Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci"

Transkript

1 Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11 občanů Ověřovatelé zápisu: Pavel Labík, Ing. Lubomír Křivda Návrhová komise: Zapisovatelka: Petr Humeňuk, Renata Jakubíková, Ing. Jiří Hanuš Libuše Hanušová Na zasedání je přítomno celkem 25 členů ZM zasedání je usnášeníschopné. Program: 1. Hospodaření města za rok Rozpočet města na rok Financování rekonstrukce Školní kuchyně a jídelna Červený Kostelec 4. Půjčky z fondu rozvoje bydlení 5. Majetkové záležitosti 6. Bezpečnostní situace města za rok Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací 8. Čestné občanství města 9. Diskuse, různé Hlasování o programu: Přítomno : 22 Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 1. Hospodaření města za rok 2004 Starosta spolu s vedoucí finančního odboru seznámil přítomné s výsledkem hospodaření města za rok 2004, které skončilo převahou výdajů nad příjmy ve výši ,41Kč. Tato částka byla uhrazena čerpáním úvěru ve výši ,97 Kč, dále bylo uhrazeno na splátkách úvěrů ,16 Kč a převodem zůstatku na účtu města k ve výši ,40 Kč. Rada města projednala hospodaření města za rok 2004 na svém zasedání dne 19. ledna Podrobný přehled o hospodaření města za rok 2004 bude zveřejněn v březnovém čísle zpravodaje a bude vyvěšen na úřední desce MěÚ a je přílohou tohoto zápisu. Finanční výbor projednal hospodaření města za rok 2004 na zasedání dne 7. února 2005, vzal ho na vědomí a doporučuje ho ZM ke schválení. Připomínka: P. Humeňuk str. 7, ř. 17 služby Telecom - značný nárůst na majetkovém odboru. Starosta na majetkový odbor byly zakoupeny 3 mobilní telefony z důvodu, aby pracovníci údržby byli mobilnější. Celková suma je včetně správy majetku, prověřeno bude přeúčtování v DPS. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje závěrečný účet města - hospodaření města za rok 2004 bez výhrad. Přítomno : 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 2. Rozpočet města na rok

2 Starosta spolu s vedoucí finančního odboru seznámil přítomné s návrhem rozpočtu města na rok 2005, který je sestaven jako vyrovnaný v celkové výši ,-Kč. Celkové příjmy jsou plánovány ve výši ,- Kč, celkové výdaje ve výši ,- Kč. Saldo rozpočtu je financováno převodem zůstatku na účtu města k ve výši ,-Kč, splátky dlouhodobě přijatých půjček ve výši ,-Kč a půjčkou ve výši ,-Kč. Finanční výbor projednal návrh rozpočtu města na rok 2005 na zasedání dne 7. února Dle jeho názoru je návrh reálný a doporučuje ho ZM ke schválení. Předseda finančního výboru podal návrh na pověření RM k provádění rozpočtových změn do výše ,- Kč na jedno rozpočtové opatření. Toto umožňuje zákon o obcích 128/2000 Sb. 102 odst. 2 písm. a). Důvodem je zvýšení operativnosti řízení schválených akcí města a provedení menších rozpočtových úprav. V případě pověření bude ZM vždy na příštím zasedání informováno o počtu, důvodech a rozsahu provedených rozpočtových úprav. Rada města projednala návrh rozpočtu města na rok 2005 na svém zasedání dne 16. února Návrh rozpočtu byl vyvěšen dne 11. února 2005 na úřední desce MěÚ. Připomínky, dotazy: Ing. Hanuš finanční výbor se zabýval předloženým návrhem rozpočtu města na r. 2005, především investičními akcemi, které by se měly realizovat v tomto roce. FV doporučil navržený rozpočet ke schválení. P. Humeňuk ve které kapitole je zahrnut nákup pozemků od PF? Starosta částka určená na nákup pozemků od PF je zahrnuta v kapitole 6130, str. 40. P. Humeňuk rekonstrukce hřbitova představuje částku 8 mil. Kč, v plánu je 9 mil. Kč proč? Starosta navýšeno z důvodu rezervy na nepředvídané práce. P. Rýznar akce rekonstrukce školní kuchyně a jídelny je také povýšena o rezervu? Starosta ano, zde bude zakoupeno auto na rozvoz jídel, nutný bude nákup dovybavení kuchyně a jídelny a počítáno je s vylepšeným objednávkovým systémem stravování. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje rozpočet města na rok Přítomno : 23 Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno Hlasování o usnesení: ZM schvaluje oprávnění RM k provádění rozpočtových opatření vždy max. do výše ,- Kč. Přítomno : 23 Pro: 19 Proti: 1 Zdrželi se: 3 Schváleno 3. Financování rekonstrukce Školní kuchyně a jídelna Červený Kostelec RM předkládá ZM k projednání návrh na financování této akce. Přílohou zápisu je tabulka, která obsahuje nabídky tří peněžních ústavů. Finanční výbor projednal na svém jednání dne došlé nabídky a doporučuje ZM schválit nabídku České spořitelny jako nejvýhodnější. RM projednala dne nabídky na poskytnutí půjčky a ztotožňuje se se stanoviskem finančního výboru. Ing. Hanuš, předseda FV - vyzval Ing. Berkovce, člena FV, aby přítomné seznámil s výběrem nabídek peněžních ústavů na výše uvedenou akci. Ing. Berkovec - z nabídek tří peněžních ústavů byla sestavena porovnávací tabulka. FV doporučil ZM k výběru na financování přestavby školní kuchyně a jídelny Českou spořitelnu, a.s. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje uzavření smlouvy na úvěr ve výši ,-Kč k financování akce Školní kuchyně a jídelna Červený Kostelec s Českou spořitelnou a.s. Přítomno : 24 Pro: 24 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 2

