Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci"

Transkript

1 Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11 občanů Ověřovatelé zápisu: Pavel Labík, Ing. Lubomír Křivda Návrhová komise: Zapisovatelka: Petr Humeňuk, Renata Jakubíková, Ing. Jiří Hanuš Libuše Hanušová Na zasedání je přítomno celkem 25 členů ZM zasedání je usnášeníschopné. Program: 1. Hospodaření města za rok Rozpočet města na rok Financování rekonstrukce Školní kuchyně a jídelna Červený Kostelec 4. Půjčky z fondu rozvoje bydlení 5. Majetkové záležitosti 6. Bezpečnostní situace města za rok Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací 8. Čestné občanství města 9. Diskuse, různé Hlasování o programu: Přítomno : 22 Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 1. Hospodaření města za rok 2004 Starosta spolu s vedoucí finančního odboru seznámil přítomné s výsledkem hospodaření města za rok 2004, které skončilo převahou výdajů nad příjmy ve výši ,41Kč. Tato částka byla uhrazena čerpáním úvěru ve výši ,97 Kč, dále bylo uhrazeno na splátkách úvěrů ,16 Kč a převodem zůstatku na účtu města k ve výši ,40 Kč. Rada města projednala hospodaření města za rok 2004 na svém zasedání dne 19. ledna Podrobný přehled o hospodaření města za rok 2004 bude zveřejněn v březnovém čísle zpravodaje a bude vyvěšen na úřední desce MěÚ a je přílohou tohoto zápisu. Finanční výbor projednal hospodaření města za rok 2004 na zasedání dne 7. února 2005, vzal ho na vědomí a doporučuje ho ZM ke schválení. Připomínka: P. Humeňuk str. 7, ř. 17 služby Telecom - značný nárůst na majetkovém odboru. Starosta na majetkový odbor byly zakoupeny 3 mobilní telefony z důvodu, aby pracovníci údržby byli mobilnější. Celková suma je včetně správy majetku, prověřeno bude přeúčtování v DPS. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje závěrečný účet města - hospodaření města za rok 2004 bez výhrad. Přítomno : 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 2. Rozpočet města na rok

2 Starosta spolu s vedoucí finančního odboru seznámil přítomné s návrhem rozpočtu města na rok 2005, který je sestaven jako vyrovnaný v celkové výši ,-Kč. Celkové příjmy jsou plánovány ve výši ,- Kč, celkové výdaje ve výši ,- Kč. Saldo rozpočtu je financováno převodem zůstatku na účtu města k ve výši ,-Kč, splátky dlouhodobě přijatých půjček ve výši ,-Kč a půjčkou ve výši ,-Kč. Finanční výbor projednal návrh rozpočtu města na rok 2005 na zasedání dne 7. února Dle jeho názoru je návrh reálný a doporučuje ho ZM ke schválení. Předseda finančního výboru podal návrh na pověření RM k provádění rozpočtových změn do výše ,- Kč na jedno rozpočtové opatření. Toto umožňuje zákon o obcích 128/2000 Sb. 102 odst. 2 písm. a). Důvodem je zvýšení operativnosti řízení schválených akcí města a provedení menších rozpočtových úprav. V případě pověření bude ZM vždy na příštím zasedání informováno o počtu, důvodech a rozsahu provedených rozpočtových úprav. Rada města projednala návrh rozpočtu města na rok 2005 na svém zasedání dne 16. února Návrh rozpočtu byl vyvěšen dne 11. února 2005 na úřední desce MěÚ. Připomínky, dotazy: Ing. Hanuš finanční výbor se zabýval předloženým návrhem rozpočtu města na r. 2005, především investičními akcemi, které by se měly realizovat v tomto roce. FV doporučil navržený rozpočet ke schválení. P. Humeňuk ve které kapitole je zahrnut nákup pozemků od PF? Starosta částka určená na nákup pozemků od PF je zahrnuta v kapitole 6130, str. 40. P. Humeňuk rekonstrukce hřbitova představuje částku 8 mil. Kč, v plánu je 9 mil. Kč proč? Starosta navýšeno z důvodu rezervy na nepředvídané práce. P. Rýznar akce rekonstrukce školní kuchyně a jídelny je také povýšena o rezervu? Starosta ano, zde bude zakoupeno auto na rozvoz jídel, nutný bude nákup dovybavení kuchyně a jídelny a počítáno je s vylepšeným objednávkovým systémem stravování. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje rozpočet města na rok Přítomno : 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno Hlasování o usnesení: ZM schvaluje oprávnění RM k provádění rozpočtových opatření vždy max. do výše ,- Kč. Přítomno : 23 Pro: 19 Proti: 1 Zdrželi se: 3 Schváleno 3. Financování rekonstrukce Školní kuchyně a jídelna Červený Kostelec RM předkládá ZM k projednání návrh na financování této akce. Přílohou zápisu je tabulka, která obsahuje nabídky tří peněžních ústavů. Finanční výbor projednal na svém jednání dne došlé nabídky a doporučuje ZM schválit nabídku České spořitelny jako nejvýhodnější. RM projednala dne nabídky na poskytnutí půjčky a ztotožňuje se se stanoviskem finančního výboru. Ing. Hanuš, předseda FV - vyzval Ing. Berkovce, člena FV, aby přítomné seznámil s výběrem nabídek peněžních ústavů na výše uvedenou akci. Ing. Berkovec - z nabídek tří peněžních ústavů byla sestavena porovnávací tabulka. FV doporučil ZM k výběru na financování přestavby školní kuchyně a jídelny Českou spořitelnu, a.s. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje uzavření smlouvy na úvěr ve výši ,-Kč k financování akce Školní kuchyně a jídelna Červený Kostelec s Českou spořitelnou a.s. Přítomno : 24 Pro: 24 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 2

