Obsah. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská. Outsourcing

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská. Outsourcing"

Transkript

1 Obsah Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Outsourcing Autoreferát k doktorské disertační práci, 2004 Vypracoval: Vedoucí doktorské disertační práce: Ing. Petr Fanta Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

2 Obsah Obsah 1 Cíle a metody práce Proč outsourcing? Cíle práce Použité metody Teorie outsourcingu Definice Proč outsourcovat? Porterův hodnototvorný řetězec a outsourcing Druhy outsourcingu Výhody a nevýhody outsourcingu Výhody pro outsourcera Výhody pro vendora Nevýhody pro outsourcera Nevýhody pro vendora Offshoring Co je offshoring Offshoring a Česká republika Skryté náklady offshoringu Řízení rizika při outsourcingu Identifikace rizik při outsourcingu Řízení rizika Portfolio rizik Matice možností Metoda R 3 (Risk Return Rating) Úspěšnost outsourcingu Aplikace outsourcingu na průmyslovou energetiku Ocenění průmyslové energetiky Výběr metody Oceňovací model Výsledky testování hypotéz...31 Závěr...34

3 Úvod Přibližně od osmdesátých let minulého století se začíná měnit pohled na vývoj a fungování ekonomiky. Peter Drucker byl jedním z prvních autorů, kteří o této době začali psát jako o době turbulentní. Celosvětově začaly v ekonomice probíhat zrychlené procesy a globalizační tendence. Tyto jevy vedly k postupnému opuštění klasického modelu řízení podniků, který začaly nahrazovat moderní přístupy. Koncem devadesátých let 20. a začátkem 21. století dochází k dalšímu zrychlení globalizačních procesů. Klíčovou roli v této fázi hraje zejména masivní nástup elektroniky a výpočetní techniky. Dnes je v důsledku internetizace propojen téměř celý vyspělý svět. V naší zemi byl celý proces ještě navíc umocněn počátkem devadesátých let zánikem systému centrálního plánování a přechodem na tržní ekonomiku. Dalším významným šokem, který prožívala a prožívá naše ekonomika je vstup na jednotný evropský trh, ve kterém z ekonomického pohledu téměř vymizely hranice pro pohyb zboží, služeb, kapitálu a částečně i osob. Byla zrušena cla, dovozní a vývozní kvóty, podstatně se snížila náročnost certifikace výrobků v jiných státech a celkově je podnikání na území jiných států členů Evropské unie - jednodušší. Výše popsaný proces s sebou přinesl dvě významné globální změny: zmenšování světa a zvyšování konkurence. Zmenšování světa je myšleno obrazně, projevuje se zkracováním přepravních časů a hlavně snižováním přepravních nákladů. Zrychlení a zlevnění celosvětové komunikace a využívání výpočetní techniky vede k racionalizaci a zlepšování logistických procesů. V konečném důsledku to pro jednotlivé firmy znamená, že mohou rychleji a levněji pokrýt podstatně větší trh, než tomu bylo v minulosti. To zcela logicky vede k vyššímu počtu hráčů na daném trhu, čímž se potažmo dostáváme k druhé ze zmíněných změn zvyšování konkurence. Zvyšování, neboli intenzifikace konkurence přináší celou řadu dalších konsekvencí. Výsledkem je větší nabídka na trhu, vyšší kvalita výrobků a většinou

4 nižší ceny. A právě nižší ceny jsou to, co nutí podniky hledat nová a do té doby ne příliš obvyklá řešení vedoucí ke snižování nákladů. Pouze snižováním nákladů, racionalizací a zefektivněním procesů si lze dlouhodobě zajistit prosperitu. Jednou z novějších metod racionalizace procesů je metoda zvaná outsourcing. Ta je v současné podnikové praxi využívána stále častěji, stále intenzivněji a ve stále nových a nových mutacích. Ačkoli je koncept outsourcingu znám již velice dlouho, lze díky masivnímu rozmachu jeho použití o něm hovořit jako o jednom z fenoménů dnešní doby. Doktorská práce se zabývá outsourcingem jako možnou metodou ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků, racionalizaci jejich procesů a celkové restrukturalizaci.

5 1 Cíle a metody práce 1.1 Proč outsourcing? V životě dnešních podniků je outsourcing poměrně často skloňovaným pojmem a mnoho podniků jej v různých formách i praktikuje. Dnes snad neexistuje ve vyspělém světě podnik, případně instituce, která by se s outsourcingem v nějaké formě nesetkala. Dalším důvodem pro volbu outsourcingu je skutečnost, že se outsourcing vyskytuje stále více a ve stále novějších a složitějších formách. Outsourcing se ve světě šíří exponenciální řadou. Téměř se zdá, že se outsourcing, alespoň u amerických firem operujících v nových odvětvích jako je například tvorba softwaru, stal v současnosti nejběžněji používanou metodou restrukturalizace podniku. Snad každá americká firma působící alespoň částečně v oblasti IT využívá outsourcingu (většinou v kombinaci s offshoringem viz dále) ke zlepšení svých procesů. Zajímavá je i variantnost použití metody outsourcingu v praxi. Zdá se, že použití outsourcingu nezná mezí. Používá se od jednoduchých podpůrných činností až k složitým variantám, při kterých dochází téměř k prolínání dvou podniků. Snad každý den přicházejí firmy s nějakým novým a neotřelým způsobem, jak outsourcovat některou svoji část. Ačkoli je možno outsourcing díky jeho širokému použití a velké oblibě označit za jeden z fenoménů dnešní doby, existuje pouze velmi málo vědeckých prací na toto téma. Většinou je outsourcing zahrnut do obecnějších prací na téma podniková ekonomika, samostatných prací na toto téma je však poměrně málo. A i to málo je většinou vydáno v cizím jazyce. Články zabývající se outsourcingem se objevují buď v časopisech, studiích či na Internetu. Snahou této práce je tedy podat určitý ucelený pohled na téma outsourcing v českém jazyce.

