Sylabus přednášky č.7 z ING3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sylabus přednášky č.7 z ING3"

Transkript

1 Sylabus přednášky č.7 z ING3 Přesnost vytyčování staveb (objekty liniové a plošné) Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. Výtah z ČSN Praha

2 PŘESNOST VYTYČOVÁNÍ STAVEB (Výtah z ČSN , Přesnost vytyčování staveb - část 2: Vytyčovací odchylky (stavby liniové a plošné ) 6 Stavby liniové Vytyčení prostorové polohy a podrobné vytyčení Přesnost vytyčení prostorové polohy liniových staveb se vztahuje k HB osy a k HVB a vyjadřuje se mezními odchylkami. Pro dráhy se HB osy určují z bodů primární sítě nebo z bodů ZPBP a ZVBP. Pro ostatní liniové stavby v nezastavěném území se HB osy určují jako u drah. Pro ostatní liniové stavby v zastavěném území se HB osy určují vzhledem k nejbližším bodům určeným v souřadnicovém a výškovém systému, který je použit v projektové dokumentaci. Přesnost vytyčení prostorové polohy rekonstruovaných liniových staveb se stanoví podle kritérií, která platí pro novostavby. Za HB osy se v tomto případě volí začátek a konec rekonstrukce, které se případně doplní o další HB, v závislosti na délce rekonstruované liniové stavby a touto normou stanovené maximální vzdálenosti HB osy. Pro liniové stavby neuvedené v této normě se přesnost vypočte postupem uvedeným v ČSN a uvede v projektové dokumentaci. Dráhy Přesnost vytyčení prostorové polohy celostátní dráhy, regionální dráhy a vlečky a speciální dráhy se posuzuje podle kritérií pro přesnost vytyčení polohy bodu HB osy a určení výšky HVB. Nahrazují-li se HB osy body primární sítě, musí tyto body vyhovovat přesnosti stanovené pro HB osy. HB osy se umisťují v ose trasy dráhy ve vzájemné vzdálenosti od 150 do 350 m pro návrhovou rychlost menší než 90 km/h a ve vzdálenosti od 200 do 350 m pro návrhovou rychlost 90 km/h a větší. (Poznámka: Za HB osy se především použijí body osy ve styku přímé s obloukem a ve styku složených oblouků, vyhovují-li předepsané vzdálenosti. HVB se umisťují ve vzájemné vzdálenosti od 200 do 350 m a ve vzdálenosti maximálně 200 m od trasy v železniční stanici od hlavní koleje). Kritériem přesnosti vytyčení HB osy jsou mezní vytyčovací odchylky δx Mx a δx My souřadnic x a y a mezní vytyčovací odchylky δx MΔx a δx MΔy souřadnicových rozdílů Δx a Δy dvou sousedních HB os, uvedené v tab.16. Tabulka 16 Mezní vytyčovací odchylky vytyčení prostorové polohy Kritérium přesnosti vytyčování Mezní vytyčovací odchylka souřadnic x, y HB osy δx Mx a δx My Mezní vytyčovací odchylka souřadnicových rozdílů Δx a Δy HB osy δx MΔx a δx MΔy Mezní vytyčovací výšková odchylka HVB δx M 2 Návrhová rychlost v (km/h) v < v < v < v 160 ± 25 ± 20 ± 15 ± 12 ± 15 ± 12 ± 10 ± 8 ± 10 ± 7 ± 5 ± 3 Kritériem přesnosti určení výšek HVB je mezní výšková odchylka uvedená v tab.16.

3 Při vytyčování podrobných bodů z excentricky umístěných HB osy (sekundární síť), popř. z bodů primární sítě, nesmí jejich vzdálenost od osy překročit 30 m. Při vytyčení podrobného bodu ve směru normály je příčná odchylka k ose dráhy dána přesností použitého dálkoměru, která musí vyhovovat hodnotě uvedené v tab.18. Přesnost podrobného vytyčení dráhy se posuzuje podle kritérií pro přesnost vytyčení podrobného bodu dráhy, s rozlišením spodku (tab.17) a svršku (tab.18) dráhy. Přesnost vytyčení podrobných bodů spodku dráhy dále rozlišuje založení drážního tělesa, spodek a objekty spodku, přesnost vytyčení podrobných bodů svršku dráhy a příslušných zařízení dráhy je závislá na návrhové rychlosti a vzdálenosti od HB, a to včetně zajištění a určení výšek z HVB. Kritériem přesnosti vytyčení podrobných bodů dráhy jsou podélné a příčné odchylky vztažené k HB osy. K vytyčení lze použít i bodů primární (vytyčovací) sítě. U výšek se přesnost vztahuje k HVB. Tabulka 17 Mezní vytyčovací odchylky podrobného vytyčení spodku dráhy Stavební etapa Mezní vytyčovací odchylka δx M podélná příčná výšková založení drážního tělesa ± 100 ± 100 ± 30 spodek ± 50 ± 40 ± 15 objekty spodku ± 30 ± 20 ± 10 Mezní vytyčovací odchylky v podélném směru bodů podrobného vytyčení svršku jsou, vzhledem k předpokládanému použití elektronických dálkoměrů a relativně krátkým vzdálenostem, stanoveny jednotnou hodnotou, a to δx Md = ± 10 mm. Rozdíly příčných odchylek sousedních bodů podrobného vytyčení, při vzájemné vzdálenosti do 25 m nesmí překročit hodnotu δx Mq = ± 4 mm. Příčné a výškové odchylky bodů podrobného vytyčení svršku nesmí překročit hodnoty mezních vytyčovacích příčných odchylek od HB osy a hodnoty mezních vytyčovacích odchylek výšky od HVB, uvedených v tab.18 (platí pro trať v přímé i v oblouku). Tabulka 18 Mezní vytyčovací odchylky podrobného vytyčení svršku dráhy Návrhová rychlost v (km/hod) Mezní vytyčovací příčná odchylka bodu vytyčení svršku δx M pro vzdálenost d 3 Mezní vytyčovací výšková odchylka δx M d 25 m 25m<d 50 m 50m<d 100 m 100m<d 200 m d 200 m v < 60 ± 5 ± 7 ± 12 ± 18 ± v < 90 ± 4 ± 6 ± 10 ± 15 ± 8 90 v < 120 ± 4 ± 5 ± 8 ± 12 ± v < 160 ± 4 ± 4 ± 6 ± 9 ± 4 Pro přechod na směrodatnou odchylku se použije u α = 2. Pokud se vytyčují symetrické podrobné body odsazené o konstantní hodnotu od osy, je jejich vzájemná přesnost dána hodnotou uvedenou v tab.18, násobenou 2. Pro hodnocení geometrické polohy koleje se používá vzepětí h. Mezi směrodatnou odchylkou v příčném směru σ q a směrodatnou odchylkou vzepětí σ h platí vztah:, kde.

