Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Třísková Informační technologie a management Vedoucí práce: Ing. Lukáš Herout Praha Červen, 2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Bc. Silvie Třísková

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat vedoucímu mé diplomové práce panu Ing. Lukáši Heroutovi za cenné připomínky a odborné rady, kterým přispěl k vypracování mé práce.

4 Anotace Diplomová práce se zabývá návrhem, realizací a pilotním ověření e-shopu na GNU/GPL platformě. První část se teoreticky zabývá oblasti e-commerce, softwaru, formami licencování a platformami vhodnými pro realizaci e-shopu. Druhá část je věnována volbě technické platformy, analýze požadavků budoucích uživatelů, návrhem řešení a následné realizaci. Finální projekt je podroben pilotnímu ověření. Klíčová slova GNU/PNL licence, redakční systémy, platební brána, e-shop, e-commerce, SWOT analýza, UML Annotation The goal of the Diploma thesis is to design, implement and pilot test e-shop on GNU/GPL platform. First part is dedicated to theoretical foundation of e-commerce principles, software, license types and platforms suitable for e-shop implementation. Second part cover selection of technical platform, requirements analysis, solution design and implementation. Final solution is subject of pilot testing. Keywords GNU/PNL licence, Content Management System, Payment Gateway, e-shop, e-commerce, SWOT analysis, UML

5 OBSAH Úvod Postup zpracování Elektronické obchodování Formy obchodování Elektronické obchodování E-shop Formy platebního styku Dobírka Platba bankovním převodem Platba na pobočce při odběru Platba kartou přes internet Legislativa Informace před uzavřením smlouvy Okamžik uzavření kupní smlouvy Používání a obsah obchodních podmínek Odstoupení od smlouvy SW řešení pro elektronické obchodování Aplikační podpora e-shopu CMS Rozšíření pro e-commerce Licencování Svobodný software GNU/GPL licence

6 6 Analýza a návrh řešení Požadavky uživatelů Požadavky zákazníka Požadavky provozovatele Volba platformy e-shopu Kritéria pro hodnocení Drupal-Ubercart SWOT analýza Joomla!-VirtueMart SWOT analýza WordPress-WooCommerce SWOT analýza Vyhodnocení SWOT analýzy Architektura zvoleného řešení Návrh e-shopu Use Case diagram Popis případů užití Mapa stránek Vytvoření e-shopu Instalace a konfigurace Webhosting Instalace WordPress Konfigurace redakčního systém E-shop Vytvoření obsahu e-shopu Prezentace a pilotní ověření e-shopu Prezentace e-shopu Ověření e-shopu

7 7.3 Ekonomické vyhodnocení Analýza bodu zvratu Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků a tabulek Přílohy Kritéria pro hodnocení vnitřních vlivů platformy e-shopu Kritéria pro hodnocení vnějších vlivů platformy e-shopu