3 4. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení Zasedání zastupitelstva města byly předloženy žádosti na půjčky z fondu rozvoje bydlení, které byly uplatněny v rámci vyhlášeného výběrového řízení. Žádosti projednala a vyhodnotila komise jmenovaná ZM ve složení: Pavel Labík, Ing. Petr Fišer, Jiří Prokop, Miroslav Brát, Ing. Jan Berkovec, Ivana Růžková a Jaroslava Kollertová. P. Labík seznámil se stavem na účtu FRB ČK: Stav k ,72 Půjčeno v r ,00 Splátky půjček ,76 Úroky ,04 Poplatky z účtu u KB ,10 Celkem ,72 Stav na účtu k ,32 Návrh na rozdělení částky ,-- Kč v souladu s vyhláškou města 1/99 Komise projednala tyto předložené žádosti o půjčky : P. Labík přednesl návrhy na schválení půjček: 1. Zdeněk Kocián, bytem Lhota 245, Červený Kostelec, půjčka ve výši ,-- Kč - na obnovu střešní krytiny půjčka ve výši ,-- Kč - na obnovu fasády Přiloženo: 2x odborný odhad nákladů a ohlášení stavebních úprav stavební povolení Zástava: nemovitost čp. 245 Lhota, LV č Ručitel: manželka Simona Kociánová Potvrzení o příjmu obou je přiloženo a žadatel nesplácí jinou půjčku Komise doporučuje ke schválení Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu střešní krytiny a 50 tis. Kč na obnovu fasády panu Zdeňku Kociánovi. Přítomno : 24 Pro: 24 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 2. Naděžda Sidorová, bytem Červený Kostelec, ul.manž. Burdychových čp. 303 půjčka ve výši ,-- Kč na obnovu střešní krytiny čp. 303 Přiloženo: odborný odhad nákladů a ohlášení udržovacích prací Zástava: stávající nemovitost čp 303, LV č Zástava pro Českomoravskou hypoteční banku ve výši ,-- Kč Ručitel manžel Oleksandr Sidorov Potvrzení o výdělku obou přiloženo, ručitel splácí hypoteční úvěr ve výši 2.783,-- Kč měsíčně u Českomoravské hypoteční banky. Komise doporučuje ještě jednoho ručitele, a provést zástavu nemovitosti. Žadatelka předložila potvrzení dalšího ručitele. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu střešní krytiny paní Naděždě Sidorové, ul.manž. Burdychových 303, Č.K. 3

4 3. Iva Karešová, bytem Červený Kostelec, Okružní 993 Žádá po půjčku ve výši ,-- Kč na obnovu střechy na nemovitosti čp. 993 Přiloženo: odborný odhad nákladů, ohlášení stavebních úprav Zástava : garáž na parcele 1618 LV č Ručitel : dcera Dalibora Sokolová Potvrzení o výdělku a důchodu obou přiloženo Žadatelka nesplácí žádnou jinou půjčku. Komise doporučuje ke schválení. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. na obnovu střechy Kč paní Ivě Karešové, Okružní 993, Č.K. 4. Vojtěch Hošek, bytem Letná 574, Červený Kostelec Žádá o půjčku ve výši ,-- Kč pro přechod na ekologické vytápění v domě čp. 847, ul. Jiráskova. Přiloženo : odborný odhad nákladů, ohlášení stavebních úprav, LV č Ručitel : manželka Věra Hošková Potvrzení o výdělku obou přiloženo Žadatel splácí půjčku u VSS KB Modrá pyramida ve výši 2.250,-- Kč měsíčně Komise doporučuje ke schválení Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 25 tis. Kč na ekologické vytápění v domě čp. 847, ul. Jiráskova, panu Vojtěchu Hoškovi, bytem Letná 574, Č.K. 5. Milan Bílý, bytem Palackého 767, Červený Kostelec Žádá o půjčku ve výši ,-- Kč na vestavbu do půdního prostoru a přestavbu RD čp. 188 ulice Havlíčkova. Přiloženo: viz seznam příloh Zástava : stávající nemovitosti čp. 175 LV č Zástava pro hypoteční úvěr České spořitelny ve výši ,-- Kč Ručitel: manželka Iveta Bílá a bratr Ing. Aleš Bílý Potvrzení o výdělku všech přiloženo Žadatel splácí půjčku ve výši 7.392,-- Kč z hypotečního úvěru České spořitelny a 2.520,-- Kč u Českomoravské stavební spořitelny. Komise doporučuje vzhledem k zástavě nemovitosti pro hypotéku ještě zástavu pro Město Červený Kostelec na druhém místě, ale zajistit dalšího ručitele mimo rodinu. Při splnění těchto podmínek doporučuje komise tuto žádost ke schválení. Bylo zasláno potvrzení dalšího ručitele. Nebyl dodán originál potvrzení příjmů dalšího ručitele zasláno pouze faxem. Hlasování o usnesení: ZM odkládá poskytnutí půjčky z FRB ve výši 200 tis. Kč panu Milanu Bílému, Palackého 767, ČK. 6. Milan Rosa, bytem Náchodská 152, Červený Kostelec Žádá o půjčku ve výši ,-- Kč na dodatečnou izolaci proti spodní vodě na nemovitosti Zítkova čp Přiloženo : odborný odhad nákladů a ohlášení stavebních úprav Zástava: stávající nemovitost čp. 207 LV č. 351 Ručitel : bratr Tomáš Rosa Potvrzení o výdělku obou přiloženo Žadatel splácí půjčku u České spořitelny ve výši 2.000,-- Kč měsíčně 4

