Rizika podnikání v cestovním ruchu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rizika podnikání v cestovním ruchu"

Transkript

1 Rizika podnikání v cestovním ruchu Diplomová práce Bc. Lukáš Hájek Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Věra Košteková, CSc. Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2014

2 Master s Dissertation Risks of business in tourism Bc. Lukáš Hájek The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Economics Major: Hotel Management Thesis Advisor: doc. Ing. Věra Koštěková, CSc. Date of Submission: Date of Thesis Defence: Prague 2014

3 P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Rizika podnikání v cestovním ruchu zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. Bc. Lukáš Hájek V Praze dne:

4 Rád bych poděkoval doc. Ing. Věře Koštekové, CSc. za pomoc, odborný dohled a ochotu při vedení diplomové práce. Mé poděkování patří také Ing. Petru Hájkovi a Ing. Marcele Hájkové za cenné rady, věcné připomínky a spolupráci při získávání údajů.

5 Abstrakt HÁJEK, Lukáš. Rizika podnikání v cestovním ruchu. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha : s. Cestovní ruch čelí mnoha rizikům. Ta mohou být politická (války, terorismus), ekonomická (vývoj cen, ekonomická krize, disponibilní důchod obyvatelstva), přírodní (extrémní přírodní jevy, epidemie), socio-kulturní (rasismus, vývoj společnosti) a další. Úvodní část diplomové práce se zabývá právě tímto rozčleněním rizik. Následuje seznam specifických rizik týkající se oblasti okružních plaveb. V druhé části se pozornost zaměří na společnost Costa Cruises, která na trhu provozuje výletní lodě a nabízí okružní plavby. Práce představí firemní historii, současné majitele, flotilu, vybavení a služby na lodích, nabízené destinace, průběh plaveb či organizační strukturu vedení lodi. Tato společnost v současné době čelí mnoha rizikům spojených s ekonomickou situací, konkurencí, veřejným míněním, a to kvůli nehodám lodí Costa Concordia a Costa Allegra z roku Na základě analýzy společnosti, včetně ekonomického zhodnocení a rozboru konkurence, diplomová práce navrhne opatření, kterými bude firma schopna čelit rizikům. To je zároveň cílem této práce. Klíčová slova: riziko, okružní plavba, loď, společnost, cestovní ruch, krize

6 Abstract The tourism faces many risks. These can be political (war, terrorism), economic (price progress, economic crisis, the disposable income of the population), natural (extreme natural phenomens, epidemics), socio-cultural (racism, evolution of community) and other. The introductory part of the master s dissertation deals in full with this segmentation of risks. The following is a list of the specific risks relating to the field of cruises. The second part will focus on the company Costa Cruises, which operates in the market with cruise ships and it offers the cruises. The dissertation introduces the company's history, the current owners, fleet, equipment and services on ships, offered destinations, process of cruising or management structure of the ship. This company currently faces many risks related to economic conditions, competition, public relations, due to ship accidents Costa Concordia and Costa Allegra from Based on the analysis of company, including economic assessment and competitive analysis, the master s dissertation suggests measures that the company will be able to face the risks. It is also the objective of this dissertation. Keywords: risk, cruising, ship, company, tourism, crisis

7 Obsah ÚVOD TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST Teorie rizik Dělení rizik Identifikace rizik Měření rizika Řízení rizik Metody snižování rizika Rizika cestovního ruchu Politická rizika - politická nestabilita, války, terorismus Ekonomická rizika Přírodní rizika Socio-kulturní rizika Rizika lodní dopravy oblast okružních plaveb Politická rizika okružních plaveb Ekonomická rizika okružních plaveb Přírodní rizika okružních plaveb Další rizika okružních plaveb ANALYTICKÁ ČÁST Konkurence Konkurence podle destinace Konkurence podle počtu a velikosti lodí Konkurence podle ceny Costa Crociere S.p.A Costa Cruises Historie Flotila Vybavení a služby Destinace... 53

8 2.3.5 Průběh plavby Organizační struktura, posádka Finanční analýza Hlavní rizika pro Costa Cruises Opatření proti rizikům NÁVRHOVÁ ČÁST Obměna destinací Veřejné mínění Péče o zaměstnance ZÁVĚR SEZNAM ZDROJŮ Literatura Tištěné zdroje Internetové zdroje Tabulky Grafy Obrázky Přílohy PŘÍLOHY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. Příloha A: Horizontální a vertikální analýza rozvahy Costa Cruises... Chyba! Záložka není definována. Příloha B: Horizontální a vertikální analýza výkazu zisku a ztráty Costa Cruises... Chyba! Záložka není definována. Příloha C: Mapa lodi Costa Fascinosa... Chyba! Záložka není definována. Příloha D: Fotografie vybraných lodí a kajut... Chyba! Záložka není definována.

