Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k účetní závěrce za rok 2012"

Transkript

1 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle Českých účetních standardů pro podnikatele. Údaje v příloze vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2012 a končící dnem 31. prosince Obecné údaje: 1. Obchodní jméno: EURO - Šarm spol. s r.o. 2. IČ: Sídlo: Těšínská 222, Šenov 4. Právní forma: společnost s ručením omezeným 5. Předmět činnosti: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 2 a 3 zák.č.455/91 Sb.) opravy motorových vozidel, výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 6. Datum vzniku: Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní závěrky: Seznam osob (fyzických, právnických) s více než 20 % podílem na základním kapitálu: 7798/10550 OVERLACK AG, D Mönchengladbach, Aachener strasse 236, Spolková republika Německo 2750/10550 Ing. Oldřich Zahradník, Havířov - Životice, Hraniční 18 2/10550 Peter Overlack, Viersen, Donker Weg 210, Spolková republika Německo 8. Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účet. období v obchodním rejstříku: V průběhu účetního období nenastaly žádnézměny, které se zapisují do OR. 9. Jména a příjmení členů statutárních orgánů k : Oldřich Zahradník, Ing. Heinrich Eickmann - 1 -

2 generální ředitel asistentka finanční oddělení manažer kvality oddělení prodeje oddělení nákupu marketing oddělení provozu provoz Šenov provoz Slatiňany provoz Brno provoz Plzeň provoz Sokolov investiční oddělení oddělení IT 10. Název a sídlo obchodních společností, v nichž má účetní jednotka větší než 20% podíl na základním kapitálu: P.F.N. spol. s r.o. Výše podílu: 70% Sídlo: Těšínská 222, Šenov Výše vlastního kapitálu k : 45 tis. Kč SLOVCHEMA spol. s r.o. Výše podílu: 70% Sídlo: A. Stodolu 8/12, Prievidza, Slovensko Výše vlastního kapitálu k : 489 tis. EUR PPD spol. s r.o. Výše podílu: 100% Sídlo: Těšínská 222, Šenov Výše vlastního kapitálu k : 274 tis. Kč 11. Výše osobních nákladů a údaje o počtu zaměstnanců: osoby osoby osobní náklady osobní náklady Položka / rok Průměrný přepočtený počet zaměstnanců z toho: členové řídících orgánů Na důchodové pojištění a na penzijní pojištění byl v r poskytnut příspěvek v celkové výši 154 tis. Kč. Odměny statutárních orgánů Období výše odměny 0 0 Statutárním orgánům nebyly poskytnuty půjčky, záruky ani ostatní plnění v peněžní nebo naturální formě

3 Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 1. Způsob ocenění: a) zásob nakupovaných, vytvořených ve vlastní režii b) DHM a DNM vytvořeného vlastní činností c) cenných papírů, majetkových účastí d) příchovků a přírůstků zvířat Ocenění nakupovaných zásob je stanoveno v pořizovací ceně. DHM a DNM vytvořen vlastní činností je oceněn vlastními náklady. Zásoby vyrobené vlastní činností jsou oceňovány na úrovni vlastních nákladů, podle zpracované kalkulace, jedná se o jednoduchou výrobu, kdy nakoupené zboží je přebalováno do jiných obalů. 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období Reprodukční pořizovací cena nebyla v účetním období 2012 uplatněna. 3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovací ceny nakupovaných zásob Do pořizovací ceny nakupovaných zásob byly v r zahrnovány tyto nejvýznamnější vedlejší pořizovací náklady: přeprava náklady spojené s dovozem materiálu clo další poplatky Do ceny zásob vlastní výroby byly zahrnovány tyto náklady: náklady na mzdu náklady na režii náklady na materiál 4. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování, postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období: Oproti předcházejícímu účetnímu období nedošlo ke změně postupů odpisování a účtování, jež by ovlivnila výši majetku, závazků a výsledku hospodaření. Společnost účtovala o odloženém daňovém závazku, který vykazuje celkovou hodnotu tis. Kč. 5. Způsob stanovení opravných položek a rezerv k majetku: Opravné položky se vytvářejí k nepromlčeným pohledávkám, které byly minimálně 12 měsíců po splatnosti a to do výše 100% rozvahové hodnoty pohledávky. U ostatních pohledávek je tvorba účetních opravných položek závislá na délce prodlení a pohybuje se v intervalu od hodnoty 20 do 80%. V roce 2012 nebyly účetní opravné položky k pohledávkám vytvořeny. K rozvahovému dni byly tvořeny opravné položky k zásobám ve výši 480 tis. Kč. Reálnou hodnotou byly k rozvahovému dni přeceněny veškeré dlouhodobé finanční investice a to metodou ekvivalence v souladu s 27 odstavce 7 zákona o účetnictví. V roce 2012 nebyla tvořena ani rozpuštěna zákonná ani účetní rezerva na opravu dlouhodobého hmotného majetku. 6. Způsob sestavení odpisových plánů : V návaznosti na zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.), na Vyhlášku č.500/2002 Sb., České účetní standardy pro podnikatele a zákon č.586/1992 Sb. o daních z příjmů, v platném znění byl účetní jednotkou sestaven odpisový plán pro odpisování DHM a DNM, který je od vzniku účetní jednotky archivován. Roční odpisová sazba je určena poměrem vstupní ceny a délkou odpisování. Délka odpisování uplatněná v účetnictví není shodná s délkou odpisování pro daňové účely, účetní a daňové odpisy se tudíž nerovnají

