Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci"

Transkript

1 Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11 občanů Ověřovatelé zápisu: Pavel Labík, Ing. Lubomír Křivda Návrhová komise: Zapisovatelka: Petr Humeňuk, Renata Jakubíková, Ing. Jiří Hanuš Libuše Hanušová Na zasedání je přítomno celkem 25 členů ZM zasedání je usnášeníschopné. Program: 1. Hospodaření města za rok Rozpočet města na rok Financování rekonstrukce Školní kuchyně a jídelna Červený Kostelec 4. Půjčky z fondu rozvoje bydlení 5. Majetkové záležitosti 6. Bezpečnostní situace města za rok Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací 8. Čestné občanství města 9. Diskuse, různé Hlasování o programu: Přítomno : 22 Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 1. Hospodaření města za rok 2004 Starosta spolu s vedoucí finančního odboru seznámil přítomné s výsledkem hospodaření města za rok 2004, které skončilo převahou výdajů nad příjmy ve výši ,41Kč. Tato částka byla uhrazena čerpáním úvěru ve výši ,97 Kč, dále bylo uhrazeno na splátkách úvěrů ,16 Kč a převodem zůstatku na účtu města k ve výši ,40 Kč. Rada města projednala hospodaření města za rok 2004 na svém zasedání dne 19. ledna Podrobný přehled o hospodaření města za rok 2004 bude zveřejněn v březnovém čísle zpravodaje a bude vyvěšen na úřední desce MěÚ a je přílohou tohoto zápisu. Finanční výbor projednal hospodaření města za rok 2004 na zasedání dne 7. února 2005, vzal ho na vědomí a doporučuje ho ZM ke schválení. Připomínka: P. Humeňuk str. 7, ř. 17 služby Telecom - značný nárůst na majetkovém odboru. Starosta na majetkový odbor byly zakoupeny 3 mobilní telefony z důvodu, aby pracovníci údržby byli mobilnější. Celková suma je včetně správy majetku, prověřeno bude přeúčtování v DPS. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje závěrečný účet města - hospodaření města za rok 2004 bez výhrad. Přítomno : 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 2. Rozpočet města na rok

2 Starosta spolu s vedoucí finančního odboru seznámil přítomné s návrhem rozpočtu města na rok 2005, který je sestaven jako vyrovnaný v celkové výši ,-Kč. Celkové příjmy jsou plánovány ve výši ,- Kč, celkové výdaje ve výši ,- Kč. Saldo rozpočtu je financováno převodem zůstatku na účtu města k ve výši ,-Kč, splátky dlouhodobě přijatých půjček ve výši ,-Kč a půjčkou ve výši ,-Kč. Finanční výbor projednal návrh rozpočtu města na rok 2005 na zasedání dne 7. února Dle jeho názoru je návrh reálný a doporučuje ho ZM ke schválení. Předseda finančního výboru podal návrh na pověření RM k provádění rozpočtových změn do výše ,- Kč na jedno rozpočtové opatření. Toto umožňuje zákon o obcích 128/2000 Sb. 102 odst. 2 písm. a). Důvodem je zvýšení operativnosti řízení schválených akcí města a provedení menších rozpočtových úprav. V případě pověření bude ZM vždy na příštím zasedání informováno o počtu, důvodech a rozsahu provedených rozpočtových úprav. Rada města projednala návrh rozpočtu města na rok 2005 na svém zasedání dne 16. února Návrh rozpočtu byl vyvěšen dne 11. února 2005 na úřední desce MěÚ. Připomínky, dotazy: Ing. Hanuš finanční výbor se zabýval předloženým návrhem rozpočtu města na r. 2005, především investičními akcemi, které by se měly realizovat v tomto roce. FV doporučil navržený rozpočet ke schválení. P. Humeňuk ve které kapitole je zahrnut nákup pozemků od PF? Starosta částka určená na nákup pozemků od PF je zahrnuta v kapitole 6130, str. 40. P. Humeňuk rekonstrukce hřbitova představuje částku 8 mil. Kč, v plánu je 9 mil. Kč proč? Starosta navýšeno z důvodu rezervy na nepředvídané práce. P. Rýznar akce rekonstrukce školní kuchyně a jídelny je také povýšena o rezervu? Starosta ano, zde bude zakoupeno auto na rozvoz jídel, nutný bude nákup dovybavení kuchyně a jídelny a počítáno je s vylepšeným objednávkovým systémem stravování. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje rozpočet města na rok Přítomno : 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno Hlasování o usnesení: ZM schvaluje oprávnění RM k provádění rozpočtových opatření vždy max. do výše ,- Kč. Přítomno : 23 Pro: 19 Proti: 1 Zdrželi se: 3 Schváleno 3. Financování rekonstrukce Školní kuchyně a jídelna Červený Kostelec RM předkládá ZM k projednání návrh na financování této akce. Přílohou zápisu je tabulka, která obsahuje nabídky tří peněžních ústavů. Finanční výbor projednal na svém jednání dne došlé nabídky a doporučuje ZM schválit nabídku České spořitelny jako nejvýhodnější. RM projednala dne nabídky na poskytnutí půjčky a ztotožňuje se se stanoviskem finančního výboru. Ing. Hanuš, předseda FV - vyzval Ing. Berkovce, člena FV, aby přítomné seznámil s výběrem nabídek peněžních ústavů na výše uvedenou akci. Ing. Berkovec - z nabídek tří peněžních ústavů byla sestavena porovnávací tabulka. FV doporučil ZM k výběru na financování přestavby školní kuchyně a jídelny Českou spořitelnu, a.s. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje uzavření smlouvy na úvěr ve výši ,-Kč k financování akce Školní kuchyně a jídelna Červený Kostelec s Českou spořitelnou a.s. Přítomno : 24 Pro: 24 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 2

