Všeobecné pojistné podmínky (VPP) Allianz Cestovní pojištění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné pojistné podmínky (VPP) Allianz Cestovní pojištění"

Transkript

1 Všeobecné pojistné podmínky (VPP) Allianz Cestovní pojištění Informace pro zákazníky podle zákona o pojistné smlouvě Následující informace pro zákazníky podávají ve srozumitelné a stručné formě přehled o totožnosti pojistitele a hlavním obsahu pojistné smlouvy (čl. 3 švýcarského zákona o pojistné smlouvě, VVG). Kdo je pojistitelem? Pojistitelem je společnost AGA International S.A., Paříž, pobočka ve Wallisellenu (Švýcarsko) (dále jen AGA), se sídlem na adrese Hertistrasse 2, CH-8304 Wallisellen. Kdo je pojistníkem? Pojistníkem je společnost Interhome AG se sídlem na adrese Sägereistrasse 27, CH-8152 Glattbrugg. Jaká rizika jsou pojištěna a jaký je rozsah pojistné ochrany? Podrobnosti o pojištěných rizicích i o rozsahu pojistné ochrany vyplývají z potvrzení o pojištění a ze všeobecných pojistných podmínek (VPP). Které osoby jsou pojištěny? Na základě kolektivní pojistné smlouvy uzavřené s pojistníkem poskytuje společnost AGA osobám definovaným v žádosti a uvedeným v potvrzení o pojištění pojistnou ochranu i právo požadovat pojistné plnění přímo od pojistitele. Pojištěné osoby vyplývají z potvrzení o pojištění a ze všeobecných pojistných podmínek (VPP). Jaké podstatné výluky existují? Události, ke kterým již došlo při přistoupení ke kolektivnímu pojištění nebo rezervaci cesty nebo o jejichž vzniku mohla pojištěná osoba vědět při přistoupení ke kolektivnímu pojištění nebo rezervaci cesty. Události v souvislosti s epidemiemi či pandemiemi. Události v souvislosti s účastí na riskantních aktivitách, při kterých se osoba vědomě vystavuje nebezpečí. Tento výčet obsahuje pouze nejběžnější výluky. Další výluky vyplývají ze všeobecných pojistných podmínek a ze švýcarského zákona o pojistné smlouvě (VVG). Jak vysoké je pojistné? Výše pojistného se odvíjí od pojištěných rizik a od požadovaného krytí. Výše pojistného se definuje v žádosti a vychází z potvrzení o pojištění. Jaké povinnosti mají pojištěné osoby? V plném rozsahu splňovat své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo ze zákona: ohlašovací povinnost, povinnost podávat informace či povinnost vztahující se ke způsobu chování (např. neodkladné nahlášení škodní události společnosti AGA). Podniknout vše, co může přispět ke zmírnění škody a k jejímu objasnění (např. zplnomocnění třetích osob, aby společnosti AGA objasnily pojistnou událost, vydání příslušných podkladů a informací). Tento výčet obsahuje pouze nejběžnější povinnosti. Další povinnosti vyplývají ze všeobecných pojistných podmínek a ze švýcarského zákona o pojistné smlouvě (VVG). Kdy začíná a končí pojištění? Začátek a konec pojištění jsou definovány v žádosti a jsou uvedeny v potvrzení o pojištění. Jak společnost AGA nakládá s údaji? Společnost AGA zpracovává údaje, které vyplývají ze smluvních podkladů nebo ze zpracování smlouvy, a používá je zejména pro určení pojistného, pro vyjasnění rizika, pro zpracování nároků, pro statistická hodnocení a pro marketingové účely. Údaje jsou ukládány fyzicky či elektronicky. Je-li to žádoucí, jsou tyto údaje v požadovaném rozsahu předávány zúčastněným třetím osobám, zejména dalším zúčastněným pojistitelům, úřadům, advokátům a externím znalcům. K předávání údajů může dojít i za účelem odhalení nebo zabránění zneužití pojištění. Všeobecné pojistné podmínky (VPP) Společnost AGA International S.A., Paříž, pobočka ve Wallisellenu (Švýcarsko) (dále jen AGA) ručí za plnění smluvená v souladu s kolektivní pojistnou smlouvou se společností Interhome a plnění uvedená v tomto pojistném dokumentu. Ta jsou definována prostřednictvím všeobecných pojistných podmínek (VPP) a doplňují je ustanovení švýcarského zákona o pojistné smlouvě. I Společná ustanovení pro všechny složky pojištění Společná ustanovení pro všechny složky pojištění platí, pouze pokud nejsou ve Zvláštních ustanoveních k jednotlivým složkám pojištění, resp. službám obsažena žádná odlišná ustanovení. 1 Pojištěné osoby Pojištěnými osobami se rozumějí osoby uvedené v potvrzení o rezervaci, resp. potvrzení o pojištění pojistníka, a všechny osoby, které tuto osobu doprovázejí během doby trvání pojištění a které s ní současně společně obývají objekt pronájmu rezervovaný pojistníkem. 2 Rozsah platnosti 2.1 S výhradou odlišných ustanovení ve Zvláštních ustanoveních k jednotlivým složkám pojištění, resp. službám platí toto pojištění po celém světě. 2.2 Cestovní pojištění společnosti Interhome pokrývá pojištěné osoby během cesty na místo určení a zpáteční cesty, jakož i během pohybu v rezervovaném objektu pronájmu. 2.3 Trvání pojištění je omezeno na 31 dnů a začíná odjezdem z trvalého bydliště. 3 Povinnosti v případě škodní události 3.1 Pojištěná osoba se zavazuje, že učiní vše, co může přispět ke zmírnění škody a k jejímu objasnění. 3.2 Pojištěná osoba je povinna plně dostát svým smluvním či zákonným ohlašovacím povinnostem, povinnostem poskytnout informace nebo povinnostem týkajícím se způsobu chování (mj. bezodkladné oznámení pojistné události kontaktnímu místu na adrese uvedené ve Společných ustanoveních). 3.3 Pokud ke škodě dojde z důvodů onemocnění či zranění, musí pojištěná osoba zajistit, že ošetřující lékaři budou zproštěni povinnosti zachovávat mlčenlivost při jednání se společností AGA. 3.4 Může-li pojištěná osoba žádat plnění, která jí poskytla společnost AGA, i od třetích osob, je povinna tyto nároky uplatnit a následně je postoupit společnosti AGA. 3.5 Následující dokumenty musejí být doručeny společnosti AGA na kontaktní adresu uvedenou ve Společných ustanoveních (podle pojistné události, jazyk korespondence: angličtina, němčina, francouzština nebo italština): - doklad o pojištění (potvrzení o pojištění) - potvrzení o rezervaci - originál vyúčtování poplatků v případě zrušení cesty - originál cestovních dokladů (letenky, železniční jízdenky), vstupenek, stvrzenek atd. - originál dokladů za nepředvídané výlohy - doklad o úmrtí - dokumenty, resp. úřední potvrzení dokládající vznik škodní události (např. podrobná lékařská zpráva s diagnózou, potvrzení zaměstnavatele, policejní zpráva) - kopie cestovního pasu s razítkem potvrzujícím vstup do země - originál účtů za lékařské ošetření, léky a hospitalizaci a originály lékařských předpisů - originály účtů za další pojištěné výlohy - popis události - oznámení o pohřešovaném vydané švýcarským ministerstvem zahraničních věcí resp. úřadem pro zahraniční věci, který je pro pojištěnou osobu příslušný - doklad o zpoždění vystavený leteckou společností 4 Porušení povinností Pokud osoba s oprávněným nárokem na náhradu škody poruší své povinnosti, může společnost AGA plnění odmítnout nebo snížit. 5 Nepojištěné události 5.1 Nárok na plnění nevzniká, pokud k události došlo již před uzavřením smlouvy nebo rezervací cesty nebo pokud o jejím vzniku mohl pojištěný vědět při uzavírání smlouvy nebo při rezervaci cesty. AGA International S.A., Paříž, expozitura Wallisellen (Švýcarsko) Hertistrasse 2, CH-8304 Wallisellen, Tel.: , Fax: ,

