofonem, informačním koutkem počítači pro ţáky s připojením na internet a knihovnou. Součástí školy v přízemí je tělocvičný sálek, který je vyuţíván k hodinám tělesné výchovy a k relaxaci během přestávek a před vyučováním. Za budovou se nachází prostorný školní dvůr a zahrada vybavená pro volnočasové aktivity ţáků a hodiny TV. V září 2010 byl vybudován na zahradě školy zděný sklad a přístřešek, který slouţí k výuce a odpočinku ţáků v době volna o přestávkách a při některých hodinách - pod pergolou např. probíhají za příznivého počasí hodiny čtení, prvouky či jazyků. K tomuto účelu jsou pod přístřeškem umístěny lavice a je zde také instalována školní tabule. Všechny prostory školy jsou světlé, čisté a estetické. Budova byla nově vymalována a vyzdobena. Na estetickém vzhledu celé budovy se podílejí ţáci i učitelé. Škola má kvalitní hygienické zázemí odpovídající hygienickým normám. Nevýhodou je malý prostor pro šatny ţáků a malá tělocvična. V době volna a přestávek vyuţívají ţáci všech prostor školy, odpočinkové koutky, tělocvičnu, školní dvůr a zahradu, počítače - vţdy po dohodě s vyučujícími, mají moţnost půjčit si z knihovny knihy, kreslit si, či na kobercích hrát hry. Všichni vyučující mají přístup na internet, pouţívají tiskárnu i kopírku, nově byla tiskárna s kopírkou instalována i do třídy, aby byla moţnost vytvářet a kopírovat nadstavbové pracovní listy pro ţáky kdykoli i během výuky. Pro společné scházení se pedagogů je v současné době rekonstruován kabinet v prvním patře budovy, který zde zcela chyběl. Učitelé tak budou mít osobní zázemí, kde se mohou v klidu připravovat na výuku a chystat si potřebné materiály. Pro tento účel je sem zaveden i internet.. Vybavení pomůckami je dostatečné. Dostatek pomůcek je i pro integrované ţáky, kteří navštěvují speciální cvičení pro nápravu poruch učení podle individuálního vzdělávacího plánu. Všichni ţáci školy se jiţ pátý rok vyučují podle školního vzdělávacího programu Škola pro ţivot.

3 Mateřská škola je jednotřídní předškolní zařízení s nejvyšší moţnou kapacitou 28 dětí ve věku 3 6 ( 7) let s celodenním provozem (06:30-16:30 ) a je umístěna v levém křídle budovy OÚ Lešany čp.23. Mateřskou školu letos navštěvovalo 28 dětí, čímţ byla kapacita plně vyuţita.všechny prostory mateřské školy byly v letošním roce nově vymalovány a vhodně esteticky vyzdobeny. Dětem tak poskytují příjemný pobyt a veselé, podnětné prostředí. Okolí mateřské školy poskytuje velmi dobré podmínky pro vycházky a umoţňuje jejich tematické vyuţití pro všestranný rozvoj dětí. Za budovou MŠ je interaktivní dětské hřiště s umělým povrchem a herními prvky, které děti velmi rády navštěvují. Školní družina Je umístěna v budově čp. 23, spolu s mateřskou školou a školní jídelnou. Kapacita ŠD je 25 ţáků. Je otevřena pro ţáky všech ročníků tzn. od 1. do 5. ročníku od hod. V letošním školním roce poskytla školní druţina zázemí po vyučování 19 ţákům školy. Školní jídelna Kapacita školní jídelny je zatím 60 obědů pro děti mateřské školy, základní školy a pro zaměstnance. O prázdninách byla školní jídelna plně rekonstruována - byly nahrazeny kompletně rozvody elektřiny, vyměněny obklady, kuchyni rozsvítila nová výmalba a osazení jídelny novými, profesionálními elektrospotřebiči nový velkokapacitní sporák, starý nefunkční robot byl vyměněn za nový, instalovaly se nové radiátory a v neposlední řadě byla kuchyně doplněna novým nerezovým nábytkem... Zřizovatel zafinancoval rekonstrukci nemalou částkou, ale vše k dobru věci. Školní kuchyně byla velmi chválena i kontrolou z KHS. B.Přehled učebních plánů Výchovně vzdělávací práce MŠ byla řízena podle Školního vzdělávacího plánu pro mateřské školy č.j. 111/03. Základní škola vyučovala v 1.aţ 5.r. podle ŠVP Škola pro ţivot. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogická práce byla zabezpečena 2 pedagogickými pracovníky v MŠ,1 vychovatelkou ŠD, učitelkou pro 1. stupeň, externí učitelkou AJ a ředitelkou školy. Povinnosti třídní učitelky v I. třídě/ 1., 2. a 3. ročník - plnila ředitelka školy Bc. Libuše Filipová, ve II. třídě/ 4. a 5. ročník - učitelka Mgr. Hana Vyčítalová, vychovatelkou ve ŠD byla Vlasta Konečná, anglický jazyk ve 3., 4. a 5. ročníku vyučovala externistka Martina Machaňová. V mateřské škole vyučovaly učitelky Eliška Kalousková a Helena Mašková. Provozní zaměstnanci: hlavní kuchařka Jana Skruţná, vedoucí školní jídelny Ludmila Němečková, školnice Radka Balánová a topič Roman Horáček Externí sluţba zajištující provoz IT Robert Piskáček a Viktor Tejček Celkem: 3 externí pracovníci a 9 zaměstnanců, pracovní úvazek C.Údaje o přijímání dětí Pro školní rok byly zapsány do mateřské školy 4 děti a ve druhém kole zápisu po rekonstrukci a zavedení druhého oddělení MŠ - ještě dalších 16 dětí. Celková kapacita obou oddělení MŠ je k celkem 51 dětí. Zápis dětí do 1. ročníku se konal , zapsáno bylo 5 dětí.