3 4. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení Zasedání zastupitelstva města byly předloženy žádosti na půjčky z fondu rozvoje bydlení, které byly uplatněny v rámci vyhlášeného výběrového řízení. Žádosti projednala a vyhodnotila komise jmenovaná ZM ve složení: Pavel Labík, Ing. Petr Fišer, Jiří Prokop, Miroslav Brát, Ing. Jan Berkovec, Ivana Růžková a Jaroslava Kollertová. P. Labík seznámil se stavem na účtu FRB ČK: Stav k ,72 Půjčeno v r ,00 Splátky půjček ,76 Úroky ,04 Poplatky z účtu u KB ,10 Celkem ,72 Stav na účtu k ,32 Návrh na rozdělení částky ,-- Kč v souladu s vyhláškou města 1/99 Komise projednala tyto předložené žádosti o půjčky : P. Labík přednesl návrhy na schválení půjček: 1. Zdeněk Kocián, bytem Lhota 245, Červený Kostelec, půjčka ve výši ,-- Kč - na obnovu střešní krytiny půjčka ve výši ,-- Kč - na obnovu fasády Přiloženo: 2x odborný odhad nákladů a ohlášení stavebních úprav stavební povolení Zástava: nemovitost čp. 245 Lhota, LV č Ručitel: manželka Simona Kociánová Potvrzení o příjmu obou je přiloženo a žadatel nesplácí jinou půjčku Komise doporučuje ke schválení Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu střešní krytiny a 50 tis. Kč na obnovu fasády panu Zdeňku Kociánovi. Přítomno : 24 Pro: 24 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 2. Naděžda Sidorová, bytem Červený Kostelec, ul.manž. Burdychových čp. 303 půjčka ve výši ,-- Kč na obnovu střešní krytiny čp. 303 Přiloženo: odborný odhad nákladů a ohlášení udržovacích prací Zástava: stávající nemovitost čp 303, LV č Zástava pro Českomoravskou hypoteční banku ve výši ,-- Kč Ručitel manžel Oleksandr Sidorov Potvrzení o výdělku obou přiloženo, ručitel splácí hypoteční úvěr ve výši 2.783,-- Kč měsíčně u Českomoravské hypoteční banky. Komise doporučuje ještě jednoho ručitele, a provést zástavu nemovitosti. Žadatelka předložila potvrzení dalšího ručitele. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu střešní krytiny paní Naděždě Sidorové, ul.manž. Burdychových 303, Č.K. 3

4 3. Iva Karešová, bytem Červený Kostelec, Okružní 993 Žádá po půjčku ve výši ,-- Kč na obnovu střechy na nemovitosti čp. 993 Přiloženo: odborný odhad nákladů, ohlášení stavebních úprav Zástava : garáž na parcele 1618 LV č Ručitel : dcera Dalibora Sokolová Potvrzení o výdělku a důchodu obou přiloženo Žadatelka nesplácí žádnou jinou půjčku. Komise doporučuje ke schválení. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. na obnovu střechy Kč paní Ivě Karešové, Okružní 993, Č.K. 4. Vojtěch Hošek, bytem Letná 574, Červený Kostelec Žádá o půjčku ve výši ,-- Kč pro přechod na ekologické vytápění v domě čp. 847, ul. Jiráskova. Přiloženo : odborný odhad nákladů, ohlášení stavebních úprav, LV č Ručitel : manželka Věra Hošková Potvrzení o výdělku obou přiloženo Žadatel splácí půjčku u VSS KB Modrá pyramida ve výši 2.250,-- Kč měsíčně Komise doporučuje ke schválení Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 25 tis. Kč na ekologické vytápění v domě čp. 847, ul. Jiráskova, panu Vojtěchu Hoškovi, bytem Letná 574, Č.K. 5. Milan Bílý, bytem Palackého 767, Červený Kostelec Žádá o půjčku ve výši ,-- Kč na vestavbu do půdního prostoru a přestavbu RD čp. 188 ulice Havlíčkova. Přiloženo: viz seznam příloh Zástava : stávající nemovitosti čp. 175 LV č Zástava pro hypoteční úvěr České spořitelny ve výši ,-- Kč Ručitel: manželka Iveta Bílá a bratr Ing. Aleš Bílý Potvrzení o výdělku všech přiloženo Žadatel splácí půjčku ve výši 7.392,-- Kč z hypotečního úvěru České spořitelny a 2.520,-- Kč u Českomoravské stavební spořitelny. Komise doporučuje vzhledem k zástavě nemovitosti pro hypotéku ještě zástavu pro Město Červený Kostelec na druhém místě, ale zajistit dalšího ručitele mimo rodinu. Při splnění těchto podmínek doporučuje komise tuto žádost ke schválení. Bylo zasláno potvrzení dalšího ručitele. Nebyl dodán originál potvrzení příjmů dalšího ručitele zasláno pouze faxem. Hlasování o usnesení: ZM odkládá poskytnutí půjčky z FRB ve výši 200 tis. Kč panu Milanu Bílému, Palackého 767, ČK. 6. Milan Rosa, bytem Náchodská 152, Červený Kostelec Žádá o půjčku ve výši ,-- Kč na dodatečnou izolaci proti spodní vodě na nemovitosti Zítkova čp Přiloženo : odborný odhad nákladů a ohlášení stavebních úprav Zástava: stávající nemovitost čp. 207 LV č. 351 Ručitel : bratr Tomáš Rosa Potvrzení o výdělku obou přiloženo Žadatel splácí půjčku u České spořitelny ve výši 2.000,-- Kč měsíčně 4

