Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1"

Transkript

1 Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Stupeň : STUDIE Ve Valašském Meziříčí 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 1

2 Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 3 1A Identifikační údaje investora 3 1B Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace 3 1C Identifikační údaje stavby 3 2. OBSAH A CÍLE PROJEKTU 3 3. POUŽITÉ PODKLADY A PROVEDENÉ PRŮZKUMY 3 4. POPIS ŘEŠENÝCH LOKALIT A NÁVRHU OPATŘENÍ 4 4A ÚPRAVA PROSTORU U ŠKOLY 4 4B ÚPRAVA KŘIŽOVATKY U HASIČŮ 6 4C ÚPRAVA SJEZDU U KOSTELA 8 4D 4F ÚPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH (I., II., III.) 10 4G ÚPRAVA U MATEŘSKÉ ŠKOLY KNĚHYNĚ POPIS BEZBARIÉROVÉHO ŘEŠENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NAVAZUJÍCÍCH PLOH, ZELEŇ VAZBY NA STÁVAJÍCÍ A PROJEKTOVANÉ STAVBY 12 A1 Průvodní zpráva Strana 2

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 1A Identifikační údaje investora Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín IČO: Tel: Č. účtu: /100 1B Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace Ing. Leoš Zádrapa Juřinka 1312, Valašské Meziříčí IČ: DIČ: CZ tel.: C Identifikační údaje stavby Název stavby : Místo stavby : Stupeň dokumentace : Projekt bezpečně do školy Prostřední Bečva Studie 2. OBSAH A CÍLE PROJEKTU Studie dopravních úprav vedoucích ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů na komunikacích v rámci obce Prostřední Bečva. Studie je součástí projektu Na zelenou bezpečné cesty do školy pod záštitou nadace Partnerství, kterého se Základní škola a mateřská škola Prostřední Bečva účastní. Hlavními cíli studie jsou: Návrh souboru opatření pro zklidnění dopravy v kritických úsecích obce Odstranění nepřehledných úseků křižovatek Zvýšení bezpečnosti pohybu peších a cyklistů, zejména dětí Zlepšení dopravní obslužnosti ZŠ a MŠ Stanovení předpokládané ekonomické a technické náročnosti navržených opatření 3. POUŽITÉ PODKLADY A PROVEDENÉ PRŮZKUMY V rámci před-projektové přípravy byla provedena prohlídka místa a pořízena fotodokumentace, krátkodobě bylo provedeno sledování provozu ve vytipovaných úsecích. A1 Průvodní zpráva Strana 3

4 Seznam použitých podkladů: Náměty a tipy na nebezpečná místa od dětí ZŠ Prostřední Bečva a jejich rodičů zpracované formou prezentace v rámci projektu Na zelenou Bezpečné cesty do školy Informace o provozu školy od pracovníků školy Projektové podklady k plánované revitalizaci centra obce poskytnuté Obecním úřadem obce Prostřední Bečva Vlastní průzkum skutečného stavu, provozu a pořízená fotodokumentace Mapové podklady byly převzaty z JDTM ZK. Katalogové listy od výrobců dopravních zařízení a dopravního značení 4. POPIS ŘEŠENÝCH LOKALIT A NÁVRHU OPATŘENÍ Jednotlivé řešené lokality v obci byly pojmenovány dle charakteristických budova či míst v obci. Přesnější lokace, vzhledem k tomu že obec nemá systém pojmenovaných ulic, nebyla možná. Z celkové situace je pak patrné umístění jednotlivých řešených území. A Úprava prostoru u školy B Úprava křižovatky u hasičů C Úprava sjezdu u kostela D Úprava na místní komunikaci v obci I. E Úprava na místní komunikaci v obci II. F Úprava na místní komunikaci v obci III. G Úprava u mateřské školy Kněhyně 4A ÚPRAVA PROSTORU U ŠKOLY A) POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Objekt školy je situován v přímém sousedství místní komunikace s hlavním vstupem orientovaným z komunikace. Rozptylový prostor před vstupem je nedostatečný, v současné době je osazen zábradlím proti přímému vyběhnutí ze vstupu na komunikaci. Chybí zde chodník a prostor komunikace a blízké křižovatky je tvarově neurčitý, nejsou vymezeny plochy pro pohyb vozidel a pro pohyb chodců. Není zde zajištěno parkování pro rodiče přivážející své děti do školy. Na příjezdu ke škole z východní strany je na komunikaci instalován zpomalovací práh a dopravním značením omezena rychlost na 20 km/hod. Na příjezdu z opačné strany není žádné dopravní omezení. V prostoru u školy chybí funkční propojení stávajících chodníků a bohužel s ním nepočítá ani již neprojektovaná úprava v rámci revitalizace středu obce. V rámci školy chybí místo pro bezpečné parkování kol a koloběžek dětí, které jezdí do školy těmito vlastními prostředky. A1 Průvodní zpráva Strana 4