8 Úvod Technologie se stávají čím dál tím víc horkým tématem v každé organizaci bez ohledu na obor podnikání. Svůj podíl na tom měla bezesporu i ekonomická krize v letech 2007 až 2009, která donutila firmy jednak přemýšlet nad efektivitou vynakládaného úsilí a nákladu obecně a zároveň hledat nové cesty jak oslovovat zákazníky s nabídkou svých služeb či produktů. [1] Ruku v ruce s tímto trendem jde vývoj technologií, které odrážejí měnící se chování, očekávání a zvyky všech lidí bez ohledu na to, jestli jsou v roli zákazníka, zaměstnance či jiného partnera. Technická vlna pokroku má dlouhodobě rostoucí trend, ale v posledních letech rozvoj digitálních prostředků ještě víc zrychluje. Digitální technologie postupně odbourávají omezení a vytvářejí nové příležitosti pro jednotlivce i společnosti. Stejný trend je viditelný nejen ve světě, ale i v České republice. V roce 2013 pokrytí domácností internetem dosáhlo 74% a zároveň 41% jednotlivců v tomto roce mělo přístup k internetu prostřednictvím mobilního zařízení. Tyto statistiky potvrzují ještě jeden fakt, který je jasným signálem pro obchodníky 63% jednotlivců v České republice použilo internet k vyhledání informací o produktech nebo službách. [2] Na druhé straně jsou obchodníci, jejichž přirozeným vývojem je růst a jednou z možností je expanze na nové trhy. V tomto ohledu je komunikace s novými klienty prostřednictvím internetu přirozeně nejjednodušší cestou a prezentace katalogu zboží či produktů nemusí být jediným cílem této komunikace. Zavedené firmy, ale i ty nově vznikající mohou svojí činnost snadno realizovat na internetu formou internetových obchodů. Tato forma direct marketingu umožňuje zákazníkům a obchodníkům díky dostupným technologiím eliminovat neproduktivní části nákupního procesu. Prostředkem při tom není pouze pokrytí populace internetovým připojením, ale jsou jimi i dostupnost technologických platforem pro realizaci internetových obchodů či moderních platebních metod. S rostoucí poptávkou obchodníků po těchto technologiích, roste konkurence mezi jejich dodavateli, klesá jejich cena a objevuji se zájmové skupiny, které tato řešení jsou schopny nabídnout obchodníkům zcela zdarma. Tímto se zmenšují bariéry pro obchodníky, které jim dříve mohly bránit při vstupu na tento nový, geografický téměř neomezený trh. V souladu tímto trendem si práce klade za cíl, navrhnou, vytvořit a pilotně ověřit e-shop s využitím GNU/GPL redakčního systému a následnou implementaci modulu pro akceptaci platebních karet.

9 1 Postup zpracování Cílem této diplomové práce je vytvořit internetový obchod s funkcí pro akceptaci platebních karet na platformě, která je volně dostupná široké veřejnosti bez nákladů spojených s pořízením licence. Předpokladem je, že realizace bude provedena svépomoci uživatelem, který má uživatelskou znalost práce na PC, je technický zdatný do té míry, že je schopen analyzovat požadavky, navrhnout a otestovat SW řešení. Omezením při realizaci může být naopak chybějící znalost programování v libovolném programovacím jazyce. V rámci dosažení stanoveného cíle se první část práce zaměří na studium teoretických východisek, jejichž znalost bude vhodná pro lepší porozumění postupů a nástrojů, které budou použity při vytváření internetového obchodu. V této souvislosti je žádoucí porozumět prodeji na internetu v kontextu možných forem obchodování, vysvětlit principy platebního styku a seznámit se s platnými legislativními požadavky. S cílem vytvořit internetový obchod s minimálními náklady bude realizace prováděna na platformě licencované prostřednictvím GNU 1 General Public Licence jenž na jednu stranu poskytuje uživateli neomezené možnosti při její užívání, nicméně musí se při tom řídit pravidly uvedenými v této práci. Pro pochopení myšlenky GNU GPL 2 je tedy vhodné vysvětlit základní aspekty software jako duševního vlastnictví a způsobů jak je s ním možné nakládat. Teoretická část práce dále představuje nejčastěji používané technologické platformy redakčních systémů, a jak pomocí nich lze realizovat internetový obchod. Cílem druhé části práce je pak realizace e-shopu pro společnost, která se zabývá výrobou ručně zpracovaných šperků a provozuje při tom síť čtyř prodejen v ČR. Její majitelé se rozhodli, že rozšíří okruh působnosti a nabídnou své výrobky i zájemcům na internetu. V rámci analytické fáze projektu je cílem analyzovat požadavky budoucího provozovatele a specifické chování a očekávání potenciálních zákazníků nakupujících zboží v internetových obchodech. Na základě závěrů analytické fáze bude, s využitím SWOT analýzy a následným porovnáním interních a externích faktorů, vybrané vhodné technologické řešení, které bude použité jako platforma pro realizaci e-shopu. 1 GNU je rekurzivní zkratka pro svobodný operační systém projektu GNU 2 GNU GPL GNU General Public Licence (všeobecná veřejná licence GNU) 9

