Návod na použití Posilovací vž ATHLET/ Návod na použitie Posilovacia veža ATHLET

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na použití Posilovací vž ATHLET/ Návod na použitie Posilovacia veža ATHLET"

Transkript

1 Návod na použití Posilovací vž ATHLET/ Návod na použitie Posilovacia veža ATHLET!"# "$%&'()*+",&("-!"#!""( ".&&/+ "0 "() , 1

2 !" #" # " $ % "!# & #" # ' ( )! # * % + # # ## ) #,! - ' % # " " # (.% # / # "! % $!"#! " 0"!"! " " "! 1+# +, " # , % % 9:! # #,!# # $ % # # % 0 % 0 % # ; " " % -# # < # #+ - " # 0 ; # # # % #! " # $ % &' (. # " # % -# # % " " ) ;# % " # 0 "#, " # 8. #! # = )*"# $# " 8 " " " " % 0 > A #"# " $ "!#? " #!"# A 'B ( )!! # * + # # ## # )! #,!!? - ' # " " # A. #! / #!! # " B $!"#!? " A " "! 1+# + 1-C1-D B # " # 2 34 A 67 8,! 9:! # #, A!# # $ A A # # # ; " " -# # < #+ - " A ; # # # # +,#!" -#$% &-(. # -# # " " ) ;# "!# "#, "! # 8. #! # = )."# $# 8 " " 2

3 ásti vže:..,#+# 3 9 * ".% $#.% ",."+ C"+. "+ - - $# #, #.!# 444 < ) : )!".. #." I! * $!"! I" %'K!( I% I. I L# I#!" " <JN<4J) I I OEP4FC % Q# F74F7 I <F4F7 I <FE4HF M<646F46F I! H74<H4<) *"R" $."!.!8.!8.!8 $#, *, C'# ( < EF7GF7<G7) < FHGE7GE7G6) < 6<4E746) < JF4H7C =G=7 H E=4=46E4<E= < < E M66G67G<) < N <J4<4J) E F74F74KHF4EF H 6=GJC E F7GEFG6FGF) < F74F74=F F <FGF7GE <FEGHFG6C E M<6G6FG6F < H74<H4<H) < 6=GF)G67 < HFG=7FG<EG6< <7 HG7FGFF) <7 EKGJ7G<F7C < <6GJ7GHFC E <FEG6FG=C 7 <=74774=7 6K7G<77GE< < HJFG<=7GF7 6F7G<H7G67FGF7) 6FE7C 3

4 C'"+ ( C' ( *. $ I.#. - R S! *L## " 6=4H<4K) Q# R" =47NEF T# ) "# MA. S "+.!" U'<!( *L# I " 3H I " 3= I " 37 I " 3< * " <E=7C 6FE7C 7F4FHFC EKF4646) FH4<K4<6< J7G7G<=F < J7474<E 6 <JFGJF 6FG6FG<F < F7G<7G6) < 6=4H<4K E F74F7446=46=4E7C =474EF H F774<F74F7 < FH43H4<E4= E=G=G6EG =7GF7G6) <=GE'3H( = <=GE'3=( = <=GK'37( JH 67GK'3<( 6 *.. <=7GHFGF7) < MA < * 6=7G<F7GF7) *L# C.. 6=GE6<C <. 6E7GK7GK< < ) 66GEEGEF < I F7=4HC < Q# 67GH7GK < 4

5 . Popis Mn.. Popis Mn. 100 Šroub M10*7L Šroub M10*60L Plochá podložka D20*D11*2T Šroub M12*10L Nylonová matice M Šroub M10*9L Šroub M10*6L 6 11 Šroub M10*2L Šroub M10*70L Šroub M6*1L Plochá podložka D19*D8.*1.6T Plochá podložka D14*D6.*0.8T Plochá podložka D24*D13.*2.T Nylonová matice M Nylonová matice M Šroub M10*L Šroub M10*14L Šroub M8*7L Šroub M10*40L Matice M8*8T Šroub M10*80L 1 Q. V#+# 3 9 A < * " 6. E $# F. " H, K."+ = W"+ J. " < $# A# 6, A# E.!# < F 444 H ) < K : EF7GF7<G7) < = )!" J. FHGE7GE7G6) <7. # < <." << I! 6<4E746) < <6 * JF4H7C <E $!"! <F I" =G=7 H <H A'K!( E=4=46E4<E= < <K I < <= I. E <J I L# M66G67G<) < 67 I#!" N 6 " <JN<4J) <J4<4J) E 6< F74F74KHF4EF H 66 S? OEP4FC 6=GJC E 6E F7GEFG6FGF) < 6F V# F74F7 F74F74=F F 6H I <F4F7 <FGF7GE 6K S? <FE4HF <FEGHFG6C E 6= M<646F46F M<6G6FG6F < 6J S?! H74<H4<) H74<H4<H) < E7 *"R" 6=GF)G67 < /"

6 E $ HFG=7FG<EG6< <7 E<."! HG7FGFF) <7 E6.!8 EKGJ7G<F7C < EE.!8 <6GJ7GHFC E EF.!8 <FEG6FG=C 7 EH $# <=74774=7 EK, 6K7G<77GE< < E= :" HJFG<=7GF7 EJ, 6F7G<H7G67FGF7) F7 C'# ( 6FE7C F C'"+ ( <E=7C F< C'( 6FE7C F6 * 7F4FHFC FE. EKF4646) FF $ FH4<K4<6< FH I J7G7G<=F < FK.# J7474<E 6 F=. <JFGJF FJ - H7 R H S! 6FG6FG<F < H< *L# # F7G<7G6) < H6 " 6=4H<4K) 6=4H<4K E HE Q# F74F7446=46=4E7C HF R" =47NEF =474EF H HH T# F774<F74F7 HK ) "# H= MXA HJ. K7 S "+ < K. FH43H4<E4= K< MA'<!( E=G=G6EG K6 *L# =7GF7G6) KE I 3H <=GE'3H( = KF I 3= <=GE'3=( = KH I 37 <=GK'37( JH KK I 3< 67GK'3<( 6 K= * " KJ * =7. =. <=7GHFGF7) < =< MXA < =6 :" 6=7G<F7GF7) =E *L# =FC W =FM. =H. 6=GE6<C < =K. 6E7GK7GK< < == ) 66GEEGEF < =J I F7=4HC < J7 V# 67GH7GK <. Popis Mn.. Popis Mn. 100 Skrutka M10*7L Skrutka M10*60L Plochá podložka D20*D11*2T Skrutka M12*10L Nylonová matica M Skrutka M10*9L Skrutka M10*6L 6 11 Skrutka M10*2L SkrutkaM10*70L Skrutka M6*1L Plochá podložka D19*D8.*1.6T Plochá podložka D14*D6.*0.8T Plochá podložka D24*D13.*2.T Nylonová matica M Nylonová matica M Skrutka M10*L Skrutka M10*14L Skrutka M8*7L Skrutka M10*40L Matica M8*8T Skrutka M10*80L 1 6

