U s n e s e n í z 1. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U s n e s e n í z 1. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne"

Transkript

1 U s n e s e n í z 1. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne Rada města souhlasí s aktualizací pojištění sbírek Městského muzea zpětně od a bere na vědomí uzavření 3 pojistných smluv dle předložené přílohy. 2. Rada města souhlasí s konáním Vánočních trhů na Náměstí T.G.Masaryka v Chotěboři, pořádaných organizací CEKUS Chotěboř v termínech : rok 2010 : , 03. a rok 2011 : , 02. a vždy v době od 08:00-17:00 hodin. 3. Rada města projednala a schvaluje rozbor hospodaření příspěvkové organizace CEKUS Chotěboř za 3. čtvrtletí 2010 v předloženém znění. 4. Rada města bere na vědomí finanční úhradu za zpracování PD Napojení vytápění budovy kina na centrální teplovodní vedení o celkové částce Kč ,-- vč. DPH. Úhrada bude provedena z investičního fondu PO CEKUS Chotěboř. 5. Rada města schvaluje harmonogram řádných zasedání rady města v roce 2010, a to v těchto termínech: a Zasedání rady města se konají v kanceláři starostky města vždy od 16:00 hodin. 6. Rada města, v souladu s ustanovením 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů pověřuje přijímáním prohlášení snoubenců o uzavření manželství v matričním obvodu Chotěboř tyto členy zastupitelstva města: Ing. Tomáše Škaryda, paní Janu Tomáškovou, Ing. Ondřeje Kozuba. 7. Rada města, v souladu s ustanovením 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovuje, že závěsný odznak při významných příležitostech (akce sboru pro občanské záležitosti předávání maturitních vysvědčení apod.) a občanských obřadech (uzavírání občanského sňatku) mají právo užívat: místostarosta: pan Stanislav Šíp členové zastupitelstva: Ing. Tomáš Škaryd, paní Jana Tomášková, Ing. Ondřej Kozub. 8. Rada města zřizuje Sociální komisi, stanovuje počet jejích členů na 7 a schvaluje náplň práce této komise takto: - projednává a předkládá v souladu s platnými pravidly schválenými radou města návrhy na pronájem uvolněných bytů v domě s pečovatelkou službou, Dr. Rykra 980; - projednává a předkládá orgánům města návrhy (doporučení) na poskytnutí neinvestičních příspěvků (dotací) subjektům působícím v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví dle platných pravidel; - poskytuje stanoviska radě města k podnětům, stížnostem a peticím občanů v oblasti sociálních služeb; - spolupracuje na Komunitním plánování sociálních služeb ve městě Chotěboř. 1

2 9. Rada města zřizuje Sportovní komisi, stanovuje počet jejích členů na 7 a schvaluje náplň práce této komise takto: - vyjadřuje se projektům v oblasti sportu a tělovýchovy; - koordinuje činnost ostatních subjektů v oblasti sportu a tělovýchovy se záměry města Chotěboř; - projednává a předkládá orgánům města návrhy (doporučení) na poskytnutí příspěvků (dotací) subjektům působícím v oblasti tělovýchovy a sportu dle platných pravidel; - sleduje sportovní dění ve městě Chotěboř, vyhlašuje a organizuje anketu Sportovec města a iniciuje účast sportovců z Chotěboře v obdobných akcích; - podílí se na zpracování dlouhodobé a střednědobé koncepce rozvoje sportovních aktivit s ohledem na sociální a věkové skupiny. 10. Rada města zřizuje Kulturní komisi, stanovuje počet jejích členů na 7 a schvaluje náplň práce této komise takto: - vyjadřuje se projektům v oblasti kultury; - vyjadřuje se záležitostem v zájmové činnosti; - koordinuje činnost ostatních subjektů v oblasti kultury a zájmové činnosti se záměry města; - projednává a předkládá orgánům města návrhy (doporučení) na poskytnutí příspěvků (dotací) subjektům působícím v oblasti kultury a zájmových činností dle platných pravidel; - podílí se na propagaci kulturních akcí ve městě Chotěboř. 11. Rada města zřizuje bytovou komisi, stanovuje počet jejich členů na 7. Komise se ve své činnosti řídí náplní práce podle platných pravidel pro nakládání s městským bytovým fondem. 12. Rada města zřizuje Komisi pro prevenci kriminality, stanovuje počet jejích členů na 7 a schvaluje náplň práce této komise takto: - iniciuje osvětově vzdělávací, sociálně výchovné a další preventivní aktivity v oblasti prevence kriminality - průběžně zpracovává a vyhodnocuje stav kriminality ve městě; vytváří koncepci ke snížení kriminality ve městě - sleduje aktivitu systémového fungování institucí a orgánů ve městě, zařazených do systému prevence kriminality - zaujímá stanovisko k předkládaným projektovým záměrům prevence kriminality ve městě, které byly komisi předloženy - posuzuje návrhy pro práci s mládeží na úseku prevence kriminality a předkládá je RM - spolupracuje v oblasti prevence kriminality s dalšími subjekty a návrhy předkládá RM. 13. Rada města zřizuje Komisi památkové péče, stanovuje počet jejích členů na 8 a schvaluje náplň práce této komise takto: - je garantem Programu regenerace památkové zóny (PRPZ), - zabývá se analýzou potřeb a potenciálů území památkové zóny, - navrhuje opatření k dosažení cílů určených PRPZ, 2

