LIBHOŠŤ SLOVEM A OBRAZEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIBHOŠŤ 2011-2014 SLOVEM A OBRAZEM"

Transkript

1 LIBHOŠŤ SLOVEM A OBRAZEM

2 REFERENDUM o osamostatnění Libhoště 11. dubna 2010 z 1289 oprávněných voličů hlasovalo 766 občanů pro osamostatnění, což činilo 59,43 % oprávněných voličů ROZHODNUTO O OSAMOSTATNĚNÍ!

3 Dělení majetku Jednání o dělení majetku z NJ zahájeno v polovině února 2011, ukončeno podpisem závěrečné dohody o majetkovém narovnání Členy komise byli: starostka Helena Šimíčková, místostarosta Milan Honeš, Jaroslav Šimíček, Karla Skýpalová, Martin Hanzelka

4 Výsledky dělení Nemovitý majetek na katastru obce Kč Hmotný a nehmotný majetek, materiál Kč Peněžní plnění převod na BÚ Kč Akcie Kč Plnění formou služeb (odpady) Kč Celková hodnota převzatého majetku: Kč Podrobnosti - smlouvy a dohody na v záložce Smlouvy a dohody Bonus: Při jednání o dělení majetku obec získala do nájmu 2 byty v DPS V Novém Jičíně na období 20 let.

5 Nemovitý majetek Budova obecního úřadu (fojtství) č.p. 1 Budova č.p. 230 (pošta, byt květinářství, klubovny archiv, tel. ústředna) Budova č.p. 90 základní škola Budova č.p. 435 mateřská školy tělocvična Hasičská zbrojnice č.p. 504 Obecní sportovní areál veškeré budovy a pozemky Autobusové zastávky, ČOV, kanalizace Pozemky na LV pozemky v k.ú. Hodslavice

6 Movitý majetek získaný dělením

7

8

9

10 Udělení obecních symbolů Uděleno předsedkyní poslanecké sněmovny Miroslavou Němcovou

11

12

13 Slavnostní představení obecních symbolů

14 Udělení pamětních medailí u příležitosti uvedení obecních symbolů v život. Medaili obdrželi Jaroslav Marek, Andrej Serej, Marta Kvitová, Josef Kvita, Arnošt Opěla, Kamil Šenk, Oldřich Sobek

15 INFRASTRUKTURA Kanalizace V letech vybudována část 2. etapy kanalizace stoky B a OB a dokončena ČOV na 1600 EO Celková smluvní cena díla činila Kč bez DPH Obec obdržela dotaci z evropských fondů a Mze ,00 Kč. Veřejné části přípojek ,00 Kč uhradila obec. Součástí stavby byly i veřejné komunikace na místech stavby

16

17

18 Obecní úřad - fojtství 2011 Vybavení úřadu nábytkem, kancelářskou technikou, rozjezd úřadu, oprava hromosvodu 2013 Rekonstrukce veřejného osvětlení před budou fojtství, poštou a památníkem obětí 1. a 2. světové války 2014 Nátěr všech oken a venkovních dveří Výměna klempířských prvků, oprava římsy Rekonstrukce plynové kotelny Rekonstrukce vinárny a prostor po bývalé cukrářské výrobně, nová elektroinstalace Dotace z ministerstva kultury ,00 Kč

19

20

21 Nová kotelna v budově fojtství 2014

22 Budova č.p. 230

23 Rekonstrukce budovy výměna oken, venkovních dveří Rekonstrukce bytu tis. Kč Oprava elektroinstalace Nové dlažby Nové zábradlí Rekonstrukce bývalé poradny na klubovnu pro děti Vymalování

24 Využití budovy č.p. 230 Pošta Telefonní ústředna Květinářství Knihovna Archiv obecního úřadu Klubovna pro děti MUF Místnost pro osvětovou besedu kostymérna, archiv písemností Místnost pro zahrádkáře Po dohodě z MUDr. Sýkorou zrušena poradna (nevyhovující podmínky, malý zájem)