7 M6 M8 M10 M12 7

8 8

9 Složení vže/zloženie veže: KROK 1. FIG1.% " '<( < 'H(#< #!#'7(< "0'F( < '6<( <.% " '(# " 'H<(# '7( #'7<( "0'7E( 6.% '7( % " 'F(#" 'H<(# '7(#'7<( "0'7E(L '6<( '66( '7( E.% % " # L#'K6(# '7("0 '76 77( #'7<(." '<( < A'H(#< #!#'7(< 'F( < '6<( <." A'(#" 'H<(# '7( #'7<( '7E( 6. '7( " 'F(#" 'H<(# '7(#'7<( '7E( 8?'66( '7( E.A " #L#'K6(# '7( '76 77( #'7<( 9

10 KROK 2. FIG2 KROK 2.%% '6( '( " '<(# <!## '7<(E #!#'7( < "0'7E( <,%'<K(< '6J( J # 'EK( # 'EH(% 'H($!"'=(% # % 'FF(0# 'EH(# 'F6( 'FE( -#%'<K( < L#" 'E7( #'H( ; 2'F6(% "'FF( # '=(.'6(A'( " '<(#<!## '7<(E #!#'7( < '7E( < *'<K(< 8?'6J( J #'EK( #'EH(# 'H($!"'=(# # A 'FF(# 'EH(#A 'F6( A 'FE(-# '<K( < L#" 'E7(!#'H( ;2'F6(#"'FF(# '= 1

11 KROK 3 FIG3 KROK 3.%# 'E( % '6( #6 #!#!#'6F( " < "0'7E(E #!'7( L# <!##'7<(< "0'F(< #!#'7( %8! % '6( <.%# 'HJ( % # "'E(< #!# '7( #'7<(.# 'E( '6(A #6 #!#!#'6F( < '7E(E #!'7( L# <!##'7<(< 'F(< #!#'7( 8! '6( <.# 'HJ( # 'E(< #!# '7( #'7<( 1

12 KROK 4 FIG4.% "+ 'J(# 'E(#"'6(< #!#'7H( #'7K( < "'6( <$ #'H7( % '7(#< "0'F(< #!#'7(. "+ 'J(#'E(# '6(< #!# '7H( #'7K( < "'6( <$!# 'H7( '7( #< 'F(< #!#'7( 1

13 KROK.% " 'K =( "+ 'J(# <!# #'7<( # '7( <-L!8'E6( "+%'K7( # # '7( "'7E( L!8'EF( A.?" 'K =( "+ 'J(#<!# #'7<( # '7( <-L!8'E6( "+ X'K7( ## '7( '7E( L!8'EF( XA 1

14 KROK 6 A FIG6.% '( #< "'6(# '7( # '7H( # '7<( " '( % #'6F( '( <-L8! 'H( '( 6.%'HH( 'HK(# < #!#'K( < "0'H( E#'HE( 'HK( '( %# '( A# < "'6(# '7( # '7H( #'7<( '( #'6F( '( <-L8! 'H( A'( 6.'HH( 'HK(#< #!#'K( < 'H( E#'HE( 'HK('( # '<6( 1

15 KROK 7 A FIG7.%!8'EF( A'H=( %A 'H(#< "0'77(E #!#'7(B'EJ( 'H(# < "0'7J( < #!#'7(- '(L# '6H( <-B 'H( #"'K(*0! 6.%'E=( #< "0'76( < #!# '7( E-L'EE( '(% ##.!8'EF( XA'H=( XA 'H(#< Y'77(E #!# '7( B'EJ( 'H(# < '7J( < #!# '7(- '(L #'6H( <-B 'H( A# 6.#" 'E=( A# < '76( < #!# '7( E-L'EE( '( ## 1

16 KROK 8 A B C FIG8, '"+('F( 2 * # "+ 'K(!#! %"% 'FH( '<7(# <!#0'E<(<!#0 'E(< #!#'7( "'<( #'7<(.% "+ # "'<7( # '7( # '7F( #'7( < 0%! 'J(%"% 'FH'! #< 0'E<(< 0 'E(< #!#'7( "'<( #'7<( 6!#% "+.%, '"+('F( 2 * # "+ 'K(!#! "A'FH( '<7(#<!# 'E<(<!# 'E( < #!#'7( '<( #'7<(. "+ # '<7( # '7( # '7F( #'7( < #! 'J("A'FH'! #< 'E<(< 'E(< #!#'7( '<( #'7<( 6!#?"+.? 1

17 KROK 9 C D B A FIG9, 'F7( L# 'FK( 'FH(2 "2#!%"% 'FH(#'FK( < % 'FH( "2%'<<(#< 0'E<( < 'E(< #!#'7( "'<( #'7<( 6 % 'FH( "T2%#<!#0'E<(< 'E(< #!#'7( "'<( #'7<( E % # # ":2%# "'76( 'E<(" 'HF( #'7<( F % 'FH( "+ "2.%# "'7=(< #!# '7( #'7<( H # #'<( # 'F7(#< " '<F( %'<H(.! # '=(, 'F7( L# 'FK( 'FH(2 "2#!"A'FH('FK( < 'FH( "2'<<(#< 'E<(< 'E(< #!#'7( '<( #'7<( 6 'FH( "T2#<!# 'E<(< 'E(< #!#'7( '<( #'7<( E # # ":2# '76( 'E<(" 'HF( #'7<( F 'FH( "+ "2.# '7=(< #!# '7( #'7<( H # #'<(! # 'F7(#< " '<F( A'<H(.!# '=( 1

18 KROK 10 A FIG10 B C.% ' ( 2 # "R#!F ##'FH( " % 7 %'F7( 'F( #'FK( <.% # 'FK( "2% # "'76( " 'HF( #'7<( 6 % # 'FH( "T2%# "'J(< #!#'7( 'E<( 'E( #'7<( E % # ":2.%# "'<(# '7( 'E<( 'E( F, # '6( # 'F<(#< " '<F( %'K<(!# %"'<F( # %'<H( " '<F(. '( 2 # "R#!F ##'FH( " 7 B'F7( 'F( #'FK( <.# 'FK( "2 # '76( " 'HF( #'7<( 6 # 'FH( "T2# 'J(< #!# '7('E<( 'E( #'7<( E # ":2.# '<(# '7( 'E<( 'E( F, # '6(! # 'F<(#< " '<F( A'K<(! # "'<F(# A'<H( " '<F( 1

19 KROK 11 FIG11.% '<=( '<J( 'K(# "'H(# 'K( #'=(" % 0" %'<K( < % 'K(%'<K( E '<=( % #< "'E7(% 'H(. '<=( '<J( 'K(# 'H(# 'K( #'=(" " '<K( < 'K('<K( E '<=( #< "'E7(## 'H( 1

20 KROK 12 FIG12 1. Spojte zadní vertikální ty (79) s hlavní ástí (1) a zadní stabilizaní ty (78) pomocí 2 šroub (100), 4 plochých podložek (101), 2 matic (102). Pak spojte zadní vertikální ty s vrchní podprou pomocí 2 šroub (103), 4 plochých podložek (101) a 2 matic (102). 2. Dejte krytky (32) na zadní stabilizaní ty (78). 1. Spojte zadnú vertikálnu ty (79) s hlavnou asou (1) a zadnú stabilizanú ty (78) pomocou 2 skrutiek (100), 4 plochých podložiek (101), 2 matíc (102). Potom spojte zadnú vertikálnu ty s vrchnou podperou pomocou 2 skrutiek (103), 4 plochých podložiek (101) a 2 matíc (102). 2. Dajte krytky (32) na zadnú stabilizanú ty (78). 2