3 - zabývá se analýzou potřeb a možností území města mimo památkovou zónu (vč. částí města) z hlediska památkové péče a navrhuje opatření k podpoře hodnot místního kulturního a historického povědomí, přitom bere v úvahu možnosti zvýšení turistického ruchu. 14. Rada města jmenuje předsedu a členy Komise památkové péče v následujícím složení: předseda: Stanislav Šíp členové: Mgr. Stanislav Pavlíček Ivana Simandlová MUDr. Jozef Ander Mgr. Jana Zadražilová - Krajský úřad Jihlava, odbor kultury a památkové péče Jarmila Brožová -Národní památkový ústav v Telči, územní pracoviště Havlíčkův Brod Ing.arch. Jan Hubáček urbanista Alena Šidláková - Městský úřad Chotěboř, odbor školství, rozvoje a památková péče - tajemnice komise 15. Rada města zřizuje komisi Rady ECHA, stanovuje počet jejich členů na Rada města zřizuje likvidační komisi a jmenuje členy této komise v tomto složení: předseda: Markéta Pfefferová tajemník: Renata Vodičková členové: Ing. Helena Krčálová Václav Průša Tereza Kovačková Ve své činnosti se komise řídí náplní práce dle platného Jednacího řádu Likvidační komise. 17. Rada města zřizuje Stravovací komisi a stanovuje počet jejich členů na Rada města zřizuje Komisi Fondu rozvoje bydlení a jmenuje členy této komise v tomto složení: předseda: Ing. Růžena Sommerová členové: Bohdana Resslová Ing. Ludmila Pecnová Ve své činnosti se komise řídí náplní práce stanovenou Statutem fondu rozvoje bydlení zřízeného usnesením Zastupitelstva města Chotěboř č. 593 ze dne Rada města v působnosti jediného společníka souhlasí s návrhem dozorčí rady společnosti Tepelné a realitní služby Chotěboř s.r.o., Tyršova 1672, Chotěboř, IČ: a ukládá jednateli společnosti uzavřít kontrakt na dodávky zemního plynu a elektrické energie pro všechna odběrná místa společnosti s obchodníkem : RWE Východočeská plynárenská, a.s., Pražská třída 702, Hradec Králové 4, IČ : Rada města Chotěboř ruší své usnesení č. 648 ze dne , kterým schválila dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Stavební úpravy objektu 3

4 samosprávy Příjemky č.p. 28 uzavřenou mezi městem Chotěboř a firmou KOVAČKA s.r.o., Studniční 338/27, Žďár nad Sázavou. 21. Rada města Chotěboř schvaluje vnitřní směrnici č. 9/ dodatek č. 1 vnitřní směrnice č. 6/ DPH účetní jednotky a ukládá ji podepsat v předloženém znění. 22. Rada města souhlasí s použitím znaku města Chotěboř při vytváření limitované edice reklamních předmětů BUTON jehož výrobcem je firma AKTIV 95 OPAVA s.r.o. 23. Rada města bere na vědomí výroční zprávy příspěvkových organizací Základní škola Chotěboř, Smetanova 745 a Základní škola Chotěboř, Buttulova 74 za školní rok 2009/ Rada města bere na vědomí zápis z konání komise Rada ECHA dne Rada města schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej 250 ks výtisků knihy Pamětní knihy města Chotěboře II, mezi městem Chotěboř a podnikatelem Miloslavem Šafránkem, Břevnická 1583, Chotěboř, IČ: Rada města schvaluje prodejní cenu publikace Pamětní knihy města Chotěboře II pro spotřebitele a souhlasí s navrženým způsobem distribuce. 27. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy s Českou centrálou cestovního ruchu Czech Tourismem o nainstalování softwaru na monitorování návštěvnosti IC. 28. Rada města souhlasí s převodem propagačního materiálu. 29. Rada města schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na dodávku software pro personalistiku a řízení lidských zdrojů pro projekt Rozvoj a zlepšování systému řízení lidských zdrojů MěÚ Chotěboř a rada města zároveň schvaluje členy komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek. 30. Rada města schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele služeb na zakázku malého rozsahu na zajištění realizace projektu Rozvoj a zlepšování systému řízení lidských zdrojů MěÚ Chotěboř v části klíčových aktivit - 06 Rozvoj klíčových kompetencí vedoucích zaměstnanců v oblasti řízení lidských zdrojů, zpracování strategie rozvoje a ŘLZ a systému řízení znalostí MěÚ. Rada města zároveň schvaluje členy komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek. 31. Rada města projednala žádost č.j. MCH-13978/2010 ze dne , o prodej části pozemku číslo parcelní 79/2 v k.ú. Svinný o výměře cca 155 m 2. Rada města s prodejem pozemku nesouhlasí a doporučuje projednat záměr prodeje v zastupitelstvu města dne