5 Komise doporučuje ke schvální Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na dodatečnou izolaci proti spodní vodě panu Milanu Rosovi, Náchodská 152, Č.K. 7. Milan Rosa, bytem Náchodská 152, Červený Kostelec Žádá o půjčku ve výši ,-- Kč : Přechod na ekologické vytápění ,-- Kč Přepojení kanalizace na ČOV ,-- Kč Přestavba soc. zařízení a tech.sítí ,-- Kč Vše na nemovitosti čp. 207, ul. Zítkova Přiloženo: odborný odhad nákladů, stavební řízení bylo zahájeno Vše totožné s předchozí půjčkou Zástava: stávající nemovitost čp. 207, LV č. 351 Ručitel : bratr Tomáš Rosa Potvrzení o výdělku obou přiloženo Žadatel splácí půjčku u České spořitelny ve výši 2.000,-- Kč měsíčně ( totožné s předchozí žádostí) Komise doporučuje : při splnění podmínek (vydání stavebního povolení) navrhuje komise schválení půjčky na příštím jednání Zastupitelstva města. Hlasování o usnesení: ZM odkládá poskytnutí půjčky z FRB panu Milanu Rosovi do doby splnění podmínky vydání stavebního povolení. 5. Majetkové záležitosti Místostarosta společně s vedoucím majetkového odboru předložili k projednání majetkové záležitosti, které byly projednány v komisích a RM Majetkový odbor předkládá k projednání návrh na převzetí daru silnice III/303 8 v úseku křiž. u Ditrtů Stolín náves od Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Wonkova 1142, SÚS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové 4, Kutnohorská 59. Jedná se o níže uvedené pozemky: p.č. 148/1 (ost.pl.) o výměře 3741 m 2, p.č. 421 (ost.pl.) o výměře 1295 m 2 v k.ú. Stolín. Komise majetková: ano RM : ano Hlasování o usnesení : ZM schvaluje převzetí daru silnice III/303 8, p.č. 148/1 (ost.pl.) o výměře 3741 m 2 a p.č. 421 (ost.pl.) o výměře 1295 m 2 v k.ú. Stolín v úseku křiž. u Ditrtů Stolín náves od Královéhradeckého kraje. Přítomno : 25 Pro: 22 Proti: 2 Zdržel se: 1 Schváleno 5.2. Němec Vladislav, Malé Svatoňovice, Hornická 141 žádá odprodej pozemku p. č. 889/123 (ost. pl.) o výměře 23 m 2 v k. ú. Červený Kostelec na výstavbu garáže u vodárny. Komise výstavby: doporučuje prodej za obvyklých podmínek. Komise majetková: ano, obvyklé podmínky, 14 tis.kč/místo RM : ano, obvyklé podmínky, 14 tis.kč/místo Hlasování o usnesení : ZM schvaluje odprodej pozemku p.č. 889/123 (ost. pl.) v k.ú. Červený Kostelec o celkové výměře 23 m 2 panu Vladislavu Němcovi za cenu ,-Kč/1 místo Novotný Michal, Červený Kostelec, Dvořáčkova 739 žádá odprodej pozemků p. č. 871/110 (zahrada) o výměře 315 m 2 a p. č. st. 280 o výměře 451 m 2 v k. ú. Červený Kostelec. MZ

6 bod 3.1 odklad. Předkládá studii dostavby, kde by objekt v přízemí sloužil k rozšíření vzorkovny Venty a v patře k bydlení. Investorem dostavby Venty by byl Michal Novotný. Komise výstavby: doporučuje prodej za podmínky, že bude vydáno územní rozhodnutí Komise majetková: ano, podmínka vydání územního rozhodnutí, cena 350,- Kč/m 2 RM : ano, podmínka vydání územního rozhodnutí, cena 350,- Kč/m 2 Hlasování o usnesení : ZM schvaluje odprodej pozemků p.č. 871/110, (zahrada) o výměře 315 m 2 a p. č. st. 280 o výměře 451 m 2 v k.ú. Červený Kostelec panu Michalu Novotnému za cenu 350,- Kč/m 2 po vydání územního rozhodnutí Kosinková Zdeňka, Zlaté Hory, U Koupaliště 793 žádá odprodej p. č. 19/1 (zahrada) o výměře 301 m 2 v k. ú. Olešnice. Jedná se o pozemek u potoka, nepřístupný z veřejné komunikace, navazující na její části zahrady. Komise výstavby: doporučuje prodej Komise majetková: ano, cena 40,- Kč/m 2 RM : doporučuje prodej na cenu 40,-Kč/m 2 Hlasování o usnesení : ZM schvaluje odprodej pozemku p.č. 19/1 (zahrada) v k.ú. Olešnice o celkové výměře 301 m 2 paní Zdeňce Kosinkové za cenu 40,-Kč/m Kulda Jiří a Kulda Tomáš, Červený Kostelec, Horní Kostelec 21 žádají vrácení části pozemku p. č. 254 (ost. pl.) (275 m 2 celé) v k. ú. Horní Kostelec. Pozemek celý darovala Irena Kuldová městu, protože na části stojí pomník padlých. Část pozemku je užívána jako přístupová cesta k domu čp. 21 a je na něm studna. Náklady s odměřením a převodem by nesli žadatelé. Komise výstavby: doporučuje vrácení části pozemku za uvedených podmínek Komise majetková: ano, darovat zpět po oddělení plochy zastavěné pomníkem, finanční náklady s provedením ponese žadatel RM : ano, darovat zpět po oddělení plochy zastavěné pomníkem, finanční náklady s provedením ponese žadatel Hlasování o usnesení : ZM schvaluje vrácení pozemku p.č. 254 (ost. pl.) v k.ú. Horní Kostelec vyjma plochy zastavěné pomníkem o celkové výměře cca 150 m 2 panu Jiřímu a Tomáši Kuldovým Packa Ondřej, Červ. Kostelec, Horní 89 žádá slevu z ceny za stavební parcelu č. 298 v k.ú. Červ. Kostelec. Žádost zdůvodňuje kanalizačním potrubím vedeným přes kupovaný pozemek, čímž se mu zvýšily náklady při realizaci stavby. Prodej byl schválen MZ bod 6.12 s cenou 350,- Kč/m 2. Na základě budoucí kupní smlouvy z zaplatil 50 % z ceny tj ,- Kč, žádá o slevu před uzavřením definitivní kupní smlouvy. MZ bod 3.1 odklad předkládáme znovu k rozhodnutí návrh uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na kanalizační vedení za jednorázovou odměnu Kč 10 tis. Komise majetková: slevu z ceny pozemku nedoporučuje, bylo známo i před prodejem, na kanalizační vedení doporučuje zřídit věcné břemeno za jednorázovou odměnu 10 tis. Kč. RM : doporučuje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene za jednorázovou odměnu 10 tis. Kč. Ve smlouvě je kupující rovněž upozorněn na povinnost uzavřít smlouvu o věcném břemenu na přívod plynu pro paní Jiráskovou a Balášovou. Hlasování o usnesení : ZM zamítá žádost o slevu z ceny za stavební parcelu č.p. 298 v k.ú. Č.Kostelec panu Ondřeji Packovi. Přítomno : 25 Pro: 19 Proti: 5 Zdržel se: 1 Schváleno 6

