Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 06/2018 konané dne 14. března 2018

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 06/2018 konané dne 14. března 2018"

Transkript

1 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 06/2018 konané dne 14. března 2018 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Wiesner, p. Lenc, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová Za MěÚ: Ing. Svoboda, tajemník MěÚ Neratovice Omluven: Pozdní příchod: Ing. Hrodek, p. Wiesner Při zahájení jednání rady města bylo přítomno 5 členů rady města. Tímto bylo zasedání rady města schopno usnášet se ve všech bodech programu. Zasedání rady města zahájila a dále řídila starostka Mgr. Lenka Mrzílková 1. Zahájení, schválení programu Rada města schválila program jednání rady města dne 14. března Schváleno: (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0) 2. Kontrola usnesení, úkolů Kontrola úkolů byla provedena, rada města bere na vědomí kontrolu úkolů. Rada města vzala na vědomí zápis RM č. 04 ze dne a zápis č. 05 ze dne bez námitek. 3. RM/06/01/18 Inventarizační zpráva za rok 2017 Rada města bere předloženou Inventarizační zprávu za rok 2017 na vědomí. 4. RM/06/02/18 Hospodaření příspěvkových organizací Rada města schvaluje účetní závěrku, výši zlepšeného hospodářského výsledku a jeho rozdělení do fondů za rok 2017 u těchto příspěvkových organizací: a) Mateřská škola Harmonie b) Základní škola Ing. M. Plesingera Božinova c) Základní škola 28. října d) Základní umělecká škola e) Společenský dům f) Dům dětí a mládeže 1

2 g) DKE domov pro seniory Rada města doporučuje předložit informaci týkající se hospodaření příspěvkových organizací zastupitelstvu města jako součást závěrečného účtu města za rok Schváleno: (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0) 5. RM/06/03/18 Zápis z likvidační komise č. 1/2018 Rada města bere na vědomí zápis z likvidační komise č. 1/ RM/06/04/18 Návrh na změnu rozpočtu města na rok Rozpočtové opatření č. 2 (v Kč) Rada města bere předložené rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2018 na vědomí a doporučuje materiál předložit na jednání zastupitelstva. 7. RM/06/05/18 Schválení darovací smlouvy s pí Z. Priškinovou a přijetí daru hasičské techniky pro JSDH Neratovice Rada města Neratovice schvaluje přijetí daru hasičské techniky pro JSDH Neratovice a schvaluje uzavření darovací smlouvy s pí Z. Priškinovou. Schváleno: (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1, nehlasoval: 0) 8. RM/06/06/18 Schválení smlouvy o servisu k aplikacím Digitálního povodňového plánu města Neratovice a Digitálního povodňového plánu ORP Neratovice Rada města Neratovice schvaluje smlouvu o servisu k aplikacím Digitálního povodňového plánu města Neratovice a Digitálního povodňového plánu ORP Neratovice se společností Hydrosoft Veleslavín s.r.o., Praha 6 za Kč vč. DPH za běžný rok. Schváleno: (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0) 9. RM/06/07/18 Žádost Správy železniční dopravní cesty o stanovisko města k názvu nové železniční zastávky Neratovice sídliště Rada města bere na vědomí návrh spol. Správa železniční dopravní cesty týkající se názvu nové železniční zastávky Neratovice sídliště a doporučuje předložit tento návrh zastupitelstvu města ke schválení. 10. RM/06/08/18 MŠ Harmonie - informace o uzavření smlouvy Rada města ve smyslu směrnice RM č. 6/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro město Neratovice a organizace zřízené městem Neratovice, bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu I. kategorie Smlouva o dílo č. 5397/01/18 na demontáž stávajícího PVC, opravu podkladu, dodávku a montáž PVC do MŠ 2

3 Harmonie, pracoviště Čtyřlístek Dr. E. Beneše 1155, Neratovice s dodavatelem Koberce BRENO spol. s r.o., Praha 9. Příchod p. Wiesnera 11. RM/06/09/18 Žádost o udělení výjimky ze směrnice RM č. 6/2017 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro město Neratovice a organizace zřízené městem Neratovice Rada města uděluje výjimku ze směrnice Rady města Neratovice č. 6/2017 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro město Neratovice a organizace zřízené městem Neratovice na zadání zakázky malého rozsahu na služby I. kategorie bez výběrového řízení na výběr dodavatele interaktivní podlahy do DDM Neratovice. Na základě této udělené výjimky bude za cenu Kč bez DPH ( Kč s DPH) dodavatelem interaktivní podlahy společnost Interactstyle s. r. o. IČ: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Interactstyle s. r. o. Schváleno: (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0) 12. RM/06/10/18 Přijetí finančního daru Rada města schvaluje přijetí finančního daru od pana Jaroslav Wertheima ve výši Kč na pořádání kulturních společenských akcí. Současně rada města schvaluje uzavření příslušné darovací smlouvy s panem Jaroslavem Wertheimem. Schváleno: (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0) 13. RM/06/11/18 Návrh na udělení Ceny města Neratovice 1. Rada města v souladu s Pravidly pro udělování Ceny města Neratovice projednala jednotlivé nominace na její udělení. 2. Rada města předkládá zastupitelstvu města návrh na udělení titulu Cena města Neratovice paní Mgr. Ivaně Šafránkové za dlouholetou uměleckou činnost spojenou se založením a vedením pěveckého sboru Gymnázia Fr. Palackého, která přispívá k vynikající reprezentaci města Neratovice. 3. Rada města bere na vědomí znění darovací smlouvy o poskytnutí finančního a věcného daru jako nedílné součásti ocenění Cena města Neratovice a doporučuje smlouvu předložit na jednání zastupitelstva města. 14. RM/06/12/18 TJ Neratovice - smlouva o poskytnutí individuální dotace Rada města bere na vědomí znění smlouvy o poskytnutí dotace pro TJ Neratovice, z. s. a doporučuje ji předložit na jednání zastupitelstva města. 15. RM/06/13/18 Návrh dotačního výboru na rozdělení dotací pro oblast sportovní, kulturní, vzdělávací, sociální a zdravotní na rok

