ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ"

Transkript

1 ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Zpráva o činnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za rok 2008 a výhled na rok 2009 (Tato zpráva slouží i pro účely Zprávy stanovené vyhláškou MF č. 323/2005 Sb.) únor 2009

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚŘADU PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚNMZ ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ZAMĚŘENÍ ČINNOSTÍ ÚNMZ V ROCE VÝSLEDKY ČINNOSTI V ROCE ODBOROVÁ ORGANIZACE LIDSKÉ ZDROJE MAJETEK ORGANIZACE PŘÍJMY A VÝDAJE HODNOCENÍ A ANALÝZA VYBRANÝCH ÚDAJŮ PŘÍJEMCI SLUŽEB ÚNMZ DALŠÍ INFORMACE O ÚNMZ ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI V ROCE TRANSFORMACE TECHNICKÉ NORMALIZACE SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...44 Stránka 2 z 48

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚŘADU PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Zkratka: ÚNMZ Sídlo: Gorazdova 24, Praha 2 IČ: Poštovní adresa: ÚNMZ, PO BOX 49, Praha 2 Tel.: Fax: Elektronická pošta: Webové stránky: 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI Působnost Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen ÚNMZ ) je stanovena zákonem č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, dále zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, a dále vyplývá z příslušných usnesení vlády a mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. ÚNMZ je organizační složkou státu v rezortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále jen MPO ), které je pro tuto oblast ústředním správním orgánem. Mezi hlavní úkoly ÚNMZ patří: - plnit úkoly vyplývající z právních předpisů České republiky upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, - zabezpečovat úkoly formulované usneseními vlády pro tyto oblasti včetně sbližování technických předpisů a technických norem České republiky s technickými předpisy a technickými normami Evropských společenství i související infrastruktury, - pro MPO zpracovávat návrhy materiálů legislativní i nelegislativní povahy, u kterých je nutné, aby je předkládal ústřední správní úřad, - určovat podmínky jednotného postupu autorizovaných osob a kontrolovat jejich činnost, udělovat autorizace právnickým osobám k činnostem při posuzování shody výrobků včetně měřidel a notifikovat autorizované osoby Evropské komisi a členským státům EU, - zajišťovat autorizaci a pověřování subjektů v oblasti metrologie a kontrolovat jejich činnost, - zajišťovat plnění závazků vyplývajících pro ČR z mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána, v oblastech jeho působnosti, - zajišťovat funkci kontaktního místa k plnění notifikačních povinností podle směrnice 98/34/ES ve znění směrnice 98/48/ES, - zastupovat Českou republiku ve svěřených oblastech v mezinárodních organizacích a orgánech Evropské unie, - spolupracovat se zahraničními orgány činnými v oblastech působnosti ÚNMZ. Stránka 3 z 48

4 3. ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚNMZ Organizační strukturu ÚNMZ tvoří vertikální i horizontální uspořádání organizačních útvarů, které vyjadřuje jejich vzájemné vztahy. Na ÚNMZ jsou uplatněny následující stupně řízení: a) předseda Úřadu, b) náměstek předsedy, c) odbor (ředitel odboru), d) oddělení (vedoucí oddělení), e) popř. samostatný referát. Z hlediska horizontální dělby práce je aparát ÚNMZ členěn na: a) kancelář Úřadu, čtyři odbory b) rámcových vztahů EU, c) metrologie, d) státního zkušebnictví a technické normalizace, e) ekonomický. Stránka 4 z 48

5 4. ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ZAMĚŘENÍ ČINNOSTÍ ÚNMZ V ROCE 2008 Zhodnocení plnění zaměření činnosti ÚNMZ v roce 2008, které bylo uvedeno ve Zprávě o činnosti ÚNMZ za rok 2008, je součástí této zprávy v rámci hodnocení jednotlivých oblastí činnosti ÚNMZ. 5. VÝSLEDKY ČINNOSTI V ROCE Technická normalizace Tvorba a vydávání českých technických norem (dále je ČSN ) se řídí zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 22/1997 Sb. ), který stanoví podmínky pro tuto činnost. Právnickou osobou, která byla v roce 2008 ve smyslu tohoto zákona pověřena MPO k zabezpečování tvorby a vydávání ČSN, byl Český normalizační institut (dále jen ČNI ). Od roku 2009 tuto činnost bude podle zákona č. 22/1997 Sb., zajišťovat ÚNMZ Plán standardizace Plán technické normalizace ÚNMZ uzavíral každoročně s ČNI smlouvu, která se týká především spolupráce při realizaci Plánu technické normalizace, a jejímž předmětem v roce 2008 bylo: - zajištění úkolů tvorby českých technických norem a úkolů mezinárodní spolupráce při tvorbě technických norem vyplývajících z požadavků ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů, které podle ustanovení 5 odst. 7 zákona č. 22/1997 Sb. hradí stát, - zajištění úkolů tvorby českých technických norem a úkolů mezinárodní spolupráce při tvorbě technických norem vyplývajících z požadavků ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů, které podle ustanovení 5 odst. 7 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, hradí stát, - spolupráce při oznamování harmonizovaných českých technických norem, jejich změn nebo zrušení, určených norem, jejich změn nebo zrušení, a dalších informací ve Věstníku ÚNMZ, zejména k zabezpečení povinností Úřadu podle 4a odst. 2 a odst. 4 zákona č. 22/97 Sb., - spolupráce při zajišťování úkolů z oblasti technické normalizace vyplývajících pro Úřad z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a z členství Institutu v příslušných mezinárodních a evropských organizacích, - zajišťování odborných stanovisek Institutem k textům harmonizovaných českých technických norem, určených norem a dalších českých technických norem využívaných při posuzování shody podle NV vydaných k provádění zákona č. 22/1997 Sb., na vyžádání Úřadu, - spolupráce při informování odborné veřejnosti o vývoji evropské a mezinárodní normalizace. Stránka 5 z 48

6 Do Plánu technické normalizace byly v roce 2008 schváleny a zařazeny následující úkoly s uvedenými plánovanými náklady na řešení: Plán TN na rok 2008 Počet úkolů Plánované náklady v tis. Kč Přecházející úkoly z roku ,- Nově zařazené úkoly ,- Celkem ,- Změny 5 513,- Plánované náklady celkem včetně změn: ,- Přecházející úkoly do roku 2009 Skladba úkolů plánu byla následující (bez zahrnutí změn): ,- Plán TN na rok 2008 Počet úkolů Plánované náklady v tis. Kč Úkoly zabezpečující převzetí evropských norem Úkoly zabezpečující převzetí mezinárodních norem Úkoly zabezpečující tvorbu čistých ČSN , , ,- Rozborové úkoly ,- Úkoly mezinárodní spolupráce ,- Celkem ,- Přehled o počtu schválených norem v roce 2008 dává následující tabulka: Schválené normy v roce 2008 Počet* Evropské (CEN, CLC, ETSI) Mezinárodní (ISO, IEC, ISO/IEC) 118 čisté ČSN 54 Celkem *Uvedené údaje se týkají pouze norem. Ve sledovaném období bylo navíc schváleno 484 změn a oprav norem, tzn. celkem bylo schváleno normalizačních dokumentů. Navíc bylo schváleno 15 technických normalizačních informací. Na financování Plánu TN na rok 2008 byla rozpočtována částka 45 mil. Kč. Tyto finanční prostředky byly uvolňovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR na pokyn ÚNMZ, který metodicky kontroloval zpracování úkolů. Předpokládaná částka nebyla zcela vyčerpána, došlo k úspoře 14 mil. Kč. Část těchto uspořených finančních prostředků ve výši 6,5 mil. Kč byla prostřednictvím rozpočtového opatření převedena do rozpočtu ÚNMZ na pokrytí některých úkolů Programu rozvoje metrologie. Stránka 6 z 48

