Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E P O S T U P I C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E P O S T U P I C E"

Transkript

1 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E P O S T U P I C E R O K I. Finanční hospodaření obce v roce 2006 Zastupitelstvo obce pro rok 2006 schválilo rozpočet Od počátku roku do proto obec hospodařila v podmínkách rozpočtového provizoria, přičemž zásady hospodaření v době rozpočtového provizoria schválilo zastupitelstvo obce Během rozpočtového provizoria byly hrazeny pouze nezbytné provozní potřeby, např. úhrada zálohy elektřiny apod., kapitálové výdaje se nerealizovaly. Tyto výdaje byly v souladu s rozpočtovými pravidly zahrnuty do skutečných výdajů roku 2006 a staly se tak po schválení rozpočtu na rok 2006 jeho součástí. v tis. Kč Zdroj Schválený rozpočet Rozpočet po Skutečnost Výkaz 40 změnách ř Saldo příjmů a výdajů , , ,19 Obec v roce 2006 plánovala schodkové hospodaření (zejména z důvodu investic do místních komunikací) ve výši ,-- Kč s tím, že uvedený schodek uhradí z přebytku minulých let. Díky příznivému vývoji zejména daňových příjmů bylo skutečné hospodaření obce uzavřeno k schodkem nižším, a to , 92 Kč, čímž obci zůstala poměrně dobrá výchozí základna pro rok Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů obce a o financujících položkách Zdroj v tis. Kč Výkaz 40 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost ř.4010 Daňové příjmy 8 224, , ,079 ř.4020 Nedaňové příjmy , ,506 ř.4030 Kapitálové příjmy ,27 505,266 ř.4040 Přijaté dotace 453, , ,031 ř Příjmy celkem , , ,882 ř Konsolidované příjmy , , ,130 ř.4210 Běžné výdaje 9 654, , ,019 ř.4220 Kapitálové výdaje , ,056 ř.4240 Výdaje celkem , , ,075 ř Konsolidované výdaje , , ,324 Rozpočet obce v podrobném členění rozpočtové skladby je uveden v příloze č. 1 Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu Fin 2 12M. Hospodaření obce se vyvíjelo v zásadě v souladu se schváleným rozpočtem a 7 rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem obce. 1

2 Přehled nejvýznamnějších úprav rozpočtu Zdroj: část I a II výkazu 40, resp. evidence rozpočtových opatření, kterou je obec podle zák. 250/2000 Sb., v platném znění povinna vést) P Ř Í J M Y POL-PAR n a v ý š e n í v tis. Kč 1111 Daň z př.fyz. osob ze záv. činnosti Daň z př. fyz. osob z kapit. výn Daň z př. práv. osob Daň z přidané hodnoty Odvod výtěžku z prov. VHP Správní poplatky Daň z nemovitosti Neinv. dotace ze SR Dotace správa Ost. neinv. dotace ze SR Neinv. dotace z NF Neinv. dotace od obcí Neinv. dotace od krajů Investiční dotace od krajů Příjmy lesy Z dobývacího prostoru lom Mladovice Hrobné Prodej DDHM - bet. roury Prodej ost. nemovitostí Podlesí EKO-KOM za třídění odpadu Přijaté sankce Pronájem zasedačky Přijaté náhrady (na daň z nemovitosti) Úroky 75 s n í ž e n í 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti Vodné Stočné Nebytové hospodářství Kom. služby doprava (dlouhodobější oprava Š 706) Prodej pozemků (nerealizován prodej pod OÚ) 515 V Ý D A J E PAR-POL n a v ý š e n í v tis. Kč Lesy - nákup materiálu, sazenic Komunikace služby Komunikace opravy a udrž Neinv. dotace o.s. Podblanickem cesta Buchov-Nespery Oprava kanalizace 11 2

3 Dotace ing. Kračmar kanalizační šachtík Odbahnění rybníka Milovanice Nebyt. hospodářství služby Nebytové hospodářství opravy po požáru Veřejné osvětlení opravy a udržování Místní hosp. materiál Chopos příspěvky Nákup pozemků Sběr komunálního odpadu Zeleň oprava sekačky Hasiči uniformy Hasiči DHDM stříkačka, radiostanice, Hasiči el.energie Volby do Parlamentu ČR Volby do ZO a Posl. sn Správa - služby peněžních ústavů Program GIS Ost. kap. výdaje 5 s n í ž e n í Nákup materiálu za účelem prodeje Komunikace materiál Komunikace stavby Pitná voda materiál Pitná voda el. energie Pitná voda konzultační, poradenské služby Pitná voda služby Pitná voda opravy ČOV (platba za 4. čtvrtletí zaplacena v r. 2007) Rekonstrukce sochy J. Nepomuckého SPOZ věcné dary SPOZ dary obyv. (nekonalo se vítání občánků) Hřiště Milovanice Byty služby Byty opravy Investiční půjčky obyvatelstvu (nikdo nezažádal) Veřejné osvětlení el.energie VO stavby (dokončeno až 2007) Místní hosp. poh. hmoty (porucha Š 706) MH konzultace, právní a porad. Služby (neprodávaly se poz. Pod OÚ) Kom. odpady DHDM kontejnery Zeleň materiál Zeleň služby (úprava náměstí) Důchodci (neuskutečněná akce) Hasiči- opravy Správa DHDM počítač až v Správa materiál Správa el. energie Správa koks Správa služby pošt 7 3