10 V návaznosti na volbu cílové technické platformy bude vytvořen návrh řešení pomocí modelovacího jazyka UML 3. Konkrétně v tomto projektu bude použit diagram případů užití a jejich následný popis. Na základě výstupu z této fáze projektu bude provedena instalace zvolené platformy a její konfigurace v souladu s návrhem řešení. Při realizaci bude rovněž provedena integrace se systémem pro akceptaci platebních karet. Vytvořené řešení bude podrobené pilotnímu testování s cílem ověřit jeho funkčnost před nasazením do produkčního prostředí a zpřístupněním potenciálním zákazníkům. 3 UML - Unified Modeling Language (unifikovaný modelovací jazyk), který slouží k vizualizaci, specifikaci a návrhu programových systémů 10

11 2 Elektronické obchodování 2.1 Formy obchodování Obchod jako činnost vedoucí k dosažení zisku, tedy směnou zboží za peníze, se postupem času vyvíjí. Firmy nabízející své služby a zboží se přizpůsobují dostupným technologiím a měnícím se zvykům či očekáváním svých zákazníků. Z pohledu prodejních kanálu se maloobchodní prodej soustředí na následující formy obchodování: prodejní síť, prodejní automaty, osobní (přímý) prodej, direct marketing. Přímý marketing je jednou z nejprogresivnějších forem obchodování. Jeho filosofie spočívá v eliminaci neproduktivních činností na straně zákazníka, souvisejících s pořízením produktu či služby, které vedou k úspoře času i peněz. Do kategorie přímého marketingu spadají různé druhy zásilkového a dodávkového obchodu s doručením zboží až na místo určené zákazníkem. Formy komunikace jsou různé, výrazně největší rozvoj však zaznamenává prodej prostřednictvím internetu. [3] 2.2 Elektronické obchodování Elektronické obchodování neboli e-commerce je moderní a dynamicky se rozvíjející forma přímého marketingu. Podstata modelu obchodování spočívá v realizaci všech fází kupního procesu na počítači prostřednictvím internetu. [3] Elektronické obchodování má bezesporu mnoho výhod, jak ze strany prodávajícího, tak ze strany zákazníka. Ze strany zákazníka jde o pohodlný nákup z domova, při kterém spoří čas a energii vynaloženou na cestování za obchodníkem. Má k dispozici mnohem širší výběr zboží a zároveň možnost srovnání technických charakteristik, funkčních vlastností a cen stejných nebo podobných produktů. Obchodník může oproti kamennému prodejci velmi pružně měnit nabízený sortiment, ceny i reklamu. Má nižší náklady, protože neplatí za pronájem prodejní plochy a v mnoha případech ani za skladovací prostory. Má možnost interaktivně komunikovat se zákazníkem a získávat zpětnou vazbu. [4] 11

12 E-commerce zahrnuje takové aktivity a služby, které podporují prodej výrobků a služeb prostřednictvím elektronických médií konečným spotřebitelům. V tomto pojetí zahrnuje e-commerce dvě dílčí části: elektronický marketing prezentaci nabídky a další podpůrné prodejní aktivity, elektronický nákup představuje vlastní nákup zboží a služeb konečným spotřebitelem. Z hlediska umístění obchodu je možno maloobchodní prodej realizovat formou: samostatného elektronického obchodu tzv. e-shopu, kdy firma buduje celou infrastrukturu elektronického obchodování sama, účastí v elektronickém obchodním centru e-mall, kdy základní infrastrukturní funkce jsou dodávány třetí stranou (vyhledávání, garantovaná metoda plateb), ale způsob prodeje si organizace realizuje sama, účasti na elektronickém tržišti, které je místem setkání nabízejících a poptávajících s cílem zahájit jednání o budoucím obchodu. [5] 2.3 E-shop Základní představu o funkcích elektronického obchodu demonstruje obrázek níže v této kapitole. Jednotlivé kroky v uvedeném procesu mají svá specifika, která jsou shrnutá v následujícím textu [5]: Vstup do katalogu zboží a služeb poskytuje přehled nabízených produktů. V případě širokého sortimentu je účelné je tematicky rozdělit do sortimentních skupin a doplnit možnosti fulltextového vyhledávání podle klíčových slov, detailními informacemi o zboží, včetně obrázků. Výběr zboží podle katalogu je realizován dvěma cestami: o přímo umístěním do nákupního košíku v případě, že zboží nevyžaduje žádné další úpravy; o pomocí průvodce objednávkou, kdy je zákazník vyzván k doplnění potřebných informací. Uložení zboží do virtuálního nákupního košíku - obvykle realizováno webovou aplikací, která obsahuje přehled vybraných výrobků s možností zboží do košíku přidávat nebo naopak vracet. 12