3 4. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení Zasedání zastupitelstva města byly předloženy žádosti na půjčky z fondu rozvoje bydlení, které byly uplatněny v rámci vyhlášeného výběrového řízení. Žádosti projednala a vyhodnotila komise jmenovaná ZM ve složení: Pavel Labík, Ing. Petr Fišer, Jiří Prokop, Miroslav Brát, Ing. Jan Berkovec, Ivana Růžková a Jaroslava Kollertová. P. Labík seznámil se stavem na účtu FRB ČK: Stav k ,72 Půjčeno v r ,00 Splátky půjček ,76 Úroky ,04 Poplatky z účtu u KB ,10 Celkem ,72 Stav na účtu k ,32 Návrh na rozdělení částky ,-- Kč v souladu s vyhláškou města 1/99 Komise projednala tyto předložené žádosti o půjčky : P. Labík přednesl návrhy na schválení půjček: 1. Zdeněk Kocián, bytem Lhota 245, Červený Kostelec, půjčka ve výši ,-- Kč - na obnovu střešní krytiny půjčka ve výši ,-- Kč - na obnovu fasády Přiloženo: 2x odborný odhad nákladů a ohlášení stavebních úprav stavební povolení Zástava: nemovitost čp. 245 Lhota, LV č Ručitel: manželka Simona Kociánová Potvrzení o příjmu obou je přiloženo a žadatel nesplácí jinou půjčku Komise doporučuje ke schválení Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu střešní krytiny a 50 tis. Kč na obnovu fasády panu Zdeňku Kociánovi. Přítomno : 24 Pro: 24 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno 2. Naděžda Sidorová, bytem Červený Kostelec, ul.manž. Burdychových čp. 303 půjčka ve výši ,-- Kč na obnovu střešní krytiny čp. 303 Přiloženo: odborný odhad nákladů a ohlášení udržovacích prací Zástava: stávající nemovitost čp 303, LV č Zástava pro Českomoravskou hypoteční banku ve výši ,-- Kč Ručitel manžel Oleksandr Sidorov Potvrzení o výdělku obou přiloženo, ručitel splácí hypoteční úvěr ve výši 2.783,-- Kč měsíčně u Českomoravské hypoteční banky. Komise doporučuje ještě jednoho ručitele, a provést zástavu nemovitosti. Žadatelka předložila potvrzení dalšího ručitele. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu střešní krytiny paní Naděždě Sidorové, ul.manž. Burdychových 303, Č.K. 3

4 3. Iva Karešová, bytem Červený Kostelec, Okružní 993 Žádá po půjčku ve výši ,-- Kč na obnovu střechy na nemovitosti čp. 993 Přiloženo: odborný odhad nákladů, ohlášení stavebních úprav Zástava : garáž na parcele 1618 LV č Ručitel : dcera Dalibora Sokolová Potvrzení o výdělku a důchodu obou přiloženo Žadatelka nesplácí žádnou jinou půjčku. Komise doporučuje ke schválení. Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. na obnovu střechy Kč paní Ivě Karešové, Okružní 993, Č.K. 4. Vojtěch Hošek, bytem Letná 574, Červený Kostelec Žádá o půjčku ve výši ,-- Kč pro přechod na ekologické vytápění v domě čp. 847, ul. Jiráskova. Přiloženo : odborný odhad nákladů, ohlášení stavebních úprav, LV č Ručitel : manželka Věra Hošková Potvrzení o výdělku obou přiloženo Žadatel splácí půjčku u VSS KB Modrá pyramida ve výši 2.250,-- Kč měsíčně Komise doporučuje ke schválení Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 25 tis. Kč na ekologické vytápění v domě čp. 847, ul. Jiráskova, panu Vojtěchu Hoškovi, bytem Letná 574, Č.K. 5. Milan Bílý, bytem Palackého 767, Červený Kostelec Žádá o půjčku ve výši ,-- Kč na vestavbu do půdního prostoru a přestavbu RD čp. 188 ulice Havlíčkova. Přiloženo: viz seznam příloh Zástava : stávající nemovitosti čp. 175 LV č Zástava pro hypoteční úvěr České spořitelny ve výši ,-- Kč Ručitel: manželka Iveta Bílá a bratr Ing. Aleš Bílý Potvrzení o výdělku všech přiloženo Žadatel splácí půjčku ve výši 7.392,-- Kč z hypotečního úvěru České spořitelny a 2.520,-- Kč u Českomoravské stavební spořitelny. Komise doporučuje vzhledem k zástavě nemovitosti pro hypotéku ještě zástavu pro Město Červený Kostelec na druhém místě, ale zajistit dalšího ručitele mimo rodinu. Při splnění těchto podmínek doporučuje komise tuto žádost ke schválení. Bylo zasláno potvrzení dalšího ručitele. Nebyl dodán originál potvrzení příjmů dalšího ručitele zasláno pouze faxem. Hlasování o usnesení: ZM odkládá poskytnutí půjčky z FRB ve výši 200 tis. Kč panu Milanu Bílému, Palackého 767, ČK. 6. Milan Rosa, bytem Náchodská 152, Červený Kostelec Žádá o půjčku ve výši ,-- Kč na dodatečnou izolaci proti spodní vodě na nemovitosti Zítkova čp Přiloženo : odborný odhad nákladů a ohlášení stavebních úprav Zástava: stávající nemovitost čp. 207 LV č. 351 Ručitel : bratr Tomáš Rosa Potvrzení o výdělku obou přiloženo Žadatel splácí půjčku u České spořitelny ve výši 2.000,-- Kč měsíčně 4