4 Správa konzult. porad. a právní služby Správa opravy a udržování (až v r. 2007) Správa programové vybavení Správa neinv. dotace obcím Správa daně a poplatky 5 Přehled nejvýznamnějších akcí realizovaných v r Zdroj výkaz 40 - část II, běžné evidence obcí výdaje v tis. Kč Paragraf Lísek rozšíření VO 62 Postupice - MK ulice Jižní doplatek 289 Postupice rozšíření VO pod OÚ 93 Postupice dostavba, prodloužení STL plynovodu ul. Jižní 13 Nová Ves zahuštění VO 10 Postupice kadeřnictví (nové lino) 12 Postupice dokončení úpravy parku nám. Sv. Čecha 108 Buchov oprava místní komunikace (dotace) Postupice rekonstrukce sochy sv. J. Nepomuckého 119 Postupice místní komunikace větev D a E Postupice has. zbrojnice oprava 29 L.Veselka- posudek nosnosti mostů 28 Postupice rekonstrukce křížku (pomník povodeň 1905) 7 Postupice rekonstrukce vchodu OÚ 148 Milovanice dětské hřiště 64 Postupice upravna vody 21 Postupice vrt Mokliny 152 Miroslav rekonstrukce a doplnění VO 77 Postupice střecha stará škola + náklady po požáru 512 Milovanice odbahnění rybníka 59 Nová Ves-zatrubnění příkopu N.V.-Peklo, obnova příkopů, balená 41 Milovanice VO přemístění spínacího bodu 11 Pozov výsprava výtluků + nátěr části komunikace 516 Čelivo doplnění VO 30 Postupice doplnění VO ulice K Chalupám 22 Postlupice VO nám. Sv. Čecha 43 Buchov obnova cesty do Nesper (spoluúčast obce) 19 Pozov VO přemístění spínacího bodu 11 Postupice hasiči stejnokroje 15 Jemniště hasiči stejnokroje 14 Postupice hasiči radiostanice 16 Nová Ves hasiči motorová stříkačka 20 Postupice OÚ ortofotomapy 65 Postupice oprava MK ul. V Sadech 831 Postupice 2 ks kontejnery na plasty 17 Postupice OÚ oprava stoupaček 25 4

5 Přehled dotací, které obec obdržela v roce 2006 a jejich čerpání (v tis. Kč) Zdroj: výkaz 40 část I a IX skutečnost čerpání Položka 4111 Volby do PS, Senátu a ZO Oslavy 800 let Postupic (z nár. zdrojů) 76 v r Oslavy 800 let Postupic (z EU) 303 v r Cesta Buchov investiční d.(nár. zdroje) Cesta Buchov investiční d. (EU) (800 Kč v r.2005) 4122 Cesta Buchov neinvestiční (EU) Radiostanice SDH (2 vráceno) 4122 Venkovní učebna ZŠ 10 přeposláno ZŠ 4222 Hřiště Milovanice Hospodaření v lesích Potřeby JSDH Rekonstrukce střechy st. školy (POV) Neinv. dotace ze SR správa Neinv. dotace přijaté od obcí na provoz ZŠ a MŠ Nadační příspěvek VIA na rekonstrukci sochy sv. J. Nepomuckého Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků obce Podrobně je uvedeno v příloze č. 2 Rozvaha obce VZOR Úč OÚPO 3-02 Zdroj Zůstatky bankovních účtů v tis. Kč Rozvaha ř Peněžní prostředky 90 -základní běžný účet 4 658, peněžní fondy 474,90 ř a Pohledávky ř záloha na elektřinu pohledávky za rozpočtové příjmy celkem jiné pohledávky půjčka bytový fond 346 ř. 150 a Závazky ř půjčka ze SR na modernizaci bytového fondu zaměstnanci sociální a zdravotní poj daně 14 ř depozitní účet 152 5