21 KROK 13 A x2 FIG13 1. Pipevnte zpevující t (84) k zadní vertikální tyi (79) a zadní stabilizaní tyi (78) pomocí 4 šroub (100), 8 plochých podložek (101) a 4 matic (102). 2. Pipevnte pažní ty (80) k zadní vertikální tyi (79) pomocí 2 šroub (100), 4 plochých podložek (101), 2 matic (102). 3. Pipevnte malou zádovou opru (83) na pažní ty (80) pomocí 2 šroub (104), 2 plochých podložek (101). 4. Pipevnte 2 pažní oprky (81) k pažní tyi pomocí 4 šroub (104), 4 plochých podložek (101).. Pipevnte rukojeti (82) k pažní tyi pomocí 2 šroub (121), 2 plochých podložek (10). 6. na konce pažní tye dejte kruhové plastové krytky (89). 1. Pripevnite zpevujúcu ty (84) k zadnej vertikálnej tyi (79) a zadnej stabilizanej tyi (78) pomocou 4 skrutiek (100), 8 plochých podložiek (101) a 4 matíc (102). 2. Pripevnite pažnú ty (80) k zadnej vertikálnej tyi (79) pomocou 2 skrutiek (100), 4 plochých podložiek (101), 2 matíc (102). 3. Pripevnite malú chrbtovú opierku (83) na pažnú ty (80) pomocou 2 skrutiek (104), 2 plochých podložiek (101). 4. Pripevnite 2 pažné opierky (81) k pažnej tyi pomocou 4 skrutiek (104), 4 plochých podložiek (101).. Pripevnite rukoväte (82) k pažnej tyi pomocou 2 skrutiek (121), 2 plochých podložiek (10). 6. na konce pažnej tye dajte kruhové plastové krytky (89). 2

22 KROK 14 FIG14 1. Pipevnte 2 pedály (87) na pedálovou ty (8L a 8R) pomocí 4 šroub (123), 4 plochých podložek a 4 matic (118). 2. Pipevnte písty (86) k pedálové tyi a zadní vertikální tyi pomocí šroubu (121), 1 pérové podložky (124), 1 ploché podložky (12) a 1 T-šroubu, 1 ploché podložky. 1. Pripevnite 2 pedály (87) na pedálovú ty (8L a 8R) pomocou 4 skrutiek (123), 4 plochých podložiek a 4 matíc (118). 2. Pripevnite piesty (86) k pedálovej tyi a zadnú vertikálnu ty pomocou skrutky (121), 1 pérovej podložky (124), 1 plochej podložky (12) a 1 T-skrutky, 1 plochej podložky. 2

23 KROK 1 77 M12 x3 74 M6 x18 7 M8 x8 76 M10 FIG1 x96 Nakonec dejte na šrouby krytky M6 (74), M8 (7), M10 (76) a M12 (77). Nakoniec dajte na skrutky krytky M6 (74), M8 (7), M10 (76) a M12 (77). 2

24 Cviky: 2

25 2

26 0"%."" <7# 0"% I#"!# '" %# "(."! #" 1 23 " 4!*" ", 6 # / " # E I "!! #% " F :L#% H : #! K : % + "" " ## =, # 67789:9; < %4 ##" '"4" 4% " %* 0"%."" <7# 0"%$ I!#"!# '" #"( B#"!"# #".## [!# / # A I "! # " :L# : #! A : +A"" " ##, # 67789=9>= < %?4" "4" 4% 4 Tento výrobok je urený iba na domáce 4% "!# F # % F <E #0 #!" "!! 0 # % " ##! %" 0%" '%8 "#(

27 "!! #! "0"!! 8 " 6 #!+ "! " #% 0"! % #) "" < 2 #0 " #0"! " " %"77 # 6 " " #!" 0"!" "!!"" # "! % E M#L %!! F *L!"#2,, # JFKKEJ 7$ "8#"!" # 2,D$D- # JFK$ KEJ 7\\\# #<A "# # " <E # L < " " # A 6. ##! A "! "#! 8 " E M# L!! F *LA 8# "!"! #?2,.RM) T 6H) BBB 27

#" # " $% "!#&#" # '!# &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% 0?=1223 1223 "4563 %563 "#. # ##%# #, ; " < $==!" '!!#

# #  $% !#&# # '!# &'# (! &) *%# # + &,%# - #!% 0?=1223 1223 4563 %563 #. # ##%# #, ;  < $==! '!!# - - !" #" # " $% "!#&#" # '!# &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " " # / 0 3 3 "4563 % 563 %% 78!##!# # % %.% #9 " ##:# "#. # ##%# #, ; " #"# % ## %"" # % " #."# $#" 3 " "" "%. < $==!" >?#"#"$

Více

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet Bezpečnostní informace: Abyste zamezili úrazu či poškození stroje dodržujte následující pravidla: Maximální nosnost stroje je 130 kg. Stroj

Více

Brandymu Edwardovi Brianu Robertsonovi a Christopheru a Michele Riceovým

Brandymu Edwardovi Brianu Robertsonovi a Christopheru a Michele Riceovým Vnováno Brandymu Edwardovi Brianu Robertsonovi a Christopheru a Michele Riceovým JEŽÍŠ HOVOÍ K MÁÍ MAGDALÉN: Ježíš ji ekl: Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratím a povz jim,

Více

é á ě Č á č ú ú é č á á ě Í ě ě šžá ó Č Éé á ě éč Í é ě š ů á š é ž á á éč Č é ě ž š é Žá á Í ž é Í é ě é ě á é č á ú éč é é É č á ť š Š áě á é á ě Č á ó Á Ř č É Ž ú é č áž á ě ě šžá Č é á ě éč ě ě š ů

Více

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana OBSAH Hroty 1, 2 Céčka a eska 2, 3 Šišky 3 Gule a polgule 4 Hrozno 5, 6 Lístky 7... 10 Tyčky a stĺpiky 11... 13 Pásoviny a madlá 14, 15 Pätky a krytky 16 Závesy 17 Kľučky 18, 19 Štítky Sortiment pojazdných

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 723 Posilovací věž insportline STAR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 723 Posilovací věž insportline STAR UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 723 Posilovací věž insportline STAR Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle

Více

[bar] -0,3 (-4,4 PSI) [bar] 0,5 (7,3 PSI)

[bar] -0,3 (-4,4 PSI) [bar] 0,5 (7,3 PSI) Zubové čerpadlo High Performance Line GP do 31 cm 3 (1,9 in 3 ) p max 3 bar ( PSI) otáčky od do ot/min Technické parametry Provozní tlak bar, špičkový tlak 3 bar Čerpadlo z vysokopevnostní hliníkové slitiny

Více

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 MONTÁŽNÍ INSTRUKCE / MONTÁŽNE INŠTRUKCIE / INSTRUKCJA OBSŁUGI!" #" # " $% "!# & #" # '! #! "# & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % & $!"#! "."!"! " $%& "# " #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ. IN 133 Posilovací věž insportline Easy

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ. IN 133 Posilovací věž insportline Easy UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 133 Posilovací věž insportline Easy Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle

Více

# $ % "%!" %&!' ( ) %& *! +!,! -.%''!! % " /!' 0!12 # / % "!'! " ( 3! "!%! ) 3! "!%!% &!! * 3% &!! + 4 % "!%& + -"!%&!&% % "!%& + 1%&!! % % "!