9 Příloha E: Lodní noviny Today... Chyba! Záložka není definována.

10 Úvod S tím, jak neustále roste a rozvíjí se cestovní ruch, rostou i rizika s ním spojená. Problémy mezinárodního turismu se vyznačují většinou vzájemnou propojeností s problémy v dalších oblastech lidské činnosti. 1 Může se jednat o politickou nestabilitu v regionu, války, terorismus, přírodní vlivy, ale i ekonomickou situaci obyvatelstva, jeho disponibilní důchod, kurz měny, nestabilitu daní, neinformovanost turistů, kriminalitu, vandalismus, rasismus. V poslední době, s otevřeným pohybem lidstva a globalizací, je velkým rizikem i zdravotní problematika epidemie. Těmto a mnoha dalším rizikům musí cestovní ruch čelit a snažit se jim předcházet, aby si zachoval svou tvář progresivního odvětví se slibnou budoucností. V této diplomové práci se budu zpočátku věnovat právě těmto rizikům. Zhodnotím politické, ekonomické, přírodní a socio-kulturní faktory. V další části se zaměřím na rizika lodní dopravy, především rizika výletních, okružních plaveb. S ohledem na medializaci nedávných událostí na palubách výletních lodí zhodnotím rizika, která s sebou přináší tento typ cestování a pokusím se zjistit, na kolik je bezpečný vstup na palubu těchto lodí. V druhé části své práce se zaměřím pouze na společnost Costa Cruises, která je jednou ze společností pořádajících okružní plavby. V rámci zhodnocení situace na trhu představím firmu, včetně její historie. Zmíním velikost současné flotily, vybavení lodí, nabídku služeb a přehled destinací, krátce přiblížím průběh plavby a zastavím se také u dvou katastrof, které společnost potkaly v posledních letech. Konkrétně se jedná o ztroskotání lodi Costa Concordia u ostrova Giglio v pátek 13. ledna roku 2012 a o požár na palubě lodi Costa Allegra 27. února Představím také konkurenci a budu se věnovat ekonomické situaci této společnosti, přesněji řečeno posoudím, jak se změnila ekonomická situace a následně i ekonomická politika firmy po již zmíněných nehodách, a to na základě výročních zpráv 1 PALATKOVÁ, M. Mezinárodní turismus, 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha :Grada Publishing, 2014, 256s., ISBN , str.240 8

11 společnosti Costa Cruises z posledních let, získaných z italského obchodního rejstříku 2. Na základě této analýzy představím hlavní rizika pro společnost Costa Cruises a budu se věnovat opatřením, která firma zvolila k jejich snížení či eliminaci. V závěrečné části se pokusím navrhnout další opatření na základě svých zkušeností s tímto typem dovolené, která považuji za důležitá pro zlepšení ekonomické situace firmy a vývoje společnosti do budoucna. Cílem této diplomové práce je tedy návrh opatření na úspěšné zvládnutí krize společnosti Costa Cruises. Stanovil jsem následující hypotézu: Firma prošla po roce 2012 výraznou krizí, která ovlivnila její fungování na trhu a částečně tím ztratila svou pozici mezi ostatními konkurenty. Pokusím se odpovědět na otázku, zda tomu tak je a zkusím navrhnout kroky, kterými by firma mohla rizika snížit. 2 Registro imprese. I dati ufficiali delle Camere di Commercio. Dostupné na internetu: 9

12 1 Teoreticko-metodologická část 1.1 Teorie rizik Každá podnikatelská aktivita je spojena s určitou mírou rizika. Podnikatel podstupuje riziko s vidinou zisku. Subjekt při svém rozhodování volí optimální variantu v závislosti na výnosnosti a rizikovosti. Čím větší riziko podstupuje, tím vyšší výnos vyžaduje. Riziko tedy vyjadřuje určitou míru, o kterou se skutečné výsledky budou lišit od výsledků očekávaných. 3 Jedná se o stupeň nejistoty spojený s očekávaným výnosem. 4 Nejistota a riziko ovšem nejsou zaměnitelné termíny. Riziko lze chápat jako stav, v němž je budoucí situace dopředu jednoznačně pravděpodobně charakterizována. 5 Jde o jev, který nastává s jistou pravděpodobností. Oproti tomu v případě nejistoty není podnikatel schopný určit míru pravděpodobnosti. Nejistotu tedy na rozdíl od rizika není možné měřit. Nejistotu můžeme rozdělit na částečnou (podnikatel nemá k dispozici kompletní informace o pravděpodobnostním rozdělení, jsou mu však známy některé jeho parametry) a úplnou (je možné specifikovat množinu v úvahu připadajících stavů, nelze ovšem zjistit ani odhadnout pravděpodobnost jejich výskytu). 6 Základními oblastmi rizik jsou především přírodní katastrofy a havárie, rizika ochrany životního prostředí, rizika finanční (investice, inflace, vývoj měnových kurzů, nesolventnost zákazníka, vývoj ekonomik ve světě), obchodní (marketingová, rozpočtová, strategická), technologická a technická, politická, bezpečnostní atd. 7 Rizika jsou ve firmách nejčastěji v kompetenci managementu rizik, jejichž pracovní náplní je zpravidla zjišťování pasivních a aktivních nebezpečí, členění a řízení rizik, rozhodování o riziku, identifikace, sledování, ovládání a snižování rizik. 3 PETŘÍČEK, M. Finanční řízení podniku. Přednáška Riziko KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku. 2.přepracované a doplněné vydání. Praha : C.H.Beck, 2001, 367s., ISBN , str PROCHÁZKA, O. Komplexní pojistná ochrana společnosti HP Konzult spol. s.r.o. [Diplomová práce] Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2009, str.13 6 DAŇHEL, J. a kol. Pojistná teorie. 1. vydání. Praha: Professional Publishing, s. ISBN SMEJKAL, V. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, 3.rozšířené a aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2010, 360s. ISBN , str