4 Tramvajové dráhy Přesnost vytyčení prostorové polohy tramvajové dráhy se posuzuje podle kritérií pro přesnost vytyčení polohy HB a určení výšky HVB. HB osy se umisťují v ose koleje tramvajové dráhy ve vzájemné vzdálenosti zpravidla od 150 m do 350 m. Jejich poloha je dána souřadnicemi x, y, popř. výškou. U dvoukolejných tratí s ekvidistantním souběhem kolejí se HB určují v průběhu osy obou kolejí, a to nejvhodněji ve styku směrových prvků trasy, pokud jejich vzdálenost vyhovuje výše uvedenému požadavku. HVB se volí v blízkosti osy, popř. i podrobných bodů osy tak, aby mohly být použity k zajištění geometrické polohy koleje. Všechny HB osy a HVB se zajišťují zajišťovacími body, jejichž přesnost je stejná jako přesnost HB a HVB. Kritéria přesnosti a hodnoty mezních vytyčovacích odchylek prostorové polohy a podrobného vytyčení jsou stejné, jako jsou uvedeny v tab.16 až 18 pro dráhy. Přesnost vytyčení vzájemné vzdálenosti os sousedních kolejí u dvoukolejné nebo vícekolejné tramvajové trati je dána mezní vytyčovací odchylkou δx M = ± 3 mm. Lanové dráhy Visuté lanové dráhy Přesnost vytyčení prostorové polohy je dána přesností HB osy a HVB. HB se umisťují v ose lanové dráhy na počátku a konci přímého úseku, bez ohledu na jeho délku. HVB se umisťují co nejblíže počátku a konci osy a dále do vzdálenosti jedné nivelační sestavy od podpěr, jejichž vzájemná vzdálenost je větší než 200 m. Kritériem absolutní přesnosti vytyčení HB jsou mezní odchylky v souřadnicích x, y, kritériem relativní přesnosti jsou mezní vytyčovací odchylky souřadnicových rozdílů Δx a Δy dvou sousedních HB a kritériem přesnosti výšek HVB jsou mezní vytyčovací odchylky výškového rozdílu Δv. Kritéria jsou uvedena v tab.19, s rozlišením zastavěného a nezastavěného území. Přesnost bodů podrobného vytyčení lanové dráhy se posuzuje podle kritérií pro přesnost vytyčení středů podpěr, kterými jsou vytyčovací odchylky podélné, příčné a výškové (tab.20). Přesnost vytyčení polohy ve vodorovné rovině a výšky je dána mezní vytyčovací odchylkou pro vzdálenost objektů lanové dráhy od jiné stavby (tab.21). Pozemní lanové dráhy Pro přesnost vytyčení pozemních lanových drah platí stejná ustanovení jako pro vytyčování drah (železničních). Pozemní komunikace Přesnost vytyčení prostorové polohy pozemní komunikace se posuzuje podle kritérií pro přesnost vytyčení polohy HB osy a určení výšky HVB. HB osy se umisťují v ose pozemní komunikace (často na styku přímé s obloukem či styku dvou složených oblouků), ve vzájemné vzdálenosti od 150 4

5 do 350 m, v případě odsazení ve vzdálenosti maximálně 50 m od osy. Splňuje-li tuto podmínku bod primární sítě, je možno jej využít pro podrobné vytyčení. HVB se umisťují ve vzájemné vzdálenosti od 200 do 300 m a ve vzdálenosti maximálně 150 m od osy pozemní komunikace. Kritériem přesnosti vytyčení HB osy jsou mezní vytyčovací odchylky souřadnic x a y a mezní vytyčovací odchylky souřadnicových rozdílů Δx a Δy dvou sousedních HB osy a kritériem přesnosti výšek HVB je mezní vytyčovací výšková odchylka a mezní vytyčovací odchylka výškového rozdílu Δv sousedních HVB (tab.22). Tabulka 22 Mezní vytyčovací odchylky vytyčení prostorové polohy Mezní vytyčovací Kritérium přesnosti vytyčování odchylka δx M Mezní vytyčovací odchylka souřadnic x, y HB osy ± 60 Mezní vytyčovací odchylka souřadnicových rozdílů Δx a Δy HB osy ± 30 Mezní vytyčovací výšková odchylka HVB ± 10 Mezní vytyčovací odchylka výškového rozdílu Δv HVB ± 6 Přesnost podrobného vytyčení pozemní komunikace se posuzuje podle kritérií daných mezními vytyčovacími odchylkami v podélném a příčném směru (vzhledem k HB osy) a ve výšce (vzhledem k HVB), s rozlišením přesnosti požadované pro vytyčení podrobných bodů zemního tělesa, pláně zemního tělesa, vrstev podkladu vozovky a krytu vozovky, a to včetně určení jejich výšek (tab.23). Koeficient spolehlivosti u p pro přechod z mezní na směrodatnou odchylku se volí u p = 2 pro tab.22 i tab.23. Tabulka 23 Mezní vytyčovací odchylky podrobného vytyčení Mezní vytyčovací odchylka δx M Body podrobného vytyčení podélná příčná výšková zemní těleso ± 100 ± 100 ± 50 pláň zemního tělesa ± 50 ± 40 ± 20 vrstvy podkladu vozovky ± 40 ± 30 ± 10 kryt vozovky ± 20 ± 15 ± 4 Mosty Přesnost vytyčení prostorové polohy mostu se posuzuje podle kritérií pro přesnost vytyčení polohy CHB osy a určení výšky HVB. CHB osy mostu se stanoví v projektové dokumentaci. Zpravidla to jsou koncové body osy mostu, obvykle v líci krajních opěr, v ose uložení krajních polí nebo na spojnici křídel mostu, ve středech pilířů, popř. body v ose mostu ve vzájemné vzdálenosti obvykle do 100 m, výjimečně do 350 m. U delších mostů se krajní CHB osy mostu většinou volí totožné s HB osy liniové stavby, pro kterou se most buduje. 5

6 HVB mostu se stanoví v projektové dokumentaci a umisťují se do vzdálenosti maximálně 100 m od CHB osy mostu a na začátku a konci mostu. Zpravidla se ztotožňují s HVB liniové stavby. Kritériem přesnosti vytyčení polohy CHB osy mostu a výšky HVB jsou mezní vytyčovací odchylky vzájemné prostorové polohy CHB osy mostu a výšky HVB. Jsou-li tyto body totožné s HB osy liniové stavby, musí hodnoty mezních vytyčovacích odchylek splňovat podmínky přesnosti jak pro HB osy liniové stavby, tak i pro CHB osy mostu, uvedené v tab.24. Tabulka 24 Mezní vytyčovací odchylky vytyčení vzájemné prostorové polohy CHB osy mostu a HVB mostu. Druh nosné konstrukce mostu Mezní vytyčovací odchylka δx M vodorovné vzdálenosti d sousedních CHB osy mostu d 50m 50m < d 150m 150m < d 300m d >300m Mezní vytyčovací výšková odchylka (sousedních HVB) δx M ocelová ± 30 ± 40 ± 50 ± 80 ± 10 betonová monolitická na skruži nebo letmo betonovaná betonová prefabrikovaná včetně letmo montovaných ± 30 ± 50 ± 60 ± 100 ± 10 ± 20 ± 40 ± 60 ± 100 ± 10 Odchylky uvedené pro betonové monolitické mosty, platí i pro spodní stavbu mostů prefabrikovaných a letmo montovaných a pro betonové spodní stavby ocelových mostů. Odchylky uvedené pro prefabrikované betonové mosty platí pouze pro nosnou konstrukci, včetně jejího uložení. Do této skupiny mostů se zařazují spřažené ocelobetonové konstrukce. Pro zvláštní mostní konstrukce lze v projektové dokumentaci stanovit jiné hodnoty. Pokud poloha CHB osy mostu není totožná s HB osy liniové stavby, ověřuje se vzájemná poloha CHB osy mostu zaměřením z nejbližšího HB osy liniové stavby. Obdobně se postupuje u výšek. Odchylka v příčném a podélném směru a ve výšce nesmí překročit mezní vytyčovací odchylky uvedené v tab.25. Tabulka 25 Mezní vytyčovací odchylky vzájemné polohy bodů CHB a HVB mostu a HB a HVB liniové stavby Mezní vytyčovací odchylka δx M vzájemné polohy bodů podélná příčná výšková ± 20 ± 15 ± 4 Mezní vytyčovací podélné odchylky CHB osy mostu, měřené na mostě vzhledem k ose liniové stavby, nad kterou je most budován, nesmí přesáhnout hodnoty mezních podélných vytyčovacích odchylek uvedených v tab.26 6

