František Jílek ( ) Osobnost dirigenta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství František Jílek ( ) Osobnost dirigenta Absolventský projekt Autor práce: Zdeněk Šimek, DiS. Vedoucí práce: doc. MgA. Mgr. Monika Holá, Ph.D. Oponent práce: MgA. Hana Krejčí, Ph.D. Brno 2014

2 Bibliografický záznam ŠIMEK, Zdeněk. František Jílek ( ) Osobnost dirigenta [František Jílek ( ) The Figure of a Conductor]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství, s. 38. Vedoucí bakalářské práce doc. MgA. Mgr. Monika Holá, Ph.D. Anotace Absolventský projekt František Jílek ( ) Osobnost dirigenta se uskutečnil 16. října 2013 jako jednodenní vzpomínková událost ke dvojímu životnímu jubileu umělce. Kladl si za cíl připomenout dirigenta Jílka během celého dne v několika rovinách jako osobnost, dirigenta, pedagoga, klavíristu a skladatele. Annotation The graduation project František Jílek ( ) The Figure of a Conductor was held on October 16, 2013 as a day of remembrance of the artist in the event of his double life anniversary. The purpose was to remind of the conductor Jílek throughout the day on several levels - as a person, conductor, teacher, pianist and composer. Klíčová slova František Jílek, dirigent, skladatel, konference, jubileum Keywords František Jílek, conductor, composer, conference, anniversary

3 Obsah Předmluva Krátce o životě Františka Jílka Obecný popis projektu Dramaturgie projektu Průběh vzpomínkového dne Dopolední přednáška doc. Jana Zbavitele Pietní akt u hrobu Fr. Jílka Konference Osobnost dirigenta Slavnostní koncert v Besedním domě Ostatní výstupy projektu Parametry vizuálních prvků webu a tiskovin Cíle projektu a cílová skupina Cíle projektu Cílová skupina Produkční tým, komunikace a produkční úkoly Členové produkčního týmu Komunikace Seznam produkčních úkolů Přípravná fáze Realizační fáze Harmonogram dne 16. října Postprodukční fáze O rizicích a rizikových scénářích Propagace a partneři Propagace Partneři a sponzoři Finance a právní náležitosti Rozpočet Řešení smluvních a finančních dokumentů Hodnocení a závěr Seznam zkratek Seznam příloh... 38

4 Předmluva František Jílek byl dirigent brněnské hudební scény minulého století a právě v roce 2013 se sešla hned dvě jeho významná životní jubilea 100 let od narození a 20 let od úmrtí. V rámci této speciální události se na mě obrátila paní proděkanka Holá s nabídkou organizace vzpomínkové akce František Jílek ( ) Osobnost dirigenta, kterou bych mohl mít jako svůj absolventský projekt. K mé hanbě neměl jsem tehdy příliš jasnou představu o tom, kdo František Jílek vlastně byl a co jeho celoživotní dílo představuje. Avšak ani není divu o jeho odkazu, o jeho působení nemá člověk, který se teprve před nedávnem začal zabývat uměleckou divadelní a symfonickou oblastí, v podstatě žádnou šanci se dovědět. Ani ve Filharmonii Brno, ani v Národním divadle Brno ani na jednom z těchto míst není jediná připomínka významné dlouholeté práce tohoto jedinečného dirigenta. A není tomu tak pouze v jeho případě. Je mnoho dalších skvělých umělců, o jejichž studiu, působení či koncertování nemáme tušení právě pro nedostatek materiálů o jejich odkazu. Jako jeden z příkladů uveďme klavírního virtuosa Firkušného. Poté, co jsem se blíže seznámil s činností Františka Jílka a s kvalitou jeho práce, sama od sebe pro mě vznikla moje vlastní vize a touha uspořádání vzpomínkové akce nazvěme to jakýmsi vzdáním úcty kvalitní hudbě a tvrdé práci a snahou přenést uvědomění si těchto kvalit i na ostatní posluchače či návštěvníky jednotlivých akcí vzpomínkového dne. Upřímně, nejsem si zcela jistý, jaký byl původní záměr pořádání této události doc. Holé nebo prof. Bártové možná jejich představa byla podobná té mojí, možná šlo jen o formální připomenutí významného data. Nevím. Ale jsem přesvědčen, že vize aktualizování a přenesení významu a způsobu práce Františka Jílka do dnešní doby bylo hnacím motorem pro všechny členy produkčního týmu. 1