7 V roce 2008 byl do Plánu standardizace opět zařazen Program rozvoje technické normalizace (dále jen PS-PRTN ), který obsahoval celkem 9 smluvně zabezpečených úkolů s celkovými náklady na řešení 1,1 mil. Kč. Všech 11 řešených úkolů bylo splněno a úspěšně oponováno. Na PS-PRTN na rok 2008 byla MPO přidělena částka 2 mil. Kč. Došlo k úspoře 900 tis. Kč, které byly převedeny do rozpočtu Úřadu Rada pro technickou normalizaci Rada pro technickou normalizaci, poradní orgán předsedy ÚNMZ, která zasedala v roce 2008 třikrát, se vyjadřovala k návrhům Plánu technické normalizace a PS - PRTN před jejich schválením předsedou ÚNMZ a k dalším otázkám z oblasti technické normalizace. Ve své práci pokračovala také Technická komise ÚNMZ pro normalizaci, která poskytuje odborné zázemí pro práci zástupců ČR v pracovní skupině Rady Evropské unie G7 Technická harmonizace, podskupina Standardizace, a v dalších orgánech Evropské unie, zabývajících se problematikou technické normalizace. Podílí se především na zpracování instrukcí pro jednání a stanovisek za ČR k projednávaným dokumentům a na připomínkování obsahu dokumentů. 5.2 Metrologie Legislativní úkoly Byl ukončen legislativní proces návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška MPO č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 71/2008 Sb. nabyla účinnosti dne 1. března Byl ukončen legislativní proces návrhu vyhlášky vyhláška MPO, kterou se mění vyhláška MPO č. 328/2000Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu. Vyhláška č. 404/2008 Sb. nabude účinnosti dne 11. dubna Předmětnou vyhláškou budou k datu 11. dubna 2009 zrušeny: - Vyhláška č. 329/2000 Sb., o způsobu zhotovení hotově baleného zboží podle objemu u kapalných výrobků. - Vyhláška č. 330/2000 Sb., kterou se stanoví řady jmenovitých hmotností a jmenovitých objemů přípustných pro některé druhy hotově baleného zboží. Dne 1. ledna 2009 nabyl účinnosti zákon č. 481/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2008 byl zpracováván návrh novely zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, který však nebyl následně zařazen do plánu legislativních prací. MPO bylo rozhodnuto zpracovat návrh nového zákona o metrologii Nelegislativní úkoly V průběhu roku 2008 byly realizovány úkoly rozvoje národního metrologického systému stanovené usnesením vlády ČR č ze dne Usnesením vlády ze dne č. 936 bylo předmětné usnesení zrušeno, ve smyslu předkládání této koncepce vládě ČR ale v úkolech rozvoje NMS je pokračováno. Návazně na komplexní vyhodnocení úkolů k datu vyhodnotí ÚNMZ v součinnosti s ČMI úkoly koncepce rozvoje národního metrologického systému k datu Při tom budou zohledněny nové potřeby v oblasti metrologického zabezpečení. Stránka 7 z 48

8 Byly zpracovány materiály pro obeslání 13. Mezinárodní konference pro legální metrologii (CGML) usnesení vlády ČR ze dne 10. září 2008 č Jednání 13. CGML, které se uskutečnilo v Sydney ve dnech 29. až , se zúčastnila delegace ČR ve složení vedoucí delegace RNDr. P. Klenovský, člen delegace Ing. K. Vidimová, PhD Další činnosti ÚNMZ na tomto úseku Autorizace subjektů K ověřování stanovených měřidel (autorizovaná metrologická střediska dále jen AMS ) a subjektů autorizovaných k výkonu úředního měření. Celkový počet AMS k byl 257. V průběhu roku bylo nově autorizováno 11 subjektů, 11 autorizací bylo zrušeno a 2 pozastaveny. V rozhodnutích o autorizaci byly provedeny změny u 18 subjektů, u 104 subjektů byly provedeny změny v podmínkách autorizace, z toho uděleno 1 oprávnění prvotního EHS ověření. S 28 subjekty, které projevily zájem o novou autorizaci nebo rozšíření stávající autorizace, byl projednán jejich záměr. AMS ověřila v r celkem 9,5 mil. kusů stanovených měřidel podléhajících ověřování ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Subjektů autorizovaných k výkonu úředního měření bylo k osmdesát dva. Z tohoto počtu bylo v r autorizováno 5 nových subjektů Pověřování subjektů k výkonu činnosti SKS. Jako Středisko kalibrační služby (dále jen SKS) bylo v roce 2008 pověřeno celkem 9 subjektů, z toho 4 subjekty byly pověřeny opakovaně na základě nového osvědčení o akreditaci. Čtyřem subjektům platnost pověření zanikla. Počet SKS ke dni 31. prosince 2008 byl celkem Vyhlašování státních etalonů Na základě realizace programu tvorby státních etalonů v roce 2008 bylo k datu vyhlášeno 9 státních etalonů (z tohoto počtu bylo v závěru roku 2007 Radou pro metrologii projednáno a doporučeno k vyhlášení za státní etalony celkem 5 etalonů, tyto byly vyhlášeny v roce 2008): - státní etalon jednotky délky, - státní etalon tlakových diferencí, - státní etalon poměru střídavých elektrických proudů průmyslové frekvence 50 Hz, - státní etalon celkového zářivého toku viditelného záření, - státní etalon tíhového zrychlení, - státní etalon délky 25 m až m, - státní etalon síly ESZ 20 kn, - státní etalon ss elektrického odporu na bázi KHJ, - státní etalon celkového zářivého toku ultrafialového záření. Zrušeny byly k čtyři schválení státních etalonů: - státní etalon průtoku a proteklého množství vody, - státní etalon vlnové délky 633 nm, - státní etalon ss elektrického odporu, - státní etalon vlnové délky 543 nm. Celkem je k vyhlášeno v ČR 40 státních etalonů. V průběhu roku 2008 došlo ke změně garanta u SE č. 30, SE rovinného úhlu. Změna byla oznámena ve Věstníku ÚNMZ. Stránka 8 z 48

