Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely "We forgot Kevin"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely "We forgot Kevin""

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a Management Studijní obor: Marketing a Management Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely "We forgot Kevin" BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Jan RAABE Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin PŘIBYL, Ph.D. Znojmo 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely "We forgot Kevin" vypracoval samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a s pouţitím literatury, kterou uvádím v seznamu pouţité literatury. Ve Znojmě Podpis

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat svému vedoucímu práce Ing. Martinovi Přibylovi, Ph.D. za jeho odborné konzultace a připomínky k mé práci a za jeho všestrannou trpělivost.

4 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Jan Raabe Ekonomika a management Marketing a management Název tématu: Využití marketingového mixu na příkladu hudební kapely "We forgot Kevin" Zásady pro vypracování: Analýza dostupných literárních zdrojů Návrh vhodné metodiky 1. Určení cílového segmetu na základě marketingového výzkumu 2. Charakteristika hudebního stylu a konkrétní kapely 3. Vytvořené "hudebního marketingového mixu" a) Prudukt (CD) b) Cena - setavení konkrétní ceny c) Distribuce d) Propagace 4. Formulace a doporučení pro hudební kapelu vstupující na trh

5 Rozsah práce: 40 Seznam odborné literatury: DYER, Gillien. Advertising as communication. 2nd compl. ed. Bungary, Suffolk : Richard Clay Ltd, s. ISBN FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 2. vyd. Brno : Computer Press, a.s., s. ISBN JOHNOVÁ, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. 1. vyd. Praha : Grada Publishing a.s., s. ISBN MAJARO, Simon. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada publishing, s. ISBN PAYNE, Adrian. Marketing služeb. 1. vyd. Praha: Grada publishing, s. ISBN x Datum zadání bakalářské práce: květen 2009 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2010 L. S. Jan Raabe autor Ing. Martin PŘIBYL vedoucí bakalářské práce Prof. PhDr. Miroslav FORET, CSc. rektor SVŠE Znojmo

6 Abstrakt Práce pojednává o problematice marketingového mixu nové začínající kapely. Teoretická část se zabývá vysvětlením odborné terminologie v oblasti marketingu jako je marketing, marketingový mix (cena, propagace, místo a produkt), marketingový výzkum, art marketing. Praktická část analyzuje data z marketingového výzkumu, realizovaného v období mezi aţ , pomocí těchto dat je především sestaven profilový respondent, na kterého se aplikuje marketingový mix, který je sestaven pomocí dotazníkového šetření. Výsledkem práce je navrţení marketingového mixu pro kapelu We forgot Kevin, a tok její prezentaci na trhu s hudbou. Klíčová slova: Marketing, Marketingový průzkum, Marketingový mix, Profil respondenta a We forgot Kevin. This work presents of marketing mix for starting music band. The theory part explains basic terminology of marketing such as marketing, marketing mix (price, promotion, place and product), marketing research, art marketing. The practical part analyses gained data from marketing research realized between and Based on these data was created profile respondent on whome the marketing mix, composed according to questionnaire enquiry, is applied. The result of this work presents a proposal of marketing mix for starting band We forgot Kevin and its presentation on the music market. Key words: Marketing, Marketing research, Marketing mix, respondent profile and We forgot Kevin.

7 Obsah 1 Úvod Cíle a metodika práce Cíle práce Metodika práce Teoretická část Marketing Virální marketing (viral marketing) Marketingový průzkum Marketingový výzkum Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum Otázky otevřené Otázky uzavřené Význam cenového výzkumu Marketing na internetu Online průzkum Facebook a jeho vyuţití v marketingu Marketingový mix Populární hudba a marketingový mix Produkt Cena Distribuce Propagace (komunikace) Vlastní práce Profilový respondent Identifikační znaky respondenta Hudební preference respondenta Profil respondenta Marketingový mix Produkt Cena Místo... 41

8 4.2.4 Propagace Konečné shrnutí Závěr Pouţité zdroje Pouţitá literatura: Veřejné on-line zdroje: Přílohy

9 1 Úvod Předkládaná práce se zabývá určitou částí kulturního dění. Umělecká oblast se za posledních 20 let radikálně změnila, před rokem 1989 byl kaţdý názor jiný neţ oficiální pronásledován. Tvorba Václava Havla byla u nás zakázaná, ale ve světě se dobře prodávala. Jaroslav Hutka strávil část ţivota nedobrovolně v zahraničí. Tito uvedení jsou příkladem posuzování kulturní tvorby v minulé době. Dnes není kultura řízena státem, dokladem můţe být dílo kontroverzního umělce Davida Černého, jehoţ Entropa část národa pobavila a část rozhněvala. Umění je velice široký pojem a posouzení kaţdého díla je od souhlasného stanoviska aţ po naprostý nesouhlas. V následujícím je popsán vliv marketingu na předpokládanou uměleckou tvorbu alternativní hudební skupiny. Marketing lze pochopit jako jednu z veličin, které je potřeba splnit pro dosaţení cílů našeho podniku. Jedná se hlavně o dlouhodobé cíle, jimiţ nemusí být pouze zisk, protoţe ten s marketingem příliš nesouvisí, jelikoţ na marketing musí podnik vynaloţit nemalé prostředky. Marketing se uplatňuje ve všech podnicích, např. v podniku sluţeb či výrobním podniku, v neposlední řadě také v neziskových organizacích. Předkládaná bakalářská práce se zabývá marketingem v umění, a to především v hudebním průmyslu. Práce má v rámci marketingu navrhnout propagaci nové, začínající kapele, jeţ nehraje populární hudbu, ale spíše alternativní ţánr. Začínající hudební skupina nemá prostředky k tomu, aby mohla vyuţít veškeré nástroje marketingu, aby se mohla prosadit na domácím hudebním trhu a získat si fanoušky. V bakalářské práci se zabývám hledáním takových prostředků, které by zaručovaly, ţe propagace bude nejlevnější pro kapelu, jeţ nemůţe a ani nechce vyuţívat sluţeb reklamních agentur. Pro potřeby předkládané práce byl proveden marketingový výzkum, jenţ měl odpovědět na otázky, zdali mají čeští posluchači zájem o alternativní hudbu, jestli je nějaká moţnost, jak na českém trhu propagovat alternativní hudbu, a jak vysoké jsou finanční prostředky, které je český posluchač ochoten vloţit do poslechu hudby. 7

10 2 Cíle a metodika práce 2.1 Cíle práce Práce si klade za cíl vytvořit doporučení k vyuţití části marketingového mixu (produkt cena, místo, a propagace) pro konkrétní hudební skupinu s názvem We forget Kevin. Zdrojem pro tato doporučení budou data získaná z marketingového výzkumu. Dalším cílem práce je zjistit demografické údaje o potencionálních posluchačích hudební skupiny. Výstupem této práce by měly být odpovědi na konkrétní otázky: Jaký je nejvhodnější způsob distribuce hudby pro potencionální posluchače? Jaké je sestavení adekvátní ceny nabízených produktů? Jakou formou propagovat hudební skupinu? Jaká je podoba produktu pro tuto kapelu? 2.2 Metodika práce Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické časti je objasněno několik základní pojmů týkajících se marketingu, marketingového výzkumu a sestavení ceny. Tyto informace jsou čerpány z odborné literatury. U uvedených definic termínů, jakými jsou marketing, marketingový mix nebo marketingový průzkum, proběhla komparace, a to metodou vertikální. Hlavním pilířem práce je marketingový výzkum. Tento výzkum byl prováděn v době od do Celý výzkum probíhal na internetovém serveru Dotazník obsahuje 42 otázek. Jelikoţ bylo pro dotazování pouţito internetového serveru, je potřeba některé otázky upravit tak, aby bylo moţno je pouţít právě touto metodou. Výsledkem tedy je, ţe na internetovém serveru je uveřejněno 75 otázek. Tento dotazník by měl dostatečně odpovědět na základní otázky vyuţití marketingového mixu na hudební scéně a ukázat potencionální zákazníky. 8

11 V době od do byl proveden pretest o hodnotě 50 respondentů. V něm bylo zjištěno několik chyb dotazníku, jeţ byly následně odstraněny. Jedna z úprav, která byla provedena, je sníţení počtu otevřených otázek. Pokud bude pouţita otevřená otázka, tak s maximálně jednou variantou odpovědi. Následně dle uvedených odpovědí byla pouţita nejčetnější varianta odpovědí a byly sestaveny moţnosti výběru u několika otázek. Předpokladem je, ţe tento dotazník vyplní alespoň 500 lidí, coţ je jeden z důvodů, proč byly omezeny otevřené otázky. Je téměř nemoţné vypsat všechny hudební styly, proto proběhla syntéza hudebního stylu, např. rock (art rock, instrumental rock, Detroit rock, soft rock atd.). Je nemoţné, aby byly uvedeny všechny, bylo tedy pouţito několik základních, a to dvacet osm, které budou nejčetnějšími odpověďmi ve výzkumu. V práci samotné je uvedeno sestavení marketingového mixu pro novou hudební kapelu. Bude zmíněno nejvhodnější místo, kde by měla kapela vystupovat, a dle dotazníkového šetření bude doporučeno, na jaká města by se kapela měla zaměřit. Dále bude uvedena propagace, na niţ by výše zmíněná hudební skupina musela vynaloţit co nejniţší moţné náklady. Dále bude navrhnuta cena, která by odpovídala moţnosti českého hudebního trhu tak, aby nebyla ani příliš nízká, ani příliš vysoká. Doporučen také bude nejvhodnější produkt kapely, a to CD a koncert. Podle dotazníku byl sestaven profilový respondent, jenţ dotazník vyplňoval. Sestavení profilového respondenta povaţuji za důleţité proto, aby hudební kapela věděla, jaké má moţnosti a na koho svou propagaci zaměřit. 9

