Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Třísková Informační technologie a management Vedoucí práce: Ing. Lukáš Herout Praha Červen, 2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Bc. Silvie Třísková

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat vedoucímu mé diplomové práce panu Ing. Lukáši Heroutovi za cenné připomínky a odborné rady, kterým přispěl k vypracování mé práce.

4 Anotace Diplomová práce se zabývá návrhem, realizací a pilotním ověření e-shopu na GNU/GPL platformě. První část se teoreticky zabývá oblasti e-commerce, softwaru, formami licencování a platformami vhodnými pro realizaci e-shopu. Druhá část je věnována volbě technické platformy, analýze požadavků budoucích uživatelů, návrhem řešení a následné realizaci. Finální projekt je podroben pilotnímu ověření. Klíčová slova GNU/PNL licence, redakční systémy, platební brána, e-shop, e-commerce, SWOT analýza, UML Annotation The goal of the Diploma thesis is to design, implement and pilot test e-shop on GNU/GPL platform. First part is dedicated to theoretical foundation of e-commerce principles, software, license types and platforms suitable for e-shop implementation. Second part cover selection of technical platform, requirements analysis, solution design and implementation. Final solution is subject of pilot testing. Keywords GNU/PNL licence, Content Management System, Payment Gateway, e-shop, e-commerce, SWOT analysis, UML

5 OBSAH Úvod Postup zpracování Elektronické obchodování Formy obchodování Elektronické obchodování E-shop Formy platebního styku Dobírka Platba bankovním převodem Platba na pobočce při odběru Platba kartou přes internet Legislativa Informace před uzavřením smlouvy Okamžik uzavření kupní smlouvy Používání a obsah obchodních podmínek Odstoupení od smlouvy SW řešení pro elektronické obchodování Aplikační podpora e-shopu CMS Rozšíření pro e-commerce Licencování Svobodný software GNU/GPL licence

6 6 Analýza a návrh řešení Požadavky uživatelů Požadavky zákazníka Požadavky provozovatele Volba platformy e-shopu Kritéria pro hodnocení Drupal-Ubercart SWOT analýza Joomla!-VirtueMart SWOT analýza WordPress-WooCommerce SWOT analýza Vyhodnocení SWOT analýzy Architektura zvoleného řešení Návrh e-shopu Use Case diagram Popis případů užití Mapa stránek Vytvoření e-shopu Instalace a konfigurace Webhosting Instalace WordPress Konfigurace redakčního systém E-shop Vytvoření obsahu e-shopu Prezentace a pilotní ověření e-shopu Prezentace e-shopu Ověření e-shopu

7 7.3 Ekonomické vyhodnocení Analýza bodu zvratu Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků a tabulek Přílohy Kritéria pro hodnocení vnitřních vlivů platformy e-shopu Kritéria pro hodnocení vnějších vlivů platformy e-shopu

8 Úvod Technologie se stávají čím dál tím víc horkým tématem v každé organizaci bez ohledu na obor podnikání. Svůj podíl na tom měla bezesporu i ekonomická krize v letech 2007 až 2009, která donutila firmy jednak přemýšlet nad efektivitou vynakládaného úsilí a nákladu obecně a zároveň hledat nové cesty jak oslovovat zákazníky s nabídkou svých služeb či produktů. [1] Ruku v ruce s tímto trendem jde vývoj technologií, které odrážejí měnící se chování, očekávání a zvyky všech lidí bez ohledu na to, jestli jsou v roli zákazníka, zaměstnance či jiného partnera. Technická vlna pokroku má dlouhodobě rostoucí trend, ale v posledních letech rozvoj digitálních prostředků ještě víc zrychluje. Digitální technologie postupně odbourávají omezení a vytvářejí nové příležitosti pro jednotlivce i společnosti. Stejný trend je viditelný nejen ve světě, ale i v České republice. V roce 2013 pokrytí domácností internetem dosáhlo 74% a zároveň 41% jednotlivců v tomto roce mělo přístup k internetu prostřednictvím mobilního zařízení. Tyto statistiky potvrzují ještě jeden fakt, který je jasným signálem pro obchodníky 63% jednotlivců v České republice použilo internet k vyhledání informací o produktech nebo službách. [2] Na druhé straně jsou obchodníci, jejichž přirozeným vývojem je růst a jednou z možností je expanze na nové trhy. V tomto ohledu je komunikace s novými klienty prostřednictvím internetu přirozeně nejjednodušší cestou a prezentace katalogu zboží či produktů nemusí být jediným cílem této komunikace. Zavedené firmy, ale i ty nově vznikající mohou svojí činnost snadno realizovat na internetu formou internetových obchodů. Tato forma direct marketingu umožňuje zákazníkům a obchodníkům díky dostupným technologiím eliminovat neproduktivní části nákupního procesu. Prostředkem při tom není pouze pokrytí populace internetovým připojením, ale jsou jimi i dostupnost technologických platforem pro realizaci internetových obchodů či moderních platebních metod. S rostoucí poptávkou obchodníků po těchto technologiích, roste konkurence mezi jejich dodavateli, klesá jejich cena a objevuji se zájmové skupiny, které tato řešení jsou schopny nabídnout obchodníkům zcela zdarma. Tímto se zmenšují bariéry pro obchodníky, které jim dříve mohly bránit při vstupu na tento nový, geografický téměř neomezený trh. V souladu tímto trendem si práce klade za cíl, navrhnou, vytvořit a pilotně ověřit e-shop s využitím GNU/GPL redakčního systému a následnou implementaci modulu pro akceptaci platebních karet.

