Všeobecné pojistné podmínky (VPP) Allianz Cestovní pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné pojistné podmínky (VPP) Allianz Cestovní pojištění"

Transkript

1 Všeobecné pojistné podmínky (VPP) Allianz Cestovní pojištění Informace pro zákazníky podle zákona o pojistné smlouvě Následující informace pro zákazníky podávají ve srozumitelné a stručné formě přehled o totožnosti pojistitele a hlavním obsahu pojistné smlouvy (čl. 3 švýcarského zákona o pojistné smlouvě, VVG). Kdo je pojistitelem? Pojistitelem je společnost AGA International S.A., Paříž, pobočka ve Wallisellenu (Švýcarsko) (dále jen AGA), se sídlem na adrese Hertistrasse 2, CH-8304 Wallisellen. Kdo je pojistníkem? Pojistníkem je společnost Interhome AG se sídlem na adrese Sägereistrasse 27, CH-8152 Glattbrugg. Jaká rizika jsou pojištěna a jaký je rozsah pojistné ochrany? Podrobnosti o pojištěných rizicích i o rozsahu pojistné ochrany vyplývají z potvrzení o pojištění a ze všeobecných pojistných podmínek (VPP). Které osoby jsou pojištěny? Na základě kolektivní pojistné smlouvy uzavřené s pojistníkem poskytuje společnost AGA osobám definovaným v žádosti a uvedeným v potvrzení o pojištění pojistnou ochranu i právo požadovat pojistné plnění přímo od pojistitele. Pojištěné osoby vyplývají z potvrzení o pojištění a ze všeobecných pojistných podmínek (VPP). Jaké podstatné výluky existují? Události, ke kterým již došlo při přistoupení ke kolektivnímu pojištění nebo rezervaci cesty nebo o jejichž vzniku mohla pojištěná osoba vědět při přistoupení ke kolektivnímu pojištění nebo rezervaci cesty. Události v souvislosti s epidemiemi či pandemiemi. Události v souvislosti s účastí na riskantních aktivitách, při kterých se osoba vědomě vystavuje nebezpečí. Tento výčet obsahuje pouze nejběžnější výluky. Další výluky vyplývají ze všeobecných pojistných podmínek a ze švýcarského zákona o pojistné smlouvě (VVG). Jak vysoké je pojistné? Výše pojistného se odvíjí od pojištěných rizik a od požadovaného krytí. Výše pojistného se definuje v žádosti a vychází z potvrzení o pojištění. Jaké povinnosti mají pojištěné osoby? V plném rozsahu splňovat své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo ze zákona: ohlašovací povinnost, povinnost podávat informace či povinnost vztahující se ke způsobu chování (např. neodkladné nahlášení škodní události společnosti AGA). Podniknout vše, co může přispět ke zmírnění škody a k jejímu objasnění (např. zplnomocnění třetích osob, aby společnosti AGA objasnily pojistnou událost, vydání příslušných podkladů a informací). Tento výčet obsahuje pouze nejběžnější povinnosti. Další povinnosti vyplývají ze všeobecných pojistných podmínek a ze švýcarského zákona o pojistné smlouvě (VVG). Kdy začíná a končí pojištění? Začátek a konec pojištění jsou definovány v žádosti a jsou uvedeny v potvrzení o pojištění. Jak společnost AGA nakládá s údaji? Společnost AGA zpracovává údaje, které vyplývají ze smluvních podkladů nebo ze zpracování smlouvy, a používá je zejména pro určení pojistného, pro vyjasnění rizika, pro zpracování nároků, pro statistická hodnocení a pro marketingové účely. Údaje jsou ukládány fyzicky či elektronicky. Je-li to žádoucí, jsou tyto údaje v požadovaném rozsahu předávány zúčastněným třetím osobám, zejména dalším zúčastněným pojistitelům, úřadům, advokátům a externím znalcům. K předávání údajů může dojít i za účelem odhalení nebo zabránění zneužití pojištění. Všeobecné pojistné podmínky (VPP) Společnost AGA International S.A., Paříž, pobočka ve Wallisellenu (Švýcarsko) (dále jen AGA) ručí za plnění smluvená v souladu s kolektivní pojistnou smlouvou se společností Interhome a plnění uvedená v tomto pojistném dokumentu. Ta jsou definována prostřednictvím všeobecných pojistných podmínek (VPP) a doplňují je ustanovení švýcarského zákona o pojistné smlouvě. I Společná ustanovení pro všechny složky pojištění Společná ustanovení pro všechny složky pojištění platí, pouze pokud nejsou ve Zvláštních ustanoveních k jednotlivým složkám pojištění, resp. službám obsažena žádná odlišná ustanovení. 1 Pojištěné osoby Pojištěnými osobami se rozumějí osoby uvedené v potvrzení o rezervaci, resp. potvrzení o pojištění pojistníka, a všechny osoby, které tuto osobu doprovázejí během doby trvání pojištění a které s ní současně společně obývají objekt pronájmu rezervovaný pojistníkem. 2 Rozsah platnosti 2.1 S výhradou odlišných ustanovení ve Zvláštních ustanoveních k jednotlivým složkám pojištění, resp. službám platí toto pojištění po celém světě. 2.2 Cestovní pojištění společnosti Interhome pokrývá pojištěné osoby během cesty na místo určení a zpáteční cesty, jakož i během pohybu v rezervovaném objektu pronájmu. 2.3 Trvání pojištění je omezeno na 31 dnů a začíná odjezdem z trvalého bydliště. 3 Povinnosti v případě škodní události 3.1 Pojištěná osoba se zavazuje, že učiní vše, co může přispět ke zmírnění škody a k jejímu objasnění. 3.2 Pojištěná osoba je povinna plně dostát svým smluvním či zákonným ohlašovacím povinnostem, povinnostem poskytnout informace nebo povinnostem týkajícím se způsobu chování (mj. bezodkladné oznámení pojistné události kontaktnímu místu na adrese uvedené ve Společných ustanoveních). 3.3 Pokud ke škodě dojde z důvodů onemocnění či zranění, musí pojištěná osoba zajistit, že ošetřující lékaři budou zproštěni povinnosti zachovávat mlčenlivost při jednání se společností AGA. 3.4 Může-li pojištěná osoba žádat plnění, která jí poskytla společnost AGA, i od třetích osob, je povinna tyto nároky uplatnit a následně je postoupit společnosti AGA. 3.5 Následující dokumenty musejí být doručeny společnosti AGA na kontaktní adresu uvedenou ve Společných ustanoveních (podle pojistné události, jazyk korespondence: angličtina, němčina, francouzština nebo italština): - doklad o pojištění (potvrzení o pojištění) - potvrzení o rezervaci - originál vyúčtování poplatků v případě zrušení cesty - originál cestovních dokladů (letenky, železniční jízdenky), vstupenek, stvrzenek atd. - originál dokladů za nepředvídané výlohy - doklad o úmrtí - dokumenty, resp. úřední potvrzení dokládající vznik škodní události (např. podrobná lékařská zpráva s diagnózou, potvrzení zaměstnavatele, policejní zpráva) - kopie cestovního pasu s razítkem potvrzujícím vstup do země - originál účtů za lékařské ošetření, léky a hospitalizaci a originály lékařských předpisů - originály účtů za další pojištěné výlohy - popis události - oznámení o pohřešovaném vydané švýcarským ministerstvem zahraničních věcí resp. úřadem pro zahraniční věci, který je pro pojištěnou osobu příslušný - doklad o zpoždění vystavený leteckou společností 4 Porušení povinností Pokud osoba s oprávněným nárokem na náhradu škody poruší své povinnosti, může společnost AGA plnění odmítnout nebo snížit. 5 Nepojištěné události 5.1 Nárok na plnění nevzniká, pokud k události došlo již před uzavřením smlouvy nebo rezervací cesty nebo pokud o jejím vzniku mohl pojištěný vědět při uzavírání smlouvy nebo při rezervaci cesty. AGA International S.A., Paříž, expozitura Wallisellen (Švýcarsko) Hertistrasse 2, CH-8304 Wallisellen, Tel.: , Fax: ,