# $ % %! %&!' ( ) %& *! +!,! -.%''!! %  /!' 0!12 # / % !'!  ( 3! !%! ) 3! !%!% &!! * 3% &!! + 4 % !%& + -!%&!&% % !%& + 1%&!! % % ! " # $ % "%" %&' ( ) %& * +, -.%'' % " /' 012 # / % " ' " ( 3 " % ) 3 " %% & * 3% & + 4 % " %& + -" %& &% % " %& + 1%& % % " %& 5 -" %& &% % ' 5 3" "%&"&% % ' 6 3" % 0%7%%%" %& 0 /8/ %" 9%& :;< 3% % # 3%&"

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Mini stepper MASTER s držadlem / držadlom

Mini stepper MASTER s držadlem / držadlom Mini stepper MASTER s držadlem / držadlom návod na použití / návod na použitie 1 Obrázek 1 SK Obrázok 1 1. Rukoje 1. Rukovä 2. Komputer 2. Komputer 3. Krytka 3. Krytka 4. Vrchní svislá ty 4. Vrchná zvislá

Více

Vibrační. 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51. 116 VEGASWING série 60. 124 Přehled VEGAVIB. 126 VEGAVIB série 60. 134 Přehled VEGAWAVE

Vibrační. 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51. 116 VEGASWING série 60. 124 Přehled VEGAVIB. 126 VEGAVIB série 60. 134 Přehled VEGAWAVE Vibrační 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51 116 VEGASWING série 60 124 Přehled VEGAVIB 126 VEGAVIB série 60 134 Přehled VEGAWAVE 136 VEGAWAVE série 60 111 Přehled VEGASWING Oblast použití Limitní spínače

Více

Magnetický rotoped MAGNETIC PG100

Magnetický rotoped MAGNETIC PG100 Magnetický rotoped MAGNETIC PG100 1 !" #" # " $% "!#&#" # ' ()!# * % + # ### )#,! - '%# ""# (.%# / #"!% $!"#! " 0"!"! " ""!1+# +, " # 2 34 5667,%% 89!##,!# # $ % ## %0 % 0% #: " "% -##;# #+ -"# 0 : # ##%#!"

Více

Multifunkční posilovací trenér Výr. Číslo. 1239. Návod a postup

Multifunkční posilovací trenér Výr. Číslo. 1239. Návod a postup Multifunkční posilovací trenér Výr. Číslo. 1239 Návod a postup Přesný popis dílů: Číslo Popis Množství Číslo Popis Množství 1 Hlavní rám 1 56 Vysoká kladka 9 2 Přední stabilizátor 1 57 Plochá kladka 3

Více

! "#" $ % % &$ ' ( # )

! # $ % % &$ ' ( # ) "#"$%% &$'(# ) "# $ %& ' "*+ ", -.-/% ", ) 0"/-/% 1 1"234/ 5" 5 "#) 0 6",7## 5 8"3/ /. 0 "%#) #9 10 ",. :% ; /% # /;.)9).% # #) =? /#) ;/ " @A : "#" ) A% 3?>#B#: @C3 55516

Více

Nabídka ojetého odtahového vozidla Mercedes-Benz Atego 1018L s nástavbou Tischer BAVARIA 4000

Nabídka ojetého odtahového vozidla Mercedes-Benz Atego 1018L s nástavbou Tischer BAVARIA 4000 Nabídka ojetého odtahového vozidla Mercedes-Benz Atego 1018L s nástavbou Tischer BAVARIA 4000 Rok výroby 2006 Najeto: 131 500 km Technická kontrola do: 2013 Vozidlo je nehavarované, ve velmi dobrém stavu,

Více

"#$$% &%'%'( !"#!$%& '(&))(&)(&*$+&,)!

#$$% &%'%'( !#!$%& '(&))(&)(&*$+&,)! ! "#$$% &%'%'(!"#!$%& '(&))(&)(&*$+&,)! Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je

Více

Tento výrobek byl navržen tak, aby zajišoval bezpenost, avšak musí být dodržována uritá pravidla:

Tento výrobek byl navržen tak, aby zajišoval bezpenost, avšak musí být dodržována uritá pravidla: VESLOVACÍ TRENAŽÉR MASTER HM5511 1 Dkujeme, že jste koupili náš výrobek. Pesto, že vnujeme veškeré úsilí, abychom zajistili nejlepší kvalitu našich výrobk, mohou se objevit jednotlivé vady i pehlédnuté

Více

ě ý úř úř ř Á ú Č Ú Č ú ě é ř é é ú ý ú ř é ř ý é ř ř ý é ř ř é ě ě ý ř ř ř é é Ž ř ř ý ý ý é ě ý ě Ž ř ý ř é ě ř ú ř ř é é Ž ř ý ř ě ř é Č ř ř ě ř é ř ř ř ř ř ě é ň ě ý ř ě é ř ř é ý ř ř ř ě ý úř úř úř

Více

Příloha č.:4 Specifikace podvozků

Příloha č.:4 Specifikace podvozků Příloha č.:4 Specifikace podvozků 1) Mercedes-Benz Actros 3 Podvozek sklápěče s pohonem všech kol s FHS Typ : 3344 AK 6X6 Rozvor kol : 3900 mm Baumuster : 93218312001 Kabina řidiče : Kabina M střední Celková

Více

Návod na použití Posilovací věž STAR/ Návod na použitie Posilovacia veža STAR

Návod na použití Posilovací věž STAR/ Návod na použitie Posilovacia veža STAR Návod na použití Posilovací věž STAR/ Návod na použitie Posilovacia veža STAR ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556

Více

Polohové spínače. 8/2 Úvod

Polohové spínače. 8/2 Úvod Polohové spínače /2 Úvod Polohové spínače 3SE5 /4 Všeobecné údaje /6 Standardní, plastové tělo spínače, šířka 31 mm, podle EN 50047 /10 Standardní, kovové tělo spínače, šířka 40 mm, podle EN 50041 /14

Více

NÁVOD NA POUŽITIE. IN 133 Posilovacia veža insportline Easy

NÁVOD NA POUŽITIE. IN 133 Posilovacia veža insportline Easy NÁVOD NA POUŽITIE IN 33 Posilovacia veža insportline Easy Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu nášho produktu. Vzhlľadom na to vynakladáme velké úsilie k zaisteniu kvality každého našeho výrobku, ojedinele