25

26 Mateřská škola 2011 provedena kompletní výměna oken a venkovních dveří 2013 provedena rekonstrukce rozvodu vody, nové odpady v polovině objektu, nové sociální zařízení v polovině objektu, nové obklady, nové radiátory, vymalování, osvětlení oprava venkovní splaškové kanalizace drenáž kolem budovy odstranění pronikající vlhkosti do zdí nové chodníky a schodiště

27 2014 celková rekonstrukce zahrady, výměna herních prvků provedena rekonstrukce rozvodu vody, nové odpady, nové sociální zařízení ve druhé polovině objektu, nové radiátory, vymalování, osvětlení

28

29

30

31 Sociálky v MŠ před rekonstrukci

32 a po rekonstrukci

33

34 Základní škola Základní škola je vybavena moderními učebními pomůckami, vybudována nová multimediální projektová učebna realizována z projektu Moderní škola dotace Kč Montáž termostatických ventilů ke všem radiátorům Oprava šaten, nový nábytek Rekonstrukce plynové kotelny Provedena rekonstrukce družiny

35

36

37

38

39 Nová kotelna v základní škole

40 Komunikace V souvislosti s výstavbou kanalizace vybudovány na horním konci nové asfaltové bezprašné komunikace Na 5 místech v obci vybudovány nové asfaltové komunikace Vybudovány 2 nové propustky na Mlýnském potoku, na Obecníku propojeny nově 3 komunikace od obecního sportovního areálu po krutílkovou cestu umožněn průjezd sběrných vozů technických služeb Zpevněnou cestou propojen dolní konec s Malou Vídni Průběžně prováděná údržba komunikací asfaltovým recyklátem a jeho zaválcováním Zimní údržba prováděna vlastními silami (traktor, pluh, sypač)

41

42

43

44

45

46

47

48 Sportovní areál Sportovní areál slouží všem občanům obce, nejen fotbalistům, jak se mnohdy mylně prezentuje. Je majetkem obce, která financuje jeho údržbu. V letošním roce vybudován dřevěný přístřešek, nové lavičky, dlažba pod přístřeškem V červnu schválen stavebním úřadem do předběžného užívání, kolaudace proběhne v roce 2015 po dokončení elektroinstalace První akce pod přístřeškem Den obce 22.6., Další akce: Moravský anděl, myslivecký den, SOS pro děti, Gulášfest

49

50

51

52

53 Odpadové hospodářství Odvoz odpadu zajišťuje obec prostřednictvím Technických služeb NJ do roku 2019 Při jednání o dělení majetku s představiteli NJ smluvně ujednáno, že podíl obce na majetku TS ve výši 7,3 mil. Kč bude uhrazen službami svoz a uložení komunálního odpadu hradí obci město Nový Jičín (cca 900 tis. ročně). Úroky vypočteny a uhrazeny předem. Svoz BRO provádí ASOMPO, a.s., jehož je obec akcionářem

54

55

56

57 Množství vytříděného odpadu Za uplynulé 3 roky občané Libhoště vytřídili a obec předala k dalšímu zpracování a využití celkem 171 tun odpadů (papír, plasty, sklo) Odměna od EKO-KOMu: 446 tis. Kč

58

59 Obecní mobiliář

60

61

62 Hasiči Obec plně hraní veškeré náklady na činnost, pojištění a vybavení zásahové jednotky v počtu 16 hasičů (Nový Jičín hradil pouze náklady za 9 osob) 2012 provedena rekonstrukce elektroinstalace v hasičské zbrojnici 2014 provedena výměna vrat za rolovací 2014 u příležitosti 130. výročí založení hasičského sboru pořízena hasičská cisterna DAF 45 Obec hradí činnost mladých hasičů, podporuje činnost družstev požárního sportu

63 Hasičská cisterna DAF 45

64

65 Zeleň, přístup do krajiny, údržba vodotečí V roce 2013 a 2014 provedeno odbahnění a vyčištění všech vodotečí, které protékají obcí od vjezdu do pneuservisu až za ČOV v délce 1,7 km Pro přístup do krajiny obec trvale udržuje travnaté cesty vedoucí do Hůrky, do Rovně a do Bartošovic V roce 2013 vybudovány 2 lávky přes Mlýnský potok - přístup do Bartošovic a do Rovně Provedena výsadba listnatých a ovocných stromů kolem Mlýnského potoka S AGROSUMAK a.s. Suchdol n./o. dohodnuto ponechání dalších cest bez orby a vytvoření travnatých cest pro přístup do krajiny. Cesty bude udržovat obec.

