ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ"

Transkript

1 ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Zpráva o činnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za rok 2008 a výhled na rok 2009 (Tato zpráva slouží i pro účely Zprávy stanovené vyhláškou MF č. 323/2005 Sb.) únor 2009

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚŘADU PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚNMZ ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ZAMĚŘENÍ ČINNOSTÍ ÚNMZ V ROCE VÝSLEDKY ČINNOSTI V ROCE ODBOROVÁ ORGANIZACE LIDSKÉ ZDROJE MAJETEK ORGANIZACE PŘÍJMY A VÝDAJE HODNOCENÍ A ANALÝZA VYBRANÝCH ÚDAJŮ PŘÍJEMCI SLUŽEB ÚNMZ DALŠÍ INFORMACE O ÚNMZ ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI V ROCE TRANSFORMACE TECHNICKÉ NORMALIZACE SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...44 Stránka 2 z 48

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚŘADU PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Zkratka: ÚNMZ Sídlo: Gorazdova 24, Praha 2 IČ: Poštovní adresa: ÚNMZ, PO BOX 49, Praha 2 Tel.: Fax: Elektronická pošta: Webové stránky: 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI Působnost Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen ÚNMZ ) je stanovena zákonem č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, dále zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, a dále vyplývá z příslušných usnesení vlády a mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. ÚNMZ je organizační složkou státu v rezortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále jen MPO ), které je pro tuto oblast ústředním správním orgánem. Mezi hlavní úkoly ÚNMZ patří: - plnit úkoly vyplývající z právních předpisů České republiky upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, - zabezpečovat úkoly formulované usneseními vlády pro tyto oblasti včetně sbližování technických předpisů a technických norem České republiky s technickými předpisy a technickými normami Evropských společenství i související infrastruktury, - pro MPO zpracovávat návrhy materiálů legislativní i nelegislativní povahy, u kterých je nutné, aby je předkládal ústřední správní úřad, - určovat podmínky jednotného postupu autorizovaných osob a kontrolovat jejich činnost, udělovat autorizace právnickým osobám k činnostem při posuzování shody výrobků včetně měřidel a notifikovat autorizované osoby Evropské komisi a členským státům EU, - zajišťovat autorizaci a pověřování subjektů v oblasti metrologie a kontrolovat jejich činnost, - zajišťovat plnění závazků vyplývajících pro ČR z mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána, v oblastech jeho působnosti, - zajišťovat funkci kontaktního místa k plnění notifikačních povinností podle směrnice 98/34/ES ve znění směrnice 98/48/ES, - zastupovat Českou republiku ve svěřených oblastech v mezinárodních organizacích a orgánech Evropské unie, - spolupracovat se zahraničními orgány činnými v oblastech působnosti ÚNMZ. Stránka 3 z 48

4 3. ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚNMZ Organizační strukturu ÚNMZ tvoří vertikální i horizontální uspořádání organizačních útvarů, které vyjadřuje jejich vzájemné vztahy. Na ÚNMZ jsou uplatněny následující stupně řízení: a) předseda Úřadu, b) náměstek předsedy, c) odbor (ředitel odboru), d) oddělení (vedoucí oddělení), e) popř. samostatný referát. Z hlediska horizontální dělby práce je aparát ÚNMZ členěn na: a) kancelář Úřadu, čtyři odbory b) rámcových vztahů EU, c) metrologie, d) státního zkušebnictví a technické normalizace, e) ekonomický. Stránka 4 z 48

5 4. ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ZAMĚŘENÍ ČINNOSTÍ ÚNMZ V ROCE 2008 Zhodnocení plnění zaměření činnosti ÚNMZ v roce 2008, které bylo uvedeno ve Zprávě o činnosti ÚNMZ za rok 2008, je součástí této zprávy v rámci hodnocení jednotlivých oblastí činnosti ÚNMZ. 5. VÝSLEDKY ČINNOSTI V ROCE Technická normalizace Tvorba a vydávání českých technických norem (dále je ČSN ) se řídí zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 22/1997 Sb. ), který stanoví podmínky pro tuto činnost. Právnickou osobou, která byla v roce 2008 ve smyslu tohoto zákona pověřena MPO k zabezpečování tvorby a vydávání ČSN, byl Český normalizační institut (dále jen ČNI ). Od roku 2009 tuto činnost bude podle zákona č. 22/1997 Sb., zajišťovat ÚNMZ Plán standardizace Plán technické normalizace ÚNMZ uzavíral každoročně s ČNI smlouvu, která se týká především spolupráce při realizaci Plánu technické normalizace, a jejímž předmětem v roce 2008 bylo: - zajištění úkolů tvorby českých technických norem a úkolů mezinárodní spolupráce při tvorbě technických norem vyplývajících z požadavků ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů, které podle ustanovení 5 odst. 7 zákona č. 22/1997 Sb. hradí stát, - zajištění úkolů tvorby českých technických norem a úkolů mezinárodní spolupráce při tvorbě technických norem vyplývajících z požadavků ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů, které podle ustanovení 5 odst. 7 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, hradí stát, - spolupráce při oznamování harmonizovaných českých technických norem, jejich změn nebo zrušení, určených norem, jejich změn nebo zrušení, a dalších informací ve Věstníku ÚNMZ, zejména k zabezpečení povinností Úřadu podle 4a odst. 2 a odst. 4 zákona č. 22/97 Sb., - spolupráce při zajišťování úkolů z oblasti technické normalizace vyplývajících pro Úřad z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a z členství Institutu v příslušných mezinárodních a evropských organizacích, - zajišťování odborných stanovisek Institutem k textům harmonizovaných českých technických norem, určených norem a dalších českých technických norem využívaných při posuzování shody podle NV vydaných k provádění zákona č. 22/1997 Sb., na vyžádání Úřadu, - spolupráce při informování odborné veřejnosti o vývoji evropské a mezinárodní normalizace. Stránka 5 z 48

6 Do Plánu technické normalizace byly v roce 2008 schváleny a zařazeny následující úkoly s uvedenými plánovanými náklady na řešení: Plán TN na rok 2008 Počet úkolů Plánované náklady v tis. Kč Přecházející úkoly z roku ,- Nově zařazené úkoly ,- Celkem ,- Změny 5 513,- Plánované náklady celkem včetně změn: ,- Přecházející úkoly do roku 2009 Skladba úkolů plánu byla následující (bez zahrnutí změn): ,- Plán TN na rok 2008 Počet úkolů Plánované náklady v tis. Kč Úkoly zabezpečující převzetí evropských norem Úkoly zabezpečující převzetí mezinárodních norem Úkoly zabezpečující tvorbu čistých ČSN , , ,- Rozborové úkoly ,- Úkoly mezinárodní spolupráce ,- Celkem ,- Přehled o počtu schválených norem v roce 2008 dává následující tabulka: Schválené normy v roce 2008 Počet* Evropské (CEN, CLC, ETSI) Mezinárodní (ISO, IEC, ISO/IEC) 118 čisté ČSN 54 Celkem *Uvedené údaje se týkají pouze norem. Ve sledovaném období bylo navíc schváleno 484 změn a oprav norem, tzn. celkem bylo schváleno normalizačních dokumentů. Navíc bylo schváleno 15 technických normalizačních informací. Na financování Plánu TN na rok 2008 byla rozpočtována částka 45 mil. Kč. Tyto finanční prostředky byly uvolňovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR na pokyn ÚNMZ, který metodicky kontroloval zpracování úkolů. Předpokládaná částka nebyla zcela vyčerpána, došlo k úspoře 14 mil. Kč. Část těchto uspořených finančních prostředků ve výši 6,5 mil. Kč byla prostřednictvím rozpočtového opatření převedena do rozpočtu ÚNMZ na pokrytí některých úkolů Programu rozvoje metrologie. Stránka 6 z 48