7 Tabulka 26 Mezní vytyčovací odchylky vytyčení přemostění Mezní vytyčovací podélná Přemosťovaná liniová stavba odchylka δx M dráha, pozemní komunikace ± 40 ostatní ± 60 Kritériem přesnosti určení výšek HVB mostu je mezní vytyčovací odchylka uvedená v tab.25. Přesnost podrobného vytyčení mostu se posuzuje podle kritérií pro přesnost vytyčení podrobných bodů pro zemní práce, zemní konstrukce, spodní stavbu (základy, patky, opěry, pilíře apod.) a nosnou konstrukci a podrobných bodů svršku mostu, včetně určení jejich výšek. Kritériem přesnosti vytyčení podrobných bodů jsou mezní vytyčovací podélné a příčné odchylky, vztažené k CHB osy mostu a mezní vytyčovací výškové odchylky, vztažené k HVB mostu (tab.27). V projektové dokumentaci lze stanovit hodnoty přísnější. Tabulka 27 Mezní vytyčovací odchylka vytyčení podrobných bodů mostu z CHB a z HVB mostu Mezní vytyčovací odchylka δx M Stavební etapa podélná příčná výšková zemní práce ± 100 ± 100 ± 50 zemní konstrukce ± 70 ± 50 ± 30 spodní stavba ± 30 ± 20 ± 15 nosná konstrukce ± 20 ± 15 ± 10 svršek mostu ± 15 ± 10 ± 4 Pro přechod z mezní na směrodatnou odchylku se v tab.24 až 27 používá koeficient spolehlivosti u = 2. Tunely Přesnost vytyčení prostorové polohy tunelu se posuzuje podle kritérií pro přesnost vytyčení polohy CHB osy a určení výšky HVB. CHB osy tunelu se stanoví v projektové dokumentaci. Zpravidla to jsou koncové body osy tunelu, popř. body v ose ve vzájemné vzdálenosti obvykle od 100 m do 350 m. Uvnitř tunelu se obvykle umisťují v místech, kde lze polohu CHB určit nezávisle na způsobu vytyčení osy (např. šachtou nebo pomocnou štolou). U delších tunelů se CHB osy tunelu většinou volí totožné s HB osy liniové stavby, pro kterou se tunel buduje. HVB se umisťují do vzdálenosti maximálně 100 m od CHB osy tunelu Kritériem přesnosti vytyčení polohy i výšky CHB (HVB) osy tunelu jsou mezní vytyčovací odchylky souřadnic x a y a výšek, které platí pro HB osy liniové stavby, pro kterou je tunel budován. Kritériem přesnosti vytyčení podrobných bodů tunelu jsou mezní vytyčovací podélné a příčné odchylky, vztažené k CHB osy liniové stavby a mezní vytyčovací výškové odchylky, vztažené k HVB dráhy (tab.28) nebo pozemní komunikace (tab.29). Mezní vytyčovací odchylky jsou rozlišeny podle návrhové rychlosti, podélné a příčné odchylky a dále podle vzdálenosti d od CHB. 7

8 Průmyslové a vodní štoly a přivaděče, stoky a kolektory (tunelované) Kritériem přesnosti vytyčení prostorové polohy, dané HB osy a HVB, jsou mezní vytyčovací odchylky v souřadnicích x a y, mezní vytyčovací odchylky souřadnicových rozdílů Δx a Δy sousedních HB a mezní vytyčovací výšková odchylka, které jsou dále rozlišeny pro nezastavěné (tab.30) a zastavěné (tab.31) území, stejně jako umístění a vzájemná vzdálenost HB osy a HVB. Vzhledem k požadované přesnosti jsou mezní odchylky dále rozděleny podle druhu stavby na štoly a přivaděče (u výšek rozlišené ještě na spádové a tlakové), kanalizační stoky (u výšek s rozlišením sklonu do 1%, od 1% do 10% a nad 10%) a kolektory. Kritériem přesnosti vytyčení podrobných bodů štol, přivaděčů, kanalizačních stok a kolektorů jsou mezní vytyčovací odchylky podélné a příčné, vztažené k HB osy a mezní vytyčovací odchylky výškové, vztažené k HVB (tab.32). V tabulce jsou rozlišeny požadované hodnoty mezních odchylek podle druhu stavby, mezní příčné odchylky ještě podle vzdálenosti od HB osy a výškové odchylky obdobně jako u prostorové polohy (spádové či tlakové štoly a přivaděče, či dle sklonu u kanalizačních stok). Směrové odchylky prorážky nesmí překročit hodnoty mezních vytyčovacích příčných odchylek. Stavby navazující na liniové části, musí vyhovovat podmínkám zadaným v projektové dokumentaci. Upravené a umělé vodní toky Kritériem přesnosti vytyčení prostorové polohy, dané HB osy a HVB, jsou mezní vytyčovací odchylky v souřadnicích x a y a mezní vytyčovací výšková odchylka, které jsou dále rozlišeny podle druhu stavby na betonové koryto a kamenné opevnění (tab.33). Řešeno je i umístění a vzájemná vzdálenost HB osy a HVB. Při vytyčování HB osy pro novostavby a velké úpravy se vychází z vytyčovací sítě, jejíž přesnost musí odpovídat přesnosti vytyčování prostorové polohy (tab.33). Kritériem přesnosti vytyčení podrobných bodů upraveného a umělého vodního toku jsou mezní vytyčovací odchylky podélné a příčné, vztažené k HB osy a mezní vytyčovací odchylky výškové, vztažené k HVB (tab.34), rozlišující nezastavěné a zastavěné území. Nadzemní a podzemní vedení (budované v otevřené rýze) Kritériem přesnosti vytyčení prostorové polohy, dané HB osy a HVB, jsou mezní vytyčovací souřadnicová odchylka δ Mx,y, která je dále rozlišena pro nezastavěné (δ Mx,y δx M = ± 200 mm) a zastavěné (δ Mx,y δx M = ± 100 mm), území a mezní vytyčovací výšková odchylka, daná jednotně hodnotou δx M = ± 10 mm. Řešeno je i umístění a vzájemná vzdálenost HB osy a HVB. Kritériem přesnosti vytyčení podrobných bodů nadzemních a podzemních vedení jsou mezní vytyčovací odchylky podélné a příčné, vztažené k HB osy a mezní vytyčovací odchylky výškové, vztažené k HVB (tab.35). V tabulce jsou uvedeny požadované hodnoty mezních odchylek podle druhu vedení (nadzemní drátovody, podzemní a nadzemní potrubí, včetně drenáží, podzemní a nadzemní kabely, s rozlišením nezastavěného a zastavěného území a kolektory budované v otevřené rýze) a u výškových odchylek pro potrubí je rozlišen požadavek na přesnost podle sklonu. 8

