František Jílek ( ) Osobnost dirigenta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "František Jílek (1913 1993) Osobnost dirigenta"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství František Jílek ( ) Osobnost dirigenta Absolventský projekt Autor práce: Zdeněk Šimek, DiS. Vedoucí práce: doc. MgA. Mgr. Monika Holá, Ph.D. Oponent práce: MgA. Hana Krejčí, Ph.D. Brno 2014

2 Bibliografický záznam ŠIMEK, Zdeněk. František Jílek ( ) Osobnost dirigenta [František Jílek ( ) The Figure of a Conductor]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství, s. 38. Vedoucí bakalářské práce doc. MgA. Mgr. Monika Holá, Ph.D. Anotace Absolventský projekt František Jílek ( ) Osobnost dirigenta se uskutečnil 16. října 2013 jako jednodenní vzpomínková událost ke dvojímu životnímu jubileu umělce. Kladl si za cíl připomenout dirigenta Jílka během celého dne v několika rovinách jako osobnost, dirigenta, pedagoga, klavíristu a skladatele. Annotation The graduation project František Jílek ( ) The Figure of a Conductor was held on October 16, 2013 as a day of remembrance of the artist in the event of his double life anniversary. The purpose was to remind of the conductor Jílek throughout the day on several levels - as a person, conductor, teacher, pianist and composer. Klíčová slova František Jílek, dirigent, skladatel, konference, jubileum Keywords František Jílek, conductor, composer, conference, anniversary

3 Obsah Předmluva Krátce o životě Františka Jílka Obecný popis projektu Dramaturgie projektu Průběh vzpomínkového dne Dopolední přednáška doc. Jana Zbavitele Pietní akt u hrobu Fr. Jílka Konference Osobnost dirigenta Slavnostní koncert v Besedním domě Ostatní výstupy projektu Parametry vizuálních prvků webu a tiskovin Cíle projektu a cílová skupina Cíle projektu Cílová skupina Produkční tým, komunikace a produkční úkoly Členové produkčního týmu Komunikace Seznam produkčních úkolů Přípravná fáze Realizační fáze Harmonogram dne 16. října Postprodukční fáze O rizicích a rizikových scénářích Propagace a partneři Propagace Partneři a sponzoři Finance a právní náležitosti Rozpočet Řešení smluvních a finančních dokumentů Hodnocení a závěr Seznam zkratek Seznam příloh... 38

4 Předmluva František Jílek byl dirigent brněnské hudební scény minulého století a právě v roce 2013 se sešla hned dvě jeho významná životní jubilea 100 let od narození a 20 let od úmrtí. V rámci této speciální události se na mě obrátila paní proděkanka Holá s nabídkou organizace vzpomínkové akce František Jílek ( ) Osobnost dirigenta, kterou bych mohl mít jako svůj absolventský projekt. K mé hanbě neměl jsem tehdy příliš jasnou představu o tom, kdo František Jílek vlastně byl a co jeho celoživotní dílo představuje. Avšak ani není divu o jeho odkazu, o jeho působení nemá člověk, který se teprve před nedávnem začal zabývat uměleckou divadelní a symfonickou oblastí, v podstatě žádnou šanci se dovědět. Ani ve Filharmonii Brno, ani v Národním divadle Brno ani na jednom z těchto míst není jediná připomínka významné dlouholeté práce tohoto jedinečného dirigenta. A není tomu tak pouze v jeho případě. Je mnoho dalších skvělých umělců, o jejichž studiu, působení či koncertování nemáme tušení právě pro nedostatek materiálů o jejich odkazu. Jako jeden z příkladů uveďme klavírního virtuosa Firkušného. Poté, co jsem se blíže seznámil s činností Františka Jílka a s kvalitou jeho práce, sama od sebe pro mě vznikla moje vlastní vize a touha uspořádání vzpomínkové akce nazvěme to jakýmsi vzdáním úcty kvalitní hudbě a tvrdé práci a snahou přenést uvědomění si těchto kvalit i na ostatní posluchače či návštěvníky jednotlivých akcí vzpomínkového dne. Upřímně, nejsem si zcela jistý, jaký byl původní záměr pořádání této události doc. Holé nebo prof. Bártové možná jejich představa byla podobná té mojí, možná šlo jen o formální připomenutí významného data. Nevím. Ale jsem přesvědčen, že vize aktualizování a přenesení významu a způsobu práce Františka Jílka do dnešní doby bylo hnacím motorem pro všechny členy produkčního týmu. 1

5 1. Krátce o životě Františka Jílka František Jílek se narodil v Brně v rodině, v níž byly zřejmé hudební geny. Sestra Anna studovala konzervatoř a její mladší bratr František si přehrával na klavír všechny její noty. Také improvizoval a tato schopnost jej přivedla ve 14 letech do brněnských kin, kde klavírní improvizací podkresloval němé filmy. Tak si vydělával i na studia. Na brněnské konzervatoři vystudoval hned tři obory, hru na klavír, dirigování a skladbu a ve studiu skladby pak pokračoval i na mistrovské škole v Praze u Vítězslava Nováka. Studium ukončil v roce 1939 a nastoupil na místo dirigenta opery v Ostravě. Seznámil se tam se základním operním repertoárem a už tehdy se rýsovaly jeho mimořádné předpoklady pro interpretaci hudby dvacátého století. Proto jej šéf opery Jaroslav Vogel pověřil nastudováním československé premiéry opery Bohuslava Martinů Veselohra na mostě, která se uskutečnila v roce Po úspěšném konkurzním představení získal v tomtéž roce místo dirigenta opery v Brně. Jako první nastudoval Fibichovu operu Šárka a po ní následovaly mnohé další inscenace ponejvíce českého nebo slovanského repertoáru. V roce 1952 se František Jílek stal šéfem opery Státního divadla v Brně. Na místo dramaturga a dirigenta nastoupil v té době Václav Nosek a spolupráce těchto dvou umělců znamenala počátek jedné z nejvýznamnějších etap v dějinách brněnské opery. Nosek byl iniciátorem dramaturgické linie Janáček-Martinů Prokofjev a Jílek ji plně podporoval a umocňoval svým skvělým hudebním nastudováním. Výsledkem byly tak výjimečné inscenace jako československá premiéra Řeckých pašijí Bohuslava Martinů a Ohnivého anděla Sergeje Prokofjeva, inscenace Katěriny Izmajlovové Dmitrije Šostakoviče i původních premiér současných českých skladatelů. Nejpodstatnějším přínosem Františka Jílka však byla interpretace děl Leoše Janáčka. Jílek byl iniciátorem a hlavním interpretem prvního významného janáčkovského festivalu, který se uskutečnil v roce 1958 v Brně a na jehož programu byla mimo jiné původní premiéra Janáčkovy čtvrté opery Osud pod Jílkovou taktovkou. František Jílek prováděl Janáčkova díla vždy na základě důkladného studia pramenného materiálu v Janáčkově archivu Moravského 2