13 Objednávka a platba zahrnuje odeslání objednávky a případně on-line platbu za zboží: o Výběr typu platby platba na dobírku, platba bankovním převodem, platební kartou. o Určení dodacích podmínek, to znamená, požadované datum a místo dodání zboží. o Kontrolu a potvrzení objednávky zákazníkem, případně její storno před konečným uzavřením. Aktualizace dat o zákazníkovi pro průběžnou evidenci zákazníků a jejich objednávek. 2.4 Formy platebního styku Obrázek č. 1 Průběh operací v elektronickém obchodě [5] S inovacemi v oblasti e-commerce se vážou moderní platební metody, ačkoliv velmi populární jsou i nadále tradiční způsoby úhrady ceny zboží. Nejčastěji používaným typy plateb za nákup zboží v českých internetových obchodech jsou platba dobírkou, bankovním převodem, platební kartou na internetu a osobně, na pobočce při převzetí zboží. [6] 13

14 2.4.1 Dobírka Při doručení zboží vybere doručovatel od příjemce stanovenou peněžní částku tzv. dobírkovou částku. Tuto částku následně vyplatí v hotovosti nebo převodem na bankovní účet odesílateli případně jiné osobě určené odesílatelem. [7] Platba bankovním převodem Bankovní převod je základním nástrojem realizace platebního styku. Je příkazem klienta jeho bance, aby na vrub jeho účtu provedla v určitém okamžiku platbu ve prospěch jiného účtu. [8] V prostředí internetových obchodů je tento způsob platby realizován tak, že provozovatel vyzve zákazníka k zaplacení ceny zboží předem. Na základě doručené platby následně obchodník expeduje objednané zboží. Zákazník při převzetí zboží od doručovatele již nic nehradí Platba na pobočce při odběru Na základě objednávky je zboží připraveno k odběru na odběrném místě, kterým může být kamenný obchod. Při převzetí zboží je zákazník vyzván k úhradě ceny v hotovosti, případně platební kartou, pokud to obchodník umožňuje Platba kartou přes internet Platební karty jsou moderním instrumentem bezhotovostního platebního styku, který umožňuje snadné a bezpečné nakládání s finančními prostředky uloženými na bankovním účtu. Účastníky bezhotovostní transakce prostřednictvím platební karty jsou následující subjekty: klient držitel karty, banka klienta vydavatel karty, banka obchodníka, obchodník příjemce platby, autorizační středisko provozovatel platebního systému. [9] Průběh transakce mezi uvedenými subjekty znázorňuje následující obrázek. 14

15 Obrázek č. 2 Znázornění průběhu transakce provedené platební kartou [10] Platební brána V prostředí internetového obchodu jsou pro účely autorizace a zúčtování transakcí provedených platební kartou používané systémy nazývané platební brány. Služby platebních agregátorů nebo platebních brán v tomto ohledu obchodníkům výrazně usnadňuji celou implementaci této služby. Registrace je otázkou několika minut bez nutnosti vyjednávat s bankovními institucemi. Platební brána je služba, která za poplatek zprostředkuje online platbu prostřednictvím platební karty zákazníka a příslušnou částku poukáže na účet obchodníka. [11] Platební brány se nezaměřují pouze na platby prostřednictvím platebních karet, ale nabízejí i jiné formy elektronického platebního styku. Obchodník při jejich implementaci tak může získat více variant současně, kterými tak může vyhovět více zákazníkům. 15