9 1 Postup zpracování Cílem této diplomové práce je vytvořit internetový obchod s funkcí pro akceptaci platebních karet na platformě, která je volně dostupná široké veřejnosti bez nákladů spojených s pořízením licence. Předpokladem je, že realizace bude provedena svépomoci uživatelem, který má uživatelskou znalost práce na PC, je technický zdatný do té míry, že je schopen analyzovat požadavky, navrhnout a otestovat SW řešení. Omezením při realizaci může být naopak chybějící znalost programování v libovolném programovacím jazyce. V rámci dosažení stanoveného cíle se první část práce zaměří na studium teoretických východisek, jejichž znalost bude vhodná pro lepší porozumění postupů a nástrojů, které budou použity při vytváření internetového obchodu. V této souvislosti je žádoucí porozumět prodeji na internetu v kontextu možných forem obchodování, vysvětlit principy platebního styku a seznámit se s platnými legislativními požadavky. S cílem vytvořit internetový obchod s minimálními náklady bude realizace prováděna na platformě licencované prostřednictvím GNU 1 General Public Licence jenž na jednu stranu poskytuje uživateli neomezené možnosti při její užívání, nicméně musí se při tom řídit pravidly uvedenými v této práci. Pro pochopení myšlenky GNU GPL 2 je tedy vhodné vysvětlit základní aspekty software jako duševního vlastnictví a způsobů jak je s ním možné nakládat. Teoretická část práce dále představuje nejčastěji používané technologické platformy redakčních systémů, a jak pomocí nich lze realizovat internetový obchod. Cílem druhé části práce je pak realizace e-shopu pro společnost, která se zabývá výrobou ručně zpracovaných šperků a provozuje při tom síť čtyř prodejen v ČR. Její majitelé se rozhodli, že rozšíří okruh působnosti a nabídnou své výrobky i zájemcům na internetu. V rámci analytické fáze projektu je cílem analyzovat požadavky budoucího provozovatele a specifické chování a očekávání potenciálních zákazníků nakupujících zboží v internetových obchodech. Na základě závěrů analytické fáze bude, s využitím SWOT analýzy a následným porovnáním interních a externích faktorů, vybrané vhodné technologické řešení, které bude použité jako platforma pro realizaci e-shopu. 1 GNU je rekurzivní zkratka pro svobodný operační systém projektu GNU 2 GNU GPL GNU General Public Licence (všeobecná veřejná licence GNU) 9

10 V návaznosti na volbu cílové technické platformy bude vytvořen návrh řešení pomocí modelovacího jazyka UML 3. Konkrétně v tomto projektu bude použit diagram případů užití a jejich následný popis. Na základě výstupu z této fáze projektu bude provedena instalace zvolené platformy a její konfigurace v souladu s návrhem řešení. Při realizaci bude rovněž provedena integrace se systémem pro akceptaci platebních karet. Vytvořené řešení bude podrobené pilotnímu testování s cílem ověřit jeho funkčnost před nasazením do produkčního prostředí a zpřístupněním potenciálním zákazníkům. 3 UML - Unified Modeling Language (unifikovaný modelovací jazyk), který slouží k vizualizaci, specifikaci a návrhu programových systémů 10