4 Rada města bere na vědomí návrh dotačního výboru na rozdělení dotací pro oblast sportovní, kulturní, vzdělávací, sociální a zdravotní na rok 2018 a doporučuje jej předložit na jednání zastupitelstva města. Rada města uděluje podpořeným subjektům souhlas s použitím znaku města Neratovice na propagačních materiálech a při všech ostatních formách propagace akcí souvisejících s realizací schválených projektů. Schváleno: (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0) 16. RM/06/14/18 Uzavření smlouvy o dílo - socha Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na dobu určitou do 15. září 2018 s panem Kurtem Gebauerem, jejímž předmětem je vytvoření sochy Kamenná kniha za cenu Kč. Schváleno: (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0) 17. RM/06/15/18 Uzavření smlouvy o poskytování služeb zahradnické údržby s Ing. Klárou Měchurovou Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb s Ing. Klárou Měchurovou za cenu Kč na dobu neurčitou, jejímž předmětem je zajištění celoroční zahradnické údržby uvnitř areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích. Schváleno: (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0) 18. RM/06/16/18 Návrh složení konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní umělecké školy Neratovice, Vojtěšská 1219, okres Mělník Rada města v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění a v souladu s usnesením obce č. RM/04/06/18 ze dne 21. února 2018: 1. jmenuje konkursní komisi na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecké školy Neratovice, Vojtěšská 1219, okres Mělník ve složení: Ing. Vlastimil Dominik (člen určený zřizovatelem předseda) Ing. Roman Kroužecký (člen určený zřizovatelem) Mgr. Eva Vondrašová Kreisingerová (člen určený ředitelem Krajského úřadu) Mgr. Petr Jiroš (školní inspektor České školní inspekce) Mgr. Saša Hrbotický (pedagogický pracovník školy) Bc. Monika Nová, DiS. (odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení) 2. pověřuje Mgr. Michaelu Kučerovou funkcí tajemníka komise. Tajemník není členem konkursní komise. Schváleno: (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 0) 4

5 Příchod Ing. Hrodka 19. RM/06/17/18 Návrh složení konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní školy Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice, Školní 900, okres Mělník Rada města v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění a v souladu s usnesením obce č. RM/04/07/18 ze dne 21. února 2018: 1. jmenuje konkursní komisi na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní školy Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice, Školní 900, okres Mělník ve složení: Mgr. Lenka Mrzílková (člen určený zřizovatelem předseda) Ing. Tomáš Hrodek (člen určený zřizovatelem) Mgr. Eva Vondrašová Kreisingerová (člen určený ředitelem Krajského úřadu) Mgr. Věra Ritz-Radlinská Scherlingová (školní inspektor České školní inspekce) Mgr. Milan Černý (pedagogický pracovník školy) Bc. Monika Nová, DiS. (odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení) Milena Opltová (člen školské rady) 2. pověřuje Mgr. Michaelu Kučerovou funkcí tajemníka komise. Tajemník není členem konkursní komise. Schváleno: (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1, nehlasoval: 0) 20. RM/06/18/18 Farní charita Neratovice smlouva o poskytnutí individuální dotace pro rok 2018 Rada města bere na vědomí znění smlouvy o poskytnutí dotace pro Farní charitu Neratovice a doporučuje ji předložit na jednání Zastupitelstva města. 21. RM/06/19/18 Alzheimercentrum Zlosyň žádost o individuální dotaci 1) Rada města schvaluje dotaci na rok 2018 ve výši Kč pro Alzheimercentrum Zlosyň na nákup polohovacího lůžka pro občana města Neratovice. 2) Rada města schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2018 s Alzheimercentrem Zlosyň. Schváleno: (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 2, nehlasoval: 1) 22. RM/06/20/18 Výroční zpráva za r Dům kněžny Emmy domov pro seniory (příspěvková organizace města) 5

6 Rada města bere na vědomí výroční zprávu příspěvkové organizace města - Dům kněžny Emmy, domov pro seniory za r RM/06/21/18 Schválení výsledku výběrového řízení na akci Obchodní akademie rekonstrukce fasády a oplocení a schválení uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na stavbu Obchodní akademie rekonstrukce fasády a oplocení uvedený v informaci tohoto materiálu v podobě vyhodnoceného pořadí nabídek. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem LT-BAU s.r.o., Ústí nad Labem. Schváleno: (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 2) 24. RM/06/22/18 Schválení výsledku výběrového řízení na akci ZŠ II výměna oken, další etapa a schválení uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na stavbu ZŠ II výměna oken, další etapa uvedený v informaci tohoto materiálu v podobě vyhodnoceného pořadí nabídek. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem RI OKNA a.s., Bzenec. Schváleno: (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 2) 25. RM/06/23/18 Schválení výsledku výběrového řízení na akci ZŠ II (školička) rekonstrukce hřiště a schválení uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na stavbu ZŠ II (školička) rekonstrukce hřiště uvedený v informaci tohoto materiálu v podobě vyhodnoceného pořadí nabídek. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Linhart spol. s r.o., Brandýs nad Labem. Schváleno: (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 2) 26. RM/06/24/18 Schválení výsledku výběrového řízení na akci Rekonstrukce komunikace ul. Krátká v Neratovicích a schválení uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na stavbu Rekonstrukce komunikace ul. Krátká v Neratovicích uvedený v informaci tohoto materiálu v podobě vyhodnoceného pořadí nabídek. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem OK Stavby s.r.o., Libiš. Schváleno: (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 2) 27. RM/06/25/18 Dodatek č. 9 ke Smlouvě o veřejně prospěšných službách pro město Neratovice a Příloha č. 2 Cenové ujednání pro rok 2018 období leden 6