12 3 Teoretická část V teoretické části jsou uvedeny a odbornými definicemi vysvětleny pojmy, jejichţ znalost povaţuji v předkládané práci za nezbytnou. Některé z nich jsou případně vysvětleny na jednoduchém grafu, kde jsou ukázány základní pojmy a principy problému, jako je marketing, marketingový výzkum, marketingový mix, sluţba, reklama a cena. 3.1 Marketing Marketing je stěţejní pojem této práce. Odborná literatura uvádí nespočet definic, pouček a myšlenek o tom, co marketing je, čím se vyznačuje. Některé jsou jednoduché, ale výstiţné, některé jsou sloţitější, ale zato mnohdy obsáhlejší. Níţe uvádím 3 definice, jeţ povaţuji za dostačující pro pochopení pojmu marketing. Co je to marketing? Komunikace se zákazníkem, která z nabídky a spotřeby produktu udělá mimořádný, nezapomenutelný záţitek. (FORET, PROCHÁZKA, URBÁNEK, 2005, s. 9) Jedná se o zcela vystiţnou definici, jiţ pochopí i laici, kteří nemají ţádné vzdělání ve směru marketingu. Druhá definice je spíše zaměřená na firmy: Jedna z činností vykonávaných organizacemi a sada procesů pro vytváření hodnoty zákazníkům a pro řízení vztahu takovým způsobem, z něhoţ má prospěch organizace a zájmové skupiny s ní spojené. (SOLOMON, MARSHALL, STUART, 2006, s. 6) Velice zajímavou definici uvádí SEKOT (2002, s. 15): Míra ekonomické účinnosti ve schopnosti vytvořit v daných podmínkách maximum pro ţivotní potřeby. Zorný úhel trţní ekonomiky aktualizuje marketing jako typ ekonomického řízení, který trh (market) povaţuje za ústřední kategorii ekonomického cyklu. Pro marketingově orientovanou firmu to znamená proces průběţné konfrontace vlastních rozhodnutí s potřebami trhu. Jde tedy o manaţerský a sociální proces, při němţ jednotlivci a skupiny zákazníků dostanou to, co chtějí cestou vytváření výrobků a jejich směnou. (KOHOUT, 1999 s. 23) Je přirozené, ţe za významnou součástí marketingu je povaţován přiměřený zisk. Pro tuto práci je důleţité zmínit také definici specifického odvětví marketingu, a to tzv. art marketingu. Johnová uvádí, ţe art marketing je vlastně aplikací marketingu v kultuře a umění. K art marketingu můţeme přistupovat ze dvou různých pohledů. První rovinou je vyuţití umění v marketingu. Druhou rovinou je vyuţití marketingu v umění. Marketing 10

13 umění se dá rozdělit na obchod s uměním, tedy na jeho komerční vyuţití, a na marketing umění v neziskové sféře. (JOHNOVA, 2008, s. 36) Virální marketing (viral marketing) Pod tímto téměř novým, laické společnosti ještě neznámým pojmem si jednoduše můţeme představit tzv. atraktivní propagaci. Při virálním marketingu je zákazníkovi nabízen unikátní obsah či sluţba, která pro něj bude natolik zajímavá či vtipná, ţe si odkaz na ni budou uţivatelé spontánně rozesílat mezi sebou. Tímto neřízeným šířením, které je velmi podobné virovému lze oslovit atraktivní formou mnoho potencionálních zákazníků. Virální marketing je zaloţen na prostředcích moderní komunikace (především internetu a mobilních technologií), které umoţňují lidem jednoduše sdílet své záţitky a pocity s ostatními. (TOMAN, 2008) Internet je v dnešní zmodernizované, on-line a mobilní době, řekněme, přehlcen mnoţstvím webových stránek. Jsou neustále zdokonalovány, zkrášlovány a vylepšovány proto, aby ohromily co největší počet uţivatelů. Můţeme se setkat se stránkou, kde je lidem nabízen slevový šek, reklamní oblečení, otevřená diskuze, poradna, zajímavý videoklip, akční hra nebo jen vyzvánění do mobilu. A kdyţ je k tomu moţné dostat toto ještě zadarmo, slyší na tuto propagaci kaţdý zákazník, obzvláště český Marketingový průzkum Je disciplína vycházející z poznatků řady vědních oborů matematiky, statistiky, ekonometrie, psychologie, sociologie, informatiky a dalších Je funkce, která spojuje spotřebitele, zákazníka a veřejnost s marketingovým pracovníkem prostřednictvím informací informací uţívaných k zjišťování a definování marketingových příleţitostí a problému, k tvorbě, zdokonalování a hodnocení marketingových akcí, monitorování marketingového úsilí a k zlepšení pochopení marketingu jako procesu. Marketingový výzkum specifikuje poţadované informace podle vhodnosti k řešení problému, vytváří metody pro sběr informací, řídí a uskutečňuje proces sběru dat, analyzuje výsledky a sděluje zjištěné poznatky a jejich důsledky. (PŘÍBOVÁ, 1996, s. 13) Níţe uvádím grafické zpracování procesu marketingového výzkumu. Bez ohledu na šíři a hloubku poţadovaného zkoumání jde ve výzkumu vţdy o posloupnost kroků, které jsou 11

14 řazeny v logickém sledu. Obvykle se označují jako proces marketingového výzkumu. (PŘÍBOVÁ, 1996, s. 25) Marketingový výzkum Hlavním cílem marketingového výzkumu je poskytnout podstatné a objektivní informace o situaci na trhu. Především se jedná o informace o zákazníkovi. Mezi základní veličiny, které jsou zásadní pro marketingový výzkum, patří zákazníkova osobní socioekonomická charakteristika, jeţ zahrnuje vzdělání, místo bydliště, věk, ekonomickou aktivitu. Dále je moţné pomocí výzkumu zjišťovat, kde a co zákazník nakupuje nebo nenakupuje, také to, jak je spokojen či naopak nespokojen s nabídkou, co by chtěl nebo potřeboval. (FORET, 2008, s. 93) Obrázek 1: Marketingový výzkum jeho průběh 1. Analýza marketingových příležitosti 2. Výzkum a výběr cílových trhů 3. Navrhování marketingových strategií pro zvolené cílové trhy marketingový výzkum 4. Plánování marketingových programů marketingový mix 5. Organizování, provádění a kontrola marketingových činnosti Zdroj: PŘÍBOVÁ, 1996, s

15 Obrázek 2: Proces marketingového výzkumu URČENÍ CÍLE VÝZKUMU DEFINOVÁNÍ VYZKUMNÉHO PROBLÉMU ZDROJE DAT PŘÍNOS VÝZKUMU METODY A TECHNIKY SBĚRU DAT URŘENÍ VELIKOSTI VZORKU SBĚR DAT ZPRACOVÁNÍ A ANLÝZA DAT Zdroj: PŘÍBOVÁ, 1996, s. 25 ZPRACOVÁNÍ A PREZENTACE ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum se zabývá získáváním údajů o četnosti výskytu něčeho, co jiţ proběhlo nebo se děje právě nyní. Účelem kvantitativního výzkumu je získání měřitelných číselných údajů. Aby byly naplněny podmínky shromaţďování údajů a mohli jsme získat statisticky spolehlivé výsledky, je nutné pracovat s velkými soubory respondentů. V procesu formulování dotazování je příp. moţné údaje získat také pozorováním frekvence určitých jevů nebo analýzou sekundárních údajů. (KOZEL A KOL., 2006, s. 120) Kvalitativní výzkum Kvalitativní výzkum je svým zaměřením doplňkem výzkumu kvantitativního, není mu však podřízen. Má jím být vyjádřeno, ţe výzkum sociálních jevů má dvě vzájemně se doplňující části: obsah a jeho jednotlivé kvantifikovatelné charakteristiky. Úkolem kvalitativního výzkumu je odhalovat neznámé skutečnosti o sociálních a sociálněpsychických jevech. (NOVÝ, SYRUNEK A KOL., 2006, s. 256) 13

16 Tabulka 1: Porovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu Charakteristika Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum Použité metody Způsob dotazování Tazatel Analýza sekundárních materiálů a údajů, standardizovaný rozhovor, písemný dotazník, standardizovaný telefonický rozhovor aj. Přesně stanovené formulace dotazů i pořadí pokládaných otázek Připravený laik, který klade předem formulované otázky v určeném pořadí tak, aby měl minimální vliv na průběh rozhovoru. Kontakt Všechny formy kontaktu jsou moţné: ústní, písemná, telefonická. Při osobním jde zhruba o střední intenzitu kontaktu, tzn. tazatel svým vystupováním a chováním vzbuzuje v respondentovi ochotu odpovídat na otázky. Velikost Reprezentativní vzorek několika stovek nebo tisíc respondentů. zkoumaného souboru Psychologická explorace, nepřímé projektivní postupy, hloubkové individuální rozhovory, skupinové rozhovory, expertní rozhovory aj. Volně formulované otázky, počet otázek není omezen, otázky vedou k postiţení motivačních struktur a vysvětlení podstatních souvislostí. Psycholog nebo důkladně odborně připravený tazatel, který zná cíl výzkumu, přizpůsobuje se výzkumné situaci a klade dotazy podle jejího vývoje. Osobní a poměrně intenzivní. Tazatel nejprve vytváří ovzduší důvěry, v průběhu rozhovoru citlivě reaguje na odpovědi a přizpůsobuje jim další otázky. Malý vzorek (několik desítek) respondentů. Analýzy dat Převládají statistické postupy. Vyhodnocení jednotlivých případů, aplikace metod kvalitativní analýzy, např. obsahové analýzy. Zdroj: PŘÍBOVÁ, s , 1996 Dotazníky obsahují dva základní typy otázek, na něţ respondenti odpovídají. Jedná se buď o otázky otevřené, nebo uzavřené Otázky otevřené Otevřené otázky nenabízí ţádnou variantu odpovědi. Respondent odpovídá podle vlastního uváţení. Protoţe není ve svých odpovědích nijak omezován, můţeme tak získat více informací, resp. podstatně širší poznání zkoumaného jevu. 14