2 5.2 Pojištění se nevztahuje na události, které pojištěná osoba způsobila v souvislosti s následujícími činnostmi: - nadužívání alkoholu, drog nebo léčiv - sebevražda nebo pokus o sebevraždu - účast na stávkách nebo nepokojích - účast na závodech a trénincích motorových vozidel nebo člunů - účast na riskantních aktivitách, při kterých se osoba vědomě vystavuje nebezpečí - hrubě nedbalé nebo úmyslné jednání/opomenutí - spáchání trestného činu, resp. přestupku nebo pokus o ně 5.3 Pojištění se nevztahuje na svízele, které souvisejí s pojistnou událostí, např. náklady na znovunabytí pojistných věcí nebo pro policejní účely. 5.4 Nejsou pojištěny následující události a jejich důsledky: válka, teroristické útoky, nepokoje všeho druhu, epidemie, pandemie, přírodní katastrofy a incidenty s atomovými, biologickými či chemickými látkami. 5.5 Nejsou pojištěny důsledky událostí plynoucích z úředních nařízení, např. zabavení majetku, uvěznění či zákaz opustit zemi. 5.6 Pokud je účelem cesty lékařské ošetření spojené s hospitalizací. 5.7 Pokud má znalec (expert, lékař atd.) přímý prospěch nebo pokud je s pojištěnou osobou příbuzný, resp. spřízněn sňatkem. 5.8 Nejsou pojištěny náklady v souvislosti s únosy. 6 Definice 6.1 Osoby blízké Osobami blízkými jsou: - rodinní příslušníci (manželé, rodiče, děti, tchán a tchyně, prarodiče a sourozenci) - životní partner a jeho rodiče a děti - osoby starající se o nezletilé děti nebo rodinné příslušníky vyžadující péči, přičemž tyto děti nebo rodinní příslušníci se neúčastní téže cesty - velmi blízcí přátelé, s nimiž má dotčená osoba intenzivní kontakty 6.2 Evropa Do rozsahu působnosti Evropa spadají všechny státy rozkládající se na evropském kontinentu a středozemní a Kanárské ostrovy, Madeira a také mimoevropské státy na pobřeží Středozemního moře. Východní hranice severně od Turecka tvoří státy Ázerbájdžán, Arménie a Gruzie a horský hřeben Uralu. 6.3 Švýcarsko Do rozsahu působnosti Švýcarsko spadají Švýcarsko a Lichtenštejnské knížectví Škody způsobené přírodními živly Za škody způsobené přírodními živly jsou považovány škody, ke kterým dojde v důsledku živelních událostí, jako je povodeň, záplava, vichřice (rychlost větru minimálně 75 km/h), krupobití, lavina, tlak sněhové pokrývky, sesutí skály, pád kamenů nebo sesuv půdy. Škody, ke kterým dojde v důsledku zemětřesení nebo sopečné erupce, nejsou považovány za škody způsobené přírodními živly. 6.5 Peněžní hodnota Peněžní hodnotou se rozumí peněžní hotovost, kreditní karty, cenné papíry, vkladní knížky, drahé kovy (jako zásoby, pruty nebo obchodní zboží), mince, medaile, volné drahokamy a perly. 6.6 Cesta Cesta zahrnuje buď let na místo určení a zpáteční let, nebo alespoň jedno přenocování mimo obvyklé bydliště a dále i cestu na místo určení a zpáteční cestu a trvá maximálně 31 dnů. 6.7 Cestovní společnost Cestovní společností (touroperátor, zprostředkovatel cesty, letecká společnost, autopůjčovna, hotel, organizátor kurzů atd.) se rozumějí všechny firmy, které na základě smlouvy s pojištěnou osobou a pro ni poskytují cestovní služby. 6.8 Veřejné dopravní nebo přepravní prostředky Veřejnými dopravními nebo přepravními prostředky se rozumějí takové prostředky, které pravidelně jezdí na základě jízdního řádu a k jejichž využití je třeba zakoupit jízdenku. Vozy taxislužby a vypůjčené vozy nespadají do veřejných dopravních prostředků. 6.9 Porucha Poruchou se rozumí každé náhlé a nepředvídané selhání pojištěného vozidla v důsledku elektrické či mechanické závady, která znemožňuje další jízdu, nebo na základě které další jízda není ze zákona dále přípustná. Poruchám jsou na roveň postaveny následující události: poškození pneumatik, nedostatek benzinu, klíčky od vozu uzamčené ve vozidle nebo vybitá baterie. Ztráta nebo poškození klíčků od vozu nebo nesprávný typ benzinu nejsou považovány za poruchu a nepojišťují se Úraz osob Úrazem se rozumí náhlé, neúmyslné působení neobvyklého vnějšího faktoru, které ohrožuje lidské tělo Nehoda motorového vozidla Nehodou se rozumí škoda na pojištěném motorovém vozidle, kterou náhle a násilně způsobí událost působící z vnějšku a tím znemožní další jízdu nebo způsobí, že další jízda není ze zákona dále přípustná. To zahrnuje zejména události způsobené nárazem, srážkou, převrácením, zřícením nebo probořením a potopením Vážné onemocnění / vážné následky nehody Onemocnění, resp. následky nehody jsou považovány za vážné, pokud z nich vyplývá časově omezená nebo neomezená pracovní neschopnost či neschopnost cestovat. 7 Komplementární doložka 7.1 Může-li pojištěná osoba uplatnit nárok z jiné pojistné smlouvy (dobrovolné či povinné pojištění), omezuje se krytí na tu část plnění AGA, která překračuje část jiné pojistné smlouvy. Celkové náklady se uhradí pouze jednou. 7.2 Pokud však přesto společnost AGA poskytla plnění za tytéž škody, je třeba je považovat za zálohu a pojištěná osoba odstoupí od svých nároků vůči třetím osobám (odpovědná osoba, dobrovolné či povinné pojištění) v tomto rozsahu ve prospěch společnosti AGA. 8 Promlčení Nároky z pojistné smlouvy jsou promlčeny dva roky od vzniku skutkové události, která zakládá povinnost plnit. 9 Hierarchie norem Zvláštní ustanovení k jednotlivým složkám pojištění mají přednost před Společnými ustanoveními pro všechny složky pojištění. 10 Soudní příslušnost a rozhodné právo 10.1 Žaloby proti společnosti AGA lze podávat k soudu v sídle společnosti nebo ve švýcarském bydlišti pojištěné osoby nebo osoby s oprávněným nárokem Jako doplněk k těmto ustanovením platí švýcarský spolkový zákon o pojistné smlouvě (VVG). 11 Kontaktní adresa AGA International (Švýcarsko), Hertistrasse 2, P.O. Box, CH-8304 Wallisellen II Zvláštní ustanovení k jednotlivým složkám pojištění A Asistence 1 Rozsah platnosti Pojištění platí během trvání cesty (max. 31 dnů). 2 Pojistná částka Pokud není v následujících ustanoveních zvlášť uvedeno něco jiného, jsou plnění neomezená. 3 Pojistné události a plnění Centrála tísňového volání společnosti AGA je k dispozici non-stop (hovory s centrálou tísňového volání jsou zaznamenávány, jazyk hovoru: angličtina, němčina nebo francouzština): V případě lékařských výkonů rozhodují o opatřeních a jejich načasování výlučně lékaři společnosti AGA. Následující služby musejí být každopádně telefonicky vyžádány na centrále tísňového volání společnosti AGA: 3.1 Asistenční služby 1 Převoz do nejbližší vhodné nemocnice Pokud pojištěná osoba během cesty vážně onemocní nebo se vážně poraní, nebo nastane lékařsky atestované neočekávané zhoršení chronické nemoci, společnost AGA na základě odpovídajícího lékařského nálezu zorganizuje a zaplatí převoz do nejbližší nemocnice, která je vhodná pro ošetření. 2 Repatriace s lékařským ošetřením do nemocnice v místě bydliště Je-li to z lékařských důvodů nutné, společnost AGA zorganizuje a zaplatí za týchž předpokladů, které jsou uvedeny v bodě II A 3.1.1, repatriaci s lékařským ošetřením do nemocnice vhodné pro ošetření v místě bydliště pojištěné osoby. Strana 2 z 6

