POJISTNÝ OBZOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJISTNÝ OBZOR 4 2006"

Transkript

1 POJISTNÝ OBZOR ROČNÍK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. (místopředseda), Jaroslava Fašková, Tereza Fricová, PhDr. Jan Kábrt, Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc. (předseda), Bc. Petr Milata, PhDr. Miloš Novák, Ing. Eva Rojková, Ing. Eva Svobodová, Ing. Marek Vích, Mgr. Marek Zeman Šéfredaktorka: Mgr. Eva Trojanová Adresa: Praha 1, Na Poříčí 12 Telefon: , Fax: Grafická úprava, sazba, lito: Grafické studio Weber Tisk: Tiskárna v Ráji, s.r.o., Pardubice ISSN Rozšiřuje: distribuční firma A.L.L. PRODUCTION Poděbradská 24, Praha 9. Tel.: , fax: Objednávky a předplatné na adrese: A.L.L. PRODUCTION, box 732, Praha 1, (nebo Předplatitelé ve Slovenské republice si mohou Pojistný obzor objednat u distribuční firmy L. K. PER- MANENT, PP 4, Bratislava 34. Telefon: , fax: ( Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha, čj. 1692/94 ze dne ; Českou poštou, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem, dne , j.zn.p 330/98. Evidenční číslo MK ČR E Inzerce: Veškeré informace podá redakce. Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme. Přetisk: Povolen pouze se souhlasem redakce a při zachování autorských práv. Česká asociace pojišťoven Internet: Cena: 25 Kč Číslo bylo předáno do výroby: Pojistný obzor je členem Mezinárodní organizace odborného pojišťovacího tisku. OBSAH Stabilita a posílení růstu v roce 2006 (Ing. Ladislav Bartoníček)...3 Proces integrace orgánů dohledu nad finančním trhem dokončen (Rozhovor s náměstkem ministra financí T. Prouzou) (Eva Trojanová)...3 Sjednocený dohled zahájil svoji činnost (Interviev s členkou bankovní rady ČNB M. Erbenovou) (Eva Trojanová)...4 Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...5 Další novela zákona č. 168/1999 Sb. (JUDr. Pavel Bušta)...6 Skupina pojistitelů v čele s Kooperativou pojistila majetek ve správě Národního památkového ústavu (Tiskové sdělení Kooperativy, pojišťovny, a.s.)...7 Anketa: Pojišťovnictví jako studijní předmět (Eva Trojanová)...8 Televizní seriál Osobní finance má premiéru (Jan Kábrt)...12 Evropský srovnávací program (ČAP)...12 INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek)...13 K možnostem rozvoje soukromého zdravotního pojištění v České republice (ČAP)...14 Praxe, Spory, Stanoviska: Nárok na jednorázové odškodnění pozůstalých v občanském právu (JUDr. Vlasta Miklušáková)...15 Telegraficky (Eva Trojanová) výročí Hasičského záchranného sboru ČR (eva)...17 Růst pojistného trhu potvrzen (Tisková zpráva ČAP)...17 Inzerce...18 Velké škody: Zkáza balonu Victor Hugo (Josef Hrubeš)...19 CONTENTS Stability and growth strengthening in 2006 (Ladislav Bartoníček)) Integration of the financial market s supervisory bodies has been finalized (Interview with Deputy Minister of Finance Mr. T. Prouza) (Eva Trojanová) Unified supervisory body started its activity (Interview with M. Erbenová, member of the Czech National Bank Board) (Eva Trojanová) From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) News for motorists: Another amendment of the Act No. 168/1999 Coll. (Pavel Bušta) A group of insurance companies led by Kooperativa co-insured property held in possession of the National Monument Institute Survey: Insurance business as a study unit Part 2 (Eva Trojanová) Private finances TV serial has its premiere (Jan Kábrt) European Comparison Programme (ČAP) INFO from the European Union: EU strategy aiming at improved and simplified legal environment (Josef Čížek) Possible ways of development of the health insurance in the Czech Republic (Czech Insurance Association) Practice, Disputes, Standpoints: Survivors title to single indemnity according to the civil code (Vlasta Miklušáková) By wire (Eva Trojanová) 5th Anniversary of the Czech Fire and Rescue Company (eva) Growth of the insurance market confirmed (ČAP Press Release) Advertisements Big losses: Destruction of the Victor Hugo air-balloon (Josef Hrubeš) CALLING TO YOUR ATTENTION Stability and growth strengthening in 2006 is title to the ČAP President Mr. Ladislav Bartoníček article on assessment of the year 2005 insurance business related achievements and market development and an outlook for The Czech insurance market had to adapt to a number of new legal provisions and experienced a decrees in growth in Though, the insurers improved their competitiveness as far as quality and promptitude of services is concerned. In spite of the fact that the Czech Republic has not suffered any natural catastrophe in 2005, due to the numerous big catastrophes in the world, premiums on industrial risks are likely to move upwards. The market is expected to grow further in POJISTNÝ OBZOR 4/2006