6 Posledním důvodem pro volbu outsourcingu jako tématu této práce jsou osobní praktické zkušenosti autora s formulováním outsourcingových vztahů. Tyto praktické zkušenosti byly zúročeny zejména v praktické části práce zaměřené na outsourcing podnikové energetiky průmyslového podniku. 1.2 Cíle práce Cílem práce je shrnutí a přiblížení problematiky outsourcingu v českém jazyce. Zároveň práce zvažuje možnost použití outsourcingu jako metody restrukturalizace a zvýšení výkonnosti podniku a zhodnocení vhodnosti jeho použití v různých typech podniků a organizací, u různých činností a v různých zemích. Práce se pokouší ověřit platnost pěti pracovních hypotéz: Hypotéza 1: Podniky outsourcují své činnosti převážně z důvodu úspory nákladů. Další případné přínosy jsou pouze doprovodné. Hypotéza 2: Outsourcing je doménou softwarových společností a v jiných odvětvích se vyskytuje pouze ojediněle. Hypotéza 3: Outsourcovat lze pouze některé činnosti, které nejsou pro podnik klíčové. Hypotéza 4: Outsourcing je vždy spojen s enormním rizikem. Hypotéza 5: Outsourcing je více než obyčejný dodavatelsko odběratelský vztah. Cílem praktické části je ukázat na zjednodušeném příkladě zřejmě nejnáročnější fázi celého procesu outsourcingu. Jde o ocenění outsourcované části podniku. Praktický příklad ocenění by měl zhodnotit použití metody volného diskontovaného cash-flow při outsourcingu průmyslové energetiky a zejména pak poukázat na odlišnosti použití této metody při outsourcingu oproti běžnému ocenění.

7 1.3 Použité metody Mezi hlavní metody, které byly uplatněny, patří následující: Analýza Při zpracování této práce byla zejména důležitá analýza jednotlivých informací, které pocházely z různých zdrojů. Analýza zdrojů informací probíhala ve dvou fázích. V první fázi byly zdroje analyzovány z hlediska důležitosti a relevantnosti informací, v druhé části byl potom již blíže analyzován obsah těchto vybraných relevantních informačních zdrojů. Syntéza Syntéza byla v práci použita při sumarizaci závěrů z jednotlivých analyzovaných informačních zdrojů tak, aby jednotlivé dílčí zjištěné informace podaly určitý přehled o celkovém jevu, procesu či problému. Metoda srovnávání V této práci byly metody srovnávání použity v mnoha případech, zejména potom v prakticky zaměřené případové studii. Dále byly použity například při identifikaci důvodů pro offshoring či u stanovení indexů atraktivity jednotlivých destinací pro offshoring. Indukce V práci byla indukce použita například při interpretaci výsledků průzkumů, které provedly specializované instituce mezi podniky, a jejichž výsledky měl autor k dispozici. Dedukce Dedukce je opakem indukce, kdy postupujeme od obecnějších tvrzení ke konkrétnějším. Podobně jako analýza a syntéza souvisí dedukce úzce s indukcí a jsou velmi často na zkoumaný objekt aplikovány společně.

8 Matematické a finanční modelování Matematické finanční modely byly v práci využity ve velké míře v kapitole Aplikace outsourcingu na průmyslovou energetiku.

9 2 Teorie outsourcingu 2.1 Definice Outsourcing znamená, že podnik vyčlení některé (nebo všechny) podpůrné činnosti, které poté nakupuje již jako jednotlivé činnosti či vstupy ve vyšším stupni zpracování. Výraz outsourcing vznikl složením dvou anglických slov, a to outside resourcing. Význam tohoto slovního spojení lze volně přeložit jako získávání zdrojů zvnějšku. Podmínkou pro to, abychom mohli použít výrazu outsourcing je, aby si podnik původně tyto služby zajišťoval sám a teprve později je přenechal externímu dodavateli. 2.2 Proč outsourcovat? Důvodů k outsourcingu je v různých pramenech a průzkumech uváděna celá řada a pořadí jejich důležitosti se mění v závislosti na době, oboru či postoji jednotlivých hodnotitelů. Greaver (1999) uvádí těchto dvacet nejběžnějších důvodů outsourcingu rozdělených do šesti oblastí: Organizační důvody Zvýšení efektivnosti tím, že se zaměříte na to, co umíte nejlépe. Zvýšení flexibility v souvislosti s měnícím se tržním prostředím, poptávkou po službách a výrobcích, technologiemi. Transformování organizace. Zvýšení hodnoty výrobků a služeb, spokojenosti zákazníků a hodnoty podniku (shareholder value).