16 3 Legislativa Pravidla pro prodej zboží a služeb na internetu vymezuje nový Občanský zákoník, tedy zákon č. 89/2012 Sb., který nabyl účinností a nahrazuje jednak původní Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zároveň Obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Pravidla vyplývající z nového občanského zákoníku, vztahující se na tzv. distanční prodej, lze rozdělit do následujících kategorií: [12] informace před uzavřením smlouvy, okamžik uzavření kupní smlouvy, používání a obsah obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy. 3.1 Informace před uzavřením smlouvy Podle občanského zákoníku musí obchodník předat spotřebiteli následující informace: svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj; označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností; cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků; způsob platby a způsob dodání nebo plnění, náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány; náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby; pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva; údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv; údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou; 16

17 údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření a údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy; poskytnout spotřebiteli formulář pro odstoupení od smlouvy (předem); vzorový formulář dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb.; informovat spotřebitele o tom, že ponese náklady spojené s navrácením zboží v případě odstoupení od smlouvy; informace o případné záloze a mimosoudním vyřizování stížností spotřebitelů; povinnost informovat o způsobech placení a o případných omezení týkajících se dodání zboží. [12] 3.2 Okamžik uzavření kupní smlouvy Výklad zákona ohledně okamžiku uzavření kupní smlouvy není jednoznačný, APEK 4 se nicméně kloní k výkladu, že tímto okamžikem je potvrzení objednávky obchodníkem a opírá se při tom o znění [12] 3.3 Používání a obsah obchodních podmínek Podle 1827 odst. 2 NOZ 5 je obchodník povinen spotřebiteli poskytnout obchodní podmínky v textové podobě přičemž hypertextový odkaz je nepostačující. APEK doporučuje obsah obchodních podmínek konzultovat s odborníkem a přizpůsobit konkrétním okolnostem. APEK zároveň poskytuje veřejnosti ke stažení vzorové obchodní podmínky. [12] [13] 3.4 Odstoupení od smlouvy NOZ umožňuje i nadále do 14 dnů odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele a to bez udání důvodu. Změnou oproti předchozí verzi je v tomto ohledu, že spotřebiteli stačí do 14 dnů odeslat odstoupení nikoliv doručit obchodníkovi, jak tomu bylo dříve. Spotřebitel zároveň ale musí obchodníkovi zboží do 14 dnů odeslat. Tato lhůta se nicméně prodlužuje na 1 rok a 14 dnů, pakliže obchodník neposkytne spotřebiteli poučení dle NOZ. [12] 4 APEK - Asociace pro elektronickou komerci 5 NOZ Zákon č. 89/2012 Sb. označovaný jako nový občanský zákoník 17

18 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v okamžiku doručení oznámení obchodníkovi. Obchodník má poté podle NOZ povinnost vrátit zpět spotřebiteli finanční prostředky do 14 dnů, nicméně je může zadržet do doby, než spotřebitel doručí zboží zpět nebo alespoň prokáže jeho odeslání. Zároveň může obchodník snížit vrácené finanční prostředky o sníženou hodnotu zboží, jestliže s ním spotřebitel zacházel jinak, než je nutné. Naopak obchodník si nemůže nárokovat náhradu za práci spojenou s přijetím zboží, kontrolou zboží a jeho znovu zabalením. V případě nákladu na doručení nese tyto náklady rovněž obchodník, nicméně maximálně ve výši nejlevnějšího způsobu nabízené dopravy. [12] [13] 18