5 Komise doporučuje ke schvální Hlasování o usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na dodatečnou izolaci proti spodní vodě panu Milanu Rosovi, Náchodská 152, Č.K. 7. Milan Rosa, bytem Náchodská 152, Červený Kostelec Žádá o půjčku ve výši ,-- Kč : Přechod na ekologické vytápění ,-- Kč Přepojení kanalizace na ČOV ,-- Kč Přestavba soc. zařízení a tech.sítí ,-- Kč Vše na nemovitosti čp. 207, ul. Zítkova Přiloženo: odborný odhad nákladů, stavební řízení bylo zahájeno Vše totožné s předchozí půjčkou Zástava: stávající nemovitost čp. 207, LV č. 351 Ručitel : bratr Tomáš Rosa Potvrzení o výdělku obou přiloženo Žadatel splácí půjčku u České spořitelny ve výši 2.000,-- Kč měsíčně ( totožné s předchozí žádostí) Komise doporučuje : při splnění podmínek (vydání stavebního povolení) navrhuje komise schválení půjčky na příštím jednání Zastupitelstva města. Hlasování o usnesení: ZM odkládá poskytnutí půjčky z FRB panu Milanu Rosovi do doby splnění podmínky vydání stavebního povolení. 5. Majetkové záležitosti Místostarosta společně s vedoucím majetkového odboru předložili k projednání majetkové záležitosti, které byly projednány v komisích a RM Majetkový odbor předkládá k projednání návrh na převzetí daru silnice III/303 8 v úseku křiž. u Ditrtů Stolín náves od Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Wonkova 1142, SÚS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové 4, Kutnohorská 59. Jedná se o níže uvedené pozemky: p.č. 148/1 (ost.pl.) o výměře 3741 m 2, p.č. 421 (ost.pl.) o výměře 1295 m 2 v k.ú. Stolín. Komise majetková: ano RM : ano Hlasování o usnesení : ZM schvaluje převzetí daru silnice III/303 8, p.č. 148/1 (ost.pl.) o výměře 3741 m 2 a p.č. 421 (ost.pl.) o výměře 1295 m 2 v k.ú. Stolín v úseku křiž. u Ditrtů Stolín náves od Královéhradeckého kraje. Přítomno : 25 Pro: 22 Proti: 2 Zdržel se: 1 Schváleno 5.2. Němec Vladislav, Malé Svatoňovice, Hornická 141 žádá odprodej pozemku p. č. 889/123 (ost. pl.) o výměře 23 m 2 v k. ú. Červený Kostelec na výstavbu garáže u vodárny. Komise výstavby: doporučuje prodej za obvyklých podmínek. Komise majetková: ano, obvyklé podmínky, 14 tis.kč/místo RM : ano, obvyklé podmínky, 14 tis.kč/místo Hlasování o usnesení : ZM schvaluje odprodej pozemku p.č. 889/123 (ost. pl.) v k.ú. Červený Kostelec o celkové výměře 23 m 2 panu Vladislavu Němcovi za cenu ,-Kč/1 místo Novotný Michal, Červený Kostelec, Dvořáčkova 739 žádá odprodej pozemků p. č. 871/110 (zahrada) o výměře 315 m 2 a p. č. st. 280 o výměře 451 m 2 v k. ú. Červený Kostelec. MZ