2 5.2 Pojištění se nevztahuje na události, které pojištěná osoba způsobila v souvislosti s následujícími činnostmi: - nadužívání alkoholu, drog nebo léčiv - sebevražda nebo pokus o sebevraždu - účast na stávkách nebo nepokojích - účast na závodech a trénincích motorových vozidel nebo člunů - účast na riskantních aktivitách, při kterých se osoba vědomě vystavuje nebezpečí - hrubě nedbalé nebo úmyslné jednání/opomenutí - spáchání trestného činu, resp. přestupku nebo pokus o ně 5.3 Pojištění se nevztahuje na svízele, které souvisejí s pojistnou událostí, např. náklady na znovunabytí pojistných věcí nebo pro policejní účely. 5.4 Nejsou pojištěny následující události a jejich důsledky: válka, teroristické útoky, nepokoje všeho druhu, epidemie, pandemie, přírodní katastrofy a incidenty s atomovými, biologickými či chemickými látkami. 5.5 Nejsou pojištěny důsledky událostí plynoucích z úředních nařízení, např. zabavení majetku, uvěznění či zákaz opustit zemi. 5.6 Pokud je účelem cesty lékařské ošetření spojené s hospitalizací. 5.7 Pokud má znalec (expert, lékař atd.) přímý prospěch nebo pokud je s pojištěnou osobou příbuzný, resp. spřízněn sňatkem. 5.8 Nejsou pojištěny náklady v souvislosti s únosy. 6 Definice 6.1 Osoby blízké Osobami blízkými jsou: - rodinní příslušníci (manželé, rodiče, děti, tchán a tchyně, prarodiče a sourozenci) - životní partner a jeho rodiče a děti - osoby starající se o nezletilé děti nebo rodinné příslušníky vyžadující péči, přičemž tyto děti nebo rodinní příslušníci se neúčastní téže cesty - velmi blízcí přátelé, s nimiž má dotčená osoba intenzivní kontakty 6.2 Evropa Do rozsahu působnosti Evropa spadají všechny státy rozkládající se na evropském kontinentu a středozemní a Kanárské ostrovy, Madeira a také mimoevropské státy na pobřeží Středozemního moře. Východní hranice severně od Turecka tvoří státy Ázerbájdžán, Arménie a Gruzie a horský hřeben Uralu. 6.3 Švýcarsko Do rozsahu působnosti Švýcarsko spadají Švýcarsko a Lichtenštejnské knížectví Škody způsobené přírodními živly Za škody způsobené přírodními živly jsou považovány škody, ke kterým dojde v důsledku živelních událostí, jako je povodeň, záplava, vichřice (rychlost větru minimálně 75 km/h), krupobití, lavina, tlak sněhové pokrývky, sesutí skály, pád kamenů nebo sesuv půdy. Škody, ke kterým dojde v důsledku zemětřesení nebo sopečné erupce, nejsou považovány za škody způsobené přírodními živly. 6.5 Peněžní hodnota Peněžní hodnotou se rozumí peněžní hotovost, kreditní karty, cenné papíry, vkladní knížky, drahé kovy (jako zásoby, pruty nebo obchodní zboží), mince, medaile, volné drahokamy a perly. 6.6 Cesta Cesta zahrnuje buď let na místo určení a zpáteční let, nebo alespoň jedno přenocování mimo obvyklé bydliště a dále i cestu na místo určení a zpáteční cestu a trvá maximálně 31 dnů. 6.7 Cestovní společnost Cestovní společností (touroperátor, zprostředkovatel cesty, letecká společnost, autopůjčovna, hotel, organizátor kurzů atd.) se rozumějí všechny firmy, které na základě smlouvy s pojištěnou osobou a pro ni poskytují cestovní služby. 6.8 Veřejné dopravní nebo přepravní prostředky Veřejnými dopravními nebo přepravními prostředky se rozumějí takové prostředky, které pravidelně jezdí na základě jízdního řádu a k jejichž využití je třeba zakoupit jízdenku. Vozy taxislužby a vypůjčené vozy nespadají do veřejných dopravních prostředků. 6.9 Porucha Poruchou se rozumí každé náhlé a nepředvídané selhání pojištěného vozidla v důsledku elektrické či mechanické závady, která znemožňuje další jízdu, nebo na základě které další jízda není ze zákona dále přípustná. Poruchám jsou na roveň postaveny následující události: poškození pneumatik, nedostatek benzinu, klíčky od vozu uzamčené ve vozidle nebo vybitá baterie. Ztráta nebo poškození klíčků od vozu nebo nesprávný typ benzinu nejsou považovány za poruchu a nepojišťují se Úraz osob Úrazem se rozumí náhlé, neúmyslné působení neobvyklého vnějšího faktoru, které ohrožuje lidské tělo Nehoda motorového vozidla Nehodou se rozumí škoda na pojištěném motorovém vozidle, kterou náhle a násilně způsobí událost působící z vnějšku a tím znemožní další jízdu nebo způsobí, že další jízda není ze zákona dále přípustná. To zahrnuje zejména události způsobené nárazem, srážkou, převrácením, zřícením nebo probořením a potopením Vážné onemocnění / vážné následky nehody Onemocnění, resp. následky nehody jsou považovány za vážné, pokud z nich vyplývá časově omezená nebo neomezená pracovní neschopnost či neschopnost cestovat. 7 Komplementární doložka 7.1 Může-li pojištěná osoba uplatnit nárok z jiné pojistné smlouvy (dobrovolné či povinné pojištění), omezuje se krytí na tu část plnění AGA, která překračuje část jiné pojistné smlouvy. Celkové náklady se uhradí pouze jednou. 7.2 Pokud však přesto společnost AGA poskytla plnění za tytéž škody, je třeba je považovat za zálohu a pojištěná osoba odstoupí od svých nároků vůči třetím osobám (odpovědná osoba, dobrovolné či povinné pojištění) v tomto rozsahu ve prospěch společnosti AGA. 8 Promlčení Nároky z pojistné smlouvy jsou promlčeny dva roky od vzniku skutkové události, která zakládá povinnost plnit. 9 Hierarchie norem Zvláštní ustanovení k jednotlivým složkám pojištění mají přednost před Společnými ustanoveními pro všechny složky pojištění. 10 Soudní příslušnost a rozhodné právo 10.1 Žaloby proti společnosti AGA lze podávat k soudu v sídle společnosti nebo ve švýcarském bydlišti pojištěné osoby nebo osoby s oprávněným nárokem Jako doplněk k těmto ustanovením platí švýcarský spolkový zákon o pojistné smlouvě (VVG). 11 Kontaktní adresa AGA International (Švýcarsko), Hertistrasse 2, P.O. Box, CH-8304 Wallisellen II Zvláštní ustanovení k jednotlivým složkám pojištění A Asistence 1 Rozsah platnosti Pojištění platí během trvání cesty (max. 31 dnů). 2 Pojistná částka Pokud není v následujících ustanoveních zvlášť uvedeno něco jiného, jsou plnění neomezená. 3 Pojistné události a plnění Centrála tísňového volání společnosti AGA je k dispozici non-stop (hovory s centrálou tísňového volání jsou zaznamenávány, jazyk hovoru: angličtina, němčina nebo francouzština): V případě lékařských výkonů rozhodují o opatřeních a jejich načasování výlučně lékaři společnosti AGA. Následující služby musejí být každopádně telefonicky vyžádány na centrále tísňového volání společnosti AGA: 3.1 Asistenční služby 1 Převoz do nejbližší vhodné nemocnice Pokud pojištěná osoba během cesty vážně onemocní nebo se vážně poraní, nebo nastane lékařsky atestované neočekávané zhoršení chronické nemoci, společnost AGA na základě odpovídajícího lékařského nálezu zorganizuje a zaplatí převoz do nejbližší nemocnice, která je vhodná pro ošetření. 2 Repatriace s lékařským ošetřením do nemocnice v místě bydliště Je-li to z lékařských důvodů nutné, společnost AGA zorganizuje a zaplatí za týchž předpokladů, které jsou uvedeny v bodě II A 3.1.1, repatriaci s lékařským ošetřením do nemocnice vhodné pro ošetření v místě bydliště pojištěné osoby. Strana 2 z 6

