Š K O L N Í Ř Á D platný pro studenty vyšší odborné školy zdravotnické

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í Ř Á D platný pro studenty vyšší odborné školy zdravotnické"

Transkript

1 Masarykovo gymnázium Střední zdravotnická škola Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín Tyršova 1069, Vsetín Š K O L N Í Ř Á D platný pro studenty vyšší odborné školy zdravotnické ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 2 Školní řád přispívá k vytvoření podmínek pro vzdělávání. Studium na vyšší odborné škole zdravotnické je vysoce humánním a společenským projevem osobnosti studenta zavazujícím se dobrovolným rozhodnutím ke studiu plnit podmínky a obsah vzdělávacího programu a povinnosti stanovené příslušným školním řádem. 1. Základní informace o škole a organizaci vzdělávání Název školy: Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín Zkrácený název: Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín Sídlo: Tyršova 1069, Vsetín IČO: Právní forma: příspěvková organizace Statutární orgán: ředitel školy Zřizovatel: Zlínský kraj Součásti školy: Masarykovo gymnázium IZO kapacita 910 žáků Střední zdravotnická škola Vyšší odborná škola IZO kapacita 150 žáků Školní jídelna IZO kapacita jídel Obory vzdělání na vyšší odborné škole: N/11 Diplomovaná všeobecná sestra Dosažený stupeň vzdělání: Forma vzdělávání: vyšší odborné denní 3 roky kombinovaná 3,5 roku Další orgány školy: Školská rada má šest členů, dva jmenuje zřizovatel, dva volí pedagogičtí pracovníci školy, dva volí zletilí žáci, studenti a zákonní zástupci nezletilých žáků. Pedagogická rada je tvořena všemi pedagogickými pracovníky školy. Studentská rada je tvořena žáky, studenty, vždy po jednom z každé třídy, studijní skupiny, jednání se na pozvání účastní ředitel nebo pozvaní zaměstnanci školy. Rada předsedů předmětových komisí je tvořena předsedy PK, které jmenuje ředitel školy. Předmětové komise tvořeny vyučujícími příslušných předmětů. školní řád vyšší odborné školy zdravotnické 2 dále jen zákon č. 561/2004 Sb.