7 prosinec ke Smlouvě o svozu a odstranění komunálního odpadu z území města Neratovice I. Rada města schvaluje znění Dodatku č. 9 ke Smlouvě o veřejně prospěšných službách pro město Neratovice, uzavřené mezi městem Neratovice a FCC Neratovice s.r.o., který je přílohou č. 1 tohoto materiálu. II. Rada města schvaluje znění Přílohy č. 2 (pro období leden prosinec 2018) ke Smlouvě o svozu a odstranění komunálního odpadu z území města Neratovice s cenovými ujednáními pro rok 2018, uzavřené mezi městem Neratovice a FCC Neratovice s.r.o., který je přílohou č. 2 tohoto materiálu. Projednání bodu odloženo na příští jednání RM 28. RM/06/26/18 Žádost o souhlas se zřízením venkovního posezení u prodejního stánku s pečivem v Byškovicích a umístění mobilní toalety Rada města souhlasí se zřízením venkovního posezení v ulici Pražská v Byškovicích u prodejního stánku s pečivem a s umístěním mobilní toalety podle přiložené vizualizace. Schváleno: (pro: 4, proti: 2, zdržel se: 1, nehlasoval: 0) 29. RM/06/27/18 Smlouva o komisi Rada města schvaluje uzavření předložené smlouvy o komisi s panem Jaroslavem Wertheimem a městem Neratovice. 30. RM/06/28/18 Žádost o sezonní pronájem části pozemku č.568/8 u pískovny v Mlékojedech pro plážový volejbal Rada města schvaluje zveřejnění záměru sezonního pronájmu části pozemku p. č. 568/8 k. ú. Mlékojedy o výměře cca 200 m 2 ke zřízení a provozování 2 hřišť pro plážový volejbal na úředních deskách. 31. RM/06/29/18 Žádost o sezonní pronájem plochy pro parkování na pozemku p. č. 560/4 u pískovny v Mlékojedech Rada města schvaluje zveřejnění záměru sezonního pronájmu plochy pro parkování na pozemku p. č. 560/4 k. ú. Mlékojedy o výměře cca 3500 m 2 k provozování placeného parkoviště na úředních deskách. 32. RM/06/30/18 Žádost o pronájem části pozemku p. č. 75/26 k. ú. Neratovice za účelem umístění přístřešku na kola 7

8 Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 75/26 k. ú. Neratovice o výměře cca 28,20 m 2 za účelem umístění přístřešku na kola na úředních deskách. 33. RM/06/31/18 Žádost o odpuštění nájemného za byt za měsíc únor 2018 Rada města schvaluje odpuštění nájemného paní BE za únor 2018 v bytě nám. Republiky 400/68, Neratovice. 34. RM/06/32/18 Přidělení bytu č. 1, v č. p. 90, o vel. 1+1 II. kat., v ul. Řepovy sady Rada města schvaluje přidělení městského bytu č. 1, v č. p. 90, o velikosti 1+1, II. kat., v ul. Řepovy sady paní C. P. Nájemní smlouva bude vystavena na dobu určitou 1 rok. Schváleno: (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 2, nehlasoval: 0) 35. RM/06/33/18 Žádost o převedení bytu z profesních důvodů na standardní nájem městského bytu Rada města schvaluje převedení bytu přiděleného z profesních důvodů na standardní nájem městského bytu. Jedná se o byt č. 91, č. p. 400, nám. Republiky, Neratovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. 36. RM/06/34/18 Přidělení bytu č. 621, v č. p. 1021, o vel. 2+kk, I. kat., v ul. Kojetická Rada města schvaluje přidělení městského bytu č. 621, v č. p. 1021, o velikosti 2+kk, I. kat., v ul. Kojetická manželům Š. M. a Š. S. Nájemní smlouva bude vystavena na dobu neurčitou. 37. RM/06/35/18 Přidělení bytu č. 78, v č. p. 400, o vel. 1+kk I. kat., nám. Republiky, Neratovice Rada města schvaluje přidělení městského bytu č. 78, v č. p. 400, o velikosti 1+kk, I. kat., nám. Republiky, Neratovice paní V. L. Nájemní smlouva bude vystavena na dobu určitou 1 rok. 38. RM/06/36/18 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Vodovodní a kanalizační přípojka Ježková pro pozemek p. č. 7/15, ul. Palackého, Lobkovice na pozemku p. č. 919/12 k. ú. Lobkovice Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Vodovodní a kanalizační přípojka Ježková pro pozemek p. č. 7/15, ul. Palackého, 8