7 V roce 2008 byl do Plánu standardizace opět zařazen Program rozvoje technické normalizace (dále jen PS-PRTN ), který obsahoval celkem 9 smluvně zabezpečených úkolů s celkovými náklady na řešení 1,1 mil. Kč. Všech 11 řešených úkolů bylo splněno a úspěšně oponováno. Na PS-PRTN na rok 2008 byla MPO přidělena částka 2 mil. Kč. Došlo k úspoře 900 tis. Kč, které byly převedeny do rozpočtu Úřadu Rada pro technickou normalizaci Rada pro technickou normalizaci, poradní orgán předsedy ÚNMZ, která zasedala v roce 2008 třikrát, se vyjadřovala k návrhům Plánu technické normalizace a PS - PRTN před jejich schválením předsedou ÚNMZ a k dalším otázkám z oblasti technické normalizace. Ve své práci pokračovala také Technická komise ÚNMZ pro normalizaci, která poskytuje odborné zázemí pro práci zástupců ČR v pracovní skupině Rady Evropské unie G7 Technická harmonizace, podskupina Standardizace, a v dalších orgánech Evropské unie, zabývajících se problematikou technické normalizace. Podílí se především na zpracování instrukcí pro jednání a stanovisek za ČR k projednávaným dokumentům a na připomínkování obsahu dokumentů. 5.2 Metrologie Legislativní úkoly Byl ukončen legislativní proces návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška MPO č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 71/2008 Sb. nabyla účinnosti dne 1. března Byl ukončen legislativní proces návrhu vyhlášky vyhláška MPO, kterou se mění vyhláška MPO č. 328/2000Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu. Vyhláška č. 404/2008 Sb. nabude účinnosti dne 11. dubna Předmětnou vyhláškou budou k datu 11. dubna 2009 zrušeny: - Vyhláška č. 329/2000 Sb., o způsobu zhotovení hotově baleného zboží podle objemu u kapalných výrobků. - Vyhláška č. 330/2000 Sb., kterou se stanoví řady jmenovitých hmotností a jmenovitých objemů přípustných pro některé druhy hotově baleného zboží. Dne 1. ledna 2009 nabyl účinnosti zákon č. 481/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2008 byl zpracováván návrh novely zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, který však nebyl následně zařazen do plánu legislativních prací. MPO bylo rozhodnuto zpracovat návrh nového zákona o metrologii Nelegislativní úkoly V průběhu roku 2008 byly realizovány úkoly rozvoje národního metrologického systému stanovené usnesením vlády ČR č ze dne Usnesením vlády ze dne č. 936 bylo předmětné usnesení zrušeno, ve smyslu předkládání této koncepce vládě ČR ale v úkolech rozvoje NMS je pokračováno. Návazně na komplexní vyhodnocení úkolů k datu vyhodnotí ÚNMZ v součinnosti s ČMI úkoly koncepce rozvoje národního metrologického systému k datu Při tom budou zohledněny nové potřeby v oblasti metrologického zabezpečení. Stránka 7 z 48

8 Byly zpracovány materiály pro obeslání 13. Mezinárodní konference pro legální metrologii (CGML) usnesení vlády ČR ze dne 10. září 2008 č Jednání 13. CGML, které se uskutečnilo v Sydney ve dnech 29. až , se zúčastnila delegace ČR ve složení vedoucí delegace RNDr. P. Klenovský, člen delegace Ing. K. Vidimová, PhD Další činnosti ÚNMZ na tomto úseku Autorizace subjektů K ověřování stanovených měřidel (autorizovaná metrologická střediska dále jen AMS ) a subjektů autorizovaných k výkonu úředního měření. Celkový počet AMS k byl 257. V průběhu roku bylo nově autorizováno 11 subjektů, 11 autorizací bylo zrušeno a 2 pozastaveny. V rozhodnutích o autorizaci byly provedeny změny u 18 subjektů, u 104 subjektů byly provedeny změny v podmínkách autorizace, z toho uděleno 1 oprávnění prvotního EHS ověření. S 28 subjekty, které projevily zájem o novou autorizaci nebo rozšíření stávající autorizace, byl projednán jejich záměr. AMS ověřila v r celkem 9,5 mil. kusů stanovených měřidel podléhajících ověřování ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Subjektů autorizovaných k výkonu úředního měření bylo k osmdesát dva. Z tohoto počtu bylo v r autorizováno 5 nových subjektů Pověřování subjektů k výkonu činnosti SKS. Jako Středisko kalibrační služby (dále jen SKS) bylo v roce 2008 pověřeno celkem 9 subjektů, z toho 4 subjekty byly pověřeny opakovaně na základě nového osvědčení o akreditaci. Čtyřem subjektům platnost pověření zanikla. Počet SKS ke dni 31. prosince 2008 byl celkem Vyhlašování státních etalonů Na základě realizace programu tvorby státních etalonů v roce 2008 bylo k datu vyhlášeno 9 státních etalonů (z tohoto počtu bylo v závěru roku 2007 Radou pro metrologii projednáno a doporučeno k vyhlášení za státní etalony celkem 5 etalonů, tyto byly vyhlášeny v roce 2008): - státní etalon jednotky délky, - státní etalon tlakových diferencí, - státní etalon poměru střídavých elektrických proudů průmyslové frekvence 50 Hz, - státní etalon celkového zářivého toku viditelného záření, - státní etalon tíhového zrychlení, - státní etalon délky 25 m až m, - státní etalon síly ESZ 20 kn, - státní etalon ss elektrického odporu na bázi KHJ, - státní etalon celkového zářivého toku ultrafialového záření. Zrušeny byly k čtyři schválení státních etalonů: - státní etalon průtoku a proteklého množství vody, - státní etalon vlnové délky 633 nm, - státní etalon ss elektrického odporu, - státní etalon vlnové délky 543 nm. Celkem je k vyhlášeno v ČR 40 státních etalonů. V průběhu roku 2008 došlo ke změně garanta u SE č. 30, SE rovinného úhlu. Změna byla oznámena ve Věstníku ÚNMZ. Stránka 8 z 48

9 Spolupráce s metrologickými subjekty a dalšími partnery Řešení problematiky rozvoje národního metrologického systému a přípravy návrhů právních předpisů vyžadovalo i nadále rozsáhlou spolupráci se subjekty, které se na tomto rozvoji podílejí. Jednalo se zejména o Český metrologický institut (dále jen ČMI ), Autorizovaná metrologická střediska (dále jen AMS ), subjekty autorizované k úřednímu měření, vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR, SKS, výrobce, dovozce a uživatele měřidel, Českou metrologickou společnost (dále jen ČMS ), České kalibrační sdružení (dále jen ČKS ), zájmová sdružení z oblasti metrologie, Český institut pro akreditaci, o.p.s. (dále jen ČIA ), Českou obchodní inspekci (dále jen ČOI ), Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komoru ČR a Sdružení značkových výrobců ČR Spolupráce s ČMI při zajišťování jednotnosti a správnosti měřidel a měření ČMI provedl kalibraci kusů etalonů a pracovních měřidel pro jednotlivé subjekty a ověřil kusů stanovených měřidel. Dále provedl zkoušky pro vydání certifikátů o schválení typu u 27 stanovených měřidel u 35 certifikátů schválení typu měřidel provedl revizi či vydal doplněk, uskutečnil 125 mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, zkalibroval kusů vlastních etalonů a na úseku ionizujícího záření vyrobil a ověřil kusů etalonů a měřidel. ČMI vykonal 860 dozorových akcí. Jako notifikovaná osoba č vydal 42 certifikátů ES přezkoušení typu, u 23 certifikátů ES schválení typu vydal doplněk nebo revizi a vydal certifikátů shody. ČMI byla rozšířena původní autorizace jako orgánu posuzujícímu shodu výrobků, a to o příslušné činnosti notifikované osoby podle NV č. 426/2000 Sb. V rámci koordinovaného řešení společných úkolů ÚNMZ a ČMI bylo pokračováno v pořádání společných porad vedení ÚNMZ a ČMI. Byly projednávány zásadní záležitosti související s dalším rozvojem národního metrologického systému ČR Plán standardizace Program rozvoje metrologie Celkem bylo v rámci tohoto Programu v roce 2008 řešeno 53 úkolů. Z toho zpracovával Český metrologický institut 25 úkolů, ostatní subjekty řešily zbývajících 28 úkolů. Úkoly byly, v souladu se zadáním, ukončeny závěrečnými oponenturami s kladným výsledkem. Obsahově bylo řešení jednotlivých úkolů zaměřeno na: - uchovávání státních etalonů zabezpečované ČMI, - uchovávání a rozvoj státních a primárních etalonů subjekty mimo ČMI (ÚFE AV ČR, VÚGTK), - rozvoj primární a sekundární etalonáže měřidel, - příprava nových státních etalonů (ČMI), - přípravu vědeckých a výzkumných podkladů pro zvyšování úrovně státních etalonů a etalonáže v ČR (ČMI a VÚGTK), - vývoj nových primárních etalonů (MFF UK, FEL ČVUT), - oblast metrologie zajišťovanou podle právních předpisů o metrologii Českým metrologickým institutem (např. státní metrologický dozor) a mezinárodní spolupráci, - metrologii v chemii a životním prostředí (měření průtoku odpadních vod). Na uvedené úkoly bylo vynaloženo celkem 50,67 mil. Kč hrazených z větší části z finančních prostředků MPO (33 mil. Kč na 13 úkolů řešených ČMI) a ostatní z rozpočtu ÚNMZ Projekty imera EMRP V rámci této metrologické části Plánu standardizace 2008 řešil Český metrologický institut 9 úkolů, na které bylo vynaloženo 10 mil. Kč z finančních prostředků MPO (z toho 3,3 mil. Kč na přímou účast v projektech EMRP). Stránka 9 z 48