11 2 Elektronické obchodování 2.1 Formy obchodování Obchod jako činnost vedoucí k dosažení zisku, tedy směnou zboží za peníze, se postupem času vyvíjí. Firmy nabízející své služby a zboží se přizpůsobují dostupným technologiím a měnícím se zvykům či očekáváním svých zákazníků. Z pohledu prodejních kanálu se maloobchodní prodej soustředí na následující formy obchodování: prodejní síť, prodejní automaty, osobní (přímý) prodej, direct marketing. Přímý marketing je jednou z nejprogresivnějších forem obchodování. Jeho filosofie spočívá v eliminaci neproduktivních činností na straně zákazníka, souvisejících s pořízením produktu či služby, které vedou k úspoře času i peněz. Do kategorie přímého marketingu spadají různé druhy zásilkového a dodávkového obchodu s doručením zboží až na místo určené zákazníkem. Formy komunikace jsou různé, výrazně největší rozvoj však zaznamenává prodej prostřednictvím internetu. [3] 2.2 Elektronické obchodování Elektronické obchodování neboli e-commerce je moderní a dynamicky se rozvíjející forma přímého marketingu. Podstata modelu obchodování spočívá v realizaci všech fází kupního procesu na počítači prostřednictvím internetu. [3] Elektronické obchodování má bezesporu mnoho výhod, jak ze strany prodávajícího, tak ze strany zákazníka. Ze strany zákazníka jde o pohodlný nákup z domova, při kterém spoří čas a energii vynaloženou na cestování za obchodníkem. Má k dispozici mnohem širší výběr zboží a zároveň možnost srovnání technických charakteristik, funkčních vlastností a cen stejných nebo podobných produktů. Obchodník může oproti kamennému prodejci velmi pružně měnit nabízený sortiment, ceny i reklamu. Má nižší náklady, protože neplatí za pronájem prodejní plochy a v mnoha případech ani za skladovací prostory. Má možnost interaktivně komunikovat se zákazníkem a získávat zpětnou vazbu. [4] 11

12 E-commerce zahrnuje takové aktivity a služby, které podporují prodej výrobků a služeb prostřednictvím elektronických médií konečným spotřebitelům. V tomto pojetí zahrnuje e-commerce dvě dílčí části: elektronický marketing prezentaci nabídky a další podpůrné prodejní aktivity, elektronický nákup představuje vlastní nákup zboží a služeb konečným spotřebitelem. Z hlediska umístění obchodu je možno maloobchodní prodej realizovat formou: samostatného elektronického obchodu tzv. e-shopu, kdy firma buduje celou infrastrukturu elektronického obchodování sama, účastí v elektronickém obchodním centru e-mall, kdy základní infrastrukturní funkce jsou dodávány třetí stranou (vyhledávání, garantovaná metoda plateb), ale způsob prodeje si organizace realizuje sama, účasti na elektronickém tržišti, které je místem setkání nabízejících a poptávajících s cílem zahájit jednání o budoucím obchodu. [5] 2.3 E-shop Základní představu o funkcích elektronického obchodu demonstruje obrázek níže v této kapitole. Jednotlivé kroky v uvedeném procesu mají svá specifika, která jsou shrnutá v následujícím textu [5]: Vstup do katalogu zboží a služeb poskytuje přehled nabízených produktů. V případě širokého sortimentu je účelné je tematicky rozdělit do sortimentních skupin a doplnit možnosti fulltextového vyhledávání podle klíčových slov, detailními informacemi o zboží, včetně obrázků. Výběr zboží podle katalogu je realizován dvěma cestami: o přímo umístěním do nákupního košíku v případě, že zboží nevyžaduje žádné další úpravy; o pomocí průvodce objednávkou, kdy je zákazník vyzván k doplnění potřebných informací. Uložení zboží do virtuálního nákupního košíku - obvykle realizováno webovou aplikací, která obsahuje přehled vybraných výrobků s možností zboží do košíku přidávat nebo naopak vracet. 12

13 Objednávka a platba zahrnuje odeslání objednávky a případně on-line platbu za zboží: o Výběr typu platby platba na dobírku, platba bankovním převodem, platební kartou. o Určení dodacích podmínek, to znamená, požadované datum a místo dodání zboží. o Kontrolu a potvrzení objednávky zákazníkem, případně její storno před konečným uzavřením. Aktualizace dat o zákazníkovi pro průběžnou evidenci zákazníků a jejich objednávek. 2.4 Formy platebního styku Obrázek č. 1 Průběh operací v elektronickém obchodě [5] S inovacemi v oblasti e-commerce se vážou moderní platební metody, ačkoliv velmi populární jsou i nadále tradiční způsoby úhrady ceny zboží. Nejčastěji používaným typy plateb za nákup zboží v českých internetových obchodech jsou platba dobírkou, bankovním převodem, platební kartou na internetu a osobně, na pobočce při převzetí zboží. [6] 13