66 Odbahnění vodotečí

67

68 Výsadba stromů u sportovního areálu

69 Údržba polních travnatých cest

70 Lávka u bartošovické přehrady

71 Jednání s JEDNOTOU Hodonín 2013 jednání s Jednou Nový Jičín ohledně prodeje objektu bývalé prodejny Jednota na horním konci. Požadavek Jednoty Nový Jičín 1,5 mil Kč Jednání přerušena 2014 Po fúzi Jednoty NJ s Jednotou Hodonín jednání obnoveno Uzavřena smlouva o prodeji za cenu 711 tis. Kč Zámysl: přestavba na byty

72

73

74 Ostatní činnosti Údržba veřejných prostranství, hřbitova Vyčištění zanesených příkopů v obci Odkoupení pozemků v místě bývalých šaten a kanceláří AGPK (likusák) a odstranění stavby včetně bývalé výdejny PHM Oprava autobusových zastávek (výměna rozpadlé dlažby) Úspora energií zapojení se do aukce plynu a elektřiny. - úspora u ZŠ a MŠ Kč/rok - úspora Kč/rok u obce

75 Chodník kolem tělocvičny

76 Ostatní činnosti

77

78 Na nátlak vedení obce odstraněna tato ruina

79 Odstraněn likusák, odkoupeny pozemky od AGPK Sedlnice

80 Chodník na hřbitově

81 Bezbariérový chodník u fojtství

82 Hospodaření obce k Příjmy , , , ,00 Výdaje , , , ,00 Hosp.výsledek , , , ,00 Stav na BÚ k , , , ,00 Stav úvěru ,00 Dotace ,00

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Obec Dlouhé, Dlouhé 72, 592 55 p. Bobrová, IČO 00599361 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014

Obec Dlouhé, Dlouhé 72, 592 55 p. Bobrová, IČO 00599361 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014 Obec Dlouhé, Dlouhé 72, 592 55 p. Bobrová, IČO 00599361 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014 Úvodem: Od roku 2010 došlo k výrazné změně v účetnictví obcí a všechny obce přešly na účtování na účtech nákladů

Více

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje obce Čankovice na období od 2014 do 2020 Úvod Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU 2020 PŘEDMLUVA Vážení, čas nám rychle ubíhá a blíží se období, kdy musíme zpracovat strategii rozvoje a obnovy obce Výrava na programové období 2014 2020,

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ZÁŘÍ ŘÍJEN 2014 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ZÁŘÍ ŘÍJEN Maléř Svatopluk 73 Škorňová Marie 70 Ostřanská Marie 71 Hrstková Vlasta 86 Kuběnová Marie 75 Krištofová Jindřiška 84 Růčková

Více

Výroční zpráva Technické služby města Odolena Voda organizační složka města

Výroční zpráva Technické služby města Odolena Voda organizační složka města Výroční zpráva Technické služby města Odolena Voda organizační složka města Odolena Voda se nachází 17km severně od hlavního města Prahy po dálnici D8 nebo po staré teplické výpadovce E 55. Městečko čítá

Více

Závěrečný účet obce za rok 2005

Závěrečný účet obce za rok 2005 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail: troubelice@troubelice.cz, www. troubelice.cz Závěrečný účet obce za rok 2005 Údaje o obci: Obec

Více

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014.

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Zveřejněno na úřední desce dne:

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D204 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Hukvaldy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00297194 název Obec Hukvaldy ulice, č.p. Hukvaldy 3 obec Hukvaldy

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Olešnice. Zhodnocení volebního období let 2002 2006

Olešnice. Zhodnocení volebního období let 2002 2006 Olešnice Zhodnocení volebního období let 2002 2006 Příloha Olešnického zpravodaje - říjen 2006 Hodnocení volebního období 2002 2006 1 Vážení spoluobčané, čtenáři Olešnického zpravodaje, Ve dnech 20. a

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více