9 Lobkovice na pozemku p. č. 919/12 k. ú. Lobkovice za cenu Kč včetně DPH pro Lenku Ježkovou. 39. RM/06/37/18 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Neratovice, p. č. 319/2, nový NN, Dlasková, číslo stavby: IP /VB/1, vybudování nového kabelového vedení nízkého napětí na pozemku p. č. 302/1, k. ú. Neratovice Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Neratovice, p. č. 319/2, nový NN, Dlasková, číslo stavby: IP /VB/1, vybudování nového kabelového vedení nízkého napětí na pozemku p. č. 302/1, k. ú. Neratovice za cenu Kč včetně DPH pro ČEZ Distribuce a.s. Projednání bodu odloženo 40. RM/06/38/18 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Lobkovice, KNN, č. 318/150, 14 RD, Haštalská 19, číslo stavby: IV /VB/004, vybudování nového kabelového vedení nízkého napětí na pozemcích p. č. 318/289, p. č. 318/71, p. č. 318/72, p. č. 329/14, p. č. 329/15, p. č. 329/6, p. č. 944/1, st. p. č. 596, p. č. 944/4, p. č. 944/11, p. č. 944/12, vše k. ú. Lobkovice Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Lobkovice, KNN, č. 318/150, 14 RD, Haštalská 19, číslo stavby: IV /VB/004, vybudování nového kabelového vedení nízkého napětí na pozemcích p. č. 318/289, p. č. 318/71, p. č. 318/72, p. č. 329/14, p. č. 329/15, p. č. 329/6, p. č. 944/1, st. p. č. 596, p. č. 944/4, p. č. 944/11, p. č. 944/12, vše k. ú. Lobkovice za cenu Kč včetně DPH pro ČEZ Distribuce a.s. Schváleno: (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 1) 41. RM/06/39/18 Záměr města prodej pozemku p. č. 511/2 o vým. 304 m 2 k. ú. Byškovice Rada města se seznámila s žádostí o prodej pozemku p. č. 511/2 o vým. 304 m 2 k. ú. Byškovice Stanislavě Školové a zároveň bere na vědomí vyvěšení tohoto záměru prodeje na úřední desky v souladu s 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Rada města doporučuje předložení tohoto materiálu na jednání zastupitelstva města. 42. RM/06/40/18 Záměr města prodej části pozemku p. č. 27/6 o vým. cca 655 m 2 k. ú. Lobkovice Rada města se seznámila s žádostí o prodej části pozemku p. č. 27/6 o vým. cca 655 m 2 k. ú. Lobkovice Vladimíře Dolejší a zároveň bere na vědomí vyvěšení tohoto záměru prodeje na úřední desky v souladu s 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Rada města doporučuje doplnit o stanovisko osadního výboru Lobkovice a předložení tohoto materiálu na jednání zastupitelstva města. 9

10 43. RM/06/41/18 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Elektrická přípojka p. č. 27/1, Pečivo, Pražská, Byškovice na pozemku p. č. 27/1 k. ú. Byškovice Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Elektrická přípojka p. č. 27/1, Pečivo, Pražská, Byškovice na pozemku p. č. 27/1 k. ú. Byškovice za cenu Kč včetně DPH pro OXI s. r. o. Schváleno: (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 1) 44. RM/06/42/18 Záměr města přijmutí daru pozemku p. č. 782/10 o výměře 4387 m 2 k. ú. Neratovice Zápis o jednání RM Rada města se seznámila s nabídkou spoluvlastníků na darování pozemku p. č. 782/10 o výměře 4387 m 2 k. ú. Neratovice a zároveň bere na vědomí vyvěšení tohoto záměru přijmutí daru na úřední desky v souladu s 39 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Rada města doporučuje předložení tohoto materiálu na jednání zastupitelstva města. 45. RM/06/43/18 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Neratovice, KNN, pro p. č. 292/1, Ostrovní, TJ, číslo stavby: IV /VB/004, vybudování nového kabelového vedení nízkého napětí na pozemcích p. č. 301/2, p. č. 898/1, p. č. 717/10, vše k. ú. Lobkovice Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Neratovice, KNN, pro p. č. 292/1, Ostrovní, TJ, číslo stavby: IV /VB/004, vybudování nového kabelového vedení nízkého napětí na pozemcích p. č. 301/2, p. č. 898/1, p. č. 717/10, vše k. ú. Lobkovice za cenu Kč včetně DPH pro ČEZ Distribuce a.s. 46. RM/06/44/18 Záměr města prodej pozemku st. p. č. 674/2 o vým. 48 m 2, jehož součástí je stavba technického vybavení k. ú. Neratovice Rada města se seznámila s žádostí společnosti ČEZ Distribuce a. s. o prodej pozemku st. p. č. 674/2 o vým. 48 m 2, jehož součástí je stavba technického vybavení k. ú. Neratovice a zároveň bere na vědomí vyvěšení tohoto záměru prodeje na úřední desky v souladu s 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Rada města doporučuje předložení tohoto materiálu na jednání zastupitelstva města. 47. RM/06/45/18 Záměr města prodej pozemku st. p. č. 617 o vým. 41 m 2, jehož součástí je stavba, dům č. p. 431 a pozemku st. p. č. 618 o vým. 38 m 2, jehož součástí je stavba, dům č. p. 429, vše k. ú. Neratovice Rada města se seznámila s žádostí o prodej pozemku st. p. č. 617 o vým. 41 m 2, jehož součástí je stavba, dům č. p. 431 a pozemku st. p. č. 618 o vým. 38 m 2, jehož součástí je stavba, dům č. p. 429, vše k. ú. Neratovice manželům Ing. Petrovi a JUDr. Henrietě Melicharovým a zároveň bere 10

