Koncepce rozvoje školy na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce rozvoje školy na období"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem Žďárec u Sk. 8 Koncepce rozvoje školy na období Č.j.: Platnost: Od Vypracoval: Mgr. Radka Červinková ředitelka školy Ve Žďárci u Skutče dne

2 Koncepce rozvoje Základní školy a mateřské školy Žďárec u Skutče pro období roku Základním cílem pedagogických pracovníků školy je vést žáky - k osvojování potřebných strategií učení - k motivaci k celoživotnímu učení - k tvořivému myšlení a řešení problémů - ke komunikaci a spolupráci - k vlastnímu hodnocení svého vzdělávání a ke korekci - k ochraně fyzického i duševního zdraví - k dobrému vztahu k vytvořeným hodnotám a životnímu prostředí, - k ohleduplnosti a k toleranci lidí s odlišnými duchovními hodnotami - Je povinností ředitele vést pedagogický sbor ke - kvalitní, smysluplné práci - k stálému vzdělávání a zvyšování své vlastní úrovně - k růstu morálnímu i profesnímu Nemalou měrou k výchově a vzdělávání žáků přispívá i prostředí a vybavení školy i okolí budovy školy. Od mého nástupu do funkce ředitele se snažím školu vést dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Renovujeme, modernizujeme a upravujeme učebny, chodby, šatny, umyvárny, toalety. Zřídili jsme kabinet pro uložení pomůcek.byla opravena fasáda budovy školy. Pravidelně malujeme. Obdiv a spokojenost rodičů, náhodných návštěvníků i zřizovatele, je nám toho důkazem. V této činnosti bych chtěla i nadále pokračovat a školu dál rozvíjet. Velikým přáním nás všech by byla výstavba, renovace a modernizace školní zahrady, kde bychom mohli naplňovat školní vzdělávací program v oblasti poznávání přírody a žití v souladu s přírodou. Rádi bychom zahradu vybavili novými herními prvky. Vystavěli velikou dřevěnou pergolu k učení se venku v přírodě. Instalovali pitnou vodu. Opravili pískoviště. Naším přáním by bylo zvětšení plochy zahrady o pravé křídlo, které v současné době je majetkem MÚ Skuteč. Rádi bychom opravili ploty a oplotili tuto novou část, abychom ji mohli také využívat. Pevně věříme, že za spolupráce zřizovatele a získaného garančního projektu se tento sen uskuteční.

3 Jsem nakloněná i pro nové nápady a návrhy z řad mých spolupracovníků a zřizovatele. l. Krátkodobé cíle rozvoje školy II.Střednědobé cíle rozvoje školy III. Dlouhodobé cíle rozvoje školy l. Krátkodobé cíle rozvoje školy Cíl: Zvyšovat vzdělávací standard, udržet si nulový odchodu dětí a 100 % postup žáčků z MŠ do našeho 1. roč. ZŠ. Udržet si oblíbenost a dobré jméno školy. Prostředky: je propagace, otevření školy veřejnosti a úzké propojení školy s obcí (obcemi Žďárec, Radčice, Oldřetice), respektive s obecními organizacemi (hasiči Žďárec, Radčice, Svaz žen, TJ Sokol Radčice, farnost Skuteč ). Realizace: Vyučovat dle vlastního Školního vzdělávacího programu: Já jsem, a ten dle průběhu a výsledků vzdělávání inovovat. Vyučování Aj již v mateřské škole a pak od 1. ročníku základní školy jednou hodinou týdně, pro lepší a plynulejší poznávání Aj a jeho chápání. Neustále aktivně spolupracovat s naší mateřskou školou. Uskutečňovat pravidelné návštěvy předškoláků v hodinách I. třídy. Uspořádat schůzku rodičů budoucích prvňáků a našich