3 3 Repatriace v místě bydliště bez lékařského doprovodu Společnost AGA zorganizuje a zaplatí repatriaci bez doprovodu lékařského ošetřujícího personálu do místa bydliště pojištěné osoby, přičemž se bude opírat o odpovídající lékařský nález a splnění předpokladů podle bodu II A Zpáteční cesta z důvodu přerušení cesty spolucestujícím nebo členem rodiny Pokud spolucestující osoba, osoba blízká nebo spolucestující člen rodiny bude repatriován do svého bydliště, nebo pokud musí cestu přerušit z jiného pojištěného důvodu a pojištěná osoba by musela v cestě pokračovat sama, společnost AGA zorganizuje tuto mimořádnou zpáteční cestu (vlaková jízdenka 1. třídy, letecká jízdenka třídy Economy) pro pojištěnou osobu, respektive pojištěného člena rodiny, a uhradí náklady na ni. 5 Péče o spolucestující nezletilé děti Pokud oba rodiče nebo jeden z rodičů účastnící se cesty musí být repatriován do místa svého bydliště, společnost AGA zorganizuje navíc péči o nezletilé děti, které by musely v cestě pokračovat samy nebo se vrátit samy, a zaplatí výlohy za cestu na místo určení a zpáteční cestu pro pečující osobu (vlaková jízdenka1. třídy, letecká jízdenka třídy Economy). 6 Zpáteční cesta z důvodů onemocnění, nehody nebo úmrtí osoby blízké, která zůstala doma, nebo zástupce na pracovišti Pokud osoba blízká, která zůstala doma, resp. zástupce na pracovišti vážně onemocní, vážně se zraní nebo skoná, společnost AGA zorganizuje tuto mimořádnou zpáteční cestu (vlaková jízdenka 1. třídy, letecká jízdenka třídy Economy) do trvalého bydliště pojištěné osoby a uhradí dodatečné náklady. 7 Předčasný návrat z jiných důležitých důvodů Pokud je majetek pojištěné osoby v místě jejího bydliště silně poškozen v důsledku krádeže, škody způsobené požárem, vodou nebo živelní pohromou, společnost AGA zorganizuje mimořádnou zpáteční cestu (vlaková jízdenka 1. třídy, letecká jízdenka třídy Economy) pro pojištěnou osobu do místa jejího bydliště a uhradí dodatečné náklady. 8 Dočasný návrat Společnost AGA z týchž důvodů, jako je uvedeno v bodech II A a II A (vlaková jízdenka 1. třídy, letecká jízdenka třídy Economy), zorganizuje a zaplatí i dočasný návrat pro pojištěnou osobu do místa jejího bydliště (cestu do místa určení a zpáteční cestu). Výlohy za nevyužitou část cesty nebudou proplaceny. 9 Repatriace v případě skonu Pokud pojištěná osoba skoná, společnost AGA přejímá náklady na kremaci mimo stát jejího bydliště nebo další náklady na splnění mezinárodní dohody o přepravě mrtvých těl (minimální předpisy jako zinková truhla nebo zinkové obložení) i na přepravu rakve nebo urny do místa posledního bydliště pojištěné osoby. Likvidace zinkové truhly je rovněž hrazena. 10 Zpáteční cesta z důvodů nepokojů, teroristických útoků, přírodní katastrofy nebo stávky Pokud nepokoje, teroristické útoky, přírodní katastrofa nebo stávka v místě destinace cesty prokazatelně znemožňují pokračování v cestě nebo konkrétně ohrožují majetek pojištěné osoby, společnost AGA zorganizuje a zaplatí další náklady za tuto mimořádnou zpáteční cestu (vlaková jízdenka 1. třídy, letecká jízdenka třídy Economy) pro pojištěnou osobu. 11 Zpáteční cesta z důvodu výpadku dopravního prostředku Pokud má veřejný dopravní prostředek, který je zarezervován a využíván pro cestu, výpadek a proto naplánované pokračování cesty nelze dále zajistit, společnost AGA zorganizuje a zaplatí pojištěné osobě mimořádnou zpáteční cestu nebo další pokračování cesty se zpožděním. Zpoždění nebo objížďky zarezervovaných nebo využívaných veřejných dopravních prostředků nejsou považovány za výpadek. Žádný nárok nevyvstává v případě poruch nebo nehod soukromých vozidel, které pojištěná osoba během cesty sama řídí či v nichž jede jako pasažér. 12 Důsledky odcizení dokumentů V případě odcizení osobních dokumentů (pas, průkaz totožnosti, přepravní lístek a ubytovací poukázka), které dočasně znemožňují pokračování v cestě nebo zpáteční cestu do Švýcarska, společnost AGA přejímá v případě bezodkladného vyrozumění kompetentního policejního orgánu další náklady pobytu (hotel, dopravní náklady v daném místě, další přepravní náklady) maximálně do výše 1.200,- EUR na událost. 3.2 Služební cesta Pokud pojištěná osoba musí být v zahraničí hospitalizována déle než 7 dnů, společnost AGA zorganizuje a zaplatí služební cestu maximálně pro dvě osoby blízké do místa nemocničního lůžka (vlaková jízdenka 1. třídy, letecká jízdenka třídy Economy, hotel střední třídy) maximálně do výše 3.000,- EUR. 3.3 Služby AGA Service Horká linka Travel Hotline Horká linka Travel Hotline je pojištěnému neomezeně k dispozici během celé doby trvání pojištění. 3.4 Refundace cestovních výloh 1 Refundace výloh za tu část cesty, která není využitá Pokud pojištěná osoba musí cestu předčasně přerušit z důvodu pojistné události, společnost AGA jí uhradí náklady za tu část cesty, která není využita, a to poměrně k ceně pojištěné cesty. Odškodnění je omezeno částkou na pojistce. Pokud z pojistky nelze částku zjistit, bude uhrazeno maximálně 6.000,- EUR. Nebudou proplaceny náklady původně rezervované cesty domů. Plnění odpadá, pokud na základě připojištění existuje nárok na opakovanou cestu. 2 Nepředvídané výdaje v případě repatriace, mimořádné zpáteční cesty, přerušení cesty nebo opožděné zpáteční cesty Pokud v souvislosti s pojištěnou událostí vzniknou nepředvídané výdaje (taxi, náklady na telefonické hovory atd.), společnost AGA přejímá tyto další náklady do výše 450,- EUR na osobu. 4 Nepojištěné události a plnění (dodatek k bodu I 5: Nepojištěné události) 4.1 Chybějící souhlas ze strany centrály tísňového volání společnosti AGA Pokud centrála tísňového volání společnosti AGA předem neudělí svůj předchozí souhlas s plněními. 4.2 Přerušení ze strany cestovní společnosti Pokud cestovní společnost smluvní plnění neposkytne vůbec nebo jen částečně, přeruší cestu nebo na základě konkrétních okolností musí cestu odvolat, resp. přerušit a je v souladu se zákonnými ustanoveními povinna neposkytnutá plnění nahradit a/nebo převzít náklady na zpáteční cestu. Ke konkrétním okolnostem, za kterých musela být cesta odvolána nebo přerušena, patří mj. doporučení švýcarského ministerstva zahraničních věcí necestovat do dané oblasti. 4.3 Náklady na ambulantní ošetření nebo ošetření s hospitalizací společnost AGA nehradí. 5 Povinnosti v případě škodní události (dodatek k bodu I 3: Povinnosti v případě škodní události) Aby bylo možné uplatnit nárok na plnění od společnosti AGA, musí být při začátku události nebo nemoci bezodkladně informována centrála tísňového volání společnosti AGA (jazyk hovoru: angličtina, němčina nebo francouzština): Fax B Náklady na vyhledání a evakuaci 1 Pojistná částka Maximální pojistná částka dosahuje výše 6.000,- EUR. 2 Pojistná událost a plnění 2.1 Pokud je pojištěná osoba v zahraničí (mimo stát, ve kterém má pojištěná osoba místo svého bydliště) považována za pohřešovanou nebo musí být evakuována v krizové situaci, která ji fyzicky ohrožuje, společnost AGA zaplatí nutné náklady na její vyhledání a evakuaci. 2.2 Hledání a evakuace musejí být v každém případě telefonicky vyžádány od centrály tísňového volání společnosti AGA (jazyk hovoru: angličtina, němčina nebo francouzština): Fax Nepojištěné události a plnění (dodatek k bodu I 5: Nepojištěné události) Pokud centrála tísňového volání společnosti AGA neudělí svůj předchozí souhlas s hledáním a evakuací. C Cestovní zavazadlo 1 Pojištěné předměty Pojištěno je cestovní zavazadlo pojištěné osoby, včetně suvenýrů získaných při cestě, tj. veškeré předměty pro osobní potřebu, které jsou brány na cestu nebo předány dopravní firmě k přepravě a jejichž majitelem je pojištěná osoba. 2 Rozsah platnosti Pojištění platí celosvětově. Vyloučeno je místo trvalého bydliště pojištěné osoby. 3 Pojistné částky Pojistná částka činí 3.000,- EUR na událost. Strana 3 z 6