11 na vědomí vyvěšení tohoto záměru prodeje na úřední desky v souladu s 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Rada města doporučuje předložení tohoto materiálu na jednání zastupitelstva města. 48. RM/06/46/18 Informace - Zpráva ze stanovení rozsahu požadavků nařízení GDPR vypracovaná společností Next Generation Security Solutions s.r.o. Rada města bere na vědomí Zprávu ze stanovení rozsahu požadavků nařízení GDPR vypracovanou společností Next Generation Security Solutions s.r.o. 49. RM/06/47/18 Žádost o odpuštění částky ve výši ,50 Kč, která je ½ poplatků z prodlení (úroků, sankcí) a plynoucích z platebního rozkazu čj. 6 C 255/ ze dne Rada města schvaluje paní M.M. žádost o odpuštění částky ve výši ,50 Kč, která je ½ poplatků z prodlení (úroků, sankcí) a plynoucích z platebního rozkazu čj. 6 C 255/ ze dne Schváleno: (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1, nehlasoval: 0) 50. RM/06/48/18 Žádost o zvolení do funkce přísedícího Rada města bere žádost paní Soni Písaříčkové na vědomí a doporučuje materiál předložit na jednání ZM. 51. RM/06/49/18 Dodatek ke smlouvě o roznášce Listů města Neratovice Českou poštou, s. p. Rada města Neratovice souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o roznášce propagačních materiálů Českou poštou, s. p. 52. RM/06/50/18 Bankovní smlouva s ČS Usnesení Rada města schvaluje předložený návrh bankovní smlouvy k účtu č /0800. Schváleno: (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, nehlasoval: 2) 53. RM/06/51/18 Žádost o souhlas s umístěním sídla Bytového družstva Bří Čapků na adrese Bří Čapků 831, Neratovice Rada města souhlasí s umístěním sídla Bytového družstva Bří Čapků na adrese Bří Čapků čp. 831, Neratovice

12 54. RM/06/52/18 Žádost o souhlas s umístěním sídla Bytového družstva Vančurova na adrese Vančurova 694, Neratovice Rada města souhlasí s umístěním sídla Bytového družstva Vančurova na adrese Vančurova 694, Neratovice RM/06/53/18 Darovací smlouva 1. Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na 1 ks multifunkčního hrnce TEFAL RK7501 v hodnotě Kč se Základní školou Ing. m. Plesingera-Božinova. 2. Rada města uděluje Základní škole Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice, Školní 900, okres Mělník souhlas s převzetím tohoto daru do majetku organizace. Různé Různé č. 1 - Schválení programu jednání Zastupitelstva města Neratovice dne 28. března 2018 Rada města schvaluje předložený program jednání Zastupitelstva města Neratovice, které se bude konat dne 28. března Různé č. 2 - Zápis z Komise sociální a zdravotní RM č. 2/2018 ze dne Rada města bere zápis z komise sociální a zdravotní ze dne na vědomí. Závěr, informace Jednání rady města ukončila starostka Mgr. Lenka Mrzílková Podpisy: Bc. Markéta Rajchertová Mgr. Kateřina Kořanová Předsedající: starostka Mgr. Lenka Mrzílková Zápis pořízen dne: 16. března

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21/2018 konané dne 26. září 2018

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21/2018 konané dne 26. září 2018 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21/2018 konané dne 26. září 2018 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Wiesner, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Ing. Dominik Omluveni: Ing. Hrodek Pozdní příchod:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 23/2017 konané dne 13. prosince 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 23/2017 konané dne 13. prosince 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 23/2017 konané dne 13. prosince 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svoboda, tajemník MěÚ

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 08/2017 konané dne 26. dubna 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 08/2017 konané dne 26. dubna 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 08/2017 konané dne 26. dubna 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc, Ing. Hrodek, Ing. Dominik Za MěÚ: Ing. Svoboda

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 23/2018 konané dne 24. října 2018

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 23/2018 konané dne 24. října 2018 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 23/2018 konané dne 24. října 2018 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Wiesner, Mgr. Kořanová, Ing. Dominik, p. Lenc, Ing. Hrodek Omluveni: Pozdní příchod:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 19/2017 konané dne 11. října 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 19/2017 konané dne 11. října 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 19/2017 konané dne 11. října 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Wiesner, p. Lenc, Bc. Rajchertová, Mgr. Kořanová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2016 konané dne 21. září 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2016 konané dne 21. září 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2016 konané dne 21. září 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven: Pozdní

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2018 konané dne 10. října 2018

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2018 konané dne 10. října 2018 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2018 konané dne 10. října 2018 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Wiesner, Mgr. Kořanová, Ing. Dominik Omluveni: p. Lenc, Ing. Hrodek Pozdní příchod:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 09/2018 konané dne 25. dubna 2018

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 09/2018 konané dne 25. dubna 2018 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 09/2018 konané dne 25. dubna 2018 Přítomni: p. Wiesner, p. Lenc, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová Za MěÚ: Ing. Svoboda, tajemník MěÚ Neratovice

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2016 konané dne 3. února 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2016 konané dne 3. února 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2016 konané dne 3. února 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Lenc, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Omluven: Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2018 konané dne 8. srpna 2018

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2018 konané dne 8. srpna 2018 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2018 konané dne 8. srpna 2018 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Wiesner, p. Lenc, Mgr. Kořanová Omluveni: Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, Ing. Dominik Za MěÚ: Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2017 konané dne 15. srpna 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2017 konané dne 15. srpna 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2017 konané dne 15. srpna 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Ing. Dominik, p. Wiesner, p. Lenc, Ing. Hrodek, Bc. Rajchertová Za MěÚ: Jana Lencová, vedoucí odboru