5 1. Krátce o životě Františka Jílka František Jílek se narodil v Brně v rodině, v níž byly zřejmé hudební geny. Sestra Anna studovala konzervatoř a její mladší bratr František si přehrával na klavír všechny její noty. Také improvizoval a tato schopnost jej přivedla ve 14 letech do brněnských kin, kde klavírní improvizací podkresloval němé filmy. Tak si vydělával i na studia. Na brněnské konzervatoři vystudoval hned tři obory, hru na klavír, dirigování a skladbu a ve studiu skladby pak pokračoval i na mistrovské škole v Praze u Vítězslava Nováka. Studium ukončil v roce 1939 a nastoupil na místo dirigenta opery v Ostravě. Seznámil se tam se základním operním repertoárem a už tehdy se rýsovaly jeho mimořádné předpoklady pro interpretaci hudby dvacátého století. Proto jej šéf opery Jaroslav Vogel pověřil nastudováním československé premiéry opery Bohuslava Martinů Veselohra na mostě, která se uskutečnila v roce Po úspěšném konkurzním představení získal v tomtéž roce místo dirigenta opery v Brně. Jako první nastudoval Fibichovu operu Šárka a po ní následovaly mnohé další inscenace ponejvíce českého nebo slovanského repertoáru. V roce 1952 se František Jílek stal šéfem opery Státního divadla v Brně. Na místo dramaturga a dirigenta nastoupil v té době Václav Nosek a spolupráce těchto dvou umělců znamenala počátek jedné z nejvýznamnějších etap v dějinách brněnské opery. Nosek byl iniciátorem dramaturgické linie Janáček-Martinů Prokofjev a Jílek ji plně podporoval a umocňoval svým skvělým hudebním nastudováním. Výsledkem byly tak výjimečné inscenace jako československá premiéra Řeckých pašijí Bohuslava Martinů a Ohnivého anděla Sergeje Prokofjeva, inscenace Katěriny Izmajlovové Dmitrije Šostakoviče i původních premiér současných českých skladatelů. Nejpodstatnějším přínosem Františka Jílka však byla interpretace děl Leoše Janáčka. Jílek byl iniciátorem a hlavním interpretem prvního významného janáčkovského festivalu, který se uskutečnil v roce 1958 v Brně a na jehož programu byla mimo jiné původní premiéra Janáčkovy čtvrté opery Osud pod Jílkovou taktovkou. František Jílek prováděl Janáčkova díla vždy na základě důkladného studia pramenného materiálu v Janáčkově archivu Moravského 2

6 zemského muzea. Jeho Janáček byl tedy vždy autentický a přesvědčoval precizností, logičností a výsostnou dramatičností. Jako šéf opery působil František Jílek v brněnském divadle plných třicet let. Nastudoval přes padesát titulů a v čele svého souboru vyjel dvaadvacetkrát za hranice reprezentovat českou operní tvorbu, nejčastěji s díly Bedřicha Smetany a Leoše Janáčka. Když mu bylo pětašedesát let, ukončil svoji činnost v divadle a přijal nabízené místo šéfdirigenta Státní filharmonie Brno. Během své pětileté činnosti v této funkci se mu podařilo přivést i toto těleso na jeden z vrcholů jeho dosavadní existence. Umění Františka Jílka mělo možnost poznat a ocenit i obecenstvo v mnoha státech Evropy i zámoří. Poslední koncert s brněnskou filharmonií dirigoval František Jílek v dubnu 1990 a pak ještě s tímtéž orchestrem dokončil nahrávání kompletu Janáčkova orchestrálního díla pro Supraphon. 3

7 2. Obecný popis projektu Projekt František Jílek ( ) Osobnost dirigenta byl pořádaný Hudební fakultou JAMU u příležitosti oslav dvojího životního jubilea jmenovaného dirigenta. Jednalo se o celodenní akci, která se uskutečnila 16. října Na projekt je možno nahlížet ze dvou úhlů pohledu prvním je, jak již bylo zmíněno v úvodní kapitole, snaha o přiblížení dirigentské osobnosti Františka Jílka dnešním studentům, posluchačům a široké i odborné veřejnosti a druhým je účel čistě studijní: tedy takový, na němž mohl autor jako student hudebního manažerství uplatnit získané znalosti a dovednosti organizace, technické pohotovosti a celkové kvality práce a celý výstup tedy celý vzpomínkový den poté představit jako vlastní prezentaci dokazující dosaženou úroveň v rámci dosavadního manažerského vzdělání na Hudební fakultě JAMU. O podrobněji zpracovaných cílech projektu pojednává příslušná kapitola této práce Dramaturgie projektu Dramaturgie celého dne byla koncipována do čtyř hlavních událostí, které měly dirigenta Jílka připomenout hned v několika rovinách jako osobnost, dirigenta, pedagoga, klavíristu i skladatele. Původní návrh průběhu celého dne se od toho finálního poněkud lišil a musel se operativně změnit nedlouho před termínem konání. V původním plánu den začínal samotnou konferencí, následnou návštěvou Jílkova hrobu na Ústředním hřbitově Brno, po přestávce na oběd měl proběhnout dirigentský workshop doc. Zbavitele (určený především pro studenty dirigování a skladby Hudební fakulty JAMU) a vrcholem dne, jako tomu bylo i ve skutečnosti, se měl stát závěrečný koncert. Změny proběhly kvůli časovým nesrovnalostem ve zkouškách s ostravským orchestrem, kterých se doc. Zbavitel musel účastnit právě v době plánovaného workshopu. A tak vznikla potřeba vytvořit plán nový a samozřejmě i celý průběh produkčních úkolů dne. Jak se den uskutečnil, ilustrují následující podkapitoly. 4