4 D. Výsledky vzdělávání žáků Při závěrečné klasifikaci ve školním roce bylo dosaţeno těchto výsledků: 1.ročník - celkem 4 ţáci 1 dívka a 3 chlapci Prospěl s vyznamenáním - 4 ţáci 2.ročník - celkem 2 ţáci 1 dívka a 1 chlapec Prospěl s vyznamenáním - 1 ţák Prospěl - 1 ţák 3. ročník - celkem 5 ţáků 4 dívky a 1 chlapec výborný prospěch - 1 ţák chvalitebný prospěch - 2 ţáci neprospěl 1 ţák vzděláván v jiné zemi, komisionální zkouška s chvalitebným výsledkem 1 ţák 4.ročník celkem 8 ţáků 4 dívky a 4 chlapci výborný prospěch - 1 ţák chvalitebný prospěch 4 ţáci prospěl 3 ţáci 5.ročník celkem 5 ţáků Výborný prospěch 2 ţáci Chvalitebný prospěch 1 ţák Prospěl 2 ţáci Známka z chování za časté porušování školního řádu byla sníţena jednomu ţákovi. 3 ţáci dostali pochvalu za vzorný prospěch, chování a aktivní přístup k výuce účast ve výtvarných soutěţích a reprezentaci školy. F.Prevence sociálně patologických jevů Je vypracován plán prevence patologických jevů. Za jeho realizaci zodpovídají všichni pedagogičtí pracovníci školy. Všechny naplánované akce byly splněny. G.Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce se uskutečnily tyto vzdělávací akce: Logopedická praxe ve školství E.Kalousková Paměť a hry na rozvoj paměti E. Kalousková Hudební a taneční výchova H. Mašková Jazyk a řeč jazyková chvilka v praxi H.Mašková Školský management,studium ředitelů L. Filipová H.Prezentace školy na veřejnosti Na škole pracovalo 6 zájmových útvarů: taneční - vedla Vlasta Konečná, pracovalo 13 dětí flétna vedla Mgr. Hana Vyčítalová, 6 dětí anglický jazyk v MŠ vedla Martina Macháňová dovedné ruce Gabriela Bartáková, 9 dětí dovedné ručičky MŠ Gabriela Bartáková, 9 dětí Sportovní hry Šárka Langhamerová