6 zemského muzea. Jeho Janáček byl tedy vždy autentický a přesvědčoval precizností, logičností a výsostnou dramatičností. Jako šéf opery působil František Jílek v brněnském divadle plných třicet let. Nastudoval přes padesát titulů a v čele svého souboru vyjel dvaadvacetkrát za hranice reprezentovat českou operní tvorbu, nejčastěji s díly Bedřicha Smetany a Leoše Janáčka. Když mu bylo pětašedesát let, ukončil svoji činnost v divadle a přijal nabízené místo šéfdirigenta Státní filharmonie Brno. Během své pětileté činnosti v této funkci se mu podařilo přivést i toto těleso na jeden z vrcholů jeho dosavadní existence. Umění Františka Jílka mělo možnost poznat a ocenit i obecenstvo v mnoha státech Evropy i zámoří. Poslední koncert s brněnskou filharmonií dirigoval František Jílek v dubnu 1990 a pak ještě s tímtéž orchestrem dokončil nahrávání kompletu Janáčkova orchestrálního díla pro Supraphon. 3

7 2. Obecný popis projektu Projekt František Jílek ( ) Osobnost dirigenta byl pořádaný Hudební fakultou JAMU u příležitosti oslav dvojího životního jubilea jmenovaného dirigenta. Jednalo se o celodenní akci, která se uskutečnila 16. října Na projekt je možno nahlížet ze dvou úhlů pohledu prvním je, jak již bylo zmíněno v úvodní kapitole, snaha o přiblížení dirigentské osobnosti Františka Jílka dnešním studentům, posluchačům a široké i odborné veřejnosti a druhým je účel čistě studijní: tedy takový, na němž mohl autor jako student hudebního manažerství uplatnit získané znalosti a dovednosti organizace, technické pohotovosti a celkové kvality práce a celý výstup tedy celý vzpomínkový den poté představit jako vlastní prezentaci dokazující dosaženou úroveň v rámci dosavadního manažerského vzdělání na Hudební fakultě JAMU. O podrobněji zpracovaných cílech projektu pojednává příslušná kapitola této práce Dramaturgie projektu Dramaturgie celého dne byla koncipována do čtyř hlavních událostí, které měly dirigenta Jílka připomenout hned v několika rovinách jako osobnost, dirigenta, pedagoga, klavíristu i skladatele. Původní návrh průběhu celého dne se od toho finálního poněkud lišil a musel se operativně změnit nedlouho před termínem konání. V původním plánu den začínal samotnou konferencí, následnou návštěvou Jílkova hrobu na Ústředním hřbitově Brno, po přestávce na oběd měl proběhnout dirigentský workshop doc. Zbavitele (určený především pro studenty dirigování a skladby Hudební fakulty JAMU) a vrcholem dne, jako tomu bylo i ve skutečnosti, se měl stát závěrečný koncert. Změny proběhly kvůli časovým nesrovnalostem ve zkouškách s ostravským orchestrem, kterých se doc. Zbavitel musel účastnit právě v době plánovaného workshopu. A tak vznikla potřeba vytvořit plán nový a samozřejmě i celý průběh produkčních úkolů dne. Jak se den uskutečnil, ilustrují následující podkapitoly. 4

8 2.2. Průběh vzpomínkového dne Zde je uvedeno konečné pořadí jednotlivých událostí dne se všemi náležitostmi, které bylo třeba vykonat pro korektní a bezchybný průběh. Detailní zpracování jednotlivých produkčních úkolů je k dispozici dále v textu v kapitole 5.3. Seznam produkčních úkolů Dopolední přednáška doc. Jana Zbavitele Tématem přednášky doc. Jana Zbavitele, přímého žáka Františka Jílka, byla detailní analýza Jílkova přístupu k interpretaci Janáčkovy hudby, jakož i načrtnutí Jílkova uměleckého významu a odkazu současným dirigentům. Přednáška, probíhající v době od 10:00 do 12:00, byla určena především studentům oborů dirigování a skladby Hudební fakulty JAMU. Místem jejího konání byla učebna č. 003 na Hudební fakultě. Nutno podotknout, že původní představa návštěvnosti byla odhadem posluchačů. O to překvapivější byla účast téměř 50 posluchačů. Z tohoto důvodu byla přednáška operativně přesunuta do posluchárny 205. Během této části nebylo nutné organizovat žádné speciální přípravy prostor, neboť doc. Zbavitel je sám ze svého pedagogického působení velmi dobře obeznámen s technickou vybaveností obou místností. Samozřejmostí ovšem byla kontrola funkčnosti počítače, audio přehrávače a projektoru, kterou zajistil Ing. Jiří Housírek. Produkčním úkolem bylo pouze připravit směrovky k náhradnímu místu konání na Hudební fakultě a zajištění prezentace loga Statutárního města Brna Pietní akt u hrobu Fr. Jílka Od 12:30 do 13:00 proběhl na Ústředním hřbitově v Brně na čestném pohřebišti u hrobu Františka Jílka pietní akt, jehož součástí byla promluva děkana Hudební fakulty JAMU prof. MgA. Jindřicha Petráše, krátká recitace a čtyři hudební vstupy žesťového kvarteta. Po skončení pietního aktu byli všichni převezeni zpět k Hudební fakultě JAMU objednaným autobusem DPMB, zajišťujícím obě cesty. 5