5 Komise doporučuje ke schvální Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na dodatečnou izolaci proti spodní vodě panu Milanu Rosovi, Náchodská 152, Č.K. 7. Milan Rosa, bytem Náchodská 152, Červený Kostelec Žádá o půjčku ve výši ,-- Kč : Přechod na ekologické vytápění ,-- Kč Přepojení kanalizace na ČOV ,-- Kč Přestavba soc. zařízení a tech.sítí ,-- Kč Vše na nemovitosti čp. 207, ul. Zítkova Přiloženo: odborný odhad nákladů, stavební řízení bylo zahájeno Vše totožné s předchozí půjčkou Zástava: stávající nemovitost čp. 207, LV č. 351 Ručitel : bratr Tomáš Rosa Potvrzení o výdělku obou přiloženo Žadatel splácí půjčku u České spořitelny ve výši 2.000,-- Kč měsíčně ( totožné s předchozí žádostí) Komise doporučuje : při splnění podmínek (vydání stavebního povolení) navrhuje komise schválení půjčky na příštím jednání Zastupitelstva města. Hlasování o usnesení: ZM odkládá poskytnutí půjčky z FRB panu Milanu Rosovi do doby splnění podmínky vydání stavebního povolení. 5. Majetkové záležitosti Místostarosta společně s vedoucím majetkového odboru předložili k projednání majetkové záležitosti, které byly projednány v komisích a RM Majetkový odbor předkládá k projednání návrh na převzetí daru silnice III/303 8 v úseku křiž. u Ditrtů Stolín náves od Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Wonkova 1142, SÚS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové 4, Kutnohorská 59. Jedná se o níže uvedené pozemky: p.č. 148/1 (ost.pl.) o výměře 3741 m 2, p.č. 421 (ost.pl.) o výměře 1295 m 2 v k.ú. Stolín. Komise majetková: ano RM : ano Hlasování o usnesení : ZM schvaluje převzetí daru silnice III/303 8, p.č. 148/1 (ost.pl.) o výměře 3741 m 2 a p.č. 421 (ost.pl.) o výměře 1295 m 2 v k.ú. Stolín v úseku křiž. u Ditrtů Stolín náves od Královéhradeckého kraje. Přítomno : 25 Pro: 22 Proti: 2 Zdržel se: 1 Schváleno 5.2. Němec Vladislav, Malé Svatoňovice, Hornická 141 žádá odprodej pozemku p. č. 889/123 (ost. pl.) o výměře 23 m 2 v k. ú. Červený Kostelec na výstavbu garáže u vodárny. Komise výstavby: doporučuje prodej za obvyklých podmínek. Komise majetková: ano, obvyklé podmínky, 14 tis.kč/místo RM : ano, obvyklé podmínky, 14 tis.kč/místo Hlasování o usnesení : ZM schvaluje odprodej pozemku p.č. 889/123 (ost. pl.) v k.ú. Červený Kostelec o celkové výměře 23 m 2 panu Vladislavu Němcovi za cenu ,-Kč/1 místo Novotný Michal, Červený Kostelec, Dvořáčkova 739 žádá odprodej pozemků p. č. 871/110 (zahrada) o výměře 315 m 2 a p. č. st. 280 o výměře 451 m 2 v k. ú. Červený Kostelec. MZ

