POJISTNÝ OBZOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJISTNÝ OBZOR 4 2006"

Transkript

1 POJISTNÝ OBZOR ROČNÍK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. (místopředseda), Jaroslava Fašková, Tereza Fricová, PhDr. Jan Kábrt, Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc. (předseda), Bc. Petr Milata, PhDr. Miloš Novák, Ing. Eva Rojková, Ing. Eva Svobodová, Ing. Marek Vích, Mgr. Marek Zeman Šéfredaktorka: Mgr. Eva Trojanová Adresa: Praha 1, Na Poříčí 12 Telefon: , Fax: Grafická úprava, sazba, lito: Grafické studio Weber Tisk: Tiskárna v Ráji, s.r.o., Pardubice ISSN Rozšiřuje: distribuční firma A.L.L. PRODUCTION Poděbradská 24, Praha 9. Tel.: , fax: Objednávky a předplatné na adrese: A.L.L. PRODUCTION, box 732, Praha 1, (nebo Předplatitelé ve Slovenské republice si mohou Pojistný obzor objednat u distribuční firmy L. K. PER- MANENT, PP 4, Bratislava 34. Telefon: , fax: ( Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha, čj. 1692/94 ze dne ; Českou poštou, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem, dne , j.zn.p 330/98. Evidenční číslo MK ČR E Inzerce: Veškeré informace podá redakce. Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme. Přetisk: Povolen pouze se souhlasem redakce a při zachování autorských práv. Česká asociace pojišťoven Internet: Cena: 25 Kč Číslo bylo předáno do výroby: Pojistný obzor je členem Mezinárodní organizace odborného pojišťovacího tisku. OBSAH Stabilita a posílení růstu v roce 2006 (Ing. Ladislav Bartoníček)...3 Proces integrace orgánů dohledu nad finančním trhem dokončen (Rozhovor s náměstkem ministra financí T. Prouzou) (Eva Trojanová)...3 Sjednocený dohled zahájil svoji činnost (Interviev s členkou bankovní rady ČNB M. Erbenovou) (Eva Trojanová)...4 Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...5 Další novela zákona č. 168/1999 Sb. (JUDr. Pavel Bušta)...6 Skupina pojistitelů v čele s Kooperativou pojistila majetek ve správě Národního památkového ústavu (Tiskové sdělení Kooperativy, pojišťovny, a.s.)...7 Anketa: Pojišťovnictví jako studijní předmět (Eva Trojanová)...8 Televizní seriál Osobní finance má premiéru (Jan Kábrt)...12 Evropský srovnávací program (ČAP)...12 INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek)...13 K možnostem rozvoje soukromého zdravotního pojištění v České republice (ČAP)...14 Praxe, Spory, Stanoviska: Nárok na jednorázové odškodnění pozůstalých v občanském právu (JUDr. Vlasta Miklušáková)...15 Telegraficky (Eva Trojanová) výročí Hasičského záchranného sboru ČR (eva)...17 Růst pojistného trhu potvrzen (Tisková zpráva ČAP)...17 Inzerce...18 Velké škody: Zkáza balonu Victor Hugo (Josef Hrubeš)...19 CONTENTS Stability and growth strengthening in 2006 (Ladislav Bartoníček)) Integration of the financial market s supervisory bodies has been finalized (Interview with Deputy Minister of Finance Mr. T. Prouza) (Eva Trojanová) Unified supervisory body started its activity (Interview with M. Erbenová, member of the Czech National Bank Board) (Eva Trojanová) From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) News for motorists: Another amendment of the Act No. 168/1999 Coll. (Pavel Bušta) A group of insurance companies led by Kooperativa co-insured property held in possession of the National Monument Institute Survey: Insurance business as a study unit Part 2 (Eva Trojanová) Private finances TV serial has its premiere (Jan Kábrt) European Comparison Programme (ČAP) INFO from the European Union: EU strategy aiming at improved and simplified legal environment (Josef Čížek) Possible ways of development of the health insurance in the Czech Republic (Czech Insurance Association) Practice, Disputes, Standpoints: Survivors title to single indemnity according to the civil code (Vlasta Miklušáková) By wire (Eva Trojanová) 5th Anniversary of the Czech Fire and Rescue Company (eva) Growth of the insurance market confirmed (ČAP Press Release) Advertisements Big losses: Destruction of the Victor Hugo air-balloon (Josef Hrubeš) CALLING TO YOUR ATTENTION Stability and growth strengthening in 2006 is title to the ČAP President Mr. Ladislav Bartoníček article on assessment of the year 2005 insurance business related achievements and market development and an outlook for The Czech insurance market had to adapt to a number of new legal provisions and experienced a decrees in growth in Though, the insurers improved their competitiveness as far as quality and promptitude of services is concerned. In spite of the fact that the Czech Republic has not suffered any natural catastrophe in 2005, due to the numerous big catastrophes in the world, premiums on industrial risks are likely to move upwards. The market is expected to grow further in POJISTNÝ OBZOR 4/2006