10 Jednalo se o úkoly korespondující s oblastmi metrologie, stanovenými v rámci Programu imera a které jsou v souladu s potřebami rozvoje české metrologie v návaznosti na předpokládanou spolupráci v rámci EU. Byly řešeny úkoly z oblastí chemie, energetiky a výzkumu a vývoje v aplikované a fundamentální metrologii ionizujícího záření a nanometrologie Kontrolní činnost V roce 2008 bylo provedeno celkem 31 kontrol, z toho 2 u ČMI (na úseku LM a OI Most), 10 kontrol u AMS s přidělenou úřední značkou K, 10 kontrol u AMS autorizovaných k ověřování tachografů s úřední značkou CZK a 8 kontrol u subjektů autorizovaných k výkonu úředního měření. Jedna kontrola AMS byla mimořádná. Cílem kontrol bylo prověřit dodržování ustanovení zákona, dodržování podmínek autorizace, vedení předepsané dokumentace, platnost kalibrace hlavních etalonů, platnost ověření stanovených měřidel, prověření dokladů o odborné způsobilosti zaměstnanců autorizovaných subjektů a též provozních a prostorových podmínek. U subjektů autorizovaných k úřednímu měření byly kontroly zaměřeny také na náležitosti dokladu o úředním měření a vedení deníku úředního měření. V ČMI byl kontrolován zejména výkon státní metrologické kontroly měřidel, státního metrologického dozoru a registrace subjektů ve smyslu 19 zákona o metrologii. Cílem kontrolní činnosti ÚNMZ bylo také předcházení nežádoucím jevům. Kontrolní zjištění potvrdila celkově dobrý stav u prověřovaných subjektů. Ani v jednom případě nebylo ze strany kontrolních pracovníků ÚNMZ nutné navrhnout zrušení či pozastavení autorizace. Kontrolovaným subjektům nebyla uložena pokuta Odborná způsobilost pracovníků Všichni odborní zaměstnanci ÚNMZ, působící v oblasti metrologie, mají certifikát o metrologické způsobilosti (7), vystavený akreditovanou osobou (ČMS). Pokud se jedná o zaměstnance autorizovaných subjektů, je ze strany ÚNMZ vyžadováno a kontrolováno, zda splňují kvalifikační podmínky předepsané předpisy o metrologii Rada pro metrologii Rada pro metrologii naplnila své poslání poradního orgánu předsedy ÚNMZ. Aktivita technických komisí rady byla na požadované úrovni. Rada uskutečnila 4 zasedání a zabývala se zásadními otázkami rozvoje metrologie v ČR, projednávala PS PRM, program podpory investic a formulovala doporučení předsedovi ÚNMZ Technické komise ÚNMZ Od roku 2003 pracují tři technické komise pro legislativu EU v oblasti metrologie: - Technická komise pro váhy s neautomatickou činností, - Technická komise pro hotově balené zboží, - Technická komise pro měřidla. V roce 2007 byla vytvořena nová technická komise pro jednotky měření. V průběhu roku 2008 bylo aktualizováno složení výše zmíněných technických komisí. Tyto Technické komise ÚNMZ jsou poradními orgány, ve kterých je zastoupeno široké spektrum zainteresovaných subjektů a jejichž účelem je poskytnout ÚNMZ odborné zázemí pro zaujímání stanovisek za ČR. Stránka 10 z 48

11 Program podpory investic V rámci programu podpory investic byly řešeny potřeby vybavení vrcholových metrologických pracovišť měřicími přístroji. Pro potřeby laboratoře primární metrologie teploty ČMI byly pořízeny: - Infračervený radiační pyrometer TRT 2. - Referenční multimetr Fluke 8508A/ pro měření napětí termočlánků s uzpůsobenými vstupy a výstupy. - Kyveta pevného bodu mědi společně s příslušenstvím a s přípravou na realizaci otevřeného pevného bodu pro budoucí novou teplotní stupnici. Všechna zařízení umožní ČMI plnit povinnosti, které jsou mu uloženy právními předpisy. Celková cena pořízených přístrojů byla ,- Kč včetně DPH a ve srovnání s předchozím rokem se prostředky využité v tomto programu snížily více než o 50 % Informace pro odbornou veřejnost Odborné konzultace, jejichž počet lze odhadnout cca na 300, byly poskytnuty tuzemským i zahraničním subjektům. Ve většině případů telefonicky či elektronickou poštou. 5.3 STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Legislativní úkoly V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (obě v gesci ÚNMZ) byl završen legislativní proces k novému NV o technických požadavcích na strojní zařízení a k novele NV, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy. Ve Sbírce zákonů (částka 56/2008) bylo uveřejněno NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, které nabývá účinnosti dnem K témuž datu se zrušuje předchozí NV č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení. Ve Sbírce zákonů (částka 45/2008) bylo uveřejněno NV č. 142/2008 Sb., kterým se mění NV č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění NV č. 127/2004 Sb. Tato změna bude uplatňována rovněž s účinností od V právních předpisech v oblasti státního zkušebnictví došlo v roce 2008 dále k těmto změnám. Dnem , v návaznosti na příslušné předpisy ES, nabylo účinnosti NV č. 371/2007 Sb., kterým se mění NV č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému. Novelu NV připravovalo MD. NV č. 340/2008 Sb., kterým se mění NV č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, nabylo účinnosti od V souladu se směrnicí EP a Rady 2008/329/ES rozšiřuje upozornění, kterými musí být opatřeny hračky, o obsah upozornění u magnetických hraček. Novelu NV připravovalo MPO. NV č. 437/2008 Sb. bylo dnem 1. ledna 2009, v návaznosti na příslušné předpisy ES, zrušeno NV č. 179/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky. Tato problematika je v gesci MZe. Stránka 11 z 48

12 5.3.2 Další činnosti ÚNMZ na tomto úseku Autorizace ÚNMZ podle 11 zákona č. 22/1997 Sb. může udělit pověření k činnostem při posuzování shody výrobků (autorizaci) ve vymezeném rozsahu právnickým osobám (dále jen autorizované osoby ), které splňují všechny podmínky stanovené konkrétním nařízením vlády či přímo zákonem. V roce 2008 vydal ÚNMZ 17 rozhodnutí o autorizaci k následujícím nařízením vlády (dále jen NV ) a zákonu: - NV č. 426/00 Sb. (rádiová a telekomunikační koncová zařízení) - 1 rozhodnutí, - NV č. 190/02 Sb. (stavební výrobky označované CE) - 13 rozhodnutí, z toho 12 rozšíření působnosti, - NV č. 154/04 Sb. (aktivní implantabilní zdravotnické prostředky) - 1 rozhodnutí - aktualizace NV, - NV č. 336/04 Sb. (tlaková zařízení) - 1 rozhodnutí - aktualizace NV, - NV č. 133/05 Sb. (interoperabilita) - 1 rozhodnutí - rozšíření. Systém státního zkušebnictví byl v uplynulém roce rozšířen o nový subjekt. Zároveň byla na základě vlastní žádosti 3 autorizovaných osob zrušena rozhodnutí o autorizaci v oblastech vymezených NV č. 426/00 Sb., NV č. 70/02 Sb. a NV č. 336/04 Sb., v důsledku čehož působení dvou subjektů v roli autorizovaných osob v systému státního zkušebnictví skončilo. Sjednocování činnosti všech subjektů působících v jedné oblasti výrobků zajišťuje ÚNMZ vedle stanovení podmínek pro dodržování jednotného postupu autorizovaných osob v rozhodnutích o autorizaci též zadáváním příslušných úkolů v rámci Plánu standardizace Programu rozvoje zkušebnictví vybraným autorizovaným osobám. V roce 2008 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o zamítnutí žádosti o autorizaci, pouze ve 3 případech skončilo řízení o udělení autorizace jeho zastavením z podnětu žadatele (NV č. 190/02 Sb.). Ke dni zahrnoval systém státního zkušebnictví ještě 34 autorizovaných osob (zrušení rozhodnutí o autorizaci bylo v 1 případě provedeno právě k tomuto dni) posuzujících shodu ve 27 oblastech výrobků stanovených nařízeními vlády a zákonem, 1 uznanou nezávislou organizaci autorizovanou k odsouhlasování pracovních postupů a pracovníků pro provádění nerozebíratelných spojů konstrukčních dílů tlakových zařízení podle NV č. 26/03 Sb., 3 uznané nezávislé organizace autorizované k odsouhlasování pracovníků provádějících nedestruktivní zkoušky nerozebíratelných spojů tlakových zařízení podle NV č. 26/03 Sb. a 2 pověřené autorizované osoby k činnostem při vydávání evropského technického schválení podle NV č. 190/02 Sb. ÚNMZ využíval při rozhodování o autorizaci plně výsledků akreditace prováděné ČIA v rámci jeho pověření ze strany MPO na základě zákona č. 22/1997 Sb. V roce 2008 ČIA pokračoval i v plnění úkolů k zajištění souladu procesu akreditace s pravidly mezinárodních organizací v této oblasti. Jednalo se především o aktivní působení ČIA v rámci organizací Evropská spolupráce v akreditaci (EA), Mezinárodní rada pro akreditaci laboratoří (ILAC) a Mezinárodní fórum pro akreditaci (IAF). Předseda ÚNMZ pracoval již čtvrté funkční období v trvání dvou let v poradním výboru EA, který je jejím vrcholným orgánem. ÚNMZ spoluzabezpečoval stabilitu a objektivitu ČIA zastupováním státu ve správní radě ČIA a členstvím v Radě pro akreditaci. Ke spolupráci obou orgánů přispívají též pravidelná společná jednání jejich vedení. Mezinárodní spolupráce ČIA prováděná v zájmu ČR byla ve smyslu 15 odst. 5 zákona č. 22/1997 Sb. hrazena z rozpočtových prostředků MPO. Stránka 12 z 48