17 Otázky uzavřené Následně jsou otázky uzavřené, které jsou mnohem jednoduší na zpracování, ale respondent se nemůţe mnohdy vyjádřit podle sebe Otázky i odpovědi jsou standardizovány, coţ znamená, ţe varianty moţných odpovědí jsou v dotazníku vyznačeny a respondent pouze označuje odpověď, která mu připadá správná. (KOZEL A KOL., 2006, s. 120) Význam cenového výzkumu Cena je nejpruţnější nástroj marketingového mixu. Cenová rozhodnutí je moţno realizovat okamţitě. Proto, aby byla rozhodnutí účinná a reálná, je často nutný cenový výzkum. (KOZEL A KOL., 2006, str. 209) Marketing na internetu Jelikoţ dnes, v 21. stol. je internet téměř standardně v kaţdé domácnosti (podle průzkumu, jenţ zveřejnil ČTÚ v roce 2009, je na internetu více jak 54 % domácností v České republice), tak se samozřejmě také marketing přesunul do tohoto stále populárnějšího a pro mnoho lidí nezbytného masmédia. Na internetu si můţeme on-line jednak prohlédnout nabízené zboţí, zhlédnout reklamu, jednak být účastníkem marketingového výzkumu Online průzkum Dnes jiţ naprosto běţný způsob dotazování, který muţe respondent vyplnit sám, nebo dokonce o tom neví, ţe je právě zkoumán Průzkumy jsou prováděny on-line zasláním dotazníků pro jednotlivce přes , nebo vyvěšením průzkumu na webu nebo na elektronické nástěnce." (STRAUSS, FROST, 1999 s. 95) Facebook a jeho využití v marketingu Fenomén dnešní doby, nejev v České republice, ale po celé Evropě. Je mnoho různých sociálních sítí na které chodí denně tisíce lidí (myspace.com, lide.cz, last.fm atd.), ale Facebook navštěvuje denně miliony lidi. Facebook pages, dále jen FBP, jsou nástrojem pro vaši prezentaci a marketingovou komunikaci, umoţňující vytváření interaktivních a vysoce uţivatelsky přizpůsobitelných stránek přímo uvnitř sociální sítě Facebook. Oproti obecně známým a hojně vyuţívaným skupinám (groups) mají FBP několik zásadních výhod: 15

18 Informace publikované administrátorem stránek se objevují i na zdi jejich fanoušků. Stránky lze obohatit o aplikace umoţňující interakci s uţivateli. Do stránek lze vkládat vlastní kód a grafiku. Chování fanoušků stránek lze sledovat pomocí statistik. Stránky lze automaticky aktualizovat z externích zdrojů a lze je integrovat do firemní internetové prezentace. Dobře připravené Facebook stránky jsou důleţitým faktorem pro SEO 1. Pro zachování objektivity je však třeba podotknout, ţe FBP mají taktéţ řadu nevýhod a technologických nedostatků. Na odstranění pouze některých z nich vývojoví designeři Facebooku pracují (JANČA, 2009) 3.3 Marketingový mix Jedná se o jednu ze základen marketingu, na níţ stojí nejen výrobek samotný, ale také jeho cesta ke spotřebiteli. Následně i náš zisk je ovlivněn právě tímto faktorem. Je mnohdy rozšířen o tzv. 5P, jejímţ posledním P jsou lidé (people). Jak uvádí KOTLER (2003, s. 70): Marketingový mix je charakterizován souborem nástrojů, jejichţ prostřednictvím můţe marketing ovlivňovat trţby. Tradiční nástroje marketingového mixu se označují jako 4P: výrobek (product), cena (price), místo (place) a propagace (promotion). Od počátku se tato podoba marketingového mixu potýká s řadou výhrad. Opodstatněnou připomínkou bylo, ţe podoba 4P reprezentuje hledisko prodejce, nikoli zákazníka. Robert Lauterborn doporučoval, aby prodejci nejprve pracovali se 4C, neţ určí 4P. Tato 4C představují hodnotu pro zákazníka (customer value) namísto výrobků, zákaznické náklady (customer cost) místo pouhé ceny, pohodlí (convenience) místo místa a komunikace (communication) místo propagace. Jakmile má marketingový pracovník promyšlenou podobu 4C z hlediska zákazníka, je mnohem snadnější určit 4P. 1 Search Engine Optimization, tedy upravení či vytváření prezentace tak, aby byla co nejsnáze dostupná pro internetové vyhledávače 16

19 3.3.1 Populární hudba a marketingový mix Marketingový mix má různé podoby, základní koncept jsou 4P ale na příklad sluţby mají 5P, doprava, nebo cestovní ruch mají svoje P, marketingový mix je jednoduchý koncepční rámec, jako základní seznam bodů pro taktiku management ve vztahu značky a zákazníka. V této sekci se zabýváme aplikací tohoto nástroje pro skupiny v populární hudbě. Nemluvíme pouze o komunikačních aspektech hudebních skupin, ale jejího řízení jako produktu. (REILLY, 2004, s. 21) Tabulka 2: 4P a 4C 4P Produkt (product) Cena (price) Distribuce (place) Komunikace (promotion) Zdroj: KOTLER, s. 71, C Potřeby a přání zákazníka (cusgtomer needs and wants) Náklady na straně zákazníka (cost to the customer) Dostupnost (convenience) Komunikace (communikation) Nebo jak se uvádí SOLOMON: Při určení nejlepšího způsobu, jak prezentovat zboţí nebo sluţbu spotřebitelům, musí zodpovídající za marketing učinit mnoho rozhodnutí, takţe potřebují mnoho nástrojů. Souhrn strategických nástrojů nazývá marketingový mix a ten se skládá z nástrojů pouţívaných k dosaţení ţádoucí odezvy u sady předem definovaných spotřebitelů. Mezi tyto nástroje patří samotný produkt, cena produktu, propagační činnosti, které produkt představí spotřebitelům, a místo, kde je produkt k dispozici. Prvky marketingového mixu jsou (v angličtině) běţně známé jako čtyři P: produkt, cena, propagace a místo (product, price, promotion, place). (SOLOMON, MARSHALL, STUART, 2006, s. 18) 17

20 Tabulka 3: Marketingový mix Marketingový mix Produktová politika Komunikační politika Cenová politika Distribuční politika sortiment, reklama, ceníky, distribuční kanály, kvalita, podpora prodeje, slevy, dostupnost, design, osobní prodej, náhrady, sortiment, vlastnosti, publicita platební lhůty, umístění, značka, úvěrové podmínky zásoby, obal, doprava, služby, záruka Cílový trh Zdroj: KOTLER, s. 70, Produkt Přední osoba oboru nazývá produktem fyzické předměty, sluţby, osoby, místa, organizace, myšlenky. Můţe být definován jako cokoliv, co lze na trhu nabídnout, co získá pozornost, co můţe slouţit ke spotřebě, co můţe uspokojit nějaké přání nebo potřebu. (KOTLER, 1998, s. 717) Produkt v hudebním průmyslu Produktem je samozřejmě myšlena hudba a v ještě uţším významu vytváření konkrétních zvuků v hudbě. Můţeme diskutovat, ţe produkt také zahrnuje slova písní nebo produkci hudby. Pokud se díváme na hudbu z pohledu moţností nahrání k reprodukci a distribuci pro hromadnou spotřebu, musíme vzít v úvahu formát produktu. Hudba je reprodukována v různých technických formátech, nejdůleţitější příklady jsou vinyl, minidisk, digitální audio páska (DAT), video, DVD, audio páska (kazeta), MP3 a CD. Hudební ţánr je další sloţkou hudebního produktu. Stačí navštívit obchod abyste viděli jaké změny v sortimentu nastaly důsledkem příchodu hip hopu nebo R&B. Další variantou produktu označené jako ţivé a často povaţované za nejdůleţitější jsou ţivá alba, studiová 18

21 alba singly, prodlouţené nahrávky a nové videa a audio namixované na prodlouţených nahrávkách. (REILLY, 2004, s. 21) Je důleţité zmínit, ţe produkt má tři úrovně. (FORET, PROCHÁZKA, URBÁNEK, 2005, s. 94), tyto úrovně nám ilustruje následující obrázek. Obrázek 3: Rozdělení produktu Zdroj: FORET, s. 94, 2005 Produkt jako takový je nositelem několika zásadních vlastností, mezi něţ patří kvalita, design, značka, provedení a obal Kvalita FORET (2006, s. 171) píše: Kvalita produktu je jedním z hlavních nástrojů budování pozice na trhu. Jedná se o komplexní kategorii a obecně představuje jeho způsobilost plnit své funkce. Zahrnuje takové stránky produktu, jako je jeho ţivotnost, pohotovost, spolehlivost, přesnost, způsob fungování a údrţby atd Design Definice výrazné autorské osobnosti charakterizuje design následovně: představuje rozsáhlý koncept zahrnující design výrobku, design souvisejících sluţeb, grafický design a design prostředí. Design poskytuje soubor nástrojů na přípravu úspěšných výrobků a sluţeb. (KOTLER, 2003, s. 24) 19