2 Rok 2005 byl na tuzemském pojistném trhu ve znamení rozšiřování a zkvalitňování služeb pojišťoven, zvyšování úrovně ochrany klientů a upevňování ekonomické síly pojistitelů. V roce 2005 nedošlo na rozdíl od předchozích let k žádným přelomovým změnám v legislativě upravující naše podnikání. Českou republiku nepostihly ani rozsáhlejší přírodní katastrofy, jejichž následky bychom museli řešit. V první polovině roku jsme se v pojišťovnách i v asociaci intenzivně věnovali dokončení aplikace nových pojišťovacích zákonů, souvisejících s přistoupením České republiky k EU. Týkalo se to zejména zákonů o pojistné smlouvě a o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, konkrétně např. přípravy odborných zkoušek pojišťovacích zprostředkovatelů. Ve druhé polovině roku byl vydán zákon o finančních konglomerátech a bylo přijato vládní rozhodnutí o integraci dohledu nad finančními službami v rámci ČNB. Osobně považuji za zvláště důležité, že nová legislativa znamená významné posílení ochrany spotřebitele, přináší klientům jasně definovaná práva i povinnosti a tím větší záruky. V loňském roce zaznamenal pojistný trh zpomalení růstu. Celkové předepsané pojistné členů ČAP se podle předběžných výsledků zvýšilo oproti stejnému období roku 2004 o 3,7 % a dosáhlo úrov- Stabilita a posílení růstu v roce 2006 Ing. Ladislav Bartoníček, MBA, prezident České asociace pojišťoven ně 115,8 mld. Kč. Dynamika se snížila zejména v oblasti životního pojištění, kde nárůst dosáhl pouze 1,6 %. Důvodem je především pokles výkonů v oblasti jednorázově placeného pojistného, které se v celkové hodnotě dostalo pod úroveň roku Pozitivním faktem je, že v oblasti běžně placeného pojistného, které tvoří páteř dlouhodobé stability pojistného trhu, došlo k růstu o více než 7 %. Oblast neživotního pojištění vzrostla o více než 5 %. Jsem nicméně přesvědčen, že přes uvedenou stagnaci, která v jistých cyklech není neobvyklá ani na jiných vyspělých pojistných trzích, má český trh stále všechny předpoklady ke stabilnímu růstu. Tempo růstu předepsaného pojistného je však jen jeden pohled na věc. Nesmíme zapomenout na to, že pojišťovny upevnily v roce 2005 svoji ekonomickou sílu a soutěží hlavně v oblasti kvality a rychlosti svých služeb, z čehož profitují především klienti. Světové pojišťovnictví zasáhla v loňském roce řada velkých přírodních katastrof. Zajišťovny ho dokonce označují za jeden z nejhorších v dějinách pojišťovnictví. Vzhledem k tomu, že škody utrpěli nejen přímí pojistitelé, ale rovněž zajistitelé, je zřejmé, že se vliv živelních katastrof dotkne i našeho trhu. Je pravděpodobné, že zajistné sazby v následujících letech pro české pojišťovny vzrostou, což se může projevit i ve výši pojistných sazeb zejména průmyslového pojištění. Věřím, že pojistný trh úspěšně překoná období zpomalení a začne se opět rychle rozvíjet. Mohlo by k tomu přispět i již v roce 2005 připravované zvýšení daňové podpory životního pojištění a penzijního připojištění a pak důchodová reforma jako celek. Soukromé životní pojištění by do budoucna mělo hrát v individuálních finančních plánech obyvatel stále větší roli zejména z pohledu neudržitelnosti stávajícího důchodového systému. Jsme však připraveni spolupracovat se státem i v dalších oblastech a vstoupit například do systému zdravotního pojištění. V roce 2006 počítáme s účinnou spoluprací s regulátorem (Ministerstvem financí) i dohledem (Českou národní bankou). Věřím, že zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, přispěje ke zpružnění dohledu a přinese postupně žádoucí synergické efekty. Budeme intenzivně sledovat i vývoj evropské legislativy a podílet se podle možností na implementaci přijatých směrnic. V tomto smyslu bude pro pojišťovny významný zejména návrh novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Proces integrace orgánů dohledu nad finančním trhem dokončen Původní rozhovor pro Pojistný obzor s náměstkem ministra financí Ing. Tomášem Prouzou Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem nabyl účinnosti dne Můžete stručně vymezit hlavní přínosy, které tato integrace dozoru přinese? Existují i nějaká rizika? Nová úprava zejména mnohem lépe oddělí jednotlivé pravomoci a odpovědnosti. Ministerstvo financí bude autorem veškerých zákonů v oblasti finančního trhu, tedy i v oblasti bankovnictví, kde doposud zákony připravovala ČNB. Naproti tomu ČNB přebírá veškerý dozor nad finančním trhem, kde doposud existovaly čtyři dozorové orgány. To jednak přinášelo riziko šedých zón a nepokrytých oblastí a jednak významně zvyšovalo náklady finančních skupin, které musely poskytovat data různým dozorovým orgánům. Výrazně se zvýší také kontrola činnosti dozoru, neboť jsme zřídili Výbor pro finanční trh s pravomocí sledovat a vyjadřovat se k fungování dozorového orgánu, jeho prioritám a efektivitě. V tomto Výboru se sejdou zástupci trhu a státu a bude zejména na trhu, jak schopné lidi kteří se nebudou bát konfliktu s ČNB nominuje. Letošní rok bude také rokem velké legislativní analýzy povinností a postupu dozoru v jednotlivých segmentech tak, abychom mohli vybrat ten nejlepší z dosavadních rozdílných postupů a v roce 2007 navrhnout legislativní změny, které sjednotí a zefektivní postupy dozoru ve všech segmentech finančního trhu. To by opět mělo pomoci snížit náklady regulovaných firem. Součástí analýzy bude také srovnání regulatorních požadavků v různých oblastech, abychom omezili regulatorní arbitráž a podpořili konkurenci založenou na výhodnosti POJISTNÝ OBZOR 4/2006 3