2 Čl. 1 Cíle vzdělávání Vzdělávání je založeno na: a) Zásadách rovného přístupu ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnika nebo sociálního původu, majetku nebo jiného postavení. b) Zohlednění individuálního přístupu ve vzdělávacích potřebách jednotlivce. c) Zásadách vzájemné úcty, respektu, názorové tolerance a důstojnost. d) Principech svobodného šíření poznatků, které jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání a soudobého poznání. e) Zdokonalování procesu vzdělávání v souladu s výsledky ve vědě, výzkumu a vývoji, uplatňování spektra efektivních pedagogických přístupů a metod. f) Hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených školou a jejími vzdělávacími programy. Čl. 2 Práva studentů Student má právo: a) Na svoji spiritualitu, pokud není v rozporu s etickými a právními normami a zásadami zdravotnického povolání. b) Podílet se aktivně na modelaci organizačních a metodických forem kooperace učitel student. c) Být seznámen s učebním plánem, formami výuky, podmínkami a pravidly hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání, školním řádem a jejich případnými změnami. d) Být na počátku studia informován o cílech vzdělávání, dostupnosti informací, svém potenciálním uplatnění ve zdravotnické praxi a na trhu práce při úspěšném ukončení studia a o možnostech dalšího vzdělávání. e) Využívat konzultací nezávisle na stanovení konzultačních hodin po domluvě s vyučujícím. f) Student se specifickou poruchou učení nebo student výjimečně nadaný má právo na speciální péči v rámci možností školy v souladu s ustanovením 16, odst. 6 až 9 a 17 školského zákona. g) Požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení v případě, že je přesvědčen o neobjektivnosti klasifikace z některého vyučovaného předmětu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doby, kdy se o klasifikaci dozvěděl. h) Požádat písemně ředitele školy o omluvu z neúčasti na absolutoriu z vážného důvodu a o stanovení náhradního termínu. i) V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. požádat písemně o: povolení individuálního vzdělávacího plánu - 18 přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání - 97 opakování ročníku - 97 uznání dosaženého vzdělání j) Student má právo zanechat vzdělávání na základě písemného oznámení řediteli školy. Studentem školy přestává být dnem po doručení sdělení, případně dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání; k) Student má právo volit a být zvolen zástupcem do školské rady. l) Student má právo na informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. m) Informace mezi školou a studenty se podle povahy poskytují: prostřednictvím informačního systému Bakaláři zveřejněním informací na internetu případně na em: o učitelé při komunikaci se studenty používají výhradně pracovní ovou adresu: o studenti při komunikaci s učiteli a dalšími pracovníky školy používají výhradně školní ovou adresu: telefonicky, písemně. n) Student má právo na ochranu soukromí. Informace, které poskytne do školní matriky, nebo jiné důležité informace (o zdravotní způsobilost apod.) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3 Čl. 3 Školní docházka a povinnosti studentů a) Základní povinností studenta je docházet do školy v souladu s plánem a rozvrhem výuky a dále respektování a dodržování provozu a vnitřního řádu školy. b) Účast na hodinách teoretické výuky je povinná, absence studenta nesmí přesáhnout 20 % celkového počtu odučených hodin v rámci konkrétního teoretického předmětu/modulu za zimní nebo letní období. Pokud absence překročí 20 % celkového počtu odučených hodin v daném předmětu/modulu a za dané období, nebude studentovi udělen zápočet nebo nebude připuštěn ke zkoušce. V případě závažných objektivních důvodů určí vyučující náhradní způsob pro splnění. c) Účast na hodinách praktického vyučování a na odborné praxi je povinná. Podklady ke splnění odborné praxe předloží student vedoucí učitelce studijní skupiny nejpozději do za zimní období a do za letní období příslušného školního roku. Odbornou praxi student absolvuje se 100% účastí. Ve výjimečných případech, v souladu s ustanovením předmětové komise zdravotnických předmětů, na základě písemné žádosti a požadovaného potvrzení může být ze závažných zdravotních důvodů požadovaná účast zohledněna. d) Účast na případných kurzech a exkurzích je povinná, případná absence musí být po domluvě s vyučujícím nahrazena, nebo jinak kompenzována. e) Jestliže se student neúčastní po dobu nejméně 20 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není řádně omluvena, vyzve ho ředitel školy písemně, aby neprodleně doložil důvody své nepřítomnosti. Pokud do 3 týdnů od doručení výzvy student nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, je posuzován, jako by posledním dnem této lhůty vzdělávání zanechal a tímto dnem přestává být studentem vyšší odborné školy. f) Student je povinen ohlašovat škole údaje nutné k vedení školní matriky, podstatné změny v osobních údajích, zásadní změny zdravotního stavu, které mohou mít vliv na průběh jeho vzdělávání. g) Student je povinen chodit do školy, na akce školy, smluvní pracoviště upravený, mít s sebou pomůcky potřebné k výuce, pro výuku na odborných pracovištích ochranné pracovní pomůcky, jmenovku a identifikační průkaz studenta (ISIC kartu). Student je povinen používat příslušné čipové zařízení při vstupu do školy. h) K provádění záznamů a činnostem v průběhu výuky mohou žáci využívat vlastní notebooky, netbooky, tablety a kalkulátory jen se souhlasem vyučujícího. i) Student je povinen projevovat úctu ostatním studentům, učitelům a dalším pracovníkům školy. j) Student je povinen zachovávat mlčenlivost a zásady zdravotnické etiky ve všech případech, se kterými se setká v průběhu svého vzdělávání. Je si vědom trestnosti zneužívání léků, tiskopisů a razítek v průběhu vzdělávání. k) Při ukončení nebo zanechání studia je student povinen splnit požadavky výstupního listu. Čl. 4 Ochrana osobnosti ve škole Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob ve škole bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem. Čl. 5 Organizace a průběh vyššího odborného vzdělávání a) Uchazeč se stává studentem vyšší odborné školy zdravotnické dnem zápisu ke vzdělávání, zápis probíhá v termínu a lhůtě stanovené školou, nejpozději však do 31. října daného školního roku. b) Školní rok začíná 1. září příslušného školního roku a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku a člení se na dvě období: zimní období trvá od 1. září do 31. ledna; letní období trvá od 1. února do 31. srpna c) Vzdělávání na vyšší odborné škole zdravotnické obsahuje teoretickou a praktickou přípravu. Praktická příprava se uskutečňuje formou praktického vyučování ve škole nebo formou ošetřovatelské praxe, odborné praxe a odborné praxe prázdninové na pracovištích fyzických nebo právnických osob na základě uzavřené smlouvy o obsahu a rozsahu odborné praxe a podmínkách jejího konání. d) Na studenty při praktické přípravě se vztahují ustanovení zákoníku práce a předpisy, které upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pracovní podmínky žen a mladistvých. Výkon odborné praxe není produktivní činností (ve smyslu 122 zákona č. 561/2004 Sb). e) Vyučovací hodina předmětů v teoretickém a praktickém vyučování trvá 45 minut. f) Vyučovací hodina při odborné praxi trvá 60 minut, vyučovací týden odborné praxe je v rozsahu 40 hodin.