13 Autorizované osoby působící ve vyhodnocovaném období v systému a jejich výkony: Období Autorizované osoby (dále jen AO ) v systému Uznané nezávislé organizace autorizované podle NV č. 26/2003 Sb. Kompetentní osoby s působností podle NV č. 18/2003 Sb. (do ) Z toho: Výkony AO vlastněno státem 14+1*+3** 15+1* nestátní 20+3*+3** 20+3* ukončilo činnost jako AO - 2 nově zahájilo činnost jako AO - 1 posuzováno výrobků z toho výkony podle NV č. 42/2003 Sb z toho výkony podle NV č. 27/2003 Sb posuzováno výrobků bez výkonů podle NV č. 42 /2003 Sb. a NV č. 27/2003 Sb. provedeno dohledů nad systémem řízení jakosti u výrobců přijato subdodávek poskytnuto subdodávek Spolupráce s ČOI spolupráce existuje 34+3*+6** 33+3* zkoušky výrobků pro ČOI * uznané nezávislé organizace autorizované podle NV č. 26/2003 Sb. ** kompetentní osoby s působností podle NV č. 18/2003 Sb. (do ) Poznámka: V roce 2008 bylo vydáno celkem 1406 stavebně technických osvědčení podle NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb., a 23 ETA podle NV č. 190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uznané nezávislé organizace autorizované podle NV č. 26/2003 Sb., ve znění NV č. 621/2004 Sb., provedly v roce 2008 podle tohoto NV 5633 výkonů Notifikace autorizovaných osob Evropské komisi a členským státům EU ČR notifikuje v návaznosti na udělené autorizace, či na jejich změny, autorizované osoby působící podle jednotlivých NV, která transponují odpovídající evropské směrnice Nového přístupu do právního řádu ČR. Notifikace se provádí pomocí webové aplikace NANDO Input, spravované Generálním ředitelstvím pro podnikání a průmysl EK. Informace o notifikovaných osobách jsou aktuálně k dispozici na adrese: Stránka 13 z 48

14 K bylo celkem notifikováno 32 autorizovaných osob podle 25 směrnic nového přístupu, 4 uznané nezávislé organizace podle čl. 13 směrnice 97/23/ES pro tlaková zařízení, a sice 1 organizace podle bodu přílohy 1 směrnice 97/23/ES (nerozebíratelné spoje) a 3 organizace podle bodu uvedené přílohy (nedestruktivní zkoušky), a 2 pověřené autorizované osoby k činnostem při vydávání evropského technického schválení pro oblast stavebních výrobků. V roce 2008 bylo odesláno celkem 25 notifikačních dokumentů. V návaznosti na udělené autorizace bylo odesláno celkem 18 notifikací. Nejčastěji šlo o aktualizace notifikací (13 případů), dále byla odeslána notifikace 1 nové autorizované osoby (AO 260 resp. NO 2078) a byla zrušena notifikace 2 autorizovaných osob (AO 256 resp. NO1648 a AO 252 resp. NO 1385), v případě AO 251 resp. NB 1384 došlo ke zrušení notifikací pro sektor zařízení pro dopravu osob. Navíc, kromě notifikací v návaznosti na udělené autorizace, došlo v 1 případě k upřesnění notifikace a v oblasti pokryté směrnicí o osobních ochranných prostředcích byly všechny existující notifikace přepracovány podle nového pokynu EK s využitím jednotného názvosloví (7 případů). Tabulka Přehled notifikací autorizovaných osob ČR podle směrnic nového přístupu ilustruje stav k (viz Příloha č. 1) Kontrola autorizovaných osob ÚNMZ na základě 11 odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb. zabezpečuje kontrolu činnosti autorizovaných osob, která byla v roce 2008 prováděna pracovníky odboru státního zkušebnictví a technické normalizace podle schváleného plánu kontrol. V rámci těchto kontrol bylo prověřováno, zda autorizované osoby dodržují ustanovení citovaného zákona, NV vydaných k jeho provedení a podmínky autorizace uvedené v příslušných rozhodnutích o autorizaci. V uplynulém roce bylo provedeno celkem 15 plánovaných kontrol. Těmito kontrolami nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by měly zásadní vliv na objektivitu postupu autorizovaných osob a vedly by k odejmutí autorizace. Pokud se vyskytly nedostatky, byla pro jejich odstranění přijata statutárními zástupci AO příslušná nápravná opatření Plán standardizace Program rozvoje zkušebnictví (dále jen PS PRZ ) PS PRZ je jedním z nástrojů, který napomáhá metodicky zabezpečovat činnosti autorizovaných osob v systému posuzování shody stanovených výrobků. Pozornost je také zaměřena k zajištění aktivní účasti pověřených zástupců notifikovaných osob na jednání pracovních skupin pro jednotlivé směrnice ES a využívání důležitých dokumentů EU v systému posuzování shody v ČR s cílem zajištění vysoké úrovně ve zkušebnictví. Stránka 14 z 48

15 PS PRZ byl rozčleněn do následujících částí, viz tabulka: Plán standardizace Program rozvoje zkušebnictví 2008 Část 1 Metodické zabezpečení posuzování shody podle platných NV 16 úkolů za ,- Kč Část 2 Část 3 Část 4 Část 5 Metodické zabezpečení posuzování shody výrobků, jejichž stanovení k posuzování shody je připravováno Zabezpečení koordinace jednotného postupu autorizovaných osob Mezinárodní spolupráce Zdokonalování činnosti autorizovaných osob Snížení celkové částky (zrušené a nevyřešené úkoly, snížení částky po vyhodnocení úkolu) Celkem 1 úkol za ,- Kč 18 úkolů za ,- Kč 46 úkolů za ,- Kč 22 úkolů za ,- Kč ,- Kč 103 úkolů za ,- Kč Úkoly byly projednány na zasedání Komise pro posuzování shody. Po zohlednění všech připomínek byl PS PRZ sestaven v celkovém finančním objemu ,- Kč. Celkově byly využity finanční prostředky v hodnotě ,- Kč k řešení 103 úkolů Program podpory investic (dále jen PPI ) PPI je určen k mimořádné investiční podpoře zajištění technického vybavení autorizovaných osob. Měřicí a zkušební technika investičního charakteru podporuje zabezpečení výkonů autorizovaných osob při posuzování shody výrobků na evropské úrovni. Finanční prostředky na rok 2008 byly stanoveny ve výši ,- Kč. Z těchto finančních prostředků bylo zakoupeno pět zkušebních zařízení investičního charakteru určených k zapůjčení pro vybrané autorizované osoby. Realizace nákupu zkušebního a měřicího zařízení byla provedena podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Z finančních prostředků Programu podpory investic byla pro zajištění výkonu státního zkušebnictví v procesu posuzování shody, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ÚNMZ zakoupena zkušební zařízení, která byla na základě smluvního vztahu pronajata za úplatu podle 27 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb. na dobu 5 let do užívání AO Koordinace činnosti autorizovaných osob ÚNMZ na základě ustanovení 11 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje v součinnosti s jím pověřenými autorizovanými osobami koordinaci jejich jednotného postupu při posuzování shody stanovených výrobků podle jednotlivých NV. V roce 2008 byla realizována koordinační činnost k 17 nařízením vlády a k vyhlášce SÚJB č. 309/2005 Sb., pro něž je autorizováno více subjektů. Tuto činnost smluvně zabezpečovalo celkem 10 autorizovaných osob. K jednotlivým nařízením vlády se uskutečnilo 37 koordinačních porad a k vyhlášce SÚJB 2 porady. Jednání se kromě zástupců ÚNMZ Stránka 15 z 48