22 Značka podle KOTLERA (2007, s. 628) je pod pojmem míněn název, termín, symbol, design nebo kombinace těchto prvků, jejímţ účelem je identifikovat zboţí, či sluţbu jednoho prodejce nebo prodejní skupiny a odlišit je od konkurenčního zboţí a sluţeb Provedení Provedení si lze představit jako varianty provedení produktu, kde vedle základního (výchozího) modelu jsou připraveny také modely vyšší úrovně s dodatečným, nadstandardním vybavením. Zde je nutné poznat, co z nabídky spotřebitel chce a kolik je za to ochoten zaplatit, a tyto informace potom konfrontovat s výší nákladů na zajištění těchto dalších poţadavků. (FORET, 2006, s. 173) Obal Je první co zákazník, nebo potencionální zákazník vidí, pro mnoho lidí je rozhodnutí o koupi právě na obalu. Obal je nádoba či balení, v nichţ se produkt nachází, ale také mnohem víc. Marketingový odborníci, usilují o vytvoření skvělého obalu, jenţ uspokojuje a překonává potřeby spotřebitelů a zároveň vytváří konkurenční výhodu. (SALAMON a kol., 2006, s. 276) Cena Cena je nejdůleţitější součástí marketingového mixu. Optimální cena je zjišťována v dotazníku. Cena je nejpruţnější nástroj marketingového mixu. Cenová rozhodnutí je moţno realizovat okamţitě. Proto, aby byla rozhodnutí účinná a reálná, je často nutný cenový výzkum. (KOZEL a kol., 2006, s. 209). Staré ruské přísloví říká: Na kaţdém trhu jsou dva blázni jeden ţádá příliš málo a druhý příliš mnohem (KOTLER, 2003, s. 16) Je moţné uvést další definici ceny. Cena je výše peněţní úhrady, zaplacená na trhu za prodaný výrobek či poskytovanou sluţbu. Cena je pro podniky důleţitou informací o trhu, stanoví určitá kriteria pro podnik a podporuje jeho aktivity určitým směrem. Z pohledu podniku je cena nejpruţnější proměnnou ze všech čtyř částí marketingového mixu. (SVĚTLÍK, 2005, s. 130) Distribuce Velice důleţitá součást marketingového mixu, která se zabývá, jak náš produkt či sluţbu co nejlépe dostat k zákazníkovi. Výběrem vhodných způsobem dopravy, výběrem místa prodeje apod. 20

23 Výběrem vhodné distribuční cesty, kterou bude zboţí distribuováno k zákazníkovi, je rozhodnutí velkého strategického významu. Je to rozhodnutí, kterým se řídí ostatní sloţky logistického systému, zabezpečujícího spokojenost zákazníka s marketingovým procesem. Z hlediska firmy znamená výběr nevhodné distribuční cesty abnormální zvýšení nákladů na distribuci. Naopak volba správné cesty zajišťuje firmě určité konkurenční zvýhodnění. (MAJARO, 1996, s. 173) Distribuce v hudebním průmyslu Hudba je distribuována přes internet buď on line nebo ve formátech ke staţení, organizacemi jako je Amazon či jiných druhů online prodejců nebo přímo od účinkujících samotných. Mnoho produktů je prodáno přes obchody s hudbou, supermarkety a obchody na dálnicích. (REILLY, 2004, s. 21) Jak nejlépe distribuovat ve sluţbách? Za nejvhodnější formu distribuce sluţeb bývá tradičně povaţován přímý prodej. Přestoţe je tento způsob stále běţný v některých, například profesionálních, odvětvích sluţeb, mnoho podnikatelů hledá nové prodejní cesty za účelem dosaţení rychlejšího růstu a efektivnějšího vyuţití kapacity. (PAYNE, 1996, s. 152) Přímý prodej Jedná o prodejce, který se prezentuje přímo před zákazníkem bez zprostředkovatelů, přímo sám výrobce nebo obchodní zástupce, který přijde aţ k nám domů nebo nás zastaví na ulici, má několik podob:. Zástupce či zprostředkovatel Zástupci a zprostředkovatelé prodávající a nakupující Dodavatelé poskytující sluţby na základě smlouvy či licence nejčastěji franchisingu (PAYNE, 1996, str. 152). 21

24 Obrázek 4: Distribuční cesty v podniku sluţeb Poskytovatele služby Zástupce prodávajícího Agent či zprostředkovatel Dodavatel služby na základě licence nebo smlouvy Zástupce kupujícího Zákazník Zdroj: PAYNE, s. 153, Propagace (komunikace) Jedna ze sloţek marketingového mixu, která má za úkol především mezi lidmi propagovat produkt nebo sluţbu, napomoci k tomu má různé nástroje marketingu jako je reklama, podpora prodeje apod.. Jedna definice propagaci charakterizuje jako Podpora neboli marketingová komunikace je čtvrtým a nejviditelnějším nástrojem marketingového mixu. Obnáší všechny nástroje, prostřednictvím kterých firma komunikuje s cílovými skupinami, aby podpořila výrobky nebo image firmy. (PELSMACKER, 2003, s. 358) Reklama Reklama je dnes fenoménem, který automaticky přešel ze svých počátků ve 20. Století do zmodernizované a především medializované společnosti století 21., kdy reklama kaţdý den ovlivňuje postoj a názor kaţdého člověka. Denně jsme upoutávány obrovským mnoţstvím reklamy, ţe je moţné, ţe spousta z nás ji jiţ nevnímá. Reklama se přesunula ze standardních reklamních medií, do osobního ţivota kaţdého z nás. Reklama je neosobní placená forma jednosměrné komunikace podniku se zákazníkem prostřednictvím různých medií. Je to cílená činnost, která potencionálnímu zákazníkovi přináší informace o existenci produktu, o jeho vlastnostech, přednostech, kvalitě apod. (FORET, 2004, s. 134). 22

25 Déle je zde definice, která naprosto přesně vystihuje dnešní situaci podnik musí vyuţívat médií. Pokud to nedělá, z řady různých praktických důvodů, v podstatě neexistuje. (KOTLER, 2003, s. 75) Jako poslední je zde uvedena definice, která jí vystihuje i její vývoj: K porozumění reklamy jako formy komunikace a jako institucí mající sociální vliv, je důleţité je rozumět jako část historického a sociálního procesu pevně spojeného s ekonomikami západních industriálních národů. Moderní reklama není sto let stará a datuje se od doby kdy kapitalistický systém produkce hlavní změny. ( ) Dnes je reklama obrovská a velmi dobře organizovaná instituce kontrolující velké objemy peněz a přinášející velké zisky, čímţ se stává podstatnou součástí kapitalistických ekonomik. Abychom porozuměli sociálnímu významu reklamy a posoudili její místo v moderní společnosti, musíme se podívat na to proč a jak se vyvinula z jednoduchého systému do sofistikovaného systému komunikace od mála producentů k masám.. (DYER, 1990, s. 26) Podpora prodeje Jedna definice vidí v podpoře prodeje komunikační aktivity, jejichţ cílem je zvýšit objem prodeje a učinit nabídku zboţí pro zákazníky atraktivnější (FORET, 2005, str. 121). Podle toho, na jaký typ zákazníků je podpora prodeje směrována rozděluje FORET podporu na několik subjektů, ke kterým podporu uplatňujeme jako jsou zprostředkovatelé, spotřebitelé a v maloobchodní sféře, závěrem udává několik cílů podpory prodeje. Příklad různé podpory prodeje vůči zprostředkovatelům jak uvádí FORET (2005, str. 121): cenové obchodní podmínky, necenové obchodní podmínky, společná reklamní činnost, výstavky nabízeného zboţí, pracovní schůzky, večírky, rauty, věcné či peněţité odměny apod.. 23

26 Následně FORET (2005, str. 121) uvádí podporou prodeje vůči spotřebitelům: kupony, slevy z ceny, rabaty, cenové balíčky, prémie, odměny, soutěţe, vzorky. Snad nejdůleţitější podporou prodeje se dá pozorovat v maloobchodní činnosti FORET (2005, str. 122): slevy z ceníkových cen, maloobchodní kupony, dvojité kupony, předvádění vlastností zboţí. Jako poslední body uvádí FORET (2005, str. 122) jako cíle podpory prodeje: zvýšení prodeje propagovaného zboţí, zvýšení spotřeby propagovaného zboţí, motivovat zákazníky, aby kupovali propagovaný výrobek a ne konkurenční, přesvědčovat zákazníky k dalším, opakovaným nákupům propagovaného zboţí, působit na zákazníky, aby byli vůči propagovanému zboţí loajální, motivovat distributory k podpoře propagovaného zboţí u spotřebitelů. 24

27 4 Vlastní práce Především se bude zabývat analýzou dat, které byly sesbírány v dotazníkovém šetření, pomocí těchto dat, bude navrţen marketingový mix, který bude aplikována na profil respondenta. 4.1 Profilový respondent V této první části mé vlastní práce budu dokumentovat výsledky internetového dotazníku. Dle identifikačních znaků, jako je pohlaví, věk, vzdělání apod., jsem zjistil jaký je typický respondent dotazníku. Tento dotazník vyplnilo 714 lidí z celé České republiky, šetření probíhalo pomocí internetu Identifikační znaky respondenta Pohlaví Graf č. 1: Pohlaví respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 leden 2010 Pohlaví Muž Žena 42% 58% Zdroj: Práce autora Graf č. 1 ukazuje, ţe ţeny s 58 % zastoupením jsou častějšími respondenty neţ muţ. Rozdíl mezi počtem odpovídajících ţen a muţů však není nijak markantní. Muţů odpovídalo 42 %. Nelze tedy konstatovat, ţe odpovídaly pouze ţeny, a tak profilovým respondentem můţe být jak ţena, tak muţ. 25

28 Věk Graf č. 2: Věk respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 leden 2010 Věk Zdroj: Práce autora Z grafu č. 2 lze vyčíst, ţe nejpočetnější věková skupina odpovídajících je mezi lety. Tato skupina představuje 531 respondentů, coţ je 75 % z celkového počtu. Nejčetnějším věkem je pak věk 22 let s 13,5 % respondentů a 21 let s 12,74 % respondentů Vzdělání Graf č. 4: Nejvyšší vzdělání respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 leden 2010 Graf č. 3: Studující středoškoláci respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 leden 2010 Dosažené vzdělání ZŠ SOU SŠ VŠ 11% 21% 2% 66% Středoškoláci Nestuduje Studuje 12% 88% Zdroj: Práce autora Zdroj: Práce autora 26