4 vyučujících, představit blíže školu a nabídnout osobní návštěvu školy. Osobní návštěva ředitele a vyučujících ve školce v Pokřikově, pozvání na návštěvu všem dětem i rodičům. Propagační brožura o škole - vázaná barevná publikace, která detailně představí vyučující, jejich kvalifikaci a zkušenosti. Dále představí metodiku práce na málotřídní škole projektové vyučování, skupinovou a kooperativní výuku, výhody společného vzdělávání žáků napříč ročníky a Školní vzdělávací program. Akcent bude kladen na výuku angličtiny (od l.ročníku), její metodiku a dále pak na realizaci individuálního vzdělávání žáků dle jejich nadání a potřeb. Obsáhlá část se bude věnovat další školní činnosti představení školních výletů, soutěží, akademií, aj. Uveřejňovat dny otevřených dveří i na webu naší školy v MŠ i ZŠ. Pravidelně přispívat do místních novin. Upevňovat a zlepšovat vztahy a komunikaci mezi školou a jednotlivými představiteli obce, odstranit osobní bariéry a tzv."táhnout za jeden provaz". Zajistit propojení školy a místních organizací a sdružení.např. uspořádat hasičský den - návštěva dobrovolných hasičů ve škole, vyprávění o historii, požárech a jejich hašení, ukázka hasičské zbrojnice. Organizovat zápis k základnímu vzdělávání příjemnou, hravou formou. Dostatečně oslovit a zaujmout žáky hravou formou Umístit odkaz na školní webové stránky všude tam, kde by školamohla najít své budoucí žáky. Zjistit, čím by škola (zaměstnanci, ale i žáci) mohla být prospěšná obci a tyto akce zrealizovat (např. pomoc při organizaci různých akcí, úklid obce a jiné). Uspořádat opět řadu oblíbených periodických akcí a vždy pozvat mateřskou školu a rodiče. - Crazy day - čertovská nadílka návštěva čerta a Mikuláše - vánoční pobesedování kolem stolu s rodiči a prarodiči žáků - návštěva divadelních představení pro děti /místních i krajských/ - návštěva záchranné stanice na Pasíčkách s výukovým programem - recitační soutěž školy - vynášení Morény - Slavík žďárecké školy - taneční soutěž družstev / rodiče & děti / ve ŠD - cyklistický závod ve spolupráci s městskou policií Skuteč - pálení čarodějnic - Doupníkův branný závod - beseda s policistou ČR

5 - velká školní akademie ve spolupráci se Salonem Diana /půjčovny svatebních šatů/ jedenkrát za dva roky. - výlety na skutečské koupaliště - návštěvy skutečského krytého bazénu, sportovní haly,zimního stadionu - zážitkový, projektový den i noc s přespáním ve škole - uspořádání školního zájezd pro rodiče a děti do pražského divadle /div. představení, muzikál / - sběr starého papíru a bylin - vánoční, velikonoční jarmark II. Střednědobé cíle rozvoje školy Cíl: Vytvořit školu takovou, která by svým zaměřením, stylem výuky a celkovým dojmem splňovala nároky a požadavky rodičů a vynikala mezi malotřídními školami v okolí. Realizace: Vytvořit podmínky a vybavení pro zájmovou činnost školy keramický a dramatický kroužek MŠ i ZŠ. Zajistit půdní vestavbu, kde by vznikla tělocvična, místnost pro pohybovou aktivitu a sportovní vyžití žáků v zimních měsících. Neustálé vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti nových výchovných a pedagogických principech.