9 Spolupráce s metrologickými subjekty a dalšími partnery Řešení problematiky rozvoje národního metrologického systému a přípravy návrhů právních předpisů vyžadovalo i nadále rozsáhlou spolupráci se subjekty, které se na tomto rozvoji podílejí. Jednalo se zejména o Český metrologický institut (dále jen ČMI ), Autorizovaná metrologická střediska (dále jen AMS ), subjekty autorizované k úřednímu měření, vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR, SKS, výrobce, dovozce a uživatele měřidel, Českou metrologickou společnost (dále jen ČMS ), České kalibrační sdružení (dále jen ČKS ), zájmová sdružení z oblasti metrologie, Český institut pro akreditaci, o.p.s. (dále jen ČIA ), Českou obchodní inspekci (dále jen ČOI ), Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komoru ČR a Sdružení značkových výrobců ČR Spolupráce s ČMI při zajišťování jednotnosti a správnosti měřidel a měření ČMI provedl kalibraci kusů etalonů a pracovních měřidel pro jednotlivé subjekty a ověřil kusů stanovených měřidel. Dále provedl zkoušky pro vydání certifikátů o schválení typu u 27 stanovených měřidel u 35 certifikátů schválení typu měřidel provedl revizi či vydal doplněk, uskutečnil 125 mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, zkalibroval kusů vlastních etalonů a na úseku ionizujícího záření vyrobil a ověřil kusů etalonů a měřidel. ČMI vykonal 860 dozorových akcí. Jako notifikovaná osoba č vydal 42 certifikátů ES přezkoušení typu, u 23 certifikátů ES schválení typu vydal doplněk nebo revizi a vydal certifikátů shody. ČMI byla rozšířena původní autorizace jako orgánu posuzujícímu shodu výrobků, a to o příslušné činnosti notifikované osoby podle NV č. 426/2000 Sb. V rámci koordinovaného řešení společných úkolů ÚNMZ a ČMI bylo pokračováno v pořádání společných porad vedení ÚNMZ a ČMI. Byly projednávány zásadní záležitosti související s dalším rozvojem národního metrologického systému ČR Plán standardizace Program rozvoje metrologie Celkem bylo v rámci tohoto Programu v roce 2008 řešeno 53 úkolů. Z toho zpracovával Český metrologický institut 25 úkolů, ostatní subjekty řešily zbývajících 28 úkolů. Úkoly byly, v souladu se zadáním, ukončeny závěrečnými oponenturami s kladným výsledkem. Obsahově bylo řešení jednotlivých úkolů zaměřeno na: - uchovávání státních etalonů zabezpečované ČMI, - uchovávání a rozvoj státních a primárních etalonů subjekty mimo ČMI (ÚFE AV ČR, VÚGTK), - rozvoj primární a sekundární etalonáže měřidel, - příprava nových státních etalonů (ČMI), - přípravu vědeckých a výzkumných podkladů pro zvyšování úrovně státních etalonů a etalonáže v ČR (ČMI a VÚGTK), - vývoj nových primárních etalonů (MFF UK, FEL ČVUT), - oblast metrologie zajišťovanou podle právních předpisů o metrologii Českým metrologickým institutem (např. státní metrologický dozor) a mezinárodní spolupráci, - metrologii v chemii a životním prostředí (měření průtoku odpadních vod). Na uvedené úkoly bylo vynaloženo celkem 50,67 mil. Kč hrazených z větší části z finančních prostředků MPO (33 mil. Kč na 13 úkolů řešených ČMI) a ostatní z rozpočtu ÚNMZ Projekty imera EMRP V rámci této metrologické části Plánu standardizace 2008 řešil Český metrologický institut 9 úkolů, na které bylo vynaloženo 10 mil. Kč z finančních prostředků MPO (z toho 3,3 mil. Kč na přímou účast v projektech EMRP). Stránka 9 z 48

10 Jednalo se o úkoly korespondující s oblastmi metrologie, stanovenými v rámci Programu imera a které jsou v souladu s potřebami rozvoje české metrologie v návaznosti na předpokládanou spolupráci v rámci EU. Byly řešeny úkoly z oblastí chemie, energetiky a výzkumu a vývoje v aplikované a fundamentální metrologii ionizujícího záření a nanometrologie Kontrolní činnost V roce 2008 bylo provedeno celkem 31 kontrol, z toho 2 u ČMI (na úseku LM a OI Most), 10 kontrol u AMS s přidělenou úřední značkou K, 10 kontrol u AMS autorizovaných k ověřování tachografů s úřední značkou CZK a 8 kontrol u subjektů autorizovaných k výkonu úředního měření. Jedna kontrola AMS byla mimořádná. Cílem kontrol bylo prověřit dodržování ustanovení zákona, dodržování podmínek autorizace, vedení předepsané dokumentace, platnost kalibrace hlavních etalonů, platnost ověření stanovených měřidel, prověření dokladů o odborné způsobilosti zaměstnanců autorizovaných subjektů a též provozních a prostorových podmínek. U subjektů autorizovaných k úřednímu měření byly kontroly zaměřeny také na náležitosti dokladu o úředním měření a vedení deníku úředního měření. V ČMI byl kontrolován zejména výkon státní metrologické kontroly měřidel, státního metrologického dozoru a registrace subjektů ve smyslu 19 zákona o metrologii. Cílem kontrolní činnosti ÚNMZ bylo také předcházení nežádoucím jevům. Kontrolní zjištění potvrdila celkově dobrý stav u prověřovaných subjektů. Ani v jednom případě nebylo ze strany kontrolních pracovníků ÚNMZ nutné navrhnout zrušení či pozastavení autorizace. Kontrolovaným subjektům nebyla uložena pokuta Odborná způsobilost pracovníků Všichni odborní zaměstnanci ÚNMZ, působící v oblasti metrologie, mají certifikát o metrologické způsobilosti (7), vystavený akreditovanou osobou (ČMS). Pokud se jedná o zaměstnance autorizovaných subjektů, je ze strany ÚNMZ vyžadováno a kontrolováno, zda splňují kvalifikační podmínky předepsané předpisy o metrologii Rada pro metrologii Rada pro metrologii naplnila své poslání poradního orgánu předsedy ÚNMZ. Aktivita technických komisí rady byla na požadované úrovni. Rada uskutečnila 4 zasedání a zabývala se zásadními otázkami rozvoje metrologie v ČR, projednávala PS PRM, program podpory investic a formulovala doporučení předsedovi ÚNMZ Technické komise ÚNMZ Od roku 2003 pracují tři technické komise pro legislativu EU v oblasti metrologie: - Technická komise pro váhy s neautomatickou činností, - Technická komise pro hotově balené zboží, - Technická komise pro měřidla. V roce 2007 byla vytvořena nová technická komise pro jednotky měření. V průběhu roku 2008 bylo aktualizováno složení výše zmíněných technických komisí. Tyto Technické komise ÚNMZ jsou poradními orgány, ve kterých je zastoupeno široké spektrum zainteresovaných subjektů a jejichž účelem je poskytnout ÚNMZ odborné zázemí pro zaujímání stanovisek za ČR. Stránka 10 z 48

11 Program podpory investic V rámci programu podpory investic byly řešeny potřeby vybavení vrcholových metrologických pracovišť měřicími přístroji. Pro potřeby laboratoře primární metrologie teploty ČMI byly pořízeny: - Infračervený radiační pyrometer TRT 2. - Referenční multimetr Fluke 8508A/ pro měření napětí termočlánků s uzpůsobenými vstupy a výstupy. - Kyveta pevného bodu mědi společně s příslušenstvím a s přípravou na realizaci otevřeného pevného bodu pro budoucí novou teplotní stupnici. Všechna zařízení umožní ČMI plnit povinnosti, které jsou mu uloženy právními předpisy. Celková cena pořízených přístrojů byla ,- Kč včetně DPH a ve srovnání s předchozím rokem se prostředky využité v tomto programu snížily více než o 50 % Informace pro odbornou veřejnost Odborné konzultace, jejichž počet lze odhadnout cca na 300, byly poskytnuty tuzemským i zahraničním subjektům. Ve většině případů telefonicky či elektronickou poštou. 5.3 STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Legislativní úkoly V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (obě v gesci ÚNMZ) byl završen legislativní proces k novému NV o technických požadavcích na strojní zařízení a k novele NV, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy. Ve Sbírce zákonů (částka 56/2008) bylo uveřejněno NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, které nabývá účinnosti dnem K témuž datu se zrušuje předchozí NV č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení. Ve Sbírce zákonů (částka 45/2008) bylo uveřejněno NV č. 142/2008 Sb., kterým se mění NV č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění NV č. 127/2004 Sb. Tato změna bude uplatňována rovněž s účinností od V právních předpisech v oblasti státního zkušebnictví došlo v roce 2008 dále k těmto změnám. Dnem , v návaznosti na příslušné předpisy ES, nabylo účinnosti NV č. 371/2007 Sb., kterým se mění NV č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému. Novelu NV připravovalo MD. NV č. 340/2008 Sb., kterým se mění NV č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, nabylo účinnosti od V souladu se směrnicí EP a Rady 2008/329/ES rozšiřuje upozornění, kterými musí být opatřeny hračky, o obsah upozornění u magnetických hraček. Novelu NV připravovalo MPO. NV č. 437/2008 Sb. bylo dnem 1. ledna 2009, v návaznosti na příslušné předpisy ES, zrušeno NV č. 179/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky. Tato problematika je v gesci MZe. Stránka 11 z 48