9 U souběžných vedení musí být dodržena ustanovení o minimální vzájemné vzdálenosti podle ČSN a to včetně výšek. V bodech mimoúrovňového křížení podzemních vedení je mezní výšková odchylka 50% hodnot uvedených v tab Stavby plošné Vytyčení prostorové polohy a podrobné vytyčení Přesnost vytyčení prostorové polohy plošných staveb se vztahuje k CHB a k HVB a vyjadřuje se mezními vytyčovacími odchylkami. V nezastavěném území se CHB a HVB určují z bodů primární sítě nebo z bodů ZPBP a ZVBP, v zastavěném území se určují vzhledem k nejbližším bodům souřadnicového a výškového systému použitého v projektové dokumentaci. Pohybové plochy letišť Patří sem vzletové a přistávací pásy a dráhy, objezdové a pojezdové dráhy a pásy, určené pro pohyb letadel na zemi. Přesnost vytyčení prostorové polohy pohybové plochy letiště se posuzuje podle kritérií pro přesnost vytyčení HB osy (v prodloužení pohybové plochy letiště, ve vzájemné vzdálenosti od 150 m do 350 m) a určení výšky HVB (maximálně do 50 m od osy). Kritériem přesnosti vytyčení HB osy jsou mezní vytyčovací odchylky v souřadnicích x a y, mezní vytyčovací odchylky souřadnicových rozdílů Δx a Δy sousedních HB osy. Kritériem přesnosti určení výšek HVB je mezní vytyčovací výšková odchylka (tab.36). Rozlišuje se požadovaná přesnost podle povrchu pohybové plochy letiště (travnatý či zpevněný povrch). Kritériem přesnosti vytyčení podrobných bodů pohybové plochy letiště jsou mezní vytyčovací odchylky podélné a příčné, vztažené k HB osy a mezní vytyčovací výškové odchylky, vztažené k HVB (tab.37), s rozlišením zpevněného a travnatého povrchu. U zpevněného povrchu je požadovaná přesnost ještě rozdělena podle fáze výstavby pro zemní těleso (pláň), vrstvy podkladu a kryt. Vzhledem ke zvýšeným nárokům na rovinnost a přímost pohybových ploch jsou stanoveny omezující požadavky na rozdíly sousedních bodů podrobného vytyčení ve všech směrech (v podélném, v příčném, ve výškách). Upravená prostranství Kritériem přesnosti vytyčení prostorové polohy, dané CHB osy a HVB, je mezní vytyčovací odchylka souřadnic x a y, daná hodnotou δx M = ± 100 mm a mezní vytyčovací výšková odchylka, daná hodnotou δx M = ± 20 mm pro travnatý povrch a δx M = ± 10 mm pro povrch zpevněný. Umístění a vzájemná vzdálenost CHB osy a HVB je stanoveno v projektové dokumentaci. Kritériem pro přesnost podrobného vytyčení prostranství jsou mezní vytyčovací odchylky podélné a příčné, vztažené k CHB prostranství a mezní vytyčovací výškové odchylky, vztažené k HVB (tab.38). 9

10 Úpravy terénu Přesnost vytyčení prostorové polohy se u úprav terénu posuzuje pouze podle kritéria pro přesnost určení výšky HVB, kterým je mezní výšková odchylka, jejíž hodnota je δx M = ± 30 mm. Kritériem přesnosti vytyčení podrobných bodů úprav terénu jsou mezní podélné a příčné odchylky (δx M = ± 200 mm), vztažené k bodům vytyčovací sítě, popř. k sousedním stavbám a mezní výškové odchylky (s rozlišením pro hrubé úpravy terénu δx M = ± 100 mm a pro konečné úpravy terénu δx M = ± 40 mm), vztažené k HVB. Ve všech případech, kde není uvedeno jinak, se pro přechod z mezní na směrodatnou odchylku používá hodnoty normované náhodné veličiny s normálním rozdělením (koeficientu spolehlivosti) u = 2. 10

Sylabus přednášky č.6 z ING3

Sylabus přednášky č.6 z ING3 Sylabus přednášky č.6 z ING3 Přesnost vytyčování staveb (objekty s prostorovou skladbou) Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. Výtah z ČSN 73 0420-2 Praha 2014 1 PŘESNOST VYTYČOVÁNÍ STAVEB (Výtah z ČSN 73

Více

Geometrical accuracy in building industry. Accuracy checking. Part 4: Line structures

Geometrical accuracy in building industry. Accuracy checking. Part 4: Line structures ČESKÁ NORMA MDT 69:531.7:62-187 Červen 1994 Geometrická přesnost ve výstavbě ČSN 73 0212-4 KONTROLA PŘESNOSTI Část 4: Liniové stavební objekty Geometrical accuracy in building industry. Accuracy checking.

Více

Úvod do inženýrské geodézie

Úvod do inženýrské geodézie Úvod do inženýrské geodézie Úvod do inženýrské geodézie Rozbory přesnosti Vytyčování Čerpáno ze Sylabů přednášek z inženýrské geodézie doc. ing. Jaromíra Procházky, CSc. Úvod do inženýrské geodézie Pod

Více

METRO. Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154GP10.

METRO. Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154GP10. METRO Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154GP10. 2014 OCHRANNÉ PÁSMO METRA Ochranné pásmo 30 m na obě strany nebo vně od osy tunelu Obvod dráhy 1,5 m

Více

METRO Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154IG4. OCHRANNÉ PÁSMO METRA

METRO Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154IG4. OCHRANNÉ PÁSMO METRA METRO Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Uvedené materiály jsou pouze podkladem přednášek předmětu 154IG4. 2015 OCHRANNÉ PÁSMO METRA Ochranné pásmo 30 m na obě strany nebo vně od osy tunelu Obvod dráhy 1,5 m

Více

Vytyčování pozemních stavebních objektů s prostorovou skladbou

Vytyčování pozemních stavebních objektů s prostorovou skladbou Vytyčování pozemních stavebních objektů s prostorovou skladbou ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Ing. Martina Vichrová, Ph.D. Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.040 Leden 2015 ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území Design of constructions on the mining subsidence areas Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje

Více

TUNELY 2. Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Následující stránky jsou doplňkem přednášek předmětu 154GP10 PROFILY TUNELŮ

TUNELY 2. Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Následující stránky jsou doplňkem přednášek předmětu 154GP10 PROFILY TUNELŮ TUNELY Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Následující stránky jsou doplňkem přednášek předmětu 154GP10 017 ÚČEL A. Dopravní železniční (jednokolejné, dvoukolejné) silniční podzemní městské dráhy B. Rozvody průplavní,