6 bod 3.1 odklad. Předkládá studii dostavby, kde by objekt v přízemí sloužil k rozšíření vzorkovny Venty a v patře k bydlení. Investorem dostavby Venty by byl Michal Novotný. Komise výstavby: doporučuje prodej za podmínky, že bude vydáno územní rozhodnutí Komise majetková: ano, podmínka vydání územního rozhodnutí, cena 350,- Kč/m 2 RM : ano, podmínka vydání územního rozhodnutí, cena 350,- Kč/m 2 Hlasování o usnesení : ZM schvaluje odprodej pozemků p.č. 871/110, (zahrada) o výměře 315 m 2 a p. č. st. 280 o výměře 451 m 2 v k.ú. Červený Kostelec panu Michalu Novotnému za cenu 350,- Kč/m 2 po vydání územního rozhodnutí Kosinková Zdeňka, Zlaté Hory, U Koupaliště 793 žádá odprodej p. č. 19/1 (zahrada) o výměře 301 m 2 v k. ú. Olešnice. Jedná se o pozemek u potoka, nepřístupný z veřejné komunikace, navazující na její části zahrady. Komise výstavby: doporučuje prodej Komise majetková: ano, cena 40,- Kč/m 2 RM : doporučuje prodej na cenu 40,-Kč/m 2 Hlasování o usnesení : ZM schvaluje odprodej pozemku p.č. 19/1 (zahrada) v k.ú. Olešnice o celkové výměře 301 m 2 paní Zdeňce Kosinkové za cenu 40,-Kč/m Kulda Jiří a Kulda Tomáš, Červený Kostelec, Horní Kostelec 21 žádají vrácení části pozemku p. č. 254 (ost. pl.) (275 m 2 celé) v k. ú. Horní Kostelec. Pozemek celý darovala Irena Kuldová městu, protože na části stojí pomník padlých. Část pozemku je užívána jako přístupová cesta k domu čp. 21 a je na něm studna. Náklady s odměřením a převodem by nesli žadatelé. Komise výstavby: doporučuje vrácení části pozemku za uvedených podmínek Komise majetková: ano, darovat zpět po oddělení plochy zastavěné pomníkem, finanční náklady s provedením ponese žadatel RM : ano, darovat zpět po oddělení plochy zastavěné pomníkem, finanční náklady s provedením ponese žadatel Hlasování o usnesení : ZM schvaluje vrácení pozemku p.č. 254 (ost. pl.) v k.ú. Horní Kostelec vyjma plochy zastavěné pomníkem o celkové výměře cca 150 m 2 panu Jiřímu a Tomáši Kuldovým Packa Ondřej, Červ. Kostelec, Horní 89 žádá slevu z ceny za stavební parcelu č. 298 v k.ú. Červ. Kostelec. Žádost zdůvodňuje kanalizačním potrubím vedeným přes kupovaný pozemek, čímž se mu zvýšily náklady při realizaci stavby. Prodej byl schválen MZ bod 6.12 s cenou 350,- Kč/m 2. Na základě budoucí kupní smlouvy z zaplatil 50 % z ceny tj ,- Kč, žádá o slevu před uzavřením definitivní kupní smlouvy. MZ bod 3.1 odklad předkládáme znovu k rozhodnutí návrh uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na kanalizační vedení za jednorázovou odměnu Kč 10 tis. Komise majetková: slevu z ceny pozemku nedoporučuje, bylo známo i před prodejem, na kanalizační vedení doporučuje zřídit věcné břemeno za jednorázovou odměnu 10 tis. Kč. RM : doporučuje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene za jednorázovou odměnu 10 tis. Kč. Ve smlouvě je kupující rovněž upozorněn na povinnost uzavřít smlouvu o věcném břemenu na přívod plynu pro paní Jiráskovou a Balášovou. Hlasování o usnesení : ZM zamítá žádost o slevu z ceny za stavební parcelu č.p. 298 v k.ú. Č.Kostelec panu Ondřeji Packovi. Přítomno : 25 Pro: 19 Proti: 5 Zdržel se: 1 Schváleno 6

7 Hlasování o usnesení : ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za jednorázovou odměnu ,-Kč s p. Ondřejem Packou. Přítomno : 25 Pro: 19 Proti: 5 Zdržel se: 1 Schváleno 5.7. Odkoupení pozemku p.č. 180 o výměře 780 m 2 v k.ú, Stolín a p.č. 1062/1 o výměře 1982 m 2 v k.ú. Olešnice od vlastníků L. Zálišové, Červený Kostelec, Stolín 93 a J. Putůrka, Náchod, Příkopy Jedná se o pozemek, kterým je veden hlavní kanalizační přivaděč na ČOV a byl o něm veden spor mezi vlastníky a městem. Navrhována je kupní cena ,- Kč, která bude uhrazena započtením proti pohledávce, kterou má město proti prodávajícím. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje odkoupení pozemků p.č. 180 o výměře 780 m 2 v k.ú, Stolín a p.č. 1062/1 o výměře 1982 m 2 v k.ú. Olešnice od vlastníků L. Zálišové a J. Putůrka za kupní cenu ,- Kč. Přítomno : 25 Pro: 18 Proti: 1 Zdrželo se: 6 Schváleno 5.8. Odkoupení pozemku pro výstavbu chodníku do Stolína od Ing. Řeháka Jiřího, Červ. Kostelec, Stolín 52 na žádost města Č.K. prodá části pozemků dle GP č /2005 z se jedná o nové p.č. 176/2 (tr.tr.p.) o výměře 254 m 2, p.č. 176/3 (tr.tr.p.) o výměře 294 m 2, p.č. 183/11 (tr.tr.p.) o výměře 45 m 2, p.č. 183/12 (tr.tr.p.) 35 m 2, p.č. 183/13 (zahr.) o výměře 6 m 2 a p.č. 183/14 (zahr.) o výměře 3 m 2, vše v k.ú. Stolín za cenu á 20,- Kč/m 2. Záměr schválen MZ Hlasování o usnesení : ZM schvaluje odkoupení pozemků p.č. 176/2 (tr.tr.p.) o výměře 254 m 2, p.č. 176/3 (tr.tr.p.) o výměře 294 m 2, p.č. 183/11 (tr.tr.p.) o výměře 45 m 2, p.č. 183/12 (tr.tr.p.) 35 m 2, p.č. 183/13 (zahr.) o výměře 6 m 2 a p.č. 183/14 (zahr.) o výměře 3 m 2, vše v k.ú. Stolín za cenu á 20,- Kč/m 2 od Ing. Jiřího Řeháka Převedení budovy Divadla. Starosta navrhuje převést vlastnické právo k budově Divadla J.K.Tyla z Městského kulturního střediska Červený Kostelec na Město Červený Kostelec, protože o příp. finanční dotace ze státních prostředků může žádat pouze město. Jedná se o objekt čp. 537 na staveb. p.č. 512 o výměře 2562 m 2 v k.ú. Červený Kostelec. Předkládáme ke schválení majetkového převodu. Komise majetková: ano Komise výstavby: doporučuje převod Hlasování o usnesení : ZM schvaluje bezplatný převod vlastnického práva k budově Divadla J.K.Tyla, čp. 537 a staveb. p.č. 512 o výměře 2562 m 2 v k.ú. Červený Kostelec z Městského kulturního střediska Červený Kostelec na Město Červený Kostelec Záměr: Čepelka Adam, Červ. Kostelec, Na Skalce 519 žádá odprodej pozemku p.č. 1320/2 (ost.pl.) o výměře 83 m 2 v k.ú. Červ. Kostelec k rozšíření pozemku. Jedná se o opakovanou žádost, MZ bod 4.4 a MZ bod 4.1 bylo zamítnuto. Komise majetková: ne Komise výstavby: doporučuje žádost zamítnout ze stejných důvodů jako při minulém projednání, tj. vzhledem k sousedským vztahům RM : nedoporučuje vyhlášení záměru odprodeje vzhledem k přístupu k sousedním pozemkům 7