4 Čl. 6 Hodnocení výsledků vzdělávání a) Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období v souladu s učebním plánem akreditovaného vzdělávacího programu. b) Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené vzdělávacím programem pro příslušný ročník. c) Dokladem o vzdělávání ve vyšší odborné škole zdravotnické je výkaz o studiu. Do výkazu o studiu se zapisují předměty /moduly nebo jiné ucelené části učiva zvoleného oboru vzdělání a výsledky hodnocení studenta. d) Student postupuje do vyššího ročníku, jestliže úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro příslušný ročník. V případě, že nelze studenta hodnotit z velmi závažných písemně doložených důvodů (žádost o prodloužení zkouškového období), určí ředitel školy termín, do kterého má být hodnocení studia ukončeno. Hodnocení musí být ukončeno nejpozději do konce následujícího období. 6.1 Uznávání dosaženého vzdělání, přestup, změna oboru a) Ředitel školy uzná ucelené dosažené vzdělání studenta, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. Částečné vzdělání studenta může ředitel školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let nebo pokud student znalosti z tohoto vzdělání prokáže při zkoušce stanovené ředitelem školy. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání studenta, uvolní žáka zčásti nebo zcela z vyučování a z hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání. b) V průběhu vyššího odborného vzdělávání se studentovi umožňuje přestup do a z jiné vyšší odborné školy, změna oboru vzdělání, přerušení vzdělávání, opakování ročníku a uznání předchozího vzdělání, a to na základě písemné žádosti studenta. c) V rámci rozhodování v případě změny oboru vzdělání může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. 6.2 Přerušení vzdělávání a) Ředitel školy může studentovi přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýše 2 let (žádost o přerušení studia). Po dobu přerušení vzdělávání student není studentem této školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje student v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno. Nebrání-li tomu závažné důvody, ukončí ředitel školy na žádost studenta přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení vzdělávání. b) Ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání studentce z důvodů těhotenství a mateřství, jestliže praktická příprava probíhá na pracovištích nebo ve formě prací zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, nebo jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotné studentky. 6.3 Individuální vzdělávací plán Ředitel školy může povolit studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním, případně z jiných závažných důvodů, vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Student požádá o individuální vzdělávací plán v termínu stanoveném ředitelem školy (žádost o IVP). Součástí rozhodnutí je přesné stanovení podmínek individuálního vzdělávacího plánu. V případě neplnění těchto podmínek může být individuální vzdělávací plán zrušen, případně neprodloužen. 6.4 Opakování ročníku Ředitel školy může studentovi, který nesplnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem pro příslušný ročník, povolit opakování ročníku, a to na základě posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti (žádost o opakování ročníku). 6.5 Zanechání studia a) Student může zanechat studia na základě písemného sdělení řediteli školy. b) Student přestává být studentem školy nejdříve dnem následujícím po dni, kdy bylo sdělení o zanechání studia doručeno řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání.