3 nabídky. Považuji za důležité, aby pro podobné produkty platila stejná pravidla. Roli regulátora bude hrát Ministerstvo financí a roli orgánu dohledu Česká národní banka. Jak budou spolupracovat? Věřím, že ještě lépe než doposud. V posledním roce se podařilo výrazně zlepšit spolupráci obou institucí a po sloučení dozorů bude muset být komunikace ještě intenzivnější. Hodně energie jsme investovali do toho, aby se lidé z MF a z ČNB pravidelně setkávali a vyměňovali si své názory. Připravujeme také dohodu mezi oběma úřady, která bude formalizovat způsoby spolupráce na zákonech a vyhláškách a výměnu dat mezi analytiky ČNB a MF. ČNB bude našim blízkým partnerem při přípravě legislativy, ale stejně významným partnerem bude i trh. Některé asociace, například ČAP nebo AFAM, se již naučily s námi dobře komunikovat a výsledkem spolupráce jsou kvalitnější výstupy MF. Jiné si ještě příliš na větší otevřenost MF nezvykly a jejich akceschopnost je omezenější. Chceme s trhem více spolupracovat, ale ten zájem musí být vzájemný a asociace musí být připraveny poskytnout nám věcné návrhy. Považuji také za přirozené, že obě strany dodržují uzavřené dohody a respektují dohodnutý kompromis. Jaká je další vize regulátora týkající se rozvoje finančního trhu v České republice? Máme velký zájem na tom, aby český finanční sektor prosperoval a aby obstál v konkurenci zahraničních institucí. Musí však uspět kvalitou svých produktů a služeb, úspěch nesmí být založen na nedostatečné transparentnosti či na omezené konkurenci. Nejlepším příkladem našeho zájmu o rozvoj českého finančního trhu je novela zákona o kolektivním investování, která právě putuje parlamentem. Otevíráme v ní pro české investiční společnosti řadu nových možností, zejména pak výrazně zlepšujeme úpravu nemovitostních fondů a fondů kvalifikovaných investorů, které by měly být šity na míru specifickým potřebám klientů. Již jsem se zmínil o velké inventuře naší legislativy, která by měla ukázat nevyrovnanost úprav v jednotlivých sektorech. Chceme také hledat místa, kde legislativa zbytečně zatěžuje finanční instituce nebo jedněm dává neférovou výhodu nad jinými. Ministerstvo financí připraví první verzi této analýzy k veřejné diskusi a bude na trhu, aby nás upozornil na své zkušenosti a problémy. Počítáte v této vizi také se spoluprací s asociacemi působícími na finančním trhu, konkrétně s Českou asociací pojišťoven? V kterých oblastech pak zejména? Ano, asociace jsou našim přirozeným partnerem, stejně jako dozorová instituce. Záleží pouze na asociacích, kolik energie chtějí do vztahu s regulátorem investovat a jak kvalitně reprezentují příslušný segment. Spolupráce s Českou asociací pojišťoven se výrazně zlepšila a náš dnešní vztah považuji za velmi dobře nastavený. ČAP na rozdíl od některých jiných asociací těží jak z dobře fungujícího sekretariátu, tak z kvalitní práce jednotlivých komisí. Letošní rok má tři velká témata. Tím prvním je sloučení dozorů a práce na zlepšení jeho efektivity. Druhým je již zmíněná velká legislativní inventura, ve které budou hrát jednotlivé asociace významnou roli. Třetím velkým tématem je ochrana spotřebitele a finanční vzdělávání. Pracujeme na nalezení rovnováhy mezi zájmy spotřebitelů a finančních institucí a začínáme připravovat systém finančního vzdělávání. Svoji finanční gramotnost by lidé měli budovat již od základní školy, důležité je také koordinovat vzdělávací akce, které pořádá trh nebo na které se vypisují granty. Jen pokud se shodneme na prioritách a sladíme práci různých institucí, budou peníze na vzdělávání vynaloženy efektivně. Rozhovor připravila Eva Trojanová (Pozn. red.: CV Tomáše Prouzy zveřejnil PO v č. 11/2004) Jak se ČNB připravuje na aplikaci zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem? Podle schváleného zákona, počínaje 1. dubnem (účinnost zákona) převezme ČNB agendu Komise pro Sjednocený dohled zahajuje svoji činnost Exkluzivní rozvor s Ing. Michaelou Erbenovou, Ph.D., členkou bankovní rady a vrchní ředitelkou České národní banky. cenné papíry (KCP), Úřadu pro dozor nad pojišťovnictvím a penzijním připojištěním (ÚDPP) a Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami (ÚDDZ). Integrace dohledu do ČNB připravována ve spolupráci všech zainteresovaných institucí ČNB MF, KCP a ÚDDZ. Logisticky komplikovaný proces již více než půl roku řeší projektový tým a realizační tým, jejichž úkolem je zabezpečit celý proces zejména po stránce organizační, provozní a technické. V současné době řeší realizační tým mimo jiné majetkové a provozní vztahy a technicko-bezpečnostní problematiku. Zároveň probíhá postupné přebírání a stěhování archivní a spisové agendy. Zvýšená pozornost je věnována také problematice propojení informačních systémů. Jejich bezchybná funkčnost je pro činnost sjednoceného dohledu klíčová. V současné době probíhá v ČNB testování informačních systémů KCP a ÚDPP, které převezmeme, a ověřování funkčnosti vnějších vazeb. Organizační struktura ČNB bude od 1. dubna rozšířena o dvě nové sekce: sekci regulace a dohledu nad kapitálovým trhem a sekci regulace a dohledu nad pojišťovnami. Dohled nad penzijními fondy, který doposud vykonávaly MF i KCP, bude sjednocen do sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem a dohled nad družstevními záložnami se stane součástí stávající sekce bankovní regulace a dohledu. Stěhování nových zaměstnan- 4 POJISTNÝ OBZOR 4/2006