2 Rok 2005 byl na tuzemském pojistném trhu ve znamení rozšiřování a zkvalitňování služeb pojišťoven, zvyšování úrovně ochrany klientů a upevňování ekonomické síly pojistitelů. V roce 2005 nedošlo na rozdíl od předchozích let k žádným přelomovým změnám v legislativě upravující naše podnikání. Českou republiku nepostihly ani rozsáhlejší přírodní katastrofy, jejichž následky bychom museli řešit. V první polovině roku jsme se v pojišťovnách i v asociaci intenzivně věnovali dokončení aplikace nových pojišťovacích zákonů, souvisejících s přistoupením České republiky k EU. Týkalo se to zejména zákonů o pojistné smlouvě a o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, konkrétně např. přípravy odborných zkoušek pojišťovacích zprostředkovatelů. Ve druhé polovině roku byl vydán zákon o finančních konglomerátech a bylo přijato vládní rozhodnutí o integraci dohledu nad finančními službami v rámci ČNB. Osobně považuji za zvláště důležité, že nová legislativa znamená významné posílení ochrany spotřebitele, přináší klientům jasně definovaná práva i povinnosti a tím větší záruky. V loňském roce zaznamenal pojistný trh zpomalení růstu. Celkové předepsané pojistné členů ČAP se podle předběžných výsledků zvýšilo oproti stejnému období roku 2004 o 3,7 % a dosáhlo úrov- Stabilita a posílení růstu v roce 2006 Ing. Ladislav Bartoníček, MBA, prezident České asociace pojišťoven ně 115,8 mld. Kč. Dynamika se snížila zejména v oblasti životního pojištění, kde nárůst dosáhl pouze 1,6 %. Důvodem je především pokles výkonů v oblasti jednorázově placeného pojistného, které se v celkové hodnotě dostalo pod úroveň roku Pozitivním faktem je, že v oblasti běžně placeného pojistného, které tvoří páteř dlouhodobé stability pojistného trhu, došlo k růstu o více než 7 %. Oblast neživotního pojištění vzrostla o více než 5 %. Jsem nicméně přesvědčen, že přes uvedenou stagnaci, která v jistých cyklech není neobvyklá ani na jiných vyspělých pojistných trzích, má český trh stále všechny předpoklady ke stabilnímu růstu. Tempo růstu předepsaného pojistného je však jen jeden pohled na věc. Nesmíme zapomenout na to, že pojišťovny upevnily v roce 2005 svoji ekonomickou sílu a soutěží hlavně v oblasti kvality a rychlosti svých služeb, z čehož profitují především klienti. Světové pojišťovnictví zasáhla v loňském roce řada velkých přírodních katastrof. Zajišťovny ho dokonce označují za jeden z nejhorších v dějinách pojišťovnictví. Vzhledem k tomu, že škody utrpěli nejen přímí pojistitelé, ale rovněž zajistitelé, je zřejmé, že se vliv živelních katastrof dotkne i našeho trhu. Je pravděpodobné, že zajistné sazby v následujících letech pro české pojišťovny vzrostou, což se může projevit i ve výši pojistných sazeb zejména průmyslového pojištění. Věřím, že pojistný trh úspěšně překoná období zpomalení a začne se opět rychle rozvíjet. Mohlo by k tomu přispět i již v roce 2005 připravované zvýšení daňové podpory životního pojištění a penzijního připojištění a pak důchodová reforma jako celek. Soukromé životní pojištění by do budoucna mělo hrát v individuálních finančních plánech obyvatel stále větší roli zejména z pohledu neudržitelnosti stávajícího důchodového systému. Jsme však připraveni spolupracovat se státem i v dalších oblastech a vstoupit například do systému zdravotního pojištění. V roce 2006 počítáme s účinnou spoluprací s regulátorem (Ministerstvem financí) i dohledem (Českou národní bankou). Věřím, že zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, přispěje ke zpružnění dohledu a přinese postupně žádoucí synergické efekty. Budeme intenzivně sledovat i vývoj evropské legislativy a podílet se podle možností na implementaci přijatých směrnic. V tomto smyslu bude pro pojišťovny významný zejména návrh novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Proces integrace orgánů dohledu nad finančním trhem dokončen Původní rozhovor pro Pojistný obzor s náměstkem ministra financí Ing. Tomášem Prouzou Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem nabyl účinnosti dne Můžete stručně vymezit hlavní přínosy, které tato integrace dozoru přinese? Existují i nějaká rizika? Nová úprava zejména mnohem lépe oddělí jednotlivé pravomoci a odpovědnosti. Ministerstvo financí bude autorem veškerých zákonů v oblasti finančního trhu, tedy i v oblasti bankovnictví, kde doposud zákony připravovala ČNB. Naproti tomu ČNB přebírá veškerý dozor nad finančním trhem, kde doposud existovaly čtyři dozorové orgány. To jednak přinášelo riziko šedých zón a nepokrytých oblastí a jednak významně zvyšovalo náklady finančních skupin, které musely poskytovat data různým dozorovým orgánům. Výrazně se zvýší také kontrola činnosti dozoru, neboť jsme zřídili Výbor pro finanční trh s pravomocí sledovat a vyjadřovat se k fungování dozorového orgánu, jeho prioritám a efektivitě. V tomto Výboru se sejdou zástupci trhu a státu a bude zejména na trhu, jak schopné lidi kteří se nebudou bát konfliktu s ČNB nominuje. Letošní rok bude také rokem velké legislativní analýzy povinností a postupu dozoru v jednotlivých segmentech tak, abychom mohli vybrat ten nejlepší z dosavadních rozdílných postupů a v roce 2007 navrhnout legislativní změny, které sjednotí a zefektivní postupy dozoru ve všech segmentech finančního trhu. To by opět mělo pomoci snížit náklady regulovaných firem. Součástí analýzy bude také srovnání regulatorních požadavků v různých oblastech, abychom omezili regulatorní arbitráž a podpořili konkurenci založenou na výhodnosti POJISTNÝ OBZOR 4/2006 3