13 1.1.1 Dělení rizik Rizika se dělí dle různých hledisek: a) Systematická a nesystematická rizika Rizika systematická postihují všechny subjekty na daném trhu, jsou nediverzifikovatelná (např.: přírodní, politická, geografická atd.). Rizika nesystematická (specifická) - postihují pouze určité subjekty, jsou diverzifikovatelná, spojena s jednou konkrétní investicí, lze je eliminovat řízením rizika 8. b) Vnitřní a vnější rizika Vnitřní rizika někdy označována jako interní jsou rizika projevující se uvnitř podniku a ten je může v určité míře řídit a ovlivňovat. Dle autora Fotra lze dále tyto rizikové faktory členit na: 1. technické (např.: výrobní kapacita), 2. ekonomické (např.: provozní náklady), 3. socio-politické (např.: kvalita managementu) 9. Vnější rizika jsou rizika realizovaná v důsledku vlivů mimo daný subjekt 10. Například to jsou rizika makroekonomická, politická, legislativní, přírodní apod. Do této kategorie spadá tedy změna nezaměstnanosti, inflace, ekonomického cyklu, ale také nestabilita politiky, daně, časté změny zákonů atd. Přírodními riziky se rozumí záplavy, bouře, extrémní meteorologické jevy atd. 8 PETŘÍČEK, M. Finanční řízení podniku. Přednáška Riziko ; KISLINGEROVÁ, E. Oceňování podniku. 2.přepracované a doplněné vydání. Praha : C.H.Beck, 2001, 367s. ISBN , str.104; WIKIPEDIA. Riziko. 2013; Dostupné na: 9 FOTR, J. Jak hodnotit a snižovat podnikatelské riziko. 1. vydání. Praha: Management Press s. ISBN Str MULAČOVÁ, V., MULAČ, P. a kolektiv. Obchodní podnikání v 21.století. Praha : Grada Publishing s. ISBN Str

14 c) V závislosti na povaze změn vyvolávajících rizika rozlišujeme: Dynamická rizika příčinou těchto rizik jsou změny v okolí firmy, ale také ve firmě samotné. Do této kategorie patří například státní zásahy a regulace, války, terorismus, zahraniční konkurence apod. Statická rizika příčinou nejsou změny v ekonomice, ale například přírodní nebezpečí či nepoctivost jednotlivců. Tato rizika jsou často předvídatelná, a proto je možné jejich dopad do značné míry usměrňovat, snížit či eliminovat. 11 d) Dle vyjádření dopadu rizika lze specifikovat: Finanční rizika výsledkem určité podnikatelské aktivity může být finanční ztráta nebo snížení hodnoty majetku. Nefinanční rizika dopad těchto rizik se nejdříve projevuje v jiných oblastech činnosti, ale následně je možné vyčíslit tento jev finančně (ztráta dodavatele, zhoršení image, odliv zákazníků). e) Dle možného dopadu jde také o: Kritická rizika ohrožují existenci firmy, jejich dopad je zásadní (odliv zákazníků, příchod silného konkurenta). Důležitá rizika ohrožují stabilitu firmy, zpravidla pro firmu následně představují vynaložení značných finančních prostředků nad rámec běžného hospodaření (vstup nového konkurenta na trh, nevhodný sortiment). Běžná rizika ztráty, které s sebou přináší, mohou být hrazeny z běžných příjmů (zpoždění v dodávce, nemoc pracovníka, výpadek proudu). 11 MULAČOVÁ, V., MULAČ, P. a kolektiv. Obchodní podnikání v 21.století. Praha : Grada Publishing s. ISBN Str