6 Zajistit dotaci na rekonstrukci, opravu a výstavbu školní zahrady pro ZŠ a MŠ. Udržet si počty dětí v ZŠ i MŠ Cíle v jednotlivých oblastech Žáci s VPU a žáci nadaní Nemalou pozornost hodláme i nadále věnovat žákům s VPU,VPCH nebo žákům nadaným. K nim budeme přistupovat individuálně, na základě vytvořených individuálních studijních plánů a redukovaných učebních osnov či naopak u nich budeme rozvíjet talent a nadání.v obou případech budeme úzce spolupracovat s SPC Skuteč i Chrudim. Zlepšování vlastního sebehodnocení žáků Cílem je, aby žáci bezpečně zvládali ohodnotit a uvědomit si sílu svých možností. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. Vedeme žáky k uvědomění si své práce, svých možností, znalostí. Chybu pak chápeme jako přirozenou součást procesu učení. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval své výkony a výroky. Při sebehodnocení se žák snaží popsat: - co se mu daří - co ho při té činnosti nejvíce zaujalo - v čem nejčastěji chybuje - co mu ještě nejde a proč - jak bude pokračovat dál Sebehodnocení žák zapisuje do vlastního hodnotícího sešitu. Personalistika upevňování mezilidských vztahů na pracovišti, vytváření týmu, týmová práce prostřednictvím společných pracovních úkolů, společných kulturně společenských akcí, sportovních akcí,motivace pracovníků sledovat výkonnost a výsledky v práci jednotlivých pracovníků (kontrola,řízený rozhovor, hospitace,ankety) začínajícímu učiteli poskytnout zkušeného uvádějícího učitele ( na dobu 2 let) posilovat vzájemnou důvěru a spolehnutí se jeden na druhého

7 prezentovat nové nebo úspěšné formy práce v hodinách ukázkové hodiny vytvářet učitelům a zaměstnancům příjemné pracovní prostředí a vhodné pracovní klima Kontrolní činnost dbát na dostatečný počet hospitací konaných v průběhu roku ( ŘŠ,ZŘŠ,učitelé) zvýšenou pozornost věnovat kontrole práce začínajícího učitele sledovat dodržování pravidel BOZP,PO,CO, termínů preventivních prohlídek, dodržování termínů revizí kontrola zápisů o různých druzích poučení žáků v TK (zvláštní list) kontrola práce učitele a jeho práce s žákem s individuálním vzděl. plánem- VPU, úlevy, individuální přístup, redukované učivo, výstupy vyhodnocování srovnávacích testů SCIO nebo KALIBRO Naplňování cílů enviromentální výchovy Pod hlavním vedením koordinátora environmentální výchovy budeme uplatňovat prvky ekologické výchovy ve vyučovacích hodinách, formou besed, přednášek. Budeme pokračovat v úzké spolupráci s ekocentrem Paleta v Pardubicích, dále budeme pokračovat v celostátním projektu Recyklohraní, v rámci oslav Dne Země budeme pečovat o čistotu v obci a okolí, povedeme žáky k ochraně a vylepšování prostředí školní budovy a okolí školy. Všichni žáci a zaměstnanci školy se zapojují do třídění druhotného odpadu sklo,plasty,papír,baterie, elektrospotřebiče. Prevence sociálně patologických jevů v chování mládeže Společnými silami podporujeme prevenci sociálně patologických jevů, v chování dětí se zaměřujeme hlavně proti šikaně, zneužívání návykových látek a drog ( besedy,přednášky Policie ČR), kyberšikany, dětské pornografie informujeme a varujeme naše žáky před těmito negativními jevy provázejícími náš život v současné společnosti. Projekty do nichž se naše ZŠ zapojuje

8 Projekt Školní mléko. Dotované mléko a mléčné výrobky Ovoce do škol. Jednou za 14 dní dostávají žáci ovoce, nebo zeleninu. - EU peníze školám Spolupráce s jinými organizacemi. Spolupráce s rodiči 1)zajišťování akcí pro děti školní soutěže recitační, taneční,slavík 2)organizační zajištění Dopníka-branného závodu 3) sběr papíru, bylin, kůry 4)besedy na různé téma profese, ruční práce Sbory dobrovolných hasičů 1)besedy na téma Chování člověka za mimořádných událostí 2)tematická požární cvičení evakuace školy 3)ukázky techniky, zásahu apod. Senior centrum Skuteč 1)zajištění spolupráce 2) společné pondělní odpoledne ruční práce se seniory 3)vystoupení dětí s kulturním programem pro seniory Myslivecký svaz skutečska 1)beseda o dravcích 2)společná návštěva lesa,krmení lesní zvěře Městská a státní policie 1)besedy na téma bezpečnost k neznámým místům, lidem 2)spolupráce při cyklo- závodu, poučení o vybavení kola Zvážit možnost spolupráce se skutečskými farníky,dle zájmu nabídnout možnost prostoru ve škole pro farní setkání věřících lidí ve Žďárci a okolí. Zvážit možnost spolupráce školy s dalšími organizacemi ze sousedních obcí.