16 zúčastnili nejen zástupci věcně příslušných autorizovaných osob, ale i zástupci České obchodní inspekce, zainteresovaných resortů, podnikatelské sféry a profesních asociací. Na koordinačních poradách jsou sjednocovány názory na řešení problémů vzniklých při uplatňování jednotlivých NV v praxi, poskytovány aktuální informace v oblasti posuzování shody a aplikovány dokumenty přijaté na zasedáních horizontálních i vertikálních výborů evropských notifikovaných osob pro příslušné směrnice Nového přístupu Vzdělávání pracovníků autorizovaných osob V ČR byl od roku 2000 za součinnosti ÚNMZ provozován jednotný systém vzdělávání pracovníků působících v oblasti posuzování shody. Cílem tohoto systému, který zabezpečuje Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) bylo, aby všichni stálí pracovníci autorizovaných/notifikovaných osob měli porovnatelné všeobecné znalosti. Výstupem programu bylo osvědčení o absolvování kurzů a případně, po složení příslušných zkoušek, i osobní certifikát způsobilosti. Odborným garantem programu byla Komise pro vzdělávání AAAO, organizačně jej z pověření Asociace zajišťoval na základě uzavřené smlouvy Strojírenský zkušební ústav, s. p., v Brně, který rovněž prováděl certifikaci odborných pracovníků autorizovaných /notifikovaných osob. Přednášejícími byli přední odborníci z ÚNMZ, autorizovaných osob, vysokých škol, ČIA a ČOI. Standardní školení probíhalo ve třech úrovních. První (základní) úroveň byla určena pro řadové pracovníky, druhá (střední) pro střední management, tj. samostatné pracovníky a vedoucí pracovních skupin. Třetí (nejvyšší) úroveň školení byla určena pro vrcholový management, tj. pro vedoucí zkušeben, odborů a úseků a vedoucí pracovníky. Vzhledem k odlišnosti problematiky posuzování shody v oblasti stavebních výrobků byly v rámci systému pořádány také speciální stavařské kurzy. V roce 2008 byl v SZÚ, s. p., Brno realizován pouze jeden kurz základní úrovně s celkovým počtem 13 účastníků. Od zahájení vzdělávacího programu v roce 2001 se uskutečnilo celkem 29 kurzů, které absolvovalo 458 odborných pracovníků autorizovaných/notifikovaných osob. Osobní certifikát vydaný akreditovaným certifikačním orgánem pro certifikaci personálu, kterým je z pověření AAAO Strojírenský zkušební ústav, s. p., získalo 24 frekventantů. Jelikož převážná většina odborných pracovníků autorizovaných osob školení již absolvovala, usneslo se valné shromáždění AAAO stávající systém v roce 2008 ukončit. AAAO zároveň přistoupila ke změně koncepce vzdělávání s cílem aktualizovat a zdokonalovat znalosti odborných pracovníků autorizovaných/notifikovaných osob. Inovované pokračovací/nástavbové kurzy budou jednodenní a budou zaměřeny na změny Globálního a Nového přístupu, na vztahy autorizovaných/notifikovaných osob k zákazníkům a na efektivní komunikaci uvnitř autorizovaných /notifikovaných osob a na komunikaci se zákazníky. Kurzy budou nadále pořádány ve školicím středisku Strojírenského zkušebního ústavu, s. p., v Brně, které disponuje potřebnou infrastrukturou i prostorovým a technickým vybavením a má s organizačním zabezpečováním kurzů dlouholeté zkušenosti. Předpokládá se, že inovované kurzy budou zahájeny ve druhém pololetí V oblasti stavebních výrobků se ve dnech uskutečnilo školení pracovníků autorizovaných/notifikovaných osob o specifikách při posuzování shody podle NV č. 190/2002 Sb. Metodického školení pořádaného Technickýma zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p. (TZÚS) se zúčastnilo 85 odborníků, kteří se zabývají posuzováním shody stavebních výrobků podle evropské směrnice pro stavební výrobky č. 89/106/EHS a NV č. 190/2002 Sb. Stránka 16 z 48

17 Komise pro posuzování shody Tato komise je stálým poradním orgánem předsedy ÚNMZ pro oblast státního zkušebnictví. V roce 2008 se Komise sešla ke dvěma plenárním zasedáním, na kterých se zabývala převážně aktuálními otázkami v oblasti posuzování shody, problematikou autorizací právnických osob při posuzování shody a jejich notifikacemi u Evropské komise, úkoly Plánu standardizace Programu rozvoje zkušebnictví a realizací investičních prostředků ve prospěch autorizovaných osob v rámci Programu podpory investic. Řídící výbor této Komise, který zajišťuje operativní záležitosti Komise mezi plenárními zasedáními, se v průběhu roku 2008 sešel k sedmi schůzkám. Na schůzkách řešil zejména záležitosti spojené s projednáváním žádostí uchazečů o autorizaci k činnostem při posuzování shody, rozšiřováním a změnami autorizací stávajících autorizovaných osob a s projednáváním změn a doplňků Plánu standardizace Programu rozvoje zkušebnictví na rok Technické komise ÚNMZ Technické komise ÚNMZ byly zřízeny již v roce 2003 k zabezpečení uplatňování konsolidovaných stanovisek za Českou republiku na jednáních stálých výborů a pracovních skupin organizovaných Komisí ES zejména ke směrnicím ES/EHS nového přístupu a k přípravě stanovisek za Českou republiku pro jednání pracovní skupiny pro technickou harmonizaci G7 Rady EU, které jsou v kompetenci ÚNMZ. Práce technických komisí se řídí statutem a jednacím řádem, naposledy aktualizovaným 8. ledna Od roku 2003 pracují v oblastech státního zkušebnictví, metrologie a technické normalizace dále uvedené technické komise ÚNMZ pro: - elektrická zařízení nízkého napětí, - výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility, - strojní zařízení, - osobní ochranné prostředky, - jednoduché tlakové nádoby a tlaková zařízení, - zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, - spotřebiče plynných paliv, - výtahy, - účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, - hračky, - stavební výrobky, - váhy s neautomatickou činností, - hotově balené zboží, - normalizaci, - měřidla, - emise hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí, - jednotky měření. Technické komise ÚNMZ projednávají výstupy z jednání stálých výborů a pracovních skupin sjednocující problematiku aplikace předpisů ES, zejména směrnic nového přístupu a postupy notifikovaných osob při posuzování shody, zaujímají k nim odborná stanoviska a podílejí se na přijímání závěrů, popřípadě i na plnění úkolů z těchto závěrů vyplývajících. V rámci účasti na jednáních pracovní skupiny G7 Rady EU připravují odborná stanoviska a názory k legislativním návrhům a problémovým otázkám a přijímají k nim konsolidovaná stanoviska za ČR. Technické komise ÚNMZ mohou plnit i úlohu pracovních podskupin ve smyslu Opatření č. 41/2007 ministra průmyslu a obchodu o aktualizaci Resortní koordinační skupiny Stránka 17 z 48

18 pro EU. Očekává se, že Technické komise ÚNMZ budou výraznou odbornou podporou pro týmy zajišťující výkon pracovních skupin Rady EU v rámci předsednictví České republiky v Radě EU v roce Členy Technických komisí ÚNMZ jsou zejména zástupci zainteresovaných orgánů státní správy, autorizovaných osob, Českého normalizačního institutu, Českého metrologického institutu, Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., orgánů dozoru nad trhem, podnikatelské a spotřebitelské sféry a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. K jednotlivým problémovým otázkám se na vyžádání vyjadřují další problematikou dotčené subjekty. 5.4 HARMONIZACE PŘEDPISŮ ČR S PŘEDPISY ES Harmonizace předpisů ČR s předpisy ES je jednou z podstatných podmínek řádného fungování členských států v rámci jednotného vnitřního trhu Evropské unie Harmonizace technických předpisů ČR s předpisy ES Pro oblast volného pohybu zboží zahrnuje harmonizace technických předpisů ČR s předpisy ES (technická harmonizace) všechny činnosti a oblasti, které se vztahují k přípravě a uplatňování technických předpisů, technických norem a postupů posuzování shody. ČR má, stejně jako ostatní členské státy, za povinnost zajistit transpozici všech nově přijatých předpisů ES do termínu, který je v každém předpise uveden. Nesplněním této povinnosti se členský stát vystavuje možnosti postihu ze strany Evropské komise (EK). Cílem technické harmonizace obecně je vytváření a upevňování systémů, které podporují a usnadňují mezinárodní obchod. Vývoj technické harmonizace je po vstupu plně v gesci jednotlivých rezortů. ÚNMZ, v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 232/2002 a č. 217/2004, zajišťuje sledování vývoje v oblasti technických předpisů formou doplňování vytvořené databáze v systému Úřadu vlády ISAP. O pokroku ve vývoji technické harmonizace ÚNMZ rovněž pravidelně zpracovává podklady pro materiály Úřadu vlády ČR Pracovní a poradní orgány V oblasti technické harmonizace ÚNMZ zabezpečuje činnost pracovních orgánů, které byly ustaveny k zajištění mezirezortní spolupráce. Především se jedná o Sektorovou skupinu pro technickou harmonizaci (SSTH) v rámci Rezortní koordinační skupiny MPO (RKS MPO) a Komisi pro technické překážky obchodu jako poradního orgánu ministra průmyslu a obchodu. Dále se ÚNMZ podílí na činnosti Výboru pro EU na pracovní úrovni (VEUP) a Rezortní pracovní skupiny pro koordinaci činnosti MPO při přípravě na předsednictví ČR v Radě EU. ÚNMZ je dále zastoupen např. v podskupině RKS MZV pro koordinaci Vnitřního trhu apod Výbor pro EU na pracovní úrovni V návaznosti na usnesení vlády ČR č o změně Statutu Výboru pro Evropskou unii ze dne 25. října 2006 a usnesení vlády č o vnitrostátním koordinačním mechanismu pro přípravu a výkon předsednictví České republiky v Radě Evropské unie ze dne 25. října 2006 se ÚNMZ podílí na činnosti Výboru pro EU na pracovní úrovni (dále jen VEUP). Jedná se především o přípravu a prezentaci stanovisek a instrukcí k jednáním pracovních orgánů Rady EU a EK (v návaznosti na projednání v rámci RKS MPO), dále se podílí na stanoviscích v rámci VEUP projednávaných koncepčních materiálů, zprávách a informacích pro vládu ČR a další orgány. VEUP zasedá pravidelně každé úterý odpoledne. V době předsednictví se VEUP přesune na pondělí odpoledne. Stránka 18 z 48