19 4 SW řešení pro elektronické obchodování Mimo obchodních a strategických otázek si obchodník, který uvažuje o zahájení prodeje prostřednictvím internetového obchodu, musí odpovědět na otázku jaké technické řešení pro svůj e-shop zvolit. Volba technologického řešení závisí na celé řadě faktorů. Faktory, které ovlivní výběr vhodného řešení, jsou následující [14]: dostupné finanční prostředky; samotný produkt či služba; znalosti prodejce; vize o tom, jak by měl e-shop vypadat a fungovat. Dostupné varianty technického řešení e-shopu, které má obchodník k dispozici, zahrnují tyto možnosti: Volně dostupná řešení - Open Source a volně dostupná řešení Pronájem komerčního krabicového řešení Zakoupení komerčního krabicového řešení Řešení na míru Vlastní vývoj. Uvedené varianty se liší zejména rozsahem funkcionalit a časovou a finanční náročností pro implementaci. Mezi volně dostupná řešení pro e-shopy, kterým se věnuje tato diplomová práce, patří zejména svobodný software. Tento termín označuje software, který je volně k dispozici včetně zdrojových kódů. Volně dostupná řešení jsou vhodné zejména začátečníkům, za účelem vyzkoušení funkcionalit e-shopu a ověření tohoto obchodního modelu. Hlavními výhodami volně dostupných řešení jsou: Cena - zdarma licence a využívání SW. Aktualizace - nové verze jsou vydávané pravidelně, zpravidla zdarma a jsou reakcí na moderní trendy v dané oblasti či bezpečnostní rizika. Šablony - instalace šablon je jednoduchá a nevyžaduje specifickou technickou znalost uživatele. Komplexnost - řešení jsou ověřená velkou řadou uživatelů a pravděpodobnost výskytu chyb je minimální. 19

20 Na druhou stranu volně dostupná řešení mají i svá úskalí. Jejich souhrn je k dispozici níže. Bezpečnost - ošetření vstupů uživatele a SQL 6 injection, netransparentní instalace plug-inů, prolomení hesel apod. Univerzálnost - řešení obsahuje velké množství funkcionalit, které provozovatel v praxi stěží využije, čímž je postižena přehlednost administračního rozhraní. HTML kód - layouty se většinou generují do vnořených tabulek. Odpovědnost vývojářů - pokud dojde ke škodám na straně provozovatele v důsledku použití volně dostupného řešení nelze vymáhat způsobené škody. Licence - složitost licenčních ujednání. Odstranění chyb - v případě objevení kritické chyby je složité získat okamžitou podporu vývojářů. Nekonzistence - především při vývoji (šablony vs. MVC 7 ). Elementární nedostatky - diakritika, neošetřené vstupy uživatele, formát data. Grafické šablony - grafické šablony bývají často nástrojem pro prolomení zabezpečení a zneužití e-shopu. Úskalí této varianty se většinou objevují až v důsledku růstu počtu objednávek a tedy s rostoucími požadavky na funkcionality, zabezpečení, platební metody apod. [14]. 4.1 Aplikační podpora e-shopu Aplikační podpora pro internetový obchod se zpravidla skládá z platformy redakčního systému rozšířeného o plug-in 8 zahrnující šablony vzhledu a funkcionality, které svým rozsahem odpovídají použití řešení pro účely provozování e-shopu CMS Content Management System je software, který zajišťuje správu obsahu internetových stránek, to znamená dokumentů, uživatelů, diskuzí, souborů, obrazových galerií a mnoho dalšího. Základní funkcí CMS 9 je tvorba, úprava a publikace obsahu v rámci webového 6 SQL Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk) 7 MVC Model-view-controller 8 Plug-in Zásuvný modul 9 CMS Content Management systém (redakční systém) 20