Více

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních. 1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních. 1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače 58 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních 1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače Cena Kč za 1 m 3 obestavěného prostoru SKP CZ - CC 1 2 3 4 5 1.1

Více

Obsah 1. Identifikační údaje Stavba a objekt číslo Název mostu Evidenční číslo mostu Katastrální území, obec,

Obsah 1. Identifikační údaje Stavba a objekt číslo Název mostu Evidenční číslo mostu Katastrální území, obec, Obsah 1. Identifikační údaje... 2 1.1. Stavba a objekt číslo... 2 1.2. Název mostu... 2 1.3. Evidenční číslo mostu... 2 1.4. Katastrální území, obec, kraj... 2 1.5. Stavebník/objednatel stavby, jeho sídlo

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Geodetické práce při výstavbě dálnice D3 z pohledu TDS

Geodetické práce při výstavbě dálnice D3 z pohledu TDS Geodetické práce při výstavbě dálnice D3 z pohledu TDS Pavel Mandík a kolektiv TDS D3 1 Abstract The view of the technical supervisor of the works on activities related to geodetic work which considers

Více

NÁPLŇ PŘEDMĚTŮ PŘÍPRAVNÝ KURZ K VYKONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY V OBORU DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ. MOSTNÍ STAVBY ( 55 hodin )

NÁPLŇ PŘEDMĚTŮ PŘÍPRAVNÝ KURZ K VYKONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY V OBORU DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ. MOSTNÍ STAVBY ( 55 hodin ) PŘÍPRAVNÝ KURZ K VYKONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY V OBORU DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ NÁPLŇ PŘEDMĚTŮ MOSTNÍ STAVBY ( 55 hodin ) 1. Historický vývoj mostního stavitelství - 7 hodin 1.1. Starověk ( 1 ) 1.2. Středověk

Více

ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD (PŘEJEZD)

ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD (PŘEJEZD) ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD (PŘEJEZD) Kód prvku Součást trasy GPS souřadnice '. '' N '. '' E Měření provedl D.. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy Přednáška č. 9 ŽELEZNICE 1. Dráhy Dráhy definuje zákon o drahách (č. 266/1994). Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti

Více

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních. 1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače

Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních. 1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače Příloha č. k vyhlášce č. 3/008 Sb. Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních 1. Věže, stožáry, komíny, odplynovače Cena Kč za 1 m 3 obestavěného prostoru 1.1 30.. 46.1.1. 3 1. 30.. 46.1..

Více

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí

Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí 18. Mezinárodní sympozium MOSTY 2013, Brno Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n.lužnicí Ing. Tomáš Landa, PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Zdeněk Batal, SMP, a.s. Ing. Pavel Poláček, SMP, a.s. Situace

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.040 2008 Projektování mostních objektů Říjen ČSN 73 6201 Standard Specifications for Bridges Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6201 z února 1995.

Více

Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST JE ŽÁDNÝ MOST

Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST JE ŽÁDNÝ MOST Přednáška č. 2 1 Základní pojmy Mostní názvosloví Hlavní části mostu Druhy mostů Typy mostů Normativní podklady pro navrhování a realizaci ocelových mostů Základní pojmy Hlavní části mostu NEJLEPŠÍ MOST

Více

Zásady křížení vodních toků a komunikací Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Zásady křížení vodních toků a komunikací Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Zásady křížení vodních toků a Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Respektování vodohospodářských zájmů Návrh křížení musí respektovat : Bezpečnost ochranných hrází. Splaveninový režim toku a stabilitu koryta toku.

Více

REFERENČNÍ LIST - Sanace železobetonových konstrukcí

REFERENČNÍ LIST - Sanace železobetonových konstrukcí Úšovický potok Mariánské Lázně, ř. km 5,00 6,31 ( 2010-2011) V zakryté části toku bylo nejprve provedeno statické zajištění paty stávajících zdí, následně potom vlastní opevnění dna ŽB deskou. Na tuto

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 10 Z GEODÉZIE 1

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 10 Z GEODÉZIE 1 SYLABUS PŘEDNÁŠKY 10 Z GEODÉZIE 1 (Souřadnicové výpočty 4, Orientace osnovy vodorovných směrů) 1. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. prosinec

Více

Obsah ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Duben elezniční přejezdy a přechody ČSN Railway level crossings and pedestrian crossings

Obsah ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Duben elezniční přejezdy a přechody ČSN Railway level crossings and pedestrian crossings ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.100 2004 elezniční přejezdy a přechody ČSN 73 6380 Duben Railway level crossings and pedestrian crossings Passage à niveau et passage pour pietons Bahnübergange Nahrazení předchozí

Více

Prostorová poloha koleje

Prostorová poloha koleje Prostorová poloha koleje Zajištění. Otto Plášek, doc. Ing. Ph.D. Ústav železničních konstrukcí a staveb Tato prezentace byla vytvořen pro studijní účely studentů 3. ročníku bakalářského studia oboru Konstrukce

Více

SYLABUS 9. PŘEDNÁŠKY Z INŢENÝRSKÉ GEODÉZIE

SYLABUS 9. PŘEDNÁŠKY Z INŢENÝRSKÉ GEODÉZIE SYLABUS 9. PŘEDNÁŠKY Z INŢENÝRSKÉ GEODÉZIE (Řešení kruţnicových oblouků v souřadnicích) 3. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. prosinec 2015

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT)

PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT) 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE OBCHVATU SILNICE I/2 V PŘELOUČI (SEVERNÍ OBCHVAT) VŠEOBECNÉ ÚDAJE Předmětem řešení bylo na základě požadavku Městského úřadu a městského zastupitelstva v Přelouči vypracovat studií

Více

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ 1. ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY: Otevřený systém voda je svedena výsledným sklonem k okraji vozovky, kde je zachycena rigolem nebo příkopem a odvedena mimo těleso

Více

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH Ústav železničních konstrukcí a staveb 1 BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH Otto Plášek Bezstyková kolej na mostech 2 Obsah Vysvětlení rozdílů mezi předpisem SŽDC S3 a ČSN EN 1991-2 Teoretický základ interakce

Více

Vytyčovací sítě. Výhody: Přizpůsobení terénu

Vytyčovací sítě. Výhody: Přizpůsobení terénu Typ liniové sítě záleží na požadavcích na přesnost. Mezi tyto sítě patří: polygonové sítě -> polygonový pořad vedený souběžně s liniovou stavbou troj a čtyřúhelníkové řetězce -> zdvojený polygonový pořad

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

Seminář ACRI ve spolupráci s ÚNMZ a Sdružením dopravních podniků Praha, 15.1.2015. DIPRO, spol s.r.o.