7 Hlasování o usnesení : ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za jednorázovou odměnu ,-Kč s p. Ondřejem Packou. Přítomno : 25 Pro: 19 Proti: 5 Zdržel se: 1 Schváleno 5.7. Odkoupení pozemku p.č. 180 o výměře 780 m 2 v k.ú, Stolín a p.č. 1062/1 o výměře 1982 m 2 v k.ú. Olešnice od vlastníků L. Zálišové, Červený Kostelec, Stolín 93 a J. Putůrka, Náchod, Příkopy Jedná se o pozemek, kterým je veden hlavní kanalizační přivaděč na ČOV a byl o něm veden spor mezi vlastníky a městem. Navrhována je kupní cena ,- Kč, která bude uhrazena započtením proti pohledávce, kterou má město proti prodávajícím. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje odkoupení pozemků p.č. 180 o výměře 780 m 2 v k.ú, Stolín a p.č. 1062/1 o výměře 1982 m 2 v k.ú. Olešnice od vlastníků L. Zálišové a J. Putůrka za kupní cenu ,- Kč. Přítomno : 25 Pro: 18 Proti: 1 Zdrželo se: 6 Schváleno 5.8. Odkoupení pozemku pro výstavbu chodníku do Stolína od Ing. Řeháka Jiřího, Červ. Kostelec, Stolín 52 na žádost města Č.K. prodá části pozemků dle GP č /2005 z se jedná o nové p.č. 176/2 (tr.tr.p.) o výměře 254 m 2, p.č. 176/3 (tr.tr.p.) o výměře 294 m 2, p.č. 183/11 (tr.tr.p.) o výměře 45 m 2, p.č. 183/12 (tr.tr.p.) 35 m 2, p.č. 183/13 (zahr.) o výměře 6 m 2 a p.č. 183/14 (zahr.) o výměře 3 m 2, vše v k.ú. Stolín za cenu á 20,- Kč/m 2. Záměr schválen MZ Hlasování o usnesení : ZM schvaluje odkoupení pozemků p.č. 176/2 (tr.tr.p.) o výměře 254 m 2, p.č. 176/3 (tr.tr.p.) o výměře 294 m 2, p.č. 183/11 (tr.tr.p.) o výměře 45 m 2, p.č. 183/12 (tr.tr.p.) 35 m 2, p.č. 183/13 (zahr.) o výměře 6 m 2 a p.č. 183/14 (zahr.) o výměře 3 m 2, vše v k.ú. Stolín za cenu á 20,- Kč/m 2 od Ing. Jiřího Řeháka Převedení budovy Divadla. Starosta navrhuje převést vlastnické právo k budově Divadla J.K.Tyla z Městského kulturního střediska Červený Kostelec na Město Červený Kostelec, protože o příp. finanční dotace ze státních prostředků může žádat pouze město. Jedná se o objekt čp. 537 na staveb. p.č. 512 o výměře 2562 m 2 v k.ú. Červený Kostelec. Předkládáme ke schválení majetkového převodu. Komise majetková: ano Komise výstavby: doporučuje převod Hlasování o usnesení : ZM schvaluje bezplatný převod vlastnického práva k budově Divadla J.K.Tyla, čp. 537 a staveb. p.č. 512 o výměře 2562 m 2 v k.ú. Červený Kostelec z Městského kulturního střediska Červený Kostelec na Město Červený Kostelec Záměr: Čepelka Adam, Červ. Kostelec, Na Skalce 519 žádá odprodej pozemku p.č. 1320/2 (ost.pl.) o výměře 83 m 2 v k.ú. Červ. Kostelec k rozšíření pozemku. Jedná se o opakovanou žádost, MZ bod 4.4 a MZ bod 4.1 bylo zamítnuto. Komise majetková: ne Komise výstavby: doporučuje žádost zamítnout ze stejných důvodů jako při minulém projednání, tj. vzhledem k sousedským vztahům RM : nedoporučuje vyhlášení záměru odprodeje vzhledem k přístupu k sousedním pozemkům 7