4 7. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na měnu českou Oceňování majetku a závazků v cizích měnách probíhá podle 24 odst. 7 zákona o účetnictví. V průběhu účetního období byl pro přepočet použit pevný kurz vycházející z aktuálního kurzu ČNB platného k poslednímu dni předcházejícího měsíce. K rozvahovému dni byly zůstatky účtů majetku a závazků vyjádřené v cizích měnách přepočteny aktuálním kurzem ČNB platným pro rozvahový den a rozdíly byly zaúčtovány výsledkově. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 1. Významné události po datu účetní závěrky Žádné významné události po datu účetní závěrky do data sestavení účetní závěrky nenastaly. 2. Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek a) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze v pořizovacích cenách: Účetní jednotka eviduje majetek nezachycený v rozvaze v podrozvahové evidenci a to v celkové částce tis. Kč. b) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem: Nemovitý majetek zapsaný na LV 2158 je zastaven zástavní smlouvou k zajištění budoucích pohledávek u Komerční banky a.s. Praha. c) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: Rozpis dlouhodobého majetku Položka Pozemky Stavby Samostatné movité věci Nedokončený dl. hmotný majetek Oceňovací rozdíly k nabytému majetku Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku: Položka Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Goodwill Nedokončený dlouhodobý majetek d) Majetek v operativním pronájmu Na základě smlouvy o nájmu movité věci má společnost v pronájmu 9 osobních automobilů a 4 vysokozdvižné vozíky. Tento majetek je veden v podrozvahové evidenci. e) Přehled přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku podle jeho hlavních skupin: Položka Počáteční stav pořiz. ceny k Přírůstky Úbytky Konečný stav pořiz. ceny k Účetní odpisy za rok 2012 Zůstatkové ceny k Nehmotný majetek Hmotný majetek Finanční investice Celkem