5 Mimoškolní akce pro žáky: divadelní představení A. Bílka O dobré vodě společné fotografování MŠ i ZŠ podzimní tvoření 2:12. rozsvěcení vánočního stromu kulturní vystoupení ţáků ZŠ a MŠ u vánočního stromu vánoční tvoření Mikulášská nadílka v MŠ i ZŠ Vánoční besídka výlet do DDM Benešov výstava betlémů Den otevřených dveří ZŠ Den otevřených dveří MŠ zápis do 1. ročníku vystoupení tanečního krouţku na Hasičském plese Maškarní karneval v MŠ 4.3. divadelní představení A. Bílka Zimní královna 7.3. zápis dětí do MŠ Velikonoční tvoření Putování za velikonočním vajíčkem Exkurze Jílové u Prahy Návštěva u hasičů fotografování Dětský karneval v KC Lešany pálení čarodějnic na školní zahradě s programem pro děti cesta za pokladem škola v přírodě v Jablonném N/Vlt výlet do Sázavy Pohádkový hrad Besídka kulturní vystoupení pro rodiče

6 18.6. beseda s myslivci z MS Pokrok Lešany, ukázka kynologické práce Nocování ve škole Rytíři ve škole oslava Dne dětí Výlet do Netvořic sportovní den Školní rok byl ukončen Škola byla zapojena do těchto akcí: - Školní mléko - Recyklohraní / sběr elektrozařízení, monočlánků, soutěţe,tříděný odpad/ - Sběr starého papíru - Ovoce do škol - Fond SIDUS podpora pediatrické kliniky Škola se účastnila těchto výtvarných soutěží: Mateřská škola: Na silnici bezpečně Moje nejoblíbenější hračka Rok našeho stromu Základní škola: Svět kolem nás Můj svět fantazie Namaluj sovu Proč být hasičem-pomáháme při mimořádných situacích trojrozměrný model Ve výtvarné soutěži Rok našeho stromu se žáci MŠ umístnili na třetím místě v celorepublikovém kole a v kategorii jednotlivců vyhrála L.Moulíková. Sportovní soutěže: Soutěţní dopoledne se spřátelenou školou v Kamenném Přívoze V průběhu školního roku se konaly 4 třídní schůzky rodičů ţáků 13.9.,13.12.,2012,9.1.,17.4., I. Inspekční činnost byla provedena revize kotelny proběhla kontrola BOZP byla uskutečněna finanční kontrola hospodaření školy proběhla kontrola BEZPO Benešov zaměřena na bezpečnost práce proběhla následná kontrola BOZP a PO byla uskutečněna finanční kontrola hospodaření školy proběhl audit škoní jídelny proběhla další plánovaná kontrola BOZP Při veškerých kontrolách nebyly shledány ţádné nedostatky ani pochybení.

7 J.Základní údaje o hospodaření školy a) příjmy v roce Celkové příjmy Poplatky od žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců Příjmy z hospodářské činnosti 0 4. Příspěvky na NIV od zřizovatele Příspěvky na NIV od KÚ Ostatní příjmy b) výdaje v roce Investiční výdaje celkem Neinvestiční výdaje celkem náklady na platy pracovníků školy ostatní osobní výdaje zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky ostatní provozní náklady K.Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Není. L.Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Nejsou podmínky. M. Projekty financované z cizích zdrojů Škola byla zapojena do projektu EU peníze školám Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. V letošním školním roce byl projekt zdárně zakončen a výsledky byly zhodnoceny, sepsány a doručeny na MŠMT. N. Spolupráce s dalšími partnery Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni a neustále se pozitivně rozvíjí. Rodiče navštěvují školu kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím, jsou zapojováni do výuky, dochází v době třídních schůzek, konzultačních hodin, v době akcí pro veřejnost / besídky,sezonní tvořivá odpoledne, jarmarky, o Vánocích, Velikonocích/. Rodiče jsou o činnosti školy informováni na třídních schůzkách, zápisy v ŢK, ţákovských zápisnících, v obecním Zpravodaji, nástěnkou na veřejném prostranství a na webových stránkách školy. Několik rodičů se aktivně účastní na vedení zájmových krouţků pro ţáky školy. Úzce spolupracujeme i s obcí. Od roku 2006 spolupracujeme s Radou školy zřízenou Obcí Lešany, dlouhodobě vyuţíváme akcí Podblanického ekocentra ČSPO Vlašim a Votice, Domu dětí Benešov, Regionálního muzea v Netvořicích a Jílovém u Prahy. Organizujeme nebo se účastníme řady kulturních a sportovních akcí pro veřejnost / vánoční pásmo, vánoční jarmark, tvořivá odpoledne dětí s rodiči, vystoupení ţáků na kulturních akcích obce Hrubínovy Lešany, Drakiáda, vynášení Morany, Velikonoční vajíčko, Den matek, Den dětí, Dětský karneval, Lešanské jesličky, atd.. Spolupracujeme s knihovnou v Týnci nad Sázavou, Divadlem Aleše Bílka, ale take jsme profesně provázáni s PPP Benešov. Bc.Libuše Filipová ředitelka školy