6 bod 3.1 odklad. Předkládá studii dostavby, kde by objekt v přízemí sloužil k rozšíření vzorkovny Venty a v patře k bydlení. Investorem dostavby Venty by byl Michal Novotný. Komise výstavby: doporučuje prodej za podmínky, že bude vydáno územní rozhodnutí Komise majetková: ano, podmínka vydání územního rozhodnutí, cena 350,- Kč/m 2 RM : ano, podmínka vydání územního rozhodnutí, cena 350,- Kč/m 2 Hlasování o usnesení : ZM schvaluje odprodej pozemků p.č. 871/110, (zahrada) o výměře 315 m 2 a p. č. st. 280 o výměře 451 m 2 v k.ú. Červený Kostelec panu Michalu Novotnému za cenu 350,- Kč/m 2 po vydání územního rozhodnutí Kosinková Zdeňka, Zlaté Hory, U Koupaliště 793 žádá odprodej p. č. 19/1 (zahrada) o výměře 301 m 2 v k. ú. Olešnice. Jedná se o pozemek u potoka, nepřístupný z veřejné komunikace, navazující na její části zahrady. Komise výstavby: doporučuje prodej Komise majetková: ano, cena 40,- Kč/m 2 RM : doporučuje prodej na cenu 40,-Kč/m 2 Hlasování o usnesení : ZM schvaluje odprodej pozemku p.č. 19/1 (zahrada) v k.ú. Olešnice o celkové výměře 301 m 2 paní Zdeňce Kosinkové za cenu 40,-Kč/m Kulda Jiří a Kulda Tomáš, Červený Kostelec, Horní Kostelec 21 žádají vrácení části pozemku p. č. 254 (ost. pl.) (275 m 2 celé) v k. ú. Horní Kostelec. Pozemek celý darovala Irena Kuldová městu, protože na části stojí pomník padlých. Část pozemku je užívána jako přístupová cesta k domu čp. 21 a je na něm studna. Náklady s odměřením a převodem by nesli žadatelé. Komise výstavby: doporučuje vrácení části pozemku za uvedených podmínek Komise majetková: ano, darovat zpět po oddělení plochy zastavěné pomníkem, finanční náklady s provedením ponese žadatel RM : ano, darovat zpět po oddělení plochy zastavěné pomníkem, finanční náklady s provedením ponese žadatel Hlasování o usnesení : ZM schvaluje vrácení pozemku p.č. 254 (ost. pl.) v k.ú. Horní Kostelec vyjma plochy zastavěné pomníkem o celkové výměře cca 150 m 2 panu Jiřímu a Tomáši Kuldovým Packa Ondřej, Červ. Kostelec, Horní 89 žádá slevu z ceny za stavební parcelu č. 298 v k.ú. Červ. Kostelec. Žádost zdůvodňuje kanalizačním potrubím vedeným přes kupovaný pozemek, čímž se mu zvýšily náklady při realizaci stavby. Prodej byl schválen MZ bod 6.12 s cenou 350,- Kč/m 2. Na základě budoucí kupní smlouvy z zaplatil 50 % z ceny tj ,- Kč, žádá o slevu před uzavřením definitivní kupní smlouvy. MZ bod 3.1 odklad předkládáme znovu k rozhodnutí návrh uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na kanalizační vedení za jednorázovou odměnu Kč 10 tis. Komise majetková: slevu z ceny pozemku nedoporučuje, bylo známo i před prodejem, na kanalizační vedení doporučuje zřídit věcné břemeno za jednorázovou odměnu 10 tis. Kč. RM : doporučuje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene za jednorázovou odměnu 10 tis. Kč. Ve smlouvě je kupující rovněž upozorněn na povinnost uzavřít smlouvu o věcném břemenu na přívod plynu pro paní Jiráskovou a Balášovou. Hlasování o usnesení : ZM zamítá žádost o slevu z ceny za stavební parcelu č.p. 298 v k.ú. Č.Kostelec panu Ondřeji Packovi. Přítomno : 25 Pro: 19 Proti: 5 Zdržel se: 1 Schváleno 6

7 Hlasování o usnesení : ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za jednorázovou odměnu ,-Kč s p. Ondřejem Packou. Přítomno : 25 Pro: 19 Proti: 5 Zdržel se: 1 Schváleno 5.7. Odkoupení pozemku p.č. 180 o výměře 780 m 2 v k.ú, Stolín a p.č. 1062/1 o výměře 1982 m 2 v k.ú. Olešnice od vlastníků L. Zálišové, Červený Kostelec, Stolín 93 a J. Putůrka, Náchod, Příkopy Jedná se o pozemek, kterým je veden hlavní kanalizační přivaděč na ČOV a byl o něm veden spor mezi vlastníky a městem. Navrhována je kupní cena ,- Kč, která bude uhrazena započtením proti pohledávce, kterou má město proti prodávajícím. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje odkoupení pozemků p.č. 180 o výměře 780 m 2 v k.ú, Stolín a p.č. 1062/1 o výměře 1982 m 2 v k.ú. Olešnice od vlastníků L. Zálišové a J. Putůrka za kupní cenu ,- Kč. Přítomno : 25 Pro: 18 Proti: 1 Zdrželo se: 6 Schváleno 5.8. Odkoupení pozemku pro výstavbu chodníku do Stolína od Ing. Řeháka Jiřího, Červ. Kostelec, Stolín 52 na žádost města Č.K. prodá části pozemků dle GP č /2005 z se jedná o nové p.č. 176/2 (tr.tr.p.) o výměře 254 m 2, p.č. 176/3 (tr.tr.p.) o výměře 294 m 2, p.č. 183/11 (tr.tr.p.) o výměře 45 m 2, p.č. 183/12 (tr.tr.p.) 35 m 2, p.č. 183/13 (zahr.) o výměře 6 m 2 a p.č. 183/14 (zahr.) o výměře 3 m 2, vše v k.ú. Stolín za cenu á 20,- Kč/m 2. Záměr schválen MZ Hlasování o usnesení : ZM schvaluje odkoupení pozemků p.č. 176/2 (tr.tr.p.) o výměře 254 m 2, p.č. 176/3 (tr.tr.p.) o výměře 294 m 2, p.č. 183/11 (tr.tr.p.) o výměře 45 m 2, p.č. 183/12 (tr.tr.p.) 35 m 2, p.č. 183/13 (zahr.) o výměře 6 m 2 a p.č. 183/14 (zahr.) o výměře 3 m 2, vše v k.ú. Stolín za cenu á 20,- Kč/m 2 od Ing. Jiřího Řeháka Převedení budovy Divadla. Starosta navrhuje převést vlastnické právo k budově Divadla J.K.Tyla z Městského kulturního střediska Červený Kostelec na Město Červený Kostelec, protože o příp. finanční dotace ze státních prostředků může žádat pouze město. Jedná se o objekt čp. 537 na staveb. p.č. 512 o výměře 2562 m 2 v k.ú. Červený Kostelec. Předkládáme ke schválení majetkového převodu. Komise majetková: ano Komise výstavby: doporučuje převod Hlasování o usnesení : ZM schvaluje bezplatný převod vlastnického práva k budově Divadla J.K.Tyla, čp. 537 a staveb. p.č. 512 o výměře 2562 m 2 v k.ú. Červený Kostelec z Městského kulturního střediska Červený Kostelec na Město Červený Kostelec Záměr: Čepelka Adam, Červ. Kostelec, Na Skalce 519 žádá odprodej pozemku p.č. 1320/2 (ost.pl.) o výměře 83 m 2 v k.ú. Červ. Kostelec k rozšíření pozemku. Jedná se o opakovanou žádost, MZ bod 4.4 a MZ bod 4.1 bylo zamítnuto. Komise majetková: ne Komise výstavby: doporučuje žádost zamítnout ze stejných důvodů jako při minulém projednání, tj. vzhledem k sousedským vztahům RM : nedoporučuje vyhlášení záměru odprodeje vzhledem k přístupu k sousedním pozemkům 7

