Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín"

Transkript

1 Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 27. března 2001 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín, nám. Republiky Zastupitelstvo města Kojetín po projednání : bere na vědomí: 1. plnění usnesení zastupitelstva města ze dne a I. 2. zprávu o činnosti Rady města Kojetín, která od jednání ZM zasedala 3x řádně , , a 2x mimořádně , Hodnocení hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje města za rok zprávu o stavu pohledávek Města Kojetín k zprávu Hlavní inventarizační komise o průběhu inventarizace města Kojetín za rok přehled hospodaření bytového a nebytového fondu za rok zprávu o činnosti Městské policie Kojetín a Policie ČR, OOP Kojetín na úseku veřejného pořádku v roce předloženou zprávu o čerpání finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení v roce 2000 a předloženou zprávu o čerpání finančních prostředků z Povodňového fondu rozvoje bydlení v roce předloženou zprávu k záměru odprodeje pozemku parc. č. 609/4 - ost. plocha, k.ú. Kojetín 10. důvodovou zprávu k usnesení o schválení změny č. 2 ÚPnSÚ Kojetín zprávu o prověření návrhu změny č. 2 ÚPnSÚ Kojetín zprávu o projednání návrhu změny č. 2 ÚPnSÚ Kojetín stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, OkÚ Přerov, referátu regionálního rozvoje, vydané ve smyslu ust. 25, odst. 1, stavebního zákona ve znění platném před Výroční zprávu o poskytování informací Městem Kojetín za rok 2000 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 12. zprávu o postupu II. fáze reformy územní veřejné správy k

2 13. zápisy z jednání Finančního výboru ZM ze dne , a dopis občanů z Kroměřížské ulice ze dne schvaluje: 1. plán investičních akcí v období změnu rozpočtu města na rok 2001 ve výdajové části : - rekonstrukce rehabilitace - instalace vany pro podvodní masáže ,- Kč vč. DPH - oprava hlavních hřbitovních cest ,- Kč vč. DPH - I. etapa výstavby obvodové hřbitovní zdi ,- Kč vč. DPH - výstavba nové zdi za obřadní síní ,- Kč vč. DPH výše uvedené výdaje budou pokryty rozpočtovými příjmy II. 2. bezúplatný převod movitých věcí "Informační systém mikroregionu - Internet" (8 ks počítačových sestav) ve výši ,- Kč obcím mikroregionu Střední Haná dle důvodové zprávy tisku Z/ změnu účelu použití úvěru poskytnutého Volksbankou Brno a. s. na: - rekonstrukce místních komunikací - plynofikace místních částí Popůvky, Kovalovice - nákup nemovitosti č.p. 61, nám. Dr. E. Beneše (bývalý pivovar) 4. návrh na vyřazení hmotného investičního majetku z kotelen SEVER I. a SEVER II. a teplovodu z kotelny v Dudíkově ulici dle důvodové zprávy tisku Z/ poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení dle OZV č. 1/1999, ve znění OZV č. 4/2000 následujícím žadatelům : Mucha Pavel, Jana, bytem Kovalovice ,- Kč (vč. zástavy ,- Kč z roku 1998) Zapletal Karel, Jana, bytem Kojetín, Tržní nám ,- Kč (vč. zástavy ,- Kč z PFRB) Vojáčková Jiřina, bytem Kroměříž, Třasoňova ,- Kč Trefil Miroslav, Jana, bytem Popůvky ,- Kč Vymětal Dušan, Jana, bytem Popůvky ,- Kč Káňa Milan, bytem Kovalovice ,- Kč Vyoral Radek, Jaroslava, bytem Kojetín, Rumunská ,- Kč Horák Svatopluk, Zdeňka, bytem Křenovice ,- Kč Voždová Marie, bytem Kovalovice ,- Kč Ošťádalová Milena, bytem Kojetín, Chytilova ,- Kč (vč. zástavy ,- Kč z roku 1999, roku 2000) Pecha Josef, bytem Kojetín, Olomoucká ,- Kč Janča Milan, Svatava, bytem Popůvky ,- Kč Krčmař Zdeněk, bytem Kojetín, Husova ,- Kč Dvořák Jaromír, Jitka, bytem Kojetín, Čsl. legií ,- Kč