6 Tvorba a čerpání fondů obce Obec má zřízený 1 účelový peněžní fond: Fond modernizace bydlení byl zřízen v r. 2000, kdy obec obdržela půjčku ze státního rozpočtu s dobou návratnosti 10 let. Uvedený fond slouží podle zásad obce pro poskytování půjček občanům na rekonstrukci a modernizaci bytů, případně pro zřízení nových bytových jednotek. Zároveň si z tohoto fondu na obdobné účely může půjčit finanční prostředky i obec. Od počátku vytvoření fondu půjček využilo 20 občanů. Poskytování půjček se řídí zásadami obce ze dne , které byly schváleny MF ČR a MMR ČR. II. Hospodaření příspěvkových organizací Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, která je samostatným právním subjektem. Hospodaření školy je podrobně uvedeno v přílohách: Č.3 Rozvaha základní školy ÚčOÚPO 3-02 Č.4 Výkaz zisku a ztrát ÚčOÚPO 4-02 Č.5 Příloha ÚčOÚPO 5-02 K škola vykázala zlepšený hospodářský výsledek ve výši 151,64 tis. Kč (zdroj příloha č. 3 Rozvaha Základní školy řádek č Obec jako zřizovatel školy souhlasila s převodem uvedeného zisku do rezervního fondu školy a fondu odměn, tzn. Že prostředky byly ponechány k dispozici škole pro financování potřeb následujících let. Přehled o nákladech a výnosech ZŠ Zdroj příloha č. 4 Výkaz zisku a ztrát v tis. Kč ř. 58 Celkové výnosy k ,25 ř z toho provozní dotace 8 050,88 zbývající řádky -ostatní výnosy 553,37 ř. 31 Celkové náklady k ,81 ř z toho mzd. N. včetně soc. a zdr. Poj ,08 ř odpisy majetku 50,90 zbývající řádky ostatní provozní náklady 2 226,83 Provozní dotace byla škole poskytnuta - z rozpočtu obce ve výši 1 800,00 - ze státního rozpočtu ve výši 6 250,88 - vrácená nedočerpaná dotace ve výši 1,71 III. Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi Obec je členem 2 svazků obcí: a) DOPRAVA Zájmové sdružení obcí BENE-BUS, který byl založen za účelem financování ostatní dopravní obslužnosti. Příspěvek obce na ODO činil v roce ,-- Kč na 1 obyvatele, tj celkem ,-- Kč a příspěvek na činnost 0,50 Kč na obyvatele, tj. celkem 555,-- Kč. 6

7 b) MIKROREGION Svazek obcí CHOPOS r se obec podílela na společném financování Zvýšení bezpečnosti silniční dopravy na území svazku obcí Chopos a prostřednictvím MIKROREGIONU je obec dále zapojena do programu POV. Celkový příspěvek obce za rok 2006 činil ,-- Kč. IV. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 Obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření Středočeský kraj, krajský úřad, odbor kontroly, Zborovská 11, Praha 5. Přezkoumání hospodaření uzavřel krajský úřad s následujícím závěrem: Ve smyslu ust. 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 je přílohou k ZÚ. V. Závěr Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2006 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo zastupitelstvo obce. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje nedostatky závažného charakteru a nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce ve smyslu 17 odst. 7 zák. 250/2002 Sb., v platném znění, za rok 2006 souhlasit bez výhrad. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do nebo ústně na jednání zastupitelstva obce v červnu Vypracovala: Matoušková Jana V Postupicích dne: Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Závěrečný účet je k dispozici na OÚ Postupice nebo na internetové adrese: Přílohy: 1.Obec Postupice Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, Rozvaha 2. ZŠ a MŠ Postupice Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha 3. Zpráva o výsledku hospodaření Obce Postupice za rok 2006 Do příloh možno nahlédnout na OÚ Postupice v úředních hodinách. Miloslav Půta starosta obce 7

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněţních fondů 03. Finanční majetek 04.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘIPOMÍNKY

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75.

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75. obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe PŘÍJMY - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Róz-lil Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY r-1-..t- ~*~~~4- ^,.* -1,-, e. s- 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2741683.83

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Řícmanice návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 Název:

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014.

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Zveřejněno na úřední desce dne:

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Hospodaření města Horažďovice se v roce 2014 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 17. března 2014 zastupitelstvem města.

Více

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese www.mesto-trebon.cz a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Lažany Údaje o organizaci NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 (vkč) zpracovaný dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění identifikační

Více

Závěrečný účet obce D O B Š Í N. za r. 2010 =========================

Závěrečný účet obce D O B Š Í N. za r. 2010 ========================= Závěrečný účet obce D O B Š Í N za r. 2010 ========================= P ř í j m y za r. 2010 v ý d a j e za r. 2010 Celkový přehled příjmů a výdajů za r. 2010 Viz: příloha 6 ks Lenka Bártová Starostka Rozbor

Více