8 2.2. Průběh vzpomínkového dne Zde je uvedeno konečné pořadí jednotlivých událostí dne se všemi náležitostmi, které bylo třeba vykonat pro korektní a bezchybný průběh. Detailní zpracování jednotlivých produkčních úkolů je k dispozici dále v textu v kapitole 5.3. Seznam produkčních úkolů Dopolední přednáška doc. Jana Zbavitele Tématem přednášky doc. Jana Zbavitele, přímého žáka Františka Jílka, byla detailní analýza Jílkova přístupu k interpretaci Janáčkovy hudby, jakož i načrtnutí Jílkova uměleckého významu a odkazu současným dirigentům. Přednáška, probíhající v době od 10:00 do 12:00, byla určena především studentům oborů dirigování a skladby Hudební fakulty JAMU. Místem jejího konání byla učebna č. 003 na Hudební fakultě. Nutno podotknout, že původní představa návštěvnosti byla odhadem posluchačů. O to překvapivější byla účast téměř 50 posluchačů. Z tohoto důvodu byla přednáška operativně přesunuta do posluchárny 205. Během této části nebylo nutné organizovat žádné speciální přípravy prostor, neboť doc. Zbavitel je sám ze svého pedagogického působení velmi dobře obeznámen s technickou vybaveností obou místností. Samozřejmostí ovšem byla kontrola funkčnosti počítače, audio přehrávače a projektoru, kterou zajistil Ing. Jiří Housírek. Produkčním úkolem bylo pouze připravit směrovky k náhradnímu místu konání na Hudební fakultě a zajištění prezentace loga Statutárního města Brna Pietní akt u hrobu Fr. Jílka Od 12:30 do 13:00 proběhl na Ústředním hřbitově v Brně na čestném pohřebišti u hrobu Františka Jílka pietní akt, jehož součástí byla promluva děkana Hudební fakulty JAMU prof. MgA. Jindřicha Petráše, krátká recitace a čtyři hudební vstupy žesťového kvarteta. Po skončení pietního aktu byli všichni převezeni zpět k Hudební fakultě JAMU objednaným autobusem DPMB, zajišťujícím obě cesty. 5

9 Organizačně sestávala tato krátká událost hned z několika úkolů: Úprava a úklid hrobu Fr. Jílka den před akcí. Zajištění přepravy mezi Hudební fakultou JAMU a Ústředním hřbitovem Brno. To bylo organizováno prostřednictvím objednávky speciální dopravy u Dopravního podniku města Brna. Více je toto téma zpracováno ve finanční části práce. Zajištění věnce na hrob Fr. Jílka. Ten byl objednán v květinářství KALA na ulici Česká tři dny předem. Zajištění hudebního souboru studentů Hudební fakulty JAMU oboru dechových hudebních nástrojů a koordinace jejich repertoáru podle potřeb této události. Domluvení recitace se všemi smluvními náležitostmi Konference Osobnost dirigenta Konference probíhala na Hudební fakultě JAMU v době od 14:30 do 18:00 hodin. Přednášející, kteří přijali pozvání k přednesení svého příspěvku, byli: Prof. PhDr. Jindřiška Bártová profesorka Hudební fakulty JAMU v Brně, na níž vede Katedru hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství a přednáší hudbu dvacátého století a vývojové trendy v dějinách vokální hudby. Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. profesor Pedagogické fakulty univerzity v Ostravě, který se badatelsky věnuje hudební teorii a regionální hudební historiografii. Je spoluautorem více jak deseti publikací, autorem necelé stovky studií a statí v českých odborných časopisech a sbornících a také více než dvou set kritik a recenzí. Též se podílel na souborném kritickém vydávání děl Leoše Janáčka. Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. pedagožka na Hudební fakultě JAMU. Odbornou pozornost věnuje především hudbě století. Dramaturgicky spolupracuje s festivaly a organizátory koncertů, věnuje se hudební publicistice a redakční práci. Zabývala se rovněž hudebně organizační činností, propagací a public relations. 6

10 MgA. Jan Hlaváč pedagog a redaktor a dramaturg Českého rozhlasu v Brně. Spolupracuje s různými sólisty a je členem direktoria MHF Brno a MHF Janáček Brno. Podílí se na vydavatelské činnosti, zejména v rámci Českého rozhlasu. Prof. Václav Věžník pedagog a operní režisér. V České republice není jediné profesionální operní divadlo, na kterém by Václav Věžník neuvedl některou ze svých podnětných inscenací. V zahraničí patří k nejuznávanějším českým operním tvůrcům; zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech pravidelně s úspěchem režíroval v mnoha evropských prestižních operních divadlech. Řadu let se věnoval pedagogické činnosti na Hudební fakultě JAMU v Brně. Po vzniku Státní opery Praha počátkem devadesátých let působil určité období ve funkci uměleckého šéfa této instituce. V roce 2005 obdržel Cenu města Brna v oboru Dramatické umění. Richard Novák operní pěvec. Hostuje v pražském i brněnském Národním divadle, účastní se Pražského jara a dalších prestižních festivalů. Jeho repertoár obsahuje většinu významných basových rolí české i světové operní literatury. Skvěle se uplatňuje v repertoáru oratorním a kantátovém; niternou výrazovostí vyniká v oblasti koncertní písně. Novákovu interpretační tvorbu dokumentuje nespočet nahrávek gramofonových desek, CD, rozhlasových a televizních záznamů. Roku 1986 získal titul Zasloužilý umělec, později Cenu města Brna, Cenu Thálie a v roce 2005 Cenu Ministerstva kultury České republiky. PhDr. Jiří Beneš pracuje ve Filharmonii Brno od jejího vzniku, a to původně jako violista, programový komentátor a člen Moravského kvarteta, od roku 1992 jako dramaturg, dnes jako dramaturg-redaktor. Byl a je činný také publicisticky a organizačně; podílel se na vzniku a prvních ročnících festivalu Concentus Moraviae, v letech byl dramaturgem festivalu Moravský podzim. Pedagogicky působil na brněnské konzervatoři, JAMU a na Filosofické fakultě MU. MgA. Elena Knápková absolventka Hudební fakulty JAMU. Svým příspěvkem představila Františka Jílka jako pedagoga a skladatele-klavíristu. Spolu s kolegou BcA. Martinem Pokorným 7