5 32. Rada města schvaluje předání trafostanice inv. č v ceně Kč ,-- v majetku města Chotěboř k hospodaření organizaci Centrum kultury a sportu Chotěboř. 33. Rada města souhlasí s prodejem pozemků číslo parcelní 3073/4, 3073/5 a 3073/6 o celkové výměře 171 m² v k.ú. Chotěboř za účelem narovnání vlastnických vztahů a ukládá projednat záměr prodeje v zastupitelstvu města dne Rada města neschvaluje návrh nájemní smlouvy mezi městem Chotěboř a Ing. Jaroslavem Č., Střížov, týkající se pronájmu části pozemku číslo parcelní 640/1 o výměře cca 140 m² v k. ú. Střížov u Chotěboř. 35. Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Chotěboř a krajem Vysočina č. OM 1025/2010, týkající se zřízení a provozování stavby Nová zástavba Boží Muka II. etapa ZTV Chotěboř na pozemku číslo parcelní 4669 v katastrálním území Chotěboř a ukládá ji podepsat v předloženém znění. 36. Rada města souhlasí s nákupem pozemku parcelní číslo 3860/199 o výměře 238 m² v k. ú. Chotěboř za účelem narovnání vlastnických vztahů a ukládá projednat záměr nákupu v zastupitelstvu města dne Rada města schvaluje návrh smlouvy o výpůjčce mezi městem Chotěboř a Sborem dobrovolných hasičů Chotěboř, týkající se výpůjčky pozemku číslo parcelní 354 a ukládá ji podepsat v předloženém znění. 38. Rada města souhlasí s bezúplatným převodem pozemků číslo parcelní 4699/1 v k.ú. Chotěboř, číslo parcelní 4699/2 v k.ú. Příjemky, části pozemku číslo parcelní 285 v k.ú. Bílek a železniční vlečky umístěné na těchto pozemcích a doporučuje projednat bezúplatný převod do majetku města v zastupitelstvu města dne Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV /VB/3, CHOTĚBOŘ, MVDr. M. kabelové vedení nn, týkající se pozemku číslo parcelní 4659/2 v k.ú. Chotěboř a ukládá ji podepsat v předloženém znění. 40. Rada města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP /VB/3, BÍLEK, pan P. kabelová přípojka nn, týkající se pozemku číslo parcelní 246/21 v k.ú. Bílek a ukládá ji podepsat v předloženém znění. 41. Rada města schvaluje harmonogram inventarizačních prací pro provedení řádné inventarizace k a jmenuje předsedy a členy dílčí inventarizačních komisí. 42. Rada města ukládá vedoucím odborů a samostatným oddělením městského úřadu, vedoucím organizačních složek a řediteli městské policie předložit 5

6 odboru financí soupisy závazků a pohledávek k na účtech, a to nejpozději do Rada města ukládá jednateli společnosti TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY Chotěboř, s.r.o.,předložit odboru financí soupisy závazků a pohledávek k na účtech, a to nejpozději do Rada města souhlasí s převodem členských práv a povinností členky Chotěbořského bytového družstva paní Šárky K., bytem Havlíčkův Brod na novou členku sl. Nelu R., bytem Chotěboř, se kterým je spojeno právo užívání bytu č. 24 v 5. NP domu č. pop v ul. Březová, Chotěboř a zároveň souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Chotěboř, Chotěbořským bytovým družstvem a sl. Nelou R., týkající se nájmu výše uvedeného bytu. 45. Rada města projednala žádost č.j. MCH_17783/2010 z o souhlas s podnájmem na byt č. 4 v ulici Březová čp. 1727, Chotěboř, pro paní Lucii Z., bytem Chotěboř, do Rada města v souladu se smlouvou o společném hospodaření s nemovitostmi, sepsanou mezi městem Chotěboř a Chotěbořským bytovým družstvem, s uzavřením podnájemní smlouvy souhlasí. 46. Rada města svěřuje Oddělení správy majetku zajišťování úkonů města Chotěboř jako vlastníka nemovitosti v řízení o zrušení údajů o místu trvalého pobytu pro trvale hlášené osoby v domě číslo popisné 584 v ulici Chotěbořova, Chotěboř. 47. Rada města svěřuje Oddělení správy majetku zajišťování úkonů města Chotěboř jako vlastníka nemovitosti v řízení o zrušení údajů o místu trvalého pobytu pro trvale hlášené osoby v domě číslo popisné 708 v ulici Hromádky z Jistebnice, Chotěboř. 48. Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na prodloužení doby nájmu takto: Riegrova 29 Nataša D. byt č. 4 do Sladovnická 198E Zdeněk U. byt č. 11 do Krále Jana 305 Jaromír F. byt č.1 do Dlouhá 834 A Vojtěch K. byt č. 1 do Dlouhá 834 A Žaneta K. byt č. 3 do Dlouhá 834 B Anna C. ml. byt č. 2 do Dlouhá 834 B Zuzana M. byt č. 3 do Dlouhá 834 B Igor G. byt č. 4 do Dr. Rykra 980 Julie P. byt. č.2 do Dr. Rykra 980 Lenka Z. byt. č.9 do Dr. Rykra 980 Miroslava J. byt. č.16 do Dr. Rykra 980 Kamil. byt. č.22 do Dr. Rykra 980 Slavomíra Č. byt. č.29 do Dr. Rykra 980 Jana M. byt. č.30 do Dr. Rykra 980 Jaroslav N. byt. č.33 do Dr. Rykra 980 Václav F. byt. č.34 do