8 Hlasování o usnesení : ZM zamítá záměr odprodeje pozemku p.č. 1320/2 (ost.pl.) o výměře 83 m 2 v k.ú. Červ. Kostelec přímému zájemci panu Adamu Čepelkovi. Přítomno : 25 Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Schváleno Záměr: Majetkový odbor překládá návrh na odprodej obytného domu čp. 208, ul. Sokolská, na p.č.st. 255 o výměře 583 m 2 v k.ú. Červený Kostelec. Jedná se o patrový objekt o 4 bytových jednotkách (2x 1+2 a 2x 1+3 II. kategorie (z toho 1x I.kat.) podrobnosti viz příloha Komise majetková: ano Komise výstavby: doporučuje schválit záměr prodeje RM : doporučuje schválit záměr prodeje Připomínka: P. Pišna - obyvatel domu čp. 208, je zásadně proti odprodeji domu, dům je ve špatném stavu, nebyla prováděna údržba. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr odprodeje obytného domu čp. 208 na p.č.st. 255 o výměře 583 m 2 v k.ú. Červený Kostelec podle zákona 72/1994 Sb. Přítomno : 25 Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno Záměr: Majetkový odbor navrhuje vlastnicky vypořádat místní komunikaci p.č. 1377/1 (ost. pl.) v k.ú. Olešnice u Č.Kostelce vzhledem k naléhavé potřebě opravy povrchu vozovky kvůli příjezdu k jednotlivým objektům a dopravní obsluze (svoz odpadu, lékařská služba apod.). Dle identifikace je ve vlastnictví města 2231 m 2 a 1230 m 2 je třeba vypořádat se soukr. vlastníky. Byli písemně vyzváni k bezúplatnému převodu na město, protože komunikace slouží výhradně pro obsluhu přilehlých nemovitostí. Oslovili jsme 12 osob z toho 3 ano, 3 ne jen prodej podle výměry a 6 neodpovědělo. Komise majetková: doporučuje vlastnicky vypořádat Komise výstavby: doporučuje komunikaci vlastnicky vypořádat RM : doporučuje o vlastnickém vypořádání znovu jednat Připomínka: Ing. Hanuš Olešnice by se měla udělat jako celek, kdy by měla být vybudována kanalizace, komunikace - připravit komplexně. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr znovu jednat o bezúplatném převodu pozemků p.č. 1377/1 (ost. pl.) v k.ú. Olešnice u Č.Kostelce na město. Přítomno : 25 Pro: 17 Proti: 1 Zdrželo se: 7 Schváleno Záměr: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Wonkova 1142 žádá město o stanovisko k případnému prodeji nemovitostí na p.č.st. 930 mont. chata + dřev. chata, p.č.st sociál. zařízení a pozemek p.č. 852/4 (ost. pl.) se studnou v k.ú. Červený Kostelec. Jedná se o nemovitosti SOU Malé Svatoňovice v rekreační oblasti Brodský. Navrhujeme požádat o bezúplatný převod na Město Červený Kostelec. Komise majetková: ano RM : ano, požádat o bezplatný převod Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr požádat Krajský úřad Královéhradeckého kraje o bezúplatný převod na Město Č.Kostelec nemovitostí na p.č.st. 930 mont. chata + dřev. chata, p.č.st sociál. zařízení a pozemek p.č. 852/4 (ost. pl.) se studnou v k.ú. Červený Kostelec 8

9 Záměr: Jiří a Zdeňka Vernerovi, Přibyslavská 549, Nové Město nad Metují žádají o odprodej části pozemku p.č. 840/8 o výměře cca 91 m 2 v k.ú. Červ. Kostelec k rozšíření prodejny potravin na Koubovce. Připomínka: P. Labík byla zvážena možnost zřízení nových parkovacích míst na Koubovce v souvislosti s rozšířením prodejny? Starosta uvažovalo se, avšak vedení inženýrských sítí pod pozemkem toto neumožní. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr odprodeje části pozemku p. č. 840/8 o výměře cca 91 m 2 v k. ú. Červený Kostelec přímým zájemcům Jiřímu a Zdeňce Vernerovým. Záměr: Město Červený Kostelec požádá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,odlouč. pracoviště Náchod o bezúplatný převod vlastnictví na Město Č.Kostelec k pozemkům užívaným jako místní komunikace. Jedná se o níže uvedené pozemky: k.ú. Červený Kostelec: 971/5, 971/47, 1099/2, 1189/2, 1209, 1210, 1211, 1212/1, 1212/6, 1216, 1344/1, k.ú. Lhota za Č.Kostelcem : 243, 718/2 Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odlouč. pracoviště Náchod o bezúplatný převod vlastnictví na Město Č.Kostelec k pozemkům užívaným jako místní komunikace. Jedná se o níže uvedené pozemky: k.ú. Červený Kostelec: 971/5, 971/47, 1099/2, 1189/2, 1209, 1210, 1211, 1212/1, 1212/6, 1216, 1344/1, k.ú. Lhota za Č.Kostelcem : 243, 718/2 6. Bezpečnostní situace města za rok 2004 Velitel Obvodního oddělení Policie ČR npor. Libor Jirásek a velitel městské policie Michal Škoda seznámili přítomné s bezpečnostní situací ve městě za rok Písemnou zprávu obou velitelů obdrželi všichni členové ZM a obě zprávy jsou přílohou originálu zápisu ZM. Hlasování o usnesení : ZM bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci města za rok Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací Vzhledem k novému školskému zákonu a souvisejícím prováděcím vyhláškám je třeba upravit znění zřizovacích listin p.o. ZŠ V. Hejny Č.Kostelec, ZŠ Lhota, ZŠ Horní Kostelec, ZŠ Olešnice, MŠ Náchodská, MŠ Větrník ve smyslu platných předpisů tak, že do hlavní činnosti bude doplněno stravování zaměstnanců, do doplňkové činnosti stravovací služby. Dále pak u těchto příspěvkových organizací a navíc i u Městského kulturního střediska, Městské knihovny a Základní umělecké školy je třeba ve vymezení majetku a majetkových práv upravit znění tak, že Vlastník majetku Město Červený Kostelec předává příspěvkové organizaci do výpůjčky majetek nemovitý a do správy movitý majetek dle inventurního soupisu. Podle tohoto znění se upraví i přílohy zřizovacích listin č. 1 soupis majetku a č. 2 pravidla pro užívání a hospodaření s majetkem. RM projednala na svém zasedání dne a doporučuje ZM ke schválení. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje úpravu znění zřizovacích listin příspěvkových organizací ZŠ V.Hejny, Červený Kostelec, ZŠ Červený Kostelec, Lhota, ZŠ Červený Kostelec, Horní Kostelec, ZŠ Červený Kostelec, Olešnice, MŠ Červený Kostelec, Náchodská, MŠ Červený Kostelec, 9