19 Sektorová skupina Technická harmonizace v rámci Rezortní koordinační skupiny MPO Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 33/2004 byl v roce 2005 rozšířen počet sektorových skupin RKS MPO o SSTH, jejíž činnost zajišťuje ÚNMZ. SSTH je pracovním orgánem RKS MPO pro problematiku EU v oblasti technické harmonizace. Zajišťuje plnění úkolů souvisejících s činností v pracovní skupině Rady EU G7 - technická harmonizace (PS G7), v ostatních pracovních skupinách Rady EU a v pracovních orgánech EK, které tématicky spadají do oblasti působnosti ÚNMZ. Materiály projednávané v rámci SSTH jsou z části v gesci ÚNMZ a z části v gesci jiných rezortů (MD, MŽP, ). RKS MPO zasedá pravidelně každé pondělí odpoledne. V době CZPRES zasedá RKS MPO každé pondělí dopoledne Rezortní pracovní skupina pro koordinaci činnosti MPO při přípravě na předsednictví ČR v Radě EU Na základě usnesení vlády č. 523/2005 bylo v rámci MPO vydáno Opatření ministra č. 27/2005, kterým se ustanovila Resortní pracovní skupina pro koordinaci činnosti MPO při přípravě na předsednictví ČR v Radě EU. Hlavním úkolem pro zajištění předsednictví je v současné době výběr pracovníků a jejich vyškolení pro činnosti v době přípravy a vlastního předsednictví. Jedná se především o jazykové vzdělávání, ale i o znalosti o fungování orgánů EU a vlastním výkonu předsednictví. V rámci ÚNMZ bude zajištěno předsednictví pro jednání pracovních podskupin v rámci PS G7 a dílčím způsobem i pro další oblasti Komise pro technické překážky obchodu V návaznosti na již zmiňované usnesení vlády ČR č. 232/2002 a ve smyslu Zásad" a Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu č. 189/2002 byla koncem roku 2002 zřízena Komise pro technické překážky obchodu (KTPO), jako poradní orgán ministra. Hlavním posláním KTPO je zajišťovat koordinaci a řízení procesu technické harmonizace a výměnu informací ve spolupráci se správními úřady, institucemi a organizacemi působícími v souvisejících oblastech včetně hospodářských a sociálních partnerů. Předsedou KTPO je předseda ÚNMZ. KTPO se schází nejméně dvakrát do roka, v roce 2008 se konala 4 zasedání. V rámci KTPO jsou zřízeny 4 subkomise, úzce specializované na jednotlivé oblasti v působnosti ÚNMZ (SOGS - v návaznosti na činnost Pracovní skupiny vyšších státních úředníků pro standardizaci, tj. technické normy, akreditace a technické předpisy EU; notifikace - plnění Dohody WTO o technických překážkách obchodu; 98/34/ES notifikační a informační povinnosti vyplývající ze směrnice a EHK/OSN - v návaznosti na činnost Pracovní skupiny pro regulatorní spolupráci a normalizaci (WP.6) v rámci Evropské hospodářské komise OSN). Prostřednictvím zástupců jednotlivých rezortů a hospodářských a sociálních partnerů v těchto subkomisích jsou zajišťovány operativní reakce na aktuální dokumenty a úkoly v dané oblasti a koordinovaná, horizontálně projednaná stanoviska pro jednání pracovních skupin a výborů orgánů EU za ČR Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES, ve znění 98/48/ES, o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a pravidel pro služby informační společnosti Tato směrnice byla zavedena do českého právního řádu v r Byla transponována zákonem č. 22/1997 Sb., a nařízením vlády č. 339/2002 Sb., které nabylo účinnosti dnem vstupu ČR do EU. Uvedené NV řeší otázku postupu poskytování informací v oblasti, která není plně harmonizována, tedy není ani na úrovni ES jednotně ošetřena a je upravena národními předpisy členských států EU. Tato tzv. neharmonizovaná oblast znesnadňuje princip vzájemného uznávání, tedy volný pohyb zboží, a proto na základě směrnice 98/34/ES, ve znění směrnice 98/48/ES, byly stanoveny postupy pro předávání informací mezi členskými státy EU o záměru přijmout předpis jdoucí nad rámec harmonizace. ÚNMZ je Stránka 19 z 48

20 zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určen jako národní informační středisko ve vztahu k EU. Na základě připomínek EK k transpozici tohoto předpisu (nepřesné převzetí definic - nezbytná úprava ještě před vstupem do EU) byl připraven návrh novely NV č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem. Novela byla schválena vládou jako NV č. 178/2004 Sb. V roce 2002 bylo rovněž pro tuto oblast přijato usnesení vlády č. 601/2002 o řešení problematiky překážek volného pohybu zboží ve sféře, která není harmonizována s právem ES, spolu s metodickými pokyny pro zajištění příslušné agendy a určitými institucionálními opatřeními. V návaznosti na toto usnesení ÚNMZ zajišťuje funkci informačního místa pro podnikatele, spotřebitele a jiné zainteresované subjekty. ÚNMZ byl dále pověřen příslušnými usneseními vlády a právními předpisy k zabezpečení příjmu, zpracování a předávání informací v oblasti technických předpisů jak z domácích, tak zahraničních zdrojů v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána, a v souladu s členstvím ČR v EU. ÚNMZ proto zavedl systém pro výměnu informací (INEX), který splňuje i požadavky kladené na správní úřady v informační společnosti. V závěru roku 2003 byl systém certifikován dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Od zapojení ČR do výše zmíněného informačního systému bylo oznámeno celkem 121 návrhů technických předpisů, přičemž na období od do připadá 35 notifikací). Na návrhy se dle směrnice 98/34/ES vztahuje tříměsíční odkladná lhůta, během níž mají ostatní členské státy EU a Evropská komise právo zaslat k návrhu své připomínky a podrobná stanoviska. Před jejím uplynutím není možné návrh předpisu schválit. Konečné znění předpisu je vždy oznámeno Evropské komisi. Česká republika má také právo vyjádřit se k návrhům technických předpisů ostatních členských států EU, členských států Evropského sdružení volného obchodu a Turecka. Toto právo využila v roce 2008 u 4 notifikací. Člen Subkomise pro směrnici 98/34/ES v rámci KTPO na každém rezortu je zodpovědný za oznamování zpracovaných návrhů technických předpisů tohoto rezortu Úřadu a v rámci svého rezortu, vč. spolupracujících partnerů, za zajištění připomínkování návrhů ostatních členských států, které Česká republika obdrží Institucionální zajištění členství ČR v EU a příprava na předsednictví ČR v Radě EU V souladu s usnesením vlády ČR č. 427/2003 k Institucionálnímu zajištění členství ČR v EU a ke koordinaci procesu rozhodování a jeho novelami byla na MPO, stejně jako na ostatních rezortech, zřízena RKS MPO. Tímto usnesením bylo také stanoveno gestorství za jednotlivé pracovní orgány Rady EU a ÚNMZ se stal gestorem pracovní skupiny Rady EU G7 - technická harmonizace a následně na základě usnesení VEU na vládní úrovni gestorem pracovní skupiny Rady EU A4c Výbor článku 133 Experti - Vzájemné uznávání (viz Příloha č. 2). Na základě Opatření ministra průmyslu a obchodu č. 33/2004 byla v rámci RKS MPO jako pracovní orgán pro problematiku EU v oblasti technické harmonizace ustavena samostatná SSTH. Tato sektorová skupina zajišťuje plnění úkolů souvisejících s činností v pracovní skupině Rady EU G7 - technická harmonizace a v ostatních pracovních skupinách a orgánech Rady EU a EK, které tématicky spadají do oblasti působnosti ÚNMZ. PS G7 je tvořena několika pracovními podskupinami, které jsou aktivní v závislosti na prioritách jednotlivých předsednictví Rady EU a na stavu projednávání příslušného legislativního návrhu. V roce 2008 byla projednávána témata z oblastí revize Nového přístupu, měřicích jednotek, nebezpečných látek a přípravků, motorových vozidel, hraček a kosmetických výrobků, tzn., že ne všechna témata projednávaná v rámci PS G7 byla v přímé působnosti ÚNMZ (viz Příloha č. 3). V takových případech ÚNMZ zodpovídá za koordinaci Stránka 20 z 48