8 Hlasování o usnesení : ZM zamítá záměr odprodeje pozemku p.č. 1320/2 (ost.pl.) o výměře 83 m 2 v k.ú. Červ. Kostelec přímému zájemci panu Adamu Čepelkovi. Přítomno : 25 Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Schváleno Záměr: Majetkový odbor překládá návrh na odprodej obytného domu čp. 208, ul. Sokolská, na p.č.st. 255 o výměře 583 m 2 v k.ú. Červený Kostelec. Jedná se o patrový objekt o 4 bytových jednotkách (2x 1+2 a 2x 1+3 II. kategorie (z toho 1x I.kat.) podrobnosti viz příloha Komise majetková: ano Komise výstavby: doporučuje schválit záměr prodeje RM : doporučuje schválit záměr prodeje Připomínka: P. Pišna - obyvatel domu čp. 208, je zásadně proti odprodeji domu, dům je ve špatném stavu, nebyla prováděna údržba. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr odprodeje obytného domu čp. 208 na p.č.st. 255 o výměře 583 m 2 v k.ú. Červený Kostelec podle zákona 72/1994 Sb. Přítomno : 25 Pro: 24 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno Záměr: Majetkový odbor navrhuje vlastnicky vypořádat místní komunikaci p.č. 1377/1 (ost. pl.) v k.ú. Olešnice u Č.Kostelce vzhledem k naléhavé potřebě opravy povrchu vozovky kvůli příjezdu k jednotlivým objektům a dopravní obsluze (svoz odpadu, lékařská služba apod.). Dle identifikace je ve vlastnictví města 2231 m 2 a 1230 m 2 je třeba vypořádat se soukr. vlastníky. Byli písemně vyzváni k bezúplatnému převodu na město, protože komunikace slouží výhradně pro obsluhu přilehlých nemovitostí. Oslovili jsme 12 osob z toho 3 ano, 3 ne jen prodej podle výměry a 6 neodpovědělo. Komise majetková: doporučuje vlastnicky vypořádat Komise výstavby: doporučuje komunikaci vlastnicky vypořádat RM : doporučuje o vlastnickém vypořádání znovu jednat Připomínka: Ing. Hanuš Olešnice by se měla udělat jako celek, kdy by měla být vybudována kanalizace, komunikace - připravit komplexně. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr znovu jednat o bezúplatném převodu pozemků p.č. 1377/1 (ost. pl.) v k.ú. Olešnice u Č.Kostelce na město. Přítomno : 25 Pro: 17 Proti: 1 Zdrželo se: 7 Schváleno Záměr: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Wonkova 1142 žádá město o stanovisko k případnému prodeji nemovitostí na p.č.st. 930 mont. chata + dřev. chata, p.č.st sociál. zařízení a pozemek p.č. 852/4 (ost. pl.) se studnou v k.ú. Červený Kostelec. Jedná se o nemovitosti SOU Malé Svatoňovice v rekreační oblasti Brodský. Navrhujeme požádat o bezúplatný převod na Město Červený Kostelec. Komise majetková: ano RM : ano, požádat o bezplatný převod Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr požádat Krajský úřad Královéhradeckého kraje o bezúplatný převod na Město Č.Kostelec nemovitostí na p.č.st. 930 mont. chata + dřev. chata, p.č.st sociál. zařízení a pozemek p.č. 852/4 (ost. pl.) se studnou v k.ú. Červený Kostelec 8