4 ců do budovy ČNB je plánováno na poslední březnový týden a první dubnový víkend. Od pondělí 3. dubna tak sjednocený dohled zahájí svou činnost. Zbytek roku 2006 bude věnován zejména detailním analýzám, které povedou ke sjednocení regulatorního výkaznictví a metodiky kontrolní činnosti, sladění postupů a procesů (v licencování, dohlídkách, posuzovaní odborné způsobilosti apod.) a lepší provázanosti legislativy. Přínosy sjednoceného dohledu se projeví nejen úsporami výdajů státního rozpočtu, ale ve významné míře také u dozorovaných subjektů působících na finančním trhu v ČR. Roli regulátora bude hrát Ministerstvo financí a roli orgánu dohledu Česká národní banka. Jaká bude jejich spolupráce? Spolu s integrací dohledu dojde s účinností od 1. dubna 2006 i ke změnám v procesu přípravy právních předpisů upravujících finanční trh. Odpovědnost za přípravu všech zákonů v oblasti finančního trhu bude svěřena Ministerstvu financí, což představuje změnu oproti dosavadnímu stavu a přesun legislativních kompetencí nejen z ČNB (která má kompetence k zákonu o bankách), ale i Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj (v oblasti ochrany spotřebitelů, leasingu, spotřebitelských úvěrů a hypoték). ČNB se bude na přípravě zákonů nadále podílet ve formě expertní spolupráce. Návrhy prováděcích právních předpisů pro všechny sektory finančního trhu bude naopak připravovat ČNB za expertní spolupráce MF. Spoluprá- ce mezi MF a ČNB pak bude upravena memorandem o spolupráci. Počítáte také se spoluprací s asociacemi působícími na finančním trhu, konkrétně s Českou asociací pojišťoven? V kterých oblastech pak zejména? Pravidelnou komunikaci s účastníky trhu a asociacemi, které je sdružují, považuje ČNB za předpoklad kvalitní regulace, dohledu a finanční stability. Jsme připraveni navázat partnerský dialog i s Českou asociací pojišťoven. Ve spolupráci s asociacemi chceme zlepšit kvalitu regulace a jednou z našich priorit je i detailní revize postupů a legislativy. Chceme rovněž sjednotit odlišné procesní úpravy a vytvořit společnou firemní kulturu finanční regulace. Stejné druhy rizik by měly být regulovány shodně, sektorové odlišnosti by měly existovat jen v mezinárodně uznávaných odůvodněných případech. Jedním z nových nástrojů pro zvýšení odpovědnosti a transparentnosti dohledu bude Výbor pro finanční trh. Tento výbor, který bude poradním orgánem bankovní rady ČNB, bude složen ze sedmi členů, z nichž tři budou voleni Rozpočtovým výborem PS na návrh profesních asociací působících na finančním trhu. Měl by se zabývat koncepčními otázkami dohledu nad finančním trhem, novými trendy v této oblasti a případnými systémovými problémy při výkonu dohledu. Pro úspěšné fungování výboru bude důležité, aby se jeho členy staly osobnosti respektované celým finančním trhem. Děkuji za rozhovor. Eva Trojanová Curicullum vitae: Ing. Michaela Erbenová, Ph.D. (*1968) vystudovala obor Matematické metody v ekonomii na Moskevské státní universitě (1990) a postgraduální program (Ph.D.) v oboru ekonomie na CERGE na UK v Praze (1997). Během postgraduálních studií absolvovala studijní stáže na University of Amsterdam (1992) a na Princeton University v USA (1993) a výzkumnou stáž na Harvard University v USA (1995), kde pracovala jako výzkumná asistentka prof. Jeffrey Sachse. V letech pracovala v Paříži jako konzultatka OECD v Direktorátu pro vzdělání, zaměstnanost, práci a sociální vztahy. Po krátké pedagogické praxi na CERGE na UK pracovala jako poradkyně předsedy vlády ČR V. Klause ( ) a vedoucí skupiny poradců ministra financí ČR I. Pilipa ( ). Od listopadu 1998 zastávala různé manažerské funkce v Komerční bance, naposledy jako ředitelka divize Vztahy s investory. Od roku 1997 přednáší na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK. Od 1. prosince 2000 byla jmenována členkou bankovní rady České národní banky. Z nových právních předpisů JUDr. Jiřina Kotrbatá 1. Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (účinnost ). 2. Vyhláška č. 40/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí (účinnost ). Změny se týkají 2, 7 a 9. V 7 odst. 2 věta čtvrtá zní: Místo konání řádné odborné zkoušky a místo a datum konání mimořádné odborné zkoušky uveřejní ministerstvo nejpozději 25 dnů před zkouškovým termínem na svých webových stránkách. V 9 odstavec 7 zní: Výkaz činnosti pojišťovací zprostředkovatel opatří datem jeho vypracování a podpisem oprávněné osoby, elektronickou podobu výkazu činnosti pojišťovací zprostředkovatel opatří též ověřovacím kódem přiděleným mu ministerstvem. Jde-li o právnickou osobu, je výkaz činnosti podepsán též jejím odpovědným zástupcem. Pojišťovacímu agentovi nebo pojišťovacímu makléři sdělí ministerstvo ověřovací kód do 30 dnů ode dne jeho registrace. Je-li pojišťovací zprostředkovatel registrován současně jako pojišťovací agent a jako pojišťovací makléř, sdělí mu ministerstvo ověřovací kód zvlášť pro každou takovou registraci. 3. Pod č. 45/2006 Sb. bylo vyhlášeno úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn. 4. Zákon č. 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost ). Rozsáhlá novela, která dále mění zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti, zákon o bankách, o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem, zákon o cenných papírech, zákon o Komisi pro cenné papíry, zákon o auditorech, občanský soudní řád, obchodní zákoník, zákon o dluhopisech, o správních poplatcích, o daních z příjmů a zákon o správě daní a poplatků. Zákon novelizuje i občanský zákoník, zejména Hlavu pátou Spotřebitelské smlouvy. Nové jsou 54a až 54d. 54a Smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku se týká i pojistných služeb. V pochybnostech se má za to, že za smlouvu o finančních službách se pro účely smluv uzavíraných na dálku vždy považuje smlouva uzavíraná v rámci předmětu podnikatelské činnosti, kde na straně dodavatele vystupuje pojišťovna, pojišťovací zprostředkovatel, pojišťovací makléř nebo pojišťovací agent. 54b Poskytování informací spotřebiteli musí být při jednání prostřednictvím prostředku komunikace na dálku s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy o finančních službách poskytnuty stanovené informace o dodavateli, finanční službě, o smlouvě a o možných způsobech mimosoudního řešení sporů nebo možných náhradách z garančních fondů. 54c Právo na odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku. Smlouvy o finančních službách uzavřené přede dnem účinnosti zákona se řídí dosavadními právními předpisy. 5. Zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem (účinnost ). Od se Česká národní banka stane jedinou dozorovou institucí finančního trhu. Dosavadní působnost Ministerstva financí (státního dozoru nad pojišťovnictvím) přechází na ČNB. Mění se celkem 33 zákonů.v zákonu č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, se mění POJISTNÝ OBZOR 4/2006 5