Více

AUDI originální příslušenství - model A7 Sportback, S7 Sportback

AUDI originální příslušenství - model A7 Sportback, S7 Sportback AUDI originální příslušenství - model A7 Sportback, S7 Sportback Katalog. číslo Název Popis Cena bez DPH Cena s DPH 4G8071499 8Z8 Hliníkový litý disk, v 5 dvojramenném designu, sada 4ks 8Jx19 ET 26, pro

Více

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS M/46000, M/4600, M/4600 LINTRA PLUS Bezpístnicové válce Dvojčinné, magnetický a nemagnetický píst - Ø 6 až 80 mm Nové odlehčené provedení výlisku s univerzálními montážními drážkami Osvědčený a patentovaný

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21. 2. 2013

Usnesení 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21. 2. 2013 Usnesení 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21. 2. 2013 1179/52 - Rada města schvaluje program 52. schůze rady města, konané 21. 2. 2013. 1180/52 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 74901 Vítkov tel. +420 556300970, www.insportline.cz pre Slovensko: insportline

Více

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 5, 4 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +40 556 0 11, email: servis@insportline.cz pre

Více

á Č é Ž é ě ý ě ě á é é á ů ě é ů ě ě á á á á é é é š ý ě á ů ě ě ý ý á á á é é ý ý ý á áš éé é ě é ť á ý áš š é š ě ý á ů é ě Č é ďů ý Ž á á á Í ý ú ý é ý ě á ě éž š é ý ě ý ě é á ňů žá Č á á á é ě ě

Více

Domácí posilovač číslo výr: 1164 CZ

Domácí posilovač číslo výr: 1164 CZ Domácí posilovač číslo výr: 1164 CZ 1.Nasuňte nožní kryt (oválný) (40) na konec přední, centrální a zadní stabilizační základny (2). 2.Namontujte stabilizační základnu (2) a protizdvižnú desku (3) do hlavní

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

Katalog K03-0403 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw

Katalog K03-0403 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw Katalog K03-0403 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko Katalog v zajištěném K 15-0308 provedení CZ EEx e II 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw Obsah Všeobecné údaje

Více

627-S76 3.826 Kč Chránič do postýlky70x140 cm 8431904034709 629-E81 3.031 Kč Taška pro příslušenství pro miminka 8431904034716 629-J75 3.

627-S76 3.826 Kč Chránič do postýlky70x140 cm 8431904034709 629-E81 3.031 Kč Taška pro příslušenství pro miminka 8431904034716 629-J75 3. REF. DESCRIPTION EAN13 605-E81 3.896 Kč Polstrovaná přikrývka 60 x 120 cm 8431904034075 605-J75 3.896 Kč Polstrovaná přikrývka 60 x 120 cm 8431904034082 605-M79 3.896 Kč Polstrovaná přikrývka 60 x 120

Více

12/04 N/CZ 1.5.084.01

12/04 N/CZ 1.5.084.01 Kompaktní válce ISO 21287 Magnetický píst, dvojčinné Ø 20 až 125 mm Odpovídá ISO 21287 M/50 Spínače při upevnění nepřesahují roviny profilu Magnetický píst jako standard Těsnění zabezpečuje malé tření

Více

ó ó óóóěóóóóóěóěóóěóóěěěóóóó ď ď ď á á á á á á á á ó š š á š á

ó ó óóóěóóóóóěóěóóěóóěěěóóóó ď ď ď á á á á á á á á ó š š á š á ň ň ú Ň Ň Ň ď Ň ď ď ď ď ž ě ň Ě Ň ň ú Ř ě Ň ěěěěěěě ď ď ď ě ě ě ě ě ěě ě ěěě Ň ď ď ď ěěěěěě ď ď ď ď ď ď ď ú ě ě ě ě ě ě ě ě Ň ž ž Ó č Ě č č ž č Ť ž č Ě ĚĚ ú Ř Ň ě ž č Ě Ě Ěč Ě Ě Ě Ě Ě Ě č Ě Ě ů ň Ě ž ň

Více

Návod na použití. Posilovací vž PHANTON

Návod na použití. Posilovací vž PHANTON Návod na použití Posilovací vž PHANTON!"#$$%"&'() * +++,)-. )-/0123%4&##5$$&'"'-6 1-*7,)-.,-*- -81)1*!95"''&#-:( 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk 1 Dkujeme, že jste se rozhodli

Více

č é ž Ý č é ž é é ž é é č Ú ž č é ž é Ž é é ť č ť ž ť ž é č é é ž é é é č é ž ť č ž é ž ž ž é č č č č ž é é č é é ž č é ž é ž é ž é č é č č č é é é ž ž é č č č č ž ž é ž é é é é é č č é ž Ž č Ž ž č ž ž

Více

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%&

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%& !"#$% &'(# )*)*++$ ,'!.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/ +0&','' '&# '&1# +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2

Více

návod na použití Posilovací věž PLUS IN 190

návod na použití Posilovací věž PLUS IN 190 návod na použití Posilovací věž PLUS IN 190 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o., Rybárska

Více

Návod na použití Eliptický trenažér ORION

Návod na použití Eliptický trenažér ORION Návod na použití Eliptický trenažér ORION ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: Pro ČR - SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 95, 49 0 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 55 0 9, email: servis@insportline.cz

Více

ň ť Č Á ť ň ň Ú Ú Á Ň ď Ú Ů Ý É Ů Ď Č ň ď ň ň ň ň Č ň ň Ď Č ň Š ň Š Š Č ň Ú Š Š Š Ě Ú ť ď ď Á Ď ť É Č ť Ó ň ť Ď Ď Ď Ý Ď Ž Ď Ď Ý Ď Ú ň ň Ď Ď Ý Ď Ď Ď ň ť Ť Ů Ú ň ď ň Ř Ů ň Á Š ť Č ň Š Š ň ň ň ť ť ť ť ť ť

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 24. října 2016 č. 942

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 24. října 2016 č. 942 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. října 2016 č. 942 ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. července do 30. září 2016 Vláda souhlasí 1. se změnou termínu pro předložení

Více

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK)

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. CERGE UK a Národohospodářský ústav AV ČR GAČR seminář

Více

III. C Účelové výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace

III. C Účelové výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015 (tabulková části III. A, III. B, III. C a III. D) III. III. A Celkové

Více

... a JE TO JASNÉ. - zkuste technologii budoucnosti. - kabelová vývodka. Jednoduše otevřít. Jednoduše zasunout. Jednoduše "cvak" Jednoduše rychlé

... a JE TO JASNÉ. - zkuste technologii budoucnosti. - kabelová vývodka. Jednoduše otevřít. Jednoduše zasunout. Jednoduše cvak Jednoduše rychlé NABÍZÍME NEJVÍCE. Nyní v naší nabídce najdete více než 700 typů bezšroubových zásuvek a vidlic systému První na světě uvádíme kompletní řadu 63A přístrojů s bezšroubovou technikou. Pokud potřebujete profesionální

Více

VIPA systém 300S vysokorychlostní řídicí systém

VIPA systém 300S vysokorychlostní řídicí systém Systém 200V Systém 100V S VIPA SPEED7 Technologií je systém 300S nejrychlejší řídicí systém na světě programovatelný se Siemens STEP7. Paměť pro program a data je integrovaná v základu SPEED7 CPU. Díky