12 5.3.2 Další činnosti ÚNMZ na tomto úseku Autorizace ÚNMZ podle 11 zákona č. 22/1997 Sb. může udělit pověření k činnostem při posuzování shody výrobků (autorizaci) ve vymezeném rozsahu právnickým osobám (dále jen autorizované osoby ), které splňují všechny podmínky stanovené konkrétním nařízením vlády či přímo zákonem. V roce 2008 vydal ÚNMZ 17 rozhodnutí o autorizaci k následujícím nařízením vlády (dále jen NV ) a zákonu: - NV č. 426/00 Sb. (rádiová a telekomunikační koncová zařízení) - 1 rozhodnutí, - NV č. 190/02 Sb. (stavební výrobky označované CE) - 13 rozhodnutí, z toho 12 rozšíření působnosti, - NV č. 154/04 Sb. (aktivní implantabilní zdravotnické prostředky) - 1 rozhodnutí - aktualizace NV, - NV č. 336/04 Sb. (tlaková zařízení) - 1 rozhodnutí - aktualizace NV, - NV č. 133/05 Sb. (interoperabilita) - 1 rozhodnutí - rozšíření. Systém státního zkušebnictví byl v uplynulém roce rozšířen o nový subjekt. Zároveň byla na základě vlastní žádosti 3 autorizovaných osob zrušena rozhodnutí o autorizaci v oblastech vymezených NV č. 426/00 Sb., NV č. 70/02 Sb. a NV č. 336/04 Sb., v důsledku čehož působení dvou subjektů v roli autorizovaných osob v systému státního zkušebnictví skončilo. Sjednocování činnosti všech subjektů působících v jedné oblasti výrobků zajišťuje ÚNMZ vedle stanovení podmínek pro dodržování jednotného postupu autorizovaných osob v rozhodnutích o autorizaci též zadáváním příslušných úkolů v rámci Plánu standardizace Programu rozvoje zkušebnictví vybraným autorizovaným osobám. V roce 2008 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o zamítnutí žádosti o autorizaci, pouze ve 3 případech skončilo řízení o udělení autorizace jeho zastavením z podnětu žadatele (NV č. 190/02 Sb.). Ke dni zahrnoval systém státního zkušebnictví ještě 34 autorizovaných osob (zrušení rozhodnutí o autorizaci bylo v 1 případě provedeno právě k tomuto dni) posuzujících shodu ve 27 oblastech výrobků stanovených nařízeními vlády a zákonem, 1 uznanou nezávislou organizaci autorizovanou k odsouhlasování pracovních postupů a pracovníků pro provádění nerozebíratelných spojů konstrukčních dílů tlakových zařízení podle NV č. 26/03 Sb., 3 uznané nezávislé organizace autorizované k odsouhlasování pracovníků provádějících nedestruktivní zkoušky nerozebíratelných spojů tlakových zařízení podle NV č. 26/03 Sb. a 2 pověřené autorizované osoby k činnostem při vydávání evropského technického schválení podle NV č. 190/02 Sb. ÚNMZ využíval při rozhodování o autorizaci plně výsledků akreditace prováděné ČIA v rámci jeho pověření ze strany MPO na základě zákona č. 22/1997 Sb. V roce 2008 ČIA pokračoval i v plnění úkolů k zajištění souladu procesu akreditace s pravidly mezinárodních organizací v této oblasti. Jednalo se především o aktivní působení ČIA v rámci organizací Evropská spolupráce v akreditaci (EA), Mezinárodní rada pro akreditaci laboratoří (ILAC) a Mezinárodní fórum pro akreditaci (IAF). Předseda ÚNMZ pracoval již čtvrté funkční období v trvání dvou let v poradním výboru EA, který je jejím vrcholným orgánem. ÚNMZ spoluzabezpečoval stabilitu a objektivitu ČIA zastupováním státu ve správní radě ČIA a členstvím v Radě pro akreditaci. Ke spolupráci obou orgánů přispívají též pravidelná společná jednání jejich vedení. Mezinárodní spolupráce ČIA prováděná v zájmu ČR byla ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 22/1997 Sb. hrazena z rozpočtových prostředků MPO. Stránka 12 z 48

13 Autorizované osoby působící ve vyhodnocovaném období v systému a jejich výkony: Období Autorizované osoby (dále jen AO ) v systému Uznané nezávislé organizace autorizované podle NV č. 26/2003 Sb. Kompetentní osoby s působností podle NV č. 18/2003 Sb. (do ) Z toho: Výkony AO vlastněno státem 14+1*+3** 15+1* nestátní 20+3*+3** 20+3* ukončilo činnost jako AO - 2 nově zahájilo činnost jako AO - 1 posuzováno výrobků z toho výkony podle NV č. 42/2003 Sb z toho výkony podle NV č. 27/2003 Sb posuzováno výrobků bez výkonů podle NV č. 42 /2003 Sb. a NV č. 27/2003 Sb. provedeno dohledů nad systémem řízení jakosti u výrobců přijato subdodávek poskytnuto subdodávek Spolupráce s ČOI spolupráce existuje 34+3*+6** 33+3* zkoušky výrobků pro ČOI * uznané nezávislé organizace autorizované podle NV č. 26/2003 Sb. ** kompetentní osoby s působností podle NV č. 18/2003 Sb. (do ) Poznámka: V roce 2008 bylo vydáno celkem 1406 stavebně technických osvědčení podle NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb., a 23 ETA podle NV č. 190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uznané nezávislé organizace autorizované podle NV č. 26/2003 Sb., ve znění NV č. 621/2004 Sb., provedly v roce 2008 podle tohoto NV 5633 výkonů Notifikace autorizovaných osob Evropské komisi a členským státům EU ČR notifikuje v návaznosti na udělené autorizace, či na jejich změny, autorizované osoby působící podle jednotlivých NV, která transponují odpovídající evropské směrnice Nového přístupu do právního řádu ČR. Notifikace se provádí pomocí webové aplikace NANDO Input, spravované Generálním ředitelstvím pro podnikání a průmysl EK. Informace o notifikovaných osobách jsou aktuálně k dispozici na adrese: Stránka 13 z 48