9 Organizačně sestávala tato krátká událost hned z několika úkolů: Úprava a úklid hrobu Fr. Jílka den před akcí. Zajištění přepravy mezi Hudební fakultou JAMU a Ústředním hřbitovem Brno. To bylo organizováno prostřednictvím objednávky speciální dopravy u Dopravního podniku města Brna. Více je toto téma zpracováno ve finanční části práce. Zajištění věnce na hrob Fr. Jílka. Ten byl objednán v květinářství KALA na ulici Česká tři dny předem. Zajištění hudebního souboru studentů Hudební fakulty JAMU oboru dechových hudebních nástrojů a koordinace jejich repertoáru podle potřeb této události. Domluvení recitace se všemi smluvními náležitostmi Konference Osobnost dirigenta Konference probíhala na Hudební fakultě JAMU v době od 14:30 do 18:00 hodin. Přednášející, kteří přijali pozvání k přednesení svého příspěvku, byli: Prof. PhDr. Jindřiška Bártová profesorka Hudební fakulty JAMU v Brně, na níž vede Katedru hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství a přednáší hudbu dvacátého století a vývojové trendy v dějinách vokální hudby. Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc. profesor Pedagogické fakulty univerzity v Ostravě, který se badatelsky věnuje hudební teorii a regionální hudební historiografii. Je spoluautorem více jak deseti publikací, autorem necelé stovky studií a statí v českých odborných časopisech a sbornících a také více než dvou set kritik a recenzí. Též se podílel na souborném kritickém vydávání děl Leoše Janáčka. Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D. pedagožka na Hudební fakultě JAMU. Odbornou pozornost věnuje především hudbě století. Dramaturgicky spolupracuje s festivaly a organizátory koncertů, věnuje se hudební publicistice a redakční práci. Zabývala se rovněž hudebně organizační činností, propagací a public relations. 6

10 MgA. Jan Hlaváč pedagog a redaktor a dramaturg Českého rozhlasu v Brně. Spolupracuje s různými sólisty a je členem direktoria MHF Brno a MHF Janáček Brno. Podílí se na vydavatelské činnosti, zejména v rámci Českého rozhlasu. Prof. Václav Věžník pedagog a operní režisér. V České republice není jediné profesionální operní divadlo, na kterém by Václav Věžník neuvedl některou ze svých podnětných inscenací. V zahraničí patří k nejuznávanějším českým operním tvůrcům; zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech pravidelně s úspěchem režíroval v mnoha evropských prestižních operních divadlech. Řadu let se věnoval pedagogické činnosti na Hudební fakultě JAMU v Brně. Po vzniku Státní opery Praha počátkem devadesátých let působil určité období ve funkci uměleckého šéfa této instituce. V roce 2005 obdržel Cenu města Brna v oboru Dramatické umění. Richard Novák operní pěvec. Hostuje v pražském i brněnském Národním divadle, účastní se Pražského jara a dalších prestižních festivalů. Jeho repertoár obsahuje většinu významných basových rolí české i světové operní literatury. Skvěle se uplatňuje v repertoáru oratorním a kantátovém; niternou výrazovostí vyniká v oblasti koncertní písně. Novákovu interpretační tvorbu dokumentuje nespočet nahrávek gramofonových desek, CD, rozhlasových a televizních záznamů. Roku 1986 získal titul Zasloužilý umělec, později Cenu města Brna, Cenu Thálie a v roce 2005 Cenu Ministerstva kultury České republiky. PhDr. Jiří Beneš pracuje ve Filharmonii Brno od jejího vzniku, a to původně jako violista, programový komentátor a člen Moravského kvarteta, od roku 1992 jako dramaturg, dnes jako dramaturg-redaktor. Byl a je činný také publicisticky a organizačně; podílel se na vzniku a prvních ročnících festivalu Concentus Moraviae, v letech byl dramaturgem festivalu Moravský podzim. Pedagogicky působil na brněnské konzervatoři, JAMU a na Filosofické fakultě MU. MgA. Elena Knápková absolventka Hudební fakulty JAMU. Svým příspěvkem představila Františka Jílka jako pedagoga a skladatele-klavíristu. Spolu s kolegou BcA. Martinem Pokorným 7

11 interpretovali dvě věty z Janáčkovy Sinfonietty v Jílkově úpravě pro čtyřruční klavír. Mgr. Jaroslav Fuksa - ředitel ZUŠ Fr. Jílka, o níž se především zmínil ve svém příspěvku včetně události přejmenování této ZUŠ na ZUŠ Fr. Jílka. V důsledku nutnosti změn průběhu celého vzpomínkového dne nemohl být ředitel Fuksa na konferenci přítomen kvůli jiným pracovním povinnostem. Jeho příspěvek byl však vytištěn a všem příchozím rozdán k přečtení. Původním záměrem bylo i pozvání přednášejících z HAMU v Praze, na které bylo vynaloženo skutečně značné úsilí. Ovšem shledalo se s nezdarem, vysvětleným, že nikdo z odborníků, pedagogů či doktorandů působících na HAMU není kompetentně obeznámen s tématem dirigenta Jílka. Stejně tak odmítla pozvání pedagožka VŠMU v Bratislavě doc. Mgr. art. Magdaléna Blahušiaková. Ke konferenci bylo nutno připravit učebnu 205 po stránce technické vybavenosti samozřejmá byla opět příprava projektoru, audio přehrávání a počítače. K tomu přibyla ještě potřeba nachystat audio-video záznam, protože konference měla po zpracování sloužit jako případný studijní materiál studentům Hudební fakulty JAMU a z jednotlivých příspěvků měl být vydán krátký sborník v tištěné podobě. Dalším produkčním úkolem bylo zajištění občerstvení během přestávky. K tomuto účelu jsme několik týdnů dopředu vyžádali cenovou nabídku tří cateringových firem, se kterými JAMU v minulosti spolupracovala. Nakonec byla vybrána firma Občerstvení Rychlík. Dodatečné informace o výběru dodavatelské firmy se můžete dovědět v kapitole 7.2. Řešení smluvních a finančních dokumentů. V průběhu celého dne měli studenti JAMU a návštěvníci možnost shlédnout výstavu o Františku Jílkovi zapůjčenou Národním divadlem Brno, kterou NDB organizovalo jako součást vlastních oslav. Výstava byla instalována den předem na chodbě Hudební fakulty JAMU ve druhém patře u výtahu. Z dalších náležitostí, které s konferencí souvisely, uveďme např. předání tašek s dárkovými předměty poskytnutými městem Brnem, podpis přednášejících 8