Seminář ACRI ve spolupráci s ÚNMZ a Sdružením dopravních podniků Praha, 15.1.2015. DIPRO, spol s.r.o. Seminář ACRI ve spolupráci s ÚNMZ a Sdružením dopravních podniků Praha, 15.1.2015 DIPRO, spol s.r.o. SEZNAM NOREM URČENÝCH K REVIZI PRVNÍ ETAPA: ČSN 28 0318 PRŮJEZDNÉ PRŮŘEZY TRAMVAJOVÝCH TRATÍ ČSN 28

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 7 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE

SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě, Polohové vytyčování) 3. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. listopad 2015

Více

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16

8.2 Přehledná tabulka mostních objektů Přehledné výkresy mostních objektů... 16 ZAK. Č.: 11 028 LIST Č.: AKCE : KUŘIM - JIŽNÍ OBCHVAT AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE STUPEŇ: SCHÉMATA MOSTNÍCH OBJEKTŮ 1 TS OBSAH: 8.1 Technická zpráva... 2 201 Most na sil. II/386 přes R43... 2 202 Most

Více

ČESKÁ NORMA Únor 1996 ČSN Lesní dopravní síť. Forest Transportation Network. Le réseau de transport forestier

ČESKÁ NORMA Únor 1996 ČSN Lesní dopravní síť. Forest Transportation Network. Le réseau de transport forestier ČESKÁ NORMA 65.020.40 Únor 1996 Lesní dopravní síť ČSN 73 6108 73 6108 Forest Transportation Network Le réseau de transport forestier Das forstliche Verkehrsnetz (Das Waldtransportnetz) Obsah Obsah strana

Více

Geomatika v prostředí dominantního provozovatele dráhy

Geomatika v prostředí dominantního provozovatele dráhy Geomatika v prostředí dominantního provozovatele dráhy Ing. Libor Jemelka GIVS 2014, Praha, 15. května 2014 SŽDC s.o., SŽG Olomouc Geoinfostrategie Národní Sada Prostorových Objektů (NaSaPO) Za SŽDC navrhujeme

Více

DOPLNĚK 8 PŘEDPIS L 15

DOPLNĚK 8 PŘEDPIS L 15 DOPLNĚK 8 PŘEDPIS L 15 DOPLNĚK 8 - POŽADAVKY NA DATA TERÉNU A PŘEKÁŽEK (viz Hlava 10) Obrázek 8-1 Plochy pro sběr dat terénu - Prostor 1 a Prostor 2 1) Data terénu uvnitř oblasti o poloměru 10 km od ARP

Více

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy Projektové řešení Zahradnického tunelu Zahradnický tunel základní údaje Celková délka tunelu 1044 m Délka vjezdového hloubeného

Více

Evidované údaje: Pozn. výkonná jednotka, která má objekt ve správě DÚ číslo a název určujícího DÚ podle předpisu SŽDC (ČD) M12

Evidované údaje: Pozn. výkonná jednotka, která má objekt ve správě DÚ číslo a název určujícího DÚ podle předpisu SŽDC (ČD) M12 2.D Přehled evidovaných údajů a koncept evidenčního listu V tabulkách přílohy je uveden přehledně seznam evidovaných údajů v rámci IS MES. Relevantní údaje z tohoto přehledu rovněž slouží jako koncept

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 a) Označení stavby:... 3 b) Objednatel stavby:... 3 c) Zhotovitel projektové dokumentace:... 3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 a) Označení stavby:... 3 b) Objednatel stavby:... 3 c) Zhotovitel projektové dokumentace:... 3 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 a) Označení stavby:... 3 b) Objednatel stavby:... 3 c) Zhotovitel projektové dokumentace:... 3 2. POPIS OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 5 2.1 Původní a následný

Více

ZADÁNÍ ročníkového projektu pro III.a IV.ročník studijního oboru: Konstrukce a dopravní stavby

ZADÁNÍ ročníkového projektu pro III.a IV.ročník studijního oboru: Konstrukce a dopravní stavby ZADÁNÍ ročníkového projektu pro III.a IV.ročník studijního oboru: Konstrukce a dopravní stavby I. V daném mapovém podkladu v měřítku 1:10 000 vypracujte návrh spojení mezi body A a B na úrovni vyhledávací

Více

Katedra železničních staveb. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617

Katedra železničních staveb. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617 Katedra železničních staveb Ing. Martin Lidmila, Ph.D. B 617 Konstrukce železniční tratě dopravní plochy a komunikace, drobné stavby a zařízení železničního spodku. Konstrukce železniční tratě Zkušební

Více

DOPRAVNÍ CESTA I. Křižovatky Úvod do problematiky

DOPRAVNÍ CESTA I. Křižovatky Úvod do problematiky 2 Základní předpisy pro křižovatky DOPRAVNÍ CESTA I. Křižovatky Úvod do problematiky Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (Silniční zákon) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních

Více

SYLABUS 8. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE

SYLABUS 8. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE SYLABUS 8 PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Vytyčování kružnicových oblouků) 3 ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc Ing Jaromír Procházka CSc listopad 2015 1 11 VYTYČOVÁNÍ OBLOUKŮ

Více

Pozemky sloužící dopravě. Jana Dudová

Pozemky sloužící dopravě. Jana Dudová Pozemky sloužící dopravě Jana Dudová Pozemky sloužící silniční dopravě zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Vlastnictví pozemních komunikací Vlastníkem všech dálnic a silnic I. třídy je stát.

Více

Most Psáry - 01 HLAVNÍ PROHLÍDKA

Most Psáry - 01 HLAVNÍ PROHLÍDKA Most Psáry - 01 Most přes potok v ul. Za můstkem, Psáry HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 9 Objekt: Most ev. č. Psáry - 01 (Most přes potok v ul. Za můstkem, Psáry) Okres: Praha-západ Prohlídku provedla firma:

Více

Vytyčování staveb a hranic pozemků

Vytyčování staveb a hranic pozemků Vytyčování staveb a hranic pozemků Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY mosty, tunely, propustky, zárubní a opěrné zdi, galerie, nadjezdy, podjezdy umělé stavby ekonomicky velmi náročné? KOLIK TO STOJÍ? 1km dálnice..

Více

OPRAVA OBJEKTŮ V PLOUŽNICI JIŽNÍ MOST

OPRAVA OBJEKTŮ V PLOUŽNICI JIŽNÍ MOST C.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA OBJEKTŮ V PLOUŽNICI JIŽNÍ MOST PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Investor: Město Ralsko Kuřívody 701 471 24 Ralsko Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří Cobl Zodpovědný

Více

6 Základní konstrukční parametry trakčního vedení nad AC 1 kv a DC 1,5 kv 7

6 Základní konstrukční parametry trakčního vedení nad AC 1 kv a DC 1,5 kv 7 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.280; 45.020 Květen 2010 ČSN 34 1530 ed. 2 Drážní zařízení Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček Railway applications The catenary

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 05. Stavba zemního tělesa Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Vytyčování staveb a hranic pozemků (1)

Vytyčování staveb a hranic pozemků (1) Vytyčování staveb a hranic pozemků (1) Vytyčování staveb a hranic pozemků Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Č.J.: SPIS.ZN.:: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 20.6.2016 HLUC/25471/2016/OSH/VL

Více

MĚŘICKÉ BODY II. S-JTSK. Bpv. Měřické body 2. část. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství

MĚŘICKÉ BODY II. S-JTSK. Bpv. Měřické body 2. část. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství MĚŘICKÉ BODY II. Ing. Bc. Pavel Voříšek (úředně oprávněný zeměměřický inženýr). Vysoké Mýto 24. 3. 2017 Měřické body 2. část S-JTSK

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE... 2 2. ÚVOD... 2 3. POUŽITÉ PODKLADY... 2 3.1 Geodetické podklady... 2 3.2 Hydrologické podklady... 2 3.2.1 Odhad drsnosti... 3 3.3 Popis lokality... 3 3.4 Popis stavebních

Více

PEVNÁ JÍZDNÍ DRÁHA V EJPOVICKÝCH TUNELECH. Stavba Modernizace trati Rokycany Plzeň

PEVNÁ JÍZDNÍ DRÁHA V EJPOVICKÝCH TUNELECH. Stavba Modernizace trati Rokycany Plzeň PEVNÁ JÍZDNÍ DRÁHA V EJPOVICKÝCH TUNELECH Stavba Modernizace trati Rokycany Plzeň Stavba Modernizace trati Rokycany Plzeň Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s. o. Zhotovitelé: Metrostav a.s.