11 interpretovali dvě věty z Janáčkovy Sinfonietty v Jílkově úpravě pro čtyřruční klavír. Mgr. Jaroslav Fuksa - ředitel ZUŠ Fr. Jílka, o níž se především zmínil ve svém příspěvku včetně události přejmenování této ZUŠ na ZUŠ Fr. Jílka. V důsledku nutnosti změn průběhu celého vzpomínkového dne nemohl být ředitel Fuksa na konferenci přítomen kvůli jiným pracovním povinnostem. Jeho příspěvek byl však vytištěn a všem příchozím rozdán k přečtení. Původním záměrem bylo i pozvání přednášejících z HAMU v Praze, na které bylo vynaloženo skutečně značné úsilí. Ovšem shledalo se s nezdarem, vysvětleným, že nikdo z odborníků, pedagogů či doktorandů působících na HAMU není kompetentně obeznámen s tématem dirigenta Jílka. Stejně tak odmítla pozvání pedagožka VŠMU v Bratislavě doc. Mgr. art. Magdaléna Blahušiaková. Ke konferenci bylo nutno připravit učebnu 205 po stránce technické vybavenosti samozřejmá byla opět příprava projektoru, audio přehrávání a počítače. K tomu přibyla ještě potřeba nachystat audio-video záznam, protože konference měla po zpracování sloužit jako případný studijní materiál studentům Hudební fakulty JAMU a z jednotlivých příspěvků měl být vydán krátký sborník v tištěné podobě. Dalším produkčním úkolem bylo zajištění občerstvení během přestávky. K tomuto účelu jsme několik týdnů dopředu vyžádali cenovou nabídku tří cateringových firem, se kterými JAMU v minulosti spolupracovala. Nakonec byla vybrána firma Občerstvení Rychlík. Dodatečné informace o výběru dodavatelské firmy se můžete dovědět v kapitole 7.2. Řešení smluvních a finančních dokumentů. V průběhu celého dne měli studenti JAMU a návštěvníci možnost shlédnout výstavu o Františku Jílkovi zapůjčenou Národním divadlem Brno, kterou NDB organizovalo jako součást vlastních oslav. Výstava byla instalována den předem na chodbě Hudební fakulty JAMU ve druhém patře u výtahu. Z dalších náležitostí, které s konferencí souvisely, uveďme např. předání tašek s dárkovými předměty poskytnutými městem Brnem, podpis přednášejících 8

12 kvůli souhlasu s uvedením jejich příspěvku na dokumentačním DVD 1, registrace účastníků, příprava programu konference, označení místností na Hudební fakultě JAMU atd. Podrobný seznam a popis jednotlivých činností je dále v kapitole 5.3. Seznam produkčních úkolů Slavnostní koncert v Besedním domě Vzpomínkový den uzavřel slavnostní koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava se sólisty Milanem Al-Ashhabem (HAMU Praha), Alenou Nevimovou a Markem Belkem (oba HF JAMU) pod taktovkou dirigentů prof. Rostislava Hališky a doc. Jana Zbavitele. Celý koncert uvedl děkan Hudební fakulty JAMU Jindřich Petráš. Zároveň tím i shrnul průběh celého dne a jednodenní oslavu dvojího životního jubilea ukončil. Následný koncert měl tento program: František Jílek Těšínský tanec, Dmitrij Šostakovič Koncert pro housle a orchestr č. 1 a-moll, op. 99, Bedřich Smetana Prodaná nevěsta (furiant a výstup Mařenky a Vaška), Leoš Janáček Její pastorkyňa (modlitba Jenůfy z 2. dějství), Leoš Janáček meziaktní hudba z opery Příhody lišky Bystroušky (v úpravě Františka Jílka). Organizace orchestru, jeho příjezdu a zkoušek v Besedním domě byla pod dohledem Koncertního oddělení JAMU, protože koncert byl nejen součástí jílkovské akce, ale také řádným orchestrálním koncertem JAMU. Vstup na koncert byl zdarma. Co se týče našich příprav výstava o Františku Jílkovi byla přestěhována do foyer Besedního domu, aby tak mohla být shlédnuta posluchači koncertu, kteří se neúčastnili ostatních akcí vzpomínkového dne. Během samotného koncertu bylo třeba zajistit audio-video záznam, který po domluvě zabezpečil odborný asistent BcA. Jiří Pejcha, dále květiny pro dirigenty, sólisty a čestného hosta celého vzpomínkového dne dceru Františka 1 Formulář k podpisu je k nahlédnutí v přílohové části: Příloha A: Podpisový formulář k souhlasu s uveřejnění příspěvku na dokumentačním DVD. 9