9 Záměr: Jiří a Zdeňka Vernerovi, Přibyslavská 549, Nové Město nad Metují žádají o odprodej části pozemku p.č. 840/8 o výměře cca 91 m 2 v k.ú. Červ. Kostelec k rozšíření prodejny potravin na Koubovce. Připomínka: P. Labík byla zvážena možnost zřízení nových parkovacích míst na Koubovce v souvislosti s rozšířením prodejny? Starosta uvažovalo se, avšak vedení inženýrských sítí pod pozemkem toto neumožní. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr odprodeje části pozemku p. č. 840/8 o výměře cca 91 m 2 v k. ú. Červený Kostelec přímým zájemcům Jiřímu a Zdeňce Vernerovým. Záměr: Město Červený Kostelec požádá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,odlouč. pracoviště Náchod o bezúplatný převod vlastnictví na Město Č.Kostelec k pozemkům užívaným jako místní komunikace. Jedná se o níže uvedené pozemky: k.ú. Červený Kostelec: 971/5, 971/47, 1099/2, 1189/2, 1209, 1210, 1211, 1212/1, 1212/6, 1216, 1344/1, k.ú. Lhota za Č.Kostelcem : 243, 718/2 Hlasování o usnesení : ZM schvaluje záměr požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odlouč. pracoviště Náchod o bezúplatný převod vlastnictví na Město Č.Kostelec k pozemkům užívaným jako místní komunikace. Jedná se o níže uvedené pozemky: k.ú. Červený Kostelec: 971/5, 971/47, 1099/2, 1189/2, 1209, 1210, 1211, 1212/1, 1212/6, 1216, 1344/1, k.ú. Lhota za Č.Kostelcem : 243, 718/2 6. Bezpečnostní situace města za rok 2004 Velitel Obvodního oddělení Policie ČR npor. Libor Jirásek a velitel městské policie Michal Škoda seznámili přítomné s bezpečnostní situací ve městě za rok Písemnou zprávu obou velitelů obdrželi všichni členové ZM a obě zprávy jsou přílohou originálu zápisu ZM. Hlasování o usnesení : ZM bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci města za rok Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací Vzhledem k novému školskému zákonu a souvisejícím prováděcím vyhláškám je třeba upravit znění zřizovacích listin p.o. ZŠ V. Hejny Č.Kostelec, ZŠ Lhota, ZŠ Horní Kostelec, ZŠ Olešnice, MŠ Náchodská, MŠ Větrník ve smyslu platných předpisů tak, že do hlavní činnosti bude doplněno stravování zaměstnanců, do doplňkové činnosti stravovací služby. Dále pak u těchto příspěvkových organizací a navíc i u Městského kulturního střediska, Městské knihovny a Základní umělecké školy je třeba ve vymezení majetku a majetkových práv upravit znění tak, že Vlastník majetku Město Červený Kostelec předává příspěvkové organizaci do výpůjčky majetek nemovitý a do správy movitý majetek dle inventurního soupisu. Podle tohoto znění se upraví i přílohy zřizovacích listin č. 1 soupis majetku a č. 2 pravidla pro užívání a hospodaření s majetkem. RM projednala na svém zasedání dne a doporučuje ZM ke schválení. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje úpravu znění zřizovacích listin příspěvkových organizací ZŠ V.Hejny, Červený Kostelec, ZŠ Červený Kostelec, Lhota, ZŠ Červený Kostelec, Horní Kostelec, ZŠ Červený Kostelec, Olešnice, MŠ Červený Kostelec, Náchodská, MŠ Červený Kostelec, 9

10 Větrník, MKS Červený Kostelec, Městská knihovna Červený Kostelec a ZUŠ Červený Kostelec dle předloženého návrhu. 8. Čestné občanství města RM předkládá ZM návrh Vlastivědného spolku při MKS na udělení čestného občanství města Červený Kostelec generálu Janu Kratochvílovi. Návrh je přílohou originálu zápisu RM. Odůvodnění : 1. Jan Kratochvíl byl občanem Červeného Kostelce. Žil zde v tehdejší Sokolské ulici čp. 116 po odchodu do důchodu v roce 1948 až do dne úmrtí a ke svému občanství v Červeném Kostelci se vždy hrdě hlásil. Urna s jeho popelem je uložena na zdejším hřbitově. 2. Za bojové zásluhy v I. a II. světové válce získal 12 vysokých vojenských vyznamenání, poslední - Řád Milana Štefánika s povýšením do hodnosti generála mu udělil v roce 1990 prezident Československé republiky Václav Havel. (Příloha č.1) 3. Návrh rovněž jednomyslně podpořila na své schůzi dne červenokostelecká redakční sekce vlastivědného sborníku Rodným krajem, který registruje významné osobnosti regionu a seznamuje s nimi veřejnost. 4. Spolunavrhovatelem je Klub vojenských důchodců v Náchodě za podpory Územní vojenské správy v Hradci Králové, náčelník Ing. Miloš Čistý. (Příloha č.2) Materiály jsou přílohou. Starosta doplnil o informaci uznaných čestných občanů našeho města. Přehled je přílohou originálu zápisu ZM. Hlasování o usnesení : ZM schvaluje udělení čestného občanství města Červený Kostelec generálu Janu Kratochvílovi. 9. Diskuse, různé Starosta - Česká inspekce ŽP uložila svým rozhodnutím Městu Červený Kostelec pokutu Kč za to, že prostřednictvím požární jednotky města poškodilo jasany při pálení dřevní hmoty ze zimního prořezu po městě. Protože k poškození došlo neúmyslně a shodou okolností došlo v kritické době k poruše cisterny, která zajišťovala dozor, bylo podáno odvolání proti tomuto rozhodnutí se žádostí o prominutí pokuty na MŽP. - seznámil ZM s peticí občanů a odpovědí města proti stavbě veřejné komunikace a proti stavbě areálu s benzínovou stanicí s myčkou v části u Bedny. - poděkoval za spolupráci členům zastupitelstva města při tvorbě rozpočtu města na tento rok. - seznámil ZM s nástupem nového vedoucího odboru rozvoje města p. Jiřím Prouzou a poděkoval za vykonanou práci panu Miroslavu Brátovi, který odchází do starobního důchodu. Ing. Hanuš - podal informaci k možnosti budování obchvatu trasy silnice I/14. - úroveň restaurace Divadlo se zhoršila, RM by se měla tímto problémem zabývat. Starosta - s nájemcem restaurace se již jednalo, byl upozorněn na nedostatky a bylo mu uloženo provést opatření, aby se situace zlepšila. P. Spůra - zda se RM zabývala závěrem Kontrolního výboru ve věci zjištění při kontrole prodeje bytů čp. 835, Na Skalce. Zda bude ZM informováno. JUDr. Nosek předseda kontrolního výboru považuje tento bod kontroly za uzavřený, výbor doporučil opatření napříště se vyvarovat pochybením, ke kterým při prodeje bytů došlo. 10