4 4 Pojistné události a plnění 4.1 V případě: - krádeže - loupeže (krádež s vyhrůžkou nebo použitím násilí vůči pojištěné osobě) - poškození nebo zničení - ztráty a poškození během přepravy způsobené dopravní firmou veřejné dopravy nebo - opožděného odeslání způsobeného společností zajišťující veřejnou dopravu budou na každou škodní událost poskytnuta následující plnění při zohlednění smluvené pojistné částky: 1 V případě totální škody nebo ztráty se uhradí stávající pořizovací hodnota. 2 V případě částečné škody jsou náklady na opravu poškozeného předmětu omezeny zůstatkovou hodnotou. 3 V případě filmového, fotografického a video vybavení, hudebních zařízení (přehrávač MP3, discman atd.), lyží, snowboardů a jízdních kol se uhradí zůstatková hodnota. Zůstatkovou hodnotou se rozumí někdejší pořizovací cena po odečtení roční amortizace ve výši 20 %, počínaje jedním rokem po zakoupení. 4 U filmů a datových, obrazových a zvukových nosičů se uhradí hodnota materiálu. 5 V případě opožděného odeslání ze strany společnosti zajišťující veřejnou dopravu, činí odškodnění za bezpodmínečně nutné pořízené předměty a náklady na pronájem nejvýše 20 % smluvené pojistné částky. 6 Co se týče průkazů totožnosti a řidičských průkazů a klíčků od vozu, náklady se omezují na jejich náhradní vyhotovení. 7 Škrábance a oděrky na jízdních kolech se hradí maximálně do výše 120,- EUR. 8 Za suvenýry z cesty bude uhrazeno maximálně 180,- EUR. 4.2 V případě krádeže peněžních hodnot činí odškodnění maximálně 600,- EUR a v případě krádeže jízdenek (vlakové jízdenky, letenky atd.) maximálně 1.200,-. EUR 4.3 Hudební nástroje, sportovní nářadí, jízdní kola, dětské kočárky, nafukovací a skládací čluny se pojišťují pouze během přepravy poskytované společností zajišťující veřejnou dopravu. 4.4 Pojištěná osoba nese na škodní události způsobené krádeží spoluúčast ve výši 120,- EUR. 5 Nepojištěné předměty 1 Motorová vozidla, lodě, prkna na surfing a letecké dopravní prostředky včetně příslušenství 2 Cenné věci, které jsou kryty mimořádným pojištěním 3 Cenné papíry, doklady, obchodní dokumenty, cestovní jízdenky a dobropisy, hotovost, kreditní a zákaznické karty a známky (výjimky srv. s bodem II C 4.2) 4 Počítačový hardware (stolní počítač, laptop, beamer, příslušenství, handheld atd.), mobilní telefonní přístroje a software všeho druhu 5 Cenné předměty, které jsou ponechány ve vozidle (uzamčeném nebo neuzamčeném) 6 Předměty, které jsou ponechány na vozidle, nebo které jsou přes noc (22.00 až hodin) ponechány v nebo na vozidle, v němž pojistník nepřenocuje 7 Drahé kovy, volné drahokamy a perly, známky, obchodní zboží, vzorky zboží, předměty umělecké nebo sběratelské hodnoty a profesionální vybavení 8 Filmové, fotografické a video vybavení, šperky a kožešiny, pokud se během přepravy ve veřejném dopravním prostředku nacházejí v oblasti odpovědnosti dopravní firmy 9 Brýle z důvodu poškození nebo zničení 10 Krádež, ztráta a zničení peněžních hodnot. 6 Nepojištěné události (dodatek k bodu I 5: Nepojištěné události) Pojištění nepodléhají škody, které vyplývají z: - zanedbání náležité péče ze strany pojištěné osoby - odložení, ztráty a opuštění věci - zanechání nebo odstavení věcí i na krátkou dobu na místě, které je každému přístupné, vyjma oblasti, na kterou má přímý osobní vliv pojištěná osoba - druhu úschovy cenných předmětů, který není přiměřený hodnotě věci (srovnej: Povinnosti týkající se způsobu chování na cestách) - vypadnutí perel a drahokamů z místa, do něhož byly fasovány - teplotních a povětrnostních vlivů i opotřebení užíváním - nepokojů, drancování, nařízení úřadů a stávek těmito nařízeními přímo či nepřímo způsobenými 7 Povinnosti týkající se způsobu chování na cestě Cenné předměty jako kožešiny, šperky, hodinky s drahými kovy či z nich vyrobené, drahokamy nebo perly, laptopy i fotografické, filmové, video a zvukové vybavení včetně příslušenství musejí být mimo dobu, kdy jsou nošeny nebo používány, uskladněny v uzavřeném prostoru, který není nikomu přístupný, a musejí v něm být uzavřeny pod samostatným uzávěrem (kufr, skříň, trezor). Způsob úschovy musí být každopádně přiměřený hodnotě věci. 8 Povinnosti v případě škodní události (dodatek k bodu I 3: Povinnosti v případě škodní události) 8.1 Příčinu, okolnosti a rozsah události musí pojištěná osoba nechat neprodleně a podrobně potvrdit: 1 v případě krádeže a loupeže na policejní stanici, která je nejblíže místu činu 2 v případě poškození od dopravní firmy, odpovědné třetí osoby nebo cestovního průvodce, resp. vedení hotelu 3 v případě ztráty nebo opožděného odeslání od příslušné společnosti zajišťující veřejnou dopravu 8.2 Pokud je ztráta nebo poškození během přepravy ze strany společnosti zajišťující veřejnou dopravu zjistí teprve po dodávce domů, musí být skutkový stav věci písemně oznámen do dvou pracovních dnů kompetentní dopravní společnosti a ta ho musí potvrdit. 8.3 Výše škody musí být doložena originály stvrzenek. Není-li to možné, může společnost AGA svá plnění omezit nebo zamítnout. 8.4 Pojištěnou událost je třeba sdělit společnosti AGA neprodleně a písemně. Tento požadavek je třeba odůvodnit a doložit. 8.5 Poškozené věci musejí být nadále k dispozici společnosti AGA až do definitivního vyřízení škodní události a na její žádost musejí být na vlastní náklady zaslány k posouzení. D Léčebné výlohy (Private Medical) 1 Pojištěné osoby Pojištěné osoby podle bodu I 1, pokud nepřekročily 80 let věku. 2 Pojistné částky Pojistná částka činí ,- EUR na případ. 3 Rozsah platnosti 3.1 Pojištění platí během cesty na místo určení a zpáteční cesty i během pobytu (celkem max. 31 dnů) v rezervovaném pronajatém objektu pro cesty po celém světě, s výjimkou státu, ve kterém má pojištěná osoba místo svého hlavního bydliště. 3.2 Náklady na lékařské a nemocniční ošetření budou v zahraničí poskytnuty až 90 dnů nad rámec smluveného trvání pojištění, pokud během pojištěného období dojde k onemocnění nebo nehodě. 4 Pojistná plnění Společnost AGA poskytne plnění jako doplňkové pojištění k zákonnému sociálnímu zabezpečení státu, ve kterém má pojištěná osoba místo svého hlavního bydliště (nemocenské pojištění, úrazové pojištění atd.), a k případnému doplňkovému pojištění pro případy naléhavého pobytu v nemocnici a ambulantních léčebných nákladů pro naléhavé případy, pokud uvedená pojištění tyto náklady plně nepokrývají. 4.1 V případě nehody nebo nemoci společnost AGA přejímá náklady v naléhavých případech na následně provedené lékařské úkony v dané zemi pobytu, pokud je nařízen naléhavý lékařský zákrok oprávněným lékařem nebo zubařem, resp. osobou s odpovídající profesní licencí: - léčebná opatření včetně léčiv - pobyt v nemocnici - ošetření státně licencovaným chiropraktikem - pronájem lékařských pomůcek - v případě nehody prvotní pořízení protéz, brýlí, naslouchátek atd. - oprava nebo náhrada lékařských pomůcek, které se poškodily z důvodu nehody, jež vyžaduje lékařské ošetření - přeprava do nejbližší nemocnice, která je vhodná pro ošetření - zubní ošetření v důsledku nehody, maximálně do výše 1.800,- EUR 4.2 Za předpokladu, že lékaři centrály tísňového volání společnosti AGA udělili svůj předchozí výslovný souhlas, společnost AGA přejímá naléhavé léčebné náklady i v případě hospitalizace na soukromém oddělení. Souhlas k ošetření na soukromém oddělení je každopádně nutné si telefonicky vyžádat na centrále tísňového volání společnosti AGA (rozhovory s centrálou tísňového volání jsou zaznamenávány, jazyk hovoru: angličtina, němčina nebo francouzština): Strana 4 z 6