7 Dr. Rykra 980 Marie K. byt. č.39 do Břevnická 1586 Renáta M. byt. č.12 do Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku číslo parcelní PK 398 o výměře 4222 m² v k.ú. Svinný za účelem zemědělského obhospodařování a ukládá jej zveřejnit. 50. Rada města schvaluje návrh Smlouvy o zřízení práva provést stavbu uzavřenou mezi městem Chotěboř a panem MVDr. Otakarem M., bytem Chotěboř, týkající se umístění kanalizační přípojky do pozemku města číslo parcelní 4659/2 v k.ú. Chotěboř a ukládá smlouvu podepsat v předloženém znění. 51. Rada města souhlasí s pokácením 14 ks smrků, rostoucích na pozemku parc. č. 2128/2 v k. ú. Chotěboř v areálu tenisových kurtů. Tento souhlas je podkladem pro podání žádosti o povolení pokácení dřevin. 52. Rada města souhlasí s pokácením 1 ks jasanu, rostoucího na pozemku parc. č. 640/1 v k. ú. Střížov. 53. Rada města souhlasí s pokácením 1 ks smrku a 4 ks hlohů, rostoucích na pozemku parc. č. 351 v k. ú. Chotěboř v ulici Hromádky z Jistebnice u domu č. p. 607 a s rekonstrukcí parkové plochy na tomto pozemku. Tento souhlas je podkladem pro podání žádosti o povolení pokácení dřevin. 54. Rada města projednala návrh příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Miroslavem H., Střížov, na provedení pokácení 1 ks jasanu, úklid větví a ořez větví javoru, přesahujících nad místní komunikaci. Dřeviny se nacházejí na pozemku města p. č. 640/1 v k. ú. Střížov. Rada města souhlasí s návrhem smlouvy a ukládá ji podepsat v předloženém znění. 55. Rada města souhlasí se zněním dodatku č. 2 smlouvy o svozu a ukládání odpadu mezi městem Chotěboř a TECHNICKOU A LESNÍ SPRÁVOU CHOTĚBOŘ s.r.o. a ukládá dodatek podepsat v předloženém znění. 56. Rada města souhlasí se zněním smlouvy o zajištění svozu odpadů mezi městem Chotěboř a TECHNICKOU A LESNÍ SPRÁVOU CHOTĚBOŘ s.r.o. a ukládá smlouvu podepsat v předloženém znění. 57. Rada města posoudila předložený návrh projektu Alej prvňáčků 2011, možnosti realizace projektu se nebude dále zabývat. Ukládá o tomto usnesení vyrozumět předkladatele občanské iniciativy návrhu projektu Alej prvňáčků Rada města schvaluje návrh výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 07/2010 s názvem Komunitní kompostárna Chotěboř svozová technika. Rada města schvaluje oslovení uchazečů a zároveň jmenuje členy komise pro otevírání obálek. 7