5 zejména ustanovení o státním dozoru (nově dohled), o vedení seznamů odpovědných pojistných matematiků, nucených správců, likvidátorů, o registru zprostředkovatelů pojištění a samostatných likvidátorů pojistných událostí, o stanovení pořádkové pokuty za znemožnění nebo ztížení výkonu dohledu, mění se dále ustanovení o správních deliktech fyzických a právnických osob. Povinnost osob zachovávat mlčenlivost podle dosavadní právní úpravy není tímto zákonem dotčena. Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn. Do zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, se kromě dalších změn vkládá nový 6a Výhradní pojišťovací agent. Ten vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě písemné smlouvy jménem a na účet jedné pojišťovny. Nový je dále 22a Pořádková pokuta, mění se ustanovení o správních deliktech ( 25, 26 a 26a). Změny v 27 se týkají pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti pojišťovacího zprostředkovatele, který provozuje činnost současně jako agent i makléř. Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 377/2005 Sb., se mění zejména tak, že v 30 Soupojištění odstavec 7 zní: S výjimkou pojištění velkých rizik podle zvláštního právního předpisu upravujícího pojišťovnictví se od ustanovení tohoto paragrafu nelze v pojistné smlouvě odchýlit ani v případě, kdy se některý z pojistitelů účastní soupojištění prostřednictvím obchodní sítě založené v místě sídla pojistitele nebo prostřednictvím jeho pobočky, které se nacházejí v jiném členském státě než členském státě sídla pojistitele, nebo nachází-li se pojistné riziko v jiném členském státě nebo v ČR. Změny v zákonu č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů se týkají především správních deliktů ( 16, 16a a 16b). 6. Vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů (účinnost ). 7. Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) účinnost Pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie upravuje povinnosti provozovatele v souvislosti se sjednáním pojištění. Výše limitu plnění musí odpovídat rozsahu možných dopadů závažné havárie, které jsou uvedeny ve stanovených dokladech. Zákon nahradí dosavadní zákon č. 353/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 8. Zákon č. 61/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (účinnost ). 9. Zákon č. 62/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony (účinnost ). Další novela zákona č. 168/1999 Sb. Motoristické aktuality JUDr. Pavel Bušta Česká asociace pojišťoven Dne 8. března 2006 se součástí právního řádu České republiky stal zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, kdy byl publikován v částce 24 Sbírky zákonů. Tímto zákonem se vedle zákona o pojišťovnictví, zákona o pojistné smlouvě, zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a dalších mění i zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 47/2004 Sb. a zákona č. 377/ 2005 Sb. Novelizována jsou zejména ustanovení o správně trestní odpovědnosti za správní delikty takto: 16 Přestupky (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti ( 1 odst. 2), b) neodevzdá příslušnému orgánu evidence státní poznávací znač- 6 POJISTNÝ OBZOR 4/2006