10 Důvody procesní Zlepšení provozní výkonnosti (váže se k různým oblastem, jako vyšší kvalita, vyšší produktivita, kratší časové cykly, lepší využití, větší výstupy, nebo vyšší zisky). Získání znalostí, dovedností a technologií, které by jinak byly nedostupné. Zlepšení managementu a řízení. Zlepšení risk managementu. Získání inovativních nápadů. Zlepšení důvěryhodnosti a image partnerstvím s předními společnostmi. Finanční důvody Snížení investic do hmotných aktiv a uvolnění těchto prostředků pro jiné použití. Získání hotovostních prostředků (cash) prodejem majetku poskytovateli služby. Výnosové důvody Získání přístupu k trhu a obchodních příležitostí prostřednictvím obchodní sítě partnera. Zrychlení expanze využitím kapacity, procesů a systémů vyvinutých partnerem. Zvýšení tržeb a produkční kapacity v době, kdy by tato expanze nemohla být financována. Komerční využití existujících schopností. Nákladové důvody Snížení nákladů v důsledku lepšího výkonu a lepší nákladové struktury partnera. Převedení fixních nákladů do variabilních. Zaměstnanecké důvody Poskytnutí větší možnosti kariérního růstu zaměstnancům. Zvýšení nasazení a energie v oblasti vedlejších činností.

11 Obecným důvodem je snaha o zvýšení hodnoty podniku, tzv. shareholder value. To je cílem každého vlastníka. Zvýšení akcionářské hodnoty je ve většině případů synonymem pro vyšší ziskovost podniku. Vyšší ziskovost (stanovenou například na základě ukazatele ROE) lze dosáhnut dvěma způsoby: snížením nákladů nebo zvýšením tržeb. Právě snížení nákladů nebo zvýšení tržeb je společným jmenovatelem všech výše uvedených důvodů. Podnik by tedy měl o outsourcingu uvažovat, pokud tím sníží své náklady nebo zvýší tržby. Průzkum Institutu pro strategickou změnu společnosti Accenture prováděný mezi 38 podniky a organizacemi, které praktikovaly BPO (business process outsourcing) odhaluje důvody, proč tyto podniky outsourcovaly některou ze svých činností. V průzkumu uváděly podniky primární a sekundární cíl, který je vedl k outsourcingu. Obrázek 2: Proč podniky outsourcují Proč podniky outsourcují? Zvýšení tržeb Zvýšení disciplíny a transparentnosti Schopnost řídit výpadky v kapacitě Nižší náklady na práci Zrychlení procesů Zaměření na hlavní činnost Unikátní odbornost Centralizace a standardizace Přístup k technologiím Převod kapitálu na výdaje četnost odpovědí Primání cíl Sekundární cíl Poznámka: Některé společnosti označily více cílů.

12 Zdroj: Accenture, 2002 V případě outsourcingu celých procesů (BPO) lze vysledovat překvapující skutečnost: Snížení nákladů není hlavním cílem outsourcujících podniků. Samozřejmě, že žádný z podniků neočekává v důsledku outsourcingu zvýšení nákladů, ale jak vyplývá z průzkumů, samotné snížení nákladů není primárním cílem outsourcingu. V rámci výzkumu provedeného mezi 68 podniky účastnícími se ankety při udělování Outsourcing Excellence Award jich 48 % uvedlo snížení nákladů jako neočekávaný přínos jejich outsourcingového vztahu Porterův hodnototvorný řetězec a outsourcing Hodnototvorný řetězec je oblíbená metoda členění podnikových činností, jejímž autorem je Michael Porter. Metoda člení jednotlivé činnosti prováděné v podniku podle hodnoty, kterou přidávají ke konečnému výrobku. Jak je zřejmé z typického hodnototvorného řetězce naznačeného níže, člení se jednotlivé činnosti na dvě základní skupiny, a to na činnosti neboli funkce hlavní, kterými jsou výroba, marketing a prodej a servis, a na funkce podpůrné, mezi které patří podniková infrastruktura, informační systém, personální funkce, vědeckotechnický rozvoj a materiálové hospodářství. Obrázek 3: Hodnototvorný řetězec Zdroj: Dedouchová, 2001 Outsourcing, jak již bylo řečeno, je přenechání podpůrných činností externím dodavatelům či poskytovatelům. Z hlediska výše uvedeného Porterova