13 Jílka paní Milenu Chromkovou. Květiny byly, stejně jako věnec na hrob Fr. Jílka, objednány v květinářství KALA na ulici Česká. Na přestávku během koncertu bylo zařízeno občerstvení u firmy Bistro Franz a závěrečný přípitek pro zvané hosty ve foyer Besedního domu poskytla ještě jednou firma Občerstvení Rychlík. K celému průběhu jednotlivých akcí je nutno uvést několik dalších informací ze všech akcí byla pořízena fotodokumentace Ondřejem Daňkem, který se ochotně věnoval i kamerovému záznamu konference a závěrečného koncertu. Rovněž asistoval při pořízení audio-nahrávky příspěvků konference. Během závěrečného koncertu předávala květiny Magdaléna Samková. Na průběh celého vzpomínkového dne z pohledu produkčně-organizačního dohlížela MgA. Johana Obršlíková a spolu s ní jsme úspěšně realizovali jednotlivé úkoly podle připraveného harmonogramu. Slavnostní koncert navštívilo přes 300 posluchačů Ostatní výstupy projektu Za výstupy projektu můžeme považovat samozřejmě každou jednotlivou akci vzpomínkového dne. Za hmotné (ostatní) výstupy pak: plakát A3, leták A6 2, webové stránky akce, průvodní texty ke konferenci (program + anotace) a večernímu koncertu 3, AV záznam konference na HDD a minidv kazetách, fotodokumentaci jednotlivých akcí, dokumentační DVD. 4 V původním záměru bylo následné vydání malého tištěného sborníku všech příspěvků konference Osobnost dirigenta. Mnohé příspěvky se ovšem odchylovaly od původních zadání či byly zcela improvizované a studijní hodnota 2 Viz Příloha B: Plakát a leták akce (obrazová příloha). 3 Viz Příloha H: Program konference ; Příloha I: Program večerního koncertu. 4 Viz Příloha J: Booklet a potisk dokumentačního DVD (obrazová příloha). 10

14 nebyla tolik koncentrovaná. Vydání sborníku proto ztratilo význam. Veškeré příspěvky jsou ovšem k dispozici ve formě audio-záznamu a textového přepisu na dokumentačním DVD Parametry vizuálních prvků webu a tiskovin Oblastí, kterou nesmíme opomenout, a která hrála významnou úlohu při tvorbě vzhledu letáků, plakátů a v neposlední řadě webových stránek a uživatelského prostředí dokumentačního DVD, je volba prvků a parametrů, které byly použity na všech zmíněných nosičích. Celkový koncept vycházel z myšlenky protikladů staré X nové, analogové X digitální. Protože autor nechtěl, aby osobnost Františka Jílka působila vzdáleně, neaktuálně a dávno zapomenutá v historii, nebylo pro něj myslitelné využít na plakát a další tiskoviny oskenované fotografie nesoucí zřetelné znaky stáří neostré, se stopami prachu, poškrábané. Proto zvolil časově náročnější cestu a veškeré fotografie, jež byly během projektu použity, digitálně vyčistil. Pro prezentaci byly dále zvoleny následující barvy jasné a kontrastní: - Černá (Hex: #000000; RGB: 0, 0, 0), - Šedá (Hex: #8C8C8C; RGB: 140, 140, 140), - Žlutá (Hex: #E6B715; RGB: 230, 183, 21), - Žluto-oranžová (Hex: #CBA61A; RGB: 203, 166, 26), - Zelená (nejmenší využití) (Hex: #9BDB18; RGB: 155, 219, 24). Font písma dále sjednocující všechny projektové dokumenty byl Trebuchet MS. 11