10 Větrník, MKS Červený Kostelec, Městská knihovna Červený Kostelec a ZUŠ Červený Kostelec dle předloženého návrhu. 8. Čestné občanství města RM předkládá ZM návrh Vlastivědného spolku při MKS na udělení čestného občanství města Červený Kostelec generálu Janu Kratochvílovi. Návrh je přílohou originálu zápisu RM. Odůvodnění : 1. Jan Kratochvíl byl občanem Červeného Kostelce. Žil zde v tehdejší Sokolské ulici čp. 116 po odchodu do důchodu v roce 1948 až do dne úmrtí a ke svému občanství v Červeném Kostelci se vždy hrdě hlásil. Urna s jeho popelem je uložena na zdejším hřbitově. 2. Za bojové zásluhy v I. a II. světové válce získal 12 vysokých vojenských vyznamenání, poslední - Řád Milana Štefánika s povýšením do hodnosti generála mu udělil v roce 1990 prezident Československé republiky Václav Havel. (Příloha č.1) 3. Návrh rovněž jednomyslně podpořila na své schůzi dne červenokostelecká redakční sekce vlastivědného sborníku Rodným krajem, který registruje významné osobnosti regionu a seznamuje s nimi veřejnost. 4. Spolunavrhovatelem je Klub vojenských důchodců v Náchodě za podpory Územní vojenské správy v Hradci Králové, náčelník Ing. Miloš Čistý. (Příloha č.2) Materiály jsou přílohou. Starosta doplnil o informaci uznaných čestných občanů našeho města. Přehled je přílohou originálu zápisu ZM. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje udělení čestného občanství města Červený Kostelec generálu Janu Kratochvílovi. 9. Diskuse, různé Starosta - Česká inspekce ŽP uložila svým rozhodnutím Městu Červený Kostelec pokutu Kč za to, že prostřednictvím požární jednotky města poškodilo jasany při pálení dřevní hmoty ze zimního prořezu po městě. Protože k poškození došlo neúmyslně a shodou okolností došlo v kritické době k poruše cisterny, která zajišťovala dozor, bylo podáno odvolání proti tomuto rozhodnutí se žádostí o prominutí pokuty na MŽP. - seznámil ZM s peticí občanů a odpovědí města proti stavbě veřejné komunikace a proti stavbě areálu s benzínovou stanicí s myčkou v části u Bedny. - poděkoval za spolupráci členům zastupitelstva města při tvorbě rozpočtu města na tento rok. - seznámil ZM s nástupem nového vedoucího odboru rozvoje města p. Jiřím Prouzou a poděkoval za vykonanou práci panu Miroslavu Brátovi, který odchází do starobního důchodu. Ing. Hanuš - podal informaci k možnosti budování obchvatu trasy silnice I/14. - úroveň restaurace Divadlo se zhoršila, RM by se měla tímto problémem zabývat. Starosta - s nájemcem restaurace se již jednalo, byl upozorněn na nedostatky a bylo mu uloženo provést opatření, aby se situace zlepšila. P. Spůra - zda se RM zabývala závěrem Kontrolního výboru ve věci zjištění při kontrole prodeje bytů čp. 835, Na Skalce. Zda bude ZM informováno. JUDr. Nosek předseda kontrolního výboru považuje tento bod kontroly za uzavřený, výbor doporučil opatření napříště se vyvarovat pochybením, ke kterým při prodeje bytů došlo. 10