5 Foto. 1 - Pohled na prostoru u základní školy B) POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV V rámci v prostoru školy jsou navrženy následující úpravy vedoucí k celkovému zklidnění dopravy a zlepšení přehlednosti prostoru u školy a dopravní obslužnosti a zvýšení bezpečnosti chodců (dětí). B1 úprava tvaru křižovatky Současná křižovatka bude tvarově upravena tak, aby byla jednoznačně vymezena a neumožňovala rychlý průjezd prostorem před školou. Vytvarování křižovatky bude provedeno betonovými obrubníky osazenými do betonu, stávající živičná plocha mimo křižovatku budou vybourána a nahrazeny zelení. Vzhledem k tomu že se jedná o rozhledové pole křižovatky je možno zde uvažovat porost či jiné objekty (mobiliář) pouze do výšky 0,9 m. B2 doplnění propojovacího chodníku Navrženo je doplnění propojovacího chodníku proti škole, který spojí stávající chodníky v obci do kontinuální komunikace pro pěší. Navržený chodník má šířku 1500 mm, s ohledem na to že navazující pěší komunikace mají stejnou šířku. Navržený chodník navazuje na stávající i na projektované plochy bezbariérově. B3 Výstavba přechodu pro chodce Před školou je nově navržen přechod pro chodce, propojující nový chodník a zvětšený rozptylový prostor před vstupem do školy. Přímo proti vstupu do školy bude opět osazeno zábradlí. Přechod je šířky 3,0 m, v provedení zvýšený pro omezení rychlosti jízdy vozidel. Přechod bude označen svislým dopravním značením s upozorněním na příčný práh a s omezením rychlosti na 20 km/hod. Technické parametry zvýšeného přechodu budou splňovat příslušné normy. A1 Průvodní zpráva Strana 5

6 B4 Vytvoření rozptylového prostoru V prostoru bezprostředně před vstupem do školy návrhem vznikl alespoň minimální rozptylový prostor šířky cca 3,0 v rámci možností řešeného prostoru. Toho bylo docíleno úpravou tvaru křižovatky s přihlédnutím k již naprojektovaným kolmým parkovacím místům vedle vstupu do školy. Prostor je řešen jako zvýšený, od komunikace stavebně oddělený - obrubníkem a zábradlím (proti vstupu do školy) a navazuje na rovněž nový chodník severozápadním směrem k místní komunikaci. V rámci tohoto prostoru jsou pak vytvořena dvě podélná parkovací stání pro krátkodobé parkovaní či zastavení vozidla pro rodiče přivážející nebo odvážející děti do školy. B5 Nové stojany na kola V návaznosti na plochu u vstupu do školy je navrženo umístění nového krytého přístřešku se stojany na kola koloběžky. Přístřešek je umístěn v rámci pozemku školy. Přístup k němu bude přes upravenou branku v oplocení školy. Odhadovaná kapacita přístřešku by měla být cca kol či koloběžek, nutno upřesnit s vedením ZŠ dle jejich zkušeností. C) ZÁKLADNÍ UKAZATELE Celková délka nového chodníku š. 1,5 m m Nový zvýšený přechod š. 3,0 m, včetně dopravního značení... 1kpl Oprava a úprava rozptylových ploch (chodník)... cca 165 m 2 Přístřešek se stojany na kola pro cca kol... cca 15 m 2 Nové zelené plochy... cca 160 m 2 4B ÚPRAVA KŘIŽOVATKY U HASIČŮ A) POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Jedná se o křižovatku na průtahu silnicí č. I/35 se silnicí č. III/01880 a místní komunikací obce Prostřední Bečva. Křižovatka se nachází na km 317,550 silnice I/35. Místo je dopravně mimo obec. V prostoru křižovatky je umístěn přechod pro chodce a dále jsou umístěny autobusové zastávky v obou směrech na silnici I. třídy. Situace na komunikaci je přehledná, těsné okolí komunikace je nezastavěné, otevřené. Tato přehledná situace způsobuje že, byť je před křižovatkou a přechodem dopravním značením rychlost postupně snížena na 50 km/hod, předepsaná rychlost je zde často překračována. Častější kontroly rychlosti Policie ČR v tomto místě nejsou úplně účinné. Nedodržování rychlosti vozidel komplikuje situaci osob a často dětí přecházejících přes přechod, v kombinaci s autobusy a odbočujícími vozidly. A1 Průvodní zpráva Strana 6