29 Graf č. 3 dokazuje, ţe 66 % respondentů je středoškolsky vzdělaných s maturitou, 21 % má dokončené vysokoškolské vzdělání. Graf č. 4 upřesňuje, ţe 88 % středoškolsky vzdělaných lidí dále pokračuje ve studiu na VŠ. Pouze 2 % respondentů jsou ze středních odborných učilišť. Následuje 21 % respondentů s ukončenou základní školou, coţ představuje 152 respondentů v absolutní hodnotě. Pouhé 1 % respondentů dále nestuduje a má pouze základní vzdělání Ekonomická situace Graf č. 5: Příjem domácností respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 leden 2010 Příjem domácnosti Kč 30, Kč Kč 8, ,92 17,51 9,10 16, Kč Kč Kč a více Nevyplnil Zdroj: Práce autora Z grafu č. 5 se můţeme dozvědět, ţe nejčetnějším, a to v necelých 31 %, je příjem domácností v rozmezí Kč, coţ odpovídá průměrné mzdě v České republice, kterou uvádí ČSÚ. Druhý nejvíce četný příjem domácností odpovídajících činí Kč tato moţnost byla vybrána 17 % respondenty. Třetí nejčetněji zvolená odpověď byla moţnost nezveřejnit příjem. Aby byla zachována důvěryhodnost a dodrţení morálních norem nebyla otazka č. 35 v dotazníku povinná, nezodpovědělo ji celkem 16 % respondentů. Téměř shodně dopadla kategorie příjmu v rozmezí Kč a Kč a více, obě mají kolem 10 % respondentů. V poslední řadě jsou zde kategorie Kč a Kč. První zmiňovaná dosáhla 8 % a druhá má nejniţší četnost, a to pouhých 7 % respondentů, v absolutních číslech celkem 50 respondentů. 27

30 14,2812,4611,76 9,94 5,74 2,94 2,8 2,52 2,52 2,24 1,96 1,96 0, Demografie respondentů Graf č. 6: Místo bydliště respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 leden ,42 Demografie respondentů Zdroj: Práce autora Z grafu č. 6 je patrné, ţe necelých 30 % respondentů, tedy nejvíce, je z Královéhradeckého kraje. Druhým nejčetnějším krajem je Jihomoravský. To je pravděpodobně dáno faktem, ţe v kraji Královéhradeckém autor bakalářské práce i dotazníku bydlí a v Jihomoravském studuje. Ještě je důleţité se zmínit o kraji Ústeckém. Ústecký kraj je třetí nejčetnější, jelikoţ kolegyně, s níţ autor spolupracoval na dotazníku, studuje právě v Ústí nad Labem. Graf č. 7: Místo studia respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 leden 2010 Demografie respondentů dle místa studia 20,72 19,6 14,28 11,9 11,48 4,48 3,78 3,08 2,8 2,66 2,1 0,98 0,84 0,7 0,56 Zdroj: Práce autora 28

31 Podle místa studia, jak je čitelné z grafu č. 7, je opět na prvních pozicích kraj Jihomoravský, hlavní město Praha a Ústecký kraj. Hlavní město Praha zvolilo 19 % respondentů, coţ je dáno podílem vysokých škol v tomto městě, a to v počtu 32 vysokých škol, jak v roce 2008 uvedl ČSÚ. Praha má nejvyšší koncentraci VŠ ze všech českých měst. Graf č. 8: Velikost obce respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 leden 2010 Velikost obce kde respondenti bydlí a více 4% 4% 18% 10% 13% 8% 34% 9% Zdroj: Práce autora Graf č. 8 znázorňuje, ţe nejčastěji byly vybrány obce o velikosti obyvatel, coţ jsou okresní města, a to v 34 % případů. Druhým nejčetnějším jsou města nad obyvatel. Jedná se právě o města krajská, nebo hlavní město Praha, v nichţ sídlí univerzity, můţeme je tedy označit jako města studentská. Zajímavé je, ţe 10 % respondentů pochází z obce do 500 obyvatel, ale města s počtem obyvatel a obyvatel byly shodně vybrány ve 4 % případů, coţ je pouze 29 odpovídajících. 29

32 4.1.2 Hudební preference respondenta V této části se je rozebrána osoba respondenta, jaké má preference v hudbě, zdali ho hudba ovlivňuje a nebo jestli má nějaké hudební vzdělání Ovlivnění hudbou Graf č. 9: Četnosti ovlivnění hudbou respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 leden 2010 Ovlivňuje hudba tvůj život? Ano Ne 15% 85% Zdroj: Práce autora Podle grafu č. 9 lze tvrdit, ţe respondenti mají hudbu velice rádi, pro 85 % je dokonce nástrojem manipulace dokáţe je ovlivňovat. Trend, jak hudba ovlivňuje ţivot, je dobře vidět na stylu oblékání, např. lidé, kteří mají rádi styl SKA, často nosí veselé kostkované oblečení; nebo lidé poslouchající styl reagge se stylizují do jamajských barev. K těmto dvěma stylům patří také motiv marihuany, jenţ se objevuje v mnoha textech písní. Lidé se také dají ovlivnit politickými, uměleckými aj. názory interpretů, které také bývají přidávány do textů písní. Respondenti, kteří si myslí a také v dotazníku odpovídají, ţe hudba jejich ţivotní styl neovlivňuje, dle svých dalších odpovědí v dotazníkovém šetření nevkládají do hudby velké prostředky a jsou spíše z rodin s vyšším příjmem. Téměř všichni respondenti na otázku č. 1 Máš rád hudbu? odpověděli ano, jen jeden respondent vybral moţnost ne. 30

33 Preference hudební scény Graf č. 10: Preference hudební scény respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 leden 2010 Preference hudební sceny Zahraniční Domácí Nevím 23% 23% 54% Zdroj: Práce autora Z grafu č. 10 je moţné vyčíst, ţe respondenti mnohem více preferují zahraniční tvorbu neţ českou. Je to způsobeno (podle dalších jejich odpovědí na otázky, uveřejněné v našem dotazníku) ţivotní úrovní respondenta, vzdělaností a vlivem médií televize, rozhlasu a zejména internetu, kde je zahraniční tvorba více propagována a lze se k ní rychleji a snadněji dostat (např. anglickou píseň lze snadno nalézt na internetu rychleji, neţ českou) Vzdělání v hudbě Graf č. 11: Hraní na hudební nástroj respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 leden 2010 Hraješ na hudební nástroj Ano Ne 43% 57% Zdroj: Práce autora 31

34 Dalším důleţitým zjištěným faktem je, ţe 57 % respondentů jsou lidé, kteří hrají na nějaký hudební nástroj, či zpívají. Dalo by se tedy předpokládat, ţe 410 respondentů má k hudbě ještě bliţší vztah, jsou v hudbě jistým směrem nějak vzdělaní. Odpovědi jsou ovlivněny tím, ţe kolegyně studuje obor Popularizace hudby, kde téměř kaţdý student hraje na hudební nástroj, a tito studenti jsou také odpovídajícími v našem průzkumu. Povaţuji za důleţité uvést, ţe respondenti tráví mnoho času na internetu, ať jiţ na sociální sítí Facebook, vyhledáváním informací, poslechem hudby, studiem do školy, nebo komunikací s přáteli. Tato fakta znázorňují grafy č. 12 a respondentů je aktivních na Facebooku, 534 respondentů vyhledává hudbu na youtube.com, 266 na bandzone.cz, coţ dokazuje, ţe respondenti vyuţívají mnohem častěji internet neţ TV nebo rádio Preference hudebních televizí a rádií Graf č. 12: Sledování TV respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 leden 2010 Kdy respondenti sledují hudební TV 489 Graf č. 13: Poslouchání rádia respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 leden Kdy respondeti poslouchají rádio Zdroj: Práce autora Zdroj: Práce autora 32

35 Tabulka 4: Ovlivnění respondenta marketingového výzkumu hudebními stanicemi v rádiu nebo televizními stanicemi největší vliv na výběr hudby Rádio a hudební stanice sledování a poslech pravidelných pořadů nejčetněji sledované pořady v rádiu a na hudebním kanále Rádio 21,42 % 9,52 % Ranní show TV 8,96 % 5,18 % Inbox Zdroj: Práce autora Graf č. 14: Porouchanost rádii respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 leden 2010 Nejposlouchanější radia Zdroj: Práce autora Tabulka č. 4 a graf č. 14 ukazují, ţe rádio a televize nemají velký vliv na respondenta při výběru hudby. Rádio dosáhlo téměř 21,5 % a televize jen necelých 9 % odpovědí. Pravidelně sleduje hudební pořady v televizi jen 5 % respondentů a rádia poslouchá pouhých 9,5 % respondentů. Nejposlouchanějšími jsou ranní show. Nejsledovanějším hudebním pořadem v televizi je na TV Očko Inbox, i kdyţ tak odpověděli pouze 4 respondenti. 33

36 Odpovědi dotazovaných nám dokázaly, ţe většina lidí poslouchá rádio jako kulisu zejména v autě. Tato moţnost byla vybrána 349 respondenty, 202 respondentů poslouchá rádio ve volném čase, opět jako kulisu. Jen 10 % respondentů sleduje rádiové pořady pravidelně. Graf č. 14 nám zobrazuje rozmanitost rádií, jeţ respondenti poslouchají Profil respondenta Dle odpovědí našeho dotazníkového průzkumu je moţné konstatovat, ţe profilovým respondentem našeho šetření je muţ nebo ţena ve věku let, je středoškolsky vzdělaný/á a dále studuje vysokou školu. Respondent je z rodiny, která má měsíční příjem Kč, a bydlí v Královéhradeckém kraji. Naopak studuje v Jihomoravském kraji. Profilový respondent bydlí v okresním městě s počtem obyvatel mezi Tento respondent má rád hudbu, která ovlivňuje jeho ţivot. Kaţdy druhý respondent hraje na hudební nástroj, nebo zpívá, navštěvoval nebo navštěvuje ZUŠ (základní umělecká škola). Preferuje zahraniční hudební scénu a anglický jazyk v textech písní. Téměř vůbec nesleduje hudební pořady v televizi, rádiu nebo TV, pořady pouţívá spíše jako kulisu k různým činostem. Preferuje zejména známé hudební stanice (rádiové), ale poslouchá je jen, aby se necítil sám, či k dalším svým činnostem Marketingový mix Produkt Hudební skupiny vytváří dva druhy produktu. Donedávna bylo nejdůleţitější vydávání alb. Nyní, v době, kdy se dá veškerá hudba legálně a především ilegálně stáhnout z internetu, je tento produkt téměř bezpředmětný. Proto je pro současné kapely mnohem důleţitější pořádat koncerty a vystupovat v klubech, na stadionech, na festivalech apod. Pro ilustraci je uveden rozhovor s Petrem Fialou (frontman a také kytarista kapely Mňága a Ţďorp), který potvrzuje, ţe vydávání CD ztratilo na intenzitě a mnohem důleţitější jsou koncerty. Uživit se hudbou v Česku se dá, dokonce, i když hraješ své písničky, neděláš kompromisy a ani nejsi propíraný bulvárem, ani se extra netlačíš do nějakých medií, ale je to podmíněno tím, že na koncerty chodí alespoň v průměru 250 lidí. ( ) První desku jsme 34