8 Výroční zpráva o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. 18 v roce Informace nepodléhající poplatku jsou uvedeny ve zřizovací listině, řádu školy a výroční zprávě školy. 2. V roce 2012 nebyla podána ţádná ţádost o poskytnutí informace. Veškeré další informace k 18 v bodech b)- f) jsou negativní. V Lešanech ředitelka školy

9 FOTODOKUMENTACE ( výběr jen některých akcí): První kulturní akcí v novém školním roce, hned bylo divadelní představení p. A.Bílka O dobré vodě Jak je patrno, děti představení zaujalo a vtáhlo do děje. Pohádka byla opravdu poutavá

10 V adventním čase jsme s dětmi jeli do Benešova na výstavu netradičního zdobení vánočních stromků a betlémů. Akce probíhala v Domě dětí a mládeţa a byla opravdu velmi zdařilá. Načerpali jsme spoustu inspirací k výrobě netradičních vánočních ozdobiček a drobných dárečků, některé jsme ještě stihli vyuţít. Další velkou akcí školy byl zápis do první třídy. Tento slavnostní akt podstoupily čtyři nové, budoucí prvňačky.

11 Pro děti velmi poutavý byl i maškarní karneval, který jsme společně přichystali v prostorách mateřské školy. Děti měly moţnost se během soutěţního klání a různých sportovních a zábavných aktivit dokonale vyřádit. Karnevalových masek byla celá škála a některé byly náročným programem zjevně nadmíru unavené, program byl vyčerpávající

12 Příchod jara symbolizovalo i Velikonoční tvoření pro děti a rodiče, ale nejen pro ně. Kdokoli z obce chtěl, mohl přijít a vyrobit si vlastnoručně rozličné jarní a veikonoční dekorace. Některé výtvory byly jak od profesionálních dekoratérů a designerů

13 Návštěva profesionálních hasičů v Jílovém byla preventivní akcí, děti se zde dověděly jak mají postupovat v případě nebezpečí či přímo při poţáru.. Děti měly moţnost vyzkoušet si i výbavu hasiče. Zjistily, ţe to není ţádné peříčko - profi výstroj váţí i několik kilogramů.

14

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok: 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Saláková Část I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy 2009-2010 Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice Základní škola a školní druţina : Velká Jesenice 2 Mateřská škola : Velká Jesenice 200 Zřizovatel školy: Obec Velká

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní údaje Název školy: Adresa: Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 IZO 600 042 961 IČO 710 04 513 Tel. 311 675 335 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 1. Charakteristika školy Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov 747 70 IČO: 70 999 163, bank.spoj: ČSOB Opava 181707987/0300 Tel: 553 794 129, e-mail: zskomarov@tiscali.cz

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013-2014 Tato zpráva byla vypracována podle zákona č. 561/2004 Sb. ( 10 odst. 3), vyhlášky č. 15/2005 Sb., 7 10. Název školy: Základní škola a mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí

Více

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Krchleby okres Kutná Hora příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok - 4 a) Základní údaje o škole: Podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011 2012 Dne 1. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Petr Vrána, ředitel školy 1 OBSAH: strana A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 B. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 5 C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva ředitele školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ředitele školy školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ředitele školy školní rok 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHLUM, OKRES PŘÍBRAM Chlum 16, 262 93 Nalžovice tel: 318 864 157 e-mail: zsmschlum@volny.cz IČO: 71000461 Chlum 20.11.2011

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2011/2012 14. 10. 2012 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více