13 hodnototvorného řetězce by bylo možno outsourcovat veškeré činnosti spadající do kategorie podpůrných funkcí. Prakticky je často realizován outsourcing informačních systémů, respektive jejich správy, nebo personální funkce. Již méně, ale přesto, je vyčleňována podniková infrastruktura či materiálové hospodářství. Vědeckotechnický rozvoj si většina podniků nechává pod pokličkou a spatřuje v něm mnohdy svoji konkurenční výhodu. Přesto lze v některých extrémních případech outsourcovat i tuto činnost. Z hlediska Porterova hodnototvorného řetězce jsou výroba, marketing a prodej a následně poskytované služby považovány za hlavní podnikové činnosti. Přesto i některými z nich je možno pověřit externího dodavatele. Konkrétně se jedná o marketing a prodej, ačkoli lze outsourcovat i například servisní zásahy, apod. Z hlediska teorie (ale i praxe) outsourcingu je tedy rozdílný pohled na hlavní a vedlejší podnikové činnosti. Za hlavní činnosti lze považovat oblast samotné výroby a případně vědeckotechnického rozvoje. Ostatní oblasti činností lze přenechat externímu dodavateli, který se právě na tu kterou oblast činností specializuje. 2.3 Druhy outsourcingu V současném světě v podstatě neexistuje žádné ustálené a jednotné rozdělení outsourcingu. Outsourcing je podle potřeby rozdělován dle různých hledisek. Jednotlivé prameny a autoři používají různá rozdělení. Pro potřeby práce je outsourcing rozdělen do dvou základních skupin: Offshoring forma outsourcingu, kdy některá činnost je přenechána dodavateli z nákladově levnější země. Hlavním motivem vyčlenění činnosti je nákladová úspora. Outsourcing všechny ostatní formy outsourcingu.

14 3 Výhody a nevýhody outsourcingu Výhody pro outsourcera Hlavní výhody, které hledá podnik outsourcující některou svoji činnost jsou tyto: Zaměření na hlavní činnost Podnik, který se soustředí pouze na svoji hlavní činnost a ostatní činnosti přenechá partnerům, vykazuje podstatně větší flexibilitu a operativnost při řízení. To se nakonec projeví i ve vyšší kvalitě výrobku či služby, neboť si podnik hlídá kvalitu a provádění pouze jedné činnosti, a to své hlavní. Přístup k expertním řešením Outsourcingem některé své podpůrné činnosti specializovanému podniku získá outsourcer skrze tento podnik přístup k expertům a technologiím, které by pro něj v opačném případě byly hůře dosažitelné. Právě lepší technologie může vést ke zkvalitnění výroby. Časové výhody Převedením některých podpůrných činností na externího dodavatele se podstatně zkrátí výrobní cyklus výrobku, který je prováděn v podniku. Díky tomu jsou některé firmy schopny poskytovat svým zákazníkům služby nebo výrobky rychleji. Zlepšení operativního řízení Tato výhoda úzce souvisí se zaměřením na hlavní činnost. Zaměřením pozornosti na menší objem činností vede zákonitě k operativnějšímu stylu řízení a celkovému zefektivnění řízení i výroby.

15 Snížení rizika v delším horizontu Ačkoli je outsourcing považován obecně za rizikový krok, může jím být zároveň riziko sníženo, a to v tom případě, že podnik přenese riziko možného investování či změn v technologiích na dodavatele. Pokud by se například podnik vyrábějící nápoje rozhodl přenechat výrobu PET lahví externímu dodavateli namísto toho, že by si je nadále vyráběl sám, snižuje tím riziko případné budoucí investice do nové technologie, pokud dojde například k dramatickým změnám technologie, norem nebo k zavedení neúměrných ekologických daní. Snížení nákladů Mnohé podniky hledají v outsourcingu zároveň prostředek ke snížení nákladů. Toho je možné dosáhnout zejména díky úsporám z rozsahu (economy of scale), kdy dodavatel dosahuje vyšší efektivnosti tím, že poskytuje výrobky či služby více odběratelům. Dále lze snížit náklady lepším know-how, kdy lze předpokládat, že podnik specializující se na určitou oblast bude v ní mít rovněž lepší technologii a odborníky. Rovněž přístup přístupem k lepší infrastruktuře dodavatele může vést ke snížení nákladů.. Převedení fixních nákladů na variabilní Přenecháním některých činností externím dodavatelům se podniku sníží jeho fixní náklady (aktiva), která by jinak musel držet k zajištění této činnosti. Outsourcingem jsou tyto fixní náklady vyvedeny mimo podnik a následně nakupovány jako meziprodukty a služby ve formě variabilních nákladů. Oproti fixním nákladům mají variabilní tu výhodu, že vznikají v takovém čase a v takovém objemu, v jakém jsou nutné pro zajištění výroby. Zlepšení cash-flow Prodejem určitého objemu fixních aktiv získá podnik finanční prostředky, které může použít alternativně viz případová studie.