8 Hlasování o usnesení : ZM zamítá záměr odprodeje pozemku p.č. 1320/2 (ost.pl.) o výměře 83 m 2 v k.ú. Červ. Kostelec přímému zájemci panu Adamu Čepelkovi. Přítomno : 25 Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Schváleno Záměr: Majetkový odbor překládá návrh na odprodej obytného domu čp. 208, ul. Sokolská, na p.č.st. 255 o výměře 583 m 2 v k.ú. Červený Kostelec. Jedná se o patrový objekt o 4 bytových jednotkách (2x 1+2 a 2x 1+3 II. kategorie (z toho 1x I.kat.) podrobnosti viz příloha Komise majetková: ano Komise výstavby: doporučuje schválit záměr prodeje RM : doporučuje schválit záměr prodeje Připomínka: P. Pišna - obyvatel domu čp. 208, je zásadně proti odprodeji domu, dům je ve špatném stavu, nebyla prováděna údržba. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr odprodeje obytného domu čp. 208 na p.č.st. 255 o výměře 583 m 2 v k.ú. Červený Kostelec podle zákona 72/1994 Sb. Přítomno : 25 Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno Záměr: Majetkový odbor navrhuje vlastnicky vypořádat místní komunikaci p.č. 1377/1 (ost. pl.) v k.ú. Olešnice u Č.Kostelce vzhledem k naléhavé potřebě opravy povrchu vozovky kvůli příjezdu k jednotlivým objektům a dopravní obsluze (svoz odpadu, lékařská služba apod.). Dle identifikace je ve vlastnictví města 2231 m 2 a 1230 m 2 je třeba vypořádat se soukr. vlastníky. Byli písemně vyzváni k bezúplatnému převodu na město, protože komunikace slouží výhradně pro obsluhu přilehlých nemovitostí. Oslovili jsme 12 osob z toho 3 ano, 3 ne jen prodej podle výměry a 6 neodpovědělo. Komise majetková: doporučuje vlastnicky vypořádat Komise výstavby: doporučuje komunikaci vlastnicky vypořádat RM : doporučuje o vlastnickém vypořádání znovu jednat Připomínka: Ing. Hanuš Olešnice by se měla udělat jako celek, kdy by měla být vybudována kanalizace, komunikace - připravit komplexně. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr znovu jednat o bezúplatném převodu pozemků p.č. 1377/1 (ost. pl.) v k.ú. Olešnice u Č.Kostelce na město. Přítomno : 25 Pro: 17 Proti: 1 Zdrželo se: 7 Schváleno Záměr: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Wonkova 1142 žádá město o stanovisko k případnému prodeji nemovitostí na p.č.st. 930 mont. chata + dřev. chata, p.č.st sociál. zařízení a pozemek p.č. 852/4 (ost. pl.) se studnou v k.ú. Červený Kostelec. Jedná se o nemovitosti SOU Malé Svatoňovice v rekreační oblasti Brodský. Navrhujeme požádat o bezúplatný převod na Město Červený Kostelec. Komise majetková: ano RM : ano, požádat o bezplatný převod Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr požádat Krajský úřad Královéhradeckého kraje o bezúplatný převod na Město Č.Kostelec nemovitostí na p.č.st. 930 mont. chata + dřev. chata, p.č.st sociál. zařízení a pozemek p.č. 852/4 (ost. pl.) se studnou v k.ú. Červený Kostelec 8