3 poskytnutí půjčky z Povodňového fondu rozvoje bydlení dle OZV č. 3/2000 následujícím žadatelům : Huňková Vlasta, bytem Kojetín, Sladovní ,- Kč Rosík Vladimír, Renata, bytem Kojetín, Dudíkova ,- Kč vč. zástavy Hradilová Milada, bytem Kojetín, Sadová ,- Kč Zapletal Karel, Jana, bytem Kojetín, Tržní nám ,- Kč Hošek Karel, bytem Kojetín, Rumunská ,- Kč vč. zástavy Vyoral Radek, Jaroslava, bytem Kojetín, Rumunská ,- Kč vč. zástavy Káňa Milan, bytem Kovalovice ,- Kč Havlíčková Ilona, bytem Kojetín, Stružní ,- Kč Čanda Alexander, bytem Kojetín, Sladovní ,- Kč Svoboda Miroslav, bytem Kojetín, Sladovní ,- Kč Hladík Petr, Zdeňka, bytem Kojetín, Olomoucká ,- Kč Krčmař Zdeněk, bytem Kojetín, Husova ,- Kč Zaoral Zdeněk, Eliška, bytem Kojetín, Nová ,- Kč Hanák Jaroslav, bytem Kojetín, M. Gardavské ,- Kč Dvořák Jaromír, Jitka, bytem Kojetín, Čsl. legií ,- Kč Látal Luboš, Řihošková Martina, bytem Kojetín, Chytilova 1180, Sladovní ,- Kč Stojan Jiří, Jitka, bytem Znojmo, Vídeňská ,- Kč (vč. zástavy ,- Kč z roku 1997, roku1998) Horák Svatopluk, Zdeňka, bytem Křenovice ,- Kč (vč. zástavy ,- Kč z FRB) výjimku pro termín podání žádosti o půjčku z PFRB pí Boženě Baselové, bytem Kojetín, Nová 1229, žádost podána poskytnutí půjčky z Povodňového fondu rozvoje bydlení : Baselová Božena, bytem Kojetín, Nová ,- Kč s tím, že bude provedena zástava nemovitosti vzhledem k tomu, že ručitelé nesplňují podmínku stanovenou v OZV - 1,7 násobek zákonem stanovené minimální měsíční mzdy 6. změnu režimu zaplacení části půjčky z Povodňového fondu rozvoje bydlení, způsob úhrady dlužné částky ve výši ,- Kč (4 splátky) a dočasně upouští od vymáhání smluvní pokuty - penále ve výši 8.078,60 Kč za prodlení se splácením splátek panu Viktoru Uhrovi. V případě neuhrazení jediné splátky v termínu musí dlužník uhradit smluvní pokutu v plné výši 7. bezúplatný převod pozemků z majetku ČR -Okresního úřadu Přerov do majetku Města Kojetín - parc. č. 39, 603/2, 633/5, 633/7, 633/8, 633/18 a 633/19 kultura ostatní plochy, vše v k.ú. Kojetín prodej části pozemku parc. č. 603/9 - ostatní plocha a části parc. č. 5742/7 - ostatní komunikace, v k. ú. Kojetín, dle důvodové zprávy tisku Z/190, fy MSH v.o.s., se sídlem Kojetín, Dudíkova 1122, IČO: za kupní cenu 70Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitostí prodej pozemků parc. č. st. 1927/1 - zastavěná plocha, parc. č. 1927/3 - zastavěná plocha, za kupní cenu 105 Kč/m2 a náklady spojené s převodem pozemků, manželům Miloslavu Plevovi, bytem Prostějov, Mojmírova 10 a Renatě Plevové, bytem Kojetín, bří Šmejdovců 1338