3 nabídky. Považuji za důležité, aby pro podobné produkty platila stejná pravidla. Roli regulátora bude hrát Ministerstvo financí a roli orgánu dohledu Česká národní banka. Jak budou spolupracovat? Věřím, že ještě lépe než doposud. V posledním roce se podařilo výrazně zlepšit spolupráci obou institucí a po sloučení dozorů bude muset být komunikace ještě intenzivnější. Hodně energie jsme investovali do toho, aby se lidé z MF a z ČNB pravidelně setkávali a vyměňovali si své názory. Připravujeme také dohodu mezi oběma úřady, která bude formalizovat způsoby spolupráce na zákonech a vyhláškách a výměnu dat mezi analytiky ČNB a MF. ČNB bude našim blízkým partnerem při přípravě legislativy, ale stejně významným partnerem bude i trh. Některé asociace, například ČAP nebo AFAM, se již naučily s námi dobře komunikovat a výsledkem spolupráce jsou kvalitnější výstupy MF. Jiné si ještě příliš na větší otevřenost MF nezvykly a jejich akceschopnost je omezenější. Chceme s trhem více spolupracovat, ale ten zájem musí být vzájemný a asociace musí být připraveny poskytnout nám věcné návrhy. Považuji také za přirozené, že obě strany dodržují uzavřené dohody a respektují dohodnutý kompromis. Jaká je další vize regulátora týkající se rozvoje finančního trhu v České republice? Máme velký zájem na tom, aby český finanční sektor prosperoval a aby obstál v konkurenci zahraničních institucí. Musí však uspět kvalitou svých produktů a služeb, úspěch nesmí být založen na nedostatečné transparentnosti či na omezené konkurenci. Nejlepším příkladem našeho zájmu o rozvoj českého finančního trhu je novela zákona o kolektivním investování, která právě putuje parlamentem. Otevíráme v ní pro české investiční společnosti řadu nových možností, zejména pak výrazně zlepšujeme úpravu nemovitostních fondů a fondů kvalifikovaných investorů, které by měly být šity na míru specifickým potřebám klientů. Již jsem se zmínil o velké inventuře naší legislativy, která by měla ukázat nevyrovnanost úprav v jednotlivých sektorech. Chceme také hledat místa, kde legislativa zbytečně zatěžuje finanční instituce nebo jedněm dává neférovou výhodu nad jinými. Ministerstvo financí připraví první verzi této analýzy k veřejné diskusi a bude na trhu, aby nás upozornil na své zkušenosti a problémy. Počítáte v této vizi také se spoluprací s asociacemi působícími na finančním trhu, konkrétně s Českou asociací pojišťoven? V kterých oblastech pak zejména? Ano, asociace jsou našim přirozeným partnerem, stejně jako dozorová instituce. Záleží pouze na asociacích, kolik energie chtějí do vztahu s regulátorem investovat a jak kvalitně reprezentují příslušný segment. Spolupráce s Českou asociací pojišťoven se výrazně zlepšila a náš dnešní vztah považuji za velmi dobře nastavený. ČAP na rozdíl od některých jiných asociací těží jak z dobře fungujícího sekretariátu, tak z kvalitní práce jednotlivých komisí. Letošní rok má tři velká témata. Tím prvním je sloučení dozorů a práce na zlepšení jeho efektivity. Druhým je již zmíněná velká legislativní inventura, ve které budou hrát jednotlivé asociace významnou roli. Třetím velkým tématem je ochrana spotřebitele a finanční vzdělávání. Pracujeme na nalezení rovnováhy mezi zájmy spotřebitelů a finančních institucí a začínáme připravovat systém finančního vzdělávání. Svoji finanční gramotnost by lidé měli budovat již od základní školy, důležité je také koordinovat vzdělávací akce, které pořádá trh nebo na které se vypisují granty. Jen pokud se shodneme na prioritách a sladíme práci různých institucí, budou peníze na vzdělávání vynaloženy efektivně. Rozhovor připravila Eva Trojanová (Pozn. red.: CV Tomáše Prouzy zveřejnil PO v č. 11/2004) Jak se ČNB připravuje na aplikaci zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem? Podle schváleného zákona, počínaje 1. dubnem (účinnost zákona) převezme ČNB agendu Komise pro Sjednocený dohled zahajuje svoji činnost Exkluzivní rozvor s Ing. Michaelou Erbenovou, Ph.D., členkou bankovní rady a vrchní ředitelkou České národní banky. cenné papíry (KCP), Úřadu pro dozor nad pojišťovnictvím a penzijním připojištěním (ÚDPP) a Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami (ÚDDZ). Integrace dohledu do ČNB připravována ve spolupráci všech zainteresovaných institucí ČNB MF, KCP a ÚDDZ. Logisticky komplikovaný proces již více než půl roku řeší projektový tým a realizační tým, jejichž úkolem je zabezpečit celý proces zejména po stránce organizační, provozní a technické. V současné době řeší realizační tým mimo jiné majetkové a provozní vztahy a technicko-bezpečnostní problematiku. Zároveň probíhá postupné přebírání a stěhování archivní a spisové agendy. Zvýšená pozornost je věnována také problematice propojení informačních systémů. Jejich bezchybná funkčnost je pro činnost sjednoceného dohledu klíčová. V současné době probíhá v ČNB testování informačních systémů KCP a ÚDPP, které převezmeme, a ověřování funkčnosti vnějších vazeb. Organizační struktura ČNB bude od 1. dubna rozšířena o dvě nové sekce: sekci regulace a dohledu nad kapitálovým trhem a sekci regulace a dohledu nad pojišťovnami. Dohled nad penzijními fondy, který doposud vykonávaly MF i KCP, bude sjednocen do sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem a dohled nad družstevními záložnami se stane součástí stávající sekce bankovní regulace a dohledu. Stěhování nových zaměstnan- 4 POJISTNÝ OBZOR 4/2006