8 59. Rada města schvaluje návrh výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 08/2010 s názvem Komunitní kompostárna Chotěboř dodávka technologií. Rada města schvaluje oslovení uchazečů a zároveň jmenuje členy komise pro otevírání obálek. 60. Rada města schvaluje návrh výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 09/2010 s názvem Komunitní kompostárna Chotěboř. Rada města schvaluje oslovení uchazečů a zároveň jmenuje členy komise pro otevírání obálek. 61. Rada města schvaluje návrh výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 10/2010 s názvem Komunitní kompostárna Chotěboř velkoobjemové kontejnery pro sběr BRKO. Rada města schvaluje oslovení uchazečů a zároveň jmenuje členy komise pro otevírání obálek. 62. Rada města bere na vědomí cenové nabídky na akci Demolice objektů č. p. 708, 713 a 715 v Chotěboři. Rada města schvaluje zadání realizace uchazeči s nejvýhodnější cenovou nabídkou, firmě FASS spol. s r. o., Jihlavská 1007, Žďár nad Sázavou, IČ: a zároveň ukládá podepsat smlouvu v předloženém znění. 63. Rada města projednala smlouvu o dílo mezi městem Chotěboř a firmou TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o., Sokolohradská 167, Chotěboř, IČ: na akci Drcení asfaltových a betonových směsí. Rada města s návrhem smlouvy souhlasí a ukládá podepsat smlouvu v předloženém znění. 64. Rada města projednala smlouvu zakládající právo provést stavbu mezi městem Chotěboř a firmou Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, Jihlava, IČ: na akci II/345 Chotěboř průtah úsek č. 1. Rada města s návrhem smlouvy souhlasí a ukládá podepsat smlouvu v předloženém znění. 65. Rada města projednala smlouvu zakládající právo provést stavbu mezi Vysočinou, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, Jihlava, IČ: a městem Chotěboř na akci II/345 Chotěboř průtah úsek č. 1. Rada města s návrhem smlouvy souhlasí a ukládá podepsat smlouvu v předloženém znění. 66. Rada města projednala smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, Jihlava, IČ: , městem Chotěboř a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, Havlíčkův Brod, IČ: na akci II/345 Chotěboř průtah úsek č. 1. Rada města s návrhem smlouvy souhlasí a ukládá podepsat smlouvu v předloženém znění. 67. Rada města projednala a schvaluje rozbor hospodaření města Chotěboř za období leden září Rada města schvaluje změnu rozpočtu města Chotěboř povýšení dotačních příjmů a následně výdajů skupiny 1 upraveného rozpočtu, kterou tvoří 8

9 neinvestiční dotace na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za období 1. pololetí 2010 v částce Kč 7 850, Rada města schvaluje změnu rozpočtu města Chotěboř povýšení dotačních příjmů a následně výdajů skupiny 3 upraveného rozpočtu, kterou tvoří neinvestiční dotace na projekt Údržba veřejné zeleně v částce Kč , Rada města schvaluje převod finančních prostředků ve skupině 2 v celkové výši Kč ,-- z akce Rekonstrukce komunikace ulice Jiráskova na akci Parkoviště v ulici Severní dokumentace k územnímu řízení ve výši Kč ,-- a na akci Parkoviště Stadion dokumentace k územnímu řízení ve výši Kč ,--. Dále rada města ukládá provést k tomuto usnesení patřičnou změnu rozpisu rozpočtu. 71. Rada města schvaluje převod finančních prostředků ve skupině 2 z akce Autobusový terminál před budovou ČD ve výši Kč ,-- na akci Autobusový terminál Obecňák (likvidace požární nádrže). Dále rada města ukládá provést k tomuto usnesení patřičnou změnu rozpisu rozpočtu. 72. Rada města schvaluje převod finančních prostředků ve skupině 3 z Obecní majetek rezerva ve výši Kč ,-- na akci Střížov rekonstrukce VO. Dále rada města ukládá provést k tomuto usnesení patřičnou změnu rozpisu rozpočtu. 73. Rada města schvaluje převod finančních prostředků ve skupině 3 z Obecní majetek rezerva ve výši Kč ,-- na akci Městské jesle instalace nových poměrových měřidel. Dále rada města ukládá provést k tomuto usnesení patřičnou změnu rozpisu rozpočtu. 74. Rada města schvaluje převod finančních prostředků ve skupině 2 z akce Rekonstrukce komunikace ulice Jiráskova ve výši Kč ,-- na akci Chodník v obci Bílek. Dále rada města ukládá provést k tomuto usnesení patřičnou změnu rozpisu rozpočtu. 75. Rada města schvaluje převod finančních prostředků ve skupině 2 z akce Rekonstrukce komunikace ulice Jiráskova ve výši Kč ,-- na akci Drcení asfaltových a betonových směsí. Dále rada města ukládá provést k tomuto usnesení patřičnou změnu rozpisu rozpočtu. 76. Rada města schvaluje převod finančních prostředků ve skupině 3 z Ostatní zájmové činnosti ve výši Kč 2 531,-- na Příspěvek pro FC Chotěboř. Dále rada města ukládá provést k tomuto usnesení patřičnou změnu rozpisu rozpočtu. 77. Rada města projednala a schvaluje poskytnutí mimořádných jednorázových odměn za IV.čtvrtletí roku 2010 řediteli příspěvkové organizace CEKUS Chotěboř, řediteli Městské policie Chotěboř a vedoucím organizačních složek města. 9

10 78. Rada města prodlužuje termín plnění usnesení rady města č.581 ze dne do Rada města ruší usnesení číslo 290 a 292 ze dne , týkající uzavření smluv o zřízení práva provést stavbu mezi městem Chotěboř a majiteli pozemků číslo parcelní 4253 a 4203/2 v k.ú. Chotěboř za účelem uložení potrubí pro odvod dešťových vod z lokality Boží Muka. Potrubí bude uloženo mimo tyto pozemky. Eliška Pavlíková starostka města Stanislav Šíp místostarosta 10