3 3 Repatriace v místě bydliště bez lékařského doprovodu Společnost AGA zorganizuje a zaplatí repatriaci bez doprovodu lékařského ošetřujícího personálu do místa bydliště pojištěné osoby, přičemž se bude opírat o odpovídající lékařský nález a splnění předpokladů podle bodu II A Zpáteční cesta z důvodu přerušení cesty spolucestujícím nebo členem rodiny Pokud spolucestující osoba, osoba blízká nebo spolucestující člen rodiny bude repatriován do svého bydliště, nebo pokud musí cestu přerušit z jiného pojištěného důvodu a pojištěná osoba by musela v cestě pokračovat sama, společnost AGA zorganizuje tuto mimořádnou zpáteční cestu (vlaková jízdenka 1. třídy, letecká jízdenka třídy Economy) pro pojištěnou osobu, respektive pojištěného člena rodiny, a uhradí náklady na ni. 5 Péče o spolucestující nezletilé děti Pokud oba rodiče nebo jeden z rodičů účastnící se cesty musí být repatriován do místa svého bydliště, společnost AGA zorganizuje navíc péči o nezletilé děti, které by musely v cestě pokračovat samy nebo se vrátit samy, a zaplatí výlohy za cestu na místo určení a zpáteční cestu pro pečující osobu (vlaková jízdenka1. třídy, letecká jízdenka třídy Economy). 6 Zpáteční cesta z důvodů onemocnění, nehody nebo úmrtí osoby blízké, která zůstala doma, nebo zástupce na pracovišti Pokud osoba blízká, která zůstala doma, resp. zástupce na pracovišti vážně onemocní, vážně se zraní nebo skoná, společnost AGA zorganizuje tuto mimořádnou zpáteční cestu (vlaková jízdenka 1. třídy, letecká jízdenka třídy Economy) do trvalého bydliště pojištěné osoby a uhradí dodatečné náklady. 7 Předčasný návrat z jiných důležitých důvodů Pokud je majetek pojištěné osoby v místě jejího bydliště silně poškozen v důsledku krádeže, škody způsobené požárem, vodou nebo živelní pohromou, společnost AGA zorganizuje mimořádnou zpáteční cestu (vlaková jízdenka 1. třídy, letecká jízdenka třídy Economy) pro pojištěnou osobu do místa jejího bydliště a uhradí dodatečné náklady. 8 Dočasný návrat Společnost AGA z týchž důvodů, jako je uvedeno v bodech II A a II A (vlaková jízdenka 1. třídy, letecká jízdenka třídy Economy), zorganizuje a zaplatí i dočasný návrat pro pojištěnou osobu do místa jejího bydliště (cestu do místa určení a zpáteční cestu). Výlohy za nevyužitou část cesty nebudou proplaceny. 9 Repatriace v případě skonu Pokud pojištěná osoba skoná, společnost AGA přejímá náklady na kremaci mimo stát jejího bydliště nebo další náklady na splnění mezinárodní dohody o přepravě mrtvých těl (minimální předpisy jako zinková truhla nebo zinkové obložení) i na přepravu rakve nebo urny do místa posledního bydliště pojištěné osoby. Likvidace zinkové truhly je rovněž hrazena. 10 Zpáteční cesta z důvodů nepokojů, teroristických útoků, přírodní katastrofy nebo stávky Pokud nepokoje, teroristické útoky, přírodní katastrofa nebo stávka v místě destinace cesty prokazatelně znemožňují pokračování v cestě nebo konkrétně ohrožují majetek pojištěné osoby, společnost AGA zorganizuje a zaplatí další náklady za tuto mimořádnou zpáteční cestu (vlaková jízdenka 1. třídy, letecká jízdenka třídy Economy) pro pojištěnou osobu. 11 Zpáteční cesta z důvodu výpadku dopravního prostředku Pokud má veřejný dopravní prostředek, který je zarezervován a využíván pro cestu, výpadek a proto naplánované pokračování cesty nelze dále zajistit, společnost AGA zorganizuje a zaplatí pojištěné osobě mimořádnou zpáteční cestu nebo další pokračování cesty se zpožděním. Zpoždění nebo objížďky zarezervovaných nebo využívaných veřejných dopravních prostředků nejsou považovány za výpadek. Žádný nárok nevyvstává v případě poruch nebo nehod soukromých vozidel, které pojištěná osoba během cesty sama řídí či v nichž jede jako pasažér. 