9 Záměr: Jiří a Zdeňka Vernerovi, Přibyslavská 549, Nové Město nad Metují žádají o odprodej části pozemku p.č. 840/8 o výměře cca 91 m 2 v k.ú. Červ. Kostelec k rozšíření prodejny potravin na Koubovce. Připomínka: P. Labík byla zvážena možnost zřízení nových parkovacích míst na Koubovce v souvislosti s rozšířením prodejny? Starosta uvažovalo se, avšak vedení inženýrských sítí pod pozemkem toto neumožní. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr odprodeje části pozemku p. č. 840/8 o výměře cca 91 m 2 v k. ú. Červený Kostelec přímým zájemcům Jiřímu a Zdeňce Vernerovým. Záměr: Město Červený Kostelec požádá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,odlouč. pracoviště Náchod o bezúplatný převod vlastnictví na Město Č.Kostelec k pozemkům užívaným jako místní komunikace. Jedná se o níže uvedené pozemky: k.ú. Červený Kostelec: 971/5, 971/47, 1099/2, 1189/2, 1209, 1210, 1211, 1212/1, 1212/6, 1216, 1344/1, k.ú. Lhota za Č.Kostelcem : 243, 718/2 Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odlouč. pracoviště Náchod o bezúplatný převod vlastnictví na Město Č.Kostelec k pozemkům užívaným jako místní komunikace. Jedná se o níže uvedené pozemky: k.ú. Červený Kostelec: 971/5, 971/47, 1099/2, 1189/2, 1209, 1210, 1211, 1212/1, 1212/6, 1216, 1344/1, k.ú. Lhota za Č.Kostelcem : 243, 718/2 6. Bezpečnostní situace města za rok 2004 Velitel Obvodního oddělení Policie ČR npor. Libor Jirásek a velitel městské policie Michal Škoda seznámili přítomné s bezpečnostní situací ve městě za rok Písemnou zprávu obou velitelů obdrželi všichni členové ZM a obě zprávy jsou přílohou originálu zápisu ZM. Hlasování o usnesení : ZM bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci města za rok Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací Vzhledem k novému školskému zákonu a souvisejícím prováděcím vyhláškám je třeba upravit znění zřizovacích listin p.o. ZŠ V. Hejny Č.Kostelec, ZŠ Lhota, ZŠ Horní Kostelec, ZŠ Olešnice, MŠ Náchodská, MŠ Větrník ve smyslu platných předpisů tak, že do hlavní činnosti bude doplněno stravování zaměstnanců, do doplňkové činnosti stravovací služby. Dále pak u těchto příspěvkových organizací a navíc i u Městského kulturního střediska, Městské knihovny a Základní umělecké školy je třeba ve vymezení majetku a majetkových práv upravit znění tak, že Vlastník majetku Město Červený Kostelec předává příspěvkové organizaci do výpůjčky majetek nemovitý a do správy movitý majetek dle inventurního soupisu. Podle tohoto znění se upraví i přílohy zřizovacích listin č. 1 soupis majetku a č. 2 pravidla pro užívání a hospodaření s majetkem. RM projednala na svém zasedání dne a doporučuje ZM ke schválení. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje úpravu znění zřizovacích listin příspěvkových organizací ZŠ V.Hejny, Červený Kostelec, ZŠ Červený Kostelec, Lhota, ZŠ Červený Kostelec, Horní Kostelec, ZŠ Červený Kostelec, Olešnice, MŠ Červený Kostelec, Náchodská, MŠ Červený Kostelec, 9

10 Větrník, MKS Červený Kostelec, Městská knihovna Červený Kostelec a ZUŠ Červený Kostelec dle předloženého návrhu. 8. Čestné občanství města RM předkládá ZM návrh Vlastivědného spolku při MKS na udělení čestného občanství města Červený Kostelec generálu Janu Kratochvílovi. Návrh je přílohou originálu zápisu RM. Odůvodnění : 1. Jan Kratochvíl byl občanem Červeného Kostelce. Žil zde v tehdejší Sokolské ulici čp. 116 po odchodu do důchodu v roce 1948 až do dne úmrtí a ke svému občanství v Červeném Kostelci se vždy hrdě hlásil. Urna s jeho popelem je uložena na zdejším hřbitově. 2. Za bojové zásluhy v I. a II. světové válce získal 12 vysokých vojenských vyznamenání, poslední - Řád Milana Štefánika s povýšením do hodnosti generála mu udělil v roce 1990 prezident Československé republiky Václav Havel. (Příloha č.1) 3. Návrh rovněž jednomyslně podpořila na své schůzi dne červenokostelecká redakční sekce vlastivědného sborníku Rodným krajem, který registruje významné osobnosti regionu a seznamuje s nimi veřejnost. 4. Spolunavrhovatelem je Klub vojenských důchodců v Náchodě za podpory Územní vojenské správy v Hradci Králové, náčelník Ing. Miloš Čistý. (Příloha č.2) Materiály jsou přílohou. Starosta doplnil o informaci uznaných čestných občanů našeho města. Přehled je přílohou originálu zápisu ZM. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje udělení čestného občanství města Červený Kostelec generálu Janu Kratochvílovi. 9. Diskuse, různé Starosta - Česká inspekce ŽP uložila svým rozhodnutím Městu Červený Kostelec pokutu Kč za to, že prostřednictvím požární jednotky města poškodilo jasany při pálení dřevní hmoty ze zimního prořezu po městě. Protože k poškození došlo neúmyslně a shodou okolností došlo v kritické době k poruše cisterny, která zajišťovala dozor, bylo podáno odvolání proti tomuto rozhodnutí se žádostí o prominutí pokuty na MŽP. - seznámil ZM s peticí občanů a odpovědí města proti stavbě veřejné komunikace a proti stavbě areálu s benzínovou stanicí s myčkou v části u Bedny. - poděkoval za spolupráci členům zastupitelstva města při tvorbě rozpočtu města na tento rok. - seznámil ZM s nástupem nového vedoucího odboru rozvoje města p. Jiřím Prouzou a poděkoval za vykonanou práci panu Miroslavu Brátovi, který odchází do starobního důchodu. Ing. Hanuš - podal informaci k možnosti budování obchvatu trasy silnice I/14. - úroveň restaurace Divadlo se zhoršila, RM by se měla tímto problémem zabývat. Starosta - s nájemcem restaurace se již jednalo, byl upozorněn na nedostatky a bylo mu uloženo provést opatření, aby se situace zlepšila. P. Spůra - zda se RM zabývala závěrem Kontrolního výboru ve věci zjištění při kontrole prodeje bytů čp. 835, Na Skalce. Zda bude ZM informováno. JUDr. Nosek předseda kontrolního výboru považuje tento bod kontroly za uzavřený, výbor doporučil opatření napříště se vyvarovat pochybením, ke kterým při prodeje bytů došlo. 10