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 24.06.2015 337. Rada města schvaluje termíny řádných zasedání rady města v II. pololetí roku 2015. 338. Rada města bere na vědomí

Více

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 22. 01. 2014 19. Rada města souhlasí s návrhem smlouvy o technické podpoře s firmou VITA software s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00

Více

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 02.02.2011 20. Rada města schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Vysočinou, krajem se sídlem: Jihlava, Žižkova 57, IČ: 70890749

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 25.7.2018 394/15/RM/2018 Smlouva o poskytování služby výplatní lístek smlouvu o poskytování služby výplatní lístek na mobilní telefon mezi firmou

Více

U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne /6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019

U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne /6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019 U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne 23.1.2019 166/6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019 v předloženém znění Technické parametry odběrných míst

Více

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 6.6.2018 283/12/RM/2018 Schválení smlouvy o nájmu pozemku číslo parcelní 4388/3 v k. ú. Chotěboř uzavření nájemní smlouvy mezi městem Chotěboř

Více

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27.05.2009 302. Rada města bere na vědomí zápis z jednání sociální komise rady města ze dne 20.04.2009 a dále zápis z konání komise

Více

U S N E S E N Í. z 10. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 10. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 9.5.2018 213/10/RM/2018 Směrnice pro ochranu osobních údajů města Chotěboř vnitřní směrnici č. 6/2018 pro ochranu osobních údajů města Chotěboř.

Více

U s n e s e n í z 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 22.04.2015 183. Rada města projednala žádost č. j.: MCH-3810/2015 o přijetí dítěte Terezy M., bytem Sedletín, 580 01 Havlíčkův Brod

Více

U s n e s e n í ze 7. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í ze 7. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í ze 7. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 15.05.2013 228. Rada města Chotěboř schvaluje vnitřní směrnici č. 4/2013 Pravidla pro poskytování pečovatelské služby v předloženém

Více

U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady města Chotěboř konané dne /8/RM/2019 Schválení příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina

U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady města Chotěboř konané dne /8/RM/2019 Schválení příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina U S N E S E N Í z 8. schůze Rady města Chotěboř konané dne 27.2.2019 211/8/RM/2019 Schválení příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina příkazní smlouvu s Krajem Vysočina ve věci zajištění

Více

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Chotěboř konané dne 13.3.2019 264/9/RM/2019 Výjimka ze zákazu konzumace alkoholických nápojů I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů

Více

U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 11. schůze Rady města Chotěboř konané dne 3.4.2019 295/11/RM/2019 Předložení žádostí o dotaci do Fondu Vysočiny - Informační a komunikační technologie 2019 s předložením dvou žádostí

Více

U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 24.09.2014 495. Rada města souhlasí s pověřením vedoucí organizační složky města Chotěboř Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

U S N E S E N Í. z 19. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 19. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 26.9.2018 488/19/RM/2018 Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a

Více

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 25.06.2014 358. Rada města schvaluje harmonogram konání řádných zasedání rady města ve 2. pololetí roku 2014, a to v těchto termínech:

Více

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 5.9.2018 455/17/RM/2018 Výjimka alkohol - burčák I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezené Náměstím

Více

U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 18. 04. 2012 233. Rada města projednala Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt Programu prevence kriminality Kraje Vysočina 2012

Více

U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008

U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008 U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008 Zastupitelstvo města: 387. schvaluje program jednání 13. řádného zasedání zastupitelstva města; 388. volí

Více

z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne V ý p i s u s n e s e n í z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27.3.2006 117. Rada města odvolává paní Jarmilu Brožovou členku Komise pro přípravu, zpracování a realizaci Programu regenerace

Více

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 Program: 1. 6. zasedání zastupitelstva města. 2. Městská policie Trutnov. 3. Smlouva o dílo prodloužení kanalizace Bobr. 4. Smlouva

Více

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 01.02.2017 14. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezené Náměstím T. G. Masaryka č. parc.

Více

U S N E S E N Í. z 5. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne

U S N E S E N Í. z 5. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 15.5.2019 96/5/ZM/2019 Schválení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva města za ověřovatele zápisu z jednání 5. řádného zasedání

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 72. zasedání dne 26. dubna 2017

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 72. zasedání dne 26. dubna 2017 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 72. zasedání dne 26. dubna 2017 Číslo jednací zápisu: MCH 2428/2017 Číslo spisu jednání: 2425/2017/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání:

Více

U S N E S E N Í. z 4. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne

U S N E S E N Í. z 4. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne U S N E S E N Í z 4. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 27.3.2019 70/4/ZM/2019 Schválení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva města za ověřovatele zápisu z jednání 3. řádného zasedání

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 4.4.2018 1021/55/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 53. a 54. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

U S N E S E N Í. z 4. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 4. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Chotěboř konané dne 19.12.2018 75/4/RM/2018 Vnitřní směrnice Spisový řád Městského úřadu Chotěboř vnitřní směrnici č. 20/2018 Spisový řád Městského úřadu Chotěboř.