14 K bylo celkem notifikováno 32 autorizovaných osob podle 25 směrnic nového přístupu, 4 uznané nezávislé organizace podle čl. 13 směrnice 97/23/ES pro tlaková zařízení, a sice 1 organizace podle bodu přílohy 1 směrnice 97/23/ES (nerozebíratelné spoje) a 3 organizace podle bodu uvedené přílohy (nedestruktivní zkoušky), a 2 pověřené autorizované osoby k činnostem při vydávání evropského technického schválení pro oblast stavebních výrobků. V roce 2008 bylo odesláno celkem 25 notifikačních dokumentů. V návaznosti na udělené autorizace bylo odesláno celkem 18 notifikací. Nejčastěji šlo o aktualizace notifikací (13 případů), dále byla odeslána notifikace 1 nové autorizované osoby (AO 260 resp. NO 2078) a byla zrušena notifikace 2 autorizovaných osob (AO 256 resp. NO1648 a AO 252 resp. NO 1385), v případě AO 251 resp. NB 1384 došlo ke zrušení notifikací pro sektor zařízení pro dopravu osob. Navíc, kromě notifikací v návaznosti na udělené autorizace, došlo v 1 případě k upřesnění notifikace a v oblasti pokryté směrnicí o osobních ochranných prostředcích byly všechny existující notifikace přepracovány podle nového pokynu EK s využitím jednotného názvosloví (7 případů). Tabulka Přehled notifikací autorizovaných osob ČR podle směrnic nového přístupu ilustruje stav k (viz Příloha č. 1) Kontrola autorizovaných osob ÚNMZ na základě 11 odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb. zabezpečuje kontrolu činnosti autorizovaných osob, která byla v roce 2008 prováděna pracovníky odboru státního zkušebnictví a technické normalizace podle schváleného plánu kontrol. V rámci těchto kontrol bylo prověřováno, zda autorizované osoby dodržují ustanovení citovaného zákona, NV vydaných k jeho provedení a podmínky autorizace uvedené v příslušných rozhodnutích o autorizaci. V uplynulém roce bylo provedeno celkem 15 plánovaných kontrol. Těmito kontrolami nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by měly zásadní vliv na objektivitu postupu autorizovaných osob a vedly by k odejmutí autorizace. Pokud se vyskytly nedostatky, byla pro jejich odstranění přijata statutárními zástupci AO příslušná nápravná opatření Plán standardizace Program rozvoje zkušebnictví (dále jen PS PRZ ) PS PRZ je jedním z nástrojů, který napomáhá metodicky zabezpečovat činnosti autorizovaných osob v systému posuzování shody stanovených výrobků. Pozornost je také zaměřena k zajištění aktivní účasti pověřených zástupců notifikovaných osob na jednání pracovních skupin pro jednotlivé směrnice ES a využívání důležitých dokumentů EU v systému posuzování shody v ČR s cílem zajištění vysoké úrovně ve zkušebnictví. Stránka 14 z 48

15 PS PRZ byl rozčleněn do následujících částí, viz tabulka: Plán standardizace Program rozvoje zkušebnictví 2008 Část 1 Metodické zabezpečení posuzování shody podle platných NV 16 úkolů za ,- Kč Část 2 Část 3 Část 4 Část 5 Metodické zabezpečení posuzování shody výrobků, jejichž stanovení k posuzování shody je připravováno Zabezpečení koordinace jednotného postupu autorizovaných osob Mezinárodní spolupráce Zdokonalování činnosti autorizovaných osob Snížení celkové částky (zrušené a nevyřešené úkoly, snížení částky po vyhodnocení úkolu) Celkem 1 úkol za ,- Kč 18 úkolů za ,- Kč 46 úkolů za ,- Kč 22 úkolů za ,- Kč ,- Kč 103 úkolů za ,- Kč Úkoly byly projednány na zasedání Komise pro posuzování shody. Po zohlednění všech připomínek byl PS PRZ sestaven v celkovém finančním objemu ,- Kč. Celkově byly využity finanční prostředky v hodnotě ,- Kč k řešení 103 úkolů Program podpory investic (dále jen PPI ) PPI je určen k mimořádné investiční podpoře zajištění technického vybavení autorizovaných osob. Měřicí a zkušební technika investičního charakteru podporuje zabezpečení výkonů autorizovaných osob při posuzování shody výrobků na evropské úrovni. Finanční prostředky na rok 2008 byly stanoveny ve výši ,- Kč. Z těchto finančních prostředků bylo zakoupeno pět zkušebních zařízení investičního charakteru určených k zapůjčení pro vybrané autorizované osoby. Realizace nákupu zkušebního a měřicího zařízení byla provedena podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Z finančních prostředků Programu podpory investic byla pro zajištění výkonu státního zkušebnictví v procesu posuzování shody, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ÚNMZ zakoupena zkušební zařízení, která byla na základě smluvního vztahu pronajata za úplatu podle 27 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb. na dobu 5 let do užívání AO Koordinace činnosti autorizovaných osob ÚNMZ na základě ustanovení 11 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje v součinnosti s jím pověřenými autorizovanými osobami koordinaci jejich jednotného postupu při posuzování shody stanovených výrobků podle jednotlivých NV. V roce 2008 byla realizována koordinační činnost k 17 nařízením vlády a k vyhlášce SÚJB č. 309/2005 Sb., pro něž je autorizováno více subjektů. Tuto činnost smluvně zabezpečovalo celkem 10 autorizovaných osob. K jednotlivým nařízením vlády se uskutečnilo 37 koordinačních porad a k vyhlášce SÚJB 2 porady. Jednání se kromě zástupců ÚNMZ Stránka 15 z 48

16 zúčastnili nejen zástupci věcně příslušných autorizovaných osob, ale i zástupci České obchodní inspekce, zainteresovaných resortů, podnikatelské sféry a profesních asociací. Na koordinačních poradách jsou sjednocovány názory na řešení problémů vzniklých při uplatňování jednotlivých NV v praxi, poskytovány aktuální informace v oblasti posuzování shody a aplikovány dokumenty přijaté na zasedáních horizontálních i vertikálních výborů evropských notifikovaných osob pro příslušné směrnice Nového přístupu Vzdělávání pracovníků autorizovaných osob V ČR byl od roku 2000 za součinnosti ÚNMZ provozován jednotný systém vzdělávání pracovníků působících v oblasti posuzování shody. Cílem tohoto systému, který zabezpečuje Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) bylo, aby všichni stálí pracovníci autorizovaných/notifikovaných osob měli porovnatelné všeobecné znalosti. Výstupem programu bylo osvědčení o absolvování kurzů a případně, po složení příslušných zkoušek, i osobní certifikát způsobilosti. Odborným garantem programu byla Komise pro vzdělávání AAAO, organizačně jej z pověření Asociace zajišťoval na základě uzavřené smlouvy Strojírenský zkušební ústav, s. p., v Brně, který rovněž prováděl certifikaci odborných pracovníků autorizovaných /notifikovaných osob. Přednášejícími byli přední odborníci z ÚNMZ, autorizovaných osob, vysokých škol, ČIA a ČOI. Standardní školení probíhalo ve třech úrovních. První (základní) úroveň byla určena pro řadové pracovníky, druhá (střední) pro střední management, tj. samostatné pracovníky a vedoucí pracovních skupin. Třetí (nejvyšší) úroveň školení byla určena pro vrcholový management, tj. pro vedoucí zkušeben, odborů a úseků a vedoucí pracovníky. Vzhledem k odlišnosti problematiky posuzování shody v oblasti stavebních výrobků byly v rámci systému pořádány také speciální stavařské kurzy. V roce 2008 byl v SZÚ, s. p., Brno realizován pouze jeden kurz základní úrovně s celkovým počtem 13 účastníků. Od zahájení vzdělávacího programu v roce 2001 se uskutečnilo celkem 29 kurzů, které absolvovalo 458 odborných pracovníků autorizovaných/notifikovaných osob. Osobní certifikát vydaný akreditovaným certifikačním orgánem pro certifikaci personálu, kterým je z pověření AAAO Strojírenský zkušební ústav, s. p., získalo 24 frekventantů. Jelikož převážná většina odborných pracovníků autorizovaných osob školení již absolvovala, usneslo se valné shromáždění AAAO stávající systém v roce 2008 ukončit. AAAO zároveň přistoupila ke změně koncepce vzdělávání s cílem aktualizovat a zdokonalovat znalosti odborných pracovníků autorizovaných/notifikovaných osob. Inovované pokračovací/nástavbové kurzy budou jednodenní a budou zaměřeny na změny Globálního a Nového přístupu, na vztahy autorizovaných/notifikovaných osob k zákazníkům a na efektivní komunikaci uvnitř autorizovaných /notifikovaných osob a na komunikaci se zákazníky. Kurzy budou nadále pořádány ve školicím středisku Strojírenského zkušebního ústavu, s. p., v Brně, které disponuje potřebnou infrastrukturou i prostorovým a technickým vybavením a má s organizačním zabezpečováním kurzů dlouholeté zkušenosti. Předpokládá se, že inovované kurzy budou zahájeny ve druhém pololetí V oblasti stavebních výrobků se ve dnech uskutečnilo školení pracovníků autorizovaných/notifikovaných osob o specifikách při posuzování shody podle NV č. 190/2002 Sb. Metodického školení pořádaného Technickýma zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p. (TZÚS) se zúčastnilo 85 odborníků, kteří se zabývají posuzováním shody stavebních výrobků podle evropské směrnice pro stavební výrobky č. 89/106/EHS a NV č. 190/2002 Sb. Stránka 16 z 48