14 2.4.1 Dobírka Při doručení zboží vybere doručovatel od příjemce stanovenou peněžní částku tzv. dobírkovou částku. Tuto částku následně vyplatí v hotovosti nebo převodem na bankovní účet odesílateli případně jiné osobě určené odesílatelem. [7] Platba bankovním převodem Bankovní převod je základním nástrojem realizace platebního styku. Je příkazem klienta jeho bance, aby na vrub jeho účtu provedla v určitém okamžiku platbu ve prospěch jiného účtu. [8] V prostředí internetových obchodů je tento způsob platby realizován tak, že provozovatel vyzve zákazníka k zaplacení ceny zboží předem. Na základě doručené platby následně obchodník expeduje objednané zboží. Zákazník při převzetí zboží od doručovatele již nic nehradí Platba na pobočce při odběru Na základě objednávky je zboží připraveno k odběru na odběrném místě, kterým může být kamenný obchod. Při převzetí zboží je zákazník vyzván k úhradě ceny v hotovosti, případně platební kartou, pokud to obchodník umožňuje Platba kartou přes internet Platební karty jsou moderním instrumentem bezhotovostního platebního styku, který umožňuje snadné a bezpečné nakládání s finančními prostředky uloženými na bankovním účtu. Účastníky bezhotovostní transakce prostřednictvím platební karty jsou následující subjekty: klient držitel karty, banka klienta vydavatel karty, banka obchodníka, obchodník příjemce platby, autorizační středisko provozovatel platebního systému. [9] Průběh transakce mezi uvedenými subjekty znázorňuje následující obrázek. 14

15 Obrázek č. 2 Znázornění průběhu transakce provedené platební kartou [10] Platební brána V prostředí internetového obchodu jsou pro účely autorizace a zúčtování transakcí provedených platební kartou používané systémy nazývané platební brány. Služby platebních agregátorů nebo platebních brán v tomto ohledu obchodníkům výrazně usnadňuji celou implementaci této služby. Registrace je otázkou několika minut bez nutnosti vyjednávat s bankovními institucemi. Platební brána je služba, která za poplatek zprostředkuje online platbu prostřednictvím platební karty zákazníka a příslušnou částku poukáže na účet obchodníka. [11] Platební brány se nezaměřují pouze na platby prostřednictvím platebních karet, ale nabízejí i jiné formy elektronického platebního styku. Obchodník při jejich implementaci tak může získat více variant současně, kterými tak může vyhovět více zákazníkům. 15

16 3 Legislativa Pravidla pro prodej zboží a služeb na internetu vymezuje nový Občanský zákoník, tedy zákon č. 89/2012 Sb., který nabyl účinností a nahrazuje jednak původní Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zároveň Obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Pravidla vyplývající z nového občanského zákoníku, vztahující se na tzv. distanční prodej, lze rozdělit do následujících kategorií: [12] informace před uzavřením smlouvy, okamžik uzavření kupní smlouvy, používání a obsah obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy. 3.1 Informace před uzavřením smlouvy Podle občanského zákoníku musí obchodník předat spotřebiteli následující informace: svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj; označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností; cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků; způsob platby a způsob dodání nebo plnění, náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány; náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby; pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva; údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv; údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou; 16

17 údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření a údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy; poskytnout spotřebiteli formulář pro odstoupení od smlouvy (předem); vzorový formulář dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb.; informovat spotřebitele o tom, že ponese náklady spojené s navrácením zboží v případě odstoupení od smlouvy; informace o případné záloze a mimosoudním vyřizování stížností spotřebitelů; povinnost informovat o způsobech placení a o případných omezení týkajících se dodání zboží. [12] 3.2 Okamžik uzavření kupní smlouvy Výklad zákona ohledně okamžiku uzavření kupní smlouvy není jednoznačný, APEK 4 se nicméně kloní k výkladu, že tímto okamžikem je potvrzení objednávky obchodníkem a opírá se při tom o znění [12] 3.3 Používání a obsah obchodních podmínek Podle 1827 odst. 2 NOZ 5 je obchodník povinen spotřebiteli poskytnout obchodní podmínky v textové podobě přičemž hypertextový odkaz je nepostačující. APEK doporučuje obsah obchodních podmínek konzultovat s odborníkem a přizpůsobit konkrétním okolnostem. APEK zároveň poskytuje veřejnosti ke stažení vzorové obchodní podmínky. [12] [13] 3.4 Odstoupení od smlouvy NOZ umožňuje i nadále do 14 dnů odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele a to bez udání důvodu. Změnou oproti předchozí verzi je v tomto ohledu, že spotřebiteli stačí do 14 dnů odeslat odstoupení nikoliv doručit obchodníkovi, jak tomu bylo dříve. Spotřebitel zároveň ale musí obchodníkovi zboží do 14 dnů odeslat. Tato lhůta se nicméně prodlužuje na 1 rok a 14 dnů, pakliže obchodník neposkytne spotřebiteli poučení dle NOZ. [12] 4 APEK - Asociace pro elektronickou komerci 5 NOZ Zákon č. 89/2012 Sb. označovaný jako nový občanský zákoník 17