Více

Výstražné dopravní značky

Výstražné dopravní značky Podle 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti.

Více

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i

Více

OBJEKTY PRO ZEMĚDĚLSKOU VÝROBU POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

OBJEKTY PRO ZEMĚDĚLSKOU VÝROBU POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Položka Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, email: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.401 OBJEKTY

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Koordinační výkres: vyhláška č. 500/2006 Sb., Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje zejména a) koordinační výkres

Koordinační výkres: vyhláška č. 500/2006 Sb., Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje zejména a) koordinační výkres Koordinační výkres: vyhláška č. 500/2006 Sb., Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje zejména a) koordinační výkres Koordinační výkres je soutiskem hlavního výkresu a všech známých limitů v území,

Více

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN 1. Charakterizuj modely zatížení dopravou pro mosty pozemních komunikací. 2. Jakým způsobem jsou pro dopravu na mostech poz. kom. zahrnuty dynamické účinky? 3. Popište rozdělení vozovky

Více

Geodézie Přednáška. Geodetické polohové a výškové vytyčovací práce

Geodézie Přednáška. Geodetické polohové a výškové vytyčovací práce Geodézie Přednáška Geodetické polohové a výškové vytyčovací práce strana 2 Geodetické vytyčovací práce řeší úlohu přenosu geometricky daných prvků nebo útvarů z plánu, mapy nebo náčrtu do terénu a tam

Více

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1 Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA k.ú. Obora u Loun: Polní komunikace C 1 Jedná se o kategorii P 4/30, to znamená hlavní, jednopruhová polní komunikace s návrhovou rychlostí

Více

Kontrola svislosti montované budovy

Kontrola svislosti montované budovy 1. Zadání Kontrola svislosti montované budovy Určete skutečné odchylky svislosti panelů na budově ČVUT. Objednatel požaduje kontrolu svislosti štítové stěny objektu. Při konstrukční výšce jednoho podlaží

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.020.40; 93.080.01 Únor 2013 ČSN 73 6109 Projektování polních cest Design of rural roads Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6109 (73 6109) z dubna

Více

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ. VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ. VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008 Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství Ing. Pavel Voříšek MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008 METODY MĚŘENÍ DÉLEK PŘÍMÉ (měřidlo klademe přímo do měřené

Více

T E R M I N O L O G I E

T E R M I N O L O G I E 825-4 Objekty podzemní tunely T E R M I N O L O G I E B Beton prostý je beton bez výztuže nebo s výztuží hmotnosti do 15 kg/m 3. Beton stříkaný je konstrukce vytvořená pneumatickým nanášením betonové směsi.

Více

3. HYDRAULICKÝ VÝPOČET

3. HYDRAULICKÝ VÝPOČET 3.1. Hydrotechnické parametry štěrbinových žlabů 3.1.1. Návrh odvodnění ploch s pomocí štěrbinových žlabů Návrh odvodnění pomocí štěrbinových žlabů hydraulický návrh štěrbinových žlabů, musí pokaždé vycházet

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6a Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6a Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6a Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G říjen 2014 1 7. POLOHOVÉ VYTYČOVACÍ SÍTĚ Vytyčení je součástí realizace

Více

SMĚRNICE. Českého úřadu geodetického a kartografického ze dne 2 července 1981 č. 2600/ pro tvorbu Základní mapy ČSSR velkého měřítka

SMĚRNICE. Českého úřadu geodetického a kartografického ze dne 2 července 1981 č. 2600/ pro tvorbu Základní mapy ČSSR velkého měřítka SMĚRNICE Českého úřadu geodetického a kartografického ze dne 2 července 1981 č. 2600/1981-22 pro tvorbu Základní mapy ČSSR velkého měřítka Praha 1981 SMĚRNICE Českého úřadu geodetického a kartografického

Více

Pozemky sloužící dopravě. Jana Dudová

Pozemky sloužící dopravě. Jana Dudová Pozemky sloužící dopravě Jana Dudová Přehled platné právní úpravy Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení

Více

Přednáška č. 13 KONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ TRATI. 1. Železniční spodek

Přednáška č. 13 KONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ TRATI. 1. Železniční spodek Přednáška č. 13 KONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ TRATI 1. Železniční spodek Patří sem: - těleso železničního spodku - zářez - násyp - odřez - kombinace zářezu a násypu - odvodnění a odvodňovaci stavby (např. propustky)

Více

GEODETICKÉ ČINNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ DÁLNICE Z POHLEDU TECHNICKÉHO DOZORU STAVBY. Pavel Mandík 1

GEODETICKÉ ČINNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ DÁLNICE Z POHLEDU TECHNICKÉHO DOZORU STAVBY. Pavel Mandík 1 GEODETICKÉ ČINNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ DÁLNICE Z POHLEDU TECHNICKÉHO DOZORU STAVBY GEODETIC ACTIVITIES DURING MOTORWAY CONSTRUCTION IN TERMS OF TECHNICAL SUPERVISION Summary Pavel Mandík 1 The view of the technical

Více

PROJEKTOVÁNÍ KOLEJOVÉ DOPRAVY

PROJEKTOVÁNÍ KOLEJOVÉ DOPRAVY ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) PROJEKTOVÁNÍ KOLEJOVÉ DOPRAVY cvičení z předmětu 12PKD úvodní informace Projektování kolejové dopravy (12PKD) cvičení Ing. Vojtěch Novotný

Více

4 Dvorecký most 2018

4 Dvorecký most 2018 4 Dvorecký most se nachází v území s metropolitním významem. Dopravní tepny společně s tokem Vltavy jsou zde sevřeny skalními útesy, které vytváří akcent, napjetí před vstupem do kompaktní části metropole.