5 4.3 Omezení a vyloučení plnění Pokud neexistuje žádné zákonné krytí od zdravotní pojišťovny a/nebo z úrazového pojištění, společnost AGA uhradí do výše pojistné částky z doložených celkových nákladů na nemocniční a ambulantní ošetření, pokud vznikly z důvodu nemoci nebo nehody, pouze 50 % nákladů, které by byly pokryty z povinné části od některé švýcarské zdravotní pojišťovny nebo z úrazového pojištění, pokud by existovalo zákonné krytí zdravotní pojišťovny a/nebo úrazového pojištění. Rozsáhlejší plnění nejsou v tomto případě poskytována Společnost AGA přejímá v případě nehody nebo nemoci naléhavé léčebné náklady na soukromém oddělení výhradně pouze k okamžiku, od kterého po výhradním posouzení ze strany lékařů centrály tísňového volání společnosti AGA je možná repatriace, resp. zpáteční cesta pojištěné osoby Bez předchozího výslovného souhlasu lékařů centrály tísňového volání společnosti AGA neexistuje žádný nárok na převzetí, resp. proplacení léčebných nákladů na soukromém oddělení Souhlas k ošetření na soukromém oddělení podle bodu II D 4.2 udělují, resp. zamítají lékaři centrály tísňového volání AGA podle vlastního uvážení, s přihlédnutím k místním lékařským podmínkám příslušné země pobytu a po zvážení lékařské potřeby, resp. přijatelnosti ošetření, které se má provést. Pokud se pojištěná osoba navzdory chybějícímu souhlasu lékařů centrály tísňového volání společnosti AGA, resp. výslovného odkázání na všeobecné oddělení nechá ošetřit na soukromém oddělení, děje se tak při výlučné odpovědnosti a na náklady pojištěné osoby. 5 Pojištěné události Nehody a nemoci, u kterých je zapotřebí naléhavý lékařský zákrok. 6 Nepojištěné události (dodatek k bodu I 5: Nepojištěné události) 6.1 Nehody a nemoci, které již existovaly v době začátku pojištění, a jejich následky, komplikace, zhoršení nebo recidiva, zejména i chronické a opakující se nemoci, a to nezávisle na tom, zda již byly pojištěné osobě známy v době začátku pojištění. 6.2 Zjištění a ošetření onemocnění zubů a dásní. 6.3 Zjištění a ošetření stavů únavy a vyčerpání i nervových či psychických onemocnění. 6.4 Zjištění a ošetření rakovinových onemocnění včetně kontrolních vyšetření. 6.5 Gynekologická, pediatrická nebo obecná preventivní vyšetření. 6.6 Profylaktická léčiva, tablety na spaní, sedativa, vitamíny, homeopatické prostředky, očkování, cestovní lékárničky, amfetaminy, hormony a léčiva snižující hladinu cholesterolu. 6.7 Těhotenství, umělý potrat a porod a případné komplikace a důsledky antikoncepčních nebo interrupčních opatření. 6.8 Nehody při řízení motorového vozidla, pro které pojištěná osoba nesplňuje zákonné požadavky na řízení. 6.9 Nehody během vykonávaní řemeslné profesní činnosti Nehody při skákání padákem i při řízení letadla a leteckých zařízení Masážní a wellness péče a zkrášlující operace Nehody při vykonávání vojenské služby Náklady na spoluúčast u zákonného sociálního zabezpečení (nemocenské pojištění, úrazové pojištění atd.) a případného připojištění se nepřejímají. 7 Závazek krýt náklady 7.1 Společnost AGA přebírá závazek krýt náklady v rámci tohoto pojištění i po plnění ze strany zákonného sociálního zabezpečení (nemocenské pojištění, úrazové pojištění a analogická pojištění země, ve které má pojištěná osoba místo svého hlavního bydliště nebo své hlavní nemocenské pojištění) a případného připojištění pro veškeré hospitalizace v nemocnici. Pojištěná osoba zůstává dlužníkem poskytovatele plnění (lékař atd.) u veškerého ambulantního ošetření na místě. 7.2 Převzetí závazku uhradit náklady musí být každopádně telefonicky vyžádáno na centrále tísňového volání společnosti AGA (rozhovory s centrálou tísňového volání jsou zaznamenávány, jazyk hovoru: angličtina, němčina nebo francouzština): 8 Povinnosti v případě škodní události (dodatek k bodu I 3: Povinnosti v případě škodní události) 8.1 Společnost AGA musí být neprodleně po začátku události písemně vyrozuměna (srovnej bod I: Kontaktní adresa). 8.2 Pojištěná osoba se musí na žádost společnosti AGA kdykoliv podrobit lékařskému vyšetření u jejího lékaře. E Opakovaná cesta 1 Pojistné částky Pojistná částka činí 6.000,- EUR na událost. 2 Pojistná událost a plnění 2.1 Pojištěná osoba má nárok na opakovanou cestu, pokud byla během trvání pojištění prostřednictvím centrály tísňového volání společnosti AGA z lékařských důvodů repatriována do místa svého bydliště. 2.2 Pojištěná osoba obdrží při vzniku pojistné události v souladu s bodem II E 2.1 cestovní poukázku v hodnotě itineráře rezervovaného před odjezdem. Nedotčená plnění obsažená v itineráři a náhrady v důsledku repatriace budou zúčtovány společně s nárokem na odškodnění. 3 Nepojištěné události (dodatkem k bodu I 5: Nepojištěné události) Pokud centrála tísňového volání společnosti AGA nedá podnět k repatriaci osoby oprávněné k nároku. 4 Povinnosti v případě škodní události (dodatek k bodu I 3: Povinnosti v případě škodní události) Aby bylo možné uplatnit nárok na asistenční služby, musí být při začátku události nebo nemoci bezodkladně informována centrála tísňového volání společnosti AGA (jazyk hovoru: angličtina, němčina nebo francouzština): F Asistenční služba pro motoristy 1 Pojištěná vozidla Motorové vozidlo, které pojištěná osoba využívá jako řidič (osobní vozy a obytné automobily do 3,5 a motocykly). Spolupojištěny jsou přípustné obytné přívěsy a obytné vozy. 2 Rozsah platnosti Pojistná ochrana platí výhradně pro události v následujících zemích: Andorra, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Gibraltar, Irsko, Itálie, Kypr (řecká část), Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie. 3 Pojistná částka Pokud není v následujících ustanoveních zvlášť uvedeno něco jiného, jsou plnění neomezená. 4 Pojistné události a plnění Veškerá plnění auto asistenční služby pro motoristy musejí být každopádně telefonicky vyžádána na centrále společnosti AGA (rozhovory s centrálou společnosti AGA jsou zaznamenávány, jazyk hovoru: angličtina, němčina nebo francouzština): 4.1 Pomoc při poruše vozidla / odtažení / odvoz 1 Pokud již vozidlo není pojízdné v důsledku poruchy či nehody, společnost AGA zorganizuje a zaplatí pomoc při poruše vozidla v daném místě události nebo odtažení do blízké vhodné garáže. 2 Náklady za odvoz po nehodě (návrat vozidla na vozovku) jsou pojištěny do výše 1.200,- EUR. 4.2 Přenocování / cesta domů / pronajatý vůz Pokud bylo vozidlo odcizeno nebo ho nelze po poruše či nehodě během 48 hodin opravit ve vhodné garáži nacházející se blízko místu události, společnost AGA na základě telefonátu zorganizuje a zaplatí jedno z následujících tří plnění: Přenocování Pokud nelze vozidlo opravit tentýž den, nebo pokud z důvodu krádeže není možná zpáteční nebo další cesta tentýž den, společnost AGA zorganizuje a zaplatí maximálně dvě přenocování do výše 73,- EUR na cestujícího a noc. nebo Cesta domů Cesta domů všech cestujících do místa bydliště pojištěné osoby veřejným dopravním prostředkem (vlaková jízdenka 1. třídy nebo letecká jízdenka třídy Economy, pokud jízda vlakem překračuje 6 hodin). nebo Strana 5 z 6