7 Foto. 2 - Pohled na křižovatku na silnici I/35 B) POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV V rámci v prostoru komunikace jsou navrženy následující úpravy vedoucí k zajištění plynulého zpomalení dopravy v tomto úseku silnice I/35 a zvýšení bezpečnosti chodců (dětí). Jednotlivá opatření jsou odstupňována a je možno realizovat nezávisle na sobě. Celkový konečný rozsah realizace bude záviset jednak na stanoviscích správce komunikace ŘSD ČR a Policie ČR, tak možnostech financování navržených opatření. B1 úprava tvaru křižovatky Základním navrženým opatřením je optické psychologické zúžení jízdních pruhů v prostoru křižovatky ze stávající šířky 4,25 na 3,0 m. Navrženo je zúžení pruhů směrem od krajnice ke středu, s ohledem na zimní údržbu bude zúžení provedeno dopravním značením v plastickém strukturálním provedení (zvučící). Zúžení bude provedeno v obou směrech, doplněno příslušným svislým dopravním značením (návěst změny směru jízdy, směrové tabule). Dále je v celém úseku snížené rychlosti v obou směrech navrženo doplnění zákazu předjíždění (dvojitá plná středová čára a svislé dopravní značení zákaz předjíždění ) Součástí opatření je doplnění zákazu předjíždění v celém úseku silnice mezi předmětnou křižovatkou a dalším místem v obci, kde je vyšší koncentrace pohybu chodců křižovatka u kostela. Úsek se zákazem předjíždění by, tak byl v úseku silnice I/35 na km 317,030 až km 317,550 tedy v celkové délce cca 520 m. A1 Průvodní zpráva Strana 7

8 B2 Doplnění optické psychologické brzdy Dalším stupněm úprav je doplnění nového vodorovného značení V18 optická psychologická brzda v prostoru osazení stávajícího dopravního značení omezujících rychlost na 50 km/hod a to v obou směrech komunikace. B3 Zpomalovací semafor Posledním stupněm úpravy v křižovatce je doplnění světelného dopravního zařízení inteligentního dynamického zpomalovacího semaforu řízeného rychlostním radarem. Ten rychleji jedoucí vozidla zpomalí červeným signálem, vozidla jedoucí předepsanou rychlostí nijak neomezí. Výchozím stavem světelné signalizace je svítící červený signál. Pokud je první změřená hodnota rychlosti pod povolenou mezí (50 km/h), dojde k téměř okamžitému přepnutí přes žlutý signál na zelený signál. Vozidlo není nijak zdrženo v průjezdu úsekem. Zelená svítí po celou dobu pohybu vozidel, potom následuje přechod přes žlutou do výchozího stavu červená. Pokud je první změřená hodnota rychlosti nad povolenou mezí (rychle přijíždějící vozidlo), zůstává ještě po nastavenou dobu svítit červená, který donutí rychle jedoucí vozidlo zpomalit. Teprve po uplynutí nastavené doby dojde k přechodu přes žlutou do zelené a umožnění průjezdu vozidla. B4 Statický radar s ukazatelem rychlosti Instalace tohoto zařízení je uvedena jako možná levnější alternativa ke zpomalovacímu semaforu, ale vzhledem k obecně malé účinnosti tohoto opatření na dodržování předepsané rychlosti jej považujeme za pouze částečné čí přechodné řešení stavu. C) ZÁKLADNÍ UKAZATELE Celková délka řešeného úseku... cca 320 m Nové vodorovné dopravní značení... cca 290 m 2 Nové svislé dopravní značení ks Instalované dopravní zařízení semafor řízený radarem... 2 kpl 4C ÚPRAVA SJEZDU U KOSTELA A) POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Jedná se o místo na silnici č. I/35 na km 317,030. Je zde vyústění dvou sjezdů místních komunikací. Místo není nijak dopravně upraveno, jedná se o místo mimo obec, není zde omezena rychlost (90 km/hod), není omezeno předjíždění. Úsek silnice je v tomto místě přímý, přehledný. Napojené místní komunikace zajišťují dopravní obslužnost skupiny RD a kostela s hřbitovem. V tomto místě je zvýšený pohyb jednak vozidel, jeden chodců. A1 Průvodní zpráva Strana 8