4 ců do budovy ČNB je plánováno na poslední březnový týden a první dubnový víkend. Od pondělí 3. dubna tak sjednocený dohled zahájí svou činnost. Zbytek roku 2006 bude věnován zejména detailním analýzám, které povedou ke sjednocení regulatorního výkaznictví a metodiky kontrolní činnosti, sladění postupů a procesů (v licencování, dohlídkách, posuzovaní odborné způsobilosti apod.) a lepší provázanosti legislativy. Přínosy sjednoceného dohledu se projeví nejen úsporami výdajů státního rozpočtu, ale ve významné míře také u dozorovaných subjektů působících na finančním trhu v ČR. Roli regulátora bude hrát Ministerstvo financí a roli orgánu dohledu Česká národní banka. Jaká bude jejich spolupráce? Spolu s integrací dohledu dojde s účinností od 1. dubna 2006 i ke změnám v procesu přípravy právních předpisů upravujících finanční trh. Odpovědnost za přípravu všech zákonů v oblasti finančního trhu bude svěřena Ministerstvu financí, což představuje změnu oproti dosavadnímu stavu a přesun legislativních kompetencí nejen z ČNB (která má kompetence k zákonu o bankách), ale i Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj (v oblasti ochrany spotřebitelů, leasingu, spotřebitelských úvěrů a hypoték). ČNB se bude na přípravě zákonů nadále podílet ve formě expertní spolupráce. Návrhy prováděcích právních předpisů pro všechny sektory finančního trhu bude naopak připravovat ČNB za expertní spolupráce MF. Spoluprá- ce mezi MF a ČNB pak bude upravena memorandem o spolupráci. Počítáte také se spoluprací s asociacemi působícími na finančním trhu, konkrétně s Českou asociací pojišťoven? V kterých oblastech pak zejména? Pravidelnou komunikaci s účastníky trhu a asociacemi, které je sdružují, považuje ČNB za předpoklad kvalitní regulace, dohledu a finanční stability. Jsme připraveni navázat partnerský dialog i s Českou asociací pojišťoven. Ve spolupráci s asociacemi chceme zlepšit kvalitu regulace a jednou z našich priorit je i detailní revize postupů a legislativy. Chceme rovněž sjednotit odlišné procesní úpravy a vytvořit společnou firemní kulturu finanční regulace. Stejné druhy rizik by měly být regulovány shodně, sektorové odlišnosti by měly existovat jen v mezinárodně uznávaných odůvodněných případech. Jedním z nových nástrojů pro zvýšení odpovědnosti a transparentnosti dohledu bude Výbor pro finanční trh. Tento výbor, který bude poradním orgánem bankovní rady ČNB, bude složen ze sedmi členů, z nichž tři budou voleni Rozpočtovým výborem PS na návrh profesních asociací působících na finančním trhu. Měl by se zabývat koncepčními otázkami dohledu nad finančním trhem, novými trendy v této oblasti a případnými systémovými problémy při výkonu dohledu. Pro úspěšné fungování výboru bude důležité, aby se jeho členy staly osobnosti respektované celým finančním trhem. Děkuji za rozhovor. Eva Trojanová Curicullum vitae: Ing. Michaela Erbenová, Ph.D. (*1968) vystudovala obor Matematické metody v ekonomii na Moskevské státní universitě (1990) a postgraduální program (Ph.D.) v oboru ekonomie na CERGE na UK v Praze (1997). Během postgraduálních studií absolvovala studijní stáže na University of Amsterdam (1992) a na Princeton University v USA (1993) a výzkumnou stáž na Harvard University v USA (1995), kde pracovala jako výzkumná asistentka prof. Jeffrey Sachse. V letech pracovala v Paříži jako konzultatka OECD v Direktorátu pro vzdělání, zaměstnanost, práci a sociální vztahy. Po krátké pedagogické praxi na CERGE na UK pracovala jako poradkyně předsedy vlády ČR V. Klause ( ) a vedoucí skupiny poradců ministra financí ČR I. Pilipa ( ). Od listopadu 1998 zastávala různé manažerské funkce v Komerční bance, naposledy jako ředitelka divize Vztahy s investory. Od roku 1997 přednáší na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK. Od 1. prosince 2000 byla jmenována členkou bankovní rady České národní banky. Z nových právních předpisů JUDr. Jiřina Kotrbatá 1. Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (účinnost ). 2. Vyhláška č. 40/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí (účinnost ). Změny se týkají 2, 7 a 9. V 7 odst. 2 věta čtvrtá zní: Místo konání řádné odborné zkoušky a místo a datum konání mimořádné odborné zkoušky uveřejní ministerstvo nejpozději 25 dnů před zkouškovým termínem na svých webových stránkách. V 9 odstavec 7 zní: Výkaz činnosti pojišťovací zprostředkovatel opatří datem jeho vypracování a podpisem oprávněné osoby, elektronickou podobu výkazu činnosti pojišťovací zprostředkovatel opatří též ověřovacím kódem přiděleným mu ministerstvem. Jde-li o právnickou osobu, je výkaz činnosti podepsán též jejím odpovědným zástupcem. Pojišťovacímu agentovi nebo pojišťovacímu makléři sdělí ministerstvo ověřovací kód do 30 dnů ode dne jeho registrace. Je-li pojišťovací zprostředkovatel registrován současně jako pojišťovací agent a jako pojišťovací makléř, sdělí mu ministerstvo ověřovací kód zvlášť pro každou takovou registraci. 3. Pod č. 45/2006 Sb. bylo vyhlášeno úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn. 4. Zákon č. 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost ). Rozsáhlá novela, která dále mění zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti, zákon o bankách, o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem, zákon o cenných papírech, zákon o Komisi pro cenné papíry, zákon o auditorech, občanský soudní řád, obchodní zákoník, zákon o dluhopisech, o správních poplatcích, o daních z příjmů a zákon o správě daní a poplatků. Zákon novelizuje i občanský zákoník, zejména Hlavu pátou Spotřebitelské smlouvy. Nové jsou 54a až 54d. 54a Smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku se týká i pojistných služeb. V pochybnostech se má za to, že za smlouvu o finančních službách se pro účely smluv uzavíraných na dálku vždy považuje smlouva uzavíraná v rámci předmětu podnikatelské činnosti, kde na straně dodavatele vystupuje pojišťovna, pojišťovací zprostředkovatel, pojišťovací makléř nebo pojišťovací agent. 54b Poskytování informací spotřebiteli musí být při jednání prostřednictvím prostředku komunikace na dálku s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy o finančních službách poskytnuty stanovené informace o dodavateli, finanční službě, o smlouvě a o možných způsobech mimosoudního řešení sporů nebo možných náhradách z garančních fondů. 54c Právo na odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku. Smlouvy o finančních službách uzavřené přede dnem účinnosti zákona se řídí dosavadními právními předpisy. 5. Zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem (účinnost ). Od se Česká národní banka stane jedinou dozorovou institucí finančního trhu. Dosavadní působnost Ministerstva financí (státního dozoru nad pojišťovnictvím) přechází na ČNB. Mění se celkem 33 zákonů.v zákonu č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, se mění POJISTNÝ OBZOR 4/2006 5