11 Starosta RM se bude ještě zabývat zápisem o kontrole hospodaření se svěřenými prostředky v rekreačním středisku Brodský. P. Humeňuk - již dříve upozorňoval na zastaralé vyhlášky města konkrétně na Požární řád. Starosta Požární řád města se připravuje. P. Humeňuk na zdravotním středisku jsou rozdílné výše nájmů. Některé místnosti jsou volné, měly by být více nabízeny k pronájmům, aby byly využity. Měl by být ceník za pronájem těchto nebytových prostor. Za stejné prostory se nevybírá stejný nájem. Ing. Hanuš s nájmy na ZS byl problém. ZS mělo sloužit především zdravotnickým službám. Dnes, aby bylo ZS využito, jsou prostory nabízeny i pro jiné činnosti. Nájemní smlouvy jsou uloženy na majetkovém odboru, možno do nich nahlédnout a vyžádat si vysvětlení o výši nájmu. JUDr. Nosek jsou uzavřeny nové smlouvy na PCO dle nového ceníku? Jak postupuje příprava výstavby Diskont PLUS? Starosta smlouvy na služby PCO jsou postupně, dle nového ceníku, uzavírány. Hotovy by měly být do Starosta Diskont PLUS námitky byly ze strany účastníka řízení Konzumu. Bude se předkládat žádost o nové územní řízení. P. Labík celá záležitost výstavby marketu již trvá dlouho, je třeba, aby všechny náležitosti, které vyřizuje město, byly v pořádku. P. Prokop ved. odboru výstavby, vysvětlil, jak probíhají řízení ve věci výstavby marketu. P. Jakubíková dotaz na autobusovou zastávku u Elitexu směr Rtyně v Podkrkonoší. Tajemník zastávka se bude instalovat, připravuje se ke stavebnímu řízení. P. Heinzel podal připomínku k poplatkům za svoz odpadů. Doporučuje, aby se stanovil poplatek za 1 popelnici a ne dle počtu osob, nemělo by se stát, že bude poplatek vyměřen zemřelým apod. P. Kollertová každý si uzavírá smlouvu na svoz odpadů. Pokud dojde k jakékoli změně ve smlouvě (počet svozů, počet osob trvale bydlících) musí občan tuto změnu nahlásit a smlouva bude opravena, evidence svozu odpadů (ani žádná jiná) není napojena na evidenci obyvatelstva. P. Heinzel dotaz na elektronickou poštu na MěÚ. Starosta od je elektronická pošta na našem MěÚ zřízena dle vyhlášky Ministerstva informatiky a nařízení vlády o elektronických podatelnách. Certifikát byl zřízen na pracovnici podatelny MěÚ. P. Heinzel podle jeho názoru jsou nejasnosti ve vyhláškách města. Předal písemný materiál, ve kterém upozorňuje na internetové stránky města pod názvem Sbor dobrovolných hasičů, dále je vytištěn seznam platných právních předpisů na úseku požární ochrany a Stanovy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. (materiál bude přiložen k zápisu z MZ) Starosta požádal p. Heinzla, aby svoje další připomínky předal písemně a k dalšímu vysvětlení přišel na MěÚ. Závěrem p. Humeňuk za návrhovou komisi přečetl znění usnesení ze zasedání ZM. Zapsala L. Hanušová Červený Kostelec dne

12 Ověřovatelé zápisu: Labík Pavel Ing. Lubomír Křivda Petr Mědílek starosta Karel Cejnar místostarosta U s n e s e n í z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 v malém sále divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zastupitelstvo města projednalo a: 1. Bere na vědomí: 1.1. Zprávu o bezpečnostní situaci města za rok Schvaluje: 12

13 2.1. Závěrečný účet města - hospodaření města za rok 2004 bez výhrad Rozpočet města na rok Oprávnění RM k provádění rozpočtových opatření vždy max. do výše ,- Kč Uzavření smlouvy na úvěr ve výši ,-Kč k financování akce Školní kuchyně a jídelna Červený Kostelec s Českou spořitelnou a.s Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu střešní krytiny a 50 tis.kč na obnovu fasády panu Zdeňku Kociánovi Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu střešní krytiny paní Naděždě Sidorové, ul.manž. Burdychových 303, Č.K Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu střechy paní Ivě Karešové, Okružní 993, Č.K Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 25 tis. Kč na ekologické vytápění v domě čp. 847 ul. Jiráskova, panu Vojtěchu Hoškovi, bytem Letná 574, Č.K Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na dodatečnou izolaci proti spodní vodě panu Milanu Rosovi, Náchodská 152, Č.K Převzetí daru silnice III/303 8, p.č. 148/1 (ost.pl.) o výměře 3741 m 2 a p.č. 421 (ost.pl.) o výměře 1295 m 2 v k.ú. Stolín v úseku křiž. u Ditrtů Stolín náves od Královéhradeckého kraje Odprodej pozemku p.č. 889/123 (ost. pl.) v k.ú. Červený Kostelec o celkové výměře 23m 2 panu Vladislavu Němcovi za cenu ,-Kč/1 místo Odprodej pozemků p.č. 871/110, (zahrada) o výměře 315 m 2 a p. č. st. 280 o výměře 451 m 2 v k.ú. Červený Kostelec panu Michalu Novotnému za cenu 350,- Kč/m 2 po vydání územního rozhodnutí Odprodej pozemku p.č. 19/1 (zahrada) v k.ú. Olešnice o celkové výměře 301 m 2 paní Zdeňce Kosinkové za cenu 40,-Kč/m Vrácení pozemku p.č. 254 (ost. pl.) v k. ú. Horní Kostelec vyjma plochy zastavěné pomníkem o celkové výměře cca 150 m 2 panu Jiřímu a Tomáši Kuldovým Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za jednorázovou cenu ,-Kč s p. Ondřejem Packou Odkoupení pozemků p.č. 180 o výměře 780 m 2 v k.ú, Stolín a p.č. 1062/1 o výměře 1982 m 2 v k.ú. Olešnice od vlastníků L. Zálišové a J. Putůrka za kupní cenu ,- Kč Odkoupení pozemků p.č. 176/2 (tr.tr.p.) o výměře 254 m 2, p.č. 176/3 (tr.tr.p.) o výměře 294 m 2, p.č. 183/11 (tr.tr.p.) o výměře 45 m 2, p.č. 183/12 (tr.tr.p.) 35 m 2, p.č. 183/13 (zahr.) o výměře 6 m 2 a p.č. 183/14 (zahr.) o výměře 3 m 2, vše v k.ú. Stolín za cenu á 20,- Kč/m 2 od Ing. Jiřího Řeháka Bezplatný převod vlastnického práva k budově Divadla J.K.Tyla, čp. 537 a staveb. p.č.512 o výměře 2562 m 2 v k.ú. Červený Kostelec z Městského kulturního střediska Červený Kostelec na Město Červený Kostelec Záměr odprodeje obytného domu čp. 208 na p.č.st. 255 o výměře 583 m 2 v k.ú. Červený Kostelec podle zákona 72/1994 Sb Záměr znovu jednat o bezúplatném převodu pozemků p.č. 1377/1 (ost. pl.) v k.ú. Olešnice u Č.Kostelce na město Záměr požádat Krajský úřad Královéhradeckého kraje o bezúplatný převod na Město Č.Kostelec nemovitostí na p.č.st. 930 mont. chata + dřev. chata, p.č.st sociál. zařízení a pozemek p.č. 852/4 (ost. pl.) se studnou v k.ú. Červený Kostelec Záměr odprodeje části pozemku p. č. 840/8 o výměře cca 91 m 2 v k. ú. Červený Kostelec přímým zájemcům Jiřímu a Zdeňce Vernerovým Záměr požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odlouč. pracoviště Náchod o bezúplatný převod vlastnictví na Město Č.Kostelec k pozemkům užívaným jako místní komunikace. Jedná se o níže uvedené pozemky: k.ú. Červený Kostelec: 971/5, 971/47, 1099/2, 1189/2, 1209, 1210, 1211, 1212/1, 1212/6, 1216, 1344/1, k.ú. Lhota za Č.Kostelcem : 243, 718/2 13