15 f) Dle pravděpodobnosti vzniku se liší: Rizika s vysokou pravděpodobností nad 50% výskytu při určité činnosti. Subjekty se těmto rizikům snaží zcela vyhnout nebo, pokud to není možné, alespoň snížit jejich výskyt (např.: kažení potravin). Rizika se střední pravděpodobností - Výskyt těchto rizik se pohybuje mezi 20% a 50%. V rámci plánu řízení rizik se subjekty snaží vhodnými metodami snižovat jejich výskyt (např.: požár). Rizika s nízkou pravděpodobností do 20% výskytu. Subjekty pouze monitorují tato rizika a zabývají se jimi až při jejich zvýšení (např.: požár). g) Z hlediska přijatelnosti členíme rizika na: Rizika nezbytná (nutná) jsou běžnou součástí každé podnikatelské činnosti. Rizika únosná (přijatelná) subjekt podstupuje tato rizika s vědomím, že existují, zná jejich velikost a je schopný je řídit. Rizika neúnosná (nepřijatelná) tato rizika podnikatel dobrovolně nepodstupuje, jejich dopad je zásadní 12. h) Dle jednotlivých činností podniku jde o: Rizika provozní (např.: úraz zaměstnance, zničení stroje), rizika tržní (např.: ztráta klienta), rizika inovační (např.: zavedení nové technologie), rizika investiční (např.: rozdělení peněz do hmotného a nehmotného investičního majetku), rizika finanční (např.: změna měnového kurzu) MULAČOVÁ, V., MULAČ, P. a kolektiv. Obchodní podnikání v 21.století. Praha : Grada Publishing, s. ISBN Str Podnikatelské riziko a způsoby jeho měření, str.4; Dostupné na: 13

16 1.1.2 Identifikace rizik Nejedná se o jednorázovou, nýbrž průběžnou, tedy časově velice náročnou, ale také velice důležitou činnost. Vyžaduje především zkušenost, systematičnost, týmovou práci a schopnost předvídat. Výsledkem identifikace rizik je obvykle seznam desítek až stovek rizikových faktorů, jejichž významnost se ovšem značně liší. Vedení společnosti seřadí rizika dle závažnosti a dle tohoto uspořádání následně věnuje větší či menší pozornost jednotlivým z nich. 14 Používanou technikou, jak ohodnotit a roztřídit rizika, je tzv. krizová matice Klause Winterlinga, někdy označována také jako mapa rizik. Tato matice identifikuje rizika dle dvou parametrů: pravděpodobnost vzniku rizika v čase (nízká, střední a vysoká úroveň či procentuální vyjádření) a dopady rizika na organizaci (negativní, ohrožující a zničující či přímo stanovené částky). Graf č.1.: Krizová matice Klause Winterlinga Zdroj: https://managementmania.com/cs/winterlingova-krizova-matice 14 FOTR, J. a kolektiv. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha : Grada Publishing, 2012, 384s., ISBN , Str

17 Všechna identifikovaná rizika se roztřídí dle svého významu do matice a management firmy tak lépe zanalyzuje, jaká rizika společnost nejvíce ohrožují Měření rizika V mnoha případech nelze stupeň rizika přesně změřit, určení velikosti často spočívá na subjektivním odhadu kvalifikovaných pracovníků, kteří se vyjadřují k dané situaci pouze na základě svých zkušeností. Výše rizika je vztažena k pravděpodobnosti jeho výskytu. intuitivně považujeme jevy s vysokou pravděpodobností ztráty za rizikovější než ty, kde je pravděpodobnost nízká. 15 Riziko tedy měříme dle pravděpodobnosti nepříznivé odchylky od očekávaného výsledku. Čím vyšší tato odchylka je, tím vyšší je i riziko. Předpokladem je správně nastavená velikost očekávaného výsledku. Každá odchylka má jinou míru pravděpodobnosti, je třeba vyjádřit průměrný stupeň odchylek od průměrné očekávané hodnoty. K tomu slouží nejlépe statistická metody směrodatné odchylky. 16 Vzorec směrodatné odchylky je následující: Porovnáním jednotlivých výší variačních koeficientů 17, které poměřují rizikovost (směrodatná odchylka) a výnosnost (očekávaná hodnota) lze určit výši rizika Řízení rizik Tato problematika je velice široká a odlišná ve svém zaměření. Přesto existují obecné zákonitosti řízení rizik, kterými se subjekt snaží minimalizovat riziko 15 SMEJKAL, V. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, 3.rozšířené a aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, s. ISBN , str Podnikatelské riziko a způsoby jeho měření, str.9; Dostupné na: 17 Variační koeficient VK= σ/ev 18 PETŘÍČEK, M. Finanční řízení podniku. Přednáška Riziko

