Školní vzdělávací program základního vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program základního vzdělávání"

Transkript

1 Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro školní družinu Platnost: tři roky od

2

3 Obsah 1. Cíle školní družiny Délka a časový plán vzdělávání Formy vzdělávání Obsah vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání Popis materiálních podmínek Popis personálních podmínek Popis ekonomických podmínek Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví Klíčové kompetence...8 1

4 2 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461

5 1. Cíle školní družiny naučit se vhodně a efektivně trávit volný čas, umět vhodně relaxovat (budeme se snažit vytvořit si kladný vztah ke knihám, které budeme využívat při odpočinku, uspořádáme výstavku z přinesených knih) rozvíjet individuální schopnosti u dítěte, vést k trpělivosti a vytrvalosti (budeme se snažit vnímat a poslouchat děti, které mají hudební nadání, a předvedou nám svou šikovnost - hra na flétnu, zpěv, doprovod na jednoduché hudební nástroje) umožnit rozvoj tvořivosti, fantazie, představivosti (při výtvarných činnostech necháme dětem možnost využití volných technik, vytváření vlastních návrhů a nápadů) rozvíjet pohybové schopnosti, a to zejména obratnost (připravíme si na vycházky úkoly rozvíjející obratnost - opičí dráha, zdolávání překážek) rozvíjet smysl pro fair-play, vést ke schopnosti umět přijmout vlastní chybu a poučit se z ní (uspořádáme sportovní turnaje - kopaná, vybíjená, soutěžní odpoledne ve školní družině při nepříznivém počasí) osvojovat postoje k úctě, zdraví vlastnímu i ostatních, k praktickým dovednostem (vytvoříme návyk umět pozdravit dospělého člověka, se kterým se setkávám ve škole, pečovat o své zdraví - mytí rukou před jídlem, po vycházce, naučíme se starat o své věci - uklízet vše na své místo, umět se převléknout a obléknout na vycházku, zavázat si tkaničky, poskládat si věci do své aktovky) chránit zdraví, rozvíjet tělesné i rozumové schopnosti, vytvářet životní pohodu, podporovat zdravý způsob života, chování (naučíme se dodržovat pitný režim - doplňování tekutin zakoupenou šťávou, budeme se snažit vytvořit kladné vztahy mezi dětmi v oddělení, kde jsou žáci z více tříd, naučíme starší žáky pomáhat mladším) rozvíjet kladný vztah k životnímu prostředí a jeho ochraně (budeme se pravidelně starat o školní zahradu jejím úklidem, při vycházkách upozorňovat na naše okolí a péči o něj) vytvářet podmínky pro soužití ve společenství ostatních, spolupráce s ostatními jedinci, vytvářet spoluzodpovědnost za své chování (naučíme se respektovat kamarády při různých společných hrách, neohrožovat je svým chováním) rozvíjet dětskou osobnost a zdravou sebedůvěru v rámci určitých pravidel, vytvořit meze (naučíme děti nebát se vyjádřit svůj názor, necháme je spoluvytvářet program a náplň činností) vychovávat všestranně harmonicky rozvinutého jedince pomocí složek výchovy (rozumová, mravní, tělesná, estetická a pracovní) - budeme všechny složky vhodně využívat ve všech činnostech, aby se vzájemně prolínaly rozvíjet správné stravovací návyky, dodržovat pitný režim, režim dne, správnou skladbu potravy (naučíme se správně sedět při jídle, umět správným způsobem držet příbor) posilovat komunikační dovednosti, slovní a mimoslovní projevy, rozvoj slovní zásoby, schopnost správné komunikace (naučíme žáky samostatně organizovat jednoduché hry, starší žáky naučíme nebát se předčítat mladším,zdramatizujeme si pohádky) 3