5 zejména ustanovení o státním dozoru (nově dohled), o vedení seznamů odpovědných pojistných matematiků, nucených správců, likvidátorů, o registru zprostředkovatelů pojištění a samostatných likvidátorů pojistných událostí, o stanovení pořádkové pokuty za znemožnění nebo ztížení výkonu dohledu, mění se dále ustanovení o správních deliktech fyzických a právnických osob. Povinnost osob zachovávat mlčenlivost podle dosavadní právní úpravy není tímto zákonem dotčena. Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn. Do zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, se kromě dalších změn vkládá nový 6a Výhradní pojišťovací agent. Ten vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě písemné smlouvy jménem a na účet jedné pojišťovny. Nový je dále 22a Pořádková pokuta, mění se ustanovení o správních deliktech ( 25, 26 a 26a). Změny v 27 se týkají pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti pojišťovacího zprostředkovatele, který provozuje činnost současně jako agent i makléř. Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 377/2005 Sb., se mění zejména tak, že v 30 Soupojištění odstavec 7 zní: S výjimkou pojištění velkých rizik podle zvláštního právního předpisu upravujícího pojišťovnictví se od ustanovení tohoto paragrafu nelze v pojistné smlouvě odchýlit ani v případě, kdy se některý z pojistitelů účastní soupojištění prostřednictvím obchodní sítě založené v místě sídla pojistitele nebo prostřednictvím jeho pobočky, které se nacházejí v jiném členském státě než členském státě sídla pojistitele, nebo nachází-li se pojistné riziko v jiném členském státě nebo v ČR. Změny v zákonu č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů se týkají především správních deliktů ( 16, 16a a 16b). 6. Vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů (účinnost ). 7. Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) účinnost Pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie upravuje povinnosti provozovatele v souvislosti se sjednáním pojištění. Výše limitu plnění musí odpovídat rozsahu možných dopadů závažné havárie, které jsou uvedeny ve stanovených dokladech. Zákon nahradí dosavadní zákon č. 353/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 8. Zákon č. 61/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (účinnost ). 9. Zákon č. 62/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony (účinnost ). Další novela zákona č. 168/1999 Sb. Motoristické aktuality JUDr. Pavel Bušta Česká asociace pojišťoven Dne 8. března 2006 se součástí právního řádu České republiky stal zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, kdy byl publikován v částce 24 Sbírky zákonů. Tímto zákonem se vedle zákona o pojišťovnictví, zákona o pojistné smlouvě, zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a dalších mění i zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 47/2004 Sb. a zákona č. 377/ 2005 Sb. Novelizována jsou zejména ustanovení o správně trestní odpovědnosti za správní delikty takto: 16 Přestupky (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti ( 1 odst. 2), b) neodevzdá příslušnému orgánu evidence státní poznávací znač- 6 POJISTNÝ OBZOR 4/2006

