Sběr nebezpečného odpadu, papíru, použitého oblečení a textilu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sběr nebezpečného odpadu, papíru, použitého oblečení a textilu."

Transkript

1 ZPRAVODAJ 10/2014 Na XVII. veřejném zasedání dne Zastupitelstvo obce mimo jiné projednalo a schválilo: Rozpočtové opatření č.3/2014: v příjmech snížení o ,- Kč a ve výdajích zvýšení o ,- Kč a zvýšení o ,- Kč. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úvěru č /11/LCD ze dne Přístavba tělocvičny ZŠ v Soběšovicích. Uzavření smlouvy o prodeji nemovitosti v souladu s Kupní smlouvou č. I-2603/241/2004 mezi Obec Soběšovice, jako prodávající a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. jako kupující pozemek parc.č.st. 656 k.ú. Horní Soběšovice za kupní cenu ve výši ,- Kč. Stanovení tržní ceny pozemku parc. č.363/75 o výměře 165 m 2 v k.ú.pitrov, obec Soběšovice v místě a čase obvyklém nebo znaleckým posudkem. Stanovení tržní ceny pozemku parc.č. 456/18 o výměře 59 m 2 v k.ú.horní Soběšovice, obec Soběšovice v místě a čase obvyklém nebo znaleckým posudkem. Zprávu o uplatňování Územního plánu Soběšovice, a to ve smyslu 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Neprojednávat předložené návrhy na změny Územního plánu na 17. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice s ohledem na právě vydávanou změnu č. 1 Územního plánu Soběšovice a zároveň končící volební období Zastupitelstvo obce Soběšovice konstatuje ověření: Ve smyslu s ust. 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, že návrh změny č. 1 Územního plánu Soběšovice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu. Zastupitelstvo obce Soběšovice vydává: Ve smyslu ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 1 Územního plánu Soběšovice formou Opatření obecné povahy č. 1/2014.

2 Sběr nebezpečného odpadu, papíru, použitého oblečení a textilu. Firma A.S.A. ve spolupráci s obecním úřadem organizuje v souladu s požadavkem zákona o odpadech a vyhláškou obce sběr nebezpečného odpadu, papíru, použitého oblečení a textilu formou pojízdné sběrny, která bude přistavena v sobotu 18. října 2014 na těchto stanovištích a v časech: 11:00 11:20h. Pitrov u pana Kubíčka, 11:40 12:00h. křižovatka u pana Chroboka (bývalý Ruml), 12:15 13:00h. točna Nová Husarůvka. V této sběrně můžete bezplatně odevzdat baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi znečištěné prostředky (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslová hnojiva, jedy, zbytky postřiků proti škůdcům, televizory, monitory, rádia, jiný elektrotechnický odpad, chladničky, mrazáky, pneumatiky, použité oblečení a textilie, atd. Dále bude v této sběrně probíhat výkup čistého papíru. Požadavek na občany: Tento odpad je nutné předávat přímo do pojízdné sběrny, neshromažďovat na sběrných stanovištích, tím zabránit vznikajícímu nepořádku a usnadnit práci pracovníkům při jeho třídění a nakládání! Sběr ostatního velkoobjemového odpadu. Od pátku 17. října odpoledne do pondělí 20. října 2014 dopoledne budou rozmístěny velkoobjemové kontejnery na stanovištích: Pitrov u pana Kubíčka, točna Nová Husarůvka a požární zbrojnice, křižovatka u pana Chroboka. Do těchto kontejnerů je možné odložit: starý nábytek, koberce, krytiny, textil, matrace, kočárky, kamna a jiné nepotřebné věci. Rovněž tato služba je bezplatná. Důrazně upozorňujeme, že do kontejnerů nepatří NEBEZPEČNÝ ODPAD, který bude odebírán v sobotu ani ORGANICKÝ ODPAD (tráva, klestí, aj.), který je pravidelně svážen každou středu. Výsledky ankety ke svozu biologicky rozložitelného odpadu a k domácímu kompostování Na měsíce červenec srpen byla ve zpravodaji obce vyhlášená anketa, ve které jste měli vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas ke svozu biologicky rozložitelného odpadu a k domácímu kompostování. Anketní lístek odevzdalo 73 občanů. Pro domácí kompostování a umístění kontejneru na parcele u obydlí vyslovilo souhlas 7 občanů, nesouhlas a tím podporu dosavadního způsobu svozu biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) 66 občanů. Výsledky ankety budou použity zodpovědnými orgány obce při tvorbě koncepce nakládání s odpady v obci od roku 2015, kdy budou přijaty zákonné povinnosti třídění odpadů. Co přinese letošní školní rok v Základní škole a Mateřské škole Soběšovice Žáci naší základní školy a mateřské školy mají za sebou první měsíc v novém školním roce 2014/2015. MŠ navštěvuje 28 žáků a ZŠ navštěvuje 31 žáků v ročníku. Žáci všech ročníků ZŠ jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Soběšovice. První tři měsíce školního roku budeme připravovat výstavu výtvarných prací žáků naší základní i mateřské školy. Letošní výstava nese název Ulity. Vše, co nakreslíme, namalujeme a vymodelujeme, si budou moci rodiče i veřejnost prohlédnout na vernisáži v polovině listopadu s kulturním vystoupením dětí a s občerstvením, které připraví děti s pomocí maminek. Po celý rok budeme pracovat na celoškolním projektu Kde domov můj. Žáci se budou seznamovat s historií obce a širšího okolí, uvědomí si, že domov není jen dům, ve kterém bydlí, budou poznávat různě pamětihodnosti našeho kraje.