12 Důsledky odcizení dokumentů V případě odcizení osobních dokumentů (pas, průkaz totožnosti, přepravní lístek a ubytovací poukázka), které dočasně znemožňují pokračování v cestě nebo zpáteční cestu do Švýcarska, společnost AGA přejímá v případě bezodkladného vyrozumění kompetentního policejního orgánu další náklady pobytu (hotel, dopravní náklady v daném místě, další přepravní náklady) maximálně do výše 1.200,- EUR na událost. 3.2 Služební cesta Pokud pojištěná osoba musí být v zahraničí hospitalizována déle než 7 dnů, společnost AGA zorganizuje a zaplatí služební cestu maximálně pro dvě osoby blízké do místa nemocničního lůžka (vlaková jízdenka 1. třídy, letecká jízdenka třídy Economy, hotel střední třídy) maximálně do výše 3.000,- EUR. 3.3 Služby AGA Service Horká linka Travel Hotline Horká linka Travel Hotline je pojištěnému neomezeně k dispozici během celé doby trvání pojištění. 3.4 Refundace cestovních výloh 1 Refundace výloh za tu část cesty, která není využitá Pokud pojištěná osoba musí cestu předčasně přerušit z důvodu pojistné události, společnost AGA jí uhradí náklady za tu část cesty, která není využita, a to poměrně k ceně pojištěné cesty. Odškodnění je omezeno částkou na pojistce. Pokud z pojistky nelze částku zjistit, bude uhrazeno maximálně 6.000,- EUR. Nebudou proplaceny náklady původně rezervované cesty domů. Plnění odpadá, pokud na základě připojištění existuje nárok na opakovanou cestu. 2 Nepředvídané výdaje v případě repatriace, mimořádné zpáteční cesty, přerušení cesty nebo opožděné zpáteční cesty Pokud v souvislosti s pojištěnou událostí vzniknou nepředvídané výdaje (taxi, náklady na telefonické hovory atd.), společnost AGA přejímá tyto další náklady do výše 450,- EUR na osobu. 4 Nepojištěné události a plnění (dodatek k bodu I 5: Nepojištěné události) 4.1 Chybějící souhlas ze strany centrály tísňového volání společnosti AGA Pokud centrála tísňového volání společnosti AGA předem neudělí svůj předchozí souhlas s plněními. 4.2 Přerušení ze strany cestovní společnosti Pokud cestovní společnost smluvní plnění neposkytne vůbec nebo jen částečně, přeruší cestu nebo na základě konkrétních okolností musí cestu odvolat, resp. přerušit a je v souladu se zákonnými ustanoveními povinna neposkytnutá plnění nahradit a/nebo převzít náklady na zpáteční cestu. Ke konkrétním okolnostem, za kterých musela být cesta odvolána nebo přerušena, patří mj. doporučení švýcarského ministerstva zahraničních věcí necestovat do dané oblasti. 4.3 Náklady na ambulantní ošetření nebo ošetření s hospitalizací společnost AGA nehradí. 5 Povinnosti v případě škodní události (dodatek k bodu I 3: Povinnosti v případě škodní události) Aby bylo možné uplatnit nárok na plnění od společnosti AGA, musí být při začátku události nebo nemoci bezodkladně informována centrála tísňového volání společnosti AGA (jazyk hovoru: angličtina, němčina nebo francouzština): Fax B Náklady na vyhledání a evakuaci 1 Pojistná částka Maximální pojistná částka dosahuje výše 6.000,- EUR. 2 Pojistná událost a plnění 2.1 Pokud je pojištěná osoba v zahraničí (mimo stát, ve kterém má pojištěná osoba místo svého bydliště) považována za pohřešovanou nebo musí být evakuována v krizové situaci, která ji fyzicky ohrožuje, společnost AGA zaplatí nutné náklady na její vyhledání a evakuaci. 2.2 Hledání a evakuace musejí být v každém případě telefonicky vyžádány od centrály tísňového volání společnosti AGA (jazyk hovoru: angličtina, němčina nebo francouzština): Fax Nepojištěné události a plnění (dodatek k bodu I 5: Nepojištěné události) Pokud centrála tísňového volání společnosti AGA neudělí svůj předchozí souhlas s hledáním a evakuací. C Cestovní zavazadlo 1 Pojištěné předměty Pojištěno je cestovní zavazadlo pojištěné osoby, včetně suvenýrů získaných při cestě, tj. veškeré předměty pro osobní potřebu, které jsou brány na cestu nebo předány dopravní firmě k přepravě a jejichž majitelem je pojištěná osoba. 2 Rozsah platnosti Pojištění platí celosvětově. Vyloučeno je místo trvalého bydliště pojištěné osoby. 3 Pojistné částky Pojistná částka činí 3.000,- EUR na událost. Strana 3 z 6