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 4. týden Odvodnění a podélné profily Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz NÁPLŇ CVIČENÍ Odvodnění

Více

Most HB - X07 HLAVNÍ PROHLÍDKA

Most HB - X07 HLAVNÍ PROHLÍDKA Most HB - X07 Most přes inundační území v ulici Mírová HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 8 Objekt: Most ev. č. HB - X07 (Most přes inundační území v ulici Mírová) Okres: Havlíčkův Brod Prohlídku provedla firma:

Více

Konstrukce železničního svršku

Konstrukce železničního svršku Konstrukce železničního svršku Otto Plášek, doc. Ing. Ph.D. Ústav železničních konstrukcí a staveb Tato prezentace byla vytvořen pro studijní účely studentů 4. ročníku bakalářského studia oboru Konstrukce

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A T E C H N I C K Á Z P R Á V A k projektové dokumentaci pro provádění stavby (P) akce Stavba č. 10 - Oprava účelové komunikace č. 10u v kat. území Dobrá u Frýdku-Místku OBSAH: a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

TPM 00 02/15 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE PŘEJEZDŮ SE ZÁDLAŽBOVOU KONSTRUKCÍ ÚRTŘ

TPM 00 02/15 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE PŘEJEZDŮ SE ZÁDLAŽBOVOU KONSTRUKCÍ ÚRTŘ TPM 00 02/15 2. vydání TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE PŘEJEZDŮ SE ZÁDLAŽBOVOU KONSTRUKCÍ ÚRTŘ Datum vydání: květen 2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tento technologický postup je závazný pro všechny pracovníky

Více

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY Michal Radimský OBSAH PŘEDNÁŠKY: Definice, normy, názvosloví Rozdělení úrovňových křižovatek Zásady pro návrh křižovatek Návrhové prvky úrovňových křižovatek Typy úrovňových křižovatek

Více

PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Michal Radimský

PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Michal Radimský PROPUSTKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Michal Radimský PROPUSTKY NA PK propustky jsou mostní objekty s kolmou světlostí do 2 m (včetně) setkáme se s nimi jak v extravilánu, tak i v intravilánu trubní propustky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro vydání stavebního povolení. Název stavby : Prodloužení splaškové kanalizace Poličná - Úlehla

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro vydání stavebního povolení. Název stavby : Prodloužení splaškové kanalizace Poličná - Úlehla TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro vydání stavebního povolení Název stavby : Prodloužení splaškové kanalizace Poličná - Úlehla Místo stavby : Poličná Stupeň dokumentace : Dokumentace pro vydání stavebního

Více

Profesní výrobní porada technické řešení přeložek komunikací a nadjezdů, přeložek polních cest a přístupových komunikací a železničních přejezdů

Profesní výrobní porada technické řešení přeložek komunikací a nadjezdů, přeložek polních cest a přístupových komunikací a železničních přejezdů ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) Lysá n/l (mimo) NÁZEV AKCE, PŘEDMĚT JEDNÁNÍ Přípravná dokumentace a záměr projektu Profesní výrobní porada technické řešení přeložek komunikací

Více

(Souvisejícím závazným předpisem jsou Technické požadavky na umístění vodoměru )

(Souvisejícím závazným předpisem jsou Technické požadavky na umístění vodoměru ) (Souvisejícím závazným předpisem jsou Technické požadavky na umístění vodoměru ) Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru. Vodovodní přípojku

Více

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence 2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence Přednáška č.7 Vytyčování, souřadnicové výpočty, podélné a příčné profily Vytyčování Geodetická činnost uskutečněná odborně a nestranně na

Více

ZÁKLADNÍ POJMY Z TRASOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ POJMY Z TRASOVÁNÍ ZÁKLADNÍ POJMY Z TRASOVÁNÍ Vrstevnice = čára spojující body terénu se nadmořskou výškou stejnou Interval vrstevnic (ekvidistance) = výškový rozdíl mezi vrstevnicemi Spádnice = čára udávající průběh spádu

Více

Sada 2 Geodezie II. 13. Základní vytyčovací prvky

Sada 2 Geodezie II. 13. Základní vytyčovací prvky S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Geodezie II 13. Základní vytyčovací prvky Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

1.3 Členění stavby na stavební projekty D. Stavební část SO 06 Železniční svršek SO 07 Železniční spodek SO 08 Železniční přejezd v km 2,362

1.3 Členění stavby na stavební projekty D. Stavební část SO 06 Železniční svršek SO 07 Železniční spodek SO 08 Železniční přejezd v km 2,362 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Jedná se o jednokolejný železniční přejezd v obci Babice, nezabezpečený. Celkové délka 5,00m a stávající šířka 5,00 m na trati Olomouc - Krnov, přes účelovou komunikaci. Osa silniční

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Definice, předpisy, základní požadavky

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Definice, předpisy, základní požadavky Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Definice, předpisy, základní požadavky Ostrava, 2013 Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Osnova

Více

LABUTY - zpevněná plocha u sklepů vedle sil III/4227 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing. Štefančík Peter. Ing. Štefančík Peter

LABUTY - zpevněná plocha u sklepů vedle sil III/4227 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing. Štefančík Peter. Ing. Štefančík Peter VYPRACOVAL A KRESLIL : ZODP. PROJEKTANT : Ing. Štefančík Peter Ing. Štefančík Peter Kyjov STAVEBNÍ ÚŘAD : MÍSTO STAVBY : Labuty INVESTOR : Obec Labuty, Labuty 30, 696 48, Ježov AKCE : STUPEŇ : DÚR + DSP

Více

MDT 625. 1:528. 02 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 9. 3. 1980. Traťové značky STANIČNÍKY A MEZNÍKY ČSD Tvary, rozměry a umístění

MDT 625. 1:528. 02 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 9. 3. 1980. Traťové značky STANIČNÍKY A MEZNÍKY ČSD Tvary, rozměry a umístění MDT 625. 1:528. 02 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 9. 3. 1980 TNŽ 73 6395 Generální ředitelství Českých drah Traťové značky STANIČNÍKY A MEZNÍKY ČSD Tvary, rozměry a umístění TNŽ 73 6395 JK 824 Tato

Více

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Cenové ukazatele jsou vztaženy na účelovou měrnou jednotku (m3 obestavěného prostoru, m2 komunikace a plochy, bm liniové stavby) Stavební

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce a rozšíření místní komunikace Pod Skálou v Boršově nad Vltavou - vodohospodářská část

TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce a rozšíření místní komunikace Pod Skálou v Boršově nad Vltavou - vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce a rozšíření místní komunikace Pod Skálou v Boršově nad Vltavou - vodohospodářská část 1. Identifikační údaje stavby Název stavby : Rekonstrukce a rozšíření místní komunikace

Více

Podrobné polohové bodové pole (1)

Podrobné polohové bodové pole (1) Podrobné polohové bodové pole (1) BUDOVÁNÍ NEBO REVIZE A DOPLNĚNÍ PODROBNÉHO POLOHOVÉHO BODOVÉHO POLE Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti Prohloubení nabídky zeměměřictví dalšího vzdělávání

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

VHODNOST ÚZEMÍ Z HLEDISKA PRŮCHODNOSTI PRO TRASY VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

VHODNOST ÚZEMÍ Z HLEDISKA PRŮCHODNOSTI PRO TRASY VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.6.101 VHODNOST

Více

Značkový klíč pro katastrální mapy

Značkový klíč pro katastrální mapy Značkový klíč pro katastrální mapy 1. Mapové značky katastrální mapy v S-JTSK a digitalizované mapy 1.1 Body bodových polí a hraniční znaky 1.01 1.02 Bod polohového bodového pole (včetně přidruženého bodu),

Více