12 kvůli souhlasu s uvedením jejich příspěvku na dokumentačním DVD 1, registrace účastníků, příprava programu konference, označení místností na Hudební fakultě JAMU atd. Podrobný seznam a popis jednotlivých činností je dále v kapitole 5.3. Seznam produkčních úkolů Slavnostní koncert v Besedním domě Vzpomínkový den uzavřel slavnostní koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava se sólisty Milanem Al-Ashhabem (HAMU Praha), Alenou Nevimovou a Markem Belkem (oba HF JAMU) pod taktovkou dirigentů prof. Rostislava Hališky a doc. Jana Zbavitele. Celý koncert uvedl děkan Hudební fakulty JAMU Jindřich Petráš. Zároveň tím i shrnul průběh celého dne a jednodenní oslavu dvojího životního jubilea ukončil. Následný koncert měl tento program: František Jílek Těšínský tanec, Dmitrij Šostakovič Koncert pro housle a orchestr č. 1 a-moll, op. 99, Bedřich Smetana Prodaná nevěsta (furiant a výstup Mařenky a Vaška), Leoš Janáček Její pastorkyňa (modlitba Jenůfy z 2. dějství), Leoš Janáček meziaktní hudba z opery Příhody lišky Bystroušky (v úpravě Františka Jílka). Organizace orchestru, jeho příjezdu a zkoušek v Besedním domě byla pod dohledem Koncertního oddělení JAMU, protože koncert byl nejen součástí jílkovské akce, ale také řádným orchestrálním koncertem JAMU. Vstup na koncert byl zdarma. Co se týče našich příprav výstava o Františku Jílkovi byla přestěhována do foyer Besedního domu, aby tak mohla být shlédnuta posluchači koncertu, kteří se neúčastnili ostatních akcí vzpomínkového dne. Během samotného koncertu bylo třeba zajistit audio-video záznam, který po domluvě zabezpečil odborný asistent BcA. Jiří Pejcha, dále květiny pro dirigenty, sólisty a čestného hosta celého vzpomínkového dne dceru Františka 1 Formulář k podpisu je k nahlédnutí v přílohové části: Příloha A: Podpisový formulář k souhlasu s uveřejnění příspěvku na dokumentačním DVD. 9

13 Jílka paní Milenu Chromkovou. Květiny byly, stejně jako věnec na hrob Fr. Jílka, objednány v květinářství KALA na ulici Česká. Na přestávku během koncertu bylo zařízeno občerstvení u firmy Bistro Franz a závěrečný přípitek pro zvané hosty ve foyer Besedního domu poskytla ještě jednou firma Občerstvení Rychlík. K celému průběhu jednotlivých akcí je nutno uvést několik dalších informací ze všech akcí byla pořízena fotodokumentace Ondřejem Daňkem, který se ochotně věnoval i kamerovému záznamu konference a závěrečného koncertu. Rovněž asistoval při pořízení audio-nahrávky příspěvků konference. Během závěrečného koncertu předávala květiny Magdaléna Samková. Na průběh celého vzpomínkového dne z pohledu produkčně-organizačního dohlížela MgA. Johana Obršlíková a spolu s ní jsme úspěšně realizovali jednotlivé úkoly podle připraveného harmonogramu. Slavnostní koncert navštívilo přes 300 posluchačů Ostatní výstupy projektu Za výstupy projektu můžeme považovat samozřejmě každou jednotlivou akci vzpomínkového dne. Za hmotné (ostatní) výstupy pak: plakát A3, leták A6 2, webové stránky akce, průvodní texty ke konferenci (program + anotace) a večernímu koncertu 3, AV záznam konference na HDD a minidv kazetách, fotodokumentaci jednotlivých akcí, dokumentační DVD. 4 V původním záměru bylo následné vydání malého tištěného sborníku všech příspěvků konference Osobnost dirigenta. Mnohé příspěvky se ovšem odchylovaly od původních zadání či byly zcela improvizované a studijní hodnota 2 Viz Příloha B: Plakát a leták akce (obrazová příloha). 3 Viz Příloha H: Program konference ; Příloha I: Program večerního koncertu. 4 Viz Příloha J: Booklet a potisk dokumentačního DVD (obrazová příloha). 10

14 nebyla tolik koncentrovaná. Vydání sborníku proto ztratilo význam. Veškeré příspěvky jsou ovšem k dispozici ve formě audio-záznamu a textového přepisu na dokumentačním DVD Parametry vizuálních prvků webu a tiskovin Oblastí, kterou nesmíme opomenout, a která hrála významnou úlohu při tvorbě vzhledu letáků, plakátů a v neposlední řadě webových stránek a uživatelského prostředí dokumentačního DVD, je volba prvků a parametrů, které byly použity na všech zmíněných nosičích. Celkový koncept vycházel z myšlenky protikladů staré X nové, analogové X digitální. Protože autor nechtěl, aby osobnost Františka Jílka působila vzdáleně, neaktuálně a dávno zapomenutá v historii, nebylo pro něj myslitelné využít na plakát a další tiskoviny oskenované fotografie nesoucí zřetelné znaky stáří neostré, se stopami prachu, poškrábané. Proto zvolil časově náročnější cestu a veškeré fotografie, jež byly během projektu použity, digitálně vyčistil. Pro prezentaci byly dále zvoleny následující barvy jasné a kontrastní: - Černá (Hex: #000000; RGB: 0, 0, 0), - Šedá (Hex: #8C8C8C; RGB: 140, 140, 140), - Žlutá (Hex: #E6B715; RGB: 230, 183, 21), - Žluto-oranžová (Hex: #CBA61A; RGB: 203, 166, 26), - Zelená (nejmenší využití) (Hex: #9BDB18; RGB: 155, 219, 24). Font písma dále sjednocující všechny projektové dokumenty byl Trebuchet MS. 11