6 4.2.3 Pronajatý vůz V případě událostí v zahraničí (vyjma státu, ve kterém má pojištěná osoba místo svého hlavního bydliště) společnost AGA zorganizuje a zaplatí pronajatý vůz umožňující další či zpáteční cestu maximálně na 5 dnů a do výše 910,- EUR. Náklady na benzin a ostatní vedlejší náklady se nepřebírají. Pojištěná osoba se zavazuje, že splní smluvní ustanovení firmy pronajímající vozidlo. 4.3 Náklady na taxislužbu Pokud v souvislosti s pojistnou událostí vzniknou náklady na taxislužbu, společnost AGA je přejímá do výše 60,- EUR na událost. 4.4 Přeprava vozidla zpět Pokud vozidlo nelze opravit do 48 hodin, společnost AGA zorganizuje a zaplatí zpáteční přepravu nepojízdného nebo znovu nalezeného vozidla do nejbližší opravářské dílny v místě bydliště pojištěné osoby. Při zpáteční přepravě budou přepravní náklady převzaty pouze tehdy, pokud budou nižší než zůstatková hodnota vozidla po události. Pokud vozidlo nebude odvezeno do státu, ve kterém má pojištěná osoba místo svého hlavního bydliště, společnost AGA převezme případné celní náklady. 4.5 Návrat cestujících a vozidla v případě selhání jediného řidiče Pokud řidič vážně onemocní, vážně se zraní nebo skoná a žádný jiný spolucestující nemůže vozidlo přivést zpět, společnost AGA zorganizuje a zaplatí návrat ostatních cestujících a vozidla analogově v souladu s ustanoveními bodu II F (Cesta domů), resp. II F 4.4 (Přeprava vozidla zpět). 5 Nepojištěné události (dodatek k bodu I 5: Nepojištěné události) 5.1 Pokud společnost AGA s plněním podle bodu II F 4 Pojistné události a plnění neudělila předchozí souhlas. 5.2 Plnění v souladu s bodem F 4.2 lze vyžadovat, pokud společnost AGA předtím zorganizovala pomoc při poruše vozidla, resp. odtažení v souladu s bodem II F Pokud se vozidlo v okamžiku události nachází ve stavu, který neodpovídá platným ustanovením pravidel silničního provozu, nebo pokud nebyly provedeny údržbářské práce doporučené výrobcem. 5.4 Poruchy a nehody, které nastanou na neveřejných silnicích nebo na neoficiálních silnicích. 5.5 Poruchy a nehody, které nastanou na cestách, které jsou zákonem zapovězeny nebo úředně zakázány. 5.6 Pokud se jedná o vozidlo používané k podnikání nebo o pronajatý vůz. 5.7 Pokud byla událost způsobena vandalismem nebo živelní pohromou. 5.8 Nejsou pojištěny škody na vozidle a na převáženém zboží ani případné následné náklady. 5.9 Nejsou pojištěny náklady na opravu a náklady na náhradní díly Společnost AGA neručí za škody, které byly způsobeny poskytovatelem plnění, jehož pověřila. 6 Povinnosti v případě škodní události (dodatek k bodu I 3: Povinnosti v případě škodní události) 6.1 Aby bylo možné uplatnit nárok na plnění od společnosti AGA, musí být při vzniku události bezodkladně informována centrála společnosti AGA (jazyk hovoru: angličtina, němčina nebo francouzština): 6.2 Škody na pojištěném vozidle, které byly způsobeny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovatelem plnění pověřeným společností AGA, musejí být uplatňovány přímo u poskytovatele plnění, resp. původce škody. Strana 6 z 6