3 V naší škole se stále zaměřujeme na výuku anglického jazyka. Žáci mají od 1. ročníku dvě hodiny anglického jazyka týdně jako povinný předmět (od 3. ročníku tři vyučovací hodiny týdně). Anglický jazyk vyučujeme metodou napříč předměty, žáci se tedy setkávají s angličtinou denně, a do výuky také začleňujeme prvky dramatické výchovy. V červnu se opět bude konat festival Divadlo jazyků v Praze. Chystáme se již počtvrté na tomto festivalu reprezentovat naši školu a obec. Se všemi žáky ročníku nacvičíme divadelní hru v anglickém jazyce The twelve months. V rámci ekologické výchovy proběhne několik akcí organizovaných ekologickou agenturou VITA, v dubnu pak projekt ke Dni Země, po celý rok budou žáci sbírat a třídit starý papír v rámci soutěže organizované společností A.S.A. Do sběru starého papíru se mohou zapojit všichni občané. Nebudou chybět ani tradiční akce, pořádané ve spolupráci s rodiči a kulturní komisí, jako jsou: Drakiáda, Mikulášská besídka, maškarní karneval, vánoční a velikonoční tvoření, oslavy Dne matek a dětské radovánky, školní výlety, návštěvy divadelních a filmových představení. Od ledna 2014 je v provozu nová moderní tělocvična, která je denně využívána žáky MŠ, ZŠ, ŠD a v zájmových kroužcích (sportovním kroužku s prvky jógy a florbalovém kroužku). V odpoledních hodinách je využívaná ke sportovním aktivitám veřejnosti z obce i blízkého okolí. Věříme, že se nám všem i v letošním školním roce bude práce dařit a že si společně užijeme nejen učení, ale také hodně zábavy. I v tomto školním roce se těšíme na výbornou spolupráci s rodiči našich žáků, s Komisí kulturní a sportovní Rady obce Soběšovice a s Obcí Soběšovice. Jedině za dobré spolupráce všech složek může škola dobře fungovat. Lucie Michálková ředitelka školy ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ: Připravujeme vinobraní na sobotu 18. října Předprodej lístků u paní M. Pavlíkové, Nová Husarůvka, a to v úterý 7. a 14. října vždy v hodin, nebo na telefonu Další společné připravované akce jsou uvedeny na webových stránkách Soutěž o nejlepší květinovou výzdobu. Uvádíme další pěkné květinové výzdoby v naší obci : Manželé Kovaříkovi, Tomisovi, Oblukovi-Peterkovi, Rykrovi G.a P., Sitkovi, Pončovi J. a E., Zniszczolovi a Wodecká, Zahraj V., Apriasová, Förster, E. Papalová, Jungová A., manželé Baranovi, Pyszkovi, Pavlíkovi, Křístkovi V. a L., chaty - p. Laníková(0118), manželé Golasowští E. a M. (0124), Halakucovi (0183) a chata manželů Kűhnlových. Jana Pavloková, předseda zahrádkářů Akce klubu důchodců v říjnu. V říjnu jsou důchodci zváni Kulturní komisí Rady obce Soběšovice v pátek od hodin na Setkání důchodců do sálu na Nové Husarůvce od hod. budou hrát šachy, karty a provozovat jiné aktivity v DPS, od do hod. a (státní svátek) od do hod. budou cvičit v tělocvičně. Tyto akce jsou v úterý. Výbor bude ve čtvrtek od hod. v DPS. Komise kulturní a sportovní Rady obce Soběšovice informuje o akcích pořádaných v říjnu: Setkání důchodců U příležitosti dne seniorů se pořádá SETKÁNÍ DŮCHODCŮ v pátek 3. října 2014 od hod. v sále Nové Husarůvky. Jste srdečně zváni. Tradiční drakiáda Všem se na vědomí dává, že se pořádá SOBĚŠOVICKÁ DRAKIÁDA ve čtvrtek 9. října 2014 od hod. na fotbalovém hřišti.