15 3. Cíle projektu a cílová skupina Následující kapitola se bude zabývat oblastí cílů, ať už se jedná o skutečnosti, kterých bylo třeba dosáhnout, aby byla formálně naplněna potřeba samotné existence projektu, nebo ať jde o cíle, které mají hlubší a trvalejší význam a jejichž naplnění může kladně vyvážit i určité nedostatky oněch cílů praktických a měřitelných. V neposlední řadě je zde třeba rozebrat, pro koho byl vlastně celý projekt určen, koho jsme jím chtěli obohatit Cíle projektu Je asi zřejmé, že jedná-li se o projekt, jehož nejdůležitějším obsahem je právě natolik abstraktní skutek vzdání úcty zesnulému umělci a snaha o převedení jeho odkazu do dnešní doby či probuzení zájmu o jeho činnost v návštěvnících vzpomínkového dne, nebude vůbec lehké (ne-li nemožné) odhadnout nebo dokonce změřit úspěšnost takového cíle. Pro posouzení naplnění vedoucí myšlenky projektu proto musí posloužit přímé pozorování a několik ových ohlasů od jednotlivých návštěvníků, kterých se mi, autorovi, dostalo. Avšak ne všechny cíle, které jsme si stanovili, abychom mohli potvrdit či vyvrátit, že akce byla úspěšná, jsou takto neuchopitelné a abstraktní. Prvním z měřitelných cílů, který se přímo nabízí, je účast návštěvníků na jednotlivých akcích. Jak bylo uvedeno dříve v textu, předpokládaný počet posluchačů na úvodní přednášce doc. Jana Zbavitele byl 15 až 20. Naše očekávání překonala účast více než dvojnásobná. Počet účastníků pietního aktu přesahoval v realitě o téměř 10 osob (tedy 30 osob celkem) původní předpoklad. Stejně tak byly naplněny i naše předpoklady o účasti na konferenci Osobnost dirigenta, na níž bylo po celou dobu jejího trvání mezi 25 až 30 posluchači. Poněkud otevřená byla naše očekávání návštěvnosti večerního koncertu. Ačkoli jsme v rámci naší akce podnikli pro jeho propagaci maximum, stále jsme tušili, že povědomí o něm není dostatečné. Proto jsme se obávali, že sál Besedního domu nebude naplněn podle našich přání. Předpokládaná návštěvnost tedy byla kolem 100 posluchačů. K našemu potěšení bylo zaplněno bezmála 350 míst 12

16 a koncert se tak stal výjimečnou událostí s jedinečnou atmosférou zájmu o hudbu, osobnost a odkaz dirigenta Jílka. U jednotlivých částí dne se tedy počítalo přibližně s tímto počtem návštěvníků: dopolední přednáška: 20 osob (kapacita uč. 03 je asi 20 osob max.), pietní akt na hřbitově: osob (omezením je maximální počet míst v přistaveném autobuse, který disponuje 32 místy k sezení), konference: osob (uč. 205 má kapacitu 48 míst k sezení), slavnostní koncert: 100-? osob (kapacita sálu je cca 440 míst). Po krátké úvaze je třeba říci, že uvedené dva cíle byly jediné, které bylo potřeba naplnit či předčit, abychom byli s výsledkem formálně spokojeni. Ostatní dílčí cíle vycházely spíše z potřeby nepřesáhnout v rámci možností stanovené limity: ať už se to týkalo výše rozpočtu, či daleko menších otázek, jako je např. délka prezentace hostů konference, délka celé konference vůbec, nebo detaily jako dostatek pohárů s vínem na závěrečném přípitku po koncertě. Celou řadu těchto drobných cílů není třeba ani vyjmenovávat. Svojí běžností nijak nepředčí nutnosti a povinnosti jakékoli jiné akce a jejich úspěšné naplnění je považováno za běžnou samozřejmost a je závislé na rozumném naplánování a objektivních představách potřeb a událostí. Jako autor práce a realizátor projektu jsem si dal určité cíle i sám pro sebe. Vycházejí z předsevzetí včasného plnění naplánovaných úkolů, věnování maxima potřebného času k vytvoření důstojné a elegantní akce pro všechny přítomné i pro samotného oslavence Františka Jílka a mají spojitost i se snahou o vědomé zapojení získaných zkušeností a znalostí oboru hudebního manažerství. Pro mnoho úkolů samozřejmě není třeba sahat po učebnicově zpracovaných postupech či formulacích, ale čistě pro osvojení si určitých technik bylo třeba se tomuto nevyhýbat. Sám pro sebe jsem si též stanovil cíl stran komunikace: informovat všechny včas a o všem relevantním, být komunikativní a tolerantní, být flexibilní vůči vzniklým problémům nebo požadavkům. Celý okruh vnitřních cílů byl daleko širší. Každý, kdo pracuje na projektech a spolupracuje s lidmi a vytváří projekty pro lidi, ví, jaké bariéry, hranice a vize musí sám v sobě měnit, překonávat a dobývat. Vnější manifestací úspěšnosti či neúspěšnosti plnění těchto cílů byl pak fakt, zda jsem v posouzení ostatních byl 13

17 schopen svoje získané znalosti a zkušenosti v pravý čas správně a prakticky využít Cílová skupina Vzhledem k charakteru projektu a limitacím, s nimiž je nutno počítat při výběru učeben 03 a 205 na Hudební fakultě JAMU, nebyl projekt pojímán ve velkém měřítku. Uvažme, že se do učebny 205, kde se nakonec obě akce konané na Hudební fakultě konaly, vejde přibližně 48 posluchačů. Primárně tedy cílovou skupinou byli studenti Hudební fakulty JAMU, především oborů dirigování a kompozice, a pochopitelně i všichni ostatní studenti Janáčkovy akademie. Předpokládaný zájem byl i ze strany pedagogů JAMU. Dále byli cílovou skupinou hosté konference a celého vzpomínkového dne. Sekundárně tvořili cílovou skupinu ti, kteří se o projektu dověděli prostřednictvím plakátů umístěných např. v budovách ZUŠ Fr. Jílka či na letácích v Národním divadle Brno. Třetím způsobem tohoto typu propagace byla inzerce z vlastní iniciativy Bistra Franz, které tak chtělo nalákat co největší počet posluchačů především na večerní koncert, kde bylo k dispozici jeho občerstvení. Více o tomto typu dále v textu. Pozváni byli i členové rektorátu JAMU a vedoucí kateder Hudební fakulty. Dále byli poštou osloveni přátelé a kolegové Františka Jílka podle doporučení prof. Bártové. Co poněkud nečekaně narušilo celkové představy o návštěvnosti vzpomínkové akce, byla volba nového rektora, která připadla právě na den 16. října Toto datum bylo zveřejněno velmi krátce před vlastním konáním. V této souvislosti bylo vyhlášeno děkanské volno a návštěvnost ze strany studentů byla do značné míry snížena. 14