18 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v okamžiku doručení oznámení obchodníkovi. Obchodník má poté podle NOZ povinnost vrátit zpět spotřebiteli finanční prostředky do 14 dnů, nicméně je může zadržet do doby, než spotřebitel doručí zboží zpět nebo alespoň prokáže jeho odeslání. Zároveň může obchodník snížit vrácené finanční prostředky o sníženou hodnotu zboží, jestliže s ním spotřebitel zacházel jinak, než je nutné. Naopak obchodník si nemůže nárokovat náhradu za práci spojenou s přijetím zboží, kontrolou zboží a jeho znovu zabalením. V případě nákladu na doručení nese tyto náklady rovněž obchodník, nicméně maximálně ve výši nejlevnějšího způsobu nabízené dopravy. [12] [13] 18

19 4 SW řešení pro elektronické obchodování Mimo obchodních a strategických otázek si obchodník, který uvažuje o zahájení prodeje prostřednictvím internetového obchodu, musí odpovědět na otázku jaké technické řešení pro svůj e-shop zvolit. Volba technologického řešení závisí na celé řadě faktorů. Faktory, které ovlivní výběr vhodného řešení, jsou následující [14]: dostupné finanční prostředky; samotný produkt či služba; znalosti prodejce; vize o tom, jak by měl e-shop vypadat a fungovat. Dostupné varianty technického řešení e-shopu, které má obchodník k dispozici, zahrnují tyto možnosti: Volně dostupná řešení - Open Source a volně dostupná řešení Pronájem komerčního krabicového řešení Zakoupení komerčního krabicového řešení Řešení na míru Vlastní vývoj. Uvedené varianty se liší zejména rozsahem funkcionalit a časovou a finanční náročností pro implementaci. Mezi volně dostupná řešení pro e-shopy, kterým se věnuje tato diplomová práce, patří zejména svobodný software. Tento termín označuje software, který je volně k dispozici včetně zdrojových kódů. Volně dostupná řešení jsou vhodné zejména začátečníkům, za účelem vyzkoušení funkcionalit e-shopu a ověření tohoto obchodního modelu. Hlavními výhodami volně dostupných řešení jsou: Cena - zdarma licence a využívání SW. Aktualizace - nové verze jsou vydávané pravidelně, zpravidla zdarma a jsou reakcí na moderní trendy v dané oblasti či bezpečnostní rizika. Šablony - instalace šablon je jednoduchá a nevyžaduje specifickou technickou znalost uživatele. Komplexnost - řešení jsou ověřená velkou řadou uživatelů a pravděpodobnost výskytu chyb je minimální. 19

20 Na druhou stranu volně dostupná řešení mají i svá úskalí. Jejich souhrn je k dispozici níže. Bezpečnost - ošetření vstupů uživatele a SQL 6 injection, netransparentní instalace plug-inů, prolomení hesel apod. Univerzálnost - řešení obsahuje velké množství funkcionalit, které provozovatel v praxi stěží využije, čímž je postižena přehlednost administračního rozhraní. HTML kód - layouty se většinou generují do vnořených tabulek. Odpovědnost vývojářů - pokud dojde ke škodám na straně provozovatele v důsledku použití volně dostupného řešení nelze vymáhat způsobené škody. Licence - složitost licenčních ujednání. Odstranění chyb - v případě objevení kritické chyby je složité získat okamžitou podporu vývojářů. Nekonzistence - především při vývoji (šablony vs. MVC 7 ). Elementární nedostatky - diakritika, neošetřené vstupy uživatele, formát data. Grafické šablony - grafické šablony bývají často nástrojem pro prolomení zabezpečení a zneužití e-shopu. Úskalí této varianty se většinou objevují až v důsledku růstu počtu objednávek a tedy s rostoucími požadavky na funkcionality, zabezpečení, platební metody apod. [14]. 4.1 Aplikační podpora e-shopu Aplikační podpora pro internetový obchod se zpravidla skládá z platformy redakčního systému rozšířeného o plug-in 8 zahrnující šablony vzhledu a funkcionality, které svým rozsahem odpovídají použití řešení pro účely provozování e-shopu CMS Content Management System je software, který zajišťuje správu obsahu internetových stránek, to znamená dokumentů, uživatelů, diskuzí, souborů, obrazových galerií a mnoho dalšího. Základní funkcí CMS 9 je tvorba, úprava a publikace obsahu v rámci webového 6 SQL Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk) 7 MVC Model-view-controller 8 Plug-in Zásuvný modul 9 CMS Content Management systém (redakční systém) 20