16 Zvýšení objemu výroby Pomocí outsourcingu může podnik rovněž zvýšit objem své výroby, a to jak v důsledku získání volných prostředků pro expanzi (viz zlepšení cash-flow) tak například v důsledku odstranění úzkého místa (bottleneck) využitím vyšší kapacity dodavatele Výhody pro vendora Aby byl outsourcing proveditelný, musí vedle výhod pro outsourcera přinášet i určité výhody pro poskytovatele služeb, neboli vendora. Mezi přínosy, které motivují dodavatele vstupovat do outsourcingových kontraktů patří zejména tyto: Předvídatelnější tržby Outsourcingové kontrakty jsou v porovnání s běžnými dodavatelskoodběratelskými dlouhodobější. Většinou se uzavírají na 2 až 10 let, ale nejsou výjimkou ani kontrakty delší. Dodavatel tak může lépe plánovat své finanční příjmy a potřeby. Snížení nákladů na prodej Díky dlouhodobým kontraktům a dobré znalosti obou stran není nutné vynakládat vysoké náklady na marketing a prodej obecně. Úspory lze realizovat v oblasti transakčních nákladů 1 obecně. Snížení rizika Dlouhodobý kontrakt dává dodavateli jistotu určitých budoucích příjmů a jistotu odběratele, který je většinou pro podnik významný. 1 O.E.Williamson Teorie transakčních nákladů, mezi něž jsou zahrnovány veškeré, tedy i nefinanční, náklady na směnu (například čas k dojednávání, doprava na místo schůzky, faktor rizika, apod.)

17 Odstranění konkurence Uzavřením outsurcingového kontraktu s odběratelem dochází k alespoň dočasné eliminaci konkurence, a tím pádem k úspoře nákladů na udržení konkurenční pozice. Expanze Spolu s outsurcingovým kontraktem přechází na dodavatele i část výrobních aktiv outsourcera. Tím dochází ke zvýšení výrobní kapacity dodavatele a zjednodušení případné expanze. Zkvalitnění služeb Například převzetím logistických center zákazníka získá dodavatel lepší pokrytí určitého území, čímž dojde k lepšímu a rychlejšímu obsloužení zákazníků Nevýhody pro outsourcera Při rozhodování, zda outsourcovat či neoutsourcovat některou svoji činnost či výrobu, musí vzít podnik v úvahu zejména následující nevýhody či ohrožení, které může takový krok přinést. Úspory nákladů nemusí splnit očekávání Podniky od outsourcingu očekávají především snížení nákladů, ať již jako hlavní nebo doprovodný cíl. Pokud však nebude outsourcingový vztah fungovat tak, jak by měl, může naopak dojít ke zvýšení nákladů, zejména pak v oblasti nákladů transakčních. Náklady na změnu kontraktu Pokud nebude outsourcingový kontrakt splňovat očekávání, může být pro outsourcera velmi nákladné tento kontrakt změnit. Nákladnost změny kontraktu spočívá ve skutečnosti, že dodavatel nabídl určité podmínky, které

18 akceptovaly obě strany. Pokud by chtěl outsourcer nyní takovýto kontrakt změnit, nemusí to být pro dodavatele výhodné. Pokud by taková změna pro něj byla ztrátová, nemusí na ni přistoupit. V takovém případě nezbývá outsourcerovi než pokračovat ve vztahu podle smluvních podmínek nebo se pokusit z outsourcingového vztahu vycouvat, což však pro něj může být velice riskantní, neboť na dodavatele většinou přechází vlastnictví potřebného majetku či infrastruktury. Snížení kvality služeb či výrobků Přes všechny předpoklady vyplývající z přenechání činnosti specializovanému dodavateli může dojít ke snížení kvality nakupovaných služeb či výrobků. Riziko změny dodavatele Případné zrušení kontraktu a změna dodavatele bývá po všech stránkách riskantní. Outsourcer se v takovém případě musí vyvázat ze stávající smlouvy s dodavatelem, což bude v každém případě znamenat vysoké výdaje za právní služby, musí nalézt (v dostatečně krátkém čase) nového a přitom kvalitnějšího dodavatele, který bude muset nakoupit zařízení, technologii, případně najmout zaměstnance, kteří byli předtím převedeni na dodavatele v rámci outsourcingového kontraktu. Náklady na samotný outsourcing Rozhodnutí outsourcovat je vždy vedle určitého rizika spojeno s vysokými počátečními transakčními náklady. Pro podnik to znamená zejména čas, který musí outsourcingu věnovat management, náklady na případné poradce, možné omezení efektivnosti výroby přitom, když se potenciální dodavatelé seznamují s provozem, případné dopravní náklady, náklady na zpracování kontraktů a podobně.

19 Riziko úniku citlivých informací Outsourcing je postaven na intenzívní spolupráci dodavatele a outsourcera. Při takto těsném kontaktu, kdy často dodavatel provádí některé své činnosti přímo v podniku outsourcera, se dostává dodavatel i k různým citlivým informacím. V případě selhání vztahu s dodavatelem může dojít k vyzrazení těchto informací Nevýhody pro vendora Vedle již výše uvedených výhod, které může vendorovi přinést outsourcing, lze vysledovat také určité nevýhody či rizika, jimž je dodavatel vstupující do outsourcingvého vztahu vystaven. Odchýlení od současného modelu Získání nového velkého zákazníka formou outsourcingu může znamenat změnu podnikové struktury a celkového modelu podnikání, který až dosud podnik budoval. Udržování provozní efektivnosti Pro dodavatele může být náročné udržovat vysokou efektivnost výroby nutnou pro smluvně zajištěné dodávky zákazníkovi, jak co do kvality tak do kvantity. Vysoké požadavky na kapitál a lidské zdroje Převzetí části fixních aktiv a případně pracovníků outsourcera je kapitálově náročné. Vyšší nároky na řízení Větší objem aktiv a zejména pak lidí nutně povede k vyšším nárokům na řízení. Větší počet zaměstnanců, případně celých provozů může vést až ke změně organizační struktury podniku a nárůstu neproduktivních pracovních míst.