37 samozřejmě zazdili, protože jsme ji vydávali v Ostravě a vydali jsme jich okolo deseti dvaceti tisíc kusů, a to v té době vydal desku každý Vincent Venera, každý, kdo měl ruce a nohy, vydával desku. Takový kapely, který dneska hrají pro pár lidí, jako jsou třeba Plexis, prodávaly desek. Pak jsme vydali druhou, těch se prodalo asi ( )Pak to spadlo pod nějakých , , ( ) Před pěti lety jsme prodali , teď už prodáme jen ( ) To znamená, že hudby a kupovaní hudby si tady lidé zas tak moc neváží. Hudba je jen takový doplněk, není to nějaká potřeba mít nějakou věc ( ) Myslím si, že pro všechny kapely je podstatné, aby koncertovaly. CD se stává doplňkem. (In PROTIVÁNEK, 2010) Album Pro některé lidi není hudba jen poslech, ale také produkt samotný. Je pro ně důleţité vlastnit album své oblíbené kapely, a to originální album: Jádro audio stopa na CD, Reálný produkt Obal:krabička (plastová, papírová), letáček s fotkami kapely, texty písní, poděkování, Rozšířený produkt příjem image kapely, souhlas s názorem kapely Koncert Graf č. 15: Oblíbenost koncertů respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 leden 2010 Je pro tebe deležité vidět oblíbenou kapelu na živo Ano Ne 34% 66% Zdroj: Práce autora. Graf č. 15 potvrzuje, ţe 66 % respondentů by chtělo vidět svojí oblíbenou kapelu naţivo. Tento fakt dává jasný signál, ţe lidé preferují ţivou hudbu. 35

38 Koncert jako produkt Jako druhý produkt kapely je koncert, je důleţité jak kapela vystupuje, koncert se stává mnohem důleţitější pro kapelu, neţ samotné album: Jádro záţitek z koncertu Reálný produkt po koncertu jít mezi diváky, povídat si s nimi, fotit se nebo podepsat tričko nebo CD Rozšířený produkt prodej CD na koncertě, hození paličky od bicích mezi diváky Oblíbenost jazyků v hudbě Graf č. 16: Oblíbenost jazyků v hudbě respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 leden 2010 Oblíbenost jazyků v hudbě Česky Německý Anglický Francouszky Zdroj: Práce autora Tento graf zobrazuje nejvyšší preference jazyků v hudbě. Respondent měl moţnost vybrat z několika jazyků a oznámkovat ho jako ve škole. Anglický jazyk (509 hlasů) je nejoblíbenější jazyk v hudbě. Zajímavé je, ţe téměř ho respondenti vybrali dvakrát častěji neţ češtinu (255 hlasů) v moţnosti známky za 1. Z grafu č. 6 je čitelné, ţe české texty písní má v oblibě 562 respondentů, coţ je dáno mateřským jazykem respondentů. Nejméně preferencí dostal jazyk německý, který ovšem zvítězil také ve variantě známky za 5, s 333 hlasy je nejméně oblíbeným jazykem ve zpěvu. Jazyk francouzský je oblíben stejně jako čeština. Jedná se o zajímavou skutečnost a myslím si, ţe je to dáno pocitem exotiky a romantiky, který v lidech vzbuzuje poslech francouzské písně. Přesto francouzština není v Čechách příliš uţívaným jazykem v textech písní. 36

39 Graf č. 17: Oblíbenost českého jazyka respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 leden 2010 Libí se ti české texty písní? určitě ano určitě ne 21% 79% Zdroj: Práce autora Ovšem graf č. 17 popírá, ţe by lidé neměli český jazyk v oblibě, 79 % respondentů odpovědělo, ţe se jim líbí české texty písní. Grafy č. 16 a č. 17 nám dokazují, ţe respondenti mají český jazyk ve skladbách a písních rádi, ale více preferují anglický jazyk. Tento fakt je nejspíše dán charakteristikou našeho vzorku respondentů, tedy převáţně mladých a vzdělaných lidí, kteří kromě češtiny v dostatečné míře ovládají angličtinu, popř. jiné cizí jazyky, takţe si můţou texty skladeb přeloţit, popř. textům okamţitě rozumí. Přesto angličtina stále má charakter exotiky, něčeho cizího, pro lidi zajímavějšího, tudíţ je oblíbenější Cena Cena, jak bylo zmíněno výše, je jeden z nejdůleţitějších faktorů, které ovlivňují marketingový mix. Je především důleţitý na našem trhu. V České republice je totiţ cena brána jako rozhodující faktor nákupu. Tento trend dokazuje nákupní chování Čechů v maloobchodě a také tabulka č. 5, kde můţeme vidět podíl levných CD a DVD. Rok 2008 byl prvním rokem, kdy trh s hudebními nosiči v České republice začal růst. Tento trh, stejně jako všechny ostatní, byl však v roce 2009 zasaţen celosvětovou finanční krizí, takţe růst prodeje byl opět přerušen. Je patrné, ţe se jedná o trh náchylný na rizika. Jakmile totiţ musí lidé začít šetřit, hudba a obecně zábava je na prvním místě, kde je finanční zdrţenlivost patrná. Tabulka č. 5 která nám ukazuje, jaký byl vývoj na českém hudebním trhnu, tato tabulka byla stavena z několik zdrojů, z důvodu přehlednosti. (ČTK, 2009) 37

40 Tabulka 5: Srovnání českého hudebního trhu za rok 2008 a 2009 v tis. Kč Trh CD a DVD CD Digitální nosiče Přílohy k novinám Zdroj: Práce autora Tabulka č. 5 dokumentuje, ţe lidé jsou ochotni vynaloţit za hudební nosiče dostatek prostředků, ale bohuţel jen ve formě levných DVD nebo CD v novinovém stánku. Právě tyto levné CD a DVD dovedly trh k prvnímu oţivení a růstu v roce To je způsobeno především nízkou cenou, pohybující se kolem 50 Kč, kdy jsou disky jako přílohy k novinám či časopisům. Pro zajímavost uvádím vyjádření ředitele jedné z hudebních společností v České republice k situaci na hudebním trhu. Obchodní ředitel Sony BMG Martin Moravec říká: Ukázalo se, že v Česku nefunguje jiný obchodní model než nízká cena, ale to je i jinde ve světě." Podle něj právě na těchto typech prodejů můţe částečně spočívat budoucnost hudebního průmyslu (Moravec, 2009). Pro vydavatele byl zklamáním i vývoj digitálních prodejů. Ty sice meziročně rostou, očekávání ale dlouhodobě nenaplňují. Na internetu se prodala loni hudba za více neţ 29 milionů, coţ je ale jen o 24% více neţ v roce 2007 (Moravec, 2009) Příjem domácnosti a útrata za hudbu ročně Tabulka č. 6 odpovídá na otázku, zda-li a kolik jsou domácnosti respondentů ochotni utrácet za hudbu. Je očividné, ţe nejvíce domácností utrácí za hudbu mezi Kč aţ Kč za rok, jak odpovědělo 28 % ze všech respondentů. Tento fakt ukazuje, ţe hudba má stálou základnu, která je nezávislá na ekonomické stránce lidí - např. necelých 31 % domácností s ročním příjmem aţ Kč vydá za hudbu Kč; obdobně odpovídali respondenti z domácnosti s příjmem Kč a více, kde se výdaje za hudbu ve stejné cenové hladině liší o pouhá dvě procenta). Naopak pouhá dvě procenta všech domácností utratí za hudbu mezi Kč za rok. 38

41 Tabulka 6: Roční výdaje domácností za hudbu respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 leden 2010 Ročně za hudbu Příjem domácnosti Celkem ,72 % 9,29 % 9,08 % 8,41 % 9,52 % 8,52 % 9,00 % ,10 % 5,43 % 5,31 % 4,92 % 5,57 % 4,98 % 5,26 % ,06 % 8,59 % 8,40 % 7,78 % 8,80 % 7,88 % 8,32 % ,65 % 15,60 % 15,26 % 14,13 % 15,98 % 14,31 % 15,11 % ,10 % 19,28 % 18,86 % 17,46 % 19,75 % 17,69 % 18,68 % ,55 % 26,03 % 27,66 % 33,00 % 24,23 % 32,14 % 28,35 % ,05 % 9,64 % 9,43 % 8,73 % 9,87 % 8,84 % 9,34 % ,14 % 2,28 % 2,23 % 2,06 % 2,33 % 2,09 % 2,21 % více 3,62 % 3,86 % 3,77 % 3,49 % 3,95 % 3,54 % 3,74 % Celkem 100,00 % 100,00 % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00 % 100,00 % Zdroj: Práce autora Příjem domácnosti a maximální cena vstupenky na koncert Následuje tabulka č 7., ze které lze vyčíst kolik jsou respondenti ochotni vkládat do koncertu hudebních skupin. Tabulka 7: Vynaloţení prostředků za koncert respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 leden 2010 Příjem domácnosti max. za koncert Příjem domácnosti více a Celkem 100,00 8,33 % 0,00 % 2,56 % 1,60 % 0,91 % 1,54 % 2,01 % 300,00 8,33 % 12,00 % 12,82 % 9,60 % 7,73 % 7,69 % 9,20 % 500,00 23,33 % 14,00 % 24,36 % 25,60 % 18,64 % 12,31 % 20,23 % 800,00 10,00 % 16,00 % 17,95 % 13,60 % 10,91 % 7,69 % 12,37 % 1000,00 21,67 % 34,00 % 20,51 % 18,40 % 28,18 % 24,62 % 24,58 % 1500,00 18,33 % 12,00 % 11,54 % 20,80 % 21,82 % 21,54 % 19,06 % a více 10,00 % 12,00 % 10,26 % 10,40 % 11,82 % 24,62 % 12,54 % Celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Zdroj: Práce autora Z tabulky č. 7 je patrné, ţe na koncert, který stojí více jak Kč půjdou především lidé s příjmem domácnosti vyšším neţ Kč. Pokud se podíváme na tabulku č. 7 více 39