18 v podniku. Jde o proces, kdy se daný subjekt snaží zamezit působení již existujících i budoucích faktorů a navrhuje řešení, která pomáhají eliminovat účinek nežádoucích vlivů a naopak umožňují využít příležitosti působení pozitivních vlivů. 19 V praxi tedy investor zváží analýzu rizik společně s ekonomickými, politickými, technickými a dalšími faktory v závislosti na zaměření investice a zanalyzuje a srovná možná opatření. Důležitou oblastí je správný výběr opatření, řešení. Subjekt určí úrovně rizika, ohodnotí ekonomické náklady, dopady a přínosy jednotlivých opatření a po důkladném zvážení situace rozhodne o realizaci opatření na snížení rizika Metody snižování rizika Snížení rizika je možné provést několika možnými metodami. Jedná se především o přesun rizik, zadržení rizik, vyhnutí se riziku, redukci rizik, pojištění se pro případ vzniku rizika a mnoho dalších. Dle charakteru daného rizika lze zvolit opatření, které riziko vhodným a nejméně nákladným způsobem sníží či zcela eliminuje. Tabulka č.1: Řízení rizik Zdroj: RAIS, K., DOSTÁL, P. Risk management. 1. vydání. Brno: VUT-FP, s. ISBN SMEJKAL, V. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, 3.rozšířené a aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, s. ISBN , str TICHÝ, M. Ovládání rizika : analýza a management, 1. Vydání. Praha :C.H.Beck s. ISBN ,str.199; SMEJKAL, V. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, 3.rozšířené a aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, s. ISBN , str.115; SRPOVÁ, J. a kolektiv. Podnikatelský plán a strategie. Praha : Grada Publishing, s. ISBN ,str

19 V případech, kdy lze jen stěží rozlišit pravděpodobnost nebo tvrdost na vysokou či nízkou, řeší firma svá rozhodnutí na základě zkušeností, úsudku apod. u mnoha situací ovšem není možné dodržovat doporučená pravidla. Například retence rizik není možná v případě, v němž by byly porušeny právní předpisy (například oblast bezpečnosti práce, ochrany osob a majetku atd.). Během každého procesu snížování rizik jsou důležité náklady na samotné snížení rizika. Nulové náklady nelze předpokládat. Platí závislost, podle které existuje optimální, vyvážený stav mezi náklady na snížení rizika a jeho výší, resp. škodou, kterou může hrozba způsobit Do opatření na snížení či odstranění rizika je vhodné investovat pouze tolik, aby náklady byly úměrné potenciální výši hrozící škody. 21 Tedy dodržovat pravidlo neriskovat mnoho pro málo Metoda ofenzivního řízení firmy Jedná se o preventivní obranu před rizikem v důsledku správné volby strategie firmy, rozvoje silných stránek, pružnosti reakce na vnitřní i vnější vlivy. Pokud je firma akceschopná, má jednoduchou organizační strukturu, dobrý marketing, personalistiku a bezhlavě se nepouští do neznámého, pak už samotné řízení firmy může snižovat výskyt rizik Retence rizik Pravděpodobně nejčastějším způsobem reakcí na možný výskyt rizika je jeho zadržení neboli retence. Ta může být buď vědomá (riziko je rozpoznáno a přesto se firma neodhodlá k uplatnění nástroje na jeho snížení) anebo nevědomá (riziko není rozpoznáno). V obou případech subjekt zadržuje důsledky možné ztráty. Záleží na velikosti a finanční stabilitě dané firmy, ale zpravidla se retence uplatňuje u rizik vedoucích k relativně nízkým ztrátám. Toto řešení je v mnoha případech nejlepší, ale nesmí nastat situace, ve které by firma začala používat pouze tento způsob řešení rizik, to by mohlo vést až k samotnému ohrožení pozice firmy na trhu. 21 SMEJKAL, V. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, 3.rozšířené a aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, s. ISBN , str

20 Redukce rizika Zde rozlišujeme dvě metody, podle toho, jestli firma řeší redukci rizika již před určitou aktivitou nebo řeší až důsledky vyvolané danou aktivitou. Do první oblasti řadíme především přesun rizika (např.: dlouhodobé smlouvy s pevnými cenami, smlouvy podmiňující odběr minimálního množství, termínové obchody, leasing, faktoring, forfaiting, inkaso, bankovní záruky, franšíza atd.) a vertikální integraci 22. Do druhé skupiny patří zejména diverzifikace a pojištění. Do obou těchto oblastí dále zasahují tzv. metody operační analýzy. Jedná se o jednoznačné a logické znázornění vztahů v ekonomice konkrétního prostředí. Předmět podnikání, velikost firmy, pozice na trhu, cíle, strategie, způsob myšlení vedoucích pracovníků a mnoho dalších faktorů rozhoduje o zvolené reakci na výskyt rizik. 1.2 Rizika cestovního ruchu Někteří cestovatelé do Španělska, když 11. března 2004 na svých televizních obrazovkách sledovali záznamy teroristických bombových útoků na madridských nádražích, jak už to v takové situaci bývá, ihned změnili své cestovní plány, jiní ovšem ne. Někteří se pokusili získat zpět své peníze od cestovních kanceláří, jiní překvapili své průvodce, když zarytě vyžadovali dodržení svých časových harmonogramů. Tato rozdílná reakce nám ukazuje, jak velmi odlišná je míra risku, kterou jsou různí lidé ochotni podstoupit. A tato ochota riskovat se liší od jedince k jedinci. 23 Rizika cestovního ruchu je možné rozdělit na rizika politická, ekonomická, přírodní a socio-kulturní. Mezi politické hrozby patří především politická nestabilita, války či terorismus. Tato rizika jsou vážným problémem nejen v oblasti turismu a mají zpravidla razantní a dlouhodobý dopad na situaci ve světě. 22 Rozšíření výrobního programu o navazující či předcházející výrobní stupně. 23 ZVAGULIS, P., STOHROVÁ, L. Co vám v cestovní kanceláři neřeknou: První průvodce nebezpečným světem. Praha : Beletris, s. ISBN Str.6 18