6 ku a osvědčení o registraci vozidla v případě zániku pojištění odpovědnosti podle 15 odst. 5, nebo c) nepředloží při provozu vozidla na požádání příslušníka Policie České republiky doklady o pojištění odpovědnosti podle 17 odst. 1. (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do Kč nebo zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel až na dobu jednoho roku, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 1000 Kč. V blokovém řízení lze za přestupek podle odstavce 1 písm. c) uložit pokutu do 500 Kč. 16a Správní delikty právnických osob (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že a) provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti ( 1 odst. 2), nebo b) neodevzdá příslušnému orgánu evidence státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla v případě zániku pojištění odpovědnosti podle 15 odst. 5. (2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta do Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) pokuta do Kč. Za 16a se dále vkládá nový 16b, který včetně nadpisu zní: 16b Společná ustanovení (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. (4) Správní delikty podle 16a v prvním stupni projednávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřady městských částí vymezených Statutem hlavního města Prahy. Přestupky podle odstavce 1 písm. c) může projednávat Policie České republiky v blokovém řízení. (5) Místní příslušnost správního orgánu k projednání správních deliktů podle 16 a 16a se řídí trvalým pobytem fyzické osoby nebo sídlem právnické osoby podezřelé ze spáchání správního deliktu. (6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil. Pokuty uložené v blokovém řízení Policií České republiky jsou příjmem státního rozpočtu. Opět s vadami Předmětná novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, která nabývá účinnosti jen šest měsíců od předcházející novely provedené zákonem č. 377/2005 Sb., bohužel trpí věcnými i právními nedostatky. V 16 odst. 1 písm. a) se zcela nesprávně vymezuje objektivní stránka daného správního deliktu, neboť jím bude mimo jiné i provozování vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti ( 5 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Ustanovení není v souladu ani s usnesením vlády ČR č. 162/2002, o koncepci reformy správního trestání, podle něhož musí být objektivní stránka správního deliktu vymezena přesně a určitě. V 16 odst. 1 písm. b) je vadně vymezena objektivní stránka i této skutkové podstaty správního deliktu. Nelze si především dost dobře představit, že fyzická osoba může odevzdat státní poznávací značku, která je toliko číselným a písmenným symbolem. Proto bylo třeba nahradit slova státní poznávací značku slovy tabulky státní poznávací značky. Dále bylo nezbytné za slovo vozidla doplnit slova nebo osvědčení o technickém průkazu vozidla, aby se skutková podstata přestupku podle tohoto ustanovení vztahovala i na jednání týkající se vozidel, k nimž nebylo vydáno osvědčení o registraci vozidla. Jedná se o vozidla v řádu statisíců, která byla registrová a před 1. červencem 2001, kdy nabyl účinnosti zákon č. 56/2001 Sb., a k nimž vedle technického průkazu bylo vydáváno osvědčení o technickém průkazu motorového přípojného vozidla. Analogicky totéž platí o stávajícím ustanovení 15 odst. 5. V 16 odst. 1 písm. c) se spolu s ustanovením 16b odst. 5 zakládá možnost kompetenčních konfliktů ve vztahu k přestupkům podle 22 odst. 1 písm. l) zákona č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spáchaných porušením ustanovení 6 odst. 3 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, u nichž je místní příslušnost správních orgánů dána místem spáchání přestupku. Navíc nelze považovat za protiprávní jednání skutečnost, že příslušníkovi Policie České republiky nejsou předloženy všechny doklady vymezené v ustanovení 17 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť jde o požadavek v drtivé většině případů nesplnitelný. O ustanovení 16a odst. 1 písm. a) a b) platí obdobně totéž, co uvádím k ustanovení 16 odst. 1 písm. a) a b). Z řady důvodů není optimální ani ustanovení 16b odst. 1, nehledě na skutečnost, že není jednoznačně určené, o jaký správní delikt se jedná. To platí i o ustanovení 16b odst. 2 a 3. Potřebné by současně bylo explicitně odkázat na právní předpis, podle kterého se posoudí obecné podmínky odpovědnosti za přestupky podle 16 odst. 1 a provede řízení o nich, jako tomu bylo dosud a zcela nepochopitelně bylo od takové úpravy odstoupeno. Jak z naznačeného vyplývá, důvodů je dost k tomu, aby naznačená, v pořadí již šestá, novela byla novelizována v rámci další připravované novelizace zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Přitom si lze jen přát, aby v zájmu stability předmětné právní úpravy, ale i právního řádu vůbec, nepřibývaly novely zákonů jen proto, že se jimi odstraňují nedostatky novel předchozích. Skupina pojistitelů v čele s Kooperativou pojistila majetek ve správě Národního památkového ústavu Unikátní pojištění národních kulturních památek včetně rozsáhlých mobiliářů uzavřela v polovině ledna skupina sedmi pojistitelů v čele s Kooperativou s Národním památkovým ústavem (NPÚ). Poskytnutá pojistná ochrana je výsledkem snahy omezit finanční dopad tragických a pro ústav mnohdy finančně neřešitelných událostí, mezi které se například řadí loňský požár hradu Pernštejna, uvedl Zdeněk Novák, který je řízením NPÚ pověřen. Kooperativa se jako vedoucí pojistitel v ČR v oblasti pojištění měst a obcí a vůbec municipalit na této smlouvě velmi ráda podílela. Věříme, že v budoucnu se bude naše spolupráce dále rozvíjet, uvedl tiskový mluvčí druhé největší pojišťovny v ČR Marek Vích. Skupina sedmi pojišťoven v čele s Kooperativou jako vedoucím pojistitelem (Kooperativa, Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, ČSOB Pojišťovna, Hasičská vzájemná pojišťovna, UNIQA a Allianz) poskytne NPÚ na období od do pojistnou ochranu proti všem živelním pohromám včetně rizika povodeň. Smlouva dále zahrnuje pojištění movitých kulturních památek pro případy odcizení, vandalismu či náhrady ztráty tržeb z poškozeného majetku i pro případ odpovědnosti ústavu za škody vzniklé třetím osobám. Pojistná smlouva pro pojištění majetku České republiky ve správě NPÚ završuje několikaměsíční úsilí týmu pracovníků ústavu, kterým při přípravě podkladů pro veřejnou obchodní soutěž pomáhali odborníci české pobočky společnosti MARSH - vedoucího světového pojišťovacího makléře, který má zkušenosti např. s pojištěním státních sbírek výtvarného umění ruské Ermitáže či Treťjakovské galerie. Pramen: Tiskové sdělení Kooperativy, pojišťovny, a. s., ze dne 16. ledna 2006 POJISTNÝ OBZOR 4/2006 7