21 rozhraní pomocí HTML 10 kódu. V současné době v oblasti volně dostupných CMS existují desítky různých řešení a nejrozšířenější z nich jsou systémy Drupal, Joomla!, a WordPress. Tyto systémy mají databázi, do které se ukládají data a jsou navrženy pro uživatele tak, aby při realizaci webové prezentace nemusel mít znalost programovacích jazyků či další technické dovednosti. [15] [16] Joomla! Redakční systém Joomla! umožňuje spravovat dynamický obsah stránek, kde je možné navrhnout podle svých představ web, jeho design a strukturu stránek. Joomla! je používána nejen pro správu obsahu běžných webových stránek, ale téměř na vše od systému řízení majetku přes rezervační systémy až po komplexní firemní adresáře. Tento systém nabízí spoustu doplňků, rozšiřujících základní funkčnost a šablony vzhledu. Podle některých zdrojů jejich kvalita ale není srovnatelná s tím, co poskytují konkurenční systémy. Rovněž uživatelské rozhraní není tak přívětivé a pro vytvoření jednodušších stránek může být zbytečně složité. Kolem tohoto řešení se nicméně sdružuje aktivní uživatelská komunita, která celý systém včetně doplňků posouvá kvalitativně dál a k dispozici je rovněž rozsáhla dokumentace. [17] [18] WordPress Na trhu je používán uživateli, kteří patří mezi nenáročné zákazníky a vyžadují jen základní nástroje pro tvorbu stránek. Podporují méně náročné aplikace, jako je například blog, fórum, anketa či kalendář. Stejně jako ostatní systémy, může být rozšířen o velké množství uživatelských modulů a obsah stránek může být zobrazen v mnoha přizpůsobitelných šablonách vzhledu. WordPress má velice aktivní a početnou komunitu, což znamená, že je snadné najít různé návody či získat radu od zkušenějších uživatelů. Nevýhodou může být rozšířenost této platformy a z toho plynoucí bezpečnostní rizika. [19] Drupal CMS Drupal poskytuje spoustu funkcí pro vytváření webů a mnoho nástrojů pro organizaci obsahu. Má aktivní komunitu vývojářů, která vytvořila bohatou dokumentaci, jež se neustále aktualizuje a vylepšuje. Pro Drupal existuje více než 6000 doplňků, které usnadňují a rozšiřují možnosti základního modulu. Komerční podporu systému Drupal nabízí velký počet 10 HTML HyperText Markup Language (značkovací jazyk pro tvorbu webových stránek) 21

22 společností. Podle některých zdrojů je pro realizaci jednodušších webů nadměrně pracný a trpí nedostatkem kvalitních šablon vzhledu, protože platforma pro jejich tvorbu je příliš složitá. Drupal není po instalaci hotový produkt. Je to otevřený systém, základ pro stavebnici, ze kterého si pomocí doplňkových modulů a témat vzhledu uživatel sestaví webové stránky dle vlastních představ. Obsahuje pokročilé možnosti administrace včetně komplexní správy uživatelských rolí a skupin. [20] [21] Rozšíření pro e-commerce Samotný CMS v základní podobě není určen pro realizaci internetového obchodu. Pro tyto účely slouží plug-iny, které základní platformu rozšíří o příslušnou sadu funkcionalit. Pluginy jsou vytvářeny vývojáři specificky pro konkrétní platformu CMS a každý z redakčních systémů nabízí jiné možnosti rozšíření. Příkladem rozšíření pro dříve uvedené redakční systémy jsou VirtueMart pro Joomla!, WooCommerce pro WordPress a Ubercart pro Drupal. Pomocí těchto modulů lze internetové stránky publikované na CMS proměnit na webové aplikace umožňující obchodníkovi prodej produktů a služeb na internetu. Takto vzniklé řešení podporuje elektronické obchodování typu maloobchod i velkoobchod a rozsahem funkcionalit může pokrývat tyto případy užití: nabídka a vyhledání zboží či služby, objednávka zboží či služby, příjem objednávek od zákazníků, zprostředkování a evidence plateb, obchodní podmínky a řešení reklamací VirtueMart VirtueMart je komponenta vytvořená pro systém Joomla!. Je napsaná v programovacím jazyce PHP 11 a využívá databáze MySQL 12. Obsahuje průvodce nastavením obchodu, který umožňuje snadnou prvotní konfiguraci e-shopu (nastavit možnost dopravy, platby, kontakty apod.). Podporuje jazykové mutace a platbu ve více měnách. K dispozici jsou hotové šablony, případně je možné vyrobit další šablony na míru podle specifických požadavků včetně možnosti přizpůsobení pro mobilní zařízení. Umožňuje realizaci náhledů obrázků ve více velikostech, vytvoření galerií obrázků s možností přidat i video. Je možné vložit neomezený 11 PHP - Skriptovací programovací jazyk 12 MySQL - Databázový systém 22