20 Převzetí rizika za technologické změny Tato skutečnost, která je výhodou pro outsourcera je zároveň rizikem pro dodavatele. Zde uvedený výčet výhod a nevýhod vyplývající z outsourcingu pro obě zúčastněné strany je pouze ilustrativní a v žádném případě není konečný. Přesto lze výše uvedené výhody a nevýhody považovat za nejvýznamnější, nejčastěji citované a obecně platné.

21 4 Offshoring Offshore outsourcing neboli offshoring je v poslední době nástrojem velmi využívaným ke snížení provozních nákladů. Pro jeho obrovský význam, časté použití a některá specifika vyplývající z umístění některých činností na úplně jiný kontinent je tomuto typu outsourcingu věnována celá následující kapitola. 4.1 Co je offshoring O offshoringu hovoříme v případě, že firma působící v jedné zemi nebo v jednom ekonomickém prostoru se rozhodne přemístit některé svoje činnosti do jiné země. Důvodem pro přemístění některých činností do jiné země je v převážné většině případů levnější pracovní síla v těchto zemích.

22 Následující tabulka ukazuje srovnání hodinových mezd některých profesí v USA a v Indii: Tabulka 1: Srovnání hodinových mezd v USA a Indii (2002/2003) Profese USA Indie Telefonní operátor $ 12,57 Méně než $ 1,00 Právní asistent $ 17,86 $ 6,00 8,00 Účetní $ 23,35 $ 6,00 15,00 Finanční analytik $ 33,00 35,00 $ 6,00 15,00 Zdroj: US Bureau of Labor Statistics, Ashok Deo Bardhan, Cynthia A. Kroll, 2003 Jak je zřejmé z tabulky, jsou platy zaměstnanců v Indii minimálně o polovinu, ale v některých případech až dvanáctkrát nižší než v USA. Kombinace takto nízkých nákladů na práci, kvalifikované pracovní síly a dobré znalosti angličtiny vede řadu amerických, ale dnes už i evropských firem k rozhodnutí outsourcovat některé své činnosti třeba právě do Indie. V oblasti služeb je možné outsourcovat do jiné země prakticky každou činnost, která vykazuje tyto znaky: není požadavek na přímý osobní kontakt se zákazníkem; vysoký informační obsah činnosti; pracovní proces je přenositelný po telefonu nebo Internetu; vysoký rozdíl v ceně práce v porovnání s cílovou zemí; nízké náklady na zřízení; nízké požadavky na začlenění do sociální sítě. 4.2 Offshoring a Česká republika Česká republika byla a do značné míry stále je atraktivní destinací pro zahraniční firmy při jejich rozhodnutí expandovat. Zahraniční investoři při tom hodnotí

23 zejména kvalifikovanou a přitom levnou pracovní sílu, relativně stabilní politickou situaci, či výhodnou polohu v rámci Evropské unie. Česká republika je v první desítce nejatraktivnějších destinací pro offshoring, jak ukazuje následující graf vytvořený poradenskou společností A.T.Kearney: Obrázek 6: Index atraktivity zemí Index atraktivity zemí pro offshoring dle A. T. Kearny v roce 2004 Indie 3,72 1,31 2,09 Čína 3,32 0,93 1,36 Malajsie 3,09 1,77 0,73 Česká republika 2,64 2,02 0,92 Singapur 1,47 2,63 1,36 Filipíny 3,59 0,92 0,94 Brazílie 3,17 1,41 0,86 Kanada 1,00 2,48 1,94 Chile 2,99 1,68 0,70 Polsko 2,88 1,57 0,88 Maďarsko 2,71 1,68 0,90 Nový Zéland 1,59 2,24 1,38 Thajsko 3,44 1,19 0,57 Mexiko 3,12 1,26 0,74 Argentina 3,25 1,08 0,74 Kostarika 3,06 1,33 0,67 Jižní Afrika 2,83 1,21 0,94 Austrálie 1,11 2,13 1,58 Portugalsko 1,84 1,99 0,88 Vietnam 3,65 0,70 0,35 Rusko 3,25 0,51 0,89 Španělsko 1,12 2,05 1,38 irsko 0,62 2,48 1,39 Izrael 1,66 1,74 1,06 Turecko 3,07 0,73 0,64 Finanční struktura Podnikatelské prostředí Lidské zdroje Poznámka: Čísla ve sloupcích představují indexy. Rozdělení vah je 40:30:30, tj. finanční struktura je hodnocena na stupnici od 1 do 4 a lidské zdroje a podnikatelské prostředí jsou hodnoceny na stupnici od 1 do 3. Zdroj: A.T. Kearney: Making Offshore Decision, 2004