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Z p r á v a o činnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za rok 2004 a výhled na rok 2005 únor 2005 1 O

Více

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Zpráva o činnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za rok 2007 a výhled na rok 2008 (Tato zpráva slouží

Více

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Zpráva o činnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za rok 2006 a výhled na rok 2007 (Tato zpráva slouží

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Obsah: Kapitola Strana 1. Základní údaje o Úřadu 3 2. Základní

Více

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady

Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady Ing. Viktor Brach Kulatý stůl Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Praha 17. dubna 2013 Základní dokumenty

Více

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. www.unmz.cz Legislativa v oblasti metrologie (9. září 2010) FSI VUT Brno Ing. Emil Grajciar 1. Právní úprava metrologie - Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace,

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

Metrologie v systému řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti v potravinářském průmyslu

Metrologie v systému řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti v potravinářském průmyslu Metrologie v systému řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti v potravinářském průmyslu Systémy řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti Metrologie - věda o měření Measurements Science Metrologie Definice

Více

Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností. značka schválení typu

Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností. značka schválení typu Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností značka schválení typu 0 TCM XXX/YY - ZZZZ 1 značka schválení typu značka se danému typu měřidla

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D.

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Základní pravidla akreditačního procesu Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Obsah - ČIA v právních a mezinárodních souvislostech - Základní etapy procesu akreditace Působnost ČIA Národní akreditační orgán ČR

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

ZÁKON 505/1990 Sb. O METROLOGII. A. Grošpic. A. Grošpic AKK8 IPVZ ZS2015 1

ZÁKON 505/1990 Sb. O METROLOGII. A. Grošpic. A. Grošpic AKK8 IPVZ ZS2015 1 ZÁKON 505/1990 Sb. O METROLOGII A. Grošpic A. Grošpic AKK8 IPVZ ZS2015 1 DRUHY MĚŘIDEL ETALONY STANOVENÁ MĚŘIDLA CERTIFIKOVANÉ A NECERTIFIKOVANÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MĚŘIDLA INFORMAČNÍ MĚŘIDLA

Více

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. www.unmz.cz 41. Konference ČKS Ing. Jiří Kuba ÚVOD Stav projednávaných právních předpisů v metrologii. Zákon č. 155/2010 Sb., který obsahuje významnou novelu zákona o metrologii (SKS,..), ve sbírce zákonů

Více

Metrologický řád (1) Metrologický řád. Co je a k čemu je metrologie? Definování jednotek v ČR

Metrologický řád (1) Metrologický řád. Co je a k čemu je metrologie? Definování jednotek v ČR Metrologický řád (1) Metrologický řád Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky Strana 739 55 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

INFORMACE k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci

INFORMACE k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci INFORMACE Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci POSTUPY POSUZOVÁNÍ

Více

Václav Šenkyřík, Český metrologický institut s využitím prezentace Ing. Jindřicha Pošváře, OŘLM ČMI

Václav Šenkyřík, Český metrologický institut s využitím prezentace Ing. Jindřicha Pošváře, OŘLM ČMI Václav Šenkyřík, Český metrologický institut s využitím prezentace Ing. Jindřicha Pošváře, OŘLM ČMI systém právních předpisů ČR pro metrologii uvedení měřidla na trh a do provozu v ČR rozsah a účel Opatření

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR 1. Obecná definice českých norem označených ČSN 2. Systém označování norem 3. Normalizační

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Z K U Š E B N Í Ř Á D

Z K U Š E B N Í Ř Á D Příloha č. 1 k Rozhodnutí č. 118/2001 Z K U Š E B N Í Ř Á D Ministerstva prů myslu a obchodu P R O Z K O U Š K Y E N E R G E T I C K Ý C H A U D I T O R Ů 1 Tento zkušební řád upravuje podmínky pro složení

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Standardizace, akreditace a posuzováníshody

Standardizace, akreditace a posuzováníshody Standardizace, akreditace a posuzováníshody K čemu to vlastně je? 20.4.2012 Textilní zkušební ústav, s. p. Brno Představení TZÚ Centrum technické normalizace Akreditace zkušební laboratoře č.1 Rozvoj akreditace

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Metrologický řád FMMI

Metrologický řád FMMI Účinnost dokumentu od: 29.8.2007 Metrologický řád FMMI Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Obsah 1 Obecná část 3 1.1 Seznam zkratek

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT GRANTOVÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY (úplné znění) (zrušeno usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770) P ř í l o h a č. 2 k usnesení vlády ze dne 13. června 2001 č. 590 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

ZMĚNY V ŘD 1. AŽ 3. ÚROVEŇ

ZMĚNY V ŘD 1. AŽ 3. ÚROVEŇ ZMĚNY V ŘD 1. AŽ 3. ÚROVEŇ OHLEDNĚ NAVÁZÁNÍ SVINOVACÍHO PÁSMA NA DOMĚŘOVÁNÍ OBVODU PNEUMATIKY Pavel Souček společnost KAR-mobil s.r.o., Ostrava 1. Úvod V přednášce zástupce ČMI OI Brno, paní Heleny Svobodové,

Více

Informace o změnách v organizaci prověřování způsobilosti AMS a mezilaboratorního porovnání

Informace o změnách v organizaci prověřování způsobilosti AMS a mezilaboratorního porovnání Informace o změnách v organizaci prověřování způsobilosti AMS a mezilaboratorního porovnání Lukáš Rutar středisko posuzování laboratoří lrutar@cmi.cz 3. dubna 2012 +420602527025 Obecně: Ve smyslu 16 zákona

Více

Stanovení nákladů procesu akreditace

Stanovení nákladů procesu akreditace Stanovení nákladů procesu akreditace SDĚLENÍ Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. o vyhlášení Stanovení nákladů procesu akreditace Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) vyhlašuje dokument Stanovení

Více

Požadavky notifikovaných zkoušek pro zdroje tepla. Ing. Jiří Dvořák Strojírenský zkušební ústav,s.p.

Požadavky notifikovaných zkoušek pro zdroje tepla. Ing. Jiří Dvořák Strojírenský zkušební ústav,s.p. Požadavky notifikovaných zkoušek pro zdroje tepla Ing. Jiří Dvořák Strojírenský zkušební ústav,s.p. 1 Legislativa v ČR vztahující se na stavební výrobky Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 30-02 - 13 Politika ČIA pro metrologickou návaznost výsledků měření datum vydání: 1.12.2013 1 MPA 30-02-13 Obsah 1 ÚČEL... 2 2 TERMÍNY A DEFINICE... 2 3 ÚVOD... 2 4

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) název: Zařízení pro přípravu teplé vody, ústřední vytápění s výjimkou

Více

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I P7_TA(2011)0210 Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2011 o návrhu směrnice Evropského

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Strana 2489 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Vláda nařizuje podle 7 odst. 3, 8 odst. 3, 9 odst. 4 a 10 odst. 3 zákona

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

60 let zkoušení v SZZPLS

60 let zkoušení v SZZPLS STÁTNÍ ZKUŠEBNA ZEMĚDĚLSKÝCH, POTRAVINÁŘSKÝCH A LESNICKÝCH STROJŮ, a.s. 60 let zkoušení v SZZPLS Seminář s diskusí Homologace a typové schvalování zemědělských a lesnických vozidel k provozu na pozemních

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (Pravidla financování protidrogové politiky)

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (Pravidla financování protidrogové politiky) P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku (Pravidla financování protidrogové politiky) ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení (1) Účelem Pravidel pro vynakládání

Více

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO):

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO): EUROLAB-CZ 2015 Členové: Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) Sdružení českých zkušeben a laboratoří (SČZL) Svaz zkušeben pro výstavbu (SZV) Řídicí výbor: Asociace akreditovaných

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

Více

Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č PŘEHLED IMPLEMENTAČNÍCH PRACÍ VLÁDY

Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č PŘEHLED IMPLEMENTAČNÍCH PRACÍ VLÁDY k usnesení vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1031 PŘEHLED IMPLEMENTAČNÍCH PRACÍ VLÁDY O b s a h str. předseda vlády 1 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí 2 ministr dopravy 3 4 ministryně

Více

Příručka pro klienty ITC

Příručka pro klienty ITC Příručka pro klienty ITC Pro posuzování výrobků v oblasti EMC dle NV 616/2006 Sb. a Směrnice rady 2004/108/ES Účinnost od: 10. 10. 2007 Zpracoval: Ing. Pavel Vávra Datum vydání: 10. 10. 2007 Místo vydání:

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav V Praze dne 15. června 2004 Č. j.: M/200269/04 Opatření č. 3/04 Ministerstva životního prostředí o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav I. Podle 53 zákona č.