4 Velká říjnová hasičská. Hasiči okrsku přehrada Vás zvou na tradiční hasičskou zábavu Velká říjnová hasičská, která se koná od hod. v sále Nové Husarůvky pro širokou veřejnost. Příspěvek 80,- Kč, předprodej: Jindřich Liczman - tel Struny a dech Dne v hod. v soběšovickém kostele Navštívení Panny Marie se koná IV. koncert všerůzných muzikantů okolo ZUŠ Leoše Janáčka. Zazní skladby vážné i nevážné, z časů dávných i současných. Jste srdečně zváni! Poděkování občanu Soběšovic Dne pan Roman Guziur, občan obce Soběšovice, převzal od Českého červeného kříže na Magistrátu města Ostravy nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr. J. Jánského. Tato medaile se uděluje dárcům krve, kteří dovršili 40 bezpříspěvkových odběrů. K tomuto morálnímu ocenění mu blahopřejeme a děkujeme za jeho hluboce lidský postoj. Blahopřejeme našim jubilantkám narozeným v říjnu: Paní Marie Mintělová Paní Vlasta Polochová Paní Ema Dordová Paní Božena Pichová

5

6

7

8 Právní záležitosti pro občany a podnikatele poradenství, sepisování listin, žaloby, smlouvy kupní, darovací, převody nemovitostí, věcná břemena, rodinné právo. Každé pondělí 15:40-17:00 hodin Obecní úřad Horní Bludovice, mezipatro zasedací místnost, každou středu 14:00-15:00 hodin Obecní úřad Lučina, I. patro - zasedací místnost. Během týdne můžete kdykoliv telefonovat na tel.: Advokátní kancelář JUDr. Marcela Žoričová, Na Fojtství 8, Havířov. - Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Název, sídlo a IČ vydavatele: OBEC SOBĚŠOVICE, Obecní úřad Soběšovice 10, IČ Název: ZPRAVODAJ OBCE SOBĚŠOVICE. Četnost vydávání: MĚSÍČNÍK, zdarma. Místo vydávání: OBEC SOBĚŠOVICE.

DÁMY A PÁNOVÉ ZŮSTAŇTE NA PARKETU, PLESOVÁ SEZÓNA POKRAČUJE! 2. ročník závodu ve slalomu o pohár mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady

DÁMY A PÁNOVÉ ZŮSTAŇTE NA PARKETU, PLESOVÁ SEZÓNA POKRAČUJE! 2. ročník závodu ve slalomu o pohár mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady ZPRAVODAJ 2/2015 PLATBY POPLATKŮ za odpad a ze psů v roce 2015. Poplatky za odpad a ze psů je možno uhradit: - v hotovosti na Obecním úřadě u paní Valoškové (telefon 558404550), čís.dveří 202, a to pouze

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 15. 9. 2010 č. 9/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat v pátek 8. 10. 2010 v 16.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Vzpomeňte na zesnulé...