42 a na tabulku č. 6, zjistíme, ţe lidé s niţším příjmem půjdou spíše na hudební festival neţ na drahý koncert, kde bude tato kapela hrát také, ale ještě s mnoha dalšími. Důleţitý je fakt, ţe 55 % lidí je ochotno utratit za vstupenku na koncert více jak 1000 Kč Koupě CD Jako poslední je uvedena tabulka č. 8, v níţ jsou zpracovány odpovědi na otázku Pokud by CD stálo 150 Kč, byl/a bys ochotný/á si ho raději kupovat neţ ilegálně stahovat z internetu? Tabulka 8: Ochota koupit si CD respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 leden 2010 Příjem domácnosti Cena CD Celkem více Ano 66,67 % 90,00 % 84,62 % 72,00 % 70,45 % 76,92 % 74,58 % Ne 33,33 % 10,00 % 15,38 % 28,00 % 29,55 % 23,08 % 25,42 % Celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Zdroj: Práce autora V tabulce č. 8 můţeme číst, ţe téměř 75 % lidí by si CD do 150 Kč raději koupili, neţ aby jej ilegálně stahovali. Nejspíše tento fakt způsobuje čas, který nad stahováním lidé stráví. Hledáním a stahováním CD z internetu, ze serverů jako např. ulozto.cz můţeme strávit i několik hodin. Pro mnohé jde o ztracený čas, takţe by bylo pro ně jednodušší zaplatit 150 Kč. Dále je zajímavé, ţe lidé s příjmem vyšším neţ Kč by hudbu z internetu ilegálně stahovali mnohem častěji neţ lidé s příjmem mezi Kč aţ Kč. Pokud porovnáme všechny tři tabulky, zjistíme, ţe příjem rodiny příliš nerozhoduje o vynaloţení finanční částky na hudbu. Jediný rozdílem je, ţe na draţší koncert půjdou lidé s vyšším příjmem. Někdy dokonce lidé z bohatších domácností utrácí za hudbu spíše méně peněz. 40

43 rock pop punk jazz SKA alternativní hudba Celkem Místo Tato část práce se bude zaobírat určením místa, kde by kapela měla vystupovat. Především ve velikosti města a hudebních stylu, který v těchto městech respondenti preferují. Na těchto základech je na konci návrh na turné kapely. Tabulka 9: Oblíbenost hudebních stylů podle velikosti obce respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 leden 2010 Velikost obce % 20 % 10 % 13 % 12 % 12 % 100,0 % % 18 % 16 % 10 % 14 % 10 % 100,0 % % 16 % 16 % 12 % 13 % 11 % 100,0 % % 21 % 14 % 10 % 11 % 11 % 100,0 % % 18 % 13 % 12 % 16 % 12 % 100,0 % % 14 % 12 % 18 % 20 % 9 % 100,0 % % 18 % 10 % 15 % 12 % 12 % 100,0 % a více 29 % 15 % 13 % 15 % 13 % 16 % 100,0 % Průměr 31 % 17 % 14 % 13 % 14 % 12 % Zdroj: Práce autora Graf č. 18: Preference hudebních stylů respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 leden 2010 Obíbenost hudebních stylů podle velikosti obce 40% 30% 20% 10% 0% a více rock pop punk jazz SKA alternativní hudba Zdroj: Práce autora Hudební styl rock je nejoblíbenějším hudebním stylem na českém trhu. Poslouchá ho v průměru 31 % respondentů ve všech obcích v České republice bez ohledu na počet 41

44 obyvatel. Pouze u obcí s počtem obyvatel v rozmezí obyvatel se objevil výkyv, preference rocku klesla na 26 %. Hudební styl pop průměrně poslouchá 17 % odpovídajících. V obcích s obyvateli vybralo pop 21 % dotázaných, avšak ve městech s obyvateli ho zaškrtlo jen 14 % dotázaných. Můţeme soudit, ţe v malých obcích lidé nemají takovou moţnost volby zábavy, a tak jejich moţnosti zvolit si z pestré palety rozličných druhů ţánrů jsou omezené pouze na základní, jako je rock, pop, punk, folk atd. Dalším nejvíce preferovaným ţánrem je punk, který zvolilo necelých 14 % respondentů, a těsně za ním se umístil jazz, který v průměru poslouchá 13% dotazovaných. Hudební ţánr SKA patří k současným nejoblíbenějším ţánrům, který poslouchá především dnešní mládeţ. V průměru ho ve svých odpovědích zvolilo 14 % respondentů. V obcích s obyvatel bylo SKA vybráno dokonce ve 20 % případů. Poslední je v tabulce č. 9 uvedena alternativní hudba, v průměru ji poslouchá 12% respondentů ve všech městech, jen města nad obyvatel byla označena 16 % respondentů. Jedním z moţných důvodů těchto faktů je, ţe velká města, kde ţije více lidí a také studují mladí lidé, kteří povaţují alternativní hudbu za populární ţánr, mohou těmto lidem alternativní hudbu nabídnout. Pořadatelé hudebních akcí, musí mít totiţ jistotu, ţe na koncert či jinou hudební událost přijde dostatečné mnoţství lidí, kteří svým vstupným alespoň pokryjí náklady pořadatelů Místo koncertu V níţe uvedené tabulce č. 10 je několik navrhovaných měst, kde by měla kapela vystupovat, a názvy oblíbených klubů v těchto městech, které především preferují naši respondenti. Kapely by měly vystupovat v krajských městech. Známé kluby mají téměř stálou klientelu. Podle odpovědí by kapely měly tyto kluby navštěvovat dvakrát do roka, především na jaře. Na základně zjištěných informací z odpovědí respondentů byla sestavena níţe uvedená tabulka č. 10, která byla navrţena speciálně pro kapelu We Forgot Kevin. 42

45 Tabulka 10: Návrh na turné pro kapelu We Forgot Kevin" Turné Místo Datum Název klubu Hradec Králové music club "LaPutika" Pardubice Doli klub "Blue Moon" Praha Roxy Praha Rock Café Ústí nad Labem Majáles Karlovy Vary Bueta Vista Club Plzeň Jazz rock Café České Budějovice Club and Kafé Velbloud Brno Melodka Olomouc S-klub Zdroj: Práce autora CD Většina kapel vydělává kromě vyprodaných koncertů také prodanými hudebními nosiči. Proto by i začínající kapely měly po odehraném koncertu prodávat svá CD. Lidé si je poslechnou, více poznají styl hudby a v případě úspěchu budou kapelu propagovat mezi své přátele a známé, i kdyţ většinou nejspíše nelegální cestou. Po koncertu bývá cena CD niţší neţ v kamenném obchodě a navíc posluchač bude ještě ovlivněn záţitkem z právě poslechnutého koncertu. Kdyţ ještě bude CD prodávat člen kapely, např. frontman, jistě se zvýší zájem o muziku dané hudební skupiny. Kombinace těchto faktorů by měla mít silný efekt na prodej hudebních nosičů Digitální audio stopa Posledním produktem, který posluchači nejvíce oceňují, je prodej skladeb v podobě digitální stopy v internetových obchodech. Typický respondent je člověk, který je on-line alespoň kaţdý druhý den. Proto je existence internetových obchodů důleţitá. Poptávku hudebních posluchačů dále doplňují webové stránky jednotlivých kapel, kde by si lidé mohli stáhnout cover na obal a potisk na vrchní stranu disku, čímţ si sami vytvoří téměř originální CD. 43

46 Distribuční kanály Jsou navrhovány ve dvou variantách, a to: 1) Výrobce Spotřebitel 2) Výrobce Maloobchod Spotřebitel (Kota, 2009) Varianta číslo jedna je vyuţívána při prodeji sluţby, jako je koncert, ale především při prodeji CD přímo publiku na koncertu. Je to nejlevnější distribuční kanál, jelikoţ nemá ţádné náklady na odbyt, ţádá si pouze čas interpretů na konci koncertu. Varianta číslo dvě, je pouţívána především pro prodej alba na internetových obchodech, zejména ve formě digitální stopy. Maloobchod je zde zastoupen internetovou doménou Propagace Je to nejdůleţitější část, na které musí kapela hodně zapracovat, jelikoţ její dosavadní prezentace není dostatečná, zdaleka nedosahuje moţností, které můţe vyuţít, jelikoţ jsou to především moţnosti, které nic nestojí, jen čas kapely. Graf č. 19: Vyhledávání hudby na internetu respondentů marketingového průzkumu listopad 2009 leden Vyhledávání hudby na internetu Zdroj:Práce autora Grafu č. 19 dokazuje, ţe internet je pro respondenta nejdůleţitějším kanálem pro vyhledávání hudby nebo nových interpretů. Graf zobrazuje, ţe v České republice to je především bandzone.cz. Bandzone byla vybrána ve 266 případech. 44

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

produkt prodejní cena prostorová distribuce podněcování odbytu, stimulace neboli komunikace se zákazníkem

produkt prodejní cena prostorová distribuce podněcování odbytu, stimulace neboli komunikace se zákazníkem Marketingový mix Marketingový mix Jakmile se podnik rozhodne o strategii umístění výrobku, začíná vyvíjet řadu aktivit pro ovlivňování potřeb a přání zákazníků 4 P marketingu Product Price Place Promotion

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K?