9 III. Dlouhodobé cíle rozvoje školy Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly Oblast řízení a správy udržovat naplněnost tříd, zaměřit se na získávání žáků školy zlepšenou propagací práce školy, spolupracovat se zřizovatelem na kulturním životě obce vítání občánků, Dny dětí, besídky, dále spolupráce s obcí na projektech týkajících se školy, dětského hřiště, sportovišť, pracovat na tvorbě projektů k získání dotací z fondů EU (vybavenost školy, mezinárodní spolupráce, profil regionu), zlepšovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat učební pomůcky, doplňovat knihovny, modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy, zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy, hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP, zajistit podíl pracovníků na strategickém řízení a vlastním hodnocení školy, delegovat výkonné kompetence na co nejnižší úrovně řízení, pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury. Oblast vzdělávání motivovat žáky k aktivní účasti na různých soutěžích (sportovních, výtvarných) a oceňovat jejich úspěchy, zaměřit se na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména ve čtenářské, matematické, sociální, přírodovědné, informační gramotnosti a ve schopnosti komunikace v cizích jazycích, zajišťovat účinnou individuální péči žákům s výukovými problémy a vývojovými poruchami učení dle doporučení PPP, sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst, uplatňovat ve výuce nové alternativní metody, smysluplně využívat a sledovat DVPP, zaměřovat samostudium pedagogů a vytvářet pro ně podmínky, průběžně pracovat na inovacích školního vzdělávacího programu a na strategiích jeho rozvoje, na základě zkušeností pracovníků a požadavků rodičů, v závislosti na skladbě žáků, identifikovat a vyhodnocovat silné a slabé stránky školy, systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a sledovat úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat z více zdrojů, analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní

10 neúspěšnosti, zejména u žáků, kteří dlouhodobě vykazují vysokou míru neúspěšnosti, výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků, v rámci prevence se zaměřit na prevenci rizikového chování dětí a žáků (užívání návykových látek, šikana apod.). podporovat rozvoj vzdělávání v informační gramotnosti a jazykové gramotnosti, vyhodnocovat dosaženou úroveň a výsledky vzdělávání. Oblast sociální vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy a rodiči, vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě rozvíjet environmentální výchovu, dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole, trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou, zohledňovat vnější prostředí (sociální, regionální), odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry, zpracovat a vyhodnocovat koncepci domácí přípravy, zřídit školské poradenské pracoviště pro poskytování poradenských služeb rodičům i žákům, spolupracovat i s dalšími partnery při vytváření vzdělávací nabídky, zejména zájmové činnosti. Cíle rozvoj podmínek ke vzdělávání ekonomické zdroje, kulturnost a vybavenost prostředí, hygiena, preventivně předcházet problémům pomocí neustálé údržby budovy školy, zaměřit se na školu a její okolí z hlediska estetické výchovy, usilovat o získání dalších finančních prostředků pomocí nejrůznějších projektů a grantů, zvýšit objem prostředků získaných vlastní hospodářskou činností a od sponzorů, zvyšování kvalifikovanosti pedagogů, rozvoj pedagogických dovedností pedagogů a odborných znalostí pracovníků školy, využívání znalostí ze speciální pedagogiky, rozvoj podpůrné, poradenské a konzultační činnosti školy žákům, zákonným zástupcům, rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů ve škole, rozvoj informačního systému a prezentace školy, public relations. Strategie Oblast pedagogická