6 ku a osvědčení o registraci vozidla v případě zániku pojištění odpovědnosti podle 15 odst. 5, nebo c) nepředloží při provozu vozidla na požádání příslušníka Policie České republiky doklady o pojištění odpovědnosti podle 17 odst. 1. (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do Kč nebo zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel až na dobu jednoho roku, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 1000 Kč. V blokovém řízení lze za přestupek podle odstavce 1 písm. c) uložit pokutu do 500 Kč. 16a Správní delikty právnických osob (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že a) provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti ( 1 odst. 2), nebo b) neodevzdá příslušnému orgánu evidence státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla v případě zániku pojištění odpovědnosti podle 15 odst. 5. (2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) pokuta do Kč. Za 16a se dále vkládá nový 16b, který včetně nadpisu zní: 16b Společná ustanovení (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. (4) Správní delikty podle 16a v prvním stupni projednávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřady městských částí vymezených Statutem hlavního města Prahy. Přestupky podle odstavce 1 písm. c) může projednávat Policie České republiky v blokovém řízení. (5) Místní příslušnost správního orgánu k projednání správních deliktů podle 16 a 16a se řídí trvalým pobytem fyzické osoby nebo sídlem právnické osoby podezřelé ze spáchání správního deliktu. (6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil. Pokuty uložené v blokovém řízení Policií České republiky jsou příjmem státního rozpočtu. Opět s vadami Předmětná novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, která nabývá účinnosti jen šest měsíců od předcházející novely provedené zákonem č. 377/2005 Sb., bohužel trpí věcnými i právními nedostatky. V 16 odst. 1 písm. a) se zcela nesprávně vymezuje objektivní stránka daného správního deliktu, neboť jím bude mimo jiné i provozování vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti ( 5 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Ustanovení není v souladu ani s usnesením vlády ČR č. 162/2002, o koncepci reformy správního trestání, podle něhož musí být objektivní stránka správního deliktu vymezena přesně a určitě. V 16 odst. 1 písm. b) je vadně vymezena objektivní stránka i této skutkové podstaty správního deliktu. Nelze si především dost dobře představit, že fyzická osoba může odevzdat státní poznávací značku, která je toliko číselným a písmenným symbolem. Proto bylo třeba nahradit slova státní poznávací značku slovy tabulky státní poznávací značky. Dále bylo nezbytné za slovo vozidla doplnit slova nebo osvědčení o technickém průkazu vozidla, aby se skutková podstata přestupku podle tohoto ustanovení vztahovala i na jednání týkající se vozidel, k nimž nebylo vydáno osvědčení o registraci vozidla. Jedná se o vozidla v řádu statisíců, která byla registrová a před 1. červencem 2001, kdy nabyl účinnosti zákon č. 56/2001 Sb., a k nimž vedle technického průkazu bylo vydáváno osvědčení o technickém průkazu motorového přípojného vozidla. Analogicky totéž platí o stávajícím ustanovení 15 odst. 5. V 16 odst. 1 písm. c) se spolu s ustanovením 16b odst. 5 zakládá možnost kompetenčních konfliktů ve vztahu k přestupkům podle 22 odst. 1 písm. l) zákona č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spáchaných porušením ustanovení 6 odst. 3 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, u nichž je místní příslušnost správních orgánů dána místem spáchání přestupku. Navíc nelze považovat za protiprávní jednání skutečnost, že příslušníkovi Policie České republiky nejsou předloženy všechny doklady vymezené v ustanovení 17 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť jde o požadavek v drtivé většině případů nesplnitelný. O ustanovení 16a odst. 1 písm. a) a b) platí obdobně totéž, co uvádím k ustanovení 16 odst. 1 písm. a) a b). Z řady důvodů není optimální ani ustanovení 16b odst. 1, nehledě na skutečnost, že není jednoznačně určené, o jaký správní delikt se jedná. To platí i o ustanovení 16b odst. 2 a 3. Potřebné by současně bylo explicitně odkázat na právní předpis, podle kterého se posoudí obecné podmínky odpovědnosti za přestupky podle 16 odst. 1 a provede řízení o nich, jako tomu bylo dosud a zcela nepochopitelně bylo od takové úpravy odstoupeno. Jak z naznačeného vyplývá, důvodů je dost k tomu, aby naznačená, v pořadí již šestá, novela byla novelizována v rámci další připravované novelizace zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Přitom si lze jen přát, aby v zájmu stability předmětné právní úpravy, ale i právního řádu vůbec, nepřibývaly novely zákonů jen proto, že se jimi odstraňují nedostatky novel předchozích. Skupina pojistitelů v čele s Kooperativou pojistila majetek ve správě Národního památkového ústavu Unikátní pojištění národních kulturních památek včetně rozsáhlých mobiliářů uzavřela v polovině ledna skupina sedmi pojistitelů v čele s Kooperativou s Národním památkovým ústavem (NPÚ). Poskytnutá pojistná ochrana je výsledkem snahy omezit finanční dopad tragických a pro ústav mnohdy finančně neřešitelných událostí, mezi které se například řadí loňský požár hradu Pernštejna, uvedl Zdeněk Novák, který je řízením NPÚ pověřen. Kooperativa se jako vedoucí pojistitel v ČR v oblasti pojištění měst a obcí a vůbec municipalit na této smlouvě velmi ráda podílela. Věříme, že v budoucnu se bude naše spolupráce dále rozvíjet, uvedl tiskový mluvčí druhé největší pojišťovny v ČR Marek Vích. Skupina sedmi pojišťoven v čele s Kooperativou jako vedoucím pojistitelem (Kooperativa, Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, ČSOB Pojišťovna, Hasičská vzájemná pojišťovna, UNIQA a Allianz) poskytne NPÚ na období od do pojistnou ochranu proti všem živelním pohromám včetně rizika povodeň. Smlouva dále zahrnuje pojištění movitých kulturních památek pro případy odcizení, vandalismu či náhrady ztráty tržeb z poškozeného majetku i pro případ odpovědnosti ústavu za škody vzniklé třetím osobám. Pojistná smlouva pro pojištění majetku České republiky ve správě NPÚ završuje několikaměsíční úsilí týmu pracovníků ústavu, kterým při přípravě podkladů pro veřejnou obchodní soutěž pomáhali odborníci české pobočky společnosti MARSH - vedoucího světového pojišťovacího makléře, který má zkušenosti např. s pojištěním státních sbírek výtvarného umění ruské Ermitáže či Treťjakovské galerie. Pramen: Tiskové sdělení Kooperativy, pojišťovny, a. s., ze dne 16. ledna 2006 POJISTNÝ OBZOR 4/2006 7