24 Jak ukazuje graf, je Česká republika hodnocena jako čtvrtá nejatraktivnější země pro offshoring. Před ní je Indie, která má velký potenciál v anglicky hovořících kvalifikovaných lidských zdrojích a finanční struktuře. Dále Čína, která má vyvinutou finanční strukturu a relativně kvalifikovanou pracovní sílu, a Malajsie s vyvinutou finanční strukturou a podnikatelským prostředím, avšak slabšími lidskými zdroji. Na atraktivitě České republiky má velký podíl podnikatelské prostředí a finanční struktura. Slabší hodnocení získala naše republika v oblasti lidských zdrojů, konkrétně jejich kvalifikaci a dostupnosti. 4.3 Skryté náklady offshoringu Podniky musí počítat s celkem šesti typy nákladů, které jsou spojeny s přesunem některé jejich činnosti do vzdálených zemí. Náklady na výběr dodavatele Náklady na výběr dodavatele zahrnují náklady na dokumentaci, rozeslání nabídek na spolupráci (Request for Proposal), vyhodnocení nabídek a dojednání kontraktu. Vícenáklady jsou rovněž skryty v nutných cestách do cílové země. Tranzitivní náklady Převod činností z původní země do země nové je pravděpodobně nejnákladnější fází outsourcingu. Než se podaří kompletně převést činnost na nového zámořského dodavatele, může to podle složitosti trvat od tří měsíců do jednoho roku. V tomto období je třeba počítat dokonce s většími náklady, než kdyby k outsourcingu vůbec nedošlo. Náklady na odstupné Převedení činností na zahraničního dodavatele je spojeno s propuštěním vlastních pracovníků. To je spojeno s vyplácením odstupného těmto pracovníkům, případně dalších bonusů nebo smluvních zlatých padáků. Kulturní náklady

25 Dodatečné náklady jsou rovněž spojeny s jinou mentalitou nových pracovníků. Podniky outsourcující například z USA do Indie si stěžují na pokles inovativních přístupů v důsledku toho, že indičtí pracovníci jsou zvyklí snažit se maximálně vyhovět přání zákazníka a již méně hledají alternativní řešení. Jiným problémem je rovněž větší fluktuace zaměstnanců v nových ekonomikách. Náklady na zlepšení procesů Převedení činností na externího dodavatele vyžaduje mnohem vyšší nároky na specifikaci produktů a výstupů. Zadání požadavků na produkt offshore vendorovi musí být předáno mnohem jednoznačněji a musí být přesněji specifikované, než by tomu muselo být v rámci vlastního podniku. Náklady na řízení offshore kontraktu Náklady spojené s udržováním offshore kontraktu spočívající například ve fakturaci, kontrole finančních toků, výkazů práce, aj. jsou rovněž významnými dodatečnými náklady outsourcingu.

26 5 Řízení rizika při outsourcingu Outsourcing je obecně svázán s vysokou mírou rizika. Tím, že se podnik zbavuje některých svých činností a přenechává je externímu dodavateli, se zároveň snižuje jeho schopnost tyto činnosti účinně ovlivňovat. Podniky obecně se snaží různými způsoby a metodami riziko řídit a eliminovat. Při outsourcingu a offshoringu by to mělo platit dvojnásob. 5.1 Identifikace rizik při outsourcingu Kromě rizik, kterým jsou vystaveny všechny podniky v ekonomice, se v případě outsourcingu objevují ještě další rizika, která jsou pro tento podnikatelský model jedinečná, nebo alespoň typická. Jednotlivá rizika lze rozdělit do následujících oblastí. Neschopnost dodavatele dodávat Zvýšení nákladů Snížení kvality Geopolitická rizika 5.2 Řízení rizika Správné vyvážení rizik a výnosů při rozhodování o outsourcingu je nezbytné pro dlouhodobé kvalitní fungování outsourcigového vztahu. Řízení rizik je důležité v každém případě, avšak při offshoringu některých klíčových procesů je otázka vyvážení rizik obzvláště důležitá Portfolio rizik Společnosti outsourcující svoje činnosti jiným dodavatelům případně do jiných zemí by měly stanovit určité portfolio rizik, aby zmírnily riziko vyplývající z tohoto přemístění. Tento přístup, který aplikuje koncept řízení portfolia akcií na

27 portfolio outsourcingových aktivit s cílem snížit celkovou míru rizika pomocí diversifikace, je užíván zejména při offshoringových rozhodnutích. Cílem je umístit jednotlivé aktivity do různých zemí a oblastí s cílem maximalizovat úspory provozních nákladů a snížit riziko projektu Matice možností V jakémkoli offshoringovém vztahu mohou podniky použít tři hlavní proměnné k diversifikaci rizika, a to geografickou polohu, fázi životního cyklu vývoje systému a oblast činnosti (business process). Rod Kleinhammer, Todd Nelsen a AJ Warner (2003) například uvádějí tuto variantu matice možností: Obrázek 7: Matice možností při řízení rizika Zdroj: Kleinhammer, Nelsen, Warner, Darwin Magazíne, 2003 Kombinace těchto jednotlivých proměnných mohou podniky využít při hodnocení možných rizik. Obecně lze podnikům doporučit, aby procesy, které jsou citlivější ve vztahu k jejich podnikání, případně materiálově náročnější, umisťovaly do bezpečnějších, i když méně ziskových zemí. Naopak procesy méně spojené