18 4. Produkční tým, komunikace a produkční úkoly Tato kapitola je věnována otázkám týkajícím se lidské stránky zajištění projektu. Nejprve jmenujeme všechny členy produkčního týmu spolu s jejich úkoly a povinnostmi, poté se budeme zabývat způsobem a frekvencí komunikace, jež byly zvoleny pro vnitřní realizační potřeby, a třetí oblast kapitoly bude vyčleněna jednotlivým produkčním úkolům, jejich časovému vymezení a kontextu, návaznosti a dalším aspektům Členové produkčního týmu Produkční tým sestával z pěti členů. Někteří měli na starost specifickou oblast, jiní měli širší záběr povinností. Doc. MgA. Mgr. Monika Holá, Ph.D. Proděkanka Holá byla vedoucí projektu. Měla na starosti počáteční kontakt s hosty konference tedy sestavení seznamu potenciálních přednášejících, jejich oslovení a požádání o účast, a s tím také související sestavení předběžného seznamu kontaktů. Samozřejmostí byla veškerá konzultace průběžných činností s ní, stejně jako korektury všech textů spojených s projektem. Na samotné konferenci zastávala roli moderátorky. Prof. PhDr. Jindřiška Bártová Profesorka Bártová, stejně jako proděkanka Holá, kontaktovala hosty konference a měla velkou úlohu při organizaci návštěvy přednášejících z Prahy. Její pomoc, zvláště v oblasti konzultací a korektur textových dokumentů a webových stránek, byla významná. MgA. Johana Anežka Obršlíková Magistra Obršlíková byla z pozice projektové manažerky Hudební fakulty JAMU produkčně-organizačním mentorem řešitele projektu. Byla nápomocna při smluvním zajištění všech externích spolupracovníků a večerního koncertu. Stejně tak byla nápomocna v komunikaci s grafičkou při tvorbě plakátů, letáků a bookletů. Ve spolupráci s MgA. Poláškovou byly nedocenitelné její rady v oblasti rozpočetnictví, financí a další organizace. 15

19 MgA. Kateřina Polášková Magistra Polášková měla na starosti kontrolu finančí stránky projektu, vyřizování objednávek a faktur a dohled nad správným čerpáním rozpočtu v souladu s podmínkami poskytnutých finančních prostředků ve vztahu k Hudební fakultě JAMU. Zdeněk Šimek, DiS., student 3. ročníku hudebního manažerství Hlavních oblastí činnosti bylo několik komunikace a koordinace přednášejících, tvorba webových stránek, průběžná práce na rozpočtu a vypracování žádostí, zajištění všech součástí vzpomínkového dne: tiskoviny, záznam, lidské zdroje, materiál, ad. a v postprodukční fázi vytvoření dokumentačního DVD a zpracování závěrečných zpráv. Dalšími spolupracovníky byli rektor JAMU Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. zahájení vzpomínkového dne na začátku dopolední přednášky doc. Jana Zbavitele, prof. MgA. Jindřich Petráš koordinace a organizace kvarteta lesních rohů během hudební produkce na Ústředním hřbitově Brno, průvodní slovo na ÚH a na závěrečném koncertu, Ing. Jiří Housírek technické zajištění učeben HF JAMU, BcA. Jiří Pejcha audio- a video-záznam večerního koncertu, Mgr. Radka Nesvadbová zajištění organizačních náležitostí večerního koncertu a v neposlední řade Ondřej Daněk a Magdaléna Samková, kteří asistovali v průběhu celého dne Komunikace Hlavním komunikačním kanálem mezi členy produkčního týmu byla ová komunikace. Nesla s sebou výhody uchování dřívějších zpráv pro zpětnou reflexi a především možnost vyjádření mezi všemi členy skupiny k tomu kterému tématu. ová komunikace sloužila i pro posílání návrhů tiskovin a všech textových dokumentů. Tento způsob práce rozšířilo i využití technologie Google Documents, s jejíž pomocí jsme mohli mít sdílené veškeré aktuální a relevantní materiály mezi všemi zainteresovanými členy skupiny se stálým 16

20 přehledem o aktualizacích. Běžnou komunikací pochopitelně byly telefonní sítě a v neposlední řadě osobní schůzky jednotlivých členů týmu i zorganizovaná jednání celé skupiny, naskytlo-li se téma, o kterém bylo třeba v rámci dlouhodobé vize diskutovat Seznam produkčních úkolů Seznam úkolů je rozdělen do tří hlavních kategorií podle doby, v níž bylo třeba je vyplnit či naplánovat: přípravná fáze vymezující pro účely této práce období od 19. února do 30. září 2013, dále realizační fáze, kterou uvádíme v době od 1. do 16. října včetně (probíhaly hlavní a finální přípravy a také samotný vzpomínkový den) a postprodukční fáze od 17. října 2013 do konce února Samotnou kapitolu je nutné věnovat podrobnému rozpisu úkolů, povinností a událostí naplánovaných po minutách na samotný den akce Přípravná fáze Úvodní schůzka kolem myšlenky uspořádat vzpomínkový den proběhla 19. února Zde se předběžně sestavil seznam potenciálních hostů konference, nastínil se seznam kontaktů, zdroje financování a další náležitosti pro základ samotné práce. Následující měsíc (březen) byl vyhrazen na oslovení hostů, získání kontaktů na ně, potvrzení jejich účasti a jejich předběžné informování. Zároveň jsme také začali pracovat na sestavení žádosti na Nadaci Leoše Janáčka 5 o dotaci ve výši ,- Kč, žádosti o záštitu primátora města Brna pana Onderky a další finanční podporu ve výši ,- Kč ze strany statutárního města Brna. Tato žádost se ovšem odesílala až v průběhu července. Všechny dokumenty jsou k nahlédnutí v přílohovém aparátu práce. 6 Dokumenty vznikaly ve spolupráci autora práce, magistry Poláškové a magistry Obršlíkové. V době od března do června probíhala komunikace s hosty a poskytnutí v danou chvíli dostupných informací. Zároveň byli požádáni, aby zaslali anotaci svého příspěvku a později i textovou formu své prezentace. 5 Viz Příloha D: Průvodní dopis a žádost o dotaci NLJ. 6 Viz Příloha C: Průvodní dopis a žádost o záštitu primátora. 17

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

INOMINÁTNÍ SMLOUVA ve smyslu ust. 853 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva )

INOMINÁTNÍ SMLOUVA ve smyslu ust. 853 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva ) INOMINÁTNÍ SMLOUVA ve smyslu ust. 853 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva ) k veřejné zakázce Cvičný sbor a cvičný orchestr pro projekt Inovace studijního programu HF JAMUʺ I. Smluvní

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu st.doba titul 2 MgA. Původní název SP Platnost předchozí akred. 31.5.2006 druh rozšíření Typ žádosti prodloužení akreditace Typ studijního

Více

Produkce divadelní inscenace Figarka

Produkce divadelní inscenace Figarka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na producenství 2. ročník magisterského studia Absolventský

Více

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor: Divadelní manažerství Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Průvodce účastí firem na konferenci Excel@FIT

Průvodce účastí firem na konferenci Excel@FIT Průvodce účastí firem na konferenci Excel@FIT Průvodce účastí firem, Excel@FIT 2015 1/10 Obsah Úvod Účast, sponzorství a další možnosti spolupráce Informace pro účastníky Informace pro sponzory Úrovně

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management Dokumentace bakalářského absolventského

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

PROJEKT CZ / /0428

PROJEKT CZ / /0428 INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY PROJEKT Janáčkovy akademie múzických umění v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.3/0428 UMĚNÍ A MULTIMÉDIA Seminář EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Zadávací podmínky. Název zakázky: Zadavatel. Zajištění medializace výstupů projektu Futura. Název žadatele: Respekt o.p.s.