9 Foto. 3 - Pohled na místo sjezdu u kostela na silnici I/35 B) POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV Navržené úpravy vedou ke zklidnění a plynulému zpomalení provozu v tomto místě. V rámci úprav zde navrhujeme zavedení zákazu předjíždění a snížení rychlosti na 70 km/hod, podpořené optickým zúžením jízdního pruhu. Optické psychologické zúžení jízdních pruhů v prostoru napojení místních komunikací ze stávající šířky 4,25 na 3,0 m. Navrženo je zúžení pruhů směrem od krajnice ke středu, s ohledem na zimní údržbu bude zúžení provedeno dopravním značením v plastickém strukturálním provedení (zvučící). Zúžení bude provedeno v obou směrech, doplněno příslušným svislým dopravním značením (návěst změny směru jízdy, směrové tabule). Snížení rychlosti na 70 km/hod je navrženo jednak v prostoru napojení místních komunikací, ale rovněž dále ve směru na Horní Bečvu až po křižovatku u Hasičů, kde je rychlost dále snížena na 50 km/hod. V celém úseku je v obou směrech navrženo doplnění zákazu předjíždění (plná středová čára a svislé dopravní značení zákaz předjíždění ). Jedná se o úsek silnice I/35 na km 317,030 až km 317,550 (až ke křižovatce u Hasičů ) tedy v celkové délce cca 520 m (vzdálenost mezi křižovatkami). C) ZÁKLADNÍ UKAZATELE Celková délka řešeného úseku... cca 500 m Nové vodorovné dopravní značení... cca 320 m 2 Nové svislé dopravní značení... 9 ks A1 Průvodní zpráva Strana 9

10 4D 4F ÚPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH (I., II., III.) A) POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Jedná se o stávající místa na místní komunikaci v obci Prostřední Bečva, vesměs se jedná o křížení nebo sjezdy k nemovitostem, které jsou nepřehledné, s nedostatečným rozhledem pro výjezd na komunikaci. Neostatečný rozhled je způsoben stávajícími domy či ploty, které jsou v těsné blízkosti komunikací. Jejich poloha je dána historickým vývojem obce. Jedná se o místa se zvýšeným pohybem chodců a cyklistů. Jedná se o intravilán obce. B) POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV Stavební úpravy pro zlepšení dopravní situace v těchto místech není možno řešit z důvodů situačních, majetkových, prostorových. Pro zlepšení situace a rozhledových poměrů je zde tedy navrženo umístění dopravních zrcadel bez dalších úprav stávajícího dopravního značení. Využity budou typové výrobky schválené pro použití na pozemních komunikacích, konkrétní typ bude upřesněn v rámci výběrového řízení. Umístění dle výkresu situace. C) ZÁKLADNÍ UKAZATELE Celkový počet osazených zrcadel... 4 kpl 4G ÚPRAVA U MATEŘSKÉ ŠKOLY KNĚHYNĚ A) POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Součástí navržených úprav je i zlepšení situace v okolí mateřské školy v obci v části Kněhyně. Zde je mateřská škola v těsné blízkosti místní komunikace a hasičské zbrojnice. Zcela zde chybí parkovací plochy pro rodiče přivážející své děti do MŠ, vozidla parkují na ploše před hasičskou zbrojnicí a blokují případný výjezd vozidel hasičů. Foto. 4 - Pohled na místo u MŠ Kněhyně pohled ve směru od centra obce Prostřední Bečva A1 Průvodní zpráva Strana 10