15 3. Cíle projektu a cílová skupina Následující kapitola se bude zabývat oblastí cílů, ať už se jedná o skutečnosti, kterých bylo třeba dosáhnout, aby byla formálně naplněna potřeba samotné existence projektu, nebo ať jde o cíle, které mají hlubší a trvalejší význam a jejichž naplnění může kladně vyvážit i určité nedostatky oněch cílů praktických a měřitelných. V neposlední řadě je zde třeba rozebrat, pro koho byl vlastně celý projekt určen, koho jsme jím chtěli obohatit Cíle projektu Je asi zřejmé, že jedná-li se o projekt, jehož nejdůležitějším obsahem je právě natolik abstraktní skutek vzdání úcty zesnulému umělci a snaha o převedení jeho odkazu do dnešní doby či probuzení zájmu o jeho činnost v návštěvnících vzpomínkového dne, nebude vůbec lehké (ne-li nemožné) odhadnout nebo dokonce změřit úspěšnost takového cíle. Pro posouzení naplnění vedoucí myšlenky projektu proto musí posloužit přímé pozorování a několik ových ohlasů od jednotlivých návštěvníků, kterých se mi, autorovi, dostalo. Avšak ne všechny cíle, které jsme si stanovili, abychom mohli potvrdit či vyvrátit, že akce byla úspěšná, jsou takto neuchopitelné a abstraktní. Prvním z měřitelných cílů, který se přímo nabízí, je účast návštěvníků na jednotlivých akcích. Jak bylo uvedeno dříve v textu, předpokládaný počet posluchačů na úvodní přednášce doc. Jana Zbavitele byl 15 až 20. Naše očekávání překonala účast více než dvojnásobná. Počet účastníků pietního aktu přesahoval v realitě o téměř 10 osob (tedy 30 osob celkem) původní předpoklad. Stejně tak byly naplněny i naše předpoklady o účasti na konferenci Osobnost dirigenta, na níž bylo po celou dobu jejího trvání mezi 25 až 30 posluchači. Poněkud otevřená byla naše očekávání návštěvnosti večerního koncertu. Ačkoli jsme v rámci naší akce podnikli pro jeho propagaci maximum, stále jsme tušili, že povědomí o něm není dostatečné. Proto jsme se obávali, že sál Besedního domu nebude naplněn podle našich přání. Předpokládaná návštěvnost tedy byla kolem 100 posluchačů. K našemu potěšení bylo zaplněno bezmála 350 míst 12

16 a koncert se tak stal výjimečnou událostí s jedinečnou atmosférou zájmu o hudbu, osobnost a odkaz dirigenta Jílka. U jednotlivých částí dne se tedy počítalo přibližně s tímto počtem návštěvníků: dopolední přednáška: 20 osob (kapacita uč. 03 je asi 20 osob max.), pietní akt na hřbitově: osob (omezením je maximální počet míst v přistaveném autobuse, který disponuje 32 místy k sezení), konference: osob (uč. 205 má kapacitu 48 míst k sezení), slavnostní koncert: 100-? osob (kapacita sálu je cca 440 míst). Po krátké úvaze je třeba říci, že uvedené dva cíle byly jediné, které bylo potřeba naplnit či předčit, abychom byli s výsledkem formálně spokojeni. Ostatní dílčí cíle vycházely spíše z potřeby nepřesáhnout v rámci možností stanovené limity: ať už se to týkalo výše rozpočtu, či daleko menších otázek, jako je např. délka prezentace hostů konference, délka celé konference vůbec, nebo detaily jako dostatek pohárů s vínem na závěrečném přípitku po koncertě. Celou řadu těchto drobných cílů není třeba ani vyjmenovávat. Svojí běžností nijak nepředčí nutnosti a povinnosti jakékoli jiné akce a jejich úspěšné naplnění je považováno za běžnou samozřejmost a je závislé na rozumném naplánování a objektivních představách potřeb a událostí. Jako autor práce a realizátor projektu jsem si dal určité cíle i sám pro sebe. Vycházejí z předsevzetí včasného plnění naplánovaných úkolů, věnování maxima potřebného času k vytvoření důstojné a elegantní akce pro všechny přítomné i pro samotného oslavence Františka Jílka a mají spojitost i se snahou o vědomé zapojení získaných zkušeností a znalostí oboru hudebního manažerství. Pro mnoho úkolů samozřejmě není třeba sahat po učebnicově zpracovaných postupech či formulacích, ale čistě pro osvojení si určitých technik bylo třeba se tomuto nevyhýbat. Sám pro sebe jsem si též stanovil cíl stran komunikace: informovat všechny včas a o všem relevantním, být komunikativní a tolerantní, být flexibilní vůči vzniklým problémům nebo požadavkům. Celý okruh vnitřních cílů byl daleko širší. Každý, kdo pracuje na projektech a spolupracuje s lidmi a vytváří projekty pro lidi, ví, jaké bariéry, hranice a vize musí sám v sobě měnit, překonávat a dobývat. Vnější manifestací úspěšnosti či neúspěšnosti plnění těchto cílů byl pak fakt, zda jsem v posouzení ostatních byl 13