17 Komise pro posuzování shody Tato komise je stálým poradním orgánem předsedy ÚNMZ pro oblast státního zkušebnictví. V roce 2008 se Komise sešla ke dvěma plenárním zasedáním, na kterých se zabývala převážně aktuálními otázkami v oblasti posuzování shody, problematikou autorizací právnických osob při posuzování shody a jejich notifikacemi u Evropské komise, úkoly Plánu standardizace Programu rozvoje zkušebnictví a realizací investičních prostředků ve prospěch autorizovaných osob v rámci Programu podpory investic. Řídící výbor této Komise, který zajišťuje operativní záležitosti Komise mezi plenárními zasedáními, se v průběhu roku 2008 sešel k sedmi schůzkám. Na schůzkách řešil zejména záležitosti spojené s projednáváním žádostí uchazečů o autorizaci k činnostem při posuzování shody, rozšiřováním a změnami autorizací stávajících autorizovaných osob a s projednáváním změn a doplňků Plánu standardizace Programu rozvoje zkušebnictví na rok Technické komise ÚNMZ Technické komise ÚNMZ byly zřízeny již v roce 2003 k zabezpečení uplatňování konsolidovaných stanovisek za Českou republiku na jednáních stálých výborů a pracovních skupin organizovaných Komisí ES zejména ke směrnicím ES/EHS nového přístupu a k přípravě stanovisek za Českou republiku pro jednání pracovní skupiny pro technickou harmonizaci G7 Rady EU, které jsou v kompetenci ÚNMZ. Práce technických komisí se řídí statutem a jednacím řádem, naposledy aktualizovaným 8. ledna Od roku 2003 pracují v oblastech státního zkušebnictví, metrologie a technické normalizace dále uvedené technické komise ÚNMZ pro: - elektrická zařízení nízkého napětí, - výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility, - strojní zařízení, - osobní ochranné prostředky, - jednoduché tlakové nádoby a tlaková zařízení, - zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, - spotřebiče plynných paliv, - výtahy, - účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, - hračky, - stavební výrobky, - váhy s neautomatickou činností, - hotově balené zboží, - normalizaci, - měřidla, - emise hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí, - jednotky měření. Technické komise ÚNMZ projednávají výstupy z jednání stálých výborů a pracovních skupin sjednocující problematiku aplikace předpisů ES, zejména směrnic nového přístupu a postupy notifikovaných osob při posuzování shody, zaujímají k nim odborná stanoviska a podílejí se na přijímání závěrů, popřípadě i na plnění úkolů z těchto závěrů vyplývajících. V rámci účasti na jednáních pracovní skupiny G7 Rady EU připravují odborná stanoviska a názory k legislativním návrhům a problémovým otázkám a přijímají k nim konsolidovaná stanoviska za ČR. Technické komise ÚNMZ mohou plnit i úlohu pracovních podskupin ve smyslu Opatření č. 41/2007 ministra průmyslu a obchodu o aktualizaci Resortní koordinační skupiny Stránka 17 z 48

18 pro EU. Očekává se, že Technické komise ÚNMZ budou výraznou odbornou podporou pro týmy zajišťující výkon pracovních skupin Rady EU v rámci předsednictví České republiky v Radě EU v roce Členy Technických komisí ÚNMZ jsou zejména zástupci zainteresovaných orgánů státní správy, autorizovaných osob, Českého normalizačního institutu, Českého metrologického institutu, Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., orgánů dozoru nad trhem, podnikatelské a spotřebitelské sféry a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. K jednotlivým problémovým otázkám se na vyžádání vyjadřují další problematikou dotčené subjekty. 5.4 HARMONIZACE PŘEDPISŮ ČR S PŘEDPISY ES Harmonizace předpisů ČR s předpisy ES je jednou z podstatných podmínek řádného fungování členských států v rámci jednotného vnitřního trhu Evropské unie Harmonizace technických předpisů ČR s předpisy ES Pro oblast volného pohybu zboží zahrnuje harmonizace technických předpisů ČR s předpisy ES (technická harmonizace) všechny činnosti a oblasti, které se vztahují k přípravě a uplatňování technických předpisů, technických norem a postupů posuzování shody. ČR má, stejně jako ostatní členské státy, za povinnost zajistit transpozici všech nově přijatých předpisů ES do termínu, který je v každém předpise uveden. Nesplněním této povinnosti se členský stát vystavuje možnosti postihu ze strany Evropské komise (EK). Cílem technické harmonizace obecně je vytváření a upevňování systémů, které podporují a usnadňují mezinárodní obchod. Vývoj technické harmonizace je po vstupu plně v gesci jednotlivých rezortů. ÚNMZ, v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 232/2002 a č. 217/2004, zajišťuje sledování vývoje v oblasti technických předpisů formou doplňování vytvořené databáze v systému Úřadu vlády ISAP. O pokroku ve vývoji technické harmonizace ÚNMZ rovněž pravidelně zpracovává podklady pro materiály Úřadu vlády ČR Pracovní a poradní orgány V oblasti technické harmonizace ÚNMZ zabezpečuje činnost pracovních orgánů, které byly ustaveny k zajištění mezirezortní spolupráce. Především se jedná o Sektorovou skupinu pro technickou harmonizaci (SSTH) v rámci Rezortní koordinační skupiny MPO (RKS MPO) a Komisi pro technické překážky obchodu jako poradního orgánu ministra průmyslu a obchodu. Dále se ÚNMZ podílí na činnosti Výboru pro EU na pracovní úrovni (VEUP) a Rezortní pracovní skupiny pro koordinaci činnosti MPO při přípravě na předsednictví ČR v Radě EU. ÚNMZ je dále zastoupen např. v podskupině RKS MZV pro koordinaci Vnitřního trhu apod Výbor pro EU na pracovní úrovni V návaznosti na usnesení vlády ČR č o změně Statutu Výboru pro Evropskou unii ze dne 25. října 2006 a usnesení vlády č o vnitrostátním koordinačním mechanismu pro přípravu a výkon předsednictví České republiky v Radě Evropské unie ze dne 25. října 2006 se ÚNMZ podílí na činnosti Výboru pro EU na pracovní úrovni (dále jen VEUP). Jedná se především o přípravu a prezentaci stanovisek a instrukcí k jednáním pracovních orgánů Rady EU a EK (v návaznosti na projednání v rámci RKS MPO), dále se podílí na stanoviscích v rámci VEUP projednávaných koncepčních materiálů, zprávách a informacích pro vládu ČR a další orgány. VEUP zasedá pravidelně každé úterý odpoledne. V době předsednictví se VEUP přesune na pondělí odpoledne. Stránka 18 z 48