11 Starosta RM se bude ještě zabývat zápisem o kontrole hospodaření se svěřenými prostředky v rekreačním středisku Brodský. P. Humeňuk - již dříve upozorňoval na zastaralé vyhlášky města konkrétně na Požární řád. Starosta Požární řád města se připravuje. P. Humeňuk na zdravotním středisku jsou rozdílné výše nájmů. Některé místnosti jsou volné, měly by být více nabízeny k pronájmům, aby byly využity. Měl by být ceník za pronájem těchto nebytových prostor. Za stejné prostory se nevybírá stejný nájem. Ing. Hanuš s nájmy na ZS byl problém. ZS mělo sloužit především zdravotnickým službám. Dnes, aby bylo ZS využito, jsou prostory nabízeny i pro jiné činnosti. Nájemní smlouvy jsou uloženy na majetkovém odboru, možno do nich nahlédnout a vyžádat si vysvětlení o výši nájmu. JUDr. Nosek jsou uzavřeny nové smlouvy na PCO dle nového ceníku? Jak postupuje příprava výstavby Diskont PLUS? Starosta smlouvy na služby PCO jsou postupně, dle nového ceníku, uzavírány. Hotovy by měly být do Starosta Diskont PLUS námitky byly ze strany účastníka řízení Konzumu. Bude se předkládat žádost o nové územní řízení. P. Labík celá záležitost výstavby marketu již trvá dlouho, je třeba, aby všechny náležitosti, které vyřizuje město, byly v pořádku. P. Prokop ved. odboru výstavby, vysvětlil, jak probíhají řízení ve věci výstavby marketu. P. Jakubíková dotaz na autobusovou zastávku u Elitexu směr Rtyně v Podkrkonoší. Tajemník zastávka se bude instalovat, připravuje se ke stavebnímu řízení. P. Heinzel podal připomínku k poplatkům za svoz odpadů. Doporučuje, aby se stanovil poplatek za 1 popelnici a ne dle počtu osob, nemělo by se stát, že bude poplatek vyměřen zemřelým apod. P. Kollertová každý si uzavírá smlouvu na svoz odpadů. Pokud dojde k jakékoli změně ve smlouvě (počet svozů, počet osob trvale bydlících) musí občan tuto změnu nahlásit a smlouva bude opravena, evidence svozu odpadů (ani žádná jiná) není napojena na evidenci obyvatelstva. P. Heinzel dotaz na elektronickou poštu na MěÚ. Starosta od je elektronická pošta na našem MěÚ zřízena dle vyhlášky Ministerstva informatiky a nařízení vlády o elektronických podatelnách. Certifikát byl zřízen na pracovnici podatelny MěÚ. P. Heinzel podle jeho názoru jsou nejasnosti ve vyhláškách města. Předal písemný materiál, ve kterém upozorňuje na internetové stránky města pod názvem Sbor dobrovolných hasičů, dále je vytištěn seznam platných právních předpisů na úseku požární ochrany a Stanovy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. (materiál bude přiložen k zápisu z MZ) Starosta požádal p. Heinzla, aby svoje další připomínky předal písemně a k dalšímu vysvětlení přišel na MěÚ. Závěrem p. Humeňuk za návrhovou komisi přečetl znění usnesení ze zasedání ZM. Zapsala L. Hanušová Červený Kostelec dne

12 Ověřovatelé zápisu: Labík Pavel Ing. Lubomír Křivda Petr Mědílek starosta Karel Cejnar místostarosta U s n e s e n í z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 v malém sále divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zastupitelstvo města projednalo a: 1. Bere na vědomí: 1.1. Zprávu o bezpečnostní situaci města za rok Schvaluje: 12