23 počet produktů rozdělených do neomezeného počtu kategorií. Ke zboží lze přidat více parametrů (barva, velikost, stav). K dispozici jsou funkce diskuzí, hodnocení či porovnání produktů. V případě potřeby e-shop podporuje registraci zákazníků, ale je zároveň možné zajistit objednávání bez registrace. Systém podporuje generování potvrzení o průběhu nákupu em, možnost volby typu dopravy a platby s automatickým přepočtem ceny objednávky. Zároveň systém umí automaticky generovat faktury, spravovat skladové zásoby, podporuje funkce věrnostních systémů, množstevních slev a slevových kupónů. E-shop balíček podporuje integraci s vybranými účetními systémy, systémy dopravců, platebními bránami a export pro porovnávače zboží. Podpora systému je realizována formou zákaznického fóra a dokumentace. [22] [23] WooCommerce WooCommerce je e-commerce plugin pro WordPress. Je napsán v programovacím jazyce PHP a využívá databáze MySQL. Podle oficiální prezentace podporuje e-shop postavený na platformě WooCommerce prodej libovolného typu produktů od oblečení přes hudbu až po software. Nativně podporuje platby bankovním převodem, hotově při převzetí u obchodníka a integraci s platební bránou PayPal pro zajištění možnosti plateb platebními kartami. Další typy plateb je možné realizovat díky dostupným rozšířením. [24] Z pohledu doručení objednávky podporuje tato platforma funkci dopravy zdarma podle podmínek nastavených administrátorem, nastavení pevné ceny dopravy nebo volbu různých variant dopravy od různých přepravců s případnou integrací na jejich systémy. WooCommerce dále nabízí funkci řízení skladových zásob prostřednictvím administrativního rozhraní WordPress s možností přiřadit tyto funkce specifickému uživateli, který je zodpovědný za sklad. Do administrace WordPress jsou integrovány rovněž reporty, které provozovateli umožňují přehledné zobrazení informací o příchozích objednávkách, hodnoceních zákazníků či obecně o výkonu internetového obchodu. Nabízí funkce pro správu komplexních marketingových kampaní formou slevových kupónů a automatický výpočet daní na základě specifických parametrů. Další funkce lze realizovat instalací WooCommerce plug-inu a zároveň je možné upravit vzhled instalací vybrané šablony. Uživatelská podpora zajištěná prostřednictvím komunitního fóra provozovaného přímo tvůrcem platformy. [24] [25] 23

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení

Licenční podmínky. 1. Všeobecná ustanovení Licenční podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se týkají uzavření dohody o užívání softwarového produktu Robeeto (dále jako Program ) mezi Podnikatelem a společností JobAs s.r.o.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu  umístěného na internetové adrese pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www.fler.cz umístěného na internetové adrese http://www.fler.cz/hosie 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) firmy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.manufaktura.cz. Obchodní podmínky upravují v souladu s

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro. zákazníky

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro. zákazníky Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro zákazníky 1) Rozsah platnosti 1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti nded e.k. (dále jen "prodejce"), platí pro všechny smlouvy, jež uzavře spotřebitel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

Obchodní podmínky. M. Mikuláše 552, Jevíčko, IČ: , tel ,

Obchodní podmínky. M. Mikuláše 552, Jevíčko, IČ: , tel , Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD Nabízíme možnost velkoobchodní spolupráce pro právnické i fyzické subjekty podnikající v oboru (realizátor, obchodní firma). Pro zahájení

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

2. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení převzetí objednávky.

2. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení převzetí objednávky. Úvodní ustanovení 1. Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě BYLINKYODHANKY.cz, následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Ondřej Rutkowski. Tuhaň 39, Kly IČ : , DIČ : CZ

Ondřej Rutkowski. Tuhaň 39, Kly IČ : , DIČ : CZ Ondřej Rutkowski Tuhaň 39, 277 41 Kly IČ : 71122559, DIČ : CZ7503123441 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese paraznavijaku.cz/sk 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU UNI HOBBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU UNI HOBBY OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU UNI HOBBY UNI HOBBY, a.s. se sídlem Praha 2 Vinohrady, Vinohradská 365/10, PSČ 120 00 IČO: 247 11 594 zaps. v OR MS v Praze pod sp. zn. B 16346 tel. : +420 222 232

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz Všeobecné obchodní podmínky služby Onlinelogo.cz Onlinelogo.cz...... Všeobecné obchodní podmínky Služba Onlinelogo.cz je provozována společností MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o. Rašínova 2 602 00 Brno

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ Provozovatelem slevového portálu www.bejkr.cz je společnost Jk Joblife s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e.