P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? P O D T L A K E M A K Č N Í C H N A B Í D E K? Z d e n ě k S k á l a, R e s e a r c h D i r e c t o r R e t a i l & S h o p p e r, I N C O M A, 24. 11. 2 0 1 0 1. TRENDY: KRIZE, CENY, AKCE 2. PROMOČNÍ

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ

MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ MARKETING ZUZANA KUPKOVÁ PROČ SE ZABÝVAT MARKETINGEM? Firmy musí hledat nové trhy a nového zákazníka Hledat nové přístupy k zákazníkovi tj. marketingové nové přístupy Neustále zdokonalovat marketingové

Více

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE E-LEARNING Jan Novák 15. července 2014 Obsah Proč mít data? Zdroje dat (externí a interní) Typy dat tvrdá a měkká Nejčastější chyby při přípravě

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Plzeň (vysílač Krašov)

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Plzeň (vysílač Krašov) Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Plzeň (vysílač Krašov) Druhá vlna Praha 2009 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analysis of Educational Needs and Competencies of Primary School Teachers

Více

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní 1. Zařazení učiva Marketing Didaktické zpracování učiva 1. Na všech středních školách většinou jako první téma v oblasti podnikových činností 2. Na obchodních akademiích v I. a II. koncentrickém okruhu

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

MOBILNÍ MARKETING LISTOPAD A Step Ahead. Petr Fridrich Business Development Manager Stanislava Dobrovolná Research Analyst

MOBILNÍ MARKETING LISTOPAD A Step Ahead. Petr Fridrich Business Development Manager Stanislava Dobrovolná Research Analyst A Step Ahead MOBILNÍ MARKETING LISTOPAD 2009 Petr Fridrich Business Development Manager Stanislava Dobrovolná Research Analyst Konzultaci pro realizaci výzkumu poskytl Jan Klimeš - Customer Insight Manager,

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Reklama v časopisech Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Co a jak jsme zjišťovali? 3 Kvantitativní část Metodologie Kvantitativní šetření zaměřené na následující okruhy: Konzumace časopisů a vnímání

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM KOZEL Roman MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM Obsah O hlavním autorovi... 9 Slovo úvodem...11 1. Marketingové prostředí...13 1.1 Charakteristika prostředí...14 1.2 Makroprostředí...16 1.2.1 Demografické prostředí...18

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Češi a reklama únor partneři: ppm factum research

Češi a reklama únor partneři: ppm factum research Češi a reklama 2013 únor 2013 partneři: ppm factum research Historie a metodika Ve spolupráci s Českou marketingovou společností (ČMS), POPAI Central Europe, Brno International Business School (BIBS) a

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Tento příklad popíše asi nejzákladnější promoci. Kdyţ si zákazník koupí 3 kusy, dva kusy zaplatí a jeden dostane zdarma.

Tento příklad popíše asi nejzákladnější promoci. Kdyţ si zákazník koupí 3 kusy, dva kusy zaplatí a jeden dostane zdarma. 3.5.11 PŘÍKLADY PROMOCÍ Tato kapitola neslouţí k popisu nějaké zvláštní agendy nebo funkce, ale měla by slouţit k objasnění a ukázaní práce s promocemi. Promoce jsou poměrně logicky sloţitá záleţitost,

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e Rádio Classic FM p r e z e n t a c e O RÁDIU Rádio Classic FM je na českém mediálním trhu jedinou hudební stanicí zaměřenou na klasickou hudbu, jazz a swing. Classic FM vysílá 24 hodin denně nejposlouchanější

Více

TISKOVÁ KONFERENCE KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem

TISKOVÁ KONFERENCE KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem TISKOVÁ KONFERENCE 5. 9. 2017 KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem Ing. Miroslav Toman, CSc. Prezident Potravinářské komory ČR Ing. Miroslav Koberna, CSc. Ředitel pro programování a strategii PK ČR Ivana

Více

Charakteristika distribuce a velkoobchod

Charakteristika distribuce a velkoobchod VY_32_INOVACE_MAR_97 Charakteristika distribuce a velkoobchod Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Marketingový průzkum

Marketingový průzkum Marketingový průzkum Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma Marketingový průzkum, který vás seznámí se základními aspekty marketingového průzkumu, které budete aplikovat

Více

Postoj české veřejnosti k reklamě

Postoj české veřejnosti k reklamě TISKOVÁ ZPRÁVA 26. února 2013 Postoj české veřejnosti k reklamě Češi nejlépe hodnotí reklamu v místě prodeje, 8% populace tvrdí, že si jí všimne a 31% podle ní nakupuje. Třetina zákazníků by dokonce uvítala

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Fáze a techniky marketingového výzkumu

Fáze a techniky marketingového výzkumu VY_32_INOVACE_MAR_91 Fáze a techniky marketingového výzkumu Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

cena 19,9% technici 20,4% design 20,8% značka 20,3% praktici 18,6%

cena 19,9% technici 20,4% design 20,8% značka 20,3% praktici 18,6% Typologie nákupního chování při výběru mobilního telefonu Autoři ( bude v anglické verzi ) Cíle a zdroje : Cílem této práce je vytvořit typologii lidí podle toho, co je ovlivňuje při výběru mobilního telefonu

Více

Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení

Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení Výzkumná série pro Potravinářskou komoru ČR; ÚVODNÍ VÝZKUM Únor 2013 / Client Service Manager: Libor Konvička / Analytik: Jaroslav Ovesný / STEM/MARK,

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC

TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC TISKOVÁ KONFERENCE SOCR ČR A ICSC 3. 12. 2014 1 a CHTĚJÍ ČEŠI OMEZIT PRODEJNÍ DOBU? KOLIK ČECHŮ A JAK ČASTO NAKUPUJE O SVÁTCÍCH? CO ČEŠI O SVÁTCÍCH OBVYKLE NAKUPUJÍ? MÁ PODLE ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ STÁT

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Marketing Marketingový výzkum

Marketing Marketingový výzkum Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingový

Více

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e Rádio Classic FM p r e z e n t a c e O RÁDIU Rádio Classic FM je na českém mediálním trhu jedinou hudební stanicí zaměřenou na klasickou hudbu, jazz a swing. Classic FM vysílá 24 hodin denně nejposlouchanější

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Rezignace Radka Johna Praha 12. května 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

20. VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍCH CEST

20. VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍCH CEST 20. VÝZNAM A CHARAKTERISTIKA DISTRIBUČNÍCH CEST Zboží, které je výsledkem hospodářské činnosti jednotlivých výrobců, musí být přepraveno ke spotřebiteli, případně k zákazníkovi, z hospodářské sféry. Pohyb

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den,

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den, Přílohy Příloha č. 1 dotazník Dobrý den, jmenuji se Radka Mikulová a jsem studentkou posledního ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a hudební výchova. Ráda bych vás

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

DATA SUPPORT READER S LOYALTY CONSUMER GUIDE

DATA SUPPORT READER S LOYALTY CONSUMER GUIDE DATA SUPPORT READER S LOYALTY CONSUMER GUIDE pro Unii vydavatelů Hana Říhová červen 2012 GfK 2012 Nástroje na výzkumnou podporu tisku June 2012 1 Agenda 1. Data Support 2. Reader s Loyalty 3. Consumer

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Retenční program jako klíč ke spokojenému a loajálnímu zákazníkovi ve věkové skupině 25 35 let Červen/2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e Rádio Classic FM p r e z e n t a c e O RÁDIU Rádio Classic FM je na českém mediálním trhu jedinou hudební stanicí zaměřenou na klasickou hudbu, jazz a swing. Classic FM vysílá 24 hodin denně nejposlouchanější

Více

Vliv reklamy na studenty

Vliv reklamy na studenty Vliv reklamy na studenty Tématem našeho statistického průzkumu byla reklama. Rozhodli jsme se vytvořit několik jednoduchých otázek a prostřednictvím internetové ankety získat kýžené odpovědi z řad studentů.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/09 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Znamená internetové video i online televizi?

Znamená internetové video i online televizi? Znamená internetové video i online televizi? Agentura Mediaresearch realizovala na přelomu dubna a května 2009 netpanel omnibusový výzkum monitorující aktuální trendy v oblasti videoserverů v ČR z hlediska

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

4 Rozhlas a zvukové nahrávky

4 Rozhlas a zvukové nahrávky 4 Rozhlas a zvukové nahrávky 4.1 Rozhlas Počet provozovatelů rozhlasového vysílání v České republice se dlouhodobě příliš nemění a jejich počet přesahuje 70. Pouze jeden provozovatel je veřejnoprávní,

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Interaktivní aplikace a Set-top-boxy

Interaktivní aplikace a Set-top-boxy Interaktivní aplikace a Set-top-boxy výsledky marketingového výzkumu HERMES,o.s. Zdeněk Picek Hospodářská komora hl.města Prahy, 16.června 2006 Cíle projektu: Monitoring vstupní fáze digitalizace televizního

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) druhá vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) druhá vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Jeseník (dle TPP) druhá vlna Olomouc 2011 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky šetření

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s.

Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s. Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s. Zpracovala: Mgr. Alena Šámalová CpKP střední Čechy Vodičkova 36, Praha 1 alena.samalova@cpkp.cz 1/9 1. Výzkumný záměr Dotazníkové šetření

Více

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán.

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu Produktový

Více

Výzkum veřejného mínění zaměřený na vnímaní energetiky a energetické nezávislosti

Výzkum veřejného mínění zaměřený na vnímaní energetiky a energetické nezávislosti Výzkum veřejného mínění zaměřený na vnímaní energetiky a energetické nezávislosti SC&C s.r.o. Zadavatel: Aliance pro energetickou soběstačnost, o.s. Vnímání energie z obnovitelných zdrojů ve společnosti

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2:

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2: Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 AUTOR STUDIE INCOMA GfK, s.r.o. Kavčí Hory Office Park Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 Telefon: +420 251 117 545 e-mail: incoma@gfk.com http: //www.incoma.cz člen

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SPOKOJENOST OBČANŮ SE SLUŢBAMI POSKYTOVANÝMI KRAJSKÝM ÚŘADEM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Objednavatel: Královéhradecký kraj zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Dodavatel:

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více