6 připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi a postoji (nenásilným způsobem seznamovat žáky a učit je tomu, s čím se setkávají kolem sebe - v přírodě rostliny, stromy, zvířata, zajímavosti a krásy v našem okolí, dopravní tematika, umět reagovat na nežádoucí situace spolupráce s policií, hasiči, záchrannou službou, umět poskytnout první pomoc) 2. Délka a časový plán vzdělávání ŠVP pro ŠD je sestaven na dobu jednoho vzdělávacího cyklu (5 let) vedoucí vychovatelka vypracuje roční plán, od kterého se odvíjejí měsíční plány, které si budou vypracovávat vychovatelky každá samostatně vedoucí vychovatelka bude kontrolovat pravidelně měsíční plány na konci školního roku bude prováděna autoevaluace činností zjišťování a vyhodnocování činností (rozhovory s dětmi, ankety, dotazníky) - každá vychovatelka si toto provede sama ve svém oddělení, bude vycházet z věkových zvláštností dětí, individualit a schopností dětí - tímto zhodnocením s dětmi zjistíme, co se dětem v družině líbilo a co ne, co by si přály vylepšit a změnit 3. Formy vzdělávání 4 a) Příležitostné besídky (mikulášská, vánoční) slavnosti (maškarní karneval, MDD) sportovní dny (podzimní a jarní olympiáda, turnaje mezi odděleními v kopané a vybíjené, stolním tenisu) návštěva místní knihovny (podzim, jaro) besedy (lesník, hasiči) spolupráce s DDM Cvrček (pečení vánočních a velikonočních perníčků, návštěvy výstav), výlety (podzimní a velikonoční prázdniny - dle aktuální nabídky) návštěva divadelních představení soutěž ve sběru kaštanů a žaludů b) pravidelné každodenní činnost přihlášených žáků v odděleních ŠD (výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti) odpočinkové a rekreační činnosti, VV, PV, HV, RV, TV, (dle měsíčních plánů každé vychovatelky), dopravní výchova, společensky prospěšné činnosti c) osvětové shromažďování a poskytování informací v oblasti prevence sociálně-patologických jevů, předcházení negativním jevům z působení okolí formou rozhovorů, besed, informací

7 (společné rozbory s dětmi na aktuální témata, beseda s lesníkem - chování v přírodě, péče o zvěř v zimním období, besedy s hasiči a místní policií - předcházení negativním vlivům v našem okolí) d) individuální vytváření podmínek pro rozvoj nadaných žáků (pomáháme rozvíjet nadání u konkrétních dětí - spolupráce s učiteli a rodiči, umožníme dítěti předvést své umění před ostatními - např. v HV, LV, necháme dítěti možnost podílet se např. na výzdobě družiny či chodeb, uspořádáme výstavu jeho prací) individuální přístup k problémovým dětem (formou rozhovorů s dětmi - snažit se najít příčinu problému, spolupracovat s třídním učitelem a s rodiči) e) nabídka spontánních činností dle režimu ŠD (hry v ranní družině, odpolední klidové činnosti, rekreační čin. při pobytu venku) hry dětí dle jejich vlastního výběru (možnost využití molitanových kostek, stolních a společenských her, stavebnic, při pobytu venku možnost využití sportovních pomůcek - míče, švihadla, skákací gumy, odpočinek při rekreačních činnostech - slunění, opalování, stavby domečků v lese, práce s přírodním materiálem) 4. Obsah vzdělávání Vzdělávací oblast : Člověk a jeho svět Tematické okruhy : a) Místo kde žijeme (MŽ) Seznamujeme se s naším městem a jeho okolím v rámci vycházek Uspořádáme soutěže ve vědomostech z našeho města Vytvoříme obrázky zajímavých míst a budov v našem městě - uspořádáme výstavu prací, Cvičíme se v drobných nákupech při vycházkách - poznáváme a určujeme druhy obchodů) b) Lidé kolem nás (LN) Učíme se společně žít a spolupracovat v kolektivu, poznáváme a učíme se komunikovat s lidmi kolem sebe (Hrajeme společně hry na seznámení s novými kamarády) Nakreslíme si družinové tablo - každý si zvolí svého kamaráda, stmelení kolektivu Povídáme si o vztazích v rodině - uspořádáme výstavu obrázků na téma: Moje rodina Připravíme společně maškarní karneval, budeme si vyrábět masky a spolupracovat na vymýšlení her a soutěží c) Lidé a čas (LČ) Naučíme se vhodně trávit volný čas v družině (Budeme vytvářet různé výrobky dle aktuálního období - Podzim: Draci a dráčci, Podzimní ovoce - jablíčka a hrušky, Strašidelný Halloween, Podzimní počasí - zapouštění barev, Zima - vánoční a zimní výzdoba a výrobky, Soutěže ve stavbách ze sněhu, Poznáváme a kreslíme stopy zvířat, Jaro: Jarní 5