19 Sektorová skupina Technická harmonizace v rámci Rezortní koordinační skupiny MPO Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 33/2004 byl v roce 2005 rozšířen počet sektorových skupin RKS MPO o SSTH, jejíž činnost zajišťuje ÚNMZ. SSTH je pracovním orgánem RKS MPO pro problematiku EU v oblasti technické harmonizace. Zajišťuje plnění úkolů souvisejících s činností v pracovní skupině Rady EU G7 - technická harmonizace (PS G7), v ostatních pracovních skupinách Rady EU a v pracovních orgánech EK, které tématicky spadají do oblasti působnosti ÚNMZ. Materiály projednávané v rámci SSTH jsou z části v gesci ÚNMZ a z části v gesci jiných rezortů (MD, MŽP, ). RKS MPO zasedá pravidelně každé pondělí odpoledne. V době CZPRES zasedá RKS MPO každé pondělí dopoledne Rezortní pracovní skupina pro koordinaci činnosti MPO při přípravě na předsednictví ČR v Radě EU Na základě usnesení vlády č. 523/2005 bylo v rámci MPO vydáno Opatření ministra č. 27/2005, kterým se ustanovila Resortní pracovní skupina pro koordinaci činnosti MPO při přípravě na předsednictví ČR v Radě EU. Hlavním úkolem pro zajištění předsednictví je v současné době výběr pracovníků a jejich vyškolení pro činnosti v době přípravy a vlastního předsednictví. Jedná se především o jazykové vzdělávání, ale i o znalosti o fungování orgánů EU a vlastním výkonu předsednictví. V rámci ÚNMZ bude zajištěno předsednictví pro jednání pracovních podskupin v rámci PS G7 a dílčím způsobem i pro další oblasti Komise pro technické překážky obchodu V návaznosti na již zmiňované usnesení vlády ČR č. 232/2002 a ve smyslu Zásad" a Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 189/2002 byla koncem roku 2002 zřízena Komise pro technické překážky obchodu (KTPO), jako poradní orgán ministra. Hlavním posláním KTPO je zajišťovat koordinaci a řízení procesu technické harmonizace a výměnu informací ve spolupráci se správními úřady, institucemi a organizacemi působícími v souvisejících oblastech včetně hospodářských a sociálních partnerů. Předsedou KTPO je předseda ÚNMZ. KTPO se schází nejméně dvakrát do roka, v roce 2008 se konala 4 zasedání. V rámci KTPO jsou zřízeny 4 subkomise, úzce specializované na jednotlivé oblasti v působnosti ÚNMZ (SOGS - v návaznosti na činnost Pracovní skupiny vyšších státních úředníků pro standardizaci, tj. technické normy, akreditace a technické předpisy EU; notifikace - plnění Dohody WTO o technických překážkách obchodu; 98/34/ES notifikační a informační povinnosti vyplývající ze směrnice a EHK/OSN - v návaznosti na činnost Pracovní skupiny pro regulatorní spolupráci a normalizaci (WP.6) v rámci Evropské hospodářské komise OSN). Prostřednictvím zástupců jednotlivých rezortů a hospodářských a sociálních partnerů v těchto subkomisích jsou zajišťovány operativní reakce na aktuální dokumenty a úkoly v dané oblasti a koordinovaná, horizontálně projednaná stanoviska pro jednání pracovních skupin a výborů orgánů EU za ČR Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES, ve znění 98/48/ES, o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a pravidel pro služby informační společnosti Tato směrnice byla zavedena do českého právního řádu v r Byla transponována zákonem č. 22/1997 Sb., a nařízením vlády č. 339/2002 Sb., které nabylo účinnosti dnem vstupu ČR do EU. Uvedené NV řeší otázku postupu poskytování informací v oblasti, která není plně harmonizována, tedy není ani na úrovni ES jednotně ošetřena a je upravena národními předpisy členských států EU. Tato tzv. neharmonizovaná oblast znesnadňuje princip vzájemného uznávání, tedy volný pohyb zboží, a proto na základě směrnice 98/34/ES, ve znění směrnice 98/48/ES, byly stanoveny postupy pro předávání informací mezi členskými státy EU o záměru přijmout předpis jdoucí nad rámec harmonizace. ÚNMZ je Stránka 19 z 48

20 zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určen jako národní informační středisko ve vztahu k EU. Na základě připomínek EK k transpozici tohoto předpisu (nepřesné převzetí definic - nezbytná úprava ještě před vstupem do EU) byl připraven návrh novely NV č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem. Novela byla schválena vládou jako NV č. 178/2004 Sb. V roce 2002 bylo rovněž pro tuto oblast přijato usnesení vlády č. 601/2002 o řešení problematiky překážek volného pohybu zboží ve sféře, která není harmonizována s právem ES, spolu s metodickými pokyny pro zajištění příslušné agendy a určitými institucionálními opatřeními. V návaznosti na toto usnesení ÚNMZ zajišťuje funkci informačního místa pro podnikatele, spotřebitele a jiné zainteresované subjekty. ÚNMZ byl dále pověřen příslušnými usneseními vlády a právními předpisy k zabezpečení příjmu, zpracování a předávání informací v oblasti technických předpisů jak z domácích, tak zahraničních zdrojů v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána, a v souladu s členstvím ČR v EU. ÚNMZ proto zavedl systém pro výměnu informací (INEX), který splňuje i požadavky kladené na správní úřady v informační společnosti. V závěru roku 2003 byl systém certifikován dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Od zapojení ČR do výše zmíněného informačního systému bylo oznámeno celkem 121 návrhů technických předpisů, přičemž na období od do připadá 35 notifikací). Na návrhy se dle směrnice 98/34/ES vztahuje tříměsíční odkladná lhůta, během níž mají ostatní členské státy EU a Evropská komise právo zaslat k návrhu své připomínky a podrobná stanoviska. Před jejím uplynutím není možné návrh předpisu schválit. Konečné znění předpisu je vždy oznámeno Evropské komisi. Česká republika má také právo vyjádřit se k návrhům technických předpisů ostatních členských států EU, členských států Evropského sdružení volného obchodu a Turecka. Toto právo využila v roce 2008 u 4 notifikací. Člen Subkomise pro směrnici 98/34/ES v rámci KTPO na každém rezortu je zodpovědný za oznamování zpracovaných návrhů technických předpisů tohoto rezortu Úřadu a v rámci svého rezortu, vč. spolupracujících partnerů, za zajištění připomínkování návrhů ostatních členských států, které Česká republika obdrží Institucionální zajištění členství ČR v EU a příprava na předsednictví ČR v Radě EU V souladu s usnesením vlády ČR č. 427/2003 k Institucionálnímu zajištění členství ČR v EU a ke koordinaci procesu rozhodování a jeho novelami byla na MPO, stejně jako na ostatních rezortech, zřízena RKS MPO. Tímto usnesením bylo také stanoveno gestorství za jednotlivé pracovní orgány Rady EU a ÚNMZ se stal gestorem pracovní skupiny Rady EU G7 - technická harmonizace a následně na základě usnesení VEU na vládní úrovni gestorem pracovní skupiny Rady EU A4c Výbor článku 133 Experti - Vzájemné uznávání (viz Příloha č. 2). Na základě Opatření ministra průmyslu a obchodu č. 33/2004 byla v rámci RKS MPO jako pracovní orgán pro problematiku EU v oblasti technické harmonizace ustavena samostatná SSTH. Tato sektorová skupina zajišťuje plnění úkolů souvisejících s činností v pracovní skupině Rady EU G7 - technická harmonizace a v ostatních pracovních skupinách a orgánech Rady EU a EK, které tématicky spadají do oblasti působnosti ÚNMZ. PS G7 je tvořena několika pracovními podskupinami, které jsou aktivní v závislosti na prioritách jednotlivých předsednictví Rady EU a na stavu projednávání příslušného legislativního návrhu. V roce 2008 byla projednávána témata z oblastí revize Nového přístupu, měřicích jednotek, nebezpečných látek a přípravků, motorových vozidel, hraček a kosmetických výrobků, tzn., že ne všechna témata projednávaná v rámci PS G7 byla v přímé působnosti ÚNMZ (viz Příloha č. 3). V takových případech ÚNMZ zodpovídá za koordinaci Stránka 20 z 48

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Zpráva o činnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za rok 2006 a výhled na rok 2007 (Tato zpráva slouží

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Obsah: Kapitola Strana 1. Základní údaje o Úřadu 3 2. Základní

Více

AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY

AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY Václav Šenkyřík, Český metrologický institut Středisko posuzování laboratoří 1. ŘÍZENÍ DOKUMENTACE Jedním z nejčastěji identifikovaných nedostatků systému managementu

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

Zápis z 2. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO)

Zápis z 2. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) Zápis z 2. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) Datum a čas konání: 25. března 2003, 9:00 hod Místo jednání: ÚNMZ, velká zasedací místnost Praha 2, Gorazdova 24 Přítomni: dle presenční

Více

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o.