4 4 Pojistné události a plnění 4.1 V případě: - krádeže - loupeže (krádež s vyhrůžkou nebo použitím násilí vůči pojištěné osobě) - poškození nebo zničení - ztráty a poškození během přepravy způsobené dopravní firmou veřejné dopravy nebo - opožděného odeslání způsobeného společností zajišťující veřejnou dopravu budou na každou škodní událost poskytnuta následující plnění při zohlednění smluvené pojistné částky: 1 V případě totální škody nebo ztráty se uhradí stávající pořizovací hodnota. 2 V případě částečné škody jsou náklady na opravu poškozeného předmětu omezeny zůstatkovou hodnotou. 3 V případě filmového, fotografického a video vybavení, hudebních zařízení (přehrávač MP3, discman atd.), lyží, snowboardů a jízdních kol se uhradí zůstatková hodnota. Zůstatkovou hodnotou se rozumí někdejší pořizovací cena po odečtení roční amortizace ve výši 20 %, počínaje jedním rokem po zakoupení. 4 U filmů a datových, obrazových a zvukových nosičů se uhradí hodnota materiálu. 5 V případě opožděného odeslání ze strany společnosti zajišťující veřejnou dopravu, činí odškodnění za bezpodmínečně nutné pořízené předměty a náklady na pronájem nejvýše 20 % smluvené pojistné částky. 6 Co se týče průkazů totožnosti a řidičských průkazů a klíčků od vozu, náklady se omezují na jejich náhradní vyhotovení. 7 Škrábance a oděrky na jízdních kolech se hradí maximálně do výše 120,- EUR. 8 Za suvenýry z cesty bude uhrazeno maximálně 180,- EUR. 4.2 V případě krádeže peněžních hodnot činí odškodnění maximálně 600,- EUR a v případě krádeže jízdenek (vlakové jízdenky, letenky atd.) maximálně 1.200,-. EUR 4.3 Hudební nástroje, sportovní nářadí, jízdní kola, dětské kočárky, nafukovací a skládací čluny se pojišťují pouze během přepravy poskytované společností zajišťující veřejnou dopravu. 4.4 Pojištěná osoba nese na škodní události způsobené krádeží spoluúčast ve výši 120,- EUR. 5 Nepojištěné předměty 1 Motorová vozidla, lodě, prkna na surfing a letecké dopravní prostředky včetně příslušenství 2 Cenné věci, které jsou kryty mimořádným pojištěním 3 Cenné papíry, doklady, obchodní dokumenty, cestovní jízdenky a dobropisy, hotovost, kreditní a zákaznické karty a známky (výjimky srv. s bodem II C 4.2) 4 Počítačový hardware (stolní počítač, laptop, beamer, příslušenství, handheld atd.), mobilní telefonní přístroje a software všeho druhu 5 Cenné předměty, které jsou ponechány ve vozidle (uzamčeném nebo neuzamčeném) 6 Předměty, které jsou ponechány na vozidle, nebo které jsou přes noc (22.00 až hodin) ponechány v nebo na vozidle, v němž pojistník nepřenocuje 7 Drahé kovy, volné drahokamy a perly, známky, obchodní zboží, vzorky zboží, předměty umělecké nebo sběratelské hodnoty a profesionální vybavení 8 Filmové, fotografické a video vybavení, šperky a kožešiny, pokud se během přepravy ve veřejném dopravním prostředku nacházejí v oblasti odpovědnosti dopravní firmy 9 Brýle z důvodu poškození nebo zničení 10 Krádež, ztráta a zničení peněžních hodnot. 6 Nepojištěné události (dodatek k bodu I 5: Nepojištěné události) Pojištění nepodléhají škody, které vyplývají z: - zanedbání náležité péče ze strany pojištěné osoby - odložení, ztráty a opuštění věci - zanechání nebo odstavení věcí i na krátkou dobu na místě, které je každému přístupné, vyjma oblasti, na kterou má přímý osobní vliv pojištěná osoba - druhu úschovy cenných předmětů, který není přiměřený hodnotě věci (srovnej: Povinnosti týkající se způsobu chování na cestách) - vypadnutí perel a drahokamů z místa, do něhož byly fasovány - teplotních a povětrnostních vlivů i opotřebení užíváním - nepokojů, drancování, nařízení úřadů a stávek těmito nařízeními přímo či nepřímo způsobenými 7 Povinnosti týkající se způsobu chování na cestě Cenné předměty jako kožešiny, šperky, hodinky s