8 příroda kolem nás - kreslíme jarní květiny, Zvířátka a jejich mláďátka, Velikonoční výzdoba a výrobky, Den Země - výstava prací na téma: Život na Zemi, Čarodějnice - vyrábíme a kreslíme, Léto: Radovánky na sluníčku, Moje maminka - obrázek k svátku, Moje oblíbená kniha a hrdina, Oslava MDD - kreslíme křídami obrázky na toto téma, Těšíme se na prázdniny) Budeme se společně učit nové písně a básně, naučíme se doprovázet na jednoduché hudební nástroje, hru na tělo d) Rozmanitost přírody (RP) Budeme se při vycházkách seznamovat s přírodou kolem nás a formou her budeme poznávat nové rostliny a zvířátka, budeme vést děti k ochraně životního prostředí a vnímat krásu přírody (Pozorujeme zahrádky v různých ročních obdobích - porovnáváme, Změny v přírodě - podzim, zima, jaro, léto počasí, Voda v přírodě- studánky, potůčky - jak se o ně staráme, Sbíráme kaštany a žaludy - jak žijí zvířátka v zimě, Ptáčci a krmítka - jak se o ně správně staráme) e) Člověk a zdraví (ČZ) Naučíme se správně pečovat o své zdraví, dodržovat hygienické návyky - mytí rukou před jídlem, po vycházce,dodržovat pitný režim a pečovat o své tělo, umět se vhodně oblékat podle počasí, nezatěžovat své tělo nevhodnými a nepřiměřenými činnostmi, naučíme se dbát o své zdraví a bezpečnost v přírodě a na ulici, umět se vhodně chránit před sluncem prevence úpalu, naučíme se správně poskytnout jednoduchou první pomoc Naučíme se vhodně odpočívat po obědě - relaxace na koberci, umět poslouchat předčítání a povídání, autogenní trénink umět uvolnit celé tělo Budeme vybírat vhodné hry a cviky při tělovýchovných chvilkách, abychom nepřetěžovali své tělo, budeme dbát na věk a individuální zvláštnosti dětí 5. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami žáci se zdravotním postižením žáci se zdravotním znevýhodněním (oslabení, s poruchami chování) žáci se sociálním znevýhodněním (ústavní výchova, ochranná výchova, azylant nebo žadatel o azyl, rodinné prostředí s nízkým sociálním postavením) pokud by byl takovýto žák přihlášen do ŠD, vytvoří vychovatelka individuální plán pro práci s ním, po konzultaci s třídním učitelem školní družinu navštěvují žáci z praktických tříd, umístěni v Dětském domově Na Hamrech v Krupce. Tito žáci nevyžadují speciální podmínky pro pobyt v družině, vychovatelka se snaží pracovat a věnovat se individuálně každému, v rámci možností. Spolupracuje s jejich zákonnými zástupci (zástupkyně ředitele, vychovatelky v DD). Žáci se bez problémů zapojují do kolektivu dětí. 6

9 6. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání činnost ŠD je určena přednostně pro žáky 1.stupně ZŠ o přijetí rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky zápisního lístku podmínky způsobu odchodu dítěte ze ŠD jsou uvedeny ve vnitřním řádu ŠD (příloha ŠVP) o naplnění počtu dětí v oddělení rozhoduje ředitel školy při předčasném ukončení zájmového vzdělávání musí podat zákonný zástupce písemné prohlášení o ukončení vzdělávání na konci školního roku zjistí vychovatelky zájem o ŠD v příštím školním roce dokumentace ŠD: třídní kniha, docházkový sešit pro ranní a odpolední družinu, docházkový sešit každé vychovatelky při víkendových akcích podepisují žáci speciální formulář s podmínkami bezpečnosti 7. Popis materiálních podmínek ve školní družině pracují 4 oddělení, z toho 2 odd. na budově ZŠ B. Němcové (budova B) a 2 odd. na ZŠ Fučíkova v Unčíně (budova C) každé odd. má k dispozici svojí místnost, určenou pro zájmové vzdělávání místnosti jsou vybaveny odpovídajícím nábytkem, pomůckami, hračkami (každý rok umožňuje škola, aby si každá vychovatelka dokoupila pomůcky a hračky dle svých potřeb, kdy jsou uvolňovány finance pro ŠD) menší potřeby a pomůcky si dokupují vychovatelky průběžně z peněz, které vybírají za pobyt ve školní družině (200,- Kč na jedno pololetí za dítě) pro hry v odpoledních hodinách lze využít i školní tělocvičnu či počítačovou učebnu pro pobyt venku je možné využít školní zahradu a nově vybudovaná sportovní hřiště na obou budovách žáci jsou vedeni k šetrnému zacházení s vybavením zařízení a pomůckami 8. Popis personálních podmínek zájmové vzdělávání ve školní družině zajišťují čtyři vychovatelky, dvě na budově B v ulici B. Němcové a dvě na budově C v ulici Fučíkova vychovatelka Lada Blažková je absolventkou Střední pedagogické školy v Mostě, obor vychovatelství vychovatelka Ludmila Pelechová je absolventkou Střední pedagogické školy v Mostě, obor vychovatelství obě pracují v ŠD na budově B 7