21 rozhraní pomocí HTML 10 kódu. V současné době v oblasti volně dostupných CMS existují desítky různých řešení a nejrozšířenější z nich jsou systémy Drupal, Joomla!, a WordPress. Tyto systémy mají databázi, do které se ukládají data a jsou navrženy pro uživatele tak, aby při realizaci webové prezentace nemusel mít znalost programovacích jazyků či další technické dovednosti. [15] [16] Joomla! Redakční systém Joomla! umožňuje spravovat dynamický obsah stránek, kde je možné navrhnout podle svých představ web, jeho design a strukturu stránek. Joomla! je používána nejen pro správu obsahu běžných webových stránek, ale téměř na vše od systému řízení majetku přes rezervační systémy až po komplexní firemní adresáře. Tento systém nabízí spoustu doplňků, rozšiřujících základní funkčnost a šablony vzhledu. Podle některých zdrojů jejich kvalita ale není srovnatelná s tím, co poskytují konkurenční systémy. Rovněž uživatelské rozhraní není tak přívětivé a pro vytvoření jednodušších stránek může být zbytečně složité. Kolem tohoto řešení se nicméně sdružuje aktivní uživatelská komunita, která celý systém včetně doplňků posouvá kvalitativně dál a k dispozici je rovněž rozsáhla dokumentace. [17] [18] WordPress Na trhu je používán uživateli, kteří patří mezi nenáročné zákazníky a vyžadují jen základní nástroje pro tvorbu stránek. Podporují méně náročné aplikace, jako je například blog, fórum, anketa či kalendář. Stejně jako ostatní systémy, může být rozšířen o velké množství uživatelských modulů a obsah stránek může být zobrazen v mnoha přizpůsobitelných šablonách vzhledu. WordPress má velice aktivní a početnou komunitu, což znamená, že je snadné najít různé návody či získat radu od zkušenějších uživatelů. Nevýhodou může být rozšířenost této platformy a z toho plynoucí bezpečnostní rizika. [19] Drupal CMS Drupal poskytuje spoustu funkcí pro vytváření webů a mnoho nástrojů pro organizaci obsahu. Má aktivní komunitu vývojářů, která vytvořila bohatou dokumentaci, jež se neustále aktualizuje a vylepšuje. Pro Drupal existuje více než 6000 doplňků, které usnadňují a rozšiřují možnosti základního modulu. Komerční podporu systému Drupal nabízí velký počet 10 HTML HyperText Markup Language (značkovací jazyk pro tvorbu webových stránek) 21

22 společností. Podle některých zdrojů je pro realizaci jednodušších webů nadměrně pracný a trpí nedostatkem kvalitních šablon vzhledu, protože platforma pro jejich tvorbu je příliš složitá. Drupal není po instalaci hotový produkt. Je to otevřený systém, základ pro stavebnici, ze kterého si pomocí doplňkových modulů a témat vzhledu uživatel sestaví webové stránky dle vlastních představ. Obsahuje pokročilé možnosti administrace včetně komplexní správy uživatelských rolí a skupin. [20] [21] Rozšíření pro e-commerce Samotný CMS v základní podobě není určen pro realizaci internetového obchodu. Pro tyto účely slouží plug-iny, které základní platformu rozšíří o příslušnou sadu funkcionalit. Pluginy jsou vytvářeny vývojáři specificky pro konkrétní platformu CMS a každý z redakčních systémů nabízí jiné možnosti rozšíření. Příkladem rozšíření pro dříve uvedené redakční systémy jsou VirtueMart pro Joomla!, WooCommerce pro WordPress a Ubercart pro Drupal. Pomocí těchto modulů lze internetové stránky publikované na CMS proměnit na webové aplikace umožňující obchodníkovi prodej produktů a služeb na internetu. Takto vzniklé řešení podporuje elektronické obchodování typu maloobchod i velkoobchod a rozsahem funkcionalit může pokrývat tyto případy užití: nabídka a vyhledání zboží či služby, objednávka zboží či služby, příjem objednávek od zákazníků, zprostředkování a evidence plateb, obchodní podmínky a řešení reklamací VirtueMart VirtueMart je komponenta vytvořená pro systém Joomla!. Je napsaná v programovacím jazyce PHP 11 a využívá databáze MySQL 12. Obsahuje průvodce nastavením obchodu, který umožňuje snadnou prvotní konfiguraci e-shopu (nastavit možnost dopravy, platby, kontakty apod.). Podporuje jazykové mutace a platbu ve více měnách. K dispozici jsou hotové šablony, případně je možné vyrobit další šablony na míru podle specifických požadavků včetně možnosti přizpůsobení pro mobilní zařízení. Umožňuje realizaci náhledů obrázků ve více velikostech, vytvoření galerií obrázků s možností přidat i video. Je možné vložit neomezený 11 PHP - Skriptovací programovací jazyk 12 MySQL - Databázový systém 22