drahými kovy či z nich vyrobené, drahokamy nebo perly, laptopy i fotografické, filmové, video a zvukové vybavení včetně příslušenství musejí být mimo dobu, kdy jsou nošeny nebo používány, uskladněny v uzavřeném prostoru, který není nikomu přístupný, a musejí v něm být uzavřeny pod samostatným uzávěrem (kufr, skříň, trezor). Způsob úschovy musí být každopádně přiměřený hodnotě věci. 8 Povinnosti v případě škodní události (dodatek k bodu I 3: Povinnosti v případě škodní události) 8.1 Příčinu, okolnosti a rozsah události musí pojištěná osoba nechat neprodleně a podrobně potvrdit: 1 v případě krádeže a loupeže na policejní stanici, která je nejblíže místu činu 2 v případě poškození od dopravní firmy, odpovědné třetí osoby nebo cestovního průvodce, resp. vedení hotelu 3 v případě ztráty nebo opožděného odeslání od příslušné společnosti zajišťující veřejnou dopravu 8.2 Pokud je ztráta nebo poškození během přepravy ze strany společnosti zajišťující veřejnou dopravu zjistí teprve po dodávce domů, musí být skutkový stav věci písemně oznámen do dvou pracovních dnů kompetentní dopravní společnosti a ta ho musí potvrdit. 8.3 Výše škody musí být doložena originály stvrzenek. Není-li to možné, může společnost AGA svá plnění omezit nebo zamítnout. 8.4 Pojištěnou událost je třeba sdělit společnosti AGA neprodleně a písemně. Tento požadavek je třeba odůvodnit a doložit. 8.5 Poškozené věci musejí být nadále k dispozici společnosti AGA až do definitivního vyřízení škodní události a na její žádost musejí být na vlastní náklady zaslány k posouzení. D Léčebné výlohy (Private Medical) 1 Pojištěné osoby Pojištěné osoby podle bodu I 1, pokud nepřekročily 80 let věku. 2 Pojistné částky Pojistná částka činí ,- EUR na případ. 3 Rozsah platnosti 3.1 Pojištění platí během cesty na místo určení a zpáteční cesty i během pobytu (celkem max. 31 dnů) v rezervovaném pronajatém objektu pro cesty po celém světě, s výjimkou státu, ve kterém má pojištěná osoba místo svého hlavního bydliště. 3.2 Náklady na lékařské a nemocniční ošetření budou v zahraničí poskytnuty až 90 dnů nad rámec smluveného trvání pojištění, pokud během pojištěného období dojde k onemocnění nebo nehodě. 4 Pojistná plnění Společnost AGA poskytne plnění jako doplňkové pojištění k zákonnému sociálnímu zabezpečení státu, ve kterém má pojištěná osoba místo svého hlavního bydliště (nemocenské pojištění, úrazové pojištění atd.), a k případnému doplňkovému pojištění pro případy naléhavého pobytu v nemocnici a ambulantních léčebných nákladů pro naléhavé případy, pokud uvedená pojištění tyto náklady plně nepokrývají. 4.1 V případě nehody nebo nemoci společnost AGA přejímá náklady v naléhavých případech na následně provedené lékařské úkony v dané zemi pobytu, pokud je nařízen naléhavý lékařský zákrok oprávněným lékařem nebo zubařem, resp. osobou s odpovídající profesní licencí: - léčebná opatření včetně léčiv - pobyt v nemocnici - ošetření státně licencovaným chiropraktikem - pronájem lékařských pomůcek - v případě nehody prvotní pořízení protéz, brýlí, naslouchátek atd. - oprava nebo náhrada lékařských pomůcek, které se poškodily z důvodu nehody, jež vyžaduje lékařské ošetření - přeprava do nejbližší nemocnice, která je vhodná pro ošetření - zubní ošetření v důsledku nehody, maximálně do výše 1.800,- EUR 4.2 Za předpokladu, že lékaři centrály tísňového volání společnosti AGA udělili svůj předchozí výslovný souhlas, společnost AGA přejímá naléhavé léčebné náklady i v případě hospitalizace na soukromém oddělení. Souhlas k ošetření na soukromém oddělení je každopádně nutné si telefonicky vyžádat na centrále tísňového volání společnosti AGA (rozhovory s centrálou tísňového volání jsou zaznamenávány, jazyk hovoru: angličtina, němčina nebo francouzština): Strana 4 z 6