17 schopen svoje získané znalosti a zkušenosti v pravý čas správně a prakticky využít Cílová skupina Vzhledem k charakteru projektu a limitacím, s nimiž je nutno počítat při výběru učeben 03 a 205 na Hudební fakultě JAMU, nebyl projekt pojímán ve velkém měřítku. Uvažme, že se do učebny 205, kde se nakonec obě akce konané na Hudební fakultě konaly, vejde přibližně 48 posluchačů. Primárně tedy cílovou skupinou byli studenti Hudební fakulty JAMU, především oborů dirigování a kompozice, a pochopitelně i všichni ostatní studenti Janáčkovy akademie. Předpokládaný zájem byl i ze strany pedagogů JAMU. Dále byli cílovou skupinou hosté konference a celého vzpomínkového dne. Sekundárně tvořili cílovou skupinu ti, kteří se o projektu dověděli prostřednictvím plakátů umístěných např. v budovách ZUŠ Fr. Jílka či na letácích v Národním divadle Brno. Třetím způsobem tohoto typu propagace byla inzerce z vlastní iniciativy Bistra Franz, které tak chtělo nalákat co největší počet posluchačů především na večerní koncert, kde bylo k dispozici jeho občerstvení. Více o tomto typu dále v textu. Pozváni byli i členové rektorátu JAMU a vedoucí kateder Hudební fakulty. Dále byli poštou osloveni přátelé a kolegové Františka Jílka podle doporučení prof. Bártové. Co poněkud nečekaně narušilo celkové představy o návštěvnosti vzpomínkové akce, byla volba nového rektora, která připadla právě na den 16. října Toto datum bylo zveřejněno velmi krátce před vlastním konáním. V této souvislosti bylo vyhlášeno děkanské volno a návštěvnost ze strany studentů byla do značné míry snížena. 14

18 4. Produkční tým, komunikace a produkční úkoly Tato kapitola je věnována otázkám týkajícím se lidské stránky zajištění projektu. Nejprve jmenujeme všechny členy produkčního týmu spolu s jejich úkoly a povinnostmi, poté se budeme zabývat způsobem a frekvencí komunikace, jež byly zvoleny pro vnitřní realizační potřeby, a třetí oblast kapitoly bude vyčleněna jednotlivým produkčním úkolům, jejich časovému vymezení a kontextu, návaznosti a dalším aspektům Členové produkčního týmu Produkční tým sestával z pěti členů. Někteří měli na starost specifickou oblast, jiní měli širší záběr povinností. Doc. MgA. Mgr. Monika Holá, Ph.D. Proděkanka Holá byla vedoucí projektu. Měla na starosti počáteční kontakt s hosty konference tedy sestavení seznamu potenciálních přednášejících, jejich oslovení a požádání o účast, a s tím také související sestavení předběžného seznamu kontaktů. Samozřejmostí byla veškerá konzultace průběžných činností s ní, stejně jako korektury všech textů spojených s projektem. Na samotné konferenci zastávala roli moderátorky. Prof. PhDr. Jindřiška Bártová Profesorka Bártová, stejně jako proděkanka Holá, kontaktovala hosty konference a měla velkou úlohu při organizaci návštěvy přednášejících z Prahy. Její pomoc, zvláště v oblasti konzultací a korektur textových dokumentů a webových stránek, byla významná. MgA. Johana Anežka Obršlíková Magistra Obršlíková byla z pozice projektové manažerky Hudební fakulty JAMU produkčně-organizačním mentorem řešitele projektu. Byla nápomocna při smluvním zajištění všech externích spolupracovníků a večerního koncertu. Stejně tak byla nápomocna v komunikaci s grafičkou při tvorbě plakátů, letáků a bookletů. Ve spolupráci s MgA. Poláškovou byly nedocenitelné její rady v oblasti rozpočetnictví, financí a další organizace. 15

19 MgA. Kateřina Polášková Magistra Polášková měla na starosti kontrolu finančí stránky projektu, vyřizování objednávek a faktur a dohled nad správným čerpáním rozpočtu v souladu s podmínkami poskytnutých finančních prostředků ve vztahu k Hudební fakultě JAMU. Zdeněk Šimek, DiS., student 3. ročníku hudebního manažerství Hlavních oblastí činnosti bylo několik komunikace a koordinace přednášejících, tvorba webových stránek, průběžná práce na rozpočtu a vypracování žádostí, zajištění všech součástí vzpomínkového dne: tiskoviny, záznam, lidské zdroje, materiál, ad. a v postprodukční fázi vytvoření dokumentačního DVD a zpracování závěrečných zpráv. Dalšími spolupracovníky byli rektor JAMU Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. zahájení vzpomínkového dne na začátku dopolední přednášky doc. Jana Zbavitele, prof. MgA. Jindřich Petráš koordinace a organizace kvarteta lesních rohů během hudební produkce na Ústředním hřbitově Brno, průvodní slovo na ÚH a na závěrečném koncertu, Ing. Jiří Housírek technické zajištění učeben HF JAMU, BcA. Jiří Pejcha audio- a video-záznam večerního koncertu, Mgr. Radka Nesvadbová zajištění organizačních náležitostí večerního koncertu a v neposlední řade Ondřej Daněk a Magdaléna Samková, kteří asistovali v průběhu celého dne Komunikace Hlavním komunikačním kanálem mezi členy produkčního týmu byla ová komunikace. Nesla s sebou výhody uchování dřívějších zpráv pro zpětnou reflexi a především možnost vyjádření mezi všemi členy skupiny k tomu kterému tématu. ová komunikace sloužila i pro posílání návrhů tiskovin a všech textových dokumentů. Tento způsob práce rozšířilo i využití technologie Google Documents, s jejíž pomocí jsme mohli mít sdílené veškeré aktuální a relevantní materiály mezi všemi zainteresovanými členy skupiny se stálým 16