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře 1 Allianz pojišťovna, a. s., je dceřinou společností největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz AG působícího v 70 zemích celého světa.

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Služby Subaru Assistance poskytuje společnost Mondial Assistance s.r.o.,

Více

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 stránkách pojistitele www.allianz.cz nebo z informací dostupných na tel. čísle 841 170 000. 2. Nevyužití smluvní autoopravny pojistitele v ČR k odstranění škody na vozidle je spojeno: - v havarijním pojištění

Více

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ A Úvaha týkající se porovnání pojištění, která jsou součástí členství v a nebo která si mohou členové a k členství dokoupit, není vůbec jednoduchá. Oba svazy nabízejí

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

530.04.382 LANCIA CZ 1ed 28-02-2012 10:44 Pagina 11 BEZPLATNÉ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

530.04.382 LANCIA CZ 1ed 28-02-2012 10:44 Pagina 11 BEZPLATNÉ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 530.04.382 LANCIA CZ 1ed 28-02-2012 10:44 Pagina 11 530.04.382 LANCIA CZ 1ed 28-02-2012 10:44 Pagina 12 EVERYWHERE ASSISTANCE Po celou dobu platnosti smluvní záruky nabízí organizace Lancia silniční asistenci,

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat.

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat. Úvod Milí motoristé, vážení klienti ČSOB Pojišťovny! Abyste se cítili při svých cestách Vaším vozidlem po České republice a v zahraničí co nejbezpečněji, připravila pro Vás Vaše ČSOB Pojišťovna komplexní

Více

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Pojištěni léčebných výloh v zahraničí část B Všeobecných pojistných podmínek cestovního pojištěni V případě pojistné události má pojištěný

Více

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování Vybrali jste si optimální rozsah pojištění? Nabízíme Vám následující rizika: 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí 2. pojištění zavazadel 3. pojištění odpovědnosti za škodu 4. pojištění pro případ zrušení

Více

UCZ/As/15. Všeobecné pojistné podmínky Asistence vozidel zvláštní část. Obsah

UCZ/As/15. Všeobecné pojistné podmínky Asistence vozidel zvláštní část. Obsah UNIQA pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky Asistence vozidel zvláštní

Více

Asistenční služby Naše auto

Asistenční služby Naše auto Asistenční služby Naše auto 800 100 777 www.csobpoj.cz ÚVOD Milí motoristé, vážení klienti ČSOB Pojišťovny! Abyste se cítili při svých cestách Vaším vozidlem po České republice a v zahraničí co nejbezpečněji,

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Havarijní pojištění sportovních plavidel ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Úvodní ustanovení Pojištění

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Asistenční služby AS 2014 ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK I. Zároveň s pojištěním vozidel se sjednává dále uvedený rozsah asistenčních služeb.