Projekt diplomové práce. Bc. Martin Schwarz učo:

Projekt diplomové práce. Bc. Martin Schwarz učo: Projekt diplomové práce Bc. Martin Schwarz učo: 401431 2 Zpracování diplomové práce Téma: Strategie rozvoje firmy Company development strategy Katedra: Podnikové hospodářství Vedoucí práce: doc. Ing. Petr

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

Analýzy konkurence - teorie:

Analýzy konkurence - teorie: Analýzy konkurence - teorie: Porterův model pěti sil patří k základním a zároveň nejvýznamnějším nástrojům pro analýzu konkurenčního prostředí firmy a jejího strategického řízení. Jejím tvůrcem je profesor

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE TEZE Jméno diplomanta: Vedoucí diplomové

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 9 Akad. rok 2015/2016, LS Strategický management - VŽ 1 Modely tvorby podnikové strategie Akad. rok 2015/2016, LS Strategický management - VŽ 2 Modely tvorby podnikové

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Změny v subdodavatelském průmyslu po vstupu TPCA do české republiky

Změny v subdodavatelském průmyslu po vstupu TPCA do české republiky ČESKÁ ZEMĚDLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Změny v subdodavatelském průmyslu po vstupu TPCA do české republiky Vedoucí diplomové práce: Ing. Josef Zilvar, CSc. Vypracoval: Daniel Nývlt

Více

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi?

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Miroslav Bratrych ČR Co dál s úspěšnou rodinnou firmou II. Odborná konference, 13. června 2013, Ostrava Co říkají podnikatelé o rozvoji firem? 36% plánuje letos M&A

Více

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.8 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 19.4.2011 Outsourcing Co je to outsourcing Vyčlenění nějaké činnosti a její zajištění externím dodavatelem De-facto nákup služby Outsourcují se podpůrné

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING JSME PORADCI V OBLASTI INOVACÍ A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Popis společnosti Proč Concordia Consulting? Concordia Consulting je poradenská společnost,

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyjádření k oponentnímu posudku zpracovanému společností Deloitte Advisory, s.r.o. Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 11. 3. 2014 (verze 1.00)

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

(CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA

(CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA (CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA Ing. Martin Bárta Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4 Brno 612 00, barta@fbm.vutbr.cz Abstract The aim of the work CUSTOMER LIFE-TIME VALUE" is the formulation

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Teze k diplomové práci

Teze k diplomové práci Teze k diplomové práci Kapitálový trh v Č eské republice Autor: Matouš Trajhan Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Ivana Boháčková, CSc. Praha 2002 Cílem diplomové práce Kapitálový trh v České republice

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE v návaznosti na předmět PE_925 Podniková ekonomika 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

Více

1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3

1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3 Předmluva ke třetímu přepracovanému vydání... VII Seznam obrázků... XVII Seznam tabulek... XXI 1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3 2. Strategické řízení, strategie, hierarchie

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ

OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ LOGISTIKŮ 2012 Šiklův Mlýn 17. 18. května 2012 OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ jako konkurenční výhoda Ing. MarFn D U B O V Ý, ALog. Mo#o: Ten, kdo dělá to, co nemá, nedělá to, co má. A-N? OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 10. 11. 2016 EKONOMICKÝ POTENCIÁL Garant: David Vávra ROSTEME POMALU Index 2006 = 100 135 125 115 Produkce na zaměstnance Produkce na hodinu práce 105 95 85 75 65 55 1993 1994

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH PŮDY, TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

Outsourcing v údržbě

Outsourcing v údržbě Outsourcing v údržbě Program 1. Outsourcing jako součást podnikové strategie 2. Definice outsourcingu v údržbě 3. Proč outsourcing ano, proč ne? 4. Model volby outsourcingového řešení 5. Jak zajistit úspěch

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Slovensko má po zrušení daně z převodu nemovitostí celosvětově nejnižší daně a poplatky.

Slovensko má po zrušení daně z převodu nemovitostí celosvětově nejnižší daně a poplatky. Praha, 26. července 2013 Tisková zpráva Prodejce nemovitosti v Česku platí nadprůměrné daně Slovensko má po zrušení daně z převodu nemovitostí celosvětově nejnižší daně a poplatky. Jak ukazuje průzkum

Více

Uplatňování outsourcingu v rámci zvyšování konkurenceschopnosti 1

Uplatňování outsourcingu v rámci zvyšování konkurenceschopnosti 1 Uplatňování outsourcingu v rámci zvyšování konkurenceschopnosti 1 Lucie Kučerová 2 Application of outsourcing in order to increase competitiveness Abstract The aim of this paper is to determine the importance

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci na téma: Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Autor

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Stanovení hodnoty podniku. www.esteem.cz 1

Stanovení hodnoty podniku. www.esteem.cz 1 Stanovení hodnoty podniku www.esteem.cz 1 Stanovení hodnoty podniku Zpracoval: Ing. Ladislav Vlk Finanční analytik Datum: 01. 09. 2008 Počet stran: 9 www.esteem.cz 2 Důvody pro oceňování podniku Dané zákonem:

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více