23 počet produktů rozdělených do neomezeného počtu kategorií. Ke zboží lze přidat více parametrů (barva, velikost, stav). K dispozici jsou funkce diskuzí, hodnocení či porovnání produktů. V případě potřeby e-shop podporuje registraci zákazníků, ale je zároveň možné zajistit objednávání bez registrace. Systém podporuje generování potvrzení o průběhu nákupu em, možnost volby typu dopravy a platby s automatickým přepočtem ceny objednávky. Zároveň systém umí automaticky generovat faktury, spravovat skladové zásoby, podporuje funkce věrnostních systémů, množstevních slev a slevových kupónů. E-shop balíček podporuje integraci s vybranými účetními systémy, systémy dopravců, platebními bránami a export pro porovnávače zboží. Podpora systému je realizována formou zákaznického fóra a dokumentace. [22] [23] WooCommerce WooCommerce je e-commerce plugin pro WordPress. Je napsán v programovacím jazyce PHP a využívá databáze MySQL. Podle oficiální prezentace podporuje e-shop postavený na platformě WooCommerce prodej libovolného typu produktů od oblečení přes hudbu až po software. Nativně podporuje platby bankovním převodem, hotově při převzetí u obchodníka a integraci s platební bránou PayPal pro zajištění možnosti plateb platebními kartami. Další typy plateb je možné realizovat díky dostupným rozšířením. [24] Z pohledu doručení objednávky podporuje tato platforma funkci dopravy zdarma podle podmínek nastavených administrátorem, nastavení pevné ceny dopravy nebo volbu různých variant dopravy od různých přepravců s případnou integrací na jejich systémy. WooCommerce dále nabízí funkci řízení skladových zásob prostřednictvím administrativního rozhraní WordPress s možností přiřadit tyto funkce specifickému uživateli, který je zodpovědný za sklad. Do administrace WordPress jsou integrovány rovněž reporty, které provozovateli umožňují přehledné zobrazení informací o příchozích objednávkách, hodnoceních zákazníků či obecně o výkonu internetového obchodu. Nabízí funkce pro správu komplexních marketingových kampaní formou slevových kupónů a automatický výpočet daní na základě specifických parametrů. Další funkce lze realizovat instalací WooCommerce plug-inu a zároveň je možné upravit vzhled instalací vybrané šablony. Uživatelská podpora zajištěná prostřednictvím komunitního fóra provozovaného přímo tvůrcem platformy. [24] [25] 23

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

E-shopová řešení v ČR. Březen 2015

E-shopová řešení v ČR. Březen 2015 Březen 2015 Obsah ÚVOD... 4 1 Volba vhodného řešení... 5 2 Volně dostupná řešení... 6 2.1 Přednosti volně dostupných řešení... 6 2.2 Úskalí volně dostupných řešení... 6 Seznam nejrozšířenějších dodavatelů

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

STUDIJNÍ OPORA MODULU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU

STUDIJNÍ OPORA MODULU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU P STUDIJNÍ OPOR RA MODULU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Ing. Zdeněk Matúš Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Podnikání na internetu Ing. Zdeněk Matúš první, 2011 68 Vysoká škola podnikání,

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Vzorový podnikatelský záměr

Vzorový podnikatelský záměr Vzorový podnikatelský záměr Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, říjen 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS INOVACE FIREMNÍHO E-SHOPU A OPTIMALIZACE

Více

Vývoj e- shopu na redakčním systému WordPress

Vývoj e- shopu na redakčním systému WordPress Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Vývoj e- shopu na redakčním

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Roman Gažák Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce 2013 Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vývoj e-commerce platformy pro mobilní zařízení s podporou webového backendu

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Vývoj e-commerce platformy pro mobilní zařízení s podporou webového backendu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj e-commerce platformy pro mobilní zařízení s podporou webového backendu E-commerce platform development with web backend support Jan Barcík Un ico rn Co lle ge 2 01 0 Un ico rn Co

Více

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu. Diplomová práce. E-commerce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Diplomová práce E-commerce Vypracovala: Bc. Věra Marešová Vedoucí práce: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. České

Více

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů Verze: 1.7 Datum poslední úpravy dokumentu: 22. 12. 2012 Autoři: Miroslav Mikulec, Petr Vavřík 1 Obsah Úvod... 4 Specifikace informačního systému

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru Establishing of business entity based on the realisation

Více