Více

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 30.1.2019 53/3/ZM/2019 Schválení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva města za ověřovatele zápisu z jednání 3. řádného zasedání

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března 2006 Zastupitelstvo města: 921. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Josef Boháč členové:

Více

Zpráva pro 12. řádné zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konané dne o činnosti Rady města Chotěboře v období od do 19.3.

Zpráva pro 12. řádné zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konané dne o činnosti Rady města Chotěboře v období od do 19.3. Příloha č. 1 usnesení 336 zastupitelstva města ze dne 19.3.2008 Zpráva pro 12. řádné zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konané dne 19.3.2008 o činnosti Rady města Chotěboře v období od 24.1.2008 do

Více

Usnesení Rada města Chropyně RM 1/2/14 schvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 2. Usnesení

Usnesení Rada města Chropyně RM 1/2/14 schvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 2. Usnesení R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 2 konaného dne 26. listopadu 2014 RM 1/2/14 schvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 2. RM 2/2/14 bere na vědomí 1. Informativní

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 30. 1. 2019 Z/1/2019-3. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 7.2.2018 955/51/RM/2018 Kontrola plnění usensení ze 49. schůze RM kontrolu plnění usnesení ze 49.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Rada města po projednání schválila:

Rada města po projednání schválila: Usnesení z 16. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 28.11.2018 od 13.30 h Přítomni: dle prezenční listiny - 5 Rada města po projednání schválila: v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení č.

Více

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června 2005 Zastupitelstvo města: 669. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Jozef Pikla členové:

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

U S N E S E N Í. z 13. schůze Rady města Chotěboř, konané dne /13/RM/2018 Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací CoProsys

U S N E S E N Í. z 13. schůze Rady města Chotěboř, konané dne /13/RM/2018 Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací CoProsys U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 27.6.2018 331/13/RM/2018 Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací CoProsys smlouvu o poskytování služby elektronických komunikací

Více

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014 Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1893/79/14 1. schvaluje program 79. schůze rady

Více

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11.9.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 4145. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 195/2018-208/2018, 4146. Rada

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 17.04.2013

U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 17.04.2013 U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 17.04.2013 182. Rada města Chotěboř schvaluje Nařízení rady města č. 1/2013 Tržní řád města Chotěboř. 183. Rada města Chotěboř schvaluje

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané 7.12.2016 RM-1146/37/2016 Rada města Polná s c h v a l u j e p r o g r a m s c hůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 36. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 Usnesení RM 1/15/15: program zasedání Rady města Chropyně č. 15. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení RM 2/15/15:

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014 Program 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Vyhlášení záměru na směnu pozemků

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

U s n e s e n í z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 31. 03. 2010 126. Rada města schvaluje provedenou realizaci chodníku Na Chmelnici u čp. 1664, souhlasí s vyčíslenými náklady na tuto

Více

Usn.č. 86/02 1) Přidělení bytů v DPS RMě schvaluje výměnu bytu č. 43 za byt č. 17 v Nádražní ulici č. p. 254 (DPS) po ******** pro ********

Usn.č. 86/02 1) Přidělení bytů v DPS RMě schvaluje výměnu bytu č. 43 za byt č. 17 v Nádražní ulici č. p. 254 (DPS) po ******** pro ******** USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 86. zasedání konaného dne 28. 2. 2018 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení Č. 16/2018 ze schůze Rady města Jemnice, konané dne , v kanceláři Č. 203 Městského úřadu v Jemnici (Husova úl.

Usnesení Č. 16/2018 ze schůze Rady města Jemnice, konané dne , v kanceláři Č. 203 Městského úřadu v Jemnici (Husova úl. Usnesení Č 16/2018 ze schůze Rady města Jemnice, konané dne 13 12 2018, v kanceláři Č 203 Městského úřadu v Jemnici (Husova úl 103) Rada města Jemnice schvaluje: l Ověřovatele zápisu Ing jiřího Kopra 2

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. listopadu 2017

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. listopadu 2017 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. listopadu 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1480/77/17 1) schvaluje program 77. schůze

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne

z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne Usnesení č. 103 z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 17.10.2018 103/2379.) Rada městského obvodu Hrabová informaci o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2017 a průběžné veřejnosprávní

Více

Obec Chlumec. Rada obce Chlumec. Usnesení

Obec Chlumec. Rada obce Chlumec. Usnesení Rada obce Chlumec Usnesení z 36. schůze Rady obce Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 14.12.2011 od 16:00 do 19:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Obecního úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

Text usnesení byl upraven v textu byly vynechány osobní údaje fyzických osob. M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

Text usnesení byl upraven v textu byly vynechány osobní údaje fyzických osob. M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í Text usnesení byl upraven v textu byly vynechány osobní údaje fyzických osob. M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 9. července 2013 od 8.00

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 29.02.2016 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava, Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník Mgr. Irena

Více

Vnitřní směrnici č. 8/2011 k inventarizaci majetku a u k l á d á zpracovat plán inventur pro rok T.: Zodp.: Ing.