Více

Stay Healthy,Stay Fit

Stay Healthy,Stay Fit Stay Healthy,Stay Fit Důležité bezpečnostní informace Uschovejte tento manuál na bezpečném místě. Před montáží a používáním přístroje je důležité si přečíst tento manuál Před použitím tohoto přístroje,

Více

Multifunkční domácí posilovna. Výr. Číslo 1158. Návod k použití

Multifunkční domácí posilovna. Výr. Číslo 1158. Návod k použití Multifunkční domácí posilovna. Výr. Číslo 1158 Návod k použití Obsah 1. bezpečnostní pokyny 2. zahřívání 3. seznam dílů 4. montážní instrukce 5. diagram 6. seznam dílů 1. Bezpečnostní pokyny Tento produkt

Více

UNIVERZÁLNÍ VRUT zapuštěná hlava vnitřní hvězdicový šestihran zinek žlutý Kód: 101xxxx-1T

UNIVERZÁLNÍ VRUT zapuštěná hlava vnitřní hvězdicový šestihran zinek žlutý Kód: 101xxxx-1T UNIVERZÁLNÍ VRUT zapuštěná hlava - zdvojená křížová drážka (pozidrive) zinek žlutý Kód: 101xxxx-1 1012510-1 2.5x10 1012512-1 2.5x12 1012513-1 2.5x13 1012515-1 2.5x15 1012516-1 2.5x16 1012520-1 2.5x20 1012525-1

Více

Á ÁŽ É Á ž Č ěž ě Č Č Í ě š ú ž ě ě ň ň ť Č ě Ý ě ž ďě Ú Č ě Č ť ě Í ě ď ž ž ž ě ě Í ě ž ň Č Ž š Í ě ě Č ž ě ě Č ě ě ě ž ě š ň ě ě ě Í š ž ž ě ž ž ě Í ě ž ě š š š ž š Ž š ó Í Ž Í Í Ó ž ě Č ž ě ě ě ž Č

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Eliptický trenažér AIR I Návod na použití

Eliptický trenažér AIR I Návod na použití Eliptický trenažér AIR I Návod na použití SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL INSPORTLINE, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

Š é ě ěř é ě é ř ě ř Ž é č ř é č Í č ř ě é ř ě č č č ý ý ř č é é ř č é ď ě ř ř ě ň Žď č ř Ž é č š é ú č é č é ř ě ř ě úř úř ý é ě ř ř č š é ř é ý č ř Ž é č š é Ž Ž č é č ě ý ě ň š ěř ěř é ě ěř é ě ď ě

Více

Téma mìsíce: Situace kolem menz

Téma mìsíce: Situace kolem menz È P, ø L 2008 4., 2. ://..b.z/f R D A K M é : S z á 10 DE! S D Rz K S ú I Aj. Z é é j jž é øáš š š bbé (fá). Náš j z, z ž j j bz šéf. Dfá, ž b ý z j. J j jž z, š á b Pø á ø. K b záj, j øá š wb. Pø, ž j

Více

MOTOR SACHS SB 130, 130L, 135, 135L, 140, 140L

MOTOR SACHS SB 130, 130L, 135, 135L, 140, 140L MOTOR SACHS SB 130, 130L, 135, 135L, 140, 140L Vladimír Bernklau 1460, 1475,1486 Válec a kliková sk í Provedení/znak motoru Držák trysek Tlumi výfuku Vrtání válce Ozna ení na hlav v oblasti A SB 130 /

Více

SPARTAN SPORT. SE 02 Užívatelská příručka Výr. Číslo: 1011

SPARTAN SPORT. SE 02 Užívatelská příručka Výr. Číslo: 1011 SPARTAN SPORT SE 02 Užívatelská příručka Výr. Číslo: 1011 Seznam dílů: Číslo, název, množství A- počítač...1 ks A1- šroub...4 ks B1- řidítko...2 ks B2- ruční pulz...2 ks B3- koncovka pro řidítká...2 ks

Více

kování spojovací kování SPOJOVACÍ kování

kování spojovací kování SPOJOVACÍ kování kování spojovací kování Hettich - Kili 26x1:Sestava 1 22.9.2010 :2 Stránka 1 Široký sortiment materiálů pro výrobce nábytku najdete v nabídce firmy Hettich Hettich ČR k.s. Jihlavská 3, 91 01 Žďár nad Sázavou

Více

ď é Í Á é ě Ř Ú Š ě š š Ř ý š ý š ě ý ý ý é ě š ý ů ů ú ě é é ů ě ý ě Š Ř š Č Č š ú ě é Ř ň š é ť Ř š éě é Í é ú ů Áž ď ě ž ť ď ý ý š ú é ďď ď ú ý š ú ž é Ř š ě Č š é ž Č ú š š š ď Ý ŘÍ š ť Č Č ó š ú ž

Více

Ceník. CZECH Doporučené ceny platné od 01-01-2014 NOVÉ. www.ridgid.ru. SCAN & LEARN Všechny ceny v Kč - bez DPH

Ceník. CZECH Doporučené ceny platné od 01-01-2014 NOVÉ. www.ridgid.ru. SCAN & LEARN Všechny ceny v Kč - bez DPH Ceník 2014 CZECH Doporučené ceny platné od 01-01-2014 SCAN & LEARN Všechny ceny v Kč - bez DPH www.ridgid.ru NOVÉ NOVÉ RP-340 600-I & 690-I NOVÉ rm200 & CS6 POZNÁMKY Ceník 2014 Doporučené ceny platné od

Více

2199, , , ,- 1699,- 499,- 899,- -36% místo 2499,- místo 2 699,- místo 2 799,- místo 2 499,- místo 899,- místo %

2199, , , ,- 1699,- 499,- 899,- -36% místo 2499,- místo 2 699,- místo 2 799,- místo 2 499,- místo 899,- místo % h M š h g M? f h VÝZV š ě f V x h ý č hš č h ý š % Š I Š I Z J I U Z Á Z I I UV Y Ě J! M B Y É Č V Y Á! š ý h g ý š š ů J % 7 J I š š ť V g š 7 č f g ú č Ž M Ř J M Š M U ÝM UM Ú Ě Ů f ž M % I g h ě : x

Více

ŠIKMÁ LAVIKA SUB1011

ŠIKMÁ LAVIKA SUB1011 ŠIKMÁ LAVIKA SUB1011 1 Manuál pro uživatele/manuál pre užívtea Dležitá bezpenostní doporuení / Dôležité bezpenostné doporuenia VAROVÁNÍ: Vnujte pozornost následujícím varováním díve, než zanete s montáží

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7187 Posilovací věž insportline Profigym C100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7187 Posilovací věž insportline Profigym C100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7187 Posilovací věž insportline Profigym C100 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 3 PŘEHLED DODANÝCH DÍLŮ... 4 SPOJOVACÍ MATERIÁL... 5 MONTÁŽ... 6 SCHÉMA...