5 6.6 Vyloučení studenta ze školy a) V případě závažného, zaviněného porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. nebo tímto školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo vyloučení studenta ze školy. b) V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. nebo tímto školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. c) Zvlášť hrubé, opakované slovní a úmyslné fyzické útoky studenta vůči pracovníkům školy, ostatním studentům, žákům a osobám na smluvních pracovištích se považují za závažné, zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. Čl 7 Ukončování vyššího odborného vzdělávání a) Vyšší odborné vzdělávání je ukončeno absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. Označení absolventa vyšší odborné školy, které se uvádí za jménem, je diplomovaný specialista ( DiS. ). b) Podmínkou pro vykonání absolutoria je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání a odevzdání absolventské práce ve stanoveném termínu. c) Konání absolutoria se řídí 102 zákona č. 561/2004 Sb. a pokyny ředitele školy. Čl. 8 Školné na vyšší odborné škole Na základě vyhlášky o vyšším odborném vzdělávání (Sb. zákonů č.10/2005, 15) je povinností vyšších odborných škol vybírat školné ve výši 3000 Kč od studentů. Student uhradí školné ve dvou splátkách: nejpozději do 15. října za zimní období a nejpozději do 15. února za letní období příslušného školního roku přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí při přijetí ke vzdělávání v průběhu školního roku uhradí student poměrnou částku za příslušné období nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o přijetí nabylo právní moci při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního období se školné nevrací Neuhradí-li student školné v předepsaném termínu, bude prokazatelným způsobem na tuto skutečnost upozorněn. V případě nedodržení 30 denní lhůty ode dne splatnosti, může ředitelství školy rozhodnout o vyloučení studenta. Čl. 9 Úhrada za vzdělávání u zahraničních studentů Dle zákona 561/2004Sb., 20. Čl. 9 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků, studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a) Tuto oblast řeší Směrnice pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v Masarykově gymnáziu, SZŠ a VOŠ zdravotnické Vsetín a Traumatologický plán. b) Všichni studenti i zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat veškeré právní předpisy k zajištění BOZP a PO nejen na pracovištích školy, ale i při všech aktivitách organizovaných školou. c) Všichni studenti a zaměstnanci školy jsou každoročně seznámeni s požárním řádem školy a jednotlivých pracovišť a s evakuačním plánem školy. Jedenkrát ročně je prováděn nácvik vyklizení budovy. d) Škola má vypracovaný krizový plán pro případ mimořádných situací, který obsahuje také kontaktní spojení na příslušné úřady města Vsetína a Zlínského kraje, na nemocnici, hasiče, policii atd. e) Studenti mají zakázáno z bezpečnostních důvodů sedat na parapety oken a na zábradlí schodiště. l) Studenti jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví, zdraví svých spolužáků, neprodleně informovat vyučujícího o zranění, úrazu, fyzickém napadení, případně jiné formě útisku, poškození nebo zcizení majetku a zařízení školy. f) Stejně tak musí postupovat i při odborném praktickém vyučování ve smluvních zařízeních.

6 g) Škola zajistí včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech, náhlých změnách zdravotního stavu. h) Studentům je zakázáno ve všech prostorách školy, školských zařízení, na všech akcích pořádaných školou, v blízkosti školy, na smluvních pracovištích kouřit (i elektronické cigarety), konzumovat alkoholické nápoje, užívat toxické, omamné, halucinogenní látky, nabízet je a vybízet ke konzumaci ostatní osoby. i) Je zakázáno přinést do prostorů, kde probíhá vzdělávání předměty, kterými by student ohrožoval zdraví a bezpečnost svou i ostatních studentů či zaměstnanců školy. Tento zákaz platí i pro všechny akce pořádané školou. j) Na studenty se při praktické přípravě vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Čl. 11 Obecná ustanovení S řádem školy seznamuje prokazatelným způsobem studenty vedoucí učitel studijní skupiny. Součásti školního řádu: 1. pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání studentů Mgr. Dalibor Sedláček Ředitel školy