Vzpomeňte na zesnulé... VyDáVá město BrušPerk Vzpomeňte na zesnulé... LISTOPAD 2014 www.brusperk mesto.cz 2 Výsledky voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. 11. října 2014 v Brušperku Výsledky voleb do Senátu Parlamentu

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 123 www.repiste.eu ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne

Více

Milí spoluobčané, léto skončilo, země vydala své plody, úroda je sklizena, přichází čas na bilancování. V podzimním úvodníku Vás pozvu mimo jiné

Milí spoluobčané, léto skončilo, země vydala své plody, úroda je sklizena, přichází čas na bilancování. V podzimním úvodníku Vás pozvu mimo jiné Milí spoluobčané, léto skončilo, země vydala své plody, úroda je sklizena, přichází čas na bilancování. V podzimním úvodníku Vás pozvu mimo jiné slovem i fotografiemi na návštěvu Základní školy, pak potěším

Více

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 127 www.repiste.eu Veřejné projednání přípravy výstavby splaškové kanalizace v Řepištích Obec Řepiště zve

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 37. mimořádném zasedání dne 15. 7. 2013 projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 37. mimořádném zasedání dne 15. 7. 2013 projednalo: www.dobratice.cz č. 6/2013 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 37. mimořádném zasedání dne 15. 7. 2013 projednalo: 1) Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku : Údržba komunikací a pozemků v obci

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ duben 2010 V souvislosti se Světelským oltářem je třeba připomenout i jeho dárce adamovskému kostelu, zakladatele a mecenáše kostela, školy a fary, knížete Aloise z Lichtensteina. Připomíná

Více

Výše denní sazby podle druhu vozidla

Výše denní sazby podle druhu vozidla č. 2/2008 Usnesení zastupitelstva obce Tichá konané dne 16. června 2008: 8/161: 1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 16. června 2008 8/162: 1) volí předsedu návrhové komise:

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 Heřmánek čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 1 Z obsahu: Informace z obecního úřadu 3 Jarní pranostiky 3 Zprávičky z jednání zastupitelstva obce 4 Sbor pro občanské záležitosti informuje 13 Informace

Více

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ. leden - únor 2015

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ. leden - únor 2015 JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ leden - únor 2015 1 SLOVO STAROSTY /Josef Voral/ Vážení spoluobčané, v prvním letošním zpravodaji bych Vám všem rád popřál hodně zdraví, štěstí a také, aby celý rok 2015 byl úspěšný

Více

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str.

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Zpravodaj Obce 7/ 2014

Zpravodaj Obce 7/ 2014 Zpravodaj Obce 7/ 2014 vydává rada obce e-mail: obec@lucina.cz Klauni z Balónkova - vystoupení zdarma pro žáky ZŠ a MŠ Lučina 7 / 2014 Slovo starostky Vážení občané, přichází doba vánočních svátků a oslav

Více

listy ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY PARK HRUŠOV II. HISTORIE ŠKOLA A ŠKOLKA SPORT ODPADY

listy ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY PARK HRUŠOV II. HISTORIE ŠKOLA A ŠKOLKA SPORT ODPADY Šterboholské ŠTĚRBOHOLSKÉ 3 2012 listy LISTY PARK HRUŠOV II. HISTORIE ŠKOLA A ŠKOLKA SPORT ODPADY 2 ÚVODNÍK VVážení spoluobčané a čtenáři, prázdniny jsou za námi, dětem začal nový školní rok. První školní

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Milé Hodslavjanky, milí Hodslavjané, věříme, že jste vykročili do roku 2015 pravou a přejeme Vám všem pevné zdraví a spokojenost po celý rok. Pokud bude pro naši obec úspěšný alespoň tak, jako byl ten

Více

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008

ZPRAVODAJ. Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 92 vyšel 21. 2. 2008 ZASTUPITELSTVO OBCE 7. zasedání zastupitelstva obce se konalo 12. prosince 2007. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z 6. zasedání ZO,

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE Vychází v dubnu 2011 č. 4/2011 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE Vážení spoluobčané, dostává se do Vašich domácností další Rohovský zpravodaj. Periodikum, ve kterém přinášíme aktuální informace o dění v Rohově.

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015

2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015 2015 červenec srpen září informuje spolky různé inzerce 2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015 1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zasedání zastupitelstva obce a bylo přítomno

Více