Více

é é é ý š ř é ě ř š ř ě ě Č ě ý ů ř Ů é ř é é é é Č ý Š ř é ě Č é ř Ý ě ě Š ř š ť ě ž Ě Ě Á é é é š ř é ě ř š ř ě ě Č ě ý ů ř ů é ž é ý š é ř š Č ý ř š ě ě š ť ťď ď ě ř š ř ý Č É Á é É é é é ý š ř é ě

Více

Š É Á á á é č ě ž é ž á č ž é ě á ž ě č é č č ž č á Ž ě Í ě ž áž ě ž ň á ě ž á ž č á é é ě é á ě č ž á é é ě é é ě é č ě é é é á á ž á ž é á Š é Ž ž é č é á á á á ď č á Š é á ěž á č č ě ě é č ě ě é á Ž

Více

Příloha č. 1 ke Smlouvě KRPT-168589-7/ČJ-2015-0700VZ pro Část 1 - Cenová tabulka náhradních dílů pro osobní vozidla značky Škoda Počet listů: 187 číslo pol. katalogové číslo název ks cena za ks v Kč/bez

Více

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz pre Slovensko: insportline s.r.o., Bratislavská

Více

Š Ě É ě ě ů ď č ě ě Č Á č ě ě ě é ě é ř ů č ě ý ř ů ě é ř é é ř ú č é ý é ů é č ř ě Ť ů ý ý ů č ě ď é ě ý é é é ř ď ý ř ť ř é ě ň ť č ďě č ě ý é č ě ř ň ů ě ř ě ě ě é ů é é č ě ů é č ě é ě ď č ý ě ů ů

Více

Technické charakteristiky... 2. Standardní šroubení... 31. Šroubení s prstencem... 41. Převlečná šroubení... 46. Tlumiče hluku...

Technické charakteristiky... 2. Standardní šroubení... 31. Šroubení s prstencem... 41. Převlečná šroubení... 46. Tlumiče hluku... Obsah 1 Technické charakteristiky... 2 Nástrčná šroubení kovová... Nástrčná šroubení plastová...1 Nástrčná šroubení kovová... 30 Standardní šroubení... 31 Šroubení s prstencem... 1 Převlečná šroubení...

Více

%#)! #+#,# -,(!. #( %#)! #+#,.($

%#)! #+#,# -,(!. #( %#)! #+#,.($ !"# $%&!'!# ('#*#+'!#!* %#! #+#,# -,(!. #( %#! #+#,.($ ! " #$ ' 1 KPMG'S AUTO EXECUTIVE SURVEY 4, KPMG, 3... 3 DATA OICA, 3... 3 DATA ACEA, 3... 11 4 EUROPEAN MOTOR VEHICLE PARC, ANFAC, NOVEMBER 3... 1

Více

Psychologie 03. Otázka číslo: 1. Přiřaď příslušné písmeno ke jménu významné osobnosti:

Psychologie 03. Otázka číslo: 1. Přiřaď příslušné písmeno ke jménu významné osobnosti: Psychologie 03 Otázka číslo: 1 Přiřaď příslušné písmeno ke jménu významné osobnosti: a) Wilhelm Wundt b) J. B. Watson c) Sigmund Freud d) Carl Gustav Jung e) Alfred Adler A) byl zakladatelem behaviorismu

Více

(!"#" $% &'(" )* +* +, -.-,/( (,

(!# $% &'( )* +* +, -.-,/( (, $%&&'!"# (!"#" $% &'(" )* +* +, -.-,/( (, ( 0 1 23 - -! -, +*- 45 0-,06 * 3 ( (- + -,/,+3..-,,/,,.- / 0 -*!"# ++!"# /78!- 0!"# 9/)* 92/:1; * (*+.+ 1,1+,,,/+).--!;+,0!,/*!;! +!.(+ ( - 2 )" *+ 1. Obsah...

Více

Rozdělovače topných okruhů pro podlahové vytápění FHF

Rozdělovače topných okruhů pro podlahové vytápění FHF Rozdělovače topných okruhů pro podlahové vytápění FHF Použití Rozdělovač topných okruhů FHF se používá k řízení průtoku vody v systémech podlahového vytápění. K tomuto rozdělovači jsou připojeny všechny

Více

Od 115 A do 2750 A. V závislosti na způsobu ovládání stykače

Od 115 A do 2750 A. V závislosti na způsobu ovládání stykače Průvodce výběrem Stykače TeSys Od 115 A do 2750 A Použití Spínání obvodů se zátěží odporového, induktivního i kapacitního charakteru: vytápění, osvětlení, kompenzace účiníku, spouštění motorů, spínání

Více

ITW Construction Products CZ s.r.o. Ceník Spit CZ 2015. Ceník Spit CZ 2015

ITW Construction Products CZ s.r.o. Ceník Spit CZ 2015. Ceník Spit CZ 2015 18340 Plynová hřebíkovačka Spit Pulsa 800 E 23 950,00 1 ks 1 - A 18341 Plynová hřebíkovačka Spit Pulsa 800 P 23 950,00 1 ks 1 - A 14623 Zásobník pro Pulsu 800 na 20 hřebíků 2 239,00 1 ks 1 - A 14640 Zásobník

Více

č úč ř ú úč é š ř úč ř ář ž úč úč ř ň á č á á á ř á ř ř ř úč Č ář é úč é á á ř á č úč š ř áš á á á č úč š ř úč ř č á úč é úč á č á á š ř á č Í š ř č úč č ž á é á é š é úč ď ž č Ýé ř á é ř úč úč ř ž ď š

Více

Ceník elektronářadí a příslušenství 2013. Platí od 1. 1. 2013. Tento ceník ruší platnost ceníků předchozích.

Ceník elektronářadí a příslušenství 2013. Platí od 1. 1. 2013. Tento ceník ruší platnost ceníků předchozích. Ceník elektronářadí a příslušenství 2013 Platí od 1. 1. 2013. Tento ceník ruší platnost ceníků předchozích. Vrtání, sekání a šroubování Vrtačky Typ Příkon Vrtání ocel / dřevo Objednací číslo EAN - Code

Více

CENÍK ČESKO. Doporučené ceny platné od 01-01-2016 Všechny ceny v Kč - bez DPH

CENÍK ČESKO. Doporučené ceny platné od 01-01-2016 Všechny ceny v Kč - bez DPH CENÍK 2016 ČESKO Doporučené ceny platné od 01-01-2016 Všechny ceny v Kč - bez DPH www.ridgid.com SCAN & LEARN POZNÁMKY Ceník 2016 Doporučené ceny platné od 01-01-2016 VŠEOBECNÁ NABÍDKA KATALOGU Rychlý

Více

Spojení hřídel - náboj Svěrná upínací pouzdra

Spojení hřídel - náboj Svěrná upínací pouzdra K 11 samostředící pro velmi vysoké krouticí momenty tolerance: hřídel h - náboj H soustředná odchylka: 0,02 až 0,04 mm K 13 samostředící pro střední až vysoké krouticí momenty tolerance: hřídel h - náboj

Více

Cena bez DPH (Kč) Kód Název Poznámka KAWA MIXTO T BASE T PRO T SELECT. Platné od září 2014

Cena bez DPH (Kč) Kód Název Poznámka KAWA MIXTO T BASE T PRO T SELECT. Platné od září 2014 Informativní ceník příplatkové výbavy pro Mercedes-Benz Nové Vito Provedení: KAWA - skříňová dodávka (sériově 2 sedadla), pevná dělící stěna MIXTO - mixto (vzadu neprosklené, sériově 5 sedadel) TOURER

Více

#" #" $% "!# & #" # '! # & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % " #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7 " # # 2 # " #.