4 prodej pozemků parc. č. 632/1 zahrada, 632/2 zahrada, 632/3 zahrada a část parc. č. 409 zahrada v k. ú. Kojetín paní Marii Krumpochové, bytem Sladovní 461, Kojetín za smluvní cenu 10Kč/m2 a náklady spojené s převodem pozemků zřízení věcného břemene na výše uvedených pozemcích ve prospěch Vodovodů a kanalizací Přerov a. s., a to bezúplatně prodej příkopu parc. č. 554 kultura vodní plocha v k. ú. Kojetín, paní Heleně Kapounové, bytem Purkyňova 22, Přerov a manželům Jaroslavu a Margaretě Hýbnerovým, oba bytem Padlých hrdinů 136, Kojetín, za smluvní cenu 600 Kč a náklady spojené s převodem odkoupení parcel ve zjednodušené evidenci - původ PK parc. č. 313/1, 313/2, 107/2 o celkové výměře 27 m2 za smluvní cenu 100 Kč/m2, tj. za celkovou cenu 2.700,- Kč, od Jednoty, spotřební družstvo Hranice do majetku Města Kojetín s tím, že náklady spojené s převodem pozemků uhradí prodávající odkoupení pozemku ve zjednodušené evidenci - původ PK parc. č. st. 41, v k. ú. Popůvky u Kojetína, od paní Anny Navrátilové, bytem Zářiči 192 do majetku Města Kojetín, za smluvní cenu 80 Kč/m2, náklady spojené s převodem nemovitosti hradí prodávající bezúplatný převod pozemku parc. č. 158 zastavěná plocha a parc. č. 159 ostatní plocha, v k. ú. Popůvky u Kojetína z majetku ČR - Okresního úřadu Přerov do majetku Města Kojetín prodej bytů v domě čp. 800, vč. příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku parc.č. st zastavěná plocha, v ul. M. Gardavské, v k.ú. Kojetín a to za kupní cenu 1500,- Kč/m2 podlahové plochy bytu, do vlastnictví nájemníků bytů v tomto domě 8. řešení sporu s Ing. Josefem Zelinkou o zaplacení dluhu ve výši ,40 Kč dle důvodové zprávy tisku Z/191 a dále odkoupení podílu id. 1/3 nemovitosti : - pozemek parc. č zastavěná plocha o výměře 502 m2 s budovou č.p. 1 - pozemek parc. č zahrada o výměře 6269 m2 to vše v k. ú. Kovalovice u Kojetína, za kupní cenu ,50 Kč bezúplatný převod podílu id. 2/3 nemovitosti - pozemek parc. č zastavěná plocha o výměře 502 m2 s budovou č. p. 1, z majetku ČR - Okresního úřadu Přerov do majetku Města Kojetín bezúplatný převod pozemku parc. č. 609/10 z majetku ČR - Okresního úřadu Přerov do majetku Města Kojetín 9. návrh na rekonstrukci hřbitova v Kojetíně v letech poskytnutí finančních příspěvků jednotlivým občanským sdružením, neziskovým organizacím a církvím z rozpočtu města na rok 2001 TJ Ingstav Kojetín - nákup nových lodí TJ Ingstav Kojetín - příspěvek na činnost TJ Slavoj Kojetín TJ Sokol Kojetín TJ Sokol Kovalovice ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč

5 Vodní skauti Kojetín Junák Kojetín Autoklub Kojetín odd. BMX Zvl. škola Kojetín - oddíl stolního tenisu Kynologický klub Kojetín Hasičský sbor Kojetín Hasičský sbor Popůvky Český zahrádkářský svaz Kojetín Svaz včelařů Kojetín Svaz chovatelů ZO Kojetín Církev československá husitská Kojetín Římskokatolická farnost Kojetín Charita Kojetín ,- Kč ,- Kč 1.500,- Kč 5.000,- Kč 5.000,- Kč ,- Kč ,- Kč 3.000,- Kč 4.000,- Kč 3.000,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 11. v souladu s ustanovením 31, odst. 1 podle ustanovení 26, odst. 2 stavebního zákona, ve znění předpisů platných před a v souladu s ustanovením 35, odst. 2 a 84, odst. 2, písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), změnu č. 2 ÚPnSÚ Kojetín v celém rozsahu předloženého návrhu Jednací řád výborů zastupitelstva města Kojetín - Plány práce výborů zastupitelstva města na rok 2001 dle návrhů předložených předsedy jednotlivých výborů neschvaluje: 1. převod pozemku parc. č. 1140/42 ostatní plocha, v k. ú. Kojetín III. prodej pozemků parc. č. st zastavěná plocha, parc. č. 211/7 - ostatní plocha a 211/9 - ostatní plocha v k. ú. Kojetín prodej části pozemku parc. č. 5766/1 prodej pozemku parc. č. 664/2 orná půda o výměře 467 m2, v k. ú. Kojetín, manželům Janě a Mojmíru Zdráhalovým, bytem Kojetín, Polní 1299 IV. souhlasí: 1. po projednání závěrečného účtu Města Kojetín za rok 2000, jehož součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kojetín za rok 2000, s hospodařením Města Kojetín za rok 2000 a to bez výhrad ukládá: 1. starostovi města svolat mimořádné zasedání zastupitelstva města k problematice Hotelu Pivovar V.