POJISTNÝ OBZOR 9 2007 ROČNÍK LXXXIV

POJISTNÝ OBZOR 9 2007 ROČNÍK LXXXIV POJISTNÝ OBZOR 9 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven Obsah Žít odpovědně s pojištěním Úvodní slovo 2 Pojišťovnictví v České republice 4 Vývoj národního hospodářství

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

POJISTN OBZOR 12 OBSAH 2006 RO»NÕK LXXXIII

POJISTN OBZOR 12 OBSAH 2006 RO»NÕK LXXXIII POJISTN OBZOR 12 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 11 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTNÝ OBZOR 10 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven 2007 2008 2009 2010 Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven Obsah 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura pojistného

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010 Pojistný obzor Ročník 87 2010 4 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL NA AKTUÁLNÍ TÉMA Daňová podpora soukromého životního pojištění bude zachována 4 Rozhovor s ministrem financí Miroslavem Kalouskem

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování)

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování) 3/2008 OBSAH VI. sněm Svazu účetních Str. 1 2 Nová koncepce certifikace opakování hlavních zásad Str. 1 3 EDITORIAL Vážení čtenáři, od květnového vydání bulletinu proběhly nejen zkoušky v systému certifikace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz Registrovaný pojišťovací makléř číslo 001 4 LOYDEX Your global partner Profil společnosti Vážení obchodní partneři, jsem rád, že při hodnocení výsledku

Více

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006 61. kongres OEC v Toulouse KONTAKTY Institut Svazu účetních, a. s. V Tůních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz E-mail:

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních. O projektu a jeho výsledcích

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních. O projektu a jeho výsledcích Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních O projektu a jeho výsledcích 1 O projektu Úroveň služeb poskytovaných v oboru účetnictví je v současné době v České republice velmi různorodá.

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Diplomová práce 2009 ANOTACE Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Andrea Valihorová Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Studijní program: N 6202 Hospodářská politika správa Studijní

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel Veronika Mikelová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORABAKALÁŘSKÉPRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více