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. popis produktu Návrh a cíl e-commerce řešení ( eshop) pro elektronické obchodování typu B2C a B2B

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Webové služby DPD. Verze 2015-05-05

Webové služby DPD. Verze 2015-05-05 Obsah 1 Úvod... 3 2 Moje DPD / IT4EM... 4 2.1 ShipmentService... 4 2.2 ManifestService... 4 2.3 PickupOrderService... 4 3 DeliCom / DPD... 5 3.1 LoginService... 5 3.2 ParcelShopFinderService... 6 3.3 DepotDataService...

Více

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov.

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Úvod Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hwczech.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (www.hw-czech.eu)

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v internetovém obchodě www.jwl.cz, jehož provozovatelem je: Marek Matoušek, JwL Luxury Pearls, IČ: 741 30 307, s místem

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HABU.cz s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HABU.cz s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HABU.cz s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti HABU.cz s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Praha 1 Staré Město, 110 00, IČO: 057 51 101,

Více

Při velkém množství zakázek( především v období sezóny), se může dodací lhůta produktů na míru prodloužit o cca 3-4 dny popřípadě i více.

Při velkém množství zakázek( především v období sezóny), se může dodací lhůta produktů na míru prodloužit o cca 3-4 dny popřípadě i více. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu SalonValery jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.1 Úvodní ustanovení

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.1 Úvodní ustanovení 1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1 Úvodní ustanovení Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi společností MÁM TALENT

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

APEK - Certifikovaný obchod Certifikační pravidla platná od 1. 1. 2014 - legislativní část

APEK - Certifikovaný obchod Certifikační pravidla platná od 1. 1. 2014 - legislativní část 1 Spotřebitel musí mít možnost se kdykoliv seznámit s informacemi o dodavateli prostřednictvím srozumitelného odkazu. 2 Úplná obchodní firma dodavatele APEK - Certifikovaný obchod Spotřebitel musí mít

Více

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu glaerie66.cz umístěného

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál www.data-norms.cz Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál Podpořte své zákazníky a obchodní zástupce nasazením

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sklenice zdraví a Reklamační řád1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sklenice zdraví a Reklamační řád1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sklenice zdraví a Reklamační řád1. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v našem internetovém nebo kamenném obchodě. Podmínky blíže

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Certifikační pravidla APEK Certifikovaný obchod

Certifikační pravidla APEK Certifikovaný obchod Certifikační pravidla Verze: 2.0 Platná od: 18.7.2005 Základní ustanovení Tato certifikační pravidla popisují informace a procesy, které musí obchodník zveřejňovat a splňovat pro udělení certifikátu APEK.

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz 1. Uživatelský účet 2. Uzavření kupní smlouvy 3. Cena zboží a platební podmínky 4. Odstoupení od kupní smlouvy (spotřebitel) a zrušení objednávky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na Vybudování Dohledového centra egovernmentu

RÁMCOVÁ SMLOUVA na Vybudování Dohledového centra egovernmentu MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY RÁMCOVÁ SMLOUVA na Vybudování Dohledového centra egovernmentu uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský

Více

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Ochrana software Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 5 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ DO

OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ DO OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ DO 30.11.2016 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě J-SHOP.cz vedený provozovatelem Czech Partners Group s.r.o., se sídlem Zbraslavská

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Ceník služeb. Možnost publikace akcí

Ceník služeb. Možnost publikace akcí Uživatelé registrovaní na Společných aktivitách mohou využívat základních služeb a funkcionalit zcela zdarma. Bez poplatků je pořádání nevýdělečných běžných akcích. Na těchto akcí mohou organizátoři vybírat

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY[JA1] obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky

Více

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku... 1 I. ÚVOD... 1 II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 1 1. Objednávka digitalizace... 1 2. Lhůta a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014.

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

1.1 Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

1.1 Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH 1.1 Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek... 3 1.2 Příloha č. 2: Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy... 4 1.3 Příloha č. 3: Všeobecné obchodní podmínky... 6 1.4 Příloha č. 4:

Více

Ceník služeb. Možnost publikace akcí

Ceník služeb. Možnost publikace akcí Uživatelé registrovaní na Společných aktivitách mohou využívat základních služeb a funkcionalit zcela. Bez poplatků je pořádání nevýdělečných běžných akcích. Na těchto akcí mohou organizátoři vybírat dobrovolné

Více