5 3. Pohledávky: Celková výše krátkodobých pohledávek z obchodního styku (účet č. 311 a č.315): Brutto částka tis. Kč Opravné položky tis. Kč Netto částka tis. Kč Z toho pohledávky ve skupině tis. Kč Časová skladba pohledávek (v brutto částce): Pohledávky do splatnosti tis. Kč Pohledávky do 90 dnů po splatnosti tis. Kč Pohledávky do 180 dnů po splatnosti tis. Kč Pohledávky do 360 dnů po splatnosti tis. Kč Pohledávky nad 360 dnů po splatnosti tis. Kč Pohledávky za dlužníky v konkurzním a insolvenčním řízení tis. Kč Pohledávky s lhůtou splatnosti více než 5 let společnost neeviduje. 4. Závazky: Celková výše krátkodobých závazků z obchodního styku (účet č. 321 a č. 325): Částka tis. Kč Z toho závazky ve skupině tis. Kč Časová skladba závazků: Závazky do splatnosti tis. Kč Závazky do 90 dnů po splatnosti tis. Kč Závazky s lhůtou splatnosti více než 5 let společnost neeviduje. Výše splatných závazků k OSSZ a ZP k : OSSZ 879 tis. Kč ČPZP 61 tis. Kč VZP 228 tis. Kč RBP 25 tis. Kč OZP 27 tis. Kč ZPMV 36 tis. Kč Všechny výše uvedené závazky byly uhrazeny v termínu do Ke dni předání účetní závěrky sestavené k účetní jednotka nevykazuje žádné závazky ke státnímu rozpočtu, orgánům důchodového a zdravotního zabezpečení, které by se týkaly závazků splatných k rozvahovému dni. Dotace: Společnosti byla v roce 2011 udělena dotace z Operačního programu Lidské zdroje. Projekt financován z dotace byl ukončen , finanční prostředky nebyly do konce roku 2012 poskytnuty v plné výši

6 Bankovní úvěry: Společnost má uzavřenu rámcovou smlouvu o poskytování služeb s Komerční bankou, a.s., ve které je stanoven úvěrový rámec ve výši tis. Kč, smlouva byla uzavřena dne , datum splatnosti závazků plynoucích z této smlouvy je , k společnost čerpala z této smlouvy úvěr ve výši tis.kč. Úvěr je zajištěn blankosměnkou společnosti, zástavou pohledávek a zástavou nemovitostí podle Smlouvy o zástavě nemovitostí. Zároveň má společnost uzavřenu smlouvu o poskytnutí úvěru na investice v celkové výši tis. Kč ze den , se splatností , zůstatek tohoto úvěru k činí tis. Kč. Úvěr je zajištěn blankosměnkou společnosti. 5. Vlastní kapitál: Změny, které měly v průběhu účetního období vliv na zvýšení, či snížení vlastního kapitálu: Stav k Přírůstek +, Úbytek - Stav k Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fond Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního období: Výsledek hospodaření za rok 2012 byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Základní kapitál EURO - Šarm s pol s r.o.: OVERLACK AG tis. Kč Ing.Oldřich Zahradník tis. Kč Peter Overlack 20 tis. Kč Základní kapitál společnosti je plně splacen. 6. Výnosy z běžné činnosti: Typ činnosti Tuzemsko 2012 Tuzemsko 2011 Zahraničí 2012 Zahraničí 2011 Tržby z prodeje výrobků Tržby za služby Tržby z prodeje zboží Ostatní provozní výnosy CELKEM V účetním období 2012 nebyly vynaloženy žádné výdaje na výzkum a vývoj. Transakce se spřízněnými osobami V roce 2012 uzavřela společnosti EURO - Šarm obchody se spřízněnými osobami v této výši: Prodej zboží, výrobků a služeb: GEBRÜDER Overlack Chemische fabrik 0 tis. Kč Overlack GmbH tis. Kč Slovchema tis. Kč Overlack Ltd. 21 tis. Kč Overlack D.O.O. 23 tis. Kč - 6 -

7 Nákup zboží a výrobků: GEBRÜDER Overlack Chemische fabrik 0 tis. Kč Overlack GmbH tis. Kč Slovchema 634 tis. Kč Overlack AG. 224 tis. Kč Amsperger Niederlaseug Overlack 19 tis. Kč Tyto transakce byly uzavřeny za běžných tržních podmínek. 7. Přehled o peněžních tocích: Přehled o peněžních tocích je uveden v příloze č. 1. Odesláno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) - 7 -

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2012 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2012 PREAMBULE: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 1. OBECNÉ INFORMACE Název obchodní společnosti: ZEAS PODHORNÍ ÚJEZD, a.s. Sídlo: Podhorní Újezd a Vojice, 507 54 Podhorní Újezd 119 IČ: 64789306 DIČ:

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 1 2 OBSAH strana ÚVOD 4 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více