11 Starosta RM se bude ještě zabývat zápisem o kontrole hospodaření se svěřenými prostředky v rekreačním středisku Brodský. P. Humeňuk - již dříve upozorňoval na zastaralé vyhlášky města konkrétně na Požární řád. Starosta Požární řád města se připravuje. P. Humeňuk na zdravotním středisku jsou rozdílné výše nájmů. Některé místnosti jsou volné, měly by být více nabízeny k pronájmům, aby byly využity. Měl by být ceník za pronájem těchto nebytových prostor. Za stejné prostory se nevybírá stejný nájem. Ing. Hanuš s nájmy na ZS byl problém. ZS mělo sloužit především zdravotnickým službám. Dnes, aby bylo ZS využito, jsou prostory nabízeny i pro jiné činnosti. Nájemní smlouvy jsou uloženy na majetkovém odboru, možno do nich nahlédnout a vyžádat si vysvětlení o výši nájmu. JUDr. Nosek jsou uzavřeny nové smlouvy na PCO dle nového ceníku? Jak postupuje příprava výstavby Diskont PLUS? Starosta smlouvy na služby PCO jsou postupně, dle nového ceníku, uzavírány. Hotovy by měly být do Starosta Diskont PLUS námitky byly ze strany účastníka řízení Konzumu. Bude se předkládat žádost o nové územní řízení. P. Labík celá záležitost výstavby marketu již trvá dlouho, je třeba, aby všechny náležitosti, které vyřizuje město, byly v pořádku. P. Prokop ved. odboru výstavby, vysvětlil, jak probíhají řízení ve věci výstavby marketu. P. Jakubíková dotaz na autobusovou zastávku u Elitexu směr Rtyně v Podkrkonoší. Tajemník zastávka se bude instalovat, připravuje se ke stavebnímu řízení. P. Heinzel podal připomínku k poplatkům za svoz odpadů. Doporučuje, aby se stanovil poplatek za 1 popelnici a ne dle počtu osob, nemělo by se stát, že bude poplatek vyměřen zemřelým apod. P. Kollertová každý si uzavírá smlouvu na svoz odpadů. Pokud dojde k jakékoli změně ve smlouvě (počet svozů, počet osob trvale bydlících) musí občan tuto změnu nahlásit a smlouva bude opravena, evidence svozu odpadů (ani žádná jiná) není napojena na evidenci obyvatelstva. P. Heinzel dotaz na elektronickou poštu na MěÚ. Starosta od je elektronická pošta na našem MěÚ zřízena dle vyhlášky Ministerstva informatiky a nařízení vlády o elektronických podatelnách. Certifikát byl zřízen na pracovnici podatelny MěÚ. P. Heinzel podle jeho názoru jsou nejasnosti ve vyhláškách města. Předal písemný materiál, ve kterém upozorňuje na internetové stránky města pod názvem Sbor dobrovolných hasičů, dále je vytištěn seznam platných právních předpisů na úseku požární ochrany a Stanovy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. (materiál bude přiložen k zápisu z MZ) Starosta požádal p. Heinzla, aby svoje další připomínky předal písemně a k dalšímu vysvětlení přišel na MěÚ. Závěrem p. Humeňuk za návrhovou komisi přečetl znění usnesení ze zasedání ZM. Zapsala L. Hanušová Červený Kostelec dne

12 Ověřovatelé zápisu: Labík Pavel Ing. Lubomír Křivda Petr Mědílek starosta Karel Cejnar místostarosta U s n e s e n í z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 v malém sále divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zastupitelstvo města projednalo a: 1. Bere na vědomí: 1.1. Zprávu o bezpečnostní situaci města za rok Schvaluje: 12