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 16/2017 konané dne 30. srpna 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 16/2017 konané dne 30. srpna 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 16/2017 konané dne 30. srpna 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Wiesner, p. Lenc, Bc. Rajchertová, Mgr. Kořanová Za MěÚ: Ing. Svoboda, tajemník MěÚ Neratovice Omluven:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21/2016 konané dne 2. listopadu 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21/2016 konané dne 2. listopadu 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21/2016 konané dne 2. listopadu 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven: Pozdní

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 02/2019 konané dne 16. ledna 2019

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 02/2019 konané dne 16. ledna 2019 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 02/2019 konané dne 16. ledna 2019 Přítomni: Ing. Kroužecký, p. Lenc, Mgr. Štěrba, Ing. Landová, p. Kaňka Omluveni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová Pozdní příchod:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 08/2019 konané dne 10. dubna 2019

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 08/2019 konané dne 10. dubna 2019 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 08/2019 konané dne 10. dubna 2019 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Ing. Landová, Bc. Rajchertová, Mgr. Štěrba, p. Kaňka Omluveni: Dřívější odchod:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 01/2018 konané dne 10. ledna 2018

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 01/2018 konané dne 10. ledna 2018 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 01/2018 konané dne 10. ledna 2018 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Wiesner, p. Lenc, Bc. Rajchertová, Mgr. Kořanová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21/2017 konané dne 8. listopadu 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21/2017 konané dne 8. listopadu 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21/2017 konané dne 8. listopadu 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Wiesner, p. Lenc, Bc. Rajchertová, Mgr. Kořanová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 13/2018 konané dne 6. června 2018

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 13/2018 konané dne 6. června 2018 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 13/2018 konané dne 6. června 2018 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Wiesner, p. Lenc, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová Za MěÚ: Ing. Svoboda, tajemník MěÚ Neratovice

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 10/2016 konané dne 8. června 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 10/2016 konané dne 8. června 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 10/2016 konané dne 8. června 2016 Přítomni: Bc. Rajchertová, p. Lenc, Ing. Hrodek, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven: Mgr. Mrzílková

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 26/2018 konané dne 5. prosince 2018

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 26/2018 konané dne 5. prosince 2018 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 26/2018 konané dne 5. prosince 2018 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Štěrba, Ing. Landová, Bc. Rajchertová, p. Kaňka Omluveni: Pozdní příchod:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 13/2015, konané dne 29. července 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 13/2015, konané dne 29. července 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 13/2015, konané dne 29. července 2015 Přítomni: Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Ing. Hrodek, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Omluveny: Mgr. Mrzílková,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 14/2015, konané dne 26. srpna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 14/2015, konané dne 26. srpna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 14/2015, konané dne 26. srpna 2015 Přítomni: Ing. Dominik, p. Wiesner, Ing. Hrodek, p. Lenc, Mgr. Mrzílková, Mgr. Kořanová Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Omluven: :

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2015, konané dne 23. září 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2015, konané dne 23. září 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2015, konané dne 23. září 2015 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, p. Lenc, Mgr. Mrzílková, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Omluven:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 05/2019 konané dne 27. února 2019

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 05/2019 konané dne 27. února 2019 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 05/2019 konané dne 27. února 2019 Přítomni: Ing. Kroužecký, p. Lenc, Ing. Landová, Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová Omluveni: Mgr. Štěrba, p. Kaňka Dřívější odchod:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2016 konané dne 13. dubna 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2016 konané dne 13. dubna 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2016 konané dne 13. dubna 2016 Přítomni: Bc. Rajchertová, p. Lenc, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Omluven: Mgr.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 19/2018 konané dne 29. srpna 2018

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 19/2018 konané dne 29. srpna 2018 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 19/2018 konané dne 29. srpna 2018 Přítomni: Bc. Rajchertová, p. Wiesner, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Ing. Dominik Omluveni: Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: pí Lencová,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2017 konané dne 22. listopadu 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2017 konané dne 22. listopadu 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2017 konané dne 22. listopadu 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Wiesner, p. Lenc, Bc. Rajchertová, Mgr. Kořanová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2014 konané dne 19. února 2014

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2014 konané dne 19. února 2014 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2014 konané dne 19. února 2014 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava Mgr. Mrzílková, p. Šenkýř, Ing. Kocourek Omluven: Za MěÚ: JUDr.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2018 konané dne 23. května 2018

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2018 konané dne 23. května 2018 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2018 konané dne 23. května 2018 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Wiesner, p. Lenc, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová Za MěÚ: Ing. Svoboda,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 10/2015, konané dne 10. června 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 10/2015, konané dne 10. června 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 10/2015, konané dne 10. června 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 11/2017 konané dne 7. června 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 11/2017 konané dne 7. června 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 11/2017 konané dne 7. června 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Ing. Dominik, p. Wiesner, p. Lenc, Ing. Hrodek, Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven: Bc. Rajchertová Pozdní

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 5/2016 konané dne 16. března 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 5/2016 konané dne 16. března 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 5/2016 konané dne 16. března 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Lenc, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Omluven:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 19/2015, konané dne 11. listopadu 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 19/2015, konané dne 11. listopadu 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 19/2015, konané dne 11. listopadu 2015 Přítomni: Ing. Dominik, p. Lenc, Mgr. Mrzílková, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Omluven: Ing. Hrodek,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 4 konané dne 6. března 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 4 konané dne 6. března 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 4 konané dne 6. března 2013 Přítomni: Mgr. Morava, Ing. Dominik, Ing. Kroužecký, Mgr. Mrzílková, Ing. T. Hrodek, Ing. Kocourek Omluven: p. I. Šenkýř, Pozdní příchod:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2017 konané dne 27. září 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2017 konané dne 27. září 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2017 konané dne 27. září 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Wiesner, p. Lenc, Bc. Rajchertová, Mgr. Kořanová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 13/2017 konané dne 19. července 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 13/2017 konané dne 19. července 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 13/2017 konané dne 19. července 2017 Přítomni: Ing. Dominik, p. Wiesner, p. Lenc, Ing. Hrodek, Bc. Rajchertová, Mgr. Kořanová Omluven: Mgr. Mrzílková, Ing. Svoboda