Vnitřní směrnici č. 8/2011 k inventarizaci majetku a u k l á d á zpracovat plán inventur pro rok T.: Zodp.: Ing. čj. MCH 6500/2011 spisová značka 6497/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 29. zasedání dne 26. října 2011 R M 1 / 2 9 / 1 1 b e r e n a v ě d o m í 1. Informativní zprávu o plnění

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 12. března /2018/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 12. března /2018/RM I. RM bere na vědomí USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 12. března 2018 04/2018/RM 04.2018/9RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že v 2. čtvrtletí roku 2018 budou

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne 29. 11. 2005 Přítomni: MUDr. Stanislav Holobrada, JUDr. Jaroslav Musil, Ing. Jiří Krotil, Josef Němec, Milan Tichý, PhDr. Jaromír Žák, Stanislav Valtr. a)

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 Usnesení RM 1/23/15: s chvaluje 1. program zasedání Rady města Chropyně č. 23 a 2. přesunutí materiálu Nabídka na zavedení plateb přes

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 23.03.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 256/16/RM/2015 Schválení programu 16. zasedání

Více

OBEC STŘÍBRNÉ HORY. Zápis č Z

OBEC STŘÍBRNÉ HORY. Zápis č Z Zápis č. 10-2017-Z Ze zasedání zastupitelstva obce Stříbrné Hory konaného dne 20. 12. 2017 v 18.00 hodin v Kulturním domě č. p. 59 ve Stříbrných Horách. Zasedání zastupitelstva obce Stříbrné Hory bylo

Více

ZÁPIS Z 21. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují

ZÁPIS Z 21. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují ZÁPIS Z 21. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne 26. 9. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují Přítomni: Ida Jenková - starostka, Mgr. Jiří Škop - místostarosta, Ing. Josef

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

Poznámka: Číslo Usnesení Zodpovídá Termín

Poznámka: Číslo Usnesení Zodpovídá Termín Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 71. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 14.06.2017 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Muchova 267, Chlumec Usnesení č. 1/71R/2017 Schválení

Více

POŘAD 92. schůze rady města konané dne

POŘAD 92. schůze rady města konané dne POŘAD 92. schůze rady města konané dne 25.06.2018 1. Prodej nepotřebného majetku Prodej nepotřebného majetku 2. Výjimka z nejvyššího počtu žáků ve třídách a příspěvek na spolufinancování asistenta pedagoga.

Více

RADA MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ z 32. zasedání Rady města Čáslavi konaného dne

RADA MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ z 32. zasedání Rady města Čáslavi konaného dne RADA MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ z 32. zasedání Rady města Čáslavi konaného dne 28. 11. 2018 Č.j.: 28995/2018 463/2018 Program zasedání Rada města Čáslavi schvaluje svým usnesením č. 463/2018 program zasedání.

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.12.2010 Usnesení č. 1266 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.12.2010. Usnesení č. 1267 Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 64. schůze ZÁPIS USNESENÍ 18. KVĚTNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 64. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni:

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 DNE: 24. 9. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1674/2018/OP NÁZEV: Byty a prostory sloužící ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje jednání týkající

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 98. schůze Rady města Hostinné, konané dne 18.10.2017 1496/98/RM/2017 Schválení programu 98. schůze rady města program 98. schůze: 1. Schválení programu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Město Lomnice nad Popelkou U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne

Město Lomnice nad Popelkou U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne Město Lomnice nad Popelkou U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 21. 1. 2019 Rada města doporučuje zastupitelstvu města 11 / 19 / RM schválit Podklad pro sestavení dohody

Více

Usnesení 80. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. ledna 2018

Usnesení 80. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. ledna 2018 Usnesení 80. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. ledna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1553/80/18 1) schvaluje program 80. schůze rady

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 25. schůze, konané dne 29.11.2013 od 10:00 hodin pracovna starostky, I. patro, Havlíčko nám. 9, Praha 9 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Ing. Vladislava

Více

U s n e s e n í z 24. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 24. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 24. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19.12.2018 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 19.12.2018 Usnesení č. RM/24/675/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

U S N E S E N Í. 36. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 36. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 36. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 19. 10. 2016 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák (do 17:30), Marie Dvořanová,

Více

Usnesení č. 1/2017 Zastupitelstvo města Nové Sedlo bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Nové Sedlo za období od 1.7. do

Usnesení č. 1/2017 Zastupitelstvo města Nové Sedlo bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Nové Sedlo za období od 1.7. do U S N E S E N Í z I. řádného zasedání zastupitelstva města Nového Sedla, konaného dne 25.1.2017 od 15.00 hodin ve velké zasedací síni MěÚ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více