# # $% !# & # # '! # & ' # (! & ) * % #   # + &,% # - # ! %  #/ 0 1234 % % 56! # #!# # % %. % # 7  # # 2 #  #. !" #" #" $% "!# & #" # '! # & ' # (! & ) * % # " " # + &,% # - # "! % & $!"#! "."!"! " " #/ 0 34 % % 56! # #!# # % %. % # 7 " # # # " #. ## # % # #, 8 " # " # % # # % " " # % " #. "# $# " 4 " " " " %.

Více

Časové relé 700 FE. Časové relé 700 FE. Rockwell Automation 83. Řada 700 Časové relé 700 FE

Časové relé 700 FE. Časové relé 700 FE. Rockwell Automation 83. Řada 700 Časové relé 700 FE Časové relé 700 FE Časové relé 700 FE 17,5 mm šířka Multifunkční 4 volitelné funkce 4 časové rozsahy Jednofunkční provedení 4 volitelné funkce 4 časové rozsahy Časové relé 700 FE 17,5 mm šířka Multifunkční

Více

Příslušenství. 314 Nerezové příruby, Návarky, Montážní příslušenství. 322 Přehled plics pouzder

Příslušenství. 314 Nerezové příruby, Návarky, Montážní příslušenství. 322 Přehled plics pouzder Příslušenství 314 Nerezové příruby, Návarky, Montážní příslušenství 322 Přehled plics pouzder 313 Nerezové příruby 316L se závitem Příruba F Rozměry dle Form C, DIN2501... K Rozměry dle Form B1, EN 1092-1...

Více

1 499,- 649,- 2 999,- 749,- 999,- 499,- -34% -35% -30% -37% -50% -52% místo 2 299,- místo 999,- místo 4 299,- místo 1 199,- místo 2 099,- místo 999,-

1 499,- 649,- 2 999,- 749,- 999,- 499,- -34% -35% -30% -37% -50% -52% místo 2 299,- místo 999,- místo 4 299,- místo 1 199,- místo 2 099,- místo 999,- V L A IM Í A I A Č C H A V LK A Ř Á B K Nb d d d9 bd d b FAN INÁM IV U! q 99 99 NJCNA 9 MB 99 99 NJCNA 99 99 99 NJCNA NJCNA MB é é č ZAKU JMH I I I č b j d Č b h M b F ýd d č é b é č éh d óě h g d CLL

Více

Návod pro editaci LIN souborů

Návod pro editaci LIN souborů Návod pro editaci LIN souborů Obsah: Seznam tagů:... 1 Vugraph... 1 Oddělovače... 2 Textové a editační tagy... 2 Barvy... 4 Rozdání... 6 Dražební tagy... 7 Sehrávka... 7 Příklad... 8 Seznam tagů: Soubor

Více

Motory nové generace. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02.1-0008 CZ

Motory nové generace. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02.1-0008 CZ Motory nové generace 0,04-18,5 kw Katalog K 02.1-0008 CZ Nová øada asynchronních elektromotorù 1LA7 Od roku 1996 zaèala inovace výrobkù firmy Siemens Elektromotory s.r.o., závodù Mohelnice a Frenštát pod

Více

návod na použití recumbent magnetic

návod na použití recumbent magnetic návod na použití recumbent magnetic 1 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

š Č č é ů š ý ý č é é š ý ě ž ž ý š ž ý ž ý č ů č é ě ž š ů š ě ěž č úč ů Ť Í ý ě ý Č é č é Ú ů ý ě Í ě ě ý č ž é ů Í ů Č č ý ě ůč ů ýš éč š ů ž ě č ů Č ě Ř č ě čů š ý ý ů č ě ý ýě éě é š ý č é ě ů šť

Více

Přehled VEGAPULS. Oblast použití. Princip měření. Přednosti

Přehled VEGAPULS. Oblast použití. Princip měření. Přednosti Přehled VEGAPULS Oblast použití Radarové hladinoměry řady VEGAPULS slouží k bezkontaktnímu měření výšky hladiny kapalin a sypkých látek. Měří kapaliny všeho druhu, i pod vysokým tlakem a za extrémních

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

KM/8000/M Kruhové válce z nerezové oceli (ISO) Dvojčinné, ISO Ø 12 až 25 mm

KM/8000/M Kruhové válce z nerezové oceli (ISO) Dvojčinné, ISO Ø 12 až 25 mm KM/8000/M Kruhové válce z nerezové oceli (ISO) Dvojčinné, ISO 6432 - Ø 2 až 25 mm Vysoká odolnost proti korozi a kyselině Magnetický píst jako standard Vyhovuje ISO 6432 Vhodné pro použití v potravinářském

Více

Návod na použití/ Návod na použitie Posilování stroj WORK KING

Návod na použití/ Návod na použitie Posilování stroj WORK KING Návod na použití/ Návod na použitie Posilování stroj WORK KING! "#$%%&'''()"(* )"! +( "(,-. Upozornní/Upozornenie: 1. Ped zaátkem cviení konzultujte svj zdravotní stav se svým lékaem. Pred zaiatkom cvienia

Více

návod na použití Veslovací trenažér POWER MASTER IN 465 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE:

návod na použití Veslovací trenažér POWER MASTER IN 465 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: návod na použití Veslovací trenažér POWER MASTER IN 465 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

Více

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část)

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část) S2+R2 Integrovaný dopravní systém ihomoravského kraje Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015 40 Brno 75 Brno zastávka 167 Vyškov 234 Boskovice město 258 Obora

Více

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING SES-Markers označovací karty SES- MARKERS Produkt skupiny SES-STERLING B1 Označovací karty TEV označovací karty se skládají ze samolepící bavlněné tkaniny opatřené vrstvou plastu, natažené na speciálním

Více

Příslušenství pro stroje Honda

Příslušenství pro stroje Honda Příslušenství pro stroje Honda Elektrocentrály HIS VG12 Hlídač izolačního stavu jednofázový Pro jednofázové elektrocentrály 18 174 Kč 21 990 Kč 08174-ZL8-000HE Počítadlo motohodin/otáčkoměr univerzální

Více

!"# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 + % )" 2 3 3 4) 3 5

!# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *&  & & )0+% 0 1 + % ) 2 3 3 4) 3 5 2 3 !"# $ %&%'()* * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 * ) 0%&*&* &) + % )" 2 3 3 4) 3 5 4"6&) 4%"&&)& 4"70 +" 4 5 !" #!$ %&'()(*(+),)- 6 89:!7: 8;?@AB:,!7>=B2CDE,;FG... 16!;

Více