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 09/2019 konané dne 24. dubna 2019

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 09/2019 konané dne 24. dubna 2019 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 09/2019 konané dne 24. dubna 2019 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Ing. Landová, Mgr. Štěrba, p. Kaňka Omluveni: Bc. Rajchertová Za MěÚ: Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 02/2018 konané dne 24. ledna 2018

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 02/2018 konané dne 24. ledna 2018 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 02/2018 konané dne 24. ledna 2018 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Wiesner, p. Lenc, Bc. Rajchertová, Mgr. Kořanová, Ing. Dominik Za MěÚ: Ing. Svoboda, tajemník MěÚ

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 20/2015, konané dne 25. listopadu 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 20/2015, konané dne 25. listopadu 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 20/2015, konané dne 25. listopadu 2015 Přítomni: Ing. Dominik, p. Lenc, Mgr. Mrzílková, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Petr

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1/2015, konané dne 14. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1/2015, konané dne 14. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1/2015, konané dne 14. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Ing. Dominik, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 9/2016 konané dne 25. května 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 9/2016 konané dne 25. května 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 9/2016 konané dne 25. května 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Lenc, Ing. Hrodek, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven: p.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2014, konané dne 11. června 2014

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2014, konané dne 11. června 2014 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2014, konané dne 11. června 2014 Přítomni: Mgr. Morava Mgr. Mrzílková, p. Šenkýř, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Omluven: Ing. Kocourek Za MěÚ: pí

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 7/2015, konané dne 29. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 7/2015, konané dne 29. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 7/2015, konané dne 29. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 04/2018 konané dne 21. února 2018

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 04/2018 konané dne 21. února 2018 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 04/2018 konané dne 21. února 2018 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Wiesner, p. Lenc, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda, tajemník MěÚ Neratovice

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 14/2014, konané dne 16. července 2014

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 14/2014, konané dne 16. července 2014 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 14/2014, konané dne 16. července 2014 Přítomni: Mgr. Morava Mgr. Mrzílková, p. Šenkýř, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Ing. Kocourek Pozdní příchod:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 02/2017 konané dne 25. ledna 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 02/2017 konané dne 25. ledna 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 02/2017 konané dne 25. ledna 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven: Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 9/2015, konané dne 27. května 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 9/2015, konané dne 27. května 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 9/2015, konané dne 27. května 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 03/2019 konané dne 28. ledna 2019

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 03/2019 konané dne 28. ledna 2019 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 03/2019 konané dne 28. ledna 2019 Přítomni: Ing. Kroužecký, p. Lenc, Mgr. Štěrba, Ing. Landová, p. Kaňka, Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová Omluveni: Pozdní příchod:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1/2016 konané dne 20. ledna 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1/2016 konané dne 20. ledna 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1/2016 konané dne 20. ledna 2016 Přítomni: Ing. Dominik, Mgr. Mrzílková, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Omluven: p. Lenc,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2018 konané dne 18. července 2018

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2018 konané dne 18. července 2018 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2018 konané dne 18. července 2018 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Wiesner, p. Lenc, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová Za MěÚ: Ing. Svoboda,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č.7 konané dne 20. dubna 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č.7 konané dne 20. dubna 2011 Usnesení z jednání Rady města č.7 konané dne 20. dubna 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/7/01/11 - Zápis z likvidační komise 4. RM/7/02/11 - Přehled daňových

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 5/2015, konané dne 1. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 5/2015, konané dne 1. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 5/2015, konané dne 1. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, p. Šenkýř Jednání rady města bylo přítomno

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 15 konané dne 21. září 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 15 konané dne 21. září 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 15 konané dne 21. září 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/15/01/11 - Žádost Domu dětí a mládeže Neratovice o finanční

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 09/2017 konané dne 24. května 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 09/2017 konané dne 24. května 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 09/2017 konané dne 24. května 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc, Ing. Hrodek, Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven: Ing.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 07/2017 konané dne 12. dubna 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 07/2017 konané dne 12. dubna 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 07/2017 konané dne 12. dubna 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc, Ing. Hrodek, Ing. Dominik Za MěÚ: pí Lencová Omluven:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 7/2016 konané dne 27. dubna 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 7/2016 konané dne 27. dubna 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 7/2016 konané dne 27. dubna 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Lenc, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 3/2015, konané dne 18. února 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 3/2015, konané dne 18. února 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 3/2015, konané dne 18. února 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Mgr. Mrzílková Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing. Hrodek, Pozdní příchod:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18 konané dne 25. září 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18 konané dne 25. září 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18 konané dne 25. září 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Mrzílková, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava Omluven: p. Šenkýř, Ing. Kocourek Pozdní příchod: Předčasný

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2016 konané dne 13. července 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2016 konané dne 13. července 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2016 konané dne 13. července 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Lenc, Ing. Hrodek, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svoboda

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2014, konané dne 27. srpna 2014