20 přehledem o aktualizacích. Běžnou komunikací pochopitelně byly telefonní sítě a v neposlední řadě osobní schůzky jednotlivých členů týmu i zorganizovaná jednání celé skupiny, naskytlo-li se téma, o kterém bylo třeba v rámci dlouhodobé vize diskutovat Seznam produkčních úkolů Seznam úkolů je rozdělen do tří hlavních kategorií podle doby, v níž bylo třeba je vyplnit či naplánovat: přípravná fáze vymezující pro účely této práce období od 19. února do 30. září 2013, dále realizační fáze, kterou uvádíme v době od 1. do 16. října včetně (probíhaly hlavní a finální přípravy a také samotný vzpomínkový den) a postprodukční fáze od 17. října 2013 do konce února Samotnou kapitolu je nutné věnovat podrobnému rozpisu úkolů, povinností a událostí naplánovaných po minutách na samotný den akce Přípravná fáze Úvodní schůzka kolem myšlenky uspořádat vzpomínkový den proběhla 19. února Zde se předběžně sestavil seznam potenciálních hostů konference, nastínil se seznam kontaktů, zdroje financování a další náležitosti pro základ samotné práce. Následující měsíc (březen) byl vyhrazen na oslovení hostů, získání kontaktů na ně, potvrzení jejich účasti a jejich předběžné informování. Zároveň jsme také začali pracovat na sestavení žádosti na Nadaci Leoše Janáčka 5 o dotaci ve výši ,- Kč, žádosti o záštitu primátora města Brna pana Onderky a další finanční podporu ve výši ,- Kč ze strany statutárního města Brna. Tato žádost se ovšem odesílala až v průběhu července. Všechny dokumenty jsou k nahlédnutí v přílohovém aparátu práce. 6 Dokumenty vznikaly ve spolupráci autora práce, magistry Poláškové a magistry Obršlíkové. V době od března do června probíhala komunikace s hosty a poskytnutí v danou chvíli dostupných informací. Zároveň byli požádáni, aby zaslali anotaci svého příspěvku a později i textovou formu své prezentace. 5 Viz Příloha D: Průvodní dopis a žádost o dotaci NLJ. 6 Viz Příloha C: Průvodní dopis a žádost o záštitu primátora. 17

Významné koncertní sály České republiky

Významné koncertní sály České republiky JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra Hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Významné koncertní sály České republiky Cenová politika pronájmu

Více

Janáčkův máj z hlediska marketingu

Janáčkův máj z hlediska marketingu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Janáčkův máj z hlediska marketingu Bakalářská práce Autor práce:

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Ideální platforma pro organizování filmového festivalu. Martin Čtvrtečka

Ideální platforma pro organizování filmového festivalu. Martin Čtvrtečka Ideální platforma pro organizování filmového festivalu Martin Čtvrtečka Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve

Více

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 3 ročník 13 Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz Vlastivědné muzeum Jesenicka a Arnošt Goldflam zvou do nové

Více

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Téma: Povodně 2013. Visegradská cena pro Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. číslo 4. ročník 13. www.cz-museums.cz

Téma: Povodně 2013. Visegradská cena pro Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. číslo 4. ročník 13. www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 13 Téma: Povodně 2013 Visegradská cena pro Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě www.cz-museums.cz 240 DNÕ A ämitec! PODPORA WINDOWS

Více

Platy zaměstnanců ZUŠ a jejich specifika

Platy zaměstnanců ZUŠ a jejich specifika ZUS_09_11_zlom 31.8.2011 14:13 Stránka 1 PRACOVNÍ PRÁVO Platy zaměstnanců ZUŠ a jejich specifika PaedDr. Jan Mikáč, poradenské služby ve školství Poskytování platu v základních umûleck ch kolách (dále

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

JAMU 2012/II 2013/I. uvnitř čísla: JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) str. 1. JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ

JAMU 2012/II 2013/I. uvnitř čísla: JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) str. 1. JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) JAMU 2012/II 2013/I Jednou z nejdůležitějších událostí stávajícího akademického roku 2012/2013 bylo bezpochyby otevření

Více

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006 61. kongres OEC v Toulouse KONTAKTY Institut Svazu účetních, a. s. V Tůních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz E-mail:

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel Bakalářská

Více

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka Marketing a propagace HaDivadla Luděk Žatečka Bakalářská práce 2012/2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu a propagace divadla. Nejprve se věnuje teoretickým poznatkům dané

Více

DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ

DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ 3D DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ŽÁKŮ - ČÍM MŮŽE PŘISPĚT ŠKOLA? Příručka pro vedení základních škol a další pedagogické pracovníky Kde vzít peníze na kroužky? Co s žáky, kteří na kroužky

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Změna je život II Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží, realizovaného v rámci projektu

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Téma: Velká válka v muzeích

Téma: Velká válka v muzeích v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 5 ročník 14 Téma: Velká válka v muzeích Jak hospodaří muzea umění Doporučení OMG k vydávání sbírek www.cz-museums.cz Moderní komunikace s návštěvníky

Více

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007 Občanské sdružení Slovo 21 Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize březen 2006 červenec 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Popularizace, marketing a medializace vědy Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Odborem

Více