5 4.3 Omezení a vyloučení plnění Pokud neexistuje žádné zákonné krytí od zdravotní pojišťovny a/nebo z úrazového pojištění, společnost AGA uhradí do výše pojistné částky z doložených celkových nákladů na nemocniční a ambulantní ošetření, pokud vznikly z důvodu nemoci nebo nehody, pouze 50 % nákladů, které by byly pokryty z povinné části od některé švýcarské zdravotní pojišťovny nebo z úrazového pojištění, pokud by existovalo zákonné krytí zdravotní pojišťovny a/nebo úrazového pojištění. Rozsáhlejší plnění nejsou v tomto případě poskytována Společnost AGA přejímá v případě nehody nebo nemoci naléhavé léčebné náklady na soukromém oddělení výhradně pouze k okamžiku, od kterého po výhradním posouzení ze strany lékařů centrály tísňového volání společnosti AGA je možná repatriace, resp. zpáteční cesta pojištěné osoby Bez předchozího výslovného souhlasu lékařů centrály tísňového volání společnosti AGA neexistuje žádný nárok na převzetí, resp. proplacení léčebných nákladů na soukromém oddělení Souhlas k ošetření na soukromém oddělení podle bodu II D 4.2 udělují, resp. zamítají lékaři centrály tísňového volání AGA podle vlastního uvážení, s přihlédnutím k místním lékařským podmínkám příslušné země pobytu a po zvážení lékařské potřeby, resp. přijatelnosti ošetření, které se má provést. Pokud se pojištěná osoba navzdory chybějícímu souhlasu lékařů centrály tísňového volání společnosti AGA, resp. výslovného odkázání na všeobecné oddělení nechá ošetřit na soukromém oddělení, děje se tak při výlučné odpovědnosti a na náklady pojištěné osoby. 5 Pojištěné události Nehody a nemoci, u kterých je zapotřebí naléhavý lékařský zákrok. 6 Nepojištěné události (dodatek k bodu I 5: Nepojištěné události) 6.1 Nehody a nemoci, které již existovaly v době začátku pojištění, a jejich následky, komplikace, zhoršení nebo recidiva, zejména i chronické a opakující se nemoci, a to nezávisle na tom, zda již byly pojištěné osobě známy v době začátku pojištění. 6.2 Zjištění a ošetření onemocnění zubů a dásní. 6.3 Zjištění a ošetření stavů únavy a vyčerpání i nervových či psychických onemocnění. 6.4 Zjištění a ošetření rakovinových onemocnění včetně kontrolních vyšetření. 6.5 Gynekologická, pediatrická nebo obecná preventivní vyšetření. 6.6 Profylaktická léčiva, tablety na spaní, sedativa, vitamíny, homeopatické prostředky, očkování, cestovní lékárničky, amfetaminy, hormony a léčiva snižující hladinu cholesterolu. 6.7 Těhotenství, umělý potrat a porod a případné komplikace a důsledky antikoncepčních nebo interrupčních opatření. 6.8 Nehody při řízení motorového vozidla, pro které pojištěná osoba nesplňuje zákonné požadavky na řízení. 6.9 Nehody během vykonávaní řemeslné profesní činnosti Nehody při skákání padákem i při řízení letadla a leteckých zařízení Masážní a wellness péče a zkrášlující operace Nehody při vykonávání vojenské služby Náklady na spoluúčast u zákonného sociálního zabezpečení (nemocenské pojištění, úrazové pojištění atd.) a případného připojištění se nepřejímají. 7 Závazek krýt náklady 7.1 Společnost AGA přebírá závazek krýt náklady v rámci tohoto pojištění i po plnění ze strany zákonného sociálního zabezpečení (nemocenské pojištění, úrazové pojištění a analogická pojištění země, ve které má pojištěná osoba místo svého hlavního bydliště nebo své hlavní nemocenské pojištění) a případného připojištění pro veškeré hospitalizace v nemocnici. Pojištěná osoba zůstává dlužníkem poskytovatele plnění (lékař atd.) u veškerého ambulantního ošetření na místě. 7.2 Převzetí závazku uhradit náklady musí být každopádně telefonicky vyžádáno na centrále tísňového volání společnosti AGA (rozhovory s centrálou tísňového volání jsou zaznamenávány, jazyk hovoru: angličtina, němčina nebo francouzština): 8 Povinnosti v případě škodní události (dodatek k bodu I 3: Povinnosti v případě škodní události) 8.1 Společnost AGA musí být neprodleně po začátku události písemně vyrozuměna (srovnej bod I: Kontaktní adresa). 8.2 Pojištěná osoba se musí na žádost společnosti AGA kdykoliv podrobit lékařskému vyšetření u jejího lékaře. E Opakovaná cesta 1 Pojistné částky Pojistná částka činí 6.000,- EUR na událost. 2 Pojistná událost a plnění 2.1 Pojištěná osoba má nárok na opakovanou cestu, pokud byla během trvání pojištění prostřednictvím centrály tísňového volání společnosti AGA z lékařských důvodů repatriována do místa svého bydliště. 2.2 Pojištěná osoba obdrží při vzniku pojistné události v souladu s bodem II E 2.1 cestovní poukázku v hodnotě itineráře rezervovaného před odjezdem. Nedotčená plnění obsažená v itineráři a náhrady v důsledku repatriace budou zúčtovány společně s nárokem na odškodnění. 3 Nepojištěné události (dodatkem k bodu I 5: Nepojištěné události) Pokud centrála tísňového volání společnosti AGA nedá podnět k repatriaci osoby oprávněné k nároku. 4 Povinnosti v případě škodní události (dodatek k bodu I 3: Povinnosti v případě škodní události) Aby bylo možné uplatnit nárok na asistenční služby, musí být při začátku události nebo nemoci bezodkladně informována centrála tísňového volání společnosti AGA (jazyk hovoru: angličtina, němčina nebo francouzština): F Asistenční služba pro motoristy 1 Pojištěná vozidla Motorové vozidlo, které pojištěná osoba využívá jako řidič (osobní vozy a obytné automobily do 3,5 a motocykly). Spolupojištěny jsou přípustné obytné přívěsy a obytné vozy. 2 Rozsah platnosti Pojistná ochrana platí výhradně pro události v následujících zemích: Andorra, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Gibraltar, Irsko, Itálie, Kypr (řecká část), Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie. 3 Pojistná částka Pokud není v následujících ustanoveních zvlášť uvedeno něco jiného, jsou plnění neomezená. 4 Pojistné události a plnění Veškerá plnění auto asistenční služby pro motoristy musejí být každopádně telefonicky vyžádána na centrále společnosti AGA (rozhovory s centrálou společnosti AGA jsou zaznamenávány, jazyk hovoru: angličtina, němčina nebo francouzština): 4.1 Pomoc při poruše vozidla / odtažení / odvoz 1 Pokud již vozidlo není pojízdné v důsledku poruchy či nehody, společnost AGA zorganizuje a zaplatí pomoc při poruše vozidla v daném místě události nebo odtažení do blízké vhodné garáže. 2 Náklady za odvoz po nehodě (návrat vozidla na vozovku) jsou pojištěny do výše 1.200,- EUR. 4.2 Přenocování / cesta domů / pronajatý vůz Pokud bylo vozidlo odcizeno nebo ho nelze po poruše či nehodě během 48 hodin opravit ve vhodné garáži nacházející se blízko místu události, společnost AGA na základě telefonátu zorganizuje a zaplatí jedno z následujících tří plnění: Přenocování Pokud nelze vozidlo opravit tentýž den, nebo pokud z důvodu krádeže není možná zpáteční nebo další cesta tentýž den, společnost AGA zorganizuje a zaplatí maximálně dvě přenocování do výše 73,- EUR na cestujícího a noc. nebo Cesta domů Cesta domů všech cestujících do místa bydliště pojištěné osoby veřejným dopravním prostředkem (vlaková jízdenka 1. třídy nebo letecká jízdenka třídy Economy, pokud jízda vlakem překračuje 6 hodin). nebo Strana 5 z 6