6 2. radě města zabezpečit uzavření smlouvy o půjčce pouze v případě, že žadatelé o půjčku doloží všechny potřebné doklady a město nebude mít vůči nim žádnou pohledávku radě města zabezpečit před uzavřením smlouvy o půjčce, uzavření zástavní smlouvy k nemovitosti, na kterou bude čerpána půjčka od ,- Kč výše 3. radě města zabezpečit realizaci rekonstrukce hřbitova v letech dle důvodové zprávy tisku Z/ odboru výstavby, ŽP a D - opatřit dokumentaci ÚPnSÚ Kojetín schvalovací doložkou - činit veškerá opatření k zamezení činnosti, která by nebyla se schválenou dokumentací ÚPnSÚ Kojetín v souladu 5. zpracovateli Jednacího řádu výborů ZM dopřesnit vztah Zastupitelstva města Kojetín v čl. II. odst předloženého jednacího řádu k organizaci Technis Kojetín spol. s r. o. 6. starostovi města informovat na mimořádném zasedání ZM o průběhu dalších jednání k reformě územní veřejné správy 7. předsedovi finančního výboru dopřesnit návrhy pro ZM ze dne a předložit je na mimořádném zasedání ZM starostovi města odpovědět občanům z Kroměřížské ulice na jejich dopis ve lhůtě stanovené zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ruší: 1. usnesení MZ I/6. ze dne VI. VII. projednalo: 1. návrh změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPnSÚ) Kojetín, zpracovaný Ing. arch. Jitkou Šimordovou v srpnu 2000 podklady pro schválení, zpracované pořizovatelem v souladu s ustanovením 29, odst. 1, 3, 4 a 30 odst. 1 vyhlášky 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů návrh Obecně závazné vyhlášky o závazné části změny č. 2 ÚPnSÚ Kojetín VIII. vymezuje: 1. v souladu s ustanovením 29 odst. 2, stavebního zákona ve znění předpisů platných před závaznou část změny č. 2 ÚPnSÚ Kojetín a veřejně prospěšné stavby tak, jak jsou uvedeny v regulativech uspořádání území změny č. 2 ÚPnSÚ Kojetín

7 IX. vydává: 1. v souladu s ustanovením 84, odst. 2 písm. b), 10 písm. a) a 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů závaznou část změny č. 2 ÚPnSÚ Kojetín Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2001, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Kojetín a místních částí Popůvky a Kovalovice nesouhlasí: 1. s převodem pozemku parc. č. 5, kultura zahrada o výměře 194 m2 v k. ú. Kojetín do majetku města X. Ing. Mojmír Haupt starosta města Ing. Jiří Šírek místostarosta Ověřovatelé zápisu: PhDr. František Řezáč Mgr. Olga Odehnalová Zápis provedla: Michaela Daňková V Kojetíně dne

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL AK z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Řícmanice návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 Název:

Více

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 U S N E S E N Í z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 Přítomno: 7 členů rady Omluven: 0 Tajemník: Ing.Vavera Hynek Hosté: p. Berkovec Stanislav-jednatel Služeb obce M.Albrechtice s.r.o. Číslo

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

na víceúčelovém hřišti za rok 2011

na víceúčelovém hřišti za rok 2011 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín poznámka 23.1.2012 1/1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 Plán obnovy a údržby sportoviště "Sport park" pro rok 2012 včetně úhrady faktur z prostředků SAL Tento bod byl stažen z programu jednání.

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více