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Světa znalý. TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nezávislá zkušební, certifikační a inspekční firma působící v oblasti hodnocení

Více

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav V Praze dne 15. června 2004 Č. j.: M/200269/04 Opatření č. 3/04 Ministerstva životního prostředí o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav I. Podle 53 zákona č.

Více

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO):

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO): EUROLAB-CZ 2015 Členové: Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) Sdružení českých zkušeben a laboratoří (SČZL) Svaz zkušeben pro výstavbu (SZV) Řídicí výbor: Asociace akreditovaných

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE A SOUSTAVA TECHNICKÝCH NOREM

TECHNICKÁ NORMALIZACE A SOUSTAVA TECHNICKÝCH NOREM 1. KAPITOLA TECHNICKÁ NORMALIZACE A SOUSTAVA TECHNICKÝCH NOREM Technická normalizace je důležitá technická činnost zabývající se tvorbou technických předpisů, norem. V oblasti kontrolních a zkušebních

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

Zapojení spotřebitelů do standardizace

Zapojení spotřebitelů do standardizace Zapojení spotřebitelů do standardizace Libor Dupal (Předseda SČS, člen ANEC General Assembly a ANEC Steering Committee) L. Dupal, říjen 2009 1 Obsah prezentace Standardizace a očekávání spotřebitelů Příklady

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE

TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE TECHNICKÁ NORMALIZACE SYSTÉM TECHNICKÉ NORMALIZACE Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2013

Výroční zpráva společnosti za rok 2013 STÁTNÍ ZKUŠEBNA ZEMĚDĚLSKÝCH, POTRAVINÁŘSKÝCH A LESNICKÝCH STROJŮ, a.s. SZZPLS, a.s. Třanovského 622/11 163 04 Praha 6 Řepy Česká republika Tel.: 235 018 276 Fax: 235 018 226 E-mail: szzpls@szzpls.cz Výroční

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Kontrolované osoby: Ministerstvo vnitra (dále též MV ); Ministerstvo zahraničních věcí (dále též MZV ). I. Úvod

Kontrolované osoby: Ministerstvo vnitra (dále též MV ); Ministerstvo zahraničních věcí (dále též MZV ). I. Úvod Informace z kontrolní akce č. 08/09 - Prostředky státního rozpočtu vynakládané na informační a komunikační technologie v souvislosti s převzetím schengenského acquis Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P o Zásadách zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu České republiky do Evropské unie Vláda I. m ě n í usnesení vlády

Více

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY PRO-CERT s.r.o. dokumentace managementu kvality společnosti S 04 Používání certifikátu a certifikační značky výtisk č. 1 Stránka 1 z 7 POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY platnost od: 1.2.2014

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: MSMT- 32 347/2014-1 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Výboru pro Evropskou unii

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Výboru pro Evropskou unii VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Statut Výboru pro Evropskou unii Článek 1 Výbor pro Evropskou unii 1) Výbor pro Evropskou unii (dále jen V-EU ) je stálým

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY Informace určená subjektům oznámeným dle čl. 48 nařízení 305/2011, které od 1. 7. 2012 nahradí činnost stávajících notifikovaných osob působících ve smyslu směrnice 89/106/EHS Zpracovala: Ing. Alena Šimková

Více

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ Květen 2013 Obsah 1. Je provoz dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení bezpečný? 2. Metodika prevence

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

Program bezpečnostních investic NATO

Program bezpečnostních investic NATO Program bezpečnostních investic NATO (NATO Security Investments Programme - NSIP) Program bezpečnostních investic NATO (NSIP) zajišťuje výstavbu společné infrastruktury NATO, nezbytné pro výcvik a nasazení

Více

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE. Sborník dokumentů technické harmonizace

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE. Sborník dokumentů technické harmonizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Sborník dokumentů technické harmonizace BEZPEČNOST HRAČEK Praha, červen 2004 Svazek č. 2 K VNITŘNÍMU TRHU

Více

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění)

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-23407/2012-50_P-4 Z á s a d y PROGRAMU IV Údržba a provoz sportovních zařízení (plné znění) Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

Historie, současnost a budoucnost působnosti ČMI v oblasti tachografů

Historie, současnost a budoucnost působnosti ČMI v oblasti tachografů Historie, současnost a budoucnost působnosti ČMI v oblasti tachografů Václav Šenkyřík,ČMI Prezentace pro 50. konferenci ČKS Jak se stal tachograf stanoveným měřidlem Z hlediska problematiky tachografů

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 18. února 2015 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 18. února 2015 Částka 1 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 18. února 2015 Částka 1 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 o Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Více

PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI

PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE INSPEKČNÍCH A CERTIFIKAČNÍCH ORGANIZACÍ PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI KDO JSME A CO DĚLÁME Mezinárodní konfederace inspekčních a certifikačních

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Pracovní text nařízení vlády

Pracovní text nařízení vlády Pracovní text nařízení vlády NAŘÍZENÍ VLÁDY 190/2002 Sb. ze dne 10. dubna 2002, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Popis jednotlivých subjektů zapojených do řídicího a kontrolního systému OP Rybářství 2014 2020. Procesy a postupy pro řízení a implementaci OP Rybářství

Více

Implementace Směrnice o

Implementace Směrnice o Implementace Směrnice o službách na vnitřním m trhu Co to je implementace? směrnice jeden z typů evropských aktů rámcový nástroj směrnice stanoví jen to, co má být dosaženo cestu k cíli si vytyčí každý

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

Vnitřní trh EU úloha spotřebitelské organizace

Vnitřní trh EU úloha spotřebitelské organizace Vnitřní trh EU úloha spotřebitelské organizace Libor Dupal L.Dupal, listopad 2012 1 Obsah prezentace Vnitřní trh Struktury pro zapojení spotřebitelů Mezinárodní Evropská Národní Zapojení spotřebitelské

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.100.30; 17.160 Prosinec 2014 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 7: Termografie ČSN ISO 18436-7 01 1445 Condition

Více

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: Odpovědný řešitel projektu: Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc. Ing. Vladimír

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách 1. vydání 1. aktualizace k 15. 3. 2008 Nabyl úèinnosti 1. 6. 2007 Zákon č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Nový registr zdravotnických prostředků (RZPRO) a legislativní souvislosti. JUDr. Jakub KRÁL

Nový registr zdravotnických prostředků (RZPRO) a legislativní souvislosti. JUDr. Jakub KRÁL Nový registr zdravotnických prostředků (RZPRO) a legislativní souvislosti JUDr. Jakub KRÁL Brno, 23. 4. 2014 Osnova Důvody přípravy nové legislativy Proces přípravy nového zákona Evropská databanka zdravotnických

Více

ČMI - 2004. Ing. Filip Vysloužil, Ph.D., ús. FM ČMI, Praha. Úvod

ČMI - 2004. Ing. Filip Vysloužil, Ph.D., ús. FM ČMI, Praha. Úvod CO JE? Ing. Filip Vysloužil, Ph.D., ús. FM ČMI, Praha Úvod Metrologie v chemii (MiC) Současným celosvětovým trendem je zavádění metrologických pravidel do chemických analýz - chemických měření. Důvodem

Více