Cestovní pojištění Touroperator (CZ) Stojíme při Vás. vydané 02/2014 TO CZ. Cestovní pojištění. www.europska.sk

Cestovní pojištění Touroperator (CZ) Stojíme při Vás. vydané 02/2014 TO CZ. Cestovní pojištění. www.europska.sk Cestovní pojištění Touroperator (CZ) vydané 02/2014 TO CZ Stojíme při Vás Cestovní pojištění www.europska.sk Všeobecné pojistné podmínky Str. 3 Nahlášení poistné události Str. 16 Co je potřeba udělat v

Více

Všeobecné pojistné podmínky (VPP)

Všeobecné pojistné podmínky (VPP) LÉTÁM S NÍM RÁD Všeobecné pojistné podmínky (VPP) Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění ECP VPP PELIKAN 2011 LÉTÁM S NÍM RÁD Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Více

Slavia pojišťovna a.s. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CP 06/2007)

Slavia pojišťovna a.s. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CP 06/2007) Slavia pojišťovna a.s. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CP 06/2007) Pro soukromé cestovní pojištění (dále jen pojištění ), které sjednává Slavia pojišťovna a.s., se sídlem Revoluční

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPP CEP 2014

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPP CEP 2014 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPP CEP 2014 ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního pojištění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zaákoník,

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY B- POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL C- POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB D- GOLFOVÉ POJIŠTĚNÍ E- POJIŠTĚNÍ ZPOŢDĚNÉHO ODJEZDU

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014 Výklad pojmů Druhy pojištění Vznik, změny, trvání a konec pojištění Zánik pojištění Hranice pojistného plnění a vícenásobné pojištění

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005 1. Práva a povinnosti z cestovního pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Více

Pojistné podmínky EUROPOJIŠTĚNÍ

Pojistné podmínky EUROPOJIŠTĚNÍ Pojistné podmínky EUROPOJIŠTĚNÍ Všeobecné pojistné podmínky pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) VPP EU 07/2012 Doplňkové cestovní pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii k Evropskému

Více

Pojistné podmínky. Pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) 01/2014

Pojistné podmínky. Pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) 01/2014 Pojistné podmínky Pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) 01/2014 www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pojištění pro cesty a

Více

Dotkněte se nebe! Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Zvláštní pojistné podmínky Co dělat v případě pojistné události

Dotkněte se nebe! Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Zvláštní pojistné podmínky Co dělat v případě pojistné události Dotkněte se nebe! Pojistěte se přes internet na www.vitalitas.cz Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Zvláštní pojistné podmínky Co dělat v případě pojistné události MODERNÍ POJISTNÝ PRODUKT

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01)

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01) Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CEP 2005/01) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé cestovní pojištění (dále jen pojištění ), které sjednává Generali Pojišťovna a.s., se sídlem

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP-O-01/2014 Úvodní ustanovení 1. Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ 699001273 zapsaná

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vztah pojistitele, pojistníka a pojištěného v souvislosti s cestovním pojištěním se řídí (1) pojistnou smlouvou; (2) smluvními ujednáními k pojistné

Více

Prosíme vás, abyste si tyto informace osvojili; dodržením uvedených doporučení se vyhnete zbytečným nedorozuměním.

Prosíme vás, abyste si tyto informace osvojili; dodržením uvedených doporučení se vyhnete zbytečným nedorozuměním. Diners Club CS, s. r. o. organizační složka Široká 36/5, 110 00 Praha 1 Česká republika Tel.: +420 255 712 712 Fax: +420 255 712 719 customer.service@dinersclub.cz www.dinersclub.cz Vážený kliente, spolu

Více

Výhody pojištění. Co je pojištěno

Výhody pojištění. Co je pojištěno CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Víme, jak je důležité mít před dovolenou jistotu, že Vám, ale i celé Vaší rodině bude v zahraničí v případě potřeby poskytnuta plnohodnotná zdravotní péče. Proto Vám ve spolupráci s

Více

UCZ/Ces/14. Všeobecné pojistné podmínky. pro cestovní pojištění. Obecná část

UCZ/Ces/14. Všeobecné pojistné podmínky. pro cestovní pojištění. Obecná část Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění CP 100601

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění CP 100601 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění CP 100601 ČÁST I. Úvodní ustanovení Pro cestovní pojištění, které sjednává VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel) platí zákon č.

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění CP 120917 Platnost od 17.9.2012

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění CP 120917 Platnost od 17.9.2012 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění CP 120917 Platnost od 17.9.2012 Část I. Úvodní ustanovení Pro cestovní pojištění, které sjednává ERGO pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel) platí zákon

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 12

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 12 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 12 VPPCP 12 Část I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205. PRODUKT Evropa AUTEM

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205. PRODUKT Evropa AUTEM POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205 PRODUKT Evropa AUTEM PPCPEAKR 1205, produkt Evropa AUTEM 1 / 22 Platnost a

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ VPPLV 1/10

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ VPPLV 1/10 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ VPPLV 1/10 Článek 1 1. Soukromé pojištění léčebných výloh vzniklých v

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPPSCP 1 / 08

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPPSCP 1 / 08 Článek 1 1. Soukromé sdružené cestovní pojištění, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 37/2004

Více

6. ROZSAH A SPLATNOST POJISTNÉHO PLNĚNÍ 6.1. Pojistné plnění poskytneme v rozsahu sjednaném pojistnou smlouvou a uvedeném v pojistce (označení

6. ROZSAH A SPLATNOST POJISTNÉHO PLNĚNÍ 6.1. Pojistné plnění poskytneme v rozsahu sjednaném pojistnou smlouvou a uvedeném v pojistce (označení Cestovní pojištění POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY (PP-BTI-0809) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (VP-BTI-0809) 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY PRODUKT RELAX

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY PRODUKT RELAX POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY PPCPKR1402 PRODUKT RELAX 1402PPCPKR1402, produkt RELAX 1 / 24 Platnost

Více

Cestovní pojištění a asistenční služby

Cestovní pojištění a asistenční služby Cestovní pojištění a asistenční služby Všeobecné pojistné podmínky Zvláštní pojistné podmínky S vámi od A do Z 01.05.2012 Centrála asistenčních služeb kontaktní telefonní číslo: +420 241 170 000 POJISTNÉ

Více

Pojistné podmínky cestovního pojištění Sbaleno

Pojistné podmínky cestovního pojištění Sbaleno Pojistné podmínky cestovního pojištění Sbaleno POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ NA JEDNORÁZOVÉ CESTY (PP-SB-1305) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVOD 1.1 My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel představuje

Více

Pojistné podmínky. POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (PP-CO-F-0705) A. Všeobecné pojistné podmínky (VP-CO-F-0705)

Pojistné podmínky. POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (PP-CO-F-0705) A. Všeobecné pojistné podmínky (VP-CO-F-0705) Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (PP-CO-F-0705) A. Všeobecné pojistné podmínky (VP-CO-F-0705) 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojišťovna představuje Evropskou

Více

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Ve smyslu 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, Vám Allianz pojišťovna, a. s., sděluje jako zájemci o sjednání

Více

Pojistné podmínky strana 2/4

Pojistné podmínky strana 2/4 Pojistné podmínky POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-CO-0508) A. Všeobecné pojistné podmínky (VP-CO-0508) 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo

Více