Více

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády č. 700/2005 dne 8.6.

P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády č. 700/2005 dne 8.6. P r a v i d l a pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku schválená usnesením vlády č. 700/2005 dne 8.6.2005 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení (1) Účelem Pravidel pro

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE

OCHRANA SPOTŘEBITELE OCHRANA SPOTŘEBITELE SPŠ na Proseku 2-1 Ing. A. Styblíková, Ing. L. Procházka - je podmínkou dobře fungujícího tržního hospodářství - ochrana spotřebitele se rozvíjí 2 směry: Stát - vypracovává koncepci

Více

1.1 Význam a cíl měření

1.1 Význam a cíl měření Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1.1 Význam a cíl měření Cílem obsahového okruhu Technická měření je vybavit žáky především souborem praktických

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1323 S t a t u t Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vládní výbor

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout, pokud jde o změny příloh k Evropské dohodě o mezinárodní

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.)

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Novelizace prováděcího právního předpisu k zákonu č. 61/ 1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále

Více

e) ustanovuje kontaktní místa v případech, kdy je to požadováno předpisy Evropské unie, a uveřejňuje je rovněž ve Věstníku,

e) ustanovuje kontaktní místa v případech, kdy je to požadováno předpisy Evropské unie, a uveřejňuje je rovněž ve Věstníku, Ministerstvo a) projednává, koordinuje a kontroluje plnění úkolů ochrany hospodářských zvířat, pokusných zvířat, zvířat v zájmových chovech a volně žijících zvířat, včetně zvířat v zoologických zahradách,

Více

NÁRODNÍ PROGRAM OCHRANY KRITICKÉ INFRASTRUKTURY IV.

NÁRODNÍ PROGRAM OCHRANY KRITICKÉ INFRASTRUKTURY IV. NÁRODNÍ PROGRAM OCHRANY KRITICKÉ INFRASTRUKTURY IV. OBSAH Část Název Stránka I. Úvod 3 II. Obsah Národního programu ochrany kritické infrastruktury 3 1) Zásady určování prvků kritické infrastruktury 4

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Statut Řídícího výboru projektu CZ0056 E-learning Education for Judiciary (E-learningové vzdělávání pro resort justice)

Statut Řídícího výboru projektu CZ0056 E-learning Education for Judiciary (E-learningové vzdělávání pro resort justice) III. Statut Řídícího výboru projektu CZ0056 E-learning Education for Judiciary (E-learningové vzdělávání pro resort justice) Hlava I Úvodní ustanovení 1. Dne 6. 3. 2008 byla mezi Ministerstvem financí

Více

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

S t a t u t. Rady pro kybernetickou bezpečnost. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 781 S t a t u t Rady pro kybernetickou bezpečnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro kybernetickou bezpečnost (dále jen Rada ) je

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. ledna 2015 č. 21 k Implementačním plánům Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, změně Strategického

Více

Správní odbor a obecní živnostenský úřad

Správní odbor a obecní živnostenský úřad Správní odbor a obecní živnostenský úřad Vedoucí odboru Oddělení matriky Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů vedoucí oddělení Oddělení přestupkové Oddělení obecní živnostenský

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, plná účinnost od

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, plná účinnost od 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, plná účinnost od 1.7.2013 Postupy subjektů oznámených k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011/EU (CPR),

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ IV. PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 1. Platné znění části zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Identifikační číslo: MAD 13 Příloha OM OP RLZ A1 1/7 Řízená kopie elektronická 15.1.2008 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 1

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu

S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad Čj. 22 052/2005-606 S t a t u t Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Český telekomunikační úřad je ústřední správní úřad pro výkon státní správy, včetně

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

VLÁDA ESKÉ REPUBLIKY STATUT Meziresortní koordina ní rady pro oblast kybernetické bezpe nosti l. 1 Úvodní ustanovení l. 2 sobnost koordina ní rady

VLÁDA ESKÉ REPUBLIKY STATUT Meziresortní koordina ní rady pro oblast kybernetické bezpe nosti l. 1 Úvodní ustanovení l. 2 sobnost koordina ní rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 24. května 2010 č. 380 STATUT Meziresortní koordinační rady pro oblast kybernetické bezpečnosti Čl. 1 Úvodní ustanovení Mezirezortní koordinační rada

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 27 Rozeslána dne 31. března 2015 Cena Kč 215, O B S A H : 54. Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 55. Nařízení vlády o technických

Více

Příručka pro klienty COP

Příručka pro klienty COP Příručka pro klienty COP Státní veterinární ústav Olomouc Certifikační orgán pro produkty Jakoubka za Stříbra1, 77900, Olomouc www.svuolomouc.cz verze 2, vydáno 28.4.2016 Příručka pro klienty COP 1/5 verze

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

Aktuality z oblasti legální metrologie

Aktuality z oblasti legální metrologie Aktuality z oblasti legální metrologie (seminář ČKS a ČMI vodoměry a měřidla tepla) hotel Skalský Dvůr Lísek u Bystřice nad Pernštejnem 22. až 23. 3. 2016 Ing. František Staněk, PhD. Český metrologický

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nezávislá zkušební, certifikační a inspekční firma působící v oblasti hodnocení

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Laboratoře referenční, akreditované, auditované a autorizované. Management potravinářské laboratoře

Laboratoře referenční, akreditované, auditované a autorizované. Management potravinářské laboratoře Laboratoře referenční, akreditované, auditované a autorizované Management potravinářské laboratoře 1.roč. nav. MSP LS 2013/2014 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno VYSVĚTLENÍ POJMŮ, DEFINIC A VÝRAZŮ Akreditace

Více

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Zásady prováděcího nařízení Komise (EU) o společné bezpečnostní metodě (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

Více

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení

Více

Zapojení spotřebitelů do standardizace

Zapojení spotřebitelů do standardizace Zapojení spotřebitelů do standardizace Libor Dupal (Předseda SČS, člen ANEC General Assembly a ANEC Steering Committee) L. Dupal, říjen 2009 1 Obsah prezentace Standardizace a očekávání spotřebitelů Příklady

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

Příloha č. 2 Organizačního řádu DÚ Přehled agend ve věci výkonu státní správy a státního dozoru v členění na jednotlivé útvary DÚ

Příloha č. 2 Organizačního řádu DÚ Přehled agend ve věci výkonu státní správy a státního dozoru v členění na jednotlivé útvary DÚ 1. Sekce stavební Příloha č. 2 Organizačního řádu DÚ Přehled agend ve věci výkonu státní správy a státního dozoru v členění na jednotlivé útvary DÚ Sekce stavební Správní řízení o omezení vlastnických

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

VUŽ SE STÁVÁ NOTIFIKOVANOU OSOBOU

VUŽ SE STÁVÁ NOTIFIKOVANOU OSOBOU VUŽ SE STÁVÁ NOTIFIKOVANOU OSOBOU Jaroslav GRIM Ing. Jaroslav GRIM, Výzkumný Ústav Železniční, a.s., Praha Abstrakt Článek obsahuje základní informace vztahující se k přípravě a splnění základních legislativních

Více

Organizační odbor. 5 - zajišťuje spolupráci a informovanost mezi městem (MMB) a MČ (ÚMČ), zejména v oblasti jednání orgánů města a MČ

Organizační odbor. 5 - zajišťuje spolupráci a informovanost mezi městem (MMB) a MČ (ÚMČ), zejména v oblasti jednání orgánů města a MČ Organizační odbor 1 - zajišťuje organizačně zasedání ZMB a schůze RMB 2 - provádí právní pomoc ZMB a RMB 3 - zabezpečuje oblast organizace a řízení MMB 4 - poskytuje právní garance primátorovi města Brna

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 542/2014/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více