13 2.1. Závěrečný účet města - hospodaření města za rok 2004 bez výhrad Rozpočet města na rok Oprávnění RM k provádění rozpočtových opatření vždy max. do výše ,- Kč Uzavření smlouvy na úvěr ve výši ,-Kč k financování akce Školní kuchyně a jídelna Červený Kostelec s Českou spořitelnou a.s Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu střešní krytiny a 50 tis.kč na obnovu fasády panu Zdeňku Kociánovi Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu střešní krytiny paní Naděždě Sidorové, ul.manž. Burdychových 303, Č.K Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na obnovu střechy paní Ivě Karešové, Okružní 993, Č.K Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 25 tis. Kč na ekologické vytápění v domě čp. 847 ul. Jiráskova, panu Vojtěchu Hoškovi, bytem Letná 574, Č.K Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 50 tis. Kč na dodatečnou izolaci proti spodní vodě panu Milanu Rosovi, Náchodská 152, Č.K Převzetí daru silnice III/303 8, p.č. 148/1 (ost.pl.) o výměře 3741 m 2 a p.č. 421 (ost.pl.) o výměře 1295 m 2 v k.ú. Stolín v úseku křiž. u Ditrtů Stolín náves od Královéhradeckého kraje Odprodej pozemku p.č. 889/123 (ost. pl.) v k.ú. Červený Kostelec o celkové výměře 23m 2 panu Vladislavu Němcovi za cenu ,-Kč/1 místo Odprodej pozemků p.č. 871/110, (zahrada) o výměře 315 m 2 a p. č. st. 280 o výměře 451 m 2 v k.ú. Červený Kostelec panu Michalu Novotnému za cenu 350,- Kč/m 2 po vydání územního rozhodnutí Odprodej pozemku p.č. 19/1 (zahrada) v k.ú. Olešnice o celkové výměře 301 m 2 paní Zdeňce Kosinkové za cenu 40,-Kč/m Vrácení pozemku p.č. 254 (ost. pl.) v k. ú. Horní Kostelec vyjma plochy zastavěné pomníkem o celkové výměře cca 150 m 2 panu Jiřímu a Tomáši Kuldovým Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za jednorázovou cenu ,-Kč s p. Ondřejem Packou Odkoupení pozemků p.č. 180 o výměře 780 m 2 v k.ú, Stolín a p.č. 1062/1 o výměře 1982 m 2 v k.ú. Olešnice od vlastníků L. Zálišové a J. Putůrka za kupní cenu ,- Kč Odkoupení pozemků p.č. 176/2 (tr.tr.p.) o výměře 254 m 2, p.č. 176/3 (tr.tr.p.) o výměře 294 m 2, p.č. 183/11 (tr.tr.p.) o výměře 45 m 2, p.č. 183/12 (tr.tr.p.) 35 m 2, p.č. 183/13 (zahr.) o výměře 6 m 2 a p.č. 183/14 (zahr.) o výměře 3 m 2, vše v k.ú. Stolín za cenu á 20,- Kč/m 2 od Ing. Jiřího Řeháka Bezplatný převod vlastnického práva k budově Divadla J.K.Tyla, čp. 537 a staveb. p.č.512 o výměře 2562 m 2 v k.ú. Červený Kostelec z Městského kulturního střediska Červený Kostelec na Město Červený Kostelec Záměr odprodeje obytného domu čp. 208 na p.č.st. 255 o výměře 583 m 2 v k.ú. Červený Kostelec podle zákona 72/1994 Sb Záměr znovu jednat o bezúplatném převodu pozemků p.č. 1377/1 (ost. pl.) v k.ú. Olešnice u Č.Kostelce na město Záměr požádat Krajský úřad Královéhradeckého kraje o bezúplatný převod na Město Č.Kostelec nemovitostí na p.č.st. 930 mont. chata + dřev. chata, p.č.st sociál. zařízení a pozemek p.č. 852/4 (ost. pl.) se studnou v k.ú. Červený Kostelec Záměr odprodeje části pozemku p. č. 840/8 o výměře cca 91 m 2 v k. ú. Červený Kostelec přímým zájemcům Jiřímu a Zdeňce Vernerovým Záměr požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odlouč. pracoviště Náchod o bezúplatný převod vlastnictví na Město Č.Kostelec k pozemkům užívaným jako místní komunikace. Jedná se o níže uvedené pozemky: k.ú. Červený Kostelec: 971/5, 971/47, 1099/2, 1189/2, 1209, 1210, 1211, 1212/1, 1212/6, 1216, 1344/1, k.ú. Lhota za Č.Kostelcem : 243, 718/2 13

14 2.24. Úpravu znění zřizovacích listin příspěvkových organizací ZŠ V.Hejny, Červený Kostelec, ZŠ Červený Kostelec, Lhota, ZŠ Červený Kostelec, Horní Kostelec, ZŠ Červený Kostelec, Olešnice, MŠ Červený Kostelec, Náchodská, MŠ Červený Kostelec, Větrník, MKS Červený Kostelec, Městská knihovna Červený Kostelec a ZUŠ Červený Kostelec dle předloženého návrhu Udělení čestného občanství města Červený Kostelec generálu Janu Kratochvílovi. 3. Zamítá: 3.1. Žádost o slevu z ceny za stavební parcelu č.p. 298 v k.ú. Č.Kostelec panu Ondřeji Packovi Záměr odprodeje pozemku p.č. 1320/2 (ost.pl.) o výměře 83 m 2 v k.ú. Červ. Kostelec přímému zájemci panu Adamu Čepelkovi. 4. Odkládá: 4.1. Poskytnutí půjčky z FRB ve výši 200 tis. Kč panu Milanu Bílému, Palackého 767, Červený Kostelec Poskytnutí půjčky z FRB panu Milanu Rosovi do doby splnění podmínky vydání stavebního povolení. Petr Mědílek starosta Karel Cejnar místostarosta 14

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

Zápis. z 10. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 21.06.2004

Zápis. z 10. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 21.06.2004 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 21.06.2004 Přítomni: členové zastupitelstva města Josef Barták, Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Radek Doležal, Mgr. Roman Fabeš, Milena

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 15 členů (2 členové zastupitelstva

Více

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Zdeněk Chromý, Václav Malý, Gabriela Malá K zápisu je

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála březen 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála Zasedání městské rady Ze zasedání zastupitelstva Vyhodnocení ankety Informace z radnice O domově důchodců Kriminalita

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 13 zastupitelů Omluveni: Brtník František, MVDr. Malý Václav K zápisu je přiložena

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více