Zadávací podmínky. Název zakázky: Zadavatel. Zajištění medializace výstupů projektu Futura. Název žadatele: Respekt o.p.s. Zadávací podmínky Název zakázky: Zadavatel Zajištění medializace výstupů projektu Futura Název žadatele: Respekt o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vedení sekce Marketing 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond 118 00 Praha 1, Besední 3, T: 257320008, 257323860, 257326975, Fax: 257312834, E-mail: nadace@nchf.cz, internetová adresa: http://www.nchf.cz Grantové řízení

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Česká archivní společnost v uplynulém roce hospodařila podle rozpočtu schváleného valnou hromadou, která proběhla

Více

Průvodce účastí firem na konferenci 2016

Průvodce účastí firem na konferenci 2016 Průvodce účastí firem na konferenci Excel@FIT 2016 Průvodce účastí firem, Excel@FIT 2016 1/8 Obsah Úvod Účast, sponzorství a další možnosti spolupráce Informace pro návštěvníky Informace pro sponzory Úrovně

Více

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, V Olomouci dne 21. 3. 2016 Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, dovoluji si Vás touto cestou srdečně pozvat na historicky první Zlatou promoci absolventů Pedagogické fakulty

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

18.říjen 2016 Konferenční centrum Vision CONSEQ PARK Velká Chuchle 22. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ.

18.říjen 2016 Konferenční centrum Vision CONSEQ PARK Velká Chuchle 22. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ. 22. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 18. 10. 2016 - Radotínská 69/34, Praha PRO KOHO JE AKCE URČENA Odborníci z oblasti pořádání eventů Oborové B2B setkání event manažerů,

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a

Více

Studentský projekt NapNak výtah z projektových zpráv (fáze I. až IV.)

Studentský projekt NapNak výtah z projektových zpráv (fáze I. až IV.) Studentský projekt NapNak výtah z projektových zpráv (fáze I. až IV.) Martina Kovářová, studentka ÚI, FPF, SU 1. května 2014 Název projektu (zkratka) Návody pro Národní knihovnu (NapNak) Logo projektu

Více

Manuál pro publicitu projektu

Manuál pro publicitu projektu Manuál pro publicitu projektu Západočeské baroko je významným projektem Plzeňského kraje v oblasti kultury. Jeho cílem je podpora projektů naplňujících udržitelnost regionální programové linie projektu

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_20_Leoš Janáček Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Výzva k podání nabídky na Uspořádání informační akce pro širokou veřejnost

Výzva k podání nabídky na Uspořádání informační akce pro širokou veřejnost Výzva k podání nabídky na Uspořádání informační akce pro širokou veřejnost MAS Bohdanečsko, o.s. vyhlašuje výzvu k předložení nabídky na uspořádání informační akce v rámci realizace projektu Rozvoj MAS

Více

Milé kolegyně, milí kolegové,

Milé kolegyně, milí kolegové, Zpravodaj 1/2015 Milé kolegyně, milí kolegové, rád bych Vám představil Zpravodaj portálu esbírky. Ten budou v online podobě dostávat všichni partneři a přátelé této online aplikace. Každého čtvrt roku

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 PŘIPRAVUJEME VELETRH Realizační tým Metodik Ing. Blanka Hrnčířová Anotace Učitel / Předmět Ing. Blanka Hrnčířová / Praxe Ing. Jana Kahounová / ITE Mgr. Jitka Mrázková/CJL Náplní projektu Připravujeme veletrh

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Organizace firemního večírku

Organizace firemního večírku Organizace firemního večírku Vánoční večírek Malínková Aneta Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle projektu... 3 Cílové

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 VYSOKÁ ŠKOLA: AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 2008 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: Internacionalizace a) mezinárodní spolupráce zapojení projektů podporovaných

Více

HELLO MY NAME IS OBÁLKA

HELLO MY NAME IS OBÁLKA HELLO MY NAME IS OBÁLKA info@obalkapraha.cz Ahoj! Jmenuji se OBÁLKA a jsem v Praze nová. Moje nejstarší sestra pochází z Londýna. Mé další sourozence dnes najdete v mnoha evropských metropolích, např.

Více

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Vyhlašovatel soutěže: Sdružení rodičů ZUŠ Žerotín Olomouc a Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Podpora a doporučení: Ministerstvo

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Zpráva. o přijímacím řízení ke studiu na Divadelní fakultě. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. pro akademický rok 2016/2017

Zpráva. o přijímacím řízení ke studiu na Divadelní fakultě. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. pro akademický rok 2016/2017 Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pro akademický rok 2016/2017 na bakalářské, magisterské navazující a magisterské nenavazující obory Brno,

Více

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRŮVODCE AUDIOVIZUÁLNÍ OPOROU

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRŮVODCE AUDIOVIZUÁLNÍ OPOROU METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRŮVODCE AUDIOVIZUÁLNÍ OPOROU ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Audiovizuální opora je jedním

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

Pěvecká soutěž Olomouc 2016 v klasickém sólovém zpěvu

Pěvecká soutěž Olomouc 2016 v klasickém sólovém zpěvu Pěvecká soutěž Olomouc 2016 v klasickém sólovém zpěvu Vyhlašovatel soutěže: Sdružení rodičů ZUŠ Žerotín Olomouc a Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Podpora a doporučení: Ministerstvo

Více

Pravidla recenzního řízení časopisu Andragogika

Pravidla recenzního řízení časopisu Andragogika Pravidla recenzního řízení časopisu Andragogika Článek I. Autoři 1. Časopis Andragogika otiskuje pouze původní, dříve nepublikované, odborné a vědecké příspěvky autora, autorky či autorů (dále jen autor

Více

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI:

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI: MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY 10. ROČNÍK 7. - 11. 12. 2016 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI: 1. 9. 2016 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Více

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 IRP 2012 na FROV JU Rozpočet celkem: 2 388 800,- Kč (čerpáno 2 383 739,- Kč) P 03: Projektové řízení VaV záměrů FROV JU garant: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. P 07: Posílení

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Archivace, digitalizace a zpřístupnění souboru zvukových záznamů Knihovny AMU

Archivace, digitalizace a zpřístupnění souboru zvukových záznamů Knihovny AMU Závěrečná zpráva o řešení grantu Fondu rozvoje VŠ č. 446/2003 Název projektu: Archivace, digitalizace a zpřístupnění souboru zvukových záznamů Knihovny AMU Zprávu předkládají: PhDr. Iva Horová prof. ing.