11 B) POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV V rámci studie je navrženo zřízení nových parkovacích stání pro rodiče dětí, zajišťující jejich dopravu do a ze školky. Pro tento účel jsou navržena podélná parkovací stání po pravé straně komunikace ve směru z centra obce na Pustevny. Podél parkovacích míst je navržen obslužný chodník tak, aby nebylo nutno přecházet cestu. Nová parkovací stání (navrženo je 8 parkovacích míst) budou vybudována na rozšířeném násypu k místní komunikaci. Rozměry parkovacích míst jsou 6,0 x 2,0 m, chodník podél parkovišť je uvažován šířky 1,5 m. Dále je v rámci úprav doplněno dopravní značení respektive provedena výměna 2 ks stávajících dopravních značek A12 Děti za stejné s reflexním zvýrazněním. Dále bude doplněna nová značka označující parkoviště s podélným stáním (IP 11c). Kryt plochy nového parkoviště bude živičný, chodník dlážděný z maloformátové dlažby. Napojení chodníku na okolní plochy a komunikace bude provedeno bezbariérově. Parkovací místa budou vyznačena vodorovným dopravním značením bílou barvou (opravní značka V10a). C) ZÁKLADNÍ UKAZATELE Výměra nových živičných ploch (parkoviště)... 99,0 m 2 Výměra nových dlážděných ploch (chodník)... 89,0 m 2 Vodorovné dopravní značení... 2,80 m 2 Svislé dopravní značení... 3 ks 5. POPIS BEZBARIÉROVÉHO ŘEŠENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Veškeré nové či jinak upravované zpevněné plochy a napojení na stávající dopravní infrastrukturu jsou řešeny jako bezbariérové v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Konkrétní řešení jednotlivých případů napojení pěších komunikací budou řešeny v dalších stupních projektové dokumentace. 6. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NAVAZUJÍCÍCH PLOH, ZELEŇ Rekultivace stavbou dotčených okolních ploch bude řešena pouhým upravením do původní podoby. Nezpevněné plochy budou podél obrubníků dosypány zeminou a svahy urovnány a ohumusovány ornicí a následně osety travním semenem Pozemky a plochy nedotčené výstavbou nebudou nijak upravovány, plochy případně degradované stavební činností při provádění stavby, budou v rámci stavby pouze uvedeny do původního stavu. A1 Průvodní zpráva Strana 11

12 7. VAZBY NA STÁVAJÍCÍ A PROJEKTOVANÉ STAVBY V době zpracování této studie byla projekčně zpracována regenerace centra obce. Řešení tohoto projektu je ve studii respektováno. V současné době nejsou známy další podmiňující či související podmínky či stavby, které by jakkoli ovlivňovaly navržené úpravy. Zpracoval : Ing. Leoš Zádrapa 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 12

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY TP 133 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č. J. 354/2005-120- STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 8. 2005 ISBN: 80-86502-25-2

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264

ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264 201 ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264 Základní škola v Nové Vsi nad Nisou se nachází přímo u silnice III/28733, která kromě obsluhy Nové Vsi nad Nisou představuje i alternativní spojení Jablonce a Smržovky

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK 11-25 JANOV NAD NISOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen 2011 ANOTACE

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů Na základě závěrů ze společného ústního jednání

Více

Základní škola Josefa Kajetá Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 www.zstylova.cz

Základní škola Josefa Kajetá Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 www.zstylova.cz Základní škola Josefa Kajetá Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 www.zstylova.cz Listopad 2011 1 1. Úvod Cílem školního plánu mobility je: Zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy Zvýšení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Propojený obrázek nelze zobrazit. Příslušný soubor byl pravděpodobně přesunut, přejmenován nebo odstraněn. Ověřte, zda propojení odkazuje na správný soubor a umístění. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA Učební text Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Jaroslav Muller, CSc. Název: Autor: Vladislav

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306 OBSAH A. Textová část B. Výkresová část 1. Situace širších vztahů 1:5000 2 Situace - urbanistický návrh 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky,

Více

- P R O J E K Č N Í Č I N N O S T V E V Ý S T A V B Ě - A R C H I T E K T U R A, U R B A N I S M U S, S T A T I K A

- P R O J E K Č N Í Č I N N O S T V E V Ý S T A V B Ě - A R C H I T E K T U R A, U R B A N I S M U S, S T A T I K A - P R O J E K Č N Í Č I N N O S T V E V Ý S T A V B Ě - A R C H I T E K T U R A, U R B A N I S M U S, S T A T I K A OBSAH A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 A.1. IDENTIFIKACE DOKUMENTACE 2 A.1.a. Identifikační údaje

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST BLANSKO - střed města 1 BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ATELIER RAW LEDEN 2003 BLANSKO - střed města 2 OBSAH : A. TEXTOVÁ ČÁST str. A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 1.1. Zpracovatelé

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě Holická 568/31, 772 00 Olomouc IČ: 451 92 031 Tel.: +420 585 531 111 Fax: +420 585 531 333 www.stavoprojekt.cz ÚZEMNÍ STUDIE ZAHRADNÍ II Objednatel:

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více