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Úvod do problematiky Vysvětlit vývoj právního rámce pro činnost pojišťovacích zprostředkovatelů v České republice

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004,

582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004, 582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Změna: 40/2006 Sb. (část) Změna: 40/2006

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský fakulta studijní program studijní obory typ forma Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství Integrální bezpečnost staveb Ovládání rizika magisterský prezenční Praha, říjen 2007

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Aktuální změny právního prostředí provozování pojišťovací činnosti v České republice, v zemích evropského hospodářského

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4054 Sbírka zákonů č. 371 / 2017 371 ZÁKON ze dne 11. října 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

582/2004 Sb. VYHLÁŠKA

582/2004 Sb. VYHLÁŠKA 582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Změna: 40/2006 Sb. (část) Změna: 40/2006

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Metodický list pro první a druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Zprostředkovatelé v pojišťovnictví

Metodický list pro první a druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Zprostředkovatelé v pojišťovnictví Metodický list pro první a druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Úvod do problematiky, právní rámec existence a činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 380 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 380 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26. 98 10. funkční období 98 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 110 USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 k vládnímu návrhu zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4546 Sbírka zákonů č. 300 / 2016 300 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva

Více

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb.

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. 115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (malá RIA)

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (malá RIA) ODŮVODNĚNÍ Vyhlášky č. 58/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši

Více

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura.

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo ve finaních a finančích službách

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo ve finaních a finančích službách Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo ve finaních a finančích službách Kurs,,Právo ve financích a finančních službách je určen pro posluchače magisterského studia na oboru Finance a finanční

Více

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven Zákon o pojišťovnictví č.277/2009 Sb. Úvod Obsah Hlavička zákona Část I. 1-3 Obecná ustanovení Část II. 4-83 Provozování činností v pojišťovnictví Část III. 84-125 Dohled v pojišťovnictví Část IV. 126-128

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Živnostenský úřad města Brna

Živnostenský úřad města Brna Živnostenský úřad města Brna 1 - zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném, a zákonem

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 414/4

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 414/4 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 414/4 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013

Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2012 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s příjetím přímo použitelného předpisu

Více

USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 \ Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 331 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony vsouvislosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

O b s a h : 9. Úřední sdělení České národní banky ze dne 7. května 2009 o úpravě základních úrokových sazeb

O b s a h : 9. Úřední sdělení České národní banky ze dne 7. května 2009 o úpravě základních úrokových sazeb Částka 7 Ročník 2009 Vydáno dne 7. května 2009 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 8. Úřední sdělení České národní banky ze dne 28. dubna 2009 o povinnosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Výchozí ukazatele /cílové ukazatele Plnění kontrolovatelných výstupů Změny v řešení Postup řešení: Hlavním cílem rozvojového projektu bylo zpracovat materiály k akreditaci

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb. Strana 2618 233 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a. Zásada rovného zacházení

Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a. Zásada rovného zacházení V YZNAČ ENÍ NAVRHOVANÝCH ZMĚ N Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a Zásada rovného zacházení Práva a povinnosti vznikající

Více

253/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce ČÁST PRVNÍ

253/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce ČÁST PRVNÍ 253/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Strana 4658 Sbírka zákonů č. 305 / 2016 Částka 119 305 VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona

Více

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018

MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 MOŽNOSTI STUDIA pro absolventy VOŠ Jablonec nad Nisou v akademickém roce 2017/2018 Metropolitní univerzita Praha univerzitní soukromá vysoká škola Bc. Mgr. Ing. PhDr. Ph.D. Strašnice PRAHA Žižkov Jarov

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Seznam použité literatury

Seznam použité literatury Seznam použité literatury 1) Ducháčková, E., Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. Vyd. Praha EKOPRESS, s. r. o. 216 s. 2) Hanzlová, Š, a kol.. Základy bankovnictví, 3. Vyd. Praha: Bankovní institut

Více

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II.

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II. návrh věcného záměru zákona MF poř. č. 9 I. Název legislativního úkolu Zákon o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci

Více

Bankovní právo - 4. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 4. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Bankovní právo - 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Bankovní právo - 4 Obsah: 1) Právní úprava

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Analýza právních předpisů 9/2016

Analýza právních předpisů 9/2016 Odbor legislativní Analýza právních předpisů 9/2016 Číslo předpisu 260/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. července 2016 Název předpisu Předmět úpravy Účinnost od o stanovení podrobnějších podmínek týkajících

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

9. funkční období. Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

9. funkční období. Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 38 9. funkční období 38 Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití (Navazuje na sněmovní tisk č. 892 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Cíl: Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů

Více

Ekonomika a právo v podnikání

Ekonomika a právo v podnikání VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Ekonomika a právo v podnikání Bakalářská specializace v rámci oboru Ekonomika podniku. Magisterský studijní obor. Garant oboru: Prof. Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek,

Více

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005,

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Strana 1864 Sbírka zákonů č. 143 / 2009 143 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Česká národní banka stanoví podle 199 odst.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Organizace studia Pro organizaci studia a usnadnění studentských mobilit je na fakultě používán kreditní systém. Dává studentům možnost si do jisté míry individuálně řídit časový

Více