21 Ekonomické faktory jsou například ekonomická krize, změny kurzů měn, vývoj cen, disponibilní důchod obyvatelstva a s ním spojená kriminalita, nestabilita daní atd. Přírodní hrozby mohou být nejrůznějšího druhu. Jedná se převážně o záplavy, v přímořských oblastech o tsunami, zemětřesení, erupce sopky, dále pak požáry, tornáda či tajfuny, sesuvy půdy apod. Patří sem také zdravotní rizika, přenos nemocí a potenciální hrozba epidemie. Tyto živly mohou být ničivé, často devastující, ale lidé v jednotlivých destinacích jsou na ně mnohdy zvyklí, a pokud se nejedná o skutečně velkou přírodní katastrofu, pak během relativně krátké doby, ve srovnání s riziky politickými a ekonomickými, jsou tito lidé schopni danou destinaci obnovit do původní podoby nebo v některých případech z pohledu turisty do ještě mnohem přívětivější podoby. Vlivem přírodních katastrof se destinace dostávají do povědomí lidí a jejich návštěvnost po určité době může ještě stoupat. Posledním, ale neméně vážným rizikem, je socio-kulturní hrozba. Pokud v destinaci žijí lidé, kteří mají sklon k rasismu nebo pouze nejsou nadšeni z příjezdu turistů, pak se návštěvníci v destinaci necítí dobře a příště ji již nenavštíví. Na druhé straně, pokud danou oblast navštíví lidé s nízkou informovaností o daném místě, jinak nábožensky založení a nevhodně chovající se lidé či vandalové, vzniká mezi turisty a rezidenty propast, která se těžce překračuje a cestovní ruch tím trpí také Politická rizika - politická nestabilita, války, terorismus V současné době jsme svědky toho, že žádná z destinací nemá zajištěno, že bude do nekonečna oblíbeným a hojně navštěvovaným turistickým cílem. Typický příklad je Egypt, který během posledních let ztratil značnou část svých příjmů z cestovního ruchu kvůli politické situaci, která se počátkem roku 2011 v této zemi začala radikálně měnit. Největší odliv turistů byl patrný právě v tomto období, tedy v první polovině roku 2011, kdy Egypt ztratil 33% plánovaných dovolených. V zemi, kde turismus tvoří celých 10% HDP, jsou to velké ztráty. Vedle Egypta je v Africe ještě celá řada dalších států, kde politická situace brání turismu v rozvoji. Guinea Bissau, na západě kontinentu, je v současné době uprostřed vojenského převratu. Tamní premiér byl sesazen a je nejasné, kdo bude formálním vůdcem země. V Libyi probíhá občanská válka od roku 2011, v Somálsku 19