13 2.1. Závěrečný účet města - hospodaření města za rok 2004 bez výhrad Rozpočet města na rok Oprávnění RM k provádění rozpočtových opatření vždy max. do výše ,- Kč Uzavření smlouvy na úvěr ve výši ,-Kč k financování akce Školní kuchyně a jídelna Červený Kostelec s Českou spořitelnou a.s Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu střešní krytiny a 50 tis.kč na obnovu fasády panu Zdeňku Kociánovi Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu střešní krytiny paní Naděždě Sidorové, ul.manž. Burdychových 303, Č.K Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu střechy paní Ivě Karešové, Okružní 993, Č.K Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 25 tis. Kč na ekologické vytápění v domě čp. 847 ul. Jiráskova, panu Vojtěchu Hoškovi, bytem Letná 574, Č.K Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na dodatečnou izolaci proti spodní vodě panu Milanu Rosovi, Náchodská 152, Č.K Převzetí daru silnice III/303 8, p.č. 148/1 (ost.pl.) o výměře 3741 m 2 a p.č. 421 (ost.pl.) o výměře 1295 m 2 v k.ú. Stolín v úseku křiž. u Ditrtů Stolín náves od Královéhradeckého kraje Odprodej pozemku p.č. 889/123 (ost. pl.) v k.ú. Červený Kostelec o celkové výměře 23m 2 panu Vladislavu Němcovi za cenu ,-Kč/1 místo Odprodej pozemků p.č. 871/110, (zahrada) o výměře 315 m 2 a p. č. st. 280 o výměře 451 m 2 v k.ú. Červený Kostelec panu Michalu Novotnému za cenu 350,- Kč/m 2 po vydání územního rozhodnutí Odprodej pozemku p.č. 19/1 (zahrada) v k.ú. Olešnice o celkové výměře 301 m 2 paní Zdeňce Kosinkové za cenu 40,-Kč/m Vrácení pozemku p.č. 254 (ost. pl.) v k. ú. Horní Kostelec vyjma plochy zastavěné pomníkem o celkové výměře cca 150 m 2 panu Jiřímu a Tomáši Kuldovým Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za jednorázovou cenu ,-Kč s p. Ondřejem Packou Odkoupení pozemků p.č. 180 o výměře 780 m 2 v k.ú, Stolín a p.č. 1062/1 o výměře 1982 m 2 v k.ú. Olešnice od vlastníků L. Zálišové a J. Putůrka za kupní cenu ,- Kč Odkoupení pozemků p.č. 176/2 (tr.tr.p.) o výměře 254 m 2, p.č. 176/3 (tr.tr.p.) o výměře 294 m 2, p.č. 183/11 (tr.tr.p.) o výměře 45 m 2, p.č. 183/12 (tr.tr.p.) 35 m 2, p.č. 183/13 (zahr.) o výměře 6 m 2 a p.č. 183/14 (zahr.) o výměře 3 m 2, vše v k.ú. Stolín za cenu á 20,- Kč/m 2 od Ing. Jiřího Řeháka Bezplatný převod vlastnického práva k budově Divadla J.K.Tyla, čp. 537 a staveb. p.č.512 o výměře 2562 m 2 v k.ú. Červený Kostelec z Městského kulturního střediska Červený Kostelec na Město Červený Kostelec Záměr odprodeje obytného domu čp. 208 na p.č.st. 255 o výměře 583 m 2 v k.ú. Červený Kostelec podle zákona 72/1994 Sb Záměr znovu jednat o bezúplatném převodu pozemků p.č. 1377/1 (ost. pl.) v k.ú. Olešnice u Č.Kostelce na město Záměr požádat Krajský úřad Královéhradeckého kraje o bezúplatný převod na Město Č.Kostelec nemovitostí na p.č.st. 930 mont. chata + dřev. chata, p.č.st sociál. zařízení a pozemek p.č. 852/4 (ost. pl.) se studnou v k.ú. Červený Kostelec Záměr odprodeje části pozemku p. č. 840/8 o výměře cca 91 m 2 v k. ú. Červený Kostelec přímým zájemcům Jiřímu a Zdeňce Vernerovým Záměr požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odlouč. pracoviště Náchod o bezúplatný převod vlastnictví na Město Č.Kostelec k pozemkům užívaným jako místní komunikace. Jedná se o níže uvedené pozemky: k.ú. Červený Kostelec: 971/5, 971/47, 1099/2, 1189/2, 1209, 1210, 1211, 1212/1, 1212/6, 1216, 1344/1, k.ú. Lhota za Č.Kostelcem : 243, 718/2 13

14 2.24. Úpravu znění zřizovacích listin příspěvkových organizací ZŠ V.Hejny, Červený Kostelec, ZŠ Červený Kostelec, Lhota, ZŠ Červený Kostelec, Horní Kostelec, ZŠ Červený Kostelec, Olešnice, MŠ Červený Kostelec, Náchodská, MŠ Červený Kostelec, Větrník, MKS Červený Kostelec, Městská knihovna Červený Kostelec a ZUŠ Červený Kostelec dle předloženého návrhu Udělení čestného občanství města Červený Kostelec generálu Janu Kratochvílovi. 3. Zamítá: 3.1. Žádost o slevu z ceny za stavební parcelu č.p. 298 v k.ú. Č.Kostelec panu Ondřeji Packovi Záměr odprodeje pozemku p.č. 1320/2 (ost.pl.) o výměře 83 m 2 v k.ú. Červ. Kostelec přímému zájemci panu Adamu Čepelkovi. 4. Odkládá: 4.1. Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 200 tis. Kč panu Milanu Bílému, Palackého 767, Červený Kostelec Poskytnutí půjčky z FRB panu Milanu Rosovi do doby splnění podmínky vydání stavebního povolení. Petr Mědílek starosta Karel Cejnar místostarosta 14

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 16.2.2015 kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: 23 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 9 občanů Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. září 2006 od 16 do 18.30 hodin v Grafoklubu v Červeném Kostelci

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. září 2006 od 16 do 18.30 hodin v Grafoklubu v Červeném Kostelci Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. září 2006 od 16 do 18.30 hodin v Grafoklubu v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních údajů podle

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 5.3.2014 kancelář starosty 1. (1) Kanalizace vč. komunikace v Pazderně 2. (2) Správní budova místního

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 18. řádné jednání Rady města, konané dne 12.8.2015 kancelář starosty 1. (19) Chodník Brodský - Hospoda U Prouzů 2. (20) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Z Á P I S Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Přítomni: Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. ad 4) Bytové záležitosti. ad 5) Žádosti

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. ad 4) Bytové záležitosti. ad 5) Žádosti Město Pohořelice Zápis z 46. schůze rady města konané dne 1. 8. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, tajemník MVDr. Michalica Omluveni: Mgr. Plevzová, Mgr. Janičatová,

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 11 zastupitelů dle prezenční listiny p. Ing. Zdeněk Jiroušek, p. Jiří

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zápis. ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření 5/2014 3. Návrh rozpočtu na

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty Jednání Rady města Broumova č. 98 ze dne 19. července 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc, Mgr. Schejbalová Pozdní příchod: pan

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

v zasedací místnosti OÚ čp.46.

v zasedací místnosti OÚ čp.46. Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 7.10. 2010 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.5/10 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, ing. Dragoun Jiří, Poslušný

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listinu přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin. 1/6 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Vencovský Neomluveni: Hosté: Ing. Peterková, Mgr. Hluštík Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více