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2014, konané dne 27. srpna 2014 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 17/2014, konané dne 27. srpna 2014 Přítomni: Mgr. Morava Mgr. Mrzílková, p. Šenkýř, Ing. Kroužecký, Ing. Hrodek, Ing. Kocourek Za MěÚ: JUDr. Konečný Omluveni: Ing.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 č. 101/2016 změnu odpisového plánu pro rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 182 Rada města souhlasí s umístěním antény WIFI pro bezdrátový internet na budově čp. 205 v Ústecké ul. v České Třebové, na základě žádosti Petra Štarmana, IČ 48608840, Komenského 729, 560 02 Česká

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18 konané dne 19. prosince 2012

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18 konané dne 19. prosince 2012 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18 konané dne 19. prosince 2012 Přítomni: Mgr. Morava, Ing. Dominik, Ing. Kocourek, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký Omluven: p. Šenkýř, Pozdní příchod:

Více

Zápis ze 2. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově městského úřadu v Dolních Kounicích

Zápis ze 2. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově městského úřadu v Dolních Kounicích Zápis ze 2. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 12.2.2018 v budově městského úřadu v Dolních Kounicích Přítomní: Ing. Radka Formánková - starostka Lumír Konečný - místostarosta. MUDr. Petr Fila-radní,

Více

Z á p i s. z 23. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 14. listopadu 2018 od 11:30 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 23. schůze Rady města Milevska, která se konala ve středu 14. listopadu 2018 od 11:30 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 14.08.2017 čís. 0823/RMOb-SB/1418/46-0836/RMOb-SB/1418/46 RNDr. Mojmír Krejčíček starosta Stanislav Kokeš člen rady Strana 1/9 Přehled usnesení rady městského

Více

Zápis č. 5/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 26. února 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 5/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 26. února 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 5/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 26. února 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková 5. zasedání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usn.č. 49/02 1) Usn.č. 49/02 2)

Usn.č. 49/02 1) Usn.č. 49/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 49. zasedání konaného dne 24. 8. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

Z á p i s. z 2. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 21. ledna 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 2. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 21. ledna 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

U S N E S E N Í z 54. schůze rady města Žacléř, konané dne 7. prosince 2016

U S N E S E N Í z 54. schůze rady města Žacléř, konané dne 7. prosince 2016 U S N E S E N Í z 54. schůze rady města Žacléř, konané dne 7. prosince 2016 Program: 1. Městská policie Trutnov. 2. Dodatek ke smlouvě o svozu komunálního odpadu. 3. Informace o kontrole sběrného místa.

Více

z 11.řádné schůze Rady města Pelhřimov, která se konala dne od 13:00 hod., v Masarykovo náměstí 2, Pelhřimov

z 11.řádné schůze Rady města Pelhřimov, která se konala dne od 13:00 hod., v Masarykovo náměstí 2, Pelhřimov USNESENÍ z 11.řádné schůze Rady města Pelhřimov, která se konala dne 9. 4. 2019 od 13:00 hod., v Masarykovo náměstí 2, Pelhřimov Usnesení RaMěst č. 11/1/2019/R z 9. 4. 2019 1. Jmenování člena komise -

Více

Vilémov č.p. 172

Vilémov č.p. 172 OBEC VILÉMOV 407 80 Vilémov č.p. 172 Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

Rada města po projednání schválila:

Rada města po projednání schválila: Usnesení z 16. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 28.11.2018 od 13.30 h Přítomni: dle prezenční listiny - 5 Rada města po projednání schválila: v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení č.

Více

RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ. 9. schůze, datum konání od 08:30 do 11:50

RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ. 9. schůze, datum konání od 08:30 do 11:50 RADA MĚSTA NEJDKU USNESENÍ Z JEDNÁNÍ 9. schůze, datum konání 27.02.2019 od 08:30 do 11:50 1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ Rada města usnesením č. RM/316/9/2019 schvaluje předložený program jednání doplněný

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 11. 02. 2019 od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana

Více

OBEC BULOVKA. Zápis z 30. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 22/5/2018 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Bulovce

OBEC BULOVKA. Zápis z 30. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 22/5/2018 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Bulovce Zápis z 30. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 22/5/2018 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Bulovce Počet členů ZO: 8 Přítomni: Šidlová, Štecher, Šebela, Arafa, Maryška, Plaček,

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Karel Jirák, Martin Adam, Bc. Michaela Mašatová, DiS., Mgr. Bořivoj Malát Karel Jirák, Bc. Michaela Mašatová, DiS.

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Karel Jirák, Martin Adam, Bc. Michaela Mašatová, DiS., Mgr. Bořivoj Malát Karel Jirák, Bc. Michaela Mašatová, DiS. Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 20. března 2019 Přítomní: Ověřovatelé

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 61. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 23. května (č. 813/61 827/61)

- 1 - U S N E S E N Í. z 61. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 23. května (č. 813/61 827/61) - 1 - U S N E S E N Í z 61. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 23. května 2017 (č. 813/61 827/61) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Ing. M. Robenek, P. Kukučka Omluveni : Mgr.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011 R 630/11 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 19.12.2011, b) souhlasí s prodloužením

Více

USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 95/ /2015)

USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne (č. usnesení 95/ /2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 2. 3. 2015 (č. usnesení 95/2015-107/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

VÝPIS USNESENÍ. z jednání Zastupitelstva obce Česká konaného dne , zápis č.21/2017

VÝPIS USNESENÍ. z jednání Zastupitelstva obce Česká konaného dne , zápis č.21/2017 VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Česká konaného dne 19. 6. 2017, zápis č.21/2017 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více