22 a Ugandě je situace podobná. Západní Sahara je některými národy uznána za stát, stále je ale do značné míry vojensky obsazena Marokem. Vyskytují se zde příležitostné nepokoje a útoky povstalců proti Maroku. Situace je nejistá také ve státech Mali, Nigérie, Kongo, Súdán a Chad. Všechny tyto nepokoje negativně ovlivňují cestovní ruch, a to nejen v těchto zemích, ale i v okolních destinacích. Značná část turistů, místo aby riskovala cestu do těchto oblastí, vybere raději úplně jinou turistickou oblast. Turisticky nepříznivá je také značná část Blízkého Východu. Izrael byl mnoho let oblíbenou turistickou destinací díky mnohým významným náboženským památkám. Násilí v dnešním Izraeli ale negativně ovlivňuje turistický ruch. Téměř vše, co slyšíme ve zprávách o této zemi, má co dělat s teroristickými útoky palestinských extrémistů a nájezdy izraelské armády na palestinské teritorium. 24 Ve východních provinciích Turecka vede země boje proti kurdským povstalcům. Jemen je svědkem celostátní politické demonstrace požadující sesazení současného prezidenta. Země je považována za extrémně nestabilní. V Pákistánu a Afghánistánu je válka vedená proti povstalcům a stoupencům teroristické organizace Al-Káida. Válka v Iráku, zaměřená na svrhnutí diktátorského režimu Saddáma Husajna, oficiálně skončila 15. prosince Situace ale ani zde není stabilní, v současné době zemi sužují především občanské války mezi šííty a sunnity. Turismus tedy ani s těmito zeměmi nyní nemůže počítat jako s potenciálními destinacemi. Turisté cestující do Indie by se měli vyhnout především příhraniční oblasti Kašmíru s Pákistánem, kde jsou občasné bitvy s radikálně levicovými povstalci hnutí Naxal. Filipíny čelí dlouhodobě trvajícím povstáním muslimské menšiny v jižních provinciích. Pokud se přes Tichý oceán přesuneme do Jižní Ameriky, narazíme zde na konflikty především ve státech jako je Kolumbie, kde jsou náznaky občanské války, a především Ekvádor, který je považován za nejnestabilnější zemi v Latinské Americe. 24 ZVAGULIS, P., STOHROVÁ, L. Co vám v cestovní kanceláři neřeknou: První průvodce nebezpečným světem. Praha : Beletris, s. ISBN Str.53 20

23 Své problémy řeší také Mexiko na severu země, kde probíhají boje se skupinami občanů obchodujícími s drogami. 25 V současné době známe mnoho turisticky oblíbených destinací, které kdysi měly s bezpečností určité problémy. Jak se ovšem v daných státech změnily okolnosti, vrátila se i tato místa opět do cestovních plánů cestovatelů. Můžeme jen doufat, že i státy se současnou krizí budou jednoho dne opět bezpečné nejen pro účastníky cestovního ruchu Ekonomická rizika Chování účastníků cestovního ruchu je v podstatě ovlivněno obecným hospodářským klimatem a vnějšími faktory. Politické události, teroristické útoky, přírodní katastrofy nebo epidemie mají vliv na rozhodování turistů, a tím i na průběh podnikání na jednotlivých trzích. Finanční a následná ekonomická krize 2008/2009 se negativně odrazily velice záhy právě v mezinárodním turismu. Spotřeba služeb spojených s účastí na mezinárodním turismu patří spíše do spotřeby zbytné, a proto se po vypuknutí krize snížila. Pro mezinárodní turismus to znamenalo zpomalení a poté absolutní snížení počtu mezinárodních příjezdů i příjmů z mezinárodního turismu. V roce 2009 došlo k nejhlubšímu propadu mezinárodního turismu v poválečné historii vůbec, a to kvůli propadu světového HDP o 0,6% (2009), zejména v rozvinutých zemích (-3,2%), rozvojové a rozvíjející se ekonomiky zaznamenaly nárůst 2,5%. V současnosti lze sledovat náznaky oživení, byť pomalého a stále se skrytými riziky. 26 Ekonomické krize vedou ke zvýšení nezaměstnanosti, tím pádem ke snížení disponibilního důchodu domácností a tedy ke snížení jejich spotřeby, včetně spotřeby realizované při účasti na cestovním ruchu. Zde je třeba rozlišovat domácnosti zemí s ekonomikou rozvinutou a s ekonomikou rozvojovou. Rozvojové 25 The World s most politically stable countries and most politically unstable countries, 2010 [cit ]. Dostupné na internetu: 26 PALATKOVÁ, M. Mezinárodní cestovní ruch. Praha : Grada Publishing, 2011, 224s. ISBN , str

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A SITUACE

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A SITUACE MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A MIMOŘÁDNÉ SITUACE MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST náhlá závažná událost, která způsobila narušení stability systému anebo probíhajících dějů a činností, případně ohrozila jejich bezpečnost anebo

Více

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Ing. Martin Kloz, CSc. konference Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu 8. 12. 2014 Strana 1 Skleníkový efekt a změna klimatu 1 Struktura

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Globální rizika Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Global Risk Report ročenka analyzující globální rizika vydává Světové ekonomické fórum

Více

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Konference Smart Life Praha 29.1.2014 Tento

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Přírodní katastrofy. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Přírodní katastrofy. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý. Vzdělávací oblast: přírodopis Přírodní katastrofy Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 23. 11. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si zopakují a rozšíří vědomosti o možných příčinách a důsledcích

Více

JE MOŽNÉ MĚŘIT MÍRU OHROŽENÍ ZEMĚ TERORISMEM? 1

JE MOŽNÉ MĚŘIT MÍRU OHROŽENÍ ZEMĚ TERORISMEM? 1 JE MOŽNÉ MĚŘIT MÍRU OHROŽENÍ ZEMĚ TERORISMEM? 1 Čas od času se v tisku objevují zmínky o prohlášení globálně působící pojišťovací firmy AON, které konstatují zhoršení či zlepšení bezpečnostního prostředí