10 ve ŠD na budově C pracují vychovatelky Marcela Malinová s třicetiletou praxí v oboru a Raisa Huralová, která má vystudované vychovatelství 9. Popis ekonomických podmínek ekonomické podmínky řeší vedení školy, které stanovuje výši 200,-/pololetí na nákup materiálu, jinak je ŠD bez úplaty 10. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví vycházejí z vnitřního řádu ŠD pro specifické činnosti upravují podmínky řády pracoven (tělocvična, počítačová učebna) 11. Klíčové kompetence kompetence vědomosti, dovednosti, návyky, postoje, umění správného využití v životě a) kompetence k učení toho, co se naučíme učíme se s chutí, umíme dokončit započatou práci, umíme zhodnotit své výkony, umíme uplatnit získané vědomosti a dovednosti v praxi jdeme žákům příkladem, uplatňujeme individuální přístup motivujeme je k celoživotnímu vzdělávání b) kompetence k řešení problémů učíme se, jak předcházet některým problémům učíme se vzájemně komunikovat a spolupracovat ve skupině učíme se řešit problémy zodpovědně umíme rozlišovat správná a chybná řešení umíme dokončit započaté činnosti umíme převádět problémy do praxe učíme se obhajovat vlastní názory i zkušenosti učíme se nalézat nová řešení a nebránit se novým postupům a metodám, umíme využívat moderní pomůcky c) kompetence komunikativní umíme ovládat řeč, vhodně vyjadřovat své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi umíme komunikovat bez ostychu s vrstevníky i dospělými 8

11 dokážeme vyjadřovat své pocity řečí, gestem i dalšími prostředky dokážeme používat kultivovanou komunikaci d) kompetence sociální a personální zvládneme samostatně rozhodovat o svých činnostech, uvědomujeme si, že za ně odpovídáme a neseme důsledky projevujeme citlivost a ohleduplnost rozpoznáme vhodné a nevhodné chování vnímáme nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dokážeme se jim bránit spolupracujeme ve skupině, dokážeme se prosadit i podřídit, umíme přijmout kompromis jsme schopni respektovat jiné, být tolerantní k odlišnostem mezi lidmi e) kompetence občanské, činnostní a pracovní učíme se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit odhadujeme rizika svých nápadů přistupujeme odpovědně k úkolům a povinnostem uvědomujeme si práva svá i druhých dbáme na své osobní zdraví i druhých chováme se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i společenské) učíme se rozpoznat opravdové vnitřní hodnoty osobnosti člověka od materiálních povrchních hodnot formou hry se vžíváme do rolí v různých životních situacích a učíme se je řešit vedeme žáky k vzájemnému respektování a vzájemné pomoci podporujeme aktivní přístup ke kultuře, historii státu, města a naší školy f) kompetence k naplnění volného času orientujeme se v možnostech smysluplného trávení volného času umíme si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic rozvíjíme své zájmy v organizovaných skupinových i individuálních činnostech umíme říci ne nevhodným nabídkám na využití volného času 9

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 0 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně Kynžvart Kontakty: telefon: 354 691

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Školní druţina - Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název školy: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 Adresa: Horníkova 1, 628 00 Brno Líšeň Telefon: + 420 517 541 811 e-mail: sekretariat@zshornikova.cz Ředitel školy: Mgr. Roman Burda Telefon:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu DRUŽINA PLNÁ POHODY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN V., OVČÁRECKÁ 374 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP pro školní družinu

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola, Chrast, okres Chrudim Ředitelka školy: Mgr. Lenka Bubínská Vychovatelky: Hana Pátková, Leona Tesařová,Petra Dušková Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, 66467 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme.

Více

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK Základní a mateřská škola Heřmánek Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK 1 1. Identifikační údaje Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Zástupce ředitelky školy pověření řízením školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily Motto:,,Žák není nádoba,kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

zpracovaný podle 5 školského zákona s názvem: Č. j. 18/08

zpracovaný podle 5 školského zákona s názvem: Č. j. 18/08 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání zpracovaný podle 5 školského zákona s názvem: BOBŘÍCI Č. j. 18/08 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy 1 Předkladatel: Identifikační údaje: ŠVP

Více

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Cíle vzdělávání... 4 3. Formy vzdělávání... 5 4. Podmínky přijímání uchazečů a průběhu vzdělávání..

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA (se změnami provedenými k 1. 9. 2013) Základní škola a mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové Obsah 1 Základní údaje o

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ A MŠ VELKÁ LOSENICE Obsah : 1. Obecná charakteristika ŠD 2. Podmínky vzdělávání 2.1. Materiální vybavení ŠD 2.2. Ekonomické podmínky 2.3. Personální

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY BAREVNÉ CESTIČKY K DUZE Duhová cesta pro malého školáka, prosvícená barvami hledání a poznání. Vyjádření sama sebe a pochopení

Více