14 2.24. Úpravu znění zřizovacích listin příspěvkových organizací ZŠ V.Hejny, Červený Kostelec, ZŠ Červený Kostelec, Lhota, ZŠ Červený Kostelec, Horní Kostelec, ZŠ Červený Kostelec, Olešnice, MŠ Červený Kostelec, Náchodská, MŠ Červený Kostelec, Větrník, MKS Červený Kostelec, Městská knihovna Červený Kostelec a ZUŠ Červený Kostelec dle předloženého návrhu Udělení čestného občanství města Červený Kostelec generálu Janu Kratochvílovi. 3. Zamítá: 3.1. Žádost o slevu z ceny za stavební parcelu č.p. 298 v k.ú. Č.Kostelec panu Ondřeji Packovi Záměr odprodeje pozemku p.č. 1320/2 (ost.pl.) o výměře 83 m 2 v k.ú. Červ. Kostelec přímému zájemci panu Adamu Čepelkovi. 4. Odkládá: 4.1. Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 200 tis. Kč panu Milanu Bílému, Palackého 767, Červený Kostelec Poskytnutí půjčky z FRB panu Milanu Rosovi do doby splnění podmínky vydání stavebního povolení. Petr Mědílek starosta Karel Cejnar místostarosta 14

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 4.11.2015 kancelář starosty 1. (157) Žádost KB o podpis dodatku k úvěru na zateplení paneláků 2. (158)

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 13.6.2012 kancelář starosty 1. (10) Zásobování vodou města Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec - Olešnice,

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.)

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 9. řádné jednání Rady města, konané dne 6.4.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační přípojky - Červený Kostelec

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.21/2010 z 21. zasedání

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 28.5.2014 kancelář starosty 1. (1) Zakladatelské listiny Voda Červený Kostelec s.r.o. 2. (2) Volba dozorčí

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009 1 Obec Kostice Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009 2 Zápis o průběhu 16. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 2.11.2009 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne ve společenské místnosti Sokolovny Svitávka

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne ve společenské místnosti Sokolovny Svitávka Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 20. 1. 2014 ve společenské místnosti Sokolovny Svitávka Tento zápis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 5.3.2014 kancelář starosty 1. (1) Kanalizace vč. komunikace v Pazderně 2. (2) Správní budova místního

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-49-2016 Termín jednání 27. července 2016 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté:

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté: 1 24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 3.3.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Renata Festová, Jan Hojda, Novák Milan Hosté:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 19. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 12. 10. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 1.10.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Obec Kamenný Újezd Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Zastupitelstvo obce Kamenný Újezd schválilo dne 12. května 1999

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 7.1.2015 Kancelář starosty 1. (69) Návrh na vyřazení nedokončených investic města Červený Kostelec Jiří

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Z Á P I S č. 2/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne

Z Á P I S č. 2/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne Z Á P I S č. 2/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 6. 03. 2016 Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, Z. Jestřábová, M. Zíka, G. Šafaříková Omluveni: Přítomno 5 členů z 5 členů zastupitelstva obce,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 2. jednání

Rada města Červený Kostelec. Usnesení z 2. jednání Červený Kostelec Usnesení z 2. jednání Rady města Červený Kostelec konané dne 20.1.2016 R-2016/02/1-2. Červený Kostelec 20.1.2016 Zázemí pro tenisové kurty v Červeném Kostelci uzavření Dohody o poskytnutí

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany.

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO), které se konalo dne 17.06.2013 v 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany. Přítomni: Zdeněk Chromý, Karel Šmerda, Emil Pěček,

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel., fax: , mobil

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel., fax: , mobil Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 129/2011, konaného

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

usnesení ZM č. 735/9/09 ze dne Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0 Schváleno

usnesení ZM č. 735/9/09 ze dne Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0 Schváleno Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 22.10.2009 v 15:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 58. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 2.12. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne:

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne: Město Broumov určeno Radě města č. 51 Majetkové záležitosti k jednání: 15.08.2016 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, starosta 08.08.2016,12.08.2016 předloženo RM dne: 10.08.2016

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 20. 11. 2006 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluvena: Ing. Václav

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 15

VÝPIS USNESENÍ č. 15 VÝPIS USNESENÍ č. 15 ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne 20.6. 2016 od 19.30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 15.12.2010 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18 hodin

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše

Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti Přítomni: 8 členů obecního zastupitelstva viz prezenční

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 17. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 9. listopadu 1999 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. Přítomni:

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 17.3.2011 malý sál divadla J.K.Tyla v Č. Kostelci 1. (6) Stavební úpravy knihovny 2. (7) Červený Kostelec - Olešnice, splašková

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více