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala v Alt Penzionu

Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala v Alt Penzionu 124 Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala 6.5. 2013 v Alt Penzionu Přítomni:, Durych, Knedla, Krutilová, Jeřábek, Moravec, Holec, Hradecký Omluveni: Pánek, Dušek, Chomout,

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Univerzita Pardubice/Ústav elektrotechniky a informatiky Název projektu: Vytváření příležitostí

Více

PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA. Pro grantové smlouvy s více příjemci se tato příloha vztahuje na:

PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA. Pro grantové smlouvy s více příjemci se tato příloha vztahuje na: PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA Pro grantové smlouvy s více příjemci se tato příloha vztahuje na: Klíčovou akci 3 - mládež I. PRAVIDLA PLATNÁ PRO ROZPOČTOVÉ KATEGORIE ZALOŽENÉ NA JEDNOTKOVÝCH PŘÍSPĚVCÍCH

Více

Rozvojový projekt na rok 2013

Rozvojový projekt na rok 2013 VYSOKÁ ŠKOLA: AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKO PRŮMYSLOVÁ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 2013 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 3. Program pro vyrovnání příležitostí

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Průběžné vyhodnocení edukačně-náborové kampaně o pěstounství. Leden květen 2013

Průběžné vyhodnocení edukačně-náborové kampaně o pěstounství. Leden květen 2013 Průběžné vyhodnocení edukačně-náborové kampaně o pěstounství Leden 2013 - květen 2013 Východiska kampaně VYSOKÉ PROCENTO DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI ČR je s cca 10.000 dětmi v kojeneckých ústavech a dětských domovech

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

K ATALOG. www.all4bands.cz

K ATALOG. www.all4bands.cz K ATALOG verze 1.4, od 6. 4. 2015 PROMOTÉRSTR VÍ Prodej a propagace písní na platformě StarRizer Umístění písně na mezinárodní platformu StarRizer Propagace prodeje písně ZDARMA Máme licenci k nejrychlejší

Více

Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov

Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov Pravidla inzerce v Novinách města Český Krumlov Formát: křídový papír, celobarevný tisk, formát A4 Náklad: minimálně 6 100 ks Distribuce: českokrumlovské domácnosti a podniky Web: www.ckrumlov.cz/noviny

Více

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu.

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu. Aktuality : leden - březen 2011 Na všech třech pracovištích SŠHL Frýdlant i nadále probíhat pilotní ověřování modulového systému vyučování. Do všech nových ŠVP a inovovaných ŠVP byly zakomponovány nově

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Ceník služeb pro vystavovatele a nabídka partnerství

Ceník služeb pro vystavovatele a nabídka partnerství Ceník služeb pro vystavovatele a nabídka partnerství Veletrh JobChallenge cíleně propojuje významné zaměstnavatele se studenty a absolventy brněnských vysokých škol. Jako vystavovatel veletrhu můžete nabídnout

Více

Zhodnocení akce Den pro zdraví 2014

Zhodnocení akce Den pro zdraví 2014 Zhodnocení akce Den pro zdraví 2014 Projekt byl uskutečněn pod záštitou primátora města K. Vary Ing. Petra Kulhánka a náměstka hejtmana pro zdravotnictví a sociální věci Karlovarského kraje Bc. Miloslava

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok 2009

Více

Nabídka služeb. Nabídka služeb

Nabídka služeb. Nabídka služeb Nabídka služeb VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 13. BŘEZNA 2018 AULA VŠB - TU OSTRAVA Nabídka služeb CO JE KARIÉRA PLUS? Kariéra PLUS je veletrh pracovních příležitostí pro studenty a absolventy vysokých

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PROJEKTY Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Konference KULTURA A STRUKTURÁLNÍ FONDY 9. 12. 2005, Praha CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Operační program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Priorita

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Obsah 1 Program incomingových misí: zaměření a cíle... 1 1.1 Definice incomingové mise...

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Tréninkový kurz Solární energie pro technologické teplo v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 5.5.2011, Krajský

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS KE SMĚRNICI REKTORA Č. 7/2006 VĚDECKÉ SPISY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS KE SMĚRNICI REKTORA Č. 7/2006 VĚDECKÉ SPISY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 2 PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS KE SMĚRNICI REKTORA Č. 7/2006 VĚDECKÉ SPISY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Prováděcí pokyny jsou vydávány pro edice: A. Edice - Doctoral Thesis

Více

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Č.j.:TACR/3635/2012 Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VYSVĚTLENÍ POJMŮ... 3 3. PRAVIDLA PRO PUBLICITU... 4 4. TYPY VÝSLEDKŮ... 5 5. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY

Více

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 Program jednání: 1. Zahájení...

Více

II TECHNICKÉ PODMÍNKY

II TECHNICKÉ PODMÍNKY příloha C zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Zajištění konferenčních služeb pro projekt Mezinárodní konsorcium pro buněčnou terapii a imunoterapii II TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace)

Více

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO ZAČÍNAJÍCÍ VĚDKYNĚ A VĚDCE

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO ZAČÍNAJÍCÍ VĚDKYNĚ A VĚDCE MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO ZAČÍNAJÍCÍ VĚDKYNĚ A VĚDCE SHRNUTÍ PRVNÍHO ROČNÍKU PROGRAMU Martina Fucimanová Kateřina Cidlinská Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Praha 2017 ÚČASTNICE A ÚČASTNÍCI PRVNÍHO

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií

Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií Osa 2 Kvalita, efektivita a otevřenost vzdělávání Rozvoj školy doktorských studií Globální cíl: zkvalitnění výchovy doktorandů a zlepšení jejich úrovně a připravenosti pro vědeckou práci a jejich pozice

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více