Asistenční služby AS 2014 ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK I. Zároveň s pojištěním vozidel se sjednává dále uvedený rozsah asistenčních služeb. AS 2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl

Více

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám V souvislosti se zveřejněnou informací o přístupu Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení

Více

DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ V EU

DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ V EU DOKLADY PRO CESTOVÁNÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Doklady pro cestování v EU V této kapitole se dozvíte: Zda budete ke svému cestování po EU potřebovat cestovní pas. Přehled států s bezvízovým

Více

530.06.089 ALFA CZ 1ed 28-02-2012 10:41 Pagina 11 BEZPLATNÉ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

530.06.089 ALFA CZ 1ed 28-02-2012 10:41 Pagina 11 BEZPLATNÉ DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 530.06.089 ALFA CZ 1ed 28-02-2012 10:41 Pagina 11 530.06.089 ALFA CZ 1ed 28-02-2012 10:41 Pagina 12 ALFA ROMEO ASSISTANCE PLUS Po celou dobu platnosti smluvní záruky nabízí organizace Alfa Romeo silniční

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění asistenčních služeb k vozidlu

Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění asistenčních služeb k vozidlu Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění asistenčních služeb k vozidlu H-390/14 OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení........................................... 1 Článek 2 Předmět a rozsah pojištění....................................

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

DPP AS 2011. Doplňkové pojistné podmínky. Pojištění asistenčních služeb jako součást pojištění vozidel

DPP AS 2011. Doplňkové pojistné podmínky. Pojištění asistenčních služeb jako součást pojištění vozidel ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČ: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B,

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik VPP-PN-GP ze dne 1. 9. 2013

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik VPP-PN-GP ze dne 1. 9. 2013 Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik VPP-PN-GP ze dne 1. 9. 2013 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Pojistná smlouva na cestovní pojištění je sjednána podle ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na letním táboru VAMAtremp Nadějkov, (dále jen tábor ): 1. Smluvní strany a) Pořadatel pobytu Marcela Jelínková,VAMAtremp

Více

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz Rodinné cestovní pojištění Bez obav při zahraničních cestách www.citibank.cz VÝŇATEK Z PRAVIDEL CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ KDO JE POJIŠTĚN Cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi ČSA kreditní karty,

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy Rámcová pojistná smlouva č. 3580000000 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn.

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk PAP 01/14 ze dne 1.5.2014 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména příslušná ustanovení zákona

Více

Smlouva o poskytování asistenčních služeb

Smlouva o poskytování asistenčních služeb Smlouva o poskytování asistenčních služeb podle ustanovení 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva ), se níže uvedeného dne uzavírá mezi těmito smluvními stranami: DIXO

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty Cestovní pojištění Bezpečné vyhlídky na vaše cesty i pro rodinu nebo rizikové sporty platí na celém světě vždy až 90 dnů jednoduché sjednání Cestujete k moři, na lyže či za nákupy? Sami nebo společně se

Více

ČSOB Pojišťovna Asistence. 800 100 777 www.csobpoj.cz

ČSOB Pojišťovna Asistence. 800 100 777 www.csobpoj.cz ČSOB Pojišťovna Asistence 800 100 777 www.csobpoj.cz Úvod Milí motoristé, vážení klienti ČSOB Pojišťovny! Abyste se cítili při svých cestách Vaším vozidlem po České republice a v zahraničí co nejbezpečněji,

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Průvodce cestovním pojištěním

Průvodce cestovním pojištěním Průvodce cestovním pojištěním ČESKÁ REPUBLIKA Nová pobočka v ČR PROČ je VÝHODNÉ uzavřít cestovní pojištění v Union pojišťovně? Protože jsme ODBORNÍKY na cestovní pojištění Union pojišťovna je skutečným

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU L 182/42 Úřední věstník Evropské unie 13.7.2012 AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 3/2012 ze dne 26. června 2012,

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2013 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí detailního statistického přehledu o důsledcích provádění mezinárodního

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 6. písm. b) c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě,

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Vážený kliente, Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů s autopojištěním u Allianz pojišťovny, a. s.

Vážený kliente, Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů s autopojištěním u Allianz pojišťovny, a. s. Vážený kliente, dovolte, abychom Vám na tomto místě poděkovali za Vaše rozhodnutí uzavřít pojistnou smlouvu komplexního autopojištění u Allianz pojišťovny, a. s. Rádi bychom Vás informovali o nejzajímavějších

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, e-mail: info@csobpoj.cz, www.csobpoj.cz Životní pojištění Záznamy pojistitele Oznámení

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pro pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce, které sjednává

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPARST1106 PRODUKT ALL RISK STORNO

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPARST1106 PRODUKT ALL RISK STORNO POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ MONDIAL ASSISTANCE PPCPARST1106 PRODUKT ALL RISK STORNO PPCPARST1106, produkt ALL RISK STORNO 1 / 6 Platnost a účinnost: od 1. června 2011 OBSAH Úvodní ustanovení...3

Více

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Vaše bezstarostná jízda CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Cargarant CARGARANT portfolio služeb Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, odepsání vozidla pojišťovnou z důvodu finanční totální

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

POJISTNÁ SMLOUVA Č. 0011-304-083. 1. Pojistná smlouva 2. Postup při pojistné události OBSAH ŠKOLENÍ PS Č. 0011-304-083 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU

POJISTNÁ SMLOUVA Č. 0011-304-083. 1. Pojistná smlouva 2. Postup při pojistné události OBSAH ŠKOLENÍ PS Č. 0011-304-083 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU POJISTNÁ SMLOUVA Č. 0011-304-083 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU 1 OBSAH ŠKOLENÍ 1. Pojistná smlouva 2. Postup při pojistné události 2 POJIŠTĚNÉ OSOBY Smlouvou jsou pojištěny na dále uvedené činnosti tyto osoby:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Epidemiologie a prevence dětských úrazů

Epidemiologie a prevence dětských úrazů Epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzita Karlova Praha 3. Lékařská fakulta Doc. MUDr. Alexander M. Čelko,CSc. Definice úrazu Jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organizmu, ke kterému došlo

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Rámcová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu

Rámcová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu Rámcová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 61859869, zastoupená vedoucí skupiny pojištění odpovědnosti za

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

Pojistné podmínky pojištění Technické asistence k vozidlům Allrisk nad 3,5t TAT 01/12 (dále jen TAT 01/12 ) Pojistný program EXCLUSIVE TRUCK

Pojistné podmínky pojištění Technické asistence k vozidlům Allrisk nad 3,5t TAT 01/12 (dále jen TAT 01/12 ) Pojistný program EXCLUSIVE TRUCK Pojistné podmínky pojištění Technické asistence k vozidlům Allrisk nad 3,5t TAT 01/12 (dále jen TAT 01/12 ) Pojistný program EXCLUSIVE TRUCK Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

Jak si pojistit na dovolenou?

Jak si pojistit na dovolenou? Jak si pojistit na dovolenou? Při cestách do zahraničí nás mohou potkat mnohá úskalí. Ať už jde o úraz, ztrátu zavazadel, či námi způsobenou škodu na zdraví a na majetku. Vysněná dovolená nebo služební

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Uživatelský manuál. Platnost od 1. 10. 2014. S vámi od A do Z

Uživatelský manuál. Platnost od 1. 10. 2014. S vámi od A do Z Informace obsažené v tomto materiálu mají popisný charakter a nepředstavují individuální radu nebo nabídku. Informace jsou aktuální k datu vytvoření tohoto materiálu. Allianz pojišťovna, a. s., nepřebírá

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více