11 podporovat dovednost samostatné práce žáků, využívat ji jako východisko vzdělávání vytvořit systém vedoucí k účinnější výchově v oblastech ekologie, rasové a náboženské snášenlivosti, xenofobie, úcty k lidem a k přírodě, k vytvářeným hodnotám, příznivá atmosféra, individuální přístup, alternativní postupy, rozvoj tvořivosti, samostatné práce, sebevzdělávání, dialogu, kooperace, aktivit dětí, talentovaných dětí, preventivně předcházet kázeňským problémům vytipování problémových dětí, společné působení, včas informovat rodiče, trvale vytvářet podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřit se na prevenci rizikového chování, zohledňovat vzdělávací potřeby dětí cizinců. Oblast materiálně technická každoročně určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným, účelným čerpáním rozpočtu, zkvalitňovat vybavení tříd, zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj všech účastníků vzdělávání, zajistit obnovu ICT vybavenosti, získávání sponzorů na konkrétní akce školy, zvýšit podíl dalších osob na financování školy, zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů vyhlašovaných MŠMT Zajistit půdní vestavbu, kde by vznikla tělocvična, místnost pro pohybovou aktivitu a sportovní vyžití žáků v zimních měsících. Propojit školu s životem přírody i společnosti, cílem je škola otevřená se vzděláváním od nejjednodušších zásad života po nejsložitější, napříč společností. Vytvořit ze školy nejen vzdělávací, ale i informační centrum. Vytvořit ze školy centrum pro sepjatost ducha a jednotu okolních obcí. Oblast personální promyšleně vybírat případné nové pracovníky školy, podpora získání předepsané kvalifikace pro výkon zaměstnání pedagogů, promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance, podněcovat jejich rozvoj, motivovat zaměstnance průhledný a jasný systém vyplácení mimotarifních složek platu, vypracovaný kontrolní systém ve všech oblastech činnosti školy, v systému odměňování podporovat realizaci ŠVP, další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na společné vzdělávání celého pedagogického týmu, dále se zaměřit na získávání oprávnění k výkonu specializovaných činností.

12 Oblast ekonomická získávat a zvyšovat kladný hospodářský výsledek školy z obecní dotace a využívat ho pro rozvojové programy školy nebo pro fond odměn pracovníků školy, spolupracovat s obcí při financování oprav budovy a zařízení školy, zlepšení hospodářského výsledku využíváním prostor školy pro jiné účely (pronájem, kurzy). Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností spolupráce s okolními školami, výměna zkušeností pedagogů, společné akce, zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy, výšit počet příspěvků školy do obecního tisku (práce žáků, články pedagogů, školské rady) prezentace školy, vytváření image, stálá obnova a aktualizace internetových stránek školy, vysoká věcná i formální úroveň výstupů ze školy (výroční zprávy, info v tisku, na internetu), vytváření pozitivního obrazu o škole prezentace školy, propagace v médiích, akce pro pedagogy, akce pro širokou veřejnost. Koncepční záměry projednány se školskou radou a zřizovatelem. dne: Četli :..

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace. O činnosti za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace. O činnosti za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace Výroční zpráva O činnosti za školní rok 2013 / 2014 Zřizovatel: Obecní úřad Pěnčín, Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov ZŠ s právní subjektivitou od 1. ledna 1994

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola a mateřská škola Damníkov

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola PedF UK, Kladská 1, 120 00 Praha 2 verze 2.0 Schváleno Školskou radou ZŠ Kladská

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 3.9.2007 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje... 5 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim II. úprava k 1.9.2013 Nový ŠVP se zapracovanými úpravami a změnami. 1 Obsah:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim IV. úprava k 1.9.2013 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Číslo jednací: ZŠ-211/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace 1 OBSAH: 1. Identifikační

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více