Více

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Abstrakt Dne 11. března 2011 zasáhlo východní pobřeží japonského ostrova Honšú zemětřesení následované mohutnou vlnou tsunami, která způsobila rozsáhlé

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Asie povrch, úkoly k zamyšlení

Asie povrch, úkoly k zamyšlení Asie povrch, úkoly k zamyšlení Mgr. Lubor Navrátil, Ph.D. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lubor Navrátil,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

VY_32_INOVACE_Z6 15. Téma: Lidé v ohrožení. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Přírodní krajiny Země

VY_32_INOVACE_Z6 15. Téma: Lidé v ohrožení. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Přírodní krajiny Země VY_32_INOVACE_Z6 15 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Přírodní krajiny Země Téma: Lidé v ohrožení Jméno autora: Mgr. Lucie Racková Datum ověření materiálu ve

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6.1 Pozice Evropy na světovém trhu cestovního ruchu 6.1.1 Přehled světových statistik cestovního ruchu

Více

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Metody sociálního zabezpečení Cíl tématického celku: Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

) 7 ( Vážení cestovatelé,

) 7 ( Vážení cestovatelé, ) 7 ( Vážení cestovatelé, dostává se vám do rukou doplněné a přepracované vydání publikace, jejímž cílem je podat informace o zdravotních nástrahách číhajících v zahraničí a o způsobech, jak jim předcházet,

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Sympatie české veřejnosti k některým zemím

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE Master of Business Administration NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Strategie ovlivňování životního cyklu produktu s cílem optimalizovat jeho délku TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 10. 11. 2016 EKONOMICKÝ POTENCIÁL Garant: David Vávra ROSTEME POMALU Index 2006 = 100 135 125 115 Produkce na zaměstnance Produkce na hodinu práce 105 95 85 75 65 55 1993 1994

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Irena Smolová, Martin Jurek Katedra geografie Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Irena Smolová, Martin Jurek Katedra geografie Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Irena Smolová, Martin Jurek Katedra geografie Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přednášky, aktuální přehled Zkouška: písemná + ústní část Esej na vybrané téma, bude součástí hodnocení zkoušky zadání

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Maturitní témata Školní rok: 2016/2017 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A 8 Mgr. Václav Krejčíř IV. A Mgr.

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Q1 2012. Manpower Index trhu práce Česká republika

Q1 2012. Manpower Index trhu práce Česká republika Q1 212 Manpower Index trhu práce Česká republika Výsledky průzkumu 1. čtvrtletí 212 Manpower Index trhu práce Česká republika Obsah Q1/12 Index trhu práce v České republice 1 Regionální porovnání Porovnání

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23.

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. květen 2012 Obsah prezentace 1. Postavení ČR v zrcadel dluhových problémů

Více

Osobní železniční přeprava v EU a její

Osobní železniční přeprava v EU a její Osobní železniční přeprava v EU a její kolísání v průběhu roku Kateřina Pojkarová Univerzita Pardubice Abstrakt Článek se zabývá analýzou současné situace v oblasti železniční přepravy v Evropské unii,

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny, Spojte správně: Složení atmosféry Význam atmosféry Meteorologie Počasí Synoptická mapa Meteorologické prvky Zabraňuje přehřátí a zmrznutí planety Okamžitý stav atmosféry Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu.

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE: VÝVOJ PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC VE VIETNAMU V LETECH 1988 2000 Autor: Vedoucí diplomové práce: Katedra řízení Praha

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Význam cestovního ruchu po stránce ekonomické II.

Význam cestovního ruchu po stránce ekonomické II. Význam cestovního ruchu po stránce ekonomické II. Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis. 6.10.2010 Pavel TAIBR, GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz

Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis. 6.10.2010 Pavel TAIBR, GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis Socioekonomická sféra Lidská společnost, její výtvory a procesy, které v ní probíhají antroposféra. Základní znaky: součást přírody Je to

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

Strategický plán Jaroslav Jindra. Středisko pro volný čas dětí a mládeže v STRATEGICKÝ PLÁN. pro: období: od: do:

Strategický plán Jaroslav Jindra. Středisko pro volný čas dětí a mládeže v STRATEGICKÝ PLÁN. pro: období: od: do: Strategický plán - 1 - Jaroslav Jindra Středisko pro volný čas dětí a mládeže v STRATEGICKÝ PLÁN pro: období: od: do: datum: zpracoval: Strategický plán - 2 - Jaroslav Jindra STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ POSLÁNÍ

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET Martin Souček Abstrakt: Práce se zabývá spotřebitelským košem a jeho vztahem k marketingu. Snaží se popsat vzájemné souvislosti a význam spotřebitelského koše pro marketing

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 26.10. 2012 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013. Podle zákona č. 89/1995

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více